PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE"

Transkrypt

1 PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZELMER Sprawozdanie dotyczy jednostek objętych półrocznym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Rzeszów, wrzesień 2007 r. 1

2 1. Zasady sporządzenia półrocznego skonsolidowanego sprawdzania finansowego. Zasady stosowane przez Spółkę dominującą oraz Spółki objęte konsolidacją zostały szczegółowo opisane w informacji dodatkowej do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I półrocze 2007r. Stosowanie powyższych zasad umożliwia rzetelne i prawidłowe ustalenie stanu majątkowego i finansowego oraz wyniku i rentowności. 2. Wybrane wielkości ekonomiczno-finansowe, ujawnione w półrocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej ZELMER. Przychody ze sprzedaży podmiotu dominującego Zelmer S.A. stanowiły w I półroczu 2007 roku 96,4% przychodów Grupy Kapitałowej co powoduje, że zdarzenia dotyczące Emitenta mają istotny wpływ na wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Zelmer. Przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Zelmer wyniosły w I półroczu 2007 r. 183,0 mln PLN i były wyższe o 32,4 % w porównaniu do przychodów sprzed roku. Koszt własny sprzedaży wyniósł 124,8 mln PLN i był wyższy o 26,6% w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego. Wynik finansowy netto Grupy Kapitałowej w I półroczu 2007 roku wyniósł 15,8 mln PLN i był wyższy od wyniku finansowego netto I półrocza 2006 roku, który wyniósł 12,6 mln PLN. Podstawowy zysk na jedną akcję wypracowany w I półroczu 2007 roku wyniósł 1,03 PLN i był wyższy o 25,7% niż w I półroczu 2006r. Marża brutto na sprzedaży w I półroczu 2007 roku wyniosła 31,8 %, marża EBiTDA 14,7%, marża operacyjna EBIT 12,1 %, a marża zysku netto 8,6 %. Jednostkowe w tys. PLN r r. Zmiana Przychody netto ze sprzedaży , , ,1 +35,7% Przychody ze sprzedaży kraj , , ,7 +35,9% Przychody ze sprzedaży eksport , , ,4 +35,2% Koszt własny sprzedaży , , ,7 +30,3% Zysk na sprzedaży , , ,3 +49,3% Zysk operacyjny , , ,1 +49,3% Zysk przed opodatkowaniem brutto , , ,7 +49,2% Zysk okresu netto , , ,10 +32,00% W związku z faktem, że 96,4% przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Zelmer stanowią przychody ze sprzedaży Emitenta w niniejszym Półrocznym Sprawozdaniu z Działalności Grupy Kapitałowej komentarzem objęte są działania dotyczące przede wszystkim podstawowej działalności operacyjnej Zelmer S.A. 2

3 Skonsolidowane w tys. PLN r r. Zmiana Przychody netto ze sprzedaży ,4% Koszt własny sprzedaży ,6% Zysk na sprzedaży ,8% Zysk operacyjny ,4% Zysk przed opodatkowaniem brutto ,0% Zysk okresu netto ,6% 3. Wybrane dane z rachunku zysków i strat skonsolidowanego raportu półrocznego: tys. PLN r r. Przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów, materiałów i usług Zysk brutto ze sprzedaży EBIDTA Zysk operacyjny (EBIT) Zysk przed opodatkowaniem Zysk netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej Przepływy pieniężne netto razem r r. Aktywa razem Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej Kapitał podstawowy r r. Liczba akcji (w tys. szt.) Podstawowy zysk na 1 akcję zwykłą (w PLN) 1,03 0,82 3

4 3.1 Podstawowe marże zrealizowane w I półroczu 2007 r. Marże w % r r. Marża na sprzedaży 31,8 28,7 Marża EBiTDA 14,7 14,3 Marża przed opodatkowaniem 12,1 11,2 Marża zysku netto 8,6 9,1 4. Opis podstawowych ryzyk i zagrożeń. Czynniki ryzyka związane z otoczeniem, w którym działa Emitent: - ryzyko spadku tempa wzrostu gospodarczego w Polsce i innych krajach, Sytuacja ekonomiczna Spółki jest ściśle powiązana z sytuacją gospodarczą Polski i krajów, do których eksportuje swoje wyroby. Dotychczasowe informacje i prognozy wskazują na korzystne tendencje wzrostowe w rodzimej gospodarce. Jednak ewentualne, negatywne zmiany głównych wielkości makroekonomicznych, w tym niski wzrost PKB, wzrost bezrobocia mogą ograniczyć wydatki konsumpcyjne. W konsekwencji może mieć to wpływ na spadek poziomu sprzedaży na rynku krajowym. - ryzyko związane z regulacjami prawnymi, Zmieniające się przepisy prawa, a w szczególności przepisy podatkowe, przepisy prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, mogą wywołać negatywne skutki dla działalności Emitenta w postaci zwiększenia kosztów osobowych. - ryzyko polityczne związane z współpracą z Federacją Rosyjską, - ryzyko zmian kursu walut, Trzecia część przychodów Spółki uzyskiwana jest ze sprzedaży eksportowej. W związku z tym istnieje ryzyko związane z występowaniem różnic kursowych. 5. Informacje o sprzedaży podstawowych produktów Grupy Kapitałowej ZELMER i Emitenta wraz z określeniem wartościowym i ilościowym. 5.1 Sprzedaż Zelmer S.A. W I półroczu 2007 r. Grupa Kapitałowa Zelmer uzyskała przychody ze sprzedaży o wartości tys. PLN co stanowi 32% wzrost w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, kiedy przychody osiągnęły wartość tys. PLN. Sprzedaż podmiotu dominującego Zelmer S.A. na koniec I półrocza wyniosła tys. PLN i była wyższa w porównaniu do pierwszego półrocza roku poprzedniego o 35,65% kiedy wyniosła tys. PLN. Przychody Zelmer S.A. stanowią 96,37% przychodów całej Grupy Kapitałowej Emitenta. W I półroczu br. obserwowano wysokie tempo wzrostu gospodarczego. Decydującym czynnikiem wzrostu był nadal popyt krajowy. Umacniały się korzystne tendencje na rynku pracy wzrastało zatrudnienie, a stopa bezrobocia zmniejszyła się do poziomu najniższego od wielu lat. Przy stabilnej inflacji, utrzymywał się znaczny wzrost przeciętnych realnych wynagrodzeń i niewielki świadczeń społecznych. 4

