CURRICULUM VITAE DR MICHAŁ WOLAŃSKI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CURRICULUM VITAE DR MICHAŁ WOLAŃSKI"

Transkrypt

1 Dane osobowe CURRICULUM VITAE DR MICHAŁ WOLAŃSKI Nazwisko Wolański Imię Michał Numer telefonu Data i miejsce urodzenia 7 lipca 1983, Warszawa Wykształcenie i stypendia zagraniczne Stypendium na University of Leeds, Institute for Transport Studies współfinansowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Stypendium na University of Sydney, Institute of Transport and Logistics Studies współfinansowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Stacjonarne studia doktoranckie w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie Uzyskany stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomii Praca doktorska Efektywność ekonomiczna procesów demonopolizacji komunikacji miejskiej w Polsce Nagroda Ministra Infrastruktury za najlepszą pracę doktorską z dziedziny transportu w 2010 r Studia magisterskie Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Uzyskany tytuł zawodowy magistra Praca magisterska Komunikacja miejska wobec wyzwań rynku W ramach studiów magisterskich: Pobyt w Fachhochschule Gelsenkirchen Wydział Business Engineering specjalność transport Pobyt na Uniwersytecie Gdańskim Wydział Ekonomiczny specjalność transport i logistyka Zatrudnienie i stała współpraca Szkoła Główna Handlowa w Warszawie adiunkt w Katedrze Transportu Centrum Naukowo-Techniczne Kolejnictwa (obecnie Instytut Kolejnictwa) opracowywanie analiz ekonomicznych w ramach studiów wykonalności PKP Intercity zarządzanie projektami badań marketingowych oraz opracowywanie działań taryfowych

2 Udział w projektach naukowych i doradcze (wybrane) 2011 TROLLEY Program Central Europe Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego Opracowanie dynamicznego modelu ekonomicznego efektywności komunikacji trolejbusowej, w zależności od scenariszy wzrostu cen energii, natężenia ruchu itp Analiza elastyczności popytu i podaży w kolejowych przewozach pasażerskich i towarowych Urząd Transportu Kolejowego Ośrodek Badawczy Ekonomiki Transportu Kierownik projektu oraz specjalista ds. modelowania ekonometrycznego elastyczność została określona za pomocą logitowego modelu wyboru usługi kolejowej (w transporcie pasażerskim) 2011 Rozwój infrastruktury transportowej w latach w kontekście dotychczasowej realizacji Strategii Rozwoju Kraju oraz kluczowych strategii sektorowych Ekspertyza na zlecenie MRR Wyłączny wykonawca Oceny wniosków kredytowych dla Europejskiego Banku Inwestycyjnego DHV Polska sp. z o.o. Udział w misjach kredytowych oraz przygotowanie autorskich opinii o projektach 2009 Nowoczesne metody pomiaru oddziaływania inwestycji infrastrukturalnych oraz taborowych w transporcie Grant MRR Akademia Leona Koźmińskiego Główny specjalista ds. transportu projekt dotyczył nowatorskiej metody oceny oddziaływania inwestycji drogowych, z wykorzystaniem metody parowania Propensity Score Matchnig oraz danych z systemu GPS oraz pomiaru synergii pomiędzy inwestycjami infrastrukturalnymi i taborowymi w transporcie kolejowym przy użyciu metody Adaptive Conjoint Modelowanie i symulacja systemu kolei lokalnej jako narzędzie wspierające podejmowanie decyzji w zakresie zarządzania rozwojem regionów Grant MNiSW Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej Opracowanie algorytmów naliczania kosztów eksploatacji kolejowych linii regionalnych 2008 System Transportu Małymi Samolotami (SMTS) Grant NCBiR Instytut Lotnictwa Analizy pozycji konkurencyjnej dla systemu transportu małymi samolotami przyszłościowego rozwiązania w komunikacji międzyregionalnej

3 2008 Adaptacja metodologii pomiaru efektu netto interwencji publicznych do potrzeb sektora infrastruktury transportowej Grant MRR Akademia Leona Koźmińskiego Główny specjalista ds. transportu projekt dotyczył nowatorskiej metody oceny wpływu moderniazacji skrzyżowań na bezpieczeństwo, poprzez ich porównanie ze skrzyżowaniami referencyjnymi, wybranymi metodą Propensity Score Matchnig 2008 Wpływ projektów dotyczących zakupu lub modernizacji pojazdów szynowych na osiągnięcie głównego celu poddziałania tzn. poprawę warunków przejazdów pasażerów transportem kolejowym między aglomeracjami miejskimi i w aglomeracjach Badanie ewaluacyjne na zlecenie MRR Konsorcjum CASE-Doradcy i EGO s.c. Główny ekspert ewaluacja ex-post Sektorowego Programu Operacyjnego Transport 2008 Przewidywany wpływ wybranych projektów SPOT dotyczących modernizacji linii kolejowych szynowych w obrębie aglomeracji warszawskiej oraz pomiędzy aglomeracją warszawską i łódzką oraz zakupu pojazdów na zwiększenie udziału przewozów kolejowych w przewozach Badanie ewaluacyjne na zlecenie MRR Konsorcjum CASE-Doradcy i EGO s.c. Główny ekspert ewaluacja ex-post Sektorowego Programu Operacyjnego Transport Rola, zadania i zasady funkcjonowania regionalnego pasażerskiego transportu drogowego w latach w świetlne przewidywanych zmian organizacyjnych, prawnych i społecznych Ekspertyza na zlecenie Polskiej Izby Gospodarczej Transportu Samochodowego i Spedycji Autor studiów przypadków zagranicznych 2007 Ocena procesu zarządzania projektami infrastruktury transportowej w kontekście realizacji NPR Badanie ewaluacyjne na zlecenie MRR Kantor Management Consultants Główny specjalista ds. transportu kolejowego SMMART 6 Program Ramowy Katedra Transportu Szkoły Głównej Handlowej Udział w projekcie mającym na celu wypracowanie nowoczesnych narzędzi wspierających logistykę części lotniczych 2004 Badanie metodą delficką, dotyczące możliwych zmian w polityce cenowej PKP PLK PKP PLK SA Wyłączny wykonawca oraz coroczny udział w badaniach statutowych Katedry Transportu SGH od 2007 r.

4 Wybrane publikacje (wraz z abstraktami kluczowych publikacji) Książki: M. Wolański, Efektywność ekonomiczna demonopolizacji komunikacji miejskiej w Polsce, Wydawnictwo SGH, Warszawa 2011 Redakcja książek: Benchmarking the Competitive Tendering Outcome pod red. C. Nash a, M. Wolańskiego, V. Weeneman a i D. van de Velde, NGInfra Foundation, Delft 2009 Rozdziały w książkach: M. Wolański, How much do we save on Competitive Tendering, w: Benchmarking the Competitive Tendering Outcome pod red. C. Nash a, M. Wolańskiego, V. Weeneman a i D. van de Velde, NGInfra Foundation, Delft 2009 K. Grzelec, M. Wolański, O. Wyszomirski, Connecting Competition and Integration: A Concept of New Organizational Framework for Polish Local Bus Transport, w: Beyond Competitive Tendering - What Institutional Alternatives to Competitive Tendering Can Provide Efficiency and Service Improvements?, pod red. D. van de Velde, A. Becka I V. Weeneman a, NGInfra Foundation, Delft 2009 M. Wolański, Polish urban public transport fares compared with European mainstream solutions, w: Benchmarking in transport sector pod red. E. Marciszewskiej i J. Pieriegud, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, 2009 M. Wolański, E. Kozłowska, Rozwój i modernizacja infrastruktury w: Teoria i praktyka ewaluacji interwencji publicznych pod red. K. Olejniczaka, M. Kozaka, B. Ledziona, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne i Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa 2008 M. Wolański, Funkcjonowanie regionalnego pasażerskiego transportu drogowego w Unii Europejskiej wybrane przykłady, w : Rola, zadania i zasady funkcjonowania regionalnego pasażerskiego transportu drogowego w latach w świetlne przewidywanych zmian organizacyjnych, prawnych i społecznych pod red. O. Wyszomirskiego, Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji, Warszawa 2008 Artykuły w czasopismach: M. Wolański, Estimation of Losses Due to the Existence of Monopolies in Urban Bus Transport in Poland, Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies 4/2011 M. Wolański, Organizacja aglomeracyjnej komunikacji szynowej oparta na operatorach prywatnych i modelu wynagrodzeń netto studium przypadku Melbourne, Transport Miejski i Regionalny 10/2011 M. Wolański, Ł. Widła-Domaradzki, Ocena rzeczywistych efektów projektów współfinansowanych z funduszy unijnych na przykładzie projektu przebudowy skrzyżowań, Studia Regionalne i Lokalne 4/2010 D. Wojtowicz, M. Wolański, Empiryczna weryfikacja założeń metodologii ewaluacji wpływu do potrzeb oceny inwestycji współfinansowanych z funduszy unijnych, Problemy zarządzania 1/2010 M. Wolański, Możliwości zwiększania wpływu inwestycji unijnych na poprawę dostępności komunikacyjnej transportem zbiorowym obszarów peryferyjnych, Transport Miejski i Regionalny 1/2010

5 Wyniki badania efektywności ekonomicznej modeli organizacyjnych komunikacji miejskiej w Polsce, Biuletyn Komunikacji Miejskiej nr 111 M. Wolański, Czynniki sukcesu modernizacji polskiej komunikacji miejskiej, Zeszyty naukowe ekonomiczne problemy usług nr 32 (08/2009). M. Wolański, Współdziałanie różnych środków transportu w nowoczesnej komunikacji miejskiej, Biuletyn Komunikacji Miejskiej nr 98 M. Wolański, Pięć zasad dobrej informacji dla pasażerów, Biuletyn Komunikacji Miejskiej nr 97 M. Wolański, Produkty specjalne w komunikacji miejskiej, Biuletyn Komunikacji Miejskiej nr 97 M. Wolański, Najlepsze praktyki europejskie w taryfach komunikacji miejskiej, cz. 1, Biuletyn Komunikacji Miejskiej nr 93; cz. 2 nr 94; cz. 3 nr 95 M. Wolański, Potrzeba i możliwości ewaluacji projektów unijnych w zakresie modernizacji miejskiego transportu zbiorowego, Transport Miejski i Regionalny 12/2008 M. Wolański, Dotychczsowe wyniki ewaluacji inwestycji unijnych w sektorze kolejnictwa, Technika Transportu Szynowego 12/2008 M. Wolański, Kolejna edycja niebieskiej księgi dla sektora transportu publicznego, Transport Miejski i Regionalny 9/2008 M. Wolański, Ewolucja oferty przewozów międzyaglomeracyjnych w Polsce w latach , Technika Transportu Szynowego 3/2008 M. Wolański, Nowoczesne rozwiązania organizacyjne w demonopolizacji transportu miejskiego, Transport Miejski i Regionalny 2/2008 M. Wolański, Car Sharing uzupełnienie transportu zbiorowego, Biuletyn Komunikacji Miejskiej, nr 84 M. Wolański, Sprzedaż biletów komunikacji miejskiej przez internet, Biuletyn Komunikacji Miejskiej, nr 82 M. Wolański, Wybrane trendy zmian organizacyjnych w niemieckim transporcie aglomeracyjnym, Transport Miejski i Regionalny 7-8/2007 M. Wolański, Zróżnicowanie wartości czasu pasażerów w analizie ekonomicznej inwestycji infrastrukturalnych, Technika Transportu Szynowego 11-12/2006 (współautorka I. Wacławiak) M. Wolański, Modele współpracy organizatorów transportu publicznego z przewoźnikami prywatnymi w miejskim transporcie szynowym (studia przypadków), Transport Miejski i Regionalny 11/2006 M. Wolański, Budowa marki komunikacji zbiorowej, jako element polityki transportowej, Biuletyn Komunikacji Miejskiej, nr 79 M. Wolański, Model współpracy organizatora transportu publicznego z prywatnymi przewoźnikami autobusowymi w Aglomeracji Kopenhagi, Transport Miejski i Regionalny 5/2006 M. Wolański, Trendy doskonalenia usług komunikacji miejskiej, Biuletyn Komunikacji Miejskiej, nr 74 M. Wolański, Narzędzia nowoczesnej polityki cenowej w kolejowych przewozach pasażerskich, Technika Transportu Szynowego 10/2006 Intramodalna integracja taryfowa na zdemonopolizowanym rynku, Technika Transportu Szynowego 2/2006

6 M. Wolański, Tanie latanie szansa czy zagrożenie dla kolei?, Technika Transportu Szynowego 12/2005 M. Wolański, Ewolucja organizacji i finansowania zintegrowanego systemu taryfowego w Zagłębiu Ruhry, Transport Miejski i Regionalny 9/2005 M. Wolański, Oferty kontynegentowane w pasażerskich przewozach dalekobieżnych. Technika Transportu Szynowego 4/2005 M. Wolański, Zwiększanie udziału transportu zbiorowego w zaspakajaniu fakultatywnych potrzeb transportowych, Transport Miejski i Regionalny 12/2004 M. Wolański, Koncepcja modelu integracji taryfowej transportu regionalnego. Studia przypadków europejskich i wnioski dla Polski, Transport Miejski i Regionalny 6/2004 M. Wolański, Zdobywanie lojalności pasażera w obecnej sytuacji polskich kolei, Technika Transportu Szynowego 3/2004 M. Wolański, "Drzwi otwarte" jako element działań PR przedsiębiorstwa komunikacyjnego na przykładzie warszawskiego Dnia Transportu Publicznego, Transport Miejski 6/2003 B. Mazur, M. Wolański, Integracja płatności za usługi transportu miejskiego i kolejowego, Technika Transportu Szynowego 5/2003 Referaty konferencyjne - zagraniczne: M. Wolański, Polnisch-deutscher Verkehr Wie vernetzt sind wir?, VBB-Zukunftskonress, Berlin, Deutschland, 1-2 April M. Wolański, Competition in Polish Urban Public Transport, European Transport Conference, Leeuwenhorst, The Netherlands, 6-8 October 2008 P. Błaszkowska, J. Pieriegud, M. Wolański, Logistics Traceability for the supply chain improvement. Case study of the SMMART project, konferencja ICEIS 2007, Funchal, Portugal, June 2007 Referaty konferencyjne po polsku: M. Wolański, Rynek przewozów w miastach monopol czy konkurencja?, XXXIII Zjazd Komunikacji Miejskiej, Słupsk, maja 2010 M. Wolański, Model kosztowy komunikacji miejskiej w Polsce, Komisja Ekonomiczna, Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej, Wierchomla, 9 maja 2008 M. Wolański, Odczarowywanie komunikacji miejskiej, inauguracyjne posiedzenie Zespołu ds. marketingu i wizerunku komunikacji miejskiej, Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej, Warszawa, marca 2008 M. Wolański, Czynniki sukcesu modernizacji polskiej komunikacji miejskiej, konferencja Translog 2007 Szanse rozwoju transportu w świetle unijnej perspektywy finansowej na lata , Szczecin września 2007

7 Uzyskane nagrody Nagroda Ministra Infrastruktury za najlepszą pracę doktorską z dziedziny transportu w 2010 r. Nagroda roku 2005 miesięcznika Transport Miejski i Regionalny za publikacje w tym miesięczniku Nagroda indywidualna Rektora SGH za pracę doktorską Nagroda zespołowa Rektora SGH za książkę Benchmarking in Transport Sector Inna działalność Współpraca ze Związkiem Miast Polskich, jako moderator Grupy Wymiany Doświadczeń transport miejski Współpraca ze Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Komunikacji, jako stały współpracownik miesięcznika Transport Miejski i Regionalny Współpraca z Izbą Gospodarczą Komunikacji Miejskiej, jako redaktor dwumiesięcznika Biuletyn Komunikacji Miejskiej Wykładowca na studiach podyplomowych: o Uniwersytet Warszawski EuroReg, Akademia ewaluacji programów rozwoju społecznogospodarczego (specyfika ewaluacji inwestycji infrastrukturalnych) o Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania, Podyplomowe Studia Menedżerskie w zakresie Zarządzania Miejskim Transportem Publicznym (kontraktowanie usług komunikacji miejskiej) o Akademia Leona Koźmińskiego - Ewaluacja programów finansowanych ze środków Unii Europejskiej - Akademia Ewaluacji (specyfika ewaluacji inwestycji infrastrukturalnych) Pozostałe informacje Biegła znajomość języka angielskiego i niemieckiego Prawo jazdy kat. B i D

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych.

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych. ZAŁĄCZNIK do wniosku o utworzenie studiów podyplomowych Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Projekt studiów podyplomowych: Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika

Bardziej szczegółowo

ŻYCIORYS ZAWODOWY. rachunkowość

ŻYCIORYS ZAWODOWY. rachunkowość ŻYCIORYS ZAWODOWY 1. Nazwisko: Kaczmarek 2. Imię: Marcin 3. Data urodzenia: 28 kwietnia 1971r. 4. Narodowość: polska 5. Stan cywilny: żonaty 6. Wykształcenie : Instytucja Uniwersytet Szczeciński Data:

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA DLA BIZNESU

POLITECHNIKA DLA BIZNESU POLITECHNIKA DLA BIZNESU Lublin 2014 Zespół redakcyjny: Dziekani, Prodziekani i Kierownicy Jednostek Organizacyjnych Politechniki Lubelskiej Przewodniczący Zespołu redakcyjnego: Paweł Chrapowicki Korekta:

Bardziej szczegółowo

Udział w konferencjach naukowych i seminariach

Udział w konferencjach naukowych i seminariach Udział w konferencjach naukowych i seminariach PLANOWANE: 1. III Ogólnopolska Konferencja Emerytalna (OKE 2013), Katedra Zarządzania Politechniki Łódzkiej, Piotrków Trybunalski, 5-6 listopada 2013 r. 2.

Bardziej szczegółowo

ŻYCIORYS-CURRICULUM VITAE

ŻYCIORYS-CURRICULUM VITAE ŻYCIORYS-CURRICULUM VITAE Imię: Nazwisko: Data urodzenia: Narodowość: Stan cywilny: Wykształcenie: Kontakt: RAFAŁ SUŁKOWSKI 5 stycznia 1976 w Krakowie polska żonaty wyższe rafal.sulkowski@uek.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

Specyfika ewaluacji projektów i programów infrastrukturalnych

Specyfika ewaluacji projektów i programów infrastrukturalnych Specyfika ewaluacji projektów i programów infrastrukturalnych Alicja Weremiuk 1 Plan zajęć interwencje infrastrukturalne POIiŚ organizacja procesu ewaluacji przykład POIiŚ trudności w ewaluacjach infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania.

Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania. P A R T T I M E E X E C U T I V E S T U D I A M B A Szanowni Państwo! Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania. W zarządzaniu wyniki coraz

Bardziej szczegółowo

Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania.

Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania. P A R T T I M E E X E C U T I V E S T U D I A M B A Szanowni Państwo! Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania. W zarządzaniu wyniki coraz

Bardziej szczegółowo

AUTOREFERAT przedstawiający opis dorobku i osiągnięć naukowych, dydaktycznych oraz organizacyjnych

AUTOREFERAT przedstawiający opis dorobku i osiągnięć naukowych, dydaktycznych oraz organizacyjnych Poznań, dnia 20 stycznia 2014 AUTOREFERAT przedstawiający opis dorobku i osiągnięć naukowych, dydaktycznych oraz organizacyjnych I. Imię i Nazwisko... 1 II. Posiadane dyplomy oraz stopnie naukowe... 1

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Psychologia i psychoprofilaktyka. Organizacja i zarządzanie. Pedagogika. Finanse i rachunkowość. Informatyka

Spis treści. Psychologia i psychoprofilaktyka. Organizacja i zarządzanie. Pedagogika. Finanse i rachunkowość. Informatyka Władze Uczelni 2 Warunki ogólne studiów 4 Centrum Studiów Podyplomowych 5 Organizacja i zarządzanie Zarządzanie Projektami Europejskimi (Project management) 6 Europejski menedżer jakości 7 Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Sprawozdanie z działalności naukowej. w 2011 roku

Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Sprawozdanie z działalności naukowej. w 2011 roku Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk Sprawozdanie z działalności naukowej w 2011 roku Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72, 00 330 Warszawa tel.: (022) 657 27

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁCZESNE UWARUNKOWANIA ROZWOJU TRANSPORTU W REGIONIE

WSPÓŁCZESNE UWARUNKOWANIA ROZWOJU TRANSPORTU W REGIONIE WSPÓŁCZESNE UWARUNKOWANIA ROZWOJU TRANSPORTU W REGIONIE Studia Ekonomiczne ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH WSPÓŁCZESNE UWARUNKOWANIA ROZWOJU TRANSPORTU W REGIONIE Redaktor

Bardziej szczegółowo

prof.zw.dr hab. M. Wanda Kopertyńska WYKAZ PUBLIKACJI I. Artykuły

prof.zw.dr hab. M. Wanda Kopertyńska WYKAZ PUBLIKACJI I. Artykuły prof.zw.dr hab. M. Wanda Kopertyńska I. Artykuły WYKAZ PUBLIKACJI 1. Wpływ organizacji linii potokowych na strukturę zatrudnienia w przemyśle spożywczym (współautor) Przemysł Spożywczy nr 4/1976 r. 2.

Bardziej szczegółowo

ul. Nowoursynowska 166, budynek 3, pokój 109 02-787 Warszawa Tel: + 48 225934260 E-mail: joanna_baran@sggw.pl

ul. Nowoursynowska 166, budynek 3, pokój 109 02-787 Warszawa Tel: + 48 225934260 E-mail: joanna_baran@sggw.pl Dr Joanna BARAN KONTAKT Wydział Nauk Ekonomicznych Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Zakład Ekonomiki i Inżynierii Logistyki ul. Nowoursynowska 166, budynek 3, pokój 109 02-787 Warszawa Tel:

Bardziej szczegółowo

DORADCA BIZNESOWY PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ

DORADCA BIZNESOWY PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ Serdecznie zachęcamy do udziału w studiach podyplomowych pt.: DORADCA BIZNESOWY PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ ADRESACI STUDIÓW DO UDZIAŁU W STUDIACH PODYPLOMOWYCH ZAPRASZAMY: Studia kierowane są do obecnych

Bardziej szczegółowo

2011/2012. Informator. dla kandydatów na studia

2011/2012. Informator. dla kandydatów na studia 2011/2012 Informator dla kandydatów na studia Spis treści Uniwesytet Ekonomiczny w Katowicach 4 Władze Uczelni 5 Kilka słów o Uczelni 7 Co warto wiedzieć? Wydziały, kierunki studiów, specjalności 8 Katowice

Bardziej szczegółowo

ŻYCIORYS ZAWODOWY - Tomasz Polichnowski

ŻYCIORYS ZAWODOWY - Tomasz Polichnowski DANE DO KONTAKTU TEL. +48 728 227 706 E-mail: tomek.polichnowski@icloud.com Adres do kontaktu: ul Wiejska 12a, 00-490 Warszawa WYKSZTAŁCENIE, ODBYTE STUDIA I SZKOLENIA Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa

Bardziej szczegółowo

dr hab. Iwona Kowalska prof. nadzw. SGGW

dr hab. Iwona Kowalska prof. nadzw. SGGW dr hab. Iwona Kowalska prof. nadzw. SGGW KONTAKT SGGW w Warszawie Wydział Nauk Ekonomicznych Katedra Ekonomiki Edukacji, Komunikowania i Doradztwa Zakład Organizacji i Ekonomiki Edukacji ul. Nowoursynowska

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z dzia³alnoœci Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w latach 2005 2010

SPRAWOZDANIE. z dzia³alnoœci Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w latach 2005 2010 SPRAWOZDANIE z dzia³alnoœci Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w latach 2005 2010 Warszawa 2010 SPRAWOZDANIE z działalności Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w latach 2005 2010 Warszawa 2010 Spis treści

Bardziej szczegółowo

XI FORUM POLSKICH MENEDŻERÓW LOGISTYKI

XI FORUM POLSKICH MENEDŻERÓW LOGISTYKI Doroczne spotkanie najlepszych ekspertów branży logistycznej 7-8 października 2014 r., Regent Warsaw Hotel XI FORUM POLSKICH MENEDŻERÓW LOGISTYKI 2014 2014 Szanowni Państwo, Już po raz 11. zapraszamy do

Bardziej szczegółowo

AUTOREFERAT na temat dorobku i osiągnięć w pracy naukowo badawczej.

AUTOREFERAT na temat dorobku i osiągnięć w pracy naukowo badawczej. AUTOREFERAT na temat dorobku i osiągnięć w pracy naukowo badawczej. 1. Wykształcenie i informacje o dotychczasowym zatrudnieniu Urodziłem się 18 lutego 1954 r. w Sopocie. W 1972 r. ukończyłem I Liceum

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny ITS

Biuletyn Informacyjny ITS ISSN 1732-0437 Biuletyn Informacyjny ITS 5-2008 Zeszyt 5 (29) DWUMIESIĘCZNIK INFORMACYJNY INSTYTUTU TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO WARSZAWA Redaguje: Kolegium Redakcyjne w składzie: Andrzej Damm, Anna Dzieniowska

Bardziej szczegółowo

Program Kongresu. www.seg.org.pl. 9 KWIETNIA (środa)

Program Kongresu. www.seg.org.pl. 9 KWIETNIA (środa) Program Kongresu 9 KWIETNIA (środa) 11.30 12.30 Rejestracja gości 12.30 13.30 Lunch 13.30 13.40 Otwarcie Kongresu Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych 13.40 14.00 Wystąpienie

Bardziej szczegółowo

Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania.

Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania. P A R T T I M E E X E C U T I V E S T U D I A M B A Szanowni Państwo! Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania. W zarządzaniu wyniki coraz

Bardziej szczegółowo

C o m p a n y p r o f i l e 2 0 0 7 / 2 0 0 8

C o m p a n y p r o f i l e 2 0 0 7 / 2 0 0 8 C o m p a n y p r o f i l e 2 0 0 7 / 2 0 0 8 Instytut Rachunkowości i Podatków Sp. z o.o. ul. Szpitalna 1, 00-020 Warszawa tel. 022 464 97 05, 022 464 97 17, faks 022 537 01 90 NIP: 525-22-54-518 Kim

Bardziej szczegółowo

Marka uczelni w opinii jej interesariuszy na przykładzie Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Marka uczelni w opinii jej interesariuszy na przykładzie Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej Katarzyna Szczepańska-Woszczyna Zdzisława Dacko-Pikiewicz Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej Marka uczelni w opinii jej interesariuszy na przykładzie Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI DEPARTAMENT TURYSTYKI

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI DEPARTAMENT TURYSTYKI MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI DEPARTAMENT TURYSTYKI Informacja o realizacji w roku 2010 zadań statutowych Członków Międzyresortowego Zespołu do spraw koordynacji zadań Rządu określonych w Kierunkach

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny ITS

Biuletyn Informacyjny ITS ISSN 1732-0437 Biuletyn Informacyjny ITS 6-2009 Zeszyt 6 (36) DWUMIESIĘCZNIK INFORMACYJNY INSTYTUTU TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO WARSZAWA Redaguje: Kolegium Redakcyjne w składzie: Andrzej Damm, Anna Dzieniowska

Bardziej szczegółowo

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny 03 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Szanowni Państwo! Przekazujemy Państwu publikację, której celem jest przybliżenie najważniejszych wydarzeń z historii i współczesności

Bardziej szczegółowo

Strategia Lizbońska droga do sukcesu zjednoczonej Europy, UKIE, Warszawa 2002, s. 11. 5

Strategia Lizbońska droga do sukcesu zjednoczonej Europy, UKIE, Warszawa 2002, s. 11. 5 O autorze Tomasz Bartosz Kalinowski ukończył studia w 2003 r. na Uniwersytecie Łódzkim. W tym samym roku został zatrudniony jako asystent w Katedrze Zarządzania Jakością tej uczelni oraz rozpoczął studia

Bardziej szczegółowo