WYBRANE ASPEKTY HARMONOGRAMOWANIA PROCESU MAGAZYNOWEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYBRANE ASPEKTY HARMONOGRAMOWANIA PROCESU MAGAZYNOWEGO"

Transkrypt

1 Tomasz AMBROZIAK, Konrad LEWCZUK Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej Zakład Logistyki i Systemów Transportowych ul. Koszykowa 75, Warszawa WYBRANE ASPEKTY HARMONOGRAMOWANIA PROCESU MAGAZYNOWEGO Referat ma na celu przedstawienie wybranych zagadnień harmonogramowania procesu przepływu materiałów w obiektach magazynowych. Zaprezentowane są podstawowe zasady konstruowania harmonogramów pracy urządzeń i ludzi w obiektach magazynowych. W drugiej części referatu przedstawiono metodę programowania nieliniowego optymalizacji harmonogramu procesu przepływu materiałów ze względu na koszty realizacji procesu dla wybranych założeń technologicznych. Metoda została zobrazowana przykładem. Słowa kluczowe: harmonogram, harmonogramowanie, proces magazynowy, modelowanie Zgodnie z definicją [7] harmonogramowanie jest przewidywaniem i ustalaniem postępu prac poprzez przydzielanie środków pracy do zadań i ustalanie momentów rozpoczęcia wykonywania tych zadań. Składowymi problemu harmonogramowania są: zadania do wykonania, potencjalne ograniczenia, środki pracy oraz funkcja kryterium. Problem winien zostać rozwiązany tak, aby funkcja kryterium osiągała wartość optymalną. Taka definicja sugeruje możliwość zastosowania metod optymalizacyjnych przy wyznaczaniu harmonogramów. Harmonogramowanie jest przydzieleniem dla każdego z zadań pewnej liczby odcinków czasowych oraz jednego lub więcej typów urządzenia realizującego. Harmonogram może zostać przedstawiony w postaci wykresu Gantt a zorientowanego na urządzenie lub na czynność (rys. 1). [2][4] a) urządzenie 1 czynn. 1 czynn. 2 b) czynność 1 urządz. 1 urządz. 1 urządzenie 2 czynn. 4 czynn. 3 czynn. 5 czynność 2 urządz. 3 urządz. 2 urządz. 3 czas Rys. 1. Przykład harmonogramu: a) zorientowanego na urządzenie, b) zorientowanego na czynność. Źródło: opracowanie własne. czas

2 Tomasz AMBROZIAK, Renata PIĘTKA Politechnika Warszawska Wydział Transportu ul. Koszykowa METODA KOMPUTEROWEGO WSPOMAGANIA WYZNACZANIA HARMONOGRAMÓW PRACY POJAZDÓW TRAKCYJNYCH W artykule przedstawiona została propozycja metody komputerowego wspomagania wyznaczania harmonogramów pracy pojazdów trakcyjnych. W szczególności został przedstawiony model matematyczny zagadnienia przydziału pojazdów trakcyjnych do realizowanych zadań przewozowych. Harmonogramy pracy pojazdów trakcyjnych uzyskujemy stosując metodę tzw. mini-obiegów. Słowa kluczowe: modelowanie matematyczne, optymalizacja sieci, transport kolejowy. Istotą kolejowego przedsiębiorstwa kolejowego przewozów pasażerskich jest stworzenie takiej organizacji przewozów (poprzez odpowiednio ułożony i realizowany rozkład jazdy pociągów), która będzie spełniała coraz bardziej rosnące wymagania klientów. Pojazdy trakcyjne są jednym z najcenniejszych elementów wyposażenia przedsiębiorstwa kolejowego. W związku z tym bardzo ważna jest kwestia maksymalnie intensywnego ich wykorzystania. Na racjonalne tj. ekonomiczne wykorzystanie pojazdów trakcyjnych wpływa, poza czynnikami technicznymi, właściwa organizacja ich pracy. Nieoptymalne zaplanowanie harmonogramów pracy pojazdów trakcyjny przekłada się na wykorzystanie nadmiernej liczby pojazdów w stosunku do realizowanych zadań oraz wykonywanie przez pojazdy zbyt dużej liczby przejazdów służbowych (próżnych), co naraża przedsiębiorstwo na wysokie, niepotrzebne koszty. Zastosowanie odpowiednich narzędzi wspomagania procesu harmonogramowania może prowadzić do zmniejszenia kosztów jakie ponosi przedsiębiorstwo, a związanych z korzystaniem z infrastruktury oraz zapewnieniem dostaw energii trakcyjnej. Biorąc zatem pod uwagę uwarunkowania kosztowe ważne jest takie zaprojektowanie harmonogramów pracy pojazdów, aby ograniczały one liczbę przebiegów służbowych (próżnych). Optymalizacja harmonogramów pracy pojazdów staje się możliwa przy zastosowaniu komputerowego wspomagania wyznaczania harmonogramów pracy pojazdów trakcyjnych z zastosowaniem aparatu programowania matematycznego nieliniowego. Poniżej przedstawione zostało jedno z możliwych podejść do wyżej wspomnianego zagadnienia.

3 Stanisław BOGDANOWICZ Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej Zakład Logistyki i Systemów Transportowych ul. Koszykowa 75, Warszawa MIERNIKI OCENY PODATNOŚCI W ASPEKCIE REALIZACJI PROCESU TRANSPORTOWEGO Konieczność wymiernej oceny podatności. Rodzaje mierników oceny podatności w hydrogeologii i transporcie. Wyniki oceny i prawa podatności Słowa kluczowe: Mierniki oceny podatności. Oceny podatności. Prawa podatności. 1. NIEZBĘDNOŚĆ OCENY PODATNOŚCI Już w niezmiernie odległej przeszłości chodziło o ochronę wody pitnej przed zanieczyszczeniami i dlatego zrozumiałe staje się, że sposób ochrony był podyktowany - jak wspomniano w genezie - oceną podatności wód podziemnych na zanieczyszczenia. Ta podatność zmienia się w czasie i przestrzeni, np. w zależności od zasilania, tj. opadów. Stwierdziliśmy również, że każde działanie (czynność) ma w sobie element zagrożenia dla przedmiotu pracy. To powoduje konieczność ponoszenia nakładów na ilościowojakościową ochronę przedmiotu pracy, co zwiększa koszt jego pozyskania, lub wartość wyrażoną ceną dobra. Stąd w ocenie podatności niezbędne jest uwzględnianie czynników wpływających na nią. Faktem jest, iż woda pitna, a więc do celów konsumpcyjnych, była niegdyś o wartości większej niż złoto, będące wówczas wyrazem artyzmu lub prestiżu władzy. Woda zaś była przede wszystkim wartością życiodajną. Odnosiło się to głównie do ówczesnych wędrownych ludów pustyni. Należy przypuszczać, że ówczesne oceny miały przede wszystkim podstawy logiczne, a nie matematyczne. Prawdopodobnie oceny były proste, ogólnikowe, choć stopniowalne, np. zanieczyszczenie duże, średnie, czy małe. Wystarczające było stwierdzenie wystąpienia tego faktu. A więc oceny były o charakterze względnym i współcześnie częstokroć do nich nawiązujemy. Wszystkim zajmującym się podatnością, w tym hydrogeologom, chodzi o jej ocenę, bowiem z niej wynikają określone wnioski dla przyszłych działań. Ponieważ podatność występuje w każdym rodzaju działalności, dlatego jej ocena, jak i metoda oceny, mogą być różne. Inaczej będzie to wyglądać w sferze kulturowej, np.

4 Andrzej BUJAK Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu ul. Sołtysowicka 19B Wrocław INTELIGENTNA LOGISTYKA WYKORZYSTANIE WSPÓŁCZESNYCH ZDOBYCZY TECHNIKI I TECHNOLOGII Nowoczesna logistyka staje się wysoko zintegrowanym procesem. Logistyk projektuje i wykonuje zadanie optymalnego pokonywania czasu i przestrzeni, aby dostawa była just-in-time. Firma logistyczna XXI wieku wykorzystuje do tego celu najnowsze zdobycze techniki i najnowsze technologie. Rewolucja teleinformatyczna ostatnich dekad spowodowała niebywałe możliwości kontroli nawet najbardziej skomplikowanych procesów. Nowoczesne spojrzenie na logistykę nie powstaje jednak tylko wskutek postępu w informatyce, ale czerpie z wiedzy o kliencie i chęci zrobienia wszystkiego, aby go zadowolić. Informatyka pełni tylko rolę umożliwiającej technologii (enabling technology), która ujawnia swoje możliwości dzięki temu, że zaprzęga się ją w służbę klientowi. Trzeba jednak znać te technologie i umieć je implementować do realizacji zakładanych celów i perfekcyjnie wykorzystać zdobywając przewagę konkurencyjną. Słowa kluczowe: telematyka, teleinformatyka, inteligentna logistyka, GPS Logistyk źle toleruje stan spoczynku, kiedy droga pomiędzy dostawcą i odbiorcą nie jest pokonywana albo jest pokonywana źle, zbyt długo zbyt kosztownie mało operatywnie. Logistyk projektuje i wykonuje zadanie optymalnego pokonywania czasu i przestrzeni, aby dostawa była wykonana zgodnie z oczekiwaniami klienta. Firma logistyczna XXI wieku wykorzystuje do tego celu najnowsze zdobycze techniki i najnowsze technologie. Rewolucja teleinformatyczna ostatnich dekad spowodowała niebywałe możliwości kontroli nawet najbardziej skomplikowanych procesów. Trzeba jednak znać te technologie i umieć je implementować na własne potrzeby i perfekcyjnie wykorzystać. Nowoczesne spojrzenie na logistykę nie powstaje jednak tylko wskutek postępu w informatyce, ale czerpie z wiedzy o kliencie i chęci zrobienia wszystkiego, aby go zadowolić. Informatyka pełni tylko rolę umożliwiającej technologii (enabling technology), która ujawnia swoje możliwości dzięki temu, że zaprzęga się ją w służbę klientowi. Nowoczesna logistyka staje się wysoko zintegrowanym procesem. Współczesne trendy w logistyce oparte na rozwoju technologii informacyjnych i komunikacyjnych wpływają w sposób istotny na wzrost produktywności gospodarki. Postęp techniczny w logistyce dokonuje się dzięki uzbrojonym w nowoczesne urządzenia powierzchniom wielkich centrów logistycznych, dzięki coraz doskonalszym środkom transportu drogami lądowymi, morskimi czy powietrznymi, jak i dzięki sterowanym

