Założenia Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska Rzeczpospolita Polska

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Założenia Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska Rzeczpospolita Polska 2007 2013"

Transkrypt

1 Założenia Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska Rzeczpospolita Polska Kwalifikowalność wnioskodawców Typy projektów możliwych do realizacji Bielsko Biała 26 kwietnia br. Konferencja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Programu INTERREG III A Czechy Polska

2 Kwalifikowalność wnioskodawców / potencjalnych beneficjentów (1) Zapis w POWT RCZ RP ogólny : Przykładowi wnioskodawcy: - Jednostki samorządu terytorialnego wszystkich szczebli oraz gminy i ich związki lub stowarzyszenia - Podmioty i jednostki organizacyjne powoływane albo tworzone przez państwo, wojewodów lub jednostki samorządu terytorialnego w celu świadczenia usług publicznych - Pozarządowe organizacje non-profit (NGO) - Izby gospodarcze - Szkoły wyższe, inne instytucje prowadzące działalność edukacyjną lub badawczą - Inne podmioty i stowarzyszenia o charakterze non-profit (np. instytucje kulturalne, edukacyjne i kościelne) - Euroregiony

3 Kwalifikowalność wnioskodawców / potencjalnych beneficjentów (2) Wnioskodawca może pochodzić spoza obszaru wsparcia polsko-czeskiego pogranicza, jeśli posiada uprawnienia do prowadzenia działalności na obszarze wsparcia. np. fundacje, stowarzyszenia, wojewódzkie jednostki organizacyjne, Komenda Wojewódzka Policji, KWPSP, inne brak wymogu dot. posiadania siedziby poza obszarem wsparcia (NTS III w INTERREGU) ale w regionie objętym wsparciem

4 Kwalifikowalność wnioskodawców / potencjalnych beneficjentów (3) Założenia: - projekt może być realizowany przed podmiot z poza obszaru wsparcia jeśli jest on uprawniony do działania na obszarze wsparcia (np. zapis w statucie) -- projekt / działania projektu mogą być realizowane poza obszarem wsparcia ale musi być widoczne oddziaływanie projektu na obszar wsparcia Liberecky kraj jeleniogórskowałbrzys ki Polska opolski Kralovehradecky kraj rybnicko-jas trzębs ki MRR, DIG, WRR Wrocław Pardubicky kraj Moravs kos lezs ky kraj Polska - Czechy Podregion 20% Czechy Olomoucky kraj biels ko-bials ki

5 walifikowalność wnioskodawców / potencjalnych beneficjentów (4) zczegółowienie Programu projekt Lista uprawnionych wnioskodawców / partnerów w projekcie (polska strona) Lista uprawnionych wnioskodawców / partnerów w projekcie (czeska strona) lscy wnioskodawcy / partnerzy w projekcie: ednostki samorządu terytorialnego wszystkich szczebli (województwa, powiaty, gminy), związki / stowarzyszen jst ednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną odmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego ub ich związki / stowarzyszenia. rgany administracji rządowej, w tym np. Prokuratura, Policja, Straż Pożarna, Straż Graniczna, łużby celne, centra zarządzania kryzysowego. SP, GOPR, WOPR ubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej tylko w ramach Osi priorytetowej 3: Wspieranie współpraca społeczności lokaln egionalne zarządy gospodarki wodnej półki wodne

6 Kwalifikowalność wnioskodawców / potencjalnych beneficjentów (5) Polscy wnioskodawcy / partnerzy w projekcie cd. - Przewoźnik kolejowy, zarządca infrastruktury kolejowej - Parki narodowe i krajobrazowe/ podmioty zarządzające obszarami chronionymi - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne - Jednostki naukowe - Instytucje kultury, osoby prawne będące organem prowadzącym jednostkę kultury - Szkoły wyższe, osoby prawne będące organami prowadzącymi szkoły - Oddziały regionalne Polskiego Radia i Telewizji Polskiej - Placówki pomocy społecznej, osoby prawne prowadzące placówki pomocy społecznej - Jednostki systemu ratownictwa medycznego - Inne jednostki sektora finansów publicznych - Organizacje pozarządowe o charakterze non profit

