Rachunek bankowy: Krakowski Bank Spółdzielczy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rachunek bankowy: Krakowski Bank Spółdzielczy 91 8591 0007 0310 0561 4459 0001"

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2012 rok WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Nazwa organizacji: BLISKO KRAKOWA NIP: Regon: Adres siedziby: Skawina, ul. Żwirki i Wigury 23 Kontakt: Tel./fax: mail: Rachunek bankowy: Krakowski Bank Spółdzielczy Władze Stowarzyszenia: Prezes Wojciech Olszewski Wiceprezes Beata Skalska Wiceprezes Daniel Wrzoszczyk Skarbnik Łucja Kucmin-Węglarczyk Sekretarz Ewa Lipowczan Stowarzyszenie jest organizacją non profit, a więc nie nastawione na zysk i nie prowadzące działalności gospodarczej. Stowarzyszenie zostało zarejestrowane 7 listopada 2008 roku w Sądzie Rejonowym w Krakowie w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS Stowarzyszenie nie posiada jednostek organizacyjnych a czas trwania działalności jest nieoznaczony. BLISKO KRAKOWA działa na podstawie: przepisów Ustawy z dnia 07 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 1989 r. Nr 20 poz. 104 z późn. zm.), ustawy z 07 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. z 2007 r. Nr 64, poz. 427 z późn. zm.), rozporządzenia Rady WE nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. Urz. UE L 277 z ) statutu Cele stowarzyszenia: 1. działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich; 2. aktywizowanie ludności wiejskiej; 1

2 3. realizację lokalnej strategii rozwoju opracowanej przez lokalną grupę działania BLISKO KRAKOWA; 4. kształtowanie postaw otwartych na wiedzę i innowacje w harmonii z przyrodą; 5. budowanie ładu informacyjnego dla środowiska lokalnego; 6. utrwalanie świadomości własnego dziedzictwa kulturowego i czerpanie z niego dla współczesnych rozwiązań; 7. integracja środowisk samorządu terytorialnego, gospodarczego i zawodowego oraz osób, instytucji i organizacji zainteresowanych rozwojem obszarów wiejskich. W roku 2012 stowarzyszenie BLISKO KRAKOWA zrealizowało następujące zadania: 1. Organizacja i przeprowadzenie konkursów dot. wyboru projektów do finansowania w ramach realizacji LSR. 2. Prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem, realizacją i rozliczeniem projektów w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju. 3. Informowanie o działalności stowarzyszenia przez: prowadzenie strony internetowej, organizację spotkań i udział w imprezach, przygotowanie materiałów informujących i promujących (informatory, foldery, ulotki). prowadzenie działań promujących obszar gmin członkowskich 4. Organizacja szkoleń i doradztwa związanego z działaniem Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw. 5. Współpraca z Krajową Siecią Obszarów Wiejskich i innymi lokalnymi grupami działania z terenu województwa małopolskiego. 6. Prowadzenie spraw związanych z realizacją umowy dot. finansowania działalności stowarzyszenia. 2

