DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO"

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 15 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVIII/1012/16 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie likwidacji Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Łodzi oraz utworzenia Centrum Usług Wspólnych Oświaty w Łodzi i nadania statutu Na podstawie art. 9 ust. 1, art. 10a pkt 1 i art. 10b ust. 1 i 2 oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h, art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i 1579), w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 i 1579) oraz art. 11 ust. 2 i art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195, 1257 i 1454), Rada Miejska w Łodzi uchwala, co następuje: 1. Z dniem 31 grudnia 2016 r. likwiduje się jednostkę budżetową o nazwie Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół w Łodzi Z dniem 1 stycznia 2017 r. tworzy się jednostkę budżetową Miasta Łodzi o nazwie Centrum Usług Wspólnych Oświaty w Łodzi, zwaną dalej Centrum. 2. Centrum nadaje się statut w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały Należności i zobowiązania oraz mienie zlikwidowanej jednostki, o której mowa w 1, przejmie nowo utworzone Centrum. 2. Podstawą przekazania mienia będzie przeprowadzona inwentaryzacja majątku likwidowanej jednostki, o której mowa w Pracownicy zatrudnieni w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Łodzi, w trybie art. 23¹ Kodeksu pracy stają się z dniem 1 stycznia 2017 r. pracownikami Centrum. 4. Centrum staje się jednostką obsługującą dla następujących jednostek obsługiwanych: 1) poradni psychologiczno-pedagogicznych, szkół specjalnych i placówek oświatowych, dotychczas obsługiwanych przez Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Łodzi, wskazanych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały; 2) publicznych gimnazjów wskazanych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały; 3) liceów ogólnokształcących i placówek kształcenia specjalnego wskazanych w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały; 4) zespołów szkół ogólnokształcących, zespołów szkół ponadgimnazjalnych, zespołów szkolno-przedszkolnych i zespołu szkół integracyjnych wskazanych w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały; 5) szkół podstawowych wskazanych w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały;

2 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 2 Poz ) przedszkoli miejskich i pozostałych placówek oświatowych wskazanych w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały Centrum będzie wykonywało wspólną obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną jednostek obsługiwanych, polegającą na: 1) prowadzeniu rachunkowości jednostek obsługiwanych; 2) prowadzeniu spraw płacowych pracowników jednostek obsługiwanych; 3) sporządzaniu sprawozdawczości finansowo-budżetowej oraz statystycznej; 4) dokonywaniu rozliczeń z urzędami skarbowymi, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i innymi urzędami; 5) dokonywaniu rozliczeń dla potrzeb zbiorczej cząstkowej deklaracji VAT-7; 6) prowadzeniu obsługi prawnej jednostek obsługiwanych. 2. Zakres obowiązków powierzonych Centrum w ramach wspólnej obsługi określony jest w załącznikach Nr 2-7 do niniejszej uchwały Główni księgowi jednostek obsługiwanych wymienionych w załącznikach Nr 3-7 do niniejszej uchwały stają się pracownikami Centrum w trybie art. 23¹ Kodeksu pracy, w terminach wejścia w życie uchwały określonych w Mienie ruchome stanowiące dotychczasowe wyposażenie stanowisk pracy pracowników, o których mowa w ust. 1 staje się mieniem Centrum, w terminach wejścia w życie uchwały określonych w Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi. 8. Traci moc uchwała Nr LXVII/1250/06 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie nadania statutu Zespołowi Ekonomiczno-Administracyjnemu Szkół w Łodzi przy ul. Mikołaja Kopernika 36, zmieniona uchwałami Rady Miejskiej w Łodzi: Nr XIV/223/07 z dnia 27 czerwca 2007 r., Nr XXXVIII/759/08 z dnia 27 sierpnia 2008 r. i Nr XXXII/843/16 z dnia 6 lipca 2016 r. 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego, z wyjątkiem: 1) 4 pkt 1, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.; 2) 4 pkt 2, który wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2017 r.; 3) 4 pkt 3, który wchodzi w życie z dniem 1 maja 2017 r.; 4) 4 pkt 4, który wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2017 r.; 5) 4 pkt 5, który wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2017 r.; 6) 4 pkt 6, który wchodzi w życie z dniem 1 października 2017 r. Przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi Tomasz KACPRZAK

3 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 3 Poz Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVIII/1012/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 7 grudnia 2016 r. STATUT Centrum Usług Wspólnych Oświaty w Łodzi Rozdział 1 Postanowienia ogólne Centrum Usług Wspólnych Oświaty w Łodzi, zwane dalej Centrum jest jednostką organizacyjną Miasta Łodzi, nieposiadającą osobowości prawnej i działającą w formie jednostki budżetowej. 2. Centrum ma swoją siedzibę w Łodzi. Centrum działa w granicach administracyjnych Miasta Łodzi. 3. Centrum używa pieczęci podłużnej z pełną nazwą, adresem siedziby oraz numerem NIP. 4. Centrum może używać herbu oraz logo Miasta Łodzi, jak również może ustalić i wykorzystywać własne logo. 5. Centrum może używać nazwy skróconej Centrum. Rozdział 2 Przedmiot i zakres działania Do zadań Centrum w ramach wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej należy: 1) prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, która obejmuje: a) przyjęcie zasad (polityki) rachunkowości, b) prowadzenie na podstawie dowodów księgowych oraz ksiąg rachunkowych, zawierających zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym, c) okresowe ustalanie lub sprawdzanie drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów, d) wycenę aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego, e) sporządzanie sprawozdań finansowych, f) gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047); 2) sporządzanie wymaganych przepisami sprawozdań, w tym: sprawozdań budżetowych, w zakresie operacji finansowych; 3) sporządzanie sprawozdań statystycznych; 4) gromadzenie i przechowywanie dokumentacji płacowej; 5) prowadzenie obsługi kasowej i bankowej; 6) dokonywanie rozliczeń dla potrzeb zbiorczej cząstkowej deklaracji VAT-7; 7) ewidencjonowanie środków trwałych i rozliczanie inwentaryzacji; 8) windykacja należności; 9) sporządzanie na potrzeby kierowników jednostek obsługiwanych dokumentów i informacji niezbędnych do opracowania projektów planów finansowych oraz projektów zmian w zatwierdzonych planach finansowych; 10) prowadzenie obsługi płac jednostek obsługiwanych; 11) prowadzenie archiwum zlikwidowanych jednostek oświatowych Miasta Łodzi w zakresie gromadzenia i przechowywania akt osobowych, dokumentów płacowych, dowodów księgowych oraz pozostałej doku-

4 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 4 Poz mentacji przewidzianej ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1506); 12) prowadzenie na podstawie odrębnych umów obsługi Funduszu Świadczeń Socjalnych jednostek obsługiwanych oraz Funduszu Świadczeń Socjalnych emerytów i rencistów zlikwidowanych placówek oświatowych; 13) prowadzenie dla pracowników jednostek obsługiwanych obsługi Pracowniczych Kas Zapomogowo- Pożyczkowych; 14) prowadzenie obsługi prawnej jednostek obsługiwanych; 15) prowadzenie obsługi oświatowych organizacji związkowych; 16) prowadzenie działalności kulturalnej dla pracowników oświaty za pośrednictwem Klubu Nauczyciela. 2. Zakres wspólnej obsługi nie obejmuje kompetencji kierowników jednostek obsługiwanych do dysponowania środkami publicznymi, zaciągania zobowiązań, a także sporządzania i zatwierdzania planu finansowego, przeniesień wydatków w tym planie, polityki kadrowo-płacowej oraz szkoleń. 3. Centrum zapewnia realizację zadań głównego księgowego dla jednostek obsługiwanych. 3. Dla zapewnienia prawidłowej realizacji zadań statutowych Centrum współpracuje z właściwymi komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Łodzi oraz z innymi jednostkami organizacyjnymi Miasta Łodzi. 4. l. Działalnością Centrum kieruje dyrektor. Rozdział 3 Organizacja Centrum 2. Dyrektora Centrum zatrudnia i zwalnia ze stanowiska Prezydent Miasta Łodzi. 3. Dyrektor zarządza Centrum jednoosobowo, w granicach pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta Łodzi. 4. Do czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa wymagana jest zgoda Prezydenta Miasta Łodzi. 5. Dyrektora Centrum w czasie jego nieobecności zastępuje wyznaczony przez niego Zastępca w zakresie umocowania udzielonego przez Dyrektora Centrum. 6. Mienie Centrum jest mieniem komunalnym. W skład mienia Centrum nie wchodzą składniki mienia jednostek obsługiwanych. 5. l. Dyrektor wykonuje swoje zadania przy pomocy swoich Zastępców i Głównego Księgowego. 2. Zastępcy Dyrektora Centrum i Główny Księgowy działają w zakresie spraw powierzonych przez Dyrektora Centrum, a wynikających z zakresu ich obowiązków i ponoszą przed nim odpowiedzialność za podejmowane decyzje. 6. l. Dyrektor reprezentuje Centrum na zewnątrz. 2. Dyrektor zatrudnia i zwalnia pracowników Centrum, a także pełni wobec nich funkcję kierownika zakładu pracy w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy. 3. Strukturę organizacyjną Centrum oraz szczegółowy zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych określa regulamin organizacyjny zatwierdzony przez Prezydenta Miasta Łodzi. Rozdział 4 Nadzór nad działalnością Centrum 7. Nadzór na działalnością Centrum sprawuje Prezydent Miasta Łodzi, w imieniu którego działa Dyrektor Wydziału Edukacji w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi. Rozdział 5 Gospodarka finansowa Centrum jest jednostką budżetową finansowaną z budżetu Miasta Łodzi. 2. Podstawą gospodarki finansowej Centrum jest roczny plan dochodów i wydatków jednostki.

5 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 5 Poz Centrum prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych dla jednostek budżetowych. Rozdział 6 Postanowienia końcowe 9. Zmiany statutu mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego uchwalenia. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVIII/1012/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 7 grudnia 2016 r. WYKAZ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH, SZKÓŁ SPECJALNYCH I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH OBJĘTYCH OBSŁUGĄ CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH OŚWIATY W ŁODZI WRAZ Z ZAKRESEM OBOWIĄZKÓW CENTRUM Lp. Nazwa Adres Zakres obowiązków Centrum 1 Zespół Szkół Specjalnych nr 8 Łódź, ul. Sporna 36/50 5 ust. 1 uchwały 2 Zespół Szkół Specjalnych nr 9 Łódź, ul. Okólna ust. 1 uchwały 3 Szkoła Podstawowa Specjalna nr 201 Łódź, ul. Aleksandrowska ust. 1 uchwały 4 Poradnia Psychologiczno- Łódź, ul. Hipoteczna 3/5 5 ust. 1 uchwały Pedagogiczna nr 1 5 Poradnia Psychologiczno- Łódź, ul. Motylowa 3 5 ust. 1 uchwały Pedagogiczna nr 2 6 Poradnia Psychologiczno- Łódź, ul. Dowborczyków 5 5 ust. 1 uchwały Pedagogiczna nr 3 7 Poradnia Psychologiczno- Łódź, al. marsz. Józefa Piłsudskiego ust. 1 uchwały Pedagogiczna nr 4 8 Poradnia Psychologiczno- Łódź, ul. Mikołaja Kopernika 40 5 ust. 1 uchwały Pedagogiczna nr 5 9 Poradnia Psychologiczno- Łódź, ul. Rzgowska 25 5 ust. 1 uchwały 10 Pedagogiczna nr 6 Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Doradztwa Zawodowego i dla Dzieci z Wadami Rozwojowymi Łódź, al. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 86 5 ust. 1 uchwały 11 Poradnia Psychologiczno- Łódź, al. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 86 5 ust. 1 uchwały Pedagogiczna dla Młodzieży 12 Specjalistyczna Poradnia Wspierania Rozwoju i Terapii Łódź, ul. Hipoteczna 3/5 5 ust. 1 uchwały 13 Przedszkole Specjalne nr 1 Łódź, ul. Mahatmy Gandhiego nr 2 Łódź, ul. Sygnałowa 1 15 nr 4 Łódź, ul. Andrzeja Kmicica 5 Łódź, ul. Ziemowita 7 - filia 16 nr 5 Łódź, al. Tadeusza Kościuszki nr 7 Łódź, ul. Smocza 4 18 nr 8 Łódź, ul. Zielona nr 9 Łódź, ul. Bracka 51a 20 nr 10 Łódź, ul. Przędzalniana 70

