REGULAMIN PRZETARGOWY Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Oddział Regionalny w Krakowie dla przetargów na najem i dzierżawę lokali użytkowych oraz gruntów

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN PRZETARGOWY Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Oddział Regionalny w Krakowie dla przetargów na najem i dzierżawę lokali użytkowych oraz gruntów"

Transkrypt

1 REGULAMIN PRZETARGOWY Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Oddział Regionalny w Krakowie dla przetargów na najem i dzierżawę lokali użytkowych oraz gruntów Niniejszy Regulamin opracowano w oparciu o Decyzję nr 20/2009 Prezesa Wojskowej Agencji Mieszkaniowej z dnia 09 kwietnia 2009r. w sprawie wprowadzenia Wytycznych w sprawie zasad najmu i dzierżawy lokali użytkowych oraz gruntów znajdujących się w posiadaniu Wojskowej Agencji Mieszkaniowej. 1 SŁOWNICZEK Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 1. Agencji - należy przez to rozumieć Wojskową Agencję Mieszkaniową, powołaną na podstawie przepisów ustawy z dnia 22 czerwca 1995r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (j.t. Dz.U z 2005r. Nr 41 poz. 398 z późn. zm.); 2. ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz z późn. zm.); 3. lokalu użytkowym - należy przez to rozumieć budynek lub jego wyodrębnioną część wykorzystywaną na cele inne niż cele mieszkaniowe. Pojęcie to obejmuje także grunt, garaże wolnostojące, garaże w zabudowie szeregowej, garaże usytuowane w budynkach mieszkalnych, miejsca postojowe zewnętrzne (na gruncie) oraz usytuowane wewnątrz budynków; 4. umowie - należy przez to rozumieć umowę najmu lub dzierżawy, której stroną jest lub którą zamierza zawrzeć Wojskowa Agencja Mieszkaniowa; 5. najmie - rozumie się przez to również umowę dzierżawy, jeżeli z treści wytycznych nie wynika inaczej; 6. najemcy należy przez to rozumieć dzierżawcę; 7. stawkach rynkowych - należy przez to rozumieć stawki czynszu nie niższe niż przeciętne stawki stosowane przy wynajmie przez podmioty inne niż Agencja, lokali użytkowych podobnych ze względu na powierzchnię, stan i położenie lokalu użytkowego; 8. czynszu - jeżeli wytyczne nie stanowią inaczej, pod tym pojęciem rozumieć miesięczny czynsz najmu; 9. organizatorze przetargu należy rozumieć Dyrektora Oddziału Regionalnego w Krakowie Wojskowej Agencji Mieszkaniowej; 10. uczestniku przetargu lub oferencie - należy rozumieć osoby, które złożyły ofertę w przetargu pisemnym lub stawiły się w celu uczestnictwa w przetargu ustnym, po spełnieniu wymogów określonych w ogłoszeniu o przetargu. ROZDZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE 2 1. Przetarg na najem lub dzierżawę może być przeprowadzony przy zastosowaniu następujących form: przetargu ustnego nieograniczonego lub ograniczonego; przetargu pisemnego nieograniczonego lub ograniczonego; 2. O zastosowanej formie przetargu decyduje organizator przetargu i podaje to w ogłoszeniu o przetargu. 3. Przetarg ustny ma na celu uzyskanie najwyższego czynszu.

2 4. Przetarg pisemny ma na celu wybór najkorzystniejszej oferty, najbardziej odpowiadającej specyfice wynajmowanego lokalu użytkowego lub realizacji szczególnych założeń Agencji, ustalonych w warunkach przetargu. 5. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne, osoby prawne i inne podmioty, po spełnieniu wymogów określonych w ogłoszeniu o przetargu. 6. W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wchodzące w skład komisji przetargowej oraz osoby bliskie tym osobom, a także osoby, które pozostają z osobami wchodzącymi w skład komisji przetargowej w takim stosunku prawnym i faktycznym, że może budzić to uzasadnione wątpliwości co do bezstronności komisji przetargowej Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu przeprowadza komisja powołana przez organizatora przetargu, w składzie od 3 do 6 osób. 2. W skład komisji wchodzi przewodniczący, zastępca przewodniczącego oraz członkowie. 3. Skład komisji przy przeprowadzaniu przetargu nie może być mniejszy niż 3 osoby. W przypadku nieobecności przewodniczącego, pracą komisji kieruje jego zastępca. 4. Z przeprowadzonego przetargu, komisja sporządza protokół, podlegający zatwierdzeniu (w terminie 3 dni roboczych) przez organizatora przetargu. Protokół winien zawierać informacje o: 1) terminie i miejscu przetargu; 2) składzie komisji przetargowej z podaniem imion i nazwisk; 3) oznaczeniu i opisie lokalu użytkowego będącego przedmiotem przetargu; 4) obciążeniach lokalu użytkowego; 5) osobach dopuszczonych i niedopuszczonych do przetargu wraz z uzasadnieniem; 6) wszystkich oferentach, wraz z proponowanymi przez oferentów stawkami czynszu najmu; 7) wywoławczej stawce czynszu najmu oraz o osiągniętej najwyższej stawce albo informacje o złożonych ofertach wraz z uzasadnieniem wyboru najkorzystniejszej albo o niewybraniu żadnej z ofert; 8) uzasadnieniu rozstrzygnięć podjętych przez komisję przetargową; 9) dacie sporządzenia protokółu. 5. Protokół przeprowadzonego przetargu sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przeznaczony jest dla organizatora przetargu, a drugi dla osoby ustalonej jako najemca. Protokół podpisują przewodniczący i członkowie komisji przetargowej. Rozdział II ORGANIZACJA PRZETARGU 4 W ogłoszeniu o przetargu podaj się następujące dane: 1) oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości; 2) powierzchnię nieruchomości; 3) opis nieruchomości; 4) przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania; 5) termin zagospodarowania nieruchomości; 7) wysokość opłat z tytułu najmu lub dzierżawy; 8) terminy wnoszenia opłat; 9) zasady aktualizacji opłat; 10) o formie przetargu oraz jego organizatorze; 11) czas obowiązywania umowy najmu; 12) preferowaną lub dopuszczalną formę zagospodarowania lokalu użytkowego; 13) wywoławczą stawkę czynszu najmu;

3 14) o możliwości, terminie i miejscu składania pisemnych ofert na przetarg pisemny lub zgłoszenia uczestnictwa w przetargu ustnym; 15) termin i miejsce przetargu; 16) wysokość wadium, jego formę, termin i miejsce wniesienia; 17) terminie i miejscu, w którym należy się zapoznać z regulaminem przetargowym i z dodatkowymi warunkami przetargu (jeżeli występują) oraz o obowiązku złożenia pisemnego oświadczenia o zaakceptowaniu ich postanowień bez zastrzeżeń; 18) o możliwości odwołania przetargu z ważnych powodów; 19) o możliwości zamknięcia przetargu pisemnego bez wybrania którejkolwiek oferty; 20) możliwości zawarcia umowy najmu z osobą wyłonioną w przetargu wyłącznie po zatwierdzeniu protokołu z przetargu przez organizatora przetargu; 21) o skutkach nie zawarcia umowy najmu przez osobę, która przetarg wygrała Wadium winno być wniesione w wysokości i formie wskazanej w ogłoszeniu o przetargu. 2. Wadium musi być wniesione nie później niż na 3 dni przed terminem przetargu, przy czym za datę wpływu przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego wskazanego w ogłoszeniu o przetargu. 3. Wadium zwraca się osobom, które nie zostały wyłonione jako najemcy, niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później niż po upływie 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu. 4. Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygrał zalicza się na poczet gotówkowej kaucji gwarancyjnej, o ile w takiej formie kaucja ma być przez oferenta wniesiona. 6 Wywoławcza stawka czynszu najmu ustalona przez organizatora przetargu podana jest w ogłoszeniu o przetargu. Rozdział III PRZETARG PISEMNY 7 1. Wagi cech, które będą miały wpływ na wybór oferty, jak również wzór matematyczny wiążący wagę z kryterium wyboru oferty, zamieszczane są w ogłoszeniu przetargowym. 2. Pisemne oferty, w zamkniętych i opisanych kopertach, składane przez osoby przystępujące do przetargu winny zawierać: 1) w przypadku osób fizycznych - imię, nazwisko, PESEL i adres; 2) w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - imię, nazwisko, siedzibę, PESEL, NIP, wypis z ewidencji działalności gospodarczej (nie starszy niż trzymiesięczny); 3) w przypadku podmiotów wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego - nazwę, siedzibę, odpis (nie starszy niż trzymiesięczny) z Krajowego Rejestru Sądowego; 4) w przypadku podmiotów innych niż wyszczególnionych w pkt. 1-3 powyżej - dokumenty pozwalające na określenie nazwy, siedziby i osób uprawnionych do reprezentacji; 5) oferowaną miesięczną stawkę czynszu za najem lokalu użytkowego; 6) rodzaj planowanej działalności gospodarczej w lokalu użytkowym; 7) proponowane, ewentualne nakłady inwestycyjne najemcy; 8) datę sporządzenia i podpisy osób składających ofertę; 9) oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem przetargowym, warunkami przetargu (jeżeli występują), warunkami zawarcia umowy, wzorem umowy najmu oraz przyjęciu ich postanowień bez zastrzeżeń;