7 Kwalifikowalność wnioskodawców / potencjalnych beneficjentów (6) Polscy wnioskodawcy / partnerzy w projekcie cd. - Kościoły i inne związki wyznaniowe - Parki naukowo technologiczne non profit - Centra transferu technologii non profit - Inkubatory przedsiębiorczości non profit - Inkubatory technologiczne non-profit - Izby gospodarcze - Izby przemysłowo handlowe - Izby rzemieślnicze - Zrzeszenia przedsiębiorców - Inne organizacje przedsiębiorców i pracodawców

8 Kwalifikowalność wnioskodawców / potencjalnych beneficjentów (7) olscy wnioskodawcy / partnerzy w projekcie cd. Inne instytucje tzw. otoczenia biznesu Organizacje turystyczne typu non profit Inne organizacje non profit prowadzące działalność w zakresie turystyki Agencje Rozwoju Regionalnego Inne organizacje non profit wspierające rozwój regionalny Euroregiony

9 Kwalifikowalność wnioskodawców / potencjalnych beneficjentów (8) zescy wnioskodawcy / partnerzy w projekcie: Państwo (Republika Czeska) ewent. państwowa jednostka organizacyjna Samorząd terytorialny ( i jego jednostka organizacyjna) Jednostka budżetowa Izby samorząd interesów Szkolna osoba prawna Publiczna szkoła wyższa Publiczna instytucja badawcza Publiczna placówka służby zdrowia non-profit o charakterze zakładu

10 Publiczna szkoła prywatna Kwalifikowalność wnioskodawców / potencjalnych beneficjentów (9) zescy wnioskodawcy / partnerzy w projekcie c d. : Česká televize (Telewizja Czeska) Český rozhlas (Czeskie Radio) Správa železniční dopravní cesty (Zarząd Kolejowej Drogi Transportowej), organizacja państwowa, Organizacja pożytku publicznego Stowarzyszenie osób prawnych Stowarzyszenie społeczne, Jednostka organizacyjna stowarzyszenia Fundacja i fundusz fundacyjny Kościoły Przedsiębiorstwo państwowe Spółka akcyjna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

11 - zasada refundacji poniesionych kosztów (kwalifikowalnych) Projekty możliwe do realizacji: - wspólne (polski czeski partner / partnerzy) - transgraniczne - oparte o zasadę partnera wiodącego - spełniające co najmniej dwa z czterech kryteriów współpracy: wspólne przygotowanie wspólna realizacja wspólny personel wspólne finansowanie - składane na wspólnym wniosku - dofinansowanie dla projektu do 85 % kosztów kwalifikowalnych projektu

12 Oś priorytetowa 1 Wzmacnianie dostępności komunikacyjnej, ochrona środowiska, profilaktyka zagrożeń Cel: Lepsza dostępność komunikacyjna i wysoka jakość środowiska naturalnego alnego są podstawową przesłanką rozwoju przedsięwzięć gospodarczych i społecznych. Przyczyniają się do podniesienia atrakcyjności obszaru pogranicza dla jego mieszkańców, inwestorów zagranicznych i krajowych oraz turystów. Wzmacnianie transgranicznych powiązań komunikacyjnych nych przyczynia się do rozwijania powiązań obszarów przygranicznych w sferze gospodarczej i społecznej, sprzyjając tworzeniu spójnego obszaru.

