SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr Warszawa, ul. Oławska 3 REGON NIP Tel.: (0 22) , Fax.: (022) , www: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIE O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Podstawa: art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 ze zm.). Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: SP /11 Dostawa własnym transportem do Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 341 przy ul. Oławskiej 3 w Warszawie Zadanie 1: mięsa i przetworów mięsnych Zadanie 2: warzyw i owoców Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych Termin wykonania zamówienia: od dnia do dnia r. Przedmiot zamówienia określają: nazwy i kody CPV: wieprzowina mięso wołowe drób wędliny owoce warzywa i podobne produkty - opis przedmiotu zamówienia zadania 1 załącznik nr 7a do SIWZ zadanie 2 załącznik nr 7b do SIWZ - formularz cenowy zadanie 1 - załącznik nr 8a do SIWZ zadanie 2 - załącznik nr 8b do SIWZ - wzór umowy zadanie 1 załącznik nr 9a do SIWZ zadanie 2 załącznik nr 9b do SIWZ Załączniki do niniejszej SIWZ stanowią: Załącznik Nr 1 druk OFERTA Załącznik Nr 2 oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Załącznik Nr 3 oświadczenie z art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Załącznik Nr 4 oświadczenie o wprowadzaniu lub wprowadzeniu systemu HACCP Załącznik Nr 5 wiedza i doświadczenie Załącznik Nr 6 informacja o zakresie prac, których wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom Załącznik Nr 7a, 7b opis przedmiotu zamówienia Załącznik Nr 8a, 8b formularz cenowy Załącznik Nr 9a. 9b wzór umowy Niniejsza Specyfikacja składa się łącznie z 35 stron. Kolejność stron Zamawiający oznaczył w prawym dolnym rogu każdej strony. Z A T W I E R D Z A M

2 Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy występujący wspólnie. Wykonawcy ubiegający sie wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, których oferta odpowiada warunkom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych i spełnia wymagania określone w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. Zamawiający nie przewiduje dynamicznego systemu zakupów. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. Wszystkie załączniki do niniejszej SIWZ stanowią jej integralną część. CZĘŚĆ I - WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki : a) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy. W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wyżej wymieniony warunek Wykonawcy mogą spełniać łącznie; b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w realizacji co najmniej jednej dostawy odpowiadającej przedmiotowi zamówienia tj. dostarczenie mięsa i przetworów mięsnych oraz warzyw i owoców własnym transportem do siedziby zamawiającego o wartości co najmniej ,- zł netto. Wyżej wymienione dostawy mogą być wykonane w ramach jednej wspólnej dostawy lub dwóch oddzielnych dostaw tj. jedna dostawa w zakresie mięsa i przetwory mięsne o wartości minimum ,00 PLN netto, druga w zakresie dostawy warzyw i owoców o wartości minimum ,00 PLM. W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wyżej wymieniony warunek musi spełnić co najmniej jeden Wykonawca. c) wdraża lub stosuje system zarządzania jakością produktów spożywczych HACCP; d) spełnienia wymagania konieczne do zapewnienia higieny w procesie produkcji lub obrocie oraz zapewnienia jakość zdrowotną produktów e) posiada opłaconą polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę minimum zł. Dokument potwierdzający ubezpieczenie OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej należy złożyć razem z ofertą. 2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu. 1) Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć: a) oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych sporządzony wg. załącznika Nr 2 do SIWZ druk Oświadczenie z art. 22 ust. 1 b) oświadczenie o wprowadzaniu lub wprowadzeniu systemu HACCP i certyfikat potwierdzający stosowanie systemu HACCP oświadczenie sporządzone wg. załącznika Nr 4 do SIWZ druk Oświadczenie 2

3 c) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom, o których mowa w Części I pkt 1 lit b) SIWZ, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców - sporządzony wg załącznika nr 5 do SIWZ - druk Wiedza i doświadczenie ; d) Opłacona polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę minimum zł. Dokument potwierdzający ubezpieczenie OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej należy złożyć razem z ofertą. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie ww. warunków, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w Części I ust 2 pkt 2) lit a) i b) SIWZ. 2) Na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawca zobowiązany jest złożyć: a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, na podstawie okoliczności określonych w art. 24 ust. 1 ustawy. W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, wyżej wymieniony dokument musi być złożony przez każdego Wykonawcę; b) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych jedynie oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1. W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, wyżej wymieniony dokument musi być złożony przez każdego Wykonawcę. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, oraz stwierdzi brak podstaw do wykluczenia z powodu nie spełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1, zgodnie z formułą [spełnia nie spełnia], w oparciu o oświadczenia i dokumenty złożone przez Wykonawcę w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. 3. Informacja o podwykonawstwie. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom - załącznik nr 6 do SIWZ. W przypadku nie wskazania części zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom załączanie do oferty ww. druku nie jest wymagane. 4. Formularz cenowy (załącznik nr 8a,8b do SIWZ). Formularz cenowy musi być sporządzony według wzoru druku załączonego przez Zamawiającego (załącznik nr 8a i 8b do SIWZ), który po wypełnieniu przez Wykonawcę stanowić będzie załącznik do oferty. CZĘŚĆ II - OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY ORAZ TERMINY 1. Oferta. a) Ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności w formie pisemnej 3