4 10) oświadczenie o przyjęciu do wiadomości, że umowa najmu z osobą, która przetarg wygrała będzie mogła być zawarta wyłącznie po zatwierdzeniu protokołu przetargowego przez organizatora przetargu; 11) proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków przetargu; 12) oryginał lub notarialny odpis pełnomocnictwa, jeżeli w imieniu składającego ofertę działa pełnomocnik Przetarg może się odbyć, chociażby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca wymogi określone w ogłoszeniu. 2. Przetarg składa się z części jawnej i niejawnej. 3. W części jawnej przetargu mogą uczestniczyć oferenci, którzy złożyli oferty przetargowe. 4. W części jawnej przewodniczący komisji przetargowej (lub jego zastępca): 1) otwiera przetarg, przekazując oferentom informacje, o których mowa w 4 pkt 1 13 i 21; 2) sprawdza tożsamość oferentów, jak też pełnomocnictwa, w przypadku reprezentacji oferentów przez pełnomocników; 3) podaje liczbę otrzymanych ofert; 4) rozdaje druki oświadczeń na okoliczność określoną w 2 ust. 6; 5) o ile po wypełnieniu oświadczeń, o których mowa w pkt. 4, przez osoby wchodzące w skład komisji przetargowej oraz uczestników przetargu, wyjdzie na jaw, że osoba (osoby) wchodząca w skład komisji przetargowej pozostaje w związku prawnym i faktycznym z uczestnikiem (uczestnikami) przetargu, mogącym budzić wątpliwości co do bezstronności, wstrzymuje czynności przetargowe, a sprawę przekazuje celem zajęcia stanowiska przez organizatora przetargu w przypadku odmowy złożenie na piśmie przedmiotowego oświadczenia przez uczestnika przetargu wyklucza taki podmiot z przetargu; 6) informuje uczestników przetargu, że o terminie dalszych czynności przetargowych zostaną powiadomieni pisemnie, przy czym, w przypadku potwierdzenia się zarzutu określonego w pkt. 5, organizator przetargu odwołuje osobę (osoby) wchodzącą w skład komisji przetargowej i powołuje w to miejsce inną osobę (osoby); 7) w terminie, o którym mowa w pkt. 6, przewodniczący komisji przetargowej informuje uczestników przetargu o stanowisku organizatora przetargu w sprawie określonej w pkt. 5, a w przypadku zmiany składu komisji przetargowej, informuje także o składzie komisji. 5. Komisja przetargowa: dokonuje otwarcia kopert z ofertami oraz sprawdza kompletność złożonych ofert; przyjmuje wyjaśnienia lub oświadczenia zgłoszone przez obecnych oferentów; weryfikuje oferty i ogłasza, które oferty zostały zakwalifikowane do części niejawnej przetargu; zawiadamia obecnych oferentów o terminie i miejscu części niejawnej przetargu; zawiadamia obecnych oferentów o przewidywanym terminie zamknięcia przetargu. 6. Komisja przetargowa odmawia zakwalifikowania ofert do części niejawnej przetargu, jeżeli: nie odpowiadają warunkom przetargu określonych w ogłoszeniu przetargowym; zostały złożone po wyznaczonym terminie; są nieczytelne lub budzą wątpliwości co do ich treści; nie zawierają wymaganych załączników; 7. Przy wyborze oferty komisja przetargowa bierze pod uwagę zaoferowaną cenę oraz inne kryteria (cechy) wpływające na wybór najkorzystniejszej oferty.

5 8. W części niejawnej przetargu komisja przetargowa dokonuje szczegółowej analizy ofert oraz wybiera najkorzystniejszą z nich lub stwierdza, że nie wybiera żadnej ze złożonych ofert oraz sporządza protokół. 9. W przypadku złożenia równorzędnych ofert komisja przetargowa organizuje dodatkowy przetarg ustny ograniczony do oferentów, którzy złożyli te oferty. 10. Komisja zawiadamia oferentów, którzy złożyli równorzędne oferty, o terminie dodatkowego przetargu oraz umożliwia im zapoznanie się z treścią równorzędnych ofert. 11. W dodatkowym przetargu ustnym ograniczonym oferenci zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny powyżej najwyższej ceny zamieszczonej w równorzędnych ofertach, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień. 12. Z przeprowadzonego przetargu, komisja sporządza protokół, który podpisują przewodniczący oraz członkowie komisji. 13. Przetarg uważa się za zamknięty z chwilą zatwierdzenia protokołu przez organizatora przetargu. 14. Przewodniczący komisji przetargowej zawiadamia na piśmie (za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) wszystkich, którzy złożyli oferty, o wyniku przetargu w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od dnia zamknięcia przetargu. Rozdział IV PRZETARG USTNY 9 1. Zgłoszenia uczestnictwa w przetargu, w zamkniętych i opisanych kopertach, składane przez osoby przystępujące do przetargu winny zawierać: 1) w przypadku osób fizycznych - imię, nazwisko, PESEL i adres; 2) w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - imię, nazwisko, siedzibę, PESEL, NIP, wypis z ewidencji działalności gospodarczej (nie starszy niż trzymiesięczny); 3) w przypadku podmiotów wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego - nazwę, siedzibę, odpis z krajowego Rejestru Sądowego (nie starszy niż trzymiesięczny); 4) w przypadku podmiotów innych niż wyszczególnione w pkt 1-3 powyżej - dokumenty pozwalające na określenie nazwy, siedziby i osób uprawnionych do reprezentacji; 5) oświadczenie podmiotu o zapoznaniu się z regulaminem przetargowym, warunkami przetargu (jeżeli występują), warunkami zawarcia umowy, wzorem umowy najmu oraz przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń; 6) rodzaj planowanej działalności gospodarczej w lokalu użytkowym. 2. Przetarg może się odbyć, chociażby wpłynęło tylko jedno zgłoszenie spełniające wymogi określone w ogłoszeniu. 3. Przetarg jest ważny, bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej stawki wywoławczej Przewodniczący komisji przetargowej (lub jego zastępca) otwiera przetarg, przekazuje uczestnikom przetargu informacje o wywoławczej stawce czynszu najmu, podaje do wiadomości imiona i nazwiska, firmy lub nazwy osób prawnych lub innych podmiotów, które złożyły zgłoszenie, wpłaciły wadium oraz zostały dopuszczone do przetargu. 2. Przewodniczący komisji przetargowej (lub jego zastępca) informuje uczestników przetargu, że po trzecim wywołaniu najwyższej zaoferowanej stawki, dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte. 3. Uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie kolejne postąpienia stawki. 4. O wysokości kolejnego postąpienia decyduje dokonujący go uczestnik przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 5 % stawki wywoławczej.

6 5. Przewodniczący komisji przetargowej wywołuje trzykrotnie ostatnią, najwyższą zaoferowaną stawkę czynszu i ogłasza imię i nazwisko osoby albo nazwę firmy lub innego podmiotu, która ją zaoferowała. 6. Z przeprowadzonego przetargu, komisja sporządza protokół, który podpisuje przewodniczący oraz członkowie komisji. 7. Przetarg uważa się za zamknięty z chwilą zatwierdzenia protokołu przez organizatora przetargu. Rozdział V PRZETARGI PRZEPISY KOŃCOWE Jeżeli drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, w okresie nie krótszym niż 2 tygodnie od daty jego zamknięcia, ale nie dłuższym niż 3 miesiące, lokal użytkowy może być wynajęty poprzez organizowanie kolejnych przetargów. 2. Kolejne przetargi przeprowadzane są według zasad obowiązujących w pierwszym przetargu. 12 Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym jeżeli: nikt nie przystąpił do przetargu; żaden z uczestników przetargu pisemnego nie zaoferował stawki czynszu najmu wyższej od stawki wywoławczej; żaden z uczestników przetargu ustnego nie zaoferował postąpienia; komisja przetargowa stwierdziła, że żadna z ofert nie spełnia warunków przetargu. 13 W przypadku niezatwierdzenia protokołu przetargowego przez organizatora przetargu, przeprowadza się ponownie ten sam przetarg Zatwierdzony protokół z przetargu stanowi podstawę do zawarcia umowy najmu. 2. Z zastrzeżeniem terminów określonych w 15: umowę najmu zawiera się z osobą, która została wyłoniona w przetargu jako najemca w terminie 45 dni od daty zatwierdzenia protokółu przez organizatora przetargu; organizator przetargu powiadamia osobę (podmiot) ustaloną jako najemcę lokalu użytkowego o miejscu i terminie zawarcia umowy najmu, najpóźniej w terminie 21 dni od dnia zatwierdzenia protokołu z przetargu W przypadku zaskarżenia czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu przez uczestnika przetargu, zgodnie z regulaminem przetargowym, organizator przetargu jest przesyła skargę do Prezesa Agencji w terminie 7 dni od daty otrzymania wraz z wyjaśnieniami oraz dokumentami mającymi wpływ na jej rozstrzygnięcie. 2. W przypadku wniesienia skargi, o której mowa w ust. 1, organizator przetargu wstrzymuje czynności związane z zawarciem umowy najmu. 3. Po rozpatrzeniu skargi Prezes Agencji organizator przetargu wywiesza niezwłocznie, na okres 7 dni, w swojej siedzibie informację o sposobie rozstrzygnięcia skargi. 4. W przypadku niezaskarżenia w wyznaczonym terminie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu albo w razie uznania skargi za niezasadną, organizator przetargu podaje do publicznej wiadomości, wywieszając w siedzibie na okres 7 dni informację o wyniku przetargu, w której podaje : datę i miejsce oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu;

7 oznaczenie i opis lokalu użytkowego; liczbę osób dopuszczonych oraz osób niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu; wywoławczą stawkę czynszu oraz najwyższą stawkę osiągniętą w przetargu albo informację o złożonych ofertach lub o niewybraniu żadnej z ofert; imię, nazwisko albo nazwę lub firmę osoby ustalonej jako najemca lokalu użytkowego.

8 WZÓR UMOWY NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO/GARAŻU Dnia... w Krakowie, pomiędzy: UMOWA NAJMU Nr...-L/OKN/. LOKALU UŻYTKOWEGO Wynajmującym - Wojskową Agencją Mieszkaniową z siedzibą w Warszawie (02-004) przy ul. Chałubińskiego 3A, NIP , reprezentowaną przez Dyrektora Oddziału Regionalnego Wojskowej Agencji Mieszkaniowej z siedzibą w Krakowie (30-901) przy ul. Montelupich 3: a Najemcą... została zawarta umowa o następującej treści: 1 Wynajmujący oświadcza, że na podstawie art.14 ust.1 ustawy z dnia 22 czerwca 1995r. o Zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 206, poz z późn. zmianami) włada lokalem użytkowym o powierzchni użytkowej...m 2 oznaczonym numerem ewidencyjnym... (zwanym dalej przedmiotem najmu), usytuowanym w budynku mieszkalnoużytkowym (wolnostojącym) przy ul.... w... (zwanym dalej Budynkiem), znajdującym się na nieruchomości składającej się z działki nr... obr...., dla której prowadzona jest księga wieczysta KW nr... przez Sąd Rejonowy w... Wydział Ksiąg Wieczystych Wynajmujący oddaje Najemcy w najem lokal opisany w 1 niniejszej umowy z przeznaczeniem na... zaś Najemca przyjmuje ten lokal do używania i oświadcza, że lokal wykorzysta zgodnie z przeznaczeniem 2. Bez pisemnej zgody Wynajmującego, Najemca nie może zmieniać określonego w 2 ust. 1 sposobu korzystania z przedmiotu najmu oraz rodzaju prowadzonej działalności. 3. Wynajmujący w dniu podpisania niniejszej umowy przekaże Najemcy przedmiot najmu na podstawie protokołu przekazania, w którym będzie opisany stan techniczny lokalu i jego wyposażenia. Protokół ten będzie stanowił integralną część niniejszej umowy. 4. Za szkody spowodowane w przedmiocie najmu odpowiedzialność ponosi Najemca. 5. W przypadku: zużycia przedmiotu najmu w stopniu przekraczającym zużycie wynikające z normalnego używania lub zniszczeń powstałych w wyniku niewłaściwego korzystania z przedmiotu najmu, a także zniszczenia lub uszkodzenia wyposażenia przedmiotu najmu stanowiące własność Wynajmującego, Najemca zobowiązuje się pokryć Wynajmującemu równowartość zaistniałej szkody lub pokryć koszty naprawy Najemca oświadcza, że zapoznał się ze stanem technicznym przedmiotu najmu i go akceptuje. 2. W przypadku gdy do prowadzenia planowanej przez Najemcę działalności gospodarczej wymagane będzie uzyskanie zezwolenia lub decyzji stosownych organów to uzyskanie takiego zezwolenia lub decyzji obciążać będzie Najemcę.

