REGULAMIN PRZETARGOWY Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Oddział Regionalny w Krakowie dla przetargów na najem i dzierżawę lokali użytkowych oraz gruntów

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN PRZETARGOWY Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Oddział Regionalny w Krakowie dla przetargów na najem i dzierżawę lokali użytkowych oraz gruntów"

Transkrypt

1 REGULAMIN PRZETARGOWY Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Oddział Regionalny w Krakowie dla przetargów na najem i dzierżawę lokali użytkowych oraz gruntów Niniejszy Regulamin opracowano w oparciu o Decyzję nr 20/2009 Prezesa Wojskowej Agencji Mieszkaniowej z dnia 09 kwietnia 2009r. w sprawie wprowadzenia Wytycznych w sprawie zasad najmu i dzierżawy lokali użytkowych oraz gruntów znajdujących się w posiadaniu Wojskowej Agencji Mieszkaniowej. 1 SŁOWNICZEK Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 1. Agencji - należy przez to rozumieć Wojskową Agencję Mieszkaniową, powołaną na podstawie przepisów ustawy z dnia 22 czerwca 1995r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (j.t. Dz.U z 2005r. Nr 41 poz. 398 z późn. zm.); 2. ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz z późn. zm.); 3. lokalu użytkowym - należy przez to rozumieć budynek lub jego wyodrębnioną część wykorzystywaną na cele inne niż cele mieszkaniowe. Pojęcie to obejmuje także grunt, garaże wolnostojące, garaże w zabudowie szeregowej, garaże usytuowane w budynkach mieszkalnych, miejsca postojowe zewnętrzne (na gruncie) oraz usytuowane wewnątrz budynków; 4. umowie - należy przez to rozumieć umowę najmu lub dzierżawy, której stroną jest lub którą zamierza zawrzeć Wojskowa Agencja Mieszkaniowa; 5. najmie - rozumie się przez to również umowę dzierżawy, jeżeli z treści wytycznych nie wynika inaczej; 6. najemcy należy przez to rozumieć dzierżawcę; 7. stawkach rynkowych - należy przez to rozumieć stawki czynszu nie niższe niż przeciętne stawki stosowane przy wynajmie przez podmioty inne niż Agencja, lokali użytkowych podobnych ze względu na powierzchnię, stan i położenie lokalu użytkowego; 8. czynszu - jeżeli wytyczne nie stanowią inaczej, pod tym pojęciem rozumieć miesięczny czynsz najmu; 9. organizatorze przetargu należy rozumieć Dyrektora Oddziału Regionalnego w Krakowie Wojskowej Agencji Mieszkaniowej; 10. uczestniku przetargu lub oferencie - należy rozumieć osoby, które złożyły ofertę w przetargu pisemnym lub stawiły się w celu uczestnictwa w przetargu ustnym, po spełnieniu wymogów określonych w ogłoszeniu o przetargu. ROZDZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE 2 1. Przetarg na najem lub dzierżawę może być przeprowadzony przy zastosowaniu następujących form: przetargu ustnego nieograniczonego lub ograniczonego; przetargu pisemnego nieograniczonego lub ograniczonego; 2. O zastosowanej formie przetargu decyduje organizator przetargu i podaje to w ogłoszeniu o przetargu. 3. Przetarg ustny ma na celu uzyskanie najwyższego czynszu.

2 4. Przetarg pisemny ma na celu wybór najkorzystniejszej oferty, najbardziej odpowiadającej specyfice wynajmowanego lokalu użytkowego lub realizacji szczególnych założeń Agencji, ustalonych w warunkach przetargu. 5. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne, osoby prawne i inne podmioty, po spełnieniu wymogów określonych w ogłoszeniu o przetargu. 6. W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wchodzące w skład komisji przetargowej oraz osoby bliskie tym osobom, a także osoby, które pozostają z osobami wchodzącymi w skład komisji przetargowej w takim stosunku prawnym i faktycznym, że może budzić to uzasadnione wątpliwości co do bezstronności komisji przetargowej Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu przeprowadza komisja powołana przez organizatora przetargu, w składzie od 3 do 6 osób. 2. W skład komisji wchodzi przewodniczący, zastępca przewodniczącego oraz członkowie. 3. Skład komisji przy przeprowadzaniu przetargu nie może być mniejszy niż 3 osoby. W przypadku nieobecności przewodniczącego, pracą komisji kieruje jego zastępca. 4. Z przeprowadzonego przetargu, komisja sporządza protokół, podlegający zatwierdzeniu (w terminie 3 dni roboczych) przez organizatora przetargu. Protokół winien zawierać informacje o: 1) terminie i miejscu przetargu; 2) składzie komisji przetargowej z podaniem imion i nazwisk; 3) oznaczeniu i opisie lokalu użytkowego będącego przedmiotem przetargu; 4) obciążeniach lokalu użytkowego; 5) osobach dopuszczonych i niedopuszczonych do przetargu wraz z uzasadnieniem; 6) wszystkich oferentach, wraz z proponowanymi przez oferentów stawkami czynszu najmu; 7) wywoławczej stawce czynszu najmu oraz o osiągniętej najwyższej stawce albo informacje o złożonych ofertach wraz z uzasadnieniem wyboru najkorzystniejszej albo o niewybraniu żadnej z ofert; 8) uzasadnieniu rozstrzygnięć podjętych przez komisję przetargową; 9) dacie sporządzenia protokółu. 5. Protokół przeprowadzonego przetargu sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przeznaczony jest dla organizatora przetargu, a drugi dla osoby ustalonej jako najemca. Protokół podpisują przewodniczący i członkowie komisji przetargowej. Rozdział II ORGANIZACJA PRZETARGU 4 W ogłoszeniu o przetargu podaj się następujące dane: 1) oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości; 2) powierzchnię nieruchomości; 3) opis nieruchomości; 4) przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania; 5) termin zagospodarowania nieruchomości; 7) wysokość opłat z tytułu najmu lub dzierżawy; 8) terminy wnoszenia opłat; 9) zasady aktualizacji opłat; 10) o formie przetargu oraz jego organizatorze; 11) czas obowiązywania umowy najmu; 12) preferowaną lub dopuszczalną formę zagospodarowania lokalu użytkowego; 13) wywoławczą stawkę czynszu najmu;

