REGULAMIN PROMOCJI ELASTYCZNA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN PROMOCJI ELASTYCZNA"

Transkrypt

1 REGULAMIN PROMOCJI ELASTYCZNA Strona 1 z 5 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja ELASTYCZNA ( Promocja ) organizowana przez Polkomtel S.A. 1 ( Polkomtel ) skierowana jest do przedsiębiorców i innych klientów posiadających REGON, którzy w czasie jej trwania zawrą z Polkomtel umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci Plus ( Umowa ). 2. Promocja trwa od r. do odwołania. 2 UPRAWNIENIA ABONENTA 1. Klient zawierający Umowę w ramach Promocji ( Abonent ) kupuje aparat telefoniczny po promocyjnej cenie, określonej zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego Regulaminu. Aparaty telefoniczne nie są samodzielnie przedmiotem Promocji. 2. Abonent może wybrać jedną z taryf na warunkach określonych szczegółowo w cenniku właściwym dla taryf. 3. Podstawowe warunki świadczenia przez Polkomtel usług telekomunikacyjnych w taryfach Elastycznych przedstawione są poniżej, przy czym pełen zakres wszystkich usług telekomunikacyjnych dostępnych w taryfach Elastycznych oraz zasad ich świadczenia przez Polkomtel określony jest w cenniku właściwym dla taryf. a. Taryfy Elastyczne opłaty podstawowe: zł zł zł zł 1 zł zł 0 zł Pakiet Kwotowy 3 36,60 zł z VAT 61 zł z VAT 91, zł z VAT 122 zł z VAT 183 zł z VAT 244 zł z VAT 366 zł z VAT krajowego. Stawka za krajową wiadomość SMS 0, zł 0,48 zł 0,44 zł 0,61 zł VAT 0,59 zł VAT 0,54 zł VAT 0,18 zł 0,22 zł z VAT b. Usługa Zniżka na połączenia i SMS-y: 2 Zniżka na połączenia i SMS-y to usługa, dzięki której obniżeniu ulega opłata za krajowe połączenia głosowe i SMS-y. W usłudze Zniżka na połączenia i SMS-y dostępne są trzy typy zniżek: 10% do wszystkich - obniżająca opłaty za połączenia i SMS-y do sieci operatora Polkomtel, PTK Centertel Sp. z o.o., PTC Sp. z o.o., P4 Sp. z o.o. oraz krajowych sieci stacjonarnych o 10%; -% do sieci Plus i sieci stacjonarnych obniżająca opłaty za połączenia do sieci Plus i krajowych sieci stacjonarnych oraz opłaty za krajowe SMS-y do sieci Plus o %: - % do sieci Plus obniżająca opłaty za połączenia i SMS-y do sieci Plus o %. Przedstawione trzy typy zniżek w ramach usługi Zniżka na połączenia i SMS-y nie łączą się ze sobą, Abonent dla jednej karty SIM może korzystać jednocześnie tylko z jednego typu zniżek. Wysokość stawek w ramach usługi naliczana jest od stawek podstawowych (netto) podanych w tabeli Taryfy Elastyczne opłaty podstawowe. Usługa nie dotyczy SMS-ów wysyłanych do sieci stacjonarnych. krajowego po zastosowaniu zniżki 10% do wszystkich Stawka za wiadomość SMS po zastosowaniu zniżki 10% do wszystkich 1 0,45 zł 0,43 zł 0,40 zł 0,55 zł VAT 0,52 zł VAT 0,49 zł VAT 0,16 zł 0,20 zł VAT krajowego do sieci Plus i sieci stacjonarnych po zastosowaniu zniżki % do sieci Plus i sieci stacjonarnych 0,35 zł 0,43 zł VAT 0,34 zł 0,41 zł VAT 0,31 zł 0,38 zł VAT 0 Stawka za wiadomość SMS do sieci Plus po zastosowaniu zniżki % do sieci Plus i sieci stacjonarnych krajowego do sieci Plus po zastosowaniu zniżki % do sieci Plus Stawka za wiadomość SMS do sieci Plus po zastosowaniu zniżki % do sieci Plus Aktywacja/Opłata miesięczna za usługę Zniżka na połączenia i SMS-y Deaktywacja usługi Zniżka na połączenia i SMS-y 0,13 zł 0,16 zł VAT 0,25 zł 0,24 zł 0,22 zł 0,31 zł VAT 0,29 zł VAT 0,27 zł VAT 0,09 zł 0,11 zł VAT Bezpłatnie 4 5 zł 6,10 zł VAT 1 Polkomtel S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 3, Warszawa, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, Sąd Gospodarczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS , NIP , Regon , kapitał zakładowy PLN (w pełni wpłacony) 2 Szczegółowe informacje dostępne w cenniku właściwym dla taryf 3 Pakiet Kwotowy to kwota do wykorzystania na wszystkie połączenia głosowe, komutowaną transmisję danych i wysyłanie faksów, wiadomości SMS, MMS, pakietową transmisję danych. 4 Opłata wliczona w miesięczną opłatę za Pakiet Kwotowy

2 Strona 2 z 5 4. Jeżeli niniejszy Regulamin Promocji nie stanowi inaczej, Abonent może korzystać z usług telekomunikacyjnych świadczonych przez Polkomtel na zasadach określonych w cenniku właściwym dla taryf. 5. Promocyjna opłata aktywacyjna wynosi 35 zł (42,70 zł z VAT). 3 WARUNKI SPECJALNE 1. W ciągu 24 miesięcy od dnia zawarcia Umowy w ramach Promocji Abonent nie może zawiesić świadczenia usług ani przenieść na innego klienta praw i obowiązków wynikających z Umowy bez zgody Polkomtel. 2. Abonent może w okresie 24 miesięcy od dnia zawarcia Umowy zmienić wybraną taryfę wyłącznie na inną taryfę, o której mowa w 2 pkt 2 i 2 pkt 3 niniejszego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że w okresie 12 miesięcy od dnia zawarcia Umowy wyłącznie na taryfę z Pakietem Kwotowym o wyższej wartości. 3. Jakakolwiek zmiana taryfy jest możliwa z początkiem nowego okresu rozliczeniowego. 4. Zmiana taryfy, transfer numeru telefonicznego na inne konto Abonenta oraz przeniesienie na innego Abonenta praw i obowiązków wynikających z Umowy powoduje utratę niewykorzystanej wartości Pakietu Kwotowego z danego okresu rozliczeniowego oraz z poprzednich okresów rozliczeniowych. 4 ZOBOWIĄZANIA 1. Abonent zobowiązuje się, że w ciągu 24 miesięcy od dnia jej zawarcia: a. nie rozwiąże Umowy, b. swoim działaniem nie spowoduje rozwiązania Umowy przez Polkomtel lub zaprzestania świadczenia przez Polkomtel usług w ramach Umowy. 2. W związku z ulgami przyznawanymi Abonentowi przez Polkomtel w przypadku niewykonania przez Abonenta zobowiązań, o których mowa w ust. 1 Abonent będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Polkomtel kary umownej w wysokości 0 złotych. 3. W przypadku utraty karty SIM aktywowanej na podstawie Umowy zawartej w ramach Promocji przed upływem 24 miesięcy od daty zawarcia Umowy, Abonent powinien wystąpić do Polkomtel o aktywowanie następnej karty SIM w sieci Plus w ciągu 7 dni od zgłoszenia do Polkomtel faktu utraty karty SIM. W przypadku braku aktywacji nowej karty SIM Polkomtel uprawniony jest do naliczenia kary umownej określonej w pkt 2 powyżej. 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE Do świadczenia usług telekomunikacyjnych w ramach Umowy zawartej w ramach Promocji mają zastosowanie postanowienia "Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A. dla Abonentów", o ile niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej. Zapoznałem się i akceptuję warunki Promocji określone w niniejszym Regulaminie oraz treść Załącznika nr 1 do niniejszego Regulaminu..., dnia... 7 r. ABONENT.....