4 b) Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. W przypadku złożenia przez Wykonawcę dokumentów sporządzonych w języku obcym Zamawiający wymaga złożenia tłumaczenia na język polski poświadczonego przez Wykonawcę. c) Ofertę stanowi wypełniony druk OFERTA z załączonymi wymaganymi dokumentami i oświadczeniami. d) Ofertę należy sporządzić zgodnie z treścią siwz oraz treścią zawartą w formularzach stanowiących załączniki do SIWZ. e) Wykonawca może złożyć ofertę na własnych formularzach, których treść musi być zgodna z formularzami załączonymi do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. f) Zamawiający przewiduje dokonanie wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 2. Forma dokumentów. a) Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kopii. Dokumenty złożone w formie kopii muszą być opatrzone klauzulą ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM i poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. b) Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości. 3. Podpisy. a) Osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy/Wykonawców muszą : 1. podpisać druk OFERTA, 2. podpisać załączniki, 3. podpisać w miejscach, w których Wykonawca naniósł zmiany. b) W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. Pełnomocnictwo należy przedłożyć w oryginale lub notarialnie potwierdzonej kopii. c) Oferta wspólna 1. Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. 2. Oryginał pełnomocnictwa powinien być załączony do oferty i zawierać w szczególności wskazanie: a. postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, b. wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby, c. ustanowionego Pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania. 3. Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji Wykonawców. 4. Oświadczenia, formularze, dokumenty sporządzone na załączonych do SIWZ wzorach, składa i podpisuje w imieniu wszystkich Wykonawców Pełnomocnik, wpisując w miejscu przeznaczonym na podanie nazwy i adresu Wykonawcy, nazwy i adresy wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną. 5. Wszystkie kserokopie dokumentów załączone do oferty muszą być opisane za zgodność z oryginałem i podpisane przez Pełnomocnika. 4

5 6. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą przez Zamawiającego wyłącznie z Pełnomocnikiem, którego adres należy wpisać w formularzu oferty. 7. Jeżeli oferta Wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. d) Wykonawca zagraniczny 1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w Części I pkt 2 ppkt 2 lit. b) SIWZ, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; 2. Dokumenty, o których mowa w Części II pkt 3 lit. d ppkt. 1 lit a) SIWZ powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w Części II pkt 3 lit. d ppkt. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejscu zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Terminy wymienione w lit. d pkt 2 muszą być zachowane odpowiednio. 4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 4. Forma oferty. a) Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. b) Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. c) Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę. d) Pożądane jest ponumerowanie kolejnych stron oraz połączenie oferty w sposób uniemożliwiający wysunięcie kartek. e) Informacje zawarte w ofercie, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzegł, nie później niż w terminie składania ofert, że nie mogą być udostępnione, muszą być oznaczone klauzulą: NIE UDOSTĘPNIAĆ - INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIEBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 ust. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r nr 153 poz ze. zm.) i powinny być odrębną częścią nie złączoną z ofertą w sposób trwały. f) W przypadku załączenia do oferty innych materiałów niż wymagane przez Zamawiającego (np. materiałów reklamowych, informacyjnych) pożądane jest, aby stanowiły one odrębną część nie złączoną z ofertą w sposób trwały. Materiały takie nie będą podlegały ocenie przez Zamawiającego. 5. Zmiany, wycofanie oferty. a) Wykonawca może wprowadzić zmiany do oferty przed upływem terminu do składania ofert. Zmiany należy złożyć według takich samych zasad jak składana oferta z dopiskiem: ZMIANA. b) Wykonawca może wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że pisemne powiadomienie wpłynie do Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 5

6 6. Informacja o sposobie porozumiewania się z Wykonawcami. a) W postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 7. Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami są: a) w sprawach merytorycznych.: Barbara Sadkowska specjalista ds. budżetu b) w sprawach proceduralnych: Andrzej Maszynkiewicz Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych 8. Wyjaśnienie i modyfikacje SIWZ. a) Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące treści SIWZ, kierując swoje zapytania pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną na adres: Szkoła Podstawowa z oddziałami Integracyjnymi nr 341 ul. Oławska 3; Warszawa nr faksu (0 22) , Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. b) Zamawiający przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ. c) W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmodyfikować treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dokonaną modyfikację Zamawiający niezwłocznie przekaże wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację oraz zamieści na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ. 9. Terminy: a) Związania ofertą 1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni, tj. do dnia r. 2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o oznaczony okres, nie dłuższy niż 60 dni. 4. Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. b) Składania ofert 1. Miejsce złożenia: siedziba Zamawiającego, ul. Oławska 3, pok. sekretariatu 2. Termin składania ofert upływa dnia r. o godz. 11:00 3. Oferty złożone po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie odwołania. 6