3 14) o możliwości, terminie i miejscu składania pisemnych ofert na przetarg pisemny lub zgłoszenia uczestnictwa w przetargu ustnym; 15) termin i miejsce przetargu; 16) wysokość wadium, jego formę, termin i miejsce wniesienia; 17) terminie i miejscu, w którym należy się zapoznać z regulaminem przetargowym i z dodatkowymi warunkami przetargu (jeżeli występują) oraz o obowiązku złożenia pisemnego oświadczenia o zaakceptowaniu ich postanowień bez zastrzeżeń; 18) o możliwości odwołania przetargu z ważnych powodów; 19) o możliwości zamknięcia przetargu pisemnego bez wybrania którejkolwiek oferty; 20) możliwości zawarcia umowy najmu z osobą wyłonioną w przetargu wyłącznie po zatwierdzeniu protokołu z przetargu przez organizatora przetargu; 21) o skutkach nie zawarcia umowy najmu przez osobę, która przetarg wygrała Wadium winno być wniesione w wysokości i formie wskazanej w ogłoszeniu o przetargu. 2. Wadium musi być wniesione nie później niż na 3 dni przed terminem przetargu, przy czym za datę wpływu przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego wskazanego w ogłoszeniu o przetargu. 3. Wadium zwraca się osobom, które nie zostały wyłonione jako najemcy, niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później niż po upływie 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu. 4. Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygrał zalicza się na poczet gotówkowej kaucji gwarancyjnej, o ile w takiej formie kaucja ma być przez oferenta wniesiona. 6 Wywoławcza stawka czynszu najmu ustalona przez organizatora przetargu podana jest w ogłoszeniu o przetargu. Rozdział III PRZETARG PISEMNY 7 1. Wagi cech, które będą miały wpływ na wybór oferty, jak również wzór matematyczny wiążący wagę z kryterium wyboru oferty, zamieszczane są w ogłoszeniu przetargowym. 2. Pisemne oferty, w zamkniętych i opisanych kopertach, składane przez osoby przystępujące do przetargu winny zawierać: 1) w przypadku osób fizycznych - imię, nazwisko, PESEL i adres; 2) w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - imię, nazwisko, siedzibę, PESEL, NIP, wypis z ewidencji działalności gospodarczej (nie starszy niż trzymiesięczny); 3) w przypadku podmiotów wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego - nazwę, siedzibę, odpis (nie starszy niż trzymiesięczny) z Krajowego Rejestru Sądowego; 4) w przypadku podmiotów innych niż wyszczególnionych w pkt. 1-3 powyżej - dokumenty pozwalające na określenie nazwy, siedziby i osób uprawnionych do reprezentacji; 5) oferowaną miesięczną stawkę czynszu za najem lokalu użytkowego; 6) rodzaj planowanej działalności gospodarczej w lokalu użytkowym; 7) proponowane, ewentualne nakłady inwestycyjne najemcy; 8) datę sporządzenia i podpisy osób składających ofertę; 9) oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem przetargowym, warunkami przetargu (jeżeli występują), warunkami zawarcia umowy, wzorem umowy najmu oraz przyjęciu ich postanowień bez zastrzeżeń;

4 10) oświadczenie o przyjęciu do wiadomości, że umowa najmu z osobą, która przetarg wygrała będzie mogła być zawarta wyłącznie po zatwierdzeniu protokołu przetargowego przez organizatora przetargu; 11) proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków przetargu; 12) oryginał lub notarialny odpis pełnomocnictwa, jeżeli w imieniu składającego ofertę działa pełnomocnik Przetarg może się odbyć, chociażby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca wymogi określone w ogłoszeniu. 2. Przetarg składa się z części jawnej i niejawnej. 3. W części jawnej przetargu mogą uczestniczyć oferenci, którzy złożyli oferty przetargowe. 4. W części jawnej przewodniczący komisji przetargowej (lub jego zastępca): 1) otwiera przetarg, przekazując oferentom informacje, o których mowa w 4 pkt 1 13 i 21; 2) sprawdza tożsamość oferentów, jak też pełnomocnictwa, w przypadku reprezentacji oferentów przez pełnomocników; 3) podaje liczbę otrzymanych ofert; 4) rozdaje druki oświadczeń na okoliczność określoną w 2 ust. 6; 5) o ile po wypełnieniu oświadczeń, o których mowa w pkt. 4, przez osoby wchodzące w skład komisji przetargowej oraz uczestników przetargu, wyjdzie na jaw, że osoba (osoby) wchodząca w skład komisji przetargowej pozostaje w związku prawnym i faktycznym z uczestnikiem (uczestnikami) przetargu, mogącym budzić wątpliwości co do bezstronności, wstrzymuje czynności przetargowe, a sprawę przekazuje celem zajęcia stanowiska przez organizatora przetargu w przypadku odmowy złożenie na piśmie przedmiotowego oświadczenia przez uczestnika przetargu wyklucza taki podmiot z przetargu; 6) informuje uczestników przetargu, że o terminie dalszych czynności przetargowych zostaną powiadomieni pisemnie, przy czym, w przypadku potwierdzenia się zarzutu określonego w pkt. 5, organizator przetargu odwołuje osobę (osoby) wchodzącą w skład komisji przetargowej i powołuje w to miejsce inną osobę (osoby); 7) w terminie, o którym mowa w pkt. 6, przewodniczący komisji przetargowej informuje uczestników przetargu o stanowisku organizatora przetargu w sprawie określonej w pkt. 5, a w przypadku zmiany składu komisji przetargowej, informuje także o składzie komisji. 5. Komisja przetargowa: dokonuje otwarcia kopert z ofertami oraz sprawdza kompletność złożonych ofert; przyjmuje wyjaśnienia lub oświadczenia zgłoszone przez obecnych oferentów; weryfikuje oferty i ogłasza, które oferty zostały zakwalifikowane do części niejawnej przetargu; zawiadamia obecnych oferentów o terminie i miejscu części niejawnej przetargu; zawiadamia obecnych oferentów o przewidywanym terminie zamknięcia przetargu. 6. Komisja przetargowa odmawia zakwalifikowania ofert do części niejawnej przetargu, jeżeli: nie odpowiadają warunkom przetargu określonych w ogłoszeniu przetargowym; zostały złożone po wyznaczonym terminie; są nieczytelne lub budzą wątpliwości co do ich treści; nie zawierają wymaganych załączników; 7. Przy wyborze oferty komisja przetargowa bierze pod uwagę zaoferowaną cenę oraz inne kryteria (cechy) wpływające na wybór najkorzystniejszej oferty.