5 Paweł HANCZAR Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Katedra Logistyki ul. Komandorska 118/120 KOORDYNACJA USŁUG MAGAZYNOWYCH I DYSTRYBUCYJNYCH Podniesienie poziomu zarządzania z poziomu przedsiębiorstwa i poprawy jego funkcjonowania na poziom całej sieci logistycznej wymusza szczegółowe planowanie zarówno przepływu towarów pomiędzy jej wszystkimi ogniwami jak i poziomów zapasu dystrybuowanych produktów. Dodatkowym utrudnieniem w obszarze zarządzania łańcuchem dostaw jest fakt, że wiele nowych koncepcji dotyczących funkcjonowania przedsiębiorstw w łańcuchu pomimo, że wymaga decyzji na poziomie operacyjnym, jest możliwa do oceny dopiero w dłuższym okresie. W artykule zaprezentowano dwa modele programowania liniowego służące do równoczesnego planowania dystrybucji i magazynowania. W obu przypadkach rozważa się dostawy typu LTL (ang. less-thantruckload), w których w jednej trasie towary są dostarczane do więcej niż jednego odbiorcy. W pierwszej części wprowadzono podstawowe definicje oraz zaprezentowano krótki przegląd literatury z badanego obszaru. Następnie, w części głównej opracowania, przedstawiono dwie propozycje modeli programowania liniowego służących do wyznaczania rozwiązań JTIP. Pracę kończy prezentacja rozwiązania przykładowego zadania. Słowa kluczowe: dystrybucja, usługi magazynowe, programowanie liniowe 1. WSTĘP Wzrost popularności koncepcji zarządzania opartych na współpracy przedsiębiorstw w ramach łańcucha dostaw zmusza przedsiębiorstwa do stosowania nowoczesnych metod planowania działań równocześnie w kilku obszarach. Odpowiednia struktura systemu dystrybucyjnego oraz dobór polityk dystrybucji i magazynowania ma obecnie wpływ nie tylko na koszt realizacji dostaw produktów ale także na poziom obsługi klienta. Klasyczne modele, w których przepływy dóbr rozważa się niezależnie od polityk magazynowania nie są już wystarczające dla potrzeb obniżenia kosztów w całym łańcuchu logistycznym, czy dla zagwarantowania odpowiedniego poziomu obsługi. Coraz częściej do analizy działania sieci logistycznej są wykorzystywane modele nazywane modelami dystrybucji i magazynowania (ang. Joint Transportation-and-Inventory Problems w skrócie JTIP), w których aspekty związane z wymienionymi obszarami są równocześnie uwzględniane jako ograniczenia lub zmienne decyzyjne. Podstawowym celem artykułu jest przedstawienie propozycji modeli służących do wyznaczania optymalnych polityk dystrybucji i magazynowania.

6 Hubert IGLIŃSKI Akademia Ekonomiczna w Poznaniu Wydział Gospodarki Międzynarodowej, Katedra Logistyki Międzynarodowej al. Niepodległości 10, Poznań KOSZTY KONGESTII TRANSPORTOWEJ W POZNANIU Zjawisko kongestii transportowej występuje powszechnie, zarówno w największych aglomeracjach, jak i miastach średniej wielkości, a w szczególnych wypadkach nawet w małych ośrodkach, a jej negatywne skutki odczuwa każdy użytkownik dróg. Ponadto poziom kongestii, co potwierdzają zagraniczne publikacje, systematycznie rośnie, brak jest jednak szczegółowych badań z tego zakresu opisujących ten problem w polskich miastach. Chcąc, choć w minimalnym stopniu, uzupełnić tę lukę, autor, na podstawie przeprowadzonych badań empirycznych podejmuje próbę określenia poziomu kongestii transportowej w Poznaniu, zidentyfikowania jej źródeł oraz oszacowania wielkości wybranych składników bezpośrednich kosztów kongestii transportowej. Słowa kluczowe: kongestia transportowa, źródła kongestii transportowej, bezpośrednie koszty kongestii Termin kongestia pochodzi z łaciny i oznacza skupienie lub nagromadzenie. Pierwotnie stosowano go w medycynie na określenie nagłego uderzenia krwi w naczyniach, jednakże obserwacje dowiodły, iż stan zatłoczenia występuje powszechnie również w obszarze transportu, zarówno w poszczególnych składnikach infrastruktury transportowej, jak i w pojazdach. W literaturze przedmiotu można odnaleźć wiele definicji kongestii transportowej. Według B. Meyer: kongestia transportowa powstaje w wyniku wzajemnej interakcji infrastruktury transportowej i jej użytkowników, wywołującej negatywne skutki w sferze eksploatacyjnej i ekonomicznej [3]. W sensie eksploatacyjnym kongestia pojawia się, gdy popyt na dany składnik infrastruktury transportowej uniemożliwia prawidłową obsługę ruchu, natomiast w sensie ekonomicznym przejawem jej występowania są rosnące koszty transportu. Autorzy części definicji wskazują, iż kongestia transportowa to stan, w którym prędkość przepływu pojazdów na danym odcinku drogi jest niższa niż maksymalna dopuszczalna na tym właśnie odcinku. Przykładowo w amerykańskich opracowaniach można przeczytać, że kongestia zwykle odnosi się do zwiększonej liczby pojazdów na danym odcinku drogi w określonym czasie, co skutkuje niższą, czasem znacznie niższą prędkością od tej, z jaką poruszałyby się w przypadku swobodnego przepływu [4]. A. Altshuler określa, iż kongestia transportowa to sytuacja, w której popyt na obiekt infrastrukturalny uniemożliwia swobodny przepływ przy maksymalnej dopuszczalnej prędkości ruchu [1]. Każdego dnia wykonując podróże obligatoryjne dojeżdżając do pracy, szkoły, na uniwersytet, czy jedynie przejeżdżając przez obszary miejskie w tranzycie, szczególnie w godzinach porannego i popołudniowego szczytu komunikacyjnego, ale również wykonując

7 Joanna JASIŃSKA 1, Andrzej ŚWIDERSKI 2 Zakład Systemów Jakości i Zarządzania Warszawa, ul. Nowowiejska METODYKA OCENY RYZYKA W ZAPEWNIENIU JAKOŚCI SYSTEMÓW LOGISTYCZNYCH W referacie omówiono istotę i metodykę dokonywania oceny ryzyka z punktu widzenia zapewnienia jakości systemów logistycznych. Zaprezentowano wybrane, możliwe do zastosowania metody oceny z zakresu inżynierii jakości, inżynierii produkcji i statystyki matematycznej. Przedstawiono przykład ich praktycznego zastosowania podczas realizacji remontu śmigłowca. Szczególną uwagę zwrócono na wykorzystanie diagramu Ishikawy, wykresu Pareto-Lorenza oraz metody FMEA - narzędzi wspomagających podejmowanie decyzji w procesach realizacyjnych. Słowa kluczowe: ocena ryzyka, system logistyczny, jakość, zapewnienie jakości. Wszelkie procesy logistyczne można rozpatrywać w ujęciu systemowym. Na system logistyczny (SL) mogą składać się m.in. podsystemy: produkcji, magazynowania, dystrybucji, handlu, dowozu, eksploatacji i konsumpcji [2]. SL jest zatem zbiorem procesów (i relacji między nimi) zachodzących w jego obrębie. Może więc obejmować: organizację, planowanie, kontrolę i realizację przepływu towarów z miejsc ich wytworzenia (zakupu), poprzez produkcję i dystrybucję do odbiorcy [1]. Przyjmując za podstawę powyższe rozważania, jakość SL J jest funkcją jakości ich elementów (w tym podsystemów, czy procesów): gdzie: j - jakość procesu produkcji, p j m - jakość procesu magazynowania, j - jakość procesu dystrybucji, d j - jakość procesu handlowego, h j - jakość procesu eksploatacji, e j - jakość procesu konsumpcji. k J = f j, j, j, j, j, j ) (1.1) ( p m d h e k Tym samym, od jakości poszczególnych elementów SL zależy jakość całego systemu. Jednym z elementów zapewnienia jakości [16] SL, jest ocena ryzyka. Przeanalizowanie zatem

8 Arkadiusz KAWA Akademia Ekonomiczna w Poznaniu Wydział Zarządzania, Katedra Logistyki i Transportu Al. Niepodległości 10, Poznań ORGANIZOWANIE ŁAŃCUCHÓW DOSTAW Z WYKORZYSTANIEM TECHNOLOGII AGENTOWEJ NA PRZYKŁADZIE BRANŻY KOMPUTEROWEJ W ostatnich latach nastąpił bardzo dynamiczny rozwój koncepcji oraz strategii w zakresie tworzenia, ulepszania i zarządzania łańcuchami dostaw. Niemałą rolę w tym rozwoju odegrały również technologie informacyjne, które umożliwiają przepływ informacji wzdłuż całego łańcucha dostaw. Niestety obecne rozwiązania informatyczne nie zapewniają w pełni automatycznej komunikacji pomiędzy poszczególnymi ogniwami oraz sprawnego i szybkiego pozyskiwania danych powstających w łańcuchu. Remedium na to może być technologia agentowa. Dzięki niej możliwe jest odstąpienie od koncepcji łańcuchów dostaw tworzonych w oparciu o wieloletnią współpracę i zastąpienie ich dynamicznymi oraz rekonfigurowalnymi łańcuchami dostaw. W artykule przedstawiony został autorski model, który umożliwia automatyzację obiegu informacji pomiędzy przedsiębiorstwami oraz tworzenie łańcuchów dostaw obejmujących partnerów, którzy w danej chwili proponują najlepsze warunki współpracy [8]. Słowa kluczowe: technologia agentowa, łańcuch dostaw, konfigurowanie łańcucha dostaw Bardzo szybko zmieniające się wymagania rynku oraz postępująca globalizacja produkcji zintensyfikowała potrzebę tworzenia nowych narzędzi i rozwiązań umożliwiających modelowanie i zarządzanie kompleksowymi oraz elastycznymi sieciami dostaw [4]. Ch. Chandra i J. Grabis twierdzą, że konfiguracja łańcucha dostaw należy do jednej z głównych elementów zarządzania łańcuchem dostaw. Za kluczowe przesłanki przyczyniające się podjęcia decyzji o zaprojektowaniu i implementacji nowego łańcucha dostaw uważa się [3]: Wprowadzanie nowego produktu lub zmiana istniejącego. Wprowadzenie nowego lub usprawnienie istniejącego procesu. Alokacja nowego lub realokacja istniejącego źródła zaopatrzenia. Wybór nowego dostawcy lub jego zmiana. Zmiany w popycie na nowe rodzaje produktów. Zmiana w czasie wprowadzenia produktu i/lub procesu cyklu życia. Zmianom ulegają także zależności pomiędzy poszczególnymi ogniwami łańcucha dostaw. Charakterystyczna dla partnerstwa strategicznego długotrwałość współpracy i wysokie zaangażowanie są bez wątpienia pożądane przy występowaniu złożonych

9 Marzena KRAMARZ Politechnika Śląska Wydział Organizacji i Zarządzania, ul. Roosevelta 26 28, Zabrze CYKL REALIZACJI ZAMÓWIENIA W ŁAŃCUCHU DOSTAW BRANŻY MOTORYZACYJNEJ ANALIZA OPÓŹNIEŃ Czas w logistycznej obsłudze klienta odnoszony jest przede wszystkim do okresu trwania cyklu realizacji zamówienia. Przyjmuje się, że klienci oczekują jak najkrótszego czasu dostawy, a firmy starają się spełnić oczekiwania klientów. Do identyfikacji procesów i ich analizy posłużono się techniką mapowania. W celu wyeliminowania problemów i opóźnień w obszarze produkcji przeprowadzono dokładną analizę procesów wytwarzanie za pomocą metody Mapowania Strumienia Wartości. Słowa kluczowe: punkt rozdziału, analiza czasu, cykl realizacji zamówień, mapy procesu Obsługa klienta stanowi podstawowe pojęcie nowoczesnej logistyki. Jest postrzegana jako zdolność czynności logistycznych, przynoszących klientom użyteczność miejsca, czasu i formy, poprzez zagwarantowanie tego, że nieuszkodzony produkt znajdzie się we właściwym miejscu i czasie, zgodnie z oczekiwaniami klienta. 1 Do najważniejszych elementów logistycznej obsługi klienta w przedsiębiorstwie produkcyjnym zalicza się: 2 dostępność produktów która oznacza zdolność dostawcy do terminowego zrealizowania zamówienia, czas dostawy w którym uwzględnia się: czas transformacji zamówienia, czas przetwarzania zmówienia, czas konsolidowania, pakowania i ładowania produktów oraz czas przewozu, pewność i niezawodność obsługi która obejmuje przestrzeganie harmonogramu dostaw, punktualność oraz bezpieczeństwo dostaw, częstotliwość i dokładność dostaw czyli ilość dostaw zrealizowanych w określonym czasie oraz zgodność dostawy ze złożonym zamówieniem, elastyczność dostaw polegająca na dostosowaniu się dostawcy do zmiennych wymagań klientów. Zamówienie zewnętrzne, składane przez klienta jest ważnym ogniwem łączącym logistykę zaopatrzenia klienta z logistyką dystrybucji dostawcy. Zamówienie wewnętrzne, 1 Emerson C. J., Grimm C. M.: Logistics and marketing components of customer service, International Journal of Physical Distribution & Logistics Management nr 8/ Twaróg J.: Mierniki i wskaźniki logistyczne, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2003, s

10 Mariusz KRUCZEK, Zbigniew ŻEBRUCKI Politechnika Śląska Wydział Organizacji i Zarządzania Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem i Organizacji Produkcji Zabrze, ul. Roosevelta WYKORZYSTANIE NARZĘDZI LEAN MANUFACTURING W LOGISTYCE PRODUKCJI Artykuł przedstawia koncepcję lean manufacturing, która jest systematycznym podejściem do identyfikacji i eliminacji marnotrawstwa poprzez ciągłe usprawniane procesów logistycznych w systemach produkcyjnych związanych z dostarczaniem produktu zgodnie z wymogami klienta. Lean manufacturing może być wykorzystywane w modelowaniu operacji w logistyce produkcji i procesach zarządzania magazynem. Koncepcja ta pomaga w rozwiązaniu problemów pomiędzy różnymi celami logistycznymi i stwarza możliwość uwolnienia ukrytych potencjałów w systemach produkcyjnych. Jako narzędzie pomocne w zrozumieniu przebiegu procesów przedstawiono w artykule mapowanie strumienia wartości. Słowa kluczowe: logistyka produkcji, lean manufacturing, mapowanie strumienia wartości Obecnie tylko przedsiębiorstwa, w których umiejętnie organizowane i optymalizowane są procesy biznesowe, mogą sprostać wymogom rynku i przeciwstawić się konkurencji. Wykorzystanie różnych metod zarządzania procesami biznesowymi daje możliwość poprawy tych procesów, które są dla przedsiębiorstwa strategicznie istotne. Zaniedbywaną sferą oddziaływania w przedsiębiorstwach stały się systemy produkcyjne, gdyż często uważa się, że wyczerpane zostały możliwości doskonalenia ich organizacji. Orientacja logistyczna w organizacjach pozwoliła inaczej spojrzeć na realizowane procesy. Problemami realizacji procesów logistycznych, zwłaszcza magazynowo transportowych w systemach produkcyjnych zajmuje się logistyka produkcji, która wpisuje się w obszar zainteresowania logistyki stosowanej [1]. Efektywność procesów logistycznych w systemie produkcyjnym zależy od wykorzystania metod i technik, które usprawniają przepływy materiałów i informacji. Celem artykułu jest przedstawienie istoty lean manufacturingu oraz charakterystyka wybranych narzędzi wpływających na organizację procesu wytwarzania. 2. LEAN MANUFACTURING JAKO KONCEPCJA USPRAWNIANA PROCESÓW W literaturze przedmiotu [12] można spotkać się z dwoma sposobami usprawniania procesów:

11 Małgorzata MATERNOWSKA Akademia Górniczo-Hutnicza Wydział Zarządzania (Katedra Marketingu i Zarządzania Produkcją) ul. Gramatyka 10, Kraków STANDARDY JAKO NARZĘDZIE ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W PROJEKTACH ROZWOJU STRATEGII ŁAŃCUCHA DOSTAW Nadmiernie wysokie standardy zazwyczaj wywołują negatywny efekt w postaci niskiej aktywności stron w ograniczaniu ryzyka (inwestycja w zabezpieczenia). W artykule wykazano, że teza ta nie jest prawdziwa w sytuacji, gdy standardy zostaną wymuszone przez obowiązującą zasadę odpowiedzialności za zaniedbanie, jest natomiast prawdziwa, gdy trzymanie się standardów jest wymagane przez określony system regulacji. Problem ten przedstawiono w oparciu o diagram VUCA, w kontekście zarządzania ryzykiem w projektach rozwoju strategii łańcucha dostaw. Słowa kluczowe: zarządzanie ryzykiem, łańcuchy dostaw, zarządzanie projektami - DIAGRAM VUCA Strategię rozwoju łańcucha dostaw tworzy się w świadomości koniecznych zmian, w oparciu o wizję pożądanej pozycji w przyszłości i analizę przeszłości (do stanu obecnego włącznie. Kształtowanie tej strategii wymaga akceptacji faktu, że działalność gospodarcza ma miejsce na rynkach o stale rosnącym ryzyku. W odniesieniu do realizowanych w ramach łańcuchów dostaw projektów 1 oznacza to wysoką zmienność V (ang. volatility), niepewność U (ang. uncertainty), złożoność C (ang. complexity) i niejasność A (ang. ambiguity). Czynniki te określają poziom ryzyka towarzyszący projektom związany z: tempem zmian, presją czasową na osiągnięcie celu (V), nieprzewidywalnością zmian, różnorodnością zjawisk i/lub błędami w ich pojmowaniu bądź interpretowaniu (U), wielokryterialnością w procesie podejmowania decyzji, współzależnością elementów (C) trudnościami w ocenie stanu obecnego i przyszłego skutkującymi wieloznacznymi instrukcjami (A). 1 Rozwój łańcucha dostaw warunkowany jest rozwiązaniami dotyczącymi struktury łańcucha (zrobić czy kupić, wybór źródeł zaopatrzenia) oraz decyzjami podejmowanymi w związku z systemami logistycznej koordynacji działań ( lokalizacja i poziom zapasów, systemy dostaw, informatyczne systemy wspierające realizowanie operacji w ramach łańcucha dostaw).

12 Józef OKULEWICZ Politechnika Warszawska Wydział Transportu ul. Koszykowa 75, Warszawa STRUKTURA SYSTEMU LOGISTYCZNEGO WYNIKAJĄCA Z PROCESOWEGO UJĘCIA LOGISTYKI Przyjmując jako punkt wyjścia procesowe ujęcie logistyki zaproponowano w pracy rozpatrzenie warunków powstawania procesów. Nawiązując następnie do strukturalnego przedstawienia zakresu pojęciowego logistyki i kryteriów integralności systemu określono zakres systemu logistycznego warunkującego realizację procesów dostawczych. Słowa kluczowe: logistyka, system, integralność W początkowych próbach definiowania logistyki na rozmaite sposoby ujmowano charakterystykę fizycznego przepływu towarów. Towarzyszyły temu poszukiwania kolejnych coraz bardziej adekwatnych definicji tego czym zajmują się pracownicy sfery dostarczania [przegląd definicji]. Można to prześledzić na podstawie zestawień definicji w literaturze [np.: 1, 2, 3, 4, 5, 11, 18]. Jednak próby ograniczenia tej dziedziny do realizacji przepływów materiałowych i informacyjnych nie powiodły się. Na początku lat 80-tych zaproponowano, by logistykę określać jako proces [3]. Zawarto w tym zasadniczą cechę całościowego ujęcia dostarczania towarów. Przy tworzeniu współczesnych systemów dostarczania towarów, nie wystarczają już bowiem dotychczasowe umiejętności techniczne związane z projektowaniem systemów umożliwiających jedynie przemieszczanie i przechowywanie ładunków. Po dość szerokim rozpowszechnieniu się takiej definicji, pod koniec lat 90-tych dokonano kolejnej modyfikacji i przyjęto, że logistyka jako proces jest częścią większego procesu, nazwanego Supply Chain Management [7, 10, 19]. SCM, tłumaczone na język polski jako zarządzanie łańcuchem dostaw [16] wyraża obecnie nowe aspiracje wobec tego co do tej pory zawierało się w zakresie logistyki czy też zarządzania logistycznego. Choć początkowo termin ten zaproponowano dla nowego ujęcia logistyki [14], to z biegiem czasu przekształcił się on w określenie nowej dziedziny badań i działalności praktycznej. Jest to próba stworzenia swego rodzaju konglomeratu, tzn. zebrania rozmaitych nauk szczegółowych w ramach dziedziny, której czynnikiem rozpoznawczym jest całościowe rozpatrywanie zagadnień dotyczących dostarczania towarów [10]. Pojawił się tez problem relacji pomiędzy nowym przedmiotem badań jakim słało się zarządzanie łańcuchem dostaw a logistyką [16].

13 Stanisław PIASECKI Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk ul. Newelska 6, Warszawa KOSZTY TRANSPORTU, TARYFY PRZEWOZOWE I OPTYMALNE PARTIE DOSTAW W pracy pokazano podstawowe struktury kosztów transportu, najczęstsze struktury taryf przewozowych umożliwiające ich porównanie oraz sposoby wyznaczania optymalnych partii dostaw w sieciach handlowych i dystrybucji towarów w zależności od obowiązujących taryf przewozowych Słowa kluczowe: koszty transportu, taryfy przewozowe, optymalizacja 1. KOSZTY TRANSPORTU Przeprowadźmy analizę kosztów działalności transportowej. W tym celu wymieńmy wszystkie rodzaje kosztów, które ponosi właściciel firmy przewozowej. 1) Koszt zakupu środka transportowego C [zł]. zł 2) Bezpośredni koszt eksploatacji E = l o υ tyg., zł gdzie l o km zużycie paliwa, oleju, ogumienia itd., υ km tyg. intensywność użytkowania. 3) Koszt remontów B = γ C [zł] w całym okresie eksploatacji. Gdzie γ współczynnik określający stosunek: sumy kosztów wszystkich remontów i napraw w całym okresie T eksploatacji środka transportowego do kosztu jego zakupu. W tym miejscu niezbędne jest wyjaśnienie pojęć: eksploatacja, użytkowanie, obsługa techniczna środków transportu, trwałość środka transportu. Pojęcia te objaśnimy analizując okres T eksploatacji środka transportowego to jest okres czasu: od chwili jego zakupienia do chwili jego kasacji i przeznaczenia na złom. W tym okresie można wydzielić szereg odcinków czasowych, w których był on niezdatny do pracy gdyż podlegał szeregu remontom, naprawom czy przeglądom technicznym, lub ogólnie podlegał obsługom technicznym. Sumę tych wszystkich odcinków czasowych, w których był on niezdatny z przyczyn technicznych oznaczymy symbolem ϑ. Przy tym, do tej sumy należą także czasy postoju w oczekiwaniu na wykonanie obsług technicznych, które wynikają z niedostatecznych możliwości systemu realizacji obsług technicznych. Szersze naświetlenie tych zagadnień

14 Mirosław SIERGIEJCZYK Wydział Transportu Politechnika Warszawska Zakład Telekomunikacji w Transporcie ul. Koszykowa 75, Warszawa MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA WIRTUALNYCH SIECI PRYWATNYCH W ZARZĄDZANIU FIRMAMI TRANSPORTOWYMI W pracy przedstawiona została istota wirtualnych sieci prywatnych VPN, podstawy ich funkcjonowania oraz dostępne metody ich tworzenia. Omówiono wybrane zagadnienia projektowania wirtualnych sieci prywatnych oraz sposoby mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa i prawidłowe ich działanie. Wykorzystując zasady i sposoby funkcjonowania wirtualnych sieci prywatnych przedstawiono koncepcję wdrożenia takiej sieci VPN w wielooddziałowym przedsiębiorstwie spedycyjnym. Słowa kluczowe: wirtualne sieci prywatne, bezpieczeństwo, przedsiębiorstwo spedycyjne Wraz ze wzrostem popularności Internetu, wzrosło znaczenie przesyłanej informacji. Komunikacja miedzy firmami, jednostkami w organizacjach coraz częściej odbywa się za pośrednictwem Internetu. Coraz częściej firmy w celu podwyższenia skuteczności i efektywności pracy wykorzystują pocztę elektroniczną, wymianę dokumentów elektronicznych oraz transakcje handlowe prowadzone poprzez sieci komputerowe. W ciągu ostatnich kilku lat, w wyniku geograficznego rozproszenia firm i zwiększonej mobilności pracowników, wzrosła także dramatycznie tendencja wykorzystania Internetu czy innych sieci publicznych do uzyskiwania zdalnego dostępu do sieci korporacyjnych. Konieczne stało się zapewnienie poufności i autentyczności przesyłanych globalnie danych. Powstało wiele rozwiązań zdalnego dostępu wykorzystujących sieci publiczne ogólnie nazwanych wirtualnymi sieciami prywatnymi VPN (Virtual Private Networks). Idea zdalnego dostępu leżąca u podstaw techniki VPN nie jest nowa, ale VPN oferujący możliwość tworzenia dynamicznych połączeń poprzez różne media transmisyjne wychodzi o krok naprzód. Oprócz większej elastyczności i skalowalności, VPN dostarcza usług funkcjonalnie równoważnych z oferowanymi przez oparte na dedykowanych łączach sieci prywatne, wykorzystując przy tym współdzielone zasoby sieci publicznych. Celem pracy jest analiza funkcjonowania wirtualnych sieci prywatnych w aspekcie możliwości ich wykorzystania w firmach wielooddziałowych oraz przedstawienie metodyki wdrożenia wirtualnej sieci prywatnej w przedsiębiorstwie spedycyjnym. Przy doborze rozwiązania w części projektowej uwzględniono porównanie funkcjonalności protokołów

15 Katarzyna SOLECKA 1, Jacek ŻAK 2 1 Politechnika Krakowska Wydział Inżynierii Lądowej Instytut Inżynierii Drogowej i Kolejowej Katedra Systemów Komunikacyjnych ul. Warszawska 24, Kraków 2 Politechnika Poznańska Wydział Maszyn Roboczych i Transportu Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych ul. Piotrowo 3, Poznań WIELOKRYTERIALNA OCENA ROZWIĄZAŃ TRANSPORTOWYCH DLA SYSTEMU TRANSPORTU MIEJSKIEGO W artykule przedstawiono metodykę i rezultaty oceny pięciu wariantów organizacji ścieżek rowerowych w aglomeracji krakowskiej. Koncepcja ścieżek rowerowych powstała w trakcie realizacji projektu 6 Programu Ramowego Unii Europejskiej Civitas II Caravel [9]. Ocenę opracowanych wariantów przeprowadzono za pomocą dwóch metod wielokryterialnych tj. metody kompensacyjno koniunkcyjnej [12] i metody AHP [13,14]. Dokonano analizy porównawczej rozważanych metod. Słowa kluczowe: wielokryterialna ocena, ścieżki rowerowe, projekt Civitas II Caravel W miastach polskich zauważalny jest bardzo zróżnicowany poziom rozwoju transportu miejskiego. Do najważniejszych problemów występujących w aglomeracjach miejskich należą [6]: rosnące zatłoczenie ulic, brak w większości miast metodycznego planowania rozwoju systemu transportowego, niski poziom nakładów finansowych przeznaczanych przez samorząd na lokalny transport publiczny, spadek roli kolei w obsłudze regionalnej i obszarów metropolitarnych, niedorozwój infrastruktury rowerowej, zły stan techniczny nawierzchni drogowej, słaba integracja systemów transportowych miast. W tych okolicznościach konieczne jest poszukiwanie nowych, rozwiązań transportowych, które zapewniłyby poprawę standardów podróżowania i życia w miastach. Jedną z inicjatyw podjętych w Europie w ramach poszukiwania innowacyjnych rozwiązań transportowych dla aglomeracji miejskich jest projekt badawczy Civitas II Caravel [10]. W projekcie tym zdefiniowano zadanie dotyczące opracowania zintegrowanego planu mobilności dla Politechniki Krakowskiej opartego m.in. na wypromowaniu rowerów jako środka transportu. Ważnym elementem wymienionego zadania jest zaprojektowanie ścieżek rowerowych łączących kampusy Politechniki Krakowskiej. Istotnym komponentem procesu opracowywania i projektowania ścieżek rowerowych, podobnie jak wielu innych rozwiązań transportowych, jest ich wszechstronna i wiarygodna ocena prowadząca do wyboru najlepszej koncepcji czy wariantu.

16 Jerzy SZKUTNIK 1 Rober MOTYL, Iwona ATANIEL, Michał GRABARA, Agnieszka PARKITNA 2 1 Politechnika Częstochowska, Instytut Elektroenergetyki Al. Armii Krajowej 17, Częstochowa 2 Koło Naukowe Wydział Elektryczny Politechniki Częstochowskiej METODOLOGIA LOGISTYCZNEGO PRZYDZIAŁU ODBIORCÓW ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO OBSZARÓW ZASILANIA W artykule przedstawiono metodologię logistycznego przydziału odbiorców energii elektrycznej do obszarów zasilania. Przedstawiono analizę struktury kosztów działalności przedsiębiorstwa dystrybucyjnego energii elektrycznej. Zaprezentowano metodę określania przydziału odbiorców do rejonu. Przedstawiono przykładowe rozwiązania problemu przydziału odbiorców energii elektrycznej do obszarów zasilania. Słowa kluczowe: koszty dystrybucji energii elektrycznej, koszty logistyczne, przydział odbiorców, struktura kosztów. 1. WSTĘP Ewidencjonowanie i kwalifikowanie kosztów działalności koncesjonowanych przedsiębiorstw dystrybucyjnych odbywa się za pośrednictwem syntetycznych kont kosztowych, które zostały podyktowane wymogami regulacji ustawowych. 1. Działalność przedsiębiorstwa dystrybucyjnego koncentruje się na dwóch segmentach: Dystrybucja energii elektrycznej rozdział i dostarczenie do odbiorców energii elektrycznej za pomocą sieci. Jest to działalność przedsiębiorstwa sieciowego, które posiada koncesje na przesyłanie i dystrybucję energii elektrycznej mająca na celu zapewnienie dostaw energii elektrycznej siecią do odbiorcy, z którym zawarto umowę taryfową, bądź indywidualnie negocjowaną o dostarczeniu energii o określonych parametrach z zapewnieniem prawidłowego funkcjonujowania systemu rozdzielczego. Obrót energią elektryczną działalność podmiotu gospodarczego posiadającego koncesje na obrót taryfowy i pozataryfowy, polegającą na handlu hurtowym lub detalicznym energią elektryczną, wynikającą z zawartych umów sprzedaży energii elektrycznej. Celem zakładowego planu kont jest potrzeba ewidencjonowania kosztów ponoszonych na poszczególnych elementach sieci w odniesieniu do poziomów napięć i grup urządzeń. Generalną zasadą ewidencjonowania kosztów na kontach jest określenie: 1 Art.44 Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne ( dz.u.nr.54 poz.348 z r. z późniejszymi zmianami)

17 Wacław SZYMANOWSKI Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego ul. Przy Bażantarni 11 m. 30, Warszawa APPLICATION OF THE TRACEABILITY CONCEPT INTO FOOD SUPPLY CHAINS AND NETWORKS DESIGN Abstract The paper aims are presenting the concept of food supply chain and networks management and its components applicable in design of modern fresh and processed (frozen) food distribution systems. Introduction of the traceability concept allows analysis of shipments movements and their origin and, as a consequence tracing the movement of food and its components throughout all stages of its production and distribution. The principles of consistency and transparency in data and information exchange among the participants in the food supply chain and networks create conditions for effectivity and efficiency of food supply systems operation securing their safety and quality making full use of the resources thanks to flexibility of reaction to changes occurring in the needs appearing in the market. The use of Information and Communication Technology (ICT) allows identification of the placement in space and time of food products, the sender and the destination within the food chain. In the second part of the paper the main conclusions of an international benchmark study of traceability systems in different supply chains in several countries are presented. The paper concludes with cost-benefits discussion related to issues that need to be taken into consideration when an organisation develops its chain traceability strategy. Keywords: food supply chain and networks, traceability, globalization, information and communication technology-ict, international benchmark study 1. INTRODUCTION Acceleration of changes in the food market occurring after Poland s accession to the European Union in 2004 caused its increased variability and fragmentation. The continuous increase of significance of food quality for the buyers of products is a consequence of that. The increase of food quality importance is possible as a consequence of quality management principles having their roots in the principles developed by E. Deming[2]. Food market fragmentation and increase in significance of quality requirements are accompanied by the need to reconstruct the traditional and build modern food supply chains and networks. The principles of that reconstruction are presented below on the results of international benchmark study Mega-trends and their influence on the food market Enlargement of the European Union in May 2004 by ten states boosted the earlier trends concerning supply conditions in the food market in the areas of economics, demography, social and cultural and legal, as well as technology and natural environment protection [12],[13],[14].

18 Andrzej ŚWIDERSKI Zakład Systemów Jakości i Zarządzania MON Warszawa, ul. Nowowiejska 26 OCENA SKUTECZNOŚCI PROCESU PROJEKTOWANIA TECHNICZNYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU Z WYKORZYSTANIEM METODY FMEA Przedmiotem artykułu są zagadnienia związane z oceną skuteczności procesu projektowania technicznych środków transportu w aspekcie ich jakości. Omówiono istotę skuteczności procesu projektowania, jako istotnego elementu zapewnienia jakości. Szczególną uwagę zwrócono na zastosowanie metody FMEA. Jako przykład zaprezentowano wykorzystanie tej metody do oceny skuteczności procesu projektowania specjalistycznego nadwozia w AUTOSAN S.A. w Sanoku. Słowa kluczowe: jakość, zapewnienie jakości, proces projektowania Metoda FMEA (ang. Failure Made and Effect Analysis) jest jedną z najlepszych technik analitycznych pozwalających na przejrzyste ustalenie związków między przyczynami i skutkami niedomagań (wad), szukanie rozwiązań oraz optymalizowanie podejmowania decyzji przy ich wyborze. Pozwala uzyskać pewność, że w projektowaniu wyrobów i realizacji produkcji wszystkie możliwości zostały wzięte pod uwagę. Jest sposobem wewnętrznego zdyscyplinowania personelu inżynieryjno - technicznego planującego proces produkcji. U podstaw opracowań FMEA legła obserwacja, że około 75 % wszystkich wad ma swoje korzenie we wczesnych fazach procesów wytwarzania (realizacji) wyrobów (w tym TŚT), lecz ich wykrywalność w tych fazach jest niewielka. Późne wykrywanie i usuwanie wad jest kosztowne. Koszty jakości usuwania wad rosną bowiem w kolejnych fazach w sposób wykładniczy (rys. 1). FMEA jest szczególnie polecana przy projektowaniu i produkcji nowego wyrobu, gdyż umożliwia rozpoznanie potencjalnych wad z takim wyprzedzeniem, aby można je było wyeliminować przed rozpoczęciem produkcji. Pozwala sprawdzić, czy proces projektowania i produkcji są zgodne z ich założeniami.

19 Jolanta ŻAK Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej Zakład Logistyki i Systemów Transportowych ul. Koszykowa 75, Warszawa MODELOWANIE USŁUG TRANSPORTOWYCH W OBSZARZE DZIAŁANIA CENTRUM LOGISTYCZNO-DYSTRYBUCYJNEGO W artykule przedstawiono podejście do modelowania usług logistycznych w obszarze działania centrum logistyczno-dystrybucyjnego. Zaproponowano formalizację opisu zapotrzebowań odbiorców i produkcji określonego towaru oraz zapis charakterystyk sieci transportowej. Na potrzeby rozwiązania problemu sformułowano zadanie optymalizacyjne modelowania usług transportowych w obszarze działania centrum logistyczno-dystrybucyjnego oraz przykład jego rozwiązania Słowa kluczowe: modelowanie usług, optymalizacja, sieć transportowa, centrum logistyczno-dystrybucyjnego Przedmiotem analizy w niniejszym artykule jest centrum logistyczno-dystrybucyjne w aspekcie modelowania realizacji usług transportowych na określonym obszarze. Szczególnej uwadze poświęcony jest problem wybory lokalizacji centrum, która zapewni optymalną obsługę logistyczną dla danego rejonu sieci transportowej, spełniając przy tym z jednej strony wymagania klientów, zaś z drugiej strony możliwości technicznoekonomiczne dostawców usług logistycznych. Analizując literaturę [1], [2], [3], [5] centrum logistyczne definiowane jest jako samodzielny podmiot gospodarczy, który jest zlokalizowany w pobliżu dużych ośrodków gospodarczo-przemysłowych, jak również w pobliżu dróg, co najmniej dwu różnych gałęzi transportu, dysponujący: wydzielonym terenem powiązanym z otoczeniem komunikacyjnym (głównie siecią dróg), infrastrukturą, (drogi, place, parkingi, budowie inżynierskie i budynki), wyposażeniem, personelem i organizacją, świadczący usługi logistyczne w ramach doraźnych zleceń lub ciągłych umów z firmami zewnętrznymi. Należy podkreślić fakt, że centra logistyczne powinny być projektowane w taki sposób aby stanowiły sieć usług multimodalnych oferowanych przez jednego uniwersalnego operatora. Oznacza to, że obok dużych centrów logistycznych powinien również następować rozwój centrów niższej rangi, organizowanych i obsługiwanych przez operatorów gałęziowych (np. duże firmy samochodowo-spedycyjne), tzw. centrów logistycznodystrybucyjnych [2], [3]. Wielkość, struktura oraz lokalizacja centrum musi być dostosowana do konkretnych zadań logistycznych będących funkcją liczby i charakteru potrzeb klientów działających na badanym obszarze. Charakter centrum logistycznego zależy m. in. od liczby oraz rodzaju

SPIS TRE CI - Contents

SPIS TRE CI - Contents WSPÓ CZESNE WYZWANIA TRANSPORTU W LOGISTYCE SPIS TRE CI - Contents T o m a s z A m b r o z i a k, K o n r a d L e w c z u k Wybrane aspekty harmonogramowania procesu magazynowego...5 Some aspects of scheduling

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie technologii informacyjnych do zarządzania łańcuchami i sieciami dostaw w warunkach globalizacji rynku żywności

Wykorzystanie technologii informacyjnych do zarządzania łańcuchami i sieciami dostaw w warunkach globalizacji rynku żywności Zarządzanie łańcuchami dostaw żywności w Polsce. Kierunki zmian. Wacław Szymanowski Książka jest pierwszą na naszym rynku monografią poświęconą funkcjonowaniu łańcuchów dostaw na rynku żywności w Polsce.

Bardziej szczegółowo

Pytania z przedmiotu Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw

Pytania z przedmiotu Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw Pytania z przedmiotu Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw 1. Wymienić etapy rozwoju logistyki. 2. Podaj definicje logistyki. 3. Jakie wnioski wypływają z definicji określającej, co to jest logistyka?

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Logistyka Zarządzanie łańcuchem dostaw Wykład 3 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Omówione zagadnienia Międzyorganizacyjne relacje logistyczne

Bardziej szczegółowo

Proces tworzenia wartości w łańcuchu logistycznym. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik 2014/2015

Proces tworzenia wartości w łańcuchu logistycznym. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik  2014/2015 Proces tworzenia wartości w łańcuchu logistycznym prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl 2014/2015 Proces Proces def: 1. Uporządkowany w czasie ciąg zmian i stanów zachodzących po sobie.

Bardziej szczegółowo

Informatyczne narzędzia procesów. Przykłady Rafal Walkowiak Zastosowania informatyki w logistyce 2011/2012

Informatyczne narzędzia procesów. Przykłady Rafal Walkowiak Zastosowania informatyki w logistyce 2011/2012 Przykłady Rafal Walkowiak Zastosowania informatyki w logistyce 2011/2012 Płaszczyzny powiązań logistyki i informatyki Systemy informatyczne będące elementami systemów umożliwiają wykorzystanie rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Zarządzanie i Marketing Zarządzanie łańcuchem dostaw Wykład 1 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Zagadnienia Wprowadzenie do tematyki zarządzania

Bardziej szczegółowo

Planowanie logistyczne

Planowanie logistyczne Planowanie logistyczne Opis Szkolenie porusza wszelkie aspekty planowania w sferze logistyki. Podział zagadnień dotyczących planowania logistycznego w głównej części szkolenia na obszary dystrybucji, produkcji

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp 11

Spis treści. Wstęp 11 Spis treści Wstęp 11 Rozdział 1. Znaczenie i cele logistyki 15 1.1. Definicje i etapy rozwoju logistyki 16 1.2. Zarządzanie logistyczne 19 1.2.1. Zarządzanie przedsiębiorstwem 20 1.2.2. Czynniki stymulujące

Bardziej szczegółowo

Tematyka seminariów. Logistyka. Studia stacjonarne, I stopnia. Rok II. ZAPISY: 18 lutego 2015 r. godz. 13.15

Tematyka seminariów. Logistyka. Studia stacjonarne, I stopnia. Rok II. ZAPISY: 18 lutego 2015 r. godz. 13.15 Tematyka seminariów Logistyka Studia stacjonarne, I stopnia Rok II ZAPISY: 18 lutego 2015 r. godz. 13.15 prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Pastuszak tel. 537 53 61, e-mail: z.pastuszak@umcs.lublin.pl 1. Rola

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie procesami i logistyką w przedsiębiorstwie

Zarządzanie procesami i logistyką w przedsiębiorstwie Zarządzanie procesami i logistyką w przedsiębiorstwie Opis Projektowanie i ciągła optymalizacja przepływu produktu w łańcuchu dostaw oraz działań obsługowych i koniecznych zasobów, wymaga odwzorowania

Bardziej szczegółowo

www.e-bit.edu.pl Cennik szkoleń e-learning 2015 rok

www.e-bit.edu.pl Cennik szkoleń e-learning 2015 rok www.e-bit.edu.pl Cennik szkoleń e-learning 2015 rok LOGISTYKA ZARZĄDZANIE ZAPASAMI Podstawowe problemy zarządzania zapasami Popyt Poziom obsługi klienta Zapas zabezpieczający Podstawowe systemy uzupełniania

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Analiza i modelowanie_nowicki, Chomiak_Księga1.indb :03:08

Spis treści. Analiza i modelowanie_nowicki, Chomiak_Księga1.indb :03:08 Spis treści Wstęp.............................................................. 7 Część I Podstawy analizy i modelowania systemów 1. Charakterystyka systemów informacyjnych....................... 13 1.1.

Bardziej szczegółowo

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej 2012 System B2B jako element przewagi konkurencyjnej dr inż. Janusz Dorożyński ZETO Bydgoszcz S.A. Analiza biznesowa integracji B2B Bydgoszcz, 26 września 2012 Kilka słów o sobie główny specjalista ds.

Bardziej szczegółowo

Łańcuch dostaw Łańcuch logistyczny

Łańcuch dostaw Łańcuch logistyczny Zarządzanie logistyką Dr Mariusz Maciejczak Łańcuch dostaw Łańcuch logistyczny www.maciejczak.pl Łańcuch logistyczny a łańcuch dostaw Łańcuch dostaw w odróżnieniu od łańcucha logistycznego dotyczy integracji

Bardziej szczegółowo

Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw Redakcja naukowa Marek Ciesielski

Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw Redakcja naukowa Marek Ciesielski Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw Redakcja naukowa Marek Ciesielski Przedsiębiorstwo dzięki prawidłowo ukształtowanemu łańcuchowi dostaw może osiągnąć trwałą przewagę konkurencyjną na rynku. Dlatego

Bardziej szczegółowo

6 Metody badania i modele rozwoju organizacji

6 Metody badania i modele rozwoju organizacji Spis treści Przedmowa 11 1. Kreowanie systemu zarządzania wiedzą w organizacji 13 1.1. Istota systemu zarządzania wiedzą 13 1.2. Cechy dobrego systemu zarządzania wiedzą 16 1.3. Czynniki determinujące

Bardziej szczegółowo

Potrzeby polskich przedsiębiorstw - Program Sektorowy INNOLOG. dr inż. Stanisław Krzyżaniak

Potrzeby polskich przedsiębiorstw - Program Sektorowy INNOLOG. dr inż. Stanisław Krzyżaniak Potrzeby polskich przedsiębiorstw - Program Sektorowy INNOLOG dr inż. Stanisław Krzyżaniak Logistyka w Polsce 2 Cel główny Cel horyzontalny dla gospodarki wynikający z realizacji programu badawczo-rozwojowego

Bardziej szczegółowo

INTERNATIONAL CONSULT jest firmą świadczącą usługi doradcze głównie dla małych i średnich przedsiębiorstw.

INTERNATIONAL CONSULT jest firmą świadczącą usługi doradcze głównie dla małych i średnich przedsiębiorstw. Kim jesteśmy INTERNATIONAL CONSULT jest firmą świadczącą usługi doradcze głównie dla małych i średnich przedsiębiorstw. Wykorzystując wieloletnie doświadczenie z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem,

Bardziej szczegółowo

Spis treści 5. Spis treści. Część pierwsza Podstawy projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa

Spis treści 5. Spis treści. Część pierwsza Podstawy projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa Spis treści 5 Spis treści Wstęp (Adam Stabryła)... 11 Część pierwsza Podstawy projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa Rozdział 1. Interpretacja i zakres metodologii projektowania (Janusz

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie

Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie Cele szkolenia Zasadniczym celem szkolenia jest rozpracowanie struktury organizacyjnej odpowiedzialnej za organizację procesów zaopatrzeniowo - dystrybucyjnych,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie logistyką. Zarządzanie operacyjne łańcuchem dostaw.

Zarządzanie logistyką. Zarządzanie operacyjne łańcuchem dostaw. Zarządzanie logistyką. Zarządzanie operacyjne łańcuchem dostaw. Opis Zapotrzebowanie na wykwalifikowanych menedżerów łańcuchów dostaw i pracowników integrujących zarządzanie rozproszonymi komórkami organizacyjnymi

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WYBORU PRZEDMIOTÓW NA STUDIACH II STOPNIA STACJONARNYCH CYWILNYCH (nabór 2009) II semestr

DEKLARACJA WYBORU PRZEDMIOTÓW NA STUDIACH II STOPNIA STACJONARNYCH CYWILNYCH (nabór 2009) II semestr WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA WYDZIAŁ MECHANICZNY STUDENT..................................................................................................................... ( imię i nazwisko) (grupa szkolna)

Bardziej szczegółowo

TEMAT: Pojęcie logistyki ,,Logistyka nie jest wszystkim, ale wszystko bez logistyki jest niczym

TEMAT: Pojęcie logistyki ,,Logistyka nie jest wszystkim, ale wszystko bez logistyki jest niczym TEMAT: Pojęcie logistyki,,logistyka nie jest wszystkim, ale wszystko bez logistyki jest niczym prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej SZYMONIK http://www.gen-prof.pl/ Łódź 2015 1. Geneza i pojęcie logistyki Geneza

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia kierunkowe na egzamin dyplomowy Studia pierwszego stopnia kierunek: Logistyka (dla roku akademickiego 2015/2016)

Zagadnienia kierunkowe na egzamin dyplomowy Studia pierwszego stopnia kierunek: Logistyka (dla roku akademickiego 2015/2016) Zagadnienia kierunkowe na egzamin dyplomowy Studia pierwszego stopnia kierunek: Logistyka (dla roku akademickiego 2015/2016) 1. Jak można zdefiniować i określić istotę logistyki? 2. Geneza i historyczne

Bardziej szczegółowo

Dystrybucja i planowanie dostaw

Dystrybucja i planowanie dostaw Terminy szkolenia 15-16 październik 2015r., Kraków - Hotel Aspel*** Dystrybucja i planowanie dostaw 7-8 kwiecień 2016r., Poznań - Hotel Platinum Palace Residence**** Opis Efektywna dystrybucja produktów

Bardziej szczegółowo

Koncepcja szczupłego zarządzania w magazynach

Koncepcja szczupłego zarządzania w magazynach Terminy szkolenia Koncepcja szczupłego zarządzania w magazynach Cele szkolenia Szkolenie dotyczy wzbogacenia praktycznej wiedzy w obszarze zarządzania magazynami oraz zapoznania uczestników z metodami

Bardziej szczegółowo

Planowanie tras transportowych

Planowanie tras transportowych Jerzy Feldman Mateusz Drąg Planowanie tras transportowych I. Przedstawienie 2 wybranych systemów: System PLANTOUR 1.System PLANTOUR to rozwiązanie wspomagające planowanie i optymalizację transportu w przedsiębiorstwie.

Bardziej szczegółowo

Od ERP do ERP czasu rzeczywistego

Od ERP do ERP czasu rzeczywistego Przemysław Polak Od ERP do ERP czasu rzeczywistego SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ Wrocław, 19 listopada 2009 r. Kierunki rozwoju systemów informatycznych zarządzania rozszerzenie

Bardziej szczegółowo

MEANDRY LOGISTYKI. Józef Okulewicz. XVI Konferencja Logistyki Stosowanej

MEANDRY LOGISTYKI. Józef Okulewicz. XVI Konferencja Logistyki Stosowanej MEANDRY LOGISTYKI Józef Okulewicz XVI Konferencja Logistyki Stosowanej Zakopane 2012 Krzysztof Rutkowski : Zarządzanie łańcuchem dostaw - próba sprecyzowania terminu i określenia związków z logistyką,

Bardziej szczegółowo

5. WARUNKI REALIZACJI ZADAŃ LOGISTYCZNYCH

5. WARUNKI REALIZACJI ZADAŃ LOGISTYCZNYCH 5. WARUNKI REALIZACJI ZADAŃ LOGISTYCZNYCH Praktyka działania udowadnia, że funkcjonowanie organizacji w sektorze publicznym, jak i poza nim, oparte jest o jej zasoby. Logistyka organizacji wykorzystuje

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo i koszty wdrażania Informatycznych Systemów Zarządzania Hubert Szczepaniuk Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego

Bezpieczeństwo i koszty wdrażania Informatycznych Systemów Zarządzania Hubert Szczepaniuk Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego Bezpieczeństwo i koszty wdrażania Informatycznych Systemów Zarządzania Hubert Szczepaniuk Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego Problem wdrażania IT w organizacji Wskaźnik powodzeń dużych

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja produkcji oraz lean w przemyśle wydobywczym. Dr inż. Maria Rosienkiewicz Mgr inż. Joanna Helman

Optymalizacja produkcji oraz lean w przemyśle wydobywczym. Dr inż. Maria Rosienkiewicz Mgr inż. Joanna Helman Optymalizacja produkcji oraz lean w przemyśle wydobywczym Dr inż. Maria Rosienkiewicz Mgr inż. Joanna Helman Agenda 1. Oferta dla przemysłu 2. Oferta w ramach Lean Mining 3. Potencjalne korzyści 4. Kierunki

Bardziej szczegółowo

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach TYTUŁ PREZENTACJI Podejście systemowe w zarządzaniu logistyką Zarządzanie łańcuchem dostaw w pionowo zintegrowanych

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

Organizacja systemów produkcyjnych / Jerzy Lewandowski, Bożena Skołud, Dariusz Plinta. Warszawa, Spis treści

Organizacja systemów produkcyjnych / Jerzy Lewandowski, Bożena Skołud, Dariusz Plinta. Warszawa, Spis treści Organizacja systemów produkcyjnych / Jerzy Lewandowski, Bożena Skołud, Dariusz Plinta. Warszawa, 2014 Spis treści Wstęp 11 Rozdział 1. Podstawowe pojęcia 15 1.1. Rodzaje produkcji 15 1.2. Formy organizacji

Bardziej szczegółowo

E-logistyka Redakcja naukowa Waldemar Wieczerzycki

E-logistyka Redakcja naukowa Waldemar Wieczerzycki E-logistyka Redakcja naukowa Waldemar Wieczerzycki E-logistyka to szerokie zastosowanie najnowszych technologii informacyjnych do wspomagania zarządzania logistycznego przedsiębiorstwem (np. produkcją,

Bardziej szczegółowo

Cechy systemu MRP II: modułowa budowa, pozwalająca na etapowe wdrażanie, funkcjonalność obejmująca swym zakresem obszary technicznoekonomiczne

Cechy systemu MRP II: modułowa budowa, pozwalająca na etapowe wdrażanie, funkcjonalność obejmująca swym zakresem obszary technicznoekonomiczne Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) jest systemem informatycznym należącym do klasy ERP, który ma na celu nadzorowanie wszystkich procesów zachodzących w działalności głównie średnich i dużych przedsiębiorstw,

Bardziej szczegółowo

Organizacja procesów dystrybucji w działalności przedsiębiorstw

Organizacja procesów dystrybucji w działalności przedsiębiorstw Ewa Staniewska Politechnika Częstochowska Organizacja procesów dystrybucji w działalności przedsiębiorstw Wprowadzenie Dystrybucja jest jednym z najważniejszych ogniw w łańcuchu logistycznym, które ma

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 00 Red. Spis tresci. Wstep..indd 5 2009 12 02 10:52:08

Spis treści. 00 Red. Spis tresci. Wstep..indd 5 2009 12 02 10:52:08 Spis treści Wstęp 9 Rozdział 1. Wprowadzenie do zarządzania projektami 11 1.1. Istota projektu 11 1.2. Zarządzanie projektami 19 1.3. Cykl życia projektu 22 1.3.1. Cykl projektowo realizacyjny 22 1.3.2.

Bardziej szczegółowo

USPRAWNIANIE, DORADZTWO, KONSULTING

USPRAWNIANIE, DORADZTWO, KONSULTING USPRAWNIANIE, DORADZTWO, KONSULTING LEAN MANAGEMENT All we are doing is looking at a time line from the moment the customer gives us an order to the point when we collect the cash. And we are reducing

Bardziej szczegółowo

Zaopatrzenie i gospodarka materiałowa przedsiębiorstwa

Zaopatrzenie i gospodarka materiałowa przedsiębiorstwa Zaopatrzenie i gospodarka materiałowa przedsiębiorstwa Opis Zaopatrzenie i gospodarka materiałowa przedsiębiorstwa decyduje o planowej realizacji produkcji lub sprzedaży, rzutując w efekcie na poziom obsługi

Bardziej szczegółowo

1. The Main Thesis on Economic, Social and Cultural Impactm of a Well Thought Fully Integrated Transport System - Jonathan Breslin 13

1. The Main Thesis on Economic, Social and Cultural Impactm of a Well Thought Fully Integrated Transport System - Jonathan Breslin 13 Tytuł: Kierunki racjonalizacji systemów i procesów logistycznych. Autorzy: Ryszard Miler, Adam Mytlewski, Bohdan Pac Opis: Rozwój gospodarczy, rentowność przedsięwzięć biznesowych, tworzenie wartości dodanej

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów logistycznych w przedsiębiorstwie - uwarunkowania, wyodrębnienie, organizacja i ich optymalizacja

Realizacja procesów logistycznych w przedsiębiorstwie - uwarunkowania, wyodrębnienie, organizacja i ich optymalizacja Realizacja procesów logistycznych w przedsiębiorstwie - uwarunkowania, wyodrębnienie, organizacja i ich optymalizacja Cele szkolenia Założeniem treningu menedżerskiego jest: - zapoznanie uczestników z

Bardziej szczegółowo

Model referencyjny doboru narzędzi Open Source dla zarządzania wymaganiami

Model referencyjny doboru narzędzi Open Source dla zarządzania wymaganiami Politechnika Gdańska Wydział Zarządzania i Ekonomii Katedra Zastosowań Informatyki w Zarządzaniu Zakład Zarządzania Technologiami Informatycznymi Model referencyjny Open Source dla dr hab. inż. Cezary

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Logistyka. Specjalność: Logistyka w motoryzacji Studia stopnia: I-go. Dr inż. Jacek Borowiak

Kierunek: Logistyka. Specjalność: Logistyka w motoryzacji Studia stopnia: I-go. Dr inż. Jacek Borowiak Kierunek: Logistyka Specjalność: Logistyka w motoryzacji Studia stopnia: I-go Dr inż. Jacek Borowiak 1. Systemy informatyczne zarządzania eksploatacją w przedsiębiorstwie transportowym. 2. Systemy informatyczne

Bardziej szczegółowo

Faza definiowania i koncepcji teorii logistyki oraz pierwsze próby jej zastosowania w praktyce

Faza definiowania i koncepcji teorii logistyki oraz pierwsze próby jej zastosowania w praktyce Tematy zajęć Historia Logistyki Paweł Tura l Fazy rozwoju logistyki l Determinanty rozwoju i wzrostu znaczenia logistyki Faza startu i budzenia się logistyki l Okres : II połowa lat 50 l Logistyka (dystrybucja

Bardziej szczegółowo

Skuteczność => Efekty => Sukces

Skuteczność => Efekty => Sukces O HBC Współczesne otoczenie biznesowe jest wyjątkowo nieprzewidywalne. Stała w nim jest tylko nieustająca zmiana. Ciągłe doskonalenie się poprzez reorganizację procesów to podstawy współczesnego zarządzania.

Bardziej szczegółowo

Prowadzący. Doc. dr inż. Jakub Szymon SZPON. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Prowadzący. Doc. dr inż. Jakub Szymon SZPON. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA studia podyplomowe dla czynnych zawodowo nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

SigmaMRP zarządzanie produkcją w przedsiębiorstwie z branży metalowej.

SigmaMRP zarządzanie produkcją w przedsiębiorstwie z branży metalowej. SigmaMRP zarządzanie produkcją w przedsiębiorstwie z branży metalowej. Wstęp SigmaMRP to nowość na polskim rynku, która jest już dostępna w ofercie firmy Stigo. Program MRP (ang. Material Requirements

Bardziej szczegółowo

Komputerowa optymalizacja sieci logistycznych

Komputerowa optymalizacja sieci logistycznych Wykład 1 Komputerowa optymalizacja sieci logistycznych Dr inż. Adam Deptuła POLITECHNIKA OPOLSKA Katedra Inżynierii Wiedzy Komputerowa Optymalizacja Sieci Logistycznych LOGISTYKA TRANSPORT proces transportowy

Bardziej szczegółowo

Aktywne formy kreowania współpracy

Aktywne formy kreowania współpracy Projekt nr... Kształtowanie sieci współpracy na rzecz bezpieczeństwa energetycznego Dolnego Śląska ze szczególnym uwzględnieniem aspektów ekonomiczno społecznych Aktywne formy kreowania współpracy Dr inż.

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik logistyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik logistyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: Technik logistyk 333107 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik logistyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) planowania i

Bardziej szczegółowo

Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami

Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami Opis Odwzorowanie strategii przedsiębiorstwa w łańcuchu dostaw na niższe poziomy zarządzania operacyjnego, wymaga w praktyce odpowiedniej organizacji

Bardziej szczegółowo

Strategia globalna firmy a strategia logistyczna

Strategia globalna firmy a strategia logistyczna Zarządzanie logistyką Dr Mariusz Maciejczak Strategia globalna firmy a strategia logistyczna www.maciejczak.pl STRATEGIA SZTUKA WOJNY W BIZNESIE Strategia polega na przeanalizowaniu obecnej sytuacji i

Bardziej szczegółowo

Projektowanie informatycznych systemów zarządzania produkcją

Projektowanie informatycznych systemów zarządzania produkcją Wydział Odlewnictwa Wirtualizacja procesów odlewniczych Katedra Informatyki Stosowanej WZ AGH Projektowanie informatycznych systemów zarządzania produkcją Jerzy Duda, Adam Stawowy www.pi.zarz.agh.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wstęp. 1. Przedsiębiorstwo

Spis treści: Wstęp. 1. Przedsiębiorstwo Logistyka. Teoria i praktyka. Tom 1. redaktor naukowy Stanisław Krawczyk Książka stanowi połączenie dorobku pracowników uczelni politechnicznej, ekonomicznej oraz specjalizującej się w logistyce. Atutem

Bardziej szczegółowo

1. The Main Thesis on Economic, Social and Cultural Impactm of a Well Thought Fully Integrated Transport System - Jonathan Breslin 13

1. The Main Thesis on Economic, Social and Cultural Impactm of a Well Thought Fully Integrated Transport System - Jonathan Breslin 13 Wprowadzenie 9 Część I Pierwiastki doktryny racjonalizacji w transporcie i logistyce 1. The Main Thesis on Economic, Social and Cultural Impactm of a Well Thought Fully Integrated Transport System - Jonathan

Bardziej szczegółowo

Wartość dodana podejścia procesowego

Wartość dodana podejścia procesowego Zarządzanie procesami dr Mariusz Maciejczak Wartość dodana podejścia procesowego www.maciejczak.pl Wartość dodana w ujęciu ekonomicznym Wartość dodana - przyrost wartości dóbr w wyniku określonego procesu

Bardziej szczegółowo

Projekty BPM z perspektywy analityka biznesowego. Wrocław, 20 stycznia 2011

Projekty BPM z perspektywy analityka biznesowego. Wrocław, 20 stycznia 2011 Projekty BPM z perspektywy analityka biznesowego Wrocław, 20 stycznia 2011 Agenda Definicja pojęć: Analiza biznesowa oraz analityk biznesowy Co kryje się za hasłem BPM? Organizacja zarządzana procesowo

Bardziej szczegółowo

LOGISTYKA I-go STOPNIA

LOGISTYKA I-go STOPNIA Lp. LOGISTYKA I-go STOPNIA Przedmioty ogólne 1 Podstawy zarządzania 2 Podstawy ekonomii 3 Inżynieria systemów i analiza systemowa 4 Elementy prawa 5 Etyka zawodowa 6 Matematyka 7 Podstawy marketingu 8

Bardziej szczegółowo

logistycznego Polski 3.5. Porty morskie ujścia Wisły i ich rola w systemie logistycznym Polski Porty ujścia Wisły w europejskich korytarzach tr

logistycznego Polski 3.5. Porty morskie ujścia Wisły i ich rola w systemie logistycznym Polski Porty ujścia Wisły w europejskich korytarzach tr Spis treści: 1. Wprowadzenie 1.1. Pojęcie systemu logistycznego w literaturze 1.2. Elementy systemu logistycznego Polski 1.3. Znaczenie transportu dla realizacji procesów logistycznych w aspekcie komodalności

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie

Spis treści. Wprowadzenie Spis treści Wprowadzenie 1. ZNACZENIE LOGISTYKI DYSTRYBUCJI W SYSTEMIE LOGISTYCZNYM PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Istota znaczenia logistyki dystrybucji 1.2. Strategie logistyczne w dystrybucji 1.3. Koncepcja

Bardziej szczegółowo

Techniki i rozwiązania IT w optymalizacji procesów

Techniki i rozwiązania IT w optymalizacji procesów Techniki i rozwiązania IT w optymalizacji procesów dr inż. amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol Cel przedmiotu Zapoznać się z problemami informacyjnodecyzyjnymi zarządzania organizacjami Nauczyć się wykorzystywać

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie modelowania referencyjnego w zarządzaniu procesami logistycznymi

Wykorzystanie modelowania referencyjnego w zarządzaniu procesami logistycznymi BIULETYN WAT VOL. LIX, NR 1, 2010 Wykorzystanie modelowania referencyjnego w zarządzaniu procesami logistycznymi PAWEŁ ŚLASKI, DOROTA BURCHART-KOROL 1 Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Mechaniczny,

Bardziej szczegółowo

Ocena efektywności działań logistycznych

Ocena efektywności działań logistycznych Wydział Ekonomiczno-Rolniczy - SGGW Dr Mariusz Maciejczak LOGISTYKA Ocena efektywności działań logistycznych Opracowanie na podstawie: materiałów z konferencji Zarządzanie Dystrybucją i Magazynowaniem,

Bardziej szczegółowo

I. Efekty kształcenia kwalifikacji zawodowych A.30 ; A.31; A.32

I. Efekty kształcenia kwalifikacji zawodowych A.30 ; A.31; A.32 Podstawa programowa kształcenia w zawodzie Technik Logistyk (333107) I. Efekty kształcenia kwalifikacji zawodowych A.30 ; A.31; A.32 A.30 Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach

Bardziej szczegółowo

Specjalność PROCESY I PROJEKTY LOGISTYCZNE. Prof. dr hab. Stanisław Nowosielski Katedra Zarządzania Procesami Gospodarczymi

Specjalność PROCESY I PROJEKTY LOGISTYCZNE. Prof. dr hab. Stanisław Nowosielski Katedra Zarządzania Procesami Gospodarczymi Specjalność PROCESY I PROJEKTY LOGISTYCZNE Prof. dr hab. Stanisław Nowosielski Katedra Zarządzania Procesami Gospodarczymi Procesy gospodarcze Projekty gospodarcze PiPL Logistyka Definicja procesu Proces

Bardziej szczegółowo

Ryzyko w działalności przedsiębiorstw przemysłowych. Grażyna Wieteska Uniwersytet Łódzki Katedra Zarządzania Jakością

Ryzyko w działalności przedsiębiorstw przemysłowych. Grażyna Wieteska Uniwersytet Łódzki Katedra Zarządzania Jakością Ryzyko w działalności przedsiębiorstw przemysłowych Grażyna Wieteska Uniwersytet Łódzki Katedra Zarządzania Jakością Plan Prezentacji Cel artykułu Dlaczego działalność przemysłowa wiąże się z ryzykiem?

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII WIRTUALNEJ RZECZYWISTOŚCI W PROJEKTOWANIU MASZYN

ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII WIRTUALNEJ RZECZYWISTOŚCI W PROJEKTOWANIU MASZYN MODELOWANIE INŻYNIERSKIE ISSN 1896-771X 37, s. 141-146, Gliwice 2009 ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII WIRTUALNEJ RZECZYWISTOŚCI W PROJEKTOWANIU MASZYN KRZYSZTOF HERBUŚ, JERZY ŚWIDER Instytut Automatyzacji Procesów

Bardziej szczegółowo

TRENING KOMPETENCJI MENEDŻERSKICH

TRENING KOMPETENCJI MENEDŻERSKICH TRENING KOMPETENCJI MENEDŻERSKICH Przykładowy program szkolenia Dzień Sesja 1: Wprowadzenie do zarządzania strategicznego Definicje i podstawowe terminy z zakresu zarządzania strategicznego Interesariusze

Bardziej szczegółowo

Fizyczny Internet - logistyka przyszłości. Martyna Zdziarska Piotr Hachuła

Fizyczny Internet - logistyka przyszłości. Martyna Zdziarska Piotr Hachuła Fizyczny Internet - logistyka przyszłości Martyna Zdziarska Piotr Hachuła Poznań, 13.03.2015 Globalna sieć dostaw źródło: https://projectnorielblog.files.wordpress.com/2012/09/global-supply-chain.jpg Współczesne

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie magazynem Gospodarka magazynowa dla praktyków biznesu

Zarządzanie magazynem Gospodarka magazynowa dla praktyków biznesu 5 6 września 2016r., Warszawa Centrum Konferencyjne BusinessRoom Zarządzanie magazynem Cel, rodzaje, zadania systemów magazynowych w organizacjach biznesowych Podstawowe procesy magazynowe i narzędzia

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Przedmowa

SPIS TREŚCI. Przedmowa SPIS TREŚCI Przedmowa Rozdział 1 Przedmiot nauk o zarządzaniu 1.1. Identyfikacja organizacji w ujęciu wielowymiarowym 1.2. Charakterystyka szkół w naukach o zarządzaniu 1.3. Zakres analizy organizacji

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie nowoczesnych technik prognozowania popytu i zarządzania zapasami do optymalizacji łańcucha dostaw na przykładzie dystrybucji paliw cz.

Wykorzystanie nowoczesnych technik prognozowania popytu i zarządzania zapasami do optymalizacji łańcucha dostaw na przykładzie dystrybucji paliw cz. 14.12.2005 r. Wykorzystanie nowoczesnych technik prognozowania popytu i zarządzania zapasami do optymalizacji łańcucha dostaw na przykładzie dystrybucji paliw cz. 2 3.2. Implementacja w Excelu (VBA for

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie magazynem gospodarka magazynowa dla praktyków biznesu

Zarządzanie magazynem gospodarka magazynowa dla praktyków biznesu Firma szkoleniowa 2014 roku. TOP 3 w rankingu firm szkoleniowych zaprasza na szkolenie: Zarządzanie magazynem gospodarka magazynowa dla praktyków biznesu Ekspert: Dr Bogdan Kroker- trener z wieloletnią

Bardziej szczegółowo

Transport i mobilność miejska wyzwania dla miast

Transport i mobilność miejska wyzwania dla miast Transport i mobilność miejska wyzwania dla miast dr Aneta Pluta-Zaremba Konferencja Plany Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (ang. SUMP) kluczem do pozyskiwania środków europejskich Płock, 11 czerwca 2015

Bardziej szczegółowo

Logistyka Wykłady. Warunki zaliczenia. Egzamin!!!! Test jednokrotnego wyboru Termin 0 ostanie zajęcia 1/06/2017

Logistyka Wykłady. Warunki zaliczenia. Egzamin!!!! Test jednokrotnego wyboru Termin 0 ostanie zajęcia 1/06/2017 Logistyka Wykłady dr. inż. Karolina Werner-Lewandowska Karolina.Werner@put.poznan.pl Pok. 110A Warunki zaliczenia Egzamin!!!! Test jednokrotnego wyboru Termin 0 ostanie zajęcia 1/06/2017 Termin I w sesji

Bardziej szczegółowo

Logistyka i Zarządzanie Łańcuchem Dostaw. Opracował: prof. zw dr hab. Jarosław Witkowski

Logistyka i Zarządzanie Łańcuchem Dostaw. Opracował: prof. zw dr hab. Jarosław Witkowski Logistyka i Zarządzanie Łańcuchem Dostaw Opracował: prof. zw dr hab. Jarosław Witkowski LOGISTKA (wg Council of Logistics Management) to proces planowania, realizowania i kontrolowania sprawności i ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

Autor: Artur Lewandowski. Promotor: dr inż. Krzysztof Różanowski

Autor: Artur Lewandowski. Promotor: dr inż. Krzysztof Różanowski Autor: Artur Lewandowski Promotor: dr inż. Krzysztof Różanowski Przegląd oraz porównanie standardów bezpieczeństwa ISO 27001, COSO, COBIT, ITIL, ISO 20000 Przegląd normy ISO 27001 szczegółowy opis wraz

Bardziej szczegółowo

POD O EJŚ J CIE I P ROC O ESOW

POD O EJŚ J CIE I P ROC O ESOW Wykład 7. PODEJŚCIE PROCESOWE W ZARZĄDZANIU JAKOŚCIĄ 1 1. Procesy i ich znaczenie w działalności organizacji: Proces jest to zaprojektowany ciąg logiczny następu- jących po sobie czynności (operacji),

Bardziej szczegółowo

Zakład Polityki Transportowej, Metod Matematycznych i Finansów

Zakład Polityki Transportowej, Metod Matematycznych i Finansów ZAKRESY TEMATYCZNE PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH I MAGISTERSKICH DLA STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA rok akademicki 2014/2015 Zakład Polityki Transportowej, Metod Matematycznych

Bardziej szczegółowo

WSTĘP 1. ZAGADNIENIA OGÓLNE Z ZAKRESU PRODUKCJI I TECHNOLOGII Proces produkcyjny i jego elementy Pojęcia technologii oraz procesu

WSTĘP 1. ZAGADNIENIA OGÓLNE Z ZAKRESU PRODUKCJI I TECHNOLOGII Proces produkcyjny i jego elementy Pojęcia technologii oraz procesu WSTĘP 1. ZAGADNIENIA OGÓLNE Z ZAKRESU PRODUKCJI I TECHNOLOGII 1. 1. Proces produkcyjny i jego elementy 1. 2. Pojęcia technologii oraz procesu technologicznego 1. 3. Rola czynników pomocniczych w realizacji

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD KONCEPCJI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

PRZEGLĄD KONCEPCJI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Wykład 4. PRZEGLĄD KONCEPCJI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 1 1.Ogólna charakterystyka koncepcji zarządzania jakością i kierunki ich zmian w czasie: W historycznym podejściu do zarządzania jako- ścią można wyróżnić

Bardziej szczegółowo

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach Projekt współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie bezpieczeństwem informacji przegląd aktualnych standardów i metodyk

Zarządzanie bezpieczeństwem informacji przegląd aktualnych standardów i metodyk Zarządzanie bezpieczeństwem informacji przegląd aktualnych standardów i metodyk dr T Bartosz Kalinowski 17 19 września 2008, Wisła IV Sympozjum Klubu Paragraf 34 1 Informacja a system zarządzania Informacja

Bardziej szczegółowo

METODY REDUKCJI KOSZTÓW ZAKUPÓW CZĘŚCI ZAMIENNYCH I MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH

METODY REDUKCJI KOSZTÓW ZAKUPÓW CZĘŚCI ZAMIENNYCH I MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH METODY REDUKCJI KOSZTÓW ZAKUPÓW CZĘŚCI ZAMIENNYCH I MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH Efektywna gospodarka materiałowo-narzędziowa Zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniu, którego celem jest zapoznanie specjalistów

Bardziej szczegółowo

Czy logistyka może pomóc zbudować konkurencyjność

Czy logistyka może pomóc zbudować konkurencyjność A leading automotive logistics company A leading automotive logistics company Czy logistyka może pomóc zbudować konkurencyjność Prezentacja CAT Cargo Logistics Polska Michał Sierański 2014-05-28 Agenda

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów. Dawid Doliński

Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów. Dawid Doliński Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów Dawid Doliński Dlaczego MonZa? Korzyści z wdrożenia» zmniejszenie wartości zapasów o 40 %*» podniesienie poziomu obsługi

Bardziej szczegółowo

www.streamsoft.pl Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

www.streamsoft.pl Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami VSM

Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami VSM Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami VSM Terminy szkolenia Opis VSM to graficzne przedstawienie przepływu wartości z perspektywy Klienta w procesach produkcyjnych, logistycznych i informacyjnych

Bardziej szczegółowo

Przegląd problemów doskonalenia systemów zarządzania przedsiębiorstwem

Przegląd problemów doskonalenia systemów zarządzania przedsiębiorstwem Przegląd problemów doskonalenia systemów zarządzania przedsiębiorstwem Przegląd problemów doskonalenia systemów zarządzania przedsiębiorstwem pod redakcją Adama Stabryły Kraków 2011 Książka jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

ROLA KONCEPCJI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W KREOWANIU JAKOŚCI TOWARÓW W PROCESACH LOGISTYCZNYCH

ROLA KONCEPCJI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W KREOWANIU JAKOŚCI TOWARÓW W PROCESACH LOGISTYCZNYCH Dominik Zimon Politechnika Rzeszowska Łucja Gawron-Zimon Ośrodek Kształcenia Lotniczego w Rzeszowie ROLA KONCEPCJI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W KREOWANIU JAKOŚCI TOWARÓW W PROCESACH LOGISTYCZNYCH Wdrażanie systemów

Bardziej szczegółowo

Professor Michał Marczak Ph. D. Technical University of Łódź Faculty of Organisation and Management

Professor Michał Marczak Ph. D. Technical University of Łódź Faculty of Organisation and Management Professor Michał Marczak Ph. D. Technical University of Łódź Faculty of Organisation and Management Professor Remigiusz Kozłowski, Ph.D. University of Łódź Faculty of Management, Department of Logistics,

Bardziej szczegółowo

Projekt Badawczy Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Projekt Badawczy Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Projekt Badawczy Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej FiM Consulting Sp. z o.o. Szymczaka 5, 01-227 Warszawa Tel.: +48 22 862 90 70 www.fim.pl Spis treści

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku EKONOMIA (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku EKONOMIA (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku EKONOMIA (studia I stopnia) Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie dyplomowym (licencjackim)

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wiedzą w opiece zdrowotnej

Zarządzanie wiedzą w opiece zdrowotnej Zarządzanie wiedzą w opiece zdrowotnej Magdalena Taczanowska Wiceprezes Zarządu Sygnity SA Agenda Procesy decyzyjne w ochronie zdrowia Zarządzanie wiedzą w ochronie zdrowia Typologia wiedzy w opiece zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

Studia stacjonarne I stopnia

Studia stacjonarne I stopnia Studia stacjonarne I stopnia Kierunek Logistyka sem. 1 Logistyka Ćwiczenia 2 Literatura Red. M. Fertsch: Logistyka produkcji Biblioteka Logistyka ILiM Poznań 2003 M. Fertsch: Podstawy zarządzania przepływem

Bardziej szczegółowo

AL 1302 ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W OPARCIU O METODYKĘ PRINCE2

AL 1302 ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W OPARCIU O METODYKĘ PRINCE2 AL 1302 ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W OPARCIU O METODYKĘ PRINCE2 1. Definicja projektu: cechy projektu, przyczyny porażek projektów, czynniki sukcesu projektów, cele projektu, produkty projektu, cykl życia

Bardziej szczegółowo