Program Uczenie się przez całe życie Erasmus Wniosek 2013 Intensywne kursy językowe Erasmusa (EILC)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program Uczenie się przez całe życie Erasmus Wniosek 2013 Intensywne kursy językowe Erasmusa (EILC)"

Transkrypt

1 Program Uczenie się przez całe życie Erasmus Wniosek 2013 Intensywne kursy językowe Erasmusa (EILC) TABELE, O KTÓRYCH MOWA W NIEKTÓRYCH POLACH ZOSTAŁY ZAMIESZCZONE W ANEKSIE NA KOŃCU FORMULARZA. 1. DANE WYMAGANE DO ZŁOŻENIA WNIOSKU Program Uczenie się przez całe życie (LLP) Zaproszenie do składania wniosków Złożono do Instytucja wnioskująca (nazwa) W przypadku szkół wyższych kod Erasmusa (np. PL BIALYST10) Data Erasmus Typ działania Intensywne kursy językowe Erasmusa 2013 Narodowej Agencji Programu Uczenie się przez całe życie, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, ul. Mokotowska 43, Warszawa W przypadku wątpliwości co do stosowanych kodów, prosimy zwrócić się do Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego: ; albo do Narodowej Agencji Programu Uczenie się przez całe życie : 1

2 LISTA CZYNNOŚCI KONTROLNYCH Przed złożeniem wniosku do Narodowej Agencji, prosimy upewnić się, że: wniosek został złożony w systemie on-line na stronie internetowej w terminie do 1 lutego 2013 r., godz. 23:59 oraz w formie dokumentu wydrukowanego z systemu on-line w terminie do 1 lutego 2013 r. (decyduje data stempla pocztowego); użyli Państwo właściwego oficjalnego formularza wniosku dla danego działania; wszystkie wymagane pola formularza zostały wypełnione; wniosek został wypełniony komputerowo; wniosek został sporządzony w jednym z języków urzędowych UE. Wniosek może również zostać sporządzony w jednym z języków krajów EFTA/EOG lub krajów kandydujących, lecz w takim przypadku musi mu towarzyszyć streszczenie w jęz. angielskim, francuskim lub niemieckim; wniosek spełnia wszystkie kryteria poprawności formalnej dla danego działania określone w Zaproszeniu do składania wniosków ; wniosek zawiera oryginalny podpis osoby upoważnionej do składania podpisu w imieniu instytucji/organizacji wnioskującej, jak również oryginalną pieczęć tej instytucji/organizacji; dotrzymano terminu składania wniosków określonego w Zaproszeniu do składania wniosków. Uwaga! Jeżeli Państwa instytucja/organizacja jest instytucją/organizacją działającą w sektorze edukacyjnym i szkoleniowym, która uzyskiwała ponad 50% swoich rocznych przychodów w ostatnich dwóch latach ze źródeł publicznych (z wyłączeniem funduszy wspólnotowych) lub która jest nadzorowana przez organy publiczne lub ich przedstawicieli, uznaje się, że ma ona wystarczającą zdolność finansową i administracyjną do prowadzenia wnioskowanego przedsięwzięcia. W przypadku, gdy Państwa instytucja/organizacja nie zalicza się do tej kategorii, Narodowa Agencja zastrzega sobie prawo do zażądania kopii bilansu oraz rachunku wyników za ostatni okres sprawozdawczy albo opinii niezależnego biegłego rewidenta lub zewnętrznej firmy audytorskiej poświadczającej bilans za ostatni okres sprawozdawczy w celu upewnienia się, że Państwa instytucja/organizacja posiada niezbędną zdolność finansową i administracyjną. 2

3 INFORMACJE OGÓLNE Przed wypełnieniem niniejszego formularza należy zapoznać się z Zaproszeniem do składania wniosków 2013 (2013 Call for Proposals) opublikowanym przez Komisję Europejską i Narodową Agencję oraz z odpowiednimi rozdziałami Przewodnika dla wnioskodawców - Program Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme Guide for 2013), które zawierają dodatkowe informacje o terminach składania wniosków, formalnych i jakościowych kryteriach przyznawania dofinansowania oraz adresach Narodowych Agencji, do których należy wysyłać wnioski. Linki do wszystkich tych dokumentów i dalsze informacje można znaleźć na stronie programu Uczenie się przez całe życie pod adresem: oraz na stronie Narodowej Agencji: Niniejszy formularz wypełnia instytucja organizująca intensywny/e kurs/y językowy/e Erasmusa (EILC). Wniosek należy złożyć do Narodowej Agencji do dnia 1 lutego 2013 r. Instytucje organizujące kursy EILC uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie to szkoły wyższe (SW) posiadające Kartę Uczelni Erasmusa lub inne instytucje specjalizujące się w nauczaniu języka polskiego jako obcego. Wniosek należy złożyć w systemie on-line na stronie internetowej oraz w postaci 2 egzemplarzy drukowanych (wydruk poprawnie złożonego wniosku z systemu on-line), opatrzonych oryginalnymi podpisami i pieczęciami, które należy przesłać na adres: Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji ul. Mokotowska Warszawa Narodowa Agencja może zwrócić się do wnioskodawców o przedstawienie dodatkowych informacji dotyczących wniosku EILC. Przed złożeniem wniosku każdy wnioskodawca powinien zapoznać się z informacjami zamieszczonymi na stronie internetowej swojej Narodowej Agencji (www.erasmus.org.pl). Wybrani w drodze konkursu wnioskodawcy będą zobowiązani wypełnić w terminie 7 dni od zawiadomienia o akceptacji wniosku formularz informacyjny instytucji organizującej kursy (Organising Institution s information form), w którym przedstawią informacje nt. kursu EILC dla potencjalnych uczestników (w jęz. angielskim). Formularz informacyjny instytucji organizującej kursy zostanie opublikowany pod następującym adresem na portalu Europa: Jeżeli instytucja planuje organizację intensywnych kursów językowych Erasmusa zarówno przed początkiem semestru jesiennego 2013 (kursy letnie), jak i semestru wiosennego 2014 (kursy zimowe), w niniejszym formularzu wniosku należy przedstawić informacje nt. wszystkich planowanych kursów (w punkcie 3.2). Do wszystkich wnioskodawców zostanie przesłane potwierdzenie otrzymania wniosku. 3

4 2. DANE WNIOSKODAWCY 2.1 INSTYTUCJA WNIOSKUJĄCA Instytucją wnioskującą jest szkoła wyższa (SW) lub inna instytucja specjalizująca się w nauczaniu języków, która będzie odpowiedzialna za organizację intensywnego kursu językowego Erasmusa. Wpisując dane z tabel referencyjnych należy podać zarówno kod jak i opis w celu uniknięcia nieporozumień. Pełna oficjalna nazwa w oryginalnym języku i brzmieniu Nazwa w alfabecie łacińskim, jeśli w oryginale używany jest inny alfabet (nie dot.) Typ instytucji [Tabela A typ instytucji] Sektor gospodarki Status prawny Prywatna Publiczna Nastawiona na zysk/ Nastawiona na zysk typu non-profit typu non profit Adres siedziby Kod pocztowy Miasto Kraj W przypadku SW, nr Karty Uczelni Erasmusa (EUC)* W przypadku SW, kod Erasmusa* (np. PL BIALYST01) [patrz Tabela B Sektor gospodarki] *Jeżeli mają Państwo wątpliwości dotyczące kodów, prosimy o kontakt z Agencją Wykonawczą ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA): ; lub z Narodową Agencją: 4

5 2.2 OSOBA KONTAKTOWA Tytuł Imię Nazwisko Wydział/jednostka Stanowisko Adres służbowy Kod pocztowy Miasto Kraj Telefon 1 Telefon 2 Telefon komórkowy Faks (służbowy) Ogólny opis instytucji, jeżeli nie jest ona SW posiadającą Kartę Uczelni Erasmusa Prosimy opisać wielkość instytucji, zakres działania, obszary specjalizacji i kompetencji, a także specjalistyczne przygotowanie w dziedzinie, której dotyczy kurs EILC. (Limit: 1 strona/30 wierszy). W przypadku załączania CV, prosimy skorzystać z wzorca Europass: on?locale_id=1 5