9 3. Najemca jakiekolwiek prace remontowe, modernizacyjne lub adaptacyjne, może wykonać o ile otrzyma uprzednią pisemną zgodę Wynajmującego oraz w razie potrzeby wspólnoty mieszkaniowej nieruchomości, na której znajduje się przedmiot najmu. Występując o wyrażenie zgody, Najemca jest zobowiązany przedłożyć szczegółowy opis planowanych robót. 4. Najemca oświadcza, że wszelkie ewentualne prace dotyczące substancji lokalu stanowiącego przedmiot najmu będzie wykonywał własnym staraniem i na własny koszt oraz nie będzie dochodził zwrotu poniesionych nakładów zarówno w trakcie trwania stosunku najmu jak i po jego wygaśnięciu. 5. W przypadku wystąpienia awarii lub innych uszkodzeń wynikłych z niewłaściwie prowadzonych robót lub niewłaściwego używania przedmiotu najmu, wszelkie szkody z tego tytułu pokryje Najemca. 6. Umieszczenie reklamy, szyldu reklamowego, tabliczki informacyjnej, bądź też innej formy informacji o prowadzonej przez Najemcę w przedmiocie najmu działalności gospodarczej na elewacji Budynku, wymaga oprócz odrębnie wyrażonej zgody Wynajmującego również zgody pozostałych współwłaścicieli lub wspólnoty mieszkaniowej, jeżeli Budynek jest przedmiotem współwłasności Wynajmujący nie gwarantuje, że zgoda taka zostanie udzielona. 7. Najemca oświadcza, że jest mu znany fakt, iż przedmiot najmu oraz budynek, w którym lokal się znajduje, nie posiada świadectwa charakterystyki energetycznej i że rezygnuje z prawa do otrzymania tego świadczenia oraz zrzeka się wszelkich roszczeń z w/w tytułu Najemca nie może bez pisemnej zgody Wynajmującego podnajmować przedmiot najmu w całości lub w części ani oddawać go pod innym tytułem odpłatnym lub darmym w używanie osobom trzecim pod rygorem wypowiedzenia przez Wynajmującego niniejszej umowy bez zachowania terminów wypowiedzenia. 2. Najemca przy prowadzeniu swojej działalności nie może zakłócać lub ograniczać korzystania z Budynku przez innych użytkowników tego Budynku. Ponadto Najemca zobowiązany jest przestrzegać obowiązujących w Budynku regulaminów, a w szczególności do przestrzegania przepisów prawa w zakresie bhp oraz ochrony mienia. 3. Najemca odpowiedzialny jest za ochronę przeciwpożarową przedmiotu najmu tj. za wyposażenie pomieszczeń w instrukcję ppoż. oraz sprzęt gaśniczy, konserwację tego sprzętu, oznakowanie kierunków dróg ewakuacyjnych, przeszkolenie personelu z zakresu ppoż. oraz przestrzeganie przepisów ppoż. zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie przeciwpożarowej. 4. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku awarii instalacji (wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej itp.) lub powstałe w wyniku zdarzeń przez niego niezawinionych lub losowych. 5. Najemca zobowiązany jest na własny koszt dokonywać legalizacji wodomierza służącego dla rozliczania wody zużytej w przedmiocie najmu. 6. Wynajmującemu i jego organom przysługuje prawo kontroli zgodności sposobu wykorzystania i używania przedmiotu najmu z treścią niniejszej umowy. 7. Najemca jest zobowiązany utrzymywać przedmiot najmu w dobrym stanie sanitarnym i technicznym, utrzymywać w przedmiocie najmu i w jego obrębie ład i porządek. 8. Najemca jest zobowiązany dokonywać na własny koszt i we własnym zakresie, bez możliwości żądania zwrotu poniesionych kosztów od Wynajmującego, wymiany elementów, napraw i bieżącej konserwacji przedmiotu najmu związanych z normalną eksploatacją. 9. W przypadku konieczności usunięcia awarii, dokonania napraw lub remontów w przedmiocie najmu lub Budynku, które nie obciążają Najemcy jest on zobowiązany w każdym czasie zapewnić swobodny dostęp do przedmiotu najmu, zarówno Wynajmującemu, jak również

10 ewentualnie wspólnocie mieszkaniowej Budynku, bądź osobom upoważnionym przez te podmioty. 10. Jeżeli w Budynku zajdzie konieczność naprawy lub wymiany instalacji technicznej lub innych elementów Budynku, a Najemca działając nawet za zgodą Wynajmującego zabudował takie instalacje lub inne elementy, wówczas Najemca zobowiązany będzie na własny koszt i ryzyko dokonać demontażu ww. zabudowy. 11. W przypadku jeżeli przedmiotem najmu jest cały Budynek, Najemca zobowiązany jest odśnieżać dachy budynków usytuowanych na nieruchomości oraz odśnieżać przyległy do niej teren wraz z usuwaniem nawisów śnieżnych, sopli i gołoledzi oraz systematycznie udrażniać kanały odpływowe dla zapewnienia zejścia wód topniejących śniegów, jak również czyścić rynny. 12. W przypadku nie dopełnienia bądź też nienależytego wykonania któregokolwiek z obowiązków określonych w ust. 10 niniejszego paragrafu, Najemca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą z tego tytułu. (skreślić ust. 10 i 11 jeśli nie dotyczy danego stanu faktycznego) 5 1. Najemca zobowiązuje się ubezpieczyć na czas trwania umowy najmu w zakresie O.C. deliktowe i kontraktowe z klauzula OC Najemcy na terenie lokalu i przyległego do niego terenu. 2. Kopię polisy ubezpieczeniowej Najemca dostarczy Wynajmującemu w terminie nie późniejszym niż 30 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy oraz zobowiązuje się do corocznego odnawiania polisy ubezpieczeniowej oraz przedkładania jej kopii Wynajmującemu. 3. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody w mieniu Najemcy wniesionym do przedmiotu najmu wynikłe z zalania, ognia i innych zdarzeń losowych Najemca jest zobowiązany dokonać ubezpieczenia tego mienia na koszt własny. 4. Odpowiedzialność za szkody poniesione przez osoby trzecie w przedmiocie najmu lub wskutek nie wykonania przez Najemcę obowiązków wynikających z niniejszej umowy ponosi Najemca Najemca zobowiązany jest do zapłaty Wynajmującemu miesięcznie czynszu najmu w wysokości...zł (słownie złotych:....../100) plus należny podatek VAT według stawki z dnia wystawienia faktury na dzień zawarcia niniejszej umowy obowiązuje stawka 23% i na dzień zawarcia umowy łączna kwota czynszu wraz z podatkiem VAT wynosi:...m 2 x...zł/m %VAT =...zł +...zł =...zł 2. Obowiązek zapłaty czynszu powstaje od dnia zawarcia niniejszej umowy. W przypadku jeżeli obowiązek płacenia czynszu powstaje lub ustaje w środku miesiąca, Wynajmującemu za taki miesiąc będzie przysługiwał czynsz proporcjonalny do okresu trwania stosunku najmu przyjmując, że każdy miesiąc ma 30 dni. 3. Wynajmujący jest uprawniony do waloryzacji stawki czynszowej określonej w ust.1 tego paragrafu, nie częściej niż raz na pół roku i nie rzadziej niż raz na trzy lata w oparciu o stosowny wskaźnik zmiany cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. 4. O zmianie wysokości stawki czynszu z przyczyn wskazanych w ust. 3 powyżej, Wynajmujący zawiadamia Najemcę w drodze jednostronnego pisemnego oświadczenia, najpóźniej na miesiąc naprzód na koniec miesiąca kalendarzowego. Złożenie przez Najemcę przed upływem zakreślonego w powiadomieniu terminu oświadczenia, iż odmawia on zaakceptowania nowej stawki czynszu skutkuje rozwiązaniem umowy przez Wynajmującego z zachowaniem trzymiesięcznego terminu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, w którym Najemca otrzymał oświadczenie wskazane w zdaniu poprzednim.

11 5. Niezależnie od waloryzacji określonej w ust. 3 niniejszego paragrafu, Wynajmujący zastrzega, iż w uzasadnionych przypadkach wezwie Najemcę do negocjacji, przy czym w przypadku nie uzgodnienia nowej stawki, Wynajmujący może: 1) zlecić ustalenia przez rzeczoznawcę majątkowego, na koszt najemcy, wysokości stawki czynszu najmu, 2) wypowiedzieć niniejszą umowę z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego 7 1 Niezależnie od czynszu określonego w 6 ust. 1, Najemca zobowiązany jest do zapłaty podatku od nieruchomości, bezpośrednio do właściwego organu podatkowego, na podstawie deklaracji podatkowej złożonej zgodnie z danymi zawartymi w 13 ust. 6 pkt. c. 2 Na każde żądanie Wynajmującego, Najemca zobowiązany będzie do przedłożenia Wynajmującemu, dowodu zapłaty podatku od nieruchomości. 3 Wynajmujący zastrzega sobie prawo skorzystania z uregulowania zawartego w 11 ust. 3 pkt. 6 w przypadku niedostarczenia dowodu zapłaty, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, w terminie określonym przez Wynajmującego Niezależnie od czynszu określonego w 6 ust.1, Najemca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Wynajmującego, co miesiąc z góry, zaliczek za media według stawek odpowiadających obciążeniom Wynajmującego z tego tytułu, których wysokość na dzień zawarcia umowy wynosi: a) zimna woda - zaliczka w wysokości...zł (słownie złotych:... /100) plus należny podatek VAT według stawki z dnia wystawienia faktury na dzień zawarcia niniejszej umowy obowiązuje stawka 8% i na dzień zawarcia umowy łączna kwota zaliczki wraz z podatkiem VAT wynosi:...m 3 x...zł/m 3 + 8%VAT =...zł +...zł =...zł b) odprowadzenie ścieków - zaliczka w wysokości...zł (słownie złotych:.../100) plus należny podatek VAT według stawki z dnia wystawienia faktury na dzień zawarcia niniejszej umowy obowiązuje stawka 8% i na dzień zawarcia umowy łączna kwota zaliczki wraz z podatkiem VAT wynosi:...m 3 x...zł/m 3 + 8%VAT =...zł +...zł =...zł c) centralne ogrzewanie - zaliczka w wysokości...zł (słownie złotych:.../100) plus należny podatek VAT według stawki z dnia wystawienia faktury na dzień zawarcia niniejszej umowy obowiązuje stawka 23% i na dzień zawarcia umowy łączna kwota zaliczki wraz z podatkiem VAT wynosi:...m 2 x...zł/m %VAT =...zł +...zł =...zł d) energia elektryczna - zaliczka w wysokości...zł (słownie złotych:.../100) plus należny podatek VAT według stawki z dnia wystawienia faktury na dzień zawarcia niniejszej umowy obowiązuje stawka 23% i na dzień zawarcia umowy łączna kwota zaliczki wraz z podatkiem VAT wynosi:... KWh x...zł + 23%VAT =...zł 2. Najemca zobowiązany jest do niezwłocznego zawarcia umowy na dostawę energii elektrycznej i przedstawienia kserokopii zawartej umowy Wynajmującemu. Do czasu zawarcia tej umowy oraz dostarczenia jej kopii Wynajmującemu, Najemca zobowiązany będzie uiszczać na rzecz Wynajmującego zaliczki na poczet pokrycia kosztów zużytej energii elektrycznej w wysokości określonej w ust.1 pkt. d niniejszego paragrafu.

12 3. Najemca zobowiązuje się do zawarcia odrębnej umowy na odbiór odpadów komunalnych z przedmiotu najmu, z przedsiębiorcą posiadającym wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych. 4. Opłaty za media określone w ust. 1 niniejszego paragrafu naliczane są zaliczkowo i podlegają rozliczeniu według zasad obowiązujących w budynku, w którym usytuowany jest przedmiot najmu, w wysokościach i terminach wynikających z rozliczenia dokonanego przez zarządcę Budynku. 5. Wysokość opłat za media, może ulec zmianie w przypadku zmian cen oraz norm zużycia za te usługi lub na podstawie uchwał wspólnoty mieszkaniowej właścicieli Budynku, w którym usytuowany jest lokal. W takim przypadku Najemca zobowiązany jest uiszczać opłaty według nowych stawek. 6. Wynajmujący zobowiązany jest powiadomić Najemcę w formie pisemnej o zmianie wysokości opłat za media, w tym cen i norm zużycia, przy czym zmiana opłat za media nie stanowi zmiany warunków niniejszej umowy i nie wymaga sporządzenia aneksu Czynsz oraz opłaty określone w 8 ust. 1 niniejszej umowy, Najemca będzie opłacał z góry do 15-tego każdego miesiąca, przelewem na konto bankowe Wynajmującego:.. Podstawą do wnoszenia opłat w terminie wskazanym w zdaniu poprzednim jest niniejsza umowa najmu. 2. W przypadku opóźnienia w zapłacie czynszu najmu albo innych wymaganych świadczeń pieniężnych Najemca zapłaci Wynajmującemu odsetki ustawowe do dnia zapłaty. 3. Najemca wyraża zgodę na wystawianie faktur VAT bez swojego podpisu. 4. Wynajmujący zobowiązany jest powiadomić Najemcę w formie pisemnej w przypadku zmiany numeru rachunku bankowego wskazanego w ust. 1 niniejszego paragrafu, bez konieczności sporządzenia aneksu Najemca przed podpisaniem niniejszej umowy wpłacił na konto Wynajmującego kaucję gwarancyjną w wysokości...zł (słownie złotych:... 00/100) zabezpieczającą pokrycie ewentualnych przyszłych roszczeń Wynajmującego w stosunku do Najemcy. 2. Kaucja gwarancyjna, o której mowa w ust. 1 tego paragrafu podlega oprocentowaniu stosowanemu przez bank dla konta a vista Wynajmującego, na którym została złożona. 3. W przypadku przeksięgowania kaucji na pokrycie zobowiązań Najemcy, Najemca w terminie do 7 dni, od otrzymania zawiadomienia, winien każdorazowo uzupełnić kaucję do jej pierwotnej wysokości. Brak uzupełnienia wysokości kaucji we wskazanym w zdaniu poprzednim terminie, upoważnia Wynajmującego do rozwiązania niniejszej umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia. 4. Kaucja wraz z oprocentowaniem zostaje zwrócona Najemcy po wygaśnięciu stosunku najmu, nie wcześniej jednak niż po uregulowaniu wszelkich zobowiązań Najemcy wobec Wynajmującego, na co Najemca wyraża zgodę.. 5. Najemca w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy zobowiązuje się dostarczyć Wynajmującemu notarialne oświadczenie o poddaniu się rygorowi egzekucji w trybie art pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego do kwoty...zł, jako zabezpieczenie przyszłych należności Wynajmującego wynikających z niniejszej umowy Wynajmujący winien mieć prawo wystąpienia o nadanie klauzuli wykonalności do dnia..., a jedynym warunkiem prowadzenia egzekucji winno być uprzednie pisemne wezwanie do uiszczenia należnej Wynajmującemu kwoty. Analogiczne oświadczenia Najemca powinien przedkładać na 3 miesiące przed upływem terminu w jakim Wynajmujący

13 może wystąpić o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności z nowym terminem wystąpienia o nadanie klauzuli wykonalności nie krótszym niż 5 lat od jego złożenia. (zapis ust. 5 dotyczyć będzie wyłącznie umów najmu, kiedy wywoławczy czynsz najmu lokalu podany w przetargu był równy bądź wyższy niż 5.000,00zł) Umowa niniejsza zostaje zawarta na czas nieoznaczony. 2. Każdej ze stron przysługuje prawo wypowiedzenia niniejszej umowy bez podania przyczyny, z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. 3. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do rozwiązania niniejszej umowy bez wypowiedzenia w trybie natychmiastowym, w razie stwierdzenia: 1) powstania zaległości z tytułu czynszu najmu lub innych opłat za okres 2- miesięcy, przy czym uregulowanie zaległych należności wraz z ustawowymi odsetkami w okresie dwóch tygodni od daty otrzymania przez Najemcę pisma o wypowiedzeniu umowy powoduje, iż wypowiedzenie to nie będzie wywoływało skutków prawnych, 2) podnajmu, użyczenia lub udostępnienie pod jakimkolwiek innym tytułem odpłatnym lub darmym przedmiotu najmu osobie trzeciej bez pisemnej zgody Wynajmującego 3) użytkowania przedmiotu najmu niezgodnie z przeznaczeniem, 4) dewastacji przedmiotu najmu, 5) nie przejęcia przez Najemcę przedmiotu najmu w uzgodnionym terminie, 6) nie dotrzymania przez Najemcę któregokolwiek z warunków umowy, w szczególności w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, zapłaty podatku od nieruchomości czy poddania się rygorowi egzekucji w formie aktu notarialnego (zapis ten stosuje się w przypadku 10 ust. 5.) 4. Wynajmujący wyznaczy Najemcy termin wydania przedmiotu najmu, przypadający nie później niż w ciągu 7 dni od zakończenia stosunku najmu. Najemca jest zobowiązany zwrócić przedmiot najmu Wynajmującemu w stanie nie pogorszonym, bez jakichkolwiek rzeczy stanowiących własność Najemcy lub osób trzecich. 5. Strony umowy ustalają, że w przypadku nie zwrócenia przedmiotu najmu Wynajmującemu przez Najemcę w terminie określonym w ust. 4 niniejszego paragrafu, Najemca będzie płacić Wynajmującemu karę umowną w wysokości 1/15 miesięcznego czynszu za każdy dzień opóźnienia. Zastrzeżenie kary umownej nie wyłącza prawa Wynajmującego do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych. 6. Najemca zobowiązany jest do informowania Wynajmującego o zmianie swojego adresu. Brak powiadomienia skutkuje tym, iż pisma przesłane na ostatni znany Wynajmującemu adres Najemcy uznaje się za doręczone skutecznie. 12 Wynajmujący zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych Najemcy zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002, nr 101, poz. 926 z późn. zm.) wyłącznie w zakresie i celu realizacji niniejszej umowy W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego. 2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności, chyba że w umowie inaczej zastrzeżono. 3. Wszelkie pisma i zawiadomienia pozostające w związku z wykonaniem niniejszej umowy będą uznane za doręczone o ile zostaną przekazane drugiej stronie: osobiście, lub pocztową przesyłką rejestrowaną. 4. Pisma przesłane drugiej stronie i przez nią nie odebrane, uznaje się za skutecznie doręczone z dniem pierwszego awizo.

14 5. W przypadku sporów wynikających z niniejszej umowy jej strony będą dążyć do polubownego ich rozstrzygnięcia na drodze negocjacji, a w przypadku niepowodzenia, ewentualne spory rozstrzygał będzie właściwy sąd powszechny w Krakowie. 6. Załączniki do niniejszej umowy stanowiące jej integralną część: a) protokół przekazania przedmiotu najmu, b) załącznik graficzny, na którym zaznaczone jest położenie przedmiotu najmu, c) załącznik z danymi do deklaracji na podatek od nieruchomości. 7. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których otrzymują: Wynajmujący 2 egz. Najemca 1 egz. WYNAJMUJĄCY: NAJEMCA:

z siedzibą w Warszawie SŁOWNICZEK 1

z siedzibą w Warszawie SŁOWNICZEK 1 REGULAMIN najmu i dzierżawy nieruchomości Domy Wczasowe WAM sp. z o.o. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: z siedzibą w Warszawie SŁOWNICZEK 1 1) Spółce - należy przez to rozumieć Domy Wczasowe WAM sp.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1267/13 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 10 września 2013 r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1267/13 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 10 września 2013 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1267/13 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 10 września 2013 r. REGULAMIN w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na oddawanie w dzierżawę

Bardziej szczegółowo

1. Przetarg ogłasza, organizuje i przeprowadza Wójt Gminy w Ozorkowie.

1. Przetarg ogłasza, organizuje i przeprowadza Wójt Gminy w Ozorkowie. Regulamin przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego na nieruchomości określone Uchwałami Rady Gminy w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Ozorków. 1. Przetarg ogłasza, organizuje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU PROCEDURA ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

REGULAMIN PRZETARGU PROCEDURA ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO REGULAMIN PRZETARGU PROCEDURA ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO [Organizator Przetargu] 1. Organizatorem przetargu (dalej jako Przetarg ) jest spółka Wielkopolski Rynek Hurtowy MRS

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 0151/529/2004 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 30 grudnia 2004 roku

Zarządzenie Nr 0151/529/2004 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 30 grudnia 2004 roku Zarządzenie Nr 0151/529/2004 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie: wprowadzenia Regulaminu postępowania Przy przeprowadzaniu przetargów i rokowań na najem lokali użytkowych i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU pisemnego nieograniczonego

REGULAMIN PRZETARGU pisemnego nieograniczonego REGULAMIN PRZETARGU pisemnego nieograniczonego w sprawie sposobu przeprowadzania przez Województwo Lubelskie - Zarząd Nieruchomości Wojewódzkich w Lublinie przetargu pisemnego nieograniczonego na oddanie

Bardziej szczegółowo

8.Termin wnoszenia czynszu w terminie 14-stu dni od dnia otrzymania faktury od Wynajmującego.

8.Termin wnoszenia czynszu w terminie 14-stu dni od dnia otrzymania faktury od Wynajmującego. REGULAMIN pisemnego przetargu ofertowego na oddanie w najem powierzchni przeznaczonej do prowadzenia kiosku szpitalnego oraz postawienia automatów do napoi i przekąsek. 1 1.Organizatorem przetargu jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin przeprowadzenia rokowań po II przetargu na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Ozorków

Regulamin przeprowadzenia rokowań po II przetargu na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Ozorków Regulamin przeprowadzenia rokowań po II przetargu na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Ozorków 1. Rokowania ogłasza, organizuje i przeprowadza Wójt Gminy w Ozorkowie. 2. Organizator rokowań

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN pisemnego przetargu nieograniczonego na oddanie w najem pomieszczenia przeznaczonego do prowadzenia punktu kasowego

REGULAMIN pisemnego przetargu nieograniczonego na oddanie w najem pomieszczenia przeznaczonego do prowadzenia punktu kasowego REGULAMIN pisemnego przetargu nieograniczonego na oddanie w najem pomieszczenia przeznaczonego do prowadzenia punktu kasowego 1 1. Organizatorem przetargu jest Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Szczecinie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin przeprowadzenia przetargu ustnego ograniczonego na dzierżawę miejsc postojowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Międzyrzec Podlaski

Regulamin przeprowadzenia przetargu ustnego ograniczonego na dzierżawę miejsc postojowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Międzyrzec Podlaski Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 119/11 Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 31 października 2011 roku Regulamin przeprowadzenia przetargu ustnego ograniczonego na dzierżawę miejsc postojowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN I przetargu nieograniczonego pisemnego na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej w Środzie Wielkopolskiej

REGULAMIN I przetargu nieograniczonego pisemnego na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej w Środzie Wielkopolskiej REGULAMIN I przetargu nieograniczonego pisemnego na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej w Środzie Wielkopolskiej 1 1. Przedmiotem przetargu są: a) stanowiąca własność spółki Środa XXI spółka

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne

Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Spółki Nr 12/III/2014 z dnia 25.07.2014r. REGULAMIN DRUGIEGO PRZETARGU NA SPRZEDŻ PRAWA UZYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W ZAMBROWIE organizowanego przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZOWANIA PRZETARGU NA UZYSKANIE PIERWSZEŃSTWA USTANOWIENIA TYTUŁU PRAWNEGO DO LOKALU

REGULAMIN ORGANIZOWANIA PRZETARGU NA UZYSKANIE PIERWSZEŃSTWA USTANOWIENIA TYTUŁU PRAWNEGO DO LOKALU Spółdzielnia Mieszkaniowa "Krakus" w Krakowie REGULAMIN ORGANIZOWANIA PRZETARGU NA UZYSKANIE PIERWSZEŃSTWA USTANOWIENIA TYTUŁU PRAWNEGO DO LOKALU Podstawa prawna: - Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Nr 120/2017 DYREKTOR ODDZIAŁU REGIONALNEGO W WARSZAWIE AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO

OGŁOSZENIE Nr 120/2017 DYREKTOR ODDZIAŁU REGIONALNEGO W WARSZAWIE AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO Warszawa, dnia 29.08.2017 r. OGŁOSZENIE Nr 120/2017 DYREKTOR ODDZIAŁU REGIONALNEGO W WARSZAWIE AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO działając na podstawie art. 55, 59 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr X/55/11 Rady Gminy Jeżowe z dnia 4 sierpnia 2011 roku

Uchwała Nr X/55/11 Rady Gminy Jeżowe z dnia 4 sierpnia 2011 roku Uchwała Nr X/55/11 Rady Gminy Jeżowe z dnia 4 sierpnia 2011 roku w sprawie: szczegółowych zasad wynajmowania lokali użytkowych wchodzących w skład zasobu Gminy Jeżowe Na podstawie art. 18 ust. 1 i art

Bardziej szczegółowo

Regulamin przetargu. Warunki i zasady uczestnictwa w przetargu.

Regulamin przetargu. Warunki i zasady uczestnictwa w przetargu. Załącznik Nr 1 do Informatora przetargowego Regulamin przetargu Warunki i zasady uczestnictwa w przetargu. 1. 1. W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, po wniesieniu wadium w określonej

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy Najmu Nr.. / 2017

Wzór Umowy Najmu Nr.. / 2017 Załącznik nr 2 Wzór Umowy Najmu Nr.. / 2017 zawarta w Warszawie w dniu roku pomiędzy: Centralną Wojskową Przychodnią Lekarską CePeLek Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Spółdzielni Mieszkaniowej KISIELIN.

Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Spółdzielni Mieszkaniowej KISIELIN. Regulamin przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność SM KISIELIN w Zielonej Górze 1 Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU. W lokalu opisanym w 1. najemca będzie prowadził działalność

UMOWA NAJMU. W lokalu opisanym w 1. najemca będzie prowadził działalność UMOWA NAJMU zawarta w dniu. pomiędzy Swarzędzkim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. Swarzędz, ul. Wrzesińska 13 reprezentowanym przez: Prezesa mgr Jacka Jędrzejczyka zwanym Wynajmującym

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Nr 38/2017 DYREKTOR ODDZIAŁU REGIONALNEGO W WARSZAWIE AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO

OGŁOSZENIE Nr 38/2017 DYREKTOR ODDZIAŁU REGIONALNEGO W WARSZAWIE AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO Warszawa, dnia 10.04.2017 r. OGŁOSZENIE Nr 38/2017 DYREKTOR ODDZIAŁU REGIONALNEGO W WARSZAWIE AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO działając na podstawie art. 55, 59 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji

Bardziej szczegółowo

Regulamin przetargów na dzierżawę lub najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Mieroszów

Regulamin przetargów na dzierżawę lub najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Mieroszów Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 106/2016 Burmistrza Mieroszowa z dnia 21 września 2016 r. Regulamin przetargów na dzierżawę lub najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Mieroszów ROZDZIAŁ I Zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NAJMU LOKALI UŻYTKOWYCH, DZIERŻAWY TERENU ORAZ UDOSTĘPNIANIA POMIESZCZEŃ NIEPEŁNOWARTOŚCIOWYCH W SM W PISZU

REGULAMIN NAJMU LOKALI UŻYTKOWYCH, DZIERŻAWY TERENU ORAZ UDOSTĘPNIANIA POMIESZCZEŃ NIEPEŁNOWARTOŚCIOWYCH W SM W PISZU REGULAMIN NAJMU LOKALI UŻYTKOWYCH, DZIERŻAWY TERENU ORAZ UDOSTĘPNIANIA POMIESZCZEŃ NIEPEŁNOWARTOŚCIOWYCH W SM W PISZU Na podstawie 93 ust. 3 Statutu Spółdzielni Rada Nadzorcza uchwala co następuje: I.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XVIII/175/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 7 października 2003 r.

UCHWAŁA Nr XVIII/175/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 7 października 2003 r. UCHWAŁA Nr XVIII/175/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 7 października 2003 r. w sprawie: szczegółowych zasad wynajmowania lokali użytkowych wchodzących w skład zasobu Miasta Nowego Sącza. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PISEMNEGO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA WYNAJEM POWIERZCHNI UŻYTKOWYCH W BUDYNKACH PRZY UL.MARSZAŁKOWSKIEJ 24.

REGULAMIN PISEMNEGO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA WYNAJEM POWIERZCHNI UŻYTKOWYCH W BUDYNKACH PRZY UL.MARSZAŁKOWSKIEJ 24. REGULAMIN PISEMNEGO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA WYNAJEM POWIERZCHNI UŻYTKOWYCH W BUDYNKACH PRZY UL.MARSZAŁKOWSKIEJ 24 1 Organizator Przetarg jest ogłaszany i organizowany przez Warszawki Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PISEMNEGO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA WYNAJEM POWIERZCHNI UŻYTKOWYCH W BUDYNKACH PRZY UL.MARSZAŁKOWSKIEJ 24.

REGULAMIN PISEMNEGO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA WYNAJEM POWIERZCHNI UŻYTKOWYCH W BUDYNKACH PRZY UL.MARSZAŁKOWSKIEJ 24. REGULAMIN PISEMNEGO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA WYNAJEM POWIERZCHNI UŻYTKOWYCH W BUDYNKACH PRZY UL.MARSZAŁKOWSKIEJ 24 1 Organizator Przetarg jest ogłaszany i organizowany przez Warszawki Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 89/2016 WÓJTA GMINY ŁUŻNA z dnia 5 września 2016 roku

ZARZĄDZENIE Nr 89/2016 WÓJTA GMINY ŁUŻNA z dnia 5 września 2016 roku ZARZĄDZENIE Nr 89/2016 WÓJTA GMINY ŁUŻNA z dnia 5 września 2016 roku w sprawie: przeprowadzenia przetargu na wynajem dwóch garaży położonych w Łużnej przy budynku Agronomówki będących własnością Gminy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Przetargowy

Regulamin Przetargowy NITROERG S.A. Plac Alfreda Nobla 1 43-150 Bieruń Regulamin Przetargowy na łączną sprzedaż nieruchomości zabudowanych znajdujących się w Bieruniu przy Pl. Alfreda Nobla 1 (AG-5, AG-6, AG-8, U-5) Bieruń,

Bardziej szczegółowo

AUDYT \ DORADZTWO PODATKOWE \ WYCENY \ OUTSOURCING KSIĘGOWY

AUDYT \ DORADZTWO PODATKOWE \ WYCENY \ OUTSOURCING KSIĘGOWY Ostatnie zmiany: 2013.09.04 zm. Dz.U.2013.942 ( 1) zmiany zaznaczono kolorem niebieskim ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz

Bardziej szczegółowo

Regulamin Przeprowadzania przetargów na nieruchomości stanowiące własność Gminy Mogilno.

Regulamin Przeprowadzania przetargów na nieruchomości stanowiące własność Gminy Mogilno. Załącznik do Zarządzenia Nr 110/16 Burmistrza Mogilna z dnia 20 lipca 2016 r. Regulamin Przeprowadzania przetargów na nieruchomości stanowiące własność Gminy Mogilno. 1 Regulamin określa szczegółowe zasady

Bardziej szczegółowo

1. 2. 3. 4. 5. 6. a) b) c) 1. 2.

1. 2. 3. 4. 5. 6. a) b) c) 1. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. a) b) c) 1. 2. a) b) 1. a) b) c) 2. a) b) 3. 4. Załącznik do Zarządzenia Rektora nr 60 z dnia 20 sierpnia 2015 r. Regulamin przetargu na sprzedaż składników majątkowych Akademii Sztuk

Bardziej szczegółowo

Regulamin przetargu pisemnego na najem pomieszczeń w hali widowiskowo-sportowej Sośnica do prowadzenia działalności biurowej

Regulamin przetargu pisemnego na najem pomieszczeń w hali widowiskowo-sportowej Sośnica do prowadzenia działalności biurowej Regulamin przetargu pisemnego na najem pomieszczeń w hali widowiskowo-sportowej Sośnica do prowadzenia działalności biurowej 1 1. Regulamin określa sposób i tryb przeprowadzenia przetargu na najem pomieszczeń

Bardziej szczegółowo

Regulamin przeprowadzania przetargów na najem dzierżawę lokali użytkowych stanowiących gminny zasób nieruchomości Gminy Miejskiej Międzyrzec Podlaski

Regulamin przeprowadzania przetargów na najem dzierżawę lokali użytkowych stanowiących gminny zasób nieruchomości Gminy Miejskiej Międzyrzec Podlaski Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr I/290/2006 Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 19 stycznia 2006 roku Regulamin przeprowadzania przetargów na najem dzierżawę lokali użytkowych stanowiących gminny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYNAJEM POWIERZCHNI UŻYTKOWYCH W MOSIR KARCZEW

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYNAJEM POWIERZCHNI UŻYTKOWYCH W MOSIR KARCZEW Załącznik nr 2 REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYNAJEM POWIERZCHNI UŻYTKOWYCH W MOSIR KARCZEW 1. Organizator Konkurs jest ogłaszany i organizowany przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Karczewie. 2. Miejsce

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 października 2014 r. Poz. 1490 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 25 września 2014 r.

Warszawa, dnia 31 października 2014 r. Poz. 1490 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 25 września 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 października 2014 r. Poz. 1490 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 25 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin przeprowadzenia przetargu na oddanie w najem lokalu mieszkalnego przy ul.męczenników Oświęcimskich 1/1A w Żarach

Regulamin przeprowadzenia przetargu na oddanie w najem lokalu mieszkalnego przy ul.męczenników Oświęcimskich 1/1A w Żarach Regulamin przeprowadzenia przetargu na oddanie w najem lokalu mieszkalnego przy ul.męczenników Oświęcimskich 1/1A w Żarach Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Przepisy regulaminu określają sposób i tryb

Bardziej szczegółowo

Regulamin przetargu na ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego

Regulamin przetargu na ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego Regulamin przetargu na ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego 1 1. Podstawą prawną niniejszego Regulaminu są postanowienia 49 ust 28 i 100 ust. 7 Statutu Spółdzielni. 2. Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Kultury Arsus w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA WYNAJEM POMIESZCZEŃ PRZY UL. GEN. K.

Ośrodek Kultury Arsus w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA WYNAJEM POMIESZCZEŃ PRZY UL. GEN. K. REGULAMIN PRZETARGU Ośrodek Kultury Arsus w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA WYNAJEM POMIESZCZEŃ PRZY UL. GEN. K. SOSNKOWSKIEGO 16 I. Postanowienia ogólne l.regulamin określa

Bardziej szczegółowo

Regulamin przeprowadzania przetargów na najem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Barcin.

Regulamin przeprowadzania przetargów na najem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Barcin. Załącznik do Zarządzenia Nr 111/08 Burmistrza Barcina z dnia 7 lipca 2008 roku Regulamin przeprowadzania przetargów na najem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Barcin. 1 Regulamin określa szczegółowe

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XX/ 132/2004 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 25 maja 2004r.

Uchwała Nr XX/ 132/2004 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 25 maja 2004r. Uchwała Nr XX/ 132/2004 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 25 maja 2004r. w sprawie: określenia zasad wynajmowania lokali użytkowych wchodzących w skład zasobu Gminy Brzesko Na podstawie art., 4 ust.1 pkt.2

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity na dzień r.

Tekst jednolity na dzień r. Tekst jednolity na dzień 23.07.2012 r. R E G U L A M I N organizowania i przeprowadzania przetargów na ustanowienie i przeniesienie własności lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej Ruczaj-Zaborze w Krakowie.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU na najem powierzchni pod automaty vendingowe w obiekcie Pływalnia Kryta i Siłownia przy ul. Żeromskiego 5 w Sosnowcu

REGULAMIN PRZETARGU na najem powierzchni pod automaty vendingowe w obiekcie Pływalnia Kryta i Siłownia przy ul. Żeromskiego 5 w Sosnowcu REGULAMIN PRZETARGU na najem powierzchni pod automaty vendingowe w obiekcie Pływalnia Kryta i Siłownia przy ul. Żeromskiego 5 w Sosnowcu INFORMACJE OGÓLNE 1 1. Organizatorem przetargu jest Miejski Ośrodek

Bardziej szczegółowo

MOK /170/02/15 Dębica, dnia 18.02.2015 r. OGŁOSZENIE o przetargu pisemnym nieograniczonym na najem lokalu użytkowego

MOK /170/02/15 Dębica, dnia 18.02.2015 r. OGŁOSZENIE o przetargu pisemnym nieograniczonym na najem lokalu użytkowego MOK /170/02/15 Dębica, dnia 18.02.2015 r. OGŁOSZENIE o przetargu pisemnym nieograniczonym na najem lokalu użytkowego 1. Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy przy ulicy Sportowej 28 ogłasza pisemny nieograniczony

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY NAJMU LOKALI UŻYTKOWYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ AMW. UMOWA Nr. - L/OKN/2016 NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO. następującej treści:

WZÓR UMOWY NAJMU LOKALI UŻYTKOWYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ AMW. UMOWA Nr. - L/OKN/2016 NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO. następującej treści: spisana... w Krakowie, pomiędzy: WZÓR UMOWY NAJMU LOKALI UŻYTKOWYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ AMW UMOWA Nr. - L/OKN/2016 NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO Wynajmującym - Agencją Mienia Wojskowego z siedzibą ul. Nowowiejska

Bardziej szczegółowo

NA USTANOWIENIE PRAWA DO LOKALU MIESZKALNEGO W GÓRNICZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W SOSNOWCU

NA USTANOWIENIE PRAWA DO LOKALU MIESZKALNEGO W GÓRNICZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W SOSNOWCU REGULAMIN PRZETARGU NA USTANOWIENIE PRAWA DO LOKALU MIESZKALNEGO W GÓRNICZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W SOSNOWCU Podstawa prawna : - art. 11 ust.2, art.17 11, art. 17 12 Ustawy z dnia 15.12.2000r. o spółdzielniach

Bardziej szczegółowo

Zasady organizowania przetargu na sprzedaż nieruchomości Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Poznaniu SA

Zasady organizowania przetargu na sprzedaż nieruchomości Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Poznaniu SA Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 7/2013 Zarządu PKS Poznań SA w Poznaniu z dnia 18 lutego 2013 r. Zasady organizowania przetargu na sprzedaż nieruchomości Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

Niniejszy Regulamin opracowano w oparciu o Wytyczne nr 2/2016 Prezesa Agencji Mienia Wojskowego z dnia 22 lutego 2016 r. (tekst jednolity).

Niniejszy Regulamin opracowano w oparciu o Wytyczne nr 2/2016 Prezesa Agencji Mienia Wojskowego z dnia 22 lutego 2016 r. (tekst jednolity). ZATWIERDZAM Dyrektor OR AMW Kraków REGULAMIN PRZETARGOWY ODDZIAŁU REGIONALNEGO AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO W KRAKOWIE dla przetargów na najem i dzierżawę nieruchomości znajdujących się w zasobie Agencji

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin w sprawie przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Teresin oraz w sprawie trybu pracy komisji powoływanych do przygotowywania i przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

Miejski Zarząd Lokalami w Radomiu. ogłasza nieograniczony przetarg ofertowy na najem nieruchomości będącej w zasobie lokalowym Gminy Miasta Radomia

Miejski Zarząd Lokalami w Radomiu. ogłasza nieograniczony przetarg ofertowy na najem nieruchomości będącej w zasobie lokalowym Gminy Miasta Radomia Miejski Zarząd Lokalami w Radomiu ogłasza nieograniczony przetarg ofertowy na najem nieruchomości będącej w zasobie lokalowym Gminy Miasta Radomia Przedmiotem nieograniczonego przetargu ofertowego jest

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Będzina ogłosi I przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości objętej wykazem z dnia 08 czerwca 2015r.

