AGRINEWSLETTER/AGROBIULETYN

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "AGRINEWSLETTER/AGROBIULETYN"

Transkrypt

1 AGRINEWSLETTER/AGROBIULETYN OCTOBER 2013 PAŹDZIERNIK List of Topics Spis tematów I Proposal to eliminate tax exemptions for farms I Projekt likwidacji zwolnień podatkowych dotyczących gospodarstw rolnych Will a tenant of agricultural property truly be able to exercise Czy dzierżawca nieruchomości rolnej rzeczywiście będzie mógł the right to buy the remaining property after a portion of the skorzystać z prawa zakupu przedmiotu dzierżawy pozostałego land is excluded from tenancy in response to a proposal from po wyłączeniu jego części w odpowiedzi na propozycję i na the Agricultural Property Agency? If so, can it be done safely? rzecz Agencji Nieruchomości Rolnych, i czy będzie mógł uczynić to w sposób bezpieczny? I From boat to table: New rules for traceability of fish theory I Od kutra do stołu, czyli o nowych zasadach identyfikowalności and practice ryb teoria i praktyka I Proposal to eliminate tax exemptions for farms I Projekt likwidacji zwolnień podatkowych dotyczących gospodarstw rolnych On 11 June 2013, the Polish government adopted the guidelines for a bill entitled the Act on Improvement of the Functioning and Organisation of Performance of Public Tasks by Territorial Governmental Units. Among other measures, the proposal calls for elimination of exemptions for farms from the tax on civil-law transactions and estate and gift tax. Under current law (Art. 9(2) of the Civil-Law Transactions Tax Act), transfer of ownership of real estate is exempt from the tax if at the time of the transaction the land acquired constitutes a farm or is included in a farm. For this purpose, a farm is understood to mean land classified in the register of plots and buildings as agricultural land, woodland or shrubland, with an area greater than 1 hectare. In order to enjoy the exemption, it is not necessary to conduct actual agricultural activity on the land. The proposed amendment provides for elimination of this exemption and would tax the transfer of land constituting a farm or included in a farm at the rate of 2% of the market value of the real estate. Similarly, in the case of estate and gift tax, current law provides for an exemption from the tax for acquisition of ownership or perpetual usufruct of real estate which at 11 czerwca Rada Ministrów przyjęła założenia do projektu ustawy o poprawie funkcjonowania i organizacji wykonywania zadań publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego. Projekt ten zakłada m.in. likwidację zwolnień podatkowych dotyczących gospodarstw rolnych w podatku od czynności cywilnoprawnych, a także w podatku od spadków i darowizn. Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami (art. 9 pkt 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych) zwolnione z podatku jest przeniesienie własności nieruchomości pod warunkiem, że nabyte grunty stanowią w chwili dokonania czynności gospodarstwo rolne albo też wejdą w jego skład. Przy czym gospodarstwo rolne należy rozumieć jako obszar gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, grunty zadrzewione i zakrzewione, o powierzchni przekraczającej 1 ha. Aby korzystać ze zwolnienia, nie trzeba też prowadzić na nabywanej nieruchomości rzeczywistej działalności rolniczej. Proponowana nowelizacja przewiduje natomiast rezygnację z omawianego zwolnienia i opodatkowanie przeniesienia własności gruntu stanowiącego gospodarstwo rolne lub też mającego wejść w jego skład stawką 2% od wartości rynkowej nieruchomości. Podobnie w przypadku podatku od spadków i darowizn dotychczas obowiązujące regulacje umożliwiają zwolnienie z opodatkowania nabycia własności lub prawa