7 4. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie i zaadresować następująco:..... Pieczęć Wykonawcy: Nazwa Zamawiającego Szkoła Podstawowa z oddziałami Integracyjnymi nr 341 ul. Oławska Warszawa OFERTA NA: Dostawa własnym transportem do Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 341 przy ul. Oławskiej 3 w Warszawie Zadanie 1: mięsa i przetworów mięsnych Zadanie 2: warzyw i owoców Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert, tj r. godz. 11: c) Otwarcia ofert. 1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 5, w dniu r. o godz Informacje o trybie otwarcia ofert. a) Otwarcie ofert jest jawne. b) Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. c) Po otwarciu oferty Zamawiający poda imię i nazwisko, nazwę firmy, oraz adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia publicznego, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie. d) W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny przy otwieraniu ofert, na jego wniosek, Zamawiający prześle mu informacje, które zostały ogłoszone na sesji otwarcia ofert. 11. Wykaz dokumentów, które należy załączyć do oferty Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie ma dostarczyć Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz innych dokumentów wymaganych przez Zamawiającego: Lp. Nazwa dokumentu 1 Druk oferta (sporządzony według wzoru druku stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (sporządzone według 2 wzoru druku stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ) Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (sporządzone według 3 wzoru druku stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ) Oświadczenie o wprowadzeniu systemu HACCP lub certyfikat potwierdzający stosowanie 4 systemu HACCP stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ) 5 Aktualny odpis z właściwego rejestru. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania 6 ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom w Części I pkt 2 lit c) SIWZ - sporządzony wg załącznika nr 5 do SIWZ - druk Wiedza i doświadczenie ; 7 Dokumenty potwierdzające, że dostawy wymienione w wykazie wykonanych usług, o którym 7

8 mowa w Części I pkt 2 lit. c) SIWZ zostały wykonane lub są wykonywane należycie; Informacja o zakresie prac, których wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom (sporządzony według wzoru druku stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ). Formularz cenowy (sporządzony według wzoru druku stanowiącego załącznik nr 8a i 8b do SIWZ) Decyzja właściwego organu Inspekcji Weterynaryjnej lub Państwowej Inspekcji Sanitarnej stwierdzającej spełnienie wymagań koniecznych do zapewnienia higieny w procesie produkcji lub obrocie oraz do zapewnienia jakości zdrowotnej produkowanych środków spożywczych 11 Opłacona polisa 12 Pełnomocnictwo, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik lub, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia. CZĘŚĆ III - OPIS KRYTERIUM I SPOSOBU OCENY OFERT ORAZ OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY 1. Opis kryterium i sposobu oceny ofert a) Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującym kryterium i jego wagą: KRYTERIUM I - cena - waga 100 %. b) W trakcie oceny ofert kolejno ocenianym ofertom, zostaną przyznane punkty według następującego wzoru: cena oferowana minimalna brutto Cena = x 100 pkt. x 100% cena badanej oferty brutto 3. Opis obliczenia ceny oferty Wykonawca określi ceny na wszystkie elementy zamówienia wymienione w formularzu cenowym (załącznik nr 8a i 8b do SIWZ), który po wypełnieniu przez Wykonawcę stanowić będzie formularz cenowy załącznik do oferty w/g następujących zasad: a) wszystkie pozycje muszą zawierać cenę, b) ostateczna cena oferty, powinna być liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, c) cena brutto każdej pozycji musi obejmować wszystkie koszty związane z przygotowaniem przedmiotu zamówienia, d) ostateczną cenę oferty stanowi suma wartości poszczególnych pozycji formularza cenowego zgodnie z załącznikiem nr 8a i 8b do SIWZ, z których wartość brutto razem należy przenieść do druku OFERTA ; e) Upusty oferowane przez Wykonawcę muszą być zawarte w cenach jednostkowych brutto, które po zastosowaniu upustu nie mogą być niższe niż koszty własne lub koszty wytworzenia; f) Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia może zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny; g) Przy obliczaniu ceny należy przyjąć stawkę podatku od towarów i usług właściwą dla przedmiotu zamówienia obowiązującą według stanu prawnego na dzień składania oferty. CZĘŚĆ IV - ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ 1. Pouczenie o środkach ochrony prawnej 8

9 a) Środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. b) Wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia środki ochrony prawnej przysługują także organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej prowadzonej przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. c) Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. d) Zgodnie z art. 180 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; 2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; 3) odrzucenia oferty odwołującego e) Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. f) Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. g) Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. h) Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja, wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego. i) Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie. j) Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron. k) Terminy na wniesienie odwołań: 1) odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób; 2) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej; 9

10 3) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1) i 2) wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. l) Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 m) W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności. Na ww. czynności nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem lit. d). CZĘŚĆ V INFORMACJE INNE 1. Wykaz osób uczestniczących w dokonywaniu czynności związanych z przygotowaniem prowadzonego postępowania: a) Krystyna Gawrjołek b) Barbara Sadkowska c) Andrzej Maszynkiewicz d) Ewa Biedrzycka e) Janina Dylewska f) Małgorzata Bala 2. Informacja o formalnościach po wyborze oferty. 1. Zamawiający niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej poinformuje Wykonawców, którzy złożyli ofertę w postępowaniu o: wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację; wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 2. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą lub nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy. 3. Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem terminu, o którym mowa w pkt 2, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zostanie złożona tylko jedna oferta. 4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 5. Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza o terminie zawarcia umowy i wskaże osobę do kontaktu odpowiedzialną za przygotowanie umowy. Wykonawca, będący osobą fizyczną prowadząca działalność gospodarczą, zobowiązany będzie przed podpisaniem umowy, dostarczyć osobie odpowiedzialnej za przygotowanie umowy zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej celem przygotowania umowy. 10

