WYBRANE METODY SZACOWANIA STAWEK SK ADKI NETTO W UBEZPIECZENIACH KOMUNIKACYJNYCH OC

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYBRANE METODY SZACOWANIA STAWEK SK ADKI NETTO W UBEZPIECZENIACH KOMUNIKACYJNYCH OC"

Transkrypt

1 A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 27, 22 Anna Szymasa WYBRANE METODY SZACOWANIA STAWEK SKADKI NETTO W UBEZPIECZENIACH KOMUNIKACYJNYCH OC Srszzni. Podsaw dziaalnoi ubzpizniowj js prawidow szaowani sad ubzpizniowyh. Sadi powinny by a oszaowan, aby owarzyswo ni ponosio sra finansowyh, naomias ubzpizony ni pai za duo lub za mao. W pray przdsawiono dwi mody symaji saw sadi dla sad no wyznazanyh mod zrowj uyznoi. W pirwszj modzi do szaowania saw sadi wyorzysano symaory baysowsi. W modzi drugij sawi sadi oszaowano masymalizuj funj uyznoi, órj argumnm js rónia midzy sad i paramrm szodowo- i, przy warunu zahowania równowagi finansowj ubzpizyila. Badani przprowadzono na danyh rzzywisyh, pohodzyh z ódzigo owarzyswa ubzpizniowgo. Sowa luzow: sawa sadi, sysm bonus-malus, symaja baysowsa. I. WSTP W ubzpizniah omuniayjnyh OC lasyfiaja ubzpizonyh do grup aryfowyh odbywa si na podsawi zynniów a priori (obsrwowalnyh zynniów ryzya aih, ja na przyad rodzaj i ro produji samohodu, pojmno silnia, wi i p irowy) oraz zynniów a posriori (hisoria szodowoi irowy). Dlago sadi w ubzpizniah omuniayjnyh OC s wyznazan w dwóh apah. Pirwszy o oblizni sadi podsawowj na podsawi zynniów a priori, drugi ap o aryfiaja a posriori (por. Lmair (995)). W pray sonnrujmy si na drugim api nazywanym sysmm bonusmalus. Sysmm bonus-malus bdzimy nazywa mody wyznazania indywidualnyh sad, uwzgldniaj lizb szód spowodowanyh przz irow w przszoi. W adym sysmi bonus-malus musi by usalona lasa sarowa, do órj rafiaj ubzpizni bz hisorii szodowoi, wor saw sadi podsawowj oraz zasady przj midzy lasami. Rozna sada no js wyznazana jao ilozyn sadi podsawowj obowizujj w lasi aryfowj (aryfiaja a priori) oraz wspózynnia, bdgo szaowan pronow saw sadi. Dr, Kadra Mod Saysyznyh, Uniwrsy ódzi. [93]

2 94 Anna Szymasa W pray ni uwzgldnia si dodaowyh zwy i zni, hararysyznyh dla poszzgólnyh ubzpizyili. W ubzpizniah omuniayjnyh zaada si, lizba szód K w jdnorodnym porflu js zminn losow o rozadzi Poissona posai P( K ), (=,, 2,...) ()! gdzi nazywamy paramrm innsywnoi szód (por.hossa (999)). Jli porfl js nijdnorodny, o paramr innsywnoi szód js zminn losow o rozadzi gamma z paramrami i, o funji gsoi posai f ( ),,, (2) ( ) 2 przy zym E i D. Wówzas lizba szód w porflu ma 2 rozad ujmny dwumianowy posai p P K,,,... (3) Esymaory paramrów i, wyznazon mod momnów (por. Domasi, Prusa(2)) s posai: i (4) 2 S S 2 W ubzpizniowym sysmi bonus-malus wyznaza si sad a priori, a naspni uwzgldnia si indywidualny paramr ryzya nazywany saw sadi (por. Lmair (995)). W pray do wyznazania indywidualnyh paramrów ryzya zasosowano dwi mody: mod I- wyorzysuj symaory baysowsi oraz mod II- Frriry. 2