Prezydent Miasta Będzina ogłosi I przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości objętej wykazem z dnia 08 czerwca 2015r. Załącznik do zarządzenia Nr 0050.301.2015 Prezydenta Miasta Będzina z dnia.07.08.2015r. REGULAMIN określający tryb i warunki przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4398/2014

Zarządzenie Nr 4398/2014 Zarządzenie Nr 4398/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie: zatwierdzenia "Regulaminu organizacji przetargów i rokowań na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości

Bardziej szczegółowo

na wynajem lokalu uŝytkowego (lokal nr 1 oznaczony szczegółowo w załączniku graficznym do regulaminu) połoŝonego w Bochni przy ul. Św.

na wynajem lokalu uŝytkowego (lokal nr 1 oznaczony szczegółowo w załączniku graficznym do regulaminu) połoŝonego w Bochni przy ul. Św. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 349/08 Burmistrza Miasta Bochnia z dnia 27 października 2008 r. REGULAMIN PRZEPROWADZENIA PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO na wynajem lokalu uŝytkowego (lokal nr 1 oznaczony

Bardziej szczegółowo

Posiadającym NIP., Regon

Posiadającym NIP., Regon WZÓR UMOWA NAJMU Zawarta w dniu.. pomiędzy. z siedzibą.. reprezentowanym przez...., działającego na podstawie Pełnomocnictwa znak. z dnia... udzielonego przez Prezydenta m. st. Warszawy, posiadającym NIP...,

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej z dnia , Nr 21/2016

Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej z dnia , Nr 21/2016 Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej z dnia 26.09.2016, Nr 21/2016 Regulamin zbycia prawa własności, użytkowania wieczystego, ograniczonych praw rzeczowych do nieruchomości, przysługujących Spółdzielni

Bardziej szczegółowo

Miejski Zarząd Lokalami w Radomiu. ogłasza nieograniczony przetarg ofertowy na najem nieruchomości będącej w zasobie lokalowym Gminy Miasta Radomia

Miejski Zarząd Lokalami w Radomiu. ogłasza nieograniczony przetarg ofertowy na najem nieruchomości będącej w zasobie lokalowym Gminy Miasta Radomia Miejski Zarząd Lokalami w Radomiu ogłasza nieograniczony przetarg ofertowy na najem nieruchomości będącej w zasobie lokalowym Gminy Miasta Radomia Przedmiotem nieograniczonego przetargu ofertowego jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin przetargu nieograniczonego pisemnego oraz rokowań na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Regulamin przetargu nieograniczonego pisemnego oraz rokowań na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Regulamin przetargu nieograniczonego pisemnego oraz rokowań na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego I. INFORMACJE OGÓLNE 1 Postanowienia ogólne 1. Przetarg

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY NAJMU (umowa na wyłączność)

WZÓR UMOWY NAJMU (umowa na wyłączność) Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 2150/2012 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 29 lutego 2012 r. WZÓR UMOWY NAJMU (umowa na wyłączność) Zawarta w dniu... pomiędzy... z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.../20... najmu lokalu użytkowego w budynku przy ul... w Warszawie

UMOWA Nr.../20... najmu lokalu użytkowego w budynku przy ul... w Warszawie UMOWA Nr.../20... Ogólny wzór umowy najmu lokalu użytkowego w budynku przy ul.... w Warszawie zawarta w dniu... 20... r. w Warszawie pomiędzy: Spółdzielnią Mieszkaniową Muranów z siedzibą pod adresem:

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 766/2013/2014 Rektora Akademii Techniczno Humanistycznej z dnia 10 lutego roku

Zarządzenie nr 766/2013/2014 Rektora Akademii Techniczno Humanistycznej z dnia 10 lutego roku Zarządzenie nr 766/2013/2014 Rektora Akademii Techniczno Humanistycznej z dnia 10 lutego roku w sprawie regulaminu przeprowadzania przetargów na sprzedaż ruchomości oraz wynajmu/dzierżawy nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Informacje dotyczące wadium

Informacje dotyczące wadium Regulamin przetargu na sprzedaż wycofanych z eksploatacji ruchomości Zakładu Gospodarowanie Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy, 1/2014. Regulamin określa warunki przetargu pisemnego (składanie

Bardziej szczegółowo

-WZÓR- UMOWA NAJMU Nr...

-WZÓR- UMOWA NAJMU Nr... Załącznik nr 3 do Regulaminu -WZÓR- UMOWA NAJMU Nr... Zawarta w dniu... roku w.. pomiędzy: Domy Wczasowe WAM sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Syrokomli 6,03-335 Warszawa wpisaną do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Będzina ogłosi I przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości objętej wykazem z dnia r.

Prezydent Miasta Będzina ogłosi I przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości objętej wykazem z dnia r. Załącznik do zarządzenia Nr 0050.320.2017 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 19 lipca 2017r. REGULAMIN określający warunki i tryb przeprowadzenia I przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości,

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. przetargu na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego

R E G U L A M I N. przetargu na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego R E G U L A M I N przetargu na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego Na podstawie : - ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity Dz.U. z 7 sierpnia

Bardziej szczegółowo

I. Regulamin dotyczy przeprowadzania przetargów:

I. Regulamin dotyczy przeprowadzania przetargów: 1 REGULAMIN przeprowadzania przetargów na pierwszeństwo ustanawiania tytułów prawnych do lokali wolnych w sensie prawnym w Spółdzielni Mieszkaniowej Bacieczki w Białymstoku I. Przepisy ogólne 1 I. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 23/11 Wójta Gminy Czarna z dnia 20 grudnia 2011 r.

Zarządzenie Nr 23/11 Wójta Gminy Czarna z dnia 20 grudnia 2011 r. Zarządzenie Nr 23/11 Wójta Gminy Czarna z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia regulaminu zbywania ruchomości stanowiących własność Gminy Czarna. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Decyzji nr 3

Załącznik nr 1 do Decyzji nr 3 Załącznik nr 1 do Decyzji nr 3 REGULAMIN przetargu na sprzedaż spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego przy ulicy Chmielnej 100 w Warszawie, stanowiącego własność Instytutu Chemii Przemysłowej im. Prof.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO

UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO W dniu... w Ostrowcu Świętokrzyskim pomiędzy Gminą Ostrowiec Świętokrzyski Zakładem Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim, z siedzibą przy ul. Żabiej 23 27 400 Ostrowiec

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDAŻ ŚRODKÓW TRWAŁYCH TJ: autobusów Jelcz PR 110-10 szt.

REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDAŻ ŚRODKÓW TRWAŁYCH TJ: autobusów Jelcz PR 110-10 szt. REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDAŻ ŚRODKÓW TRWAŁYCH TJ: autobusów Jelcz PR - 10 szt. Integralną część niniejszego Regulaminu są: załącznik nr 1 - wzór ogłoszenia o przetargu załącznik nr 2 - opis środków

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE NR 50/14 AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO

OGŁOSZENIE NR 50/14 AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO Warszawa, dnia 19.08.2014 r. OGŁOSZENIE NR 50/14 AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO działając na podstawie ustawy z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji

Bardziej szczegółowo

WARUNKI POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO. na najem lokalu użytkowego

WARUNKI POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO. na najem lokalu użytkowego Nr sprawy: ZZN/T/23/2014 WARUNKI POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO na najem lokalu użytkowego PRZEDMIOT PRZETARGU: lokal użytkowy w budynku przy ul.3 Maja 51 w Koninie o pow. 49,95 m2. RODZAJ WŁASNOŚCI LOKALU

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E o przetargu pisemnym nieograniczonym na najem lokali użytkowych sklepik szkolny

O G Ł O S Z E N I E o przetargu pisemnym nieograniczonym na najem lokali użytkowych sklepik szkolny ZS1-71441/1/2012 Dębica, dnia 09.07.2012r. O G Ł O S Z E N I E o przetargu pisemnym nieograniczonym na najem lokali użytkowych sklepik szkolny 1. Zespół Szkół Nr 1 w Dębicy przy ul. Paderewskiego 4 ogłasza

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGOWY ODDZIAŁU REGIONALNEGO AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO W KRAKOWIE

REGULAMIN PRZETARGOWY ODDZIAŁU REGIONALNEGO AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO W KRAKOWIE ZATWIERDZAM Dyrektor OR AMW Kraków REGULAMIN PRZETARGOWY ODDZIAŁU REGIONALNEGO AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO W KRAKOWIE dla przetargów na najem i dzierżawę nieruchomości znajdujących się w zasobie Agencji

Bardziej szczegółowo

Regulamin Przetargowy

Regulamin Przetargowy NITROERG S.A. Plac Alfreda Nobla 1 43-150 Bieruń Regulamin Przetargowy na sprzedaż nieruchomości zabudowanej znajdującej się w Krupskim Młynie w rejonie ul. Zawadzkiego (działka nr 37/9) Bieruń, sierpień

Bardziej szczegółowo

Uczestnik, który wygrał przetarg, nabywa nieruchomość będącą przedmiotem przetargu na zasadach określonych w umowie sprzedaży. 8

Uczestnik, który wygrał przetarg, nabywa nieruchomość będącą przedmiotem przetargu na zasadach określonych w umowie sprzedaży. 8 5 1. Ogłoszenie o przetargu wywiesza się w siedzibie Zarządu Spółdzielni, a ponadto podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w prasie lub w inny sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości,

Bardziej szczegółowo

5. wysokości wadium, terminie i miejscu jego wniesienia;

5. wysokości wadium, terminie i miejscu jego wniesienia; R E G U L A M I N przetargu pisemnego nieograniczonego na uzyskanie prawa do dzierżawy części nieruchomości zabudowanej budynkiem wielofunkcyjnym wraz z wyposażeniem i tarasem położonym na Rynku Staromiejskim

Bardziej szczegółowo

Regulamin przeprowadzania przetargów na dzierżawę lub najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Wałbrzych

Regulamin przeprowadzania przetargów na dzierżawę lub najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Wałbrzych Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 901/2012 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 19.11.2012 r. Regulamin przeprowadzania przetargów na dzierżawę lub najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Wałbrzych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przetargu na sprzedaż odrębnej własności lokalu mieszkalnego i garażu w zasobach SBM Powiśle

REGULAMIN przetargu na sprzedaż odrębnej własności lokalu mieszkalnego i garażu w zasobach SBM Powiśle REGULAMIN przetargu na sprzedaż odrębnej własności lokalu mieszkalnego i garażu w zasobach SBM Powiśle Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin przetargu na zbycie odrębnej własności lokalu mieszkalnego,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O II PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O II PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM OGŁOSZENIE O II PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM Zespół Szkół im. Wł. St. Reymonta w Wólce Gościeradowskiej, 23-275 Gościeradów Tel.15 838 11 38 ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samochodu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN I WARUNKI PISEMNEGO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność gminy Białobrzegi

REGULAMIN I WARUNKI PISEMNEGO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność gminy Białobrzegi REGULAMIN I WARUNKI PISEMNEGO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność gminy Białobrzegi 1. Podstawą prawną przeprowadzenia przetargu jest Zarządzenie Nr 11/2014 Burmistrza

Bardziej szczegółowo

UMOWA DZIERŻAWY NR../2015

UMOWA DZIERŻAWY NR../2015 Załącznik nr 2 UMOWA DZIERŻAWY NR../2015 w dniu. 2015 r. pomiędzy Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu, ul. Cieliczańska 1, 16-030 Supraśl, NIP 9661767476, reprezentowanym przez Dyrektora Adama Wojciecha

Bardziej szczegółowo

AO- IV.272.28.2014. I. Postanowienia ogólne

AO- IV.272.28.2014. I. Postanowienia ogólne AO- IV.272.28.2014 REGULAMIN PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PISEMNEGO NA WYNAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO PRZEZNACZONEGO NA PROWADZENIE USŁUG GASTRONOMICZNYCH W BUDYNKU STANOWIĄCYM WŁASNOŚĆ POWIATU KIELECKIEGO ZLOKALIZOWANYM

Bardziej szczegółowo

Przetarg ogłasza. organizuje i przeprowadza Zarząd Spółdzielni. wybierając jedną z form. której mowa w 2.

Przetarg ogłasza. organizuje i przeprowadza Zarząd Spółdzielni. wybierając jedną z form. której mowa w 2. REGULAMIN W SPRAWIE ORGANIZOWANIA PRZETARGÓW NA USTALENIE WARTOŚCI LOKALI MIESZKALNYCH, LOKALI UŻYTKOWYCH ORAZ MIE JSC POSTOJOWYCH W GARAŻACH WIELOSTANOWISKO WYCH. w Spółdzielni Mieszkaniowej Ster I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

1 Przetarg ogłasza, organizuje i przeprowadza Wójt Gminy w Kampinosie.

1 Przetarg ogłasza, organizuje i przeprowadza Wójt Gminy w Kampinosie. Regulamin przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego na najem lokali uŝytkowych połoŝonych w budynku przy ulicy Szkolnej 2, stanowiących własność Gminy Kampinos, w celu świadczenia usług medycznych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU na dzierżawę lokalu użytkowego w budynku Centrum Tradycji i Turystyki w Kościelisku

REGULAMIN PRZETARGU na dzierżawę lokalu użytkowego w budynku Centrum Tradycji i Turystyki w Kościelisku REGULAMIN PRZETARGU na dzierżawę lokalu użytkowego w budynku Centrum Tradycji i Turystyki w Kościelisku ORGANIZATOR; Gmina Kościelisko 34-511 Kościelisko ul. Strzelców Podhalańskich 44 tel. +48 18 20 79

Bardziej szczegółowo

Regulamin przetargu na ustalenie warunków nabycia prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego w Spółdzielni Mieszkaniowej Mistrzejowice

Regulamin przetargu na ustalenie warunków nabycia prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego w Spółdzielni Mieszkaniowej Mistrzejowice Regulamin przetargu na ustalenie warunków nabycia prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego w Spółdzielni Mieszkaniowej Mistrzejowice I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Podstawę prawną Regulaminu przetargu

Bardziej szczegółowo

- PROJEKT - UMOWA NAJMU

- PROJEKT - UMOWA NAJMU - PROJEKT - UMOWA NAJMU zawarta w dniu... 2011 roku w Sianożętach pomiędzy: Imperiall.pl spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sianożętach, wpisaną do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N 1, 2, 3, 6, 7, 8 520,00 4 600,00 5 800,00

R E G U L A M I N 1, 2, 3, 6, 7, 8 520,00 4 600,00 5 800,00 R E G U L A M I N przetargów na najem boksów handlowych wraz z terenem przyległym na terenie targowiska miejskiego przy ul. Magistrackiej w Sokołowie Podlaskim wg załącznika nr 1 - Plan rozmieszczenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU. Postanowienia ogólne.

REGULAMIN PRZETARGU. Postanowienia ogólne. REGULAMIN PRZETARGU Postanowienia ogólne. 1. 1. Regulamin przetargu, zwany dalej Regulaminem, określa zasady przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż przez Przedsiębiorstwo Rolniczo

Bardziej szczegółowo

Rozdz. I. Przetarg przeprowadzany jest w trybie pisemnego przetargu nieograniczonego.

Rozdz. I. Przetarg przeprowadzany jest w trybie pisemnego przetargu nieograniczonego. Regulamin postępowania w sprawach zbywania nieruchomości w drodze przetargu przez MGSM Perspektywa tekst jednolity uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałami Rady Nadzorczej nr 29 z dnia 30.03.2004r.,

Bardziej szczegółowo

POMIESZCZEŃ UŻYTKOWYCH

POMIESZCZEŃ UŻYTKOWYCH Zał.nr1 UMOWA NAJMU POMIESZCZEŃ UŻYTKOWYCH Zawarta w dniu... w Sycowie pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Przychodnia w Sycowie, ul. Wrocławska 2, 56-500 Syców, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 71/2006 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia r.

Zarządzenie Nr 71/2006 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia r. Zarządzenie Nr 71/2006 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 29-06-2006r. w sprawie regulaminu i powołania komisji do przeprowadzenia rokowań na sprzedaż nieruchomości. Na podstawie art. 30 ust.2

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Nr 174/2017 DYREKTOR ODDZIAŁU REGIONALNEGO AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO W WARSZAWIE

OGŁOSZENIE Nr 174/2017 DYREKTOR ODDZIAŁU REGIONALNEGO AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO W WARSZAWIE Warszawa, dnia 05.10.2017 r. OGŁOSZENIE Nr 174/2017 DYREKTOR ODDZIAŁU REGIONALNEGO AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO W WARSZAWIE działając na podstawie art. 55 i art. 59 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 10 lipca 2015

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W TORUNIU

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W TORUNIU SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W TORUNIU R E G U L A M I N PRZETARGU NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI SPÓŁDZIELNI ZATWIERDZONY UCHWAŁĄ RADY NADZORCZEJ SM NA SKARPIE Nr 57/2010 z dnia 31.08.2010r. 1 Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Regulamin przetargów na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Będzin

Regulamin przetargów na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Będzin Regulamin przetargów na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Będzin I. Zasady ogólne. 1. Regulamin przetargów na dzierżawę lub najem nieruchomości lub ich części stanowiących własność Gminy

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. - L/OKN/.. DZIERŻAWY NIERUCHOMOŚCI

UMOWA Nr. - L/OKN/.. DZIERŻAWY NIERUCHOMOŚCI WZÓR DZIERŻAWY NIERUCHOMOŚCI CZASOWO NIEWYKORZYSTYWANYCH UŻYCZONYCH AGENCJI NA PODSTAWIE ART. 50 USTAWY Z DNIA 10.07.2015 R. O AGENCJI MIENIA WOSJKOWEGO spisana... w Krakowie, pomiędzy: UMOWA Nr. - L/OKN/..

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZARZĄDZANIANIA NIERUCHOMOŚCIĄ WSPÓLNĄ PRZEZ ZARZĄDCĘ

UMOWA ZARZĄDZANIANIA NIERUCHOMOŚCIĄ WSPÓLNĄ PRZEZ ZARZĄDCĘ UMOWA ZARZĄDZANIANIA NIERUCHOMOŚCIĄ WSPÓLNĄ PRZEZ ZARZĄDCĘ Zawarta w dniu... w... pomiędzy: Wspólnotą Mieszkaniową nieruchomości położonej w... przy ul...., dla której Sąd Rejonowy... Wydział Ksiąg Wieczystych

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU RUCHOMOŚCI NR.

UMOWA NAJMU RUCHOMOŚCI NR. UMOWA NAJMU RUCHOMOŚCI NR. zawarta w dniu r w Warszawie, pomiędzy: Firmą Classeq Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 05-077 Warszawa, ul. Trakt Brzeski 62B, NIP: 822-220-80-18,

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy najmu powierzchni użytkowej wynajmującym osoba fizyczna

Wzór umowy najmu powierzchni użytkowej wynajmującym osoba fizyczna UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO zawarta w dniu r. w, pomiędzy:, legitymującym (cą) się dowodem osobistym seria nr zam. w, przy ul. nr, zwanym w dalszej części umowy Wynajmującym a, legitymującym (cą) się

Bardziej szczegółowo

Regulamin nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż ruchomości tj: Agregat sprężarkowy WAN-AW szt 2

Regulamin nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż ruchomości tj: Agregat sprężarkowy WAN-AW szt 2 Regulamin nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż ruchomości tj: Agregat sprężarkowy WAN-AW szt 2 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki przeprowadzania nieograniczonego przetargu ustnego

Bardziej szczegółowo

Przedmiot sprzedaży. Cena wywołania. Wadium

Przedmiot sprzedaży. Cena wywołania. Wadium Warunki sprzedaży lokali mieszkalnych wchodzących w skład masy upadłości GANT PM sp. z o.o. Odra Tower SKA w upadłości likwidacyjnej z siedzibą we Wrocławiu, w trybie z wolnej ręki w drodze przetargu ofertowego.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 46/2016 WÓJTA GMINY PIASKI. z dnia 28 lipca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 46/2016 WÓJTA GMINY PIASKI. z dnia 28 lipca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 46/2016 WÓJTA GMINY PIASKI z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie Regulaminu przeprowadzania przetargów na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Piaski. Na podstawie art. 30 ust.

Bardziej szczegółowo