2 the time of the acquisition constitutes a farm or is included in a farm (Art. 4(1)(1) of the Estate and Gift Tax Act). The act provides, however, that in order to claim the exemption, the acquirer must operate the farm in question for a period of at least 5 years following the date of acquisition. Moreover, the exemption does not apply to the acquisition of buildings: residential buildings, buildings for raising animals, and special-purpose structures such as greenhouses, cold storage or fruit storage units. Under the guidelines for the bill, this preferential treatment would be eliminated. It should be pointed out, however, that this would not have a negative impact on heirs who are closely related to decedents, because they enjoy a tax exemption for family members under Art. 4a of the Estate and Gift Tax Act. Following the guidelines adopted by the government, work is currently underway on drafting the bill, under the supervision of the Ministry of Administration and Digitisation Michał Nowacki użytkowania wieczystego nieruchomości, która w chwili nabycia stanowi gospodarstwo rolne lub wejdzie w jego skład (art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od spadków darowizn). Ustawa zastrzega jednak, że aby objąć daną czynność zwolnieniem, nabywca musi przez okres co najmniej 5 lat od dnia nabycia prowadzić gospodarstwo rolne, w skład którego wchodzi dana nieruchomość. Ponadto nie jest zwolnione z podatku nabycie budynków: mieszkalnych, przeznaczonych do hodowli zwierząt, a także obiektów specjalnych takich jak szklarnie, chłodnie czy przechowalnie owoców. Zgodnie z założeniami projektu ustawy nowelizującej wskazana wyżej preferencja zostanie usunięta. Warto jednak zauważyć, że nie wpłynie to negatywnie na sytuację spadkobierców będących bliskimi zmarłego, którzy korzystają ze zwolnienia na podstawie art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn z racji więzi rodzinnych. Na ten moment, zgodnie z przyjętymi przez Radę Ministrów założeniami, trwają prace nad przygotowaniem projektu ustawy, nadzorowane przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Michał Nowacki Will a tenant of agricultural property truly be able to exercise the right to buy the remaining property after a portion of the land is excluded from tenancy in response to a proposal from the Agricultural Property Agency? If so, can it be done safely? Czy dzierżawca nieruchomości rolnej rzeczywiście będzie mógł skorzystać z prawa zakupu przedmiotu dzierżawy pozostałego po wyłączeniu jego części w odpowiedzi na propozycję i na rzecz Agencji Nieruchomości Rolnych, i czy będzie mógł uczynić to w sposób bezpieczny? The answer requires an analysis of the amended Act on Management of Agricultural Property of the State Treasury, including particularly Art. 4 of the amending act of 16 September 2011 (Journal of Laws Dz.U No. 233 item 1382), as well as guidelines issued by the president of the Agricultural Property Agency for designation of agricultural property to be sold. In 2012, the Agricultural Property Agency submitted a written notice to tenants proposing amendments to tenancy agreements consisting of exclusion from tenancy of 30% of the area of the tenanted agricultural land. With the notice, the agency also provided tenants a draft annex to the tenancy agreement, identifying the plots or portions of plots which it proposed to exclude from tenancy. The tenant had 3 months after receipt of the Aby odpowiedzieć na wyżej postawione pytanie, należy przede wszystkim przeanalizować treść nowelizacji ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, a konkretnie art. 4 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2011 r., Nr 233, poz. 1382), samej ustawy podlegającej nowelizacji, a także wytycznych Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych określających zasady przeznaczania nieruchomości rolnych do sprzedaży. W 2012 roku Agencja Nieruchomości Rolnych (ANR) przedstawiała dzierżawcom, w formie pisemnego zawiadomienia, propozycję zmian umowy dzierżawy polegających na wyłączeniu z dzierżawy 30% powierzchni użytków rolnych będących przedmiotem dzierżawy. Wraz z zawiadomieniem ANR przesyłała dzierżawcom projekt aneksu do umowy dzierżawy określający działki ewidencyjne lub ich części, które proponuje wyłączyć z

3 notice to accept the agency s proposal or reject the proposal, or could ignore the proposal. If the tenant accepted the agency s proposal, the parties amended the tenancy agreement to exclude a portion of the land from tenancy. In exchange for consent to exclusion of 30% of the area of tenanted agricultural land, the tenant obtained the right to purchase all of the property, or with consent of the agency part of the property, exercising the tenant s pre-emptive right regardless of the actual duration of the tenancy agreement. The tenant may exercise this right no earlier than 3 months after amendment of the agreement. The tenant may not exercise the right to purchase the land if parties with higher priority than the tenant have asserted their interest in acquiring the land for example, former owners of the land or their heirs in the case of property taken over by the State Treasury prior to 1 January If all or part of the land is designated for non-agricultural use in the local zoning plan, the commune s survey of conditions and directions for land use, or a decision on construction conditions, the tenant obtains a right to purchase the land upon receiving consent from the Agricultural Property Agency, which the agency may refuse to give. The agency s consent is also required to acquire only a portion of the tenanted property. The agricultural land may be sold by the agency if as a result of the sale the area of agricultural land owned by the tenant will not exceed 500 hectares. Therefore, if the tenant already owns agricultural land, he will be permitted to buy tenanted agricultural land only with an area up to an amount representing the difference between 500 hectares and the area he already owns. It is also important to consider the typical limitations and transaction risks connected with acquisition of real estate. If the tenant is a foreigner, acquisition of agricultural land will require the relevant permit. The factual and legal condition of the property must also be reviewed to determine whether it can be sold at all (whether there is a land and mortgage register for the property, if so what is the state of entries in the register, encumbrances on the property, and the like) and to identify risks that the tenant may be exposed to if he acquires the land (such as contamination, development for public use, archaeological work, mining, and so on). The value of the property should also be checked, because it may prove too high for the tenant. The tenant should also inquire whether the agency will accept dzierżawy. W terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania zawiadomienia dzierżawca mógł: (1) przyjąć propozycję ANR, (2) odrzucić propozycję ANR, (3) pominąć ją milczeniem. W przypadku przyjęcia propozycji ANR przez dzierżawcę strony dokonywały zmiany umowy dzierżawy polegającej na wyłączeniu części przedmiotu dzierżawy. W zamian za wyrażenie zgody na wyłączenie 30% powierzchni dzierżawionych użytków rolnych dzierżawca uzyskiwał uprawnienie do zakupu całości albo, za zgodą ANR, części nieruchomości, z zastosowaniem prawa pierwszeństwa przysługującego dzierżawcy, niezależnie od faktycznego czasu trwania umowy dzierżawy. Ze wspomnianego uprawnienia może skorzystać nie wcześniej niż 3 miesiące od zmiany dzierżawy. Dzierżawca nie będzie mógł zrealizować swojego prawa zakupu, jeśli zgłoszą się podmioty zainteresowane nabyciem z wyższym pierwszeństwem niż pierwszeństwo dzierżawcy, np. byli właściciele zbywanej nieruchomości lub ich spadkobiercy, jeżeli nieruchomość została przejęta na rzecz Skarbu Państwa przed 1 stycznia 1992 r. Jeżeli całość lub cześć nieruchomości jest przeznaczona na cele nierolnicze w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy lub decyzji o warunkach zabudowy, uprawnienie do zakupu przysługuje po uzyskaniu zgody ANR, której to zgody Agencja może odmówić. Zgoda ANR jest również wymagana na nabycie wyłącznie części przedmiotu dzierżawy. Sprzedaż nieruchomości rolnej przez ANR może nastąpić, jeżeli w jej wyniku łączna powierzchnia użytków rolnych będących własnością dzierżawcy nie przekroczy 500 ha. Jeżeli więc dzierżawca jest już właścicielem użytków rolnych, będzie mógł nabyć wyłącznie taką powierzchnię użytków rolnych, która odpowiada różnicy pomiędzy 500 ha a powierzchnią użytków rolnych, którymi włada. Ponadto należy wziąć pod uwagę typowe ograniczenia i ryzyka transakcyjne związane z nabywaniem nieruchomości. Jeżeli dzierżawca ma status cudzoziemca, nabycie nieruchomości rolnych wymagać będzie uzyskania odpowiedniego zezwolenia. Analizy wymaga również stan faktyczny i prawny nieruchomości w celu upewnienia się, że jej sprzedaż jest w ogóle możliwa (czy są prowadzone księgi wieczyste, jaki jest stan wpisów, obciążenia itp.) oraz oceny, na jakie ryzyko może być narażony dzierżawca w związku z nabyciem nieruchomości (zanieczyszczenia, inwestycje celu publicznego, prace archeologiczne, wykopaliska itp.). Ponadto trzeba sprawdzić, jaka jest wartość nieruchomości, gdyż może się ona okazać za wysoka z punktu widzenia dzierżawcy. Warto też spytać, czy ANR