3 Wybran mody szaowania saw sadi no 95 II. SZACOWANIE STAWEK SKADKI ZA POMOC METODY I Nih K j bdzi zminn losow oznazaj lizb szód w rou j dla danj polisy; (, 2,, ) worm obsrwaji lizby szód przz la dla danj polisy; F() bdzi dysrybuan zminnj losowj ; (, 2,..., ) bdzi niznanym paramrm szodowoi w rou + dla polisy opisanj worm obsrwaji (, 2,, ). Niznany paramr (, 2,..., ) mona oszaowa za pomo symaora baysowsigo na podsawi wora obsrwaji (, 2,, ). Jli funja sray js wadraowa o symaor baysowsi paramru js warunow waroi oziwan rozadu a posriori i ma posa (,..., ) E [,, ] df,, (5) ( gdzi F,, ) js dysrybuan warunow zminnj losowj przy zaobsrwowanyh waroiah (, 2,, ). Zaómy, rozad lizby szód w porflu js ujmny dwumianowy. Paramr innsywnoi szód ma rozad a priori gamma z paramrami i. Z wirdznia Bays a d ( )! P,... df j J df(,... ) = ( ) P,... df d! ( ) ( ) ( ) J d ˆ ˆ ˆ d j ˆ Zam rozad a posriori paramru js rozadm gamma z paramrami ˆ orazˆ. Esymaor baysowsi paramru ma posa ˆ d (6) ˆ (,..., ) (7) ˆ

4 96 Anna Szymasa Paramry i mona wyznazy z wzoru (4). W ubzpizniah omuniayjnyh OC indywidualna sada no w orsi + wynosi: P (,..., ) EX E b (,..., ) (8) gdzi P (,..., ) -indywidualna sada no w orsi +, (EX ) -waro oziwana pojdynzj szody, ( E) -waro oziwana lizby szód, (,..., ) -sawa szaowanj sadi. b Przyjmijmy, (EX) = oraz (E ). Wówzas równani (8) ma posa P (,..., ) b (,..., ) (9) Sd irowa, óry po laah zgosi szód, powinin pai saw szaowanj sadi równ b (,..., ) P (,..., ) % () Do szaowania indywidualnj sadi no zasosujmy zasad zrowj uyznoi. Zasada zrowj uyznoi opira si na zaoniu, oziwana uyzno zarobu ubzpizyila, gdy ryzyo zosani ubzpizon za n P, równa si uyznoi pozowj rzrwy R ubzpizyila, zyli u ( R) E[ u( R P)]. Nih funja u() bdzi wyadniz funj uyznoi posai u( ) () gdzi > js paramrm orlajym awrsj do ryzya owarzyswa ubzpizniowgo. Im wisza js awrsja, ym wisza js sada. Jli funja uyznoi ma posa orlon wzorm (), o sada no wynosi gdzi P ln M( ) (2) M ( ) E js funj worz momny zminnj losowj.

5 Wybran mody szaowania saw sadi no 97 W przypadu ujmngo dwumianowgo rozadu lizby szód w porflu sada no wynosi P ln M ln df ln dla ( ) d (3) Uwzgldniaj, ˆ orazˆ, szaowana wdug zasady uyznoi indywidualna sada no wynosi P (,..., ) ln (4) Na podsawi równa () i (4) sawa szaowanj w sysmi bonus- malus sadi irowy, óry po laah zgosi szód, wynosi b (,..., ) ln % (5) III. SZACOWANIE STAWEK SKADKI ZA POMOC METODY II Moda a js opara na wyadnizj funji uyznoi i zaoniu, ubzpizyil ma awrsj do arania nadmirnymi sadami wszysih irowów w danj grupi porfla. Uwaa, przszaowana sawa sadi js wiszym bdm ni nidoszaowana sawa sadi pod warunim, równowaga finansowa ubzpizyila zosani zahowana. Sawi sadi szauj wi masymalizuj funj uyznoi, órj argumnm js rónia midzy sad i paramrm szodowoi, przy warunu zahowania równowagi finansowj. Nih dla dango lizba m+ oznaza lizb grup aryfowyh w porflu (=,...,m); N oznaza zn lizb roszz w -j grupi aryfowj; N zn sum roszz w porflu, zyli N m N p P (,..., ) indywidualn sad no w orsi +.. Oznazmy przz

