Drodzy Czytelnicy! Mamy nadzieję, że nasza publikacja będzie dla Państwa przydatną lekturą. Zespół Lubelskiego Ośrodka Samopomocy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Drodzy Czytelnicy! Mamy nadzieję, że nasza publikacja będzie dla Państwa przydatną lekturą. Zespół Lubelskiego Ośrodka Samopomocy"

Transkrypt

1

2 Drodzy Czytelnicy! Niniejszy 95 numer Czasopisma Samopomocy Społecznej LOS został wydany w ramach projektu dzięki realizacji projektu Lubelskie Centrum Organizacji Pozarządowych realizowanego przez Lubelski Ośrodek Samopomocy w ramach PO FIO , Priorytet 2. Sprawne organizacje pozarządowe w dobrym państwie, Obszar wsparcia Rozwój potencjału organizacji pozarządowych. Projekt jest realizowany przy współpracy z Centrum Wolontariatu w Kraśniku oraz Gminą Adamów w powiecie łukowskim. Przedstawiona publikacja Działalność odpłatna i gospodarcza w Trzecim Sektorze jest w całości poświęcona działalności gospodarczej i odpłatnej prowadzonej przez NGOs m.in. w aspekcie prawnym, księgowym, podatkowym, marketingowym. Czasopismo zawiera również dobre praktyki z w/w zakresu. Doświadczenie w zakresie działalności gospodarczej przedstawiono na przykładzie Domu Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo w Motyczu, Nasutowskiego Przedsiębiorstwa Społecznego, Charytatywnego Stowarzyszenia Niesienia Pomocy Chorym Misericordia w Lublinie oraz Stowarzyszenia Emaus w Krężnicy Jarej. Mamy nadzieję, że nasza publikacja będzie dla Państwa przydatną lekturą. Zespół Lubelskiego Ośrodka Samopomocy LOS NR 95 rok

3 Wojciech Dec Aspekty prawne działalności gospodarczej organizacji pozarządowych W ostatnich latach pojęcie ekonomizacja trzeciego sektora nabiera coraz większego znaczenia. W szerokim tego słowa rozumieniu, chodzi o podejmowanie przez organizacje pozarządowe działań zarobkowych, które pozwolą pozyskać środki na prowadzenie działalności statutowej. Mówimy więc o sytuacji, gdzie organizacje stają się niezależne w pozyskiwaniu środków i budują swoją finansową stabilność. Obecnie większość organizacji działa od dotacji do dotacji, uzależniając się wyłącznie od sponsorów i administracji publicznej. Dzięki podejmowaniu działań zarobkowych, stowarzyszenia i fundacje mogą stać się bardziej samodzielne i zwiększyć swoje bezpieczeństwo poprzez dywersyfikację źródeł przychodu. Podstawowe formy ekonomizacji to: - działalność odpłatna pożytku publicznego, - działalność gospodarcza. W niniejszym artykule zostanie omówiona działalność gospodarcza. Prawo dopuszcza prowadzenie przez organizacje pozarządowe działalności gospodarczej. Art. 5 ust. 5 ustawy o fundacjach pozwala fundacji na prowadzenie działalności gospodarczej w rozmiarach służących realizacji jej celów, natomiast zgodnie z art. 34 ustawy Prawo o stowarzyszeniach, stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Działalność gospodarcza NGOs jest najbardziej kontrowersyjnym tematem w dyskusjach związanych z praktyką funkcjonowania organizacji. Prowadzenie przez nie działalności gospodarczej, a w konsekwencji i status podmiotu gospodarczego, nie jest cechą podstawową instytucji typu fundacyjnego czy stowarzyszeniowego. Istota działalności organizacji wiąże się przede wszystkim z realizacją celów niezarobkowych. Działalność gospodarcza powinna być jedynie działalnością akcesoryjną w stosunku do działalności celowej, co oznacza że może pełnić wyłącznie rolę podrzędną w stosunku do ich aktywności statutowej. Działalność gospodarcza nie może być celem samym w sobie, a sąd rejestrowy odmówi rejestracji fundacji lub stowarzyszenia, których celem podstawowym jest prowadzenie działalności zarobkowej (gospodarczej). W literaturze oraz w orzecznictwie sądów możno podkreśla się, że działalność gospodarcza organizacji nie powinna być zbyt rozbudowana, powinna bowiem być prowadzona w rozsądnych proporcjach w stosunku do działalności celowej. Nie może być bowiem tak, że zarobkowa działalność stowarzyszenia będzie dominowała nad realizacją celów statutowych. Praktyka orzecznicza sądów rejestrowych wskazuje, że za wadliwe mogą by uznane postanowienia statutu, które zakreślają wąski cel podstawowy organizacji, nato- 2

4 Aspekty prawne działalności gospodarczej organizacji pozarządowych miast nieporównywalnie szeroki przedmiot działalności gospodarczej. Oczywiste jest, ze rozbudowana działalność gospodarcza może przynosić większe dochody, jednak należy zwrócić uwagę żeby działalność stowarzyszenia lub nie koncentrowała się wyłącznie na zarobkowaniu, lecz polegała raczej na rozporządzaniu środkami majątkowymi zgodnie z przeznaczeniem. Konsekwencją tego jest to, że dochód z działalności gospodarczej organizacja powinna przeznaczyć na cele statutowe. Ponadto art. 34 Prawa o stowarzyszeniach stwierdza, że dochód z działalności gospodarczej nie może być przeznaczony do podziału między członków stowarzyszenia. W Uchwale z 27 lutego 1990 roku Sąd Najwyższy uznał, że dochód z działalności gospodarczej nie może być przeznaczony do podziału między członków także wówczas, gdy są oni pracownikami stowarzyszenia. Organizacje pozarządowe mogą prowadzić działalność gospodarczą zarówno w formach organizacyjnie wyodrębnionych (np. spółki, spółdzielnie), jak też bezpośrednio (w formie niewyodrębnionej). W pierwszym przypadku w obrocie występują odrębne od stowarzyszenia czy fundacji podmioty, np. spółki handlowe, spółdzielnie, w których stowarzyszenie lub fundacja ma udziały i akcje. W wypadku działalności niewyodrębnionej w obrocie występuje samo stowarzyszenie lub fundacja. W tym drugim przypadku działalność gospodarcza powinna być wyodrębniona finansowo. Podstawowym warunkiem podjęcia przez stowarzyszenie i fundacje działalności gospodarczej jest wprowadzenie do statutu postanowień o prowadzeniu tej działalności. W statucie powinien znaleźć się zapis, że organizacja prowadzi działalność gospodarczą, z zastrzeżeniem w przypadku stowarzyszenia, że całość dochodów z niej uzyskanych przeznacza się na realizacją celów statutowych, a w przypadku fundacji, że jest ona prowadzona wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych. Ponadto w statucie należy określić zarówno rodzaj, jak i zakres prowadzonej działalności gospodarczej. W tym kierunku poszła praktyka sądów rejestrowych, żeby skonkretyzować w statucie rodzaj działalności (produkcja konkretnych grup towarów, świadczenie usług z odniesieniem do konkretnej branży czy grupy wyrobów itp.) Wskazane jest więc, aby określając w statucie przedmiot działalności gospodarczej, uwzględniać Polską Klasyfikację Działalności. Praktyka sądów rejestrowych pokazuje, że najczęściej nie wystarczy wskazanie samego opisu przedmiotu działalności wg PKD, dodatkowo wymagane jest, aby do odpowiedniego przedmiotu działalności dopasować odpowiedni kod PKD. Ponadto w rozdziale statutu dotyczącym majątku, należy wskazać, że jednym ze źródeł powstania majątku stowarzyszenia/fundacji są dochody z działalności gospodarczej. Prawo o stowarzyszeniach nie wymaga przy rejestracji przez stowa- LOS NR 95 rok

5 Sebastian Ignaszczak rzyszenie działalności gospodarczej wykazywania się posiadaniem środków finansowych. Natomiast jeżeli fundacja ma prowadzić działalność gospodarczą, to wartość środków majątkowych przeznaczonych na działalność gospodarczą nie może być mniejsza niż 1000 zł. Odpowiedni zapis określający wysokość tych środków powinien znaleźć się w statucie. Organizacje mogą prowadzić każdy rodzaj działalności gospodarczej, pod warunkiem, że ustawy szczególne nie zastrzegają do jej prowadzenia określonej formy przedsiębiorców (np. działalność bankowa czy ubezpieczeniowa). Warto w tym miejscu wskazać, że drugi z rodzajów działalności zarobkowej, jaką mogą prowadzić NGOs, czyli działalność odpłatna, może przy spełnieniu określonych warunków, zostać uznana za działalność gospodarczą. Zgodnie bowiem z art. 9 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie działalność odpłatna pożytku publicznego staje się działalnością gospodarczą, jeżeli pobierane przez organizację wynagrodzenie jest wyższe od tego, jakie wynika z kosztów tej działalności lub jeżeli przeciętne wynagrodzenie osoby fizycznej zatrudnionej przy działalności odpłatnej, za okres ostatnich 3 miesięcy, przekroczy 3-krotność przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw ogłoszonego przez prezesa GUS za rok. Jeśli podczas kontroli przeprowadzanej przez organ administracji publicznej (Prezydent miasta, starosta, właściwy Minister)) okaże się, że organizacja przekracza warunki prowadzenia działalności odpłatnej, organ administracji publicznej nakaże organizacji złożenie stosownego wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców w KRS w terminie 30 dni od dnia wezwania. Jeżeli organizacja zamierza prowadzić działalność gospodarczą, musi dokonać wpisu do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym. Nowo rejestrująca się organizacja zamierzająca jednocześnie dokonać wpisu do rejestru przedsiębiorców, oprócz formularzy KRS-W20 i KRS- WK, składa formularz KRS-WM (gdzie wpisuje się rodzaje działalności gospodarczej oraz kody PKD). Już istniejąca organizacja zamierzająca prowadzić działalność gospodarczą, składa formularze KRS-W9 i KRS-WM. Załączniki do wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców to potwierdzone notarialnie wzory podpisów członków zarządu (wzory podpisów można także złożyć przed sędzią lub upoważnionym pracownikiem sądu), wniosek o wpis/ zmianę w rejestrze REGON (na formularzu RG1), zgłoszenie identyfikacyjne/ zmianę do Urzędu Skarbowego (na formularzu NIP2), zgłoszenie płatnika składek (na formularzu ZUS ZPA), dowód opłaty za wpis do rejestru przedsiębiorców oraz dowód opłaty za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Ponadto do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu (nieruchomości), w którym ma być wykonywana działalność gospodarcza (np. umowa najmu, użyczenia). 4

6 Aspekty prawne działalności gospodarczej organizacji pozarządowych Opłata za wpis do rejestru przedsiębiorców wynosi 500 zł, tak samo jak opłata za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Łącznie więc będzie to koszt 1000 zł. Warto wskazać, że jeżeli nowo rejestrująca się fundacja, dokonuje jednocześnie wpisu do rejestru przedsiębiorców, poniesie jedną łączną opłatę w wysokości 1000 zł. Jeżeli organizacja jest wpisana jednocześnie do rejestru przedsiębiorców, to za każdą zmianę wpisu w rejestrze (np. w związku ze zmianą statutu, zmianą władz, zmianą kodów PKD), będzie musiała zapłacić 250 zł. Warto także wskazać, że o ile organizacje posiadające status pożytku publicznego są zwolnione z opłat sądowych w KRS, to organizacje pożytku publicznego wpisane do rejestru przedsiębiorców mają obowiązek ponoszenia kosztów sądowych w sprawach związanych z prowadzoną przez te organizacje działalnością gospodarczą. Działalność gospodarczą może zarejestrować zarówno organizacja nie posiadająca statusu organizacji pożytku publicznego, jak i organizacja taki status posiadająca. Warto natomiast wskazać, że zgodnie z wymogami ustawy o działalności pożytku publicznego (określonymi w art. 20 ustawy), organizacją pożytku publicznego może być tylko organizacja, która, jeżeli prowadzi działalność gospodarczą, to jest ona wyłącznie działalnością dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego, a ponadto nadwyżka przychodów nad kosztami jest przeznaczana na działalność pożytku publicznego. Z praktyki sądów rejestrowych wynika, że najczęściej przy ubieganiu się o status OPP, wymagane jest dołączenie oświadczenia o spełnianiu powyższych wymogów. Organizacje pozarządowe powszechnie korzystają ze świadczeń wolontariuszy. Warto jednak pamiętać, że zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego, istnieje bezwzględny zakaz korzystania ze świadczeń wolontariuszy przy prowadzonej przez organizacje działalności gospodarczej. Ustawa o działalności pożytku publicznego w art. 9 ust. 3 wprowadza zakaz pokrywania się przedmiotu prowadzonej działalności odpłatnej i działalności gospodarczej. Nie ma natomiast zakazu pokrywania się przedmiotu działalności gospodarczej z przedmiotem działalności statutowej, co pozwala na prowadzenie działalności komercyjnej w bardzo szerokim zakresie. Istotną ważną kwestią w przypadku organizacji prowadzących działalność gospodarczą jest obowiązek sprawozdawczy wobec KRS-u. Organizacja taka musi w ciągu 15 dniu od daty zatwierdzenia sprawozdania finansowego, przekazać to sprawozdanie (bilans, rachunek wyników oraz informację dodatkową) do KRS-u. Sprawozdanie składa się na formularzu KRS-Z30, oraz dodatkowo dołącza się sprawozdanie finansowe oraz uchwałę o jego przyjęciu. Składając formularz wniosku (tj. KRS-Z30), należy uiścić opłatę sądową w wysokości 40 zł, oraz opłatę za ogłoszenie w Monitorze LOS NR 95 rok

7 Sebastian Ignaszczak Sądowym i Gospodarczym związaną z wpisem do rejestru (250 zł). Uzyskanie wpisu w rejestrze przedsiębiorców nie jest jedynym warunkiem podjęcia i wykonywania działalności gospodarczej. Jeżeli podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej wiąże się dodatkowo z obowiązkiem uzyskania koncesji czy zezwolenia, to organizacja musi tego obowiązku dopełnić. Przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz przepisy innych ustaw nakładają na przedsiębiorców także inne obowiązki, których spełnienie jest niezbędnym warunkiem prawidłowego wykonywania przez stowarzyszenie lub fundację działalności gospodarczej. Przykładowo można wskazać na obowiązek bezpiecznego (w tym dla życia i zdrowia ludzkiego) prowadzenia działalności i przestrzeganie w tym zakresie norm prawa (np. budowlanego, w zakresie ochrony przeciwpożarowej itp.). Istotnym obowiązkiem jest także posiadanie uprawnień zawodowych niezbędnych przy wykonywaniu określonego rodzaju działalności przez przedsiębiorcę. Prawem wymagane kwalifikacje jest obowiązana posiadać osoba wykonująca bezpośrednio danego rodzaju działalność (np. osoba świadcząca usługi, wykonująca pracę lub czynności), a więc niekoniecznie przedsiębiorca. Nie jest więc wymagane, aby np. członkowie zarządu stowarzyszenia posiadali takie kwalifikacje, albowiem stowarzyszenie wykonywanie czynności wchodzących w zakres działalności gospodarczej może powierzyć na podstawie umowy o pracę czy umów cywilnoprawnych osobie posiadającej wymagane kwalifikacje. Jednym z najważniejszych zagadnień interesujących organizacje zamierzające podjąć działalność gospodarczą, są kwestie podatkowe. W praktyce większość organizacji prowadzących działalność gospodarczą będzie zwolniona z podatku dochodowego od osób prawnych. Podstawę do zwolnienia stanowi art. 17 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zgodnie z nim wolne od podatku są dochody osób prawnych (w tym pochodzące z działalności gospodarczej) których celem statutowym jest działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi, oraz zaopatrzenia wsi w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego w części w jakiej dochody te są przeznaczane na te cele. Tak więc warunkiem zwolnienia podatkowego będzie przeznaczanie dochodów z działalności gospodarczej na cele, o których mowa powyżej. W przypadku większości stowarzyszeń i fundacji powyższe cele mieszczą się w zakresie celów statutowych. Są pewne wyjątki od powyższej reguły, i nawet jeżeli dochody są przeznaczane na cele statutowe, to podatek 6