3 INFORMACJA DODATKOWA 1. Sprawozdanie finansowe prezentuje działalność Stowarzyszenia za rok obrotowy: 2012 r. w którym przyjęto okres: od do obejmujący 12 kolejnych miesięcy. 2. Księgi rachunkowe znajdują się w Firmie BIURO RACHUNKOWE Ewa Dulak w Krakowie przy ul. Krakusa 8/8, które świadczy Stowarzyszeniu usługi księgowe. Księgowość prowadzona jest za pomocą programu SYMFONIA Finanse Księgowość. 3. Przyjęte zasady rachunkowości Podstawowe zasady wyceny aktywów i pasywów: a) Wartości niematerialne i prawne są wycenione według cen ich nabycia pomniejszonych o umorzenie, b) Rzeczowy majątek trwały wyceniany jest w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia pomniejszonych o umorzenie. Zgodnie z polskimi przepisami środki trwałe podlegają przeszacowaniu przy użyciu stawek określonych przez Prezesa GUS. Rzeczowy majątek trwały amortyzowany jest metodą liniową. W przypadku środków trwałych narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, a w szczególności mebli, jednostka przyjęła zasadę, że do nisko cennych środków trwałych zaliczać będzie pojedyncze składniki wartości nieprzekraczającej złotych, które są amortyzowane metodą jednorazowego odpisu amortyzacyjnego w miesiącu przyjęcia do użytkowania. c) Inwestycje rozpoczęte - nakłady inwestycyjne wyceniane są według cen nabycia lub kosztu wytworzenia. d) Środki pieniężne wyceniane są według wartości nominalnej. e) Zapasy jednostka nie prowadzi działalności gospodarczej, Zakres działania stowarzyszenia ogranicza się do prowadzenia działalności społecznej nieodpłatnej. f) Należności nie występują. Zobowiązania występują tylko w stosunku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego. g) Transakcje w walutach obcych nie występują. h) Fundusze, kapitały, aktywa i pasywa wycenia się według wartości nominalnej. 4. W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły zmiany w zasadach rachunkowości i nie wystąpiły zdarzenia, które nie zostały a powinny być ujęte w księgach rachunkowych roku obrotowego. 3

4 SPRAWOZDANIE FINANSOWE A. Majątek trwały Środki trwałe: Wartość początkowa ,53 PLN Zakupy 0,00 PLN Umorzenia 5 866,80 PLN Wartość końcowa ,73 PLN Wartości niematerialne i prawne: Wartość początkowa 0,00 PLN Zakupy 0,00 PLN Umorzenia 0,00 PLN Wartość końcowa 0,00 PLN B. Fundusze Na dzień bilansowy fundusz własny wyniósł ,77 PLN - dodatnia różnica ustalona pomiędzy przychodami a kosztami. C. Rezerwy W roku obrotowym 2012 Stowarzyszenie nie tworzyło rezerw. D. Zobowiązania długoterminowe W roku obrotowym w Stowarzyszeniu nie wystąpiły. E. Rozliczenia międzyokresowe przychodów Rozliczenia międzyokresowe przychodów na dzień nie wystąpiły.. F. Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość 1. Przychody z działalności statutowej a. składki brutto określone statutem ,00 PLN b. pozostałe przychody operacyjne w tym: dotacje działalność odpłatna ,51 PLN ,51 PLN 1 350,00 PLN 2 Przychody finansowe Odsetki otrzymane 4 150,47 PLN G. Informacje o strukturze kosztów 1 - koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej ,60 PLN 2 - koszty administracyjne ,44 PLN a. Zużycie mat. i energii 4 130,92 PLN b. Usługi obce ,48 PLN c. Podatki i opłaty 298,60 PLN d. Amortyzacja 5 866,80 PLN e. Wynagrodzenia i inne świadczenia ,98 PLN f. Pozostałe ,66 PLN g. koszty działalności odpłatnej wynagrodzenia 1 350,00 PLN 4

5 H. Wynik na działalności statutowej( wielkość dodatnia) ,68 PLN I. Struktura środków pieniężnych na dzień ,85 PLN Środki pieniężne w kasie 28,07 PLN Środki pieniężne na rachunku bankowym bieżącym ,29 PLN Środki pieniężne na rachunkach lokat ,49 PLN J. Informacja o zatrudnieniu Stowarzyszenie zatrudnia 3 osoby na pełnych etatach w tym 1 osoba przebywająca na urlopie wychowawczym i jedna zatrudniona na zastępstwo. Sporządził: Główny Księgowy.... Miejsce i data sporządzenia: Kraków 23 stycznia 2013 r. Zatwierdził: Prezes Wojciech Olszewski. Wiceprezes Beata Skalska..... Wiceprezes Daniel Wrzoszczyk.... Skarbnik Łucja Kucmin-Węglarczyk Sekretarz Ewa Lipowczan.... Miejsce i data zatwierdzenia: Skawina, 24 stycznia 2012 r. 5

6 Stowarzyszenie BLISKO KRAKOWA ul. Żwirki i Wigury Skawina RACHUNEK WYNIKÓW na dzień Rachunek wyników sporządzony zgodnie z załacznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z dn (DZ.U. 137 poz z późn. zm.) poz. Wyszczególnienie Rok 2011 Rok 2012 A Przychody z działalności statutowej odpłatnej 0, , Składki brutto okreśłone statutem 0,00 0, Inne przychody określone statutem 0, ,00 B. Koszty realizacji zadań statutowych odpłatnych 0, ,00 C. Wynik finansowy z działalności statutowej odpłatnej (A-B) 0,00 0,00 D. Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej , , Przychody dziłalności nieodpłatnej , ,00 E. Koszty realizacji zadań statutowych nieodpłatnych , , Koszty działaności nieodpłatnej , ,60 F. Wynik finansowy z działalności statutowej nieodpłatnej (D-E) , ,60 G. Koszty ogólnoadministracyjne , ,70 1) amortyzacja 5 374, ,80 2) zużycie materiałów i energii 3 151, ,18 3) usługi obce , ,48 4) podatki i opłaty 293,95 298,60 5) wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia , ,98 6) podróże służbowe 5 859, ,10 7) koszty reprezentacji i reklamy 3 505,50 0,00 8) pozostałe 380, ,56 H. Wynik finansowy na działalnosci statutowej odpłatnej i nieodpłatnej , ,30 I. Pozostałe przychody operacyjne , , Dotacje , , Inne przychody operacyjne 0,00 0,00 J. Pozostałe koszty operacyjne 0,00 0, Aktualizacja przychodów niefinansowych 0,00 0, Pozostałe koszty operacyjne 0,00 0,00 K. Wynik finansowy na działalnosci operacyjnej , ,51 L. Przychody finansowe 3 344, , Odsetki 3 344, , Inne 0,00 0,00 M. Koszty finansowe 0,00 0, Odsetki 0,00 0, Inne 0,00 0,00 N. Wynik finansowy na całokształcie działalności , ,68 - w tym działalności statutowej 0,00 0,00 O. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0,00 0, Zyski nadzwyczajne (wielkość dodatnia) 0,00 0, Straty nazdwyczajne (wielkość ujemna) 0,00 0,00 P. Wynik finansowy brutto , ,68 R. Podatek dochodowy 0,00 0,00 S. Wynik finansowy netto , ,68 I. Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna) 0,00 0,00 II. Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia) , ,68 Kraków Miejsce i data sporządzenia Podpis osoby sporządzajacej

7 BLISKO KRAKOWA REGON: ul. Żwirki i Wigury Skawina BILANS na dzień Bilans sporządzony zgodnie z załacznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z dn (DZ.U. 137 poz z późn. zm.) wiersz AKTYWA stan na wiersz PASYWA stan na 1 2 poczatek roku koniec roku 1 2 poczatek roku koniec roku A AKTYWA TRWAŁE , ,73 A Fundusze własne , ,77 I Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 I Fundusz rezerwowy , ,09 II Rzeczowe aktywa trwałe , ,73 II Fundusz z aktualizacji wyceny 0,00 0,00 III Należności długoterminowe 0,00 0,00 III Wynik finansowy netto za rok obrotowy , ,68 IV Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00 Nadwyżka przychodów nad 1 kosztami (wielkość dodatnia) , ,68 V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 Nadwyżka kosztów nad 2 przychodami (wielkość ujemna) 0,00 0,00 B Aktywa obrotowe , ,85 B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 4 828, ,81 I Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych 0,00 0,00 I Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek 0,00 0,00 II Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne 4 828, ,81 1 Kredyty i pożyczki 0,00 0,00 2 Inne zobowiązania 4 828, ,81 II Należności krótkoterminowe 144,26 0,00 3 Fundusze specjalne 0,00 0,00 III Inwestycje krótkoterminowe , ,85 III Rezerwy na zobowiązania 0,00 0,00 C 1 Środki pieniężne , ,85 IV Rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 Rozliczenia międzyokresowe 2 Pozostałe aktywa finansowe 0,00 0,00 1 przychodów 0,00 0,00 Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 Inne rozliczenia 2 międzyokresowe 0,00 0,00 SUMA BILANSOWA , ,58 SUMA BILANSOWA , ,58 Zarząd jednostki Kraków Miejsce i data sporządzenia.. Podpis osoby sporządzajacej.

Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 XII 2013 r. Warszawa, marzec 2014 r. A. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. informacje ogólne Fundacja Projekt: Polska jest organizacją działającą

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 XII 2012 r. Warszawa, marzec 2013 r. A. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. informacje ogólne Fundacja Projekt: Polska jest organizacją działającą

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ RUCHOWO TĘCZA

STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ RUCHOWO TĘCZA STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ RUCHOWO TĘCZA INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2008 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Amazonek Żonkil Warszawa

Stowarzyszenie Amazonek Żonkil Warszawa Stowarzyszenie Amazonek Żonkil Warszawa. SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2011 0 Stowarzyszenie Amazonek Żonkil Warszawa ul. Kartezjusza 2 01-480 Warszawa NIP: 522-257-47-38 REGON: 016191045 Sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na. Pozycja 2012-01-01 2012-12-31 AKTYWA 0.00 0.00 0.00 113,944.34 299,580.16 7,231,572.32 PASYWA

BILANS. Stan na. Pozycja 2012-01-01 2012-12-31 AKTYWA 0.00 0.00 0.00 113,944.34 299,580.16 7,231,572.32 PASYWA TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI W POLSCE 00-666 WARSZAWA NOAKOWSKIEGO 4 0000154454 BILANS sporządzony na dzień: 2012-12-31 Pozycja AKTYWA 2012-01-01 2012-12-31 A. Aktywa trwałe 1,664,419.88 1,975,107.41

Bardziej szczegółowo

Fundacja Dziupla Inicjatyw Przyrodniczych w Słubicach. ul. Nadodrzańska 14/4 69-100 Słubice. Sprawozdanie finansowe za 2013

Fundacja Dziupla Inicjatyw Przyrodniczych w Słubicach. ul. Nadodrzańska 14/4 69-100 Słubice. Sprawozdanie finansowe za 2013 Fundacja Dziupla Inicjatyw Przyrodniczych w Słubicach ul. Nadodrzańska 14/4 69-100 Słubice Sprawozdanie finansowe za 2013 1 SPIS TREŚCI: WSTĘP str. 3 I. BILANS str. 4 II. RACHUNEK WYNIKÓW str. 5 III. INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE OTWARTA RZECZPOSPOLITA STOWARZYSZENIE PRZECIW ANTYSEMITYZMOWI I KSENOFOBII

SPRAWOZDANIE FINANSOWE OTWARTA RZECZPOSPOLITA STOWARZYSZENIE PRZECIW ANTYSEMITYZMOWI I KSENOFOBII SPRAWOZDANIE FINANSOWE OTWARTA RZECZPOSPOLITA STOWARZYSZENIE PRZECIW ANTYSEMITYZMOWI I KSENOFOBII ul. Krakowskie Przedmieście 16/18 00-325 Warszawa NIP: 526-244-73-54 za rok obrotowy 2013 Otwarta Rzeczpospolita

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA. 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257

FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA. 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257 FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257 Sprawozdanie finansowe za okres 06.09.2012 31.12.2013 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA I. BILANS II. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres za okres od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Fundacja Edukacyjna im. Jerzego Juzonia ul. Naukowa 30a lok. 4 02-463 Warszawa NIP 5222995948, Regon 146100814, KRS 0000414083