13 Dziedzina wsparcia 1.1 Wzmacnianie dostępności komunikacyjnej Cel: Poprawa stanu infrastruktury komunikacyjnej i stanu obsługi transportowej w obszarze pogranicza polsko-czeskiego Przykłady działań: - Modernizacja i rozwój szeroko rozumianej infrastruktury drogowej w celu zwiększenia dostępności transportowej obszaru oraz poprawy bezpieczeństwa - Poprawa stanu obsługi komunikacyjnej obszarów przygranicznych, wspieranie działań ułatwiających obsługę podróżnych (w tym osób o specjalnych wymaganiach), budowa zintegrowanych systemów komunikacyjnych, - Podłączenie terenów przygranicznych do głównych sieci komunikacyjnych, w tym znajdujących się w kraju partnerskim. -Poprawa obsługi transportowej, m.in. poprzez budowę punktów informacji dla podróżnych udzielających informacji w kilku językach, tworzenie internetowych punktów informacyjnych - Modernizacja i rekonstrukcja byłych obiektów straży granicznej i służb celnych oraz infrastruktury towarzyszącej pod kątem nowych funkcji (np. rozwój usług) - Przygotowanie planów i dokumentacji dla realizacji wspólnych projektów.

14 Dziedzina wsparcia 1.2 Ochrona środowiska Cel: Poprawa stanu i jakości środowiska w obszarze pogranicza polsko-czeskiego. Przykłady działań: -Rozwój i modernizacja infrastruktury w zakresie gospodarki wodnej (zaopatrzenia w wodę, w tym: ujęcia wody, zakłady uzdatniania wody i sieci wodociągowe); -Budowa i modernizacja lokalnych oczyszczalni ścieków, sieci kanalizacyjnej i innej infrastruktury służącej przeciwdziałaniu niekontrolowanym odpływom ścieków pogarszających jakość wody w sąsiednim kraju; -Działania mające na celu poprawę jakości powietrza, ochronę gleby; - Wspólne działania ukierunkowane na gospodarkę odpadami i ich wtórne wykorzystanie; - Opracowanie wspólnych programów, studiów lub strategii na rzecz poprawy infrastruktury służącej ochronie środowiska, realizacji projektów pilotażowych; - Wspólne rozwiązywanie problemów dotyczących jakości środowiska na terenach przemysłowych, miast i obszarów wiejskich, rewitalizacja obszarów zdegradowanych o znaczeniu lokalnym;

15 Dziedzina wsparcia 1.3 Profilaktyka zagrożeń Cel: Poprawa bezpieczeństwa w obszarze pogranicza polsko-czeskiego Przykłady działań: - Stworzenie oraz modernizacja infrastruktury transgranicznej na rzecz monitoringu środowiska, w tym profilaktyki zagrożeń i ochrony cywilnej (w tym straż pożarna); - Wprowadzenie systemów monitorowania środowiska; - Stworzenie wspólnych systemów profilaktyki przeciwpowodziowej, retencji wody oraz systemów wczesnego ostrzegania; - Rozwój systemów ratowniczych; - Usuwanie skutków katastrof i likwidacja szkód ekologicznych; - Tworzenie koncepcji i strategii ukierunkowanych na rozwiązywanie zagrożeń w regionie wsparcia, ich monitorowanie i ocena; - Opracowanie programów edukacyjnych, wspólne badania, koncepcje, plany w zakresie ochrony środowiska, itd.;

16 Oś priorytetowa 2 Poprawa warunków rozwoju przedsiębiorczości i turystyki Cel: Wykorzystanie i rozwijanie istniejącego potencjału gospodarczego pogranicza i wzmacnianie jego konkurencyjności.

17 Dziedzina wsparcia 2.1 Rozwój przedsiębiorczości Cel: Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw działających na obszarze pogranicza polskoczeskiego Przykłady działań: - Wspieranie transgranicznych projektów łączących sferę badań i przedsięwzięcia biznesowe; - Wspieranie tworzenia, rozwoju i promowania sieci współpracy pomiędzy sferą gospodarki i instytucjami rozwojowymi (instytucjami naukowymi, uniwersytetami), współpraca w zakresie transferu nowych technologii wspierających MŚP, - Wspieranie współpracy izb gospodarczych, związków przedsiębiorców, innych instytucji wspierających rozwój przedsiębiorczości; - Usługi doradcze i szkolenia dla przedsiębiorców; -Projekty inwestycyjne: np. punkty informacyjne na rzecz przedsiębiorczości; - Wspólne działania ukierunkowane na kompleksowe przygotowanie terenu pod inwestycje; -Promocja wspólnych działań wspierających przedsiębiorczość, także poza obszarem wsparcia; -Współpraca urzędów pracy i służb zatrudnienia -Działania w zakresie zwalczania dyskryminacji i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