5 8. W części niejawnej przetargu komisja przetargowa dokonuje szczegółowej analizy ofert oraz wybiera najkorzystniejszą z nich lub stwierdza, że nie wybiera żadnej ze złożonych ofert oraz sporządza protokół. 9. W przypadku złożenia równorzędnych ofert komisja przetargowa organizuje dodatkowy przetarg ustny ograniczony do oferentów, którzy złożyli te oferty. 10. Komisja zawiadamia oferentów, którzy złożyli równorzędne oferty, o terminie dodatkowego przetargu oraz umożliwia im zapoznanie się z treścią równorzędnych ofert. 11. W dodatkowym przetargu ustnym ograniczonym oferenci zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny powyżej najwyższej ceny zamieszczonej w równorzędnych ofertach, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień. 12. Z przeprowadzonego przetargu, komisja sporządza protokół, który podpisują przewodniczący oraz członkowie komisji. 13. Przetarg uważa się za zamknięty z chwilą zatwierdzenia protokołu przez organizatora przetargu. 14. Przewodniczący komisji przetargowej zawiadamia na piśmie (za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) wszystkich, którzy złożyli oferty, o wyniku przetargu w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od dnia zamknięcia przetargu. Rozdział IV PRZETARG USTNY 9 1. Zgłoszenia uczestnictwa w przetargu, w zamkniętych i opisanych kopertach, składane przez osoby przystępujące do przetargu winny zawierać: 1) w przypadku osób fizycznych - imię, nazwisko, PESEL i adres; 2) w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - imię, nazwisko, siedzibę, PESEL, NIP, wypis z ewidencji działalności gospodarczej (nie starszy niż trzymiesięczny); 3) w przypadku podmiotów wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego - nazwę, siedzibę, odpis z krajowego Rejestru Sądowego (nie starszy niż trzymiesięczny); 4) w przypadku podmiotów innych niż wyszczególnione w pkt 1-3 powyżej - dokumenty pozwalające na określenie nazwy, siedziby i osób uprawnionych do reprezentacji; 5) oświadczenie podmiotu o zapoznaniu się z regulaminem przetargowym, warunkami przetargu (jeżeli występują), warunkami zawarcia umowy, wzorem umowy najmu oraz przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń; 6) rodzaj planowanej działalności gospodarczej w lokalu użytkowym. 2. Przetarg może się odbyć, chociażby wpłynęło tylko jedno zgłoszenie spełniające wymogi określone w ogłoszeniu. 3. Przetarg jest ważny, bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej stawki wywoławczej Przewodniczący komisji przetargowej (lub jego zastępca) otwiera przetarg, przekazuje uczestnikom przetargu informacje o wywoławczej stawce czynszu najmu, podaje do wiadomości imiona i nazwiska, firmy lub nazwy osób prawnych lub innych podmiotów, które złożyły zgłoszenie, wpłaciły wadium oraz zostały dopuszczone do przetargu. 2. Przewodniczący komisji przetargowej (lub jego zastępca) informuje uczestników przetargu, że po trzecim wywołaniu najwyższej zaoferowanej stawki, dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte. 3. Uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie kolejne postąpienia stawki. 4. O wysokości kolejnego postąpienia decyduje dokonujący go uczestnik przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 5 % stawki wywoławczej.

6 5. Przewodniczący komisji przetargowej wywołuje trzykrotnie ostatnią, najwyższą zaoferowaną stawkę czynszu i ogłasza imię i nazwisko osoby albo nazwę firmy lub innego podmiotu, która ją zaoferowała. 6. Z przeprowadzonego przetargu, komisja sporządza protokół, który podpisuje przewodniczący oraz członkowie komisji. 7. Przetarg uważa się za zamknięty z chwilą zatwierdzenia protokołu przez organizatora przetargu. Rozdział V PRZETARGI PRZEPISY KOŃCOWE Jeżeli drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, w okresie nie krótszym niż 2 tygodnie od daty jego zamknięcia, ale nie dłuższym niż 3 miesiące, lokal użytkowy może być wynajęty poprzez organizowanie kolejnych przetargów. 2. Kolejne przetargi przeprowadzane są według zasad obowiązujących w pierwszym przetargu. 12 Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym jeżeli: nikt nie przystąpił do przetargu; żaden z uczestników przetargu pisemnego nie zaoferował stawki czynszu najmu wyższej od stawki wywoławczej; żaden z uczestników przetargu ustnego nie zaoferował postąpienia; komisja przetargowa stwierdziła, że żadna z ofert nie spełnia warunków przetargu. 13 W przypadku niezatwierdzenia protokołu przetargowego przez organizatora przetargu, przeprowadza się ponownie ten sam przetarg Zatwierdzony protokół z przetargu stanowi podstawę do zawarcia umowy najmu. 2. Z zastrzeżeniem terminów określonych w 15: umowę najmu zawiera się z osobą, która została wyłoniona w przetargu jako najemca w terminie 45 dni od daty zatwierdzenia protokółu przez organizatora przetargu; organizator przetargu powiadamia osobę (podmiot) ustaloną jako najemcę lokalu użytkowego o miejscu i terminie zawarcia umowy najmu, najpóźniej w terminie 21 dni od dnia zatwierdzenia protokołu z przetargu W przypadku zaskarżenia czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu przez uczestnika przetargu, zgodnie z regulaminem przetargowym, organizator przetargu jest przesyła skargę do Prezesa Agencji w terminie 7 dni od daty otrzymania wraz z wyjaśnieniami oraz dokumentami mającymi wpływ na jej rozstrzygnięcie. 2. W przypadku wniesienia skargi, o której mowa w ust. 1, organizator przetargu wstrzymuje czynności związane z zawarciem umowy najmu. 3. Po rozpatrzeniu skargi Prezes Agencji organizator przetargu wywiesza niezwłocznie, na okres 7 dni, w swojej siedzibie informację o sposobie rozstrzygnięcia skargi. 4. W przypadku niezaskarżenia w wyznaczonym terminie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu albo w razie uznania skargi za niezasadną, organizator przetargu podaje do publicznej wiadomości, wywieszając w siedzibie na okres 7 dni informację o wyniku przetargu, w której podaje : datę i miejsce oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu;

7 oznaczenie i opis lokalu użytkowego; liczbę osób dopuszczonych oraz osób niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu; wywoławczą stawkę czynszu oraz najwyższą stawkę osiągniętą w przetargu albo informację o złożonych ofertach lub o niewybraniu żadnej z ofert; imię, nazwisko albo nazwę lub firmę osoby ustalonej jako najemca lokalu użytkowego.

8 WZÓR UMOWY NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO/GARAŻU Dnia... w Krakowie, pomiędzy: UMOWA NAJMU Nr...-L/OKN/. LOKALU UŻYTKOWEGO Wynajmującym - Wojskową Agencją Mieszkaniową z siedzibą w Warszawie (02-004) przy ul. Chałubińskiego 3A, NIP , reprezentowaną przez Dyrektora Oddziału Regionalnego Wojskowej Agencji Mieszkaniowej z siedzibą w Krakowie (30-901) przy ul. Montelupich 3: a Najemcą... została zawarta umowa o następującej treści: 1 Wynajmujący oświadcza, że na podstawie art.14 ust.1 ustawy z dnia 22 czerwca 1995r. o Zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 206, poz z późn. zmianami) włada lokalem użytkowym o powierzchni użytkowej...m 2 oznaczonym numerem ewidencyjnym... (zwanym dalej przedmiotem najmu), usytuowanym w budynku mieszkalnoużytkowym (wolnostojącym) przy ul.... w... (zwanym dalej Budynkiem), znajdującym się na nieruchomości składającej się z działki nr... obr...., dla której prowadzona jest księga wieczysta KW nr... przez Sąd Rejonowy w... Wydział Ksiąg Wieczystych Wynajmujący oddaje Najemcy w najem lokal opisany w 1 niniejszej umowy z przeznaczeniem na... zaś Najemca przyjmuje ten lokal do używania i oświadcza, że lokal wykorzysta zgodnie z przeznaczeniem 2. Bez pisemnej zgody Wynajmującego, Najemca nie może zmieniać określonego w 2 ust. 1 sposobu korzystania z przedmiotu najmu oraz rodzaju prowadzonej działalności. 3. Wynajmujący w dniu podpisania niniejszej umowy przekaże Najemcy przedmiot najmu na podstawie protokołu przekazania, w którym będzie opisany stan techniczny lokalu i jego wyposażenia. Protokół ten będzie stanowił integralną część niniejszej umowy. 4. Za szkody spowodowane w przedmiocie najmu odpowiedzialność ponosi Najemca. 5. W przypadku: zużycia przedmiotu najmu w stopniu przekraczającym zużycie wynikające z normalnego używania lub zniszczeń powstałych w wyniku niewłaściwego korzystania z przedmiotu najmu, a także zniszczenia lub uszkodzenia wyposażenia przedmiotu najmu stanowiące własność Wynajmującego, Najemca zobowiązuje się pokryć Wynajmującemu równowartość zaistniałej szkody lub pokryć koszty naprawy Najemca oświadcza, że zapoznał się ze stanem technicznym przedmiotu najmu i go akceptuje. 2. W przypadku gdy do prowadzenia planowanej przez Najemcę działalności gospodarczej wymagane będzie uzyskanie zezwolenia lub decyzji stosownych organów to uzyskanie takiego zezwolenia lub decyzji obciążać będzie Najemcę.

9 3. Najemca jakiekolwiek prace remontowe, modernizacyjne lub adaptacyjne, może wykonać o ile otrzyma uprzednią pisemną zgodę Wynajmującego oraz w razie potrzeby wspólnoty mieszkaniowej nieruchomości, na której znajduje się przedmiot najmu. Występując o wyrażenie zgody, Najemca jest zobowiązany przedłożyć szczegółowy opis planowanych robót. 4. Najemca oświadcza, że wszelkie ewentualne prace dotyczące substancji lokalu stanowiącego przedmiot najmu będzie wykonywał własnym staraniem i na własny koszt oraz nie będzie dochodził zwrotu poniesionych nakładów zarówno w trakcie trwania stosunku najmu jak i po jego wygaśnięciu. 5. W przypadku wystąpienia awarii lub innych uszkodzeń wynikłych z niewłaściwie prowadzonych robót lub niewłaściwego używania przedmiotu najmu, wszelkie szkody z tego tytułu pokryje Najemca. 6. Umieszczenie reklamy, szyldu reklamowego, tabliczki informacyjnej, bądź też innej formy informacji o prowadzonej przez Najemcę w przedmiocie najmu działalności gospodarczej na elewacji Budynku, wymaga oprócz odrębnie wyrażonej zgody Wynajmującego również zgody pozostałych współwłaścicieli lub wspólnoty mieszkaniowej, jeżeli Budynek jest przedmiotem współwłasności Wynajmujący nie gwarantuje, że zgoda taka zostanie udzielona. 7. Najemca oświadcza, że jest mu znany fakt, iż przedmiot najmu oraz budynek, w którym lokal się znajduje, nie posiada świadectwa charakterystyki energetycznej i że rezygnuje z prawa do otrzymania tego świadczenia oraz zrzeka się wszelkich roszczeń z w/w tytułu Najemca nie może bez pisemnej zgody Wynajmującego podnajmować przedmiot najmu w całości lub w części ani oddawać go pod innym tytułem odpłatnym lub darmym w używanie osobom trzecim pod rygorem wypowiedzenia przez Wynajmującego niniejszej umowy bez zachowania terminów wypowiedzenia. 2. Najemca przy prowadzeniu swojej działalności nie może zakłócać lub ograniczać korzystania z Budynku przez innych użytkowników tego Budynku. Ponadto Najemca zobowiązany jest przestrzegać obowiązujących w Budynku regulaminów, a w szczególności do przestrzegania przepisów prawa w zakresie bhp oraz ochrony mienia. 3. Najemca odpowiedzialny jest za ochronę przeciwpożarową przedmiotu najmu tj. za wyposażenie pomieszczeń w instrukcję ppoż. oraz sprzęt gaśniczy, konserwację tego sprzętu, oznakowanie kierunków dróg ewakuacyjnych, przeszkolenie personelu z zakresu ppoż. oraz przestrzeganie przepisów ppoż. zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie przeciwpożarowej. 4. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku awarii instalacji (wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej itp.) lub powstałe w wyniku zdarzeń przez niego niezawinionych lub losowych. 5. Najemca zobowiązany jest na własny koszt dokonywać legalizacji wodomierza służącego dla rozliczania wody zużytej w przedmiocie najmu. 6. Wynajmującemu i jego organom przysługuje prawo kontroli zgodności sposobu wykorzystania i używania przedmiotu najmu z treścią niniejszej umowy. 7. Najemca jest zobowiązany utrzymywać przedmiot najmu w dobrym stanie sanitarnym i technicznym, utrzymywać w przedmiocie najmu i w jego obrębie ład i porządek. 8. Najemca jest zobowiązany dokonywać na własny koszt i we własnym zakresie, bez możliwości żądania zwrotu poniesionych kosztów od Wynajmującego, wymiany elementów, napraw i bieżącej konserwacji przedmiotu najmu związanych z normalną eksploatacją. 9. W przypadku konieczności usunięcia awarii, dokonania napraw lub remontów w przedmiocie najmu lub Budynku, które nie obciążają Najemcy jest on zobowiązany w każdym czasie zapewnić swobodny dostęp do przedmiotu najmu, zarówno Wynajmującemu, jak również