11 ... pieczęć Wykonawcy lub Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia Załącznik Nr 1 do SIWZ nr tel./faxu... REGON... NIP O F E R T A Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: Dostawa własnym transportem do Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 341 ul. Oławska 3 w Warszawie Zadanie 1: mięsa i przetworów mięsnych Zadanie 2: warzyw i owoców Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, liczba zadań: 2 składamy niniejszą ofertę: Cena oferty: Zadanie 1 Wartość netto...zł Wartość VAT...zł Wartość brutto...zł zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik 8a do SIWZ Termin wykonania zamówienia: od dnia r. do dnia r. Warunki płatności: zgodnie z warunkami określonymi we wzorze umowy. Cena oferty: Zadanie 2 Wartość netto...zł Wartość VAT...zł Wartość brutto...zł zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik 8b do SIWZ Termin wykonania zamówienia: od dnia r. do dnia r. Warunki płatności: zgodnie z warunkami określonymi we wzorze umowy. 11

12 Wskazujemy adres lub nr konta, na które należy zwrócić wadium*:.... /*wypełnia Wykonawca, który wniósł wadium w formie pieniądza/ Oświadczamy, że: a) otrzymaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty. b) akceptujemy wskazany w SIWZ czas związania ofertą. Akceptujemy: Wzór umowy i w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. Na... kolejno ponumerowanych stronach składamy całość oferty...., dn /miejscowość/ /data/ /podpisy osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo/ 12

13 Załącznik nr 2 do SIWZ Pieczęć adresowa Wykonawcy OŚWIADCZENIE z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawa własnym transportem do Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 341 przy ul. Oławskiej 3 w Warszawie Zadanie 1: mięsa i przetworów mięsnych Zadanie 2: warzyw i owoców Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, liczba zadań: 2 oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 ze zm.)....., dn /miejscowość/ /data/ /podpisy osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo/ 13

14 Załącznik nr 3 do SIWZ Pieczęć adresowa Wykonawcy OŚWIADCZENIE z art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawa własnym transportem do Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 341 przy ul. Oławskiej 3 w Warszawie Zadanie 1: mięsa i przetworów mięsnych Zadanie 2: warzyw i owoców Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, liczba zadań: 2 oświadczamy, że brak jest podstaw do wykluczenia nas z postępowania o udzielenie zamówienia, gdyż nie zaistniały okoliczności określone w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 ze zm.)....., dn /miejscowość/ /data/ /podpisy osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo/ 14

15 Załącznik nr 4 do SIWZ Pieczęć adresowa Wykonawcy OŚWIADCZENIE Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawa własnym transportem do Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 341 przy ul. Oławskiej 3 w Warszawie Zadanie 1: mięsa i przetworów mięsnych Zadanie 2: warzyw i owoców Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, liczba zadań: 2. Oświadczam, że wprowadziłem/wprowadzam* systemu HACCP..., dn /miejscowość/ /data/ /podpisy osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo/ Uwaga: W przypadku wprowadzonego systemu załączyć certyfikat potwierdzający wprowadzenie systemu kontroli jakości produktów spożywczych 15

16 Załącznik Nr 5 do SIWZ Pieczęć adresowa Wykonawcy Wiedza i doświadczenie Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawa własnym transportem do Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 341 przy ul. Oławskiej 3 w Warszawie Zadanie 1: mięsa i przetworów mięsnych Zadanie 2: warzyw i owoców Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, liczba zadań: 2 Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usłudze będącej przedmiotem zamówienia tj. dostarczenie mięsa i przetworów mięsnych oraz warzyw i owoców własnym transportem do siedziby zamawiającego o wartości co najmniej ,- zł netto. Wyżej wymienione dostawy mogą być wykonane w ramach jednej wspólnej dostawy lub dwóch oddzielnych dostaw tj. jedna dostawa w zakresie mięsa i przetwory mięsne o wartości minimum ,00 PLN netto, druga w zakresie dostawy warzyw i owoców o wartości minimum ,00 PLM. W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wyżej wymieniony warunek musi spełnić co najmniej jeden Wykonawca. Przedmiot dostawy Wartość netto dostawy Data wykonania oraz dostawy..., dn /miejscowość/ /data/ /podpisy osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo/ 16

17 Załącznik Nr 6 do SIWZ (pieczęć wykonawcy) Informacja o zakresie prac, których wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom, w postępowaniu na: Dostawa własnym transportem do Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 341 przy ul. Oławskiej 3 w Warszawie Zadanie 1: mięsa i przetworów mięsnych Zadanie 2: warzyw i owoców Lp. Część (zakres) zamówienia Uwagi UWAGA: - w przypadku nie korzystania z usług podwykonawców prosimy o nie załączanie druku do oferty...., dn /miejscowość/ /data/ /podpisy osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo/ 17