4 payment for the land in instalments. The form for the sale agreement and its provisions should be checked. If, for example, the sale agreement provides for a contractual right to buy back the property, this will typically generate additional risk for the buyer. It should be anticipated that the Agricultural Property Agency will seek to impose its standard sale agreement, limiting its liability for defects in the property and introducing other provisions unfavourable to the tenant. In short, it may be stated that theoretically the tenant will obtain a claim for purchase of the land remaining after a portion of the land has been removed from tenancy. However, without a thorough analysis of the factual and legal condition of the tenancy and the property, it is difficult to determine the extent to which the tenant will be in a position to exercise this right, if at all, and in particular whether the right will apply to all of the property or only a portion of the property, as well as the risks the tenant will be exposed to if he decides to purchase the property. Michał Gliński rozłoży cenę sprzedaży na raty. Należy także uzyskać wzór umowy sprzedaży i upewnić się, jakie będą jej postanowienia. Jeżeli np. umowa sprzedaży przewiduje umowne prawo odkupu nieruchomości, zazwyczaj rodzi to dodatkowe ryzyko dla nabywcy. Należy się spodziewać, że ANR narzuci swój wzór umowy sprzedaży, ograniczając swoją odpowiedzialność za wady przedmiotu sprzedaży oraz wprowadzając postanowienia niekorzystne dla dzierżawcy. Podsumowując, należy stwierdzić, że teoretycznie dzierżawca uzyskuje roszczenie o zakup gruntu pozostałego po wyłączeniu przedmiotu dzierżawy. Jednak bez dogłębnego zbadania stanu faktycznego i prawnego dotyczącego dzierżawcy oraz nieruchomości trudno jest oszacować, czy i w jakim stopniu dzierżawca będzie w stanie zrealizować swoje prawo, w szczególności czy będzie ono dotyczyło całości przedmiotu dzierżawy czy tylko jego części, a także na jakie ryzyka będzie narażony w związku z nabyciem nieruchomości. Michał Gliński I From boat to table: New rules for traceability of fish theory and practice Traceability of foods consists of gathering information about a food product from production through retail sale. With traceability, the origin of the ingredients in a product can be determined and the source can be reached. The obligation to assure traceability of foods has existed in the European Union since 1 January In practice, however, the system does not work properly yet. The problem is insufficient compatibility between the systems used by businesses. Nor are there central platforms providing quick exchange of data between EU countries. Companies use a number of different systems, such as bar codes, line codes, combined codes, GS1 systems (Global System, Global Standards and Global Solution), as well as radio bar codes (RFID Radio Frequency Identification). For the system to perform its role, it is necessary to provide rapid identification of the entire chain of production and distribution of the food product, and not just some links in the chain which may prove insufficient. A properly functioning system makes it possible to quickly identify a defective batch of goods. This is crucial to assure proper food quality. It protects against falsification and helps combat counterfeits. If a quality issue does arise, rapid and precise identification of the product trail I Od kutra do stołu, czyli o nowych zasadach identyfikowalności ryb teoria i praktyka Identyfikowalność żywności (ang. traceability ) polega na gromadzeniu informacji dotyczących danego produktu żywnościowego od jego wytworzenia aż do sprzedaży detalicznej. Dzięki temu można określić pochodzenie składników znajdujących się w konkretnym produkcie i dotrzeć do źródeł ich pochodzenia. Obowiązek zapewnienia identyfikowalności żywności istnieje w Unii Europejskiej już od 1 stycznia 2005 r. W praktyce jednak system ten jeszcze nie działa właściwie. Problemem jest niewystarczająca kompatybilność systemów używanych przez przedsiębiorców. Nie ma też centralnych platform zapewniających szybką wymianę danych pomiędzy poszczególnymi krajami UE. Przedsiębiorcy stosują szereg systemów, np. kody kreskowe, liniowe, złożone, system GS1 (Global System, Global Standards i Global Solution) czy też tzw. radiowe kody kreskowe kody RFID (Radio Frequency Identification). Aby system spełniał swoje zadanie, niezbędna jest szybka identyfikacja całego łańcucha produkcji i dystrybucji danego produktu spożywczego, a nie jego fragmentu, bo to może być niewystarczające. Prawidłowo działający system daje możliwość szybkiego zidentyfikowania wadliwej partii towaru. Jest to kluczowe dla zapewnienia prawidłowej jakości żywności. Chroni przed jej fałszowaniem i pomaga zwalczać podróbki. W przypadku pojawienia się problemu jakościowego szybka i

5 enables an accurate diagnosis of the scale of the problem and determination of the appropriate remedial measures (such as recall of the product or only halting distribution of the specific batch of products, changes in labelling, methods of informing customers of the quality issue, and cooperation with market inspectors). An effectively functioning product traceability system also enables pursuit of recourse claims, e.g. against suppliers of contaminated raw materials, as well as defence against unwarranted claims, e.g. by proving that the product left the producer s farm in good condition but was spoiled in transit. Mandatory information about fish Since the beginning of 2013, businesses operating on the fish market have been required to collect data including identification numbers of specific batches, the indicator of fishing ships, the FAO 3-alpha codes of the species, catch and production dates, and the names and addresses of suppliers. For example, if fish become mixed as a result of splitting or combining of batches after the initial sale, the operator must be capable of identifying each batch working back to the catch, using at least an identification number. Operators must require this type of information from their suppliers. Suppliers must store the documentation for at least three years. In Poland, data concerning the quality, processing and distribution of fish are to be included in a central IT system administered by the Ministry of Agriculture and Rural Development. Every business involved in catching, processing and trading of fish will be required to submit data to the system. The ministry is currently taking steps towards purchasing the IT system. precyzyjna identyfikacja ścieżki produktu umożliwia trafne zdiagnozowanie skali problemu i dobranie właściwych środków zaradczych (wycofanie czy tylko zaprzestanie wprowadzania do obrotu określonych partii produktów, zmiana oznakowania, sposób poinformowania klientów o problemie jakościowym, współpraca z inspekcją nadzorującą rynek). Sprawnie działający system identyfikowalności produktów umożliwia też dochodzenie roszczeń regresowych, np. od dostawcy zanieczyszczonych surowców, oraz obronę przed niesłusznie stawianymi zarzutami, np. poprzez udowodnienie, że produkt opuścił farmę rolnika we właściwym stanie, a uległ zepsuciu podczas transportu. Obowiązkowe informacje o rybach Przedsiębiorcy działający na rynku rybnym mają od początku 2013 r. obowiązek gromadzenia m.in. następujących danych: numerów identyfikacyjnych poszczególnych partii, oznak rybackich statku, tzw. kodów alfa-3 FAO gatunku, dat połowów lub produkcji czy też nazw i adresów dostawców. Przykładowo, gdy w wyniku dzielenia lub łączenia partii po pierwszej sprzedaży ryby zostaną wymieszane, to przedsiębiorca musi być w stanie zidentyfikować każdą partię wstecz aż do etapu złowienia. Powinien to zrobić przynajmniej przy pomocy numeru identyfikacyjnego. Tego rodzaju informacji przedsiębiorcy muszą wymagać od swoich dostawców. Dostawcy muszą przechowywać dokumentację co najmniej trzy lata. Dane dotyczące jakości ryb, ich przetwarzania i dystrybucji mają być umieszczane w centralnym systemie informatycznym administrowanym przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Każdy przedsiębiorca zajmujący się połowem, przetwarzaniem i obrotem rybami będzie miał obowiązek zgłaszania danych do tego systemu. Obecnie ministerstwo prowadzi działania mające na celu zakup odpowiedniego systemu informatycznego. Joanna Krakowiak Joanna Krakowiak

6 Contact: Michał Gliński, legal adviser Tel Joanna Krakowiak, legal adviser Tel Michał Nowacki, legal adviser, tax adviser Tel. (+48) Kontakt: Michał Gliński, radca prawny Tel Joanna Krakowiak, radca prawny Tel Michał Nowacki, radca prawny, doradca podatkowy Tel This Newsletter is provided free-of-charge to clients of Wardynski & Partners law firm. The contents are current at the time they were sent for publication. However, this does not constitute a legal advice service and should not be used as the sole basis for making business decisions. WARDYŃSKI & PARTNERS, 2013 Niniejszy biuletyn stanowi informację dostarczaną bezpłatnie klientom kancelarii Wardyński i Wspólnicy. Zawartość biuletynu jest aktualna na dzień skierowania do publikacji. Nie stanowi jednak usługi doradztwa prawnego oraz nie powinna być podstawą do podejmowania decyzji biznesowych. WARDYŃSKI I WSPÓLNICY, 2013

POLISH LAW REVIEW NUMER 2 / 2010 Przegląd Prawa Polskiego

POLISH LAW REVIEW NUMER 2 / 2010 Przegląd Prawa Polskiego USA CANADA CHINA MEXICO POLAND www.millercanfield.pl POLISH LAW REVIEW NUMER 2 / 2010 Przegląd Prawa Polskiego Sąd Najwyższy zwiększa bezpieczeństwo wierzycieli hipotecznych Zmiany w zasadach wykonywania

Bardziej szczegółowo

RZĄDOWE PROJEKTY USTAWY ZMIENIAJĄCEJ USTAWĘ PRAWO BUDOWLANE ORAZ USTAWY O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM

RZĄDOWE PROJEKTY USTAWY ZMIENIAJĄCEJ USTAWĘ PRAWO BUDOWLANE ORAZ USTAWY O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM W TYM NUMERZE: Rządowe projekty ustawy zmieniającej ustawę Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Elektroniczne księgi wieczyste Większe możliwości banków hipotecznych

Bardziej szczegółowo

POLISH LAW REVIEW PRZEGLĄD PRAWA POLSKIEGO NR 1/2013

POLISH LAW REVIEW PRZEGLĄD PRAWA POLSKIEGO NR 1/2013 POLISH LAW REVIEW PRZEGLĄD PRAWA POLSKIEGO NR 1/2013 Poland USA Canada Mexico China POLSKA I USA PODPISAŁY KONWENCJĘ O UNIKANIU PODWÓJNEGO OPODATKOWANIA POLAND AND US SIGNED CONVENTION FOR THE AVOIDANCE

Bardziej szczegółowo

POLISH LAW REVIEW PRZEGLĄD PRAWA POLSKIEGO NR 2/2013

POLISH LAW REVIEW PRZEGLĄD PRAWA POLSKIEGO NR 2/2013 POLISH LAW REVIEW PRZEGLĄD PRAWA POLSKIEGO NR 2/2013 Poland USA Canada Mexico China WCHODZI W ŻYCIE TZW. MAŁY TRÓJPAK ENERGETYCZNY SMALL POWER TRIPACK BECOMES EFFECTIVE NOWE OBOWIĄZKI PRACODAWCÓW W ZWIĄZKU

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PO NOWEMU THE FREEDOM OF BUSINESS ACTIVITY ACT

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PO NOWEMU THE FREEDOM OF BUSINESS ACTIVITY ACT W TYM NUMERZE: Działalność gospodarcza po nowemu Nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami Nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego Organizacje pożytku publicznego Wynagrodzenie za nadgodziny

Bardziej szczegółowo

NEWSLETTER. Changes facilitating road investments and environmental protection law. Zmiany ułatwiające inwestycje drogowe a prawo ochrony środowiska

NEWSLETTER. Changes facilitating road investments and environmental protection law. Zmiany ułatwiające inwestycje drogowe a prawo ochrony środowiska WYDANIE SPECJALNE / SPECIAL EDITION NEWSLETTER November 2009 Listopad 2009 Changes facilitating road investments and environmental protection law Zmiany ułatwiające inwestycje drogowe a prawo ochrony środowiska

Bardziej szczegółowo

podatki taxes 1. vat 1. podatek vat 1.1 Limitation of the consequences of the judgement in Case C-414/07 Magoora

podatki taxes 1. vat 1. podatek vat 1.1 Limitation of the consequences of the judgement in Case C-414/07 Magoora podatki taxes podatki taxes 1. podatek vat 1.1 Ograniczenie skutków wyroku w sprawie C-414/07 Magoora W 2011 r. utrzymane były przepisy ograniczające prawo do pełnego odliczenia VAT w przypadku zakupu

Bardziej szczegółowo

Real Facts APRIL 2007. Commercial Real Estate in Poland A Practical Guide to Legal and Regulatory Issues

Real Facts APRIL 2007. Commercial Real Estate in Poland A Practical Guide to Legal and Regulatory Issues APRIL 2007 Real Facts Commercial Real Estate in Poland A Practical Guide to Legal and Regulatory Issues Nieruchomości komercyjne w Polsce Praktyczny przewodnik po przepisach i regulacjach prawnych B A

Bardziej szczegółowo

USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA ACT ON CONSUMER RIGHTS. praktyczny przewodnik po ustawie wraz z zestawieniem zmian w formie tabeli

USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA ACT ON CONSUMER RIGHTS. praktyczny przewodnik po ustawie wraz z zestawieniem zmian w formie tabeli USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA praktyczny przewodnik po ustawie wraz z zestawieniem zmian w formie tabeli ACT ON CONSUMER RIGHTS a practical guide to the Act, with a list of modifications gathered in a table

Bardziej szczegółowo

Energetyka wiatrowa w Polsce Wind energy in Poland

Energetyka wiatrowa w Polsce Wind energy in Poland patron wydania Energetyka wiatrowa w Polsce Wind energy in Poland 1 2 3 4 Spis treści Energetyka wiatrowa w Polsce, Europie i na Świecie 04 1 Sytuacja w sektorze energetyki wiatrowej na świecie 05 2 Sytuacja

Bardziej szczegółowo

POLISH LAW REVIEW NUMER 1 / 2009 Przegląd Prawa Polskiego

POLISH LAW REVIEW NUMER 1 / 2009 Przegląd Prawa Polskiego USA CANADA CHINA MEXICO POLAND www.millercanfield.pl POLISH LAW REVIEW NUMER 1 / 2009 Przegląd Prawa Polskiego Zmiany w prawie pracy Inwestycje budowlane na gruntach rolnych w miastach Partnerstwo publiczno-prywatne

Bardziej szczegółowo

raport report Energetyka wiatrowa w Polsce Wind energy in Poland

raport report Energetyka wiatrowa w Polsce Wind energy in Poland Energetyka wiatrowa w Polsce Wind energy in Poland raport report Listopad 2009 November 2009 Spis treści Index of contents 1 2 Energetyka wiatrowa w Polsce, Europie i na Świecie 03 1.1 Zatrudnienie w sektorze

Bardziej szczegółowo

POLISH LAW REVIEW (continued)

POLISH LAW REVIEW (continued) POLISH LAW REVIEW PRZEGLĄD PRAWA POLSKIEGO NR 1/2012 Poland USA Canada Mexico China CORAZ WYŻSZE KARY NAKŁADANE PRZEZ UOKIK ZA PRAKTYKI GODZĄCE W KONSUMENTÓW INCREASING FINES IMPOSED BY UOKIK FOR PRACTICES

Bardziej szczegółowo

Are investments in the real estate in Poland still worth it? Czy nadal warto inwestować w nieruchomości w Polsce? Spis treści Table of Contents Dlaczego nadal warto inwestować w nieruchomości w Polsce?...

Bardziej szczegółowo

raport / report 2011 listopad november Energetyka wiatrowa w Polsce Wind energy in Poland

raport / report 2011 listopad november Energetyka wiatrowa w Polsce Wind energy in Poland raport / report 2011 listopad november Energetyka wiatrowa w Polsce Wind energy in Poland Spis treści Index of contents 1 2 3 4 Energetyka wiatrowa w Polsce, Europie i na świecie 4 1 Świat i Polska 5 2

Bardziej szczegółowo

Energetyka wiatrowa w Polsce Wind energy in Poland. Listopad / November C: 0 M: 100 Y: 100 K: 40 C: 0 M:0 Y:0 K:60 R: 60 G:0 B:0 R: 102 G:102 B:102

Energetyka wiatrowa w Polsce Wind energy in Poland. Listopad / November C: 0 M: 100 Y: 100 K: 40 C: 0 M:0 Y:0 K:60 R: 60 G:0 B:0 R: 102 G:102 B:102 CMYK: C: 0 M: 100 Y: 100 K: 40 C: 0 M:0 Y:0 K:60 RGB: R: 60 G:0 B:0 R: 102 G:102 B:102 PANTONE: Pantone 188 PC Pantone 7540 EC BSJP Colors 2013 Listopad / November 2014 Energetyka wiatrowa w Polsce Wind

Bardziej szczegółowo

Biuletyn. Crucial Decision of the Supreme Court. Przełomowy wyrok Sądu Najwyższego. Polsko-angielski informator prawniczy kwiecieñ 2009

Biuletyn. Crucial Decision of the Supreme Court. Przełomowy wyrok Sądu Najwyższego. Polsko-angielski informator prawniczy kwiecieñ 2009 Biuletyn Polsko-angielski informator prawniczy kwiecieñ 2009 Przełomowy wyrok Sądu Najwyższego Zgodnie z art. 13 pkt 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej ustawa

Bardziej szczegółowo

Patron medialny/media patron: Energetyka wiatrowa w Polsce Wind energy in Poland. raport / report. październik october

Patron medialny/media patron: Energetyka wiatrowa w Polsce Wind energy in Poland. raport / report. październik october Patron medialny/media patron: raport / report 2012 październik october Energetyka wiatrowa w Polsce Wind energy in Poland Spis treści Index of contents 1 Energetyka wiatrowa w Polsce, Europie i na świecie

Bardziej szczegółowo

Energetyka wiatrowa w Polsce Wind energy in Poland. raport / report. listopad november CMYK: RGB: PANTONE: C: 0 M: 100 Y: 100 K: 40 C: 0 M:0 Y:0 K:60

Energetyka wiatrowa w Polsce Wind energy in Poland. raport / report. listopad november CMYK: RGB: PANTONE: C: 0 M: 100 Y: 100 K: 40 C: 0 M:0 Y:0 K:60 CMYK: RGB: PANTONE: C: 0 M: 100 Y: 100 K: 40 C: 0 M:0 Y:0 K:60 R: 60 G:0 B:0 R: 102 G:102 B:102 Pantone 188 PC Pantone 7540 EC BSJP Colors 2013 2013 raport / report listopad november Energetyka wiatrowa

Bardziej szczegółowo

1.3. FINANSOWANIE PROJEKTÓW PPP W SEKTORZE GOSPODARKI ODPADAMI ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

1.3. FINANSOWANIE PROJEKTÓW PPP W SEKTORZE GOSPODARKI ODPADAMI ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH UNII EUROPEJSKIEJ watnego w ramach projektu PPP w gospodarce odpadami będzie w znaczącej części pochodzić z przychodów partnera publicznego z opłaty za gospodarowanie odpadami. MAGDALENA KOSEWSKA-KWAŚNY CRIDO TAXAND W tym

Bardziej szczegółowo

POLISH LAW REVIEW (continued)

POLISH LAW REVIEW (continued) POLISH LAW REVIEW PRZEGLĄD PRAWA POLSKIEGO NR 1/2011 Poland USA Canada Mexico China GDY REKLAMA KOŃCZY SIĘ KARĄ KOMENTARZ DO WYBRANYCH DECYZJI PREZESA URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW,,OCHRONA

Bardziej szczegółowo

NEWSLETTER / BIULETYN

NEWSLETTER / BIULETYN NEWSLETTER / BIULETYN LABOUR AND EMPLOYMENT LAW PRACTICE ZESPÓŁ PRAWA PRACY JULY SEPTEMBER 2011 LIPIEC WRZESIEŃ List of Topics I Minimum remuneration in 2012 PLN 1,500 II Abolished employer obligation

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Zarządzający Wł. Skarbu Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Zarządzający Wł. Skarbu Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe. Poland Tender Szczecin: Świadczenie pomocy prawnej w jednostkach organizacyjnych RDLP w Szczecinie - Nadleśnictwa Lubniewice, Skwierzyna, Sulęcin Numer ogłoszenia: 55770-2010; data zamieszczenia: 02.03.2010

Bardziej szczegółowo

POLISH LAW REVIEW PRZEGLĄD PRAWA POLSKIEGO NR 2/2012

POLISH LAW REVIEW PRZEGLĄD PRAWA POLSKIEGO NR 2/2012 POLISH LAW REVIEW PRZEGLĄD PRAWA POLSKIEGO NR 2/2012 Poland USA Canada Mexico China ZATRZYMANIE WADIUM PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO KONTROWERSJE NA KANWIE NAJNOWSZEGO ORZECZNICTWA RETENTION OF BID SECURITY BY CONTRACTING

Bardziej szczegółowo

NEWSLETTER / BIULETYN

NEWSLETTER / BIULETYN NEWSLETTER / BIULETYN LABOUR AND EMPLOYMENT LAW PRACTICE PRAKTYKA PRAWA PRACY JULY-SEPTEMBER 2014 LIPIEC-WRZESIEŃ List of Topics I Changes in the law Works in progress From the courtroom Spis tematów I

Bardziej szczegółowo

Partnerstwo publiczno-prywatne w gospodarce odpadami Public-Private Partnership In waste management. Z cyklu dobre praktyki ppp

Partnerstwo publiczno-prywatne w gospodarce odpadami Public-Private Partnership In waste management. Z cyklu dobre praktyki ppp Partnerstwo publiczno-prywatne w gospodarce odpadami Public-Private Partnership In waste management Z cyklu dobre praktyki ppp Partnerstwo publiczno-prywatne w gospodarce odpadami Public-Private Partnership

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. Zawarta dnia.. Agreement No.. Made on..

Umowa nr.. Zawarta dnia.. Agreement No.. Made on.. Umowa nr.. Zawarta dnia.. Agreement No.. Made on.. ENTERED INTO BY AND BETWEEN: (1) EUROPEJSKĄ PLATFORMĄ RECYKLINGU POLSKA ORGANIZACJĄ ODZYSKU SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO SPÓŁKĄ AKCYJNĄ, spółką

Bardziej szczegółowo

Partnerstwo publiczno-prywatne w gospodarce odpadami Public-Private Partnership In waste management. Z cyklu: Dobre praktyki ppp

Partnerstwo publiczno-prywatne w gospodarce odpadami Public-Private Partnership In waste management. Z cyklu: Dobre praktyki ppp Partnerstwo publiczno-prywatne w gospodarce odpadami Public-Private Partnership In waste management Z cyklu: Dobre praktyki ppp Partnerstwo publiczno-prywatne w gospodarce odpadami Public-Private Partnership

Bardziej szczegółowo

POLISH LAW REVIEW NUMER 2 / 2009 Przegląd Prawa Polskiego

POLISH LAW REVIEW NUMER 2 / 2009 Przegląd Prawa Polskiego USA CANADA CHINA MEXICO POLAND www.millercanfield.pl POLISH LAW REVIEW NUMER 2 / 2009 Przegląd Prawa Polskiego Obszerne zmiany w prawie upadłościowym Nowe narzędzia ścigania zagranicznych dłużników Nowelizacja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BIEŻĄCYCH CURRENT ACCOUNT OPENING AND OPERATING REGULATIONS

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BIEŻĄCYCH CURRENT ACCOUNT OPENING AND OPERATING REGULATIONS SOCIETE GENERALE SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE UL. MARSZAŁKOWSKA 111 00-102 WARSZAWA REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BIEŻĄCYCH CURRENT ACCOUNT OPENING AND OPERATING REGULATIONS Obowiązuje

Bardziej szczegółowo