6 98 Anna Szymasa Moda II opira si na wyznazniu przyszyh sad no p jao masimum funji przy warunu m p Z( p ) N df,..., N (6) m N p (7) N gdzi js paramrm wyraajym awrsj do ryzya ubzpizyila. Wyorzysuj funj Lagrang a m m p L( p, ) N df,..., N p N N (8) orzymujmy m L N p N (9) L p N N p,..., N, m df,..., N (2) Nih M (x) oznaza funj worz momny rozadu a posriori paramru, orlon wzorm M x ( x) df,..., (2) Uwzgldniaj wzory (2) i (2) mamy p M ( ) (22) Wyznazaj p z równania (22) orzymujmy indywidualn sad no w orsi + p ln ln M (23)

7 Wybran mody szaowania saw sadi no 99 Uwzgldniaj wzory () i (23) sawa szaowanj sadi mod II wynosi b (,..., ) ln ln M % (24) W przypadu ujmngo dwumianowgo rozadu lizby szód w porflu sawa szaowanj mod II sadi wynosi (,..., ) b ln( ) ( )ln % (25) IV. ZASTOSOWANIA Przdsawion mody zasosowano do wyznazania szaowanj sawi sadi na podsawi danyh doyzyh hisorii szodowoi, pohodzyh z owarzyswa ubzpizniowgo dziaajgo na ódzim rynu. W abliah i 2 oszaowano sawi sad mod I (uywaj wzoru (5)) oraz mod II (uywaj wzoru (25)). Paramry i rozadu innsywnoi szód oszaowano za pomo wzoru (4). Tablia. Sawi sadi (w %) szaowan mod I (M I) oraz mod II (M II) dla =, i wij M I M II M I M II M I M II M I M II ródo: Obliznia wasn. Tablia 2. Sawi sadi (w %) szaowan mod I (M I) oraz mod II (M II) dla =, i wij M I M II M I M II M I M II M I M II ródo: Obliznia wasn.

8 2 Anna Szymasa V. WNIOSKI Szaowan sawi sadi podsawowj róni si znazni. Moda I js ryyowana, poniwa wraz z wzrosm i oraz bardzij przszaowuj sadi. Ma równi ograniznia doyz paramru. Moda II zaburza symri midzy nadpa i nidopa. Obia irowów ago porfla niwil wyszymi sadami, ni obiaj a doliwi irowów w lasah o duj lizbi szód. BIBLIOGRAFIA Domasi Cz., Prusa K., (2), Nilasyzn mody saysyzn, PWE, Warszawa. Hossa I.B., Pollard J.H., Zhnwirh B., (999), Inroduory saisis wih appliaions in gnral insuran, Cambridg. Lmair J., (995), Bonus-Malus Sysms in Auomobil Insuran, Kluwr Nijhoff, Boson. Anna Szymasa CHOSEN METHODS OF ESTIMATING NET PREMIUMS IN CIVIL RESPONSIBILITY CAR INSURANCE Absra Th foundaion of insuran aiviy is h orr simaion of insuran prmiums. Th prmiums should b simad so ha h insuring ompany would no inur losss and h insurd would no pay oo muh or oo lil. In h papr wo mhods of simaing ras of prmiums for n prmiums dfind by zrouiliy mhod ar prsnd. In h firs mhod o simaing prmiums bays simaors ar usd. In h sond mhod ras of prmium ar simad by maximum uiliy funion whos argumn is diffrn bwn h prmium and h paramr of damag wih h ondiion o prsrv insurr s finan balan. Th invsigaion was arrid on ral daa from a ód insuran ompany.

Jerzy Czesław Ossowski Katedra Ekonomii i Zarzdzania Przedsibiorstwem Wydział Zarzdzania i Ekonomii Politechnika Gdaska

Jerzy Czesław Ossowski Katedra Ekonomii i Zarzdzania Przedsibiorstwem Wydział Zarzdzania i Ekonomii Politechnika Gdaska Jrzy Czsław Ossowski Kadra Ekonomii i Zarzdzania Przdsibiorswm Wydział Zarzdzania i Ekonomii Polichnika Gdaska I Sminarium Naukow Kadry Ekonomii i Zarzdzania Przdsibiorswm Polichniki Gdaskij n.: GOSPODARKA

Bardziej szczegółowo

2. Podstawy Mathcada. 2.1. Dlaczego Mathcad?

2. Podstawy Mathcada. 2.1. Dlaczego Mathcad? Wyłady z Inf - MKE. Podsawy Mahcada. Podsawy Mahcada.. Dlaczgo Mahcad? Spośród wilu programów ompurowych wspomagaących rozwiązywani róŝngo rodzau zagadniń lrochnicznych Mahcad wyróŝnia się względną prosoą,

Bardziej szczegółowo

Platforma Galileo: Koncepcja uniwersalnego odbiornika sygnałów Galileo dla potrzeb nawigacji morskiej

Platforma Galileo: Koncepcja uniwersalnego odbiornika sygnałów Galileo dla potrzeb nawigacji morskiej Samodzilna Pracownia Radiokomunikacji Morskij w Gdańsku (P-8) Plaforma Galilo: Koncpcja uniwrsalngo odbiornika sygnałów Galilo dla porzb nawigacji morskij Praca nr 08300026 Gdańsk, grudziń 2006 Plaforma

Bardziej szczegółowo

Modele wczesnego ostrzegania przed kryzysami walutowymi zastosowania dla Polski *

Modele wczesnego ostrzegania przed kryzysami walutowymi zastosowania dla Polski * 4 Makrokonomia BANK I KREDYT wrzsiƒ 2005 Modl wczsngo ostrzgania przd kryzysami walutowymi zastosowania dla Polski * Dobromi Srwa 1. Wprowadzni * WczÊnijszych obliczƒ, dotyczàcych analizy sygna owj, dokona

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja reguł przejścia systemu bonus-malus

Optymalizacja reguł przejścia systemu bonus-malus Optymalizaca rguł przścia systmu onus-malus Dr Marcin Topolwski Dr Michał Brnardlli Instytut Ekonomtrii Szkoła Główna Handlowa w Warszawi Plan: Inspiraca, motywaca, cl i zakrs adania Ryzyko Systm onus-malus

Bardziej szczegółowo

ANALIZA FOURIEROWSKA szybkie transformaty Fouriera

ANALIZA FOURIEROWSKA szybkie transformaty Fouriera AALIZA FOURIEROWSKA szybi trasformaty Fourira dowola fuję priodyzą F( w zasi lub przstrzi (tx, ors T) moża przdstawić jao () F( b o + [ a si( + b os( ] gdzi π / T lub ω zauważmy, ż ω, jst ajiższą zęstośią

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA INSTYTUCJI FINANSOWYCH

DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA INSTYTUCJI FINANSOWYCH DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA INSTYTUCJI FINANSOWYCH - PRZEWODNIK METODYCZNY - Dr Krysa Pra Cl przdmou: Przdmo doyczy jdgo obszaru ralzacj wsycj, jakm js skor fasowy. Clm przdmou js wyjaś co js spcyfką wsycj

Bardziej szczegółowo

OeconomiA copernicana. Katarzyna Czech Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

OeconomiA copernicana. Katarzyna Czech Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie OeconomiA copernicana 2012 Nr 3 IN 2083-1277 Kaarzyna Czech zoła Główna Gospodarswa Wiejsiego w Warszawie NIEZABEZPIECZONY PARYTET TÓP PROCENTOWYCH NA RYNKU JENA JAPOŃKIEGO Klasyfiacja JEL: F31 łowa luczowe:

Bardziej szczegółowo

Klasykacja ryzyka. Politechnika Gda«ska Wydziaª Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

Klasykacja ryzyka. Politechnika Gda«ska Wydziaª Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechnika Gda«ska Wydziaª Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Katedra Analizy Matematycznej i Numerycznej Kierunek Matematyka Specjalno± Matematyka Finansowa Studia II stopnia - magisterskie

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie PA6. Badanie działania regulatora PID zaimplementowanego w sterowniku S7-1200 firmy Siemens

Ćwiczenie PA6. Badanie działania regulatora PID zaimplementowanego w sterowniku S7-1200 firmy Siemens INSYU AUOMAYKI i ROBOYKI WYDZIAŁ MECHARONIKI - laboratorium Ćwiczni PA6 Badani działania rgulatora PID zaimplmntowango w strowniu S7-00 firmy Simns Instrucja laboratoryjna Opracowani : dr inż. Danuta Holjo

Bardziej szczegółowo

Ł Ś Óń Ź ń Ń ż ż ć ż ć ć ż ż Ą ż ć Ó Ó ż ż ć ń ń ń Óń Ó ń ń Óć ć ć ń ń ń ń ń Ś ń ń ń ż ć ć Ś Ł ż ń ż ż Ś Ó Ó ń ń ń Ś Ś ć Ó ń Ś ż Ó Ó Ś Ó Ó ż ń Ś Ó Ę ń ń Ó Ó ń ń Ś ż ń Óń Ó Ś ń Ó Ś ń ż ń ż Ó ć ń ń ń ż Ó

Bardziej szczegółowo

Ś Ń ź Ś ź Ś Ś Ś Ś Ś Ś Ś Ą Ś Ż ż ż Ż ć ć ź ź ÓĆ ć Ż Ą ć Ż ż ć Ą Ł Ś Ń ć Ś Ą Ą ż Ż Ą ź Ą ź Ą ż Ś Ń Ł Ś Ś Ó Ą ż ż Ś Ń Ł Ś ż ź ź Ą ć ż ż ć ć ż ć ż Ą ż Ł ż ć ż ż Ż ż ż ż ć Ąć ż ż ż Ż Ż ż ż ć ż ć ż ż ż Ż ż ż

Bardziej szczegółowo

METODA OCENY BEZPIECZE STWA EKSPLOATACJI SYSTEMÓW ELEKTRONICZNYCH U YTKOWANYCH W TRANSPORCIE

METODA OCENY BEZPIECZE STWA EKSPLOATACJI SYSTEMÓW ELEKTRONICZNYCH U YTKOWANYCH W TRANSPORCIE PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSAWSKIEJ z. 77 Transpor 0 Jacek Pa, Tadeusz Dbrowski Wojskowa Akademia Techniczna, Wydzia Elekroniki, Insyu Sysemów Elekronicznych Janusz Dyduch Poliechnika Radomska, Wydzia

Bardziej szczegółowo

ANALIZA CEN TRANSAKCYJNYCH MIESZKA NA RYNKACH PIERWOTNYM I WTÓRNYM W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI W LATACH 2007 2012

ANALIZA CEN TRANSAKCYJNYCH MIESZKA NA RYNKACH PIERWOTNYM I WTÓRNYM W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI W LATACH 2007 2012 STUDIA I PRACE WYDZIAU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZDZANIA NR 31 Józef Hozer Uniwersye Szczeciski Anna Gdakowicz Uniwersye Szczeciski ANALIZA CEN TRANSAKCYJNYCH MIESZKA NA RYNKACH PIERWOTNYM I WTÓRNYM W WYBRANYCH

Bardziej szczegółowo

SZACOWANIE MODELU RYNKOWEGO CYKLU ŻYCIA PRODUKTU

SZACOWANIE MODELU RYNKOWEGO CYKLU ŻYCIA PRODUKTU B A D A N I A O P E R A C J N E I D E C Z J E Nr 2 2006 Bogusław GUZIK* SZACOWANIE MODELU RNKOWEGO CKLU ŻCIA PRODUKTU Przedsawiono zasadnicze podejścia do saysycznego szacowania modelu rynkowego cyklu

Bardziej szczegółowo

Wpływ innowacji wybranych czynników na równowag cenowà. walorów notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych

Wpływ innowacji wybranych czynników na równowag cenowà. walorów notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych Ban Kredy lpec 8 Ryn Insyuce Fnansowe 37 Wpływ nnowac wybranych czynnów na równowag cenowà walorów noowanych na Gełdze Paperów WaroÊcowych w Warszawe Impac of Innovaon of Seleced Facors on Prce Equlbrum

Bardziej szczegółowo

Nierównowaga na rynku kredytowym w Polsce: założenia i wyniki

Nierównowaga na rynku kredytowym w Polsce: założenia i wyniki Maszynopis arykułu: Marzec J. 011, Nierównowaga na rynku kredyowym w Polsce: założenia i wyniki, w: Meody maemayczne, ekonomeryczne i kompuerowe w finansach i ubezpieczeniach, (red. A. Barczak i S. Barczak),

Bardziej szczegółowo

PRACE NAUKOWE INSTYTUTU IN YNIERII CHEMICZNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK. Zeszyt 14

PRACE NAUKOWE INSTYTUTU IN YNIERII CHEMICZNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK. Zeszyt 14 Instytut Inynierii Chemiznej Polskiej Akademii Nauk PRACE NAUKOWE INSYUU INYNIERII CHEMICZNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK Zeszyt 14 Gliwie 2010 Rada Redakyjna Krzyszto Warmuziski, Jerzy Skrzyek, Grayna Bartelmus,

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYZNACZANIA DEPOZYTÓW ZABEZPIECZAJĄCYCH PO WPROWADZENIU DO OBROTU OPCJI W RELACJI KLIENT-BIURO MAKLERSKIE

ZASADY WYZNACZANIA DEPOZYTÓW ZABEZPIECZAJĄCYCH PO WPROWADZENIU DO OBROTU OPCJI W RELACJI KLIENT-BIURO MAKLERSKIE Zasady wyznazana depozytów zabezpezaąyh po wprowadzenu do obrotu op w rela lent-buro malerse ZAADY WYZNACZANIA DEPOZYTÓW ZABEZPIECZAJĄCYCH PO WPROWADZENIU DO OBROTU OPCJI W RELACJI KLIENT-BIURO MAKLERKIE

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SZEREGÓW CZASOWYCH A STATYSTYCZNY POMIAR RYZYKA

ANALIZA SZEREGÓW CZASOWYCH A STATYSTYCZNY POMIAR RYZYKA ANALIZA SZEREGÓW CZASOWYCH A STATYSTYCZNY POMIAR RYZYKA Sudia Ekonomiczne ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH ANALIZA SZEREGÓW CZASOWYCH A STATYSTYCZNY POMIAR RYZYKA Redakor

Bardziej szczegółowo

- Jeśli dany papier charakteryzuje się wskaźnikiem beta równym 1, to premia za ryzyko tego papieru wartościowego równa się wartości premii rynkowej.

- Jeśli dany papier charakteryzuje się wskaźnikiem beta równym 1, to premia za ryzyko tego papieru wartościowego równa się wartości premii rynkowej. Śrdni waŝony koszt kapitału (WACC) Spółki mogą korzystać z wilu dostępnych na rynku źródł finansowania: akcj zwykł, kapitał uprzywiljowany, krdyty bankow, obligacj, obligacj zaminn itd. W warunkach polskich

Bardziej szczegółowo

DYNAMICZNE MODELE EKONOMETRYCZNE

DYNAMICZNE MODELE EKONOMETRYCZNE DYNAMICZNE MODELE EKONOMETRYCZNE IX Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 6 8 września 005 w Toruniu Kaedra Ekonomerii i Saysyki, Uniwersye Mikołaja Kopernika w Toruniu Pior Fiszeder Uniwersye Mikołaja Kopernika

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE WYNIKÓW POMIARU

OPRACOWANIE WYNIKÓW POMIARU OPRACOWANIE WYNIKÓW POMIARU 1. CEL ĆWICZENIA Celem ćwizenia jest poznanie podstawowyh zagadnień związanyh z opraowaniem wyników pomiaru.. WPROWADZENIE.1. Wstęp Umiejętność właśiwego opraowania wyników

