ZESPÓŁ LABORATORIÓW BADAWCZYCH GROUP OF TESTING LABORATORIES

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZESPÓŁ LABORATORIÓW BADAWCZYCH GROUP OF TESTING LABORATORIES"

Transkrypt

1 ZESPÓŁ LABORATORIÓW BADAWCZYCH GROUP OF TESTING LABORATORIES

2 Kierownik Zespołu Laboratoriów Badawczych dr inż. Ewa Szewczak tel.: (22) , w. 174, fax: (22) Kierownik ds. Jakości Zespołu Laboratoriów Badawczych dr inż. Ewa Szewczak Kierownik Techniczny Zespołu Laboratoriów Badawczych mgr inż. Krzysztof Kostecki tel.: (22) , w. 483 fax: (22) Head of the Group of Testing Laboratories Ewa Szewczak, PhD tel.: (+48 22) Quality Manager Ewa Szewczak, PhD Technical Manager Krzysztof Kostecki, MSc tel.: (+48 22)

3 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ZESPÓŁ LABORATORIÓW BADAWCZYCH W skład ZESPOŁU LABORATORIÓW BADAWCZYCH INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ wchodzą następujące laboratoria: Akustyczne Badań Ogniowych Badań Podłoża Budowlanego Betonu Fizyki Cieplnej, Instalacji Sanitarnych i Środowiska Konstrukcji i Elementów Budowlanych Łączników i Wyrobów Budowlanych Materiałów Budowlanych Okuć i Ślusarki Budowlanej W Instytucie Techniki Budowlanej działa również akredytowane LABORATORIUM WZORCUJĄCE. Informacja o pełnym zakresie akredytacji laboratoriów badawczych ITB znajduje się na stronie BUILDING RESEARCH INSTITUTE GROUP OF TESTING LABORATORIES The following laboratories are included in the GROUP OF TESTING LABORATORIES OF THE BUILDING RESEARCH INSTITUTE: Acoustic Fire Building Soil Concrete Thermal Physics, Sanitary Systems and Environment Building Structures Fasteners and Building Products Building Materials Building Hardware and Ironmongery In the Institute, the accredited CALIBRATION LABORATORY operates and conducts the calibration of measuring equipment for ITB as well as other clients. For information on full accreditation range of ITB testing laboratories please see the website. 3

4 Zespół Laboratoriów Badawczych istnieje od 1992 roku, a od stycznia 1995 roku posiada akredytację Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji. Zespół Laboratoriów Badawczych spełnia wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025, potwierdzone akredytacją Polskiego Centrum Akredytacji (certyfikat nr AB 023). Zadaniem Zespołu Laboratoriów Badawczych jest prowadzenie specjalistycznych badań materiałów i wyrobów budowlanych, badań na potrzeby europejskich oraz krajowych ocen technicznych i certyfikacji wyrobów. Badania stanowią podstawę do oznakowania krajowych wyrobów budowlanych znakiem oraz wyrobów w obszarze Unii Europejskiej oznakowaniem. Zespół prowadzi również badania zanieczyszczeń środowiska. Zespół Laboratoriów Badawczych wykonuje badania mechaniczne, chemiczne, ogniowe, akustyczne, biologiczne, elektryczne i elektroniczne, nieniszczące, radiochemiczne i promieniowania, kompatybilności elektromagnetycznej, właściwości fizycznych oraz badania dotyczące m.in. inżynierii środowiska. Od 1 maja 2004 roku Instytut Techniki Budowlanej jest jednostką notyfikowaną Komisji Europejskiej i krajom członkowskim UE, nr W 2013 roku Instytut Techniki Budowlanej uzyskał notyfikację do realizacji zadań określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011. Gwarancją wysokiej jakości i rzetelności wykonywanych badań jest kompetentna i wykształcona kadra pracowników oraz nowoczesna baza badawcza. Zespół dąży do zaspokojenia potrzeb klientów poprzez rozwój metod badawczych, modernizację wyposażenia oraz stałe udoskonalanie własnego systemu zarządzania. Instytut Techniki Budowlanej jest członkiem rzeczywistym Klubów: Klub Polskie Forum ISO 9000, Klub Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB. Pracownicy Zespołu Laboratoriów Badawczych Instytutu aktywnie uczestniczą w działalności na forum międzynarodowym, w tym w grupach sektorowych i horyzontalnych oraz Grupie Doradczej Jednostek Notyfikowanych, a także w pracach wielu komitetów technicznych, komisji i grup roboczych międzynarodowych organizacji naukowych (ENBRI, EGOLF, ELGIP, CICIND, RILEM), normalizacyjnych (ISO, CEN) oraz oceniających wyroby budowlane (UEAtc, EOTA, WFTAO). Instytut jest koordynatorem Polskiej Grupy Jednostek Notyfikowanych i utrzymuje jej witrynę na swojej stronie internetowej 4

5 The Group of Testing Laboratories has operated since In January 1995 was granted accreditation of Polish Centre for Testing and Certification. At present, the Group of Testing Laboratories is granted accreditation of Polish Centre for Accreditation (certificate no. AB 023) and meets requirements of PN-EN ISO/IEC The task of the Group of Testing Laboratories is to conduct the tests of construction materials and products as well as assessments of environmental pollution. For the needs of Polish and European Technical Assessments and certification of products, laboratories carry out tests, which are the basis for marking products with or mark. Tests areas: mechanical, chemical, fire, acoustic, biological, electrical and electronic, non-destructive, radiochemical and radiation, determination of physical properties, electromagnetic compatibility and tests in the fields of the environmental engineering, etc. Since the 1st May 2004, Building Research Institute is the Notified Body to the European Commission and to the Member States of European Union under the number In 2013 Building Research Institute (ITB) has received notification to carry out the tasks set out in Regulation (EU) No 305/2011. Qualified personnel, having high scientific and professional position in Poland and abroad, as well as strong and modern research basis, are the guarantees of high quality of conducted tests. The Group aims to meet the needs of customers by developing tests methods, modernization of equipment and constant improvement of its own quality system. Building Research Institute is the member of the following unions: Polish Forum ISO 9000, Polish Testing Laboratories Club POLLAB. Institute actively participates in building research activity on the international forum, among other by contribution in the works of Sector, Horizontal and Advisory Group of Notified Bodies and many technical committees, commissions and working groups within international scientific (CICIND, RILEM, EGOLF, ELGIP, ENBRI) and standardization (CEN, ISO) organizations, as well as those for assessment of building materials (UEAtc, EOTA, WFTAO). The Institute coordinates the Polish Group of Notified Bodies (PGJN). The website includes a regularly updated PGJN folder thorough which current information on the work of PGNB-CPD is published. 5

6 ZESPÓŁ LABORATORIÓW BADAWCZYCH LABORATORIUM AKUSTYCZNE Badamy parametry akustyczne w warunkach laboratoryjnych i terenowych: elementów budowlanych, w tym: przegród ściennych i stropowych, dachów, drzwi, okien, elementów wentylacyjnych, pakietów szklanych, podłóg pływających, lekkich układów podłogowych, wykładzin podłogowych, podłóg podniesionych, sufitów podwieszanych, ekranów akustycznych materiałów i ustrojów dźwiękochłonnych, przedmiotów i urządzeń stanowiących elementy wyposażenia wnętrz głośników stanowiących elementy systemów nagłaśniania, w tym DSO Badamy warunki akustyczne: w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej, w tym: pomieszczeń technicznych, instalacji (c.o. i c.w., wentylacyjnych, dźwigowych) i innych elementów stanowiących wyposażenie techniczne budynku w pomieszczeniach o akustyce kwalifikowanej (w tym w pomieszczeniach z systemem nagłaśniania i DSO) środowiska zewnętrznego Określamy m.in.: izolacyjność akustyczną od dźwięków powietrznych i uderzeniowych elementów budowlanych i przegród w budynku współczynnik pochłaniania dźwięku materiałów i ustrojów dźwiękochłonnych współczynniki oceny akustycznej ekranów drogowych sztywność dynamiczną materiałów sprężystych używanych w pływających podłogach oporność przepływu materiałów porowatych czas pogłosu oraz inne parametry charakteryzujące warunki pogłosowe w pomieszczeniach o akustyce kwalifikowanej (m.in. wskaźniki transmisji mowy, czas wczesnego zaniku, wskaźnik przejrzystości) poziom hałasu (ciśnienia akustycznego i poziom dźwięku A) w pomieszczeniach oraz w środowisku, w tym hałas pochodzący od ruchu drogowego, szynowego, lotniczego oraz zakładów przemysłowych skuteczność zabezpieczeń akustycznych poziom mocy akustycznej maszyn i urządzeń charakterystyki kierunkowe źródeł dźwięku 6 Kierownik: dr inż. Elżbieta Nowicka tel.: (+48 22) , ul. Ksawerów 21, Warszawa

7 GROUP OF TESTING LABORATORIES ACOUSTIC LABORATORY We carry out the tests of acoustical parameters in laboratory and in-situ of: building elements, including: walls and floors, roofs, doors, windows, ventilation elements, glass, floating floors, lightweight floors, floor coverings, access floors, noise barriers sound-absorption materials and structures, objects and equipment as furnishings loudspeakers, including sound alarm systems We study the acoustical conditions in: residential buildings, housing and public buildings, including: technical rooms, installations (central heating and water, ventilation, lifts) and other technical equipment of buildings rooms of qualified acoustics (with sound alarm systems) external environment We determine: airborne and impact sound insulation of building elements sound absorption coefficient of materials and structures acoustical parameters of noise barriers dynamic stiffness of resilient materials used in floating floors airflow resistance of porous materials reverberation time and other parameters of rooms (like reverberation time, speech transmission index, early decay time) noise level (sound pressure level and A sound level) in rooms and in external environment, including noise from roads, railways, aircrafts and industries insertion loss of acoustical barriers sound power level of machines and other equipment directional characteristics of sound sources Head of laboratory: Elżbieta Nowicka, PhD 7

8 ZESPÓŁ LABORATORIÓW BADAWCZYCH LABORATORIUM BADAŃ OGNIOWYCH Oddział Mazowiecki ITB Pionki Badamy: Określamy m.in.: wyroby budowlane i elementy budynku, takie jak: ściany, stropy i dachy, belki, słupy, schody, balkony, sufity podwieszane i okładziny sufitowe, ściany osłonowe, drzwi i okna, przewody wentylacyjne, klapy przeciwpożarowe, uszczelnienia przejść instalacji, uszczelnienia złączy liniowych również z przemieszczeniem, szyby i kanały instalacyjne, podłogi podniesione, systemy transportowe i ich zamknięcia, przewody oddymiające, kurtyny dymowe, klapy dymowe, wentylatory oddymiające systemy zabezpieczeń ogniochronnych elementów konstrukcji budynku zabezpieczenia ogniochronne drewna i materiałów drewnopochodnych wyroby termopęczniejące, elastyczne wyroby wykończeniowe i tkaniny, fotele i siedziska kable elektryczne w zakresie zapewnienia ciągłości dostawy energii i sygnału kable elektryczne, listwy kablowe i rury instalacyjne do prowadzenia kabli w zakresie reakcji na ogień oraz toksyczności produktów rozkładu i spalania drzwi przystankowe do dźwigów, szafki na płyny łatwopalne, szafki na butle ze sprężonym gazem, płyty gipsowo-kartonowe Nowe stanowiska (piece) do badań odporności ogniowej pozwalają na badania elementów pionowych o szerokości do 10 m i wysokości do 7 m oraz elementów poziomych o rozpiętości do 11,35 m. Ponadto badania rozprzestrzeniania ognia przez ściany zewnętrzne przy oddziaływaniu ognia od zewnątrz prowadzone są obecnie przez cały rok. reakcję na ogień wyrobów budowlanych (w tym komplet badań do klasyfikacji europejskiej) oddziaływanie ognia zewnętrznego na dachy rozprzestrzenianie ognia przez elementy budynku odporność ogniową nośnych i nienośnych elementów budynku, przy oddziaływaniu według krzywej standardowej, węglowodorowej, tunelowej i innych scenariuszy przyrostu temperatury odporność ogniową elementów składowych systemów instalacji użytkowych w budynku oraz kurtyn dymowych, klap dymowych i wentylatorów oddymiających dymoszczelność drzwi skuteczność ogniochronną systemów zabezpieczeń elementów konstrukcyjnych budynku stopień palności, w tym wyrobów elastycznych i tkanin oraz mebli toksyczność produktów rozkładu i spalania oraz właściwości dymotwórcze ciśnienie pęcznienia i wysokość spęcznienia wyrobów termopęczniejących spójność rdzenia płyt gipsowo-kartonowych przy działaniu wysokiej temperatury ciągłość dostawy energii i sygnału przez instalacje elektryczne, reakcję na ogień wyrobów elektrycznych oraz gęstość dymów wydzielanych przez palące się przewody lub kable i kwasowość gazów powstałych podczas spalania materiałów kabli elektrycznych odporność na pożar zarośli drogowych urządzeń przeciwhałasowych W ramach notyfikacji określamy klasyfikacje ogniowe do oznakowania CE w zakresie reakcji na ogień, odporności dachów na ogień zewnętrzny, rozprzestrzeniania ognia i odporności ogniowej. 8 Kierownik: dr inż. Paweł Sulik tel.: (+48 22) , fax: (+48 22) , ul. Ksawerów 21, Warszawa, ul. Przemysłowa 2, Pionki

9 W Warszawie badamy: Określamy m.in.: urządzenia sygnalizacji pożarowej i rozgłaszania na podstawie wymagań serii norm EN 54 (m.in. czujki ciepła z indeksem R i S, czujki autonomiczne, systemy zasysające dużej czułości) czujki tlenku węgla elementy automatyki sterującej systemami kontroli dymu i ciepła wg serii norm EN elementy automatyki sterującej urządzeniami gaśniczymi gazowymi zgodnie z normami serii EN elementy instalacji elektrycznych, wyposażenia elektrycznego budynków oraz tras kablowych centrale i głośniki dźwiękowych systemów ostrzegawczych systemy transmisji alarmu pożarowego elementy instalacji elektrycznych odporność i wytrzymałość na oddziaływania środowiskowe, klimatyczne i mechaniczne (wibracje, uderzenia, udary pojedyncze, korozję) odporność na zaburzenia kompatybilności elektromagnetycznej (zaniki, obniżenia i zmiany napięcia zasilania, wyładowania elektryczności statycznej, serie szybkich elektrycznych stanów przejściowych, udary napięciowe, oddziaływanie pola elektromagnetycznego o częstotliwościach radiowych oraz innych) próg zadziałania czujek pożarowych wszystkich rodzajów przydatność czujek do wykrywania pożarów testowych pełną funkcjonalność urządzeń sygnalizacji i automatyki pożarowej właściwości wyposażenia elektrycznego budynków i instalacji elektrycznych, w tym: wytrzymałość elektryczną i rezystancję izolacji ciągłość obwodu elektrycznego stopień ochrony IP 9

10 GROUP OF TESTING LABORATORIES FIRE TESTING LABORATORY ITB Mazovian Branch Pionki Carries out the tests of: and determines: construction products and building elements, such as: walls, floors and roofs, beams, columns, stairs, balconies, suspended ceilings and ceiling linings, external walls, doors and windows, ventilation ducts, fire dampers, penetration seals, linear joint seals also with induced movement, installation shafts and ducts, raised floors, conveyor systems and their closures, smoke extraction ducts, smoke barriers, natural smoke and heat exhaust ventilators and powered smoke and heat exhaust ventilators fire protection systems for building structural elements fire protection systems for wooden and wood base products thermo-swelling products, elastic finishing products and fabrics, armchairs and seats electrical cables for ensuring circuit integrity of power and/or signal supply in fire conditions electrical cables, cable trunking and cable ducting systems and conduit systems for routing cables their reaction to fire and evolution of toxic decomposition and combustion products lift landing doors, safety storage cabinets for flammable liquids, safety cabinets for pressurized gas cylinders, gypsum plasterboards New fire resistance facilities (furnaces) allow to test vertical specimens up to 10 m wide and up to 7 m high and horizontal specimens of a span up to m. Moreover, tests determining the spread of fire over facades under external exposure are performed now in a room during all the year. reaction to fire (including complete set of tests for the European classification) external fire exposure to roofs spread of fire on building s elements fire resistance of the building s loadbearing and non-loadbearing elements, according to standard, hydrocarbon, tunnel curves and other temperature rise scenarios fire resistance of buildings service installations and smoke barriers, natural smoke and heat exhaust ventilators and powered smoke and heat exhaust ventilators smoke control ability of doors fire protection effectiveness of fire protection systems for building s structural elements combustibility, including that of elastic materials, fabrics and furniture evolution of toxic decomposition and combustion products, as well as smokegenerating properties swelling pressure and swelling height of thermoswelling products core cohesion of plaster boards in high temperature circuit integrity of power and/or signal supply by electrical systems, reaction of electrical products to fire, smoke density of burning cables and acidity of fumes generated by burning electrical cables resistance to brushwood fire of road traffic noise reducing devices As notified laboratory, provides fire classification for CE marking: reaction to fire, external fire performance to roofs, spread of fire and fire resistance. 10 Head of laboratory: Paweł Sulik, PhD

11 In Warsaw carries out the tests of: and determines: fire alarm systems and voice alarm systems in accordance with EN 54 standards (temperature detectors with R and S index, autonomic smoke detectors, aspirating systems) carbon monoxide detectors elements of smoke and heat control systems in accordance with EN standards fire extinguishing devices control systems in accordance with EN standards elements of electrical systems strength and resistance to environmental, climatic and mechanical influence (vibrations, surges, single strokes) resistance to electromagnetic compatibility interferences (supply voltage decay, fall and changes, static electricity discharges, series of quick electric transitory conditions, voltagewaves, influence of electromagnetic field with radio and other frequencies) trip threshold for all types of fire detectors usability of detectors for detecting test fires full functionality of fire signalling and automatics equipment properties of electric fittings in buildings and electrical installations, including: electric strength and resistance of insulation surface resistance, volume resistance and resistance to earth continuity of electric circuit IP protection level 11

12 ZESPÓŁ LABORATORIÓW BADAWCZYCH LABORATORIUM BADAŃ PODŁOŻA BUDOWLANEGO Badamy: wszystkie rodzaje gruntów geosyntetyki Określamy m.in.: właściwości fizyczne (skład granulometryczny, wilgotność, granice konsystencji, skurcz liniowy, całkowitą powierzchnię właściwą i pojemność sorpcyjną, gęstość właściwą, gęstość objętościową) maksymalną i minimalną gęstość objętościową zawartość części organicznych wilgotność optymalną i maksymalną gęstość szkieletu gruntowego w aparacie Proctora parametry konsolidacji i ściśliwości ciśnienie pęcznienia i wskaźnika pęcznienia współczynnik filtracji* badania wytrzymałościowe (wytrzymałość na ścinanie oraz spójność i kąt tarcia wewnętrznego w aparacie bezpośredniego ścinania oraz w aparacie trójosiowego ściskania metodą UU bez konsolidacji i bez odpływu oraz CU i CD z nasycaniem i konsolidacją, wytrzymałość rezydualną, moduł ścinania Gmax na podstawie pomiaru prędkości fal akustycznych bender element*) wodoprzepuszczalność w kierunku prostopadłym do powierzchni wyrobu* wodoprzepuszczalność w płaszczyźnie wyrobu* wskaźnikowe natężenie przepływu* charakterystyczną wielkość porów* długoterminową skuteczność ochronną geotekstyliów w kontakcie z barierami geosyntetycznymi* * badania poza akredytacją 12 Kierownik: mgr inż. Małgorzata Wszędyrówny-Nast tel.: (+48 22) , fax: (+48 22) , ul. Ksawerów 21, Warszawa

13 GROUP OF TESTING LABORATORIES BUILDING SOIL TESTING LABORATORY Carries out the tests of: all kinds of granular and cohesive soils geosynthetics and determines: physical properties (particle size distribution, water content, consistency limits, linear shrinkage, specific area, maximum buffering capacity, density of solid particles and bulk density) maximum and minimum bulk density organic matter content optimum water content and maximum dry density (Proctor apparatus) parameters of consolidation and compressibility swelling pressure and swelling index permeability* strength tests (shear strength, cohesion and angle of internal friction in a direct shear apparatus and a triaxial compression apparatus using the UU method, without consolidation and drainage, and the CU and CD methods, with saturation and consolidation, residual strength, determination of the shear modulus Gmax by measuring the speed of acoustic waves bender element)* water permeability in vertical direction to the product surface* water flow capacity in the product plane* index flux* characteristic pore size* long-term protective efficacy of geotextiles in contact with geosynthetic barriers* * beyond the scope of accreditation Head of laboratory: Małgorzata Wszędyrówny-Nast, MSc 13

14 ZESPÓŁ LABORATORIÓW BADAWCZYCH LABORATORIUM BETONU Badamy: cementy wapno spoiwa gipsowe zaczyny zaprawy kleje masy tynkarskie kruszywa mineralne materiały i wyroby kamienne beton i wyroby betonowe domieszki do betonu dodatki do betonu (popioły lotne, pyły krzemionkowe, żużle wielkopiecowe) włókna stalowe i polimerowe do betonu Określamy m.in.: właściwości fizyczne i chemiczne właściwości mechaniczne trwałość strukturę i mikrostrukturę z wykorzystaniem mikroskopii klasycznej i elektronowej skład fazowy metodami instrumentalnymi 14 Kierownik: dr Joanna Babińska tel.: (+48 22) , fax: (+48 22) , ul. Filtrowa 1, Warszawa

15 GROUP OF TESTING LABORATORIES CONCRETE LABORATORY Carries out the tests of: cements building lime gypsum binders grouts mortars adhesives plaster compositions aggregates stone materials concrete admixtures for concrete additives for concrete (fly ash, silica fumes, blast furnace slags) steel and polymer fibres and determines: physical and chemical properties mechanical and strength properties durability structure and microstructure phase composition Head of laboratory: Joanna Babińska, PhD 15

16 ZESPÓŁ LABORATORIÓW BADAWCZYCH LABORATORIUM FIZYKI CIEPLNEJ, INSTALACJI SANITARNYCH I ŚRODOWISKA Działalność badawcza Laboratorium koncentruje się na podstawowych zagadnieniach zrównoważonego budownictwa dotyczących wyrobów, robót budowlanych i budynków w zakresie: właściwości użytkowych związanych z ochroną cieplną i zużyciem energii określania zawartości i uwalniania substancji niebezpiecznych z wyrobów jakości i właściwości użytkowych elementów instalacji sanitarnych jakości powietrza w budynkach Oferujemy: Badania do oznakowania CE, aprobat i rekomendacji technicznych oraz ocen jednostkowych w następujących grupach: wyroby do izolacji cieplnej elementy murowe okna, drzwi, okna dachowe, świetliki lekkie ściany osłonowe płyty warstwowe wyroby budowlane pochodzenia chemicznego wyroby drewnopochodne cement, kruszywa, płytki ceramiczne, wyroby z PVC farby i lakiery środki ochrony drewna i zaimpregnowane drewno wyroby budowlane zawierające azbest powietrze w pomieszczeniach nawiewniki powietrza oraz okna z nawiewnikami powietrza systemy wentylacji i klimatyzacji elementy instalacji sanitarnych małe oczyszczalnie ścieków nagrzejnikowe podzielniki kosztów ogrzewania 16 Kierownik: dr inż. Robert Geryło tel.: (+48 22) , , ul. Ksawerów 21, Warszawa

17 GROUP OF TESTING LABORATORIES THERMAL PHYSICS, SANITARY SYSTEMS AND ENVIRONMENT LABORATORY The research activity of the Laboratory is focused on key sustainability aspects of construction products, works and buildings in the scope of: thermal and energy performance determination of content and emission of dangerous substances quality and performance of building systems elements indoor air quality We offer: The following tests for CE marking, technical approvals and recommendations or single assessments of: thermal insulation products masonry units windows and doors, roof windows, roof lights curtain walling self-supporting double skin metal faced insulating panels construction products based on chemicals wood-based products cement, aggregates, ceramic titles, PVC products paints and varnishes wood protection agents and impregnated wood construction products containing asbestos indoor air pollution air transfer devices and windows with air transfer devices ventilation and air conditioning systems sanitary systems elements small wastewater treatment system elements heat cost allocators for room radiators Head of laboratory: Robert Geryło, PhD 17

18 ZESPÓŁ LABORATORIÓW BADAWCZYCH LABORATORIUM KONSTRUKCJI I ELEMENTÓW BUDOWLANYCH Badamy: ściany osłonowe, elewacje wentylowane, przekrycia dachowe okna i drzwi balkonowe, zabudowy balkonów, loggii i tarasów okna, drzwi, ściany osłonowe i żaluzje oraz inne przegrody o zwiększonej odporności na włamanie okna dachowe i wyłazowe, świetliki, szklane przekrycia i pasma świetlne drzwi wejściowe zewnętrzne i wewnętrzne bramy, żaluzje, zasłony, balustrady i poręcze budowlane sufity podwieszane, sufity napinane płyty warstwowe, płyty kompozytowe płyty gipsowe, gipsowo-kartonowe, włóknisto-cementowe (płaskie i profilowane), poliwęglanowe systemy okładzin elewacyjnych materiały okładzinowe systemy punktowego mocowania szkła półfabrykaty z drewna klejonego warstwowo kształtowniki okienne z PVC, aluminium i drewniane drewno i materiały drewnopochodne wyroby z tworzyw sztucznych materiały termoizolacyjne podłogi parapety systemy warstwowe PVC nawierzchnie terenów sportowych drogowe urządzenia przeciwhałasowe (ekrany akustyczne) oczyszczalnie ścieków i osadniki gnilne stal zbrojeniową gładką i żebrowaną druty i sploty do konstrukcji sprężonych betony, w tym beton w obiektach budowlanych i próbki betonowe pobrane z tych obiektów cegły, pustaki, zaprawy prefabrykaty betonowe (nadproża, płyty stropowe i ścienne) elementy stropów gęstożebrowych elementy murowe na zaprawach tradycyjnych, cienkich i poliuretanowych blachy metalowe do pokryć ściennych i dachowych włazy i wpusty kanałowe kanały odwadniające rury instalacyjne do prowadzenia przewodów słupy energetyczne i oświetleniowe dowolne elementy konstrukcji budowlanych prototypowe i wielkogabarytowe wyroby (np. sprężane słupy żelbetowe, stalowe kratownice przestrzenne) surowce, produkty (w tym żywność) oraz powietrze w pomieszczeniach w zakresie promieniotwórczym surowce mineralne i odpadowe 18 Kierownik: dr inż. Krzysztof Kuczyński, tel.: (+48 22) , , fax: (+48 22) ul. Ksawerów 21, Warszawa

19 Określamy m.in.: cechy identyfikacyjne i wymiary właściwości fizykochemiczne właściwości mechaniczne, w tym m.in.: wytrzymałość i odkształcalność przy ściskaniu, zginaniu, rozciąganiu i skręcaniu moduł sprężystości postać zniszczenia twardość udarność relaksację, pełzanie fizyczne i chemiczne odporność, w tym: na sztuczne starzenie atmosferyczne na oddzieranie, odrywanie od podłoża, ścieranie na uderzenie i na obciążenia statyczne i dynamiczne, na obciążenia skupione na przebicie i rozbicie na obciążenie wiatrem na wstrząsy na przenikanie wody na korozję naprężeniową mrozoodporność cechy specyficzne, w tym: bezpieczeństwo użytkowania przepuszczalność powietrza wodoszczelność odporność drzwi na wielokrotne zamykanie i otwieranie, na niekonwencjonalne manipulacje i in. odporność drzwi i okien na działanie różnych klimatów (badania klimatyczne) odporność na obciążenia dynamiczne związane z odśnieżaniem ugięcie modelu sufitu zachowanie nawierzchni sportowych pod obciążeniem nośność prefabrykatów z betonu, stali i drewna promieniotwórczość naturalną stężenie radonu w powietrzu zanieczyszczenia promieniotwórcze 19

20 GROUP OF TESTING LABORATORIES BUILDING STRUCTURES LABORATORY Carries out the tests of: curtain walls, roofs, cladding kits windows and French windows, partition for balconies, loggias and terraces windows and doors, curtain walls and shutters and others with enhanced resistance to burglary roof windows external and internal entrance doors gates, shutters, building railings and handrails suspended ceilings, stretched ceilings sandwich panels, composite panels light partitions and glazing cladding materials systems for point glass fixing semifinished products made of multi-layered glued wood window profiles made of PVC, aluminum, wood wood and wood-based materials plastic products thermal insulating materials floors window sills PVC multilayer systems surfaces for sport areas road traffic noise reducing devices wastewater treatment plants, septic tanks smooth and finned reinforcing steel wires and lays for prestressed structures concretes, inclusive with concrete in construction facilities and concrete samples collected from these facilities bricks, hollow blocks, mortars precast concrete elements (lintels, flooring slabs, wall panels) elements of beam-and-block flooring masonry units on traditional, thin and polyurethane mortars sheet metal wall and roof coverings hatches and manholes drainage channels cable conduits power engineering and lighting poles any element of building structures prototype and large size products (e.g. prestressed RC poles, steel space truss) raw materials, products (foodstuffs included) and air in rooms in terms of radioactivity mineral and recycled raw materials 20 Head of laboratory: Krzysztof Kuczyński, PhD

21 determines: identifying features and dimensions physical and chemical properties mechanical properties, including: tensile, bending, compression and torsion strength and deformability modulus of elasticity form of destruction hardness impact resistance elaxation, physical and chemical creep resistance, including: to artificial atmospheric ageing to tearing off, pull-off, abrasion to impact, static and dynamic load, point load to puncture and breakdown to wind load to shock to water penetration to stress corrosion to frost specific features, including: safety in use air permeability watertightness door resistance to multiple closing and opening, to non conventional handling, etc. resistance to dynamic load related to snow removal deflection of ceiling model sporting surfaces performance under load bearing capacity of precast concrete, steel and wood natural radioactivity radon concentration in air radioactive pollution 21

22 ZESPÓŁ LABORATORIÓW BADAWCZYCH LABORATORIUM ŁĄCZNIKÓW I WYROBÓW BUDOWLANYCH Oddział Śląski ITB Badamy: Określamy m.in.: stalowe łączniki rozporowe, wklejane, szynowe stalowe łączniki do konstrukcji drewnianych pręty zbrojeniowe wklejane tworzywowe łączniki rozporowe wkręty, śruby, nity i gwoździe kotwy, listy kotwiące, wieszaki, wsporniki gwoździe konstrukcyjne beton prefabrykaty betonowe kruszywa do betonu i zapraw elementy murowe ceramiczne stal pręty i siatki zbrojeniowe wyroby termoizolacyjne zespolone systemy ocieplenia rury preizolowane zamocowania i łączniki sufitów podwieszanych prefabrykowane schody, drabiny strychowe urządzenia do chodzenia po dachach rusztowania i deskowania nośność połączeń właściwości mechaniczne łączników wymagania użytkowe zamocowań cechy materiałów izolacyjnych właściwości wytrzymałościowe materiałów grubości powłok antykorozyjnych 22 Kierownik: mgr inż. Mariusz Wołyniak tel.: (+48 32) , w. 342, al. W. Korfantego 191, Katowice

23 GROUP OF TESTING LABORATORIES FASTENERS & BUILDING PRODUCTS TESTING LABORATORY ITB Silesian Branch Carries out the tests of: metal expansion and bonded fasteners, channel bars metal connectors for wooden structures plastic expansion fasteners bonded reinforcement bars screws and bolts constructions nails concrete aggregates for concrete and mortar ceramics products steel reinforcing bars and meshes thermal insulation products composite thermal insulation systems pre-insulated pipes suspended ceilings and determines: pullout of joints mechanical properties of fasteners operational properties of fastening systems properties of insulation materials strength properties of materials thickness of anticorrosion coatings Head of laboratory: Mariusz Wołyniak, MSc 23

24 ZESPÓŁ LABORATORIÓW BADAWCZYCH LABORATORIUM MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH Badamy: Materiały i wyroby wykończeniowe, w tym: tynki (zewnętrzne i wewnętrzne), masy i zaprawy tynkarskie wyroby i powłoki malarskie, lakierowe kleje (cementowe, dyspersyjne, na bazie żywic reaktywnych), masy i zaprawy klejące układy ocieplania ścian i wyroby do ich wykonywania płytki ceramiczne posadzki żywiczne i mineralne podkłady podłogowe, masy poziomujące wykładziny podłogowe elementy z tworzyw sztucznych i gumy sztuczne nawierzchnie sportowe i rekreacyjne Wyroby do zabezpieczeń wodochronnych, w tym: elastyczne wyroby asfaltowe na osnowie papy, gonty asfaltowe wyroby elastyczne z tworzyw sztucznych i kauczuku (folie, tekstylia, taśmy, laminaty, uszczelki) masy i powłoki hydroizolacyjne na bazie asfaltu wyroby i powłoki hydroizolacyjne na bazie tworzyw sztucznych i cementu hydroizolacyjne wyroby stopujące i iniekcyjne dachówki ceramiczne i cementowe kity i masy uszczelniające bariery geosyntetyczne, geotekstylia akcesoria dachowe Materiały i powłoki ochronne, w tym: wyroby impregnacyjne i malarskie powłoki i zaprawy ogniochronne ciekłe kompozycje żywiczne środki iniekcyjne żywiczne i mineralne powłoki ochronne polimerowe, polimerowo- -cementowe, bitumiczne, mineralne powłoki metaliczne, anodowe tlenkowe na wyrobach metalowych wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych i żelbetowych domieszki i dodatki do betonu i zaprawy Wyroby do ochrony przed korozją biologiczną, w tym: środki ochrony drewna i materiałów drewnopochodnych środki do zwalczania grzybów pleśniowych i glonów Powietrze w zakresie stężenia zarodników grzybów pleśniowych 24 Kierownik: mgr inż. Jadwiga Miklaszewska tel. (+48 22) , ul. Filtrowa 1, Warszawa

25 Określamy m.in.: Cechy identyfikacyjne, wymiary, właściwości fizykochemiczne Właściwości mechaniczne, w tym m.in. wytrzymałość na rozciąganie (w temp. od -30 C do +250 C) wytrzymałość na ściskanie i zginanie wytrzymałość na oddzieranie i na ścinanie wytrzymałość na rozdzieranie przyczepność do podłoża Właściwości eksploatacyjne i cechy specyficzne dla określonych zastosowań, w tym m.in.: wodoszczelność, nasiąkliwość przepuszczalność pary wodnej, dwutlenku węgla oporność termiczną, stabilność wymiarów, skurcz, giętkość odporność na uderzenie oraz na obciążenia statyczne i dynamiczne odporność na zmęczenie odporność na grad, na obciążenie wiatrem parametry impedancyjne powłok zdolność do uszczelnień iniekcyjnych wpływ domieszek na właściwości ochronne zapraw i betonów wobec zbrojenia podatność korozyjną stali zbrojeniowej w betonie podatność betonów i zapraw na karbonatyzację zawartość jonów chlorkowych i siarczanowych w wyrobach budowlanych właściwości przeciwpoślizgowe i opór poślizgu odporność na ścieranie, w tym udarowe odporność na kolce lekkoatletyczne tarcie, toczenie i odbicie piłki, opór w ruchu obrotowym nawierzchni sportowych skuteczność oczyszczania ścieków przez oczyszczalnie przydomowe skuteczność działania środków do zwalczania grzybów i glonów skuteczność działania środków ochrony drewna i materiałów drewnopochodnych skuteczność zabezpieczenia drewna przed grzybami powodującymi siniznę Trwałość wyrobów i systemów, w tym m.in.: mrozoodporność odporność na sztuczne starzenie atmosferyczne w tym na działanie UV (środowiska X, Y, Z 1, Z 2, lampy ksenonowe i fluorescencyjne) odporność na działanie środowisk agresywnych (w tym środowisk XA1, XA2, XA3) odporność na działanie asfaltu, oleju, odcieków syntetycznych, wody, alkaliów i innych ciekłych chemikaliów odporność na działanie mgły solnej oraz atmosfery zawierającej SO 2 odporność korozyjną i trwałość powłok na wyrobach metalowych odporność na grzyby pleśniowe i porastanie glonami 25

26 GROUP OF TESTING LABORATORIES BUILDING MATERIALS LABORATORY Carries out the tests of: Finishing materials and products, including: plasters (inner and outer), coatings compounds and plasters paint films and products, varnish films adhesives (cement, dispersion, reactive resinbased), compounds and adhesives wall insulation systems ceramic tiles resin and mineral floors floor underlays, levelling compounds floor coverings plastic and rubber elements artificial sports and recreational surfaces Waterproofing materials, including: asphalt flexible sheets for waterproofing bitumen sheets, asphalt shingles plastic and rubber sheets, fabrics, tapes, liquid applied waterproofing kits with reinforcement, seals asphalt liquid applied materials and waterproofing coatings plastic and cement liquid applied compounds and coatings waterstop and waterproofing injection products clay and concrete roofing tiles sealants geosynthetic barriers, geotextiles roofing accessories Protection materials and films, including: hydrophobic impregnation and paint products fire protection coatings and mortars liquid resin compositions resin and mineral injection materials polymer, polymer-cement, bituminous and protective mineral films metallic and anodic oxide coatings on metal products products and systems for repair of concrete and reinforced concrete structures concrete admixtures and additives Products for protection against biological corrosion, including: protection materials for wood and wood derivatives fungi and algaes extermination products Air in terms of concentration of mould fungi spores 26 Head of laboratory: Jadwiga Miklaszewska, MSc

27 and determines: Identifying features, dimensions, physical and chemical properties Mechanical properties, including: tensile strength (temperature range -30 C to +250 C) compression and bending strength shear strength tearing strength adhesion to base materials Performance properties of products, including: watertightness and absorbability barrier properties inclusive with water vapour and carbon dioxide transfer thermal resistance, stability of dimensions, shrinkage, flexibility resistance to impact and static and dynamic load resistance to fatigue resistance to hail and wind load coating impedance parameters injection sealing influence of admixtures for protective properties concrete and mortar vs. reinforcement influence of admixtures on susceptibility to corrosion of reinforcing steel susceptibility of concrete and mortar to carbonation content of chloride and sulfate ions in construction products anti-skid properties and surface friction factor resistance to tear resistance to athletic spikes friction, rolling and vertical bounce of ball, rotation resistance of sport surfaces efficiency of wastewater treatment effectiveness of algae disinfecting agents effectiveness of wood and wood-based materials protective agents protective effectiveness of wood against blue stain Durability of products and systems, including: resistance to frost resistance to artificial weathering including action of UV (X, Y, Z 1, Z 2, xenon lamps and fluorescent) resistance to the aggressive environments (including XA1, XA2, XA3) resistance to asphalt, oil, synthetic eluates, water, alkaline and other liquid chemicals resistance to ageing by salt mist and SO 2 containing atmosphere corrosion resistance and durability of coatings on metal products resistance to algae overgrowth 27

28 ZESPÓŁ LABORATORIÓW BADAWCZYCH LABORATORIUM OKUĆ I ŚLUSARKI BUDOWLANEJ Oddział Wielkopolski ITB Badamy: okucia budowlane, w tym: zamknięcia przeciwpaniczne i zamknięcia awaryjne do wyjść zamki wpuszczane i wierzchnie wraz z zaczepami (w tym zamki wielopunktowe) zawiasy i zasuwy drzwiowe i okienne okucia uchwytowo-osłonowe drzwiowe (klamki, gałki, uchwyty) i klameczki okienne okucia uchylno-rozwierane, rozwierano-uchylne, uchylne i rozwierane do okien i drzwi balkonowych (łącznie z odpornością na włamanie) i inne okucia okienne zamykacze drzwiowe z regulacją przebiegu zamykania wkładki i inne zamknięcia bębenkowe, kłódki stolarkę i ślusarkę otworową z różnych materiałów, w tym: drzwi zewnętrzne i wewnętrzne (łącznie z odpornością na włamanie) oraz ościeżnice drzwi przesuwne i obrotowe z napędem i napędy do drzwi (łącznie z bezpieczeństwem) okna i drzwi balkonowe (łącznie z odpornością na włamanie) świetliki, okna dachowe, wyłazy bramy garażowe, handlowe i przemysłowe uruchamiane ręcznie i elektromechanicznie żaluzje, rolety, markizy, zasłony zewnętrzne i wewnętrzne łączniki, w tym: łączniki rozporowe tworzywowo-metalowe do zastosowań niekonstrukcyjnych wkręty, blachowkręty, śruby do metalu, drewna, pręty gwintowane, nity (w tym jednostronne) itp. elementy do lekkiej zabudowy, w tym: elementy rusztów i zawiesi do sufitów podwieszanych blachy samonośne do pokryć dachowych elementy wyposażeniowe i wykończeniowe, w tym: brodziki, wanny, umywalki, zlewozmywaki, zawory kulowe, rozdzielacze ciepła uchwyty do rynien, rur spustowych, rur kanalizacyjnych i inne schody strychowe, poręcze i balustrady, stopnie do studzienek włazowych listwy dylatacyjne elementy wyposażeniowe z tworzyw sztucznych elementy ogrodzeń skrzynki pocztowe 28 Kierownik: mgr inż. Wojciech Kujawski tel.: (+48 61) , , ul. S.Taczaka 12, Poznań

29 GROUP OF TESTING LABORATORIES BUILDING HARDWARE AND IRONMONGERY LABORATORY ITB Wielkopolska Branch Carries out the tests of: building hardware: panic exit devices and emergency exit devices mortise and rim locks and latches and their locking plates (including multipoint locks) hinges and bolts for doors and windows door furniture (lever handles and knobs for doors) and window handles tilt and turn, tilt first, tilt-only and turn-only hardware for windows and balcony doors (including burglary resistance) and other window hardware controlled door closing devices lock cylinders and similar locking devices, padlocks elements for openings in buildings made of various materials: external and internal doors (including burglary resistance) and door frames power pedestrian sliding and revolving doors and drives for doors (including safety) windows and balcony doors (including burglary resistance) skylights, roof windows and hatches garage, commercial and industrial gates, operated both manually and electromechanically shutters, awnings, external and internal blinds fasteners: plastic-metal anchors for non-structural application screws, sheet-metal screws, wood screws, threaded rods, rivets (including blind ones) etc. light construction elements: supporting and suspension components (grids) for suspended ceilings self-supporting metal sheets for roofing fitting and finish elements: shower trays, baths, wash basins, sinks, ball valves for water supply, heating distributors brackets and clips for roof gutters, downpipes, sewage pipes and others loft ladders, handrails and balustrades, manhole steps dilatation laths plastic fitting elements fencing elements letter boxes and letter plates Head of laboratory: Wojciech Kujawski, MSc 29

30 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ LABORATORIUM WZORCUJĄCE Laboratorium Wzorcujące ITB istnieje od 1999 roku, a od 2008 roku posiada certyfikat akredytacji AP 113 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji, potwierdzający kompetencje Laboratorium na zgodność z normą PN-EN ISO/IEC Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących. W zakresie akredytacji Laboratorium wykonuje wzorcowania: analogowych i cyfrowych suwmiarek analogowych i cyfrowych czujników nieautomatycznych wag elektronicznych i mechanicznych termometrów elektrycznych mikrometrów zewnętrznych sit kontrolnych i użytkowych Ponadto wystawia świadectwa pomiaru w dziedzinach długości i masy. Świadectwa wzorcowania i pomiaru wydawane przez Laboratorium Wzorcujące ITB zapewniają spójność pomiarową. 30 Kierownik: mgr inż. Bogumiła Zwierchanowska tel.: (+48 22) , ul. Filtrowa 1, Warszawa

31 BUILDING RESEARCH INSTITUTE CALIBRATION LABORATORY The Laboratory was established in Since 2008 the Calibration Laboratory has held the accreditation No. AP 113 of Polish Centre for Accreditation, certifying the conformity with EN ISO/IEC standard General requirements for the competence of testing and calibration laboratories. Laboratory offers calibration of laboratory equipment: analogue and digital calipers analogue and digital gauges non-automatic balances electric thermometers external micrometers control and useful sieves The laboratory issues measurement certificates in the length and the mass fields. The calibration and measurement certificates issued by the accredited Calibration Laboratory of Building Research Institute guarantee the measurement traceability. Head of laboratory: Bogumiła Zwierchanowska, MSc 31

32 Wydanie październik 2014 zgodnie z PS nr 17/2007 ITB publication according to PS no 17/2007 October SIEDZIBA GŁÓWNA/HEADQUARTERS ul. Filtrowa Warszawa ul. Ksawerów Warszawa tel fax ODDZIAŁ MAZOWIECKI/MAZOVIAN BRANCH ul. Przemysłowa Pionki tel ODDZIAŁ ŚLĄSKI/SILESIAN BRANCH 3 4 al. W. Korfantego Katowice tel fax ODDZIAŁ WIELKOPOLSKI/ WIELKOPOLSKA BRANCH ul. S. Taczaka Poznań tel fax

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 818

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 818 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 818 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12 Data wydania: 1 lipca 2014 r. AB 818 Nazwa i adres GRYFITLAB

Bardziej szczegółowo

AKTUALNY STAN PRAC NORMALIZACYJNYCH W KOMITECIE TECHNICZNYM CEN/TC 127 I PODKOMITECIE SC 1 KOMITETU TECHNICZNEGO CEN/TC 191

AKTUALNY STAN PRAC NORMALIZACYJNYCH W KOMITECIE TECHNICZNYM CEN/TC 127 I PODKOMITECIE SC 1 KOMITETU TECHNICZNEGO CEN/TC 191 PRACE INSTYTUTU TECHNIK! BUDOWLANEJ - KWARTALNIK nr 3 (131) BUILDING RESEARCH INSTITUTE - QUARTERLY No 3 (131) ARTYKUŁY - REPORTS Andrzej Borowy* Piotr Głąbski** AKTUALNY STAN PRAC NORMALIZACYJNYCH W KOMITECIE

Bardziej szczegółowo

Testing of Construction Products and Structures in the Accredited Group of Testing Laboratories

Testing of Construction Products and Structures in the Accredited Group of Testing Laboratories HOMEPAGE INSTITUTE INSTITUTE INSTITUTE The Building Research Institute conducts scientific research and development works in the field of construction and related, with the view of their implementation

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ LABORATORIÓW BADAWCZYCH

ZESPÓŁ LABORATORIÓW BADAWCZYCH www.itb.pl KIEROWNIK ZESPOŁU LABORATORIÓW BADAWCZYCH dr inż. Jan Bobrowicz tel.: 22 825 13 03, 57 96 195 e-mail: j.bobrowicz@itb.pl KIEROWNIK DS. JAKOŚCI ZESPOŁU LABORATORIÓW BADAWCZYCH dr inż. Ewa Szewczak

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 014

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 014 PCA Zakres akredytacji Nr AB 014 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 014 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 18, Data wydania: 13 listopada

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 014

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 014 PCA Zakres akredytacji Nr AB 014 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 014 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 21, Data wydania: 4 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Ogólne wiadomości o obiektach budowlanych. 1. Zarys historii budownictwa. Rodzaje obciążeń działających na obiekty budowlane

Rozdział 1. Ogólne wiadomości o obiektach budowlanych. 1. Zarys historii budownictwa. Rodzaje obciążeń działających na obiekty budowlane Rozdział 1. Ogólne wiadomości o obiektach budowlanych. 1. Zarys historii budownictwa 2. Podstawowe pojęcia stosowane w budownictwie Rodzaje obiektów budowlanych Klasyfikacja budynków Układy konstrukcyjne

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1241

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1241 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1241 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 8 Data wydania: 10 lipca 2014 r Nazwa i adres CENTRUM TECHNIKI

Bardziej szczegółowo

PCA Zakres akredytacji Nr AB 023

PCA Zakres akredytacji Nr AB 023 Pomieszczenia w budynku, z systemem nagłaśniania i/lub z dźwiękowym systemem ostrzegawczym Pomieszczenia w budynku (wszystkie) Urządzenia systemów wibroakustycznych głośniki Elastyczny zakres akredytacji

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 020

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 020 ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 020 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 16 Data wydania: 11 września 2015 r. AC 020 Nazwa i

Bardziej szczegółowo

STAN PRAC NORMALIZACYJNYCH W KOMITECIE TECHNICZNYM CEN/TC 127 DS. BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO W BUDYNKACH

STAN PRAC NORMALIZACYJNYCH W KOMITECIE TECHNICZNYM CEN/TC 127 DS. BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO W BUDYNKACH PRACE INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ KWARTALNIK nr 3 (147) BUILDING RESEARCH INSTITUTE QUARTERLY No 3 (147) ARTYKUŁY REPORTS Andrzej Borowy* STAN PRAC NORMALIZACYJNYCH W KOMITECIE TECHNICZNYM CEN/TC 127

Bardziej szczegółowo

Mandat 101 ZAŁĄCZNIK I CONSTRUCT 94/122/9-33 LISTA WYROBÓW OBJĘTYCH MANDATEM 9/33

Mandat 101 ZAŁĄCZNIK I CONSTRUCT 94/122/9-33 LISTA WYROBÓW OBJĘTYCH MANDATEM 9/33 Mandat 101 ZAŁĄCZNIK I LISTA WYROBÓW OBJĘTYCH MANDATEM 9/33 CONSTRUCT 94/122/9-33 H GRUPY WYROBÓW POSTAĆ MATERIAŁY WYROBY DO ROZWAśENIA (W TYM WYROBY PRZEZNACZONE DO WŁĄCZENIA DO SYSTEMÓW / ZABUDOWY )

Bardziej szczegółowo

Zespół Laboratoriów Badawczych

Zespół Laboratoriów Badawczych Instytut Techniki Budowlanej Zespół Laboratoriów Badawczych KIEROWNIK ZESPOŁU LABORATORIÓW BADAWCZYCH dr inż. Jan Bobrowicz tel. (022) 825 13 03, 5796 195 e-mail: j.bobrowicz@itb.pl KIEROWNIK DS. JAKOŚCI

Bardziej szczegółowo

W prowadzonych pracach Instytut współpracuje z naukowymi organizacjami międzynarodowymi, w tym:

W prowadzonych pracach Instytut współpracuje z naukowymi organizacjami międzynarodowymi, w tym: STRONA GŁÓWNA ORGANIZACJA ORGANIZACJA DZIAŁALNOŚĆ INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ Działalność Instytutu Techniki Budowlanej obejmuje: badania naukowe i prace rozwojowe dla potrzeb budownictwa dotyczące:

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 008

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 008 ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 008 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11 Data wydania: 04 czerwca 2012 r. AC 008 Nazwa i

Bardziej szczegółowo

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH nr 5/2017. (national declaration of constancy of performance no..)

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH nr 5/2017. (national declaration of constancy of performance no..) KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH nr 5/217. (national declaration of constancy of performance no..) 1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: (name and trade name of the construction product)

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 008

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 008 ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 008 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13 Data wydania: 21 sierpnia 2013 r. AC 008 Nazwa i

Bardziej szczegółowo

11.4. Warunki transportu i magazynowania spoiw mineralnych Zasady oznaczania cech technicznych spoiw mineralnych 37

11.4. Warunki transportu i magazynowania spoiw mineralnych Zasady oznaczania cech technicznych spoiw mineralnych 37 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 11 MINERALNE SPOIWA BUDOWLANE 11 11.1. Klasyfikacja 11 11.2. Spoiwa powietrzne 11 11.2.1. Wiadomości wstępne 11 11.2.2. Wapno budowlane 12 11.2.3. Spoiwa siarczanowe 18 11.2.4. Spoiwo

Bardziej szczegółowo

CO NOWEGO W NORMALIZACJI EUROPEJSKIEJ ZWIĄZANEJ Z AKUSTYKĄ BUDOWLANĄ

CO NOWEGO W NORMALIZACJI EUROPEJSKIEJ ZWIĄZANEJ Z AKUSTYKĄ BUDOWLANĄ PRACE INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ - KWARTALNIK nr 1 (157) 2011 BUILDING RESEARCH INSTITUTE - QUARTERLY No 1 (157) 2011 Anna lżewska* CO NOWEGO W NORMALIZACJI EUROPEJSKIEJ ZWIĄZANEJ Z AKUSTYKĄ BUDOWLANĄ

Bardziej szczegółowo

CERTIFICATION CONTACT SECRETARY HOMEPAGE OFFER CERTIFICATION. The Building Research Institute as:

CERTIFICATION CONTACT SECRETARY HOMEPAGE OFFER CERTIFICATION. The Building Research Institute as: HOMEPAGE OFFER CERTIFICATION CERTIFICATION The Building Research Institute as: an accredited and notified body for certification of products conducts certification activities within the scope of certification

Bardziej szczegółowo

BUDOWNICTWO I KONSTRUKCJE INŻYNIERSKIE. dr inż. Monika Siewczyńska

BUDOWNICTWO I KONSTRUKCJE INŻYNIERSKIE. dr inż. Monika Siewczyńska BUDOWNICTWO I KONSTRUKCJE INŻYNIERSKIE dr inż. Monika Siewczyńska Wymagania Warunków Technicznych Obliczanie współczynników przenikania ciepła - projekt ściana dach drewniany podłoga na gruncie Plan wykładów

Bardziej szczegółowo

Materiały budowlane. T. 2, Wyroby ze spoiwami mineralnymi i organicznymi / Edward Szymański, Michał Bołtryk, Grzegorz Orzepowski.

Materiały budowlane. T. 2, Wyroby ze spoiwami mineralnymi i organicznymi / Edward Szymański, Michał Bołtryk, Grzegorz Orzepowski. Materiały budowlane. T. 2, Wyroby ze spoiwami mineralnymi i organicznymi / Edward Szymański, Michał Bołtryk, Grzegorz Orzepowski. Białystok, 2015 Spis treści ROZDZIAŁ 11 MINERALNE SPOIWA BUDOWLANE 13 11.1.

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 014

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 014 PCA Zakres akredytacji Nr AB 014 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 014 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 23, Data wydania: 25 lipca

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 014

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 014 PCA Zakres akredytacji Nr AB 014 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 014 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 16, Data wydania: 29 czerwca

Bardziej szczegółowo

YAKY, YAKYżo 0,6/1 kv. Kable elektroenergetyczne z izolacją PVC. Norma IEC - 60502-1:2004. Konstrukcja. Zastosowanie. Właściwości

YAKY, YAKYżo 0,6/1 kv. Kable elektroenergetyczne z izolacją PVC. Norma IEC - 60502-1:2004. Konstrukcja. Zastosowanie. Właściwości Kable elektroenergetyczne z izolacją PVC Power cables with PVC insulation YKY, YKYżo 0,6/1 kv Norma Standard IEC - 60502-1:2004 3 2 1 Konstrukcja Construction Żyła przewodząca aluminiowa luminium Izolacja

Bardziej szczegółowo

SPIS TRE ŚCI ROZDZIAŁ 11 MINERALNE SPOIWA BUDOWLANE Klasyfikacja Spoiwa powietrzne...11

SPIS TRE ŚCI ROZDZIAŁ 11 MINERALNE SPOIWA BUDOWLANE Klasyfikacja Spoiwa powietrzne...11 SPIS TRE ŚCI ROZDZIAŁ 11 MINERALNE SPOIWA BUDOWLANE..............................11 11.1. Klasyfikacja..............................................11 11.2. Spoiwa powietrzne.........................................11

Bardziej szczegółowo

Jednostka Notyfikowana / Notified Body 1488 Członek EOTA / EOTA member Certyfikaty akredytacji PCA / PCA Accreditation Certificates: AB 023, AC 020,

Jednostka Notyfikowana / Notified Body 1488 Członek EOTA / EOTA member Certyfikaty akredytacji PCA / PCA Accreditation Certificates: AB 023, AC 020, Jednostka Notyfikowana / Notified Body 1488 Członek EOTA / EOTA member Certyfikaty akredytacji PCA / PCA Accreditation Certificates: AB 023, AC 020, AC 072, AP 113 Wprowadzenie Podstawowym celem działalności

Bardziej szczegółowo

CERTIFICATION CONTACT SECRETARY HOMEPAGE OFFER CERTIFICATION. The Building Research Institute as:

CERTIFICATION CONTACT SECRETARY HOMEPAGE OFFER CERTIFICATION. The Building Research Institute as: HOMEPAGE OFFER CERTIFICATION CERTIFICATION The Building Research Institute as: an accredited and notified body for certification of products conducts certification activities within the scope of certification

Bardziej szczegółowo

STAN NORMALIZACJI ZWIĄZANEJ Z AKUSTYKĄ BUDOWLANĄ

STAN NORMALIZACJI ZWIĄZANEJ Z AKUSTYKĄ BUDOWLANĄ PRACE INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ - KWARTALNIK nr 4 (152) 2009 BUILDING RESEARCH INSTITUTE - QUARTERLY No 4 (152) 2009 Anna lżewska* STAN NORMALIZACJI ZWIĄZANEJ Z AKUSTYKĄ BUDOWLANĄ W artykule omówiono

Bardziej szczegółowo

YKXS, YKXSżo 0,6/1 kv. Kable elektroenergetyczne z izolacją XLPE. Norma IEC :2004. Konstrukcja. Zastosowanie. Właściwości

YKXS, YKXSżo 0,6/1 kv. Kable elektroenergetyczne z izolacją XLPE. Norma IEC :2004. Konstrukcja. Zastosowanie. Właściwości Kable elektroenergetyczne z izolacją XLPE Power cables with XLPE insulation YKXS, YKXSżo 0,6/1 kv Norma Standard IEC - 60502-1:2004 3 2 1 Konstrukcja Construction Żyła przewodząca miedziana Copper Izolacja

Bardziej szczegółowo

YAKXS, YAKXSżo 0,6/1 kv. Kable elektroenergetyczne z izolacją XLPE. Norma IEC :2004. Konstrukcja. Zastosowanie.

YAKXS, YAKXSżo 0,6/1 kv. Kable elektroenergetyczne z izolacją XLPE. Norma IEC :2004. Konstrukcja. Zastosowanie. Kable elektroenergetyczne z izolacją XLPE Power cables with XLPE insulation YKXS, YKXSżo 0,6/1 kv Norma Standard IEC - 60502-1:04 3 2 1 Konstrukcja Construction Żyła przewodząca aluminiowa luminium Izolacja

Bardziej szczegółowo

BADANIA POKRYWANIA RYS W PODŁOŻU BETONOWYM PRZEZ POWŁOKI POLIMEROWE

BADANIA POKRYWANIA RYS W PODŁOŻU BETONOWYM PRZEZ POWŁOKI POLIMEROWE PRACE INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ - KWARTALNIK nr 3 (151) 2009 BUILDING RESEARCH INSTITUTE - QUARTERLY No 3 (151) 2009 ARTYKUŁY - REPORTS Joanna Kokowska* BADANIA POKRYWANIA RYS W PODŁOŻU BETONOWYM PRZEZ

Bardziej szczegółowo

YKY, YKYżo 0,6/1 kv. Kable elektroenergetyczne z izolacją PVC. Norma. 10 mm² PN-HD 603 S1:3G >10 mm² IEC :2004. Konstrukcja.

YKY, YKYżo 0,6/1 kv. Kable elektroenergetyczne z izolacją PVC. Norma. 10 mm² PN-HD 603 S1:3G >10 mm² IEC :2004. Konstrukcja. Kable elektroenergetyczne z izolacją PVC Power cables with PVC insulation YKY, YKYżo 0,6/1 kv Norma Standard 10 ² PN-HD 603 S1:3G >10 ² IEC 60502-1:2004 3 2 1 Konstrukcja Construction Żyła przewodząca

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ LABORATORIÓW BADAWCZYCH

ZESPÓŁ LABORATORIÓW BADAWCZYCH www.itb.pl KIEROWNIK ZESPOŁU LABORATORIÓW BADAWCZYCH dr inż. Jan Bobrowicz tel.: (022) 825 13 03, 57 96 195 e-mail: j.bobrowicz@itb.pl KIEROWNIK DS. JAKOŚCI ZESPOŁU LABORATORIÓW BADAWCZYCH dr inż. Ewa

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 013

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 013 ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 03 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 0-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9 Data wydania: 2 lutego 202 r. AC 03 Certyfikacja: zgodności;

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 207

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 207 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 207 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 16 Data wydania: 25 listopada 2016 r. AB 207 Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

Wstęp... CZĘŚĆ 1. Podstawy technologii materiałów budowlanych...

Wstęp... CZĘŚĆ 1. Podstawy technologii materiałów budowlanych... Spis treści Wstęp... CZĘŚĆ 1. Podstawy technologii materiałów budowlanych... 1. Spoiwa mineralne... 1.1. Spoiwa gipsowe... 1.2. Spoiwa wapienne... 1.3. Cementy powszechnego użytku... 1.4. Cementy specjalne...

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK I OBSZAR STOSOWANIA WYKOŃCZENIA ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH, ZEWNĘTRZNYCH I SUFITÓW

ZAŁĄCZNIK I OBSZAR STOSOWANIA WYKOŃCZENIA ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH, ZEWNĘTRZNYCH I SUFITÓW Mandat 2 ZAŁĄCZNIK I OBSZAR STOSOWANIA WYKOŃCZENIA ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH, ZEWNĘTRZNYCH I SUFITÓW LISTA WYROBÓW DO WŁĄCZENIA DO MANDATU, KTÓRE MAJĄ BYĆ STOSOWANE DO: 04/33 ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH (w tym okładzin),

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 196

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 196 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 196 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13 Data wydania: 10 września 2013 r. Nazwa i adres METALPLAST

Bardziej szczegółowo

Kable bezhalogenowe nierozprzestrzeniające płomienia

Kable bezhalogenowe nierozprzestrzeniające płomienia Kable bezhalogenowe nierozprzestrzeniające płomienia Halogen-free flame retardant cable Norma Standard PN-HD 604 5G 4 3 2 1 Konstrukcja Construction Żyła przewodząca miedziana Copper class 1 or 2 Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Window linings Effector Proxima Effect Window

Window linings Effector Proxima Effect Window Window linings Effector Proxima Effect Window linings Effector Proxima Effect Window linings Effector Proxima Effect Window linings Effector Proxima Effect Window linings Effector Proxima Effect Window

Bardziej szczegółowo

Informacji udziela i zgłoszenia przyjmuje:

Informacji udziela i zgłoszenia przyjmuje: INFORMACJE OGÓLNE Oferty zawierające szczegółowe informacje dotyczące kursów, seminariów szkoleniowych oraz konferencji zamieszczone są na stronie internetowej Instytutu: www.itb.pl w zakładce Konferencje/Szkolenia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMOWA 10 1. WIADOMOŚCI WSTĘPNE 11 2. ROZWÓJ MOSTÓW DREWNIANYCH W DZIEJACH LUDZKOŚCI 13

PRZEDMOWA 10 1. WIADOMOŚCI WSTĘPNE 11 2. ROZWÓJ MOSTÓW DREWNIANYCH W DZIEJACH LUDZKOŚCI 13 PRZEDMOWA 10 1. WIADOMOŚCI WSTĘPNE 11 2. ROZWÓJ MOSTÓW DREWNIANYCH W DZIEJACH LUDZKOŚCI 13 3. DREWNO JAKO MATERIAŁ KONSTRUKCYJNY DO BUDOWY MOSTÓW 39 3.1. Wady i zalety drewna 39 3.2. Gatunki drewna stosowane

Bardziej szczegółowo

BADANIA PORÓWNAWCZE PAROPRZEPUSZCZALNOŚCI POWŁOK POLIMEROWYCH W RAMACH DOSTOSOWANIA METOD BADAŃ DO WYMAGAŃ NORM EN

BADANIA PORÓWNAWCZE PAROPRZEPUSZCZALNOŚCI POWŁOK POLIMEROWYCH W RAMACH DOSTOSOWANIA METOD BADAŃ DO WYMAGAŃ NORM EN PRACE INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ - KWARTALNIK nr 1 (137) 2006 BUILDING RESEARCH INSTITUTE - QUARTERLY No 1 (137) 2006 ARTYKUŁY - REPORTS Anna Sochan*, Anna Sokalska** BADANIA PORÓWNAWCZE PAROPRZEPUSZCZALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 430 FENIKS

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 430 FENIKS Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Opis robót Opis elementów budynku 1. Roboty ziemne Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm Wykopy fundamentowe (netto-po obrysie

Bardziej szczegółowo

Przewody elektroenergetyczne z izolacją XLPE

Przewody elektroenergetyczne z izolacją XLPE Przewody elektroenergetyczne z izolacją XLPE Power cables with XLPE insulation AsXSn 0,6/1 kv Norma Standard PN HD 626 4F 2 1 Konstrukcja Construction Żyła przewodząca aluminiowa Aluminium 1 2 Izolacja

Bardziej szczegółowo

NOWE WSKAŹNIKI OCENY WŁAŚCIWOŚCI AKUSTYCZNYCH MATERIAŁÓW, WYROBÓW I ELEMENTÓW BUDOWLANYCH

NOWE WSKAŹNIKI OCENY WŁAŚCIWOŚCI AKUSTYCZNYCH MATERIAŁÓW, WYROBÓW I ELEMENTÓW BUDOWLANYCH PRACE INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ - KWARTALNIK nr 3 (119) 2001 BUILDING RESEARCH INSTITUTE - QUARTERLY No 3 (119) 2001 Marianna Mirowska* Iwonna Żuchowicz-Wodnikowska** NOWE WSKAŹNIKI OCENY WŁAŚCIWOŚCI

Bardziej szczegółowo

- + - + tylko przy użytkowaniu w warunkach wilgotnych b) tylko dla poszycia konstrukcyjnego podłóg i dachu opartego na belkach

- + - + tylko przy użytkowaniu w warunkach wilgotnych b) tylko dla poszycia konstrukcyjnego podłóg i dachu opartego na belkach Płyty drewnopochodne do zastosowań konstrukcyjnych Płyty drewnopochodne, to szeroka gama materiałów wytworzonych z różnej wielkości cząstek materiału drzewnego, formowane przez sklejenie przy oddziaływaniu

Bardziej szczegółowo

Jednostka notyfikowana nr 1488 I Członek EOTA I Certyfikaty akredytacji PCA nr: AB 023, AC 020, AC 072, AP 113

Jednostka notyfikowana nr 1488 I Członek EOTA I Certyfikaty akredytacji PCA nr: AB 023, AC 020, AC 072, AP 113 W zakres działalności Instytutu wchodzą bardzo liczne prace badawcze, wykonywane na rzecz podmiotów gospodarczych, organów administracji samorządowej i terenowej oraz organów sądowniczych, których zadaniem

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 035

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 035 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 035 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 8 Data wydania: 17 września 2009 r. Nazwa i adres organizacji

Bardziej szczegółowo

Ewolucja idei energooszczędności w budynkach Termoizolacja elementów budynku Termoizolacja ścian

Ewolucja idei energooszczędności w budynkach Termoizolacja elementów budynku Termoizolacja ścian Technologia budownictwa : podręcznik przeznaczony do nauki zawodu technik budownictwa na poziomie technikum i szkoły policealnej. Cz. 2 / Aut.: Frey Hansjorg [et al.]. Warszawa, cop. 2012 Spis treści 8.

Bardziej szczegółowo

Przewody elektroenergetyczne z izolacją XLPE

Przewody elektroenergetyczne z izolacją XLPE Przewody elektroenergetyczne z izolacją XLPE Power cables with XLPE insulation AsXSn 0,6/1 kv Norma Standard PN HD 626 4F 2 1 Konstrukcja Construction Żyła przewodząca aluminiowa Aluminium 1 2 Izolacja

Bardziej szczegółowo

4. Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne 4. Anti-moisture and anti-water insulations

4. Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne 4. Anti-moisture and anti-water insulations MIĘDZYNARODOWE TARGI POZNAŃSKIE Sp. z o. o. POZNAŃ INTERNATIONAL FAIR Ltd. Zespół Projektu BUDMA / Project Team BUDMA ul. Głogowska 14, 60-734 Poznań, Poland skrytka pocztowa / P.O.Box: 102 tel +48/61/

Bardziej szczegółowo

Wyroby budowlane Specyfikacje techniczne

Wyroby budowlane Specyfikacje techniczne Wyroby budowlane Specyfikacje techniczne mgr inż. Ewa Kozłowska Gdańsk, 27.01.2017 r. Definicja Specyfikacja techniczna (ang. technical specification) Dokument ustalający wymagania techniczne, które powinien

Bardziej szczegółowo

System certyfikacji wg PKN-Guide 67. Akronim programu certyfikacji 4 PCWB/D 4 PCWB/D PN-B-02151-3:1999 91.120.20

System certyfikacji wg PKN-Guide 67. Akronim programu certyfikacji 4 PCWB/D 4 PCWB/D PN-B-02151-3:1999 91.120.20 Nazwa wyrobu/grupy wyrobów System certyfikacji wg PKN-Guide 67 Akronim programu certyfikacji Numer normy lub dokumentu kryterialnego ICS Meble i układy tapicerowane (zapalność) 4 PCWB/D PN-F-0600-2:994/Az:2000

Bardziej szczegółowo

Stolarka okienna i drzwiowa

Stolarka okienna i drzwiowa Stolarka okienna i drzwiowa Spis treści 1 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA... 2 1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI.... 2 1.1.1 Zakres stosowania Specyfikacji.... 2 1.1.2 Zakres robót objętych Specyfikacją... 2 1.2

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 008

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 008 ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 008 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14 Data wydania: 18 grudnia 2014 r. AC 008 Nazwa i

Bardziej szczegółowo

Stosowane rozwiązania techniczne Dobór narzędzi i sprzętu Wykonywanie posadzki z deszczułek przyklejanych do podkładu.

Stosowane rozwiązania techniczne Dobór narzędzi i sprzętu Wykonywanie posadzki z deszczułek przyklejanych do podkładu. Spis treści 1. Wiadomości wstępne i pojęcia podstawowe 9 1.1. Rola podłóg w budynkach 9 1.2. Określenia podstawowe 12 1.3. Ogólny podział podłóg 14 1.4. Właściwości techniczne podłóg 15 1.4.1. Właściwości

Bardziej szczegółowo

Wymagania badawcze dla kabli elektrycznych status prawny i możliwości badawcze CNBOP-PIB

Wymagania badawcze dla kabli elektrycznych status prawny i możliwości badawcze CNBOP-PIB Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy Wymagania badawcze dla kabli elektrycznych status prawny i możliwości badawcze CNBOP-PIB Zespół

Bardziej szczegółowo

Fixtures LED HEDRION

Fixtures LED HEDRION K A R T Y K ATA L O G O W E Fixtures LED HEDRION Oprawy lampy LED Hedrion do zastosowań profesjonalnych Fixtures LED lamps Hedrion for professional applications NATRIUM Sp. z o.o. ul. Grodziska 15, 05-870

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 42 MUCHOMOREK

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 42 MUCHOMOREK Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 132,95 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA STAWIANE UCZESTNIKOM ELIMINACJI TURNIEJU ZAWODOWEGO NOWOCZESNE BUDOWNICTWO WOKÓŁ NAS

WYMAGANIA STAWIANE UCZESTNIKOM ELIMINACJI TURNIEJU ZAWODOWEGO NOWOCZESNE BUDOWNICTWO WOKÓŁ NAS Załącznik nr 3 WYMAGANIA STAWIANE UCZESTNIKOM ELIMINACJI TURNIEJU ZAWODOWEGO NOWOCZESNE BUDOWNICTWO WOKÓŁ NAS w zakresie konkurencji technologii posadzkarsko-okładzinowych UCZESTNIK MUSI UMIEĆ: - rozpoznać

Bardziej szczegółowo

PolTherma DS I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA I. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE, DANE TECHNICZNE. a. Przeznaczenie. a. Cechy charakterystyczne. a.

PolTherma DS I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA I. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE, DANE TECHNICZNE. a. Przeznaczenie. a. Cechy charakterystyczne. a. I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA a. Przeznaczenie PoITherma DS to ścienna płyta warstwowa z rdzeniem ze sztywnej pianki poliuretanowej PUR, mocowana do konstrukcji wsporczej łącznikami w sposób niewidoczny (tzw.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA ZASAD USTALANIA STOPNIA ZUŻYCIA TECHNICZNEGO BUDYNKÓW I BUDOWLI ORAZ WYPOSAŻENIA I URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH. Czerwiec 2017 r.

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA ZASAD USTALANIA STOPNIA ZUŻYCIA TECHNICZNEGO BUDYNKÓW I BUDOWLI ORAZ WYPOSAŻENIA I URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH. Czerwiec 2017 r. INSTRUKCJA DOTYCZĄCA ZASAD USTALANIA STOPNIA ZUŻYCIA TECHNICZNEGO BUDYNKÓW I BUDOWLI ORAZ WYPOSAŻENIA I URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH Czerwiec 2017 r. AMW Towarzystwo Budownictwa Społecznego KWATERA Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 365 TANDEM

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 365 TANDEM Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1 Opis robót Opis elementów budynku 1. Roboty ziemne Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm Jednostka miary Ilość jednostek m2 107,35 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

Dr inŝ. Janusz Rymsza

Dr inŝ. Janusz Rymsza Seminarium Stal w infrastrukturze drogowej Warszawa, 14 stycznia 2010 r. Wymagania techniczne stawiane stalowym wyrobom budowlanym w budownictwie komunikacyjnym Dr inŝ. Janusz Rymsza Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

KARTA OBIEKTU nr 1 Budynek hali przemysłowej POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 3346,97 m² POWIERZCHNIA ZABUDOWY 3526,15 m² KUBATURA 39492,90 m³ ROK BUDOWY 2009

KARTA OBIEKTU nr 1 Budynek hali przemysłowej POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 3346,97 m² POWIERZCHNIA ZABUDOWY 3526,15 m² KUBATURA 39492,90 m³ ROK BUDOWY 2009 KARTA OBIEKTU nr 1 PRZEDMIOT Budynek hali przemysłowej POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 3346,97 m² POWIERZCHNIA ZABUDOWY 3526,15 m² KUBATURA 39492,90 m³ ROK BUDOWY 2009 1 Budynek I kondygnacyjny, w zabudowie zwartej,

Bardziej szczegółowo

OPIS KONSTRUKCJI DESIGN DESCRIPTION

OPIS KONSTRUKCJI DESIGN DESCRIPTION APARATY GRZEWCZO WENTYLACYJNE ŚCIENNE TYPU AO WALLMOUNTED HEATING AND VENTILATION UNIT TYPE AO PRZEZNACZENIE INTENDED USE Aparaty grzewczowentylacyjne z wentylatorem osiowym typu AO Heating and ventilation

Bardziej szczegółowo

PRUSZYŃSKI Spółka z o.o. Al. Jerozolimskie Warszawa

PRUSZYŃSKI Spółka z o.o. Al. Jerozolimskie Warszawa Warszawa, dn. 2008.12.01 NP-1222.4/P/08/BW PRUSZYŃSKI Spółka z o.o. Al. Jerozolimskie 214 02 486 Warszawa Klasyfikacja w zakresie odporności ogniowej ścian nienośnych z płyt warstwowych PWS-S PRUSZYŃSKI

Bardziej szczegółowo

Schiedel Pustaki wentylacyjne

Schiedel Pustaki wentylacyjne Schiedel Pustaki wentylacyjne Opis wyrobu Pustaki wentylacyjne produkowane przez firmę Schiedel Sp. z o.o. wykonywane są z keramzytobetonu o gęstości 1200 kg / m 3 i wytrzymałości na ściskanie minimum

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA ZASAD USTALANIA STOPNIA ZUŻYCIA TECHNICZNEGO BUDYNKÓW I BUDOWLI ORAZ WYPOSAŻENIA I URZADZEŃ TECHNICZNYCH

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA ZASAD USTALANIA STOPNIA ZUŻYCIA TECHNICZNEGO BUDYNKÓW I BUDOWLI ORAZ WYPOSAŻENIA I URZADZEŃ TECHNICZNYCH Załącznik do Uchwały Nr 5 Zarządu Wojskowego TBS KWATERA Sp. z o.o. z dnia 24.01.2013 r. INSTRUKCJA DOTYCZĄCA ZASAD USTALANIA STOPNIA ZUŻYCIA TECHNICZNEGO BUDYNKÓW I BUDOWLI ORAZ WYPOSAŻENIA I URZADZEŃ

Bardziej szczegółowo

DM-ML, DM-FL. Auxiliary Equipment and Accessories. Damper Drives. Dimensions. Descritpion

DM-ML, DM-FL. Auxiliary Equipment and Accessories. Damper Drives. Dimensions. Descritpion DM-ML, DM-FL Descritpion DM-ML and DM-FL actuators are designed for driving round dampers and square multi-blade dampers. Example identification Product code: DM-FL-5-2 voltage Dimensions DM-ML-6 DM-ML-8

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK I ZAKRES STOSOWANIA WYROBY DO BUDOWY DRÓG

ZAŁĄCZNIK I ZAKRES STOSOWANIA WYROBY DO BUDOWY DRÓG Mandat 14 ZAŁĄCZNIK I ZAKRES STOSOWANIA WYROBY DO BUDOWY DRÓG DO ZASTOSOWAŃ: 01/: PODŁOśA FUNDAMENTOWE (w tym podłoŝa stropów na legarach nad gruntem), DROGI I INNE OBSZARY RUCHU 1/: WYKOŃCZENIA STROPÓW

Bardziej szczegółowo

PolTherma TS PIR I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA II. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE, DANE TECHNICZNE. a. Przeznaczenie. b. Cechy charakterystyczne. a.

PolTherma TS PIR I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA II. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE, DANE TECHNICZNE. a. Przeznaczenie. b. Cechy charakterystyczne. a. I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA a. Przeznaczenie PoITherma TS PIR to ścienna płyta warstwowa z rdzeniem ze sztywnej pianki poliizocyjanurowej PIR, mocowana przelotowo do konstrukcji wsporczej (tzw. mocowanie

Bardziej szczegółowo

OCENA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ NIETYPOWYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

OCENA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ NIETYPOWYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH XXVI Konferencja awarie budowlane 2013 Naukowo-Techniczna ANDRZEJ BOROWY, a.borowy@itb.pl ZOFIA LASKOWSKA, z.laskowska@itb.pl BOGDAN WRÓBLEWSKI, b.wroblewski@itb.pl Zakład Badań Ogniowych, Instytut Techniki

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 361 CUKIEREK

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 361 CUKIEREK Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 252,55 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 387 BELLA

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 387 BELLA Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 387 BELLA Lp Opis robót Jedn. Ilość Opis elementów budynku miary jedn. 1. Roboty ziemne 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 190 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GLX 21 DIAMENT

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GLX 21 DIAMENT Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 215,05 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA KURSY SEMINARIA SZKOLENIOWE SEMINARIA NIEODPŁATNE ARCHIWUM STRONA GŁÓWNA OFERTA SZKOLENIA

SZKOLENIA KURSY SEMINARIA SZKOLENIOWE SEMINARIA NIEODPŁATNE ARCHIWUM STRONA GŁÓWNA OFERTA SZKOLENIA STRONA GŁÓWNA OFERTA SZKOLENIA SZKOLENIA Y 20-23.11.2017 "Laborant w laboratorium betonu i kruszyw" 19-23.03.2018 "Technologia i projektowanie betonu" SEMINARIA SZKOLENIOWE 24.10.2017 "Wybrane zagadnienia

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA i ORGANIZACJA ROBÓT MUROWYCH W BUDOWNICTWIE

TECHNOLOGIA i ORGANIZACJA ROBÓT MUROWYCH W BUDOWNICTWIE Wykład 9: Wykład 10 Podstawy realizacji robót murowych i stropowych. Stosowane technologie wykonania elementów murowanych w konstrukcjach obiektów, przegląd rozwiązań materiałowotechnologicznych (a) materiały

Bardziej szczegółowo

Materiałowe i technologiczne uwarunkowania stanu naprężeń własnych i anizotropii wtórnej powłok cylindrycznych wytłaczanych z polietylenu

Materiałowe i technologiczne uwarunkowania stanu naprężeń własnych i anizotropii wtórnej powłok cylindrycznych wytłaczanych z polietylenu POLITECHNIKA ŚLĄSKA ZESZYTY NAUKOWE NR 1676 SUB Gottingen 7 217 872 077 Andrzej PUSZ 2005 A 12174 Materiałowe i technologiczne uwarunkowania stanu naprężeń własnych i anizotropii wtórnej powłok cylindrycznych

Bardziej szczegółowo

Metody obliczania izolacyjności akustycznej między pomieszczeniami w budynku według PN-EN :2002 i PN-EN :2002

Metody obliczania izolacyjności akustycznej między pomieszczeniami w budynku według PN-EN :2002 i PN-EN :2002 INSTRUKCJE WYTYCZNE PORADNIKI Barbara Szudrowicz Metody obliczania izolacyjności akustycznej między pomieszczeniami w budynku według PN-EN 12354-1:2002 i PN-EN 12354-2:2002 Poradnik Methods for calculating

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 47 ONUFRY

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 47 ONUFRY Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15cm m2 253,80 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

Systemy przeciwpożarowe, dymoszczelne i oddymiające Aluprof

Systemy przeciwpożarowe, dymoszczelne i oddymiające Aluprof Systemy przeciwpożarowe, dymoszczelne i oddymiające Aluprof Bogata oferta systemów Aluprof pozwala na wykonanie różnorodnych elementów zabudowy, odpowiedzialnych za organizację w budynkach tzw. stref pożarowych

Bardziej szczegółowo

INSPECTION METHODS FOR QUALITY CONTROL OF FIBRE METAL LAMINATES IN AEROSPACE COMPONENTS

INSPECTION METHODS FOR QUALITY CONTROL OF FIBRE METAL LAMINATES IN AEROSPACE COMPONENTS Kompozyty 11: 2 (2011) 130-135 Krzysztof Dragan 1 * Jarosław Bieniaś 2, Michał Sałaciński 1, Piotr Synaszko 1 1 Air Force Institute of Technology, Non Destructive Testing Lab., ul. ks. Bolesława 6, 01-494

Bardziej szczegółowo

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 299 PERŁA

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 299 PERŁA Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 299 PERŁA Lp Opis robót Jedn. Ilość Opis elementów budynku miary jedn. 1. Roboty ziemne 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 169,85 2 Wykopy

Bardziej szczegółowo

Wymagania dla materiałów i elementów w zakresie właściwości palnych, w tym dla wyposażenia elektrycznego (pren Część 2 i 5)

Wymagania dla materiałów i elementów w zakresie właściwości palnych, w tym dla wyposażenia elektrycznego (pren Część 2 i 5) Wymagania dla materiałów i elementów w zakresie właściwości palnych, w tym dla wyposażenia elektrycznego (pren 45545 - Część 2 i 5) Jolanta Maria Radziszewska-Wolińska pr EN 45545 2:2010 Kolejnictwo. Ochrona

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA. parametryzacji określonej przepisami

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA. parametryzacji określonej przepisami Czy wyroby budowlane potrzebują parametryzacji określonej przepisami Spełnienie podstawowych wymagań przez obiekty budowlane Podstawowe wymagania dla obiektów budowlanych zawarte w przepisach ustawy Pb:

Bardziej szczegółowo

Budowa obiektu szatniowo-rekreacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na boisku sportowym w Olszance SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Budowa obiektu szatniowo-rekreacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na boisku sportowym w Olszance SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Budowa obiektu szatniowo-rekreacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na boisku sportowym w Olszance SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYMAGANIA OGÓLNE WYMAGANIA OGÓLNE 1. Przedmiot Szczegółowej

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GLX 20 MALWA

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GLX 20 MALWA Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15cm m2 178,00 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1280

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1280 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1280 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 4 Data wydania: 24 marca 2015 r. AB 1280 Nazwa i adres CENTRUM

Bardziej szczegółowo

PolTherma PS I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA I. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE, DANE TECHNICZNE. a. Przeznaczenie. a. Cechy charakterystyczne. a.

PolTherma PS I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA I. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE, DANE TECHNICZNE. a. Przeznaczenie. a. Cechy charakterystyczne. a. I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA a. Przeznaczenie PoITherma PS to ścienna płyta warstwowa z rdzeniem ze sztywnej pianki poliuretanowej PUR, mocowana do konstrukcji wsporczej łącznikami w sposób niewidoczny (tzw.

Bardziej szczegółowo

YAKXS, YAKXSżo 0,6/1 kv. Kable elektroenergetyczne z izolacją XLPE. Norma IEC :2004. Konstrukcja. Zastosowanie.

YAKXS, YAKXSżo 0,6/1 kv. Kable elektroenergetyczne z izolacją XLPE. Norma IEC :2004. Konstrukcja. Zastosowanie. Kable elektroenergetyczne z izolacją XLPE Power cables with XLPE insulation YKXS, YKXSżo 0,6/1 kv Norma Standard IEC - 60502-1:04 3 2 1 Konstrukcja Construction Żyła przewodząca aluminiowa luminium Izolacja

Bardziej szczegółowo

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 385 WILLA MARION

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 385 WILLA MARION Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 385 WILLA MARION Lp Opis robót Jedn. Ilość Opis elementów budynku miary jedn. 1. Roboty ziemne 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 172,85 2

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. na zadanie: Remont bud p na terenie JW Toruń ul Okólna 37

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. na zadanie: Remont bud p na terenie JW Toruń ul Okólna 37 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT na zadanie: Remont bud. 125 1p na terenie JW. 4620 Toruń ul Okólna 37 STOLARKA OKIENNA PCV Kod CPV 45421100-5 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK I ZAKRES WYROBY GIPSOWE. Postać Materiały Wyroby do wzięcia pod uwagę Cegły, bloki gips Bloki gipsowe Kształtowniki, listwy metal

ZAŁĄCZNIK I ZAKRES WYROBY GIPSOWE. Postać Materiały Wyroby do wzięcia pod uwagę Cegły, bloki gips Bloki gipsowe Kształtowniki, listwy metal ZAŁĄCZNIK I ZAKRES WYROBY GIPSOWE LISTA WYROBÓW OBJĘTYCH MANDATEM PRZEWIDZIANE DO ZASTOSOWAŃ: 4/ ŚCIANY ZEWNĘTRZNE (w tym okładziny), ŚCIANY WEWNĘTRZNE I DZIAŁOWE Postać Materiały Wyroby do wzięcia pod

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 008

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 008 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 008 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 22 Data wydania: 22 września 2016 r. AB 008 Nazwa i adres INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 008

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 008 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 008 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 21 Data wydania: 10 września 2015 r. AB 008 Nazwa i adres INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 72 ALLEGRO

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 72 ALLEGRO Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek Cena jednostkowa elementu Wartość 1. Roboty ziemne 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15

Bardziej szczegółowo

INFRARED BUILDING HEATING BOARDS

INFRARED BUILDING HEATING BOARDS INFRARED BUILDING HEATING BOARDS INFRARED BUILDING HEATING BOARDS Electric cables at the back of the Heat Decor board Electric cables at the side of the Heat Decor board Heat Decor boards are infrared

Bardziej szczegółowo