8 Aspekty prawne działalności gospodarczej organizacji pozarządowych trzeba będzie zapłacić. Sytuacja taka będzie miała miejsce, jeżeli dochody organizacji pochodzą z działalności polegającej na wytwarzaniu m.in. wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5% (art. 17 ust. 1a pkt 1 ustawy). Jest oczywiste że podjęcie przez organizacje działalności gospodarczej powinno być poprzedzone przeprowadzeniem analizy ekonomicznej i przygotowaniem biznes planu. Trzeba będzie m.in. określić popyt na nasze przyszłe usługi, dobrze zbadać rynek i przyjrzeć się konkurencji, niezmierne istotne będzie właściwe określenie rodzaju i profilu naszej działalności. Jest wiele elementów, które mogą zadecydować o powodzeniu takiej działalności. Natomiast dobrze prowadzona działalność gospodarcza może stanowić stałe źródło dochodu dla organizacji i być znakomitym uzupełnieniem działalności statutowej. Z jednej strony organizacja pozyskuje dotacje, realizuje zadania publiczne, a z drugiej prowadzi działalność komercyjną. Dywersyfikacja źródeł finansowania organizacji pozarządowych z pewnością przyczyni się do stabilizacji Trzeciego Sektora w Polsce. Literatura: 1. P.Suski: Stowarzyszenia i fundacje, Warszawa C. Kosikowski: Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Komentarz, Warszawa E. Góra, M. Kotula: Fundacje i stowarzyszenia, Gdańsk A. Jarosiński, L. Kuczmierowska: Działalność gospodarcza organizacji pozarządowych, Warszawa strona internetowa: LOS NR 95 rok

9 Michał Falenta Działalność odpłatna pożytku publicznego Działalność pożytku publicznego może być prowadzona nieodpłatnie lub odpłatnie. Działalność nieodpłatna to działalność prowadzona przez organizację w sferze działań publicznych, za które nie pobierają one wynagrodzenia (opłaty). Działalność odpłatna to: - działalność prowadzona przez organizację w sferze zadań publicznych, za które pobierają one wynagrodzenia; - sprzedaż towarów lub usług wytworzonych lub świadczonych przez osoby bezpośrednio korzystające z działalności pożytku publicznego, w szczególności w zakresie rehabilitacji oraz przystosowania do pracy zawodowej osób niepełnosprawnych oraz reintegracji zawodowej i społecznej osób zaangażowanych wykluczeniem społecznym. W wyniku nowelizacji ustawy w roku 2011r. usunięto z definicji działalności odpłatnej pożytku publicznego możliwość zaliczenia sprzedaży przedmiotów darowizny. Oznacza to, że sprzedaż przez organizacje pozarządową podarowanych przedmiotów (np. odzieży, mebli) na cele działalności statutowej nie jest uznawana jako działalność odpłatna. Przychód ze sprzedaży przedmiotów darowizny będzie opodatkowany zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych, czyli sprzedaż tych przedmiotów podlega przepisom ogólnym. Działalność odpłatna może być prowadzona w ramach działalność pożytku publicznego określonych w art. 4 ust.1 o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (udpp). Art. ten określa 33 zadania (obszary) w sferze działań publicznych. Aby być organizacją prowadzącą działalność pożytku publicznego należy prowadzić działalność społecznie użyteczną w jednym lub w kilku obszarach. Działalność odpłatną mogą prowadzić organizacje pozarządowe m.in. fundacje, stowarzyszenia niezależnie od tego jak długo działają i czy posiadają status organizacji pożytku publicznego (OPP). Działalność pożytku publicznego mogą prowadzić także: - organizacje kościelne; - stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego; - spółdzielnie socjalne; - organizacje sportowe tj. spółki akcyjne i spółki z o.o. oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy o kulturze fizycznej, któż nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników Przywileje i obowiązki tych podmiotów są zrównane z tymi jakie na podstawie ustawy mają organizacje pozarządowe. Przychód z działalności odpłatnej pożytku publicznego powinien służyć 8

10 Działalność odpłatna pożytku publicznego wyłącznie działalności pożytku publicznego odpłatnej i nieodpłatnej. Podjęcie odpłatnej działalności pożytku publicznego nie wymaga formalnej rejestracji, jedynie organizacje posiadające status organizacji pożytku publicznego (OPP) mają obowiązek zgłoszenia zakresu prowadzonej działalności (przedmiotu działalności odpłatnej) w KRS. Działalność odpłatna ma dwie formy: 1) pobieranie opłat za prowadzone działania przez organizacje pozarządowe w ramach działalności pożytku publicznego 2) sprzedaż produktów i usług wytworzonych lub świadczonych przez podopiecznych danej organizacji Organizacja pozarządowa może finansować konkretne projekty z opłat pobieranych od uczestników projektów. Pobrane opłaty nie mogą przekraczać kosztów wykonania realizowanego projektu, czyli zadanie należy zrealizować po koszcie własnym. W tym celu trzeba sporządzić kalkulację projektu uwzględniając zarówno koszty bezpośrednie jak i koszty administracyjne dotyczące tego zadania. Jeżeli przychód jest wyższy od kosztów organizacja wtedy osiąga zysk, a działanie ma charakter działalności gospodarczej, ponieważ wykracza poza ramy odpłatnej działalności pożytku publicznego zdefiniowanej w art. 9 ustawy. Dobrze zaplanowane działanie i dokładnie sporządzona kalkulacja wstępna pozwoli uniknąć niezamierzonego i nieświadomego rozpoczęcia działalności gospodarczej. Organizacja pozarządowa może także finansować swoją działalność z przychodu osiągniętego ze sprzedaży produktów wykonanych przez dzieci w świetlicy środowiskowej, czy osoby niepełnosprawne jak i świadczonych usług przez osoby zagrożone wykluczaniem społecznym. Sprzedaż takich przedmiotów i usług przez organizację pozarządową stanowi formę działalności odpłatnej. Cena sprzedaży może być wyższa od kosztów wytworzenia rzeczy czy usługi. Ważne jest jedynie, aby osiągnięty przychód ze sprzedaży w całości był przeznaczony na prowadzenie działalności odpłatnej pożytku publicznego. Księgowość organizacji musi odzwierciedlać zarówno poniesione koszty, osiągnięte przychody z tej działalności a także jakie zadania zostały zrealizowane dzięki pozyskanym środkom. Organizacja może zatrudnić osoby fizyczne przy wykonywaniu działalności pożytku publicznego. Jednak należy pamiętać o ustawowym limicie wysokości wypłaconego wynagrodzenia osobom zatrudnionym w odpłatnej działalności pożytku publicznego. Przeciętne wynagrodzenie osoby fizycznej zatrudnionej przy wykonywaniu działalności odpłatnej, za okres ostatnich 3 miesięcy, nie może przekroczyć 3-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, ogłoszonego przez Prezesa Urzędu Statystycznego za rok poprzedni LOS NR 95 rok

11 Marianna Teresa Koguc art. 9 ust. 1 pkt. 2 udpp. W 2011r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 3 604,68 zł. Zatrudnienie osoby fizycznej przy wykonywaniu różnych rodzajów działalności wymaga zawarcia z nią odrębnych umów. Podstawą zatrudnienia może być umowa o pracę lub umowa cywilnoprawna. Wynagrodzenie osoby z którą zawarto więcej niż jedną umowę na działalność odpłatną pożytku publicznego łącznie nie może przekroczyć ustawowego limitu. Pracownik zatrudniony przy tej działalności może przeciętnie w ciągu miesiąca w roku 2012r, zarobić ,04 zł. Przeciętnie, ponieważ jego wynagrodzenie będzie liczone za ostatnie 3 m-ce. Przykład: Stowarzyszenie Wspólna Sprawa prowadzi działalność odpłatną pożytku publicznego. Pracownik przy jej wykonaniu w ciągu 3 ostatnich miesięcy zarobił odpowiednio w styczniu 3 540,00 zł, w lutym ,00 zł, w marcu 8 420,00 zł. Mimo, że w lutym zarobił więcej niż wynosi limit, to jednak przeciętnie za ostatnie 3 m-ce zarobił mniej niż wynosi limit miesięczny. (3 540, 00 zł ,00 zł ,00zł ): 3 m-ce = ,00zł: 3-mce = 7 820,00zł/ miesiąc W związku z tym, że za okres 3 miesięcy przeciętne miesięczne wynagrodzenie pracownika wyniosło mniej niż limit 3 krotności miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, działalność ta nie zostanie uznana za działalność gospodarczą, oczywiście pod warunkiem, że koszty wynagrodzenia nie były wyższe niż wynikało to z kalkulacji kosztów tej działalności. Przekwalifikowanie działalności odpłatnej w działalność gospodarczą może wystąpić w dwóch przypadkach : 1) otrzymana zapłata w odniesieniu do działalności danego rodzaju jest wyższa od kosztów tej działalności, 2) w wyniku przekroczenia limitu wynagrodzenia. Każda działalność prowadzona przez organizacje pozarządowe musi być wyodrębniona rachunkowo. Prowadzenie przez organizacje: - nieodpłatnej działalności pożytku publicznego; - odpłatnej działalności pożytku publicznego; - działalności gospodarczej wymaga rachunkowego wyodrębnienia tych form działalności w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników każdej z tych działalności, z zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości art. 10 udpp. Wyodrębnienie rachunkowe działalności nieodpłatnej i odpłatnej pożytku publicznego nie polega na tworzeniu odrębnych ksiąg rachunkowych, ale należy w zakładowym planie kont przewidzieć konta syntetyczne (główne) oraz konta analityczne (pomocnicze) służące ewidencji kosztów oraz przychodów odrębnie dla każdej działalności. W rachunku wyników organizacja nie prowadząca działalności gospodarczej podaje informacje jakie osiągnęła 10

12 Działalność odpłatna pożytku publicznego przychody i poniosła wydatki (koszty) działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, jakie przychody osiągnęła w ramach działalności odpłatnej oraz jakie poniosła koszty na tą działalność. Informacje te eksponuje się poprzez rozszerzenie danych zawartych w rachunku wyników wg wzoru stanowiącego załącznik do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nie prowadzących działalności gospodarczej (Dz.U. 137 poz.1539). Reasumując należy stwierdzić, że działalność odpłatna organizacji pozarządowych : - wynika z celów statutowych; - powinna być określona w statucie lub w dokumencie wewnętrznym (np. w uchwale walnego zebrania członków, zarządu stowarzyszenia); - umożliwia pobieranie opłaty za świadczone usługi; - ogranicza wysokość pobieranego wynagrodzenia do wysokości kosztów (czyli brak możliwości osiągania zysku); - przychód wydatkowany wyłącznie na działalność pożytku publicznego; - przeciętne wynagrodzenie osoby fizycznej zatrudnionej w ramach działalności odpłatnej w ciągu 3 miesięcy nie może przekraczać 3-krotnego przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw za rok poprzedni. Podkreślić należy, że przychód z prowadzonej działalności odpłatnej może być dodatkowym źródłem finansowania działalności statutowej organizacji non profit szczególnie ważnym w okresie coraz bardziej ograniczonej dostępności do środków ze źródeł publicznych, a katalog 33 obszarów działań (art. 4 udpp) sformułowany tak szeroko powoduje że mieści się w nich większość projektów organizacji pozarządowych. Działalność odpłatna i nieodpłatna może być prowadzona w tych samych obszarach, natomiast niedopuszczalne jest to w przypadku działalności gospodarczej. Literatura: - Ustawa z dnia r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr 96, poz. 873) z późniejszymi zmianami (Dz. U. nr 28, poz. 146 z 2010r. oraz Dz. U. nr 209 poz z 2011r.) - Marcin Dadej: Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Magdalena Kasprzak: Zmiany w wysokości zarobków w organizacjach non profi t Poradnik organizacji non profi t nr 4 z 2010r. - Julia Kluczyńska; Krzysztof Śliwiński: Działalność odpłatna pożytku publicznego przewodnik praktyczny. Warszawa 2010r. - Sławomir Liżewski: Zmiany w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Poradnik organizacji non profi t nr 4 z 2010r. LOS NR 95 rok

13 Marianna Teresa Koguc - Adam Pawłowski: Kiedy działalność pożytku publicznego stanie się działalnością gospodarczą. Poradnik organizacji non profi t nr 4 z 2010r. - Krystyna Więcławska- Stysz: Zatrudnienie przy wykorzystaniu odpłatnej działalności statutowej. Poradnik organizacji non profi t nr 9 z 2010r. - Poradnik.ngo.pl - Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 stycznia 2012r. z sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w 2011r. (Dz. U. GUS nr 1 poz. 2 z dnia 23 stycznia 2012r.) 12

14 Organizacje pozarządowe prowadzące działalność gospodarczą i/lub odpłatną pożytku publicznego na Lubelszczyźnie Niniejsze opracowanie stanowi próbę analizy liczby i kondycji organizacji prowadzących działalność gospodarczą i/ lub odpłatną pożytku publicznego w Polsce, a zwłaszcza na Lubelszczyźnie. Na wstępie należy zaznaczyć, iż oszacowanie dokładnej ilości organizacji prowadzących tego typu działalność nie należy do łatwych zadań. Wynika to przede wszystkim z małej popularności analizowanych rodzajów działalności wśród przedstawicieli sektora pozarządowego, jak również z niskiego poziomu wiedzy i doświadczenia wielu społeczników w tym obszarze. To z kolei przekłada się na trudności związane z pozyskaniem od nich informacji na temat formy działalności prowadzonej przez ich organizację (czy jest to nieodpłatna działalność pożytku publicznego, odpłata, działalność gospodarcza, bądź mieszane formy) 1. 1 Wielu przedstawicieli sektora obywatelskiego ma trudności z rozróżnieniem odpłatnej działalności statutowej od działalności gospodarczej. Potwierdzają to m.in. opracowania na temat kondycji trzeciego sektora w Polsce opublikowane przez Główny Urząd Statystyczny oraz Stowarzyszenie Klon/Jawor. Zob. Stowarzyszenia, fundacje i społeczne podmioty wyznaniowe w 2008 r., red. S. Nałęcz, K. Goś-Wójcicka, Główny Urząd Statystyczny, Departament Badań Społecznych, Warszawa 2010, s ; J. Herbst, J. Przewłocka, Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych. Raport z badania 2010, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 2011, s. 89. Pierwsza część artykułu poświęcona jest ogólnej charakterystyce ilości organizacji pozarządowych w Polsce i na Lubelszczyźnie. Organizacje pozarządowe są częścią szeroko rozumianej ekonomii społecznej. Praktycznie wszystkie organizacje non-profit mają w sobie potencjał (w różnym stopniu) w zakresie realizacji działań w obszarze ekonomii społecznej (w tym działalności gospodarczej i/lub odpłatnej pożytku publicznego). Powszechnie uznawane są one za naturalne środowisko dla rozwoju tego typu aktywności. Stanowią więc pokaźną bazę dla rozwoju inicjatyw z zakresu przedsiębiorczości społecznej w Polsce 2. W części drugiej zaprezentowano podstawowe informacje na temat organizacji prowadzących działalność gospodarczą i/lub odpłatną pożytku publicznego w Polsce i na Lubelszczyźnie. Analizę przeprowadzono w oparciu o dwa największe w Polsce i udostępniane w internecie zbiory danych (m.in. na temat organizacji pozarządowych), tj. Bank Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego (dalej: BDL GUS) oraz serwis bazy.ngo.pl. W artykule wykorzystano również dane 2 Por. Biały A., Juros A., Diagnoza w zakresie współpracy instytucji rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej na Lubelszczyźnie, Lubelski Ośrodek Samopomocy, Lublin 2009, s. 45. LOS NR 95 rok

15 Arkadiusz Biały z raportu Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych. Raport z badania 2010 wydanego przez Stowarzyszenie Klon/Jawor oraz opracowania Głównego Urzędu Statystycznego, pt. Stowarzyszenia, fundacje i społeczne podmioty wyznaniowe w 2008 r. 1. Liczba organizacji pozarządowych w Polsce i na Lubelszczyźnie Według danych dostępnych w serwisie bazy.ngo.pl w Polsce działa organizacji pozarządowych (w tym ochotniczych straży pożarnych OSP). Najwięcej organizacji non-profi t znajduje się w województwie mazowieckim (18 330), a zwłaszcza w stolicy Polski (9 939), w której swoją siedzibę ma aż 54,2% wszystkich organizacji zarejestrowanych na terenie Mazowsza. Kolejne miejsca zajmują takie regiony, jak: Śląsk (9 981), Małopolska (9 540) czy Dolny Śląsk (9 139). Najmniejsza liczba organizacji pozarządowych występuje na terenie województwa opolskiego (2 2949), lubuskiego (3 185), podlaskiego (3 314) i świętokrzyskiego (3 392). Ranking województw będzie wyglądał nieco inaczej jeśli zastosujemy wskaźnik per capita (liczba organizacji zarejestrowanych w danym województwie w przeliczeniu na 10 tys. osób 3 Stan na dzień Liczba uzyskana po odliczeniu organizacji, które zakończyły swoją działalność, są postawione w stan likwidacji, bądź ich dane są nieaktualne (podmioty znajdujące się na końcu bazy). 4 Zob. powyższy przypis. zamieszkujących ten region). Województwo mazowieckie (głównie za sprawą Warszawy) nie zmienia swojej pozycji, nadal pozostaje w czołówce regionów o najwyższym stopniu nasycenia liczby organizacji pozarządowych (35 organizacji na 10 tys. mieszkańców). Zmiana dotyczy przede wszystkim województwa śląskiego, które ma jedną z najwyższych liczb organizacji non-profi t w Polsce i pod tym względem zajmuje drugą lokatę. Po zastosowaniu wskaźnika per capita przesuwa się na ostatnie miejsce (21,5). Zmianę tę można wytłumaczyć wysokim wskaźnikiem zagęszczenia ludności występującym na tym terenie (wynosi on aż 376 os./km 2, podczas gdy średnia krajowa kształtuje się na poziomie 122 os./km 2 ). Na drugą lokatę wskoczyło natomiast województwo warmińsko-mazurskie (33,1), które pod względem liczby organizacji w regionie zajmowało dopiero 12 miejsce (4 722 organizacje). Na Warmii i Mazurach (podobnie jak na Podlasiu) występuje najniższy w kraju wskaźnik zagęszczenia ludności (w obu województwach kształtuje się on na poziomie 59 os./ km 2 ). A co z Lubelszczyzną? Województwo lubelskie z liczbą organizacji zajmuje 8 pozycję, a w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców 6 (zob. kartogram 2 dostępny na końcu opracowania). Pogłębiona analiza liczby organizacji non-profi t w województwie lubelskim dokonana w oparciu o dane dostępne w BDL GUS zagregowane na podstawie danych REGON (dane za 2010 r.) wykazała, że na Lubelszczyźnie zarejestro- 14

16 wanych jest organizacji (fundacje, stowarzyszenia i inne organizacje społeczne). Największa ich liczba występuje w stolicy województwa (1 416 organizacji, co stanowi 23,2% wszystkich organizacji w tym regionie), w pozostałych powiatach ich liczba waha się od 2,1% do 5,5% w stosunku do wszystkich organizacji zarejestrowanych w województwie. Najmniejsza liczba występuje w powiecie włodawskim (127), parczewskim (128), janowski (128) i co wydaje się być nieco zaskakujące w powiecie grodzkim Biała Podlaska (129). Bardziej wiarygodnym wskaźnikiem ilustrującym poziom natężenia liczby podmiotów sektora pozarządowego na danym obszarze jest liczba organizacji pozarządowych w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców (zastosowana w przypadku podziału na powiaty zob. kartogram 1a) lub na 1 tys. mieszkańców (w przypadku podziału na gminy zob. kartogram 1b). Wyliczenia wskazują, że największe nasycenie organizacji nonprofi t występuje w takich powiatach grodzkich, jak Lublin i Zamość. Wysoką lokatę zajmują także powiat parczewski (35,8) i włodawski (32,3), które pod względem liczby organizacji w wartościach bezwzględnych ulokowane są na ostatnich miejscach. Wysokie natężenie liczby organizacji na 10 tys. mieszkańców w powiecie parczewskim i włodawskim wynika z występującego na tych terenach najniższego w całym województwie poziomu zagęszczenia ludności (powiat włodawski 31 os./km 2, powiat parczewski 38 os./km 2 ; średnia Organizacje pozarządowe prowadzące... wojewódzka wynosi 86 os./km 2 ). Najmniej organizacji w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców występuje w powiecie ziemskim chełmskim (18,6) i opolskim (21,8) oraz w powiecie grodzkim Biała Podlaska (22,2). 2. Organizacje pozarządowe prowadzące działalność gospodarczą i/lub odpłatną pożytku publicznego w Polsce i na Lubelszczyźnie Zgodnie z Ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 5 (art. 6-10) działalność organizacji pozarządowych może mieć charakter nieodpłatny lub odpłatny. W myśl art. 10, ust. 3 przywołanej ustawy zakres prowadzonej działalności nieodpłatnej lub odpłatnej pożytku publicznego musi być określony w statucie lub innym dokumencie wewnętrznym organizacji. Podmioty non-profi t mogą prowadzić także działalność gospodarczą, jednak wówczas mają one obowiązek zarejestrować się w rejestrze przedsiębiorców w KRS 6. Ile tego typu organizacji jest w Polsce i na Lubelszczyźnie? Jaka jest ich struktura wiekowa, forma prawna? Gdzie najczęściej działają i w jakim obszarze 5 Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Dz. U. z 2003, nr 96, poz. 873 z późn. zm. 6 Por. M. Dadel, Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, stan prawny , Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 2011, s. 9-11; P. Jaśkiewicz, A. Olejniczak, Pożytek publiczny i wolontariat. Komentarz do zmienionych przepisów, Wydawnictwo C.B. Beck, Warszawa 2010, s LOS NR 95 rok

17 Arkadiusz Biały tematycznym? Na te pytania postaramy się odpowiedzieć w dalszej części opracowania Liczba organizacji Ustalenie liczby organizacji prowadzących działalność gospodarczą (od strony formalnej w praktyce bowiem wiele z nich takiej działalności nie prowadzi na co dzień ) nie nastręcza większych trudności, gdyż są one wpisane do rejestru przedsiębiorców w KRS. Bazy danych dostępne na portalu pl, na których w dużej mierze opierają się poniższe analizy, są na bieżąco aktualizowane i uzupełniane m.in. o dane z KRS. Można zatem powiedzieć, że rekordy zawarte w bazie ngo.pl przedstawiają wiarygodną liczbę organizacji, które mogą prowadzić działalność gospodarczą. Trudności występują natomiast przy próbie ustalenia dokładniejszej liczby organizacji prowadzących odpłatną działalność pożytku publicznego. Według bazy.ngo.pl (dane za 2012 r.) w woj. lubelskim jest ich zaledwie 1%, podczas gdy w badaniach Klon/ Jawor (dane za 2010 r.) odsetek wynosi 11%, czy GUS (dane za 2008 r.) 16% (zob. wykres 1). Nawet jeśli przyjmiemy, że rok, w którym te dane były agregowane jest zmienną różnicującą, to mimo wszystko różnice te nie powinny być aż tak znaczące. Rozbieżności zaprezentowane na poniższym wykresie wynikają być może z tego, że przedstawiciele sektora pozarządowego mają kłopoty z rozróżnianiem działalności odpłatnej od gospodarczej, a nawet odpłatnej od nieodpłatnej, co potwierdzają również badania zrealizowane chociażby przez GUS, czy Klon/ Jawor. Przykładowo badania przeprowadzone w 2010 roku przez Stowarzyszenie Klon/Jawor wskazują m.in. na przesuwanie się sektora organizacji non-profit w niesprecyzowaną żadnymi przepisami szarą strefę nierejestrowanych płatności za usługi. Oznacza to, że coraz więcej organizacji pobiera opłaty za świadczone usługi, lecz w coraz mniejszym stopniu czyni to w sposób oficjalny (np. poprzez wykazanie, że jest to działalność odpłatna statutowa). Jak zauważają autorzy raportu Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych. Raport z badania 2010 część organizacji pobiera opłaty za swoje usługi, choć nie prowadzi działalności ekonomicznej w żadnej z wyżej wymienionych form [odpłatnej statutowej lub gospodarczej przyp. A.B.]. [ ] blisko jedna piąta polskich stowarzyszeń i fundacji angażuje się w działalność odpłatną, nie rejestrując się jako przedsiębiorcy, ani nie uruchamiając oficjalnie odpłatnej działalności statutowej 7. Wykres 1. Organizacje społeczne w województwie lubelskim według typu prowadzonej działalności (uwaga: wyniki uzyskane przez Stowarzyszenie Klon/Jawor odnoszą się do wąsko rozumianego sektora pozarządowego, tj. stowarzyszeń i fundacji, poza OSP). 7 Por. J. Herbst, J. Przewłocka, Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych. Raport z badania 2010, s. 102,

18 Organizacje pozarządowe prowadzące... Uwaga: odsetek organizacji prowadzących różne formy działalności według różnych raportów i zbioru danych wynosi w sumie ponad 100% ze względu na małą, ale widoczną grupę organizacji, które prowadziły jednocześnie odpłatną działalność statutową i działalność gospodarczą. Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z badania Kondycja sektora organizacji pozarządowych w Polsce 2010 udostępnionych dzięki uprzejmości Stowarzyszenia Klon/Jawor, danych z serwisu bazy.ngo.pl oraz BDL GUS. Ponadto wiele organizacji (jeśli nie większość), które są wpisane do rejestru przedsiębiorców lub zadeklarowała prowadzenie odpłatnej działalności, to podmioty słabe i niedoświadczone. Większość z nich powstała po 2000 roku (zob. wykres 3). Warto również zauważyć, że zakładając organizację jej twórcy zwykle już na etapie tworzenia statutu starają się zapewnić jej dostęp do jak najszerszych form i obszarów działalności, wpisując do statutu niekiedy wszystko co się da, żeby później nie martwić się dokonywaniem ewentualnych zmian w KRS-ie. W praktyce natomiast znaczna część tych podmiotów nie prowadzi działalności np. gospodarczej lub robi to sporadycznie. Należy jednak podkreślić, że przywołane wnioski mają raczej charakter hipotez, które należałoby zweryfikować przy planowaniu ewentualnych badań w zakresie ekonomizacji trzeciego sektora na Lubelszczyźnie. Zgodnie z danymi dostępnymi w bazie organizacji pozarządowych prowadzących działalność gospodarczą i/lub odpłatną 8 podmioty tego rodzaju stanowią 9,6% ( ) wszystkich orga- 8 Baza powstała w ramach projektu Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej, realizowanego przez Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych. Projekt realizowany jest w ramach Poddziałania PO KL i jest współfinansowany ze środków UE w ramach EFS. Baza dostępna jest na stronie: wyniki.asp?wyniki=1&kryt_nazwa=&kryt_ miasto=&kryt_woj=&kryt_typ_instyt_multi= 110&baza=99&szukanie=zaawans1 [dostęp: ]. 9 Zob. powyższy przypis. Dane uzyskane na podstawie Bazy organizacji pozarządowych prowadzących działalność gospodarczą i/lub odpłatną. LOS NR 95 rok

19 Arkadiusz Biały nizacji w Polsce. Najwięcej jest ich w województwach: mazowieckim (2 883), małopolskim (1 109) i śląskim (1 102). Najmniejsza liczba organizacji prowadzących tego typu działalność znajduje się w województwie opolskim (165), lubuskim (180), podlaskim (224), świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim (261). Lubelszczyzna z liczbą 522 organizacji prowadzących działalność gospodarczą i/lub odpłatną pożytku publicznego plasuje się na 8 lokacie (zob. kartogram 2). Dokładniejsza analiza bazy organizacji pozarządowych prowadzących działalność gospodarczą i/lub odpłatną pozwoliła na ustalenie ile jest tego rodzaju podmiotów oraz w jakich lubelskich gminach są one zarejestrowane (zob. kartogram 3). Okazuje się, że aż 50% tego typu organizacji ma swoją siedzibę w stolicy regionu (261). Znaczna liczba występuje ponadto w takich powiatach grodzkich, jak Zamość (24), Biała Podlaska (19) i Chełm (18) oraz w miastach: Puławy (17) i Świdnik (11). Widoczny poziom natężenia podmiotów non-profi t prowadzących działalność gospodarczą i/lub odpłatną statutową występuje również w mniejszych aglomeracjach miejskich oraz w gminach na terenie powiatu ziemskiego lubelskiego, puławskiego i ryckiego. Najmniej jest ich w powiecie włodawskim oraz krasnostawskim. Warto w tym miejscu powołać się m.in. na wyniki badania SOF-1 przeprowadzonego przez Główny Urząd Statystyczny (zob. wykres 2). Wykres 2. Stowarzyszenia, podobne organizacje społeczne i fundacje w Polsce według typu prowadzonej działalności i rodzaju gminy, w której organizacje miały siedzibę (2008) Uwaga: odsetek organizacji prowadzących różne formy działalności według różnych raportów i zbioru danych wynosi w sumie ponad 100% ze względu na małą, ale widoczną grupę organizacji, które prowadziły jednocześnie odpłatną działalność statutową i działalność gospodarczą. 18

20 Organizacje pozarządowe prowadzące... Źródło: opracowanie własne na podstawie Stowarzyszenia, fundacje i społeczne podmioty wyznaniowe w 2008 r., s Dostępne dane za 2008 r. na temat kondycji trzeciego sektora w Polsce pokazują, że działalność gospodarcza oraz odpłatna działalność statutowa jest domeną przede wszystkim organizacji miejskich (działalność gospodarczą prowadzi tu 11%, a odpłatną działalność statutową 26% organizacji), rzadziej miejsko-wiejskich (odpowiednio 5% i 11%). Na obszarach wiejskich przeważają organizacje prowadzące głównie nieodpłatną działalność statutową (90%) Ogólna charakterystyka organizacji prowadzących działalność odpłatną i/lub gospodarczą Dominującą formą prawną organizacji prowadzących działalność gospodarczą i/lub odpłatną pożytku publicznego na Lubelszczyźnie są stowarzyszenia (59,0%). Znaczną grupę organizacji prowadzących działalność ekonomiczną stanowią również fundacje (37,9%). W analizowanej grupie organizacji znalazły się ponadto samorządy gospodarcze i zawodowe (2,7%), organizacja pracodawców (0,2%) i podmiot należący do kategorii: inna organizacja społeczna lub zawodowa (0,2%) (zob. wykres 6 zamieszczony na końcu opracowania). Większość (81,8%) analizowanych na portalu bazy.ngo.pl organizacji, mających swoją siedzibę w województwie lubelskim rozpoczęła swoją działalność po 2000 roku (zob. wykres 3). Wykres 3. Rok powstania organizacji pozarządowych prowadzących działalność gospodarczą i/lub odpłatną pożytku publicznego na Lubelszczyźnie (stan na dzień ) Źródło: obliczenia własne na podstawie danych z serwisu bazy.ngo.pl [dostęp: ]. 10 Por. Stowarzyszenia, fundacje i społeczne podmioty wyznaniowe w 2008 r., s LOS NR 95 rok

21 Arkadiusz Biały Od 2001 roku trend nowo powstających organizacji utrzymuje się praktycznie na tym samym poziomie (poza 2006 rokiem). Co roku na Lubelszczyźnie powstaje średnio około 39 nowych podmiotów pozarządowych, deklarujących prowadzenie działalności gospodarczej lub odpłatnej pożytku publicznego. Struktura rodzajów prowadzonej działalności skonstruowana w oparciu o najważniejsze dziedziny działalności statutowej (badanie SOF-1 za 2008 r. zrealizowane przez GUS zob. wykres 4) pokazuje, że udział organizacji, które prowadzą wyłącznie odpłatną działalność pożytku publicznego w obrębie poszczególnych dziedzin kształtuje się na poziomie 12-13% (za wyjątkiem pomocy społecznej i usług socjalnych, gdzie odsetek ten wynosi zaledwie 5%). W przypadku kategorii kultura i sztuka oraz edukacja i wychowanie udział tych organizacji wynosi odpowiednio 19% i 26%. Działalnością gospodarczą zajmują się przede wszystkim organizacje w zakresie ochrony środowiska (13% są to głównie koła łowieckie), ochrony zdrowia (7%) oraz edukacji i wychowania (6%). Ponadto część organizacji, dla których najważniejszą dziedziną działalności jest ochrona środowiska oraz edukacja i wychowanie prowadzi zarówno odpłatną działalność statutową, jak i działalność gospodarczą (odpowiednio 10% i 8%). Wykres 4. Organizacje pozarządowe według rodzajów prowadzonej działalności statutowej oraz według najważniejszych dziedzin działalności (badanie SOF-1 za 2008 r. zrealizowane przez GUS) Źródło: Stowarzyszenia, fundacje i społeczne podmioty wyznaniowe w 2008 r., s

22 Organizacje pozarządowe prowadzące... Na jakich usługach lub produktach organizacje pozarządowe prowadzące działalność ekonomiczną najczęściej zarabiają? Na podstawie wyników badań uzyskanych przez Stowarzyszenie Klon/Jawor można powiedzieć, że w skali kraju organizacje prowadzące działalność gospodarczą lub odpłatną najczęściej podejmują się świadczenia usług szkoleniowych (37%) oraz organizacji i obsługi imprez (24%). Nieco rzadziej zajmują się one działalnością usługowo-handlową (19%) oraz wydawniczą (17%), rzadko zaś działalnością turystyczną czy transportową (8%) lub wynajmem/dzierżawą pomieszczeń (7%). Najrzadziej podejmowana jest działalność produkcyjna (3%) (zob. wykres 5). Wykres 5. Obszary działalności ekonomicznej organizacji pozarządowych pro wadzących działalność gospodarczą lub odpłatną działalność statutową w 2010 roku Źródło: J. Herbst, J. Przewłocka, Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych. Raport z badania 2010, s Ustalenie w jakich obszarach organizacje pozarządowe zarejestrowane na terenie województwa lubelskiego najczęściej podejmują działalność ekonomiczną wymaga przeprowadzenia odrębnych badań. Dane jakie można znaleźć w bazie organizacji pozarządowych prowadzących działalność gospodarczą lub odpłatną działalność statutową 11 są bowiem niekompletne. Pełne informacje o rodzaju działalności ekonomicznej, zakresie i obszarach podają przede wszystkim te organizacje, które są najaktywniejsze i najbardziej rozpoznawalne na Lubelszczyźnie. Podsumowanie Na podstawie powyższych analiz przeprowadzonych w oparciu o dane dostępne w ogólnopolskim zbiorze organizacji pozarządowych bazy.ngo.pl i BDL GUS oraz 11 typ_instyt_multi=110&baza=99&szukanie=zaawans1 [dostęp: ]. LOS NR 95 rok

23 Arkadiusz Biały danych udostępnionych dzięki uprzejmości Stowarzyszenia Klon/Jawor można wysunąć następujące, ogólne wnioski dotyczące organizacji prowadzących działalność gospodarczą i/lub odpłatną w województwie lubelskim: - na Lubelszczyźnie działa około 522 tego typu organizacji (stanowią one 7,8% wszystkich organizacji na Lubelszczyźnie zob. kartogram 2); - połowa z nich ma swoją siedzibę w Lublinie; - znaczna część organizacji prowadząca tego typu działalność ulokowana jest w miastach, a zwłaszcza w powiatach grodzkich (poza Lublinem są to również takie miasta na prawach powiatu, jak: Zamość, Biała Podlaska, czy Chełm); - wysoki poziom nasycenia tego rodzaju organizacji występuje ponadto w powiecie puławskim, lubelskim i ryckim. W powiecie włodawskim i krasnostawskim jest on najniższy; - uwzględniając formę prawną organizacji można zauważyć, że dominują głównie stowarzyszenia (59,0%) oraz fundacje (37,9%). Mniejszość stanowią natomiast organizacje reprezentujące takie formy prawne jak: samorząd gospodarczy i zawodowy (2,7%), organizacja pracodawców (0,2%) czy inna organizacja społeczna lub zawodowa (0,2%); - zdecydowana większość organizacji (ponad 80%) powstała po 2000 roku; - wstępna i pobieżna analiza rekordów (dane są bowiem niekompletne) w bazie organizacji prowadzących działalność gospodarczą i/lub odpłatną wykazała, że podmioty tego rodzaju najczęściej świadczą usługi szkoleniowe. Niniejsze opracowanie nie stanowi pogłębionego studium nad kondycją organizacji pozarządowych prowadzących działalność gospodarczą i/lub odpłatną statutową na terenie Lubelszczyzny. Artykuł jest jedynie próbą dokonania ich ogólnej charakterystyki pod względem liczebności, formy prawnej, rodzaju prowadzonej działalności, roku powstania i obszarów działalności ekonomicznej. W celu uzyskania nieco bardziej szczegółowych danych wskazane jest przeprowadzenie dodatkowych badań o charakterze jakościowym (np. studium przypadku, badania fokusowe, wywiady pogłębione, analiza dobrych praktyk ) i ilościowym (np. kwestionariusz ankiety). Przy czym badania ilościowe mogą być trudniejsze w realizacji chociażby ze względu na problemy z: - dotarciem do niektórych organizacji (część z nich ma nieaktualne dane teleadresowe, niektóre zawiesiły swoją działalność lub są w trakcie likwidacji); - utworzeniem operatu losowania, składającego się z organizacji prowadzących odpłatną działalność statutową (operat składający się z organizacji prowadzących działalność gospodarczą można utworzyć sięgając np. do bazy.ngo.pl, gdzie dane na temat tych organizacji są aktualizowane w oparciu o rejestr KRS. Trudności mogą pojawić się przy tworzeniu zbioru składającego się z organizacji prowadzących 22

Marian Jankowski. Odpłatna i nieodpłatna działalność pożytku publicznego

Marian Jankowski. Odpłatna i nieodpłatna działalność pożytku publicznego E K O N O M I A S P O Ł E C Z N A T E K S T Y 2 0 0 8 Marian Jankowski Odpłatna i nieodpłatna działalność pożytku publicznego 7/2008 Spis treści 1. WSTĘP 4 2. Rachunkowość fundacji, stowarzyszeń 6 Dualny

Bardziej szczegółowo

Arkadiusz Jarosiński Lidia Kuczmierowska. Dzia³alnoœæ gospodarcza organizacji pozarz¹dowych

Arkadiusz Jarosiński Lidia Kuczmierowska. Dzia³alnoœæ gospodarcza organizacji pozarz¹dowych Arkadiusz Jarosiński Lidia Kuczmierowska Dzia³alnoœæ gospodarcza organizacji pozarz¹dowych Działalność gospodarcza organizacji pozarządowych. Copyright 2007 by Fundacja Rozwoju Spo³eczeñstwa Obywatelskiego

Bardziej szczegółowo

Działalność gospodarcza i odpłatna w organizacjach pozarządowych

Działalność gospodarcza i odpłatna w organizacjach pozarządowych Działalność gospodarcza i odpłatna w organizacjach pozarządowych kooperatywa.org.pl Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wydawcy: Centrum Rozwoju

Bardziej szczegółowo

CZY ZARABIANIE JEST W PORZĄDKU?

CZY ZARABIANIE JEST W PORZĄDKU? CZY ZARABIANIE JEST W PORZĄDKU? DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH POD REDAKCJĄ MARCINA DADELA Publikacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Praktyczny przewodnik dla Organizacji Pozarządowych

Praktyczny przewodnik dla Organizacji Pozarządowych Praktyczny przewodnik dla Organizacji Pozarządowych Spis treści Wstęp Stowarzyszenia Fundacje Stowarzyszenia a fundacje - porównanie Ustawa o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie Księgowość

Bardziej szczegółowo

Prawo w NGO. czyli jak zgodnie z prawem prowadzić działalność w sektorze pozarządowym

Prawo w NGO. czyli jak zgodnie z prawem prowadzić działalność w sektorze pozarządowym Prawo w NGO czyli jak zgodnie z prawem prowadzić działalność w sektorze pozarządowym 2 Spis treści: CZYM SĄ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE?...5 JAK ZACZĄĆ DZIAŁAĆ W ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ?...7 RODZAJE DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

JAK ZOSTAĆ ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO?

JAK ZOSTAĆ ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO? JAK ZOSTAĆ ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO? Autor: Radosław Skiba 3w* 004, stan prawny 1.09.2007 Stowarzyszenie Klon/Jawor Przedruki lub przenoszenie całości lub części tej publikacji na inne nośniki możliwe

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REGIONALNE CENTRUM EKONOMII SPOŁECZNEJ. èródła finansowania działalnoâci podmiotów gospodarki społecznej biuletyn

PROJEKT REGIONALNE CENTRUM EKONOMII SPOŁECZNEJ. èródła finansowania działalnoâci podmiotów gospodarki społecznej biuletyn PROJEKT REGIONALNE CENTRUM EKONOMII SPOŁECZNEJ PROJEKT REGIONALNE PROJEKT REGIONALNE CENTRUM CENTRUM EKONOMII EKONOMII SPOŁECZNEJ SPOŁECZNEJ èródła finansowania działalnoâci podmiotów gospodarki społecznej

Bardziej szczegółowo

JAK ZOSTAĆ ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO?

JAK ZOSTAĆ ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO? JAK ZOSTAĆ ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO? Opracowanie: Radosław Skiba (Stowarzyszenie Klon/Jawor) Redakcja i aktualizacja II oraz III wydania: Renata Niecikowska (Stowarzyszenie Klon/Jawor) Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Poradnik. ABC organizacji pozarządowej

Poradnik. ABC organizacji pozarządowej Poradnik ABC organizacji pozarządowej Kraków 2013 Poradnik ABC organizacji pozarządowej Aldona Gibalska, dr Małgorzata Kurleto, Agnieszka Majewska-Siwek, Anatol Władyka Wydawca: Fundacja Rozwoju Demokracji

Bardziej szczegółowo

Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania.

Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania. Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania. Publikacja uwzględnia m.in. treść Ustawy o działalności pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

NIE TYLKO JEDNA USTAWA

NIE TYLKO JEDNA USTAWA Magdalena Arczewska NIE TYLKO JEDNA USTAWA Prawo o organizacjach pozarządowych Raport uwzględnia stan prawny na luty 2007 roku Opracowanie przygotowane w ramach projektu KOMPAS finansowanego przy udziale

Bardziej szczegółowo

JAK ZOSTAĆ ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO?

JAK ZOSTAĆ ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO? JAK ZOSTAĆ ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO? Autor: Radosław Skiba Redakcja i aktualizacja II wydania: Renata Niecikowska, Urszula Krasnodębska, Jakub Wygnański (Stowarzyszenie Klon/Jawor) Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Karolina Cyran Juraszek. Jak zdobywać środki. na działalność spółdzielni socjalnej w sferze pożytku publicznego

Karolina Cyran Juraszek. Jak zdobywać środki. na działalność spółdzielni socjalnej w sferze pożytku publicznego Karolina Cyran Juraszek Jak zdobywać środki na działalność spółdzielni socjalnej w sferze pożytku publicznego? Karolina Cyran Juraszek Jak zdobywać środki na działalność spółdzielni socjalnej w sferze

Bardziej szczegółowo

Czym jest PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ społeczna

Czym jest PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ społeczna Czym jest PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ społeczna Kamila Michalik Przedsiębiorczość społeczna może być narzędziem rozwoju lokalnego - sposobem na tworzenie podmiotów, których celem jest rozwój osób i inwestowanie

Bardziej szczegółowo

BARIERY W ROZWOJU WARSZAWSKICH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

BARIERY W ROZWOJU WARSZAWSKICH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH BARIERY W ROZWOJU WARSZAWSKICH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Punkt widzenia kadry organizacji oraz współpracujących z nimi urzędników pod redakcją Witolda Klausa i Aleksandry Winiarskiej Warszawa 2011 Redakcja

Bardziej szczegółowo

moduł 1 Prawne warunki działania organizacji pozarządowych

moduł 1 Prawne warunki działania organizacji pozarządowych moduł 1 Prawne warunki działania organizacji pozarządowych Prawne warunki działania organizacji pozarządowych WSTĘP (5) Spis rzeczy Radosław Skiba PRAWNE WARUNKI DZIAŁANIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Bardziej szczegółowo

Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania.

Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania. Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania. Publikacja uwzględnia m.in. treść Ustawy o działalności pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

Profesjonalnie działać, skutecznie zmieniać poradnik dla organizacji pozarządowych. Łódź 2010

Profesjonalnie działać, skutecznie zmieniać poradnik dla organizacji pozarządowych. Łódź 2010 2 Wydawca: Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS Opracowanie: Zespół Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS Redakcja: Małgorzata Szewczyk Profesjonalnie działać, skutecznie

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza na temat rozwoju i wykorzystania ekonomii społecznej w organizacjach pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych

Ekspertyza na temat rozwoju i wykorzystania ekonomii społecznej w organizacjach pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych Strona1 Ekspertyza na temat rozwoju i wykorzystania ekonomii społecznej w organizacjach pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym

Bardziej szczegółowo

Tworzenie i działalność spółdzielni socjalnej

Tworzenie i działalność spółdzielni socjalnej Tworzenie i działalność spółdzielni socjalnej Marcin Juszczyk Cezary Miżejewski Małgorzata Ołdak Zachodniopomorska Biblioteka Ekonomii Społecznej Zespół redakcyjny serii Antoni Sobolewski, Paweł Klimek,

Bardziej szczegółowo

Działalność odpłatna pożytku publicznego przewodnik praktyczny

Działalność odpłatna pożytku publicznego przewodnik praktyczny Julia Kluczyńska Krzysztof Śliwiński Działalność odpłatna pożytku publicznego przewodnik praktyczny Projekt Stołeczne Centrum Współpracy Obywatelskiej 2010-2012 jest realizowany, dzięki dofinansowaniu

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK MOTOREM PRZEMIAN EKONOMIA SPOŁECZNA PORADNIK

CZŁOWIEK MOTOREM PRZEMIAN EKONOMIA SPOŁECZNA PORADNIK CZŁOWIEK MOTOREM PRZEMIAN EKONOMIA SPOŁECZNA PORADNIK CZŁOWIEK MOTOREM PRZEMIAN EKONOMIA SPOŁECZNA PORADNIK Gdańsk 2010 SPIS TREŚCI Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA POZARZĄDOWA JAKO PRZEDSIĘBIORCA CZYLI JAK PODJĄĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ W STOWARZYSZENIU I FUNDACJI

ORGANIZACJA POZARZĄDOWA JAKO PRZEDSIĘBIORCA CZYLI JAK PODJĄĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ W STOWARZYSZENIU I FUNDACJI ORGANIZACJA POZARZĄDOWA JAKO PRZEDSIĘBIORCA CZYLI JAK PODJĄĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ W STOWARZYSZENIU I FUNDACJI Autor: Łukasz Waszak (Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS) 3w 001, stan

Bardziej szczegółowo

Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych. raport z badania 2012

Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych. raport z badania 2012 Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych raport z badania 2012 Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 2013 Przedruki lub przenoszenie całości lub części tej publikacji na inne nośniki możliwe wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Jak założyć i prowadzić spółdzielnię socjalną?

Jak założyć i prowadzić spółdzielnię socjalną? Jak założyć i prowadzić spółdzielnię socjalną? Poradnik Marcin Juszczyk Cezary Miżejewski Małgorzata Ołdak Warszawa 2009 Spis treści WPROWADZENIE 4 I. POLITYKA PAŃSTWA WOBEC SPÓŁDZIELCZOŚCI SOCJALNEJ 7

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP

Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP 64-100 Leszno ul. Pl. J. Metziga 26/6 tel./fax 65/5207886 61-815 Poznań ul. Ratajczaka 26/6/96 tel./fax 61/851 91 34 Odwiedź nas

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie i rozliczanie działalności wiejskich organizacji pozarządowych. Prowadzący: Mirosława Tomasik Robert Tomasik

Zarządzanie i rozliczanie działalności wiejskich organizacji pozarządowych. Prowadzący: Mirosława Tomasik Robert Tomasik Zarządzanie i rozliczanie działalności wiejskich organizacji pozarządowych Prowadzący: Mirosława Tomasik Robert Tomasik Cele szkolenia: Na szkoleniu dowiesz się: Jak wybrać politykę rachunkowości i jak

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA JAKO FORMA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA JAKO FORMA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Wydział Regionalnej Polityki Rynku Pracy SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA JAKO FORMA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Warszawa 2013 Opracowanie: Blanka Krasuska Jolanta Szafrańska Grzegorz

Bardziej szczegółowo

Informacja. Nr 441. Fundacje: działalność statutowa i gospodarcza KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ

Informacja. Nr 441. Fundacje: działalność statutowa i gospodarcza KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Fundacje: działalność statutowa i gospodarcza Styczeń 1997 Eugeniusz Zawadzki Informacja Nr 441 BSE 1 I. Uwagi wstępne

Bardziej szczegółowo