OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG"

Transkrypt

1 OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG z dnia określające zasady współpracy pomiędzy: Zleceniobiorcą, którym jest przedsiębiorca uprawniony do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie spedycji i transportu rzeczy na podstawie obowiązujących przepisów, a także jego pracownicy działający w jego imieniu, a Zleceniodawcą, którym jest jedna ze spółek z grupy kapitałowej w której podmiotem dominującym jest PCC SE, a nadto zwane łącznie Stronami, a każdą z osobna Stroną. Przedmiotem współpracy są usługi polegające na przewozach, na trasach krajowych i międzynarodowych, towarów przez Zleceniobiorcę na rzecz Zleceniodawcy, wykonywane na podstawie niniejszych warunków współpracy oraz Zleceń Transportowych obsługiwanych przez platformę internetową. 1 Ofertowanie potrzeb transportowych przy użyciu platformy 1. Zleceniodawca prowadzi ciągłą akcję ofertową dotyczącą długookresowych zapotrzebowań na swoje przewozy wykorzystując do tego platformę obsługi usług transportowych zwaną dalej platformą. 2. Zleceniobiorca zainteresowany współpracą ze Zleceniodawcą, rejestruje się na platformie udostępniając wymagane dane i dokumenty. Zleceniodawca weryfikuje przekazane przez Zleceniobiorcę dane i w wypadku pozytywnej weryfikacji, dopuszcza Zleceniobiorcę do współpracy. 3. Zleceniodawca umieszcza na platformie wszystkie swoje zapotrzebowania przewozowe określając m.in. punkty załadunku i rozładunku oraz wymagane środki transportu. Tak przedstawione zapotrzebowania, zwane dalej trasami, Zleceniodawca udostępnia pozytywnie zweryfikowanym Zleceniobiorcom celem przedstawienia przez nich oferty cenowej, zwanej dalej stawką, na wykonywanie przez nich przewozów na wybranych trasach. 4. Zleceniobiorca dopuszczony do współpracy, dla każdej stawki określa okres jej ważności. W okresie ważności stawki Zleceniobiorca zobowiązuje się oferować usługę przewozu po wprowadzonej stawce dla danej trasy. W okresie obowiązywania stawki Zleceniobiorca może ją obniżyć lecz nie może jej podwyższyć. Zleceniobiorca dla jednej trasy może podać różne stawki na różne okresy. 5. Zleceniobiorca będzie automatycznie informowany o zbliżającym się czasie wygaśnięcia ważności stawki tak aby mógł z odpowiednim wyprzedzeniem zaoferować nowe stawki na kolejne okresy. 6. Zleceniobiorca podaje stawkę obejmujące wszystkie koszty, tj. m.in. koszty mycia autocystern, koszty pozwoleń i koncesji wymaganych w przewozach międzynarodowych, opłaty drogowe, opłaty za przeprawy promowe, pociągi, tunele i mosty itp. 7. Zleceniobiorca na bieżąco po wprowadzeniu swoich ofert będzie informowany o

2 kwalifikacji jego oferty do grupy ofert preferowanych lub nie preferowanych dla każdej trasy. Ofertami preferowanymi są oferty najkorzystniejsze cenowo. Zleceniobiorca ma możliwość obniżania zaproponowanej stawki jeśli dla danej trasy chce znaleźć się w grupie zleceniobiorców preferowanych. 8. Zleceniodawca nie obliguje się do zlecania przewozów na wszystkich przedstawionych trasach. 2 Zlecanie przewozów przy użyciu platformy 1. Zleceniodawca przy użyciu platformy, zgłasza zapytanie na temat możliwości wykonania określonego przewozu i zleca wykonanie przewozu Zleceniobiorcom, którzy złożyli swoje oferty na platformie. 2. Zleceniodawca przed zleceniem wykonania przewozu, zgłasza w formie aukcji jednocześnie kilku Zleceniobiorcom, zapytanie o możliwość jego wykonania. 3. Zleceniobiorca, który otrzyma zapytanie o możliwość wykonania danego przewozu, może w określonym przez zleceniodawcę czasie trwania aukcji wyrazić gotowość do jego wykonania po stawce: - podanej podczas ofertowania potrzeb transportowych Zleceniodawcy (zgodnie z 1), - obniżonej jednorazowo dla danej aukcji tak aby zakwalifikować się na pierwsze miejsce w tej aukcji, - zaproponowanej jednorazowo dla danej aukcji przez Zleceniodawcę co spowoduje natychmiastowe zakończenia aukcji i przekazanie zlecenia na wykonanie danego przewozu Zleceniobiorcy. Wyrażenie gotowości do wykonania przewozu obliguje Zleceniobiorcę do jego wykonania w momencie otrzymania na nie zlecenia po zakończeniu aukcji. 4. Zleceniobiorca, który w aukcji wyraził gotowość do wykonania przewozu, podczas trwania aukcji będzie na bieżąco informowany o swojej aktualnej kwalifikacji. Podstawą kwalifikacji są stawki zaproponowane przez wszystkich Zleceniobiorców na danej trasie podane podczas ofertowania potrzeb transportowych Zleceniodawcy (zgodnie z 1) lub jednorazowo obniżone stawki w danej aukcji. 5. Po upływie czasu trwania aukcji Zleceniodawca zleci wykonanie przewozu Zleceniobiorcy, który wyraził gotowość do jego wykonania i jednocześnie zaoferował najniższą stawkę podczas ofertowania potrzeb transportowych lub podczas trwania aukcji lub podjął zlecenie po stawce zaproponowanej przez Zleceniodawcę i zakończył aukcję. 6. Otrzymanie zlecenia na wykonanie przewozu obliguję Zleceniobiorcę do wykonania tego przewozu. 7. Zleceniobiorca zobligowany jest do awizowania przy użyciu platformy, kierowców wykonujących usługi przewozu nie później niż na 4 godziny przed planowanym załadunkiem, jednak nie później niż do godziny dnia kiedy ma nastąpić załadunek lub ostatniego dnia roboczego poprzedzającego załadunek w dzień wolny. Zleceniobiorca zobowiązany jest do podania: a. imienia i nazwiska kierowcy, b. numeru dokumentu tożsamości kierowcy, c. numerów rejestracyjnych: ciągnika siodłowego i naczepy lub cysterny, d. przedziału czasowego przyjazdu. Brak awizacji może skutkować brakiem zgody na wjazd na teren Zleceniodawcy lub teren odbiorcy/dostawcy towaru wskazanego w zleceniu i traktowany będzie jako zaniedbanie

3 ze strony Zleceniobiorcy, za które Zleceniobiorca nie ma prawa dochodzić od Zleceniodawcy żadnych ewentualnych kosztów. 3 Obowiązki Zleceniobiorcy 1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do dostarczenia towaru do miejsca wskazanego przez Zleceniodawcę w wyznaczonym terminie. 2. Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonywania usług będących przedmiotem niniejszej umowy z należytą starannością, z uwzględnieniem szczegółowych warunków przewozu zawartych w Zleceniu Transportowym oraz zgodnie z wymogami wynikającymi z obowiązujących przepisów regulujących zasady wykonywania czynności spedycyjnych i przewozowych w obrocie międzynarodowym. 3. Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania usług transportu i spedycji w dni wolne od pracy i święta, o ile nie jest to zabronione w myśl obowiązujących przepisów prawa. 4. Zleceniobiorca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zleceniodawcy, o każdej sytuacji, która może spowodować trudności z terminowym dostarczeniem towaru, a w szczególności o: a. zakazie poruszania się pojazdów ciężarowych, b. nieprzejezdności dróg, c. nieprzewidzianych zdarzeniach losowych. W takich przypadkach, Zleceniodawca podejmie starania w celu uzyskania przesunięcia terminu dostarczenia towaru do odbiorcy. W przypadku jeżeli zmiana terminu dostawy będzie możliwa Zleceniodawca poinformuje o tym fakcie Zleceniobiorcę. 5. Ponadto Zleceniobiorca zobowiązuje się do: a. wykonywania usług przewozowych przy użyciu zestawów transportowych odpowiadających przepisom o ruchu drogowym; b. obsadzenia jednostek transportowych kierowcami o odpowiednich kwalifikacjach, posiadających aktualne uprawnienia do kierowania danym typem pojazdu oraz do przewozu materiałów niebezpiecznych w celu zagwarantowania należytego poziomu świadczonych usług; c. przydzielenia kierowców znających i stosujących przepisy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pacy oraz ochrony środowiska, jak również przeszkolonych w zakresie zachowań w przypadkach zagrożenia i wypadków drogowych; d. przestrzegania przepisów regulujących zasady przewozu materiałów niebezpiecznych, w tym także przebywania kierowców uczestniczących w załadunkach oraz rozładunkach materiałów niebezpiecznych w ubraniach, rękawicach i obuwiu roboczym, pod rygorem nałożenia przez Zleceniodawcę na Zleceniobiorcę kary; e. podstawiania pod załadunek zestawów transportowych odpowiadających: - pod względem ładowności i rodzaju cechom przewożonego towaru, - w stanie technicznym gwarantującym transport ładunku w stanie zabezpieczonym przed jakimikolwiek jego uszkodzeniami lub ubytkami, - gwarantujących nie pogorszenie jakości produktu lub utrzymanie jego odpowiedniej temperatury, - spełniających warunki bezpieczeństwa transportu drogowego; f. w przypadku autocystern: - podstawienia pod załadunek czystego i suchego środka transportu, - przedłożenia świadectwa czystości wystawionego przez myjnię, chyba, że Strony

4 umówią się inaczej; przedłożenie przez Zleceniobiorcę świadectwa czystości nie zwalnia służb załadunkowych Zleceniodawcy od wizualnej kontroli czystości podstawionego pojazdu; Zleceniodawca w razie zakwestionowania czystości podstawionego pojazdu ma prawo zażądać ponownego mycia i/lub suszenia pojazdu, na co Zleceniobiorca wyraża zgodę; Zleceniodawca ma prawo okresowo weryfikować wiarygodność świadectw przedstawianych przez Zleceniobiorcę. 6. Do obowiązków Zleceniobiorcy należy w szczególności: a. udzielanie fachowego poradnictwa w zakresie warunków przewozu; b. dobór i zapewnienie środków transportu spełniających wymogi Zleceniodawcy zawarte w Zleceniach Transportowych; c. zapewnienie zastępczego środka transportu w przypadku awarii planowanego; d. terminowe podstawianie środka transportu pod załadunek; e. nadzorowanie procesu załadunku towaru na podstawiony środek transportu m.in. sprawdzanie stanu i masy przesyłki, oznaczenia, plombowania; f. przestrzeganie instrukcji przewozowych i spedycyjnych otrzymanych od Zleceniodawcy w tym także wykonanie innych czynności szczególnych wynikających bezpośrednio z przyjętego zlecenia; g. dostarczenie przesyłki w ustalonym terminie do wskazanego przez Zleceniodawcę odbiorcy; h. bezzwłoczne poinformowanie Zleceniodawcy o wszelkich zaistniałych lub przewidywanych problemach lub zakłóceniach w trakcie realizacji przewozu w szczególności mających wpływ na sam ładunek i jego jakość, dostarczenie ładunku do odbiorcy w uzgodnionym terminie, załadunek lub rozładunek w uzgodnionym terminie; i. czuwanie nad przebiegiem i warunkami przewozu oraz dołożenie wszelkich starań aby usunąć w jak najkrótszym czasie lub uniknąć zdarzeń określonych w poprzednim punkcie; j. czynne uczestnictwo w rozładunku towaru w punkcie przyjęcia u odbiorcy, jeżeli takie wymogi wynikają ze zlecenie transportowego; k. dopilnowanie sporządzenia przez odbiorcę protokołu wszelkich rozbieżności w razie ich zaistnienia, podpisanie protokołu rozbieżności i niezwłoczne zawiadomienie Zleceniodawcy o stwierdzonej rozbieżności; l. bezzwłoczne dostarczanie Zleceniodawcy kompletu dokumentów m.in.: potwierdzonego przez odbiorcę dokumentu wydania towaru WZ, listu przewozowego CMR, protokołu rozbieżności w razie jej zaistnienia; 7. Zleceniobiorca zobowiązuje się umożliwić przedstawicielowi Zleceniodawcy lub wskazanej pisemnie przez Zleceniodawcę osobie, dokonanie audytu w ramach wewnętrznych procedur ISO Zleceniodawcy. 8. Zleceniobiorca oświadcza, iż w momencie podjęcia Zlecenia Transportowego posiada aktualną licencję na wykonywanie transportu drogowego oraz aktualne ubezpieczenie OC przewoźnika. Zleceniobiorca zobowiązuje się utrzymywać na nie gorszych warunkach ubezpieczenie OC przewoźnika w całym okresie współpracy ze Zleceniodawcą i na każde żądanie Zleceniodawcy przedkładać mu aktualną polisę OC przewoźnika, pod rygorem zakończenia przez Zleceniodawcę niniejszej współpracy ze skutkiem natychmiastowym. 9. Zleceniobiorca zapewnia nienaruszalności przewożonych towarów na całej trasie transportu.

5 4 Obowiązki zleceniodawcy Zleceniodawca zobowiązuje się do : a. dostarczenia Zleceniobiorcy wszelkich informacji i dokumentów niezbędnych do prawidłowego wykonania zlecenia; b. przekazania Zleceniobiorcy przesyłki w stanie umożliwiającym prawidłowy przewóz i wydanie jej bez ubytków i uszkodzeń; c. natychmiastowego powiadomienia Zleceniobiorcy w przypadku odwołania Zlecenia Transportowego lub zmiany udzielonych wcześniej w Zleceniu Transportowym dyspozycji; przyjęcie do realizacji nowych dyspozycji w ramach Zlecenia następuje z chwilą ich potwierdzenia przez Zleceniobiorcę. 5 Wynagrodzenie 1. Za swoje usługi Zleceniobiorca będzie pobierać wynikające ze Zlecenia Transportowego wynagrodzenie w kwocie netto powiększonej o obowiązujący podatek od towarów i usług. 2. Płatność za wykonane usługi będzie następować w oparciu o Fakturę VAT w złotych polskich lub w walucie obcej a w przypadku stawek wyliczonych w walucie obcej po przeliczeniu na złote polskie według średniego kursu NBP obowiązującego w dniu załadunku. 3. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem bankowym na wskazane na Fakturze VAT konto Zleceniobiorcy, w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury z tym zastrzeżeniem, iż fakturę za wykonaną usługę wraz z potwierdzonym przez odbiorcę towarów oryginałem listu przewozowego lub CMR, Zleceniobiorca zobowiązany jest dostarczyć Zleceniodawcy niezwłocznie. 6 Odpowiedzialność Zleceniobiorcy 1. Zleceniobiorca wykonuje usługi będące przedmiotem niniejszej umowy w imieniu własnym, za pomocą własnych środków lub uprawnionych podwykonawców, dających Zleceniodawcy gwarancję należytego wykonania tych usług, za co bierze pełną odpowiedzialność. 2. Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność za wykonywanie niniejszej umowy na zasadach określonych przepisami Konwencji CMR, Prawa Przewozowego oraz w przypadku przewozów materiałów niebezpiecznych Ustawy o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych, jak również innymi ogólnie obowiązującymi przepisami prawa. 3. Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność jak za własne działania i zaniechania, za działania i/lub zaniechania osób, za pomocą których wykonuje zlecenia lub którym wykonanie zleceń powierza. 7 Postanowienia końcowe 1. W sprawach nie uregulowanych niniejszymi warunkami zastosowanie mają odpowiednie przepisy Konwencji CMR, Ustawy Prawo Przewozowe oraz aktów wykonawczych do tej Ustawy, Kodeksu Cywilnego oraz innych obowiązujących aktów prawnych. 2. Strony zobowiązują się do zachowania w ścisłej tajemnicy i nie ujawniania osobom

6 trzecim informacji pozyskanych w związku z wykonywaniem niniejszej umowy, a ponadto do niewykorzystywania tych informacji w innym celu niż należyta realizacja współpracy. 3. Wszelkie spory wynikające ze współpracy będą rozpatrywane przez właściwy Sąd Powszechny. 4. Każda ze stron może rozwiązać niniejszą współpracę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku nienależytego wykonywania przez drugą stronę istotnych postanowień niniejszej warunków. 5. Z chwilą podjęcia niniejszej współpracy, w zakresie regulowanym niniejszymi ogólnymi warunkami współpracy, tracą moc wszystkie inne obowiązujące między Zleceniodawcą a Zleceniobiorcą umowy o świadczeniu usług spedycyjnych i transportowych. 6. Zleceniobiorca przyjmuje do wiadomości, iż Zleceniodawca podlega przepisom ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U ze zm.) oraz przepisom ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U.z 2009 r., nr ze zm.), w związku z tym informacje powstałe w wyniku realizacji niniejszej współpracy lub zawarte w niej mogą stanowić informacje poufne w rozumieniu art. 154 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Ujawnienie oraz wykorzystanie informacji poufnych w sposób niezgodny z niniejszymi warunkami współpracy jest zabronione. Zakaz ujawniania informacji poufnej nie ma zastosowania w sytuacji, gdy muszą być one ujawnione w związku z obowiązkami informacyjnymi wynikającymi z przepisów. 7. Przed przekazaniem do wiadomości publicznej informacji poufnej opisanej w pkt. 7 Zleceniobiorca niezwłocznie powiadomi Zleceniodawcę na piśmie ( o treści przekazywanych informacji oraz planowanym terminie ich przekazania. 8. Na wezwanie Zleceniodawcy, Zleceniobiorca zobowiązuje się przekazać na adres dane niezbędne do stworzenia listy osób mających dostęp do danej informacji poufnej (imię, nazwisko, numer i seria dowodu osobistego, adres zameldowania, data powzięcia informacji poufnej) w myśl art. 158 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

7 Poniżej znajduje się wzór załącznika do Ogólnych Warunków Świadczenia Usług, którego elementy mogą być indywidualne ustalone ze Zleceniobiorcą w momencie jego rejestracji. Wzór: Załącznik nr 1 do Ogólnych Warunków Świadczenia Usług 1 Odwołanie zlecenia 1. Zleceniodawca zastrzega sobie możliwość odwołania lub zmiany zlecenia przewozu nie później niż na dzień przed rozpoczęciem planowanej realizacji zlecenia. Jeżeli odwołanie lub zmiana dyspozycji nastąpi po tym czasie oraz spowoduje powstanie kosztów po stronie Zleceniobiorcy, Zleceniodawca zobowiązuje się pokryć powstałe udokumentowane koszty lecz w kwocie nie wyższej niż $max_pln_za_ postoj_kraj PLN dla załadunków w kraju i $max_eur_za_ postoj_zagr EUR dla załadunków za granicą. 2 Obsługa załadunków i rozładunków 1. Zleceniodawca zastrzega sobie czas wolny bez opłat w wysokości $godzin_postoj_bez_oplat godzin za postój przed rozładunkiem lub załadunkiem. Po przekroczeniu powyższych czasów Zleceniodawca zobowiązuje się pokryć koszty powstałe z tego tytułu w kwocie: - $pln_za_godz_postoj_kraj PLN za każdą rozpoczętą godzinę i nie więcej niż $max_pln_za_ postoj_kraj PLN za dobę postoju w transporcie krajowym; - $eur_za_godz_postoj_zagr EUR za każdą rozpoczętą godzinę i nie więcej niż $max_eur_za_ postoj_zagr EUR za dobę postoju w transporcie międzynarodowym. 2. W przypadku usług transportowych z lub do krajów poza Unią Europejską Zleceniodawca zastrzega sobie czas wolny bez opłat w wysokości 72 godzin na odprawę celną i rozładunek lub załadunek w punkcie poza Unią Europejską. Po przekroczeniu powyższego czasu Zleceniodawca zobowiązuje się pokryć udokumentowane (karta postoju potwierdzona podpisem i pieczątką dokonującego załadunku lub rozładunku lub odprawy celnej lub wydruki tachografu) koszty powstałe z tego tytułu w kwocie 15 EUR za każdą rozpoczętą godzinę i nie więcej niż 200 EUR za dobę postoju. 3. Zleceniodawca zobowiązuje się do załadunku lub rozładunku w czasie 5 godzin od chwili podstawienia samochodu pod punkt rozładunkowy lub załadunkowy; Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do dłuższego czasu rozładunku lub załadunku w przypadkach kiedy produkt z racji swoich parametrów będzie tego wymagał, o czym Zleceniobiorca zostanie poinformowany przez Zleceniodawcę w Zleceniu Transportowym. 4. Zleceniobiorca przyjmuje do wiadomości, iż opóźnienie w podstawieniu środka transportu może spowodować wydłużenie terminu załadunku, za co Zleceniodawca nie ponosi odpowiedzialności. Zleceniobiorca przyjmuje do wiadomości, iż opóźnienie w dostarczeniu towaru do magazynu docelowego może spowodować wydłużenie czasu oczekiwania na rozładunek lub odmowę przyjęcia towaru, za co Zleceniodawca nie ponosi odpowiedzialności. 5. W przypadku opóźnienia podstawienia pojazdu pod załadunek przekraczającego 5 godzin w stosunku do terminu określonego z Zleceniu Transportowym lub wycofania się z przyjętego Zlecenia Transportowego przez Zleceniobiorcę, Zleceniodawca może anulować zlecenie i zlecić przewóz innemu zleceniobiorcy. W takim przypadku Zleceniodawca może obciążyć Zleceniobiorcę karą umowną w wysokości różnicy stawek

8 pomiędzy stawką Zleceniobiorcy oraz stawką przewoźnika któremu zlecenie zostało przekazane. 6. W przypadku nie podstawienia pojazdu pod rozładunek do czasu określonego w Zleceniu Transportowym, Zleceniodawca może obciążyć Zleceniobiorcę kosztami równymi udokumentowanym kosztom jakimi zostanie obciążony Zleceniodawca przez swojego odbiorcę za nieterminowe dostarczenie produktu. 7. Wykonanie usługi przez Zleceniobiorcę będzie każdorazowo udokumentowane poprzez dostarczenie Zleceniodawcy, potwierdzonego przez odbiorcę towaru, listu przewozowego lub dokumentu CMR lub dokumentu wydania towaru WZ z pieczątką lub podpisem odbiorcy wraz z datą wykonania usługi.

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZNIA USŁUG

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZNIA USŁUG OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZNIA USŁUG z dnia 01.11.2015 określające zasady współpracy pomiędzy: Zleceniobiorcą, którym jest przedsiębiorca uprawniony do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu

Bardziej szczegółowo

1 PRZEDMIOT UMOWY 2 TRYB REALIZACJI USŁUG

1 PRZEDMIOT UMOWY 2 TRYB REALIZACJI USŁUG Załącznik 3. Umowa projekt Zawarta w dniu. 2010 roku pomiędzy: ORLEN OIL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Krakowie, ul. Armii Krajowej 19, kod pocztowy 30-150 Kraków, posiadającą nr

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki dla Zleceń Transportowych TOP-THIMM Opakowania Spółka z ograniczoną. odpowiedzialnością Sp.k.

Ogólne Warunki dla Zleceń Transportowych TOP-THIMM Opakowania Spółka z ograniczoną. odpowiedzialnością Sp.k. Ogólne Warunki dla Zleceń Transportowych TOP-THIMM Opakowania Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. 1 Niniejsze Ogólne Warunki dla Zleceń Transportowych mają zastosowanie dla przewozów drogowych

Bardziej szczegółowo

WARUNKI PRZEWOZU TOP-TRANS PIOTR DĄBROWA SPÓŁKA JAWNA Z DNIA 01.11.2013

WARUNKI PRZEWOZU TOP-TRANS PIOTR DĄBROWA SPÓŁKA JAWNA Z DNIA 01.11.2013 WARUNKI PRZEWOZU TOP-TRANS PIOTR DĄBROWA SPÓŁKA JAWNA Z DNIA 01.11.2013 1. ZASTOSOWANIE WARUNKÓW PRZEWOZU Warunki przewozu TOP-TRANS Piotr Dąbrowa spółka jawna, zwane w dalszej części Warunkami, znajdują

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki zlecenia

Ogólne warunki zlecenia Ogólne warunki zlecenia REGULAMIN WYKONYWANIA PRZEWOZÓW PRZEZ PRZEWOŹNIKA I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa obowiązki przewoźnika oraz zasady, na jakich przewoźnik zobowiązany jest

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEWOZU

SZCZEGÓŁOWE POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEWOZU Ogólne Warunki Wykonywania Usług Przewozowych ( OWUP ) Polonia Logistyka sp. z o.o. z siedzibą w Myszkowie przy ul. Kwiatkowskiego 1 (42-300), wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Częstochowie,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ZAMÓWIEŃ USŁUG TRANSPORTOWYCH realizowanych w oparciu o zlecenia zawierane przy wykorzystaniu platformy LOGINTEGRA (Platformy)

OGÓLNE WARUNKI ZAMÓWIEŃ USŁUG TRANSPORTOWYCH realizowanych w oparciu o zlecenia zawierane przy wykorzystaniu platformy LOGINTEGRA (Platformy) OGÓLNE WARUNKI ZAMÓWIEŃ USŁUG TRANSPORTOWYCH realizowanych w oparciu o zlecenia zawierane przy wykorzystaniu platformy LOGINTEGRA (Platformy) Wersja obowiązująca od dnia 14.04.2016r. Niniejsze Ogólne Warunki

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI REALIZACJI USŁUG TRANSPORTOWYCH. wydanie 2. z dn. 12. października 2016 r.

OGÓLNE WARUNKI REALIZACJI USŁUG TRANSPORTOWYCH. wydanie 2. z dn. 12. października 2016 r. SPRINT LOGISTYKA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA ul. Ks. Warcisława I 20/4 OGÓLNE WARUNKI REALIZACJI USŁUG TRANSPORTOWYCH wydanie 2 z dn. 12. października 2016 r. 1. Realizacja usług transportowych

Bardziej szczegółowo

Ogó lne Warunki Zleceń Przewozu

Ogó lne Warunki Zleceń Przewozu Ogó lne Warunki Zleceń Przewozu IT4Q Sp. z o.o. z/s w Katowicach 1 Definicje Ilekroć w dalszej części pojawiać się będą poniższe terminy należy przez to rozumieć: a) Zleceniodawca IT4Q Sp. z o.o. z/s w

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA KIEROWCÓW

PRZEWODNIK DLA KIEROWCÓW PRZEWODNIK DLA KIEROWCÓW Przed przyjęciem zlecenia obowiązkowo należy się upewnić, że posiadają Państwo odpowiednie umiejętności oraz udokumentowane kwalifikacje. Należy zweryfikować aktualność dokumentów

Bardziej szczegółowo

Nadleśnictwo Henryków

Nadleśnictwo Henryków UMOWA ZG/ /U/13 Zawarta w dniu. 2013 r. pomiędzy Nadleśnictwem Henryków zwanym dalej Zleceniodawcą, reprezentowanym przez : mgr inż. Mariana Białka Nadleśniczego a firmą:.... z siedzibą w... przy ul....

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umowne świadczenia usług spedycyjnych przez Northgate Logistics Anna Krzysko-Vaskovic (dalej OWU).

Ogólne Warunki Umowne świadczenia usług spedycyjnych przez Northgate Logistics Anna Krzysko-Vaskovic (dalej OWU). Ogólne Warunki Umowne świadczenia usług spedycyjnych przez Northgate Logistics Anna Krzysko-Vaskovic (dalej OWU). 1. Poprzez świadczenie przez Northgate Logistics Anna Krzyśko-Vaskovic (dalej Spedytor)

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Świadczenia Usług Transportowych Aperam Stainless Services & Solutions Poland Sp. z o.o.

Ogólne Warunki Świadczenia Usług Transportowych Aperam Stainless Services & Solutions Poland Sp. z o.o. Zakres obowiązywania 1 1. Wykonywanie usług transportowych towarów przez jakikolwiek podmiot (Kontrahent) dla Aperam Stainless Services & Solutions Poland Sp. z o.o. (dalej ASSSP) następuje wyłącznie na

Bardziej szczegółowo

logistics tel.: tel.: arkatrans-logistics.eu

logistics tel.: tel.: arkatrans-logistics.eu OGÓLNE WARUNKI UMOWY (OWU) aktualne dla wszystkich zleceń spedycyjnych i transportowych udzielanych przez Spółkę Arkatrans Logistics Sp z o.o. z siedzibą, ul Studzienna 12/14 1. Czas na odmowę przyjęcia

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ KANCELARII IURIDICA OSPTN RISING STAR ESTA NA PRZESTRZENI LAT SLAJD

ROZWÓJ KANCELARII IURIDICA OSPTN RISING STAR ESTA NA PRZESTRZENI LAT SLAJD 1 ROZWÓJ KANCELARII NA PRZESTRZENI LAT IURIDICA OSPTN RISING STAR ESTA 2007 2014 2015 2016 2 NASZ ZESPÓŁ NIE BOIMY SIĘ WYZWAŃ NASZYM CELEM JEST SUKCES KLIENTÓW 3 SPOTKANIA TRANSPORTOWE 2016 ŁUKASZ CHWALCZUK

Bardziej szczegółowo

UMOWA. w sprawie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych

UMOWA. w sprawie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych UMOWA w sprawie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych zawarta dnia. roku,w Warszawie pomiędzy : firmą.. z siedzibą w Warszawie przy.. reprezentowaną przez zwaną dalej Zleceniodawcą, a :. Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... zwanym w dalszej części WYKONAWCĄ, zwane łącznie w dalszej części STRONAMI. o następującej treści:

UMOWA NR... zwanym w dalszej części WYKONAWCĄ, zwane łącznie w dalszej części STRONAMI. o następującej treści: UMOWA NR... zawarta w dniu roku w Warszawie, na podstawie przepisów art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) pomiędzy: Białołęckim

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia o wartości netto nie przekraczającej kwoty 30.000 euro w skali roku.

Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia o wartości netto nie przekraczającej kwoty 30.000 euro w skali roku. Instytut Elektrotechniki Zakład Doświadczalny III ul. Wojska Polskiego 51 57-530 Międzylesie tel. 74/8126395, 8126416, 8126346 faks 74/8126603, www.izolatory.pl 03/ZO/2014 Międzylesie, 03.10.2014 Zapytanie

Bardziej szczegółowo

Umowa o współpracy na świadczenie usług przewozowych

Umowa o współpracy na świadczenie usług przewozowych Umowa o współpracy na świadczenie usług przewozowych nr Zawarta w dniu 2012 roku w Krakowie pomiędzy : z siedzibą w, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.../16. Strony postanawiają, co następuje:

UMOWA NR.../16. Strony postanawiają, co następuje: UMOWA NR.../16 zawarta w Tychach, w dniu...2016r., pomiędzy: Gminą Miasta Tychy..., reprezentowanym przez..., zwanym dalej Zleceniodawcą, a..., reprezentowanym przez... zwanym dalej Zleceniobiorcą. Strony

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Zawarta w dniu Pomiędzy Gimnazjum nr 11 w Lublinie, 20-530 Lublin ul. Radości 13 reprezentowanym przez. zwanego dalej Zamawiającym

UMOWA. Zawarta w dniu Pomiędzy Gimnazjum nr 11 w Lublinie, 20-530 Lublin ul. Radości 13 reprezentowanym przez. zwanego dalej Zamawiającym Załącznik nr 5 UMOWA Zawarta w dniu Pomiędzy Gimnazjum nr 11 w Lublinie, 20-530 Lublin ul. Radości 13 reprezentowanym przez.. zwanego dalej Zamawiającym a. reprezentowanym przez zwanego dalej Wykonawcą

Bardziej szczegółowo

Umowa o współpracy Nr / 2014

Umowa o współpracy Nr / 2014 Umowa o współpracy Nr / 2014 Zawarta w Błoniu k. Warszawy, w dniu 2014 r. pomiędzy:.. reprezentowaną przez: 1... 2... zwaną dalej Zleceniodawcą, a Rafałem Buchcar, prowadzącym działalność gospodarczą pod

Bardziej szczegółowo

działającym na podstawie wpisu do Rejestru REGON.. NIP zwanym w dalszej części Umowy Zleceniodawcą,

działającym na podstawie wpisu do Rejestru REGON.. NIP zwanym w dalszej części Umowy Zleceniodawcą, Umowa Nr.. Zawarta w dniu.. pomiędzy: Gminą Tłuszcz z siedzibą w Tłuszczu, ul. Warszawska 10, 05-240 Tłuszcz, NIP 125-13-34-845, Regon 550668166, reprezentowaną przez: Burmistrza Tłuszcza Pawła Marcina

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 - WZÓR -

Załącznik Nr 2 - WZÓR - - WZÓR - Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.: Dowóz dzieci do Gimnazjum Nr 7 w Zespole Szkół Nr 5 w Bełku w roku szkolnym 2014/2015 - Trasa Nr 3. UMOWA Nr... zawarta w dniu... 2014 roku

Bardziej szczegółowo

UMOWA O wykonywanie usług utrzymania czystości w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych administrowanych przez PGM

UMOWA O wykonywanie usług utrzymania czystości w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych administrowanych przez PGM UMOWA O wykonywanie usług utrzymania czystości w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych administrowanych przez PGM zawarta w Skawinie, w dniu..r. pomiędzy: Przedsiębiorstwem Gospodarki Mieszkaniowej Spółka

Bardziej szczegółowo

- WZÓR - UMOWA Nr...

- WZÓR - UMOWA Nr... - WZÓR - UMOWA Nr... zawarta w dniu... 2014 roku pomiędzy: Gminą i Miastem Czerwionka-Leszczyny, z siedzibą w Czerwionce-Leszczynach, ul. Parkowa 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, będącą płatnikiem podatku

Bardziej szczegółowo

Wzór- Umowa powierzenia nr OC/0/02/15

Wzór- Umowa powierzenia nr OC/0/02/15 Wzór- Umowa powierzenia nr OC/0/02/15 w trybie art. 4 pkt.8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) zawarta w dniu reprezentowaną przez: 1.. 2..

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA NR. I CZĘŚĆ 1. Przedmiotem zamówienia jest zadanie pod nazwą: Transport uczestników

WZÓR UMOWY UMOWA NR. I CZĘŚĆ 1. Przedmiotem zamówienia jest zadanie pod nazwą: Transport uczestników Załącznik do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR zawarta w dniu... w Bochni pomiędzy Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bochni z siedzibą 32-700 Bochnia ul. Parkowa 3, reprezentowaną przez: Dyrektora - Sabinę Bajdę

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. oraz.z siedzibą w., NIP:.REGON:

UMOWA NR. oraz.z siedzibą w., NIP:.REGON: Postępowanie nr BZP.2421.18.2014.KP Załącznik nr 6 do SIWZ wzór UMOWA NR zawarta w dniu.pomiędzy: Uniwersytetem Wrocławskim, z siedzibą we 50-137 Wrocławiu pl. Uniwersytecki 1, nr identyfikacyjny NIP 896-000-54-08,

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Zawarta w dniu. r. pomiędzy:

Wzór umowy. Zawarta w dniu. r. pomiędzy: Wzór umowy Zawarta w dniu. r. pomiędzy: Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 7, 00-955 Warszawa, działającym na podstawie ustawy z 14 marca 2003 r. o Banku Gospodarstwa

Bardziej szczegółowo

Umowa nr I-I

Umowa nr I-I Zawarta w dniu 18.05.2016 r. w Gorzycach Umowa nr I-I.2151.22.2016 pomiędzy: Gminą Gorzyce, reprezentowaną przez Wójta Gminy Gorzyce Leszek Surdy, zwaną dalej Zleceniodawcą a., zwaną dalej Zleceniobiorcą.,

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług podwykonawców

Regulamin usług podwykonawców Załącznik nr 2 do protokołu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 14.12.2015r. Regulamin usług podwykonawców 1 Niniejszy regulamin usług podwykonawców (zwany dalej jako: RUP ) ma zastosowanie do

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) 1 Przedmiot umowy

UMOWA (wzór) 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA (wzór) zawarta w dniu... 2014 r. w Słubicach pomiędzy: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. Ul. Krótka 8 69-100 Słubice NIP: 591-10-29-335 zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Umowa współpracy Nr / 2017

Umowa współpracy Nr / 2017 Umowa współpracy Nr / 2017 W dniu. 2017r., w Błoniu, k. Warszawy, pomiędzy: z siedzibą w, ul..,, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy., pod numerem

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Pana Wiesława Witka Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego

UMOWA. Pana Wiesława Witka Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego UMOWA Zawarta w dniu w rezultacie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr na świadczenie usługi transportowej pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa, w imieniu i na rzecz

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umowne świadczenia usług spedycyjnych przez Northgate Logistics Anna Krzysko-Vaskovic (dalej OWU).

Ogólne Warunki Umowne świadczenia usług spedycyjnych przez Northgate Logistics Anna Krzysko-Vaskovic (dalej OWU). Ogólne Warunki Umowne świadczenia usług spedycyjnych przez Northgate Logistics Anna Krzysko-Vaskovic (dalej OWU). 1. Poprzez świadczenie przez Northgate Logistics Anna Krzyśko-Vaskovic (dalej Spedytor)

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

UMOWA O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Załącznik nr 3 do Ogłoszenia UMOWA O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH NR zawarta w Krakowie, w dniu r. pomiędzy: Zakładem Opiekuńczo Leczniczym w Krakowie z siedzibą przy ul. Wielickiej 267, wpisanym do

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYKONYWANIA PRZEWOZÓW PRZEZ PRZEWOŹNIKA

REGULAMIN WYKONYWANIA PRZEWOZÓW PRZEZ PRZEWOŹNIKA Ogólne warunki zlecenia REGULAMIN WYKONYWANIA PRZEWOZÓW PRZEZ PRZEWOŹNIKA I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa obowiązki przewoźnika oraz zasady, na jakich przewoźnik zobowiązany jest

Bardziej szczegółowo

zamieszkania. 2 Dotyczy osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą).

zamieszkania. 2 Dotyczy osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą). Umowa nr... zawarta w dniu w Warszawie na podstawie...: pomiędzy: Skarbem Państwa - Ministerstwem Zdrowia, z siedzibą w Warszawie przy ulicy Miodowej 15, NIP: 525-19-18-554, zwanym dalej Zleceniodawcą,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UMÓW ROHLIG SUUS LOGISTICS S.A.

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UMÓW ROHLIG SUUS LOGISTICS S.A. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UMÓW ROHLIG SUUS LOGISTICS S.A. PRZEWOZY DROGOWE SPIS TREŚCI: 1. Czynności ładunkowe.. str. 2 2. Załadunek przesyłki. str. 2 3. Rozładunek przesyłki.. str. 3 4. Likwidacja przesyłki...

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI EDUKACYJNEJ

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI EDUKACYJNEJ UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI EDUKACYJNEJ polegającej na przeprowadzeniu zajęć z robotyki dla dzieci Zawarta w dniu.2015 w Bielicach pomiędzy Panem Arkadiuszem Dejnarowicz prowadzącym działalność gospodarczą

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR : Os wzór

UMOWA NR : Os wzór Załącznik nr 5 do zaproszenia ofertowego Nr Os.042.3.38.5.2013 UMOWA NR : Os..2015 - wzór Zawarta w dniu...2015 roku w Krapkowicach pomiędzy: 1/ Gminą Krapkowice, reprezentowaną przez Burmistrza Krapkowic

Bardziej szczegółowo

U M O W A Z L E C E N I E nr /2015. o udzielenie zamówienia na realizację zadania

U M O W A Z L E C E N I E nr /2015. o udzielenie zamówienia na realizację zadania zawarta w dniu... 2015 roku pomiędzy: U M O W A Z L E C E N I E nr /2015 o udzielenie zamówienia na realizację zadania Wrocławskim Centrum Zdrowia SP ZOZ Wrocław, z siedzibą 53-208 Wrocław, ul. Podróżnicza

Bardziej szczegółowo

1.2. Zleceniodawca osoba/podmiot zawierający umowę/zlecenie z Ruger Polska.

1.2. Zleceniodawca osoba/podmiot zawierający umowę/zlecenie z Ruger Polska. Regulamin Świadczenia Usług Transportowych Ruger Polska Sp. z o.o. 1. Definicje użyte w poniższym tekście określenia oznaczają: 1.1. Ruger Polska Ruger Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach. Podmiot,

Bardziej szczegółowo

Projekt Bliżej rynku pracy współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Bliżej rynku pracy współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zespół Szkół Zawodowych ul. Ogrodowa 20 23-300 Janów Lubelski tel./fax + 48 15 782 40 15 zszjanow@o2.pl Janów Lubelski, dn. 14.10.2011r. Zapytanie ofertowe nr 17/ZO/10/2011 dotyczy wyjazdu edukacyjnego

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy

Istotne postanowienia umowy Załącznik nr 4 do zaproszenia Istotne postanowienia umowy Numer. zawarta w dniu roku pomiędzy: Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy ul. Podskarbińska 2, 03-833 Warszawa, NIP:

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy nr../2014

Projekt umowy nr../2014 Projekt umowy nr../2014 zawarta w Łodzi w dniu.... 2014 r. pomiędzy następującymi Stronami: Łódzką Spółką Infrastrukturalną sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 190, 90-368 Łódź, NIP 725-19-06-517,

Bardziej szczegółowo

dotycząca dofinansowania zadania w ramach PROGRAMU DYSKUSYJNE KLUBY KSIĄŻKI 2016 ze środków finansowych Instytutu Książki

dotycząca dofinansowania zadania w ramach PROGRAMU DYSKUSYJNE KLUBY KSIĄŻKI 2016 ze środków finansowych Instytutu Książki UMOWA nr 00 /DKK/IK/2016 dotycząca dofinansowania zadania w ramach PROGRAMU DYSKUSYJNE KLUBY KSIĄŻKI 2016 ze środków finansowych Instytutu Książki zawarta w Krakowie w dniu data 2016 roku pomiędzy: Instytutem

Bardziej szczegółowo

44-200 RYBNIK, UL. KOŚCIUSZKI 17 tel.: 032 429 48 60, 0324226036, fax: 0324294889 www.zgm.rybnik.pl, e mail: zgm@zgm.rybnik.pl

44-200 RYBNIK, UL. KOŚCIUSZKI 17 tel.: 032 429 48 60, 0324226036, fax: 0324294889 www.zgm.rybnik.pl, e mail: zgm@zgm.rybnik.pl Rybnik, 31.03.2015 r. 44-200 RYBNIK, UL. KOŚCIUSZKI 17 tel.: 032 429 48 60, 0324226036, fax: 0324294889 www.zgm.rybnik.pl, e mail: zgm@zgm.rybnik.pl DZP.1120.0002.2015 INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW dot. przetargu

Bardziej szczegółowo

UMOWA - ZLECENIE Nr. W dniu 2014 r. w Gryficach została zawarta umowa zlecenie pomiędzy :

UMOWA - ZLECENIE Nr. W dniu 2014 r. w Gryficach została zawarta umowa zlecenie pomiędzy : Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego UMOWA - ZLECENIE Nr W dniu 2014 r. w Gryficach została zawarta umowa zlecenie pomiędzy : Gminą Gryfice, Plac Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice, NIP: 857-182-10-13 reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DLA PRZEWOŹNIKA

WYMAGANIA DLA PRZEWOŹNIKA WYMAGANIA DLA PRZEWOŹNIKA Niniejszy dokument określa prawne oraz formalne stosunki pomiędzy OMIDA Sp. z o.o. zwaną dalej Zleceniodawcą a Przewoźnikiem Drogowym, zwanym dalej Zleceniobiorcą usług transportowych.

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Przedmiotem umowy jest świadczenie usługi transportowej wraz z pracami towarzyszącymi.

WZÓR UMOWY. Przedmiotem umowy jest świadczenie usługi transportowej wraz z pracami towarzyszącymi. ZTM-przetarg nieograniczony nr 70/2017 Załącznik nr 6 do SIWZ WZÓR UMOWY zawarta w dniu... roku w Warszawie pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP 525-22-48-481 w

Bardziej szczegółowo

UMOWA.. Zamawiający oraz Wykonawca zwani są dalej łącznie Stronami oraz indywidualnie Stroną.

UMOWA.. Zamawiający oraz Wykonawca zwani są dalej łącznie Stronami oraz indywidualnie Stroną. UMOWA.. zawarta w dniu.. pomiędzy: Miasto stołeczne Warszawa, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP: 525-22-48-481, reprezentowane na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 31 sierpnia

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA Nr. ... z siedzibą w.. przy ul..., wpisanym do., NIP. REGON. zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

WZÓR UMOWY UMOWA Nr. ... z siedzibą w.. przy ul..., wpisanym do., NIP. REGON. zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: ZAŁĄCZNIK NR 4 WZÓR UMOWY UMOWA Nr Zawarta w dniu. w Gliwicach pomiędzy: Śląską Siecią Metropolitalną Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach przy ul. Bojkowskiej 37/3, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

- WZÓR - UMOWA Nr a..., Nr NIP...

- WZÓR - UMOWA Nr a..., Nr NIP... - WZÓR - Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.: Dowóz dzieci z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do Specjalnego Zespołu Szkolno- Przedszkolnego dla Dzieci Niesłyszących i Słabo

Bardziej szczegółowo

ŚDS.3801.2.2013 Wronki, dnia 07 czerwca 2013 r.

ŚDS.3801.2.2013 Wronki, dnia 07 czerwca 2013 r. ŚDS.3801.2.2013 Wronki, dnia 07 czerwca 2013 r. Zamawiający: Środowiskowy Dom Samopomocy we Wronkach Wronki 36, 19 411 Świętajno tel/fax. 87-520 14 92, kom. 503 578 312, www.sdswronki.swietajno.pl ZAPRASZA

Bardziej szczegółowo

- WZÓR - UMOWA Nr a..., Nr NIP...

- WZÓR - UMOWA Nr a..., Nr NIP... - WZÓR - Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.: Dowóz dzieci z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do Specjalnego Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Rybniku w roku szkolnym 2014/2015

Bardziej szczegółowo

- WZÓR- UMOWA Nr... ... ... ... 2. Dowóz i odwóz dzieci odbywać się będzie... (zostaną tutaj wpisane dane dotyczące środka transportu)

- WZÓR- UMOWA Nr... ... ... ... 2. Dowóz i odwóz dzieci odbywać się będzie... (zostaną tutaj wpisane dane dotyczące środka transportu) - WZÓR- Załącznik Nr 2 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.: Dowóz dzieci z do Gimnazjum nr 3 w Zespole Szkół Nr 2 w Czerwionce - Leszczynach w roku szkolnym 2015/2016 Trasa Nr 1. UMOWA

Bardziej szczegółowo

UMOWA.. z siedzibą w, adres:..., posiadającą REGON, NIP oraz, reprezentowaną przez:

UMOWA.. z siedzibą w, adres:..., posiadającą REGON, NIP oraz, reprezentowaną przez: UMOWA.. Załącznik Nr 5 do zapytania ofertowego zawarta w dniu.. pomiędzy: Pałacem Młodzieży w Warszawie mającym swoją siedzibę przy Pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa, identyfikującym się numerem NIP 525-15-70-588,

Bardziej szczegółowo

Ciechanów, ul. Gostkowska 83

Ciechanów, ul. Gostkowska 83 06-400 Ciechanów, ul. Gostkowska 83 tel./fax: (023) 672-22-42, 672-23-05 http://www.pukciechanow.pl e-mail: puk@pukciechanow.pl Umowa Nr / 2013 dotycząca windykacji należności /Projekt/ zawarta w dniu...

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług transportu sanitarnego.

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług transportu sanitarnego. Toruń, dnia 16.06.2015 r. SSM.DZP.200.44.2015 Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług transportu sanitarnego. Na podstawie art. 38 ust. 4 prawo

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 1 Przedmiot Umowy Przedmiotem Umowy jest organizacja cyklicznych spotkań konsultacyjnych z e-przedsiębiorcami, ekspertami oraz Instytucjami Otoczenia Biznesu w zakresie działań

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR... - projekt -

U M O W A NR... - projekt - Załącznik nr 5 U M O W A NR... z dnia - projekt - zawarta pomiędzy Gminą Śmigiel z siedzibą w Śmiglu, Pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, REGON 411050557, NIP 698-172-24-62 reprezentowaną przez: Małgorzatę

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ projekt umowy. Umowa nr. zawarta w Wałbrzychu, dnia. pomiędzy:

Załącznik nr 6 do SIWZ projekt umowy. Umowa nr. zawarta w Wałbrzychu, dnia. pomiędzy: Umowa nr. Załącznik nr 6 do SIWZ projekt umowy zawarta w Wałbrzychu, dnia. pomiędzy: Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Kolejowa 4, 58-300 Wałbrzych zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

1. 1. Na podstawie dokonanego wyboru oferty Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę polegającą na:

1. 1. Na podstawie dokonanego wyboru oferty Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę polegającą na: zawarta w dniu UMOWANr OU.RZP. /2015 (projekt umowy) 2015 r. w Słupsku Załącznik Nr 5 do Zaproszenia pomiędzy Miastem Słupsk, Pl. Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk, reprezentowanym przez: zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową

Wzór umowy. Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową ZAŁĄCZNIK Nr 9 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, Instytucją

Bardziej szczegółowo

---------- PROJEKT ---------- UMOWA

---------- PROJEKT ---------- UMOWA Nr sprawy 12/ZP/2009 Załącznik nr 12 ---------- PROJEKT ---------- UMOWA zawarta dnia... 2010 r. pomiędzy: Mickiewiczowskim Centrum Turystycznym z siedzibą w Żerkowie ul. Jarocińska 35, 63-210 Żerków,

Bardziej szczegółowo

Zawarta w dniu. w Olsztynie, pomiędzy:

Zawarta w dniu. w Olsztynie, pomiędzy: Załącznik nr 7 wzór umowy UMOWA nr. Zawarta w dniu. w Olsztynie, pomiędzy:.. zwanym w dalszej części umowy Zleceniodawcą" a..., zwany w dalszej części umowy Zleceniobiorcą, reprezentowany na podstawie

Bardziej szczegółowo

Umowa o usługi przewozowe w transporcie krajowym

Umowa o usługi przewozowe w transporcie krajowym Umowa o usługi przewozowe w transporcie krajowym zawarta w dniu. r. w Wolbromiu pomiędzy: Fabryką Taśm Transporterowych Wolbrom Spółką Akcyjną z siedzibą w Wolbromiu przy ul.1 Maja 100 - zwaną w dalszej

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu. pomiędzy: Zespołem Szkół w Piaskach... reprezentowanym przez... zwanym dalej Zleceniodawcą a... REGON.., NIP.

UMOWA. zawarta w dniu. pomiędzy: Zespołem Szkół w Piaskach... reprezentowanym przez... zwanym dalej Zleceniodawcą a... REGON.., NIP. UMOWA Załącznik nr 5 zawarta w dniu. pomiędzy: Zespołem Szkół w Piaskach... reprezentowanym przez... zwanym dalej Zleceniodawcą a prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą:...... REGON.., NIP. reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA na obsługę terminalu autocystern

UMOWA na obsługę terminalu autocystern UMOWA na obsługę terminalu autocystern Zawarta w dniu.., pomiędzy: ORLEN OIL Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie 31-323 przy ul. Opolska 100, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

-wzór- UMOWA Nr../ISO/2013

-wzór- UMOWA Nr../ISO/2013 -wzór- UMOWA Nr../ISO/2013 zawarta w dniu 2013 r. w Płocku, pomiędzy: 1/ Związkiem Gmin Regionu Płockiego z siedzibą w Płocku ul. Zglenickiego 42, 09-411 Płock reprezentowanym przez Panią Katarzynę Rogucką

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DLA PRZEWOŹNIKA

WYMAGANIA DLA PRZEWOŹNIKA WYMAGANIA DLA PRZEWOŹNIKA Niniejszy dokument określa prawne oraz formalne stosunki pomiędzy Skyfox Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Zleceniodawcą a Przewoźnikiem Drogowym, zwanym dalej Zleceniobiorcą usług

Bardziej szczegółowo

Gmina Baranów Sandomierski zaprasza do złożenia oferty

Gmina Baranów Sandomierski zaprasza do złożenia oferty Baranów Sandomierski, dnia 18.08.2015 r. Gmina Baranów Sandomierski zaprasza do złożenia oferty na Dowóz uczniów niepełnosprawnych wraz z opieką do placówek oświatowych w roku szkolnym 2015/2016 według

Bardziej szczegółowo

e. dostępny dla pasażerów bagażnik.

e. dostępny dla pasażerów bagażnik. ZAŁĄCZNIK NR 3 Zawarta w dniu...w Częstochowie pomiędzy: Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego Spółka Akcyjna w Częstochowie, 42-202 Częstochowa ul. Jaskrowska 14/20, zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

Naściszowa Szkoła Podstawowa w Januszowej Naściszowa. Długość trasy ogółem 10 km (dwa kursy dziennie). Około 14 uczniów. 2

Naściszowa Szkoła Podstawowa w Januszowej Naściszowa. Długość trasy ogółem 10 km (dwa kursy dziennie). Około 14 uczniów. 2 Wzór umowy. Umowa nr... zawarta w dniu... 2013 roku w Chełmcu pomiędzy: Gminą Chełmiec z siedzibą w 33-395 Chełmiec ul. Papieska 2, zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym, reprezentowanym przez: p.o.

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Zawarta w dniu: roku, pomiędzy : d d m m r r r r

UMOWA. Zawarta w dniu: roku, pomiędzy : d d m m r r r r CŁO - TŁUMACZENIA SPEDYCJA UMOWA Zawarta w dniu: roku, pomiędzy : d d m m r r r r Agencją Celną Ekspert Andrzej Szczęśniak, Robert Góźdź, ul. Pana Tadeusza 8/76, 20-609 Lublin reprezentowaną przy podpisywaniu

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści:

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści: załącznik nr 5 do ogłoszenia z dn. 30.11.2015 r. WZÓR UMOWY nr./2015 zawarta w Krakowie w dniu... 2015 r. pomiędzy: Instytutem Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, ul. Lubicz 46,

Bardziej szczegółowo

- WZÓR- UMOWA Nr... ... ...

- WZÓR- UMOWA Nr... ... ... - WZÓR- Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.: Dowóz dzieci do Gimnazjum Nr 2 w Czerwionce-Leszczynach w roku szkolnym 2015/2016 Trasa Nr 7. UMOWA Nr... zawarta w dniu... 2015 roku pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr... / 2015 o zamówienie publiczne na zadanie:

WZÓR UMOWY nr... / 2015 o zamówienie publiczne na zadanie: ... 2015 Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY nr... / 2015 o zamówienie publiczne na zadanie: Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół poza teren Gminy Dębnica Kaszubska w roku szkolnym 2015/2016 zawarta

Bardziej szczegółowo

Umowa nr wzór CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 4

Umowa nr wzór CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 4 Umowa nr wzór CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 4 zawarta w dniu. w Warszawie.... pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem Zdrowia, z siedzibą w Warszawie przy ulicy Miodowej 15, NIP: 525-19-18-554, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNE POSTAWNOWIANIA UMOWY

GŁÓWNE POSTAWNOWIANIA UMOWY GŁÓWNE POSTAWNOWIANIA UMOWY Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) do niniejszej umowy nie stosuje się tej ustawy.

Bardziej szczegółowo

5 Zleceniobiorca zobowiązany jest, w ramach wykonywania umowy, do ubezpieczenia przewożonych osób na własny koszt. Strona 2 z 5

5 Zleceniobiorca zobowiązany jest, w ramach wykonywania umowy, do ubezpieczenia przewożonych osób na własny koszt. Strona 2 z 5 ZAŁĄCZNIK NR 3 Zawarta w dniu...w Częstochowie pomiędzy: Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego Spółka Akcyjna w Częstochowie, 42-202 Częstochowa ul. Jaskrowska 14/20, zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. reprezentowaną przez:

UMOWA nr. reprezentowaną przez: UMOWA nr zawarta w dniu 2012 r. pomiędzy: Dolnośląską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Szczawnie- Zdroju przy ul. Szczawieńskiej 2, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

Wodzisław Śląski, dnia 21 marca 2013 roku MOPS 341R/ 4 /2013/

Wodzisław Śląski, dnia 21 marca 2013 roku MOPS 341R/ 4 /2013/ Wodzisław Śląski, dnia 21 marca 2013 roku MOPS 341R/ 4 /2013/ ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczy zamówienia publicznego którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 14 000 euro Zapraszamy do złożenia

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr./ WZÓR

UMOWA nr./ WZÓR UMOWA nr./2015 - WZÓR Załącznik nr 5 Zawarta w dniu... 2015r. w Jejkowicach, pomiędzy..., NIP..., REGON... zwaną dalej w treści umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez: 1.... z jednej strony, a:........mającym

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy dla Zad. nr 2 DOA/ / /2016. reprezentowanym przez Rolanda Wrzeciono Dyrektora Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki PRZEDMIOT UMOWY

Wzór Umowy dla Zad. nr 2 DOA/ / /2016. reprezentowanym przez Rolanda Wrzeciono Dyrektora Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki PRZEDMIOT UMOWY Zał. nr 5 Wzór Umowy dla Zad. nr 2 DOA/ / /2016 zawarta w dniu... pomiędzy: Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 38 45-075 Opole, NIP: 754-289-87-97 Regon: 160128701 reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.), zwanym dalej Zamawiającym., zwanym w treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez:

Wzór umowy. (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.), zwanym dalej Zamawiającym., zwanym w treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez: Załącznik nr 2 do SIWZ Wzór umowy (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.) Zawarta w dniu...2015 r. w Kielcach pomiędzy:, zwanym dalej Zamawiającym a (w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS), zwanym w treści

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na usługi transportu drogowego dla Teatru Polskiego we Wrocławiu Numer sprawy: ZP/3/2017

Przetarg nieograniczony na usługi transportu drogowego dla Teatru Polskiego we Wrocławiu Numer sprawy: ZP/3/2017 UMOWA NR..../17 NA USŁUGI CIĘŻAROWEGO TRANSPORTU DROGOWEGO Zawarta w dniu.. 2017r we Wrocławiu pomiędzy: Załącznik nr 4 do SIWZ Wzór Umowy TEATREM POLSKIM we Wrocławiu z siedzibą: 50 032 Wrocław, ul G.

Bardziej szczegółowo

UMOWA Projekt - ZP/18/2012. zawarta w dniu. w Poznaniu. pomiędzy :

UMOWA Projekt - ZP/18/2012. zawarta w dniu. w Poznaniu. pomiędzy : Załącznik nr 5 UMOWA Projekt - ZP/18/2012 zawarta w dniu. w Poznaniu pomiędzy : 1) Zakładem Robót Drogowych w Poznaniu z siedzibą przy ul. Gdyńskiej 46/50, 61-016 Poznań, NIP: 7822517483, REGON: 301616337,

Bardziej szczegółowo

Umowa o usługi przewozowe w transporcie krajowym

Umowa o usługi przewozowe w transporcie krajowym Umowa o usługi przewozowe w transporcie krajowym zawarta w dniu r. w Wolbromiu pomiędzy: Fabryką Taśm Transporterowych Wolbrom Spółką Akcyjną z siedzibą w Wolbromiu przy ul.1 Maja 100 - zwaną w dalszej

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr.. Dyrektor Dorota Kowalska, Adres:... NIP, REGON..,

Umowa Nr.. Dyrektor Dorota Kowalska, Adres:... NIP, REGON.., Umowa Nr.. Załącznik nr 4 WZÓR UMOWY zawarta w dniu. pomiędzy : Powiatowym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, wpisanym do Rejestru

Bardziej szczegółowo

ODN-KG.VI/3210/../2013 załącznik nr 2

ODN-KG.VI/3210/../2013 załącznik nr 2 (WZÓR UMOWY) UMOWA ZLECENIE NR.. /2014 zawarta w dniu...2014 r. w Poznaniu pomiędzy: Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli ul. Górecka 1 60-201 Poznań tel. 61 858 47 00 fax 61 852 33 29 NIP 778-12-01-629

Bardziej szczegółowo

WZÓR. UMOWA Nr. . -..

WZÓR. UMOWA Nr. . -.. WZÓR UMOWA Nr. zawarta w Katowicach w dniu... pomiędzy: Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Katowicach 40-035, ul. Plebiscytowa 19, Regon 271806983, NIP 954-22-39-831,

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Świadczenia Usług Przewozowych Stan-Trans

Ogólne Warunki Świadczenia Usług Przewozowych Stan-Trans przez przesłanie przez jedną ze Stron przez faks lub e-mail zmodyfikowanego zlecenia transportowego i następnie akceptację przez drugą ze stron tego zlecenia przez jednoznaczne oświadczenie dokonane w

Bardziej szczegółowo

PROJEKT U M O W Y. , prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą:, z siedzibą, nr NIP:, REGON:, zwanym dalej Wykonawcą,

PROJEKT U M O W Y. , prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą:, z siedzibą, nr NIP:, REGON:, zwanym dalej Wykonawcą, Zał. nr 3 do postępowania nr. P.M.341( 52) 2016 PROJEKT U M O W Y zawarta w dniu grudnia 2016 roku w Józefowie pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Przychodnią Miejską w Józefowie

Bardziej szczegółowo

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy. Załącznik nr 9 do SIWZ Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy. 1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOWÓZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOWÓZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH Świdnik, 12 lipca 2016 roku ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOWÓZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH Informacje ogólne: Planowana wartość przedmiotu zamówienia kształtuje się na poziomie niższym niż wyrażona w złotych równowartość

Bardziej szczegółowo

UMOWA OR.135 na wykonanie audytu bezpieczeństwa informacji

UMOWA OR.135 na wykonanie audytu bezpieczeństwa informacji Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego zawarta w dniu.. r. pomiędzy UMOWA OR.135 na wykonanie audytu bezpieczeństwa informacji Gminą Kąty Wrocławskie z siedzibą w Kątach Wrocławskich, przy ul. Rynek 1

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WYKONANIE PRAC GEODEZYJNYCH ZWANA W DALSZEJ CZĘŚCI "UMOWĄ"

UMOWA O WYKONANIE PRAC GEODEZYJNYCH ZWANA W DALSZEJ CZĘŚCI UMOWĄ UMOWA O WYKONANIE PRAC GEODEZYJNYCH ZWANA W DALSZEJ CZĘŚCI "UMOWĄ" - WZÓR - zawarta w Opolu, dnia... pomiędzy Powiatem Opolskim, ul. 1 Maja 29, 45-068 Opole zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo