Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1 WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA IM. BOLESŁAWA MARKOWSKIEGO W KIELCACH STUDIA PODYPLOMOWE ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI ORGANIZACJA FUNKCJI PERSONALNEJ W ORGANIZACJI NON-PROFIT NA PRZYKŁADZIE STUDENCKIEGO BIURA KARIER PROFIL mgr EWA CICHOWSKA Praca napisana pod kierunkiem mgr Adrianny Filiks Kielce 2005

2 Spis treści: Wstęp 3 Firma krótka charakterystyka 3 Struktura organizacyjna SKNP INTEGRA jako kontekst SBK PROFIL 4 Rozdział 1 Zasady polityki personalnej w organizacji non-profit 5 Analiza SWOT modelu polityki personalnej 8 Rozdział 2 Model cyklu stażu w SBK PROFIL 9 Rekrutacja 10 Szkolenie 18 Developement Center 18 Team Building 19 Ewaluacja 19 Analiza SWOT cyklu stażu 27 Rozdział 3 Spirala kompetencji przemiana pokoleń 28 Kandydat 29 Aspirujący 29 Stażysta 29 Obserwator 29 Współprowadzący 30 Koordynator-coach 30 Członek wspierający 30 Analiza SWOT spirali kompetencji 31 Rozdział 4 Organizacja funkcji personalnej w SBK PROFIL podsumowanie 32 Analiza SWOT modelu organizacji funkcji personalnej 35 Bibliografia 36 2

3 Wstęp Funkcja personalna z firmach pełni rolę przyciągacza pracowników i budowania ich zaangażowania do pracy oraz do firmy poprzez stosowanie systemów motywacyjnych, w których podstawową rolę pełni wynagrodzenie. Co jeśli organizacja nie dysponuje możliwością stosowania motywowania materialnego? Niniejsza praca przedstawia charakterystykę zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji non-profit, której działalność oparta jest o aktywność studencką. Firma krótka charakterystyka Studenckie Biuro Karier PROFIL rozpoczęło swoją działalność 3 marca 2003 roku. Tworzą je studenci Psychologii Doradztwa Zawodowego i Organizacji Uniwersytetu Łódzkiego oraz dyplomowani psycholodzy. Biuro współpracuje z 22 stażystami wyselekcjonowanymi w procesie rekrutacji. Strukturalnie Studenckie Biuro Karier PROFIL jest sekcją Studenckiego Koła Naukowego Psychologii INTEGRA i jako organizacja studencka działa pod szyldem Uniwersytetu Łódzkiego. Siedziba Biura mieści się w gmachu Instytutu Psychologii UŁ. Merytoryczną pieczę nad działalnością studencką sprawują opiekunowie SBK Profil: dr Anna Paszkowska Rogacz, dr Hanna Bednarek, mgr Andrzej Domagała. SBK PROFIL jest organizacją non-profit, o strukturze i działalności firmy usługowej. Misją Biura jest działanie na rzecz studentów i absolwentów w zaistnieniu na rynku pracy oraz pomoc w projektowaniu kariery oraz wyborze kierunku kształcenia skierowana dla gimnazjalistów i licealistów. Oferta Biura obejmuje organizowanie szkoleń i warsztatów, indywidualne i grupowe doradztwo zawodowe, upowszechnienie informacji o rynku pracy oraz pośrednictwo dotyczące staży, praktyk i pracy. PROFIL organizuje konferencje, spotkania z przedsiębiorcami, targi pracy, fora dyskusyjne promujące aktywne poruszanie się po rynku pracy, świadome projektowanie rozwoju zawodowego. Organizowana dorocznie Studencka Akademia Kariery Eurodoradca skupia specjalistów z różnych dziedzin aby gromadzić i upowszechniać wiedzę dotyczącą rozwoju zawodowego, planowania własnej kariery, narzędzi rekrutacyjnych i rozwijaniu kompetencji wymaganych na wybranych stanowiskach. Od roku 2004 SAKE połączona jest z Targami Pracy, które dodatkowo stwarzają dobry klimat kontaktu studentów z pracodawcami. Konferencja naukowa połączona z bezpłatnymi warsztatami. 3

4 Każdorazowo organizowane są szkolenia z zakresu autoprezentacji, doradztwa kariery, asertywności, stawiania celów, assessement i developement center oraz przeprowadzane są symulacje rozmów Struktura organizacyjna SKNP INTEGRA jako kontekst SBK PROFIL Studenckie Biuro Karier PROFIL powstało z inicjatywy studentów psychologii doradztwa i organizacji. Rycina 1 obrazuje miejsce biura karier w strukturze organizacji Studenckiego Koła Naukowego Psychologii INTEGRA. Jako sekcja Koła PROFIL zachowuje swoją autonomiczność i pozostaje dostępne dla studentów UŁ. Do władz Biura wejść mogą jedynie członkowie Studenckiego Koła Naukowego Psychologii INTEGRA. Sito jest ustawione wysoko, aby zachować pewność, że osobami zarządzającymi organizacją nie będą osoby z przypadku ale aktywni, poważani i sprawdzeni członkowie studenckiej społeczności. Ryc.1. Struktura organizacyjna SKNP INTEGRA Struktura ta ma też swoje wady, z których na pierwszy plan wysuwa się długa droga procedur formalnych, która dostarcza szczególnych kłopotów przy okazji ubiegania się o granty lub projekty unijne. W związku z tym, iż Biuro występuje w takich sytuacjach jako część Uniwersytetu wszelkie dokumenty gromadzi w imieniu całej instytucji, co pochłania wiele czasu i wymaga zgody szeregu komórek organizacyjnych UŁ. 4

5 Rozdział 1 Zasady polityki personalnej w organizacji non-profit Studenckie Biuro Karier PROFIL jest organizacją, która stoi otworem dla młodych ludzi nie tylko w roli usługodawcy ale także pracodawcy. Biuro jest pracodawcą w tym sensie, iż organizuje miejsce pracy w ramach bezpłatnego trzymiesięcznego stażu. Zatem jest to szansa dla studentów do gromadzenia doświadczenia zawodowego w organizacji, która nastawiona jest na rozwijanie potencjału swoich członków. Warunkiem przyjęcia do grona stażystów jest pomyślne przejście procesu rekrutacji. Nie każdy członek Koła Naukowego może być stażystą, też nie trzeba być członkiem organizacji studenckiej aby zgłosić swoją kandydaturę. Głównymi kryteriami decydującymi o przyjęciu na staż są: komunikatywność, umiejętność współpracy w grupie, logiczne myślenie, motywacja i kreatywność. Organizacja działa w oparciu o zaangażowanie i aktywność jej członków. Dobór kadry oparty jest głównie na kwalifikacjach i kompetencjach interpersonalnych. System motywacji oparty jest na HR miękkim i na wewnętrznej motywacji członków zespołu. Wpisuje się więc w ramy modelu kapitału ludzkiego którego głównym celem jest inwestowanie zasoby ludzkie o dużym potencjale rozwoju, które staną się z czasem motorem działania organizacji. PROFIL inwestuje w rozwój, szkolenia pracowników realizując w ten sposób misję torowania karier osobom aktywnym i przedsiębiorczym. Poniżej (ryc.2) przedstawiony jest w zarysie model polityki personalnej funkcjonujący w organizacji. ZASADY POLITYKI DOBORU PRACOWNIKÓW dobór oparty na kompetencjach inicjatywa i potencjał rozwojowy działalność w innych organizacjach ZASADY POLITYKI WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW wyróżnienia pochwały okazjonalnie nagrody pieniężne ZASADY POLITYKI ROZWOJU PRACOWNIKÓW szkolenia wewnętrzne konkursy kierownicze i koordynatorskie duża rotacja Ryc. 2 Zasady polityki personalnej w organizacji non profit. Model Kapitału Ludzkiego.

6 Polityka personalna Biura kładzie duży nacisk na zasoby ludzkie w organizacji. Powodem takiego podejścia jest fakt, iż organizacja w tym przypadku to zespół osób, które swoimi pomysłami utrzymują istnienie Biura w zgodzie zarówno ze swoimi zainteresowaniami jak i statutem definiującym profil działalności. Cechą organizacji, która sprzyja rozwojowi stażystów i rozkwitaniu działalności Biura jest jej atmosfera oraz więzi między członkami zespołu. Stąd wypływają zasady doboru osób do Biura oparte o surową weryfikację kompetencji interpersonalnych i organizacyjnych. Rekrutacja do Biura dla większości kandydatów jest pierwszym kontaktem z pisaniem swoich aplikacji, rozmową kwalifikacyjną i assessement center. Jest to też trudny kontakt z tego powodu, iż znaczna część kandydatów jest odrzucana z uwagi na wysokie wymagania dotyczące umiejętności komunikacyjnych oraz logicznego myślenia. Rotacja pracowników w Biurze jest bardzo duża, co kwartał odbywa się nowy nabór, dodatkowo następuje przemiana pokoleniowa. Stąd jednostki nie rokujące na szybką adaptację do organizacji i stylu pracy odpadają już na etapie rozmów kwalifikacyjnych. Doświadczenie wskazuje, iż nawet jedna błędnie dobrana osoba w zespole może znacznie obniżyć morale i motywacje działania całej organizacji. Polityka wynagradzania pracowników jest prosta, a jednocześnie niezwykle trudna do zastosowania. Prosta tkwiąca w jej budowie, czyli stosowanie pochwał, wyróżnień stanowi spory kłopot w realizacji. Szczególnie ma to miejsce w sytuacjach dużego obciążenia obowiązkami podczas realizacji dużych projektów. Również w przypadku osób długo współpracujących w Biurem, które awansują do władz i poszerza się zakres ich odpowiedzialności brak wynagrodzenia w postaci materialnej może okazać się kłopotliwy. Okazjonalne nagrody pieniężne przyznawane przez rektora osobom wytypowanym przez zarząd Biura co semestr poniekąd wypełniły tę lukę. Dzięki temu zarząd ma narzędzie wynagrodzenia osób najbardziej zaangażowanych i aktywnych w danym okresie czasu. Polityka personalna skupia się wokół rozwoju członków zespołu Biura. Narzędzia rozwoju jakimi organizacja się posługuje stanowią podstawę motywowania stażystów do zwiększania wysiłku i zaangażowania. Właśnie możliwość rozwoju (nie tylko awansu pionowego, ale przede wszystkim zbierania doświadczenia i rozwoju kompetencji osobistych) jest największym motywatorem w organizacji non-profit jaka jest Biuro Karier PROFIL. Organizacja przekazuje wiedzę kolejnym pokoleniom dzięki szkoleniom i coachingowi. Członkowie Biura szkolą siebie nawzajem, pozyskują oferty darmowych szkoleń w innych organizacjach czy firmach consultingowych. Dla osób, które mają zdolności liderskie i organizacyjne bardzo atrakcyjną formą rozwoju jest możliwość 6

7 ubiegania się o stanowisko koordynatora działu. Wraz w upływem kadencji lub w sytuacji zwolnienia miejsca na stanowisku koordynatora ogłaszany jest otwarty konkurs dla wszystkich stażystów na to stanowisko. Ocenie podlega merytoryczna zawartość projektu oraz predyspozycje koordynatorskie kandydata. Dzięki dużej rotacji stażystów organizacja utrzymuje świeżość myślenia, ciągle buduje schematy działania na bazie sprawdzonych modułów zintegrowanych z eksperymentalnymi projektami nowo napływających stażystów. Duża rotacja związana jest z charakterem organizacji: tworzą ją studenci, którzy jednocześnie się uczą, niekiedy również pracują lub działają w innych organizacjach. Dopasowanie do Biura jest niezwykle istotną rzeczą i w wielu przypadkach ma moc dyskryminacyjną. Presja toku studiów i czasu również sprawia, iż biurowicze działają dynamicznie aby jak najwięcej skorzystać z szans jakie daje działalność w biurze oraz aby urozmaicić doświadczenia organizacji i wpisać się w jej historię. Podstawą polityki personalnej jest utrzymanie i wzmacnianie wewnętrznej motywacji stażystów do rozwoju osobistego poprzez działanie w organizacji. 7

8 Analiza SWOT przedstawionego modelu polityki personalnej SWOT MOCNE STRONY Dobór zasobów oparty jest o sprawdzone procedury i narzędzia Selekcja najlepiej dopasowanych osób do specyfiki organizacji Rotacja: duża zmienność, urozmaicenie Stymulowanie rozwoju stażystów Selekcja osób z wysoką motywacją wewnętrzną Płaska struktura władzy Partnerstwo Atmosfera i klimat organizacji - uczenie się poprzez aktywność Nastawienie na zaangażowanie i elastyczność Promowanie postawy aktywnej w pracy ułatwienie studentom wejścia na rynek pracy Wysokie standardy Wykorzystanie kreatywności pojedynczych osób oraz grupy jako całości Wysoka płodność projektowa (granty, konkursy, dotacje) Swoboda działania uwalniająca chęć do realizowania własnych pomysłów Współpraca z różnymi osobami i typami osobowości Członkom Biura jest łatwiej znaleźć się na rynku pracy nawiązują potem jako pracownicy firm współpracę z Biurem SZANSE SŁABE STRONY Silna rotacja stażystów Brak etatowego pracownika Komunikowanie się z dużą ilością osób w krótkim czasie Presja czasowa Krótki czas działania w organizacji (wyznaczany przez posiadanie statusu studenta) Praca silnie angażująca czasowo i osobiście W sytuacji źle skonstruowanych lub źle użytych narzędzi proces może zachwiać organizacją Motywacja wewnętrzna nie wystarcza studentom o trudnej sytuacji finansowej a także stażystom o dużym doświadczeniu, którzy poszukują pracy i rezygnują z działalności przez brak zarobków Ryzyko zaniedbania spraw osobistych lub uczelnianych (ze względu na duże zaangażowanie i odpowiedzialność) Ryzyko utraty wyszkolonego stażysty np. przejścia do konkurencji Brak poczucia bezpieczeństwa/stabilności (rotacja) Ryzyko szybkiego wypalenia presja czasowa, wysokie tempo pracy i konieczność szybkiego podejmowania decyzji Potencjalna trudność w egzekwowaniu poleceń (ze względu na koleżeńską atmosferę) Ryzyko, iż eksperymentowanie z wprowadzeniem nowych metod, czy procedur okaże się fiaskiem Trudności w komunikacji Zanik tradycji ZAGROŻENIA

9 Rozdział 2 Model cyklu stażu w SBK PROFIL Pojawienie się człowieka w organizacji rozpoczyna się od procesu rekrutacji. W tym rozdziale przedstawiono drogę, którą przemierza kandydat podczas rekrutacji i wprowadzania na stanowisko aby w finale uzyskać status pełnoprawnego stażysty. Ryc.3 Cykl stażu Rycina 3 przedstawia etapy przez jakie przechodzi stażysta podczas 3 miesięcznego stażu w PROFILu. Cykl ten stanowi zbiór kroków wprowadzania na stanowisko oraz przy jego powtórzeniach (w sytuacji przedłużenia stażu o kolejne 3 miesiące) rozwijanie umiejętności i pogłębianie kompetencji zasobów ludzkich w organizacji. Celem procesu jest stopniowe wdrożenie stażysty w strukturę Biura oraz umożliwienie mu pełnej partycypacji w projektach i działaniach organizacji. W przypadku zaś osób, które z powodzeniem przedłużają swój staż jest to okazja do poszerzania umiejętności i kompetencji osobistych oraz przekazywanie gromadzonej w organizacji wiedzy kolejnym pokoleniom. Konsekwencją powtarzalności cyklu oraz fluktuacji zasobów ludzkich jest obecność w organizacji osób o różnym poziomie doświadczenia i specjalizacji. Etapy, które składają się na ów cykl są określone w czasie oraz przebiegają według określonych procedur za pomocą narzędzi autorskich stworzonych przez stażystów na potrzeby organizacji. Wszystkie przedstawione poniżej narzędzia są efektem pracy członków Biura i własnością PROFILu oraz ich autorów. 9

10 Rekrutacja Proces rekrutacji rozpoczyna etap rozpoznawania specyfiki organizacji oraz przez Biuro charakteru i potencjału kandydata. Rekrutacja jest dwuetapowa, rozpisana na czas dwóch tygodni. Poprzedzona jest kampanią informującą o naborze. Ogłoszenia dotyczące rekrutacji do Biura są adresowane przede wszystkim do studentów Instytutu Psychologii (bez względu na specjalizację). Niemniej kampania informacyjna dotyczy wszystkich wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego. Profil kandydata nie zawęża obszaru poszukiwań do macierzystego kierunku. Obok ogłoszeń rozwieszanych na różnych wydziałach UŁ informacje umieszczane są na stronie internetowej oraz w newsletterze rozsyłanym do osób będących w bazie danych Biura. Prowadzona jest też kampania informacyjna bezpośrednia, która polega na interaktywnych 10 minutowych wystąpieniach na zajęciach lub przed rozpoczęciem najbardziej popularnych zajęć/wykładów. Wystąpienia 10

11 zarówno przybliżają sylwetkę PROFILu jak i informują o rekrutacji. Są też okazją do zadania pytań i doprecyzowania oczekiwań. Profil idealnego kandydata na stażystę jest stosunkowo stały. Podczas doboru na staż istotne jest zachowanie proporcji przyjmowania osób z predyspozycjami liderskimi oraz kandydatów, którzy pełniliby inne role w grupie. Jest to trudna sztuka, wymagająca zarówno twardych umiejętności oceny kandydatów jak i używania intuicji i przewidywania ich zachowań na podstawie rozmów. Korzysta się również z opinii zbieranych tzw. pocztą pantoflową. Społeczność studencka zna się miedzy sobą, bierze udział w zajęciach grupowych, ma okazję obserwować siebie nawzajem. Wszelkie informacje dotyczące skuteczności działania w zadaniach grupowych, czy projektach wykonywanych na zajęcia są cennymi informacjami branymi pod uwagę podczas podejmowania decyzji o przyjęciu kandydata. Idealny kandydat do organizacji non-profit jaką jest Studenckie Biuro Karier PROFIL jest definiowany za pomocą poniżej przedstawionego zbioru cech (patrz ryc.4): Ryc.4 Profil idealnego kandydata na staż 11

12 Po zebraniu aplikacji (Cv oraz listów motywacyjnych) następuje etap rozmów kwalifikacyjnych. Należy podkreślić, iż bez względu na zawartość dokumentów aplikacyjnych nie następuje selekcja kandydatów rozmowy kwalifikacyjne odbywają się ze wszystkimi kandydatami. W ciągu 5-7 dni organizowane są rozmowy kwalifikacyjne, prowadzone przez parę rekruterów. Rozmowa odbywa się w oparciu o kwestionariusz rozmowy (zamieszczony na 4 kolejnych stronach) oraz złożone przez kandydata aplikacje. W trakcie rozmowy dodatkowym narzędziem jest próbka zachowania w postaci zadania do wykonania. Każdy kandydat otrzymuje materiały promocyjne Biura, które mają mu posłużyć do przygotowania do rozmowy z klientem. Kandydat ma znaleźć się z roli stażysty SBK PROFIL, przedstawić ofertę pracodawcy (podgrywanego przez rekrutera) oraz uzyskać od niego ofertę pracy, stażu lub praktyk dla klientów Biura. Ocenie podlegają umiejętności perswazji, dobierania argumentów, odporność na stres, umiejętność improwizowania, spójność komunikatów, fluencja słowna i elokwencja kandydata. Niebagatelne znaczenie ma również umiejętność szybkiego przyswojenia informacji oraz znajomość oferty organizacji, której jest się przedstawicielem. 12

13 PLAN WYWIADU ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ W SBK PROFIL WAŻNE! PROSZĘ PISAĆ WYRAŹNIE I WYCZERPUJĄCO, PONIEWAŹ INNI REKRUTERZY ORAZ ASSESORZY BĘDĄ KORZYSTAĆ Z TEGO MATERIAŁU! Imię i Nazwisko: Stanowisko: Data 1 wywiadu: Aktualizacje: Rekrutant: Numer telefonu komórkowego: Weryfikacja adresu i danych kontaktowych: I. WERYFIKACJA I UAKTUALNIENIE DANYCH Z DOKUMENTÓW APLIKACYJNYCH 1. DANE OSOBOWE UWAGI! Dlaczego nawiązał(a) z nami kontakt? W jaki sposób nawiązał(a) kontakt? (przesłanie maila, osobista wizyta...) Co wie o Biurze? Inne 2. WYKSZTAŁCENIE Jak obecnie wykorzystywane jest zdobyte wykształcenie? UWAGI! Jak może wykorzystywać zdobywane wykształcenie w Biurze? Czego nauczył się w szkole? 3. KURSY/PRAKTYKI UWAGI! Które ze zdobytych umiejętności można wykorzystać w dalszej pracy zawodowej? Czy przewiduje jakieś kursy/praktyki w niedalekiej przyszłości? Jaki kurs chciał(a)by skończyć? Co było najistotniejszą umiejętnością nabytą w ramach kursu? Tak 4. KOMPUTER - WERYFIKACJA W zakresie programów: 5. JĘZYKI - WERYFIKACJA Tak Języki: Poziom: 13

14 II. KARIERA ZAWODOWA I PLANY ROZWOJU ZAWODOWEGO 1. PRZEBIEG KARIERY ZAWODOWEJ UWAGI! Weryfikacja miejsc pracy Weryfikacja stanowisk i wykonywanych obowiązków (co robił, jaki miał zakres obowiązków) Przyczyny zmian pracy Ocena miejsc pracy 2. PLANY ZAWODOWE UWAGI! Co planuje robić za rok? Jak sobie wyobraża siebie za 5 lat (zawód, zajęcie)? Kim chciałbyś być? W jakiej dziedzinie na jaki temat chcesz pisać prace magisterską? 3. ZADANIE PROJEKCYJNE UWAGI! Scharakteryzuj się jednym słowem: Uzasadnienie: *Opcjonalnie: jako zwierzę lub jako kolor 14

15 4. STOSUNEK DO PRACY UWAGI! Największy sukces zawodowy Największa porażka Kiedy ostatni raz spóźnił się Pan do pracy/na praktyki i dlaczego? Przyczyna która usprawiedliwia nieobecność pracownika (poza chorobą) 5. STOSUNEK DO PODWŁADNYCH/PRZEŁOŻONYCH Cechy szefa, które przeszkadzają w pracy innym UWAGI! Cechy ludzi z którymi niechciałby/chciałby pracować? Opis sytuacji, w której musiał współpracować z innymi osobami. Jaki był efekt współpracy? Kto i dlaczego denerwował go w ostatniej pracy/ praktykach? Jak reaguje na negatywne oceny przełożonego? Najbardziej twórcza forma aktywności zawodowej? 5. WYOBRAŻENIE PRACY UWAGI! Duża/mała firma? Praca w grupie/indywidualnie? Tryb pracy uregulowany/nieuregulowany III. CHARAKTERYSTYKA POSTAWY WOBEC KARIERY ZAWODOWEJ 1. MOTYWACJA UWAGI! Dlaczego Pan(i) pracuje? Co motywuje ludzi do pracy? Co zrobi jeśli za miesiąc otrzyma lepszą ofertę? Jak może przekonać że jest osobą którą warto przyjąć na praktyki? Ile czasu może tygodniowo poświecić na Biuro? Czy dopuszcza pracę w nadgodzinach? 15

16 2. DĄŻENIE DO OSIĄGNIĘĆ UWAGI! Które z marzeń udało się mu już zrealizować? Czy posiada wyjątkowe umiejętności? Czy jest ambitny, jeśli tak to czy może na konkretnym przykładzie wskazać sytuację, w której ambicja przyczyniła się do odniesienia sukcesu? Jak ocenia swoje przygotowanie zawodowe? IV. STOSUNEK DO PROPONOWANEJ OFERTY Dlaczego zgłosił się na staż? 1. PYTANIA UWAGI! Dlaczego sądzi, że jest to staż odpowiedni dla niego? Jakie cechy są niezbędne do funkcjonowania na takim stanowisku? Co będzie stanowiło największy problem dla niego jeśli jego propozycja zostanie zaakceptowana? Gdyby mógł wybierać różne stanowiska w ramach stażu jakie by wybrał, dlaczego? 2. PYTANIA UWAGI! Jakie umiejętności chce nabyć? Jakie umiejętności chce rozwinąć? Jakie korzyści będzie miała organizacja? Czy jest coś co chciałbyś poprawić w funkcjonowaniu Biura? INNE UWAGI 16

17 Po rozmowie następuje ocena kandydata zgodnie z wytycznymi na arkuszu oceny (ryc. 5) Ryc.5 Arkusz oceny kandydata Proces rekrutacji kończy się przyjęciem bądź odrzuceniem kandydatury w ciągu max. 3 dni od ostatniej rozmowy kwalifikacyjnej. Decyzję o przyjęciu kandydatów 17

18 podejmuje zarząd Biura w oparciu o wyniki oraz opinie rekruterów. Kluczową w ocenie kandydata jest ocena potencjału. W sytuacji, kiedy kandydat uzyskuje wysoką sumę ocen, a potencjał został mu określony nisko jego kandydatura może zostać odrzucona bądź zostaje przyjęty warunkowo. Ilość przyjmowanych kandydatów uzależniona jest od stanu kadrowego organizacji oraz od informacji uzyskanych wcześniej w rozmowach oceniających na temat planów każdego z członków biura (jak długo planują zostać w biurze czy nie wyjeżdżają na stypendium, czy nie planują odbyć praktyk które ewentualnie mogłyby kolidować w działalnością Biura). Algorytmem określającym liczbę osób do przyjęcia jest: ILOŚĆ ZASOBÓW DO ODBUDOWANIA + 3(4) OSOBY W sytuacji braku odpowiedniej ilości kandydatów proces rekrutacji jest wznawiany, aby uzupełnić luki w zasobach. Szkolenie Kolejnym etapem jest szkolenie nowo przyjętych stażystów. W ciągu pierwszych dwóch tygodni oprócz wprowadzenia na stanowisko podczas dyżurów, osoba aspirująca do Biura odbywa obligatoryjnie szkolenia dotyczące obsługi klienta oraz prowadzenia rozmowy doradczej. Wprowadzanie na stanowisko podczas dyżurów opiera się o obserwację oraz wykonywanie czynności pod okiem doświadczonego stażysty. Pary na dyżurach dobierane są tak, aby jedna osoba doświadczona była z osoba nowo przyjętą. Oprócz tego każdy z działów Biura uruchamia procedury odpowiadający specyfice działalności departamentu. Developement Center Developement Center zaprojektowany jest w celu określenia potencjału całego zespołu Biura oraz weryfikacji przyjętych osób pod katem współpracy w grupie oraz kompetencji interpersonalnych. Również w tym etapie obserwacji podlegają predyspozycje organizacyjne i liderskie członków zespołu, które wykorzystywane są później przy rozdzielaniu zadań lub awansie pionowym. Developement Center weryfikuje ostatecznie dopasowanie osoby do organizacji i pozostałych członków. Procedura składa się w zestawu zadań grupowych, których wykonanie obserwuje zespół assessorów według ustalonych kryteriów umieszczonych w arkuszach obserwacyjnych. Osobne kryteria dotyczą członków zarządu Biura. Developement Center służy nie tylko diagnozie potencjału i kompetencji interpersonalnych stażystów na potrzeby biura ale również stanowi informacje zwrotną dla uczestników. Bez względu na decyzję o pozostaniu 18

19 lub o rozwiązaniu współpracy każdy uczestnik otrzymuje feedback określający stopień posiadanych kompetencji w konkretnych sytuacjach jakie miały miejsce podczas Developement Center. Procedura trwa w sumie około 6 dni: 2 dni przeprowadzenie DC, ok. 3 dni na przygotowanie charakterystyk dla uczestników, 1 dzień informacje zwrotne (dla każdego indywidualnie). Przygotowanie całego narzędzia następuje przez rozpoczęciem procesu rekrutacji lub najpóźniej równolegle ze szkoleniami wprowadzającymi. Team Building Team Building ma na celu zbudowanie spójnego zespołu, integrację oraz przekazanie wiedzy dotyczącej pracy w zespole zadaniowym. Ma miejsce między 7 a 8 tygodniem stażu. Uczestnikami są wszyscy członkowie zwyczajni Biura, zaś prowadzącymi osoby posiadające status członków wspierających, bądź członek wspierający z członkiem zarządu (optymalnie jeśli jest to kierownik i szkoleniowiec z doświadczeniem). Team Building obejmuje dwa dni lub 2,5 dnia (25 godzin dydaktycznych) w zależności od harmonogramu i obejmuje zagadnienia współpracy w zespole, pracy projektowej, analizy ról przyjmowanych w grupie, metod działania, analizy SWOT oraz ścieżki krytycznej, rozwiązywanie konfliktów oraz podejmowania decyzji w zespole i zarządzania czasem. Ewaluacja Na dwa tygodnie (max 7 dni) przed upływem 3 miesięcy stażu odbywa się ewaluacja. Dotyczy ona zarówno stażystów jak i zarządu Biura. Wymaga ona dużego zaangażowania oraz refleksji ze strony członków zespołu. Pierwszym krokiem jest zebranie przez koordynatora zespołu Doradztwa raportów z działalności stażystów (ryc.6) obejmujących mijające 3 miesiące. Obowiązek raportowania mają również koordynatorzy działów (raporty od koordynatorów spływają do kierownika). Kierownik może napisać raport na prośbę Zarządu (statutowo rozlicza się z działalności przed prezesem Koła Naukowego i władzami Uniwersytetu). Raporty są wewnętrzną tajemnicą Zarządu. Narzędziem globalnej ewaluacji jest zestaw dwóch arkuszy: osobno dla stażystów i dla zarządu. Zawiera on informacje ilościowe i jakościowe dotyczące cech czy sposobu funkcjonowania członków zespołu. W pierwszej kolejności wypełniane są arkusze oceny stażystów (ryc. 7). 19

20 Ryc.6. Arkusz raportu ze stażu Raport obejmuje szczegółową działalność stażysty w każdym z działów, do których należy (obowiązek działania w co najmniej dwóch departamentach). Merytoryczna zawartość raportu jest weryfikowana podczas zebrania zarządu przed rozmowami oceniającymi. Jest również podstawą do rozpoatrzenia wniosku o przedłużenie stazu. 20

21 ARKUSZ EWALUACJI KOLEŻEŃSKIEJ Instrukcja: poranguj każdą z osób (od 1 najwyższe natężenie cechy do 17 najniższe natężenie) ze względu na podane w górze tabeli cechy. W rankingu uwzględnij również swoją osobę. Przy rangowaniu proszę używać kolorów wg wzoru poniżej: bardzo wysokie natężenie wysokie dobre przeciętne trudno powiedzieć brak cechy koleżeński dobry partner do współpracy pomocny zaangażowany w sprawy bura dobry lider rzetelny w pracy obowiązkowy dba o czystość w biurze rzetelnie odpowiada na maile świetnie obsługuje klientów dba o wizerunek biura wprowadza dobrą atmosferę w zespole chcę w nim/nią współpracować przy projektach ma duży potencjał rozwoju Agata M Agnieszka M Aleksandra T Andrzej Di Anita K Ewelina N Jarosław D Joanna C Joanna G Katarzyna W Łukasz D Maciej J Małgosia M Marcelina N Marta S Mateusz H Mateusz S Ryc. 7 arkusz ewaluacji stażystów 21

22 Następnie odbywają się rozmowy oceniające (przykładowe pytania w ryc.8) z każdym ze stażystów, po których następuje ocena pracy zarządu (ryc.9). Powodem ustalenia takiej kolejności jest rozdzielenie kryteriów oceny oraz uniknięcie szumu informacyjnego i konieczności kategoryzacji dużych ilości informacji i różnicowania osób. Podczas rozmowy zadawane są pytania dotyczące pracy w biurze, planów oraz chęci przedłużenia stażu. Stanowi to podstawę do podjęcia decyzji przez zarząd o przedłużeniu stażu i określeniu zapotrzebowania na zasoby ludzkie do kolejnego naboru. Zarząd otrzymuje wyniki jakościowe i ilościowe w dalszym terminie. Ryc8. Przykładowe pytania rozmowy oceniającej Równolegle odbywać się mogą konkursy (ryc.10) na stanowiska koordynatorów poszczególnych działów, lub w przypadku upływu kadencji na stanowisko kierownika. W każdym przypadku ma zastosowanie schemat pisania projektów na konkursy. Dzięki stworzeniu ram łatwiej jest porównywać między sobą poziom merytoryczny prac. 22

23 Instrukcja: przypisz każdej z osób ocenę 1 wysoka 2 dobra 3 średnia 4 zadowalająca 5 niska odnosząc się do jej roli koordynatora. 23 Zaangażowanie w sprawy biura Wprowadzenie jasnych wymagań w dziale Konsekwencja w działaniu Dyspozycyjność - dostępność Gotowość pomocy Stawianie wyzwań Motywowanie Zarządzanie czasem Delegowanie zadań Koordynacja działań w dziale Wprowadzenie dobrej atmosfery Autorytet Komunikatywność Przekazywanie wiedzy i precyzowanie obowiązków Zdecydowanie na następcę nie nadaje się: Dobrym następcą byłby: Ewa C Anna Z Iza M Karolina A Maria P Kilka słów od siebie o każdej z tym osób: mocne i słabe strony

24 Mocne strony Słabe strony Inne komentarze/uwagi Ewa C Anna Z Iza M Karolina A Maria P Ryc9. Arkusz oceny zarządu 24

25 Ryc.10 Schemat pisania projektu na konkurs koordynatorski/kierowniczy 25

26 Trzymiesięczny cykl przedstawiony w tym rozdziale jest zarówno narzędziem wprowadzania na stanowisko jak i rozwoju osobistego członków biura. Celem nadrzędnym jest zbudowanie zespołu z osób charakteryzujących się silną motywacją wewnętrzną i wysokimi kompetencjami zarówno interpersonalnymi jak i analitycznymi. Specyfika działania organizacji skłania ku budowaniu procedur umożliwiających rozwijanie kompetencji i wiedzy poprzez przemianę pokoleń. Umożliwia to zarówno utrzymanie standardów obsługi jak i rozwój organizacji i wprowadzane innowacji. W tego typu strukturze jest miejsce na eksperymentowanie w zakresie projektowania kampanii promocyjnych, prowadzenia szkoleń, wdrażania programów doradczych, testowania narzędzi HR. Ta praca ma miedzy innymi na celu przekazanie zgromadzonej wiedzy kolejnemu pokoleniu stażystów do wykorzystania i rozwijania w przyszłości. Jak pokazuje doświadczenie bardzo istotnym czynnikiem powodzenia, utrzymania stabilności organizacji jest dokonanie właściwego doboru kandydatów podczas procesu rekrutacji. Stąd tak długa droga wdrażania i obserwowania członków zespołu pod kątem ich odpowiedniości do pracy w grupie. Celem Biura, o którym wspomniane zostało we wstępie, jest torowanie i otwieranie dróg zdobywania doświadczenia zawodowego dla studentów. Z perspektywy działalności w tego typu organizacji staż w Biurze ma istotne walory edukacyjne, szczególnie, iż daje pole wprowadzania teorii na grunt praktyki oraz zdobywani doświadczenia w kontaktach z różnego rodzaju instytucjami. Biuro od początku działalności wypracowało sobie wizerunek i renomę na tyle istotną, iż referencje z odbytego z nim stażu stanowią istotny atut na rynku regionalnym. 26

27 Analiza SWOT modelu cyklu stażu SWOT MOCNE STRONY Klarowny i sprawdzony model wprowadzenia stażysty na stanowisko Gotowe narzędzia i przeszkolona kadra Duży nacisk na kompetencje interpersonalne Budowanie więzi międzyludzkich Gromadzenie doświadczenia Przekazywanie wiedzy Weryfikacja procedur Utrzymanie stałości przepływu kadr Zapewnienie wielu studentom zdobycia doświadczenia zawodowego Ścisła selekcja NAJLEPSZYCH Pobudzanie i wykorzystywanie aktywności i doświadczenia stażystów Klimat sympatii i ciepła zachęca do brania udziału w działalności organizacji Poznanie organizacji daje możliwość wprowadzania ulepszeń, innowacji Swoboda w wyrażaniu poglądów Ćwiczenie elastyczności w działaniu i myśleniu Możliwość sprawdzenia się w różnych rolach Pogłębianie wglądu i samoświadomości Stymulowanie rozwoju osobistego oraz umiejętności adaptacyjnych na rzecz Biura SZANSE SŁABE STRONY Silna presja czasu wymaga dyscypliny organizacyjnej Jeśli brak jest osób przeszkolonych do realizacji poszczególnych etapów procesu wprowadzenie stażysty jest niepełne Istnieje ryzyko przeszkolenie osób, które po negatywnej weryfikacji (lub z własnej woli) przejdą do konkurencji ZAGROŻENIA 27

28 Rozdział 2 Spirala kompetencji przemiana pokoleń Cykl procesów, przez jakie przechodzi każdy ze stażystów podczas 3 miesięcznej pracy w organizacji opisany w poprzednim rozdziale jest tylko strukturą powierzchniową przemian jakie odbywają się wraz z kolejnymi okresami naboru do Biura. Jak wcześniej zostało wspomniane następuje dzięki temu pogłębianie kompetencji pracowników oraz gromadzenie wiedzy organizacji. Ryc. 11 Spirala kompetencji/przemiany pokoleń Pełny obraz przemiany pokoleń pokazuje Ryc 11. Udział w przemianie pokoleń organizacji umożliwia nie tylko zapewnienie płynności i trwałości przekazywanej wiedzy, ale przede wszystkim wychowywanie liderów, następców, szkoleniowców. Spirala kompetencji jest odzwierciedleniem procesu rozwoju członka organizacji podczas kolejnych okresów stażu w kontekście procesów jakie zachodzą w omówionym wcześniej cyklu stażu. Jest on ściśle związany ze zmianą ról i pozycji w organizacji wraz z przyrostem doświadczenia. Stanowi obok awansów strukturalnych w Biurze istotne narzędzie budujące przywiązanie i motywację do działania. Poniżej omówione zostaną kolejne piętra spirali. Istnieje zróżnicowanie co do czasu nabywania doświadczenia na poszczególnych szczeblach. Tu zarówno mają znaczenie 28

29 różnice indywidualne i zaangażowanie stażystów, jak i czynniki sytuacyjne czy organizacyjne. Kandydat Status kandydata ma osoba ubiegająca się o staż w Biurze. Jak wynika z cyklu stażu trwa on około dwóch tygodni. W tym okresie osoby często zbierają informacje dotyczące organizacji, odwiedzają Biuro, dopytują się o szczegóły. Również zwiększone jest zainteresowanie udziałem w szkoleniach i warsztatach organizowanych przez PROFIL w celu zdobycia dodatkowych informacji. Kandydat sprawdza organizację i jest sprawdzony przez organizację pod kątem dopasowania i potencjału rozwoju. Aspirujący Wraz z zakończeniem rozmów kwalifikacyjnych oraz przyjęciem nowych osób do organizacji do czasu oceny podczas developement center osoby uzyskują status aspirujących. Głównym celem jest przekonanie się obu stron (osoby aspirującej na staż oraz organizacji) czy specyfika pracy i atmosfera im odpowiadają. Jest to czas poznawania organizacji przez osoby aspirujące, dostosowywania się do nowych wymagań oraz weryfikacji oczekiwań dotyczących działalności w tego typu organizacji. Z drugiej strony władze Biura mają okazję do obserwacji procesu adaptacji, szczególnych umiejętności i potencjału rozwoju osób aspirujących pod kątem budowania skutecznie działającego zespołu. Stażysta Wraz z uzyskaniem pozytywnej oceny przez assessorów osoba aspirująca staje się pełnoprawnym stażystą. Wiąże się to z rozszerzeniem praw i obowiązków określonych przez status SBK PROFIL. Stażysta po team buildingu jest już gotów do samodzielnego działania i jednocześnie jest odpowiednio przeszkolony do pracy zespołowej. Obserwator Kolejnym etapem zdobywania doświadczenia jest obserwacja. Stażysta obserwator uczestniczy w działaniach Biura najczęściej w sposób bierny lub w charakterze asystenta, pomocnika. To bardzo istotny etap przygotowań do pełnienia nowych funkcji (np. doradcy zawodowego, szkoleniowca). Jest to czas wprowadzenia w głębsze procedury działania Biura oraz poszczególnych działów, zanim stażysta w pełni samodzielnie włączy się w ich prace. Najczęściej ten etap rozpoczyna się jeszcze w 8 tygodniu pierwszych 3 miesięcy stażu. 29

30 Współprowadzący Budowanie profesjonalizmu i warsztatu pracy wymaga czasu i wysiłku. Jest on nagradzany poprzez poszerzanie zakresu obowiązków i odpowiedzialności. Osoba współprowadząca to członek Biura, który zaczyna samodzielne poruszać się w ramach oferty Biura (aktywnie partycypuje w rozmowach doradczych, współprowadzi warsztaty, sam pisze scenariusze). Jest to istotny etap budowania swoich technik pracy i zaplecza wiedzy. Ten etap ma miejsce w drugim kwartale stażu. Koordynator-coach Kolejna rola jest funkcją z pogranicza sprawowania władzy w zarządzie oraz działania z pozycji eksperta. Nie jest konieczne, aby stażysta będąc w tej roli jednocześnie miał udział w strukturach zarządu. Funkcja koordynatora-coacha wiąże się z wprowadzaniem nowych stażystów na stanowiska, szkoleniem przyszłych trenerów lub doradców. Koordynator-coach to osoba, która ma możliwość i wiedzę do wprowadzania własnych modułów do projektów Biura, koordynowania ich realizacji w oparciu o swoje wcześniejsze doświadczenia i osiągnięcia pracy w grupie. Taka osoba nie tylko prowadzi własny projekt, czy działania ale również (czy też przede wszystkim) uczy potencjalnych następców wyznaczania kierunku działania oraz sposobów rozwiązywania problemów. Dzięki koordynatorom-coachom organizacja ma możliwość utrzymania wysokich standardów i jednocześnie wdrażania, testowania nowych rozwiązań w sposób bezpieczny. Członek wspierający Ostatnim, najwyższym statusem jest status członka wspierającego. Jest to osoba, która zakończyła działalność w organizacji (czy to z racji zakończenia studiów, czy podjęcia pracy) i jest gotowa służyć swoją wiedzą i doświadczeniem we wspieraniu działalności członków Biura. Członek wspierający realizował się jako coach i gotów jest towarzyszyć w razie potrzeby organizacji. Członkowie wspierający służą jako zaplecze merytoryczne oraz mentorzy najczęściej przy zmianie władz Biura. Jest to zasób wykorzystywany przy brakach kadrowych do prowadzenia szkoleń i warsztatów, jako wsparcie merytoryczne przy pisaniu projektów, wniosków o grant, również jako prowadzący team building (ponieważ z założenia wszyscy członkowie Biura powinni w nim brać czynny udział stad optymalnie aby prowadzącym była osoba nie zaangażowana na bieżąco w działalność organizacji) oraz coach podczas developement center. 30

31 Organizacja non-profit ze względu na swoją specyfikę musi tworzyć narzędzia wspomagające zaangażowanie i chęć działania. Omówiona w tym rozdziale spirala kompetencji należy do tych narzędzi. Ponieważ umożliwia zdobywanie tak cennego na rynku pracy doświadczenia. Zapewnia jednocześnie różnorodność zadań, pełnionych funkcji i ról a także toruje drogę ku specjalizacji, rozwijaniu zainteresowań i talentów. Przejście do kolejnego piętra nie jest możliwe bez zamknięcia poprzedniego. Istnieją różnice indywidualne co do czasu trwania kolejnych etapów. U ich źródeł leży różny poziom zaangażowania i ukierunkowania poszczególnych jednostek. Biuro Karier PROFIL umożliwia każdemu wypróbowanie swoich sił w różnych rolach dzięki czemu cieszy się popularności zarówno jako mini-firma doradcza jak i organizacja studencka umożliwiająca zdobywanie doświadczenia zawodowego. Analiza SWOT modelu spirali kompetencji SWOT MOCNE STRONY Realizacja ambicji stażystów (rozwój osobisty) Przywiązanie do organizacji (chęć dalszego odkrywania nowych ról i funkcji) Przekazywanie wiedzy i doświadczenia Stopniowy przyrost kompetencji Indywidualne tempo oraz swoboda wyboru kierunku działania Zapewnienie stałej przemiany pokoleń w organizacji oraz gradacji doświadczenia i podziału ról Różnorodność Pełni funkcję motywatora Podnosi morale (szansa np. wzięcia udziału w rekrutowaniu nowych stażystów) Umożliwia weryfikację procedur i świeże spojrzenie na organizację Uczenie poprzez powtórzenia cyklu w różnych rolach Wzbudza zainteresowanie (wtajemniczanie w zaplecze działania organizacji) Pobudza kreatywność Buduje PR organizacji, która ciągle robi coś ciekawego SZANSE SŁABE STRONY Wymaga zaangażowania czasowego Istnieje ryzyko rutynizacji działań Formalne nazewnictwo poszczególnych pętli spirali Może powodować zniecierpliwienie Rutyna w działaniu Zły dobór koordynatorów może obniżyć morale Wywieranie wpływu na decyzje nowego zarządu przez członków wspierających Poczucie wyższości członków wspierających Niska samoocena lub samodzielność koordynatorów (lub nowego zarządu) paraliżuje pracę organizacji Nierównomierny odpływ któregoś ze szczebli spirali...może zachwiać podziałem obowiązków lub realizacją niektórych zadań specjalistycznych ZAGROŻENIA 31

32 Rozdział 4 Organizacja funkcji personalnej w SBK PROFIL - podsumowanie Organizacja funkcji personalnej w organizacji non-profit wymaga szczególnego skupienia się na pobudzaniu motywacji oraz budowaniu narzędzi mających podtrzymywać morale w zespole. Z racji braku środków na wynagrodzenia pieniężne konieczne jest znalezienie substytutu nagrody za pracę. Prawdziwym wyzwaniem jednak jest znalezienie narzędzi, czy sposobów przyciągnięcia do organizacji i utrzymania osób aktywnych, których kreatywność i wiedza blokowane są przez trudna sytuacje materialną. Częstokroć przeszkodą w działaniu w Biurze jest konieczność znalezienia pracy zarobkowej i nawet jeśli nie jest ona angażująca czasowo stażyści rezygnują z działalności w Biurze. Spowodowanie, aby osoba swój czas wolny zechciała poświęcić na działalność non-profit nie należy do łatwych zadań. Ale nie jest też z góry spisane na niepowodzenie. Studenckie Biuro Karier PROFIL wypracowało sobie metody, które mają wartość motywującą dla stażystów. Jest to przede wszystkim oferta nabywania kompetencji i rozwoju osobistego dla każdego z członków Biura. Możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w organizacji o stabilnej pozycji i wypracowanym wizerunku jest silnym argumentem i zasobem do wykorzystania dla menedżera. Jednocześnie jest to transakcja o obopólnych korzyściach: ponieważ wraz z rozwojem kadry również poszerza się knowhow organizacji i zapewniona jest jej ciągłość. Przedstawiono narzędzia i procedury zarządzania personelem w PROFILu, które w swoich założeniach mają wpisaną z jednej strony promowanie postawy aktywnej, z drugiej ciągły monitoring postępów i rozwoju, wreszcie feedback. Można się zastanowić dlaczego w ciągu tak krótkiego okresu 3 miesięcy osoby są poddawane szeregom procedur i ocen? Otóż z perspektywy zarządzania zasobami ludzkimi feedback jest również narzędziem motywującym do pracy. Informacje zwrotne służą jako narzędzie oceny i podstawy do podejmowania decyzji personalnych ale przede wszystkim jako motywator. Oczywiście wymaga to od całego zespołu, a przede wszystkim od władz organizacji ciągłej aktywnej postawy umysłu jest jedną z najważniejszych wartości w Biurze. Ponieważ dzięki informacjom zwrotnym utrzymywana jest otwarta komunikacja i klimat szczerości. 32

33 W typowej organizacji studenckiej (koła naukowe, samorządy) najczęściej najistotniejszym czynnikiem przyciągającym jest atmosfera i przyjacielskość w biurze karier to nie wystarcza. PROFIL z racji swojej misji i rozmiarów nie może bazować jedynie na dobrych relacjach międzyludzkich. Tak samo jak w przypadku firm dobry klimat organizacyjny może obniżać produktywność i morale do uzyskania efektów bowiem potrzebna jest struktura, odpowiedzialność i doświadczenie. Spirala kompetencji zapewnia organizacji stały poziom doświadczonego personelu oraz zasobów, które są w procesie nabywania nowych umiejętności. Dzięki gradacji funkcji w przypadku realizacji zadań dostępne są grupy, które będą wykonywać prace na różnych poziomach trudności i odpowiedzialności. Co ważniejsze będą z pełnienia tych funkcji zadowolone, ponieważ z racji posiadanego doświadczenia i orientacji w strukturze przypisana funkcja będzie odczuwana jako adekwatna. Na zakończenie kilka słów na temat struktury wewnątrz organizacji (ryc.12). PROFIL jako mini-firma usługowa ma strukturę zarządzania przedsiębiorstwa. Najwyższą władzą organizacji jest zarząd, w skład którego wchodzą koordynatorzy wszystkich działów istniejących w Biurze oraz kierownik. Każdy z działów jest w istocie rzeczy zespołem zadaniowym nadzorowanym i monitorowanym przez koordynatora. Zarząd wyznacza strategię działania, a szczegółowe zadania delegują koordynatorzy swoim zespołom. Struktura jest mało skomplikowana i bardzo czytelna, dzięki czemu jest jasność kompetencji oraz obowiązków. Ryc.12 struktura organizacyjna Studenckiego Biura Karier PROFIL Możliwość awansu w strukturze PROFILU jest również silnym motywatorem. Konkursy koordynatorskie nie odbywają się często. Kadencja zarządu trwa tyle ile kadencja kierownika, czyli 1 rok kalendarzowy. Niemniej często są sytuacje, kiedy koordynatorzy odchodzą ze względu na otrzymanie oferty pracy lub zakończenie studiów i pojawiają 33

34 się wakaty. Należy jednak podkreślić iż głównym motywatorem pozostaje możliwość zdobywania doświadczenia zawodowego, rozwijania kompetencji osobistych. Również znaczący wpływ ma jakość relacji między stażystami i klimat organizacyjny. Stad taka dbałość o odpowiedni personel i szczegółowa obserwacja i selekcja członków zespołu. Warto podkreślić, iż w każdej organizacji ludzie są istotnym czynnikiem rozwoju i stabilności. Najistotniejszym z punktu widzenia organizacji non-profit, a w szczególności Studenckiego Biura Karier PROFIL jest właściwość zespołu jaką jest synergia. Efekt synergii najlepiej pokazuje, iż warto inwestować wysiłek w dobór właściwych osób, aby zespół osiągał najlepsze efekty. 34

35 SWOT Analiza SWOT modelu organizacji funkcji personalnej w organizacji non-profit na przykładzie Studenckiego Biura Karier PROFIL MOCNE STRONY Model praktyczny wynika z doświadczenia, a nie z modelu teoretycznego Procedury i narzędzia szyte na miarę dla organizacji Sprawdzone i zweryfikowane w działaniu Uwzględnia różnice indywidualne i potrzeby stażystów Połączenie orientacji na relacje z orientacją na zadania Sprzyja motywacji wewnętrznej i kreatywności Wykorzystuje narzędzia HR miękkiego Awans oparty na doświadczeniu i osiągnięciach a nie na wyścigu szczurów czy znajomościach Stosowanie wiedzy z zajęć uczelnianych w praktyce Konkurencyjność (jedyne biuro tak liczne i tak aktywne w regionie) Lider zmian Zapewnienie ciągłości przekazywania wiedzy Silna lojalność Dobór NAJLEPSZYCH Samowystarczalność Utrzymanie pozycji lidera przy utrzymaniu standardów działania Efekt synergii przy podejmowaniu decyzji i pracach projektowych Rotacja przeciwdziała wypaleniu organizacji Nadbudowywanie know-how (utrzymywanie świeżych informacji i testowanie nowinek) Procedury możliwe do zastosowania w przypadku otworzenia własnej działalności gospodarczej (co robi wielu stażystów po zakończeniu edukacji i stażu) Motywacja wewnętrzna otwiera kreatywność Promowanie odwagi w działaniu decyduje o konkurencyjności i o utrzymaniu pozycji lidera zmian Stabilność zapewniona przez zaplecze proceduralne i wiedzę Ekologiczność dla środowiska wymiana usług, dóbr, utrzymywanie kontaktów z przedsiębiorcami i studentami, organizowanie imprez, rozwijanie postawy aktywnej promowanie aktywności i rozwoju Baza wykwalifikowanej kadry kierowniczej i zarządzającej projektowo Budowanie relacji osobistych - lojalność SZANSE SŁABE STRONY Konieczność ciągłego zabiegania o dotacje lub sponsorów Zmienność fluktuacja kadr, trudność w przewidywaniu zapotrzebowania na ludzi i stałości zasobów ludzkich Zmienność władzy każdy zarząd uczy się działania i podejmowania decyzji od początku (brak płynnej kontynuacji) HR miękki wymaga wiedzy, doświadczenia, instytucji i wyczucia (potrzeba dużo czasu i odpowiednich osób do efektywnego zarządzania zasobami ludzkimi) Problemy w komunikacji z całym zespołem (dużo osób do ogarnięcia w krótkim czasie) Ryzyko nieumiejętnego stosowania procedur Trudność w zachowaniu proporcji między atmosferą a strukturą (relacjami a orientacją na działanie) Zależności koleżeńskie Czasochłonne, angażujące, wymagające dyspozycyjności i aktywnej postawy umysłu Wymaga zmysłu organizacyjnego i dobrego zarządzania czasem Przede wszystkim podzielność uwagi! Brak wynagrodzenia materialnego aby zapewnić poczucie bezpieczeństwa materialnego osób najbardziej zaangażowanych Brak etatowego pracownika Wypalenie Znudzenie Spadek morale w sytuacji niewłaściwego zarządzania lub wdrażania procedur Niekontrolowany odpływ kadry wspierającej lub koordynatorskiej (nie można nikogo do niczego zmusić) Stagnacja w sytuacji kiedy klimat organizacji się popsuje (np. na skutek pomyłki w rekrutacji jakiejś osoby) Konflikt lojalności w sytuacji kiedy np. trzeba usunąć dyscyplinarnie bliskiego kolegę z roku Presja aktywności męczy Odpływ osób aktywnych do pracy zarobkowej po zebraniu doświadczenia w PROFILu Łatwo o zniechęcenie, spadek motywacji Trudność w utrzymaniu spójności zarządzania w strukturze zarządu (gdzie istnieją różnice w stylach kierowania) Brak sukcesorów Niewłaściwi sukcesorzy ZAGROŻENIA 35

36 Bibliografia: Armstrong Michael (2004) Zarządzanie Zasobami ludzkimi; Kraków Robert J. Edelmann (2005) Konflikty w pracy; Gdańskie wydawnictwo Psychologiczne Penc Józef (1996) Decyzje w zarządzaniu; Kraków Wojciszke (1991) Procesy oceniania ludzi 36

Materiały na spotkania organizowane w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Materiały na spotkania organizowane w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych Materiały na spotkania organizowane w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych Projekt systemowy Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Aktywny absolwent innowacyjne narzędzia i metody działania pośredników pracy. Załącznik 2 PODRĘCZNIK DLA ABSOLWENTÓW

Aktywny absolwent innowacyjne narzędzia i metody działania pośredników pracy. Załącznik 2 PODRĘCZNIK DLA ABSOLWENTÓW Strona1 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Aktywny absolwent innowacyjne narzędzia i metody działania pośredników pracy Załącznik 2 PODRĘCZNIK

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Projekt innowacyjny Model usługi rozwoju strategicznych kompetencji

Wprowadzenie. Projekt innowacyjny Model usługi rozwoju strategicznych kompetencji Spis treści Projekt innowacyjny Model usługi rozwoju strategicznych kompetencji.............. 4 Wprowadzenie................................................... 5 Zarządzanie strategiczne i zarządzanie

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK METODYCZNY DLA KOORDYNATORÓW SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA MACIEJ KOCUREK, IWONA SOŁTYSIŃSKA, MACIEJ ŚWIEŻY, IRMINA WACHNA-SOSIN

PRZEWODNIK METODYCZNY DLA KOORDYNATORÓW SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA MACIEJ KOCUREK, IWONA SOŁTYSIŃSKA, MACIEJ ŚWIEŻY, IRMINA WACHNA-SOSIN PRZEWODNIK METODYCZNY DLA KOORDYNATORÓW SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA MACIEJ KOCUREK, IWONA SOŁTYSIŃSKA, MACIEJ ŚWIEŻY, IRMINA WACHNA-SOSIN KRAKÓW 2012 WSTĘP Kształcenie jest kluczową inwestycją społeczną,

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja Komponentu Wolontariatu Długoterminowego wdrażanego w latach 2012-2013 w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Ewaluacja Komponentu Wolontariatu Długoterminowego wdrażanego w latach 2012-2013 w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Ewaluacja Komponentu Wolontariatu Długoterminowego wdrażanego w latach 2012-2013 w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Raport cząstkowy Raport przygotował zespół w składzie: Magdalena

Bardziej szczegółowo

Jak efektywnie szkolić pracowników

Jak efektywnie szkolić pracowników Jak efektywnie szkolić pracowników Wydanie I Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

KUŹNIA KADR IV. Dlaczego współpraca z praktyką gospodarczą jest tak istotna dla Uczelni. Satysfakcja z rozwoju

KUŹNIA KADR IV. Dlaczego współpraca z praktyką gospodarczą jest tak istotna dla Uczelni. Satysfakcja z rozwoju Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Numer projektu: POKL.04.01.01-00-311/10 FABER EST SUAE QUISQUE FORTUNAE Magazyn nr 2/2013 (6) KUŹNIA KADR IV Dlaczego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla użytkowników. JOBfirma jako model pracy z osobami bezrobotnymi 50+

Instrukcja dla użytkowników. JOBfirma jako model pracy z osobami bezrobotnymi 50+ Instrukcja dla użytkowników JOBfirma jako model pracy z osobami bezrobotnymi 50+ Szczecin 2014 1 Szczecińska Fundacja Talent-Promocja-Postęp Publikacja powstała w ramach projektu JOBfirma jako model pracy

Bardziej szczegółowo

Jak się wyszkolić, by szkolić innych

Jak się wyszkolić, by szkolić innych Jak się wyszkolić, by szkolić innych Wprowadzenie w problematykę zawodu trenera Wydanie I Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Copyright by

Bardziej szczegółowo

PUBLIKACJA BEZPŁATNA WSPÓŁFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

PUBLIKACJA BEZPŁATNA WSPÓŁFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO PUBLIKACJA BEZPŁATNA WSPÓŁFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO POSTAW NA ROZWÓJ! Kampania informacyjno - promocyjna oraz doradztwo dla osób dorosłych w zakresie

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy z badań:

Raport końcowy z badań: Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa. Raport końcowy z badań: Przygotował zespół w składzie: Katarzyna Golik Joanna Kwinta

Bardziej szczegółowo

Kuźnia Kadr 3 od pomysłu do sukcesu!

Kuźnia Kadr 3 od pomysłu do sukcesu! Kuźnia Kadr 3 od pomysłu do sukcesu! Raport z realizacji projektu Publikacja jest częścią projektu Kuźnia Kadr 3, czyli wzmocnienie potencjału rozwojowego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu poprzez

Bardziej szczegółowo

zeszyt 4 Firma = pracownicy

zeszyt 4 Firma = pracownicy zeszyt 4 Firma = pracownicy odpowiedzialność rozwój zaangażowanie Spis treści Wprowadzenie 3 Strategia a Pracownicy 4 Odpowiedzialność 8 1. Rekrutacja 9 2. Warunki formalne zatrudnienia 16 3. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Silver Team. czyli potęga doświadczenia. Spróbuj czegoś nowego! Innowacje w aktywizacji zawodowej osób w wieku 50+

Silver Team. czyli potęga doświadczenia. Spróbuj czegoś nowego! Innowacje w aktywizacji zawodowej osób w wieku 50+ Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego numer projektu: WND-POKL.06.01.01-02-209/10 Silver Team czyli potęga doświadczenia Innowacje w aktywizacji zawodowej

Bardziej szczegółowo

DOBRY START NA RYNKU PRACY

DOBRY START NA RYNKU PRACY DOBRY START NA RYNKU PRACY Studencki przewodnik kariery Dorota Fojtar, Joanna Kubrakiewicz Wrocław 2010 Copyright by Dorota Fojtar, Joanna Kubrakiewicz, Izabela Lepla, Joanna Minta, Monika Siurdyban. Wrocław

Bardziej szczegółowo

1. Charakter i istota funkcji personalnej

1. Charakter i istota funkcji personalnej 1. Charakter i istota funkcji personalnej 1 3 1. Charakter i istota funkcji personalnej Postęp gospodarczy dostrzegalny był dawniej po upływie stuleci lub dekad. Obecnie wyznaczają go lata. Dokonuje się

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNY SYSTEM ZARZĄDZANIA WIEDZĄ

NOWOCZESNY SYSTEM ZARZĄDZANIA WIEDZĄ NOWOCZESNY SYSTEM ZARZĄDZANIA WIEDZĄ... w Twojej firmie Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 2 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE. y -BOX Redaktor podręcznika:

Bardziej szczegółowo

Wstępny opis produktu innowacyjnego: Kompetencje w ramach nowego zawodu brokera zawodowego

Wstępny opis produktu innowacyjnego: Kompetencje w ramach nowego zawodu brokera zawodowego Projekt Akademia EKO-logicznego rozwoju jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wstępny opis produktu innowacyjnego: Kompetencje w ramach nowego

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Euro-Concret

Stowarzyszenie Euro-Concret Stowarzyszenie Euro-Concret UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Człowiek - najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZARZĄDZANIE

Bardziej szczegółowo

Analiza potrzeb. szkoleniowych w MŚP. www.marr.pl

Analiza potrzeb. szkoleniowych w MŚP. www.marr.pl Analiza potrzeb szkoleniowych w MŚP www.marr.pl Publikacja sfinansowana ze środków Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe życie Leonardo da Vinci Publikacja odzwierciedla jedynie

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy klastrowe:

Inicjatywy klastrowe: Polskie klastry i polityka klastrowa 2011 Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój Redakcja: Marita Koszarek Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój pod redakcją

Bardziej szczegółowo

MAGAZYN BRANŻY HR 08 / 2010

MAGAZYN BRANŻY HR 08 / 2010 R MAGAZYN BRANŻY HR 08 / 2010 ekruter Portale ogłoszeniowe dla agencji zatrudnienia W NUMERZE: Portale ogłoszeniowe dla agencji zatrudnienia 1 Studenci o rynku pracy 3 Wartości korporacyjne Telekomunikacji

Bardziej szczegółowo

Rozdział 6. Wpływ efektywności form szkolenia pracowników na konkurencyjność firmy

Rozdział 6. Wpływ efektywności form szkolenia pracowników na konkurencyjność firmy Artykuł pochodzi z publikacji: Zarządzanie kapitałem intelektualnym w organizacji inteligentnej, (Red.) W. Harasim, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2012 Joanna Konopka Wyższa Szkoła Promocji w Warszawie

Bardziej szczegółowo

MENTORING 50+ PODRĘCZNIK WDROŻENIOWY

MENTORING 50+ PODRĘCZNIK WDROŻENIOWY CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA MENTORING 50+ PODRĘCZNIK WDROŻENIOWY www.fundacja-proeuropa.org.pl Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK

Bardziej szczegółowo

Inkubator Dojrzałej Przedsiębiorczości. klucz do sukcesu osób 45+

Inkubator Dojrzałej Przedsiębiorczości. klucz do sukcesu osób 45+ Inkubator Dojrzałej Przedsiębiorczości klucz do sukcesu osób 45+ 1 SPIS TREŚCI I. Słowo wstępne... 3 II. Realizacja projektu Inkubator Dojrzałej Przedsiębiorczości... 4 1. Profil kompetencji przedsiębiorcy...

Bardziej szczegółowo

dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 8 luty 2013 Człowiek najlepsza inwestycja

dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 8 luty 2013 Człowiek najlepsza inwestycja dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 8 luty 2013 Efektywny proces rekrutacji Czy warto i jak inwestować w wiedzę pracowników? Zarządzanie czasem w firmie Aktualne

Bardziej szczegółowo

Jan Paweł II. Przemówienie wygłoszone podczas 68. Sesji Międzynarodowej Organizacji Pracy, Genewa 1982.

Jan Paweł II. Przemówienie wygłoszone podczas 68. Sesji Międzynarodowej Organizacji Pracy, Genewa 1982. Nie mogę uwierzyć, by współczesna ludzkość, zdolna do tak wspaniałych osiągnięć naukowych i technicznych, nie była w stanie na drodze twórczego wysiłku inspirowanego przez samą solidarność, która łączy

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po Małopolskich standardach usług edukacyjno-szkoleniowych

Przewodnik po Małopolskich standardach usług edukacyjno-szkoleniowych Przewodnik po Małopolskich standardach usług edukacyjno-szkoleniowych pod redakcją macieja Świeżego www.wup-krakow.pl 1 Przewodnik po Małopolskich Standardach Usług Edukacyjno-Szkoleniowych Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Agnieszka Różycka Marcin Dwórznik Justyna Gać Adam Miller Marcin Steć Case-Doradcy Sp. z o.o SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Artysta to także zawód! Podręcznik aktywizacji społecznozawodowej osób związanych z kulturą i sztuką

Artysta to także zawód! Podręcznik aktywizacji społecznozawodowej osób związanych z kulturą i sztuką Artysta to także zawód! Podręcznik aktywizacji społecznozawodowej osób związanych z kulturą i sztuką Wstęp... 3 Rozdział 1. Rekrutacja... 7 1. Ogólne wytyczne dotyczące przeprowadzania rekrutacji wśród

Bardziej szczegółowo