10 ewentualnie wspólnocie mieszkaniowej Budynku, bądź osobom upoważnionym przez te podmioty. 10. Jeżeli w Budynku zajdzie konieczność naprawy lub wymiany instalacji technicznej lub innych elementów Budynku, a Najemca działając nawet za zgodą Wynajmującego zabudował takie instalacje lub inne elementy, wówczas Najemca zobowiązany będzie na własny koszt i ryzyko dokonać demontażu ww. zabudowy. 11. W przypadku jeżeli przedmiotem najmu jest cały Budynek, Najemca zobowiązany jest odśnieżać dachy budynków usytuowanych na nieruchomości oraz odśnieżać przyległy do niej teren wraz z usuwaniem nawisów śnieżnych, sopli i gołoledzi oraz systematycznie udrażniać kanały odpływowe dla zapewnienia zejścia wód topniejących śniegów, jak również czyścić rynny. 12. W przypadku nie dopełnienia bądź też nienależytego wykonania któregokolwiek z obowiązków określonych w ust. 10 niniejszego paragrafu, Najemca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą z tego tytułu. (skreślić ust. 10 i 11 jeśli nie dotyczy danego stanu faktycznego) 5 1. Najemca zobowiązuje się ubezpieczyć na czas trwania umowy najmu w zakresie O.C. deliktowe i kontraktowe z klauzula OC Najemcy na terenie lokalu i przyległego do niego terenu. 2. Kopię polisy ubezpieczeniowej Najemca dostarczy Wynajmującemu w terminie nie późniejszym niż 30 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy oraz zobowiązuje się do corocznego odnawiania polisy ubezpieczeniowej oraz przedkładania jej kopii Wynajmującemu. 3. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody w mieniu Najemcy wniesionym do przedmiotu najmu wynikłe z zalania, ognia i innych zdarzeń losowych Najemca jest zobowiązany dokonać ubezpieczenia tego mienia na koszt własny. 4. Odpowiedzialność za szkody poniesione przez osoby trzecie w przedmiocie najmu lub wskutek nie wykonania przez Najemcę obowiązków wynikających z niniejszej umowy ponosi Najemca Najemca zobowiązany jest do zapłaty Wynajmującemu miesięcznie czynszu najmu w wysokości...zł (słownie złotych:....../100) plus należny podatek VAT według stawki z dnia wystawienia faktury na dzień zawarcia niniejszej umowy obowiązuje stawka 23% i na dzień zawarcia umowy łączna kwota czynszu wraz z podatkiem VAT wynosi:...m 2 x...zł/m %VAT =...zł +...zł =...zł 2. Obowiązek zapłaty czynszu powstaje od dnia zawarcia niniejszej umowy. W przypadku jeżeli obowiązek płacenia czynszu powstaje lub ustaje w środku miesiąca, Wynajmującemu za taki miesiąc będzie przysługiwał czynsz proporcjonalny do okresu trwania stosunku najmu przyjmując, że każdy miesiąc ma 30 dni. 3. Wynajmujący jest uprawniony do waloryzacji stawki czynszowej określonej w ust.1 tego paragrafu, nie częściej niż raz na pół roku i nie rzadziej niż raz na trzy lata w oparciu o stosowny wskaźnik zmiany cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. 4. O zmianie wysokości stawki czynszu z przyczyn wskazanych w ust. 3 powyżej, Wynajmujący zawiadamia Najemcę w drodze jednostronnego pisemnego oświadczenia, najpóźniej na miesiąc naprzód na koniec miesiąca kalendarzowego. Złożenie przez Najemcę przed upływem zakreślonego w powiadomieniu terminu oświadczenia, iż odmawia on zaakceptowania nowej stawki czynszu skutkuje rozwiązaniem umowy przez Wynajmującego z zachowaniem trzymiesięcznego terminu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, w którym Najemca otrzymał oświadczenie wskazane w zdaniu poprzednim.

11 5. Niezależnie od waloryzacji określonej w ust. 3 niniejszego paragrafu, Wynajmujący zastrzega, iż w uzasadnionych przypadkach wezwie Najemcę do negocjacji, przy czym w przypadku nie uzgodnienia nowej stawki, Wynajmujący może: 1) zlecić ustalenia przez rzeczoznawcę majątkowego, na koszt najemcy, wysokości stawki czynszu najmu, 2) wypowiedzieć niniejszą umowę z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego 7 1 Niezależnie od czynszu określonego w 6 ust. 1, Najemca zobowiązany jest do zapłaty podatku od nieruchomości, bezpośrednio do właściwego organu podatkowego, na podstawie deklaracji podatkowej złożonej zgodnie z danymi zawartymi w 13 ust. 6 pkt. c. 2 Na każde żądanie Wynajmującego, Najemca zobowiązany będzie do przedłożenia Wynajmującemu, dowodu zapłaty podatku od nieruchomości. 3 Wynajmujący zastrzega sobie prawo skorzystania z uregulowania zawartego w 11 ust. 3 pkt. 6 w przypadku niedostarczenia dowodu zapłaty, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, w terminie określonym przez Wynajmującego Niezależnie od czynszu określonego w 6 ust.1, Najemca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Wynajmującego, co miesiąc z góry, zaliczek za media według stawek odpowiadających obciążeniom Wynajmującego z tego tytułu, których wysokość na dzień zawarcia umowy wynosi: a) zimna woda - zaliczka w wysokości...zł (słownie złotych:... /100) plus należny podatek VAT według stawki z dnia wystawienia faktury na dzień zawarcia niniejszej umowy obowiązuje stawka 8% i na dzień zawarcia umowy łączna kwota zaliczki wraz z podatkiem VAT wynosi:...m 3 x...zł/m 3 + 8%VAT =...zł +...zł =...zł b) odprowadzenie ścieków - zaliczka w wysokości...zł (słownie złotych:.../100) plus należny podatek VAT według stawki z dnia wystawienia faktury na dzień zawarcia niniejszej umowy obowiązuje stawka 8% i na dzień zawarcia umowy łączna kwota zaliczki wraz z podatkiem VAT wynosi:...m 3 x...zł/m 3 + 8%VAT =...zł +...zł =...zł c) centralne ogrzewanie - zaliczka w wysokości...zł (słownie złotych:.../100) plus należny podatek VAT według stawki z dnia wystawienia faktury na dzień zawarcia niniejszej umowy obowiązuje stawka 23% i na dzień zawarcia umowy łączna kwota zaliczki wraz z podatkiem VAT wynosi:...m 2 x...zł/m %VAT =...zł +...zł =...zł d) energia elektryczna - zaliczka w wysokości...zł (słownie złotych:.../100) plus należny podatek VAT według stawki z dnia wystawienia faktury na dzień zawarcia niniejszej umowy obowiązuje stawka 23% i na dzień zawarcia umowy łączna kwota zaliczki wraz z podatkiem VAT wynosi:... KWh x...zł + 23%VAT =...zł 2. Najemca zobowiązany jest do niezwłocznego zawarcia umowy na dostawę energii elektrycznej i przedstawienia kserokopii zawartej umowy Wynajmującemu. Do czasu zawarcia tej umowy oraz dostarczenia jej kopii Wynajmującemu, Najemca zobowiązany będzie uiszczać na rzecz Wynajmującego zaliczki na poczet pokrycia kosztów zużytej energii elektrycznej w wysokości określonej w ust.1 pkt. d niniejszego paragrafu.

12 3. Najemca zobowiązuje się do zawarcia odrębnej umowy na odbiór odpadów komunalnych z przedmiotu najmu, z przedsiębiorcą posiadającym wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych. 4. Opłaty za media określone w ust. 1 niniejszego paragrafu naliczane są zaliczkowo i podlegają rozliczeniu według zasad obowiązujących w budynku, w którym usytuowany jest przedmiot najmu, w wysokościach i terminach wynikających z rozliczenia dokonanego przez zarządcę Budynku. 5. Wysokość opłat za media, może ulec zmianie w przypadku zmian cen oraz norm zużycia za te usługi lub na podstawie uchwał wspólnoty mieszkaniowej właścicieli Budynku, w którym usytuowany jest lokal. W takim przypadku Najemca zobowiązany jest uiszczać opłaty według nowych stawek. 6. Wynajmujący zobowiązany jest powiadomić Najemcę w formie pisemnej o zmianie wysokości opłat za media, w tym cen i norm zużycia, przy czym zmiana opłat za media nie stanowi zmiany warunków niniejszej umowy i nie wymaga sporządzenia aneksu Czynsz oraz opłaty określone w 8 ust. 1 niniejszej umowy, Najemca będzie opłacał z góry do 15-tego każdego miesiąca, przelewem na konto bankowe Wynajmującego:.. Podstawą do wnoszenia opłat w terminie wskazanym w zdaniu poprzednim jest niniejsza umowa najmu. 2. W przypadku opóźnienia w zapłacie czynszu najmu albo innych wymaganych świadczeń pieniężnych Najemca zapłaci Wynajmującemu odsetki ustawowe do dnia zapłaty. 3. Najemca wyraża zgodę na wystawianie faktur VAT bez swojego podpisu. 4. Wynajmujący zobowiązany jest powiadomić Najemcę w formie pisemnej w przypadku zmiany numeru rachunku bankowego wskazanego w ust. 1 niniejszego paragrafu, bez konieczności sporządzenia aneksu Najemca przed podpisaniem niniejszej umowy wpłacił na konto Wynajmującego kaucję gwarancyjną w wysokości...zł (słownie złotych:... 00/100) zabezpieczającą pokrycie ewentualnych przyszłych roszczeń Wynajmującego w stosunku do Najemcy. 2. Kaucja gwarancyjna, o której mowa w ust. 1 tego paragrafu podlega oprocentowaniu stosowanemu przez bank dla konta a vista Wynajmującego, na którym została złożona. 3. W przypadku przeksięgowania kaucji na pokrycie zobowiązań Najemcy, Najemca w terminie do 7 dni, od otrzymania zawiadomienia, winien każdorazowo uzupełnić kaucję do jej pierwotnej wysokości. Brak uzupełnienia wysokości kaucji we wskazanym w zdaniu poprzednim terminie, upoważnia Wynajmującego do rozwiązania niniejszej umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia. 4. Kaucja wraz z oprocentowaniem zostaje zwrócona Najemcy po wygaśnięciu stosunku najmu, nie wcześniej jednak niż po uregulowaniu wszelkich zobowiązań Najemcy wobec Wynajmującego, na co Najemca wyraża zgodę.. 5. Najemca w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy zobowiązuje się dostarczyć Wynajmującemu notarialne oświadczenie o poddaniu się rygorowi egzekucji w trybie art pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego do kwoty...zł, jako zabezpieczenie przyszłych należności Wynajmującego wynikających z niniejszej umowy Wynajmujący winien mieć prawo wystąpienia o nadanie klauzuli wykonalności do dnia..., a jedynym warunkiem prowadzenia egzekucji winno być uprzednie pisemne wezwanie do uiszczenia należnej Wynajmującemu kwoty. Analogiczne oświadczenia Najemca powinien przedkładać na 3 miesiące przed upływem terminu w jakim Wynajmujący

13 może wystąpić o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności z nowym terminem wystąpienia o nadanie klauzuli wykonalności nie krótszym niż 5 lat od jego złożenia. (zapis ust. 5 dotyczyć będzie wyłącznie umów najmu, kiedy wywoławczy czynsz najmu lokalu podany w przetargu był równy bądź wyższy niż 5.000,00zł) Umowa niniejsza zostaje zawarta na czas nieoznaczony. 2. Każdej ze stron przysługuje prawo wypowiedzenia niniejszej umowy bez podania przyczyny, z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. 3. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do rozwiązania niniejszej umowy bez wypowiedzenia w trybie natychmiastowym, w razie stwierdzenia: 1) powstania zaległości z tytułu czynszu najmu lub innych opłat za okres 2- miesięcy, przy czym uregulowanie zaległych należności wraz z ustawowymi odsetkami w okresie dwóch tygodni od daty otrzymania przez Najemcę pisma o wypowiedzeniu umowy powoduje, iż wypowiedzenie to nie będzie wywoływało skutków prawnych, 2) podnajmu, użyczenia lub udostępnienie pod jakimkolwiek innym tytułem odpłatnym lub darmym przedmiotu najmu osobie trzeciej bez pisemnej zgody Wynajmującego 3) użytkowania przedmiotu najmu niezgodnie z przeznaczeniem, 4) dewastacji przedmiotu najmu, 5) nie przejęcia przez Najemcę przedmiotu najmu w uzgodnionym terminie, 6) nie dotrzymania przez Najemcę któregokolwiek z warunków umowy, w szczególności w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, zapłaty podatku od nieruchomości czy poddania się rygorowi egzekucji w formie aktu notarialnego (zapis ten stosuje się w przypadku 10 ust. 5.) 4. Wynajmujący wyznaczy Najemcy termin wydania przedmiotu najmu, przypadający nie później niż w ciągu 7 dni od zakończenia stosunku najmu. Najemca jest zobowiązany zwrócić przedmiot najmu Wynajmującemu w stanie nie pogorszonym, bez jakichkolwiek rzeczy stanowiących własność Najemcy lub osób trzecich. 5. Strony umowy ustalają, że w przypadku nie zwrócenia przedmiotu najmu Wynajmującemu przez Najemcę w terminie określonym w ust. 4 niniejszego paragrafu, Najemca będzie płacić Wynajmującemu karę umowną w wysokości 1/15 miesięcznego czynszu za każdy dzień opóźnienia. Zastrzeżenie kary umownej nie wyłącza prawa Wynajmującego do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych. 6. Najemca zobowiązany jest do informowania Wynajmującego o zmianie swojego adresu. Brak powiadomienia skutkuje tym, iż pisma przesłane na ostatni znany Wynajmującemu adres Najemcy uznaje się za doręczone skutecznie. 12 Wynajmujący zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych Najemcy zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002, nr 101, poz. 926 z późn. zm.) wyłącznie w zakresie i celu realizacji niniejszej umowy W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego. 2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności, chyba że w umowie inaczej zastrzeżono. 3. Wszelkie pisma i zawiadomienia pozostające w związku z wykonaniem niniejszej umowy będą uznane za doręczone o ile zostaną przekazane drugiej stronie: osobiście, lub pocztową przesyłką rejestrowaną. 4. Pisma przesłane drugiej stronie i przez nią nie odebrane, uznaje się za skutecznie doręczone z dniem pierwszego awizo.

14 5. W przypadku sporów wynikających z niniejszej umowy jej strony będą dążyć do polubownego ich rozstrzygnięcia na drodze negocjacji, a w przypadku niepowodzenia, ewentualne spory rozstrzygał będzie właściwy sąd powszechny w Krakowie. 6. Załączniki do niniejszej umowy stanowiące jej integralną część: a) protokół przekazania przedmiotu najmu, b) załącznik graficzny, na którym zaznaczone jest położenie przedmiotu najmu, c) załącznik z danymi do deklaracji na podatek od nieruchomości. 7. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których otrzymują: Wynajmujący 2 egz. Najemca 1 egz. WYNAJMUJĄCY: NAJEMCA:

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU NA WYNAJEM CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU NA WYNAJEM CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI OBWIESZCZENIE O PRZETARGU NA WYNAJEM CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI Właściciel nieruchomości: Poczta Polska Spółka Akcyjna Prowadzący przetarg: Pion Infrastruktury Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w Lublinie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO na najem lokali użytkowych na okres min. 2 lat

REGULAMIN PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO na najem lokali użytkowych na okres min. 2 lat REGULAMIN PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO na najem lokali użytkowych na okres min. 2 lat 1 Organizator Przetarg jest organizowany przez Wójta Gminy Lipnica Wielka. 2 Miejsce przeprowadzenia przetargu

Bardziej szczegółowo

Wojskowe Towarzystwo Budownictwa Społecznego KWATERA Sp. z o.o. w Warszawie

Wojskowe Towarzystwo Budownictwa Społecznego KWATERA Sp. z o.o. w Warszawie Wojskowe Towarzystwo Budownictwa Społecznego KWATERA Sp. z o.o. w Warszawie Załącznik do Uchwały Nr 3 Zarządu WTBS KWATERA Sp. z o.o. z dnia 26 czerwca 2013 roku Regulamin określający zasady i tryb przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PRZETARGU

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PRZETARGU WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO I TRANSPORTU SANITARNEGO MEDITRANS W WARSZAWIE SPZOZ 00-685 Warszawa, ul. Poznańska 22 Tel.: (0-22) 525-14-05 fax: (0-22) 525-13-80 NIP: 526-17-36-429 REGON: 000294674

Bardziej szczegółowo

Gdaosk, dnia 09.05.2012 r. ORGANIZATOR PRZETARGU: POMORSKIE CENTRUM CHORÓB ZAKAŹNYCH I GRUŹLICY ul. Smoluchowskiego 18 80 214 Gdaosk

Gdaosk, dnia 09.05.2012 r. ORGANIZATOR PRZETARGU: POMORSKIE CENTRUM CHORÓB ZAKAŹNYCH I GRUŹLICY ul. Smoluchowskiego 18 80 214 Gdaosk Gdaosk, dnia 09.05.2012 r. ORGANIZATOR PRZETARGU: POMORSKIE CENTRUM CHORÓB ZAKAŹNYCH I GRUŹLICY ul. Smoluchowskiego 18 80 214 Gdaosk DZIAŁ Administrayjno - Organizacyjny Tel./fax: 058 344-44-40 e-mail:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO PRZEZNACZONEGO NA

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO PRZEZNACZONEGO NA REGULAMIN KONKURSU OFERT NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO PRZEZNACZONEGO NA PROWADZENIE BIURA PODRÓŻY W PORCIE LOTNICZYM WARSZAWA/MODLIN NA TERENIE TERMINALA ZWANY DALEJ REGULAMINEM nr sprawy PLM/BH/KO/ATH3/02/2014

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA

ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI HANDLOWEJ I/LUB USŁUGOWEJ W TERMINALU PASAŻERSKIM NA LOTNISKU WARSZAWA/MODLIN

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynajmu lokali użytkowych I Żoliborskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Warszawie

Regulamin wynajmu lokali użytkowych I Żoliborskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Warszawie Załącznik do Uchwały nr 18 / 2014 Rady Nadzorczej I ŻSM z dnia 24 stycznia 2014 r. Regulamin wynajmu lokali użytkowych I Żoliborskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Warszawie Podstawa prawna. 1 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

I. Wynajmujący Centrum Widowiskowo-Sportowe - Jednostka Budżetowa w Płocku, 09-400 Płock, Plac Celebry Papieskiej 1.

I. Wynajmujący Centrum Widowiskowo-Sportowe - Jednostka Budżetowa w Płocku, 09-400 Płock, Plac Celebry Papieskiej 1. Nr: 2/2012 Dyrektor Centrum Widowiskowo-Sportowego Jednostki Budżetowej w Płocku zaprasza do pisemnego przetargu nieograniczonego na wynajem lokali użytkowych w budynku Hali Widowiskowo-Sportowej ORLEN

Bardziej szczegółowo

DZIELNICY MOKOTÓW M.ST. WARSZAWY

DZIELNICY MOKOTÓW M.ST. WARSZAWY O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy na podstawie 4 ust. 1 Zarządzenia Nr 5923/2014 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZBYCIA NIEUCHOMOŚCI W TRYBIE NIEOGRANICZONEGO PRZETARGU USTNEGO

REGULAMIN ZBYCIA NIEUCHOMOŚCI W TRYBIE NIEOGRANICZONEGO PRZETARGU USTNEGO REGULAMIN ZBYCIA NIEUCHOMOŚCI W TRYBIE NIEOGRANICZONEGO PRZETARGU USTNEGO przeprowadzonego na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 września 2009 r. w sprawie określenia

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E. B U R M I S T R Z DZIELNICY MOKOTÓW M.ST. WARSZAWY /-/ Bogdan Olesiński

O G Ł O S Z E N I E. B U R M I S T R Z DZIELNICY MOKOTÓW M.ST. WARSZAWY /-/ Bogdan Olesiński O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy na podstawie 4 ust. 1 Zarządzenia Nr 5923/2014 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO NR...

Istotne postanowienia umowy UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO NR... DO.283.4.2015 Załącznik nr 4 do Regulaminu Istotne postanowienia umowy UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO NR... zawarta w dniu... w Gdyni, pomiędzy Pomorskim Parkiem Naukowo Technologicznym Gdynia Jednostką

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI NALEŻĄCYCH DO PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SP. Z O.O. W BIELSKU PODLASKIM

REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI NALEŻĄCYCH DO PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SP. Z O.O. W BIELSKU PODLASKIM Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 3/2015 REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI NALEŻĄCYCH DO PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SP. Z O.O. W BIELSKU PODLASKIM 1 Zasady ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Postępowania przetargowego oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane w Instytucie Fizyki Jądrowej im.

REGULAMIN Postępowania przetargowego oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane w Instytucie Fizyki Jądrowej im. REGULAMIN Postępowania przetargowego oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane w Instytucie Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN w Krakowie, nie objęte ustawą Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E. B U R M I S T R Z DZIELNICY MOKOTÓW M.ST. WARSZAWY /-/ Bogdan Olesiński

O G Ł O S Z E N I E. B U R M I S T R Z DZIELNICY MOKOTÓW M.ST. WARSZAWY /-/ Bogdan Olesiński O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy na podstawie 4 ust. 1 Zarządzenia Nr 5923/2014 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN sprzedaży nieruchomości Wojskowego TBS KWATERA Sp. z o.o.

REGULAMIN sprzedaży nieruchomości Wojskowego TBS KWATERA Sp. z o.o. Załącznik do Uchwały Nr 4 z dnia 25.02.2015 r. REGULAMIN sprzedaży nieruchomości Wojskowego TBS KWATERA Sp. z o.o. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓŁNE 1 1. Regulamin sprzedaży nieruchomości Wojskowego TBS

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umowy Leasingu

Ogólne Warunki Umowy Leasingu Załącznik nr 1 do Umowy Leasingu Ogólne Warunki Umowy Leasingu Wszelkie terminy użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach mają takie same znaczenie jak terminy określone w Umowie Leasingu. 1. Przedmiot umowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZBYCIA NIEUCHOMOŚCI W TRYBIE NIEOGRANICZONEGO PRZETARGU USTNEGO

REGULAMIN ZBYCIA NIEUCHOMOŚCI W TRYBIE NIEOGRANICZONEGO PRZETARGU USTNEGO REGULAMIN ZBYCIA NIEUCHOMOŚCI W TRYBIE NIEOGRANICZONEGO PRZETARGU USTNEGO przeprowadzonego na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 września 2009 r. w sprawie określenia

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E. Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Prądnickiej 35-37

O G Ł O S Z E N I E. Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Prądnickiej 35-37 O G Ł O S Z E N I E Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza z siedzibą w Krakowie, przy ul. Prądnickiej 35-37 ogłasza konkurs ofert w celu udzielenia zamówienia na udzielanie świadczeń

Bardziej szczegółowo

Część I. Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie ul. Prawdziwka 2, 02-973 Warszawa, Polska

Część I. Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie ul. Prawdziwka 2, 02-973 Warszawa, Polska 1. Informacja o Zamawiającym. Zamawiającym jest: Część I P o s t a n o w i e n i a o g ó l n e Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie ul. Prawdziwka

Bardziej szczegółowo

Wynajem pomieszczenia magazynowego o powierzchni 7 m 2 zlokalizowanego w Otwocku przy ul. Niemcewicza 2

Wynajem pomieszczenia magazynowego o powierzchni 7 m 2 zlokalizowanego w Otwocku przy ul. Niemcewicza 2 WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO I TRANSPORTU SANITARNEGO MEDITRANS W WARSZAWIE SPZOZ 00-685 Warszawa, ul. Poznańska 22 Tel.: (0-22) 525-14-05 fax: (0-22) 525-13-80 NIP: 526-17-36-429 REGON: 000294674

Bardziej szczegółowo

zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: 1. Miastem Stołecznym Warszawa, w imieniu którego działa:... zwanym dalej WYNAJMUJĄCYM, a Przedmiot umowy

zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: 1. Miastem Stołecznym Warszawa, w imieniu którego działa:... zwanym dalej WYNAJMUJĄCYM, a Przedmiot umowy 1 U M O W A Nr najmu lokalu użytkowego na czas oznaczony WZÓR umowa na 3 lata zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: 1. Miastem Stołecznym Warszawa, w imieniu którego działa:... zwanym dalej WYNAJMUJĄCYM,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Umowa NR...

WZÓR UMOWY. Umowa NR... Umowa NR... WZÓR UMOWY Zawarta w dniu...r. pomiędzy: Miastem Opole Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji z siedzibą przy, ul. Barlickiego 13, 45-083 Opole, REGON: 000828874, NIP: 754-033-77-29 zwanym w

Bardziej szczegółowo

Załącznik numer 9 do SIWZ. WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową, zawarta w Warszawie w dniu 2015 roku

Załącznik numer 9 do SIWZ. WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową, zawarta w Warszawie w dniu 2015 roku Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową, zawarta w Warszawie w dniu 2015 roku pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20,

Bardziej szczegółowo

Załącznik do sprostowania. Jednostka miary

Załącznik do sprostowania. Jednostka miary Tabela opłat za media i świadczenia dodatkowe L.p. Rodzaj świadczenia Sposób rozliczenia Jednostka miary Cena jednostkowa 1 Energia elektryczna wg wskazań licznika kwh*) 0,44 zł wg ceny operatora 2 Ogrzewanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przetargu na dzierżawę 1 m 2 powierzchni dachu Szpitala pod 1 maszt z anteną do przesyłu sygnału internetowego.

REGULAMIN przetargu na dzierżawę 1 m 2 powierzchni dachu Szpitala pod 1 maszt z anteną do przesyłu sygnału internetowego. REGULAMIN przetargu na dzierżawę 1 m 2 powierzchni dachu Szpitala pod 1 maszt z anteną do przesyłu sygnału internetowego. ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne 1. 1 Przetargiem na dzierżawę objęta jest powierzchnia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w procedurze właściwej dla wartości zamówienia poniżej 200 000 euro na realizacje zamówienia publicznego pn: ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE,

Bardziej szczegółowo

Grudzień 2014 Załącznik do Uchwały Zarządu Zakładu Przewozów i Spedycji SPEDKOKS Sp. z o.o. Nr 116/V/2014 z dnia 18 grudnia 2014r.

Grudzień 2014 Załącznik do Uchwały Zarządu Zakładu Przewozów i Spedycji SPEDKOKS Sp. z o.o. Nr 116/V/2014 z dnia 18 grudnia 2014r. R E G U L A M I N określający sposób postępowania przetargowego oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane w Zakładzie Przewozów i Spedycji SPEDKOKS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo