OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG"

Transkrypt

1 OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG z dnia określające zasady współpracy pomiędzy: Zleceniobiorcą, którym jest przedsiębiorca uprawniony do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie spedycji i transportu rzeczy na podstawie obowiązujących przepisów, a także jego pracownicy działający w jego imieniu, a Zleceniodawcą, którym jest jedna ze spółek z grupy kapitałowej w której podmiotem dominującym jest PCC SE, a nadto zwane łącznie Stronami, a każdą z osobna Stroną. Przedmiotem współpracy są usługi polegające na przewozach, na trasach krajowych i międzynarodowych, towarów przez Zleceniobiorcę na rzecz Zleceniodawcy, wykonywane na podstawie niniejszych warunków współpracy oraz Zleceń Transportowych obsługiwanych przez platformę internetową. 1 Ofertowanie potrzeb transportowych przy użyciu platformy 1. Zleceniodawca prowadzi ciągłą akcję ofertową dotyczącą długookresowych zapotrzebowań na swoje przewozy wykorzystując do tego platformę obsługi usług transportowych zwaną dalej platformą. 2. Zleceniobiorca zainteresowany współpracą ze Zleceniodawcą, rejestruje się na platformie udostępniając wymagane dane i dokumenty. Zleceniodawca weryfikuje przekazane przez Zleceniobiorcę dane i w wypadku pozytywnej weryfikacji, dopuszcza Zleceniobiorcę do współpracy. 3. Zleceniodawca umieszcza na platformie wszystkie swoje zapotrzebowania przewozowe określając m.in. punkty załadunku i rozładunku oraz wymagane środki transportu. Tak przedstawione zapotrzebowania, zwane dalej trasami, Zleceniodawca udostępnia pozytywnie zweryfikowanym Zleceniobiorcom celem przedstawienia przez nich oferty cenowej, zwanej dalej stawką, na wykonywanie przez nich przewozów na wybranych trasach. 4. Zleceniobiorca dopuszczony do współpracy, dla każdej stawki określa okres jej ważności. W okresie ważności stawki Zleceniobiorca zobowiązuje się oferować usługę przewozu po wprowadzonej stawce dla danej trasy. W okresie obowiązywania stawki Zleceniobiorca może ją obniżyć lecz nie może jej podwyższyć. Zleceniobiorca dla jednej trasy może podać różne stawki na różne okresy. 5. Zleceniobiorca będzie automatycznie informowany o zbliżającym się czasie wygaśnięcia ważności stawki tak aby mógł z odpowiednim wyprzedzeniem zaoferować nowe stawki na kolejne okresy. 6. Zleceniobiorca podaje stawkę obejmujące wszystkie koszty, tj. m.in. koszty mycia autocystern, koszty pozwoleń i koncesji wymaganych w przewozach międzynarodowych, opłaty drogowe, opłaty za przeprawy promowe, pociągi, tunele i mosty itp. 7. Zleceniobiorca na bieżąco po wprowadzeniu swoich ofert będzie informowany o

2 kwalifikacji jego oferty do grupy ofert preferowanych lub nie preferowanych dla każdej trasy. Ofertami preferowanymi są oferty najkorzystniejsze cenowo. Zleceniobiorca ma możliwość obniżania zaproponowanej stawki jeśli dla danej trasy chce znaleźć się w grupie zleceniobiorców preferowanych. 8. Zleceniodawca nie obliguje się do zlecania przewozów na wszystkich przedstawionych trasach. 2 Zlecanie przewozów przy użyciu platformy 1. Zleceniodawca przy użyciu platformy, zgłasza zapytanie na temat możliwości wykonania określonego przewozu i zleca wykonanie przewozu Zleceniobiorcom, którzy złożyli swoje oferty na platformie. 2. Zleceniodawca przed zleceniem wykonania przewozu, zgłasza w formie aukcji jednocześnie kilku Zleceniobiorcom, zapytanie o możliwość jego wykonania. 3. Zleceniobiorca, który otrzyma zapytanie o możliwość wykonania danego przewozu, może w określonym przez zleceniodawcę czasie trwania aukcji wyrazić gotowość do jego wykonania po stawce: - podanej podczas ofertowania potrzeb transportowych Zleceniodawcy (zgodnie z 1), - obniżonej jednorazowo dla danej aukcji tak aby zakwalifikować się na pierwsze miejsce w tej aukcji, - zaproponowanej jednorazowo dla danej aukcji przez Zleceniodawcę co spowoduje natychmiastowe zakończenia aukcji i przekazanie zlecenia na wykonanie danego przewozu Zleceniobiorcy. Wyrażenie gotowości do wykonania przewozu obliguje Zleceniobiorcę do jego wykonania w momencie otrzymania na nie zlecenia po zakończeniu aukcji. 4. Zleceniobiorca, który w aukcji wyraził gotowość do wykonania przewozu, podczas trwania aukcji będzie na bieżąco informowany o swojej aktualnej kwalifikacji. Podstawą kwalifikacji są stawki zaproponowane przez wszystkich Zleceniobiorców na danej trasie podane podczas ofertowania potrzeb transportowych Zleceniodawcy (zgodnie z 1) lub jednorazowo obniżone stawki w danej aukcji. 5. Po upływie czasu trwania aukcji Zleceniodawca zleci wykonanie przewozu Zleceniobiorcy, który wyraził gotowość do jego wykonania i jednocześnie zaoferował najniższą stawkę podczas ofertowania potrzeb transportowych lub podczas trwania aukcji lub podjął zlecenie po stawce zaproponowanej przez Zleceniodawcę i zakończył aukcję. 6. Otrzymanie zlecenia na wykonanie przewozu obliguję Zleceniobiorcę do wykonania tego przewozu. 7. Zleceniobiorca zobligowany jest do awizowania przy użyciu platformy, kierowców wykonujących usługi przewozu nie później niż na 4 godziny przed planowanym załadunkiem, jednak nie później niż do godziny dnia kiedy ma nastąpić załadunek lub ostatniego dnia roboczego poprzedzającego załadunek w dzień wolny. Zleceniobiorca zobowiązany jest do podania: a. imienia i nazwiska kierowcy, b. numeru dokumentu tożsamości kierowcy, c. numerów rejestracyjnych: ciągnika siodłowego i naczepy lub cysterny, d. przedziału czasowego przyjazdu. Brak awizacji może skutkować brakiem zgody na wjazd na teren Zleceniodawcy lub teren odbiorcy/dostawcy towaru wskazanego w zleceniu i traktowany będzie jako zaniedbanie

3 ze strony Zleceniobiorcy, za które Zleceniobiorca nie ma prawa dochodzić od Zleceniodawcy żadnych ewentualnych kosztów. 3 Obowiązki Zleceniobiorcy 1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do dostarczenia towaru do miejsca wskazanego przez Zleceniodawcę w wyznaczonym terminie. 2. Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonywania usług będących przedmiotem niniejszej umowy z należytą starannością, z uwzględnieniem szczegółowych warunków przewozu zawartych w Zleceniu Transportowym oraz zgodnie z wymogami wynikającymi z obowiązujących przepisów regulujących zasady wykonywania czynności spedycyjnych i przewozowych w obrocie międzynarodowym. 3. Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania usług transportu i spedycji w dni wolne od pracy i święta, o ile nie jest to zabronione w myśl obowiązujących przepisów prawa. 4. Zleceniobiorca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zleceniodawcy, o każdej sytuacji, która może spowodować trudności z terminowym dostarczeniem towaru, a w szczególności o: a. zakazie poruszania się pojazdów ciężarowych, b. nieprzejezdności dróg, c. nieprzewidzianych zdarzeniach losowych. W takich przypadkach, Zleceniodawca podejmie starania w celu uzyskania przesunięcia terminu dostarczenia towaru do odbiorcy. W przypadku jeżeli zmiana terminu dostawy będzie możliwa Zleceniodawca poinformuje o tym fakcie Zleceniobiorcę. 5. Ponadto Zleceniobiorca zobowiązuje się do: a. wykonywania usług przewozowych przy użyciu zestawów transportowych odpowiadających przepisom o ruchu drogowym; b. obsadzenia jednostek transportowych kierowcami o odpowiednich kwalifikacjach, posiadających aktualne uprawnienia do kierowania danym typem pojazdu oraz do przewozu materiałów niebezpiecznych w celu zagwarantowania należytego poziomu świadczonych usług; c. przydzielenia kierowców znających i stosujących przepisy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pacy oraz ochrony środowiska, jak również przeszkolonych w zakresie zachowań w przypadkach zagrożenia i wypadków drogowych; d. przestrzegania przepisów regulujących zasady przewozu materiałów niebezpiecznych, w tym także przebywania kierowców uczestniczących w załadunkach oraz rozładunkach materiałów niebezpiecznych w ubraniach, rękawicach i obuwiu roboczym, pod rygorem nałożenia przez Zleceniodawcę na Zleceniobiorcę kary; e. podstawiania pod załadunek zestawów transportowych odpowiadających: - pod względem ładowności i rodzaju cechom przewożonego towaru, - w stanie technicznym gwarantującym transport ładunku w stanie zabezpieczonym przed jakimikolwiek jego uszkodzeniami lub ubytkami, - gwarantujących nie pogorszenie jakości produktu lub utrzymanie jego odpowiedniej temperatury, - spełniających warunki bezpieczeństwa transportu drogowego; f. w przypadku autocystern: - podstawienia pod załadunek czystego i suchego środka transportu, - przedłożenia świadectwa czystości wystawionego przez myjnię, chyba, że Strony

4 umówią się inaczej; przedłożenie przez Zleceniobiorcę świadectwa czystości nie zwalnia służb załadunkowych Zleceniodawcy od wizualnej kontroli czystości podstawionego pojazdu; Zleceniodawca w razie zakwestionowania czystości podstawionego pojazdu ma prawo zażądać ponownego mycia i/lub suszenia pojazdu, na co Zleceniobiorca wyraża zgodę; Zleceniodawca ma prawo okresowo weryfikować wiarygodność świadectw przedstawianych przez Zleceniobiorcę. 6. Do obowiązków Zleceniobiorcy należy w szczególności: a. udzielanie fachowego poradnictwa w zakresie warunków przewozu; b. dobór i zapewnienie środków transportu spełniających wymogi Zleceniodawcy zawarte w Zleceniach Transportowych; c. zapewnienie zastępczego środka transportu w przypadku awarii planowanego; d. terminowe podstawianie środka transportu pod załadunek; e. nadzorowanie procesu załadunku towaru na podstawiony środek transportu m.in. sprawdzanie stanu i masy przesyłki, oznaczenia, plombowania; f. przestrzeganie instrukcji przewozowych i spedycyjnych otrzymanych od Zleceniodawcy w tym także wykonanie innych czynności szczególnych wynikających bezpośrednio z przyjętego zlecenia; g. dostarczenie przesyłki w ustalonym terminie do wskazanego przez Zleceniodawcę odbiorcy; h. bezzwłoczne poinformowanie Zleceniodawcy o wszelkich zaistniałych lub przewidywanych problemach lub zakłóceniach w trakcie realizacji przewozu w szczególności mających wpływ na sam ładunek i jego jakość, dostarczenie ładunku do odbiorcy w uzgodnionym terminie, załadunek lub rozładunek w uzgodnionym terminie; i. czuwanie nad przebiegiem i warunkami przewozu oraz dołożenie wszelkich starań aby usunąć w jak najkrótszym czasie lub uniknąć zdarzeń określonych w poprzednim punkcie; j. czynne uczestnictwo w rozładunku towaru w punkcie przyjęcia u odbiorcy, jeżeli takie wymogi wynikają ze zlecenie transportowego; k. dopilnowanie sporządzenia przez odbiorcę protokołu wszelkich rozbieżności w razie ich zaistnienia, podpisanie protokołu rozbieżności i niezwłoczne zawiadomienie Zleceniodawcy o stwierdzonej rozbieżności; l. bezzwłoczne dostarczanie Zleceniodawcy kompletu dokumentów m.in.: potwierdzonego przez odbiorcę dokumentu wydania towaru WZ, listu przewozowego CMR, protokołu rozbieżności w razie jej zaistnienia; 7. Zleceniobiorca zobowiązuje się umożliwić przedstawicielowi Zleceniodawcy lub wskazanej pisemnie przez Zleceniodawcę osobie, dokonanie audytu w ramach wewnętrznych procedur ISO Zleceniodawcy. 8. Zleceniobiorca oświadcza, iż w momencie podjęcia Zlecenia Transportowego posiada aktualną licencję na wykonywanie transportu drogowego oraz aktualne ubezpieczenie OC przewoźnika. Zleceniobiorca zobowiązuje się utrzymywać na nie gorszych warunkach ubezpieczenie OC przewoźnika w całym okresie współpracy ze Zleceniodawcą i na każde żądanie Zleceniodawcy przedkładać mu aktualną polisę OC przewoźnika, pod rygorem zakończenia przez Zleceniodawcę niniejszej współpracy ze skutkiem natychmiastowym. 9. Zleceniobiorca zapewnia nienaruszalności przewożonych towarów na całej trasie transportu.

5 4 Obowiązki zleceniodawcy Zleceniodawca zobowiązuje się do : a. dostarczenia Zleceniobiorcy wszelkich informacji i dokumentów niezbędnych do prawidłowego wykonania zlecenia; b. przekazania Zleceniobiorcy przesyłki w stanie umożliwiającym prawidłowy przewóz i wydanie jej bez ubytków i uszkodzeń; c. natychmiastowego powiadomienia Zleceniobiorcy w przypadku odwołania Zlecenia Transportowego lub zmiany udzielonych wcześniej w Zleceniu Transportowym dyspozycji; przyjęcie do realizacji nowych dyspozycji w ramach Zlecenia następuje z chwilą ich potwierdzenia przez Zleceniobiorcę. 5 Wynagrodzenie 1. Za swoje usługi Zleceniobiorca będzie pobierać wynikające ze Zlecenia Transportowego wynagrodzenie w kwocie netto powiększonej o obowiązujący podatek od towarów i usług. 2. Płatność za wykonane usługi będzie następować w oparciu o Fakturę VAT w złotych polskich lub w walucie obcej a w przypadku stawek wyliczonych w walucie obcej po przeliczeniu na złote polskie według średniego kursu NBP obowiązującego w dniu załadunku. 3. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem bankowym na wskazane na Fakturze VAT konto Zleceniobiorcy, w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury z tym zastrzeżeniem, iż fakturę za wykonaną usługę wraz z potwierdzonym przez odbiorcę towarów oryginałem listu przewozowego lub CMR, Zleceniobiorca zobowiązany jest dostarczyć Zleceniodawcy niezwłocznie. 6 Odpowiedzialność Zleceniobiorcy 1. Zleceniobiorca wykonuje usługi będące przedmiotem niniejszej umowy w imieniu własnym, za pomocą własnych środków lub uprawnionych podwykonawców, dających Zleceniodawcy gwarancję należytego wykonania tych usług, za co bierze pełną odpowiedzialność. 2. Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność za wykonywanie niniejszej umowy na zasadach określonych przepisami Konwencji CMR, Prawa Przewozowego oraz w przypadku przewozów materiałów niebezpiecznych Ustawy o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych, jak również innymi ogólnie obowiązującymi przepisami prawa. 3. Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność jak za własne działania i zaniechania, za działania i/lub zaniechania osób, za pomocą których wykonuje zlecenia lub którym wykonanie zleceń powierza. 7 Postanowienia końcowe 1. W sprawach nie uregulowanych niniejszymi warunkami zastosowanie mają odpowiednie przepisy Konwencji CMR, Ustawy Prawo Przewozowe oraz aktów wykonawczych do tej Ustawy, Kodeksu Cywilnego oraz innych obowiązujących aktów prawnych. 2. Strony zobowiązują się do zachowania w ścisłej tajemnicy i nie ujawniania osobom

6 trzecim informacji pozyskanych w związku z wykonywaniem niniejszej umowy, a ponadto do niewykorzystywania tych informacji w innym celu niż należyta realizacja współpracy. 3. Wszelkie spory wynikające ze współpracy będą rozpatrywane przez właściwy Sąd Powszechny. 4. Każda ze stron może rozwiązać niniejszą współpracę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku nienależytego wykonywania przez drugą stronę istotnych postanowień niniejszej warunków. 5. Z chwilą podjęcia niniejszej współpracy, w zakresie regulowanym niniejszymi ogólnymi warunkami współpracy, tracą moc wszystkie inne obowiązujące między Zleceniodawcą a Zleceniobiorcą umowy o świadczeniu usług spedycyjnych i transportowych. 6. Zleceniobiorca przyjmuje do wiadomości, iż Zleceniodawca podlega przepisom ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U ze zm.) oraz przepisom ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U.z 2009 r., nr ze zm.), w związku z tym informacje powstałe w wyniku realizacji niniejszej współpracy lub zawarte w niej mogą stanowić informacje poufne w rozumieniu art. 154 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Ujawnienie oraz wykorzystanie informacji poufnych w sposób niezgodny z niniejszymi warunkami współpracy jest zabronione. Zakaz ujawniania informacji poufnej nie ma zastosowania w sytuacji, gdy muszą być one ujawnione w związku z obowiązkami informacyjnymi wynikającymi z przepisów. 7. Przed przekazaniem do wiadomości publicznej informacji poufnej opisanej w pkt. 7 Zleceniobiorca niezwłocznie powiadomi Zleceniodawcę na piśmie ( o treści przekazywanych informacji oraz planowanym terminie ich przekazania. 8. Na wezwanie Zleceniodawcy, Zleceniobiorca zobowiązuje się przekazać na adres dane niezbędne do stworzenia listy osób mających dostęp do danej informacji poufnej (imię, nazwisko, numer i seria dowodu osobistego, adres zameldowania, data powzięcia informacji poufnej) w myśl art. 158 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

7 Poniżej znajduje się wzór załącznika do Ogólnych Warunków Świadczenia Usług, którego elementy mogą być indywidualne ustalone ze Zleceniobiorcą w momencie jego rejestracji. Wzór: Załącznik nr 1 do Ogólnych Warunków Świadczenia Usług 1 Odwołanie zlecenia 1. Zleceniodawca zastrzega sobie możliwość odwołania lub zmiany zlecenia przewozu nie później niż na dzień przed rozpoczęciem planowanej realizacji zlecenia. Jeżeli odwołanie lub zmiana dyspozycji nastąpi po tym czasie oraz spowoduje powstanie kosztów po stronie Zleceniobiorcy, Zleceniodawca zobowiązuje się pokryć powstałe udokumentowane koszty lecz w kwocie nie wyższej niż $max_pln_za_ postoj_kraj PLN dla załadunków w kraju i $max_eur_za_ postoj_zagr EUR dla załadunków za granicą. 2 Obsługa załadunków i rozładunków 1. Zleceniodawca zastrzega sobie czas wolny bez opłat w wysokości $godzin_postoj_bez_oplat godzin za postój przed rozładunkiem lub załadunkiem. Po przekroczeniu powyższych czasów Zleceniodawca zobowiązuje się pokryć koszty powstałe z tego tytułu w kwocie: - $pln_za_godz_postoj_kraj PLN za każdą rozpoczętą godzinę i nie więcej niż $max_pln_za_ postoj_kraj PLN za dobę postoju w transporcie krajowym; - $eur_za_godz_postoj_zagr EUR za każdą rozpoczętą godzinę i nie więcej niż $max_eur_za_ postoj_zagr EUR za dobę postoju w transporcie międzynarodowym. 2. W przypadku usług transportowych z lub do krajów poza Unią Europejską Zleceniodawca zastrzega sobie czas wolny bez opłat w wysokości 72 godzin na odprawę celną i rozładunek lub załadunek w punkcie poza Unią Europejską. Po przekroczeniu powyższego czasu Zleceniodawca zobowiązuje się pokryć udokumentowane (karta postoju potwierdzona podpisem i pieczątką dokonującego załadunku lub rozładunku lub odprawy celnej lub wydruki tachografu) koszty powstałe z tego tytułu w kwocie 15 EUR za każdą rozpoczętą godzinę i nie więcej niż 200 EUR za dobę postoju. 3. Zleceniodawca zobowiązuje się do załadunku lub rozładunku w czasie 5 godzin od chwili podstawienia samochodu pod punkt rozładunkowy lub załadunkowy; Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do dłuższego czasu rozładunku lub załadunku w przypadkach kiedy produkt z racji swoich parametrów będzie tego wymagał, o czym Zleceniobiorca zostanie poinformowany przez Zleceniodawcę w Zleceniu Transportowym. 4. Zleceniobiorca przyjmuje do wiadomości, iż opóźnienie w podstawieniu środka transportu może spowodować wydłużenie terminu załadunku, za co Zleceniodawca nie ponosi odpowiedzialności. Zleceniobiorca przyjmuje do wiadomości, iż opóźnienie w dostarczeniu towaru do magazynu docelowego może spowodować wydłużenie czasu oczekiwania na rozładunek lub odmowę przyjęcia towaru, za co Zleceniodawca nie ponosi odpowiedzialności. 5. W przypadku opóźnienia podstawienia pojazdu pod załadunek przekraczającego 5 godzin w stosunku do terminu określonego z Zleceniu Transportowym lub wycofania się z przyjętego Zlecenia Transportowego przez Zleceniobiorcę, Zleceniodawca może anulować zlecenie i zlecić przewóz innemu zleceniobiorcy. W takim przypadku Zleceniodawca może obciążyć Zleceniobiorcę karą umowną w wysokości różnicy stawek