6 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 6 Poz nr 12 Łódź, ul. Gustawa Daniłowskiego 2 22 nr 13 Łódź, ul. płk. dr. Stanisława Więckowskiego nr 14 Łódź, ul. ks. Franciszka Druckiego-Lubeckiego 5 24 nr 15 Łódź, ul. Wysoka nr 16 Łódź, ul. Jesionowa nr 17 Łódź, ul. Juliusza Kossaka nr 18 Łódź, ul. Szymona Harnama 9 28 nr 20 Łódź, ul. Stanisławy Leszczyńskiej 2 29 nr 22 Łódź, ul. Rybna nr 23 Łódź, ul. Stefana Żeromskiego nr 26 Łódź, ul. Potulna 4 32 nr 28 Łódź, ul. Racjonalizatorów 5 33 nr 30 Łódź, ul. Rydzowa nr 33 Łódź, ul. Zielna 5 35 nr 34 Łódź, ul. Zarzewska 26/30 36 nr 35 Łódź, ul. Zachodnia 16a 37 nr 36 Łódź, ul. Ceramiczna 7/9 38 nr 38 Łódź, ul. Stanisława Jachowicza 1 39 nr 39 Łódź, ul. Wierzbowa 6F 40 nr 40 Łódź, ul. Uroczysko nr 41 Łódź, ul. Gdańska 17/19 42 nr 42 Łódź, ul. Gnieźnieńska 9 43 nr 43 Łódź, ul. Obornicka 6 44 nr 44 Łódź, ul. Sędziowska 18a 45 nr 45 Łódź, ul. dr. Władysława Biegańskiego 9 46 nr 47 Łódź, ul. Kazimierza Deczyńskiego nr 48 Łódź, ul. Rojna 29/31 48 nr 49 Łódź, ul. Marysińska nr 50 Łódź, ul. Bojowników Getta Warszawskiego nr 52 Łódź, ul. Zacisze 3/5 51 nr 53 Łódź, ul. Marcina Kasprzaka nr 54 Łódź, ul. Wólczańska nr 55 Łódź, al. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego nr 56 Łódź, ul. kpt. Stefana Pogonowskiego nr 57 Łódź, ul. prez. Gabriela Narutowicza nr 58 Łódź pl. Komuny Paryskiej 2 57 nr 63 Łódź, ul. Potokowa nr 65 Łódź, ul. Stanisława Przybyszewskiego nr 66 Łódź, ul. Grażyny nr 71 Łódź, ul. Rewolucji 1905 r. nr nr 72 Łódź, ul. Unicka 4 62 nr 73 Łódź, ul. Mahatmy Gandhiego 3

7 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 7 Poz nr 74 Łódź, ul. ks. Jana Długosza 28a 64 nr 75 Łódź, al. Tadeusza Kościuszki nr 76 Łódź, ul. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego 9 66 nr 77 Łódź, ul. Bracka nr 81 Łódź, ul. Młynarska nr 83 Łódź, ul. Zbiorcza 3 69 nr 84 Łódź, ul. Wierzbowa nr 86 Łódź, ul. Demokratyczna 61/63 71 nr 88 Łódź, ul. Stefana Szolc - Rogozińskiego 4 72 nr 89 Łódź, ul. Konstantego Ciołkowskiego 7a 73 nr 90 Łódź, ul. płk. Jana Kilińskiego nr 93 Łódź, ul. Wichrowa 1a 75 nr 94 Łódź, ul. Janosika nr 97 Łódź, ul. gen. Józefa Bema 6 77 nr 98 Łódź, ul. Legionów nr 99 Łódź, ul. Henryka Sienkiewicza nr 100 Łódź, ul. Piotrkowska nr 101 Łódź, ul. Tadeusza Rejtana nr 102 Łódź, ul. Kołowa nr 105 Łódź, ul. Szamotulska 9 83 nr 106 Łódź, ul. Astronautów nr 107 Łódź, ul. Józefa nr 109 Łódź, ul. Jana 6 86 nr 110 Łódź, ul. Uniejowska 2a 87 nr 112 Łódź, ul. Wileńska 20a 88 nr 114 Łódź, ul. Starosikawska nr 115 Łódź, ul. Traktorowa 37a 90 nr 117 Łódź, ul. Wincentego Kadłubka nr 118 Łódź, ul. Gabrieli Zapolskiej nr 119 Łódź, ul. Lucjana Rydla nr 120 Łódź, ul. Aleksandrowska 20a 94 nr 121 Łódź, ul. Stanisława Tybury 4b 95 nr 122 Łódź, ul. Będzińska 3 96 nr 123 Łódź, ul. Rojna nr 124 Łódź, ul. Cieszyńska nr 125 Łódź, ul. Stanisława Małachowskiego 14/20 99 nr 126 Łódź, ul. Władysława Broniewskiego 101/ nr 128 Łódź, al. Harcerzy Zatorowców nr 129 Łódź, ul. Tatrzańska nr 130 Łódź, ul. Podhalańska nr 131 Łódź, ul. Podgórna 57a 104 nr 133 Łódź, ul. Krzemieniecka 22b 105 nr 137 Łódź, ul. gen. Stefana Grota Roweckiego nr 138 Łódź, ul. Przędzalniana 40

8 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 8 Poz nr 139 Łódź, ul. Lniana nr 140 Łódź, ul. gen. Kazimierza Pułaskiego nr 141 Łódź, al. Pasjonistów nr 142 Łódź, ul. Jana Brzechwy nr 143 Łódź, ul. Jana nr 144 Łódź, ul. Olimpijska nr 146 Łódź, ul. Gustawa Morcinka nr 148 Łódź, ul. Rydzowa nr 149 Łódź, ul. Murarska nr 151 Łódź, ul. Narciarska 20/ nr 152 Łódź, ul. Retkińska nr 153 Łódź, ul. gen. Zygmunta Sierakowskiego nr 154 Łódź, ul. Przełajowa nr 155 Łódź, ul. Mazurska nr 156 Łódź, ul. Tatrzańska nr 159 Łódź, ul. Łączna nr 160 Łódź, ul. Marysińska 100a 124 nr 163 Łódź, ul. Stanisława Czernika 1/3 125 nr 164 Łódź, ul. Piotra Czajkowskiego nr 165 Łódź, ul. Hufcowa nr 170 Łódź, ul. ks. Jerzego Popiełuszki 13a 128 nr 171 Łódź, ul. Maksyma Gorkiego nr 173 Łódź, al. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego nr 174 Łódź, ul. Janusza Kusocińskiego 122a 131 nr 175 Łódź, ul. Mieczysławy Ćwiklińskiej nr 176 Łódź, ul. Blacharska 21 5ust. 1 pkt 5, 6 uchwały 133 nr 183 Łódź, ul. Stanisława Czernika nr 185 Łódź, ul. Szpitalna nr 192 Łódź, ul. Mieszczańska nr 199 Łódź, ul. Łąkowa nr 200 Łódź, ul. Zamknięta nr 202 Łódź, ul. Sędziowska 8/ nr 204 Łódź, ul. Sitowie nr 206 Łódź, ul. Michała Lermontowa nr 207 Łódź, ul. Piotrkowska nr 208 Łódź, ul. Gdańska nr 214 Łódź, ul. Batalionów Chłopskich nr 215 Łódź, ul. Budowlana 11/ nr 218 Łódź, ul. Juliusza Jurczyńskiego 1/3 146 nr 220 Łódź, ul. Stefana Jaracza nr 221 Łódź, al. marsz. Edwarda Śmigłego Rydza nr 223 Łódź, ul. Henryka Sienkiewicza nr 224 Łódź, ul. dr. Stefana Kopciń-

9 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 9 Poz skiego nr 227 Łódź, ul. Milionowa nr 229 Łódź, ul. Artura Gliszczyńskiego 3b 152 nr 230 Łódź, ul. Przylesie nr 231 Łódź, ul. Syrenki 19a 154 nr 233 Łódź, ul. Kolumny 301 Łódź, ul. Ziemowita nr 234 Łódź, ul. Bolesława Szczodrego 2 - filia 156 nr 235 Łódź, ul. Stawowa Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza 24 Łódź, ul. dr. Seweryna Sterlinga 158 Szkoła Podstawowa nr 2 im. ks. Łódź, ul. Henryka Sienkiewicza Jana Twardowskiego 137/ Szkoła Podstawowa nr 3 im. mjr. Henryka Dobrzańskiego Hubala Łódź, al. Harcerzy Zatorowców Szkoła Podstawowa nr 4 im. Komisji Edukacji Narodowej skiego 101 Łódź, al. marsz. Józefa Piłsud- 161 Szkoła Podstawowa nr 5 Łódź, ul. Łęczycka Szkoła Podstawowa nr 6 Łódź, ul. Janusza Kusocińskiego Szkoła Podstawowa nr 7 im. Orląt Lwowskich Łódź, ul. Wiosenna Szkoła Podstawowa nr 10 Łódź, ul. Stanisława Przybyszewskiego 15/21 im. Władysława Broniewskiego 165 Szkoła Podstawowa nr 11 im. Marii Kownackiej Łódź, ul. Hufcowa 20a 166 Szkoła Podstawowa nr 12 Łódź, ul. Juliusza Jurczyńskiego im. Mariana Batki 1/3 167 Szkoła Podstawowa nr 14 im. Józefa Lompy Łódź, ul. Stanisława Wigury 8/ Szkoła Podstawowa nr 19 Łódź, ul. Balonowa Szkoła Podstawowa nr 23 im. Marii Bohuszewiczówny Łódź, ul. Gdańska Szkoła Podstawowa nr 24 im. Hanki Sawickiej Łódź, ul. Ciesielska 14a 171 Szkoła Podstawowa nr 26 im. Armii Łódź skiego 27/29 Łódź, ul. kpt. Stefana Pogonow- 172 Szkoła Podstawowa nr 29 im. Jana Kochanowskiego Łódź, ul. Przędzalniana Szkoła Podstawowa nr 30 im. rotmistrza Witolda Pileckiego Łódź, ul. Rysownicza 1/3 174 Szkoła Podstawowa nr 33 im. dr. Stefana Kopcińskiego Łódź, ul. Michała Lermontowa Szkoła Podstawowa nr 34 im. Leona Kruczkowskiego skiej 9 Łódź, ul. Mieczysławy Ćwikliń- 176 Szkoła Podstawowa nr 35 im. Mariana Piechala Łódź, ul. Stanisława Tybury Szkoła Podstawowa nr 36 Łódź, ul. płk. dr. Stanisława Więckowskiego Szkoła Podstawowa nr 37 im. Janusza Kusocińskiego Łódź, ul. Szpitalna 9/ Szkoła Podstawowa nr 38 im. dr. Łódź, ul. Krochmalna 21

10 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 10 Poz Henryka Jordana 180 Szkoła Podstawowa nr 40 im. Bohaterów Łódź, ul. Ksawerego Praussa 2 Rewolucji 1905 r. 181 Szkoła Podstawowa nr 41 im. Króla Władysława Jagiełły Łódź, ul. Rajdowa Szkoła Podstawowa nr 42 im. Stanisława Staszica Łódź, ul. Przyszkole Szkoła Podstawowa nr 44 im. prof. Łódź, ul. Janusza Kusocińskiego Jana Molla Szkoła Podstawowa nr 45 im. Jana Łódź, ul. Bojowników Getta Matejki Warszawskiego Szkoła Podstawowa nr 46 im. Józefa Chełmońskiego Żwirki 11/13 Łódź, ul. Kpt. Pilota Franciszka 186 Szkoła Podstawowa nr 48 im. Stanisława Moniuszki Łódź, ul. Rydzowa Szkoła Podstawowa nr 51 im. Stefana Linkego skiego 11a Łódź, ul. Konstantego Ciołkow- 188 Szkoła Podstawowa nr 54 im. Kornela Makuszyńskiego Łódź, ul. Wróbla Szkoła Podstawowa nr 55 im. Eugeniusza Lokajskiego cza 9 Łódź, ul. Antoniego Mackiewi- 190 Szkoła Podstawowa nr 56 im. Bronisława Czecha Łódź, ul. Turoszowska Szkoła Podstawowa nr 58 im. Melchiora Wańkowicza Łódź, ul. Młynarska 42/ Szkoła Podstawowa nr 61 im. św. Franciszka z Asyżu Łódź, ul. Okólna Szkoła Podstawowa nr 64 im. Hansa Christiana Andersena Łódź, ul. Władysława Anczyca Szkoła Podstawowa nr 65 im. Juliusza Słowackiego Łódź, ul. Pojezierska Szkoła Podstawowa nr 70 im. Stanisława Wyspiańskiego Łódź, ul. Rewolucji 1905 r. nr Szkoła Podstawowa nr 71 im. Henryka Sienkiewicza Łódź, ul. Rojna 58c 197 Szkoła Podstawowa nr 79 im. Łódzkich Olimpijczyków Łódź, ul. Pomorska Szkoła Podstawowa nr 81 im. Bohaterskich Dzieci Łodzi Łódź, ul. Emilii Plater 28/ Szkoła Podstawowa nr 83 im. Stanisława Jachowicza Łódź, ul. Podmiejska Szkoła Podstawowa nr 91 im. Leonida Teligi Łódź, ul. Marcina Kasprzaka Szkoła Podstawowa nr 101 im. Jana Kochanowskiego Łódź, ul. Wspólna 5/7 202 Szkoła Podstawowa nr 109 im. Ludwiki Wawrzyńskiej Łódź, ul. Pryncypalna Szkoła Podstawowa nr 110 im. Partyzantów Ziemi Łódzkiej Łódź, ul. Zamknięta Szkoła Podstawowa nr 111 Łódź, ul. Stefana Jaracza 44/ Szkoła Podstawowa nr 113 im. Adolfa Dygasińskiego Łódź, ul. Unicka Szkoła Podstawowa nr 114 im. Łódź, ul. Milionowa 64