3 ZAŁĄCZNIK NR 1 do Regulaminu Promocji ELASTYCZNA Strona 3 z 5 1 Blokada karty SIM 1. Oferowany w ramach Promocji aparat telefoniczny posiada blokadę karty SIM (SIM Lock) i może działać wyłącznie z kartą sieci Plus. 2. Abonent może żądać usunięcia blokady SIM Lock w Salonie Firmowym Plus po upływie 24 miesięcy od dnia podpisania Umowy, nie później jednak, niż przed upływem 5 lat od daty zakupu aparatu telefonicznego. Po upływie tego terminu Abonent nie może żądać od Polkomtel usunięcia blokady SIM Lock. Polkomtel usuwa w aparatach blokady karty SIM Lock w ramach istniejących możliwości technicznych. 3. W przypadku usunięcia blokady SIM Lock poza Salonem Firmowym Plus w sposób nieuzgodniony z Polkomtel Abonent traci prawo do bezpłatnej obsługi serwisowej aparatu telefonicznego w ramach gwarancji, rękojmi lub uprawnień z tytułu niezgodności z umową jeżeli wada /niezgodność z umową powstała w związku z usunięciem blokady SIM Lock. 2 Promocyjne ceny aparatów telefonicznych 1. Przy zawieraniu Umowy w ramach Promocji Polkomtel umożliwi Abonentowi zakup aparatu telefonicznego na warunkach cenowych określonych w tabeli poniżej. 2. Polkomtel zastrzega, iż dostępność poszczególnych modeli aparatów telefonicznych jest uzależniona od aktualnych stanów magazynowych Polkomtel oraz punktów sprzedaży (obsługi). Zestaw Model aparatu telefonicznego 1 0 Cena aparatów telefonicznych oferowanych na warunkach ogólnych Jablotron GDP02 49 zł 29 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 409,02 zł 1 z VAT 59,78 zł 35,38 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 499 zł LG KE8 Prada 1299 zł 1199 zł 1099 zł 949 zł 749 zł 599 zł 449 zł 1 720,49 zł 2 z VAT 1584,78 zł 1462,78 zł 1340,78 zł 1157,78 zł 913,78 zł 7,78 zł 547,78 zł zł LG KE970 Shine 799 zł 699 zł 599 zł 399 zł 249 zł 99 zł 1 zł 1 089,34 zł 3 z VAT 974,78 852,78 7,78 486,78 3,78 120,78 1,22 zł 1329 zł LG KP202 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 286,06 zł 4 z VAT 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 349 zł LG KG zł 49 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 023,77 zł 5 z VAT 242,78 zł 59,78 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł zł Motorola K1 699 zł 549 zł 399 zł 349 zł 99 zł 1 zł 1 zł 1 318,85 zł 6 z VAT 852,78 zł 669,78 zł 486,78 zł 425,78 zł 120,78 zł 1,22 zł 1,22 zł zł Motorola L6 29 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 425,41 zł 7 z VAT 35,38 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 519 zł Motorola V3 149 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 654,92 zł 8 z VAT 181,78 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 799 zł Motorola V3i 549 zł 249 zł 99 zł 49 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 064, zł 9 z VAT 669,78 zł 3,78 zł 120,78 zł 59,78 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł zł Motorola V3 Standard 139 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 613,93 zł 10 z VAT 169,58 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 749 zł Nokia zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 228,69 zł 11 z VAT 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 279 zł Nokia zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 245,08 zł 12 z VAT 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 299 zł Nokia zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 245,08 zł 13 z VAT 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 299 zł Nokia 3110 Classic 99 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 490,98 zł 14 z VAT 120,78 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 599 zł Nokia 5140i 199 zł 49 zł 19 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 515,57 zł 15 z VAT 242,78 zł 59,78 zł 23,18 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 629 zł Nokia BT 49 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 4,00 zł 16 z VAT 59,78 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 549 zł Nokia zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 425,41 zł 17 z VAT 23,18 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 519 zł Nokia zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 425,41 zł 18 z VAT 35,38 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 519 zł Nokia zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 531,97 zł 19 z VAT 120,78 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 649 zł Nokia zł 449 zł 349 zł 249 zł 149 zł 49 zł 1 zł 941,80 zł 20 Z VAT 7,78 547,78 425,78 3,78 181,78 59,78 1,22 zł zł Nokia zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 736,89 zł 21 z VAT 242,78 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 899 zł Nokia 62i 199 zł 49 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 007,38 zł 22 z VAT 242,78 zł 59,78 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł zł Nokia zł 349 zł 199 zł 99 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 515,57 zł 23 z VAT 608,78 zł 425,78 zł 242,78 zł 120,78 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł zł Nokia zł 349 zł 199 zł 99 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 720,49 zł 24 z VAT 608,78 zł 425,78 zł 242,78 zł 120,78 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł zł Nokia zł 399 zł 249 zł 149 zł 49 zł 1 zł 1 zł 1 761,47 zł 25 z VAT 669,78 zł 486,78 zł 3,78 zł 181,78 zł 59,78 zł 1,22 zł 1,22 zł 2149zł