18 Załącznik Nr 7a do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Zadanie I Przedmiotem zamówienia jest dostawa mięsa do kuchni działającej przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 34 im. Twórców Literatury Dziecięcej Warszawa, ul. Oławska 3 Lp. Produkt jednostka miary Ilość 1 Schab środkowy b/k kg 840 CPV Polska Norma PN 86/A82002 Opis Mięso schłodzone nie mrożone, odtłuszczone, prawidłowo wykrwione. 2 Łopatka kg PN86/A82002 Mięso schłodzone nie mrożone, odtłuszczone, pozbawione ścięgien, prawidłowo wykrwione. 3 Szynka b/k i skóry kg PN 86/A82002 Mięso schłodzone nie mrożone, odtłuszczone, bez ścięgien, prawidłowo wykrwione. 4 Mięso wołowe b/k kg Mięso wołowe z/k kg Mięso schłodzone nie mrożone, z młodych sztuk, bez ścięgien, skóry, odtłuszczone, prawidłowo wykrwione. Mięso schłodzone nie mrożone, z młodych sztuk, bez ścięgien, skóry, odtłuszczone, prawidłowo wykrwione. 6 Boczek wędzony kg PN-A82007 Boczek wieprzowy bez widocznych załogów solanki, o maksymalnej ilości tłuszczu 35 % 7 Kiełbasa cienka kg PN-A82007 Średnio rozdrobniona, wieprzowa, wędzona, parzona w osłonce naturalnej, Zawartość białka nie mniej niż 13%. Zawartość tłuszczu nie więcej niż 35% 8 Ogonówka wędzona kg Mięso schłodzone nie zmrożone bez tłuszczu i widocznych załogów solanki 9 Słonina kg PN86/A Słonina schłodzona nie zmrożona o wysokości do 2,5 cm. 10 Filety z kurczaka kg PN-A86524 Filety pozbawione skóry, kości i ścięgien bez przebarwień oraz krwi. Schłodzone nie zmrożone. 11 Udziec z kurczaka kg PN A86524 Udziec właściwie umięśniony bez krwawych wylewów w mięśniach i resztek piór 12 Korpusy z kurczaka kg PN-A Element uzyskany z rozbioru tuszki kurczaka, schłodzony bez przebarwień 13 Kura rosołowa kg Kura bez piór, patroszona, bez podrobów, oczyszczona. 18

19 14 Udziec z indyka kg Udziec właściwie umięśniony bez krwawych wylewów.bez kości. 15 Karkówka kg PN86/A82002 Mięso schłodzone nie mrożone, uzyskane ze sztuk młodych. 16 Filet z piersi indyka kg PN92- A/86522 Filet pozbawiony skóry, kości i ścięgien, prawidłowo wykrwawiony. Wymagania wspólne dla asortymentu 1. Czystość: Mięso czyste, bez śladów zanieczyszczeń ciałami obcymi, dobrze wykrwawione. 2. Konsystencja: Jędrna, elastyczna, odkształacająca się. 3. Smak i zapach: Swoisty,charakterystyczny dla danej grupy mięs, bez oznak zaparzenia i zepsucia. Niedopuszczalny zapach płciowy lub moczowy. 4. Barwa: Od bladoróżowego do ciemnoczerwonego w zależności od grupy mięsa. 5. Mięso oznakowane przez lekarza weterynarii- zdatne do spożycia, ze sztuk młodych i zdrowych najwyższej jakości. 6. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w artykule 67 ust. 1 pkt 7 Ustawy Pzp. Inne warunki dostawy 1. W przypadku nie wyczerpania przedmiotu zamówienia dostawca nie może zadać jego wyrównania 2 Dostawca dostarczy przedniot zamówienia własnym transportem i na własny koszt, który jest wkalkulowany w cenę towaru samochodem spełniającym normy dla danej grupy towarów 3. Dostawca dostarczał będzie towar świeży najwyższej jakości 4. Dostawca dopuszcza nieprzewidziane zmiany zamówienia złożonego na dziń następny podyktowane nagłą potrzebą - przy awarii będzie to dzień bierzący 5 Towar złej jakości - kolor, zapach., zanieczyszczenia może ulec zwrotowi a dostawca zobowiązany jest wymienić go na właściwy 6 Dostawca dopuszcza dostawę mięsa zmielonego lub poporcjowanego na wyraźną prośbę zamawiającego 7 Na żadanie zamawiającego dostawca ma obowiązek przedłożyć dokumenty świadczące o źródle pochodzenia wraz z pieczątkami weterynaryjnymi w przypadku mięsa tzw. Handlowy dokument identyfikacyjny Harmonogram dostaw. Dostawy realizowane będą od dnia 1 września 2011 r. do dnia. 30 czerwca 2012 r. Dostawca dostarczy towar na podstawie zamówienia telefonicznego w terminie określonym podczas składania zamówienia. Dostawy realizowane będą od poniedziałku do czwartku codziennie najpóźniej do godziny 8 rano w partiach określanych przez zamawiającego. Dostawca wystawiać będzie fakturę VAT lub rachunek 2 raz w tygodniu. Płatności odbywać się będą w formie przelewu z terminem płatności 14 dni od daty otrzymania faktury lub rachunku. 19

20 Załącznik Nr 7b do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Zadanie 2 Przedmiotem zamówienia jest dostawa warzyw i owoców do kuchni działającej przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 341 im. Twórców Literatury Dziecięcej Warszawa, ul. Oławska 3 Lp. Produkt jednostka miary 1 Buraki kg Brokuły szt Cebula kg Cukinia kg 30 5 Czosnek szt 50 6 Fasola kg Groch kg 70 8 Kapusta biała szt 540 Ilość CPV Opis Świeże, nie włókniste o intensywnej barwie W 7 workach po 10 lub 15 kg Świeże, bez przebarwień. W skrzynksch Świeża, biała nie przerośnięta, średniej wielkości.w 1 workach po10 lub 15 kg Świeża nie sparciała.w skrzynkach Polski średniej wielkości. W wiankach Łupana średniej wielkości., Biała bez plamek. W 1 workach po 5 kg Łuskany, bez zanieczyszczeń. W workach po 5 kg Świeża,, ścisła, dorodna. W workach. Młoda 3 luzem. 9 Kapusta kwaszona kg Kapusta pekińska kg Kalafior szt Koper pęczek Kapusta czerwona kg Marchew kg Natka pietruszki pęczek Ogórki zielone kg Ogórki kwaszone kg Kwaszona naturalnie z marchewką. W wiaderkach 4 po 10 kg Świeża średniej wielkości Z zgrzewkach po 5 kg Świeży, bez przebarwień, nie przekwitnięty.w 6 skrzynkach Świeży Świeża,, ścisła, dorodna.w workach Korzeń świeży bez naci, jędrna bez robaków. W 4 workach po 10 kg Świeża Polskie, nie sparciałe. W workach po 5 kg Kwaszone naturalnie.w wiaderkach po 10 kg. 18 Pietruszka kg Papryka kg Korzeń świeży bez naci, jędrny bez robaków. W workach po 10 kg. Świeża jędrna, duża, wszystkie rodzaje. W workach lub skrzynkach po 5 kg. 20 Pomidory kg Por kg Pieczarki kg Polskie, twarde, czerwone dojrzałe nie przejrzałe. 0 W skrzynkach Polski, dorodny. W workach lub w pęczkach Średniej wielkości o jasnym kolorze, nie rozwinięte kapelusze.w skrzynkach po 4 kg. 20

21 23 Rzodkiewka pęczek Rzepa biała kg Seler kg Sałata szt Szczypiorek pęczek Ziemniaki kg Arbuz kg Brzoskwinie kg Banany kg Gruszki kg Jabłka kg Kiwi kg Nektarynki kg Mandarynki kg Pomarańcze kg Śliwki kg Truskawki kg Winogrona kg Świeża nie sparciała bez naci. W skrzynkach Polska, jędrna, duża. W workach siatkowych lub 8 skrzynkach Duże bez objawów zgnilizny.w workach po 10 kg Krucha, duże główki, krajowa. W skrzynkach Świeży, intensywnie zielony W osłonce Nie robaczywe bez rdzenia i przerostów, duże i średnie. W workach po 10 do 15 kg Srodek czerwony, soczysty, słodki, nie gąbczasty. 9 W skrzynkach Dorodne i dojrzałe. W skrzynkach Nie przejrzałe, bez brązowych nalotów. W 4 kartonach dekturowych Zdrowe, soczyste, dorodne. W skrzynkach Zdrowe, duże, soczyste, dorodne, bez robaków. W 9 skrzynkach Duże, dojrzałe nie przejrzałe. W skrzynkach Dojrzałe nie przejrzałe. W skrzynkach Słodkie, dorodne. W skrzynkach Słodkie, dorodne. W skrzynkach Bez robaków, dojrzałe nie przejrzałe. W 4 skrzynkach Polskie, dojrzałe W łubiankach Słodkie, dorodne, dopudszcza się zielone i czerwone. W skrzynkach. Wymagania wspólne dla asortymentu * Czystość: Warzywa i owoce czyste, suche, bez śladów zanieczyszczeń ciałami obcymi. * Struktura: Jędrna, elastyczna, bez oznak " zaparzania.. * Niedopuszczalny zapach stęchlizny. 1. Zamawiający zastrzega, iż całośćć lub część zamówienia nie może być powierzona podwykonawcom. 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i równoważnych. 3. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych określonych w Sekcji I. 5. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi bez zastosowania aukcji elektronicznej. 6. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w artykule 67 ust. 1 pkt 7 Ustawy Pzp. 21

22 Harmonogram dostaw. Dostawy realizowane będą od dnia 1 września 2011 r. do dnia. 30 czerwca 2012 r. Dostawca dostarczy towar na podstawie zamówienia telefonicznego w terminie określonym podczas składania zamówienia. Dostawy realizowane będą 2 razy w tygodniu w poniedziałki i środy najpóźniej do godziny 8 rano. Dostawca wystawiać będzie fakturę VAT lub rachunek 2 raz w tygodniu. Płatności odbywać się będą w formie przelewu z terminem płatności 14 dni od daty otrzymania faktury lub rachunku. Inne warunki dostawy 1. W przypadku nie wyczerpania przedmiotu zamówienia dostawca nie może zadać jego wyrównania 2 Dostawca dostarczy przedniot zamówienia własnym transportem i na własny koszt, który jest wkalkulowany w cenę towaru samochodem spełniającym normy dla danej grupy towarów 3. Dostawca dostarczał będzie towar świeży najwyższej jakości 5 Towar złej jakości - kolor, zapach., zanieczyszczenia może ulec zwrotowi a dostawca zobowiązany jest wymienić go na właściwy 6 Dostawca dopuszcza dostawę mięsa zmielonego lub poporcjowanego na wyraźną prośbę zamawiającego 22

23 Załącznik Nr 8a do SIWZ FORMULARZ CENOWY Zadanie 1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa mięsa do kuchni działającej przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 341 im. Twórców Literatury Dziecięcej Warszawa, ul. Oławska 3 Lp. Produkt jednostka miary Przewidywana Ilość 1 Schab środkowy b/k kg Łopatka kg Szynka b/k i skóry kg Mięso wołowe b/k kg Mięso wołowe z/k kg 60 6 Boczek wędzony kg 55 7 Kiełbasa cienka kg Ogonówka wędzona kg 55 9 Słonina kg Filety z kurczaka kg Udziec z kurczaka kg Korpusy z kurczaka kg Kura rosołowa kg Udziec z indyka kg Karkówka kg Filet z piersi indyka kg 340 Cena jednostkowa brutto Razem: Wartość brutto Za całe zamówienie oferuję cenę brutto w zł. ( słownie.. ) w tym..% VAT. ( data, pieczęć, podpis ) 23

24 Załącznik Nr 8b do SIWZ FORMULARZ CENOWY Zadanie 2 Przedmiotem zamówienia jest dostawa warzyw i owoców do kuchni działającej przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 341 im. Twórców Literatury Dziecięcej Warszawa, ul. Oławska 3 Lp. Produkt jednostka miary Przewidywana Ilość 1 Buraki kg Brokuły szt Cebula kg Cukinia kg 30 5 Czosnek szt 50 6 Fasola kg Groch kg 70 8 Kapusta biała szt Kapusta kwaszona kg Kapusta pekińska kg Kalafior szt Koper pęczek 710 Kapusta 13 czerwona kg Marchew kg Natka pietruszki pęczek Ogórki zielone kg Ogórki kwaszone kg Pietruszka kg Papryka kg Pomidory kg Por kg Pieczarki kg Rzodkiewka pęczek Rzepa biała kg Seler kg Sałata szt Szczypiorek pęczek Ziemniaki kg Arbuz kg Brzoskwinie kg Banany kg Gruszki kg Jabłka kg Kiwi kg Nektarynki kg 550 Cena jednostkowa brutto Wartość brutto 24

25 36 Mandarynki kg Pomarańcze kg Śliwki kg Truskawki kg Winogrona kg 600 RAZEM: Za całe zamówienie oferuję cenę brutto w zł. ( słownie.. ) w tym..% VAT.. ( data, pieczęć, podpis ) 25

26 Załącznik Nr 9a do SIWZ WZÓR UMOWA Nr / 2011 Zawarta w Warszawie dnia.. r. pomiędzy:miastem Stołecznym Warszawa Dzielnica Bemowo z siedzibą w Warszawie ul. Powstańców Śląskich 70 zwanym dalej Zamawiającym, w imieniu którego działa na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta m. st. Warszawy znak PW-0158/3754/2006 z dnia r. Krystyna Gawrjołek Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 341 im. Twórców Literatury Dziecięcej w Warszawie ul. Oławska 3. a.. Na podstawie art. 39 Ustawy o Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. nr 113 poz. 759 z 2010 roku )została zawarta umowa o następującej treści: PRZEDMIOT UMOWY 1 1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa mięsa do kuchni działającej przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 341 im. Twórców Literatury Dziecięcej, Warszawa ul Oławska 3, w roku szkolnym 2011/ Zadanie 1- zgodnie z zamieszczonym poniżej wykazem. Lp. Produkt jednostka miary 1 Schab środkowy b/k kg Łopatka kg Szynka b/k i skóry kg Mięso wołowe b/k kg 900 Przewidywana Ilość 26

27 5 Mięso wołowe z/k kg 60 6 Boczek wędzony kg 55 7 Kiełbasa cienka kg Ogonówka wędzona kg 55 9 Słonina kg Filety z kurczaka kg Udziec z kurczaka kg Korpusy z kurczaka kg Kura rosołowa kg Udziec z indyka kg Karkówka kg Filet z piersi indyka kg 340 TERMIN I SPOSÓB WYKONANIA UMOWY 2 1. Umowa zawarta zostaje na czas określony tzn. od 1 września 2011 r. do 30 czerwca 2012 r. 2. Zamawiający złoży zamówienie z wyprzedzeniem jednodniowym drogą telefoniczną Dostawca zobowiązany jest zrealizować dostawę we wskazanym terminie w partiach określonych przez Zamawiającego. 3. Dostawy odbywać się będą od poniedziałku do czwartku najpóźniej do godziny 8 rano. WYNAGRODZENIE 3 1. Dostawca zobowiązuje się do zachowania stałej ceny, w wartość której zostały wkalkulowane ceny transportu, na czas trwania umowy, zgodnie ze złożonym formularzem ofertowym stanowiącym załącznik nr. do niniejszej umowy. 2. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci na rzecz Dostawcy wynagrodzenie na podstawie wystawionej faktury z zaznaczeniem, że płatnikiem jest Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 341 im. Twórców Literatury Dziecięcej, Warszawa ul Oławska 3, NIP: Wynagrodzenie płatne będzie przelewem w ciągu 14 dni od daty otrzymania faktury od Dostawcy. 27

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z) 1 Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ursus Plac Czerwca 1976r. Nr 1 02-495 Warszawa NIP 525-22-48-481 tel. (022) 478-60-00, fax. (022) 478-60-11 www.ursus.warszawa.pl e-mail: epastuszko@ursus.warszawa.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 5/2014/PCM Nazwa zadania: Dostawa leków dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Sygnatura postępowania: BZP/19/DI/2013 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO art. 39 ustawy

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W BIAŁYMSTOKU ul. Kombatantów 7 15 110 Białystok SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W BIAŁYMSTOKU ul. Kombatantów 7 15 110 Białystok SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W BIAŁYMSTOKU ul. Kombatantów 7 15 110 Białystok SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. Usługi transportu dla potrzeb Opery Wrocławskiej

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. Usługi transportu dla potrzeb Opery Wrocławskiej ZP/PN/14/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w procedurze właściwej dla wartości zamówienia poniżej 207 000 euro na realizacje zamówienia publicznego pn: Usługi

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: dostawa bonów towarowych ZZ-2110-28/2013

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: dostawa bonów towarowych ZZ-2110-28/2013 Zamek Królewski w Warszawie Pomnik Historii i Kultury Narodowej 00-277 Warszawa, Plac Zamkowy 4 NIP 526 000 13 12 REGON 000860582 tel.: (0-22) 3555432, tel/fax: (0-22) 3555219 e-mail: prawny@zamek-krolewski.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Malbork, 2015-03-06 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZGKiM/D/1/03/2015. Nazwa zadania: Sukcesywna dostawa betonu zwykłego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający: Minister Finansów Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Nr sprawy: 430000-ILGW.271.3.2015 Zatwierdzam Z up. Ministra Finansów Zastępca Dyrektora Izby Celnej w Toruniu

Bardziej szczegółowo

Łódź, 22.04.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Łódź, 22.04.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Łódź, 22.04.2015 r. dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZPKWŁ.271.2.2015. Nazwa zadania: 1. Termomodernizacja budynku siedziby

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie ul. Lipińska 2, 01-833 Warszawa REGON: 014931762, NIP:521 29 92 374 Tel: (22) 5997100, fax 5997101 www.bip.wcpr.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIE

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Do postępowania o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Do postępowania o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. Zamawiający: Politechnika Poznańska pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5 60-965 Poznań NIP 777-00-03-699 www.put.poznan.pl Godziny urzędowania 7.00-15.00 tel. 061 665 3538 fax 061 665 3738 Specyfikacja Istotnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) ZSP.271.1.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) PRZETARG NIEOGRANICZONY W TRYBIE ART.39 USTAWY-PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ( T.J. DZ.U. z 2013r., POZ.907 ZE ZM. ) NA ; ROBOTY REMONTOWE

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Dostawę sprzętu teleinformatycznego dla Komendy Miejskiej PSP w Łodzi

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Dostawę sprzętu teleinformatycznego dla Komendy Miejskiej PSP w Łodzi Zamawiający: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi ul. Zgierska 47 91-446 Łódź Znak sprawy MK.2370.12.2014 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Dostawę sprzętu teleinformatycznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy: WZP.271.28.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej specyfikacją lub SIWZ sporządzona dla usługi ubezpieczeniowej, której wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Wrocław, dnia 07.07.2015 r. Numer referencyjny postępowania: ZP/PN/15/2015 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: Informacje o zamawiającym Tryb udzielenia zamówienia

SPIS TREŚCI: Informacje o zamawiającym Tryb udzielenia zamówienia SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ I ROZDZIAŁ II ROZDZIAŁ III ROZDZIAŁ IV ROZDZIAŁ V ROZDZIAŁ VI ROZDZIAŁ VII ROZDZIAŁ VIII ROZDZIAŁ IX ROZDZIAŁ X ROZDZIAŁ XI ROZDZIAŁ XII ROZDZIAŁ XIII ROZDZIAŁ XIV ROZDZIAŁ XV ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia przetarg nieograniczony SPIS TREŚCI

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia przetarg nieograniczony SPIS TREŚCI Specyfikacja istotnych warunków zamówienia przetarg nieograniczony Ubezpieczenie grupowe na życie pracowników Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze oraz ich współmałżonków i pełnoletnich dzieci SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Świadczenie regularnych usług przewozowych w postaci dowozów dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie gminy Nowe Miasteczko

Świadczenie regularnych usług przewozowych w postaci dowozów dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie gminy Nowe Miasteczko ZAMAWIAJĄCY: GMINA NOWE MIASTECZKO ul. Rynek 2 67-124 Nowe Miasteczko tel. 68-3888153 faks 68-3888461 NIP 925-19-58-478 REGON 970770340 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Sukcesywne usługi drukowania plakatów i ulotek

Sukcesywne usługi drukowania plakatów i ulotek SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 4 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.) zwanej dalej ustawą, Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: 99-100 Łęczyca, ul. Zachodnia 6 Regon: 610320540 NIP: 775-10-58-587 KRS: 0000051310 tel. 24 388 2601 fax 24 388 2264 e-mail: zozleczy@wp.pl www.zozleczyca.pl Certyfikat ISO 9001 : 2008 PEŁNOMOCNIK:

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Warszawa, 21.01.2015 r. ZAMAWIAJĄCY: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-030 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 21/dost./2010 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Nadleśnictwo Skrwilno SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zn. spr: SA 2710-6-4/2012 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Zakup fabrycznie nowej samobieżnej równiarki do równania dróg. Nadleśnictwo Skrwilno,

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA ul. Podgórna 22 65-424 Zielona Góra

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA ul. Podgórna 22 65-424 Zielona Góra PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA ul. Podgórna 22 65-424 Zielona Góra Zielona Góra, 27 listopada 2012 r. ZP.271.120.3.2012 RISS 2104682 ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) PGKiM Sp. z o. o. ul. 1 Maja 28/30 95-070 Aleksandrów Łódzki tel. 0 42 712-11-94 fax 0 42 276-43-49 www.pgkimal.pl zam_pub@pgkimal.pl Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 5/2014 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: RGPiN.271.19.2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na: Zakup oleju opałowego lekkiego wraz z transportem do obiektów Gminy Raciechowice na sezon grzewczy 2012/2013 Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup aparatu do Real-Time PCR (1 egz.)- znak postępowania: IOR/ZP/D/Ap.PCR/2011. I. Nazwa (firma) i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk ul. Radzikowskiego 152 31-342 Kraków Znak sprawy: DZP-271-44/13 Kraków, 12 września 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo