Program Uczenie się przez całe życie Erasmus Wniosek 2013 Intensywne kursy językowe Erasmusa (EILC)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program Uczenie się przez całe życie Erasmus Wniosek 2013 Intensywne kursy językowe Erasmusa (EILC)"

Transkrypt

1 Program Uczenie się przez całe życie Erasmus Wniosek 2013 Intensywne kursy językowe Erasmusa (EILC) TABELE, O KTÓRYCH MOWA W NIEKTÓRYCH POLACH ZOSTAŁY ZAMIESZCZONE W ANEKSIE NA KOŃCU FORMULARZA. 1. DANE WYMAGANE DO ZŁOŻENIA WNIOSKU Program Uczenie się przez całe życie (LLP) Zaproszenie do składania wniosków Złożono do Instytucja wnioskująca (nazwa) W przypadku szkół wyższych kod Erasmusa (np. PL BIALYST10) Data Erasmus Typ działania Intensywne kursy językowe Erasmusa 2013 Narodowej Agencji Programu Uczenie się przez całe życie, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, ul. Mokotowska 43, Warszawa W przypadku wątpliwości co do stosowanych kodów, prosimy zwrócić się do Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego: ; albo do Narodowej Agencji Programu Uczenie się przez całe życie : 1

2 LISTA CZYNNOŚCI KONTROLNYCH Przed złożeniem wniosku do Narodowej Agencji, prosimy upewnić się, że: wniosek został złożony w systemie on-line na stronie internetowej w terminie do 1 lutego 2013 r., godz. 23:59 oraz w formie dokumentu wydrukowanego z systemu on-line w terminie do 1 lutego 2013 r. (decyduje data stempla pocztowego); użyli Państwo właściwego oficjalnego formularza wniosku dla danego działania; wszystkie wymagane pola formularza zostały wypełnione; wniosek został wypełniony komputerowo; wniosek został sporządzony w jednym z języków urzędowych UE. Wniosek może również zostać sporządzony w jednym z języków krajów EFTA/EOG lub krajów kandydujących, lecz w takim przypadku musi mu towarzyszyć streszczenie w jęz. angielskim, francuskim lub niemieckim; wniosek spełnia wszystkie kryteria poprawności formalnej dla danego działania określone w Zaproszeniu do składania wniosków ; wniosek zawiera oryginalny podpis osoby upoważnionej do składania podpisu w imieniu instytucji/organizacji wnioskującej, jak również oryginalną pieczęć tej instytucji/organizacji; dotrzymano terminu składania wniosków określonego w Zaproszeniu do składania wniosków. Uwaga! Jeżeli Państwa instytucja/organizacja jest instytucją/organizacją działającą w sektorze edukacyjnym i szkoleniowym, która uzyskiwała ponad 50% swoich rocznych przychodów w ostatnich dwóch latach ze źródeł publicznych (z wyłączeniem funduszy wspólnotowych) lub która jest nadzorowana przez organy publiczne lub ich przedstawicieli, uznaje się, że ma ona wystarczającą zdolność finansową i administracyjną do prowadzenia wnioskowanego przedsięwzięcia. W przypadku, gdy Państwa instytucja/organizacja nie zalicza się do tej kategorii, Narodowa Agencja zastrzega sobie prawo do zażądania kopii bilansu oraz rachunku wyników za ostatni okres sprawozdawczy albo opinii niezależnego biegłego rewidenta lub zewnętrznej firmy audytorskiej poświadczającej bilans za ostatni okres sprawozdawczy w celu upewnienia się, że Państwa instytucja/organizacja posiada niezbędną zdolność finansową i administracyjną. 2