5 Produkcja sprzedana przemysłu w I półroczu br. była wyższa o 10,7% niż przed rokiem. Wskaźniki koniunktury konsumenckiej wskazują także, że rok 2007 jest kolejnym, w którym sytuacja społeczno-ekonomiczna konsumentów poprawia się we wszystkich podstawowych obszarach bytowych, a zatem kondycja polskich gospodarstw domowych będzie wyjątkowo dobra. Wartość rynku małego sprzętu AGD po pierwszym półroczu 2007 r. wyniosła 537 mln zł i była w porównaniu do tego samego okresu roku 2006 większa o ponad 20%. Zelmer jest liderem tego rynku z 28% udziałem. Kluczową kategorią produktową Emitenta są odkurzacze. Wartość sprzedaży tej grupy produktów w I półroczu 2007 r. wyniosła tys. PLN przy wolumenie 429 tys. szt. W I półroczu 2006 r. przychody ze sprzedaży odkurzaczy wyniosły tys. PLN, a wolumen 358 tys. szt. Pozostałe kategorie 1 w pierwszych 6-ciu miesiącach br. wygenerowały przychody na poziomie tys. PLN, a w okresie porównawczym 2006 roku tys. PLN. Wartościowa struktura sprzedaży podstawowych produktów Zelmer S.A. POZOSTAŁE - sprzęt kuchenny, żelazka,wentylatory,tostery, frytkownice, wagi kuchenne i łazienkowe, materiały, części zamienne, usługi, rabaty i korekty księgowe i inne. 5.2 Sprzedaż krajowa. Sprzedaż na rynek krajowy w I półroczu 2007 r. wyniosła 114,8 mln PLN i była o 35,9% większa niż w I półroczu 2006 r. ( 84,5 mln PLN). Największe wzrosty sprzedaży odnotowano w kategoriach odkurzaczy, sokowirówek, maszynek do mielenia i mikserów. W I półroczu 2007 r. przychody ze sprzedaży produktów nowych kategorii tj. m.in. kuchenek mikrofalowych, żelazek, wentylatorów, wag łazienkowych, suszarek spożywczych, tosterów wyniosła 17% ogółu sprzedaży krajowej. W kategorii kuchenek mikrofalowych po I półroczu 2007 r. Zelmer odnotował 9% udział w rynku krajowym co plasuje Spółkę na 3 miejscu w Polsce, a w kategorii żelazek 4,7% rynku co daje 4 pozycję w kraju. 1 Pozostałe - sprzęt kuchenny, żelazka, wentylatory, tostery, frytkownice, wagi kuchenne i łazienkowe, materiały, części zamienne, rabaty i korekty księgowe. 5

6 Sprzedaż krajowa 1H w latach w mln PLN +36% 86,0 84,5 114,8 5.3 Sprzedaż eksportowa. Wartość sprzedaży eksportowej za I półrocze 2007 wyniosła tys. PLN, co w porównaniu ze sprzedażą eksportową w analogicznym okresie 2006 r. stanowi wzrost o 35,2%. Dynamika tego wzrostu wyrażona w EUR była wyższa i wynosiła 37,7% (wartość sprzedaży tys. EUR). W eksporcie kontynuowana była strategia zwiększania sprzedaży pod marką ZELMER. Po sześciu miesiącach 2007 r. na eksport sprzedano ogółem 45% wyrobów z logo ZELMER, podczas gdy przed rokiem udział ten kształtował się na poziomie 22%. Dynamicznie wzrasta sprzedaż eksportowa do krajów z regionu Europy Środkowo-Wschodniej, która po II kwartałach 2007 r. stanowi 42% ogółu sprzedaży poza kraj. W analogicznym okresie 2006 r. sprzedaż do tych państw wynosiła 25%. Strategia sprzedaży eksportowej pod własną marką przynosi efekty w większej marży generowanej ze sprzedaży eksportowej. W II kwartale 2007r. marża na sprzedaży wyniosła 18,9% i była o 33% większa niż w okresie porównawczym roku poprzedniego ( 14,2%). Geograficzna struktura sprzedaży eksportowej ( H1 2006/H1 2007). 100% H1 '05 H1 '06 H1 '07 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 29% 47% 71% 53% 1 H H 2007 EUROPA WSCHODNIA POZOSTAŁE RYNKI Europa Środkowo-Wschodnia Bułgaria, Czechy, Litwa, Łotwa, Rosja, Rumunia, Słowacja, Ukraina, Węgry. Pozostałe: Australia, Austria, Belgia, Francja, Hiszpania, Iran, Kanada, Korea, Meksyk, Holandia, Niemcy, Portugalia, Szwajcaria, Turcja, Wielka Brytania, USA. 6

7 6. Średnie kursy wymiany złotego w stosunku do EURO. W okresie obejmującym skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz w okresie porównawczym notowania średnich kursów wymiany złotego w stosunku do EURO, ustalone przez Narodowy Bank Polski kształtowały się następująco: Okres sprawozdawczy Średni arytmetyczny kurs w okresie Minimalny kurs w okresie Maksymalny kurs w okresie Kurs na ostatni dzień okresu ,8486 3,7465 3,9385 3, ,9002 3,7565 4,1065 4, Odbiorcy, których udział w sprzedaży osiągnął co najmniej 10% przychodów netto ze sprzedaży. W raportowanym okresie żaden z odbiorców Emitenta nie osiągnął 10% udziału w przychodach netto ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Zelmer. 8. Najwięksi dostawcy materiałów i produktów. W raportowanym okresie żaden z dostawców współpracujących z ZELMER S.A. nie generuje obrotów osiągających co najmniej 10% przychodów ze sprzedaży ogółem. 9. Znaczące umowy podpisane przez ZELMER S.A. W raportowanym okresie ( styczeń-czerwiec 2007 r.) Emitent nie zawarł znaczących umów w rozumieniu zapisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. W sierpniu br. Emitent zawarł umowę z Avans International Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, której przedmiotem jest ustalenie zasad współpracy handlowej pomiędzy firmami. (raport bieżący nr 17/2007). 10. Transakcje emitenta z podmiotami powiązanymi. W I półroczu 2007 r. roku miały miejsca transakcje z podmiotami powiązanymi. Były to transakcje o charakterze typowym i rutynowym, których charakter i warunki wynikają z bieżącej działalności prowadzonej przez ZELMER S.A. i jednostki zależne. Wartość obrotów z podmiotami Grupy Kapitałowej Zelmer w I półroczu 2007 r.(łącznie ze środkami trwałymi). Sprzedaż przez Zelmer S.A. 1. Zelmer Bohemia S.r.o tys. PLN 2. Zelmer Slovakia S.r.o tys. PLN 3. Zelnar Zakład Narzędziowy Sp. z o.o. 382 tys. PLN 4. Zelmer Zakład Remontowy Sp. z o.o. 127 tys. PLN 5. Zelmer Trading Sp. z o.o. 40 tys. PLN Razem: tys. PLN 7

8 Zakup przez Zelmer S.A. 1. Zelmer Trading Sp. z o.o tys. PLN 2. Zelnar Zakład Narzędziowy Sp. z o.o. 551 tys. PLN 3. Zelmer Zakład Remontowy Sp. z o.o. 487 tys. PLN 4. Zelmer Bohemia S.r.o. 67 tys. PLN 5. Zelmer Slovakia S.r.o. 169 tys. PLN 6. Zelmer Russia Ltd. 138 tys. PLN Razem: tys. PLN 11. Informacje o udzieleniu przez Emitenta lub przez jednostkę od niego zależną poręczeń kredytu, pożyczki lub udzieleniu gwarancji. W dniu 19 stycznia 2007 r. została zawarta umowa pożyczki pomiędzy Zelmer S.A. a Zelmer Russia Ltd. z siedzibą w Moskwie, na podstawie której Zelmer S.A. udzielił Zelmer Russia pożyczki w wysokości Euro (trzydzieści tysięcy euro). Termin spłaty pożyczki przypada na dzień 23 grudnia 2007 r. 12. Ocena zarządzania zasobami finansowymi, ze szczególnym uwzględnieniem zdolności wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań oraz określenie ewentualnych zagrożeń, działań jakie Emitent podjął lub zamierza podjąć w celu przeciwdziałania tym zagrożeniom. Spółka reguluje bieżące zobowiązania ze środków własnych zgromadzonych na rachunkach bankowych. Spółka nie posiada zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. 13. Ocena możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych, w tym inwestycji kapitałowych, w porównaniu do wielkości posiadanych środków z uwzględnieniem możliwości zmian w strukturze finansowania tej działalności. Spółka posiada możliwości realizowania zaplanowanych w budżecie 2007 r. inwestycji. Na dzień przekazania niniejszego raportu do wiadomości publicznej Spółka nie przewiduje inwestycji kapitałowych. 14. Ocena czynników i nietypowych zdarzeń mających wpływ na wynik działalności za rok obrotowy, z określeniem stopnia wpływu tych czynników lub nietypowych zdarzeń na osiągnięty wynik. W związku z uchwalonym przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 12 lipca 2006 r. Programem Opcji Menadżerskich Spółka tworzy na ten cel rezerwy. Koszty rezerw na Program Opcji (zaewidencjonowane w kosztach ogólnego zarządu) wyniosły w I półroczu 2007 r ,2 tys. PLN, a w całym 2007 r. będzie to łączna kwota ,4 tys. PLN. Całkowity koszt rezerw na Program Opcji szacowany jest na 15,7 mln PLN. 8

9 15. Charakterystyka zewnętrznych i wewnętrznych czynników istotnych dla rozwoju przedsiębiorstwa oraz opis perspektyw rozwoju działalności przedsiębiorstwa Czynniki zewnętrzne: Sytuacja na krajowym rynku małego AGD oraz na rynkach zagranicznych: - chłonność rynku, jego sezonowość, - szybko zmieniające się gusta klientów - wpływ mody, zmiany stylu życia, - rosnąca konkurencja wyrobów produkowanych na Dalekim Wschodzie, wzrost udziałów rynku przez tzw. tanie marki, - umacnianie się na rynku renomowanych marek znanych koncernów o charakterze globalnym, - oczekiwania kontrahentów handlowych w zakresie partycypacji w kosztach pozyskania klienta, Poziom cen surowców, materiałów i komponentów, Kształtowanie się kursów walut, Czynniki makroekonomiczne poziom PKB, inwestycji, popytu wewnętrznego - konsumpcji indywidualnej, sytuacja w branży budowlanej, stopa bezrobocia, inflacja Czynniki wewnętrzne: Marka ZELMER zaliczana jest do grupy najbardziej znanych i budzących zaufanie wśród marek dóbr konsumpcyjnych w Polsce silna i solidna marka posiadająca zaufanie i lojalnych klientów, Atrakcyjna oferta produktowa, zarówno pod względem wzornictwa, jak i parametrów funkcjonalno-użytkowych, w tym wysoka jakość produktu rozumiana jako trwałość, funkcjonalność i niezawodność, Wysoki wskaźnik dostępności produktów w hurcie i detalu najwyższe w branży wskaźniki dystrybucji numerycznej i ważonej, Dobrze zorganizowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, Elastyczność produkcji i dostaw, 16. Zarządzanie Spółką dominującą i Grupą Kapitałową. W I półroczu 2007 r. nie wystąpiły zmiany w podstawowych zasadach zarządzania ZELMER S.A. i Spółkami z Grupy Kapitałowej. 17. Zmiany w składzie osób zarządzających i nadzorujących Emitenta i w Spółkach Grupy Kapitałowej. W okresie sprawozdawczym dokonano zmian w Zarządzie ZELMER Russia Ltd. W dniu 13 kwietnia 2007 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki ZELMER Russia Ltd. odwołało Pana Piotra Truszkowskiego ze stanowiska Dyrektora Generalnego i powołało w jego miejsce Pana Rafała Paczkowskiego. W I półroczu 2007r. nie wystąpiły zmiany w składzie Rady Nadzorczej i Zarządu Emitenta oraz w składzie Rad Nadzorczych i Zarządów w pozostałych Spółkach z Grupy Kapitałowej ZELMER. 9

10 18. Liczba akcji Emitenta oraz udziałów w jednostkach powiązanych Emitenta, będących w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących. Imię i nazwisko Funkcja r. Janusz Płocica Prezes Zarządu Grzegorz Darłak Członek Zarządu 547 Wiesław Zabłocki Członek Zarządu 840 Władysław Zygo Członek Zarządu 633 Janusz Gembarowski Członek Rady Nadzorczej 400 Andrzej Groszek Członek Rady Nadzorczej 400 Jerzy Wróbel Członek Rady Nadzorczej

11 19. POWIĄZANIA KAPITAŁOWE ORAZ ZAMIERZENIA EMITENTA WOBEC PODMIOTÓW ZALEŻNYCH Nazwa firmy i siedziba Wartość posiadanych udziałów Udział ZELMER S.A. w kapitale zakładowym Główny profil działalności Stan zatrud nienia na r Zamierzenia ZELMER S.A. wobec Spółek ZELMER Trading Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie zł 100% Sprzedaż produktów ZELMER S.A. na rynki zagraniczne 19 Rozwój Spółki. ZELMER Slovakia Sp. z o.o, z siedzibą w Słowacji SK 100% Sprzedaż produktów ZELMER S.A. na rynek Słowacji oraz prowadzenie innej działalności handlowej na rachunek własny 12 Rozwój Spółki. ZELMER Bohemia Sp. z o.o z siedzibą w Czechach Kč 100% Zakup i sprzedaż produktów z branży AGD, produkcja własna sprzętu AGD, wzmocnienie marki ZELMER na rynku czeskim, słowackim i węgierskim. 21 Rozwój Spółki 11

12 ZELMER Zakład Remontowy Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie zł 86,93% Prowadzenie prac remontowych, produkcja i modernizacja maszyn i urządzeń 40 Zbycie udziałów lub umorzenie. ZELMER Zakład Narzędziowy Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie zł 57,74% Produkcja, modernizacja i regeneracja urządzeń, wykonywanie obróbki cieplnej - W dniu 8 stycznia 2007r. zawarto umowę sprzedaży 57,74% udziałów za cenę zł. ZELMER RUSSIA Ltd z siedzibą w Moskwie rubli 99% Sprzedaż produktów ZELMER S.A. na rynku Federacji Rosyjskiej 1 Rozwój Spółki. 12

13 20. Wartość wynagrodzeń osób nadzorujących i zarządzających w Grupie Kapitałowej ZELMER. Wartość wynagrodzeń władz Spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Zelmer w okresie 01 stycznia 2007 do 30 czerwca 2007 Lp. Wyszczególnienie Organy Zarządzające Organy Nadzorujące Razem 1. Zelmer S.A , , ,76 2. Zelmer Bohemia s.r.o ,00 0, ,00 3. Zelmer Slovakia s.r.o ,09 0, ,09 4. Zelmer Russia Ltd ,53 0, ,53 5. Zelmer Zakład Remontowy Sp. z o.o ,39 900, ,39 6. Zelmer Trading Sp. z o.o ,33 0, ,33 7. Razem Grupa Kapitałowa Zelmer S.A , , , Wynagrodzenia Rady Nadzorczej Zelmer S.A. za okres do r. Imię i nazwisko Wysokość wynagrodzenia w tys. PLN/ Okres wypłaty Jacek Siwicki do Rafał Bogusławski do Michał Boni do Mariusz Ciechomski do Sławomir Frąckowiak do Janusz Gembarowski do Andrzej Groszek do Aleksander Kacprzyk do Krzysztof Pióro do Jerzy Wróbel do Ogółem: do Zgodnie z treścią Uchwały Nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZELMER S.A. z dnia 22 czerwca 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej, Członkom Rady Nadzorczej wybranym na wniosek akcjonariusza PEF V Zelmer Holdings S.a.r.l. i reprezentującym tego akcjonariusza nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki. Ograniczenie to nie dotyczy niezależnych Członków Rady Nadzorczej wybranych na wniosek akcjonariusza PEF V Zelmer Holdings S.a.r.l. 13

14 20. 2 Wynagrodzenia Zarządu Zelmer S.A. za okres od r. do r. Imię i Nazwisko Janusz Płocica Grzegorz Darłak Stanisław Micał Tomasz Modzelewski Wiesław Zabłocki Władysław Zygo Ogółem: Wynagrodzenie /w tys. PLN/ Wartość należnych premii za I półr. 2007r. /w tys. PLN/ *Opcje (Program Opcji Menadżerskich) opcji opcji opcji opcji opcji opcji *W dniu 29 czerwca 2007 r. Rada Nadzorcza Zelmer S.A. dokonała podziału I transzy Opcji Menadżerskich w ramach Programu Opcji Menadżerskich zatwierdzonego w dniu 12 lipca 2006 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Wysokość premii dla członków Zarządu Zelmer S.A. została określona w Uchwale Nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZELMER S.A. z dnia 22 czerwca 2005 r. 21. Akcjonariusze posiadający ponad 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Zelmer S.A. Według stanu na dzień 30 czerwca 2007 r. następujące podmioty posiadały akcje Spółki uprawniające do oddania co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy: PEF V Zelmer Holdings S.A.R.L. z siedzibą w Luxemburgu. Liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji: (siedem milionów trzysta osiemdziesiąt cztery tysiące dziewiętnaście). Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 48,58 %, Commercial Union OFE BPH CU WBK z siedzibą w Warszawie. Liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji: (jeden milion siedemset pięćdziesiąt tysięcy). Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 11,51 %, OFE PZU "Złota Jesień" z siedzibą w Warszawie. Liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji: (jeden milion trzysta dwanaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt). Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 8,63 %, ING Nationale-Nederlanden Polska OFE z siedzibą w Warszawie. Liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji: (osiemset osiemdziesiąt dwa tysiące osiemset trzydzieści dwa). Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 5,81 %. 22. Informacje o znanych Emitentowi umowach w wyniku, których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy. Emitentowi nie znane są umowy w wyniku, których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy. 14

15 23. Ograniczenia dotyczące przenoszenia praw własności akcji Zelmer S.A. (i) Do dnia 25 stycznia 2008 r akcje serii A, zwykłe na okaziciela, oznaczone w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych kodem PLZELMR Wymienione powyżej akcje stanowią tzw. akcje pracownicze nieodpłatnie przekazywane przez Skarb Państwa uprawnionym pracownikom Zelmer S.A. (członkom Zarządu) i nie mogą być przedmiotem obrotu przed wskazanymi terminami na mocy postanowień zapisów Ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji. (i) Do dnia 25 stycznia 2008 r akcji serii A, zwykłych na okaziciela, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych kodem PLZELMR Wymienione powyżej akcje zostały w ofercie publicznej zbyte tzw. inwestorowi stabilnemu, który złożył deklarację nie zbywania ich przez okres 36 miesięcy. 24. Umowa pomiędzy Zelmer S.A. a biegłym rewidentem. Spółka zawarła w dniu 17 sierpnia 2007 r. umowę z firmą PricewaterhouseCoopers Sp. z o. o. Al. Armii Ludowej 14, Warszawa, o badanie rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego za 2007 rok i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2007 rok oraz o przeprowadzenie przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego za okres od r. do r. Łączny koszt umowy to 145 tys. PLN. Rzeszów, 27 wrzesień 2007 r. Podpisy Członków Zarządu Zgodnie podpisano: Janusz Płocica Prezes Zarządu Stanisław Micał Członek Zarządu Grzegorz Darłak Członek Zarządu Tomasz Modzelewski Członek Zarządu Wiesław Zabłocki Członek Zarządu Władysław Zygo Członek Zarządu 15

Półroczne sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Zelmer za 2008 r.

Półroczne sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Zelmer za 2008 r. Spis treści Oświadczenia Zarządu Zelmer S.A....3 1. Zasady sporządzenia półrocznego skonsolidowanego sprawdzania finansowego...4 2. Wybrane wielkości ekonomiczno-finansowe, ujawnione w półrocznym skonsolidowanym

Bardziej szczegółowo

Komentarz Zarządu do raportu kwartalnego (SA-QSr 3/2008) Spis treści

Komentarz Zarządu do raportu kwartalnego (SA-QSr 3/2008) Spis treści Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Wybrane skonsolidowane dane finansowe... 3 3. Otoczenie makroekonomiczne.... 4 4. Informacje o sprzedaży produktów Zelmer.... 4 4.1 Sprzedaż Zelmer S.A. (jednostkowa)...

Bardziej szczegółowo

Komentarz Zarządu do raportu kwartalnego (SA-QSr 4/2008) Spis treści

Komentarz Zarządu do raportu kwartalnego (SA-QSr 4/2008) Spis treści Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Wybrane skonsolidowane dane finansowe... 3 3. Informacje o sprzedaży produktów Zelmer..4 3.1 Sprzedaż Zelmer S.A. (jednostkowa)... 4 3.2 Sprzedaż krajowa.... 4 3.3 Sprzedaż

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SA-QS 4/2004

INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SA-QS 4/2004 Rzeszów, 01 03-2005 r. INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SA-QS 4/2004 1. Przyjęte zasady rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów, pomiaru wyniku finansowego

Bardziej szczegółowo

kwartał(y) narastająco kwartał(y) narastająco Zysk (strata) z działalności operacyjnej

kwartał(y) narastająco kwartał(y) narastająco Zysk (strata) z działalności operacyjnej S t r o n a 1 POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU OKRESOWEGO ZA III KWARTAŁ 2016 ROKU Megaron S.A. Zgodnie z 87 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Wawel S.A. za I półrocze 2014 roku

Sprawozdanie z działalności Wawel S.A. za I półrocze 2014 roku Wawel S.A. 1 Sprawozdanie z działalności Wawel S.A. za I półrocze 2014 roku Wawel S.A. 2 1. Opis organizacji grupy kapitałowej Emitenta. Emitent nie jest jednostką dominującą w stosunku do innych podmiotów

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu okresowego za IV kwartał 2012 r.

Pozostałe informacje do raportu okresowego za IV kwartał 2012 r. Pozostałe informacje do raportu okresowego za IV kwartał 2012 r. Zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych. 1. WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Wawel S.A. za I półrocze 2016 roku

Sprawozdanie z działalności Wawel S.A. za I półrocze 2016 roku Wawel S.A. 1 Sprawozdanie z działalności Wawel S.A. za I półrocze 2016 roku Wawel S.A. 2 1. Opis organizacji grupy kapitałowej Emitenta. Emitent nie jest jednostką dominującą w stosunku do innych podmiotów

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r.

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych. 1. WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA IV KWARTAŁ 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZA IV KWARTAŁ 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZA IV KWARTAŁ 2013 ROKU POZOSTAŁE INFORMACJE Korekta raportu Zduńska Wola, dnia 10 kwietnia 2014 roku 1. Wybrane dane finansowe zawierające podstawowe pozycje skróconego sprawozdania finansowego.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Wawel S.A. za I półrocze 2013 roku

Sprawozdanie z działalności Wawel S.A. za I półrocze 2013 roku Wawel S.A. 1 Sprawozdanie z działalności Wawel S.A. za I półrocze 2013 roku Wawel S.A. 2 1. Opis organizacji grupy kapitałowej Emitenta. Emitent nie jest jednostką dominującą w stosunku do innych podmiotów

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE 11 Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM

POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM (sporządzone zgodnie z 91 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005r.

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE DODATKOWE

POZOSTAŁE INFORMACJE DODATKOWE POZOSTAŁE INFORMACJE DODATKOWE 1. Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje skróconego sprawozdania finansowego (również przeliczone na tys. euro) przedstawiające dane narastająco za pełne

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q 4/2000

Formularz SA-Q 4/2000 Strona 1 Formularz SA-Q 4/2000 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMCJE DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO

POZOSTAŁE INFORMCJE DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO POZOSTAŁE INFORMCJE DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO Za III kwartał 2011 Grupy Kapitałowej Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego PEPEES S.A. 1. Wybrane dane finansowe WYBRANE DANE FINANSOWE W tys.

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE

POZOSTAŁE INFORMACJE POZOSTAŁE INFORMACJE zgodnie z 87 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny z działalności emitenta

Raport kwartalny z działalności emitenta TABLEO S.A. ul. Grunwaldzka 13 14-200 Iława Raport kwartalny z działalności emitenta tel./fax +48 896487559 +48 896482131 e-mail: biuro@tableo.pl http://tableo.pl Iława, dnia 14.02.2013 r. IV kwartał 2012

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO TERMO REX SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W JAWORZNIE

POZOSTAŁE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO TERMO REX SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W JAWORZNIE POZOSTAŁE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO TERMO REX SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W JAWORZNIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.2016 R. DO 31.03.2016 R. (I KWARTAŁ 2016 R.) Jaworzno 10.05.2016 r.

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny (SA-QSr) Grupy Kapitałowej Zelmer

Raport kwartalny (SA-QSr) Grupy Kapitałowej Zelmer Raport kwartalny (SA-QSr) Grupy Kapitałowej Zelmer KOMENTARZ ZARZĄDU - wszystkie kwoty wyrażone są w tys. PLN, o ile nie podano inaczej - raport sporządzony został według MSSF - zawartość oraz data publikacji

Bardziej szczegółowo

SPÓŁKA AKCYJNA KOMENTARZ ZARZĄDU DO WYNIKÓW FINANSOWYCH GRUPY KAPITAŁOWEJ ZELMER ZA IV KWARTAŁ 2009 R. 25 luty 2010 r.

SPÓŁKA AKCYJNA KOMENTARZ ZARZĄDU DO WYNIKÓW FINANSOWYCH GRUPY KAPITAŁOWEJ ZELMER ZA IV KWARTAŁ 2009 R. 25 luty 2010 r. SPÓŁKA AKCYJNA KOMENTARZ ZARZĄDU DO WYNIKÓW FINANSOWYCH GRUPY KAPITAŁOWEJ ZELMER ZA IV KWARTAŁ 2009 R. 25 luty 2010 r. Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Wybrane skonsolidowane dane finansowe... 3 3.

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU. Megaron S.A.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU. Megaron S.A. Strona 1 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU Megaron S.A. Zarząd Megaron Spółka Akcyjna przedstawia Sprawozdanie z działalności Spółki za pierwsze półrocze 2017 roku, sporządzone

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej AB za pierwsze półrocze 2010/2011. obejmujący okres od 01-07-2010 do 31-12-2010

Skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej AB za pierwsze półrocze 2010/2011. obejmujący okres od 01-07-2010 do 31-12-2010 Skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej AB za pierwsze półrocze 2010/2011 obejmujący okres od 01-07-2010 do 31-12-2010 25-02-2011 Wybrane dane finansowe przeliczone na euro I. II. w tys. PLN

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2 3 4 INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU ZA I KWARTAL 2006 (zgodnie z 91 ust. 4 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209,

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMCJE DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO

POZOSTAŁE INFORMCJE DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO POZOSTAŁE INFORMCJE DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO Za III kwartał 2012 Grupy Kapitałowej Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego PEPEES S.A. 1. Wybrane dane finansowe WYBRANE DANE FINANSOWE W tys.

Bardziej szczegółowo

W IV kwartale 2009 roku nie nastąpiły zmiany w strukturze jednostki gospodarczej.

W IV kwartale 2009 roku nie nastąpiły zmiany w strukturze jednostki gospodarczej. POZOSTAŁE INFORMACJE 1. Wybrane dane finansowe WYBRANE DANE FINANSOWE w tys.zł w tys.eur 2009 2008 2009 2008 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 42 377 56 638 9 763 16 035 Zysk

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA GRUPA KĘTY S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA GRUPA KĘTY S.A. GRUPA KAPITAŁOWA GRUPA KĘTY S.A. KOMENTARZ ZARZĄDU GRUPY KĘTY S.A. DO ŚRÓDROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA I KWARTAŁ ZAKOŃCZONY DNIA 31 MARCA 2016 ROKU SPIS TREŚCI Zwięzły opis istotnych

Bardziej szczegółowo

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008 Str. 4 BILANS KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008 Było: Str. 1 WYBRANE DANE FINANSOWE (...) XV. Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) -0,23 2,71-0,06 0,72 XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY GEKOPLAST S.A. ZA 2015 R. Krupski Młyn, 04 kwietnia 2016 r.

RAPORT ROCZNY GEKOPLAST S.A. ZA 2015 R. Krupski Młyn, 04 kwietnia 2016 r. RAPORT ROCZNY GEKOPLAST S.A. ZA 2015 R. Krupski Młyn, 04 kwietnia 2016 r. 1. List Prezesa Zarządu... 3 2. Wybrane dane finansowe... 4 3. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2015... 5 4. Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej AB za pierwsze półrocze 2016/2017. obejmujący okres od do

Skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej AB za pierwsze półrocze 2016/2017. obejmujący okres od do Skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej AB za pierwsze półrocze 2016/2017 obejmujący okres od 01-07-2016 do 31-12-2016 28-02-2017 Wybrane skonsolidowane dane finansowe przeliczone na euro WYBRANE

Bardziej szczegółowo

Zarząd APLISENS S.A. przedstawił następujące dokumenty:

Zarząd APLISENS S.A. przedstawił następujące dokumenty: Załącznik do Uchwały Nr 18/III-10/2014 Rady Nadzorczej APLISENS S.A. z dnia 21 maja 2014 r. Sprawozdanie Rady Nadzorczej APLISENS S.A. dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. z wyników oceny

Bardziej szczegółowo

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012 KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i wskaźniki

Bardziej szczegółowo

Poznań, 31 maja 2013 r. Szanowni Akcjonariusze,

Poznań, 31 maja 2013 r. Szanowni Akcjonariusze, Poznań, 31 maja 2013 r. Szanowni Akcjonariusze, W imieniu Zarządu Spółki GPPI S.A. z siedzibą w Poznaniu przedstawiam Państwu Raport Roczny podsumowujący działalność Spółki w 2012 roku, na który składają

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu 15-11-2010 1. Podstawowe informacje o Emitencie Nazwa WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA Siedziba ul. Szarych Szeregów 27, 60-462 Poznań

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania Finansowego i Sprawozdania Zarządu. z działalności Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A.

Sprawozdanie. Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania Finansowego i Sprawozdania Zarządu. z działalności Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania Finansowego i Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto za

Bardziej szczegółowo

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A.

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z OCENY SYTUACJI SPÓŁKI W ROKU 2014 WRAZ Z OCENĄ SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I SYSTEMU ZARZĄDZANIA ISTOTNYM RYZYKIEM Zgodnie z częścią III, punkt

Bardziej szczegółowo

MONDAY DEVELOPMENT SA RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY. za I kwartał 2017 roku od 1 stycznia 2017 r. do 31 marca 2017 r.

MONDAY DEVELOPMENT SA RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY. za I kwartał 2017 roku od 1 stycznia 2017 r. do 31 marca 2017 r. RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY za I kwartał 2017 roku od 1 stycznia 2017 r. do 31 marca 2017 r. 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 1.1. Monday Development S.A. jest wpisana do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za 2012 rok Prezentacja Grupy Kapitałowej Aplisens. Warszawa, marzec 2013 roku

Wyniki finansowe za 2012 rok Prezentacja Grupy Kapitałowej Aplisens. Warszawa, marzec 2013 roku Wyniki finansowe za 2012 rok Prezentacja Grupy Kapitałowej Aplisens Warszawa, marzec 2013 roku I. Podstawowe informacje o Grupie Aplisens II. III. IV. Sprzedaż i trendy na poszczególnych rynkach Wyniki

Bardziej szczegółowo

Grupa Makarony Polskie Wyniki finansowe za rok Warszawa, 20 marca 2012 r.

Grupa Makarony Polskie Wyniki finansowe za rok Warszawa, 20 marca 2012 r. Grupa Makarony Polskie Wyniki finansowe za rok 2011 Warszawa, 20 marca 2012 r. NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W 2011 R. Wysokie tempo rozwoju Zakup Tenczynek Utrzymanie wysokiego tempa rozwoju organicznego(210,7

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2009

Raport półroczny SA-P 2009 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY KWARTALNY TERMO REX SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W JAWORZNIE

RAPORT OKRESOWY KWARTALNY TERMO REX SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W JAWORZNIE RAPORT OKRESOWY KWARTALNY TERMO REX SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W JAWORZNIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.2017 R. DO 30.09.2017 R. (III KWARTAŁ 2017 R.) Jaworzno 10.11.2017 r. Raport okresowy za III kwartał 2017

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY KWARTALNY TAXUS FUND SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W ŁODZI ZA OKRES

RAPORT OKRESOWY KWARTALNY TAXUS FUND SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W ŁODZI ZA OKRES RAPORT OKRESOWY KWARTALNY TAXUS FUND SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W ŁODZI ZA OKRES OD DNIA 01.07.2012 R. DO DNIA 30.09.2012 R. (III KWARTAŁ 2012 R.) ORAZ NARASTAJĄCO ZA OKRES OD DNIA 01.01.2012 R. DO DNIA

Bardziej szczegółowo

KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ PEPEES S.A.

KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ PEPEES S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ PEPEES S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2016 DO 30 WRZEŚNIA 2016 SPORZĄDZONA WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ W WERSJI ZATWIERDZONEJ

Bardziej szczegółowo

Grupa Makarony Polskie Wyniki finansowe za I kwartał 2012 roku. Warszawa, 15 maja 2012 r.

Grupa Makarony Polskie Wyniki finansowe za I kwartał 2012 roku. Warszawa, 15 maja 2012 r. Grupa Makarony Polskie Wyniki finansowe za I kwartał 2012 roku Warszawa, 15 maja 2012 r. NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W I KWARTALE 2012 R. RESTRUKTURYZACJA POPRAWA RENTOWNOŚCI DODATNI WYNIK FINANSOWY Urentownienie

Bardziej szczegółowo

Poznań, 25 czerwca 2015 r. Szanowni Akcjonariusze,

Poznań, 25 czerwca 2015 r. Szanowni Akcjonariusze, Szanowni Akcjonariusze, W imieniu Zarządu Spółki GPPI S.A. z siedzibą w Poznaniu przedstawiam Państwu Raport Roczny podsumowujący działalność Spółki w 2014 roku, na który składają się w szczególności:

Bardziej szczegółowo

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 Prezentowane kwartalne, skrócone sprawozdanie jednostkowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 oraz okresy porównywalne

Bardziej szczegółowo

Wyniki Mennicy Polskiej i Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej po 1Q2013 roku

Wyniki Mennicy Polskiej i Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej po 1Q2013 roku Zmiany wyników Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej: w stronę stabilizacji po gwałtownych wahaniach w tym globalnego rynku złota Wyniki Mennicy Polskiej i Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej po 1Q2013 roku

Bardziej szczegółowo

2. Opis organizacji grupy kapitałowej emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji

2. Opis organizacji grupy kapitałowej emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU SA-Q 3/2007 sporządzone zgodnie z 91 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieŝących i okresowych przekazywanych przez

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA ZA TRZECI KWARTAŁ 2005R. KOŃCZĄCY SIĘ R.

INFORMACJA DODATKOWA ZA TRZECI KWARTAŁ 2005R. KOŃCZĄCY SIĘ R. INFORMACJA DODATKOWA ZA TRZECI KWARTAŁ 2005R. KOŃCZĄCY SIĘ R. 1. Zasady rachunkowości obowiązujące przy sporządzeniu raportu okresowego za trzeci kwartał 2005 roku kończący się. Raport kwartalny Spółki

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA 2014 R

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA 2014 R 1 CDRL S.A. Spółka jest wiodącym na rynku polskim i w Europie Środkowo-Wschodniej dystrybutorem odzieży dziecięcej sprzedawanej pod własną marką COCCODRILLO Główni akcjonariusze od ponad 20 lat prowadzą

Bardziej szczegółowo

Poznań, 14 czerwca 2017 r. Szanowni Akcjonariusze,

Poznań, 14 czerwca 2017 r. Szanowni Akcjonariusze, Szanowni Akcjonariusze, W imieniu Zarządu Spółki GPPI S.A. z siedzibą w Poznaniu przedstawiam Państwu Raport Roczny podsumowujący działalność Spółki w 2016 roku, na który składają się w szczególności:

Bardziej szczegółowo

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) w tys. zł (rok poprzedni (rok bieżący) w tys. EUR (rok poprzedni 1

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej AB za rok obrotowy 2009/2010. obejmujący okres od 01-07-2009 do 30-06-2010

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej AB za rok obrotowy 2009/2010. obejmujący okres od 01-07-2009 do 30-06-2010 Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej AB obejmujący okres od 01-07-2009 do 30-06-2010 Wybrane dane finansowe przeliczone na euro WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. EUR 30.06.2010 30.06.2009

Bardziej szczegółowo

Raport SA-Q 3/2012. MOJ S.A. ul. Tokarska Katowice

Raport SA-Q 3/2012. MOJ S.A. ul. Tokarska Katowice Raport SA-Q 3/2012 POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO MOJ S.A. ZA III KWARTAŁ 2012 R. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice Tel.: (32) 604 09 00 Faks: (32) 604 09 01 Email: sekretariat@moj.com.pl

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA I KWARTAŁ ROKU OBROTOWEGO ZAKOŃCZONY DNIA 30 WRZEŚNIA 2017 ROKU

DODATKOWE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA I KWARTAŁ ROKU OBROTOWEGO ZAKOŃCZONY DNIA 30 WRZEŚNIA 2017 ROKU DODATKOWE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA I KWARTAŁ ROKU OBROTOWEGO ZAKOŃCZONY DNIA 30 WRZEŚNIA 2017 ROKU Dodatkowe informacje mogące w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej

Bardziej szczegółowo

6. Kluczowe informacje dotyczące danych finansowych

6. Kluczowe informacje dotyczące danych finansowych Aneks nr 4 z dnia 08 listopada 2007 r. zaktualizowany w dniu 20 listopada 2007 r. do Prospektu Emisyjnego Spółki PC GUARD S.A. Niniejszy aneks został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu

Bardziej szczegółowo

Raport Grupy LUG za cztery kwartały 2008 roku

Raport Grupy LUG za cztery kwartały 2008 roku Raport Grupy LUG za cztery kwartały 2008 roku Szanowni Państwo Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Naszych Akcjonariuszy i Inwestorów, a także by dać wyraz transparentności prowadzonej działalności przekazuję

Bardziej szczegółowo

- powyżej 12 miesięcy

- powyżej 12 miesięcy DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 1 Informacja o instrumentach finansowych Informacje o instrumentach finansowych Spółki Pożyczki udzielone, I półrocze 2008 2007 I półrocze 2007 należności własne Stan na początek

Bardziej szczegółowo

01.01.2011 do 31.12.2011

01.01.2011 do 31.12.2011 SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR IV kwartały IV kwartały IV kwartały IV kwartały (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2011

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za III KWARTAŁ 2015 r. od 01.07.2015 r. do 30.09.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE....4

Bardziej szczegółowo

KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) w tys. zł (rok poprzedni) (rok bieżący) w tys. EUR (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji

Bardziej szczegółowo

Informacje zgodnie z.91 ust.6 Rozporządzenia Ministra finansów z dnia ( Dz. U. z 2005 r. nr 209 poz. 1744)

Informacje zgodnie z.91 ust.6 Rozporządzenia Ministra finansów z dnia ( Dz. U. z 2005 r. nr 209 poz. 1744) Pozostałe informacje Informacje zgodnie z.91 ust.6 Rozporządzenia Ministra finansów z dnia 19.10.2005 ( Dz. U. z 2005 r. nr 209 poz. 1744) Wymagane Informacje : 1/. Wybrane dane finansowe, zawierające

Bardziej szczegółowo

PEGAS NONWOVENS S.A. Niebadane skonsolidowane wyniki finansowe za I kw r.

PEGAS NONWOVENS S.A. Niebadane skonsolidowane wyniki finansowe za I kw r. PEGAS NONWOVENS S.A. Niebadane skonsolidowane wyniki finansowe za I kw. 2009 r. 28 maja 2009 r. Spółka PEGAS NONWOVENS S.A. ogłasza swoje niebadane skonsolidowane wyniki finansowe za I kwartał zakończony

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁKI. RAJDY 4x4 S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁKI. RAJDY 4x4 S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁKI RAJDY 4x4 S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013 Spis treści Ogólny zarys opisu działalności Spółki w 2013 r.... 2 Informacje ogólne o spółce dominującej... 3 Informacje ogólne o spółce

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku

Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku Kutno, 16 listopada 2015 r. Spis treści 1 Wybrane dane finansowe...

Bardziej szczegółowo

212,55. Umorzenie na : 5 780,00; Zwiększenia: -; - amortyzacja: -; Umorzenie na : 5 780,00 771,26. Suma:

212,55. Umorzenie na : 5 780,00; Zwiększenia: -; - amortyzacja: -; Umorzenie na : 5 780,00 771,26. Suma: DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA 1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych. Urządzenia techniczne i

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny skonsolidowany-qs II/2006 Nr 34/2006/K

Raport kwartalny skonsolidowany-qs II/2006 Nr 34/2006/K 1 Raport kwartalny skonsolidowany-qs II/2006 Nr 34/2006/K Zgodnie z 5 ust. 4 Załącznika nr 1 do Regulaminu Obrotu Rynku Papierów Wartościowych CeTO S.A. (Załącznik do Uchwały Nr 1/O/06 Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 23/VIII/14 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 12 maja 2014 r.

Załącznik do Uchwały Nr 23/VIII/14 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 12 maja 2014 r. Załącznik do Uchwały Nr 23/VIII/14 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 12 maja 2014 r. Sprawozdanie Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Dokumenty: Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Spółki za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku ( Sprawozdanie Finansowe za rok 2015 );

Dokumenty: Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Spółki za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku ( Sprawozdanie Finansowe za rok 2015 ); SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ ROBYG S.A. Z OCENY JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ROBYG S.A. ZA ROK 2015, SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ ROBYG S.A. ZA ROK 2015 ORAZ SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

Raport roczny SA-R Spółki AB S.A. za rok obrotowy 2015/2016. obejmujący okres od do

Raport roczny SA-R Spółki AB S.A. za rok obrotowy 2015/2016. obejmujący okres od do Raport roczny SA-R Spółki AB S.A. za rok obrotowy 2015/2016 obejmujący okres od 01-07-2015 do 30-06-2016 19-09-2016 Wybrane dane finansowe przeliczone na euro WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. EUR

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2016 do 30-09-2016 Świdnica, listopad 2016 Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ PEPEES S.A.

KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ PEPEES S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ PEPEES S.A. za I kwartał 2014 roku (01.01.2014 31.03. 2014) SPORZĄDZONA WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ W WERSJI ZATWIERDZONEJ

Bardziej szczegółowo

Opinia niezależnego biegłego rewidenta Dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej ZELMER S.A.

Opinia niezależnego biegłego rewidenta Dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej ZELMER S.A. PrlcewaterhouseCoopers Sp. z o.o. Centrum Biurowe Lubicz ul. Lubicz 23 31 503 Kraków, Polska Telefon +48 (0) 12 429 6100 Faks +48(0)124296535 www.pwc.com/pl Opinia niezależnego biegłego rewidenta Dla Walnego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ATLANTIS S.A. Z SIEDZIBĄ W PŁOCKU Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

SPRAWOZDANIE ATLANTIS S.A. Z SIEDZIBĄ W PŁOCKU Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI SPRAWOZDANIE ATLANTIS S.A. Z SIEDZIBĄ W PŁOCKU Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2015 PŁOCK, 21.03.2016 rok 1 1. Przedmiot sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej AB za rok obrotowy 2014/2015. obejmujący okres od 01-07-2014 do 30-06-2015

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej AB za rok obrotowy 2014/2015. obejmujący okres od 01-07-2014 do 30-06-2015 Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej AB obejmujący okres od 01-07-2014 do 30-06-2015 31-08-2015 Wybrane dane finansowe przeliczone na euro I. II. III. WYBRANE DANE FINANSOWE Przychody netto ze

Bardziej szczegółowo

RAPORT za I kwartał 2013 roku r r.

RAPORT za I kwartał 2013 roku r r. ACARTUS S.A. RAPORT za I kwartał 2013 roku 01.01.2013r. r. Spis treści: 1. ACARTUS S.A. informacje podstawowe o Spółce 2. ACARTUS S.A. profil działania 3. ACARTUS S.A. Wybrane dane finansowe za I kwartał

Bardziej szczegółowo

Siedziba w Chorzowie ul. J. Maronia Chorzów tel.: fax: E L K O P S.A.

Siedziba w Chorzowie ul. J. Maronia Chorzów tel.: fax: E L K O P S.A. E L K O P S.A. SKRÓCONE PÓŁROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NA DZIEŃ 30 CZERWCA ROKU I ZA 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH DNIA 30 CZERWCA r. Chorzów, 29 sierpnia roku Strona 1 z 11 SKRÓCONE JEDNOSTKOWE

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2017 r.

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2017 r. Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2017 r. Zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych. 1. Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2017 do 30-09-2017 Świdnica, listopad 2017 Strona 1 / 16 Wybrane

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO QS1/2003

INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO QS1/2003 INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO QS1/2003 Informacja określona w 61 ust 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 roku DZU Nr 139 poz 1569 i Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe noty objaśniające do sprawozdania finansowego Computer Service Support S.A. za 2004 rok

Dodatkowe noty objaśniające do sprawozdania finansowego Computer Service Support S.A. za 2004 rok Dodatkowe noty objaśniające do sprawozdania finansowego Computer Service Support S.A. za 2004 rok 1. Informacje o aktywach i zobowiązaniach finansowych Computer Service Support S.A. : Zestawienie aktywów

Bardziej szczegółowo

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA PÓŁROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAKOOCZONE 30 CZERWCA 2011 ROKU ORAZ 30 CZERWCA 2010 ROKU PRZYGOTOWANE ZGODNIE Z MSR 34 załącznik do skonsolidowanego

Bardziej szczegółowo

20 marca 2013 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2012 r.

20 marca 2013 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2012 r. 20 marca 2013 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2012 r. Kluczowe informacje za 12 m-cy 2012 (IV kw. 2012) Finansowe o o o o Przychody ze sprzedaży = 2.723 mln PLN (735 mln PLN); EBITDA

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMCJE DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO

POZOSTAŁE INFORMCJE DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO POZOSTAŁE INFORMCJE DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO Za I kwartał 2013 Grupy Kapitałowej Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego PEPEES S.A. 1. Wybrane dane finansowe WYBRANE DANE FINANSOWE 2013

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu za IV kwartał 2012 r. - zgodnie z 87 ust. 7 Rozp. MF

Pozostałe informacje do raportu za IV kwartał 2012 r. - zgodnie z 87 ust. 7 Rozp. MF 1. Wybrane dane finansowe Pozostałe informacje do raportu za IV kwartał 2012 r. - zgodnie z 87 ust. 7 Rozp. MF w tys. zł w tys. EURO Wybrane dane finansowe (rok bieżący) 1. Przychody netto ze sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Śródroczny skrócony skonsolidowany raport finansowy Victoria Dom Spółka Akcyjna. za okres od roku do roku

Śródroczny skrócony skonsolidowany raport finansowy Victoria Dom Spółka Akcyjna. za okres od roku do roku 1 Śródroczny skrócony skonsolidowany raport finansowy Victoria Dom Spółka Akcyjna za okres od 01.01.2017 roku do 30.06.2017 roku 3 I. Wybrane śródroczne skonsolidowane dane finansowe Grupy zawierające

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA do sprawozdania finansowego za 2011 rok MEGARON S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA do sprawozdania finansowego za 2011 rok MEGARON S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA do sprawozdania finansowego za 2011 rok MEGARON S.A. B. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ( W TYS. PLN) I.1.1. INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2 3 4 1. Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu raportu. Raport kwartalny za IV kwartał 2005 roku został sporządzony stosownie do przepisów Ustawy o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji 105 231 89 823 25

Bardziej szczegółowo

Raport roczny SA-R spółki AB S.A. za rok obrotowy 2009/2010. obejmujący okres od do

Raport roczny SA-R spółki AB S.A. za rok obrotowy 2009/2010. obejmujący okres od do Raport roczny SA-R spółki AB S.A. za rok obrotowy 2009/2010 obejmujący okres od 01-07-2009 do 30-06-2010 Wybrane dane finansowe przeliczone na euro WYBRANE DANE FINANSOWE w tys PLN w tys EUR 01.07.2009-30.06.2010

Bardziej szczegółowo

DREWEX S.A. w upadłości układowej ul. Obozowa 42A/2, Kraków

DREWEX S.A. w upadłości układowej ul. Obozowa 42A/2, Kraków INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI DREWEX S.A. W UPADŁOŚCI Z MOŻLIWOŚCIĄ ZAWARCIA UKŁADU ZA OKRES: III KWARTAŁ 2012 ROK. SA-Q 3/2012 1 Wstęp Informacje uzupełniające

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA do skróconego sprawozdania finansowego za I półrocze 2013 r.

INFORMACJA DODATKOWA do skróconego sprawozdania finansowego za I półrocze 2013 r. INFORMACJA DODATKOWA do skróconego sprawozdania finansowego za I półrocze 2013 r. 1. Zasady i metody rachunkowości, metody wyceny aktywów i pasywów na dzień bilansowy oraz pomiaru wyniku finansowego. Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKONSOLIDOWANY BILANS AKTYWA 30/09/2005 31/12/2004 30/09/2004 tys. zł tys. zł tys. zł Aktywa trwałe (długoterminowe) Rzeczowe aktywa trwałe 99 877 100 302 102 929 Nieruchomości inwestycyjne 24 949 44 868

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. i jego Grupy Kapitałowej w 2012 roku. 12 czerwiec

Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. i jego Grupy Kapitałowej w 2012 roku. 12 czerwiec Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. i jego Grupy Kapitałowej w 2012 roku 12 czerwiec 2013 1 Struktura akcjonariatu Stalprofil SA na dzień 31.12.2012r. Akcjonariusz Ilość akcji razem Udział

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny za okres od 01 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. IV kwartał 2012 roku

Raport kwartalny za okres od 01 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. IV kwartał 2012 roku Raport kwartalny za okres od 01 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku IV kwartał 2012 roku Kancelaria Medius S.A. Ul. Sołtysa Dytmara 3 nr lok. 1 30-126 Kraków Tel./ Fax: + 48 12 265 12 76 e-mail:

Bardziej szczegółowo