Testamenty i ostatnie dyspozycje

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Testamenty i ostatnie dyspozycje"

Transkrypt

1 Z serii: Testamenty i ostatnie dyspozycje Jak zostawi~ majqtek bliskim i uniknq~ probacji El\bieta Baumgartner Zagadnienia: Konsekwencje braku testamentu. Ustawowy podzia] majqtku. Co dziedziczy \ona. Jak sporzqdzi~ testament. Probacja i jej wady. Jak uniknq~ probacji. Wsp*]- w]asno<~ majqtkowa. Adnotacja Pay-on-Death. Living Trust. Living will. Health Care Proxy. Pe]nomocnictwa.

2 Testamenty i ostatnie dyspozycje Jak zostawi~ majqtek bliskim i uniknq~ probacji El\bieta Baumgartner Polpress Services 255 Park Lane Douglaston, NY

3 Ok]adka: Przemys]aw Skok, Skok Communication Arts Co., tel. 718/ Wydawca: Polpress Services, 255 Park Lane, Douglaston, NY 11363, tel. 718/ Redakcja: Irena Had]aw Konsultanci prawni: mec. Ewa Bogdan International Standard Book Number ISBN X Copyright by Polpress Services Kopiowanie ca]o<ci lub fragment*w tej ksiq\ki bez pozwolenia jej wydawcy stanowi naruszenie praw autorskich. Autorka ksiq\ki nie jest prawnikiem. Tre<~ niniejszej ksiq\ki ma charakter og*lnej informacji i nie powinna by~ traktowana jako pr*ba sprzedania jakichkolwiek papier*w warto<ciowych ani udzielania porad prawnych. Przed podj[ciem jakichkolwiek krok*w czytelnik powinien zasi[gnq~ opinii prawnika.

4 Strona 1 Spis tre<ci 1. ABC testament*w Konsekwencje braku testamentu Kiedy testament jest wa\ny Rodzaje testament*w Co mo\na zapisa~ w testamencie Czego nie mo\na zapisa~ w testamencie Zabezpieczenie dzieci Wykonawca testamentu Podzia] majqtku Dziedziczenie ustawowe Co dziedziczy wsp*]ma]\onek Je\eli spadkodawca nie mia] wsp*]ma]\onka Przyk]ad stanu New Jersey Problem jednoczesnej <mierci ma]\onk*w Wydziedziczenie Podwa\enie testamentu Jak sporzqdzi~ testament Z czego sk]ada si[ testament >wiadkowie Podpisanie testamentu Co jeszcze w testamencie Gdzie trzyma~ testament Zmiany w testamencie Uniewa\nienie testamentu Probacja i dlaczego warto jej unika~ Co to jest probacja Jak wyglqda probacja Dlaczego nale\y unika~ probacji Czy potrzebny jest prawnik Kiedy probacja jest konieczna Kiedy probacja jest u\yteczna Jak uniknq~ probacji Nieformalna probacja Stanowe zwolnienia od probacji Wsp*]w]asno<~ majqtkowa Wsp*]w]asno<~ majqtkowa ]qczna 47

5 Strona Tenancy by the entirety Tenancy in common Community property Problemy ze wsp*]w]asno<ciq Adnotacja Pay-on-Death Co to jest P.O.D Wyb*r beneficjenta Adnotacja Pay-on-Death w banku Konto maklerskie Pu]apki P.O.D Living trust Co to jest living trust Powody do stworzenia living trust Zalety living trust Wady living trust Dyspozycje o zabiegach w celu podtrzymania \ycia Przejmij kontrol[ nad podtrzymaniem \ycia Living will Health Care Proxy Decyzje o zarzqdzaniu majqtkiem Pe]nomocnictwo do zarzqdzania majqtkiem Guardianship Testament to nie wszystko Lista mienia rodziny Lista zobowiqza# rodziny Zabawa w chowanego Ubezpieczenie na \ycie Poch*wek Podatek spadkowy Za]qcznik. Ksiq\ki Poradnika Sukces Ebooki ksiq\ki w wersji elektronicznej Ksiq\ki dost[pne w wersji elektronicznej i tradycyjnej Ksiq\ki dost[pne w wersji tradycyjnej 84

6 ABC testament*w Strona 3 1. ABC testament*w Testament jest to dokument, w kt*rym dysponujesz, kto ma otrzyma~ twoje przedmioty majqtkowe dom, samoch*d, pieniqdze itp. oraz kto przejmie opiek[ nad dzie~mi w razie twojej <mierci. Twoja ostatnia wola decyduje o losie dorobku twego ca- ]ego \ycia i przysz]o<ci nieletnich dzieci. Trudno uwierzy~, ale a\ 70% os*b w Stanach Zjednoczonych nie posiada testamentu. Przyczynq tego zjawiska jest nie<wiadomo<~ komplikacji, jakie nast[pujq z powodu braku ostatniej woli lub innych stosownych przygotowa#. W odr*\nieniu od prawa polskiego, w USA mo\na rozporzqdzi~ na wypadek <mierci nie tylko testamentem, lecz i innymi sposobami, o kt*rych jest mowa w tej ksiq\ce Konsekwencje braku testamentu Potencjalne problemy Czy wiesz, kto otrzyma tw*j majqtek, gdyby< zmar] nagle bez testamentu? Je\eli uwa\asz, \e wszystko przypadnie twemu wsp*]ma]\onkowi, prawdopodobnie si[ mylisz. Czy zdajesz sobie spraw[ z tego, przez jakie k]opoty musi przej<~ rodzina, zanim b[dzie w stanie przejq~ konta czy przedmioty majqtkowe, jakie masz zarejestrowane na w]asne nazwi-

7 ABC testament*w Strona 4 sko? Wdowa czy dzieci nie mogq po prostu p*j<~ do banku, by wybra~ pieniqdze z konta zmar]ego. Czy wiesz, kto dostanie prawo opieki nad twoimi nieletnimi dzie~mi? Kto przejmie ich sprawy finansowe? Zadecyduje o tym obcy cz]owiek, jakim jest s[dzia. Czy wiesz, kto b[dzie odpowiedzialny za dystrybucj[ twego majqtku, odnalezienie kont, wycen[ twoich sprz[t*w, kolekcji oraz ich sprzeda\? By~ mo\e urz[dnik wyznaczony przez sqd. Czy jeste< pewny, \e *w administrator odnajdzie twoich krewnych? Rodzina w Polsce mo\e nie dowiedzie~ si[ o twoim odej<ciu i nie otrzyma~ swego udzia]u. Je\eli nikt si[ nie zg]osi, tw*j majqtek przejdzie na w]asno<~ stanu. A\eby by~ pewnym odpowiedzi na powy\sze pytania, nale\y mie~ testament. Przyk]ad Sama Wilnera Oto autentyczny przyk]ad, kt*ry ilustruje k]opoty, jakie mogq wyniknq~ z braku testamentu. Sam Wilner zmar] samotnie w domu dla starc*w, pozostawiajqc tylko troch[ u\ywanej odzie\y i starych ksiq\ek. Sam nie zostawi] testamentu, wi[c masq spadkowq zajq] si[ Sqd Spadkowy (Probate Court) powiatu Cook, stanu Illinois. Sqd wyznaczy] adwokata, kt*ry po przejrzeniu dokument*w zmar]ego odnalaz] konto bankowe z sumq é12,000 oraz jedynq \yjqcq krewnq siostrzenic[ mieszkajqcq w Nowym Jorku. Adwokat ten zatrudni] drugiego adwokata w celu konsultacji, dotyczqcej sposobu wycofania pieni[dzy z banku i zwr*cenia ich siostrzenicy. Problem by] chyba bardzo skomplikowany, bo drugi adwokat wynajq] trzeciego (!) i wszyscy trzej wystawiali s]one rachunki i s]ali do Sqdu Spadkowego. Byli bowiem pewni, \e jest z czego p]aci~ z konta bankowego Sama Wilnera. W takiej sytuacji adwokat powinien oszacowa~ dok]adnq warto<~ masy spadkowej. Tak sta]o si[ i w tym przypadku, mimo \e po Samie Wilnerze nie pozosta]o nic do wyceny. Jeden z praw-

8 ABC testament*w Strona 5 nik*w wynajq] swojego szwagra w celu wyceny... starych ksiq\ek - i zap]aci] mu é Ksiq\ki zosta]y sprzedane do antykwariatu za é2. W ko#cu sprawa spadkowa Sama zosta]a zatwierdzona przez sqd, a honoraria trzech adwokat*w bez zastrze\e# zap]acone pieni[dzmi Sama. Min[]o pi[~ lat, a siostrzenica nie otrzyma]a ani grosza spadku. Wynaj[]a wi[c w Nowym Jorku adwokata, by przyspieszy] spraw[. Ten z kolei zatrudni] swojego koleg[ w Chicago, by sprawdzi] status sprawy i doradzi] mu. Minq] kolejny rok. Siostrzenica straci]a ju\ cierpliwo<~ i skontaktowa]a si[ z telewizyjnym reporterem z Chicago, znanym krytykiem systemu zatwierdzania testamentu (probate system), kt*ry nada] na antenie program pod tytu]em Sprawiedliwo<~ w Windy City. Wkr*tce potem siostrzenica otrzyma]a sw*j spadek, a raczej to, co po nim zosta]o, gdy podzieli]o si[ nim pi[ciu adwokat*w. Trzech prawnik*w z Chicago wzi[]o sobie é6,900, adwokat nowojorski wraz z czwartym chicagowskim prawnikiem kolejne é1,400. Tak wi[c po ponad sze<ciu latach siostrzenica otrzyma]a zaledwie é3,700 z é12,000 pozostawionych przez jej wuja. Przyk]ad Sama Wilnera ilustruje, jak dalece mo\e ameryka#skie prawo (czy raczej w tym przypadku bezprawie) skomplikowa~ przekazanie nawet tak ma]ego i prostego spadku i jak drogo kosztuje brak testamentu i planowania spadkowego. Dlaczego? Bowiem prawo ameryka#skie dzia]a w interesie adwokat*w i s[dzi*w, kt*rzy je stworzyli, a nie w interesie zwyk]ych ludzi. Adwokaci zarabiajq rocznie miliardy dolar*w, reprezentujqc masy spadkowe takich ludzi, jak Sam, pozostawiajqc marne resztki krewnym, kt*rym te pieniqdze si[ nale\q. Powy\szym komplikacjom mo\na by]o zapobiec w bardzo prosty spos*b. Sam na przyk]ad powinien by] otworzy~ konto, wyznaczajqc swojq siostrzenic[ jako spadkobierczyni[ (beneficiary). Bank wyp]aci]by jej pieniqdze w ca]o<ci i bez sze<cioletniego op*^nienia. Nie to, \e Sam nie dba] o siostrzenic[, on po prostu nie wiedzia], jakie pytanie zada~ bankowemu urz[dnikowi. Niewiedza kosztuje bardzo drogo.

Podr cznik finansowej prywatnoêci Jak dyskretnie prowadziç swoje sprawy

Podr cznik finansowej prywatnoêci Jak dyskretnie prowadziç swoje sprawy 3 Z serii: PODR CZNIKI FINANSOWEJ SAMOOBRONY Podr cznik finansowej prywatnoêci Jak dyskretnie prowadziç swoje sprawy El bieta Baumgartner Zagadnienia: Co wiedzà o tobie inni ludzie i urz dy Utajone informacje

Bardziej szczegółowo

Poradnik imigranta czyli jak yç w Stanach bez zielonej karty

Poradnik imigranta czyli jak yç w Stanach bez zielonej karty Z serii: Poradnik imigranta czyli jak yç w Stanach bez zielonej karty El bieta Baumgartner Zagadnienia: Jak zostaç Amerykaninem Co rzàd chce o Tobie wiedzieç Jak firmy zbierajà o Tobie informacje Kogo

Bardziej szczegółowo

Jak dzia]a gie]da. Podr[cznik dla inwestor*w. El\bieta Baumgartner. Zagadnienia: Z serii:

Jak dzia]a gie]da. Podr[cznik dla inwestor*w. El\bieta Baumgartner. Zagadnienia: Z serii: Z serii: Jak dzia]a gie]da Podr[cznik dla inwestor*w El\bieta Baumgartner Zagadnienia: Rynek kapita]owy. Gie]da w USA i w Polsce. Akcje, obligacje, prawa poboru, warranty, kontrakty terminowe, opcje CALL

Bardziej szczegółowo

Co wniosła nowa umowa podatkowa między Polską a USA

Co wniosła nowa umowa podatkowa między Polską a USA 72 IMIGRACYJNE ABC WYPADKI BŁĘDY MEDYCZNE WORKERS COMPENSATION SOCIAL SECURITY BRAND BRAND NOMBERG & ROSENBAUM, LLP 1-800-808-4225 Mówimy po polsku www.bbnrlaw.com IMPORTANT EVERYDAY INFORMATION FOR POLISH-AMERICANS

Bardziej szczegółowo

Emerytura reemigranta w Polsce Podr cznik seniora wracajàcego z USA do kraju

Emerytura reemigranta w Polsce Podr cznik seniora wracajàcego z USA do kraju Z serii: Emerytura reemigranta w Polsce Podr cznik seniora wracajàcego z USA do kraju El bieta Baumgartner Zagadnienia: Na kim polegaç na starsze lata Jak budowaç majàtek, by nadrobiç stracony czas Social

Bardziej szczegółowo

Motywacja pod lupą. Praktyczny poradnik dla szefów

Motywacja pod lupą. Praktyczny poradnik dla szefów Motywacja pod lupą. Praktyczny poradnik dla szefów Autor: Anna Niemczyk, Andrzej Niemczyk, Jan M¹dry, ilustracje Micha³ Wrêga ISBN: 978-83-246-0466-1 Format: 158x235, stron: 288 Oprawa: twarda Praktyka

Bardziej szczegółowo

Finanse: Wsparcie dochodowe

Finanse: Wsparcie dochodowe 1 Finanse: Wsparcie dochodowe Ten zawiera ogólne informacje na temat rent i emerytur oraz kryteriów kwalifikacyjnych, jak równie spis danych kontaktowych organizacji oferujcych usugi finansowe ludziom

Bardziej szczegółowo

Weszła w życie ustawa o ujawnianiu kont zagranicznych

Weszła w życie ustawa o ujawnianiu kont zagranicznych 72 IMIGRACYJNE ABC IMPORTANT EVERYDAY INFORMATION FOR POLISH-AMERICANS ON: WWW.POLAND.US Weszła w życie ustawa o ujawnianiu kont zagranicznych 1 lipca 2014 dla większości banków na świecie weszła w życie

Bardziej szczegółowo

Rozdzia 5 5. Promocja projektu inwestycyjnego. 5 Promocja projektu inwestycyjnego. si z tre ci tego rozdzia u b dziesz wiedzie :

Rozdzia 5 5. Promocja projektu inwestycyjnego. 5 Promocja projektu inwestycyjnego. si z tre ci tego rozdzia u b dziesz wiedzie : Rozdzia55 Promocjaprojektuinwestycyjnego 5 Promocja projektu inwestycyjnego Celeedukacyjne Pozapoznaniusiztrecitegorozdziaubdzieszwiedzie: ele edukacyjne jakie przepisy prawne UE oraz krajowe reguluj zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Wypadki: PRZYKŁADOWE WYGRANE PROCESY NASZEJ KANCELARII: ** $3.0 MILIONY Tragiczny upadek z wysokości 4 metrów

Wypadki: PRZYKŁADOWE WYGRANE PROCESY NASZEJ KANCELARII: ** $3.0 MILIONY Tragiczny upadek z wysokości 4 metrów BEZPŁATNY TYGODNIK W NOWYM JORKU 11 maja 2015 nr 19 (241) May 11, 2015 Wypadki: Jedne z najwyższych odszkodowań w wypadkach budowlanych Stanu Nowy Jork w 2010 roku - Jury Verdict search - Top New York

Bardziej szczegółowo

Tytuł oryginału: The Little Book of Valuation: How to Value a Company, Pick a Stock and Profit

Tytuł oryginału: The Little Book of Valuation: How to Value a Company, Pick a Stock and Profit Tytuł oryginału: The Little Book of Valuation: How to Value a Company, Pick a Stock and Profit Tłumaczenie: Bartosz Sałbut ISBN: 978-83-246-3874-1 Copyright 2011 by Aswath Damodaran. All Rights Reserved.

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie spo eczne Social Security

Ubezpieczenie spo eczne Social Security Z serii: Ubezpieczenie spo eczne Social Security El bieta Baumgartner Zagadnienia: Karta Social Security a imigranci Kiedy cudzoziemiec potrzebuje SSN, a kiedy nie Podatki FICA Jak sprawdziç swoje konto

Bardziej szczegółowo

Tytuł oryginału: Poker For Dummies Tłumaczenie: Bartosz Sałbut ISBN: 978-83-246-6552-5

Tytuł oryginału: Poker For Dummies Tłumaczenie: Bartosz Sałbut ISBN: 978-83-246-6552-5 Tytuł oryginału: Poker For Dummies Tłumaczenie: Bartosz Sałbut ISBN: 978-83-246-6552-5 Oryginalne angielskie wydanie 2000 by Wiley Publishing, Inc., Indianapolis, Indiana. Oryginalne angielskie wydanie

Bardziej szczegółowo

Godzina dziennie z e-mail marketingiem

Godzina dziennie z e-mail marketingiem Godzina dziennie z e-mail marketingiem Autorzy: Jeanniey Mullen, David Daniels T³umaczenie: Tomasz Walczak ISBN: 978-83-246-2509-3 Tytu³ orygina³u: Email Marketing: An Hour a Day Format: 180 235, stron:

Bardziej szczegółowo

IDŹ DO: KATALOG KSIĄŻEK: CENNIK I INFORMACJE: CZYTELNIA:

IDŹ DO: KATALOG KSIĄŻEK: CENNIK I INFORMACJE: CZYTELNIA: IDŹ DO: KATALOG KSIĄŻEK: CENNIK I INFORMACJE: CZYTELNIA: Spis treści Przykładowy rozdział Katalog online Zamów drukowany katalog Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Fragmenty książek online Do koszyka

Bardziej szczegółowo

Sprzeda!em w internecie w!asne produkty i us!ugi o warto"ci 1 miliona 141 tysi#cy 519 z!otych i 38 groszy. Zobacz, czego si# nauczy!

Sprzeda!em w internecie w!asne produkty i us!ugi o wartoci 1 miliona 141 tysi#cy 519 z!otych i 38 groszy. Zobacz, czego si# nauczy! Je!li jeste! odpowiedzialny za marketing i rozwój swojej firmy, to trafi"e! w dobre r#ce... Sprzeda!em w internecie w!asne produkty i us!ugi o warto"ci 1 miliona 141 tysi#cy 519 z!otych i 38 groszy. Zobacz,

Bardziej szczegółowo

ź Ź Ś Ż ich zapisu oraz nowe rodzaje utworw, wykorzystujcych Re$on Pacyfiku 99% 1009( 90% 96% 80% 70% 60% 50% 4096 30% 20% 10% 0% E F Eg E.E=qo 3 =< rl _/ ' Kolejn prb przygotowania nowelizacji prawa autorskiego,,zmit

Bardziej szczegółowo

Komisja Dydaktyczna Samorz!du Studentów Politechniki Warszawskiej. Poradnik Pisania Pracy Dyplomowej

Komisja Dydaktyczna Samorz!du Studentów Politechniki Warszawskiej. Poradnik Pisania Pracy Dyplomowej Komisja Dydaktyczna Samorz!du Studentów Politechniki Warszawskiej Poradnik Pisania Pracy Dyplomowej Redakcja: in". Micha# Okulewicz Magda Zió#kowska Piotr Bogdanowicz Magda Kochanowska Zuzanna Krawczyk

Bardziej szczegółowo

Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność

Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność Tytuł oryginalny: Pregnancy For Dummies, 3rd Edition Tłumaczenie: Joanna Sugiero z wykorzystaniem fragmentów książki Ciąża w tłumaczeniu Izabeli Szybilskiej-Fiedorowicz ISBN: 978-83-246-7272-1 Original

Bardziej szczegółowo

Poradnik Pozyskiwacza

Poradnik Pozyskiwacza PORADNIK POZYSKIWACZA Czyli: JAK ZDOBY RODKI NA FINANSOWANIE DZIAŁALNOCI? Autorzy: phm. Patrycja Gajewska HR phm. Lucjan Brudzyski HR Sopot, 2006 roku. Hufiec ZHP w Sopocie Jamboree 2007 1 Spis treci:

Bardziej szczegółowo

FBO 004: Czy warto mieć testament i jak nie odziedziczyć długów?

FBO 004: Czy warto mieć testament i jak nie odziedziczyć długów? Podcast Finanse bardzo osobiste, odcinek 4 Data publikacji: 2015-01-18 link do opisu na blogu: http://marciniwuc.com/fbo004-dziedziczenie-dlugow-testament/ FBO 004: Czy warto mieć testament i jak nie odziedziczyć

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Obywatelski niezbędnik seniora

Wstęp. Obywatelski niezbędnik seniora Wstęp Obywatelski niezbędnik seniora Znajomość prawa zwłaszcza wtedy, gdy mamy podejmować jakieś ważne życiowe decyzje jest bardzo przydatna i zawsze okazuje się korzystną. Tymczasem dotarcie do aktualnych

Bardziej szczegółowo

PRZYCHODZI UCZEŃ DO PRAWNIKA...

PRZYCHODZI UCZEŃ DO PRAWNIKA... Natalia Radosh Michał Łakomecki PRZYCHODZI UCZEŃ DO PRAWNIKA... część dla młodzieży gimnazjalnej KODEKS Natalia Radosh Michał Łakomecki PRZYCHODZI UCZEŃ DO PRAWNIKA... część dla młodzieży gimnazjalnej

Bardziej szczegółowo

Sukcesja indywidualnej działalności gospodarczej. Łukasz Martyniec

Sukcesja indywidualnej działalności gospodarczej. Łukasz Martyniec Sukcesja indywidualnej działalności gospodarczej. Łukasz Martyniec I. W rodzinie wszyscy wiedzą, że syn prowadzi firmę ze mną i jakby co, to ją przejmie. Nikt nie będzie robił problemu. Zresztą jak nasz

Bardziej szczegółowo

Darmowa publikacja dostarczona przez PatBank.pl - bank banków

Darmowa publikacja dostarczona przez PatBank.pl - bank banków Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Ten ebook zawiera darmowy fragment publikacji "Żyj i bogać się" Darmowa publikacja dostarczona przez PatBank.pl - bank banków Copyright by Złote Myśli & Arkadiusz Bednarski,

Bardziej szczegółowo

Masz kredyt w z otówkach?

Masz kredyt w z otówkach? SKOK Plan Balcerowicza nie pomoże Drakońskie oszczędności, jakie zaproponował prof. Leszek Balcerowicz, nie uratują finansów państwa twierdzi główny ekonomista SKOK Janusz Szewczak. STR. 7 EMERYTURY Kobiety

Bardziej szczegółowo

Wypadki: NOWY HIT herbata z czystka ADWOKAT. Wyspa Zdrowia 973-219-7940 s. 43. str. 45 POLSKI. Auta, Domy, Życie str. 48. tel.

Wypadki: NOWY HIT herbata z czystka ADWOKAT. Wyspa Zdrowia 973-219-7940 s. 43. str. 45 POLSKI. Auta, Domy, Życie str. 48. tel. NOWY HIT herbata z czystka Wyspa Zdrowia 973-219-7940 s. 43 T YG O D N I K W N E W J E R S E Y I P E N S Y LWA N I I 28 maja 2015 nr 22 (369) May 28, 2015 Wypadki: Jedne z najwyższych odszkodowań w wypadkach

Bardziej szczegółowo

PORADNIK BIZNESMENA $!%!!"#

PORADNIK BIZNESMENA $!%!!# PORADNIK BIZNESMENA OPRACOWANIE: Biuro Podróy ASIA CITY CENTER Sp. z o.o. 01-202 Warszawa, ul. Jaktorowska 4 lok. 8 tel.: +48 22 862-74-48 / 49, fax: +48 22 862-47-14 www.acctravel.net e-mail: wawoffice@acctravel.net

Bardziej szczegółowo

port I Rap cze 2007 I Pó ó roc IPO Rapo rt przyg otowany y przez Pod p em: patronat IPO.pl Doradca ul. Brani 53 680 W e mail: in Tel.

port I Rap cze 2007 I Pó ó roc IPO Rapo rt przyg otowany y przez Pod p em: patronat IPO.pl Doradca ul. Brani 53 680 W e mail: in Tel. Rap Rapo Pod p porti rt przyg patronat IPO otowany em: IPó y przez óroc : cze2007 IPO.pl Doradca ul.brani 53680W email:in Tel.+487 dlabiznes iborska2/10 Wrocaw nfo@ipo.pl 717255714 su 0 l Wstp Zainteresowanie

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw 1)

U S T AWA. z dnia. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw 1) U S T AWA Projekt z dnia o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.

Bardziej szczegółowo