3 INFORMACJE OGÓLNE Przed wypełnieniem niniejszego formularza należy zapoznać się z Zaproszeniem do składania wniosków 2013 (2013 Call for Proposals) opublikowanym przez Komisję Europejską i Narodową Agencję oraz z odpowiednimi rozdziałami Przewodnika dla wnioskodawców - Program Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme Guide for 2013), które zawierają dodatkowe informacje o terminach składania wniosków, formalnych i jakościowych kryteriach przyznawania dofinansowania oraz adresach Narodowych Agencji, do których należy wysyłać wnioski. Linki do wszystkich tych dokumentów i dalsze informacje można znaleźć na stronie programu Uczenie się przez całe życie pod adresem: oraz na stronie Narodowej Agencji: Niniejszy formularz wypełnia instytucja organizująca intensywny/e kurs/y językowy/e Erasmusa (EILC). Wniosek należy złożyć do Narodowej Agencji do dnia 1 lutego 2013 r. Instytucje organizujące kursy EILC uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie to szkoły wyższe (SW) posiadające Kartę Uczelni Erasmusa lub inne instytucje specjalizujące się w nauczaniu języka polskiego jako obcego. Wniosek należy złożyć w systemie on-line na stronie internetowej oraz w postaci 2 egzemplarzy drukowanych (wydruk poprawnie złożonego wniosku z systemu on-line), opatrzonych oryginalnymi podpisami i pieczęciami, które należy przesłać na adres: Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji ul. Mokotowska Warszawa Narodowa Agencja może zwrócić się do wnioskodawców o przedstawienie dodatkowych informacji dotyczących wniosku EILC. Przed złożeniem wniosku każdy wnioskodawca powinien zapoznać się z informacjami zamieszczonymi na stronie internetowej swojej Narodowej Agencji (www.erasmus.org.pl). Wybrani w drodze konkursu wnioskodawcy będą zobowiązani wypełnić w terminie 7 dni od zawiadomienia o akceptacji wniosku formularz informacyjny instytucji organizującej kursy (Organising Institution s information form), w którym przedstawią informacje nt. kursu EILC dla potencjalnych uczestników (w jęz. angielskim). Formularz informacyjny instytucji organizującej kursy zostanie opublikowany pod następującym adresem na portalu Europa: Jeżeli instytucja planuje organizację intensywnych kursów językowych Erasmusa zarówno przed początkiem semestru jesiennego 2013 (kursy letnie), jak i semestru wiosennego 2014 (kursy zimowe), w niniejszym formularzu wniosku należy przedstawić informacje nt. wszystkich planowanych kursów (w punkcie 3.2). Do wszystkich wnioskodawców zostanie przesłane potwierdzenie otrzymania wniosku. 3

4 2. DANE WNIOSKODAWCY 2.1 INSTYTUCJA WNIOSKUJĄCA Instytucją wnioskującą jest szkoła wyższa (SW) lub inna instytucja specjalizująca się w nauczaniu języków, która będzie odpowiedzialna za organizację intensywnego kursu językowego Erasmusa. Wpisując dane z tabel referencyjnych należy podać zarówno kod jak i opis w celu uniknięcia nieporozumień. Pełna oficjalna nazwa w oryginalnym języku i brzmieniu Nazwa w alfabecie łacińskim, jeśli w oryginale używany jest inny alfabet (nie dot.) Typ instytucji [Tabela A typ instytucji] Sektor gospodarki Status prawny Prywatna Publiczna Nastawiona na zysk/ Nastawiona na zysk typu non-profit typu non profit Adres siedziby Kod pocztowy Miasto Kraj W przypadku SW, nr Karty Uczelni Erasmusa (EUC)* W przypadku SW, kod Erasmusa* (np. PL BIALYST01) [patrz Tabela B Sektor gospodarki] *Jeżeli mają Państwo wątpliwości dotyczące kodów, prosimy o kontakt z Agencją Wykonawczą ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA): ; lub z Narodową Agencją: 4

5 2.2 OSOBA KONTAKTOWA Tytuł Imię Nazwisko Wydział/jednostka Stanowisko Adres służbowy Kod pocztowy Miasto Kraj Telefon 1 Telefon 2 Telefon komórkowy Faks (służbowy) Ogólny opis instytucji, jeżeli nie jest ona SW posiadającą Kartę Uczelni Erasmusa Prosimy opisać wielkość instytucji, zakres działania, obszary specjalizacji i kompetencji, a także specjalistyczne przygotowanie w dziedzinie, której dotyczy kurs EILC. (Limit: 1 strona/30 wierszy). W przypadku załączania CV, prosimy skorzystać z wzorca Europass: on?locale_id=1 5

6 2.3 OŚWIADCZENIE PRAWNEGO PRZEDSTAWICIELA INSTYTUCJI WNIOSKUJĄCEJ Niniejsza część wniosku musi zostać podpisana przez osobę upoważnioną do podejmowania prawnie wiążących zobowiązań w imieniu instytucji wnioskującej oraz opatrzona pieczęcią tej instytucji. OSOBA UPOWAŻNIONA DO PODPISANIA UMOWY FINANSOWEJ Tytuł Imię Nazwisko Instytucja Wydział/jednostka Stanowisko Adres służbowy Kod pocztowy Miasto Kraj Telefon Tel. 2 Faks DEKLARACJA Ja, niżej podpisany, wnioskuję do mojej Narodowej Agencji o dofinansowanie dla instytucji, którą reprezentuję, w wysokości określonej w punkcie 4 niniejszego wniosku. Oświadczam, że: wszystkie informacje zawarte w niniejszym wniosku są, zgodnie z moją najlepszą wiedzą, prawidłowe; instytucja, którą reprezentuję posiada zdolność prawną do uczestniczenia w konkursie ogłoszonym w Zaproszeniu do składania wniosków ORAZ instytucja, którą reprezentuję posiada zdolność finansową i operacyjną do zrealizowania proponowanego projektu lub programu pracy LUB instytucja, którą reprezentuję jest uznana za 'instytucję publiczną' zgodnie z definicją określoną w Zaproszeniu do składania wniosków i może na żądanie przedstawić dowód takiego statusu, a mianowicie świadczy usługi edukacyjne oraz o (a) albo przynajmniej 50% jej rocznych przychodów w ostatnich dwóch latach pochodziło ze źródeł publicznych; o lub (b) jest nadzorowana przez organy publiczne lub ich przedstawicieli. Jestem upoważniony/a przez moją instytucję do podpisywania w jej imieniu umów o dofinansowanie ze źródeł Wspólnoty. Zaświadczam, że instytucja, którą reprezentuję lub osoby wchodzące w skład jej organów: nie ogłosiła upadłości, nie podlega likwidacji, jej działalnością nie zarządza sąd, nie prowadzi postępowania układowego z wierzycielami, nie zawiesiła działalności gospodarczej, nie podlega postępowaniu sądowemu dotyczącemu tych kwestii, ani nie znajduje się w podobnej sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w ustawodawstwie krajowym; nie zostały skazane za przestępstwo dotyczące etyki zawodowej wyrokiem wydanym prawomocnie, który ma walor rzeczy osądzonej (res judicata); nie są winne ciężkiego wykroczenia zawodowego, udowodnionego wszelkimi środkami, jakie Narodowa Agencja może uzasadnić; wypełniła zobowiązania odnoszące się do opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne lub podatków zgodnie z przepisami prawa kraju, w którym ma siedzibę lub z przepisami prawa kraju, w którym umowa ma być realizowana; 6

7 nie wydano w odniesieniu do nich prawomocnego wyroku, któremu przysługuje walor rzeczy osądzonej (res judicata) w odniesieniu do nadużyć finansowych, korupcji, udziału w organizacji przestępczej lub jakiegokolwiek innego działania niezgodnego z prawem, szkodzącego finansowym interesom Wspólnot; nie podlega aktualnie karom administracyjnym wymienionym w artykule 96(1) Rozporządzenia Finansowego (Rozporządzenie Rady nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r., z późniejszymi zmianami). Przyjmuję do wiadomości, że Instytucji, którą reprezentuję nie zostanie przyznane dofinansowanie, jeżeli podczas trwania procedury przyznawania dofinansowania będzie ona znajdować się w sytuacji niezgodnej z którymkolwiek z wyżej poświadczonych stwierdzeń, bądź znajdzie się w sytuacji opisanej poniżej: o wystąpi w jej przypadku konflikt interesów (ze względów rodzinnych, osobistych lub politycznych lub z powodu wspólnych interesów narodowych, gospodarczych lub wszelkich innych wspólnych interesów z organizacją lub osobami, które są o bezpośrednio lub pośrednio zaangażowane w proces przyznawania dofinansowania); będzie winna podania nieprawdziwych informacji wymaganych przez Narodową Agencję jako warunek udziału w procedurze przyznawania dofinansowania lub też nie poda tych informacji. W przypadku akceptacji niniejszego wniosku, Narodowa Agencja ma prawo do opublikowania nazwy i adresu instytucji, przedmiotu dofinansowania i wysokości przyznanej kwoty. Przyjmuję do wiadomości i potwierdzam, że na instytucję, którą reprezentuję mogą zostać nałożone kary administracyjne i finansowe, jeżeli zostanie ona uznana winną podania nieprawdziwych informacji lub jeśli w sposób istotny nie wywiąże się z obowiązków wynikających z uprzednio zawartej umowy lub procedury przyznawania dofinansowania. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH Wniosek o dofinansowanie będzie przetwarzany elektronicznie. Wszystkie dane osobowe (takie jak imię i nazwisko, adres i CV itp.) przetwarzane będą zgodnie z Rozporządzeniem (KE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego oraz Rady z dn. 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy Wspólnotowe i o swobodzie przepływu takich danych, jak również zgodnie z polską ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Informacje podane przez wnioskodawcę potrzebne do oceny składanego wniosku wykorzystywane będą jedynie w wyżej wymienionym celu przez wydział odpowiedzialny za dany program. Na żądanie wnioskodawcy dane osobowe mogą zostać wysłane do wnioskodawcy w celu poprawienia bądź uzupełnienia. Wszelkie zapytania dotyczące danych powinny być kierowane do właściwej Agencji Narodowej, do której należy składać wniosek. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Beneficjenci mają prawo odwołać się w dowolnym momencie do Europejskiego Inspektora Ochrony Danych. (http://www.edps.europa.eu/00_home.htm) Podpis: Data: Imię i nazwisko osoby składającej podpis: Stanowisko w instytucji: Nazwa instytucji wnioskującej: Pieczęć instytucji: 7

8 3. OPIS 3.1 ZWIĄZEK Z CELAMI OPERACYJNYMI PROGRAMU Prosimy zaznaczyć w tabeli cele programu Erasmus, do których odnosi się Państwa wniosek poza pierwszym już zaznaczonym; jeżeli takich brak, prosimy zostawić puste pola. Główne cele programu X Poprawa pod względem jakościowym i ilościowym mobilności studentów oraz kadry nauczycielskiej w całej Europie tak, aby do roku 2013 co najmniej trzy miliony osób wzięły udział w mobilności studenckiej w ramach programu Erasmus i poprzedzających go programów (ERA-OpObj-1); Poprawa pod względem jakościowym i ilościowym współpracy wielostronnej między szkołami wyższymi w Europie (ERA-OpObj-2); Zwiększanie stopnia przejrzystości i zgodności kwalifikacji nabytych w Europie w szkołach wyższych ogólnych i zawodowych (ERA-OpObj-3); Poprawa pod względem jakościowym i ilościowym współpracy wielostronnej między szkołami wyższymi w Europie a przedsiębiorstwami (ERA-OpObj-4); Ułatwianie rozwoju innowacyjnych praktyk w dziedzinie edukacji i szkoleń na poziomie szkolnictwa wyższego oraz przenoszenia tych praktyk, w tym również między krajami uczestniczącymi w programie (ERA-OpObj-5); Wspieranie tworzenia innowacyjnych treści, usług, metodologii nauczania oraz praktyk w zakresie uczenia się przez całe życie, opartych na technologiach informacyjno-komunikacyjnych (ERA-OpObj-6). Prosimy opisać, jak i w jakim stopniu proponowane przez Państwa kursy przyczynią się do osiągnięcia tych celów. (Maksymalnie 1 strona/30 wierszy). 3.2 CELE I PLAN PRACY Prosimy w sposób klarowny określić następujące aspekty proponowanych przez Państwa intensywnych kursów językowych Erasmusa (opis może zajmować maksymalnie 2 strony/łącznie 60 wierszy): język oferowanych kursów, cele kursów, liczba planowanych kursów (jeden kurs oznacza kurs dla jednej, odrębnej grupy liczącej ok. 15 osób) poziom kursów (dla początkujących, średnio zaawansowanych), przybliżony termin lub terminy organizacji kursów w sezonie letnim i ewentualnie zimowym; planowana liczba uczestników ogółem i pojedynczych kursów (prosimy sprecyzować, czy planują Państwo zróżnicować liczbę uczestników poszczególnych kursów); liczba nauczycieli i innych pracowników instytucji zaangażowanych w organizację i prowadzenie poszczególnych kursów, spodziewane efekty kształcenia/uczenia się, plan pracy (program kursów), czas trwania kursu(ów) EILC: łączna liczba godzin zajęć, liczba godzin obowiązkowych zajęć językowych, liczba godzin konwersacji/laboratorium językowego, liczba godzin zajęć dodatkowych itp. 8