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Amazonek Żonkil Warszawa

Stowarzyszenie Amazonek Żonkil Warszawa Stowarzyszenie Amazonek Żonkil Warszawa ul. Kartezjusza 2 01-480 Warszawa NIP: 522-257-47-38 REGON: 016191045 Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro

Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro Bilans sporządzony na dzień 31.12.2014 r. STOWARZYSZENIE WIKIMEDIA POLSKA UL. J.TUWIMA 95 lok.15, 90-031 ŁÓDŹ Wiersz AKTYWA Stan na koniec 1 2 poprzedniego bieżącego

Bardziej szczegółowo

Fundacja dla Wolności 00-543 Warszawa ul. Mokotowska 50/10

Fundacja dla Wolności 00-543 Warszawa ul. Mokotowska 50/10 Fundacja dla Wolności 00-543 Warszawa ul. Mokotowska 50/10 RACHUNEK WYNIKÓW za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. POZYCJA 31.12.2012 31.12.2013 A. Przychody z działalności statutowej I.

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA ALMA SPEI HOSPICJUM DLA DZIECI. Sprawozdanie finansowe za okres

FUNDACJA ALMA SPEI HOSPICJUM DLA DZIECI. Sprawozdanie finansowe za okres FUNDACJA ALMA SPEI HOSPICJUM DLA DZIECI Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2013-31.12.2013 1 SPIS TREŚCI I. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI II. III. IV. OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Zielone Mazowsze 00-695 Warszawa ul. Nowogrodzka 46/6 SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Stowarzyszenie Zielone Mazowsze 00-695 Warszawa ul. Nowogrodzka 46/6 SPRAWOZDANIE FINANSOWE Stowarzyszenie Zielone Mazowsze 00-695 Warszawa ul. Nowogrodzka 46/6 SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2012 OŚWIADCZENIE ZARZĄDU Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości Zarząd jest

Bardziej szczegółowo

sprawozdanie finansowe za 2010 rok.xls

sprawozdanie finansowe za 2010 rok.xls sprawozdanie finansowe za 010 rok.xls BILANS Stowarzyszenia WSCHODNIOEUROPEJSKIE CENTRUM DEMOKRATYCZNE 31.1.010 Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.001

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za rok 2008

Sprawozdanie finansowe za rok 2008 POLSKIE TOWARZYSTWO MATEMATYCZNE 00-956 Warszawa ul. Śniadeckich 8 NIP: 526-12-86-274 Sprawozdanie finansowe za rok 2008 składające się z: 1) Wprowadzenia 2) Bilansu 3) Rachunku wyników 4) Informacji dodatkowej....

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rol< obrotowy 2009 Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specj alistycznych "TEPIS" Warszawa Uchwała Rady Naczelnej Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 R.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 R. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 R. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2013 r. SPIS TREŚCI OŚWIADCZENIE ZARZĄDU 3 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Za okres od dnia 01.01.2010 do dnia 31.12.2010

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Za okres od dnia 01.01.2010 do dnia 31.12.2010 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Za okres od dnia 01.01.2010 do dnia 31.12.2010 Nazwa: FUNDACJA FORM.ART Siedziba: 90-135 Łódź, Narutowicza 42/11 Zarząd Fundacji FORM.ART przestawia sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJA KLINIKA RZĄDZENIA

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJA KLINIKA RZĄDZENIA SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJA KLINIKA RZĄDZENIA ul. Jana Karola Chodkiewicza 7 m. 7 02-593 Warszawa NIP: 521-367-76-34 REGON: 147376122 za rok obrotowy 2014 FUNDACJA KLINIKA RZĄDZENIA ul. Chodkiewicza

Bardziej szczegółowo

Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski, woj. mazowieckie

Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski, woj. mazowieckie INFORMACJA DODATKOWA I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. Nazwa jednostki: Fundacja IDEA Rozwoju NIP: 536-191-23-28 Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski,

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Biznesu "STARTER" SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Fundacja Rozwoju Biznesu STARTER SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacja Rozwoju Biznesu "STARTER" z siedzibą w : 02-681, Al. Wyścigowa 14/402 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY 31.12.2012 SKŁADAJĄCE SIĘ Z : 1. BILANS NA DZIEŃ 31.12.2012 R., 2. RACHUNEK ZYSKÓW

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD DNIA 01.01.2007 DO DNIA 31.12.2007

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD DNIA 01.01.2007 DO DNIA 31.12.2007 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD DNIA 01.01.2007 DO DNIA 31.12.2007 1 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I. INFORMACJE O FUNDACJI: 1. Nazwa, siedziba i adres: FUNDACJA ESPA ul. Jaworzyńska 108,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA ZA 2012 ROK STOWARZYSZENIE DLA ZIEMI W BRATNIKU

INFORMACJA DODATKOWA ZA 2012 ROK STOWARZYSZENIE DLA ZIEMI W BRATNIKU INFORMACJA DODATKOWA ZA 2012 ROK STOWARZYSZENIE DLA ZIEMI W BRATNIKU 1 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1) Dane indentyfikacyjne jednostki: Nazwa: Stowarzyszenie Dla Ziemi Siedziba: Bratnik 5,

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA MAMY I TATY 04-610 WARSZAWA, UL. WYDAWNICZA 32

FUNDACJA MAMY I TATY 04-610 WARSZAWA, UL. WYDAWNICZA 32 FUNDACJA MAMY I TATY 04-610 WARSZAWA, UL. WYDAWNICZA 32 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 26.05.2010 31.12.2010 Sprawozdanie finansowe Fundacji MAMY I TATY za rok 2010. Informacja dodatkowa Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA WARTA GOLDENA. 00-355 Warszawa ul Tamka 49/11

FUNDACJA WARTA GOLDENA. 00-355 Warszawa ul Tamka 49/11 FUNDACJA WARTA GOLDENA 00-355 Warszawa ul Tamka 49/11 Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2014 31.12.2014 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA I. BILANS II. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT III. INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

Fundacja NORMALNA PRZYSZŁOŚĆ

Fundacja NORMALNA PRZYSZŁOŚĆ : 0000197482 Warszawa dnia 28.03.2014 INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2013 ROK Dane jednostki 1. Nazwa jednostki Fundacja Normalna Przyszłość 2. Adres, 3. Organ rejestrowy Krajowym

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Fundacja Światło-Życie z siedzibą w Katowicach, ul. Różyckiego 8.

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Fundacja Światło-Życie z siedzibą w Katowicach, ul. Różyckiego 8. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Fundacja Światło-Życie z siedzibą w Katowicach, ul. Różyckiego 8. Podstawowym celem działania Fundacji jest: a. prowadzenie działalności wychowawczej i uświadamiającej

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE STOWARZYSZENIE POLICJI INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

MIĘDZYNARODOWE STOWARZYSZENIE POLICJI INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO MIĘDZYNARODOWE STOWARZYSZENIE POLICJI IPA/RP-15-2014 Servo Per Amikeco Służyć poprzez przyjaźń R E G I O N P R Z E M Y Ś L INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRZEMYSKIEGO REGIONU MIĘDZYNARODOWEGO

Bardziej szczegółowo

I n f o r m a c j a d o d a t k o w a OPP do sprawozdania finansowego za 2010r. 1 a). Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów i ich charakterystyka

I n f o r m a c j a d o d a t k o w a OPP do sprawozdania finansowego za 2010r. 1 a). Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów i ich charakterystyka Piła, dnia 28 marca 2011r Fundacja Na Rzecz Szpitala Specjalistycznego w Pile 64-920 P I Ł A Załącznik do sprawozdania finansowego OPP KRS 0000053885 za 2010r Jednostka nie prowadząca dział. gospodarczej

Bardziej szczegółowo