SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr Warszawa, ul. Oławska 3 REGON NIP Tel.: (0 22) , Fax.: (022) , www: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIE O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Podstawa: art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 ze zm.). Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: SP /11 Dostawa własnym transportem do Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 341 przy ul. Oławskiej 3 w Warszawie Zadanie 1: mięsa i przetworów mięsnych Zadanie 2: warzyw i owoców Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych Termin wykonania zamówienia: od dnia do dnia r. Przedmiot zamówienia określają: nazwy i kody CPV: wieprzowina mięso wołowe drób wędliny owoce warzywa i podobne produkty - opis przedmiotu zamówienia zadania 1 załącznik nr 7a do SIWZ zadanie 2 załącznik nr 7b do SIWZ - formularz cenowy zadanie 1 - załącznik nr 8a do SIWZ zadanie 2 - załącznik nr 8b do SIWZ - wzór umowy zadanie 1 załącznik nr 9a do SIWZ zadanie 2 załącznik nr 9b do SIWZ Załączniki do niniejszej SIWZ stanowią: Załącznik Nr 1 druk OFERTA Załącznik Nr 2 oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Załącznik Nr 3 oświadczenie z art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Załącznik Nr 4 oświadczenie o wprowadzaniu lub wprowadzeniu systemu HACCP Załącznik Nr 5 wiedza i doświadczenie Załącznik Nr 6 informacja o zakresie prac, których wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom Załącznik Nr 7a, 7b opis przedmiotu zamówienia Załącznik Nr 8a, 8b formularz cenowy Załącznik Nr 9a. 9b wzór umowy Niniejsza Specyfikacja składa się łącznie z 35 stron. Kolejność stron Zamawiający oznaczył w prawym dolnym rogu każdej strony. Z A T W I E R D Z A M

2 Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy występujący wspólnie. Wykonawcy ubiegający sie wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, których oferta odpowiada warunkom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych i spełnia wymagania określone w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. Zamawiający nie przewiduje dynamicznego systemu zakupów. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. Wszystkie załączniki do niniejszej SIWZ stanowią jej integralną część. CZĘŚĆ I - WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki : a) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy. W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wyżej wymieniony warunek Wykonawcy mogą spełniać łącznie; b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w realizacji co najmniej jednej dostawy odpowiadającej przedmiotowi zamówienia tj. dostarczenie mięsa i przetworów mięsnych oraz warzyw i owoców własnym transportem do siedziby zamawiającego o wartości co najmniej ,- zł netto. Wyżej wymienione dostawy mogą być wykonane w ramach jednej wspólnej dostawy lub dwóch oddzielnych dostaw tj. jedna dostawa w zakresie mięsa i przetwory mięsne o wartości minimum ,00 PLN netto, druga w zakresie dostawy warzyw i owoców o wartości minimum ,00 PLM. W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wyżej wymieniony warunek musi spełnić co najmniej jeden Wykonawca. c) wdraża lub stosuje system zarządzania jakością produktów spożywczych HACCP; d) spełnienia wymagania konieczne do zapewnienia higieny w procesie produkcji lub obrocie oraz zapewnienia jakość zdrowotną produktów e) posiada opłaconą polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę minimum zł. Dokument potwierdzający ubezpieczenie OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej należy złożyć razem z ofertą. 2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu. 1) Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć: a) oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych sporządzony wg. załącznika Nr 2 do SIWZ druk Oświadczenie z art. 22 ust. 1 b) oświadczenie o wprowadzaniu lub wprowadzeniu systemu HACCP i certyfikat potwierdzający stosowanie systemu HACCP oświadczenie sporządzone wg. załącznika Nr 4 do SIWZ druk Oświadczenie 2

3 c) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom, o których mowa w Części I pkt 1 lit b) SIWZ, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców - sporządzony wg załącznika nr 5 do SIWZ - druk Wiedza i doświadczenie ; d) Opłacona polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę minimum zł. Dokument potwierdzający ubezpieczenie OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej należy złożyć razem z ofertą. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie ww. warunków, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w Części I ust 2 pkt 2) lit a) i b) SIWZ. 2) Na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawca zobowiązany jest złożyć: a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, na podstawie okoliczności określonych w art. 24 ust. 1 ustawy. W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, wyżej wymieniony dokument musi być złożony przez każdego Wykonawcę; b) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych jedynie oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1. W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, wyżej wymieniony dokument musi być złożony przez każdego Wykonawcę. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, oraz stwierdzi brak podstaw do wykluczenia z powodu nie spełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1, zgodnie z formułą [spełnia nie spełnia], w oparciu o oświadczenia i dokumenty złożone przez Wykonawcę w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. 3. Informacja o podwykonawstwie. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom - załącznik nr 6 do SIWZ. W przypadku nie wskazania części zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom załączanie do oferty ww. druku nie jest wymagane. 4. Formularz cenowy (załącznik nr 8a,8b do SIWZ). Formularz cenowy musi być sporządzony według wzoru druku załączonego przez Zamawiającego (załącznik nr 8a i 8b do SIWZ), który po wypełnieniu przez Wykonawcę stanowić będzie załącznik do oferty. CZĘŚĆ II - OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY ORAZ TERMINY 1. Oferta. a) Ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności w formie pisemnej 3

4 b) Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. W przypadku złożenia przez Wykonawcę dokumentów sporządzonych w języku obcym Zamawiający wymaga złożenia tłumaczenia na język polski poświadczonego przez Wykonawcę. c) Ofertę stanowi wypełniony druk OFERTA z załączonymi wymaganymi dokumentami i oświadczeniami. d) Ofertę należy sporządzić zgodnie z treścią siwz oraz treścią zawartą w formularzach stanowiących załączniki do SIWZ. e) Wykonawca może złożyć ofertę na własnych formularzach, których treść musi być zgodna z formularzami załączonymi do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. f) Zamawiający przewiduje dokonanie wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 2. Forma dokumentów. a) Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kopii. Dokumenty złożone w formie kopii muszą być opatrzone klauzulą ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM i poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. b) Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości. 3. Podpisy. a) Osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy/Wykonawców muszą : 1. podpisać druk OFERTA, 2. podpisać załączniki, 3. podpisać w miejscach, w których Wykonawca naniósł zmiany. b) W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. Pełnomocnictwo należy przedłożyć w oryginale lub notarialnie potwierdzonej kopii. c) Oferta wspólna 1. Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. 2. Oryginał pełnomocnictwa powinien być załączony do oferty i zawierać w szczególności wskazanie: a. postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, b. wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby, c. ustanowionego Pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania. 3. Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji Wykonawców. 4. Oświadczenia, formularze, dokumenty sporządzone na załączonych do SIWZ wzorach, składa i podpisuje w imieniu wszystkich Wykonawców Pełnomocnik, wpisując w miejscu przeznaczonym na podanie nazwy i adresu Wykonawcy, nazwy i adresy wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną. 5. Wszystkie kserokopie dokumentów załączone do oferty muszą być opisane za zgodność z oryginałem i podpisane przez Pełnomocnika. 4

5 6. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą przez Zamawiającego wyłącznie z Pełnomocnikiem, którego adres należy wpisać w formularzu oferty. 7. Jeżeli oferta Wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. d) Wykonawca zagraniczny 1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w Części I pkt 2 ppkt 2 lit. b) SIWZ, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; 2. Dokumenty, o których mowa w Części II pkt 3 lit. d ppkt. 1 lit a) SIWZ powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w Części II pkt 3 lit. d ppkt. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejscu zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Terminy wymienione w lit. d pkt 2 muszą być zachowane odpowiednio. 4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 4. Forma oferty. a) Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. b) Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. c) Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę. d) Pożądane jest ponumerowanie kolejnych stron oraz połączenie oferty w sposób uniemożliwiający wysunięcie kartek. e) Informacje zawarte w ofercie, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzegł, nie później niż w terminie składania ofert, że nie mogą być udostępnione, muszą być oznaczone klauzulą: NIE UDOSTĘPNIAĆ - INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIEBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 ust. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r nr 153 poz ze. zm.) i powinny być odrębną częścią nie złączoną z ofertą w sposób trwały. f) W przypadku załączenia do oferty innych materiałów niż wymagane przez Zamawiającego (np. materiałów reklamowych, informacyjnych) pożądane jest, aby stanowiły one odrębną część nie złączoną z ofertą w sposób trwały. Materiały takie nie będą podlegały ocenie przez Zamawiającego. 5. Zmiany, wycofanie oferty. a) Wykonawca może wprowadzić zmiany do oferty przed upływem terminu do składania ofert. Zmiany należy złożyć według takich samych zasad jak składana oferta z dopiskiem: ZMIANA. b) Wykonawca może wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że pisemne powiadomienie wpłynie do Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 5

6 6. Informacja o sposobie porozumiewania się z Wykonawcami. a) W postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 7. Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami są: a) w sprawach merytorycznych.: Barbara Sadkowska specjalista ds. budżetu b) w sprawach proceduralnych: Andrzej Maszynkiewicz Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych 8. Wyjaśnienie i modyfikacje SIWZ. a) Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące treści SIWZ, kierując swoje zapytania pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną na adres: Szkoła Podstawowa z oddziałami Integracyjnymi nr 341 ul. Oławska 3; Warszawa nr faksu (0 22) , Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. b) Zamawiający przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ. c) W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmodyfikować treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dokonaną modyfikację Zamawiający niezwłocznie przekaże wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację oraz zamieści na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ. 9. Terminy: a) Związania ofertą 1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni, tj. do dnia r. 2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o oznaczony okres, nie dłuższy niż 60 dni. 4. Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. b) Składania ofert 1. Miejsce złożenia: siedziba Zamawiającego, ul. Oławska 3, pok. sekretariatu 2. Termin składania ofert upływa dnia r. o godz. 11:00 3. Oferty złożone po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie odwołania. 6

7 4. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie i zaadresować następująco:..... Pieczęć Wykonawcy: Nazwa Zamawiającego Szkoła Podstawowa z oddziałami Integracyjnymi nr 341 ul. Oławska Warszawa OFERTA NA: Dostawa własnym transportem do Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 341 przy ul. Oławskiej 3 w Warszawie Zadanie 1: mięsa i przetworów mięsnych Zadanie 2: warzyw i owoców Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert, tj r. godz. 11: c) Otwarcia ofert. 1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 5, w dniu r. o godz Informacje o trybie otwarcia ofert. a) Otwarcie ofert jest jawne. b) Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. c) Po otwarciu oferty Zamawiający poda imię i nazwisko, nazwę firmy, oraz adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia publicznego, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie. d) W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny przy otwieraniu ofert, na jego wniosek, Zamawiający prześle mu informacje, które zostały ogłoszone na sesji otwarcia ofert. 11. Wykaz dokumentów, które należy załączyć do oferty Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie ma dostarczyć Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz innych dokumentów wymaganych przez Zamawiającego: Lp. Nazwa dokumentu 1 Druk oferta (sporządzony według wzoru druku stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (sporządzone według 2 wzoru druku stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ) Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (sporządzone według 3 wzoru druku stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ) Oświadczenie o wprowadzeniu systemu HACCP lub certyfikat potwierdzający stosowanie 4 systemu HACCP stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ) 5 Aktualny odpis z właściwego rejestru. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania 6 ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom w Części I pkt 2 lit c) SIWZ - sporządzony wg załącznika nr 5 do SIWZ - druk Wiedza i doświadczenie ; 7 Dokumenty potwierdzające, że dostawy wymienione w wykazie wykonanych usług, o którym 7

8 mowa w Części I pkt 2 lit. c) SIWZ zostały wykonane lub są wykonywane należycie; Informacja o zakresie prac, których wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom (sporządzony według wzoru druku stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ). Formularz cenowy (sporządzony według wzoru druku stanowiącego załącznik nr 8a i 8b do SIWZ) Decyzja właściwego organu Inspekcji Weterynaryjnej lub Państwowej Inspekcji Sanitarnej stwierdzającej spełnienie wymagań koniecznych do zapewnienia higieny w procesie produkcji lub obrocie oraz do zapewnienia jakości zdrowotnej produkowanych środków spożywczych 11 Opłacona polisa 12 Pełnomocnictwo, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik lub, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia. CZĘŚĆ III - OPIS KRYTERIUM I SPOSOBU OCENY OFERT ORAZ OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY 1. Opis kryterium i sposobu oceny ofert a) Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującym kryterium i jego wagą: KRYTERIUM I - cena - waga 100 %. b) W trakcie oceny ofert kolejno ocenianym ofertom, zostaną przyznane punkty według następującego wzoru: cena oferowana minimalna brutto Cena = x 100 pkt. x 100% cena badanej oferty brutto 3. Opis obliczenia ceny oferty Wykonawca określi ceny na wszystkie elementy zamówienia wymienione w formularzu cenowym (załącznik nr 8a i 8b do SIWZ), który po wypełnieniu przez Wykonawcę stanowić będzie formularz cenowy załącznik do oferty w/g następujących zasad: a) wszystkie pozycje muszą zawierać cenę, b) ostateczna cena oferty, powinna być liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, c) cena brutto każdej pozycji musi obejmować wszystkie koszty związane z przygotowaniem przedmiotu zamówienia, d) ostateczną cenę oferty stanowi suma wartości poszczególnych pozycji formularza cenowego zgodnie z załącznikiem nr 8a i 8b do SIWZ, z których wartość brutto razem należy przenieść do druku OFERTA ; e) Upusty oferowane przez Wykonawcę muszą być zawarte w cenach jednostkowych brutto, które po zastosowaniu upustu nie mogą być niższe niż koszty własne lub koszty wytworzenia; f) Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia może zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny; g) Przy obliczaniu ceny należy przyjąć stawkę podatku od towarów i usług właściwą dla przedmiotu zamówienia obowiązującą według stanu prawnego na dzień składania oferty. CZĘŚĆ IV - ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ 1. Pouczenie o środkach ochrony prawnej 8

9 a) Środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. b) Wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia środki ochrony prawnej przysługują także organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej prowadzonej przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. c) Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. d) Zgodnie z art. 180 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; 2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; 3) odrzucenia oferty odwołującego e) Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. f) Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. g) Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. h) Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja, wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego. i) Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie. j) Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron. k) Terminy na wniesienie odwołań: 1) odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób; 2) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej; 9