6 2.3 OŚWIADCZENIE PRAWNEGO PRZEDSTAWICIELA INSTYTUCJI WNIOSKUJĄCEJ Niniejsza część wniosku musi zostać podpisana przez osobę upoważnioną do podejmowania prawnie wiążących zobowiązań w imieniu instytucji wnioskującej oraz opatrzona pieczęcią tej instytucji. OSOBA UPOWAŻNIONA DO PODPISANIA UMOWY FINANSOWEJ Tytuł Imię Nazwisko Instytucja Wydział/jednostka Stanowisko Adres służbowy Kod pocztowy Miasto Kraj Telefon Tel. 2 Faks DEKLARACJA Ja, niżej podpisany, wnioskuję do mojej Narodowej Agencji o dofinansowanie dla instytucji, którą reprezentuję, w wysokości określonej w punkcie 4 niniejszego wniosku. Oświadczam, że: wszystkie informacje zawarte w niniejszym wniosku są, zgodnie z moją najlepszą wiedzą, prawidłowe; instytucja, którą reprezentuję posiada zdolność prawną do uczestniczenia w konkursie ogłoszonym w Zaproszeniu do składania wniosków ORAZ instytucja, którą reprezentuję posiada zdolność finansową i operacyjną do zrealizowania proponowanego projektu lub programu pracy LUB instytucja, którą reprezentuję jest uznana za 'instytucję publiczną' zgodnie z definicją określoną w Zaproszeniu do składania wniosków i może na żądanie przedstawić dowód takiego statusu, a mianowicie świadczy usługi edukacyjne oraz o (a) albo przynajmniej 50% jej rocznych przychodów w ostatnich dwóch latach pochodziło ze źródeł publicznych; o lub (b) jest nadzorowana przez organy publiczne lub ich przedstawicieli. Jestem upoważniony/a przez moją instytucję do podpisywania w jej imieniu umów o dofinansowanie ze źródeł Wspólnoty. Zaświadczam, że instytucja, którą reprezentuję lub osoby wchodzące w skład jej organów: nie ogłosiła upadłości, nie podlega likwidacji, jej działalnością nie zarządza sąd, nie prowadzi postępowania układowego z wierzycielami, nie zawiesiła działalności gospodarczej, nie podlega postępowaniu sądowemu dotyczącemu tych kwestii, ani nie znajduje się w podobnej sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w ustawodawstwie krajowym; nie zostały skazane za przestępstwo dotyczące etyki zawodowej wyrokiem wydanym prawomocnie, który ma walor rzeczy osądzonej (res judicata); nie są winne ciężkiego wykroczenia zawodowego, udowodnionego wszelkimi środkami, jakie Narodowa Agencja może uzasadnić; wypełniła zobowiązania odnoszące się do opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne lub podatków zgodnie z przepisami prawa kraju, w którym ma siedzibę lub z przepisami prawa kraju, w którym umowa ma być realizowana; 6

7 nie wydano w odniesieniu do nich prawomocnego wyroku, któremu przysługuje walor rzeczy osądzonej (res judicata) w odniesieniu do nadużyć finansowych, korupcji, udziału w organizacji przestępczej lub jakiegokolwiek innego działania niezgodnego z prawem, szkodzącego finansowym interesom Wspólnot; nie podlega aktualnie karom administracyjnym wymienionym w artykule 96(1) Rozporządzenia Finansowego (Rozporządzenie Rady nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r., z późniejszymi zmianami). Przyjmuję do wiadomości, że Instytucji, którą reprezentuję nie zostanie przyznane dofinansowanie, jeżeli podczas trwania procedury przyznawania dofinansowania będzie ona znajdować się w sytuacji niezgodnej z którymkolwiek z wyżej poświadczonych stwierdzeń, bądź znajdzie się w sytuacji opisanej poniżej: o wystąpi w jej przypadku konflikt interesów (ze względów rodzinnych, osobistych lub politycznych lub z powodu wspólnych interesów narodowych, gospodarczych lub wszelkich innych wspólnych interesów z organizacją lub osobami, które są o bezpośrednio lub pośrednio zaangażowane w proces przyznawania dofinansowania); będzie winna podania nieprawdziwych informacji wymaganych przez Narodową Agencję jako warunek udziału w procedurze przyznawania dofinansowania lub też nie poda tych informacji. W przypadku akceptacji niniejszego wniosku, Narodowa Agencja ma prawo do opublikowania nazwy i adresu instytucji, przedmiotu dofinansowania i wysokości przyznanej kwoty. Przyjmuję do wiadomości i potwierdzam, że na instytucję, którą reprezentuję mogą zostać nałożone kary administracyjne i finansowe, jeżeli zostanie ona uznana winną podania nieprawdziwych informacji lub jeśli w sposób istotny nie wywiąże się z obowiązków wynikających z uprzednio zawartej umowy lub procedury przyznawania dofinansowania. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH Wniosek o dofinansowanie będzie przetwarzany elektronicznie. Wszystkie dane osobowe (takie jak imię i nazwisko, adres i CV itp.) przetwarzane będą zgodnie z Rozporządzeniem (KE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego oraz Rady z dn. 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy Wspólnotowe i o swobodzie przepływu takich danych, jak również zgodnie z polską ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Informacje podane przez wnioskodawcę potrzebne do oceny składanego wniosku wykorzystywane będą jedynie w wyżej wymienionym celu przez wydział odpowiedzialny za dany program. Na żądanie wnioskodawcy dane osobowe mogą zostać wysłane do wnioskodawcy w celu poprawienia bądź uzupełnienia. Wszelkie zapytania dotyczące danych powinny być kierowane do właściwej Agencji Narodowej, do której należy składać wniosek. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Beneficjenci mają prawo odwołać się w dowolnym momencie do Europejskiego Inspektora Ochrony Danych. (http://www.edps.europa.eu/00_home.htm) Podpis: Data: Imię i nazwisko osoby składającej podpis: Stanowisko w instytucji: Nazwa instytucji wnioskującej: Pieczęć instytucji: 7

8 3. OPIS 3.1 ZWIĄZEK Z CELAMI OPERACYJNYMI PROGRAMU Prosimy zaznaczyć w tabeli cele programu Erasmus, do których odnosi się Państwa wniosek poza pierwszym już zaznaczonym; jeżeli takich brak, prosimy zostawić puste pola. Główne cele programu X Poprawa pod względem jakościowym i ilościowym mobilności studentów oraz kadry nauczycielskiej w całej Europie tak, aby do roku 2013 co najmniej trzy miliony osób wzięły udział w mobilności studenckiej w ramach programu Erasmus i poprzedzających go programów (ERA-OpObj-1); Poprawa pod względem jakościowym i ilościowym współpracy wielostronnej między szkołami wyższymi w Europie (ERA-OpObj-2); Zwiększanie stopnia przejrzystości i zgodności kwalifikacji nabytych w Europie w szkołach wyższych ogólnych i zawodowych (ERA-OpObj-3); Poprawa pod względem jakościowym i ilościowym współpracy wielostronnej między szkołami wyższymi w Europie a przedsiębiorstwami (ERA-OpObj-4); Ułatwianie rozwoju innowacyjnych praktyk w dziedzinie edukacji i szkoleń na poziomie szkolnictwa wyższego oraz przenoszenia tych praktyk, w tym również między krajami uczestniczącymi w programie (ERA-OpObj-5); Wspieranie tworzenia innowacyjnych treści, usług, metodologii nauczania oraz praktyk w zakresie uczenia się przez całe życie, opartych na technologiach informacyjno-komunikacyjnych (ERA-OpObj-6). Prosimy opisać, jak i w jakim stopniu proponowane przez Państwa kursy przyczynią się do osiągnięcia tych celów. (Maksymalnie 1 strona/30 wierszy). 3.2 CELE I PLAN PRACY Prosimy w sposób klarowny określić następujące aspekty proponowanych przez Państwa intensywnych kursów językowych Erasmusa (opis może zajmować maksymalnie 2 strony/łącznie 60 wierszy): język oferowanych kursów, cele kursów, liczba planowanych kursów (jeden kurs oznacza kurs dla jednej, odrębnej grupy liczącej ok. 15 osób) poziom kursów (dla początkujących, średnio zaawansowanych), przybliżony termin lub terminy organizacji kursów w sezonie letnim i ewentualnie zimowym; planowana liczba uczestników ogółem i pojedynczych kursów (prosimy sprecyzować, czy planują Państwo zróżnicować liczbę uczestników poszczególnych kursów); liczba nauczycieli i innych pracowników instytucji zaangażowanych w organizację i prowadzenie poszczególnych kursów, spodziewane efekty kształcenia/uczenia się, plan pracy (program kursów), czas trwania kursu(ów) EILC: łączna liczba godzin zajęć, liczba godzin obowiązkowych zajęć językowych, liczba godzin konwersacji/laboratorium językowego, liczba godzin zajęć dodatkowych itp. 8

9 program kulturalny stanowiący część kursu (prosimy wymienić elementy programu w punktach) UCZESTNICY Grupa docelowa Studenci Przewidywana liczba uczestników jednego kursu (tj. kursu dla jednej grupy) Prosimy pamiętać, że minimalna liczba uczestników jednego kursu to 10 osób. Jeżeli w kursie uczestniczyć będzie mniej niż 10 osób, wysokość przyznanych środków finansowych może zostać zredukowana na etapie płatności końcowej. 3.3 METODOLOGIA Prosimy opisać następujące aspekty proponowanych przez Państwa kursów EILC (maksymalnie 2 strony/łącznie 60 wierszy): metody nauczania, jakie będą stosowane, program dydaktyczny i jego dostosowanie do potrzeb uczestników; możliwość wprowadzenia elementów związanych z nauczaniem języka konkretnej dziedziny; rodzaj i tematyka zajęć dodatkowych, wykorzystanie e-programów do nauki języka, materiały dydaktyczne; metody oceny osiągnięć studentów w trakcie i na zakończenie kursów (ustne/pisemne testy/egzaminy itp.), ustalenia dotyczące uznawalności akademickiej: wydanie zaświadczeń, przyznanie punktów ECTS, rozwiązania organizacyjne (standard i koszty zakwaterowania i wyżywienia dla uczestników, przyjęcie uczestników/dzień powitalny, opieka nad studentami opiekunowie, ich przygotowanie, znajomość języków itp.). 3.4 INFORMACJE DOTYCZĄCE ORGANIZATORA KURSÓW Prosimy o podanie zwięzłych informacji (maksymalnie 1 strona/30 wierszy) dotyczących: przygotowania, kwalifikacji i doświadczenia nauczycieli prowadzących kursy, ze szczególnym uwzględnieniem nauczycieli języka polskiego; zaplecze kursu: wyposażenie techniczne, sprzęt dostępny w salach lekcyjnych, pomoce naukowe, biblioteka, laboratorium językowe itp. 9

10 3.5 REZULTATY I ICH UPOWSZECHNIANIE Prosimy o podanie zwięzłych informacji (maksymalnie 1 strona/30 wierszy) dotyczących następujących aspektów: przewidywane rezultaty kursów efekty kształcenia/uczenia się studentów (pozytywny wpływ na kompetencje językowe), Planowane działania mające na celu rozpowszechnienie informacji nt. kursów EILC i wykorzystanie ich rezultatów. 4. WNIOSKOWANA KWOTA DOFINANSOWANIA Z FUNDUSZY UE INTENSYWNE KURSY JĘZYKOWE ERASMUSA (EILC) Obowiązująca zryczałtowana stawka na organizację kursów EILC w Polsce na jeden kurs Liczba organizowanych kursów EILC Łączna wnioskowana kwota dofinansowania z tytułu organizacji kursów EILC, w 10

11 ZAŁĄCZNIK: TABELE REFERENCYJNE Podczas wypełniania formularza wniosku 2013 należy korzystać z poniższych tabel. W przypadku, gdy w formularzu jest mowa o danej tabeli, opcje wypełnienia danego pola znajdują się w tabeli poniżej. W celu uniknięcia nieporozumień należy wpisać kod i opis. Tabela A Typ instytucji Kod Opis EDU-ADLT EDU-UNIV NFP PUB-COMP RES-HE OTH Instytucja kształcenia dorosłych Uczelnia lub instytucja szkolnictwa wyższego (szkolnictwo wyższe) Organizacje/instytucje non-profit, organizacje/stowarzyszenia społeczne i charytatywne, organizacje pozarządowe (NGOs) Spółka/firma prywatna Ośrodki badawcze szkół wyższych Inne Tabela B Sektor gospodarki (NACE) Kod Opis P S EDUKACJA INNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 11

Erasmus+ Formularz wniosku. Konkurs: 2014. Mobilność edukacyjna. A. Informacje ogólne. B. Informacje o projekcie. B.1. Dane identyfikacyjne projektu

Erasmus+ Formularz wniosku. Konkurs: 2014. Mobilność edukacyjna. A. Informacje ogólne. B. Informacje o projekcie. B.1. Dane identyfikacyjne projektu A. Informacje ogólne Niniejszy formularz wniosku składa się z następujących głównych części: - Informacje o projekcie: w tej części należy podać podstawowe informacje dotyczące projektu, jaki zostanie

Bardziej szczegółowo

Konkurs: 2014. Dialog z zainteresowanymi stronami (interesariuszami) i promowanie polityki

Konkurs: 2014. Dialog z zainteresowanymi stronami (interesariuszami) i promowanie polityki A. Informacje ogólne Niniejszy formularz wniosku składa się z następujących głównych części: - Informacje o projekcie: w tej części należy podać podstawowe informacje na temat projektu, jaki zostanie złożony

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Formularz wniosku. Konkurs: 2014 KA2 - Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk. A. Informacje ogólne. B. Informacje o projekcie

Erasmus+ Formularz wniosku. Konkurs: 2014 KA2 - Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk. A. Informacje ogólne. B. Informacje o projekcie A. Informacje ogólne Erasmus+ Niniejszy formularz wniosku składa się z następujących głównych części: - Informacje o projekcie: w tej części należy podać podstawowe informacje na temat projektu, jaki zostanie

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Formularz wniosku. Konkurs: 2014. Mobilność edukacyjna. A. Informacje ogólne. B. Informacje o projekcie. B.1. Dane identyfikacyjne projektu

Erasmus+ Formularz wniosku. Konkurs: 2014. Mobilność edukacyjna. A. Informacje ogólne. B. Informacje o projekcie. B.1. Dane identyfikacyjne projektu A. Informacje ogólne Niniejszy formularz wniosku składa się z następujących głównych części: - Informacje o projekcie: w tej części należy podać podstawowe informacje dotyczące projektu, jaki zostanie

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Formularz wniosku. Konkurs: 2014. Mobilność edukacyjna osób. A. Informacje ogólne. B. Informacje o projekcie

Erasmus+ Formularz wniosku. Konkurs: 2014. Mobilność edukacyjna osób. A. Informacje ogólne. B. Informacje o projekcie A. Informacje ogólne Niniejszy formularz wniosku składa się z następujących głównych części: - Informacje o projekcie: w tej części należy podać podstawowe informacje na temat projektu, jaki zostanie złożony

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Formularz wniosku. Konkurs: 2014 KA2 - Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk. A. Informacje ogólne. B. Informacje o projekcie

Erasmus+ Formularz wniosku. Konkurs: 2014 KA2 - Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk. A. Informacje ogólne. B. Informacje o projekcie A. Informacje ogólne Erasmus+ Niniejszy formularz wniosku składa się z następujących głównych części: - Informacje o projekcie: w tej części należy podać podstawowe informacje na temat projektu, jaki zostanie

Bardziej szczegółowo

"Uczenie się przez całe życie" Program

Uczenie się przez całe życie Program A. INFORMACJE OGÓLNE Przed wypełnieniem niniejszego formularza wniosku, należy zapoznać się z "Zaproszeniem do składania wniosków 2013" opublikowanym przez Komisję Europejską oraz przez Narodową Agencję

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Formularz wniosku. Konkurs: A. Informacje ogólne. B. Informacje o projekcie. B.1. Dane identyfikacyjne projektu

Erasmus+ Formularz wniosku. Konkurs: A. Informacje ogólne. B. Informacje o projekcie. B.1. Dane identyfikacyjne projektu A. Informacje ogólne Niniejszy formularz wniosku składa się z następujących głównych części: - Informacje o projekcie: w tej części należy podać podstawowe informacje na temat projektu, jaki zostanie złożony

Bardziej szczegółowo

Niniejszy formularz raportu służy wyłącznie do testowania przez Komisję Europejską / Narodowe Agencje. Proszę nie rozpowszechniać!

Niniejszy formularz raportu służy wyłącznie do testowania przez Komisję Europejską / Narodowe Agencje. Proszę nie rozpowszechniać! Niniejszy formularz raportu służy wyłącznie do testowania przez Komisję Europejską / Narodowe Agencje. Proszę nie rozpowszechniać! A. INFORMACJE OGÓLNE ŚRODOWISKO: ACC Prosimy o wypełnienie, podpisanie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ WNIOSKU O PARTNERSTWO

FORMULARZ WNIOSKU O PARTNERSTWO Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji FORMULARZ WNIOSKU O PARTNERSTWO PODSTAWOWE INFORMACJE Dane wnioskodawcy:... (pełna oficjalna nazwa/imię i nazwisko) Kraj rejestracji/narodowość Osoba do kontaktów Będzie

Bardziej szczegółowo

Przykład. Erasmus+ Formularz wniosku. Konkurs: A. Informacje ogólne. B. Informacje o projekcie. B.1. Dane identyfikacyjne projektu

Przykład. Erasmus+ Formularz wniosku. Konkurs: A. Informacje ogólne. B. Informacje o projekcie. B.1. Dane identyfikacyjne projektu A. Informacje ogólne Przykład Niniejszy formularz wniosku składa się z następujących głównych części: - Informacje o projekcie: w tej części należy podać podstawowe informacje dotyczące projektu, jaki

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Krajowe Centrum Europass

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Krajowe Centrum Europass Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Krajowe Centrum Europass Europass jest Inicjatywą Komisji Europejskiej umożliwiającą każdemu obywatelowi Europy lepszą prezentację kwalifikacji i umiejętności zawodowych.

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Program Erasmus Zasady ubiegania się o dofinansowanie projektu typu kurs intensywny konkurs w roku 2009 Spotkanie

Bardziej szczegółowo

Formularz raportu postępów i zasady oceny

Formularz raportu postępów i zasady oceny Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Formularz raportu postępów i zasady oceny Warszawa, 11 czerwca 2013 Plan wystąpienia Omówienie formularza raportu

Bardziej szczegółowo

Niniejszy formularz raportu służy wyłącznie do testowania przez Komisję Europejską / Narodowe Agencje. Proszę nie rozpowszechniać!

Niniejszy formularz raportu służy wyłącznie do testowania przez Komisję Europejską / Narodowe Agencje. Proszę nie rozpowszechniać! Niniejszy formularz raportu służy wyłącznie do testowania przez Komisję Europejską / Narodowe Agencje. Proszę nie rozpowszechniać! A. INFORMACJE OGÓLNE ŚRODOWISKO: ACC Prosimy o wypełnienie, podpisanie

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do wyrażenia zainteresowania nr MARKT/2006/11/G: Dostawcy danych w dziedzinie usług finansowych FORMULARZ WNIOSKU

Zaproszenie do wyrażenia zainteresowania nr MARKT/2006/11/G: Dostawcy danych w dziedzinie usług finansowych FORMULARZ WNIOSKU FORMULARZ WNIOSKU Szanowni Państwo! W załączeniu przesyłamy wniosek [nazwa usługodawcy] w odpowiedzi na zaproszenie do wyrażenia zainteresowania w dziedzinie usług finansowych dla dostawców danych. SEKCJA

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Krajowe Centrum Europass

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Krajowe Centrum Europass Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Krajowe Centrum Europass Europass jest Inicjatywą Komisji Europejskiej umożliwiającą każdemu obywatelowi Europy lepszą prezentację kwalifikacji i umiejętności zawodowych.

Bardziej szczegółowo

Jednolity europejski dokument zamówienia (ESPD)

Jednolity europejski dokument zamówienia (ESPD) Jednolity europejski dokument (ESPD) Część I: Informacje dotyczące postępowania o udzielenie oraz instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego Informacje na temat publikacji W przypadku postępowań

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje techniczne

Podstawowe informacje techniczne Instrukcja merytoryczna wypełnienia wniosku (eform) Asystentury Comeniusa 2013 Asystenci Podstawowe informacje techniczne UWAGA! BARDZO WAŻNE: Nie wypełniamy wniosku otwartego ze strony internetowej. Plik

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji studentów na wyjazdy stypendialne w ramach programu Erasmus+. ROK AKADEMICKI 2014/2015.

Zasady rekrutacji studentów na wyjazdy stypendialne w ramach programu Erasmus+. ROK AKADEMICKI 2014/2015. Zasady rekrutacji studentów na wyjazdy stypendialne w ramach programu Erasmus+. ROK AKADEMICKI 2014/2015. W związku z rozpoczęciem nowego programu Erasmus+ w roku 2014/15 Uniwersytet Zielonogórski zastrzega

Bardziej szczegółowo

RAPORT CZĘŚCIOWY MERYTORYCZNY do Umowy finansowej nr za okres od do.. FUNDUSZ STYPENDIALNY I SZKOLENIOWY. Działanie Współpraca Instytucjonalna

RAPORT CZĘŚCIOWY MERYTORYCZNY do Umowy finansowej nr za okres od do.. FUNDUSZ STYPENDIALNY I SZKOLENIOWY. Działanie Współpraca Instytucjonalna RAPORT CZĘŚCIOWY MERYTORYCZNY do Umowy finansowej nr za okres od do.. FUNDUSZ STYPENDIALNY I SZKOLENIOWY Działanie Współpraca Instytucjonalna 1. IDENTYFIKACJA PROJEKTU Tytuł projektu Beneficjent (nazwa

Bardziej szczegółowo

Jednolity europejski dokument zamówienia (ESPD)

Jednolity europejski dokument zamówienia (ESPD) Jednolity europejski dokument zamówienia (ESPD) Część I: Informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia oraz instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego Informacje na temat publikacji

Bardziej szczegółowo

8. Z każdym nauczycielem zakwalifikowanym na wyjazd w programie Erasmus zostanie sporządzona pisemna umowa. 9. Przekazanie stypendium pracownikowi

8. Z każdym nauczycielem zakwalifikowanym na wyjazd w programie Erasmus zostanie sporządzona pisemna umowa. 9. Przekazanie stypendium pracownikowi Uczelniane zasady kwalifikacji nauczycieli akademickich na wyjazdy w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach programu Erasmus w roku akademickim 2013/14 1 Zasady i warunki wyjazdów 1. Wyjazdy nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Jednolity europejski dokument zamówienia (ESPD)

Jednolity europejski dokument zamówienia (ESPD) Jednolity europejski dokument zamówienia (ESPD) Część I: Informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia oraz instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego Informacje na temat publikacji

Bardziej szczegółowo

Jednolity europejski dokument zamówienia (ESPD)

Jednolity europejski dokument zamówienia (ESPD) Jednolity europejski dokument zamówienia (ESPD) Część I: Informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia oraz instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego Informacje na temat publikacji

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE WNIOSEK O DOFINANSOWANIE I KONKURS EDYCJA ROK 2007 FUNDUSZ DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH KOMPONENT DEMOKRACJA I SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE Wniosek numer (Wypełnia Operator) Nazwa Wnioskodawcy:. Tytuł projektu:

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje techniczne

Podstawowe informacje techniczne Instrukcja merytoryczna wypełnienia wniosku (eform) Asystentury Comeniusa 2013 Szkoły goszczące Podstawowe informacje techniczne UWAGA! BARDZO WAŻNE: Nie wypełniamy wniosku otwartego ze strony internetowej.

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁPRACA INSTYTUCJONALNA

WSPÓŁPRACA INSTYTUCJONALNA KARTA ZMIAN NR: FSS/2013/IIC/W/XXXX/KZ/XXXX WSPÓŁPRACA INSTYTUCJONALNA FUNDUSZ STYPENDIALNY I SZKOLENIOWY I. DANE BENEFICJENTA Numer umowy: Nazwa instytucji Beneficjenta: Tytuł projektu: Prawny przedstawiciel/

Bardziej szczegółowo

Raport Częściowy nr 1 Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni

Raport Częściowy nr 1 Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni Raport Częściowy nr 1 Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni Identyfikacja projektu Nazwa Beneficjenta Numer umowy Numer Karty Uczelni Erasmusa EUC Prawny przedstawiciel

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A INFORAMCJE OGÓLNE

CZĘŚĆ A INFORAMCJE OGÓLNE Instrukcje złożenia wniosku o dofinansowanie działań Mobilność-konsorcja w programie Erasmus na rok akademicki 2013/14 Dotyczy: wyjazdów studentów na praktykę realizowanych przez konsorcja w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

UWAGA! Do formularza prosimy wpisywać adres zameldowania, zgodny z dowodem osobistym!

UWAGA! Do formularza prosimy wpisywać adres zameldowania, zgodny z dowodem osobistym! Asystentura Comeniusa 2013 Jak wypełnić Formularz danych do umowy finansowej - instrukcja *Dane z formularza posłużą do przygotowania umowy przez NA. Prosimy o uważne wypełnianie wszystkich pól! Do formularza

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Krajowe Centrum Europass

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Krajowe Centrum Europass Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Krajowe Centrum Europass Europass jest Inicjatywą Komisji Europejskiej umożliwiającą każdemu obywatelowi Europy lepszą prezentację kwalifikacji i umiejętności zawodowych.

Bardziej szczegółowo

Jednolity europejski dokument zamówienia (ESPD)

Jednolity europejski dokument zamówienia (ESPD) Jednolity europejski dokument zamówienia (ESPD) Część I: Informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia oraz instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego Informacje na temat publikacji

Bardziej szczegółowo

Załącznik IV Wzór umowy finansowej pomiędzy uczelnią a pracownikiem wyjeżdżającym w programie Erasmus+. Rok 2014

Załącznik IV Wzór umowy finansowej pomiędzy uczelnią a pracownikiem wyjeżdżającym w programie Erasmus+. Rok 2014 Załącznik IV Wzór umowy finansowej pomiędzy uczelnią a pracownikiem wyjeżdżającym w programie Erasmus+. Rok 2014 [Niniejszy wzór stanowi minimalne wymagania; może zostać dostosowany do potrzeb uczelni

Bardziej szczegółowo

Program Uczenie się przez całe życie Erasmus Intensywne kursy językowe Erasmusa - EILC Rok akademicki 2013/14

Program Uczenie się przez całe życie Erasmus Intensywne kursy językowe Erasmusa - EILC Rok akademicki 2013/14 Program Uczenie się przez całe życie Erasmus Intensywne kursy językowe Erasmusa - EILC Rok akademicki 2013/14 Instrukcje składania dokumentów w systemie on-line FRSE Wniosek o dofinansowanie organizacji

Bardziej szczegółowo

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Miejsce: Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu ul. Grunwaldzka 65 Czas trwania szkolenia: 3x2 dni w ciągu trzech miesięcy (48 godzin lekcyjnych) w godzinach 09.00 16.00 Opłata za szkolenie:

Bardziej szczegółowo

Jednolity europejski dokument zamówienia (ES

Jednolity europejski dokument zamówienia (ES Jednolity europejski dokument zamówienia (ES Część I: Informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia oraz instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego Informacje na temat publikacji W

Bardziej szczegółowo

Struktura umowy ERA_MOB-SW_2012

Struktura umowy ERA_MOB-SW_2012 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Program Erasmus Spotkanie dla koordynatorów programu Erasmus Warszawa - Miedzeszyn, 24 25 maja 2012 Struktura umowy

Bardziej szczegółowo

Zasady kwalifikacji pracowników Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2016/2017

Zasady kwalifikacji pracowników Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2016/2017 Zasady kwalifikacji pracowników Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2016/2017 1. Informacje ogólne 1.1. Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku ( ASP lub

Bardziej szczegółowo

AKCJA 2 Partnerstwa Strategiczne. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego

AKCJA 2 Partnerstwa Strategiczne. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego AKCJA 2 Partnerstwa Strategiczne Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego CELE Rozwój oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań i praktyk w obszarze edukacji pozaformalnej młodzieży i osób pracujących

Bardziej szczegółowo

Wniosek płatnika składek o dofinansowanie projektu dotyczącego utrzymania zdolności pracowników do pracy przez cały okres aktywności zawodowej

Wniosek płatnika składek o dofinansowanie projektu dotyczącego utrzymania zdolności pracowników do pracy przez cały okres aktywności zawodowej Wniosek płatnika składek o dofinansowanie projektu dotyczącego utrzymania zdolności pracowników do pracy przez cały okres aktywności zawodowej na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 30 października

Bardziej szczegółowo

WIZYTY STUDYJNE. Program Uczenie się przez całe życie

WIZYTY STUDYJNE. Program Uczenie się przez całe życie ZAŁĄCZNIK II Formularz raportu końcowego opublikowany pod adresem: www.sv.org.pl Zaproszenie do składania wniosków: 2013 WIZYTY STUDYJNE Program Uczenie się przez całe życie Prosimy przesłać prawidłowo

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Minimalne wymagania

Wzór umowy. Minimalne wymagania Wzór umowy PROGRAM UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE ERASMUS WYJAZD NA PRAKTYKĘ W ROKU AKADEMICKIM 2011/12 UMOWA NR (numer indywidualny umowy dla każdego studenta) Minimalne wymagania pomiędzy: 1. Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY EDUKACYJNE UE

PROGRAMY EDUKACYJNE UE 1. 2. LLP/COMENIUS 3. LLP/GRUNDTVIG 4. LLP/LEONARDO DA VINCI 5. FUNDUSZ STYPENDIALNY I SZKOLENIOWY 6. ERASMUS-MUNDUS 7. TEMPUS : 1. DZIAŁANIA ZDECENTRALIZOWANE: 1.1 MOBILNOŚĆ STUDENTÓW I KADRY (SMS, SMP,

Bardziej szczegółowo

ZASADY I WARUNKI WYJAZDÓW 1

ZASADY I WARUNKI WYJAZDÓW 1 UCZELNIANE ZASADY KWALIFIKACJI NAUCZYCIELI AKADEMICKICH NA WYJAZDY W CELU PROWADZENIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH W RAMACH PROGRAMU ERASMUS W ROKU AKADEMICKIM 2011/12 ZASADY I WARUNKI WYJAZDÓW 1 1. Wyjazdy nauczycieli

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Tytuł projektu Numer projektu Priorytet, w ramach którego realizowany jest projekt Działanie, w ramach którego realizowany jest projekt Poddziałanie, w ramach którego realizowany

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU. Erasmus+ Edukacja szkolna. Akcja 1 (KA1) Mobilność kadry edukacji szkolnej

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU. Erasmus+ Edukacja szkolna. Akcja 1 (KA1) Mobilność kadry edukacji szkolnej INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU Erasmus+ Edukacja szkolna Akcja 1 (KA1) Mobilność kadry edukacji szkolnej aktualizacja: 14/01/2015 UWAGA: PRZED ROZPOCZĘCIEM WYPEŁNIANIA WNIOSKU NALEŻY GO ZAPISAĆ NA SWOIM

Bardziej szczegółowo

Jednolity europejski dokument zamówienia (ESPD)

Jednolity europejski dokument zamówienia (ESPD) Jednolity europejski dokument zamówienia (ESPD) Część I: Informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia oraz instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego Informacje na temat publikacji

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe Ŝycie. Informacje na temat programu Uczenie się przez całe Ŝycie

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe Ŝycie. Informacje na temat programu Uczenie się przez całe Ŝycie Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe Ŝycie Informacje na temat programu Uczenie się przez całe Ŝycie Narodowa Agencja w Polsce Program Uczenie się przez całe

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ERASMUS+ WYJAZD NA STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 UMOWA NR (numer indywidualny umowy dla każdego studenta)

PROGRAM ERASMUS+ WYJAZD NA STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 UMOWA NR (numer indywidualny umowy dla każdego studenta) pomiędzy: PROGRAM ERASMUS+ WYJAZD NA STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 UMOWA NR (numer indywidualny umowy dla każdego studenta) 1. Nazwa i adres uczelni, telefon, fax, e-mail: NIEPAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ORGANIZACJĘ PRAC INTERWENCYJNYCH

WNIOSEK O ORGANIZACJĘ PRAC INTERWENCYJNYCH Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Tomyślu ul. Kolejowa 2, 64-300 Nowy Tomyśl Tel: 61 44 51 500, Fax: 61 44 51 535, e-mail: biuro@pupnt.pl CAZ.5100. 2015... (pieczęć firmowa Organizatora) WNIOSEK O ORGANIZACJĘ

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania raportu końcowego projektu KA103-2014 r. Erasmus+ Szkolnictwo wyższe. Akcja 1 (KA1) Mobilność edukacyjna

Instrukcja wypełniania raportu końcowego projektu KA103-2014 r. Erasmus+ Szkolnictwo wyższe. Akcja 1 (KA1) Mobilność edukacyjna Instrukcja wypełniania raportu końcowego projektu KA103-2014 r. Erasmus+ Szkolnictwo wyższe Akcja 1 (KA1) Mobilność edukacyjna Narzędziem sprawozdawczości jest Mobility Tool+ (https://webgate.ec.europa.eu/eac/mobility).

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU. Erasmus+ Młodzież. Akcja 3 (KA3) Rozwój polityki młodzieżowej

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU. Erasmus+ Młodzież. Akcja 3 (KA3) Rozwój polityki młodzieżowej INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU Erasmus+ Młodzież Akcja 3 (KA3) Rozwój polityki młodzieżowej aktualizacja: 09/01/2015 UWAGA: PRZED ROZPOCZĘCIEM WYPEŁNIANIA WNIOSKU NALEŻY GO ZAPISAĆ NA SWOIM KOMPUTERZE

Bardziej szczegółowo

Pani/Pana hasło weryfikacyjne zostało podane w wiadomości mailowej, z informacją o udostępnieniu formularza danych do umowy finansowej.

Pani/Pana hasło weryfikacyjne zostało podane w wiadomości mailowej, z informacją o udostępnieniu formularza danych do umowy finansowej. Asystentura Comeniusa 2011 Jak wypełnić Formularz danych do umowy finansowej - instrukcja Dane z formularza posłuŝą do przygotowania umowy przez NA. Prosimy o uwaŝne wypełnianie wszystkich pól! Do formularza

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU. Erasmus+ Szkolnictwo wyższe. Akcja 1 (KA103) Mobilność edukacyjna z krajami programu

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU. Erasmus+ Szkolnictwo wyższe. Akcja 1 (KA103) Mobilność edukacyjna z krajami programu INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU Erasmus+ Szkolnictwo wyższe Akcja 1 (KA103) Mobilność edukacyjna z krajami programu 14/01/2015 UWAGA: PRZED ROZPOCZĘCIEM WYPEŁNIANIA WNIOSKU NALEŻY GO ZAPISAĆ NA SWOIM KOMPUTERZE

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Operacyjny Kapitał Ludzki Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji studentów i realizacji wyjazdów stypendialnych w ramach programu Erasmus+. ROK AKADEMICKI 2015/2016.

Zasady rekrutacji studentów i realizacji wyjazdów stypendialnych w ramach programu Erasmus+. ROK AKADEMICKI 2015/2016. Zasady rekrutacji studentów i realizacji wyjazdów stypendialnych w ramach programu Erasmus+. ROK AKADEMICKI 2015/2016. Nadzór nad realizacją Programu na Uniwersytecie Zielonogórskim sprawuje Prorektor

Bardziej szczegółowo

Sylabus krok po kroku

Sylabus krok po kroku Sylabus krok po kroku Praktyczne informacje dotyczące wypełniania formularza opisu przedmiotu wprowadzonego Zarządzeniem nr 11 Rektora UW z dnia 19 lutego 2010 r. Część I Komentarze odnośnie do części

Bardziej szczegółowo

Następnie zostaną Państwo przekierowani do panelu operacyjnego.

Następnie zostaną Państwo przekierowani do panelu operacyjnego. Procedura podpisania umowy składa się z dwóch etapów: PROCEDURA PODPISANIA UMOWY I etap wypełnienie Ankiety Beneficjenta w systemie (on-line), zawierającej informacje niezbędne do podpisania umowy finansowej,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE ERASMUS WYJAZD NA PRAKTYKĘ W ROKU AKADEMICKIM.. UMOWA NR

PROGRAM UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE ERASMUS WYJAZD NA PRAKTYKĘ W ROKU AKADEMICKIM.. UMOWA NR PROGRAM UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE ERASMUS WYJAZD NA PRAKTYKĘ W ROKU AKADEMICKIM.. UMOWA NR pomiędzy: 1. Wyższą Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie, ul. Barczewskiego 11, 10-061 Olsztyn tel.

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Krajowe Centrum Europass

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Krajowe Centrum Europass Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Krajowe Centrum Europass Europass obejmuje portfolio 5 dokumentów funkcjonujących w takiej samej formie na obszarze UE, w Islandii, Norwegii, Lichtensteinie oraz krajach

Bardziej szczegółowo

w praktyce Szkolnictwo wyższe Tarnów, 19 października 2015 r.

w praktyce Szkolnictwo wyższe Tarnów, 19 października 2015 r. w praktyce Szkolnictwo wyższe Tarnów, 19 października 2015 r. Mobilność w pigułce Mobilność studentów i pracowników Rodzaje mobilności: Wyjazdy studentów Na studia (3-12 miesięcy); Na praktykę (2-12 miesięcy),

Bardziej szczegółowo

Program GRUNDTVIG - Krajowe priorytety i zasady administracyjne w selekcji roku 2012 PROJEKTY PARTNERSKIE GRUNDTVIGA

Program GRUNDTVIG - Krajowe priorytety i zasady administracyjne w selekcji roku 2012 PROJEKTY PARTNERSKIE GRUNDTVIGA PROJEKTY PARTNERSKIE GRUNDTVIGA 1. Jedna polska organizacja może realizować najwyżej dwa Projekty Partnerskie Grundtviga w tym samym czasie. Jeśli organizacja złoży większą, niż uprawniona, liczbę wniosków,

Bardziej szczegółowo

REKTOR PISMO OKÓLNE 38/2014. w sprawie stypendiów naukowych z własnego funduszu stypendialnego Politechniki Wrocławskiej na rok akademicki 2014/2015

REKTOR PISMO OKÓLNE 38/2014. w sprawie stypendiów naukowych z własnego funduszu stypendialnego Politechniki Wrocławskiej na rok akademicki 2014/2015 REKTOR PISMO OKÓLNE 38/2014 z dnia 30 września 2014 r. w sprawie stypendiów naukowych z własnego funduszu stypendialnego Politechniki Wrocławskiej na rok akademicki 2014/2015 Zgodnie z 5 Zarządzenia Wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

Oferta szkolenia RPDS /16

Oferta szkolenia RPDS /16 Oferta szkolenia RPDS.10.000-02-0004/16 Usługa trenerska dla kursu informatycznego ECDL Akademia kompetencji kursy informatyczne i językowe dla osób dorosłych z woj. dolnośląskiego I. DANE DOTYCZĄCE INSTYTUCJI

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ERASMUS STUDIA I PRAKTYKA W UE. Aleksandra Koperska-Kowalczyk Biuro Współpracy Międzynarodowej Bydgoszcz, 20 lutego 2013

PROGRAM ERASMUS STUDIA I PRAKTYKA W UE. Aleksandra Koperska-Kowalczyk Biuro Współpracy Międzynarodowej Bydgoszcz, 20 lutego 2013 PROGRAM ERASMUS STUDIA I PRAKTYKA W UE Aleksandra Koperska-Kowalczyk Biuro Współpracy Międzynarodowej Bydgoszcz, 20 lutego 2013 ZASIĘG WSPÓŁPRACY współpraca UKW z 70 uczelniami wyższymi w 19 krajach UE

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. -opisanej szczegółow w załączniku nr1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Zapytanie ofertowe. -opisanej szczegółow w załączniku nr1 do niniejszego zapytania ofertowego. Bujalski Sp. z o.o. Ul. Spółdzielcza 23 11-001 Dywity Dywity, dn. 01.07.2014 Zapytanie ofertowe Nr sprawy: SPB.042-22/2012 W związku z realizacją przez Firmę Bujalski Sp.z o.o. projektu szkoleniowego pt.

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleniowa dla osoby bezrobotnej zainteresowanej uzyskaniem w PUP wsparcia w ramach bonu szkoleniowego Załącznik do wniosku o przyznanie bonu.

Oferta szkoleniowa dla osoby bezrobotnej zainteresowanej uzyskaniem w PUP wsparcia w ramach bonu szkoleniowego Załącznik do wniosku o przyznanie bonu. Wypełnia PUP Załącznik Nr 1 do bonu szkoleniowego Nr z dnia. Oferta szkoleniowa dla osoby bezrobotnej zainteresowanej uzyskaniem w PUP wsparcia w ramach bonu szkoleniowego Załącznik do wniosku o przyznanie

Bardziej szczegółowo

Istnieje możliwość wypełnienia wniosku jednorazowo lub etapami. Każdorazowo należy kliknąć

Istnieje możliwość wypełnienia wniosku jednorazowo lub etapami. Każdorazowo należy kliknąć INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA WNIOSKU ON-LINE W AKCJI Projekty Wolontariatu Seniorów 1. Logowanie się do systemu możliwe jest po uprzednim założeniu konta w Systemie Dokumentów OnLine FRSE: http://online.frse.org.pl.

Bardziej szczegółowo

ZASADY. 2. Zasady wyjazdu, rozliczenia wyjazdu są także określone przez przepisy Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Kartę Erasmusa.

ZASADY. 2. Zasady wyjazdu, rozliczenia wyjazdu są także określone przez przepisy Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Kartę Erasmusa. ZASADY wymiany studentów Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ w ramach programu ERASMUS PLUS na rok akademicki 2016/17 i lata kolejne 1 1. Niniejsze zasady określają procedury rekrutacji,

Bardziej szczegółowo

Sprawdź, czy wskazana data terminu złożenia wniosku odpowiada terminowi składania wniosku na który składasz projekt.

Sprawdź, czy wskazana data terminu złożenia wniosku odpowiada terminowi składania wniosku na który składasz projekt. Sprawdź, czy wskazana data terminu złożenia wniosku odpowiada terminowi składania wniosku na który składasz projekt. Wskaż daty rozpoczęcia i zakończenia projektu. Chodzi o daty, w ramach których odbędą

Bardziej szczegółowo

Raport Częściowy nr 1 Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni

Raport Częściowy nr 1 Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni Raport Częściowy nr 1 Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni Identyfikacja projektu Nazwa Beneficjenta Numer umowy Numer Karty Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego (ECHE)

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Program Erasmus Zasady ubiegania się o dofinansowanie projektu typu kurs intensywny konkurs w roku 2012 Spotkanie

Bardziej szczegółowo

WND-POKL.08.01.01-10-442/10

WND-POKL.08.01.01-10-442/10 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Łódź, dnia 12 września 2011 r. Słownik główny Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): a. nr 80500000-9 Usługi szkoleniowe

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KONKURSOWY. Data złożenia Wniosku (wypełnia Włodawski Dom Kultury) ... (tytuł projektu) okres realizacji od... do...

WNIOSEK KONKURSOWY. Data złożenia Wniosku (wypełnia Włodawski Dom Kultury) ... (tytuł projektu) okres realizacji od... do... 1 WNIOSEK KONKURSOWY w Konkursie na inicjatywę kulturalną Nowe perspektywy - nowe otwarcie Włodawskiego Domu Kultury w ramach Programu Narodowego Centrum Kultury Dom Kultury + Inicjatywy lokalne 2015 Nr

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKA AGENCJA LEKÓW (LONDYN) FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

EUROPEJSKA AGENCJA LEKÓW (LONDYN) FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY EUROPEJSKA AGENCJA LEKÓW (LONDYN) FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Wyślij drogą Wydrukuj elektron formularz iczną: Zaproszenie do składania podań o zatrudnienie w charakterze agentów kontraktowych przy realizacji

Bardziej szczegółowo

Zasady wnioskowania i finansowania EM JMDs w Erasmus+

Zasady wnioskowania i finansowania EM JMDs w Erasmus+ Zasady wnioskowania i finansowania EM JMDs w Erasmus+ Anna Bielecka Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Warszawa, 4 lutego 2015 Zasady wnioskowania kryteria formalne Organizacje uczestniczące: uczelnie,

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych

Wniosek o dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych P o w i a t o w e C e n t r u m P o m o c y R o d z i n i e u l. S o b i e s k i e g o 2 7 9 A, 8 4-2 0 0 W e j h e r o w o Z e s p ó ł O b s ł u g i P r o g r a m ó w P F R O N www.pcprwejherowo.pl e-mail:

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I wypełnia Wnioskodawca

CZĘŚĆ I wypełnia Wnioskodawca Nazwa / imię i nazwisko pracodawcy dn. 2017r. Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu WNIOSEK PRACODAWCY o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie lub współfinansowanie działań

Bardziej szczegółowo

... data wpływu wniosku do MOPR /pieczęć wnioskodawcy/ w dniu... nr...

... data wpływu wniosku do MOPR /pieczęć wnioskodawcy/ w dniu... nr... ... data wpływu wniosku do MOPR /pieczęć wnioskodawcy/ w dniu... nr... Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie WNIOSEK o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Erasmus+ Szkolnictwo wyższe 2014-2020. Erasmus 2007-2013

Erasmus+ Erasmus+ Szkolnictwo wyższe 2014-2020. Erasmus 2007-2013 Szkolnictwo wyższe Erasmus+ program Komisji Europejskiej, który zastąpił między innymi wcześniejsze programy sektorowe Uczenie się przez całe życie i Młodzież w działaniu. Erasmus 2007-2013 Erasmus+ Szkolnictwo

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży Format 1. Wniosek numer: [numer]

Raport końcowy Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży Format 1. Wniosek numer: [numer] Wzór raportu końcowego ---------------------------------------------------------------- Raport końcowy Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży Format 1. Wniosek numer: [numer] Forma: systemonline.frse.org.pl,

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK DO KONKURSU Program mikrograntów na realizację zadań z zakresu inicjatyw lokalnych Sokolniki 2017

WNIOSEK DO KONKURSU Program mikrograntów na realizację zadań z zakresu inicjatyw lokalnych Sokolniki 2017 WNIOSEK DO KONKURSU Program mikrograntów na realizację zadań z zakresu inicjatyw lokalnych Sokolniki 2017 CZĘŚĆ I: INFORMACJA O ORGANIZACJI SKŁADAJACEJ WNIOSEK 1. Wniosek organizacja pozarządowa lub innym

Bardziej szczegółowo

Erasmus r r. Erasmus+ Szkolnictwo wyższe Erasmus

Erasmus r r. Erasmus+ Szkolnictwo wyższe Erasmus Erasmus+ program Komisji Europejskiej, który zastąpił między innymi programy Uczenie się przez całe życie i Młodzież w działaniu. Erasmus 2007-2013 Erasmus+ Szkolnictwo wyższe 2014-2020 2007 r. 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach programu Erasmus w roku akademickim 2013/2014

Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach programu Erasmus w roku akademickim 2013/2014 Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach programu Erasmus w roku akademickim 2013/2014 Zasady i warunki wyjazdu 1 1. Wyjazdy studentów na praktyki w ramach programu Erasmus

Bardziej szczegółowo

Ofertę należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszonymi przy poszczególnych polach lub w przypisach.

Ofertę należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszonymi przy poszczególnych polach lub w przypisach. OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO* / OFERTA WSPÓLNA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO*, O KTÓRYCH MOWA W ART. 14 UST. 1 I 2 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE

Bardziej szczegółowo

Ofertę należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszonymi przy poszczególnych polach lub w przypisach.

Ofertę należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszonymi przy poszczególnych polach lub w przypisach. OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO* / OFERTA WSPÓLNA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO*, O KTÓRYCH MOWA W ART. 14 UST. 1A I 2 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU. Erasmus+ Szkolnictwo wyższe. Akcja 1 (KA107) Mobilność edukacyjna z krajami partnerskimi

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU. Erasmus+ Szkolnictwo wyższe. Akcja 1 (KA107) Mobilność edukacyjna z krajami partnerskimi INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU Erasmus+ Szkolnictwo wyższe Akcja 1 (KA107) Mobilność edukacyjna z krajami partnerskimi 14/01/2015 UWAGA: PRZED ROZPOCZĘCIEM WYPEŁNIANIA WNIOSKU NALEŻY GO ZAPISAĆ NA SWOIM

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju Wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu w ramach bonu stażowego dla osób bezrobotnych do 30 roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju Wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu w ramach bonu stażowego dla osób bezrobotnych do 30 roku życia Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju Wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu w ramach bonu stażowego dla osób bezrobotnych do 30 roku życia na zasadach określonych w art.53 i art. 66 l ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja merytoryczna wypełnienia wniosku (eform) o dofinansowanie wyjazdu na Kurs doskonalenia zawodowego kadry dla edukacji dorosłych 2013

Instrukcja merytoryczna wypełnienia wniosku (eform) o dofinansowanie wyjazdu na Kurs doskonalenia zawodowego kadry dla edukacji dorosłych 2013 Instrukcja merytoryczna wypełnienia wniosku (eform) o dofinansowanie wyjazdu na Kurs doskonalenia zawodowego kadry dla edukacji dorosłych 2013 UWAGA: Plik wniosku naleŝy skopiować ze strony internetowej

Bardziej szczegółowo

Program Uczenie się przez całe życie Erasmus. Kurs intensywny w roku akademickim 2012/2013. Instrukcja do wniosku ERA_IP_2012

Program Uczenie się przez całe życie Erasmus. Kurs intensywny w roku akademickim 2012/2013. Instrukcja do wniosku ERA_IP_2012 Program Uczenie się przez całe życie Erasmus Kurs intensywny w roku akademickim 2012/2013 Instrukcja do wniosku ERA_IP_2012 Przed rozpoczęciem wypełniana wniosku o dofinansowanie projektu typu kurs intensywny

Bardziej szczegółowo

www.erasmusplus.org.pl Erasmus+ Szkolnictwo wyższe

www.erasmusplus.org.pl Erasmus+ Szkolnictwo wyższe Szkolnictwo wyższe Mobilność edukacyjna (KA 1) Mobilność edukacyjna (KA 1) Akcja 1 Wyjazdy studentów na zagraniczne studia i praktyki Akcja 1 Wyjazdy pracowników uczelni i specjalistów z przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE PRAC INTERWENCYJNYCH

WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE PRAC INTERWENCYJNYCH WNIOSKODAWCA... miejscowość, data. (pieczęć firmowa)... nr rej. wniosku Powiatowy Urząd Pracy Uwaga: WNIOSEK w Sosnowcu O ZORGANIZOWANIE PRAC INTERWENCYJNYCH Prosimy o czytelne wypełnienie wniosku oraz

Bardziej szczegółowo

Regulamin potwierdzania na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu efektów uczenia się uzyskanych poza systemem studiów

Regulamin potwierdzania na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu efektów uczenia się uzyskanych poza systemem studiów Regulamin potwierdzania na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu efektów uczenia się uzyskanych poza systemem studiów Przepisy ogólne 1 1. Regulamin określa obowiązujące na Uniwersytecie Ekonomicznym w

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY 2013 PROGRAM UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE WIZYTY PRZYGOTOWAWCZE

RAPORT KOŃCOWY 2013 PROGRAM UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE WIZYTY PRZYGOTOWAWCZE ZAŁĄCZNIK II Formularz raportu końcowego - poglądowy opublikowany pod adresem: www.pv.org.pl W roku 2013 obowiązuje złożenie raportu poprzez System Dokumentów OnLine FRSE PROGRAM UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE

Bardziej szczegółowo

W przypadku pól, które nie dotyczą danej oferty, należy wpisać nie dotyczy lub przekreślić pole.

W przypadku pól, które nie dotyczą danej oferty, należy wpisać nie dotyczy lub przekreślić pole. Załączniki do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300 OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO* / OFERTA WSPÓLNA REALIZACJI ZADANIA

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 30/161/2015 Zarządu Powiatu Polkowickiego z dnia 16 października 2015 r. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert ZARZĄD POWIATU POLKOWICKIEGO ogłasza otwarty konkurs ofert na

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Projekt jest realizowany w ramach umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie.

Zapytanie ofertowe. Projekt jest realizowany w ramach umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie. Bujalski Sp. z o.o. Ul. Spółdzielcza 23 11-001 Dywity Dywity, dn. 26.03.2014 Zapytanie ofertowe Nr sprawy: SPB.042-18/2012 W związku z realizacją przez Firmę Bujalski Sp.z o.o. projektu szkoleniowego pt.

Bardziej szczegółowo

Bujalski Sp. z.o.o Dywity, dnia 12.10.2012 ul. Spółdzielcza 23 11-001 Dywity. Zapytanie ofertowe

Bujalski Sp. z.o.o Dywity, dnia 12.10.2012 ul. Spółdzielcza 23 11-001 Dywity. Zapytanie ofertowe Bujalski Sp. z.o.o Dywity, dnia 12.10.2012 ul. Spółdzielcza 23 11-001 Dywity Nr sprawy: SPB.042-3/2012 Zapytanie ofertowe W związku z realizacją przez Firmę Bujalski Sp. z o. o. projektu szkoleniowego

Bardziej szczegółowo