18 Dziedzina wsparcia 2.2 Wspieranie rozwoju turystyki Cel: Rozszerzenie oferty turystycznej obszaru pogranicza polsko-czeskiego Przykłady działań: - Odnowa i ochrona bogactwa kulturowego; - Wspieranie inicjowania imprez kulturalnych, rozwój tradycji lokalnych, kulturalnych i ich wykorzystanie w turystyce; -Promocja walorów przyrodniczych obszaru, w tym terenów należących do europejskiej sieci NATURA 2000 znajdujących się na pograniczu; -Budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury turystycznej oraz poprawa wyposażenia rekreacyjnoedukacyjnego; -Zapewnienie właściwej infrastruktury technicznej, w tym modernizacja budynków służących świadczeniu usług w dziedzinie turystyki; Rozwój punktów i miejsc informacji turystycznej -Tworzenie i rozwój zintegrowanych i interaktywnych baz danych placówek i atrakcji turystycznych; -Współpraca organizacji turystycznych oraz wspólne działania promocyjne i marketingowe wspomagające zwiększenie liczby turystów w regionie z rynków rodzimych i zagranicznych; -Wspieranie i promowanie nowych produktów turystycznych; Promocja tradycyjnych produktów i usług

19 Dziedzina wsparcia 2.3 Wspieranie współpracy w zakresie edukacji Cel: Poprawa wiedzy i umiejętności mieszkańców obszaru pogranicza polsko-czeskiego Przykłady działań: -Wspieranie współpracy w zakresie edukacji, przygotowania zawodowego i kształcenia ustawicznego (w tym poprawa znajomości języków, podnoszenie kwalifikacji i umiejętności oraz kompetencji zawodowych); -Projekty na rzecz wspierania osób powracających na rynek pracy, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, w tym szkolenia dla bezrobotnych; -Podnoszenie kwalifikacji zawodowych zgodnie wymogami rynku pracy; Kursy rekwalifikacyjne dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; -Organizacja kursów ukierunkowanych na zdobywanie, podnoszenie kwalifikacji zawodowych i umiejętności, znajomości języków, w tym przygotowanie do zatrudnienia i kształcenie ustawiczne; -Przygotowywanie ścieżek dydaktycznych, wspólnych materiałów dydaktycznych, -Wspomaganie opracowywania wspólnych polsko-czeskich programów nauczania, Wymiana doświadczeń w zakresie tworzenia programów edukacyjnych - Wspieranie wykorzystania i stosowania ICT, w tym wyspecjalizowanych aplikacji, dla realizacji wyżej wymienionych przedsięwzięć;

20 Oś priorytetowa 3 Wspieranie współpracy społeczności lokalnych Cel: wspieranie współpracy transgranicznej w zakresie rozwoju kontaktów międzyludzkich, inicjatyw społecznych, imprez kulturalnych i rekreacyjno- edukacyjnych oraz współpracy jednostek administracji publicznej i organizacji świadczących usługi publiczne.

21 Dziedzina wsparcia 3.1 Współpraca terytorialna instytucji świadczących usługi publiczne Cel: Wzmacnianie powiązań transgranicznych instytucji świadczących usługi publiczne Wsparcie ukierunkowane jest na rozwijanie i tworzenie sieci współpracujących instytucji Przykłady działań: -Opracowanie analiz, studiów, strategii, programów itd. w ramach rozwoju społeczno-gospodarczego obszaru pogranicza; -Współpraca między instytucjami świadczącymi usługi publiczne; -Wspieranie rozwoju przedsięwzięć podejmowanych przez środki przekazu świadczące usługi publiczne w regionie przygranicznym; -Transgraniczna współpraca organizacji młodzieżowych i wymiana młodzieży; -Transgraniczna współpraca szkół, wymiana studentów, uczniów oraz pracowników naukowych i dydaktycznych; - Drobne infastrukturalne przedsięwzięcia towarzyszące oraz działania związane z wykorzystaniem i stosowaniem ICT w celu realizacji celu dziedziny wsparcia.

22 Dziedzina wsparcia 3.2 Wspieranie przedsięwzięć kulturalnych, rekreacyjnor ekreacyjno-edukacyjnych edukacyjnych oraz inicjatyw społecznych Cel: Wzmacnianie transgranicznych kontaktów mieszkańców Przykłady działań: - Wspieranie wspólnych projektów społeczności lokalnych w dziedzinie społecznej, kulturalnej i rekreacyjno-edukacyjnej ukierunkowanych na rozwój współpracy i integracji lokalnego społeczeństwa obszaru pogranicza; - Wspieranie przedsięwzięć edukacyjno-rekreacyjnych i wypoczynkowych (np. imprez sportowych); - Wspomaganie działań podtrzymujących tożsamość i tradycje społeczności lokalnych; - Wspólne materiały oświatowe i edukacyjne, przygotowanie ścieżek dydaktycznych; - Działania związane z modernizacją infrastruktury społecznej, kulturalnej i edukacyjno-rekreacyjnej, niezbędnej dla realizacji współpracy społeczności lokalnych; - Współfinansowane są działania dotyczące wykorzystania ICT pod kątem realizacji celu dziedziny wsparcia

23 Dziedzina wsparcia 3.3 Fundusz Mikroprojektów Cel: Wzmacnianie kontaktów transgranicznych mieszkańców Fundusz Mikroprojektów elastyczny element służący realizacji najmniejszych projektów Programu, który ukierunkowany jest na małe nieinwestycyjne lub niewielkie inwestycyjne projekty. Działania o wartości dofinansowania od EUR do max EUR, przy czym całkowite koszty projektu nie mogą przekroczyć EUR. Dofinansowanie dla polskich mikrobeneficjentów : 85 % z EFRR, do 10 % budżet państwa, 5 % wkład własny Fundusz Mikroprojektów przeznaczony jest przede wszystkim dla wdrożenia 3. Osi priorytetowej Programu, może być jednak również wykorzystywany do wspierania działań z 1 i 2 Osi priorytetowej. Zasada partnera wiodącego zapewniona na poziomie projektu parasolowego składanego przez organy zarządzające i administrujące Funduszem Mikroprojektów (tj. Euroregiony)

24 iedzina wsparcia 3.3 Fundusz Mikroprojektów l: Wzmacnianie kontaktów transgranicznych mieszkańców zykłady działań: dnowa i ochrona zasobów kulturowych i dziedzictwa historycznego, np. drobnych zabytków, w tym budowli kralnych (drogi krzyżowe, kapliczki, kalwarie, krzyże pokutne), fortyfikacji, obiektów historycznych, hnicznych i turystycznych oraz znaczących elementów krajobrazu kulturowego, ozbudowa i modernizacja infrastruktury turystycznej, np. ścieżek i szlaków rowerowych, ścieżek dzieckich, ścieżek i szlaków turystycznych, tras narciarskich, lokalnych (leśnych) dróg i mostków (kładek), tym instalacja wyposażenia (mapy, tablice informacyjne, miejsca do odpoczynku, zadaszenia, itd) ozwój oznakowania atrakcji i szlaków turystycznych, spieranie i promocja tradycyjnych i nowych produktów turystycznych (np. kuchni regionalnej, rzemiosł ionalnych) rganizowanie wspólnych imprez kulturalnych (festiwali, spektakli, wystaw, warsztatów artystycznych); rojekty ukierunkowane na integrację społeczności w obszarze przygranicznym; ozwój systemów informacyjnych i komunikacyjnych (kioski i boksy informacyjne, tworzenie wspólnych baz nych),

25 Kontakt: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Programowania Rozwoju i Funduszy Europejskich Referat Europejskiej Współpracy Terytorialnej Katowice: p. Ewa Szymoszek Łata Tel.: Bielsko Biała p. Bożena Mendrek Gańczarczyk Tel.: p. Małgorzata Jasek Tel.:

Możliwości uzyskania wsparcia na realizację polsko-czeskich projektów

Możliwości uzyskania wsparcia na realizację polsko-czeskich projektów Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej RCz-RP 2007-2013 Możliwości uzyskania wsparcia na realizację polsko-czeskich projektów 23.11.2007 Racibórz / 30.11.2007 Cieszyn / 7.12.2007 Bielsko-Biała spotkanie

Bardziej szczegółowo

Założenia regionalnego programu operacyjnego dla województwa małopolskiego na lata 2014-2020

Założenia regionalnego programu operacyjnego dla województwa małopolskiego na lata 2014-2020 Założenia regionalnego programu operacyjnego dla województwa małopolskiego na lata 2014-2020 Zarząd Województwa Małopolskiego czerwiec 2013 r. Spis treści Wstęp 3 1. Wymiar terytorialny w regionalnym programie

Bardziej szczegółowo

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.)

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Programy Pomocowe - potencjalne źródła finansowania projektów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Opracowanie: Mgr Malwina Łańcuchowska Mgr inż. Mateusz Szymczyk Dział Programów

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 wsparcie dla sektora MŚP

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 wsparcie dla sektora MŚP Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 wsparcie dla sektora MŚP 24 Luty 2015 r. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

Bardziej szczegółowo

W RAMACH REGIONALNYCH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH

W RAMACH REGIONALNYCH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH EKSPERT FUNDUSZY UNIJNYCH POZYSKAJ Z NAMI DOTACJE UNII EUROPEJSKIEJ 0 S t r o n a EUROPROJEKTY Consulting Sp. z o.o. Ekspert Funduszy Unii Europejskiej Andersia Business Centre Plac Andersa 7 61-894 Poznań

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE UNIJNE NA POGRANICZU, PERSPEKTYWY NA LATA 2014-2020

FUNDUSZE UNIJNE NA POGRANICZU, PERSPEKTYWY NA LATA 2014-2020 FUNDUSZE UNIJNE NA POGRANICZU, PERSPEKTYWY NA LATA 2014-2020 Sporządziła: Dorota Mikielska Mador Finanse ul. Osadnicza 21A/01 65-785 Zielona Góra tel./fax 068 453 53 95 kom. 0 691 914 819 1 Projekt "Transgraniczna

Bardziej szczegółowo

naciskiem na wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej, dostosowując działalność podmiotów leczniczych do znowelizowanych przepisów prawa.

naciskiem na wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej, dostosowując działalność podmiotów leczniczych do znowelizowanych przepisów prawa. Program Działanie Termin Kto może składać wsnioski Typ realizowanych projektów: Wartość dofinansowania Strona internetowa Działanie 1.2 Działalność badawczo - rozwojowa przedsiębiorstw IV kwartał 2015

Bardziej szczegółowo

naciskiem na wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej, dostosowując działalność podmiotów leczniczych do znowelizowanych przepisów prawa.

naciskiem na wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej, dostosowując działalność podmiotów leczniczych do znowelizowanych przepisów prawa. Program Działanie Termin Kto może składać wsnioski Typ realizowanych projektów: Wartość dofinansowania Strona internetowa Działanie 1.2 Działalność badawczo - rozwojowa przedsiębiorstw IV kwartał 2015

Bardziej szczegółowo

Nowy okres programowania

Nowy okres programowania Nowy okres programowania - moŝliwości finansowania projektów organizacji pozarządowych Kraków, 24 czerwca 2015 r. Plan spotkania Wprowadzenie do tematyki spotkania Aktywizacja społeczna i zawodowa w nowym

Bardziej szczegółowo

Środa z funduszami dla przedsiębiorców

Środa z funduszami dla przedsiębiorców Spotkanie informacyjne Środa z funduszami dla przedsiębiorców Kraków, 4 luty 2015 r. Plan spotkania - czas: 12:00 15:30 Wprowadzenie do tematyki spotkania Fundusze Europejskie na lata 2014-2020 podstawowe

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej dla rozwoju Polski Wschodniej Broszura informacyjna Program Operacyjny Ministerstwo Rozwoju Regionalnego PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ Program Operacyjny (PO RPW) jest jednym z instrumentów

Bardziej szczegółowo

Wsparcie społeczeństwa informacyjnego w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Podlaskiego 2014-2020

Wsparcie społeczeństwa informacyjnego w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Podlaskiego 2014-2020 Wsparcie społeczeństwa informacyjnego w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Podlaskiego 2014-2020 Agnieszka Aleksiejczuk Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego

Bardziej szczegółowo

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI EKOLOGICZNYCH. prof. dr hab. Barbara Gworek

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI EKOLOGICZNYCH. prof. dr hab. Barbara Gworek ŹRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI EKOLOGICZNYCH prof. dr hab. Barbara Gworek Najważniejsze źródła finansowania przedsięwzięć w Polsce Środki unijne: PO Infrastruktura i Środowisko PO Rozwój Polski Wschodniej

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 3 LISTA PROGRAMÓW EUROPEJSKICH I KRAJOWYCH ZWIĄZANYCH Z ROZWOJEM SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO

ZAŁĄCZNIK NR 3 LISTA PROGRAMÓW EUROPEJSKICH I KRAJOWYCH ZWIĄZANYCH Z ROZWOJEM SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO STUDIUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2008 2010 ZAŁĄCZNIK NR 3 LISTA PROGRAMÓW EUROPEJSKICH I KRAJOWYCH ZWIĄZANYCH Z ROZWOJEM SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO L.p.

Bardziej szczegółowo

VIII. ŹRÓDŁA I MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA

VIII. ŹRÓDŁA I MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA VIII. ŹRÓDŁA I MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA Ochrona zabytków polega przede wszystkim na podejmowaniu przez organy administracji publicznej działań, których celem jest zapewnienie warunków prawnych, organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Harmonogram naborów na projekty w trybie konkursowym na 2015 rok 1

Harmonogram naborów na projekty w trybie konkursowym na 2015 rok 1 Załącznik nr 1 do Informacji Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia. Harmonogram naborów na projekty w trybie konkursowym na 2015 rok 1 Podlega obowiązkowi publikacji w rozumieniu ustawy o zasadach realizacji

Bardziej szczegółowo

Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu kwota dofinansowania publicznego w złotówkach 2 (euro)

Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu kwota dofinansowania publicznego w złotówkach 2 (euro) Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na 2015 rok 1 wersja z dnia 19 maja 2015 r. Ogłoszenie naborów wniosków w trybie

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO FUNDUSZACH STRUKTURALNYCH DLA MSP NA LATA 2007-2013

PRZEWODNIK PO FUNDUSZACH STRUKTURALNYCH DLA MSP NA LATA 2007-2013 PRZEWODNIK PO FUNDUSZACH STRUKTURALNYCH DLA MSP NA LATA 2007-2013 Wstęp...2 Fundusze strukturalne dostępne dla Polski w latach 2004-2006...3 Fundusze strukturalne na lata 2007-2013....7 Regionalne Programy

Bardziej szczegółowo

Fundusze Unijne. Inwestujemy w relacje

Fundusze Unijne. Inwestujemy w relacje Fundusze Unijne Pomysłów na biznes może być wiele. Tak samo dotacji unijnych. W Banku BPH pomożemy znaleźć odpowiedni fundusz unijny, przygotować niezbędną dokumentację i udzielimy kredytu na planowaną

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Projekt

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Projekt Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Projekt Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Lublin, 8 kwietnia 2014 r. 1 Spis treści: SPIS SKRÓTÓW... 4 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Sięgnij po euro. Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik

Sięgnij po euro. Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik Sięgnij po euro Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik Autorzy: Inga Czerny, Gazeta Samorządu i Administracji, korespondentka w Brukseli Adam Kaliszuk, Euroinfo Warszawa Koordynacja: Iwona

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla Polski ze środków unijnych dotacje 2014-2020

Wsparcie dla Polski ze środków unijnych dotacje 2014-2020 Wsparcie dla Polski ze środków unijnych dotacje 2014-2020 Agenda O nas Strategia Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Przegląd potencjalnych źródeł finansowania Programy już lub wkrótce dostępne Doświadczenie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS DZIAŁAŃ KWALIFIKOWANYCH DO DOFINANSOWANIA W RAMACH PROGRAMU WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ INTERREG V-A POLSKA-SŁOWACJA 2014-2020

SZCZEGÓŁOWY OPIS DZIAŁAŃ KWALIFIKOWANYCH DO DOFINANSOWANIA W RAMACH PROGRAMU WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ INTERREG V-A POLSKA-SŁOWACJA 2014-2020 29.04.2015 SZCZEGÓŁOWY OPIS DZIAŁAŃ KWALIFIKOWANYCH DO DOFINANSOWANIA W RAMACH PROGRAMU WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ INTERREG V-A POLSKA-SŁOWACJA 2014-2020 Zasady ogólne dot. wszystkich projektów i priorytetów

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Nowa Ruda do roku 2015. Nowa Ruda, grudzień 2007 r.

Strategia Rozwoju Gminy Nowa Ruda do roku 2015. Nowa Ruda, grudzień 2007 r. Strategia Rozwoju Gminy Nowa Ruda do roku 2015 Nowa Ruda, grudzień 2007 r. Struktura budowy: SFERA X. Priorytet X.1. Działanie SFERA GOSPODARCZA SFERA PRZESTRZENNA SFERA SPOŁECZNA 1. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Bardziej szczegółowo

OD POMYSŁU DO ZMIANY

OD POMYSŁU DO ZMIANY REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2014-2020 OD POMYSŁU DO ZMIANY CZYLI (PRAWIE) WSZYSTKO CO MUSISZ WIEDZIEĆ O FUNDUSZACH UNII EUROPEJSKIEJ DLA MAZOWSZA Fundusze UE dla Mazowsza

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2013 Strona 1 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Dotacje w latach 2007-2013. Wprowadzenie

Dotacje w latach 2007-2013. Wprowadzenie Dotacje w latach 2007-2013 Wprowadzenie Dotacje w latach 2007-2013 Wprowadzenie PLAN 1. Vento Consulting, czyli kim jesteśmy? 2. Dotacje 2007-2013, Wstęp 3. Dotacje 2007-2013, Projekty 4. Złote zasady

Bardziej szczegółowo

NARODOWY PLAN ROZWOJU 2004-2006

NARODOWY PLAN ROZWOJU 2004-2006 NARODOWY PLAN ROZWOJU 2004-2006 (Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 14 stycznia 2003 r.) Podstawowe informacje Niniejszy folder zawiera podstawowe informacje dotyczące Narodowego Planu Rozwoju

Bardziej szczegółowo

SZANSE NA WSPÓŁPRACĘ TRANSGRANICZNĄ PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ LITWA-POLSKA 2014-2020

SZANSE NA WSPÓŁPRACĘ TRANSGRANICZNĄ PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ LITWA-POLSKA 2014-2020 SZANSE NA WSPÓŁPRACĘ TRANSGRANICZNĄ PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ LITWA-POLSKA 2014-2020 Program współpracy Interreg V-A Litwa-Polska jest kontynuacją współpracy rozpoczętej wraz z Programem Współpracy

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania działalności kulturalnej. Michał Pawlęga

Źródła finansowania działalności kulturalnej. Michał Pawlęga Źródła finansowania działalności kulturalnej Michał Pawlęga podział funduszy fundusze strukturalne rozwój ekonomiczny i społeczny Polski, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich rozwój wsi, programy europejskie

Bardziej szczegółowo