11 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 11 Poz prof. Jana Dembowskiego 207 Szkoła Podstawowa nr 116 im. Aleksego Rżewskiego Łódź, ul. Ratajska 2/4 208 Szkoła Podstawowa nr 120 im. Konstytucji 3 Maja Łódź, ul. Centralna Szkoła Podstawowa nr 122 Łódź, ul. Jesionowa Szkoła Podstawowa nr 125 im. Janusza Korczaka Łódź, ul. Dzwonowa 18/ Szkoła Podstawowa nr 130 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego Łódź, ul. Gościniec Szkoła Podstawowa nr 137 im. prof. Aleksandra Kamińskiego Łódź, ul. Florecistów 3b 213 Szkoła Podstawowa nr 138 im. Łódź, ul. św. Franciszka z Asyżu Leopolda Staffa Szkoła Podstawowa nr 139 im. Wojska Polskiego Łódź, ul. Giewont Szkoła Podstawowa nr 141 im. gen. Mariusza Zaruskiego Łódź, ul. Zakładowa Szkoła Podstawowa nr 142 im. Zawiszy Czarnego Łódź, ul. Łupkowa Szkoła Podstawowa nr 143 Łódź, ul. Kuźnicka Szkoła Podstawowa nr 149 im. Obrońców Westerplatte Łódź, ul. Tatrzańska 69a 219 Szkoła Podstawowa nr 152 Łódź, ul. 28 Pułku Strzelców im. Elizy Orzeszkowej Kaniowskich 52/ Szkoła Podstawowa nr 153 Łódź, ul. Obrońców Westerplatte im. Marii Skłodowskiej -Curie Szkoła Podstawowa nr 160 im. Powstańców Śląskich Łódź, ul. Andrzeja Struga 24a 222 Szkoła Podstawowa nr 162 im. Jana Nowaka Jeziorańskiego Łódź, ul. Powszechna Szkoła Podstawowa nr 164 Łódź, ul. Walerego Wróblewskiego 65 im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego 224 Szkoła Podstawowa nr 166 im. 19 Stycznia Łódź, ul. Szamotulska 1/7 225 Szkoła Podstawowa nr 169 im. Marii Dąbrowskiej Łódź, ul. Napoleońska 7/ Szkoła Podstawowa nr 170 im. Anieli Krzywoń Łódź, ul. Miedziana 1/3 227 Szkoła Podstawowa nr 172 im. prof. Stefana Banacha Łódź, ul. Jaskrowa Szkoła Podstawowa nr 173 Łódź, ul. Henryka Sienkiewicza im. I Dywizji Kościuszkowskiej Szkoła Podstawowa nr 174 im. Jana Machulskiego Szkoła Podstawowa nr 175 im. Henryka Ryla Szkoła Podstawowa nr 182 im. Tadeusza Zawadzkiego Zośki Szkoła Podstawowa nr 184 im. Ludwika Waryńskiego Szkoła Podstawowa nr 189 im. Wandy Zieleńczyk 46 Łódź, ul. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego 6 Łódź, ul. Pomorska 27 Łódź, ul. Łanowa 16 Łódź, ul. Syrenki 19a Łódź, ul. Juliusza Kossaka 19

12 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 12 Poz Szkoła Podstawowa nr 190 Łódź, ul. Jacka Malczewskiego im. Jarosława Iwaszkiewicza 37/47 Szkoła Podstawowa nr im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Łódź, ul. Stanisława Standego Szkoła Podstawowa nr 199 im. Juliana Tuwima Łódź, ul. Józefa Elsnera Szkoła Podstawowa nr 204 im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Łódź, ul. Tadeusza Gajcego 7/ Szkoła Podstawowa nr 205 im. św. Jadwigi Królowej Polski Łódź, ul. Dąbrówki Szkoła Podstawowa nr 206 Łódź, ul. Łozowa Publiczne Gimnazjum nr 1 Łódź, ul. dr. Seweryna Sterlinga im. Króla Bolesława Chrobrego Publiczne Gimnazjum nr 2 im. Królowej Jadwigi Łódź, ul. Stefana Jaracza Publiczne Gimnazjum nr 3 im. Fryderyka Chopina Łódź, ul. Zacisze 7/9 243 Publiczne Gimnazjum nr 5 Łódź, ul. Henryka Sienkiewicza im. Króla Władysława Jagiełły Publiczne Gimnazjum nr 6 Łódź, ul. Bolesława Limanowskiego 124a im. Księdza Stanisława Konarskiego 245 Publiczne Gimnazjum nr 7 im. Mikołaja Kopernika Łódź, ul. Rojna Publiczne Gimnazjum nr 8 im. Tadeusza Kościuszki Łódź, ul. Żubardzka Publiczne Gimnazjum nr 10 im. Rajmunda Hiacynta Rembielińskiego Łódź, ul. Harcerska 8/ Publiczne Gimnazjum nr 12 Łódź, ul. ks. Stanisława Brzóski im. Noblistów Polskich Publiczne Gimnazjum nr 13 im. Generała Józefa Bema Łódź, ul. Wici Publiczne Gimnazjum nr 14 Łódź, al. Pierwszej Dywizji im. Roberta Schumana 16/ Publiczne Gimnazjum nr 15 im. Łódź, ul. gen. Józefa Sowińskiego 50/56 Aleksego Rżewskiego 252 Publiczne Gimnazjum nr 16 im. Ofiar Katynia Łódź, ul. Syrenki 19a 253 Publiczne Gimnazjum nr 17 im. Bohaterów Monte Cassino Łódź, ul. Traktorowa Publiczne Gimnazjum nr 18 im. Łódź, ul. Tadeusza Mostowskiego 23/27 prof. Jana Karskiego 255 Publiczne Gimnazjum nr 19 im. gen. Mariusza Zaruskiego Łódź, ul. Wapienna Publiczne Gimnazjum nr 20 im. Hugona Kołłątaja Łódź, ul. Olimpijska Publiczne Gimnazjum nr 21 im. Marii Skłodowskiej - Curie Łódź, ul. Balonowa Publiczne Gimnazjum nr 22 im. Łódź, ul. Janusza Kusocińskiego Jerzego Kukuczki Publiczne Gimnazjum nr 24 im. Łódź, ul. Stefana

13 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 13 Poz gen. Józefa Wybickiego Żeromskiego Publiczne Gimnazjum nr 26 im. Mikołaja Reja Łódź, al. 1-go Maja Publiczne Gimnazjum nr 28 im. Łódź, ul. dr. Stefana Kopcińskiego 54 Marszałka Józefa Piłsudskiego 262 Publiczne Gimnazjum nr 29 im. ks. Łódź, ul. Juliusza Jurczyńskiego Jana Twardowskiego 1/3 263 Publiczne Gimnazjum nr 30 im. Adama Mickiewicza Łódź, ul. Nowogrodzka 6/ Publiczne Gimnazjum nr 31 im. Łódź, ul. gen. Stefana Grota Szarych Szeregów Roweckiego Publiczne Gimnazjum nr 32 im. Karola Wojtyły Łódź, ul. Fabryczna Publiczne Gimnazjum nr 33 Łódź, ul. Janosika Publiczne Gimnazjum nr 36 im. Krzysztofa Kieślowskiego Łódź, ul. Dąbrówki Publiczne Gimnazjum nr 37 Łódź, ul. Jarosławska Publiczne Gimnazjum nr 38 im. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego Łódź, ul. Stanisława Dubois 7/9 270 Publiczne Gimnazjum nr 40 im. Łódź, ul. Kaliska 25/ Wandy Rutkiewicz Publiczne Gimnazjum nr 41 im. Stefana Żeromskiego Publiczne Gimnazjum nr 43 im. Karla Dedeciusa Publiczne Gimnazjum nr 44 im. Wisławy Szymborskiej Publiczne Gimnazjum nr 46 im. rotmistrza Witolda Pileckiego Publiczne Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego w Łodzi Łódź, ul. Karola Bohdanowicza 11 Łódź, ul. Powszechna 15 Łódź, ul. Deotymy 1 Łódź, ul. Krochmalna 15 Łódź, ul. Piotra Czajkowskiego I Liceum Ogólnokształcące im. Łódź, ul. płk. dr. Stanisława Mikołaja Kopernika Więckowskiego II Liceum Ogólnokształcące im. prez. Gabriela Narutowicza Łódź, ul. Nowa 11/ III Liceum Ogólnokształcące im. Łódź, ul. Henryka Sienkiewicza Tadeusza Kościuszki IV Liceum Ogólnokształcące im. Emilii Sczanieckiej Łódź, ul. Pomorska VI Liceum Ogólnokształcące im. Joachima Lelewela Łódź, ul. Podmiejska VIII Liceum Ogólnokształcące im. Adama Asnyka Łódź, ul. Pomorska IX Liceum Ogólnokształcące im. Łódź, ul. Ignacego Paderewskiego 24 Jarosława Dąbrowskiego 283 XII Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego Łódź, al. Karola Anstadta XIII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Piotrowiczowej Łódź, ul. Zuli Pacanowskiej XV Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza Łódź, ul. Traktorowa XVIII Liceum Ogólnokształcące Łódź, ul. Feliksa Perla 11

14 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 14 Poz im. Jędrzeja Śniadeckiego 287 XX Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego Łódź, ul. Obywatelska XXI Liceum Ogólnokształcące im. Łódź, ul. Mikołaja Bolesława Prusa Kopernika XXIII Liceum Ogólnokształcące Łódź, al. marsz. Józefa Piłsudskiego 159 im. ks. prof. Józefa Tischnera 290 XXIV Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej - Curie Łódź, ul. Marysińska 61/ XXV Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego Łódź, ul. Podhalańska 2a 292 XXVI Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Łódź, ul. Wileńska 22a 293 XXIX Liceum Ogólnokształcące Łódź, ul. Aleksandra Zelwerowicza 38/44 im. hm. Janka Bytnara Rudego 294 XXX Liceum Ogólnokształcące im. ks. bp. Ignacego Krasickiego Łódź, ul. Obornicka 11/ XXXI Liceum Ogólnokształcące Łódź, ul. Leona Kruczkowskiego im. Ludwika Zamenhofa XXXIII Liceum Ogólnokształcące Łódź, ul. Janusza Kusocińskiego im. Armii Krajowej XLIV Liceum Ogólnokształcące Łódź, ul. Wacława 22/ Zespół Szkół Ogólnokształcących Łódź, ul. Piotra Czajkowskiego nr Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. Ireny Sendlerowej Łódź, ul. Stawowa Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 im. Juliana Tuwima Łódź, ul. Królewska 13/ Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 im. Włodzimierza Puchalskiego Łódź, ul. Minerska 1/3 302 Zespół Szkół Ogólnokształcących Łódź, ul. Stanisława nr 8 Czernika 1/3 im. Stanisława Staszica Zespół Szkół Ekonomiczno Turystyczno - Hotelarskich Łódź, ul. Drewnowska 171 im. Władysława Grabskiego 304 Zespół Szkół Ekonomii i Usług im. Natalii Gąsiorowskiej Łódź, ul. Astronautów Zespół Szkół Ponadgimnazjal- Łódź, ul. Jana nych nr 3 Zespół Szkół Gastronomicznych im. I Armii Wojska Polskiego Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 im. króla Bolesława Chrobrego Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego im. Powstańców Wielkopolskich 309 Zespół Szkół Samochodowych 310 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 im. Komisji Edukacji Kilińskiego 159/163 Łódź, ul. Henryka Sienkiewicza 88 Łódź, ul. Drewnowska 88 Łódź, ul. Franciszkańska 137 Łódź, ul. Franciszka Prożka 3/5 Łódź, al. Politechniki 38

15 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 15 Poz Narodowej 311 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 10 im. Jana Szczepanika Łódź, ul. Strykowska 10/ Zespół Szkół Przemysłu Mody im. Łódź, ul. Adama Naruszewicza Błogosławionej Matki Teresy z 35 Kalkuty (poprzednio ZSP 12) 313 Zespół Szkół Geodezyjno Technicznych im. Sybiraków Łódź, ul. Skrzydlata Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Łódź, ul. dr. Stefana Kopcińskiego 5/11 nr 15 im. dr. Stefana Kopcińskiego Zespół Szkół Techniczno- 315 Informatycznych im. Jana Nowaka- Łódź, al. Politechniki 37 Jeziorańskiego 316 Zespół Szkół Poligraficznych im. Mikołaja Reja Łódź, ul. Edwarda Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 20 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego Łódź, ul. Warecka Zespół Szkół Rzemiosła im. Jana Kilińskiego Łódź, ul. Żubardzka Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Łódź, ul. Stanisława Przybyszewskiego 73/75 nr Zespół Szkół Specjalnych nr 2 Łódź, ul. Karolewska 30/ Zespół Szkół Specjalnych nr 3 Łódź, ul. mjr. Henryka Sucharskiego 2 im. Jacka Kuronia 322 Zespół Szkół Specjalnych nr 4 Łódź, ul. Niciarniana 2a 323 Zespół Szkół Specjalnych nr 5 Łódź, ul. Plantowa Zespół Szkół Specjalnych nr 6 Łódź, ul. prez. Franklina Delano Roosevelta 11/ Zespół Szkół Specjalnych nr 7 im. Kazimierza Kirejczyka Łódź, ul. Siarczana 29/35 Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy 326 nr 1 im. Janusza Kor- Łódź, ul. Siedlecka 7/21 czaka 327 Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy nr 3 im. dr. Henryka Jordana Jordanówka, Łódź, ul. Tkacka 34/ Specjalny Ośrodek Szkolno Łódź, ul. Ludwika Krzywickiego Wychowawczy nr 4 20 Specjalny Ośrodek Szkolno 329 Wychowawczy nr 6 im. mjr. Hieronima Baranowskiego Łódź, ul. Dziewanny Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych nr 2 16/18 Łódź, al. Pierwszej Dywizji Szkoła Podstawowa Specjalna nr , przy Pogotowiu Opiekuńczym Łódź, ul. Krokusowa 15/17 nr Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii SOS nr 1 Łódź, ul. Wapienna 24a 333 Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 2 Łódź, ul. Spadkowa Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 3 Łódź, ul. Częstochowska Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Łódź, ul. Łucji 12/16

16 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 16 Poz nr Bursa Szkolna nr 11 Łódź, ul. Drewnowska 153/ Bursa Szkolna nr 12 Łódź, ul. Podgórna 9/ Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia im. Aleksandra Tansmana Łódź, ul. Szpitalna 5/7 339 Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 Łódź, ul. Zawiszy Czarnego Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 2 Łódź, ul. Sopocka 3/5 341 Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 3 Łódź, ul. Olimpijska Pałac Młodzieży im. Juliana Tuwima Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 3 im Marii Grzegorzewskiej Łódź, al. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 86 Łódź, ul. Drewnowska Zespół Szkół Integracyjnych nr 1 Łódź, al. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego Szkolne Schronisko Młodzieżowe Łódź, ul. Legionów Centrum Kształcenia Zawodowego Łódź, ul. Stefana Żeromskiego i Ustawicznego Łódzkie Centrum Doskonalenia Łódź, ul. dr. Stefana Kopcińskiego 29 Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego 348 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 Łódź, ul. Krzemieniecka 24a 349 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 Łódź, ul. Jugosłowiańska 2 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVIII/1012/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 7 grudnia 2016 r. WYKAZ PUBLICZNYCH GIMNAZJÓW OBJĘTYCH OBSŁUGĄ CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH OŚWIATY W ŁODZI WRAZ Z ZAKRESEM OBOWIĄZKÓW CENTRUM Lp. Nazwa Adres Zakres obowiązków Centrum 1. Publiczne Gimnazjum nr 1 Łódź, ul. dr. Seweryna Sterlinga 24 im. Króla Bolesława Chrobrego 2. Publiczne Gimnazjum nr 2 Łódź, ul. Stefana Jaracza 26 im. Królowej Jadwigi 3. Publiczne Gimnazjum nr 3 Łódź, ul. Zacisze 7/9 im. Fryderyka Chopina 4. Publiczne Gimnazjum nr 5 Łódź, ul. Henryka im. Króla Władysława Jagiełły Sienkiewicza Publiczne Gimnazjum nr 6 Łódź, ul. Bolesława im. Księdza Stanisława Konarskiego Limanowskiego 124a 6. Publiczne Gimnazjum nr 7 Łódź, ul. Rojna 33 im. Mikołaja Kopernika 7. Publiczne Gimnazjum nr 8 Łódź, ul. Żubardzka 26 im. Tadeusza Kościuszki Publiczne Gimnazjum nr im. Rajmunda Hiacynta Rembielińskiego Łódź, ul. Harcerska 8/10 9. Publiczne Gimnazjum nr 12 Łódź, ul. ks. Stanisława

17 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 17 Poz im. Noblistów Polskich Brzóski 23 Publiczne Gimnazjum nr 13 im. Generała Józefa Bema Łódź, ul. Wici 16 Publiczne Gimnazjum nr 14 Łódź, al. Pierwszej Dywizji im. Roberta Schumana 16/18 Publiczne Gimnazjum nr 15 Łódź, ul. gen. Józefa im. Aleksego Rżewskiego Sowińskiego 50/56 Publiczne Gimnazjum nr 16 im. Ofiar Katynia Łódź, ul. Syrenki 19a Publiczne Gimnazjum nr 17 im. Bohaterów Monte Cassino Łódź, ul. Traktorowa 35 Publiczne Gimnazjum nr 18 Łódź, ul. Tadeusza im. prof. Jana Karskiego Mostowskiego 23/27 Publiczne Gimnazjum nr 19 im. gen. Mariusza Zaruskiego Łódź, ul. Wapienna 17 Publiczne Gimnazjum nr 20 im. Hugona Kołłątaja Łódź, ul. Olimpijska 9 Publiczne Gimnazjum nr 21 im. Marii Skłodowskiej-Curie Łódź, ul. Balonowa 1 Publiczne Gimnazjum nr 22 Łódź, ul. Janusza im. Jerzego Kukuczki Kusocińskiego 100 Publiczne Gimnazjum nr 24 Łódź, ul. Stefana Żeromskiego im. gen. Józefa Wybickiego 26 Publiczne Gimnazjum nr 26 im. Mikołaja Reja Łódź, al. 1 Maja 89 Publiczne Gimnazjum nr 28 Łódź, ul. dr. Stefana im. Marszałka Józefa Piłsudskiego Kopcińskiego 54 Publiczne Gimnazjum nr 29 Łódź, ul. Juliusza im. ks. Jana Twardowskiego Jurczyńskiego 1/3 Publiczne Gimnazjum nr 30 Łódź, ul. Nowogrodzka 6/14 im. Adama Mickiewicza Publiczne Gimnazjum nr 31 im. Szarych Szeregów Publiczne Gimnazjum nr 32 im. Karola Wojtyły Łódź, ul. gen. Stefana Grota- Roweckiego 1 Łódź, ul. Fabryczna Publiczne Gimnazjum nr 33 Łódź, ul. Janosika Publiczne Gimnazjum nr 36 im. Krzysztofa Kieślowskiego Łódź, ul. Dąbrówki Publiczne Gimnazjum nr 37 Łódź, ul. Jarosławska Publiczne Gimnazjum nr 38 im. księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego Publiczne Gimnazjum nr 40 im. Wandy Rutkiewicz Publiczne Gimnazjum nr 41 im. Stefana Żeromskiego Publiczne Gimnazjum nr 43 im. Karla Dedeciusa Publiczne Gimnazjum nr 44 im. Wisławy Szymborskiej Publiczne Gimnazjum nr 46 im. rotmistrza Witolda Pilec- Łódź, ul. Stanisława Dubois 7/9 Łódź, ul. Kaliska 25/27 Łódź, ul. Karola Bohdanowicza 11 Łódź, ul. Powszechna 15 Łódź, ul. Deotymy 1 Łódź, ul. Krochmalna 15

18 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 18 Poz kiego Publiczne Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego Łódź, ul. Piotra Czajkowskiego 14 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVIII/1012/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 7 grudnia 2016 r. WYKAZ LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I PLACÓWEK KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO OBJĘTYCH OBSŁUGĄ CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH OŚWIATY W ŁODZI WRAZ Z ZAKRESEM OBOWIĄZKÓW CENTRUM Lp. Nazwa Adres Zakres obowiązków Centrum 1. XXX Liceum Ogólnokształcące im. ks. bp. Ignacego Krasickiego Łódź, ul. Obornicka 11/13 2. Zespół Szkół Specjalnych nr Łódź, ul. mjr. Henryka 3 im. Jacka Kuronia Sucharskiego 2 3. Zespół Szkół Specjalnych nr Łódź, ul. Siarczana 29/35 7 im. Kazimierza Kirejczyka Specjalny Ośrodek 4. Szkolno- Wychowawczy nr 1 im. Janusza Korczaka Łódź, ul. Siedlecka 7/21 Specjalny Ośrodek 5. Szkolno-Wychowawczy nr 3 im. dr. Henryka Jordana Jordanówka Łódź, ul. Tkacka 34/36 6. Specjalny Ośrodek Szkolno Łódź, ul. Ludwika Krzywickiego Wychowawczy nr 4 20 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXVIII/1012/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 7 grudnia 2016 r. WYKAZ ZESPOŁÓW SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, ZESPOŁÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH, ZESPOŁÓW SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYCH, ZESPOŁU SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH OBJĘTYCH OBSŁUGĄ CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH OŚWIATY W ŁODZI WRAZ Z ZAKRESEM OBOWIĄZKÓW CENTRUM Lp. Nazwa Adres Zakres obowiązków Centrum Zespół Szkół Geodezyjno- 1. Łódź, ul. Skrzydlata 15 Technicznych im. Sybiraków

19 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 19 Poz Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXVIII/1012/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 7 grudnia 2016 r. WYKAZ SZKÓŁ PODSTAWOWYCH OBJĘTYCH OBSŁUGĄ CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH OŚWIATY W ŁODZI WRAZ Z ZAKRESEM OBOWIĄZKÓW CENTRUM Lp. Nazwa Adres Zakres obowiązków Centrum 1. Szkoła Podstawowa nr 1 Łódź, ul. dr. Seweryna Sterlinga 24 im. Adama Mickiewicza 2. Szkoła Podstawowa nr 3 Łódź, al. Harcerzy Zatorowców 6 im. mjr. Henryka Dobrzańskiego Hubala 3. Szkoła Podstawowa nr 4 Łódź, al. marsz. Józefa im. Komisji Edukacji Narodowej Piłsudskiego Szkoła Podstawowa nr 54 Łódź, ul. Wróbla 5 im. Kornela Makuszyńskiego 5. Szkoła Podstawowa nr 56 Łódź, ul. Turoszowska 10 im. Bronisława Czecha 6. Szkoła Podstawowa nr 58 Łódź, ul. Młynarska 42/46 im. Melchiora Wańkowicza 7. Szkoła Podstawowa nr 101 Łódź, ul. Wspólna 5/7 im. Jana Kochanowskiego Szkoła Podstawowa nr im. Partyzantów Ziemi Łódzkiej Łódź, ul. Zamknięta 3 9. Szkoła Podstawowa nr 113 Łódź, ul. Unicka 6 im. Adolfa Dygasińskiego 10. Szkoła Podstawowa nr 114 Łódź, ul. Milionowa 64 im. prof. Jana Dembowskiego 11. Szkoła Podstawowa nr 120 Łódź, ul. Centralna 40 im. Konstytucji 3 Maja 12. Szkoła Podstawowa nr 122 Łódź, ul. Jesionowa Szkoła Podstawowa nr 125 im. Janusza Korczaka Szkoła Podstawowa nr 138 im. Leopolda Staffa Szkoła Podstawowa nr 139 im. Wojska Polskiego Szkoła Podstawowa nr 164 im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Szkoła Podstawowa nr 170 im. Anieli Krzywoń Szkoła Podstawowa nr 174 im. Jana Machulskiego Szkoła Podstawowa nr 182 im. Tadeusza Zawadzkiego Zośki Szkoła Podstawowa nr 190 im. Jarosława Iwaszkiewicza Łódź, ul. Dzwonowa 18/20 Łódź, ul. św. Franciszka z Asyżu 53 Łódź, ul. Giewont 28 Łódź, ul. Walerego Wróblewskiego 65 Łódź, ul. Miedziana 1/3 Łódź, ul. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego 6 Łódź, ul. Łanowa 16 Łódź, ul. Jacka Malczewskiego 37/47

20 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 20 Poz Szkoła Podstawowa nr 205 im. św. Jadwigi Królowej Polski Łódź, ul. Dąbrówki 1 Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXVIII/1012/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 7 grudnia 2016 r. WYKAZ PRZEDSZKOLI MIEJSKICH I POZOSTAŁYCH PLACÓWEK OŚWIATOWYCH OBJĘTYCH OBSŁUGĄ CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH OŚWIATY W ŁODZI WRAZ Z ZAKRESEM OBOWIĄZKÓW CENTRUM Lp. Nazwa Adres Zakres obowiązków Centrum 1. Przedszkole Specjalne nr 1 Łódź, ul. Mahatmy Gandhiego nr 2 Łódź, ul. Sygnałowa 1 3. nr 4 Łódź, ul. Andrzeja Kmicica 5 4. nr 5 Łódź, al. Tadeusza Kościuszki nr 7 Łódź, ul. Smocza 4 6. nr 8 Łódź, ul. Zielona nr 9 Łódź, ul. Bracka 51a 8. nr 10 Łódź, ul. Przędzalniana nr 12 Łódź, ul. Gustawa Daniłowskiego nr 13 Łódź, ul. płk. dr. Stanisława Więckowskiego nr 14 Łódź, ul. ks. Franciszka Druckiego- Lubeckiego nr 15 Łódź, ul. Wysoka nr 16 Łódź, ul. Jesionowa nr 17 Łódź, ul. Juliusza Kossaka nr 18 Łódź, ul. Szymona Harnama nr 20 Łódź, ul. Stanisławy Leszczyńskiej nr 22 Łódź, ul. Rybna nr 23 Łódź, ul. Stefana Żeromskiego nr 26 Łódź, ul. Potulna nr 28 Łódź, ul. Racjonalizatorów nr 30 Łódź, ul. Rydzowa nr 33 Łódź, ul. Zielna nr 34 Łódź, ul. Zarzewska 26/ nr 35 Łódź, ul. Zachodnia 16a 25. nr 36 Łódź, ul. Ceramiczna 7/9 Integracyjne 26. nr 38 Łódź, ul. Stanisława Jachowicza nr 39 Łódź, ul. Wierzbowa 6F 28. nr 40 Łódź, ul. Uroczysko nr 41 Łódź, ul. Gdańska 17/ nr 42 Łódź, ul. Gnieźnieńska nr 43 Łódź, ul. Obornicka 6

21 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 21 Poz nr 44 Łódź, ul. Sędziowska 18a 33. nr 45 Łódź, ul. dr. Władysława Biegańskiego nr 47 Łódź, ul. Kazimierza Deczyńskiego nr 48 Łódź, ul. Rojna 29/ nr 49 Łódź, ul. Marysińska nr 50 Łódź, ul. Bojowników Getta Warszawskiego nr 52 Łódź, ul. Zacisze 3/5 5 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, uchwały 39. nr 53 Łódź, ul. Marcina Kasprzaka nr 54 Łódź, ul. Wólczańska nr 55 Łódź, al. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego nr 56 Łódź, ul. kpt. Stefana 43. nr 57 Pogonowskiego 71 Łódź, ul. prez. Gabriela Narutowicza nr 58 Łódź pl. Komuny Paryskiej 2 5 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, uchwały 45. nr 63 Łódź, ul. Potokowa nr 65 Łódź, ul. Stanisława Przybyszewskiego nr 66 Łódź, ul. Grażyny nr 71 Łódź, ul. Rewolucji 1905 r. nr nr 72 Łódź, ul. Unicka nr 73 Łódź, ul. Mahatmy Gandhiego nr 74 Łódź, ul. ks. Jana Długosza 28a 52. nr 75 Łódź, al. Tadeusza Kościuszki nr 76 Łódź, ul. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego nr 77 Łódź, ul. Bracka nr 81 Łódź, ul. Młynarska nr 83 Łódź, ul. Zbiorcza nr 84 Łódź, ul. Wierzbowa 40 5 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, uchwały 58. nr 86 Łódź, ul. Demokratyczna 61/ nr 88 Łódź, ul. Stefana Szolc- Rogozińskiego nr 89 Łódź, ul. Konstantego Ciołkowskiego 7a 61. nr 90 Łódź, ul. płk. Jana Kilińskiego nr 93 Łódź, ul. Wichrowa 1a 63. nr 94 Łódź, ul. Janosika nr 97 Łódź, ul. gen. Józefa Bema nr 98 Łódź, ul. Legionów nr nr 100 nr 101 nr 102 Łódź, ul. Henryka Sienkiewicza 108 Łódź, ul. Piotrkowska 44 Łódź, ul. Tadeusza Rejtana 10 Łódź, ul. Kołowa 31

22 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 22 Poz Łódź, ul. Szamotulska 9 nr Łódź, ul. Astronautów 17 nr Łódź, ul. Józefa 19 nr nr 109 z Oddziałami Integracyjnymi Łódź, ul. Jana Łódź, ul. Uniejowska 2a nr Łódź, ul. Wileńska 20a nr nr Integracyjne Łódź, ul. Starosikawska Łódź, ul. Traktorowa 37a nr Łódź, ul. Wincentego nr 117 Kadłubka Łódź, ul. Gabrieli Zapolskiej 54 nr Łódź, ul. Lucjana Rydla 17 nr Łódź, ul. Aleksandrowska 20a nr Łódź, ul. Stanisława Tybury 4b nr Łódź, ul. Będzińska 3 nr Łódź, ul. Rojna 24 nr ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, uchwały Łódź, ul. Cieszyńska 16 nr Łódź, ul. Stanisława 5 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, uchwały nr 125 Małachowskiego 14/ Łódź, ul. Władysława nr 126 Broniewskiego 101/ Łódź, al. Harcerzy Zatorowców 2 nr Łódź, ul. Tatrzańska 100 nr Łódź, ul. Podhalańska 18 nr Łódź, ul. Podgórna 57a nr Łódź, ul. Krzemieniecka 22b nr Łódź, ul. gen. Stefana Grota - Roweckiego 6 nr Integracyjne 94. Łódź, ul. Przędzalniana 40 nr Łódź, ul. Lniana 21 nr Łódź, ul. gen. Kazimierza Pułaskie-

23 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 23 Poz nr 140 go 12 nr 141 Łódź, al. Pasjonistów 15 nr 142 Łódź, ul. Jana Brzechwy 3 nr 143 Łódź, ul. Jana 18 nr 144 Łódź, ul. Olimpijska 6 nr 146 Łódź, ul. Gustawa Morcinka 3 nr 148 Łódź, ul. Rydzowa 11 nr 149 Łódź, ul. Murarska 42 nr 151 Łódź, ul. Narciarska 20/22 nr 152 Łódź, ul. Retkińska 78 Łódź, ul. gen. Zygmunta Sierakowskiego nr nr 154 Łódź, ul. Przełajowa 21 nr 155 Łódź, ul. Mazurska 47 nr 156 Łódź, ul. Tatrzańska 59 nr 159 Łódź, ul. Łączna 53 nr 160 Łódź, ul. Marysińska 100a nr 163 Łódź, ul. Stanisława Czernika 1/3 nr 164 Łódź, ul. Piotra Czajkowskiego 4 nr 165 Łódź, ul. Hufcowa 14 Łódź, ul. ks. Jerzego nr 170 Popiełuszki 13a nr 171 Łódź, ul. Maksyma Gorkiego 41 Łódź, al. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego nr Łódź, ul. Janusza nr 174 Kusocińskiego 122a Łódź, ul. Mieczysławy Ćwiklińskiej nr nr 176 Łódź, ul. Blacharska 21 nr 183 Łódź, ul. Stanisława Czernika 18 nr 185 Łódź, ul. Szpitalna 13 nr 192 Łódź, ul. Mieszczańska 15 5 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, uchwały

24 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 24 Poz nr 199 nr 200 nr 202 nr 204 nr 206 z Oddziałami Integracyjnymi nr 207 nr 208 nr 214 z Oddziałami Integracyjnymi nr 215 nr 218 nr 220 nr Integracyjne nr 223 nr 224 nr 227 nr 229 nr 230 nr 231 nr 233 nr 234 nr 235 Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 2 Łódź, ul. Łąkowa 13 Łódź, ul. Zamknięta 1 Łódź, ul. Sędziowska 8/10 Łódź, ul. Sitowie 15 Łódź, ul. Michała Lermontowa 7 Łódź, ul. Piotrkowska 272 Łódź, ul. Gdańska 84 Łódź, ul. Batalionów Chłopskich 21 Łódź, ul. Budowlana 11/13 Łódź, ul. Juliusza Jurczyńskiego 1/3 Łódź, ul. Stefana Jaracza 68 Łódź, al. marsz. Edwarda Śmigłego-Rydza 38 Łódź, ul. Henryka Sienkiewicza 42 Łódź, ul. dr. Stefana Kopcińskiego 54 Łódź, ul. Milionowa 72 Łódź, ul. Artura Gliszczyńskiego 3b Łódź, ul. Przylesie 22 Łódź, ul. Syrenki 19a Łódź, ul. Kolumny 301 Łódź, ul. Ziemowita 23 Łódź, ul. Stawowa 28 Łódź, ul. Spadkowa 11 5 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, uchwały

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 4 grudnia 2014 r. Poz. 4410 UCHWAŁA NR XCVIII/2021/14 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXVII/1444/13 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 28 sierpnia 2013 r.

UCHWAŁA NR LXVII/1444/13 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 28 sierpnia 2013 r. UCHWAŁA NR LXVII/1444/13 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych na obszarze Miasta Łodzi. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Nazwa Ulica Numer Kod Przedszkole Miejskie nr 160 Marysińska 100A 91-850 Szkoła Podstawowa Nr 173 Sienkiewicza 46 90-009 Przedszkole Miejskie Nr 129

Nazwa Ulica Numer Kod Przedszkole Miejskie nr 160 Marysińska 100A 91-850 Szkoła Podstawowa Nr 173 Sienkiewicza 46 90-009 Przedszkole Miejskie Nr 129 Nazwa Ulica Numer Kod Przedszkole Miejskie nr 160 Marysińska 100A 91-850 Szkoła Podstawowa Nr 173 Sienkiewicza 46 90-009 Przedszkole Miejskie Nr 129 Tatrzańska 100 93-208 Przedszkole Miejskie Nr 63 Potokowa

Bardziej szczegółowo

WYKAZ SZKÓŁ PODSTAWOWYCH POSIADAJĄCYCH ZAREJESTROWANE SZKOLNE PTSM

WYKAZ SZKÓŁ PODSTAWOWYCH POSIADAJĄCYCH ZAREJESTROWANE SZKOLNE PTSM Wykaz Placówek, które zarejestrowały Koła Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych w Zarządzie Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych im. Lecha Kosiewicza w Łodzi, ul. Zamenhofa 13 (opracowała

Bardziej szczegółowo

Średnie wyniki szkół z egzaminu maturalnego 2011

Średnie wyniki szkół z egzaminu maturalnego 2011 gmina Bełchatów I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Broniewskiego 97-400 Bełchatów 1 Maja 6 gmina Kutno podstawowy 1 44,00 88,00 % rozszerzony 2 28,50 57,00 % II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

POSTANOWIENIA WSTĘPNE PONADZAKŁADOWY UKŁAD ZBIOROWY PRACY DLA PRACOWNIKÓW NIE BĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI, ZATRUDNIONYCH W SZKOŁACH I PLACÓWKACH, PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO ŁÓDŹ (tekst jednolity, po uwzględnieniu zmian wynikających

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 773/LV/2010 RADY MIASTA RYBNIKA. z dnia 29 września 2010 r.

UCHWAŁA NR 773/LV/2010 RADY MIASTA RYBNIKA. z dnia 29 września 2010 r. Or-0150/00082/10 2010/066031 UCHWAŁA NR 773/LV/2010 RADY MIASTA RYBNIKA z dnia 29 września 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 739/LII/2010 Rady Miasta Rybnika z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie przekształcenia

Bardziej szczegółowo

ŚREDNIE WYNIKI ZE SPRAWDZIANU 2013 WEDŁUG SZKÓŁ ( arkusz standardowy S-1-132, stan na dzień 17 czerwca 2013 r. )

ŚREDNIE WYNIKI ZE SPRAWDZIANU 2013 WEDŁUG SZKÓŁ ( arkusz standardowy S-1-132, stan na dzień 17 czerwca 2013 r. ) ( arkusz standardowy S--32, stan na dzień czerwca 203 r. ) wynik w pkt według umiejętności Województwo: DOLNOŚLĄSKIE MIASTO WROCŁAW MIASTO WROCŁAW 23 23,,3,, 2, 3, 2,2,, 2,, 2,2,0,, 2,, SZKOŁY STOWARZYSZENIA

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 463/2004. Rady Miejskiej w Radomiu. z dnia 5.07.2004 r. w sprawie : ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów,

Uchwała Nr 463/2004. Rady Miejskiej w Radomiu. z dnia 5.07.2004 r. w sprawie : ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, i Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji : 13.07.2004 Uchwała nr 463 Druk Nr 460 Uchwała Nr 463/2004 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 5.07.2004 r.. w sprawie : ustalenia planu sieci publicznych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/810/13 RADY MIASTA MYSŁOWICE. z dnia 27 czerwca 2013 r. statutu Miejskiego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Mysłowicach.

UCHWAŁA NR XLIII/810/13 RADY MIASTA MYSŁOWICE. z dnia 27 czerwca 2013 r. statutu Miejskiego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Mysłowicach. UCHWAŁA NR XLIII/810/13 RADY MIASTA MYSŁOWICE z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie Statutu Miejskiego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Mysłowicach Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h, art. 40

Bardziej szczegółowo

Programu rozwoju piłki ręcznej Ośrodki Szkolenia w Piłce Ręcznej (OSPR)

Programu rozwoju piłki ręcznej Ośrodki Szkolenia w Piłce Ręcznej (OSPR) Programu rozwoju piłki ręcznej Ośrodki Szkolenia w Piłce Ręcznej (OR) Wyniki prac Komisji Oceniającej wnioski szkół o przystąpienie do Programu z dnia 05.08.2015 r. WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE - DZIEWCZYNY

Bardziej szczegółowo

WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO ORAZ SPÓLEK I PODMIOTÓW Z UDZIAŁEM MIASTA. Jednostki budżetowe: l.p. nazwa adres telefon

WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO ORAZ SPÓLEK I PODMIOTÓW Z UDZIAŁEM MIASTA. Jednostki budżetowe: l.p. nazwa adres telefon WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO ORAZ SPÓLEK I PODMIOTÓW Z UDZIAŁEM MIASTA Jednostki budżetowe:. -9-00.. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Anieli Krzywoń - Zielona Góra Centrum

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Kraków, dnia 17 lipca 2012 r. Poz. 3450 UCHWAŁA NR L/654/12 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 27 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Kraków, dnia 17 lipca 2012 r. Poz. 3450 UCHWAŁA NR L/654/12 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 27 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 17 lipca 2012 r. Poz. 3450 UCHWAŁA NR L/654/12 RADY MIASTA KRAKOWA w sprawie ustalenia nazw szkół ponadgimnazjalnych i zespołów szkół. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 8 września 2014 r. Poz. 3711 UCHWAŁA NR LXXXIX/1156/14 RADY MIEJSKIEJ W BOGATYNI. z dnia 27 sierpnia 2014 r.

Wrocław, dnia 8 września 2014 r. Poz. 3711 UCHWAŁA NR LXXXIX/1156/14 RADY MIEJSKIEJ W BOGATYNI. z dnia 27 sierpnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 8 września 2014 r. Poz. 3711 UCHWAŁA NR LXXXIX/1156/14 RADY MIEJSKIEJ W BOGATYNI w sprawie ustalenia sieci szkół podstawowych, gimnazjów, zespołów

Bardziej szczegółowo

Wykaz miejskich jednostek organizacyjnych, na rzecz których Urząd Miasta Zielona Góra przeprowadza i udziela zamówienia publicznego na usługi bankowe

Wykaz miejskich jednostek organizacyjnych, na rzecz których Urząd Miasta Zielona Góra przeprowadza i udziela zamówienia publicznego na usługi bankowe Załącznik do zarządzenia nr 11.2015.K Prezydenta Miasta Zielona z dnia 19 maja 2015 r. Wykaz miejskich jednostek organizacyjnych, na rzecz których Urząd Miasta Zielona przeprowadza i udziela zamówienia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 23 września 2013 r. Poz. 5773 UCHWAŁA NR XLIII/628/13 RADY MIASTA ZABRZE z dnia 16 września 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/321/12 Rady Miejskiej

Bardziej szczegółowo

- Budynek usługowo-handlowy 08-11.07.2008. - Budynek handlowo-biurowy 08-10.07.2008. - Budynek handlowy 15-16.07.2008

- Budynek usługowo-handlowy 08-11.07.2008. - Budynek handlowo-biurowy 08-10.07.2008. - Budynek handlowy 15-16.07.2008 1. CLARE Sp. z o.o. 2. Osoby fizyczne 3. Antonika Holding S.A. - Budynek usługowo-handlowy 08-11.07.2008 - Budynek handlowo-biurowy 08-10.07.2008 - Budynek handlowy 15-16.07.2008 4. Osoby fizyczne - Budynek

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 646/2013 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 9 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Radomia.

UCHWAŁA NR 646/2013 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 9 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Radomia. UCHWAŁA NR 646/2013 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 9 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Radomia. Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS F334. Nazwa jednostki Adres Inne lokalizacje

SUPRA BROKERS F334. Nazwa jednostki Adres Inne lokalizacje Załącznik nr 9 do SIWZ 134/8/12/211/NO/ Zamawiający: Nazwa: Prezydent Miasta Legnicy działający w imieniu Gminy Adres siedziby (dyrekcji): Gmina siedziba Urząd Miasta Legnicy, 5922, Plac Słowiański 8 NIP:

Bardziej szczegółowo

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzepicach

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzepicach Partner Powiat Kłobucki Gmina Krzepice Miasto Gliwice Miasto Zabrze Nazwa jednostki organizacyjnej Powiatowy Zarząd Dróg Miejsko Gminny w Krzepicach Zarząd Dróg Miejskich Centrum Ratownictwa Zakład Gospodarki

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO. Wrocław, dnia 19 czerwca 2012 r. Poz. 2176 UCHWAŁA NR 241.XXV.2012 RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO. Wrocław, dnia 19 czerwca 2012 r. Poz. 2176 UCHWAŁA NR 241.XXV.2012 RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 19 czerwca 2012 r. Poz. 2176 UCHWAŁA NR 241.XXV.2012 RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY z dnia 8 maja 2012 r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz określenia

Bardziej szczegółowo

Obwód Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Legionowie przy ul. Zakopiańskiej 4:

Obwód Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Legionowie przy ul. Zakopiańskiej 4: Obwód Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Legionowie przy ul. Zakopiańskiej 4: Balonowa, Bałtycka, Stefana Batorego od nr 1 do nr 9A (strona nieparzysta) i od nr 2 do nr 8A (strona parzysta),

Bardziej szczegółowo

Grafik konkursu recytatorskiego 17.10.2015 Godz. 9.00 SP 1-3 gr. I SP 1-3 gr. II SP 4 6 gr. I SP 4 6 gr. II Gim gr. I Gim gr.

Grafik konkursu recytatorskiego 17.10.2015 Godz. 9.00 SP 1-3 gr. I SP 1-3 gr. II SP 4 6 gr. I SP 4 6 gr. II Gim gr. I Gim gr. Godz. 9.00 1-3 gr. I 1-3 gr. II 4 6 gr. I 4 6 gr. II Gim gr. I Gim gr. II LO 18 nr 1 im. Gustawa Morcinka nr 85 im. Benito Juareza 20 im. Stanisława Kopczyńskiego nr 139 im. Ludwiki Wawrzyńskiej nr 1 im.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.. RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia r.

UCHWAŁA NR.. RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia r. UCHWAŁA NR.. RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miasta Gdańska o nadanie statutu jednostce organizacyjnej Gminy Miasta Gdańska, Zespołowi Obsługi Placówek Oświatowych Nr 1 w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

Wystawa Za chleb i wolność (46) *********************************************

Wystawa Za chleb i wolność (46) ********************************************* Wystawa Za chleb i wolność (46) 46. I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Częstochowie Aleja Kościuszki 8 od 16 czerwca do 28 czerwca 2014 roku 45. Centrum Kształcenia Praktycznego w Częstochowie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXVI/932/10 RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU. z dnia 28 lipca 2010 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Bytomia.

UCHWAŁA NR LXVI/932/10 RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU. z dnia 28 lipca 2010 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Bytomia. UCHWAŁA NR LXVI/932/10 RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU z dnia 28 lipca 2010 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Bytomia. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 22 ust. 2, art. 40 ust. 2 pkt 1, art. 41 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Certyfikat Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty Szkoła Promująca Zdrowie

Certyfikat Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty Szkoła Promująca Zdrowie Certyfikat Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty Szkoła Promująca Zdrowie Certyfikat Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty Szkoła Promująca Zdrowie, Centrum Użyteczności Publicznej Starostwa Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 7 lutego 2014 r. Poz. 352 UCHWAŁA NR XLIX/320/14 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU. z dnia 31 stycznia 2014 r.

Opole, dnia 7 lutego 2014 r. Poz. 352 UCHWAŁA NR XLIX/320/14 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU. z dnia 31 stycznia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 7 lutego 2014 r. Poz. 352 UCHWAŁA NR XLIX/320/14 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 maja 2014 r. Poz. 4772 UCHWAŁA NR LV/604/2014 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 29 kwietnia 2014 r.

Warszawa, dnia 9 maja 2014 r. Poz. 4772 UCHWAŁA NR LV/604/2014 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 29 kwietnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 9 maja 2014 r. Poz. 4772 UCHWAŁA NR LV/604/2014 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 29 kwietnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie reorganizacji

Bardziej szczegółowo

Programu rozwoju piłki ręcznej Ośrodki Szkolenia w Piłce Ręcznej (OSPR)

Programu rozwoju piłki ręcznej Ośrodki Szkolenia w Piłce Ręcznej (OSPR) Programu rozwoju piłki ręcznej Ośrodki Szkolenia w Piłce Ręcznej (OR) Wyniki prac Komisji Oceniającej wnioski szkół o przystąpienie do Programu z dnia 28.07.2015 r. WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE - CHŁOPCY Zespół

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych na terenie Wrocławia

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych na terenie Wrocławia Projekt z dnia 25 czerwca 2014 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych na terenie ia Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 4 lipca 2013 r. Poz. 2217 UCHWAŁA NR XXXVIII/668/13 RADY MIASTA OLSZTYNA. z dnia 29 maja 2013 r.

Olsztyn, dnia 4 lipca 2013 r. Poz. 2217 UCHWAŁA NR XXXVIII/668/13 RADY MIASTA OLSZTYNA. z dnia 29 maja 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 4 lipca 2013 r. Poz. 2217 UCHWAŁA NR XXXVIII/668/13 RADY MIASTA OLSZTYNA z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie uchwalenia statutu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji dzieci do Szkoły Podstawowej Nr 5. im. I Armii Wojska Polskiego w Konstantynowie Łódzkim.

Regulamin rekrutacji dzieci do Szkoły Podstawowej Nr 5. im. I Armii Wojska Polskiego w Konstantynowie Łódzkim. Regulamin rekrutacji dzieci do Szkoły Podstawowej Nr 5 im. I Armii Wojska Polskiego w Konstantynowie Łódzkim Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991roku o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004r.

Bardziej szczegółowo

WYKAZ JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO ŁOMŻA

WYKAZ JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO ŁOMŻA WYKAZ JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO ŁOMŻA Nazwa szkoły/placówki Adres adres e-mail nr kier. 86 PRZEDSZKOLA PUBLICZNE Przedszkole Publiczne Nr 1 w Łomży Przedszkole Publiczne Nr 2 w Łomży

Bardziej szczegółowo

RANKING LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH

RANKING LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH RANKING LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nazwa szkoły Miejscowość Ranking ogólnopolski Wynik 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 I Liceum Ogólnokształcące Swarzędz 30 60,07 Liceum Ogólnokształcące

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie roku szkolnego 2012/2013

Rozpoczęcie roku szkolnego 2012/2013 Lp. Nazwa placówki Adres placówki Imię i nazwisko dyrektora 1 Szkoła Podstawowa Nr 25 im. Komisji Edukacji Narodowej ul. Grzybowska 35 00-855 Warszawa Tomasz Ziewiec 2 Szkoła Podstawowa Nr 26 im. Mirosława

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 90/2015 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 19 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 90/2015 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 19 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 90/2015 PREZYDENTA MIASTA KIELCE z dnia 19 marca 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie sporządzenia skonsolidowanego bilansu Miasta Kielce Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

w sprawie uzgodnienia warunków korzystania ze stołówek i opłat za posiłki

w sprawie uzgodnienia warunków korzystania ze stołówek i opłat za posiłki Zarządzenie Nr 4822/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie uzgodnienia warunków korzystania ze stołówek i opłat za posiłki Na podstawie art. 67a ust. 3 i art. 14 ust. 6 w związku

Bardziej szczegółowo

RANKING LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH 2015R.

RANKING LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH 2015R. RANKING LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH 2015R. Ranking Nazwa szkoły Miejscowość Wyniki Ogólnopolski 1 46 XVI LO z Oddz. Dwujęz. im. Charlesa de Gaulle'a Poznań 58,07 2 53 II LO im. Gen. Zamoyskiej i Heleny Modrzejewskiej

Bardziej szczegółowo

Szkoły uczestniczące w III ESM

Szkoły uczestniczące w III ESM Szkoły uczestniczące w III ESM 1. Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 Gimnazjum nr 55 ul. Żonkilowa 34 60-175 Poznao 2. Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 Gimnazjum nr 2 ul. Powstaoców

Bardziej szczegółowo

GMINA PORĄBKA. www.porabka.pl

GMINA PORĄBKA. www.porabka.pl GMINA PORĄBKA www.porabka.pl Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Czańcu ul. Kard. K. Wojtyły 32 43-354 Czaniec woj. śląskie tel: (033)8109104 e-mail: spczaniec@poczta.onet.pl www.czaniec-szkola.pl

Bardziej szczegółowo

w sprawie zmiany nazw zespołów szkół oraz szkół wchodzących w ich skład

w sprawie zmiany nazw zespołów szkół oraz szkół wchodzących w ich skład Uchwała Nr XXX/635/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 27 maja 2004 roku w sprawie zmiany nazw zespołów szkół oraz szkół wchodzących w ich skład Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

PRZEDSZKOLA. Lista nagrodzonych przedszkoli i szkół w Konkursie Dobrej Formy. Placówka Ulica Miasto. Przedszkole nr 30 Mały Olimpijczyk

PRZEDSZKOLA. Lista nagrodzonych przedszkoli i szkół w Konkursie Dobrej Formy. Placówka Ulica Miasto. Przedszkole nr 30 Mały Olimpijczyk Lista nagrodzonych przedszkoli i szkół w Konkursie Dobrej Formy PRZEDSZKOLA Przedszkole nr 30 Mały Olimpijczyk Szamotulska 75A Poznań Przedszkole nr 18 Wiolinek H. Sienkiewicza 85 Wrocław Przedszkole nr

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Ogólnokształcących. Liceum Ogólnokształcące. Im. J.I. Kraszewskiego Ul. Kraszewskiego 1 21-500 Biała-Podlaska. I Liceum Ogólnokształcące

Zespół Szkół Ogólnokształcących. Liceum Ogólnokształcące. Im. J.I. Kraszewskiego Ul. Kraszewskiego 1 21-500 Biała-Podlaska. I Liceum Ogólnokształcące 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Zespół Szkół Ogólnokształcących Im. J.I. Kraszewskiego Ul. Kraszewskiego 1 21-500 Biała-Podlaska Im. A. Mickiewicza Ul. Brukowa 2 15-950 Białystok Liceum Ogólnokształcące

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/29/2015 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 25 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR VII/29/2015 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 25 lutego 2015 r. UCHWAŁA NR VII/29/2015 RADY MIASTA SANDOMIERZA z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/244/2005 Rady Miasta Sandomierza z dnia 6 lipca 2005 roku w sprawie organizacji obsługi ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

Harmonogram dyżurów oddziałów przedszkolnych w okresie od 29 czerwca 2015 roku do 31 sierpnia 2015 roku. Dzielnica L.p. Szkoła Adres Telefon

Harmonogram dyżurów oddziałów przedszkolnych w okresie od 29 czerwca 2015 roku do 31 sierpnia 2015 roku. Dzielnica L.p. Szkoła Adres Telefon Harmonogram dyżurów oddziałów przedszkolnych w okresie od 29 czerwca 2015 roku do 31 sierpnia 2015 roku Termin dyżuru - turnus Dzielnica L.p. Szkoła Adres Telefon 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Szkoła

Bardziej szczegółowo

WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO I MATEMATYKI W ROKU 2012

WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO I MATEMATYKI W ROKU 2012 WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO I MATEMATYKI W ROKU 2012 MATURA 2012 CZĘŚĆ PISEMNA POZIOM PODSTAWOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 1 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W BRZEGU TECHNIKUM NR 1 142

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 528/XXXVI/2013 RADY MIASTA RYBNIKA z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie założenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 14 w Rybniku

UCHWAŁA NR 528/XXXVI/2013 RADY MIASTA RYBNIKA z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie założenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 14 w Rybniku Or.0007.105.2013 2013/046339 Na podstawie: UCHWAŁA NR 528/XXXVI/2013 RADY MIASTA RYBNIKA w sprawie założenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 14 w Rybniku - art. 18 ust. 2 pkt 9 lit h ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2015 r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2015 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Miasta Gdyni Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM WYOZU ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH

HARMONOGRAM WYOZU ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH HARMONOGRAM WYOZU ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH zabudowa wielorodzinna miasta Koszalina w 2015r. UWAGA! Zbiórka obejmuje: meble, zużyty sprzęt elektryczny i elktroniczny, zużyte opony. *Nie dotyczy: gruzu,

Bardziej szczegółowo

Wyróżnienia za aktywność w realizacji projektów edukacyjnych UE i realizowanych z funduszy UE

Wyróżnienia za aktywność w realizacji projektów edukacyjnych UE i realizowanych z funduszy UE Wyróżnienia za aktywność w realizacji projektów edukacyjnych UE i realizowanych z funduszy UE 30 kwietnia 2014 r. 10 lecie warszawskiej oświaty w Unii Europejskiej Przedszkole nr 344 Przedszkole Integracyjne

Bardziej szczegółowo

Wykaz planowanych linii TRAMWAJOWYCH - wariant W2. częstotliwość podstawowa 7,5 minuty

Wykaz planowanych linii TRAMWAJOWYCH - wariant W2. częstotliwość podstawowa 7,5 minuty 1 1 2 2 3 3 4 4 5 6 6 7 7 8 8 9 9 CHOJNY Kilińskiego - Wojska Polskiego - Zgierska - Limanowskiego ŻABIENIEC DĄBROWA - Dąbrowskiego - Piotrkowska - Kościuszki - Zachodnia - Limanowskiego - Aleksandrowska

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 971/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie uzgodnienia warunków korzystania ze stołówek i opłat za posiłki

Zarządzenie Nr 971/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie uzgodnienia warunków korzystania ze stołówek i opłat za posiłki Zarządzenie Nr 971/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie uzgodnienia warunków korzystania ze stołówek i opłat za posiłki Na podstawie art. 67a ust. 3 i art. 14 ust. 6 w związku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXXIX/1654/14 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 16 stycznia 2014 r.

UCHWAŁA NR LXXIX/1654/14 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 16 stycznia 2014 r. UCHWAŁA NR LXXIX/1654/14 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz granic ich obwodów. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

1. Centrum Kształcenia Praktycznego ul. Hetmańska 45 b 35-078 Rzeszów Regon 180587959 NIP 813-362-79-95 2. Gimnazjum Nr 1 ul. Pułaskiego 11 35-011

1. Centrum Kształcenia Praktycznego ul. Hetmańska 45 b 35-078 Rzeszów Regon 180587959 NIP 813-362-79-95 2. Gimnazjum Nr 1 ul. Pułaskiego 11 35-011 1. Centrum Kształcenia Praktycznego ul. Hetmańska 45 b 35-078 Rzeszów Regon 180587959 NIP 813-362-79-95 2. Gimnazjum Nr 1 ul. Pułaskiego 11 35-011 Rzeszów Regon 690668226 NIP 813-300-62-01 3. Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE. z dnia... 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Namysłów

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE. z dnia... 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Namysłów Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE z dnia... 204 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Namysłów Na podstawie art. 8 ust. 2 pkt ustawy z dnia 8 marca 990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Szkoła bez barier

REGULAMIN REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Szkoła bez barier FER.042.21.2014 Częstochowa, 14.10.2014 r. REGULAMIN REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Szkoła bez barier Program Priorytet IX. Działanie 9.1. Podziałanie 9.1.2. Nazwa Projektu Nr Projektu

Bardziej szczegółowo

Uniwersytety WSKAŹNIK. i niepubliczne uczelnie akademickie o charaktrerze uniwersyteckim MIEJSCE

Uniwersytety WSKAŹNIK. i niepubliczne uczelnie akademickie o charaktrerze uniwersyteckim MIEJSCE 1 Uniwersytet Jagielloński 1 2 100,00 2 Uniwersytet Warszawski 2 1 99,92 3 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 3 3 80,08 4 Uniwersytet Wrocławski 4 4 72,31 5 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia 16 grudnia 2009 r.

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia 16 grudnia 2009 r. OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia 16 grudnia 2009 r. Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r.

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Wyniki szkół z egzaminu gimnazjalnego 2014 Województwo łódzkie bełchatowski m. Bełchatów Publiczne Gimnazjum nr 3 w Bełchatowie ul. Edwardów 5 Bełchatów polski 113

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 5 lipca 2012 r. Poz. 5073

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 5 lipca 2012 r. Poz. 5073 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 5 lipca 2012 r. Poz. 5073 UCHWAŁA Nr XXXVIII/975/2012 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie połączenia Bursy nr

Bardziej szczegółowo

Wykaz jednostek edukacyjnych biorących udział w projekcie Praktyka czyni mistrza!

Wykaz jednostek edukacyjnych biorących udział w projekcie Praktyka czyni mistrza! Wykaz jednostek edukacyjnych biorących udział w projekcie Praktyka czyni mistrza! 1. nazwa jednostki ulica miasto Przedszkole nr 1 Obrońców Chorzowa 14 Chorzów 2. Przedszkole nr 13 Sobieskiego 13 Chorzów

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE NAZWA SZKOŁY ULICA NR KOD MIASTO 1 Prywatna Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Myślenicach Kazimierza Wielkiego 53 32-400 Myślenice 2 PIENIŃSKA SZKOŁA ZAWODOWA W SZCZAWNICY SZLACHTOWSKA

Bardziej szczegółowo

Średnie wyniki szkół - sprawdzian w 2014 roku - termin główny ( arkusz standardowy S-1)

Średnie wyniki szkół - sprawdzian w 2014 roku - termin główny ( arkusz standardowy S-1) 01 Kobyłka Niepubliczna Szkoła Podstawowa "ANIMUS" Kobyłka Ks. Marmo 13C 2 29,5 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Zofii Nałkowskiej w Kobyłce w Zespole Szkół Publicznych Nr 1 w Kobyłce Publiczna Szkoła

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/39/2015 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY. z dnia 13 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR V/39/2015 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY. z dnia 13 marca 2015 r. UCHWAŁA NR V/39/2015 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie ustalenia granic obwodów dla szkół podstawowych i gimnazjów w Gminie Miasta Dębica Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Wykaz ulic miasta Łodzi zaliczonych do kategorii dróg powiatowych. Stan na dzień 01.01.2015 r.

Wykaz ulic miasta Łodzi zaliczonych do kategorii dróg powiatowych. Stan na dzień 01.01.2015 r. Wykaz ulic miasta Łodzi zaliczonych do kategorii dróg powiatowych. Stan na dzień 01.01.2015 r. 1. 11 Listopada 2. 1 Maja aleja 3. 3 Maja 4. 6 Sierpnia (odc. Kościuszki - Al. Włókniarzy) 5. Abramowskiego

Bardziej szczegółowo

LISTA WOLNYCH MIEJSC W ŁODZI szkoły publiczne

LISTA WOLNYCH MIEJSC W ŁODZI szkoły publiczne LISTA WOLNYCH MIEJSC W ŁODZI szkoły publiczne II Liceum Ogólnokształcące w Łodzi Łódź, Nowa 11/13 (1b) pol-franc-wok (franc*-ang*) 8 (1d) pol-ang-hist (ang*-niem*) 1 VI Liceum Ogólnokształcące w Łodzi

Bardziej szczegółowo

MIASTO WROCŁAW "ABOR" PRYWATNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE WE WROCŁAWIU. Przystąpiło do egzaminu Otrzymało świadectwo dojrzałości Zdawalność 12 9 75,0%

MIASTO WROCŁAW ABOR PRYWATNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE WE WROCŁAWIU. Przystąpiło do egzaminu Otrzymało świadectwo dojrzałości Zdawalność 12 9 75,0% ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO I ŚREDNIE WYNIKI (W PKT %) Z PRZEDMIOTÓW OBOWIĄZKOWYCH WEDŁUG SZKÓŁ (przystępujący po raz pierwszy) - stan na 13 września 2010r. (z uwzględnieniem sesji poprawkowej) MIASTO

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIX/1221/13 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 17 października 2013 r.

UCHWAŁA NR XLIX/1221/13 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 17 października 2013 r. UCHWAŁA NR XLIX/1221/13 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 17 października 2013 r. w sprawie nadania statutu Centrum Usług Informatycznych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN II ETAPU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Szkoła bez barier

REGULAMIN II ETAPU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Szkoła bez barier FER.042.21.2014 Częstochowa, 01.09.2014 r. REGULAMIN II ETAPU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Szkoła bez barier Regulamin określa zasady uczestnictwa w Projekcie pn. Szkoła bez barier współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO BIELSKO-BIAŁA

WYKAZ PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO BIELSKO-BIAŁA WYKAZ PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO BIELSKO-BIAŁA Przedszkola: P-le Nr Adres Telefon 2 ul. B. Krzywoustego 3 8124416 4 ul. K. Wielkiego 12 8145226 5 ul.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXII/157/2012 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 28 sierpnia 2012 r.

Uchwała Nr XXII/157/2012 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 28 sierpnia 2012 r. Uchwała Nr XXII/157/2012 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie utworzenia Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Powiecie Żarskim Na podstawie art. 12, pkt 8 lit i) ustawy

Bardziej szczegółowo

Wykaz placówek do których należy dostarczyć materiały warsztatowe

Wykaz placówek do których należy dostarczyć materiały warsztatowe Załącznik nr 2 Wykaz placówek do których należy dostarczyć materiały warsztatowe 1. CII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi (ul. Bartnicza 2, 03-358 2. CXIX Liceum Ogólnokształcące im.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXII/223/12 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 9 marca 2012 r.

Uchwała Nr XXII/223/12 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 9 marca 2012 r. Uchwała Nr XXII/223/12 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 9 marca 2012 r. w sprawie ustalenia granic obwodów dla szkół podstawowych i gimnazjów w Gminie Miasta Dębica Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Wykaz linii TRAMWAJOWYCH - wariant W0 - istniejący układ

Wykaz linii TRAMWAJOWYCH - wariant W0 - istniejący układ 1 20 20 DWORZEC ŁÓDŹ CHOJNY - Kilińskiego - Franciszkańska - Wojska Polskiego - STRYKOWSKA 2 12 12 DĄBROWA - Dąbrowskiego - Rzgowska - plac Niepodległości - Piotrkowska - Żwirki - Kościuszki - Zachodnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY załącznik do zarządzenia nr 5/2014 Dyrektora DBFO z dnia 02.06.2014 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty - Praga Południe m.st. Warszawy ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 17 grudnia 2013 r. Poz. 5669 UCHWAŁA NR XXXIV/160/13 RADY POWIATU W SKIERNIEWICACH z dnia 30 października 2013 r. w sprawie utworzenia Centrum Administracyjnego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr../../.. Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia.

Uchwała Nr../../.. Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia. Uchwała Nr../../.. Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia. /Projekt/ w sprawie ustalenia planu sieci szkół ponadgimnazjalnych i szkół specjalnych w Powiecie Oświęcimskim. Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Obszary zdegradowane i rozwojowe na terenie miasta

Obszary zdegradowane i rozwojowe na terenie miasta Obszary zdegradowane i rozwojowe na terenie miasta I. OBSZAR CENTRUM (ob. zdegradowany i rozwojowy) mieści się w granicach ulic: Orlińskiego Poznańskiej Kossaka Al. Niepodległości Al. Wolności Głowackiego

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKIE KUJAWSKO- POMORSKIE MAŁOPOLSKIE. Gimnazjum im. Tonyego Halika w Radzikach Dużych 87-337 Wąpielsk

MAZOWIECKIE KUJAWSKO- POMORSKIE MAŁOPOLSKIE. Gimnazjum im. Tonyego Halika w Radzikach Dużych 87-337 Wąpielsk MAZOWIECKIE KUJAWSKO- POMORSKIE MAŁOPOLSKIE Publiczne Gimnazjum nr 3 w Pruszkowie im. Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej al. Wojska Polskiego 34 08-800 Pruszków Młochowie ul. Mazowiecka 46 05-831 Młochów Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 13 marca 2015 r. Poz. 941 UCHWAŁA NR V/30/2015 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Centrum Sportu i Rekreacji w Łasku Na podstawie art. 16

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 10 czerwca 2015 r. Poz. 3546 UCHWAŁA NR XIV/279/15 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 27 maja 2015 roku

Kraków, dnia 10 czerwca 2015 r. Poz. 3546 UCHWAŁA NR XIV/279/15 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 27 maja 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 10 czerwca 2015 r. Poz. 3546 UCHWAŁA NR XIV/279/15 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 27 maja 2015 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Praga Południe m.st. Warszawy ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Organizacyjny Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Praga Południe m.st.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LXXII/688/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 października 2014 r.

Uchwała Nr LXXII/688/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 października 2014 r. Uchwała Nr LXXII/688/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 października 2014 r. w sprawie: ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Nowy Sącz.

Bardziej szczegółowo

the following State Universities provide programmes on physiotherapy:

the following State Universities provide programmes on physiotherapy: Poland the following State Universities provide programmes on physiotherapy: 1. Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie 31-571 Kraków, Al. Jana Pawła II 78 tel. (+48-12) 683 10

Bardziej szczegółowo

Tabela 1 Termomodernizacje wykonane w zabudowie mieszkaniowej Miasto Zielona Góra

Tabela 1 Termomodernizacje wykonane w zabudowie mieszkaniowej Miasto Zielona Góra Tabela 1 Termomodernizacje wykonane w zabudowie mieszkaniowej Miasto Zielona Góra 1 Budynek wielorodzinny SM Zacisze ul. Agrestowa 7-69 Budynek wielorodzinny SM Zacisze ul. Agrestowa - Budynek wielorodzinny

Bardziej szczegółowo

Dni Otwarte w szkołach ponadgimnazjalnych. Rekrutacja 2014/2015 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Dni Otwarte w szkołach ponadgimnazjalnych. Rekrutacja 2014/2015 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Dni Otwarte w szkołach ponadgimnazjalnych Rekrutacja 2014/2015 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE lp Nazwa i adres szkoły Terminy 1 Liceum Ogólnokształcące nr I Wrocław, ul Księcia Józefa Poniatowskiego 9 2 Zespół

Bardziej szczegółowo

Statut Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Śródmieście m. st. Warszawy

Statut Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Śródmieście m. st. Warszawy Statut Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Śródmieście m. st. Warszawy Uchwała Nr LXII/1799/2005 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 24 listopada 2005 roku zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia

Bardziej szczegółowo

ŚREDNIE WYNIKI SZKÓŁ Z EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2014 ( arkusz standardowy, termin główny i dodatkowy, stan na dzień 24 września 2014 r.

ŚREDNIE WYNIKI SZKÓŁ Z EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2014 ( arkusz standardowy, termin główny i dodatkowy, stan na dzień 24 września 2014 r. ŚREDNIE WYNIKI SZKÓŁ Z EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 04 ( arkusz standardowy, termin główny i dodatkowy, stan na dzień 4 września 04 r. ) język polski historia i WOS matematyka przedm. przyrodn. Województwo:

Bardziej szczegółowo

WYKAZ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH OBJĘTYCH OBSŁUGĄ PRZEZ ZESPÓŁ EKONOMIKI OŚWIATY W KRAKOWIE PRZEDSZKOLA SZKOŁY PODSTAWOWE

WYKAZ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH OBJĘTYCH OBSŁUGĄ PRZEZ ZESPÓŁ EKONOMIKI OŚWIATY W KRAKOWIE PRZEDSZKOLA SZKOŁY PODSTAWOWE PRZEDSZKOLA Załącznik Nr do Zarządzenia Nr 386/0 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 0--0 WYKAZ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH OBJĘTYCH OBSŁUGĄ PRZEZ ZESPÓŁ EKONOMIKI OŚWIATY W KRAKOWIE w zakresie par. ust.

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. UNICEF W TURKU W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

ZASADY REKRUTACJI DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. UNICEF W TURKU W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 ZASADY REKRUTACJI DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. UNICEF W TURKU W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 I. Zasady rekrutacji dzieci tworzy się na podstawie przepisów: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r.

Bardziej szczegółowo

MIASTO WROCŁAW "ABOR" PRYWATNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE WE WROCŁAWIU UL. PABIANICKA 2 "NOVA" CENTRUM EDUKACYJNE UL. OŁAWSKA 4

MIASTO WROCŁAW ABOR PRYWATNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE WE WROCŁAWIU UL. PABIANICKA 2 NOVA CENTRUM EDUKACYJNE UL. OŁAWSKA 4 ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO I ŚREDNIE WYNIKI (W PKT %) Z PRZEDMIOTÓW OBOWIĄZKOWYCH WEDŁUG SZKÓŁ (przystępujący po raz pierwszy) - stan na 20 września 2012 r. MIASTO WROCŁAW "ABOR" PRYWATNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/153/2011 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU. z dnia 29 grudnia 2011 r.

UCHWAŁA NR XIII/153/2011 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU. z dnia 29 grudnia 2011 r. UCHWAŁA NR XIII/153/2011 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego pod nazwą Pływalnia Miejska im. Stefana Komendy w Busku-Zdroju w jednostkę

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr../../.. Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia..

Uchwała Nr../../.. Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia.. OBR.0006.322.2013 Uchwała Nr../../.. Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia.. /Projekt/ w sprawie ustalenia planu sieci szkół ponadgimnazjalnych i szkół specjalnych w Powiecie Oświęcimskim. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM WYWOZU ZMIESZANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH Z ZABUDOWY WIELORODZINNEJ GMINA MIASTO LĘBORK ROK 2014

HARMONOGRAM WYWOZU ZMIESZANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH Z ZABUDOWY WIELORODZINNEJ GMINA MIASTO LĘBORK ROK 2014 PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK HARMONOGRAM WYWOZU ZMIESZANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH Z ZABUDOWY WIELORODZINNEJ GMINA MIASTO LĘBORK ROK 2014 DZIEŃ WYWOZU LOKALIZACJA POJEMNIKÓW/ KONTENERÓW Numer

Bardziej szczegółowo

EWD krakowskich szkół 2013 Gimnazja

EWD krakowskich szkół 2013 Gimnazja EWD krakowskich szkół 2013 Gimnazja NAZWA SZKOŁY 1. 2. Publiczne Gimnazjum nr 52 Ojców Pijarów im. ks. Stanisława Konarskiego Prywatne Gimnazjum Akademickie nr 6 im. Fryderyka Chopina Dzielskiego 1 6,82

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z REKRUTACJI SZKÓŁ DO UDZIAŁU W PROJEKCIE - 3.3.4 - JAKO SZKOŁY PROWADZĄCE PROJEKTOWE OŚRODKI ZAINTERESOWAŃ STREFY ODKRYWANIA TALENTÓW

PROTOKÓŁ Z REKRUTACJI SZKÓŁ DO UDZIAŁU W PROJEKCIE - 3.3.4 - JAKO SZKOŁY PROWADZĄCE PROJEKTOWE OŚRODKI ZAINTERESOWAŃ STREFY ODKRYWANIA TALENTÓW Projekt Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy uzyskał tytuł "Najlepsza inwestycja w człowieka 2010" w konkursie Dobre Praktyki EFS 2010 Ministra Rozwoju Regionalnego PROTOKÓŁ Z REKRUTACJI

Bardziej szczegółowo

POWIAT KRAKOWSKI Wyniki sprawdzianu szóstoklasistów 2013

POWIAT KRAKOWSKI Wyniki sprawdzianu szóstoklasistów 2013 POWIAT KRAKOWSKI Wyniki sprawdzianu szóstoklasistów 2013 1. 2. Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy Szczodrkowice, 3 32.56 Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego Damice, 53 32.17 3. Szkoła Podstawowa im.

Bardziej szczegółowo

Rejestr Miejskich Jednostek Organizacyjnych Strona: 1. Lp. Nazwa podmiotu Siedziba, adres, telefon Status prawny Data wpisu Data wykr.

Rejestr Miejskich Jednostek Organizacyjnych Strona: 1. Lp. Nazwa podmiotu Siedziba, adres, telefon Status prawny Data wpisu Data wykr. Rejestr Miejskich Jednostek Organizacyjnych Strona: 1 1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej al. Zjednoczenia 110 65-120 Zielona Góra REGON: 000160821 NIP: 929-011-25-21 samorządowy zakład budżetowy

Bardziej szczegółowo

S T A T U T ZESPOŁU EKONOMICZNO - ADMINISTRACYJNEGO PLACÓWEK OŚWIATOWO WYCHOWAWCZYCH W ZBLEWIE

S T A T U T ZESPOŁU EKONOMICZNO - ADMINISTRACYJNEGO PLACÓWEK OŚWIATOWO WYCHOWAWCZYCH W ZBLEWIE S T A T U T ZESPOŁU EKONOMICZNO - ADMINISTRACYJNEGO PLACÓWEK OŚWIATOWO WYCHOWAWCZYCH W ZBLEWIE I. CELE I ZADANIA 1 Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Placówek Oświatowo Wychowawczych w Zblewie zwany

Bardziej szczegółowo