4 Strona 4 z 5 Nokia zł 249 zł 99 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 310,65 zł 26 z VAT 486,78 zł 3,78 zł 120,78 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 1599 zł Nokia zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 425,41 zł 27 z VAT 145,18 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 519 zł Nokia zł zł 999 zł 899 zł 399 zł 99 zł 1 zł 1 499,18 zł 28 z VAT 1 462,78 zł 1 340,78 zł 1 218,78 zł 1 096,78 zł 486,78 zł 120,78 zł 1,22 zł zł Nokia 90i zł zł zł zł 699 zł 299 zł 99 zł 2 1,33 zł 29 z VAT 1 706,78 zł 1 584,78 zł 1 462,78 zł 1 340,78 zł 852,78 zł 364,78 zł 120,78 zł zł Nokia E 299 zł 119 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 228,69 zł z VAT 364,78 zł 145,18 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł zł Nokia E zł 699 zł 549 zł 399 zł 99 zł 1 zł 1 zł 1 638,52 zł 31 z VAT 1 035,78 zł 852,78 zł 669,78 zł 486,78 zł 120,78 zł 1,22 zł 1,22 zł 1999 zł Nokia E zł 849 zł 649 zł 449 zł 199 zł 99 zł 1 zł 1 884,43 zł 32 z VAT 1 157,78 zł 1 035,78 zł 791,78 zł 547,78 zł 242,78 zł 120,78 zł 1,22 zł zł Nokia N zł 399 zł 349 zł 249 zł 149 zł 49 zł 1 zł 1 720,49 zł 33 z VAT 791,78 zł 486,78 zł 425,78 zł 3,78 zł 181,78 zł 59,78 zł 1,22 zł zł Nokia N zł 849 zł 649 zł 449 zł 199 zł 99 zł 1 zł 1 884,43 zł 34 z VAT 1 157,78 zł 1 035,78 zł 791,78 zł 547,78 zł 242,78 zł 120,78 zł 1,22 zł zł Sagem my1x 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 286,07 zł 35 z VAT 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 349 zł Sagem my411x 19 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 351,64 zł 36 z VAT 23,18 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 429 zł Samsung D zł 149 zł 49 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 023,77 zł 37 z VAT 608,78 zł 181,78 zł 59,78 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł zł Samsung D zł 399 zł 249 zł 179 zł 79 zł 1 zł 1 zł 1 228,69 zł 38 z VAT 608,78 zł 486,78 zł 3,78 zł 218,38 zł 96,38 zł 1,22 zł 1,22 zł zł Samsung D900i 499 zł 399 zł 249 zł 179 zł 79 zł 1 zł 1 zł 1 228,69 zł 39 z VAT 608,78 zł 486,78 zł 3,78 zł 218,38 zł 96,38 zł 1,22 zł 1,22 zł zł Samsung E2 99 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 7,38 zł 40 z VAT 120,78 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 619 zł Samsung E2+BT 149 zł 29 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 589,34 zł 41 z VAT 181,78 zł 35,38 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 719 zł Samsung E zł 79 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 654,92 zł 42 z VAT 3,78 zł 96,38 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 799 zł Samsung E zł 299 zł 199 zł 99 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 023,77 zł 43 z VAT 547,78 zł 364,78 zł 242,78 zł 120,78 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł zł Samsung X510 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 384,43 zł 44 z VAT 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 469 zł Samsung X520 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 392,62 zł 45 z VAT 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 479 zł Samsung X5 29 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 4,00 zł 46 z VAT 35,38 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 549 zł Samsung X zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 490,98 zł 47 z VAT 120,78 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 599 zł Samsung X zł 19 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 654,92 zł 48 z VAT 242,78 zł 23,18 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 799 zł Samsung X zł 349 zł 149 zł 49 zł 1 zł 1 zł 1 zł 982,79 zł 49 z VAT 669,78 zł 425,78 zł 181,78 zł 59,78 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł zł Samsung Z zł 79 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 531,97 zł z VAT 242,78 zł 96,38 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 649 zł Sony Ericsson K310i 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 392,62 zł 51 z VAT 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 479 zł Sony Ericsson K320i+hb 49 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 466,40 zł 52 z VAT 59,78 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 569 zł Sony Ericsson K510i 19 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 490,98 zł 53 z VAT 23,18 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 599 zł Sony Ericsson K5i 399 zł 249 zł 149 zł 49 zł 1 zł 1 zł 1 zł 736,89 zł 54 z VAT 486,78 zł 3,78 zł 181,78 zł 59,78 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 899 zł Sony Ericsson K610i 349 zł 149 zł 49 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 818,85 zł 55 z VAT 425,78 zł 181,78 zł 59,78 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 999 zł Sony Ericsson K7i 199 zł 29 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 736,89 zł 56 z VAT 242,78 zł 35,38 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 899 zł Sony Ericsson K800i 549 zł 399 zł 199 zł 99 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 310,66 zł 57 z VAT 669,78 zł 486,78 zł 242,78 zł 120,78 zł 1, 22zł 1,22 zł 1,22 zł 1599 zł Sony Ericsson Wi 99 zł 29 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 490,98 zł 58 z VAT 120,78 zł 35,38 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 599 zł Sony Ericsson W880i 949 zł 799 zł 699 zł 599 zł 499 zł 299 zł 99 zł 1 474,60 zł 59 z VAT 1 157,78 zł 974,78 zł 852,78 zł 7,78 zł 608,78 zł 364,78 zł 120,78 zł 1799 zł

5 Strona 5 z 5 Sony Ericsson Z0i 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 269,67 zł 60 z VAT 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 329 zł Sony EricssonW0i 149 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 654,92 zł 61 z VAT 181,78 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 799 zł Ceny detaliczne aparatów telefonicznych oferowanych na warunkach ogólnych aktualne na dzień

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Promocji Mixuj na Święta. Zobowiązania 50 zł (zwany dalej Regulaminem ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Mixuj na Święta. Zobowiązania 50 zł ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel S.A.

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Diallo więcej za mniej

Regulamin promocji Diallo więcej za mniej Regulamin promocji więcej za mniej 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem promocji więcej za mniej, zwanej dalej Promocją jest Telefonia DIALOG S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy placu Jana Pawła II nr

Bardziej szczegółowo

150,00 zł (z VAT) 120% wartości nominału 20%

150,00 zł (z VAT) 120% wartości nominału 20% Regulamin Promocji: Najwięcej darmowego internetu w MixPlus ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Najwięcej darmowego internetu w MixPlus ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel S.A.

Bardziej szczegółowo

2. Promocja trwa od 04.01.2010 r. do odwołania.

2. Promocja trwa od 04.01.2010 r. do odwołania. Regulamin Promocji ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel S.A. ( Polkomtel ) 1 i skierowana jest do podmiotów, które w czasie jej trwania zawrą

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji WAŻNY TELEFON ( REGULAMIN )

Regulamin promocji WAŻNY TELEFON ( REGULAMIN ) Regulamin promocji WAŻNY TELEFON ( REGULAMIN ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Ważny telefon ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel S.A. 1 ( Polkomtel ) i skierowana jest do Klientów, którzy

Bardziej szczegółowo

Kod promocji: 1246 Tekst jednolity zawierający zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2015 r.

Kod promocji: 1246 Tekst jednolity zawierający zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2015 r. Kod promocji: 1246 Tekst jednolity zawierający zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2015 r. REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ NOWA SFERIA tylko SIM DLA NOWYCH ABONENTÓW SFERIA S.A. (zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE PROGRAMU smartfirma

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE PROGRAMU smartfirma REGULAMIN PROGRAMU SMARTFIRMA -TELEFON KOMÓRKOWY, TELEFON STACJONARNY, INTERNET ( REGULAMIN ) WERSJA Z DNIA 27.10.2014 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE PROGRAMU smartfirma 1. Program smartfirma ( Program ) organizowany

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PROGRAMU SMARTDOM -TELEWIZJA, INTERNET, TELEFON ( REGULAMIN ) WERSJA Z DNIA 01.04.2014 R. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Program smartdom ( Program ) jest organizowany przez Polkomtel Sp. z o.o. 1

Bardziej szczegółowo

Kod promocji: 1260 REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Zestaw Komfort (zwany dalej Regulaminem Oferty Promocyjnej ) I. OPIS OFERTY PROMOCYJNEJ

Kod promocji: 1260 REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Zestaw Komfort (zwany dalej Regulaminem Oferty Promocyjnej ) I. OPIS OFERTY PROMOCYJNEJ Kod promocji: 1260 REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Zestaw Komfort (zwany dalej Regulaminem Oferty Promocyjnej ) I. OPIS OFERTY PROMOCYJNEJ 1. Organizatorem oferty promocyjnej pod nazwą Zestaw Komfort

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Oferta Dopasowana obowiązuje od dnia 27 stycznia 2011 roku do odwołania

Regulamin promocji Oferta Dopasowana obowiązuje od dnia 27 stycznia 2011 roku do odwołania Regulamin promocji Oferta Dopasowana obowiązuje od dnia 27 stycznia 2011 roku do odwołania 1 DEFINICJE 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką literą:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU SMARTFIRMA -TELEFON KOMÓRKOWY, TELEFON STACJONARNY, INTERNET ( REGULAMIN ) WERSJA Z DNIA 04.09.2015

REGULAMIN PROGRAMU SMARTFIRMA -TELEFON KOMÓRKOWY, TELEFON STACJONARNY, INTERNET ( REGULAMIN ) WERSJA Z DNIA 04.09.2015 REGULAMIN PROGRAMU SMARTFIRMA -TELEFON KOMÓRKOWY, TELEFON STACJONARNY, INTERNET ( REGULAMIN ) WERSJA Z DNIA 04.09.2015 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE PROGRAMU smartfirma 1. Program smartfirma ( Program ) organizowany

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Więcej za mniej obowiązuje od dnia 24 sierpnia 2012 roku do odwołania

Regulamin promocji Więcej za mniej obowiązuje od dnia 24 sierpnia 2012 roku do odwołania Regulamin promocji Więcej za mniej obowiązuje od dnia 24 sierpnia 2012 roku do odwołania 1 DEFINICJE 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką literą: a)

Bardziej szczegółowo

W rozumieniu Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S. A. dla Użytkowników MixPlus. 3

W rozumieniu Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S. A. dla Użytkowników MixPlus. 3 Regulamin Usługi MusicShop - Muzodajnia dla Abonentów MixPlus wersja z dnia 20.07.2010 r. 1. Postanowienia ogólne. 1. Usługa MusicShop Muzodajnia dla Abonentów MixPlus ( Usługa ) świadczona przez Polkomtel

Bardziej szczegółowo

1 Polkomtel S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 3, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

1 Polkomtel S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 3, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Regulamin promocji 500 SMS-ów W PLUSIE ( Regulamin ) (wersja obowiązująca od dn. 11.05.2011 r.) Opis Promocji: 1. Promocja " 500 SMS-ów w Plusie ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel S.A. 1 i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI BEZ LIMITU DLA FIRM Z USŁUGĄ BLACKBERRY (BLBB3_A; BLBB3_B, BLBB3_C) Promocyjny plan cenowy Bez limitu dla Firm 85

REGULAMIN PROMOCJI BEZ LIMITU DLA FIRM Z USŁUGĄ BLACKBERRY (BLBB3_A; BLBB3_B, BLBB3_C) Promocyjny plan cenowy Bez limitu dla Firm 85 REGULAMIN PROMOCJI BEZ LIMITU DLA FIRM Z USŁUGĄ BLACKBERRY (BLBB3_A; BLBB3_B, BLBB3_C) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Bez Limitu dla Firm z usługą BlackBerry ( Promocja ) organizowana przez Polkomtel

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oferty Promocyjnej Drugi numer dla Firm obowiązuje od 16 października 2013 r. do odwołania.

Regulamin Oferty Promocyjnej Drugi numer dla Firm obowiązuje od 16 października 2013 r. do odwołania. Regulamin Oferty Promocyjnej Drugi numer dla Firm obowiązuje od 16 października 2013 r. do odwołania. I. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Oferta Promocyjna Drugi numer dla Firm skierowana

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PROMOCJI: 50% TANIEJ W PLUS ABONAMENT PRZY ZAKUPIE PLUS INTERNET LUB INTERNETU W CYFROWYM POLSACIE ( REGULAMIN ) OD DNIA 27.11.2013 R. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja 50% taniej w Plus Abonament

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oferty Promocyjnej Pakiet 15zł za 10zł dla Oferty Formuła Play na Kartę obowiązuje od 18 lutego 2014 r. do odwołania

Regulamin Oferty Promocyjnej Pakiet 15zł za 10zł dla Oferty Formuła Play na Kartę obowiązuje od 18 lutego 2014 r. do odwołania Regulamin Oferty Promocyjnej Pakiet 15zł za 10zł dla Oferty Formuła Play na Kartę obowiązuje od 18 lutego 2014 r. do odwołania Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej Pakiet 15 zł za 10zł. 1.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oferty Promocyjnej Drugi numer obowiązuje od 1 lipca 2014r. do odwołania.

Regulamin Oferty Promocyjnej Drugi numer obowiązuje od 1 lipca 2014r. do odwołania. Regulamin Oferty Promocyjnej Drugi numer obowiązuje od 1 lipca 2014r. do odwołania. I. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Oferta Promocyjna Drugi numer skierowana jest do osób, które w

Bardziej szczegółowo

Promocja Przebieraj. Wybieraj. dla Użytkowników Heyah

Promocja Przebieraj. Wybieraj. dla Użytkowników Heyah Promocja Przebieraj. Wybieraj. dla Użytkowników Heyah Regulamin promocji specjalnej Polskiej Telefonii Cyfrowej S.A., Operatora usługi Heyah z siedzibą: Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa, zarejestrowanej

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty Promocyjnej Telefon bez umowy Oferta specjalna w sieci Era Nowa oferta Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o., operatora sieci Era

Warunki Oferty Promocyjnej Telefon bez umowy Oferta specjalna w sieci Era Nowa oferta Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o., operatora sieci Era I. Opis oferty Warunki Oferty Promocyjnej Telefon bez umowy Oferta specjalna w sieci Era Nowa oferta Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o., operatora sieci Era 1. W okresie od 28.07.2008 r. do odwołania,

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Internet dla Firm Pro w E-sklepie i Telesprzedaży" obowiązuje od dnia 13 lipca 2012 r. do odwołania lub wyczerpania zapasów

Regulamin promocji Internet dla Firm Pro w E-sklepie i Telesprzedaży obowiązuje od dnia 13 lipca 2012 r. do odwołania lub wyczerpania zapasów Regulamin promocji w E-sklepie i 1 ZAKRES PROMOCJI 1. Promocja (dalej Promocja ), jest ofertą spółki pod firmą Polska Telefonia Komórkowa Centertel spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi e-rachunek

Regulamin usługi e-rachunek Regulamin usługi e-rachunek Regulamin określa zasady korzystania z usługi e-rachunek w sieci Plus, świadczonej przez Polkomtel Sp z o.o., z siedzibą ul. Postępu 3, 02-676 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty Promocyjnej Telefon bez umowy Oferta specjalna w sieci Era Nowa oferta Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o., operatora sieci Era

Warunki Oferty Promocyjnej Telefon bez umowy Oferta specjalna w sieci Era Nowa oferta Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o., operatora sieci Era I. Opis oferty Warunki Oferty Promocyjnej Telefon bez umowy Oferta specjalna w sieci Era Nowa oferta Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o., operatora sieci Era 1. W okresie od 06.09.2008 r. do odwołania,

Bardziej szczegółowo

Oferta Promocyjna Rozmowy w Firmie 17,50 zł z telefonem obowiązuje od 19 stycznia 2013 r. do odwołania

Oferta Promocyjna Rozmowy w Firmie 17,50 zł z telefonem obowiązuje od 19 stycznia 2013 r. do odwołania Oferta Promocyjna Rozmowy w Firmie 17,50 zł z telefonem obowiązuje od 19 stycznia 2013 r. do odwołania Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej Rozmowy w Firmie 17,50 zł z telefonem 1. Aby skorzystać

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Ekstra Nagrody obowiązuje od dnia 5 sierpnia 2011 roku do odwołania

Regulamin promocji Ekstra Nagrody obowiązuje od dnia 5 sierpnia 2011 roku do odwołania Regulamin promocji Ekstra Nagrody obowiązuje od dnia 5 sierpnia 2011 roku do odwołania 1 DEFINICJE 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką literą: a)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI: OFERTA ELASTYCZNA W PLUSIE MIX ( REGULAMIN )

REGULAMIN PROMOCJI: OFERTA ELASTYCZNA W PLUSIE MIX ( REGULAMIN ) REGULAMIN PROMOCJI: OFERTA ELASTYCZNA W PLUSIE MIX ( REGULAMIN ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Oferta Elastyczna w Plusie Mix ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel Sp. z o.o. 1 ( Polkomtel

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE PROGRAMU SMARTDOM 3

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE PROGRAMU SMARTDOM 3 REGULAMIN PROGRAMU SMARTDOM 3 -TELEWIZJA, INTERNET, TELEFON ( REGULAMIN ) WERSJA Z DNIA 07.10.2015 R. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE PROGRAMU SMARTDOM 3 1. Program smartdom 3 ( Program ) jest organizowany przez

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE PROGRAMU SMARTDOM 2

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE PROGRAMU SMARTDOM 2 REGULAMIN PROGRAMU SMARTDOM 2 -TELEWIZJA, INTERNET, TELEFON ( REGULAMIN ) WERSJA Z DNIA 03.09.2015 R. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE PROGRAMU SMARTDOM 2 1. Program smartdom 2 ( Program ) jest organizowany przez

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE PROGRAMU SMARTDOM

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE PROGRAMU SMARTDOM REGULAMIN PROGRAMU SMARTDOM -TELEWIZJA, INTERNET, TELEFON ( REGULAMIN ) WERSJA Z DNIA 17.07.2014 R. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE PROGRAMU SMARTDOM 1. Program smartdom ( Program ) jest organizowany przez Polkomtel

Bardziej szczegółowo

Pakiet internetowy 300 MB 800 MB 1,5 GB Opłata za pakiet internetowy pobierana automatycznie z doładowania

Pakiet internetowy 300 MB 800 MB 1,5 GB Opłata za pakiet internetowy pobierana automatycznie z doładowania REGULAMIN PROMOCJI: OFERTA ELASTYCZNA Z INTERNETEM NA STAŁE W PLUSIE MIX ( REGULAMIN ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Oferta Elastyczna z internetem na stałe w Plusie Mix ( Promocja ) jest organizowana

Bardziej szczegółowo

3. W ramach niniejszej Oferty Promocyjnej osoby, o których mowa w pkt. 1 powyżej otrzymają:

3. W ramach niniejszej Oferty Promocyjnej osoby, o których mowa w pkt. 1 powyżej otrzymają: Oferta Promocyjna Stan Darmowy 19 zł z telefonem obowiązuje od 14 grudnia 2012 r. do odwołania. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Aby skorzystać z Oferty Promocyjnej Stan Darmowy 19 zł

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI ROZMOWNA DLA FIRM Z INTERNETEM DLA PRZENOSZĄCYCH NUMER DO PLUSA ( REGULAMIN ) (XMNFS24A05; XMNFS24B05; XMNFS24C05)

REGULAMIN PROMOCJI ROZMOWNA DLA FIRM Z INTERNETEM DLA PRZENOSZĄCYCH NUMER DO PLUSA ( REGULAMIN ) (XMNFS24A05; XMNFS24B05; XMNFS24C05) REGULAMIN PROMOCJI ROZMOWNA DLA FIRM Z INTERNETEM DLA PRZENOSZĄCYCH NUMER DO PLUSA ( REGULAMIN ) (XMNFS24A05; XMNFS24B05; XMNFS24C05) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja dla z Internetem dla przenoszących

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji 10 utworów za darmo w Muzodajni

Regulamin Promocji 10 utworów za darmo w Muzodajni Regulamin Promocji 10 utworów za darmo w Muzodajni ( Regulamin ) wersja z dnia 01.01.2011 r. 1. Postanowienia ogólne. 1. Promocja 10 utworów za darmo w Muzodajni ( Promocja ) świadczona przez Polkomtel

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Plush Mix tylko Sim ( Regulamin )

Regulamin Promocji Plush Mix tylko Sim ( Regulamin ) Regulamin Promocji Plush Mix tylko Sim ( Regulamin ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Plush Mix ( Promocja ) jest organizowana przez POLKOMTEL sp. z o.o. 1 ( POLKOMTEL ) i skierowana do osób fizycznych,

Bardziej szczegółowo

Cennik usług w ofertach Orange abonament oraz Orange mix obowiàzuje od 17 czerwca 2008 roku

Cennik usług w ofertach Orange abonament oraz Orange mix obowiàzuje od 17 czerwca 2008 roku Cennik usług w ofertach Orange abonament oraz Orange mix obowiàzuje od 17 czerwca 2008 roku Wszystkie ceny w niniejszym Cenniku są podane w złotych i zawierają podatek od towarów i usług (VAT), o ile nie

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Oferta dla Klientów Millennium obowiązuje od dnia 13 kwietnia 2011 roku do odwołania

Regulamin promocji Oferta dla Klientów Millennium obowiązuje od dnia 13 kwietnia 2011 roku do odwołania Regulamin promocji Oferta dla Klientów Millennium obowiązuje od dnia 13 kwietnia 2011 roku do odwołania 1 ZAKRES PROMOCJI 1. Promocyjna sprzedaż telefonów i aktywacji w ofercie Oferta dla Klientów Millennium,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Masz smartfon w Sklepie internetowym oferta specjalna ( Regulamin )

Regulamin Promocji Masz smartfon w Sklepie internetowym oferta specjalna ( Regulamin ) Regulamin Promocji Masz smartfon w Sklepie internetowym oferta specjalna ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Masz smartfon w Sklepie internetowym oferta specjalna ( Promocja ) jest organizowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Masz smartfon bez limitu w sklepie internetowym na weekend ( Regulamin )

Regulamin Promocji Masz smartfon bez limitu w sklepie internetowym na weekend ( Regulamin ) Regulamin Promocji Masz smartfon bez limitu w sklepie internetowym na weekend ( Regulamin ) 1. Promocja Masz smartfon bez limitu w sklepie internetowym na weekend ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel

Bardziej szczegółowo

Promocyjny pakiet bezpłatnych minut (zwany dalej Promocyjnym pakietem minut ) na 24 pełne Cykle Rozliczeniowe. Nowa Firma 410 500 300 205 135 75 -

Promocyjny pakiet bezpłatnych minut (zwany dalej Promocyjnym pakietem minut ) na 24 pełne Cykle Rozliczeniowe. Nowa Firma 410 500 300 205 135 75 - Warunki Oferty Promocyjnej W Nowej Firmie Najtaniej dla Klientów PKO Banku Polskiego w sieci Era ( Oferta ) Kod systemowy B_NF_NAJ_KK_II Oferta Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o., operatora sieci Era

Bardziej szczegółowo

Regulamin migracji do oferty Business Everywhere w Pakiecie

Regulamin migracji do oferty Business Everywhere w Pakiecie Regulamin migracji do oferty obowiązujący od dnia 26 sierpnia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku 1 - DEFINICJE 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Orange Mix Biz

Regulamin promocji Orange Mix Biz Regulamin promocji obowiązuje od dnia 08 czerwca 2014 roku do odwołania 1 DEFINICJE 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką literą: a) Abonent przedsiębiorca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI: OFERTA Z PAKIETEM MB NA PRÓBĘ W PLUSIE MIX (SKLEP INTERNETOWY) ( REGULAMIN )

REGULAMIN PROMOCJI: OFERTA Z PAKIETEM MB NA PRÓBĘ W PLUSIE MIX (SKLEP INTERNETOWY) ( REGULAMIN ) REGULAMIN PROMOCJI: OFERTA Z PAKIETEM MB NA PRÓBĘ W PLUSIE MIX (SKLEP INTERNETOWY) ( REGULAMIN ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Oferta z pakietem MB na próbę w Plusie Mix (sklep internetowy) ( Promocja

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PROGRAMU SMARTFIRMA 2 TELEFON INTERNET I TELEWIZJA ( REGULAMIN ) WERSJA Z DNIA 08.10.2015 R. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Program smartfirma 2 Telefon Internet i Telewizja ( Program ) organizowany

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE PROGRAMU SMARTDOM

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE PROGRAMU SMARTDOM REGULAMIN PROGRAMU SMARTDOM -TELEWIZJA, INTERNET, TELEFON ( REGULAMIN ) WERSJA Z DNIA 30.09.2014 R. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE PROGRAMU SMARTDOM 1. Program smartdom ( Program ) jest organizowany przez Polkomtel

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI ROK ZA FREE. Obowiązuje od dnia 28.02.2014 r. do odwołania. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej. 1.

REGULAMIN USŁUGI ROK ZA FREE. Obowiązuje od dnia 28.02.2014 r. do odwołania. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej. 1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: REGULAMIN USŁUGI ROK ZA FREE Obowiązuje od dnia 28.02.2014 r. do odwołania. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Definicje 1. Aktywacja czynność Użytkownika

Bardziej szczegółowo

Cennik usług telekomunikacyjnych w abonamentowej ofercie uniwersalnej PolsatNet w Cyfrowym Polsacie

Cennik usług telekomunikacyjnych w abonamentowej ofercie uniwersalnej PolsatNet w Cyfrowym Polsacie Cennik usług telekomunikacyjnych w abonamentowej ofercie uniwersalnej w Cyfrowym Polsacie Usługi świadczone są przez spółkę pod firmą Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: 03-878 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oferty Promocyjnej FORMUŁA Unlimited na czas nieokreślony obowiązuje od 16 października 2013r. do odwołania.