10 3) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1) i 2) wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. l) Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 m) W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności. Na ww. czynności nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem lit. d). CZĘŚĆ V INFORMACJE INNE 1. Wykaz osób uczestniczących w dokonywaniu czynności związanych z przygotowaniem prowadzonego postępowania: a) Krystyna Gawrjołek b) Barbara Sadkowska c) Andrzej Maszynkiewicz d) Ewa Biedrzycka e) Janina Dylewska f) Małgorzata Bala 2. Informacja o formalnościach po wyborze oferty. 1. Zamawiający niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej poinformuje Wykonawców, którzy złożyli ofertę w postępowaniu o: wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację; wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 2. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą lub nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy. 3. Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem terminu, o którym mowa w pkt 2, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zostanie złożona tylko jedna oferta. 4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 5. Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza o terminie zawarcia umowy i wskaże osobę do kontaktu odpowiedzialną za przygotowanie umowy. Wykonawca, będący osobą fizyczną prowadząca działalność gospodarczą, zobowiązany będzie przed podpisaniem umowy, dostarczyć osobie odpowiedzialnej za przygotowanie umowy zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej celem przygotowania umowy. 10

11 ... pieczęć Wykonawcy lub Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia Załącznik Nr 1 do SIWZ nr tel./faxu... REGON... NIP O F E R T A Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: Dostawa własnym transportem do Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 341 ul. Oławska 3 w Warszawie Zadanie 1: mięsa i przetworów mięsnych Zadanie 2: warzyw i owoców Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, liczba zadań: 2 składamy niniejszą ofertę: Cena oferty: Zadanie 1 Wartość netto...zł Wartość VAT...zł Wartość brutto...zł zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik 8a do SIWZ Termin wykonania zamówienia: od dnia r. do dnia r. Warunki płatności: zgodnie z warunkami określonymi we wzorze umowy. Cena oferty: Zadanie 2 Wartość netto...zł Wartość VAT...zł Wartość brutto...zł zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik 8b do SIWZ Termin wykonania zamówienia: od dnia r. do dnia r. Warunki płatności: zgodnie z warunkami określonymi we wzorze umowy. 11

12 Wskazujemy adres lub nr konta, na które należy zwrócić wadium*:.... /*wypełnia Wykonawca, który wniósł wadium w formie pieniądza/ Oświadczamy, że: a) otrzymaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty. b) akceptujemy wskazany w SIWZ czas związania ofertą. Akceptujemy: Wzór umowy i w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. Na... kolejno ponumerowanych stronach składamy całość oferty...., dn /miejscowość/ /data/ /podpisy osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo/ 12

13 Załącznik nr 2 do SIWZ Pieczęć adresowa Wykonawcy OŚWIADCZENIE z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawa własnym transportem do Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 341 przy ul. Oławskiej 3 w Warszawie Zadanie 1: mięsa i przetworów mięsnych Zadanie 2: warzyw i owoców Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, liczba zadań: 2 oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 ze zm.)....., dn /miejscowość/ /data/ /podpisy osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo/ 13

14 Załącznik nr 3 do SIWZ Pieczęć adresowa Wykonawcy OŚWIADCZENIE z art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawa własnym transportem do Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 341 przy ul. Oławskiej 3 w Warszawie Zadanie 1: mięsa i przetworów mięsnych Zadanie 2: warzyw i owoców Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, liczba zadań: 2 oświadczamy, że brak jest podstaw do wykluczenia nas z postępowania o udzielenie zamówienia, gdyż nie zaistniały okoliczności określone w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 ze zm.)....., dn /miejscowość/ /data/ /podpisy osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo/ 14

15 Załącznik nr 4 do SIWZ Pieczęć adresowa Wykonawcy OŚWIADCZENIE Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawa własnym transportem do Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 341 przy ul. Oławskiej 3 w Warszawie Zadanie 1: mięsa i przetworów mięsnych Zadanie 2: warzyw i owoców Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, liczba zadań: 2. Oświadczam, że wprowadziłem/wprowadzam* systemu HACCP..., dn /miejscowość/ /data/ /podpisy osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo/ Uwaga: W przypadku wprowadzonego systemu załączyć certyfikat potwierdzający wprowadzenie systemu kontroli jakości produktów spożywczych 15

16 Załącznik Nr 5 do SIWZ Pieczęć adresowa Wykonawcy Wiedza i doświadczenie Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawa własnym transportem do Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 341 przy ul. Oławskiej 3 w Warszawie Zadanie 1: mięsa i przetworów mięsnych Zadanie 2: warzyw i owoców Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, liczba zadań: 2 Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usłudze będącej przedmiotem zamówienia tj. dostarczenie mięsa i przetworów mięsnych oraz warzyw i owoców własnym transportem do siedziby zamawiającego o wartości co najmniej ,- zł netto. Wyżej wymienione dostawy mogą być wykonane w ramach jednej wspólnej dostawy lub dwóch oddzielnych dostaw tj. jedna dostawa w zakresie mięsa i przetwory mięsne o wartości minimum ,00 PLN netto, druga w zakresie dostawy warzyw i owoców o wartości minimum ,00 PLM. W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wyżej wymieniony warunek musi spełnić co najmniej jeden Wykonawca. Przedmiot dostawy Wartość netto dostawy Data wykonania oraz dostawy..., dn /miejscowość/ /data/ /podpisy osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo/ 16

17 Załącznik Nr 6 do SIWZ (pieczęć wykonawcy) Informacja o zakresie prac, których wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom, w postępowaniu na: Dostawa własnym transportem do Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 341 przy ul. Oławskiej 3 w Warszawie Zadanie 1: mięsa i przetworów mięsnych Zadanie 2: warzyw i owoców Lp. Część (zakres) zamówienia Uwagi UWAGA: - w przypadku nie korzystania z usług podwykonawców prosimy o nie załączanie druku do oferty...., dn /miejscowość/ /data/ /podpisy osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo/ 17

18 Załącznik Nr 7a do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Zadanie I Przedmiotem zamówienia jest dostawa mięsa do kuchni działającej przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 34 im. Twórców Literatury Dziecięcej Warszawa, ul. Oławska 3 Lp. Produkt jednostka miary Ilość 1 Schab środkowy b/k kg 840 CPV Polska Norma PN 86/A82002 Opis Mięso schłodzone nie mrożone, odtłuszczone, prawidłowo wykrwione. 2 Łopatka kg PN86/A82002 Mięso schłodzone nie mrożone, odtłuszczone, pozbawione ścięgien, prawidłowo wykrwione. 3 Szynka b/k i skóry kg PN 86/A82002 Mięso schłodzone nie mrożone, odtłuszczone, bez ścięgien, prawidłowo wykrwione. 4 Mięso wołowe b/k kg Mięso wołowe z/k kg Mięso schłodzone nie mrożone, z młodych sztuk, bez ścięgien, skóry, odtłuszczone, prawidłowo wykrwione. Mięso schłodzone nie mrożone, z młodych sztuk, bez ścięgien, skóry, odtłuszczone, prawidłowo wykrwione. 6 Boczek wędzony kg PN-A82007 Boczek wieprzowy bez widocznych załogów solanki, o maksymalnej ilości tłuszczu 35 % 7 Kiełbasa cienka kg PN-A82007 Średnio rozdrobniona, wieprzowa, wędzona, parzona w osłonce naturalnej, Zawartość białka nie mniej niż 13%. Zawartość tłuszczu nie więcej niż 35% 8 Ogonówka wędzona kg Mięso schłodzone nie zmrożone bez tłuszczu i widocznych załogów solanki 9 Słonina kg PN86/A Słonina schłodzona nie zmrożona o wysokości do 2,5 cm. 10 Filety z kurczaka kg PN-A86524 Filety pozbawione skóry, kości i ścięgien bez przebarwień oraz krwi. Schłodzone nie zmrożone. 11 Udziec z kurczaka kg PN A86524 Udziec właściwie umięśniony bez krwawych wylewów w mięśniach i resztek piór 12 Korpusy z kurczaka kg PN-A Element uzyskany z rozbioru tuszki kurczaka, schłodzony bez przebarwień 13 Kura rosołowa kg Kura bez piór, patroszona, bez podrobów, oczyszczona. 18

19 14 Udziec z indyka kg Udziec właściwie umięśniony bez krwawych wylewów.bez kości. 15 Karkówka kg PN86/A82002 Mięso schłodzone nie mrożone, uzyskane ze sztuk młodych. 16 Filet z piersi indyka kg PN92- A/86522 Filet pozbawiony skóry, kości i ścięgien, prawidłowo wykrwawiony. Wymagania wspólne dla asortymentu 1. Czystość: Mięso czyste, bez śladów zanieczyszczeń ciałami obcymi, dobrze wykrwawione. 2. Konsystencja: Jędrna, elastyczna, odkształacająca się. 3. Smak i zapach: Swoisty,charakterystyczny dla danej grupy mięs, bez oznak zaparzenia i zepsucia. Niedopuszczalny zapach płciowy lub moczowy. 4. Barwa: Od bladoróżowego do ciemnoczerwonego w zależności od grupy mięsa. 5. Mięso oznakowane przez lekarza weterynarii- zdatne do spożycia, ze sztuk młodych i zdrowych najwyższej jakości. 6. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w artykule 67 ust. 1 pkt 7 Ustawy Pzp. Inne warunki dostawy 1. W przypadku nie wyczerpania przedmiotu zamówienia dostawca nie może zadać jego wyrównania 2 Dostawca dostarczy przedniot zamówienia własnym transportem i na własny koszt, który jest wkalkulowany w cenę towaru samochodem spełniającym normy dla danej grupy towarów 3. Dostawca dostarczał będzie towar świeży najwyższej jakości 4. Dostawca dopuszcza nieprzewidziane zmiany zamówienia złożonego na dziń następny podyktowane nagłą potrzebą - przy awarii będzie to dzień bierzący 5 Towar złej jakości - kolor, zapach., zanieczyszczenia może ulec zwrotowi a dostawca zobowiązany jest wymienić go na właściwy 6 Dostawca dopuszcza dostawę mięsa zmielonego lub poporcjowanego na wyraźną prośbę zamawiającego 7 Na żadanie zamawiającego dostawca ma obowiązek przedłożyć dokumenty świadczące o źródle pochodzenia wraz z pieczątkami weterynaryjnymi w przypadku mięsa tzw. Handlowy dokument identyfikacyjny Harmonogram dostaw. Dostawy realizowane będą od dnia 1 września 2011 r. do dnia. 30 czerwca 2012 r. Dostawca dostarczy towar na podstawie zamówienia telefonicznego w terminie określonym podczas składania zamówienia. Dostawy realizowane będą od poniedziałku do czwartku codziennie najpóźniej do godziny 8 rano w partiach określanych przez zamawiającego. Dostawca wystawiać będzie fakturę VAT lub rachunek 2 raz w tygodniu. Płatności odbywać się będą w formie przelewu z terminem płatności 14 dni od daty otrzymania faktury lub rachunku. 19

20 Załącznik Nr 7b do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Zadanie 2 Przedmiotem zamówienia jest dostawa warzyw i owoców do kuchni działającej przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 341 im. Twórców Literatury Dziecięcej Warszawa, ul. Oławska 3 Lp. Produkt jednostka miary 1 Buraki kg Brokuły szt Cebula kg Cukinia kg 30 5 Czosnek szt 50 6 Fasola kg Groch kg 70 8 Kapusta biała szt 540 Ilość CPV Opis Świeże, nie włókniste o intensywnej barwie W 7 workach po 10 lub 15 kg Świeże, bez przebarwień. W skrzynksch Świeża, biała nie przerośnięta, średniej wielkości.w 1 workach po10 lub 15 kg Świeża nie sparciała.w skrzynkach Polski średniej wielkości. W wiankach Łupana średniej wielkości., Biała bez plamek. W 1 workach po 5 kg Łuskany, bez zanieczyszczeń. W workach po 5 kg Świeża,, ścisła, dorodna. W workach. Młoda 3 luzem. 9 Kapusta kwaszona kg Kapusta pekińska kg Kalafior szt Koper pęczek Kapusta czerwona kg Marchew kg Natka pietruszki pęczek Ogórki zielone kg Ogórki kwaszone kg Kwaszona naturalnie z marchewką. W wiaderkach 4 po 10 kg Świeża średniej wielkości Z zgrzewkach po 5 kg Świeży, bez przebarwień, nie przekwitnięty.w 6 skrzynkach Świeży Świeża,, ścisła, dorodna.w workach Korzeń świeży bez naci, jędrna bez robaków. W 4 workach po 10 kg Świeża Polskie, nie sparciałe. W workach po 5 kg Kwaszone naturalnie.w wiaderkach po 10 kg. 18 Pietruszka kg Papryka kg Korzeń świeży bez naci, jędrny bez robaków. W workach po 10 kg. Świeża jędrna, duża, wszystkie rodzaje. W workach lub skrzynkach po 5 kg. 20 Pomidory kg Por kg Pieczarki kg Polskie, twarde, czerwone dojrzałe nie przejrzałe. 0 W skrzynkach Polski, dorodny. W workach lub w pęczkach Średniej wielkości o jasnym kolorze, nie rozwinięte kapelusze.w skrzynkach po 4 kg. 20

21 23 Rzodkiewka pęczek Rzepa biała kg Seler kg Sałata szt Szczypiorek pęczek Ziemniaki kg Arbuz kg Brzoskwinie kg Banany kg Gruszki kg Jabłka kg Kiwi kg Nektarynki kg Mandarynki kg Pomarańcze kg Śliwki kg Truskawki kg Winogrona kg Świeża nie sparciała bez naci. W skrzynkach Polska, jędrna, duża. W workach siatkowych lub 8 skrzynkach Duże bez objawów zgnilizny.w workach po 10 kg Krucha, duże główki, krajowa. W skrzynkach Świeży, intensywnie zielony W osłonce Nie robaczywe bez rdzenia i przerostów, duże i średnie. W workach po 10 do 15 kg Srodek czerwony, soczysty, słodki, nie gąbczasty. 9 W skrzynkach Dorodne i dojrzałe. W skrzynkach Nie przejrzałe, bez brązowych nalotów. W 4 kartonach dekturowych Zdrowe, soczyste, dorodne. W skrzynkach Zdrowe, duże, soczyste, dorodne, bez robaków. W 9 skrzynkach Duże, dojrzałe nie przejrzałe. W skrzynkach Dojrzałe nie przejrzałe. W skrzynkach Słodkie, dorodne. W skrzynkach Słodkie, dorodne. W skrzynkach Bez robaków, dojrzałe nie przejrzałe. W 4 skrzynkach Polskie, dojrzałe W łubiankach Słodkie, dorodne, dopudszcza się zielone i czerwone. W skrzynkach. Wymagania wspólne dla asortymentu * Czystość: Warzywa i owoce czyste, suche, bez śladów zanieczyszczeń ciałami obcymi. * Struktura: Jędrna, elastyczna, bez oznak " zaparzania.. * Niedopuszczalny zapach stęchlizny. 1. Zamawiający zastrzega, iż całośćć lub część zamówienia nie może być powierzona podwykonawcom. 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i równoważnych. 3. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych określonych w Sekcji I. 5. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi bez zastosowania aukcji elektronicznej. 6. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w artykule 67 ust. 1 pkt 7 Ustawy Pzp. 21

22 Harmonogram dostaw. Dostawy realizowane będą od dnia 1 września 2011 r. do dnia. 30 czerwca 2012 r. Dostawca dostarczy towar na podstawie zamówienia telefonicznego w terminie określonym podczas składania zamówienia. Dostawy realizowane będą 2 razy w tygodniu w poniedziałki i środy najpóźniej do godziny 8 rano. Dostawca wystawiać będzie fakturę VAT lub rachunek 2 raz w tygodniu. Płatności odbywać się będą w formie przelewu z terminem płatności 14 dni od daty otrzymania faktury lub rachunku. Inne warunki dostawy 1. W przypadku nie wyczerpania przedmiotu zamówienia dostawca nie może zadać jego wyrównania 2 Dostawca dostarczy przedniot zamówienia własnym transportem i na własny koszt, który jest wkalkulowany w cenę towaru samochodem spełniającym normy dla danej grupy towarów 3. Dostawca dostarczał będzie towar świeży najwyższej jakości 5 Towar złej jakości - kolor, zapach., zanieczyszczenia może ulec zwrotowi a dostawca zobowiązany jest wymienić go na właściwy 6 Dostawca dopuszcza dostawę mięsa zmielonego lub poporcjowanego na wyraźną prośbę zamawiającego 22

23 Załącznik Nr 8a do SIWZ FORMULARZ CENOWY Zadanie 1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa mięsa do kuchni działającej przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 341 im. Twórców Literatury Dziecięcej Warszawa, ul. Oławska 3 Lp. Produkt jednostka miary Przewidywana Ilość 1 Schab środkowy b/k kg Łopatka kg Szynka b/k i skóry kg Mięso wołowe b/k kg Mięso wołowe z/k kg 60 6 Boczek wędzony kg 55 7 Kiełbasa cienka kg Ogonówka wędzona kg 55 9 Słonina kg Filety z kurczaka kg Udziec z kurczaka kg Korpusy z kurczaka kg Kura rosołowa kg Udziec z indyka kg Karkówka kg Filet z piersi indyka kg 340 Cena jednostkowa brutto Razem: Wartość brutto Za całe zamówienie oferuję cenę brutto w zł. ( słownie.. ) w tym..% VAT. ( data, pieczęć, podpis ) 23

24 Załącznik Nr 8b do SIWZ FORMULARZ CENOWY Zadanie 2 Przedmiotem zamówienia jest dostawa warzyw i owoców do kuchni działającej przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 341 im. Twórców Literatury Dziecięcej Warszawa, ul. Oławska 3 Lp. Produkt jednostka miary Przewidywana Ilość 1 Buraki kg Brokuły szt Cebula kg Cukinia kg 30 5 Czosnek szt 50 6 Fasola kg Groch kg 70 8 Kapusta biała szt Kapusta kwaszona kg Kapusta pekińska kg Kalafior szt Koper pęczek 710 Kapusta 13 czerwona kg Marchew kg Natka pietruszki pęczek Ogórki zielone kg Ogórki kwaszone kg Pietruszka kg Papryka kg Pomidory kg Por kg Pieczarki kg Rzodkiewka pęczek Rzepa biała kg Seler kg Sałata szt Szczypiorek pęczek Ziemniaki kg Arbuz kg Brzoskwinie kg Banany kg Gruszki kg Jabłka kg Kiwi kg Nektarynki kg 550 Cena jednostkowa brutto Wartość brutto 24

25 36 Mandarynki kg Pomarańcze kg Śliwki kg Truskawki kg Winogrona kg 600 RAZEM: Za całe zamówienie oferuję cenę brutto w zł. ( słownie.. ) w tym..% VAT.. ( data, pieczęć, podpis ) 25

26 Załącznik Nr 9a do SIWZ WZÓR UMOWA Nr / 2011 Zawarta w Warszawie dnia.. r. pomiędzy:miastem Stołecznym Warszawa Dzielnica Bemowo z siedzibą w Warszawie ul. Powstańców Śląskich 70 zwanym dalej Zamawiającym, w imieniu którego działa na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta m. st. Warszawy znak PW-0158/3754/2006 z dnia r. Krystyna Gawrjołek Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 341 im. Twórców Literatury Dziecięcej w Warszawie ul. Oławska 3. a.. Na podstawie art. 39 Ustawy o Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. nr 113 poz. 759 z 2010 roku )została zawarta umowa o następującej treści: PRZEDMIOT UMOWY 1 1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa mięsa do kuchni działającej przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 341 im. Twórców Literatury Dziecięcej, Warszawa ul Oławska 3, w roku szkolnym 2011/ Zadanie 1- zgodnie z zamieszczonym poniżej wykazem. Lp. Produkt jednostka miary 1 Schab środkowy b/k kg Łopatka kg Szynka b/k i skóry kg Mięso wołowe b/k kg 900 Przewidywana Ilość 26

27 5 Mięso wołowe z/k kg 60 6 Boczek wędzony kg 55 7 Kiełbasa cienka kg Ogonówka wędzona kg 55 9 Słonina kg Filety z kurczaka kg Udziec z kurczaka kg Korpusy z kurczaka kg Kura rosołowa kg Udziec z indyka kg Karkówka kg Filet z piersi indyka kg 340 TERMIN I SPOSÓB WYKONANIA UMOWY 2 1. Umowa zawarta zostaje na czas określony tzn. od 1 września 2011 r. do 30 czerwca 2012 r. 2. Zamawiający złoży zamówienie z wyprzedzeniem jednodniowym drogą telefoniczną Dostawca zobowiązany jest zrealizować dostawę we wskazanym terminie w partiach określonych przez Zamawiającego. 3. Dostawy odbywać się będą od poniedziałku do czwartku najpóźniej do godziny 8 rano. WYNAGRODZENIE 3 1. Dostawca zobowiązuje się do zachowania stałej ceny, w wartość której zostały wkalkulowane ceny transportu, na czas trwania umowy, zgodnie ze złożonym formularzem ofertowym stanowiącym załącznik nr. do niniejszej umowy. 2. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci na rzecz Dostawcy wynagrodzenie na podstawie wystawionej faktury z zaznaczeniem, że płatnikiem jest Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 341 im. Twórców Literatury Dziecięcej, Warszawa ul Oławska 3, NIP: Wynagrodzenie płatne będzie przelewem w ciągu 14 dni od daty otrzymania faktury od Dostawcy. 27

SOSW.ZP załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY

SOSW.ZP załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY FORMULARZ OFERTOWY Nazwa albo imię i nazwisko Wykonawcy... Siedziba albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy... NIP, REGON Wykonawcy... Telefon/fax Wykonawcy... Adres e mail Wykonawcy:... Do: nazwa

Bardziej szczegółowo

p.n.: DOSTAWA SAMOCHODU CIĘŻAROWO DOSTAWCZEGO.

p.n.: DOSTAWA SAMOCHODU CIĘŻAROWO DOSTAWCZEGO. SPECYFIKACJA PRZETARGOWA p.n.: DOSTAWA SAMOCHODU CIĘŻAROWO DOSTAWCZEGO. Zawartość: 1. Specyfikacja Przetargowa. 2. Druk oferty. 3. Druk oświadczenia. 4. Projekt umowy. I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO. Miejskie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług medycznych z zakresu szczepień ochronnych dla pracowników CZG R-XXI wraz z prowadzeniem dokumentacji medycznej. Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ. Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony. Przedmiot: Dostawa

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ. Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony. Przedmiot: Dostawa Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego CKZ_342/197/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony Przedmiot: Dostawa Postępowanie dotyczy

Bardziej szczegółowo

dostawa warzyw i owoców świeżych

dostawa warzyw i owoców świeżych Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz ofertowy Ja (My), niżej podpisany (ni) działając w imieniu i na rzecz : (pełna nazwa Wykonawcy) (adres siedziby Wykonawcy) REGON... Nr NIP... Nr KRS... Nr konta bankowego:...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy. Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Adres: ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa Znak sprawy: 40-CPI-WA-2244/10 ZATWIERDZAM. Kierownik zamawiającego /data/ SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Dostawę szaf ubraniowych i biurowych do wyposażenia budynku B Zespołu Szkół Muzycznych. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół Muzycznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

2. Określenie przedmiotu zamówienia publicznego jego zakres. CPV Owoce, warzywa i podobne produkty. 2.1 Opis przedmiotu zamówienia

2. Określenie przedmiotu zamówienia publicznego jego zakres. CPV Owoce, warzywa i podobne produkty. 2.1 Opis przedmiotu zamówienia OGŁOSZENIE Zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 PZP, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia r.

Warszawa, dnia r. Warszawa, dnia 08-03-2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5621/JP/12 na dostawę artykułów biurowych na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA znak sprawy: ZP-4 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA zorganizowanie i przeprowadzenie turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych z różnym rodzajem i stopniem niepełnosprawności. ZAMAWIAJĄCY:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14.03.2012 r.

Warszawa, dnia 14.03.2012 r. Warszawa, dnia 14.03.2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5645/JP/12 usługi gastronomiczne na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113,

Bardziej szczegółowo

..., dnia listopada 2015 roku... (pieczęć firmowa Wykonawcy) Sprawa nr 15/2015 Załącznik nr 1 (do SIWZ) FORMULARZ OFERTOWY

..., dnia listopada 2015 roku... (pieczęć firmowa Wykonawcy) Sprawa nr 15/2015 Załącznik nr 1 (do SIWZ) FORMULARZ OFERTOWY ..., dnia listopada 2015 roku.... (pieczęć firmowa Wykonawcy) Sprawa nr 15/2015 Załącznik nr 1 (do SIWZ) FORMULARZ OFERTOWY Nazwa wykonawcy 1 Uwagi Siedziba wykonawcy Oddział wykonawcy najbliższy siedziby

Bardziej szczegółowo

OFERTA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

OFERTA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Załącznik 1..., dnia... (pieczęć Wykonawcy) OFERTA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawa artykułów żywnościowych dla Zespołu Szkół Publicznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie ZSB/RO/4/2012. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie CPV: 45.21.00.00-2 Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług ubezpieczenia

Świadczenie usług ubezpieczenia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro - do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr

Bardziej szczegółowo

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 41-506 CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwanej dalej w skrócie SIWZ Dostawa ręcznego wózka podnośnikowego widłowego z przeznaczeniem dla ZUR Chorzów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ dla postępowania, którego wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty progu określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa samochodu furgon przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Szczecinku. I.

Bardziej szczegółowo

Dostawa artykułów spożywczych warzywa owoce na III-IV 2015

Dostawa artykułów spożywczych warzywa owoce na III-IV 2015 Dom Pomocy Społecznej ul. Trautmana 4 41-946 Piekary Śląskie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na : Dostawa

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: w przetargu nieograniczonym pn: Wydruk materiałów informacyjnych BO-ZP.2610.75.2015.IZ.G2. Nr referencyjny: BO-ZP.2610.75.2015.IZ.

ZAMAWIAJĄCY: w przetargu nieograniczonym pn: Wydruk materiałów informacyjnych BO-ZP.2610.75.2015.IZ.G2. Nr referencyjny: BO-ZP.2610.75.2015.IZ. ZAMAWIAJĄCY: Główny Urząd Geodezji i Kartografii SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ) SIWZ sukcesywna dostawa materiałów budowlanych: skrzydła drzwiowe+ościeżnice SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY Prowadzony z zachowaniem zasad określonych w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 1 ZAMAWIAJĄCY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ZDUŃSKIEJ WOLI NIP: 829-129-67-70 REGON 000311757 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Przedmiot zamówienia: Dostawa i zakup

Bardziej szczegółowo

Strona 2 z 5 SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WADIUM Informacja na temat wadium: nie wymaga

Strona 2 z 5 SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WADIUM Informacja na temat wadium: nie wymaga Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: przetargi.gorno.eu/ Górno: dostawa warzyw, owoców i ziemniaków Numer ogłoszenia: 324512-2013;

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r.

Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r. Zapytanie ofertowe Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r. Zapytanie ofertowe Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego:

Adres strony internetowej zamawiającego: Piekary Śląskie: Dostawę artykułów spożywczych typu jaja, warzywa, owoce. Numer ogłoszenia: 79228-2011; data zamieszczenia: 15.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Koszalin: Sprzedaż warzyw i owoców - sprawa nr 01/16 Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Koszalin: Sprzedaż warzyw i owoców - sprawa nr 01/16 Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Koszalin: Sprzedaż warzyw i owoców - sprawa nr 01/16 Numer ogłoszenia: 101007-2016; data zamieszczenia: 23.06.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) ZAMAWIAJĄCY: POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ UL. JACKOWSKIEGO 18, 60-509 POZNAŃ www.bip.podgik-poznan.pl tel. (61) 8410-508,

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Edukacyjny, Bytnica 85, 66-630 Bytnica, woj. lubuskie, tel. 68 3915745, faks 68 3915745.

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Edukacyjny, Bytnica 85, 66-630 Bytnica, woj. lubuskie, tel. 68 3915745, faks 68 3915745. Bytnica: Dostawa artykułów spożywczych dla potrzeb stołówki szkolnej w Zespole Edukacyjnym w Bytnicy na rok 2014 Numer ogłoszenia: 512672-2013; data zamieszczenia: 11.12.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -

Bardziej szczegółowo

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV Jelenia Góra 25.07.2008 r Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Oznaczenie postępowania: ZP IVG.230/96/08 ZAMAWIAJĄCY: Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze (pełna nazwa) 58-500 Jelenia Góra ul. Muzealna

Bardziej szczegółowo

Szpitala Zespolonego w Elblągu.. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Szpitala Zespolonego w Elblągu.. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona internetowa www.szpital.elblag.pl Elbląg dnia 05.03.2014 r. Oznaczenie postępowania 13/2014 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Zalesiu ul. Warszawska 34, 21-512 Zalesie sekretariat@zalesie.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W postępowaniu o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ - II

FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ - II Załącznik Nr 1 do SIWZ NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Dom Pomocy Społecznej Nr 1 ul. Stryjewskiego 23 84-300 Lębork NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ - II Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna

Bardziej szczegółowo

..., dnia listopada 2013 roku... (pieczęć firmowa Wykonawcy) Sprawa nr 17/2013 Załącznik nr 1 (do specyfikacji) F o r m u l a r z o f e r t o w y

..., dnia listopada 2013 roku... (pieczęć firmowa Wykonawcy) Sprawa nr 17/2013 Załącznik nr 1 (do specyfikacji) F o r m u l a r z o f e r t o w y ..., dnia listopada 2013 roku.... (pieczęć firmowa Wykonawcy) Sprawa nr 17/2013 Załącznik nr 1 (do specyfikacji) F o r m u l a r z o f e r t o w y Nazwa wykonawcy 1 Uwagi Siedziba wykonawcy Oddział wykonawcy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011 Zatwierdzam Lipiec 2011 Numer sprawy In. 271.4.2011 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Dzieci oraz sanitariatu w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i. Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul.

Dzieci oraz sanitariatu w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i. Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia przetarg nieograniczony na remont pomieszczeń w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul. Sikorskiego 22 I. Nazwa

Bardziej szczegółowo

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia!

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie Przetarg nieograniczony na Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 7 2015-08-28 11:08 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Dostawa pieluchomajtek dla noworodków, dzieci, dorosłych.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 23/2016 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Przygotowanie do druku (opracowanie

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Łódź, dnia 08.06.2016 roku Numer sprawy: 20/2016 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje, iż w postepowaniu

Bardziej szczegółowo

Budowa Portalu Informacyjnego opartego na oprogramowaniu MS SharePoint

Budowa Portalu Informacyjnego opartego na oprogramowaniu MS SharePoint Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Adres: ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa Znak sprawy: 27-CPI-WA-2244/10 ZATWIERDZAM. Kierownik zamawiającego /data/ SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa Numer Sprawy: 12/ZP/CBA/2007 CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9 00-583 Warszawa Postępowanie prowadzone na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. z 2006

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szczawno-jedlina.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szczawno-jedlina.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szczawno-jedlina.pl Szczawno Zdrój: Dostawa artykułów spożywczych do Punktu Żywienia Szpitali/

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Instytut Energetyki Oddział Ceramiki CEREL Instytut Badawczy 36-040 Boguchwała, ul. Techniczna 1 tel. +4817 87 11 700, fax: +4817 87 11 277 NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761) Regon 000020586-00053, KRS

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 5 /2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej,

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA ZAMÓWIENIE O WARTOŚCI PONIŻEJ EURO

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA ZAMÓWIENIE O WARTOŚCI PONIŻEJ EURO Nazwa zamawiającego: Publiczne Przedszkole Nr 1 w Lwówku Śląskim Adres: Aleja Wojska Polskiego 21, 59-600 Lwówek Śląski, województwo: dolnośląskie Telefon: 75 647-77-24 E-mail:przedszkole.nr1@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

UDA-POKL /09-00).

UDA-POKL /09-00). Wrocław: Przygotowanie i dostawa materiałów szkoleniowych (długopis i teczka) oraz przygotowanie do druku, druk i dostawa dwóch publikacji (publikacja nr 1 i publikacja nr 2) dla uczestników szkoleń w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na dostawę węgla do Ośrodka DOREN w Różewcu

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na dostawę węgla do Ośrodka DOREN w Różewcu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę węgla do Ośrodka DOREN w Różewcu ZAMAWIAJĄCY: Ośrodek Rehabilitacji Uzależnionych Doren im. Berty Trusiewicz Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193 000 euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193 000 euro ZAKŁAD BADANIA SSAKÓW, PAN, 17-230 BIAŁOWIEŻA, UL. GEN. WASZKIEWICZA 1 tel. (085) 68-27-750, fax (085) 68-27-752 Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników laboratoryjnych Numer sprawy: ZP ZBS PAN/02/2010

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę mięsa, wędlin, drobiu oraz artykułów spożywczych do Domu Seniora

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę mięsa, wędlin, drobiu oraz artykułów spożywczych do Domu Seniora SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę mięsa, wędlin, drobiu oraz artykułów spożywczych do Domu Seniora 1. Podstawę prawną postępowania o zamówienie publiczne stanowią przepisy ustawy z

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Suwalski Ośrodek Kultury 16-400 Suwałki ul. Papieża Jana Pawła II 5 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Dostawa dwóch w formie leasingu operacyjnego samochodów

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Przedmiot Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Przedmiot Zamówienia Zamawiający: Zespół Szkół nr 1 im. Karola Adamieckiego w Sanoku ul. Jana III Sobieskiego 23 38-500 Sanok ZS1-0120/49/09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przedmiot Zamówienia Wymiana okien w budynku

Bardziej szczegółowo

Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie : r.

Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie  : r. Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie www.sar.gov.pl : 09.03.2011 r. Gdynia: Dostawa samochodu osobowego dla Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych

Bardziej szczegółowo

Olsztyn: Dostawy warzyw i owoców świeżych Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Olsztyn: Dostawy warzyw i owoców świeżych Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Olsztyn: Dostawy warzyw i owoców świeżych Numer ogłoszenia: 396146-2012; data zamieszczenia: 12.10.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej euro ZAKŁAD BADANIA SSAKÓW, PAN, 17-230 BIAŁOWIEŻA, UL. GEN. WASZKIEWICZA 1 Numer sprawy: ZP ZBS PAN/01/2009 tel. (085) 68-27-750, fax (085) 68-27-752 Przetarg nieograniczony na dostawę oligonukleotydów SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Polska-Nowa Sól: Węgiel i paliwa na bazie węgla 2017/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Nowa Sól: Węgiel i paliwa na bazie węgla 2017/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:66514-2017:text:pl:html Polska-Nowa Sól: Węgiel i paliwa na bazie węgla 2017/S 037-066514 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Przygotowanie do druku trzech broszur oraz zaproszeń

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony Oznaczenie postępowania: DG-2501/16522/1322/10 ZAMAWIAJĄCY: Państwowy Instytut Weterynaryjny Państwowy Instytut Badawczy Al. Partyzantów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 7 2015-11-24 11:53 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Usługa wykonania i dostawy druków medycznych, etykiet

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do drugiego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do drugiego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do drugiego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 1. Zamawiający: ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH

Bardziej szczegółowo

Usługi z :13

Usługi z :13 Usługi - 27860-2017 25/01/2017 S17 - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta I. II. III. IV. VI. Polska-Toruń: Usługi telekomunikacyjne 2017/S 017-027860 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Samochody osobowe 2011/S 132-219539

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Samochody osobowe 2011/S 132-219539 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:219539-2011:text:pl:html PL-Warszawa: Samochody osobowe 2011/S 132-219539 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Polska-Szczecin: Rękawice chirurgiczne 2013/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Dostawy

Polska-Szczecin: Rękawice chirurgiczne 2013/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:280946-2013:text:pl:html Polska-Szczecin: Rękawice chirurgiczne 2013/S 161-280946 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dostawy

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr /2009. zawarta w dniu r. w Szczecinie. pomiędzy :

UMOWA nr /2009. zawarta w dniu r. w Szczecinie. pomiędzy : Załącznik nr 3do siwz UMOWA nr /2009 zawarta w dniu...2009r. w Szczecinie pomiędzy : Gminą Miasto Szczecin Dom Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej" ul. Eugeniusza Romera 21-29

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 5 2015-10-09 12:14 Częstochowa: Kompleksowe czyszczenie i dezynfekcja kanałów instalacji wentylacji i klimatyzacji w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

Bardziej szczegółowo

RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY

RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. Dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 Radom, ul. Lekarska 4 Dział Zamówień Publicznych Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia www.szpital.radom.pl; zampubl@rszs.regiony.pl

Bardziej szczegółowo

Rybnik: DOSTAWA OWOCÓW I WARZYW NOWALIJEK Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Rybnik: DOSTAWA OWOCÓW I WARZYW NOWALIJEK Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 1 z 5 2012-06-11 09:58 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.psychiatria.com Rybnik: DOSTAWA OWOCÓW I WARZYW NOWALIJEK Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE O CENĘ na dostawę warzyw i owoców w 2016 roku dla stołówki szkolnej w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Paczkowie

ZAPYTANIE O CENĘ na dostawę warzyw i owoców w 2016 roku dla stołówki szkolnej w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Paczkowie ZAPYTANIE O CENĘ na dostawę warzyw i owoców w 2016 roku dla stołówki szkolnej w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Paczkowie Zapraszamy do złożenia oferty na dostawę warzyw i owoców dla stołówki szkolnej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.blind.krakow.pl Kraków: Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII W PRZEMYŚLU Ul. Lwowska 7a 37 700 Przemyśl tel/fax 6784259, tel. centr. 6768360, 6785310 Nr sprawy: PIW.ZP.3.2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Warszawa, dnia 30-05-2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5718/JP/12 na opracowanie scenariuszy i produkcję trzech spotów reklamowych na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Oznaczenie sprawy: ZP/TITT/78/2017 TELEWIZJA POLSKA S.A. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zakup serwerów do systemu Wycinarka Wartość szacunkowa

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764

Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764 Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764 Sprawa: ZP.3/2013 Zielona Góra, 4 września 2013 r. Ogłoszenie o zamówieniu o wartości mniejszej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwsip.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwsip.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwsip.edu.pl Łomża: UBEZPIECZENIE GRUPOWE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Zamówienie public... - 298265-2015

Zamówienie public... - 298265-2015 1 z 5 2015-08-25 10:17 Zamówienie public... - 298265-2015 25/08/2015 S163 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta I.II.III.IV.VI. Polska-Gdańsk:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 7 2015-06-22 13:33 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Usługa transportu posiłków z kuchni przy ul. Traugutta

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY. /pieczęć firmy/

Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY. /pieczęć firmy/ FORMULARZ OFERTY Załącznik nr 1 /pieczęć firmy/ Firma:...... z siedzibą:...ul:... tel...fax... NIP... Regon... W nawiązaniu do zapytania ofertowego pozaustawowego na podst. Art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego:

Adres strony internetowej zamawiającego: Olsztyn: Dostawa ziemniaków, warzyw i owoców grupy I oraz warzyw grupy II Numer ogłoszenia: 455768-2013; data zamieszczenia: 08.11.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Warszawa: Dostawa oprogramowania do tworzenia dokumentów oraz zapewnienie prawa do nowej

Bardziej szczegółowo

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO al. Niepodległości 18, 61-713 Poznań

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO al. Niepodległości 18, 61-713 Poznań URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO al. Niepodległości 18, 61-713 Poznań SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: świadczenie usług

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Transportu Samochodowego, ul. Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Transportu Samochodowego, ul. Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa, woj. Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl/zamowienia_publiczne,1869,1869,1.html Warszawa: Drukowanie plakatów i

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM B I A L S K I E C E N T R U M K U L T U R Y 21-500 Biała Podlaska, ul. Warszawska 11 tel. 83 341 67 12 fax 83 342 62 94 e-mail: sekretariat@bckbialapodlaska.pl OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Bialskie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (oznaczana dalej jako SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (oznaczana dalej jako SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (oznaczana dalej jako ) dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Nazwa zamówienia: Usługa prenumeraty czasopism

Bardziej szczegółowo

ZP MH Słubice, dnia 20 lipca 2011 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

ZP MH Słubice, dnia 20 lipca 2011 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM ZP.271.31.11.MH Słubice, dnia 20 lipca 2011 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Przetarg nieograniczony na wycenę nieruchomości zabudowanej położonej w Słubicach przy ul. Konstytucji 3 Maja (dz.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej w skrócie SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej w skrócie SIWZ Znak sprawy: 379/2014/PN/DZP SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej w skrócie SIWZ na opracowanie graficzne, skład oraz druk biuletynu Projekt Przedsiębiorczość na potrzeby projektu Rozwój

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gmina Szaflary Zakopiańska 18 34-424 Szaflary Znak sprawy: ZP.271.25.2015 Szaflary, 08.05.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA pod nazwą: Całoroczna obsługa w zakresie robót ziemnych, drogowych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: 12/2008 Wałbrzych, dnia 8.09.2008r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. 58-304 Wałbrzych, ul. Gen. Wł. Andersa 48 NIP 886-26-08-287

Bardziej szczegółowo

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej przetarg poniżej 30 000 euro Nasz znak: DE/SZP/064/ 220 /2015 19.08.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1 ZP.271.11.2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system e-usług dla mieszkańców Zadanie uzyskało pomoc finansową

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZP.II.3331-04/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Żłobek Miejski w Mikołowie im. Tadeusza Więcka w Mikołowie

Żłobek Miejski w Mikołowie im. Tadeusza Więcka w Mikołowie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Telefon: 32 327 30 27 www.zlobek.mikolow.eu 2. Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony prowadzony zgodnie z ustawą Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 5 2015-09-08 10:05 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.108spzoz.elk.pl Ełk: Dostawa warzyw, owoców, ziemiopłodów, kiszonek oraz

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Warszawa, dn. 10.03.2014r. Zapytanie ofertowe Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Postpowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ KOBYLINA KOBYLIN, RYNEK MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 1 tel. (065) , fax (065)

BURMISTRZ KOBYLINA KOBYLIN, RYNEK MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 1 tel. (065) , fax (065) BURMISTRZ KOBYLINA 63-740 KOBYLIN, RYNEK MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 1 tel. (065) 548 24 01, fax (065) 548 21 17 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W SPRAWIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU Bytom, dnia 2 marca 2012 r. URZĄD SKARBOWY W BYTOMIU OL/251-2/2012/PZP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE

Bardziej szczegółowo