9 program kulturalny stanowiący część kursu (prosimy wymienić elementy programu w punktach) UCZESTNICY Grupa docelowa Studenci Przewidywana liczba uczestników jednego kursu (tj. kursu dla jednej grupy) Prosimy pamiętać, że minimalna liczba uczestników jednego kursu to 10 osób. Jeżeli w kursie uczestniczyć będzie mniej niż 10 osób, wysokość przyznanych środków finansowych może zostać zredukowana na etapie płatności końcowej. 3.3 METODOLOGIA Prosimy opisać następujące aspekty proponowanych przez Państwa kursów EILC (maksymalnie 2 strony/łącznie 60 wierszy): metody nauczania, jakie będą stosowane, program dydaktyczny i jego dostosowanie do potrzeb uczestników; możliwość wprowadzenia elementów związanych z nauczaniem języka konkretnej dziedziny; rodzaj i tematyka zajęć dodatkowych, wykorzystanie e-programów do nauki języka, materiały dydaktyczne; metody oceny osiągnięć studentów w trakcie i na zakończenie kursów (ustne/pisemne testy/egzaminy itp.), ustalenia dotyczące uznawalności akademickiej: wydanie zaświadczeń, przyznanie punktów ECTS, rozwiązania organizacyjne (standard i koszty zakwaterowania i wyżywienia dla uczestników, przyjęcie uczestników/dzień powitalny, opieka nad studentami opiekunowie, ich przygotowanie, znajomość języków itp.). 3.4 INFORMACJE DOTYCZĄCE ORGANIZATORA KURSÓW Prosimy o podanie zwięzłych informacji (maksymalnie 1 strona/30 wierszy) dotyczących: przygotowania, kwalifikacji i doświadczenia nauczycieli prowadzących kursy, ze szczególnym uwzględnieniem nauczycieli języka polskiego; zaplecze kursu: wyposażenie techniczne, sprzęt dostępny w salach lekcyjnych, pomoce naukowe, biblioteka, laboratorium językowe itp. 9

10 3.5 REZULTATY I ICH UPOWSZECHNIANIE Prosimy o podanie zwięzłych informacji (maksymalnie 1 strona/30 wierszy) dotyczących następujących aspektów: przewidywane rezultaty kursów efekty kształcenia/uczenia się studentów (pozytywny wpływ na kompetencje językowe), Planowane działania mające na celu rozpowszechnienie informacji nt. kursów EILC i wykorzystanie ich rezultatów. 4. WNIOSKOWANA KWOTA DOFINANSOWANIA Z FUNDUSZY UE INTENSYWNE KURSY JĘZYKOWE ERASMUSA (EILC) Obowiązująca zryczałtowana stawka na organizację kursów EILC w Polsce na jeden kurs Liczba organizowanych kursów EILC Łączna wnioskowana kwota dofinansowania z tytułu organizacji kursów EILC, w 10

11 ZAŁĄCZNIK: TABELE REFERENCYJNE Podczas wypełniania formularza wniosku 2013 należy korzystać z poniższych tabel. W przypadku, gdy w formularzu jest mowa o danej tabeli, opcje wypełnienia danego pola znajdują się w tabeli poniżej. W celu uniknięcia nieporozumień należy wpisać kod i opis. Tabela A Typ instytucji Kod Opis EDU-ADLT EDU-UNIV NFP PUB-COMP RES-HE OTH Instytucja kształcenia dorosłych Uczelnia lub instytucja szkolnictwa wyższego (szkolnictwo wyższe) Organizacje/instytucje non-profit, organizacje/stowarzyszenia społeczne i charytatywne, organizacje pozarządowe (NGOs) Spółka/firma prywatna Ośrodki badawcze szkół wyższych Inne Tabela B Sektor gospodarki (NACE) Kod Opis P S EDUKACJA INNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 11

PROGRAM UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE śycie COMENIUS. Formularz wniosku Wyjazdy Indywidualne Uczniów Comeniusa. Konkurs 2012

PROGRAM UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE śycie COMENIUS. Formularz wniosku Wyjazdy Indywidualne Uczniów Comeniusa. Konkurs 2012 PROGRAM UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE śycie COMENIUS Formularz wniosku Wyjazdy Indywidualne Uczniów Comeniusa Konkurs 2012 UWAGA! WNIOSEK ZAMIESZCZONY JEST W FORMACIE PDF, śeby UMOśLIWIĆ PAŃSTWU ZAPOZNANIE SIĘ

Bardziej szczegółowo

Program Uczenie się przez całe Ŝycie (LLP) Przewodnik 2010 Część I: Przepisy ogólne

Program Uczenie się przez całe Ŝycie (LLP) Przewodnik 2010 Część I: Przepisy ogólne Program Uczenie się przez całe Ŝycie (LLP) Przewodnik 2010 Część I: Przepisy ogólne http://ec.europa.eu/llp 1 Spis treści LLP GUIDE 2010 PART I 1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE

Bardziej szczegółowo

Program Erasmus. Zasady ubiegania się o dofinansowanie projektu typu kurs intensywny konkurs w roku 2013

Program Erasmus. Zasady ubiegania się o dofinansowanie projektu typu kurs intensywny konkurs w roku 2013 Program Erasmus Zasady ubiegania się o dofinansowanie projektu typu kurs intensywny konkurs w roku 2013 Spotkanie informacyjne, Warszawa, 7 lutego 2013 Program Uczenie się przez całe życie (2007-2013)

Bardziej szczegółowo

Program Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Program - LLP) Przewodnik 2012 Część I: Przepisy ogólne

Program Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Program - LLP) Przewodnik 2012 Część I: Przepisy ogólne Program Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Program - LLP) Przewodnik 2012 Część I: Przepisy ogólne http://ec.europa.eu/llp 1 Spis treści LLP GUIDE 2012 PART I 1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

KREATYWNA EUROPA. Komponent Kultura WSPARCIE PROJEKTÓW TŁUMACZEŃ LITERACKICH PRZEWODNIK

KREATYWNA EUROPA. Komponent Kultura WSPARCIE PROJEKTÓW TŁUMACZEŃ LITERACKICH PRZEWODNIK KREATYWNA EUROPA Komponent Kultura WSPARCIE PROJEKTÓW TŁUMACZEŃ LITERACKICH PRZEWODNIK W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy oryginalnym tekstem w języku angielskim a jego tłumaczeniem na dowolny

Bardziej szczegółowo

PORADNIK UCZELNIANEGO KOORDYNATORA PROGRAMU ERASMUS

PORADNIK UCZELNIANEGO KOORDYNATORA PROGRAMU ERASMUS 1 PORADNIK UCZELNIANEGO KOORDYNATORA PROGRAMU ERASMUS Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Warszawa 2012 Publikacja sfinansowana ze środków Komisji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA PO_IG/5.1/11/w01 PO_IG/5.1/09/w0 PO_IG/5.3/09/w01 WNIOSKU O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA DZIAŁANIE 5.1 - wsparcie na wczesną

Bardziej szczegółowo

Centra kształcenia na odległość na wsiach

Centra kształcenia na odległość na wsiach MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Dokumentacja konkursowa Centra kształcenia na odległość na wsiach Konkurs nr 9/2.1a/2006 Ministerstwo Edukacji Narodowej Biuro Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

(Ogłoszenia) POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE KOMISJA EUROPEJSKA

(Ogłoszenia) POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE KOMISJA EUROPEJSKA C 17/10 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 20.1.2015 V (Ogłoszenia) POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE KOMISJA EUROPEJSKA ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA WNIOSKÓW Wytyczne EACEA 03/2015 Inicjatywa Wolontariusze

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych

PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych przygotować projekt z sukcesem Poradnik dla wnioskodawców Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet III Wysoka

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji ul. Mokotowska 43 00-551 Warszawa

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji ul. Mokotowska 43 00-551 Warszawa Poradnik dla Beneficjentów realizujących projekty w ramach projektu systemowego Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: DEFINICJE... 2. 1. WSTĘP... 3 1.1. Cele Mechanizmów Finansowych... 3 1.2. Cele i komponenty Funduszu dla Organizacji Pozarządowych...

SPIS TREŚCI: DEFINICJE... 2. 1. WSTĘP... 3 1.1. Cele Mechanizmów Finansowych... 3 1.2. Cele i komponenty Funduszu dla Organizacji Pozarządowych... SPIS TREŚCI: DEFINICJE... 2 1. WSTĘP... 3 1.1. Cele Mechanizmów Finansowych... 3 1.2. Cele i komponenty Funduszu dla Organizacji Pozarządowych... 4 2. DLA KOGO PRZEZNACZONE SĄ ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2014 r.

REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2014 r. REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2014 r. Warszawa, styczeń 2014 r. SPIS TREŚCI: CZĘŚĆ A ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI W PRIORYTETACH 2-4, OPRÓCZ KOMPONENTÓW 5 I. CEL I ZAKRES ZADAŃ MOŻLIWYCH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r.

REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r. REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r. PROJEKT Warszawa, wrzesień 2014 r. SPIS TREŚCI: CZĘŚĆ A ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI W PRIORYTETACH 2-4, OPRÓCZ KOMPONENTÓW 5 I. CEL I ZAKRES

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla Beneficjentów realizujących projekty w ramach projektu systemowego Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów

Poradnik dla Beneficjentów realizujących projekty w ramach projektu systemowego Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów Poradnik dla Beneficjentów realizujących projekty w ramach projektu systemowego Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE O

Bardziej szczegółowo

I. Informacje dotyczące wyboru przez Lokalną Grupę Działania (LGD) operacji do finansowania

I. Informacje dotyczące wyboru przez Lokalną Grupę Działania (LGD) operacji do finansowania IW-1_413_313 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania

Bardziej szczegółowo

KREATYWNA EUROPA Podprogram MEDIA

KREATYWNA EUROPA Podprogram MEDIA KREATYWNA EUROPA Podprogram MEDIA DOFINANSOWANIE DEVELOPMENTU EUROPEJSKICH GIER VIDEO WYTYCZNE SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE ZAŁOŻENIA 2. CELE TEMATY PRIORYTETY 2.1 Cele 2.2 Projekty, których dotyczy schemat

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE WOLONTARIAT

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE WOLONTARIAT /w EPDw ULLTEzN NAZWA KONKURSU WOLONTARIAT POLSKA POMOC 014 NUMER WNIOSKU.... /WPP /014 / RODZAJ APLIKANTA: Organizacja pozarządowa WNIOSEK WSPÓLNY O DOFINANSOWANIE DZIAŁAŃWOLONTARIUSZA W PROJEKCIE WOLONTARIAT

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Dokumentacja konkursowa

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Dokumentacja konkursowa Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Dokumentacja konkursowa Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN organizacji szkoleń, finansowania kosztów egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz kosztów uzyskania

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE W SPRAWIE UDZIELANIA POMOCY NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 WSPARCIE ORAZ PROMOCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I SAMOZATRUDNIENIA

WYTYCZNE W SPRAWIE UDZIELANIA POMOCY NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 WSPARCIE ORAZ PROMOCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I SAMOZATRUDNIENIA WYTYCZNE W SPRAWIE UDZIELANIA POMOCY NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 WSPARCIE ORAZ PROMOCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I SAMOZATRUDNIENIA PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI W WOJEWÓDZTWIE

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW

PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH STYCZEŃ 2006 SPIS TREŚCI WYKAZ UŻYWANYCH SKRÓTÓW...4 WPROWADZENIE...5 ROZDZIAŁ I PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN organizacji szkoleń, finansowania kosztów egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz kosztów uzyskania

Bardziej szczegółowo

SPOSÓB WYPEŁNIANIA WNIOSKU

SPOSÓB WYPEŁNIANIA WNIOSKU IW_421_R Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 421 Wdrażanie projektów współpracy objętego PROW na lata 2007-2013 w zakresie operacji polegającej na realizacji projektu

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ

WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ dla Beneficjentów (Projektodawców) i uczestników projektu ubiegających się o wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie wielkopolskim (dotyczące

Bardziej szczegółowo

1. kursy tematyczne przeznaczone dla różnych nauczycieli znających język roboczy kursu - muszą spełniać warunek zgodności z profilem zawodowym

1. kursy tematyczne przeznaczone dla różnych nauczycieli znających język roboczy kursu - muszą spełniać warunek zgodności z profilem zawodowym ZAGRANICZNE KURSY DOSKONALENIA ZAWODOWEGO DLA NAUCZYCIELI W RAMACH PROGRAMU COMENIUS Informujemy, że rozpoczyna się nabór na kursy doskonalenia zawodowego dla kadry edukacyjnej w roku 2007 w ramach programu

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Departament Współpracy Rozwojowej. Regulamin konkursu na realizację zadania Pomoc humanitarna 2014

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Departament Współpracy Rozwojowej. Regulamin konkursu na realizację zadania Pomoc humanitarna 2014 Ministerstwo Spraw Zagranicznych Departament Współpracy Rozwojowej Regulamin konkursu na realizację zadania Pomoc humanitarna 2014 1. Postanowienia wstępne 1.1. Konkurs jest ogłaszany przez Ministra Spraw

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O UDZIELENIE DOFINANSOWANIA W FORMIE DOTACJI W RAMACH PROGRAMU PRIORYTETOWEGO WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMU LIFE Informacje ogólne Celem przygotowywanego przez Państwa Wniosku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO W RAMACH PROJEKTU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH MAŁOPOLSKA LOKALNIE EDYCJA 2015

REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO W RAMACH PROJEKTU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH MAŁOPOLSKA LOKALNIE EDYCJA 2015 FUNDACJA BIURO INICJATYW SPOŁECZNYCH, STOWARZYSZENIE FORUM OŚWIATOWE KLUCZE, FUNDACJA SZTUKI, PRZYGODY I PRZYJEMNOŚCI ARTS, BABIOGÓRSKIE STOWARZYSZENIE ZIELONA LINIA OGŁASZAJĄ KONKURS GRANTOWY FUNDUSZ

Bardziej szczegółowo

SPOSÓB WYPEŁNIANIA WNIOSKU

SPOSÓB WYPEŁNIANIA WNIOSKU IW_421_R Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 421 Wdrażanie projektów współpracy objętego PROW na lata 2007-2013 w zakresie operacji polegającej na realizacji projektu

Bardziej szczegółowo