Regulamin Oferty Promocyjnej FORMUŁA Unlimited na czas nieokreślony obowiązuje od 16 października 2013r. do odwołania. Regulamin Oferty Promocyjnej FORMUŁA na czas nieokreślony obowiązuje od 16 października 2013r. do odwołania. I. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. W celu skorzystania z niniejszej Oferty

Bardziej szczegółowo

Umowa Wzór. zawarta w dniu... pomiędzy: zwanym dalej Zamawiającym ... (NIP:, REGON:.) reprezentowanym przez:

Umowa Wzór. zawarta w dniu... pomiędzy: zwanym dalej Zamawiającym ... (NIP:, REGON:.) reprezentowanym przez: zawarta w dniu... pomiędzy: Umowa Wzór zwanym dalej Zamawiającym a. (NIP:, REGON:.) reprezentowanym przez:... zwanym w dalszej części umowy,, Wykonawcą" 1 Przedmiotem niniejszej umowy jest Świadczenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oferty Promocyjnej FORMUŁA Unlimited na czas nieokreślony obowiązuje od 10 września 2013r. do odwołania.

Regulamin Oferty Promocyjnej FORMUŁA Unlimited na czas nieokreślony obowiązuje od 10 września 2013r. do odwołania. Regulamin Oferty Promocyjnej FORMUŁA na czas nieokreślony obowiązuje od 10 września 2013r. do odwołania. I. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. W celu skorzystania z niniejszej Oferty Promocyjnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi SMS/MMS PR MT Przychodzący SMS/MMS Specjalny z dnia 01 stycznia 2014 roku

Regulamin usługi SMS/MMS PR MT Przychodzący SMS/MMS Specjalny z dnia 01 stycznia 2014 roku OGSM/PDF01/0812, Strona 1 z 5 Regulamin usługi SMS/MMS PR MT Przychodzący SMS/MMS Specjalny z dnia 01 stycznia 2014 roku 1 ZAKRES USŁUGI Regulamin usługi SMS/MMS PR MT Przychodzący SMS/MMS Specjalny obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oferty Promocyjnej Jedna wizyta dla Firm - MNP dla Oferty Nowy Play dla Firm. obowiązuje od 06.04.2009 r. do odwołania.

Regulamin Oferty Promocyjnej Jedna wizyta dla Firm - MNP dla Oferty Nowy Play dla Firm. obowiązuje od 06.04.2009 r. do odwołania. Regulamin Oferty Promocyjnej Jedna wizyta dla Firm - MNP dla Oferty Nowy Play dla Firm. obowiązuje od 06.04.2009 r. do odwołania. Słownik: abonent osoba, która składa wniosek w P4 o przeniesienie Numeru

Bardziej szczegółowo

Pakiet Minuty do wszystkich ( Minuty do wszystkich ) Pakiet 1 GB Non Stop Progres 29 Progres ( Pakiet 1 GB Non Stop ) 10 zł Pakietu 1GB Non Stop

Pakiet Minuty do wszystkich ( Minuty do wszystkich ) Pakiet 1 GB Non Stop Progres 29 Progres ( Pakiet 1 GB Non Stop ) 10 zł Pakietu 1GB Non Stop REGULAMIN PROMOCJI EKONOMICZNA OFERTA DLA FIRM BEZ TELEFONU (01) (SEKOT18A01; SEKOT18B01) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Bardzo ekonomiczna oferta dla Firm bez telefonu ( Promocja ) organizowana przez

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo! Pismo dotyczy tylko i wyłącznie umów z Użytkownikami MTV Mobile na kartę. Opis zmian: 1. Przestają obowiązywać cenniki:

Szanowni Państwo! Pismo dotyczy tylko i wyłącznie umów z Użytkownikami MTV Mobile na kartę. Opis zmian: 1. Przestają obowiązywać cenniki: Miejscowość Warszawa Data 29 listopada 2013r. Szanowni Państwo! W wykonaniu obowiązków przewidzianych przepisami ustawy Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr. 171 poz. 1800 z późn. zm.) T-Mobile Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Masz OBA MA dla MNP ( Regulamin )

Regulamin Promocji Masz OBA MA dla MNP ( Regulamin ) Regulamin Promocji Masz OBA MA dla MNP ( Regulamin ) 1. Promocja Masz OBA MA dla MNP ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel sp. z o.o. 1 ( Polkomtel ) i skierowana jest do Klientów, którzy w czasie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi Onet Dysk w Play dla Abonentów Play obowiązuje od dnia 29.07.2014 r.

Regulamin Usługi Onet Dysk w Play dla Abonentów Play obowiązuje od dnia 29.07.2014 r. Regulamin Usługi Onet Dysk w Play dla Abonentów Play obowiązuje od dnia 29.07.2014 r. 1 Definicje Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: 1. Onet-

Bardziej szczegółowo

Firma 700 Firma 445 Firma 325 Firma 215 Firma 115 Firma 55. 24 miesiące 12 miesięcy 6 miesięcy. A następnie:

Firma 700 Firma 445 Firma 325 Firma 215 Firma 115 Firma 55. 24 miesiące 12 miesięcy 6 miesięcy. A następnie: Warunki Oferty Promocyjnej Wszystkie rozmowy w Erze za 0 zł w sieci Era Kod promocji B_ZA_DARMO Oferta Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o., operatora sieci Era I. Opis oferty 1. W okresie od dnia 20

Bardziej szczegółowo

Cennik usług - w ofercie M2M

Cennik usług - w ofercie M2M Cennik usług w ofercie M2M obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 roku Cennik usług w ofercie M2M, dalej zwany Cennikiem Usług, obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 roku do odwołania dla Abonentów będących

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi Muzodajnia na próbę dla Abonentów Plus ( Regulamin ) wersja z dnia 25.12.2014r.

Regulamin Usługi Muzodajnia na próbę dla Abonentów Plus ( Regulamin ) wersja z dnia 25.12.2014r. Regulamin Usługi Muzodajnia na próbę dla Abonentów Plus ( Regulamin ) wersja z dnia 25.12.2014r. 1. Postanowienia ogólne. 1. Usługa Muzodajnia na próbę dla Abonentów Plus ( Usługa ) świadczona przez Polkomtel

Bardziej szczegółowo

Smart Plan Halo II, Smart Plan Multi II, Smart Plan Multi II Max, Smart Plan Mix II to promocja (dalej: Promocja ) dostępna dla:

Smart Plan Halo II, Smart Plan Multi II, Smart Plan Multi II Max, Smart Plan Mix II to promocja (dalej: Promocja ) dostępna dla: regulamin promocji w ofertach Smart Plan Halo II, Smart Plan Multi II, obowiązuje od 10 lutego 2015 r. do odwołania Smart Plan Halo II, Smart Plan Multi II, to promocja (dalej: Promocja ) dostępna dla:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi Internet w Telefonie obowiązuje 30 marca 2011r. do odwołania

Regulamin Usługi Internet w Telefonie obowiązuje 30 marca 2011r. do odwołania Regulamin Usługi Internet w Telefonie obowiązuje 30 marca 2011r. do odwołania Jak skorzystać z Usługi 1. Z usługi Internet w Telefonie (zwanej dalej Usługą ) mogą korzystać Abonenci (Oferty LongPlay, LongPlay

Bardziej szczegółowo

Promocyjny Plan Cenowy JA+ Firma 9. Rabat na abonament dla Abonentów aktywujących e-fakturę

Promocyjny Plan Cenowy JA+ Firma 9. Rabat na abonament dla Abonentów aktywujących e-fakturę REGULAMIN PROMOCJI JA+FIRMA DODATKOWE URZĄDZENIE ZA 0 ZŁ NA START RATY 36/36 (01) ( REGULAMIN PROMOCJI ) (XRA0136A01) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja JA+ Firma dodatkowe urządzenie za 0 zł na start

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty Heyah Internet non stop ( Oferta )

Regulamin oferty Heyah Internet non stop ( Oferta ) Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-222 Warszawa, Al. Jerozolimskie 181, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Oferta Promocyjna Stan Darmowy bez telefonu obowiązuje od 10 luty 2011 r. do odwołania.

Oferta Promocyjna Stan Darmowy bez telefonu obowiązuje od 10 luty 2011 r. do odwołania. Oferta Promocyjna Stan Darmowy bez telefonu obowiązuje od 10 luty 2011 r. do odwołania. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Aby skorzystać z Oferty Promocyjnej Stan Darmowy bez telefonu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Gadasz ( Regulamin )

Regulamin Promocji Gadasz ( Regulamin ) Regulamin Promocji Gadasz ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Gadasz ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel sp. z o.o. 1 ( Polkomtel ) i skierowana jest do Klientów, którzy w czasie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oferty Promocyjnej Starter dla wolontariuszy

Regulamin Oferty Promocyjnej Starter dla wolontariuszy Regulamin Oferty Promocyjnej Starter dla wolontariuszy obowiązuje od 07.01.2013 r. do wyczerpania zapasów modyfikowany 20.07.2013 r. I. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Oferta Promocyjna

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oferty Promocyjnej FORMUŁA iphone z Internetem dla Firm obowiązuje od 30 października 2012 r. do odwołania

Regulamin Oferty Promocyjnej FORMUŁA iphone z Internetem dla Firm obowiązuje od 30 października 2012 r. do odwołania Regulamin Oferty Promocyjnej FORMUŁA iphone z Internetem dla Firm obowiązuje od 30 października 2012 r. do odwołania I. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Z niniejszej Oferty Promocyjnej

Bardziej szczegółowo

OMG 39.90 OMG 59.90 OMG 79.90 OMG 29.90 OMG 49.90. Taryfa

OMG 39.90 OMG 59.90 OMG 79.90 OMG 29.90 OMG 49.90. Taryfa Załącznik nr 1 do Aneksu do Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci Plus dotyczący Sprzedaży Aparatów w ramach Programu Wymiany Aparatów dla osób fizycznych oraz przedsiębiorców - GADASZ

Bardziej szczegółowo

Oferta biznesowa dla Związek Pracodawców Ochrony Zdrowia Województwa Śląskiego

Oferta biznesowa dla Związek Pracodawców Ochrony Zdrowia Województwa Śląskiego Oferta biznesowa dla Związek Pracodawców Ochrony Zdrowia Województwa Śląskiego Warszawa, 2011-10-05 Szanowni Państwo Naszą misją jest świadczenie kompleksowych usług telefonii komórkowej przygotowywanych

Bardziej szczegółowo

USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE SIECI PLUS. dla : IPA Kraków

USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE SIECI PLUS. dla : IPA Kraków USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE SIECI PLUS dla : IPA Kraków Kraków, dnia 18/11/2013 Sukces odniesiesz wtedy, gdy sam poszukasz okoliczności. Jeśli nie zdołasz ich znaleźć, stwórz je sobie. - George Bernard Shaw

Bardziej szczegółowo

Promocja z kuponami Red Bull Mobile na Abonament (Edenred) obowiązuje od 5 listopada 2012r. do 31 marca 2013 r.

Promocja z kuponami Red Bull Mobile na Abonament (Edenred) obowiązuje od 5 listopada 2012r. do 31 marca 2013 r. Promocja z kuponami Red Bull Mobile na Abonament (Edenred) obowiązuje od 5 listopada 2012r. do 31 marca 2013 r. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Z niniejszej Oferty Promocyjnej mogą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Rozmowna w ofercie smartfonowej ( Regulamin )

Regulamin Promocji Rozmowna w ofercie smartfonowej ( Regulamin ) Regulamin Promocji w ofercie smartfonowej ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja w ofercie smartfonowej ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel sp. z o.o. 1 ( Polkomtel ) i skierowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Orange Biz

Regulamin promocji Orange Biz Regulamin promocji Orange Biz obowiązuje od dnia 11 kwietnia 2014 roku do odwołania 1 DEFINICJE 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką literą: a) Abonent

Bardziej szczegółowo

MAS/PDF11/0215. Strona 1 z 5 Regulamin promocyjnej usługi Nielimitowane MMSy

MAS/PDF11/0215. Strona 1 z 5 Regulamin promocyjnej usługi Nielimitowane MMSy Regulamin promocyjnej usługi w ofercie Smart Plan Halo II, Smart Plan Multi II, Smart Plan Multi II Max, Super Smart Plan obowiązuje od 12 lutego 2015 r. do odwołania ( Usługa ) to usługa promocyjna dostępna

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji: Plush Mix Sklep Internetowy ( Regulamin )

Regulamin Promocji: Plush Mix Sklep Internetowy ( Regulamin ) Regulamin Promocji: Plush Mix Sklep Internetowy ( Regulamin ) I Postanowienia ogólne 1. Promocja Plush Mix Sklep Internetowy ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel Sp. z o.o. 1 ( Polkomtel ) i

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Orange Open dla Firm

Regulamin promocji Orange Open dla Firm Regulamin promocji Orange Open dla Firm obowiązuje od dnia 14 kwietnia 2014 roku do odwołania 1 DEFINICJE 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką literą:

Bardziej szczegółowo

RP710/K_070312_Z1_1 Strona 1 z 5

RP710/K_070312_Z1_1 Strona 1 z 5 Regulamin korzystania z promocyjnej usługi Pakiety roamingowe data dla klienta biznesowego obowiązuje od dnia 7 marca 2012 roku do odwołania Postanowienia ogólne 1. Usługa Pakiety roamingowe data (dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oferty Promocyjnej Najlepsze biznesowe smartfony w FORMULE 4.0 S dla Firm obowiązuje od 10 stycznia 2013 r. do odwołania

Regulamin Oferty Promocyjnej Najlepsze biznesowe smartfony w FORMULE 4.0 S dla Firm obowiązuje od 10 stycznia 2013 r. do odwołania Regulamin Oferty Promocyjnej Najlepsze biznesowe smartfony w FORMULE 4.0 obowiązuje od 10 stycznia 2013 r. do odwołania I. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Z niniejszej Oferty Promocyjnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ FORMUŁA STACJONARNA

REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ FORMUŁA STACJONARNA REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ FORMUŁA STACJONARNA obowiązuje od 14 października 2014 r. do odwołania I. OGÓLNE WARUNKI SKORZYSTANIA Z OFERTY PROMOCYJNEJ 1. W celu skorzystania z niniejszej Oferty Promocyjnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Ekstra Strefa Firmowa

Regulamin usługi Ekstra Strefa Firmowa Regulamin usługi Ekstra Strefa Firmowa obowiązuje od dnia 23 stycznia 2014 roku do odwołania Definicje 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką literą:

Bardziej szczegółowo

Oferta Promocyjna Play Online dla Firm 4G LTE na Chwilę tylko SIM obowiązuje od 22.11.2013 r. do odwołania

Oferta Promocyjna Play Online dla Firm 4G LTE na Chwilę tylko SIM obowiązuje od 22.11.2013 r. do odwołania Oferta Promocyjna Play Online dla Firm 4G LTE na Chwilę tylko SIM obowiązuje od 22.11.2013 r. do odwołania I. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej Play Online dla Firm 4G LTE na Chwilę tylko

Bardziej szczegółowo

regulamin promocji Karuzela Nagród obowiązuje od 01.01.2014 do odwołania

regulamin promocji Karuzela Nagród obowiązuje od 01.01.2014 do odwołania regulamin promocji Karuzela Nagród obowiązuje od 01.01.2014 do odwołania 1. Karuzela Nagród ( Promocja ) to usługa promocyjna dostępna dla wszystkich Abonentów taryf One, POP, Nowe Go oraz Abonentów oferty

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Gadasz w Sklepie Internetowym ( Regulamin )

Regulamin Promocji Gadasz w Sklepie Internetowym ( Regulamin ) Regulamin Promocji Gadasz w Sklepie Internetowym ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Gadasz w sklepie Internetowym ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel sp. z o.o. 1 ( Polkomtel )

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oferty Promocyjnej FORMUŁA EUROPA UNLIMITED dla Firm Internet z biletem LOT

Regulamin Oferty Promocyjnej FORMUŁA EUROPA UNLIMITED dla Firm Internet z biletem LOT Regulamin Oferty Promocyjnej FORMUŁA EUROPA UNLIMITED dla Firm Internet z biletem LOT obowiązuje od 16 października 2013r. do odwołania. I. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. W celu skorzystania

Bardziej szczegółowo

Abonament. Połączenia w ramach usługi System Plus ZZMK - Bez Limitu. Opłata za wysłanie 1 wiadomości SMS do sieci Plus

Abonament. Połączenia w ramach usługi System Plus ZZMK - Bez Limitu. Opłata za wysłanie 1 wiadomości SMS do sieci Plus Abonament Liczba darmowych minut wliczonych w Abonament do wszystkich sieci Liczba darmowych sms-ów do sieci Plus Liczba darmowych minut wliczonych w Abonament do wszystkich numerów w sieci Plus (których

Bardziej szczegółowo

1 Zasady ogólne. 2 Opis Promocji

1 Zasady ogólne. 2 Opis Promocji Regulamin Promocji Internet dla Każdego K - Trafny Wybór z dnia 30 października 2012 r. obowiązuje od 30.10.10.2012.2012 r. do 31.12.2012.2012 r. lub do odwołania 1 Zasady ogólne 1. Niniejszy Regulamin

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia Ogólne

1 Postanowienia Ogólne Regulamin Usługi "Dostęp do Windows Store w Plusie" wersja z dnia 26.06.2015r. 1 Postanowienia Ogólne 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia będą miały poniżej nadane znaczenie: a) Abonent podmiot będący

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Bonus Plus w programie smartdom. I. Postanowienia ogólne

Regulamin Promocji Bonus Plus w programie smartdom. I. Postanowienia ogólne Obowiązuje od 01/04/2014 r. I. Postanowienia ogólne Regulamin Promocji Bonus Plus w programie smartdom 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i tryb przeprowadzenia Promocji Bonus Plus w programie smartdom

Bardziej szczegółowo

Regulamin Orange dla uczestników Programu PAYBACK

Regulamin Orange dla uczestników Programu PAYBACK Regulamin Orange dla uczestników Programu PAYBACK obowiązuje od dnia 1 stycznia 2014 r do odwołania 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy regulamin określa zasady naliczania punktów PAYBACK w Programie

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Zimowe brzmienia z Muzą bez limitu w ramach usługi Muzyka Tu i Tam" obowiązuje od dnia 27 grudnia 2014 r.

Regulamin promocji Zimowe brzmienia z Muzą bez limitu w ramach usługi Muzyka Tu i Tam obowiązuje od dnia 27 grudnia 2014 r. OGSM/PDF01/1214 Regulamin promocji Zimowe brzmienia z Muzą bez limitu w ramach usługi Muzyka Tu i Tam" obowiązuje od dnia 27 grudnia 2014 r. włącznie 1. Organizatorem Promocji Zimowe brzmienia z Muzą bez

Bardziej szczegółowo

79 Abonament dla Abonentów nieaktywujących e-faktury. 39 zł. (47,97 zł z VAT) 29 zł (35,67 zł z VAT) 1GB ( Pakiet 1 GB Non Stop )

79 Abonament dla Abonentów nieaktywujących e-faktury. 39 zł. (47,97 zł z VAT) 29 zł (35,67 zł z VAT) 1GB ( Pakiet 1 GB Non Stop ) ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ANEKSU DO UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI PLUS DOTYCZĄCEGO UDZIAŁU W PROMOCJI ANZ DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ANZ Nowa profesjonalna oferta dla firm dla stałych klientów

Bardziej szczegółowo

Warunki oferty promocyjnej Internet w zestawie z telefonem w tu biedronka"

Warunki oferty promocyjnej Internet w zestawie z telefonem w tu biedronka Warunki oferty promocyjnej Internet w zestawie z telefonem w tu biedronka" Czas obowiązywania promocji: od dnia 01.12.2014 roku do dnia 31.03.2015 roku Nazwa oferty: Internet w zestawie z telefonem w tu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oferty Promocyjnej FORMUŁA MIX z Internetem tylko SIM (12) Obowiązuje od 16.10.2013 r. do odwołania.

Regulamin Oferty Promocyjnej FORMUŁA MIX z Internetem tylko SIM (12) Obowiązuje od 16.10.2013 r. do odwołania. Regulamin Oferty Promocyjnej FORMUŁA MIX z Internetem tylko SIM (12) Obowiązuje od 16.10.2013 r. do odwołania. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Z niniejszej Oferty Promocyjnej, z zastrzeżeniem

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Pakiety Roamingowe Data dla klienta biznesowego

Regulamin usługi Pakiety Roamingowe Data dla klienta biznesowego Regulamin usługi Pakiety Roamingowe Data dla klienta biznesowego obowiązuje od dnia 16 maja 2014 roku do odwołania Postanowienia ogólne 1. Usługa Pakiety roamingowe data (dalej Usługa ) to usługa spółki

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii komórkowej wraz z dostawą aparatów telefonicznych GSM oraz modemu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI INFORMATYK. 1 [Postanowienia ogólne]

REGULAMIN USŁUGI INFORMATYK. 1 [Postanowienia ogólne] REGULAMIN USŁUGI INFORMATYK 1 [Postanowienia ogólne] 1. Regulamin usługi Informatyk ( Regulamin ) określa warunki i zakres świadczenia przez Polkomtel Sp. z o.o. usługi o nazwie Informatyk ( Usługa ).

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Halo Granie Obowiązuje od 01.01.2014

Regulamin usługi Halo Granie Obowiązuje od 01.01.2014 RP441_090511_1_OGSM/PDF01/0511, Strona 1 z 1111 Regulamin usługi Halo Granie Obowiązuje od 01.01.2014 1 Zakres Usługi 1. Usługa Halo Granie na podstawie niniejszego regulaminu jest oferowana od 9.05.2011

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Oferta Specjalna dla Członków Ochotniczej Straży Pożarnej obowiązuje od dnia 10 maja 2013 roku do odwołania

Regulamin promocji Oferta Specjalna dla Członków Ochotniczej Straży Pożarnej obowiązuje od dnia 10 maja 2013 roku do odwołania Regulamin promocji Oferta Specjalna dla Członków Ochotniczej Straży Pożarnej obowiązuje od dnia 10 maja 2013 roku do odwołania 1 - DEFINICJE 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące

Bardziej szczegółowo

regulamin promocji Internet LTE dla Firm obowiązuje od dnia 22 czerwca 2015 roku do odwołania

regulamin promocji Internet LTE dla Firm obowiązuje od dnia 22 czerwca 2015 roku do odwołania regulamin promocji obowiązuje od dnia 22 czerwca 2015 roku do odwołania 1 Definicje 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką literą: 1) Cennik Terminali

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z planu nju dodatkowy w ofercie nju z rachunkiem

Regulamin korzystania z planu nju dodatkowy w ofercie nju z rachunkiem Regulamin korzystania z planu nju dodatkowy w ofercie nju z rachunkiem obowiązuje od 27 kwietnia 2015 r. do odwołania Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady korzystania z planu taryfowego

Bardziej szczegółowo