8 pomiędzy stawką Zleceniobiorcy oraz stawką przewoźnika któremu zlecenie zostało przekazane. 6. W przypadku nie podstawienia pojazdu pod rozładunek do czasu określonego w Zleceniu Transportowym, Zleceniodawca może obciążyć Zleceniobiorcę kosztami równymi udokumentowanym kosztom jakimi zostanie obciążony Zleceniodawca przez swojego odbiorcę za nieterminowe dostarczenie produktu. 7. Wykonanie usługi przez Zleceniobiorcę będzie każdorazowo udokumentowane poprzez dostarczenie Zleceniodawcy, potwierdzonego przez odbiorcę towaru, listu przewozowego lub dokumentu CMR lub dokumentu wydania towaru WZ z pieczątką lub podpisem odbiorcy wraz z datą wykonania usługi.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA KRAJOWYCH I MIĘDZYNARODOWYCH USŁUG SPEDYCYJNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA KRAJOWYCH I MIĘDZYNARODOWYCH USŁUG SPEDYCYJNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH. REGULAMIN ŚWIADCZENIA KRAJOWYCH I MIĘDZYNARODOWYCH USŁUG SPEDYCYJNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH. I. Postanowienia Ogólne przez Quality Logistics Service sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku 1. [Zakres przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

znak sprawy : 61/ZP/OBRCEBEA/2013 UMOWA

znak sprawy : 61/ZP/OBRCEBEA/2013 UMOWA Załącznik Nr 7 do SIWZ PROJEKT UMOWA Zawarta w dniu. w Bochni pomiędzy: Ośrodkiem Badawczo-Rozwojowym Budowy Urządzeń Chemicznych Zakład Produkcji Doświadczalnej 32-700 Bochnia ul. Krasińskiego 29 reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEWOZOWYCH DLA GRUPY KAPITAŁOWEJ AZOTY POSTANOWIENIA OGÓLNE

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEWOZOWYCH DLA GRUPY KAPITAŁOWEJ AZOTY POSTANOWIENIA OGÓLNE OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEWOZOWYCH DLA GRUPY KAPITAŁOWEJ AZOTY 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsze Ogólne Warunki Świadczenia Usług Przewozowych dla Grupy Kapitałowej Azoty (zwane dalej Ogólnymi

Bardziej szczegółowo

Zakres przedmiotowy Ogólnego Regulaminu Świadczenia Usług PEKAES

Zakres przedmiotowy Ogólnego Regulaminu Świadczenia Usług PEKAES 1 Zakres przedmiotowy Ogólnego Regulaminu Świadczenia Usług PEKAES Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do wszystkich umów zawartych w zakresie usług drogowej spedycji krajowej i międzynarodowej zawartych

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy "Regulamin Świadczenia Usług Przewozu Przesyłek na zlecenie PEKAES, zwany dalej "Regulaminem" reguluje sposoby zlecania, wykonywania, ubezpieczenia i odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Ogólny Regulamin Świadczenia Usług

Ogólny Regulamin Świadczenia Usług 1 Zakres przedmiotowy Ogólnego Regulaminu Świadczenia Usług PEKAES Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do wszystkich umów zawartych w zakresie usług drogowej spedycji krajowej i międzynarodowej zawartych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ET LOGISTIK SP. Z O.O. ZAKRES STOSOWANIA REGULAMINU

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ET LOGISTIK SP. Z O.O. ZAKRES STOSOWANIA REGULAMINU REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ET LOGISTIK SP Z OO ZAKRES STOSOWANIA REGULAMINU 1 1 Regulamin Świadczenia Usług ET Logistik Sp z oo, zwany dalej Regulaminem, stanowi integralną część każdej Umowy Spedycji

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zawarta w dniu. zwana dalej Umową pomiędzy: Centrum Projektów, ul. Syreny 23, 01-150 Warszawa, NIP: 5262735917, REGON: 015627782, reprezentowanym przez: Panią Elizę Pogorzelską

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG SPEDYCYJNYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG SPEDYCYJNYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG SPEDYCYJNYCH MEPP EUROPEAN FREIGHT SOLUTIONS SP. Z O.O. 1 listopada 2011r. SPIS TREŚCI WSTĘP 3 DEFINICJE ZLECENIE SPEDYCYJNE, PRZYJĘCIE, REALIZACJA WYŁĄCZENIE ŚWIADCZENIA USŁUG

Bardziej szczegółowo

Załącznik numer 9 do SIWZ. WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową, zawarta w Warszawie w dniu 2015 roku

Załącznik numer 9 do SIWZ. WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową, zawarta w Warszawie w dniu 2015 roku Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową, zawarta w Warszawie w dniu 2015 roku pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ OMIDA SP. Z O.O.

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ OMIDA SP. Z O.O. OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ OMIDA SP. Z O.O. OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ OMIDA SP. Z O.O. (ZWANE DALEJ OGÓLNYMI WARUNKAMI ) Niniejsze Ogólne Warunki Świadczenia Usług przez Omida

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ Skyfox Poland SP. Z O.O.

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ Skyfox Poland SP. Z O.O. OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ Skyfox Poland SP. Z O.O. OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ Skyfox Poland SP. Z O.O. (ZWANE DALEJ OGÓLNYMI WARUNKAMI ) Niniejsze Ogólne Warunki Świadczenia Usług

Bardziej szczegółowo

Część II SIWZ Projekt umowy

Część II SIWZ Projekt umowy Część II SIWZ Projekt umowy UMOWA DOSTAWY WIELOKROTNEJ Nr: zawarta w Bogdance w dniu: Zamawiający: Lubelski Węgiel BOGDANKA S. A. w Bogdance, 21-013 Puchaczów, nr KRS 0000004549, Sąd Rejonowy Lublin-Wschód

Bardziej szczegółowo

Warunki Świadczenia Usług Krajowych Schenker sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zwane dalej również Ogólnymi Warunkami

Warunki Świadczenia Usług Krajowych Schenker sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zwane dalej również Ogólnymi Warunkami Warunki Świadczenia Usług Krajowych Schenker sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zwane dalej również Ogólnymi Warunkami Obowiązujące od dnia 30.09.2013, wprowadzone Uchwałą Zarządu Spółki z dnia 24.09.2013

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Świadczenia Usług przez DSV Solutions Sp. z o.o.

Ogólne Warunki Świadczenia Usług przez DSV Solutions Sp. z o.o. Poniższe Ogólne Warunki Świadczenia Usług określają wzajemne formalne i prawne relacje pomiędzy Klientem a DSV Solutions Sp. z o.o. (DSV) jako operatorem logistycznym i mają zastosowanie, jeśli co innego

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Handlowe RRC Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z dnia 22 maja 2014 roku 1 ZAKRES OBOWIĄZYWANIA.

Ogólne Warunki Handlowe RRC Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z dnia 22 maja 2014 roku 1 ZAKRES OBOWIĄZYWANIA. Ogólne Warunki Handlowe RRC Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z dnia 22 maja 2014 roku 1 ZAKRES OBOWIĄZYWANIA. 1. Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe (zwane dalej: OWH) określają zasady stosunków

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY LOTOS Oil Sp. z o.o.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY LOTOS Oil Sp. z o.o. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY LOTOS Oil Sp. z o.o. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Ogólne Warunki Sprzedaży określają zasady zawierania umów sprzedaży towarów oferowanych przez LOTOS Oil Sp. z o.o. z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

Warunki Świadczenia Usług Krajowych Schenker sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zwane dalej również Ogólnymi Warunkami

Warunki Świadczenia Usług Krajowych Schenker sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zwane dalej również Ogólnymi Warunkami Warunki Świadczenia Usług Krajowych Schenker sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zwane dalej również Ogólnymi Warunkami Obowiązujące od dnia 01.04.2015 wprowadzone Uchwałą Zarządu Spółki z dnia 16.03.2015

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... ... ... ... ... zwaną/zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: ... ... PRZEDMIOT UMOWY 1.

Umowa nr... ... ... ... ... zwaną/zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: ... ... PRZEDMIOT UMOWY 1. Umowa nr... zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: Veolia Energia Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr CUPT/DO/OZ/OA/26/20/KR/14

Zapytanie ofertowe nr CUPT/DO/OZ/OA/26/20/KR/14 Zapytanie ofertowe nr CUPT/DO/OZ/OA/26/20/KR/14 Szanowni Państwo, Centrum Unijnych Projektów Transportowych zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na świadczenie bieżącej usługi przeprowadzki obejmującej

Bardziej szczegółowo

Wyrażenia użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży Towarów i Świadczenia Usług (dalej OWS ) mają następujące znaczenie:

Wyrażenia użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży Towarów i Świadczenia Usług (dalej OWS ) mają następujące znaczenie: Ogólne Warunki Sprzedaży Towarów i świadczenia usług przez spółkę AQUA CONCEPT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia 01/05/2014 r. 1. Definicje Wyrażenia użyte

Bardziej szczegółowo

Warunki Świadczenia Usług Schenker Sp. z o.o. w zakresie międzynarodowej spedycji drogowej

Warunki Świadczenia Usług Schenker Sp. z o.o. w zakresie międzynarodowej spedycji drogowej Warunki Świadczenia Usług Schenker Sp. z o.o. w zakresie międzynarodowej spedycji drogowej. 1 Zakres obowiązywania Warunków 1. Niniejsze Warunki Świadczenia Usług mają zastosowanie do wszystkich umów zawartych

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Świadczenia Usług Hellmann Worldwide Logistics Polska

Ogólne Warunki Świadczenia Usług Hellmann Worldwide Logistics Polska Ogólne Warunki Świadczenia Usług Hellmann Worldwide Logistics Polska Niniejsze Ogólne Warunki Świadczenia Usług Hellmann Worldwide Logistics Polska Sp. z o.o. Sp.k. stanowią wzorzec umowy w rozumieniu

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU OWZ -

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU OWZ - strony 1 z 28 Naszą misją jest aktywne uczestnictwo w unowocześnianiu oraz poprawie bezpieczeństwa i komfortu codziennego życia poprzez budowę przyjaznych środowisku źródeł energii. Spis Treści: OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych

UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych zawarta w dniu :... w Konstancinie-Jeziornie pomiędzy: Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi Spółką

Bardziej szczegółowo

Umowa o przyjmowanie zapłaty przy użyciu instrumentów płatniczych

Umowa o przyjmowanie zapłaty przy użyciu instrumentów płatniczych Strona 1 z 21 Umowa o przyjmowanie zapłaty przy użyciu instrumentów płatniczych zawarta w Poznaniu, w dniu.2015 r. pomiędzy: PayPro Spółką Akcyjną z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Zamówienia EDF Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Złotej 59

Ogólne Warunki Zamówienia EDF Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Złotej 59 PREAMBUŁA W postępowaniu Zamawiający będzie kierował się również postanowieniami artykułu 8 i artykułu 18 Porozumienia o odpowiedzialności społecznej koncernu EDF określającego wymagania stawiane Wykonawcom

Bardziej szczegółowo

Warunki Świadczenia Usług Schenker Sp. z o.o. w zakresie międzynarodowej spedycji drogowej

Warunki Świadczenia Usług Schenker Sp. z o.o. w zakresie międzynarodowej spedycji drogowej Warunki Świadczenia Usług Schenker Sp. z o.o. w zakresie międzynarodowej spedycji drogowej. 1 Zakres obowiązywania Warunków 1. Niniejsze Warunki Świadczenia Usług mają zastosowanie do wszystkich umów zawartych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SYSTEMU. Definicje. Ilekroć w niniejszym Regulaminie używane są następujące określenia przyjmują one znaczenia nadane im poniżej:

REGULAMIN SYSTEMU. Definicje. Ilekroć w niniejszym Regulaminie używane są następujące określenia przyjmują one znaczenia nadane im poniżej: REGULAMIN SYSTEMU Definicje Ilekroć w niniejszym Regulaminie używane są następujące określenia przyjmują one znaczenia nadane im poniżej: Akceptacja Płatności Dokumentacja Dzień Roboczy Identyfikator Instytucja

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTAWY Z NADZOREM NAD MONTAŻEM Nr:.../IZ/2014

UMOWA DOSTAWY Z NADZOREM NAD MONTAŻEM Nr:.../IZ/2014 UMOWA DOSTAWY Z NADZOREM NAD MONTAŻEM Nr:.../IZ/2014 zawarta w Bogdance w dniu: Zamawiający: Lubelski Węgiel BOGDANKA S. A. w Bogdance, 21-013 reprezentowa Puchaczów, nr KRS 0000004549, Sąd Rejonowy Lublin-Wschód

Bardziej szczegółowo