Bardziej szczegółowo

Optymalne strategie inwestycyjne wobec ryzyka modelu

Optymalne strategie inwestycyjne wobec ryzyka modelu Dariusz Zawisza Opymalne sraegie inwesycyjne wobec ryzyka modelu Praca dokorska Insyu Maemayki Wydział Maemayki i Informayki Uniwersye Jagielloński Promoor: dr hab. Armen Edigarian KRAKÓW 1 Spis reści

Bardziej szczegółowo

JAKOŚĆ ZYSKU SPÓŁEK IPO NA PRZYKŁADZIE GPW W WARSZAWIE

JAKOŚĆ ZYSKU SPÓŁEK IPO NA PRZYKŁADZIE GPW W WARSZAWIE Rafał Cieślik Uniwersye Warszawski JAKOŚĆ ZYSKU SPÓŁEK IPO NA PRZYKŁADZIE GPW W WARSZAWIE Wprowadzenie Noblisa Joseph E. Sigliz za jedną z pięciu głównych przyczyn obecnego kryzysu gospodarczego uważa

Bardziej szczegółowo

ZALEŻNOŚCI POMIĘDZY KURSAMI WALUT ŚRODKOWOEUROPEJSKICH W OKRESIE KRYZYSU 2008 *

ZALEŻNOŚCI POMIĘDZY KURSAMI WALUT ŚRODKOWOEUROPEJSKICH W OKRESIE KRYZYSU 2008 * PRZEGLĄD STATYSTYCZNY R. LVII ZESZYT 1 2010 AGATA KLIBER, PAWEŁ KLIBER ZALEŻNOŚCI POMIĘDZY KURSAMI WALUT ŚRODKOWOEUROPEJSKICH W OKRESIE KRYZYSU 2008 * 1. WSTĘP Celem niniejszego badania było zbadanie zależności

Bardziej szczegółowo

Fig. 1. Interferometr A. A. Michelsona.

Fig. 1. Interferometr A. A. Michelsona. Efek Sagnaa dr Janusz. Kępka Wsęp. Jednym z najbardziej reklamowanyh eksperymenów był i jes eksperymen lbera brahama Mihelsona zapoząkowany w 88, i nasępnie powarzany po roku 880 we współpray z Ewardem

Bardziej szczegółowo

VIII. MODELE PROCESÓW EKSPLOATCJI OBIEKTÓW TECHNICZNYCH

VIII. MODELE PROCESÓW EKSPLOATCJI OBIEKTÓW TECHNICZNYCH VIII. MODL PROCSÓW KSPLOATCJI OBIKTÓW TCHNICZNYCH. WSTP Ja ju nejednorone swerdzono model w uroszczony sosób osuje rzebeg rzeczywsych rocesów esloaacj obeów echncznych w sysemach dzałana, na rzyład: rzemysłowych,

Bardziej szczegółowo

Testy statystyczne w ubezpieczeniach komunikacyjnych

Testy statystyczne w ubezpieczeniach komunikacyjnych Testy statystyczne w ubezpieczeniach komunikacyjnych Grzegorz Nowicki 2 maja 204 Spis treści Wstęp 3 2 Test oparty na regresji liniowej 4 3 Model Poissona i jego rozszerzenia 8 3. Uogólniony rozkład Poissona.............................

Bardziej szczegółowo

ALOKACJA ZASOBU W WARUNKACH NIEPEWNOŚCI: MODELE DECYZYJNE I PROCEDURY OBLICZENIOWE

ALOKACJA ZASOBU W WARUNKACH NIEPEWNOŚCI: MODELE DECYZYJNE I PROCEDURY OBLICZENIOWE B A D A N I A O P E R A C Y J N E I D E C Y Z J E Nr 1 2007 Helena GASPARS ALOKACJA ZASOBU W WARUNKACH NIEPEWNOŚCI: MODELE DECYZYJNE I PROCEDURY OBLICZENIOWE Sformułowano modele optymalizacyne, maące zastosowanie

Bardziej szczegółowo