PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE"

Transkrypt

1 PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZELMER Sprawozdanie dotyczy jednostek objętych półrocznym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Rzeszów, wrzesień 2007 r. 1

2 1. Zasady sporządzenia półrocznego skonsolidowanego sprawdzania finansowego. Zasady stosowane przez Spółkę dominującą oraz Spółki objęte konsolidacją zostały szczegółowo opisane w informacji dodatkowej do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I półrocze 2007r. Stosowanie powyższych zasad umożliwia rzetelne i prawidłowe ustalenie stanu majątkowego i finansowego oraz wyniku i rentowności. 2. Wybrane wielkości ekonomiczno-finansowe, ujawnione w półrocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej ZELMER. Przychody ze sprzedaży podmiotu dominującego Zelmer S.A. stanowiły w I półroczu 2007 roku 96,4% przychodów Grupy Kapitałowej co powoduje, że zdarzenia dotyczące Emitenta mają istotny wpływ na wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Zelmer. Przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Zelmer wyniosły w I półroczu 2007 r. 183,0 mln PLN i były wyższe o 32,4 % w porównaniu do przychodów sprzed roku. Koszt własny sprzedaży wyniósł 124,8 mln PLN i był wyższy o 26,6% w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego. Wynik finansowy netto Grupy Kapitałowej w I półroczu 2007 roku wyniósł 15,8 mln PLN i był wyższy od wyniku finansowego netto I półrocza 2006 roku, który wyniósł 12,6 mln PLN. Podstawowy zysk na jedną akcję wypracowany w I półroczu 2007 roku wyniósł 1,03 PLN i był wyższy o 25,7% niż w I półroczu 2006r. Marża brutto na sprzedaży w I półroczu 2007 roku wyniosła 31,8 %, marża EBiTDA 14,7%, marża operacyjna EBIT 12,1 %, a marża zysku netto 8,6 %. Jednostkowe w tys. PLN r r. Zmiana Przychody netto ze sprzedaży , , ,1 +35,7% Przychody ze sprzedaży kraj , , ,7 +35,9% Przychody ze sprzedaży eksport , , ,4 +35,2% Koszt własny sprzedaży , , ,7 +30,3% Zysk na sprzedaży , , ,3 +49,3% Zysk operacyjny , , ,1 +49,3% Zysk przed opodatkowaniem brutto , , ,7 +49,2% Zysk okresu netto , , ,10 +32,00% W związku z faktem, że 96,4% przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Zelmer stanowią przychody ze sprzedaży Emitenta w niniejszym Półrocznym Sprawozdaniu z Działalności Grupy Kapitałowej komentarzem objęte są działania dotyczące przede wszystkim podstawowej działalności operacyjnej Zelmer S.A. 2

3 Skonsolidowane w tys. PLN r r. Zmiana Przychody netto ze sprzedaży ,4% Koszt własny sprzedaży ,6% Zysk na sprzedaży ,8% Zysk operacyjny ,4% Zysk przed opodatkowaniem brutto ,0% Zysk okresu netto ,6% 3. Wybrane dane z rachunku zysków i strat skonsolidowanego raportu półrocznego: tys. PLN r r. Przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów, materiałów i usług Zysk brutto ze sprzedaży EBIDTA Zysk operacyjny (EBIT) Zysk przed opodatkowaniem Zysk netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej Przepływy pieniężne netto razem r r. Aktywa razem Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej Kapitał podstawowy r r. Liczba akcji (w tys. szt.) Podstawowy zysk na 1 akcję zwykłą (w PLN) 1,03 0,82 3

4 3.1 Podstawowe marże zrealizowane w I półroczu 2007 r. Marże w % r r. Marża na sprzedaży 31,8 28,7 Marża EBiTDA 14,7 14,3 Marża przed opodatkowaniem 12,1 11,2 Marża zysku netto 8,6 9,1 4. Opis podstawowych ryzyk i zagrożeń. Czynniki ryzyka związane z otoczeniem, w którym działa Emitent: - ryzyko spadku tempa wzrostu gospodarczego w Polsce i innych krajach, Sytuacja ekonomiczna Spółki jest ściśle powiązana z sytuacją gospodarczą Polski i krajów, do których eksportuje swoje wyroby. Dotychczasowe informacje i prognozy wskazują na korzystne tendencje wzrostowe w rodzimej gospodarce. Jednak ewentualne, negatywne zmiany głównych wielkości makroekonomicznych, w tym niski wzrost PKB, wzrost bezrobocia mogą ograniczyć wydatki konsumpcyjne. W konsekwencji może mieć to wpływ na spadek poziomu sprzedaży na rynku krajowym. - ryzyko związane z regulacjami prawnymi, Zmieniające się przepisy prawa, a w szczególności przepisy podatkowe, przepisy prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, mogą wywołać negatywne skutki dla działalności Emitenta w postaci zwiększenia kosztów osobowych. - ryzyko polityczne związane z współpracą z Federacją Rosyjską, - ryzyko zmian kursu walut, Trzecia część przychodów Spółki uzyskiwana jest ze sprzedaży eksportowej. W związku z tym istnieje ryzyko związane z występowaniem różnic kursowych. 5. Informacje o sprzedaży podstawowych produktów Grupy Kapitałowej ZELMER i Emitenta wraz z określeniem wartościowym i ilościowym. 5.1 Sprzedaż Zelmer S.A. W I półroczu 2007 r. Grupa Kapitałowa Zelmer uzyskała przychody ze sprzedaży o wartości tys. PLN co stanowi 32% wzrost w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, kiedy przychody osiągnęły wartość tys. PLN. Sprzedaż podmiotu dominującego Zelmer S.A. na koniec I półrocza wyniosła tys. PLN i była wyższa w porównaniu do pierwszego półrocza roku poprzedniego o 35,65% kiedy wyniosła tys. PLN. Przychody Zelmer S.A. stanowią 96,37% przychodów całej Grupy Kapitałowej Emitenta. W I półroczu br. obserwowano wysokie tempo wzrostu gospodarczego. Decydującym czynnikiem wzrostu był nadal popyt krajowy. Umacniały się korzystne tendencje na rynku pracy wzrastało zatrudnienie, a stopa bezrobocia zmniejszyła się do poziomu najniższego od wielu lat. Przy stabilnej inflacji, utrzymywał się znaczny wzrost przeciętnych realnych wynagrodzeń i niewielki świadczeń społecznych. 4

5 Produkcja sprzedana przemysłu w I półroczu br. była wyższa o 10,7% niż przed rokiem. Wskaźniki koniunktury konsumenckiej wskazują także, że rok 2007 jest kolejnym, w którym sytuacja społeczno-ekonomiczna konsumentów poprawia się we wszystkich podstawowych obszarach bytowych, a zatem kondycja polskich gospodarstw domowych będzie wyjątkowo dobra. Wartość rynku małego sprzętu AGD po pierwszym półroczu 2007 r. wyniosła 537 mln zł i była w porównaniu do tego samego okresu roku 2006 większa o ponad 20%. Zelmer jest liderem tego rynku z 28% udziałem. Kluczową kategorią produktową Emitenta są odkurzacze. Wartość sprzedaży tej grupy produktów w I półroczu 2007 r. wyniosła tys. PLN przy wolumenie 429 tys. szt. W I półroczu 2006 r. przychody ze sprzedaży odkurzaczy wyniosły tys. PLN, a wolumen 358 tys. szt. Pozostałe kategorie 1 w pierwszych 6-ciu miesiącach br. wygenerowały przychody na poziomie tys. PLN, a w okresie porównawczym 2006 roku tys. PLN. Wartościowa struktura sprzedaży podstawowych produktów Zelmer S.A. POZOSTAŁE - sprzęt kuchenny, żelazka,wentylatory,tostery, frytkownice, wagi kuchenne i łazienkowe, materiały, części zamienne, usługi, rabaty i korekty księgowe i inne. 5.2 Sprzedaż krajowa. Sprzedaż na rynek krajowy w I półroczu 2007 r. wyniosła 114,8 mln PLN i była o 35,9% większa niż w I półroczu 2006 r. ( 84,5 mln PLN). Największe wzrosty sprzedaży odnotowano w kategoriach odkurzaczy, sokowirówek, maszynek do mielenia i mikserów. W I półroczu 2007 r. przychody ze sprzedaży produktów nowych kategorii tj. m.in. kuchenek mikrofalowych, żelazek, wentylatorów, wag łazienkowych, suszarek spożywczych, tosterów wyniosła 17% ogółu sprzedaży krajowej. W kategorii kuchenek mikrofalowych po I półroczu 2007 r. Zelmer odnotował 9% udział w rynku krajowym co plasuje Spółkę na 3 miejscu w Polsce, a w kategorii żelazek 4,7% rynku co daje 4 pozycję w kraju. 1 Pozostałe - sprzęt kuchenny, żelazka, wentylatory, tostery, frytkownice, wagi kuchenne i łazienkowe, materiały, części zamienne, rabaty i korekty księgowe. 5

6 Sprzedaż krajowa 1H w latach w mln PLN +36% 86,0 84,5 114,8 5.3 Sprzedaż eksportowa. Wartość sprzedaży eksportowej za I półrocze 2007 wyniosła tys. PLN, co w porównaniu ze sprzedażą eksportową w analogicznym okresie 2006 r. stanowi wzrost o 35,2%. Dynamika tego wzrostu wyrażona w EUR była wyższa i wynosiła 37,7% (wartość sprzedaży tys. EUR). W eksporcie kontynuowana była strategia zwiększania sprzedaży pod marką ZELMER. Po sześciu miesiącach 2007 r. na eksport sprzedano ogółem 45% wyrobów z logo ZELMER, podczas gdy przed rokiem udział ten kształtował się na poziomie 22%. Dynamicznie wzrasta sprzedaż eksportowa do krajów z regionu Europy Środkowo-Wschodniej, która po II kwartałach 2007 r. stanowi 42% ogółu sprzedaży poza kraj. W analogicznym okresie 2006 r. sprzedaż do tych państw wynosiła 25%. Strategia sprzedaży eksportowej pod własną marką przynosi efekty w większej marży generowanej ze sprzedaży eksportowej. W II kwartale 2007r. marża na sprzedaży wyniosła 18,9% i była o 33% większa niż w okresie porównawczym roku poprzedniego ( 14,2%). Geograficzna struktura sprzedaży eksportowej ( H1 2006/H1 2007). 100% H1 '05 H1 '06 H1 '07 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 29% 47% 71% 53% 1 H H 2007 EUROPA WSCHODNIA POZOSTAŁE RYNKI Europa Środkowo-Wschodnia Bułgaria, Czechy, Litwa, Łotwa, Rosja, Rumunia, Słowacja, Ukraina, Węgry. Pozostałe: Australia, Austria, Belgia, Francja, Hiszpania, Iran, Kanada, Korea, Meksyk, Holandia, Niemcy, Portugalia, Szwajcaria, Turcja, Wielka Brytania, USA. 6

7 6. Średnie kursy wymiany złotego w stosunku do EURO. W okresie obejmującym skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz w okresie porównawczym notowania średnich kursów wymiany złotego w stosunku do EURO, ustalone przez Narodowy Bank Polski kształtowały się następująco: Okres sprawozdawczy Średni arytmetyczny kurs w okresie Minimalny kurs w okresie Maksymalny kurs w okresie Kurs na ostatni dzień okresu ,8486 3,7465 3,9385 3, ,9002 3,7565 4,1065 4, Odbiorcy, których udział w sprzedaży osiągnął co najmniej 10% przychodów netto ze sprzedaży. W raportowanym okresie żaden z odbiorców Emitenta nie osiągnął 10% udziału w przychodach netto ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Zelmer. 8. Najwięksi dostawcy materiałów i produktów. W raportowanym okresie żaden z dostawców współpracujących z ZELMER S.A. nie generuje obrotów osiągających co najmniej 10% przychodów ze sprzedaży ogółem. 9. Znaczące umowy podpisane przez ZELMER S.A. W raportowanym okresie ( styczeń-czerwiec 2007 r.) Emitent nie zawarł znaczących umów w rozumieniu zapisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. W sierpniu br. Emitent zawarł umowę z Avans International Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, której przedmiotem jest ustalenie zasad współpracy handlowej pomiędzy firmami. (raport bieżący nr 17/2007). 10. Transakcje emitenta z podmiotami powiązanymi. W I półroczu 2007 r. roku miały miejsca transakcje z podmiotami powiązanymi. Były to transakcje o charakterze typowym i rutynowym, których charakter i warunki wynikają z bieżącej działalności prowadzonej przez ZELMER S.A. i jednostki zależne. Wartość obrotów z podmiotami Grupy Kapitałowej Zelmer w I półroczu 2007 r.(łącznie ze środkami trwałymi). Sprzedaż przez Zelmer S.A. 1. Zelmer Bohemia S.r.o tys. PLN 2. Zelmer Slovakia S.r.o tys. PLN 3. Zelnar Zakład Narzędziowy Sp. z o.o. 382 tys. PLN 4. Zelmer Zakład Remontowy Sp. z o.o. 127 tys. PLN 5. Zelmer Trading Sp. z o.o. 40 tys. PLN Razem: tys. PLN 7

8 Zakup przez Zelmer S.A. 1. Zelmer Trading Sp. z o.o tys. PLN 2. Zelnar Zakład Narzędziowy Sp. z o.o. 551 tys. PLN 3. Zelmer Zakład Remontowy Sp. z o.o. 487 tys. PLN 4. Zelmer Bohemia S.r.o. 67 tys. PLN 5. Zelmer Slovakia S.r.o. 169 tys. PLN 6. Zelmer Russia Ltd. 138 tys. PLN Razem: tys. PLN 11. Informacje o udzieleniu przez Emitenta lub przez jednostkę od niego zależną poręczeń kredytu, pożyczki lub udzieleniu gwarancji. W dniu 19 stycznia 2007 r. została zawarta umowa pożyczki pomiędzy Zelmer S.A. a Zelmer Russia Ltd. z siedzibą w Moskwie, na podstawie której Zelmer S.A. udzielił Zelmer Russia pożyczki w wysokości Euro (trzydzieści tysięcy euro). Termin spłaty pożyczki przypada na dzień 23 grudnia 2007 r. 12. Ocena zarządzania zasobami finansowymi, ze szczególnym uwzględnieniem zdolności wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań oraz określenie ewentualnych zagrożeń, działań jakie Emitent podjął lub zamierza podjąć w celu przeciwdziałania tym zagrożeniom. Spółka reguluje bieżące zobowiązania ze środków własnych zgromadzonych na rachunkach bankowych. Spółka nie posiada zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. 13. Ocena możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych, w tym inwestycji kapitałowych, w porównaniu do wielkości posiadanych środków z uwzględnieniem możliwości zmian w strukturze finansowania tej działalności. Spółka posiada możliwości realizowania zaplanowanych w budżecie 2007 r. inwestycji. Na dzień przekazania niniejszego raportu do wiadomości publicznej Spółka nie przewiduje inwestycji kapitałowych. 14. Ocena czynników i nietypowych zdarzeń mających wpływ na wynik działalności za rok obrotowy, z określeniem stopnia wpływu tych czynników lub nietypowych zdarzeń na osiągnięty wynik. W związku z uchwalonym przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 12 lipca 2006 r. Programem Opcji Menadżerskich Spółka tworzy na ten cel rezerwy. Koszty rezerw na Program Opcji (zaewidencjonowane w kosztach ogólnego zarządu) wyniosły w I półroczu 2007 r ,2 tys. PLN, a w całym 2007 r. będzie to łączna kwota ,4 tys. PLN. Całkowity koszt rezerw na Program Opcji szacowany jest na 15,7 mln PLN. 8

9 15. Charakterystyka zewnętrznych i wewnętrznych czynników istotnych dla rozwoju przedsiębiorstwa oraz opis perspektyw rozwoju działalności przedsiębiorstwa Czynniki zewnętrzne: Sytuacja na krajowym rynku małego AGD oraz na rynkach zagranicznych: - chłonność rynku, jego sezonowość, - szybko zmieniające się gusta klientów - wpływ mody, zmiany stylu życia, - rosnąca konkurencja wyrobów produkowanych na Dalekim Wschodzie, wzrost udziałów rynku przez tzw. tanie marki, - umacnianie się na rynku renomowanych marek znanych koncernów o charakterze globalnym, - oczekiwania kontrahentów handlowych w zakresie partycypacji w kosztach pozyskania klienta, Poziom cen surowców, materiałów i komponentów, Kształtowanie się kursów walut, Czynniki makroekonomiczne poziom PKB, inwestycji, popytu wewnętrznego - konsumpcji indywidualnej, sytuacja w branży budowlanej, stopa bezrobocia, inflacja Czynniki wewnętrzne: Marka ZELMER zaliczana jest do grupy najbardziej znanych i budzących zaufanie wśród marek dóbr konsumpcyjnych w Polsce silna i solidna marka posiadająca zaufanie i lojalnych klientów, Atrakcyjna oferta produktowa, zarówno pod względem wzornictwa, jak i parametrów funkcjonalno-użytkowych, w tym wysoka jakość produktu rozumiana jako trwałość, funkcjonalność i niezawodność, Wysoki wskaźnik dostępności produktów w hurcie i detalu najwyższe w branży wskaźniki dystrybucji numerycznej i ważonej, Dobrze zorganizowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, Elastyczność produkcji i dostaw, 16. Zarządzanie Spółką dominującą i Grupą Kapitałową. W I półroczu 2007 r. nie wystąpiły zmiany w podstawowych zasadach zarządzania ZELMER S.A. i Spółkami z Grupy Kapitałowej. 17. Zmiany w składzie osób zarządzających i nadzorujących Emitenta i w Spółkach Grupy Kapitałowej. W okresie sprawozdawczym dokonano zmian w Zarządzie ZELMER Russia Ltd. W dniu 13 kwietnia 2007 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki ZELMER Russia Ltd. odwołało Pana Piotra Truszkowskiego ze stanowiska Dyrektora Generalnego i powołało w jego miejsce Pana Rafała Paczkowskiego. W I półroczu 2007r. nie wystąpiły zmiany w składzie Rady Nadzorczej i Zarządu Emitenta oraz w składzie Rad Nadzorczych i Zarządów w pozostałych Spółkach z Grupy Kapitałowej ZELMER. 9

10 18. Liczba akcji Emitenta oraz udziałów w jednostkach powiązanych Emitenta, będących w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących. Imię i nazwisko Funkcja r. Janusz Płocica Prezes Zarządu Grzegorz Darłak Członek Zarządu 547 Wiesław Zabłocki Członek Zarządu 840 Władysław Zygo Członek Zarządu 633 Janusz Gembarowski Członek Rady Nadzorczej 400 Andrzej Groszek Członek Rady Nadzorczej 400 Jerzy Wróbel Członek Rady Nadzorczej

11 19. POWIĄZANIA KAPITAŁOWE ORAZ ZAMIERZENIA EMITENTA WOBEC PODMIOTÓW ZALEŻNYCH Nazwa firmy i siedziba Wartość posiadanych udziałów Udział ZELMER S.A. w kapitale zakładowym Główny profil działalności Stan zatrud nienia na r Zamierzenia ZELMER S.A. wobec Spółek ZELMER Trading Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie zł 100% Sprzedaż produktów ZELMER S.A. na rynki zagraniczne 19 Rozwój Spółki. ZELMER Slovakia Sp. z o.o, z siedzibą w Słowacji SK 100% Sprzedaż produktów ZELMER S.A. na rynek Słowacji oraz prowadzenie innej działalności handlowej na rachunek własny 12 Rozwój Spółki. ZELMER Bohemia Sp. z o.o z siedzibą w Czechach Kč 100% Zakup i sprzedaż produktów z branży AGD, produkcja własna sprzętu AGD, wzmocnienie marki ZELMER na rynku czeskim, słowackim i węgierskim. 21 Rozwój Spółki 11

12 ZELMER Zakład Remontowy Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie zł 86,93% Prowadzenie prac remontowych, produkcja i modernizacja maszyn i urządzeń 40 Zbycie udziałów lub umorzenie. ZELMER Zakład Narzędziowy Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie zł 57,74% Produkcja, modernizacja i regeneracja urządzeń, wykonywanie obróbki cieplnej - W dniu 8 stycznia 2007r. zawarto umowę sprzedaży 57,74% udziałów za cenę zł. ZELMER RUSSIA Ltd z siedzibą w Moskwie rubli 99% Sprzedaż produktów ZELMER S.A. na rynku Federacji Rosyjskiej 1 Rozwój Spółki. 12

13 20. Wartość wynagrodzeń osób nadzorujących i zarządzających w Grupie Kapitałowej ZELMER. Wartość wynagrodzeń władz Spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Zelmer w okresie 01 stycznia 2007 do 30 czerwca 2007 Lp. Wyszczególnienie Organy Zarządzające Organy Nadzorujące Razem 1. Zelmer S.A , , ,76 2. Zelmer Bohemia s.r.o ,00 0, ,00 3. Zelmer Slovakia s.r.o ,09 0, ,09 4. Zelmer Russia Ltd ,53 0, ,53 5. Zelmer Zakład Remontowy Sp. z o.o ,39 900, ,39 6. Zelmer Trading Sp. z o.o ,33 0, ,33 7. Razem Grupa Kapitałowa Zelmer S.A , , , Wynagrodzenia Rady Nadzorczej Zelmer S.A. za okres do r. Imię i nazwisko Wysokość wynagrodzenia w tys. PLN/ Okres wypłaty Jacek Siwicki do Rafał Bogusławski do Michał Boni do Mariusz Ciechomski do Sławomir Frąckowiak do Janusz Gembarowski do Andrzej Groszek do Aleksander Kacprzyk do Krzysztof Pióro do Jerzy Wróbel do Ogółem: do Zgodnie z treścią Uchwały Nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZELMER S.A. z dnia 22 czerwca 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej, Członkom Rady Nadzorczej wybranym na wniosek akcjonariusza PEF V Zelmer Holdings S.a.r.l. i reprezentującym tego akcjonariusza nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki. Ograniczenie to nie dotyczy niezależnych Członków Rady Nadzorczej wybranych na wniosek akcjonariusza PEF V Zelmer Holdings S.a.r.l. 13

14 20. 2 Wynagrodzenia Zarządu Zelmer S.A. za okres od r. do r. Imię i Nazwisko Janusz Płocica Grzegorz Darłak Stanisław Micał Tomasz Modzelewski Wiesław Zabłocki Władysław Zygo Ogółem: Wynagrodzenie /w tys. PLN/ Wartość należnych premii za I półr. 2007r. /w tys. PLN/ *Opcje (Program Opcji Menadżerskich) opcji opcji opcji opcji opcji opcji *W dniu 29 czerwca 2007 r. Rada Nadzorcza Zelmer S.A. dokonała podziału I transzy Opcji Menadżerskich w ramach Programu Opcji Menadżerskich zatwierdzonego w dniu 12 lipca 2006 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Wysokość premii dla członków Zarządu Zelmer S.A. została określona w Uchwale Nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZELMER S.A. z dnia 22 czerwca 2005 r. 21. Akcjonariusze posiadający ponad 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Zelmer S.A. Według stanu na dzień 30 czerwca 2007 r. następujące podmioty posiadały akcje Spółki uprawniające do oddania co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy: PEF V Zelmer Holdings S.A.R.L. z siedzibą w Luxemburgu. Liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji: (siedem milionów trzysta osiemdziesiąt cztery tysiące dziewiętnaście). Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 48,58 %, Commercial Union OFE BPH CU WBK z siedzibą w Warszawie. Liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji: (jeden milion siedemset pięćdziesiąt tysięcy). Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 11,51 %, OFE PZU "Złota Jesień" z siedzibą w Warszawie. Liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji: (jeden milion trzysta dwanaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt). Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 8,63 %, ING Nationale-Nederlanden Polska OFE z siedzibą w Warszawie. Liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji: (osiemset osiemdziesiąt dwa tysiące osiemset trzydzieści dwa). Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 5,81 %. 22. Informacje o znanych Emitentowi umowach w wyniku, których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy. Emitentowi nie znane są umowy w wyniku, których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy. 14

15 23. Ograniczenia dotyczące przenoszenia praw własności akcji Zelmer S.A. (i) Do dnia 25 stycznia 2008 r akcje serii A, zwykłe na okaziciela, oznaczone w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych kodem PLZELMR Wymienione powyżej akcje stanowią tzw. akcje pracownicze nieodpłatnie przekazywane przez Skarb Państwa uprawnionym pracownikom Zelmer S.A. (członkom Zarządu) i nie mogą być przedmiotem obrotu przed wskazanymi terminami na mocy postanowień zapisów Ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji. (i) Do dnia 25 stycznia 2008 r akcji serii A, zwykłych na okaziciela, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych kodem PLZELMR Wymienione powyżej akcje zostały w ofercie publicznej zbyte tzw. inwestorowi stabilnemu, który złożył deklarację nie zbywania ich przez okres 36 miesięcy. 24. Umowa pomiędzy Zelmer S.A. a biegłym rewidentem. Spółka zawarła w dniu 17 sierpnia 2007 r. umowę z firmą PricewaterhouseCoopers Sp. z o. o. Al. Armii Ludowej 14, Warszawa, o badanie rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego za 2007 rok i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2007 rok oraz o przeprowadzenie przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego za okres od r. do r. Łączny koszt umowy to 145 tys. PLN. Rzeszów, 27 wrzesień 2007 r. Podpisy Członków Zarządu Zgodnie podpisano: Janusz Płocica Prezes Zarządu Stanisław Micał Członek Zarządu Grzegorz Darłak Członek Zarządu Tomasz Modzelewski Członek Zarządu Wiesław Zabłocki Członek Zarządu Władysław Zygo Członek Zarządu 15

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r.

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych. 1. WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny z działalności emitenta

Raport kwartalny z działalności emitenta TABLEO S.A. ul. Grunwaldzka 13 14-200 Iława Raport kwartalny z działalności emitenta tel./fax +48 896487559 +48 896482131 e-mail: biuro@tableo.pl http://tableo.pl Iława, dnia 14.02.2013 r. IV kwartał 2012

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA 2014 R

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA 2014 R 1 CDRL S.A. Spółka jest wiodącym na rynku polskim i w Europie Środkowo-Wschodniej dystrybutorem odzieży dziecięcej sprzedawanej pod własną marką COCCODRILLO Główni akcjonariusze od ponad 20 lat prowadzą

Bardziej szczegółowo

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A.

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z OCENY SYTUACJI SPÓŁKI W ROKU 2014 WRAZ Z OCENĄ SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I SYSTEMU ZARZĄDZANIA ISTOTNYM RYZYKIEM Zgodnie z częścią III, punkt

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Wawel S.A. za 2012 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Wawel S.A. za 2012 r. 1 za 2012 r. I. Ważniejsze wydarzenia, które nastąpiły w 2012 r. W roku 2012 Spółka utrzymała swoją mocną pozycję na rynku cukierniczym w Polsce. Zanotowano 19,5% wzrost sprzedaży oraz wypracowano zysk

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku

Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku Kutno, 16 listopada 2015 r. Spis treści 1 Wybrane dane finansowe...

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu 15-11-2010 1. Podstawowe informacje o Emitencie Nazwa WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA Siedziba ul. Szarych Szeregów 27, 60-462 Poznań

Bardziej szczegółowo

RAPORT za II kwartał 2015 roku 01.04.2015r. 30.06.2015r.

RAPORT za II kwartał 2015 roku 01.04.2015r. 30.06.2015r. ACARTUS S.A. RAPORT za II kwartał 2015 roku 01.04.2015r. 30.06.2015r. Spis treści: 1. Informacje podstawowe o Spółce, profil działalności, zatrudnienie, struktura akcjonariatu. 2. Wybrane dane finansowe.

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za II KWARTAŁ 2015 r. od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. Szczecin 07.08.2015 r.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za II KWARTAŁ 2015 r. od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. Szczecin 07.08.2015 r. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za II KWARTAŁ 2015 r. od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE...4

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej AB za pierwsze półrocze 2010/2011. obejmujący okres od 01-07-2010 do 31-12-2010

Skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej AB za pierwsze półrocze 2010/2011. obejmujący okres od 01-07-2010 do 31-12-2010 Skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej AB za pierwsze półrocze 2010/2011 obejmujący okres od 01-07-2010 do 31-12-2010 25-02-2011 Wybrane dane finansowe przeliczone na euro I. II. w tys. PLN

Bardziej szczegółowo

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA PÓŁROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAKOOCZONE 30 CZERWCA 2011 ROKU ORAZ 30 CZERWCA 2010 ROKU PRZYGOTOWANE ZGODNIE Z MSR 34 załącznik do skonsolidowanego

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. 1. Informacje o instrumentach finansowych. Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności

DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. 1. Informacje o instrumentach finansowych. Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 1. Informacje o instrumentach finansowych Lp Treść Zobowiązania Pożyczki udzielone i należności własne utrzymywane do terminu wymagalności dostępne do sprzedaży 1 Stan na początek

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Wawel S.A. za 2008 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Wawel S.A. za 2008 r. 1 za 2008 r. I. Ważniejsze wydarzenia, które nastąpiły w 2008 r. W roku 2008 Spółka utrzymała swoją mocną pozycję na rynku cukierniczym w Polsce. Zanotowano 4% wzrost sprzedaży oraz wypracowano zysk netto

Bardziej szczegółowo

Siedziba: Polska, 95-200 Pabianice, ul. Piotra Skargi 45/47

Siedziba: Polska, 95-200 Pabianice, ul. Piotra Skargi 45/47 POZOSTAŁE INFORMACJE Podstawowe informacje o Emitencie: Nazwa: Suwary S.A. Siedziba: Polska, 95-200 Pabianice, ul. Piotra Skargi 45/47 Strona internetowa: www.suwary.com.pl Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY KWARTALNY

RAPORT OKRESOWY KWARTALNY RAPORT OKRESOWY KWARTALNY POLSKA AKADEMIA RACHUNKOWOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁODZI ZA OKRES OD DNIA 01.01.2013 R. DO DNIA 31.03.2013 R. (I KWARTAŁ 2013 R.) ORAZ DANE NARASTAJĄCE ZA OKRES OD DNIA

Bardziej szczegółowo

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSzSzSSzzSSS SSSzSSSSSSSSSSSSSSSS SSSzSSSzSSzSSSzzzzSSSSSS S (Sprawozdanie obejmuje okres od 01.01.2010 do 30.06.

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSzSzSSzzSSS SSSzSSSSSSSSSSSSSSSS SSSzSSSzSSzSSSzzzzSSSSSS S (Sprawozdanie obejmuje okres od 01.01.2010 do 30.06. SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSzSzSSzzSSS SSSzSSSSSSSSSSSSSSSS SSSzSSSzSSzSSSzzzzSSSSSS S (Sprawozdanie obejmuje okres od 01.01.2010 do 30.06.2010) Sprawozdanie Zarządu SUWARY S.A. za okres 01.01.2010 30.06.2010

Bardziej szczegółowo

Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów S.A.

Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów S.A. Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów S.A. Prezentacja IPO DAY Warszawa, maj 2010 PLAN PREZENTACJI Działalność i strategia Otoczenie rynkowe Wyniki finansowe Podsumowanie Załączniki 2 Działalność i

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU 1. Podstawa prawna działania Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. ( Emitent, Spółka ) jest spółką akcyjną z

Bardziej szczegółowo

4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1

4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1 JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD 1 LIPCA 2012 DO 30 WRZEŚNIA 2012 ROKU Olsztyn 2012 4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1 1. Informacje o spółce... 3 1.1. Podstawowe dane...

Bardziej szczegółowo

Raport SA-Q 1/2011. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice

Raport SA-Q 1/2011. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice Raport SA-Q 1/2011 POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO MOJ S.A. ZA I KWARTAŁ 2011 R. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice Tel.: (32) 604 09 00 Faks: (32) 604 09 01 Email: sekretariat@moj.com.pl

Bardziej szczegółowo

b. krajowych standardów rewizji finansowej wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów.

b. krajowych standardów rewizji finansowej wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów. Opinia niezależnego biegłego rewidenta Dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego Polskiego Holdingu

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny za okres od 01 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. IV kwartał 2012 roku

Raport kwartalny za okres od 01 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. IV kwartał 2012 roku Raport kwartalny za okres od 01 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku IV kwartał 2012 roku Kancelaria Medius S.A. Ul. Sołtysa Dytmara 3 nr lok. 1 30-126 Kraków Tel./ Fax: + 48 12 265 12 76 e-mail:

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2012 ROK MEGARON S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2012 ROK MEGARON S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2012 ROK MEGARON S.A. B. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ( W TYS. PLN) I.1.1. INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Raport SA-Q 1/2014. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice

Raport SA-Q 1/2014. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice Raport SA-Q 1/2014 POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO MOJ S.A. ZA I KWARTAŁ 2014 R. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice Tel.: (32) 604 09 00 Faks: (32) 604 09 01 Email: sekretariat@moj.com.pl

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Mikołów, dnia 9 maja 2011 r. REGON: 278157364 RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej AB za rok obrotowy 2009/2010. obejmujący okres od 01-07-2009 do 30-06-2010

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej AB za rok obrotowy 2009/2010. obejmujący okres od 01-07-2009 do 30-06-2010 Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej AB obejmujący okres od 01-07-2009 do 30-06-2010 Wybrane dane finansowe przeliczone na euro WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. EUR 30.06.2010 30.06.2009

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE

DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 1. Instrumenty finansowe. Na dzień 31 grudnia 2012 r. Spółka posiadała instrumenty finansowe (w złotych): Rodzaj instrumentu 31.12.2011 Zwiększenia Zmniejszenia 31.12.2012 Środki

Bardziej szczegółowo

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW SKALA I CHARAKTER UMIĘDZYNARODOWIENIA NA PODSTAWIE DZIAŁALNOŚCI SPÓŁEK GIEŁDOWYCH prezentacja wyników Dlaczego zdecydowaliśmy się przeprowadzić badanie?

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 8 marca 2012 r.

Warszawa, 8 marca 2012 r. Kondycja banków w Europie i Polsce. Czy problemy finansowe inwestorów strategicznych wpłyną na zaostrzenie polityki kredytowej w spółkach-córkach w Polsce Warszawa, 8 marca 2012 r. Samodzielność w ramach

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA GRUPA KĘTY S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA GRUPA KĘTY S.A. KOMENTARZ ZARZĄDU GRUPY KĘTY S.A. DO ŚRÓDROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA III KWARTAŁ ZAKOŃCZONY DNIA 30 WRZEŚNIA 2015 ROKU SPIS TREŚCI Zwięzły opis istotnych dokonań lub niepowodzeń

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu za IV kwartał roku obrotowego trwającego od 1.01.2007 r. do 31.12.2007 r.

Pozostałe informacje do raportu za IV kwartał roku obrotowego trwającego od 1.01.2007 r. do 31.12.2007 r. Pozostałe informacje do raportu za IV kwartał roku obrotowego trwającego od 1.01.2007 r. do 31.12.2007 r. Prezentowane dane finansowe ecard Spółka Akcyjna za IV kwartał 2007 r. zostały sporządzone zgodnie

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Warszawa, 27 lipca 2005 r. Informacja prasowa BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po II kwartałach 2005 roku według MSSF osiągnięcie w I półroczu 578 mln zł

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY 2014 za okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku GRUPA HRC SA z siedzibą w Warszawie

RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY 2014 za okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku GRUPA HRC SA z siedzibą w Warszawie RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY 2014 za okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku GRUPA HRC SA z siedzibą w Warszawie Warszawa, dnia 26 czerwca 2015 r. 1 SPIS TREŚCI: 1. LIST ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY

Bardziej szczegółowo

Indykpol SA Informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego - część opisowa za 2004 roku. (w tysiącach złotych)

Indykpol SA Informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego - część opisowa za 2004 roku. (w tysiącach złotych) 1. Pochodne instrumenty finansowe W 2004 roku Spółka dominująca dokonywała transakcji typu forward, zakupu i sprzedaży opcji walutowych w celu zabezpieczania wartości wpływów z eksportu. W czerwcu 2004

Bardziej szczegółowo

RADA NADZORCZA SPÓŁKI

RADA NADZORCZA SPÓŁKI Poznań, 07.04.2015 r. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI INC S.A. ZA ROK 2014 DOKONANA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ Rada Nadzorcza działając zgodnie z przyjętymi przez Spółkę Zasadami Ładu Korporacyjnego dokonała zwięzłej

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.)

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) za okres I kwartału 2012 r. (od 01 stycznia 2012 r. do 31 marca 2012 r.) 15 maj 2012 r. Wrocław 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

Bardziej szczegółowo

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 1 Podstawowe informacje o spółce: Firma Emitenta: KAMPA S.A. Forma prawna: spółka akcyjna Kraj siedziby: Polska Siedziba i adres: ul. Umińskiego 9B /15, 61-517 POZNAŃ Adres poczty

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 2 3 4 KOMENTARZ DO RAPORTU DO KPW ZA I KWARTAŁ 2005 r. I. Raport kwartalny za I kwartał 2005 roku został sporządzony stosownie do przepisów Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku i Ustawy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ JC AUTO

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ JC AUTO SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ JC AUTO 1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ) Skład grupy kapitałowej JC Auto: Jednostka dominująca -

Bardziej szczegółowo

Raport z badania sprawozdania finansowego dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej AmRest Holdings SE

Raport z badania sprawozdania finansowego dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej AmRest Holdings SE dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej AmRest Holdings SE Niniejszy raport zawiera 10 kolejno ponumerowanych stron i składa się z następujących części: Strona I. Ogólna charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Inne krótkoterminowe aktywa finansowe - kontrakty forward.

Inne krótkoterminowe aktywa finansowe - kontrakty forward. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 1. Charakterystyka instrumentów finansowych Inne krótkoterminowe aktywa finansowe - kontrakty forward. kurs realizacji: 4,0374, kurs realizacji: 4,0374, kurs realizacji: 4,0374,

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 1 2 3 4 5 ZESTAWIENIE PORTFELA INWESTYCYJNEGO 6 7 Wykazane powyżej informacje dotyczą spółek wniesionych jako udziały wiodące. Wszystkie te spółki są w upadłości. 8 *) spółki

Bardziej szczegółowo

GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres

GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011 Zawartość Podstawowe informacje o podmiocie dominującym... 3 Struktura Grupy Kapitałowej Emitenta... 4 Komentarz

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA MAGELLAN ŁÓDŹ, AL. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 76 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014

GRUPA KAPITAŁOWA MAGELLAN ŁÓDŹ, AL. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 76 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 GRUPA KAPITAŁOWA MAGELLAN ŁÓDŹ, AL. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 76 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA Grupa Kapitałowa Magellan

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q

Narodowy Fundusz Inwestycyjny HETMAN Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna Raport kwartalny SAFQ WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 1 kwartały narastająco / 2004 okres od 20040101 do 20040331

Bardziej szczegółowo

TERRA Spółka Akcyjna Raport kwartalny za okres od 1 stycznia 2013 do 31 marca 2013 roku RAPORT KWARTALNY I KWARTAŁ 2013 R.

TERRA Spółka Akcyjna Raport kwartalny za okres od 1 stycznia 2013 do 31 marca 2013 roku RAPORT KWARTALNY I KWARTAŁ 2013 R. RAPORT KWARTALNY I KWARTAŁ 2013 R. ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2013 DO 31 MARCA 2013 ROKU Warszawa, 15 MAJA 2013 roku 1 S t r o n a SPIS TREŚCI 1 INFORMACJE OGÓLNE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU...

Bardziej szczegółowo

RAPORT SA-Q 3/99 PRZYCHODY 449 MLN PLN, WZROST O 28%. WYNIK NETTO O 14.5% WYŻSZY

RAPORT SA-Q 3/99 PRZYCHODY 449 MLN PLN, WZROST O 28%. WYNIK NETTO O 14.5% WYŻSZY RAPORT SAQ 3/99 PRZYCHODY 449 MLN PLN, WZROST O 28%. WYNIK NETTO O 14.5% WYŻSZY NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Przychody wzrosły o 28% do 498,5 mln PLN ( w 1998 389,5 mln PLN) Sprzedaż egzemplarzy wzrosła o

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY POWER PRICE SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU

RAPORT OKRESOWY POWER PRICE SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU RAPORT OKRESOWY POWER PRICE SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU obejmujący sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 31 marca 2013 roku I. Informacje ogólne Firma: Power Price Forma prawna: Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 2 3 4 5 6 7 SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 8 9 10 11 12 Zestawienie stanu rezerw na 31.12.2004 i ruchu rezerw za IV kw. 2004. Stan rezerw na 31.12.2004r dla Pfleiderer Grajewo S.A. w tys.

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Do przeliczenia wybranych danych finansowych dotyczących rachunku wyników oraz rachunku przepływów przyjęto średnią arytmetyczną średnich kursów EURO z tabel NBP na ostatni dzień miesiąca w okresie od

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A.

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. 1 w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO Wybrane dane finansowe Za okres Za okres Za okres Za okres od 01.01.2013 od 01.01.2012 od 01.01.2013 od 01.01.2012 do 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW SKALA I CHARAKTER UMIĘDZYNARODOWIENIA NA PODSTAWIE DZIAŁALNOŚCI SPÓŁEK GIEŁDOWYCH prezentacja wyników Dlaczego zdecydowaliśmy się przeprowadzić badanie?

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej GRUPA MENNICE KRAJOWE S.A. za II kwartał 2013 roku obejmujący okres

Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej GRUPA MENNICE KRAJOWE S.A. za II kwartał 2013 roku obejmujący okres Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej GRUPA MENNICE KRAJOWE S.A. za II kwartał 2013 roku obejmujący okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2013 roku Warszawa, 14 sierpnia 2013 roku 1 Spis Treści

Bardziej szczegółowo

Wyniki za I półrocze 2013 oraz plany rozwojowe OPONEO.PL. Bydgoszcz, czerwiec 2013 rok

Wyniki za I półrocze 2013 oraz plany rozwojowe OPONEO.PL. Bydgoszcz, czerwiec 2013 rok Wyniki za I półrocze 2013 oraz plany rozwojowe OPONEO.PL Bydgoszcz, czerwiec 2013 rok profil grupy kapitałowej OPONEO.PL lider rynku e-sprzedaży ogumienia i felg w Polsce firma z ponad 12 letnim doświadczeniem

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY KWARTALNY

RAPORT OKRESOWY KWARTALNY RAPORT OKRESOWY KWARTALNY POLSKA AKADEMIA RACHUNKOWOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁODZI ZA OKRES OD DNIA 01.07.2012 R. DO DNIA 30.09.2012 R. (III KWARTAŁ 2012 R.) ORAZ DANE NARASTAJĄCE ZA OKRES OD DNIA

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 4 / 2014 kwartał /

Raport kwartalny SA-Q 4 / 2014 kwartał / skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SAQ 4 / 2014 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn.

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej AB za rok obrotowy 2014/2015. obejmujący okres od 01-07-2014 do 30-06-2015

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej AB za rok obrotowy 2014/2015. obejmujący okres od 01-07-2014 do 30-06-2015 Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej AB obejmujący okres od 01-07-2014 do 30-06-2015 31-08-2015 Wybrane dane finansowe przeliczone na euro I. II. III. WYBRANE DANE FINANSOWE Przychody netto ze

Bardziej szczegółowo

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską GRUPA KAPITAŁOWA REDAN Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA W PIERWSZYM PÓŁROCZU ROKU OBROTOWEGO 2012/2013 OBEJMUJĄCYM OKRES OD 1 LIPCA 2012 R. DO 31 GRUDNIA 2012 R. Zgodnie z 89 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy I. Wyniki GK Apator za rok 213 - Podsumowanie Raportowane przychody ze sprzedaży na poziomie 212 (wzrost o 1,5%), nieznacznie (3%) poniżej dolnego limitu prognozy giełdowej. Raportowany zysk netto niższy

Bardziej szczegółowo

AmRest Holdings SE. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Czerwiec 2010

AmRest Holdings SE. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Czerwiec 2010 AmRest Holdings SE Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Czerwiec 2010 1 1 Strategia AmRest Zakres Uzyskanie dominacji* w sektorach Quick Service Restaurants i Casual Dining Restaurants poprzez akwizycje oraz

Bardziej szczegółowo

Przedmiot działalności. Procentowy udział Spółki w kapitale 31 grudnia 31 grudnia. handel częściami zamiennymi handel. zamiennymi handel.

Przedmiot działalności. Procentowy udział Spółki w kapitale 31 grudnia 31 grudnia. handel częściami zamiennymi handel. zamiennymi handel. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej I. Podstawowe dane na temat Grupy Kapitałowej 1. Informacje ogólne Jednostką dominującą Grupy Kapitałowej Fota ( Grupa ) jest Fota S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ESOTIQ & HENDERSON S.A. na dzień 31.12.2011

Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ESOTIQ & HENDERSON S.A. na dzień 31.12.2011 Nota 1 Dane o strukturze własności kapitału podstawowego jednostki dominującej, z wyodrębnieniem akcji (udziałów) posiadanych przez jednostkę dominującą i inne jednostki powiązane oraz o liczbie i wartości

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za III kwartał roku obrotowego 2013/2014. Warszawa, maj 2014 r.

Wyniki finansowe za III kwartał roku obrotowego 2013/2014. Warszawa, maj 2014 r. Wyniki finansowe za III kwartał roku obrotowego 2013/2014 Warszawa, maj 2014 r. 1 Agenda Wyniki finansowe i kluczowe wskaźniki za III kwartał roku obrotowego 2013/2014 Założenia biznesowe na rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

SLAJD TYTUŁOWY. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Apator SA za 2012 rok

SLAJD TYTUŁOWY. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Apator SA za 2012 rok SLAJD TYTUŁOWY Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Apator SA za 2012 rok Ostaszewo, 24.06.2013 Prezentacja zawiera wybrane zagadnienia ze sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Apator SA za

Bardziej szczegółowo

Komentarz do skonsolidowanego raportu kwartalnego S.A.-QS za III kw. 2004 r.

Komentarz do skonsolidowanego raportu kwartalnego S.A.-QS za III kw. 2004 r. Komentarz do skonsolidowanego raportu kwartalnego S.A.-QS za III kw. 2004 r. I. Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu raportu. Przy sporządzaniu raportu za III kw. 2004 r. przyjęte zostały takie

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA II KWARTAŁ 2011 ROKU

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA II KWARTAŁ 2011 ROKU RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA II KWARTAŁ 2011 ROKU (za okres od 01.04.2011 do 30.06.2011) Wrocław, 04.08.2011r. Wrocław, 04.08.2011r. Szanowni Inwestorzy i Akcjonariusze! Przekazuję Państwu Raport

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD. Raport SA-Q 2/2000

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD. Raport SA-Q 2/2000 POCZTA Od : Tomasz Kosacki Data odbioru : 2000-08-04 16:47:30 Do : EM Kancelaria Zarząd spółki KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport SA-Q 2/2000 (dla emitentów papierów wartościowych o działalności

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GWARANT AGENCJA OCHRONY S.A.

JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GWARANT AGENCJA OCHRONY S.A. JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GWARANT AGENCJA OCHRONY S.A. II KWARTAŁ ROKU 2013 Opole, 13 sierpnia 2013 r. Raport Gwarant Agencja Ochrony S.A. za II kwartał roku 2013 został przygotowany

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA*

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA* FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA* Niniejszy formularz dotyczy wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki ARCUS S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY ORAZ JEDNOSTKOWY GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA II KWARTAŁ 2015 ROKU

RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY ORAZ JEDNOSTKOWY GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA II KWARTAŁ 2015 ROKU RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY ORAZ JEDNOSTKOWY GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA II KWARTAŁ 2015 ROKU Spis treści: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE 2. KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ POLNORD S.A. ZA I PÓŁROCZE 2004

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ POLNORD S.A. ZA I PÓŁROCZE 2004 KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ POLNORD S.A. ZA I PÓŁROCZE 2004 I. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA POLNORD S.A. 1. Wielkość oraz rodzaje produkcji i usług W I półroczu 2004 roku działalność

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r.

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r. Aneks nr 1 z dnia 20 listopada r. do prospektu emisyjnego Marvipol S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 listopada r. Terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie mają

Bardziej szczegółowo

dnia 23.06.2014 r., tj. lata obrotowe 2014, 2015 albo jeden rok obrotowy spośród wymienionych;

dnia 23.06.2014 r., tj. lata obrotowe 2014, 2015 albo jeden rok obrotowy spośród wymienionych; Uchwała Rady Nadzorczej LPP SA z siedzibą w Gdańsku z dnia 17.10.2014 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Programu Motywacyjnego dla kluczowych osób zarządzających Spółką. Rada Nadzorcza działając w oparciu

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe 2014

Wyniki finansowe 2014 Wyniki finansowe 2014 20 marca 2015 Agenda 01 Biznes w 2014 02 Wyniki finansowe roczne 2014 03 Dywidenda za rok 2014 04 Program skupu akcji 05 Outlook 2015 2 Osiągnięcia 2014 Wzrost sprzedaży o 16% - znacznie

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE

DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 1. Odnośnie "instrumentów finansowych" - papierów wartościowych, wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi

Bardziej szczegółowo

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych Dotychczasowe umorzenia na koniec roku poprzedniego

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych Dotychczasowe umorzenia na koniec roku poprzedniego DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA I. 1. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz długoterminowych aktywów finansowych

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ ZARZĄDU DO RAPORTU KWARTALNEGO SA-Q1/2004

KOMENTARZ ZARZĄDU DO RAPORTU KWARTALNEGO SA-Q1/2004 KOMENTARZ ZARZĄDU DO RAPORTU KWARTALNEGO SA-Q1/2004 61 ust. 4 Przy sporządzeniu raportu kwartalnego za I kwartał 2004 r. przyjęto zasady zgodnie z Ustawą o Rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

Grupa BEST Prezentacja wyników finansowych za I półrocze 2015 r.

Grupa BEST Prezentacja wyników finansowych za I półrocze 2015 r. Grupa BEST Prezentacja wyników finansowych za I półrocze 2015 r. 27 sierpnia 2015 r. 1 I 27 NOTA PRAWNA Niniejsza prezentacja ma charakter wyłącznie promocyjny. Jedynym prawnym źródłem informacji o ofercie

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011 skorygowany SAQ 3/2011 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SAQ 3 / 2011 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259)

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe noty objaśniające

Dodatkowe noty objaśniające Dodatkowe noty objaśniające 1. Informacje o instrumentach finansowych Lp. Treść Aktywa przeznaczone do obrotu Zobowiązania przeznaczone do obrotu Pożyczki udzielone i należności własne Aktywa utrzymywane

Bardziej szczegółowo

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY ORAZ JEDNOSTKOWY GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA IV KWARTAŁ 2013 ROKU

RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY ORAZ JEDNOSTKOWY GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA IV KWARTAŁ 2013 ROKU RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY ORAZ JEDNOSTKOWY GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA IV KWARTAŁ 2013 ROKU Spis treści: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE 2. KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 września 2013 r. Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 W końcu czerwca 2013 r. działalność operacyjną prowadziły

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy raport kwartalny spółki GRUPA MENNICE KRAJOWE S.A. za III kwartał 2012 roku obejmujący okres. od 1 lipca do 30 września 2012 roku

Jednostkowy raport kwartalny spółki GRUPA MENNICE KRAJOWE S.A. za III kwartał 2012 roku obejmujący okres. od 1 lipca do 30 września 2012 roku Jednostkowy raport kwartalny spółki GRUPA MENNICE KRAJOWE S.A. za III kwartał 2012 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2012 roku Warszawa, 13 listopada 2012 roku 1 Spis Treści 1 PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Genesis Energy Spółka Akcyjna

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Genesis Energy Spółka Akcyjna Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Genesis Energy Spółka Akcyjna za okres 12 miesięcy 2014 roku zakończony 31 grudnia 2014 roku Wojciech Skiba Prezes Zarządu Warszawa, 29 czerwca 2015

Bardziej szczegółowo

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 13. Informacje o instrumentach finansowych W 2011 roku Spółka posiadała wyłącznie zobowiązania finansowe inne niż przeznaczone do obrotu. Zobowiązania finansowe inne niż

Bardziej szczegółowo

bez barier finansowych

bez barier finansowych DTP S.A. Raport jednostkowy za I kwartał 2012 r. za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 marca 2012 r. bez barier finansowych Szanowni Państwo, Zarząd DTP S.A. z siedzibą w Warszawie ma przyjemność przedstawić

Bardziej szczegółowo

R A P O R T R O C Z N Y GRUPY KAPITAŁOWEJ VEDIA S.A. z siedzibą 02-927 WARSZAWA ul. Zdrojowa 19. Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r.

R A P O R T R O C Z N Y GRUPY KAPITAŁOWEJ VEDIA S.A. z siedzibą 02-927 WARSZAWA ul. Zdrojowa 19. Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. GRUPA KAPITAŁOWA VEDIA S.A. 1 R A P O R T R O C Z N Y GRUPY KAPITAŁOWEJ VEDIA S.A. z siedzibą 02-927 WARSZAWA ul. Zdrojowa 19 Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. 1. Pismo Prezesa Zarządu

Bardziej szczegółowo