Biuletyn KRD. W tym numerze: Nr 8 Kwiecień Posiedzenie Zarządu KRD w Łodzi, 2-4 marca 2012 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Biuletyn KRD. W tym numerze: Nr 8 Kwiecień 2012. Posiedzenie Zarządu KRD w Łodzi, 2-4 marca 2012 r."

Transkrypt

1 Biuletyn KRD Posiedzenie Zarządu KRD w Łodzi, 2-4 marca 2012 r. W dniach 2 4 lutego odbyło się drugie posiedzenie Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktoranto w z udziałem zaproszonych gos ci. Robert Kilian czyk (Przewodniczący) i Anna Mrozowska (Wiceprzewodnicząca) zrelacjonowali przebieg spotkania z Minister Nauki i Szkolnictwa Wyz szego, prof. Barbarą Kudrycką, podczas kto rego poruszane były m.in. tematy dotyczące dotacji projakos ciowej, organizowanych pod patronatem KRD konferencji oraz zniz ek PKP dla doktoranto w Polskiej Akademii Nauk. Następnie zgromadzeni poinformowani zostali przez Przewodniczącego KRD o pracach nad regulaminem stypendio w, kto re mają byc przyznawane od nowego roku akademickiego przez Narodowe Centrum Nauki. Lena Wojewo dzka (Akademia Leona Koz min skiego w Warszawie), Karina Nowak (Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach) oraz Krzysztof Budka (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy) zrelacjonowali stan przygotowan do konferencji związanych z tematyką szkolnictwa wyz szego, kto re zaplanowane zostały na okres letni (szczego łowe informacje na dalszych stronach oraz w następnych numerach Biuletynu). Podczas posiedzenia Zarządu poruszona została takz e kwestia funkcjonowania Samorządu Doktoranto w Polskiej Akademii Nauk oraz Komisji Uczelni Medycznych. Wojciech Wyszyn ski, członek Komisji Prawnej KRD, przedstawił analizę prawną kwestii ulg doktoranckich we wszystkich s rodkach komunikacji publicznej. Podczas posiedzenia w Łodzi udało się takz e dopiąc ostatnie sprawy związane ze zjazdem Eurodoc w Krakowie. Anna Mrozowska Nr 8 Kwiecień 2012 W tym numerze: Posiedzenie Zarządu KRD w Łodzi EURODOC w Krakowie Posiedzenie Zarządu KRD w Krakowie Dotacja projakościowa Prace nad zmianami w przepisach dotyczących szkolnictwa wyższego Ulgi doktoranckie w opłatach za przejazdy Ubezpieczenie OC a doktoranci Informacje Pełnomocnika KRD ds. osób z niepełnosprawnością Z posiedzeń Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego Badanie ankietowe Doktoranci 2011 Konferencje Posiedzenie Zarządu KRD na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego

2 EURODOC w Krakowie W dniach marca 2012 r. w Krakowie odbyła się coroczna Konferencja oraz zjazd sprawozdawczowyborczy organizacji EURODOC. Nad przebiegiem wydarzenia czuwali organizatorzy z Akademii Go rniczo - Hutniczej oraz Uniwersytetu Jagiellon skiego. W prace włączyło się takz e Krakowskie Porozumienie Doktoranto w, a Krajowa Reprezentacja Doktoranto w objęła wydarzenie swoim patronatem. EURODOC to międzynarodowa federacja zrzeszająca doktoranto w i młodych naukowco w z 33 krajo w Unii Europejskiej i Rady Europy. Reprezentuje ona interesy doktoranto w i młodych naukowco w na szczeblu europejskim w dziedzinie edukacji, badan i rozwoju zawodowego oraz pracuje nad polepszeniem programo w studio w doktoranckich i standardo w prowadzonych badan w Europie. Zadaniami organizacji jest m.in. wspieranie wymiany informacji na temat sytuacji doktoranto w i młodych naukowco w w Europie, organizacja spotkan i debat młodych naukowco w. Przedstawiciele EURODOC uczestniczą ro wniez w opracowywaniu wytycznych związanych ze Szkolnictwem Wyz szym i Badaniami w Europie. Wszystkie te zadania mają na celu poprawę warunko w młodych naukowco w, zaro wno poprzez zaangaz owanie się w badania naukowe, jak i politykę dotyczącą Szkolnictwa Wyz szego, a takz e promowanie interdyscyplinarnej komunikacji między os rodkami naukowymi. Polskimi delegatami na konferencję Eurodoc 2012 byli Klaudia Czopek (doktorantka AGH, wiceprzewodnicząca Uczelnianej Rady Samorządu Doktoranto w AGH oraz pełnomocnik Krajowej Reprezentacji Doktoranto w ds. międzynarodowych) oraz Robert Kilian czyk (doktorant SGGW, Przewodniczący Krajowej Reprezentacji Doktoranto w). Podczas spotkania sprawozdawczo wyborczego do władz EURODOC wybrana została polska przedstawicielka - Klaudia Czopek. Kolejnym sukcesem, jakim moz e pochwalic się polski komitet organizacyjny, jest powołanie koordynatora komisji EURODOC ds. oso b z niepełnosprawnos cią, kto rej pomysłodawcą i koordynatorem został Maciej Boro wka, jeden z młodych naukowco w na Akademii Go rniczo-hutniczej. Mamy nadzieje, z e udział naszych polskich delegato w w zarządzie oraz komisjach wniesie wiele nowych pomysło w i idei do organizacji, jaką jest EURODOC. Głos Polski jest stale zauwaz any na poziomie europejskich organizacji związanych z młodymi naukowcami i, co najwaz niejsze, jest on znaczący i potrzebny. Jeszcze raz gratulujemy i z yczymy duz o sukceso w! Klaudia Czopek, Robert Kiliańczyk Posiedzenie Zarządu KRD w Krakowie W dniu 25 marca odbyło się trzecie posiedzenie Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktoranto w oraz zaproszonych gos ci. Podsumowano kwestie związane z uzyskaniem osobowos ci prawnej przez KRD, w tym wszelkich niezbędnych dokumento w oraz okres lono warunki wspo łpracy z księgowos cią. Wciąz duz ym problemem dla KRD jest brak niezalez nego lokalu. Po uzyskaniu odmownej decyzji od Burmistrza Dzielnicy S ro dmies cie rozpoczęły się poszukiwania lokalu na rynku komercyjnym. Mamy nadzieję, z e do kon ca kwietnia zostanie wyłoniona najlepsza oferta i uda się rozpocząc procedurę przenoszenia do nowej siedziby. Sprzęz one są z tym takz e nasze kolejne działania dotyczące m.in. przygotowania materiało w informacyjnych oraz promocyjnych na temat KRD. Udało się nawiązac wspo łpracę z Biurem Urzędu Patentowego, co zaowocuje serią szkolen dla doktoranto w z zakresu prawa własnos ci intelektualnej oraz praw pokrewnych. Stworzono takz e grupy robocze pracujące nad projektami związanymi z ubezpieczeniami OC dla doktoranto w, osobami z niepełnosprawnos cią, oraz omo wiono postępy prac nad tworzeniem poradnika dla doktoranta. Rozpoczęły się ro wniez kolejne prace nad aktualizacją naszej bazy mailingowej. Trwają działania zmierzające do utworzenia funkcji Rzecznika Prasowego KRD, kto ry pos redniczyłby w kontaktach z mediami i dbał o włas ciwy opis wydarzen, w kto rych KRD było widoczne. Zapraszamy wszystkie chętne osoby do przesyłania swoich zgłoszen na adres (skontaktujemy się z wybranymi osobami). Przy okazji chciałbym podziękowac wszystkim osobom działającym razem z KRD za pomoc okazaną w pierwszym kwartale tego roku i liczę na dalszą udaną wspo łpracę! Robert Kiliańczyk

3 Kilka słów na temat dotacji projakościowej Zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji projakos ciowej przysługuje doktorantom na pierwszym roku studio w doktoranckich, kto rzy osiągnęli bardzo dobre wyniki w nauce w trakcie studio w drugiego stopnia albo jednolitych studio w magisterskich lub w postępowaniu rekrutacyjnym oraz doktorantom na drugim roku i kolejnych latach studio w doktoranckich, kto rzy wyro z niał się osiągnięciami w pracy badawczej lub osiągnięciami artystycznymi w poprzednim roku studio w, w uczelniach publicznych i niepublicznych. Tryb przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego ustala regulamin okres lony przez rektora danej uczelni, po uzyskaniu opinii włas ciwego organu samorządu doktoranto w. Rektor przyznaje zwiększenie stypendium na wniosek zainteresowanego doktoranta, po uzyskaniu opinii komisji doktoranckiej, włas ciwej ro wniez do opiniowania wniosko w o przyznanie stypendium doktoranckiego, kto ra sporządza ranking wnioskodawco w, według ustalonych kryterio w. Uprawnienie do otrzymywania zwiększenia stypendium przysługuje 30% najlepszych doktoranto w na poszczego lnych latach studio w doktoranckich. W gestii uczelni pozostaje ewentualny podział s rodko w na jej poszczego lne podstawowe jednostki organizacyjne wydaje się to niezwykle zasadne w przypadku duz ego zro z nicowania prowadzonych studio w doktoranckich. Doktorantowi znajdującemu się w grupie 30 procent najlepszych doktoranto w, kto remu nie przyznano stypendium doktoranckiego, przyznaje się s rodki finansowe w wysokos ci kwoty zwiększenia stypendium. Zwiększenie to staje się stypendium doktoranckim. Nie ma w tym przypadku zastosowania obwarowanie, iz stypendium doktoranckie nie moz e byc niz sze niz 60 procent minimalnego wynagrodzenia zasadniczego asystenta ustalonego w przepisach o wynagradzaniu nauczycieli akademickich. Wysokos c kwoty zwiększenia nie moz e byc niz sza niz 800 zł miesięcznie. Zwiększenie przyznawane jest na rok akademicki i jest wypłacane przez 12 miesięcy. Jez eli zwiększenie zostało przyznane w miesiącu po z niejszym niz paz dziernik, doktorantowi przysługuje spłata s wiadczenia za miesiące przypadające przed wydaniem decyzji. Uprawnienie do otrzymywania zwiększenia stypendium przysługuje od dnia 1 stycznia 2012 roku mogą o nią wnosic takz e doktoranci ostatniego roku studio w doktoranckich (ro wniez jez eli ukon czyli studia wczes niej pod warunkiem uzyskania oceny wyro z niającej rozprawy doktorskiej). Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyz szym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, ze zm.) Rozporządzanie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyz szego z dnia 5 paz dziernika 2011 r. w sprawie studio w doktoranckich oraz stypendio w doktoranckich (Dz. U Nr 225, poz. 1351) Anna Mrozowska Prace nad zmianami w przepisach dotyczących szkolnictwa wyższego W dniu 19 marca 2012 roku odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu do spraw zmian przepiso w prawnych w zakresie szkolnictwa wyz szego. Było to pierwsze robocze spotkanie, mające na celu okres lenie wizji wspo łpracy oraz przedstawienie członkom celo w powołania. W związku z tym, z e zespo ł ten otrzymał od Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyz szego prof. Barbary Kudryckiej prawo do zgłaszania wszelkich uwag dotyczących zaro wno Ustawy o Szkolnictwie o Wyz szym, jaki i innych ustaw i rozporządzen dotyczących szkolnictwa wyz szego, zwracamy się z pros bą do wszystkich doktoranto w o przesyłanie do Krajowej Reprezentacji Doktoranto w wszelkich swoich sugestii. Będzie to dla KRD wielka pomoc w pracach, a jednoczes nie moz liwos c stworzenia platformy dialogu, poprzez kto rą na forum ogo lnopolskim będą mogły zostac poruszone wszelkie przypadki nieprawidłowos ci, luk prawnych oraz wskazane dobre praktyki. Wszelkie informacje prosimy przesyłac na adres w temacie wpisując Zmiany Ustawy/ Rozporządzen. Z go ry dziękujemy za Waszą pomoc! Robert Kiliańczyk

4 Ulgi doktoranckie w opłatach za przejazdy Ustawą z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyz szym ( ) przyznano doktorantom uprawnienie do korzystania z ulg w opłatach za przejazdy s rodkami publicznego transportu zbiorowego. Ustawodawca wprowadził w stosunku do ro z nych s rodko w transportu odmienne regulacje w przedmiocie wysokos ci przyznanych ulg, rodzajo w bileto w uprawniających do jej przyznania, a takz e granicy wiekowej uprawnionych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, doktorantom do ukon czenia 35 roku z ycia przysługuje ulga w wysokos ci 51 % w opłatach za przejazdy pociągami osobowymi i pospiesznymi na podstawie bileto w jednorazowych i imiennych miesięcznych oraz pociągami ekspresowymi i autobusami w komunikacji zwykłej i przyspieszonej, na podstawie bileto w jednorazowych. Jednoczes nie ustawodawca wprowadził moz liwos c wprowadzenia przez włas ciwe jednostki samorządu terytorialnego uprawnienia do korzystania przez doktoranto w z ulgi w opłatach za przejazdy s rodkami komunikacji miejskiej. Ulga ta moz e wynosic 50% opłaty i byc przyznawana bez ograniczen wiekowych oraz na podstawie wszystkich rodzajo w bileto w. Wbrew powszechnemu poglądowi, pojęcie s rodko w komunikacji miejskiej obejmuje nie tylko linie komunikacyjne w granicach administracyjnych pojedynczych miast, ale ro wniez pojedynczych gmin oraz w wypadku zawarcia porozumienia lub utworzenia związku międzygminnego, w granicach administracyjnych: gmin sąsiadujących, łącznie miast i gmin, kilku miast, albo łącznie miast i gmin sąsiadujących, wszakz e z wyłączeniem powiatowych, przewozo w wojewo dzkich i międzywojewo dzkich. W praktyce, dla okres lenia czy w danym s rodku komunikacji przysługuje obligatoryjna ulga za przejazdy komunikacją autobusową, czy fakultatywna i zalez na od decyzji włas ciwej jednostki samorządu terytorialnego ulga za przejazdy komunikacją miejską, istotnym jest zdefiniowanie obszaru danej linii komunikacyjnej w konteks cie granic administracyjnych jednostek terytorialnych i następnie weryfikacja obowiązywania podstawy prawnej w formie porozumienia lub związku międzygminnego, międzymiastowego albo gminnomiastowego w tym przedmiocie. Powyz sze sprowadza się do wywiadu we włas ciwych urzędach gmin lub miast. Podsumowując, zwaz ywszy fakultatywny charakter ulgi w opłatach za przejazdy s rodkami komunikacji miejskiej, nalez y inicjowac działania mające na celu jej wprowadzenie przez włas ciwe jednostki samorządu terytorialnego. Wojciech Wyszyński Ubezpieczenie OC a doktoranci Waz nym tematem ws ro d spraw doktoranto w, jest kwestia wykupienia ubezpieczenia OC przez poszczego lne jednostki (wydziały) uczelni, dla tych spos ro d Nas, kto rzy prowadzą zajęcia o charakterze c wiczen czy laboratorio w. Chodzi tu szczego lnie o zajęcia podczas kto rych studenci pod opieką doktoranta prowadzą prace z uz yciem niebezpiecznych substancji, czy narzędzi - gdzie łatwo moz e dojs c do wypadku. Z problemu nie są do kon ca wyłączeni doktoranci kierunko w nie technicznych, czy nie przyrodniczych, albowiem takz e w przypadku zwykłych c wiczen, przy przysłowiowej tablicy, moz e zdarzyc się wypadek z udziałem studenta. Nie zapominajmy tez o sytuacji, gdy doktorant bierze udział w warsztatach terenowych, objazdach naukowych czy wykopaliskach gdzie moz e odpowiadac za jakąs grupę studento w lub jakąs częs c terenu, gdzie są prowadzone prace. Tam tez przeciez, moz e zdarzyc się jakies nieszczęs cie za kto re doktorant jako osoba prowadząca lub wspo łprowadząca zajęcia moz e zostac pociągnięty do odpowiedzialnos ci. W sytuacji gdy zajęcia takie prowadzi nauczyciel akademicki zatrudniony na uczelni, automatycznie jest dla niego wykupywane tego typu ubezpieczenie. Niestety, często sprawa OC dla c wiczeniowca jest z jakis przyczyn pomijana, w przypadku gdy zajęcia prowadzi doktorant. Dlatego mocno rekomendujemy uczelnianym samorządom jak i samym doktorantom, by dowiedziec się w odpowiedniej komo rce zajmującej się sprawami pracowniczymi, jak na Waszej uczelni/ wydziale wygląda sytuacja z wykupieniem OC, szczego lnie dla doktoranto w prowadzących zajęcia c wiczeniowe w postaci laboratorio w, wykopalisk czy prac terenowych. Piotr Czerwiński

5 Informacje Pełnomocnika Zarządu KRD ds. osób z niepełnosprawnością Pełnomocnik Zarządu KRD na spotkaniu w biurze Rzecznika Praw Obywatelskich W Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich odbyło się spotkanie pos więcone potrzebie ratyfikacji przez Polskę Konwencji Praw Oso b Niepełnosprawnych. W spotkaniu tym wzięli udział eksperci z Komisji Sejmu RP ds. Polityki Społecznej i Rodziny, Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, uczelni wyz szych oraz organizacji pozarządowych. Pełnomocnik Zarządu KRD ds. oso b z niepełnosprawnos cią, Damian Dudała, w swoim wystąpieniu pn. Edukacja oso b z niepełnosprawnos cią w s wietle Konwencji ONZ przedstawił najwaz niejsze problemy w obszarze dostępu oso b z niepełnosprawnos cią do szkolnictwa wyz szego, w szczego lnos ci w zakresie dydaktyki, administracji i badan naukowych. Podkres lił, z e bez wspo łpracy m.in.: z Pełnomocnikiem Rządu ds. Oso b Niepełnosprawnych czy Pełnomocnikiem Parlamentu Studento w RP ds. Studento w z Niepełnosprawnos ciami trudno będzie podejmowac jakiekolwiek działania. Tego wymaga nie tylko specyfika problemo w, ale tez szeroko pojęty nurt polityki społecznej. Warto podkres lic, z e w tym samym dniu Rząd RP podjął uchwałę dotyczącą ratyfikacji Konwencji o prawach oso b niepełnosprawnych. Konwencja, podpisana przez Polskę w marcu 2007 r., ma zapewnic osobom niepełnosprawnym takie same prawa i obowiązki, z jakich korzystają inni członkowie społeczen stwa. Damian Dudała Ubezpieczenia dla doktorantów Jednym z problemo w zgłaszanych przez doktoranto w jest kwestia ubezpieczen np. podczas realizacji projekto w badawczych. O ile w przypadku projekto w naukowych w obszarze nauk s cisłych, przyrodniczych, technicznych oraz medycznych i nauk o zdrowiu sytuacja wygląda dobrze, o tyle w pozostałych nieciekawie. Konieczne zatem jest podjęcie działan w kierunku zdiagnozowania sytuacji. W tym celu powołano Zespo ł roboczy pod kierunkiem Pełnomocnika Zarządu KRD ds. oso b z niepełnosprawnos cią. Pierwsze spotkanie Zespołu odbyło się 5-6 kwietnia br. w siedzibie Dolnos ląskiej Szkoły Wyz szej we Wrocławiu. Damian Dudała Dotacja celowa na rzecz doktorantów z niepełnosprawnością 8 lutego 2012 r. ukazało się Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyz szego w sprawie sposobu podziału dotacji z budz etu pan stwa dla uczelni publicznych i niepublicznych, gdzie w 10 okres lono sposo b podziału dotacji dla uczelni publicznych i niepublicznych na zadania związane ze stwarzaniem studentom i doktorantom, będącymi osobami niepełnosprawnymi, warunko w do pełnego udziału w procesie kształcenia. Pojawienie się Rozporządzenia MNiSW wynika ze znowelizowanej ustawy Prawo o szkolnictwie wyz szym z dnia 27 lipca 2005 r. gdzie Art mo wi: Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego określi, w drodze rozporządzenia: 2) sposób podziału dotacji, o której mowa w art. 94 ust. 1 pkt 7 i ust. 4 oraz art. 94a, biorąc pod uwagę w szczególności liczbę studentów i doktorantów, w tym znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej oraz liczbę studentów i doktorantów, będących osobami niepełnosprawnymi, 3) tryb udzielania oraz zasady i tryb rozliczania dotacji, o której mowa w art. 94 ust. 1 pkt 10 aby zapewnić efektywne wydatkowanie tych środków, z uwzględnieniem jakości kształcenia. Warto podkres lic, iz ustawodawca wprost zapisał, z e dotacja zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 11 ma charakter podmiotowy (art. 94c). Art. 94c. Środki finansowe przyznawane na finansowanie zadań, określonych w art. 94 ust. 1 pkt 1 9 i 11 oraz art. 94b ust. 1 są przekazywane w formie dotacji podmiotowej, a środki finansowe na dofinansowanie lub finansowanie kosztów realizacji inwestycji, a także zakupów środków trwałych służących kształceniu studentów i doktorantów, będących osobami niepełnosprawnymi, określone w art. 94 ust. 1 pkt 10 są przekazywane w formie dotacji celowej. Nalez y dodac, iz w znowelizowanej ustawie Prawo o szkolnictwie wyz szym dodano jeden bardzo waz ny, z punktu widzenia doktoranto w, zapis, a mianowicie, z e podstawowymi zadaniami uczelni, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, jest: (..) stwarzanie osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia i w badaniach naukowych ( Art. 13, ust. 9). Damian Dudała

6 Dostęp doktorantów z niepełnosprawnością do krajowych i międzynarodowych programów finansujących naukę Pod takim tytułem w okresie od kwietnia do wrzes nia 2012 r. będzie realizowany projekt badawczy, kto ry ma na celu diagnozę obecnych moz liwos ci korzystania z programo w finansujących naukę przez doktoranto w z orzeczoną niepełnosprawnos cią. Jak wynika ze wstępnego rozpoznania najczęs ciej zgłaszanymi problemami przez samych doktoranto w z niepełnosprawnos cią jest niewystarczające, a w niekto rych przypadkach zupełny brak, uwzględniania dodatkowych koszto w wynikających z niepełnosprawnos ci czy innych problemo w zdrowotnych. Wynika zatem z tego, z e doktorant starający się o dofinansowanie na realizację i/ lub udział w projekcie o charakterze naukowym z programo w krajowych czy międzynarodowych często nie moz e liczyc na pokrycie dodatkowych koszto w. Niezbędny jest zatem przegląd obecnych, krajowych i międzynarodowych, programo w oferujących granty, stypendia i inne formy wsparcia pod kątem moz liwos ci pokrywania dodatkowych koszto w wynikających z niepełnosprawnos ci czy innych problemo w zdrowotnych. Projekt będzie realizowany pod kierunkiem Pełnomocnika Zarządu KRD ds. oso b z niepełnosprawnos cią. Efektem kon cowym będzie raport zawierający analizę poszczego lnych programo w wraz z rekomendacjami, kto ry ukaz e się we wrzes niu 2012 r. Damian Dudała Z posiedzeń Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego Pierwszy kwartał 2012 r. wprowadził wiele zmian w funkcjonowaniu Rady Gło wnej. Na mocy znowelizowanej Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyz szym z dnia 18 marca 2011 r. Rada Gło wna Szkolnictwa Wyz szego stała się Radą Gło wną Nauki i Szkolnictwa Wyz szego (RGNSW). Konsekwencją zmian było takz e uzupełnienie składu członko w o przedstawicieli Polskiej Akademii Nauk, instytuto w badawczych oraz pracodawco w. W sumie skład Rady powiększył się o 12 oso b i obecnie liczy ona 45 członko w. Przewodniczącym RGNSW pozostaje prof. dr hab. Jo zef Lubacz. Nowelizacja zmieniła ro wniez formę wyboru dwo ch przedstawicieli uczestniko w studio w III stopnia. Od 2005 r. byli oni wybierani przez elektoro w na ogo lnopolskim spotkaniu wyborczym, natomiast od 1 stycznia 2012 r. za ich wybo r odpowiada Krajowa Reprezentacja Doktoranto w (KRD). W drodze konkursu przeprowadzonego w styczniu 2012 r. przez KRD na przedstawicieli s rodowiska doktoranto w w Radzie Gło wnej Nauki i Szkolnictwa Wyz szego (lata ) powołani zostali mgr Ewelina Dyląg (Uniwersytet Jagiellon ski) oraz mgr Dominik Bien (Uniwersytet Gdan ski). Pierwsze posiedzenie RGNSW w roku 2012, poza sprawami biez ącymi, pos więcone zostało na organizację pracy: przyjęto zmiany w Statucie Rady Gło wnej wynikające z zapiso w znowelizowanej Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyz szym oraz zreorganizowano Komisje Rady Gło wnej. Rozwiązana została Komisja Rozwoju i Organizacji Szkolnictwa Wyz szego oraz Komisja Prawna, powołano Komisję Ekonomiczno - Prawną, Komisję Kształcenia, Komisję Nauki i Komisję Uprawnien Akademickich. Mgr Dominik Bien uczestniczy w pracach Komisji Ekonomiczno - Prawnej oraz Komisji Kształcenia, natomiast mgr Ewelina Dyląg bierze udział w działaniach Komisji Nauki i Komisji Uprawnien Akademickich. Ponadto zgodnie z 12 ust. 5 oraz 8 ust. 4 Statutu Rada Gło wna wybrała dra Mariana Szczerka, przedstawiciela instytuto w badawczych oraz mgr Ewelinę Dyląg na członko w Prezydium Rady Gło wnej. Jednym z punkto w posiedzenia plenarnego było takz e wystąpienie Rzecznika Praw Absolwenta mgr Bartłomieja Banaszaka, powołanego na podstawie art. 46d Ustawy Prawo o szkolnictwie wyz szym. Poinformował on o zamierzeniach i moz liwych obszarach działalnos ci Rzecznika Praw Absolwenta. Podczas lutowego posiedzenia plenarnego RGNSW, w ramach Jubileuszu 20-lecia istnienia Forum Akademickiego (FA), redaktor naczelny Piotr Kieracin ski przypomniał historię powstania ogo lnopolskiego miesięcznika informacyjno-publicystycznego FA, kto ry od 20 lat jest miejscem wymiany mys li s rodowiska akademickiego i naukowego. Ponadto Minister Nauki i Szkolnictwa Wyz szego prof. dr hab. Barbara Kudrycka wręczyła nagrody laureatom konkursu miesięcznika FA na artykuł popularnonaukowy pod hasłem Skomplikowane i proste. Młodzi uczeni o swoich badaniach. Marzec w RGNSW przynio sł dyskusję na temat problemo w funkcjonowania instytuto w badawczych. W konteks cie spraw doktoranckich niezmiernie istotne było przyjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu oraz przyjęcia regulaminu trybu i zasad wyboru

7 Komisji Dyscyplinarnej do spraw nauczycieli akademickich przy Radzie Gło wnej Nauki i Szkolnictwa Wyz szego na kadencję Na mocy nowych zapiso w w skład Komisji wejdzie dwo ch przedstawicieli doktoranto w. Do tej pory uczestnicy studio w III stopnia nie brali udziału w pracach Komisji. Rada Gło wna Nauki i Szkolnictwa Wyz szego jest wybieralnym organem przedstawicielskim nauki i szkolnictwa wyz szego, wspo łdziała z ministrem włas ciwym do spraw szkolnictwa wyz szego w ustalaniu polityki pan stwa w zakresie szkolnictwa wyz szego, polityki naukowej i innowacyjnej. W zakresie prac biez ących RGNSW zajmuje się opiniowaniem projekto w akto w prawnych dotyczących szkolnictwa wyz szego oraz sporządzaniem opinii w sprawach przedstawionych przez ministra. więcej: Ewelina Dyląg I Ogólnopolska Konferencja Doktorantów i Młodych Naukowców ''Per scientiam ad salutem aegroti'' W dniach marca 2012r. w Bydgoszczy odbyła się Ogo lnopolska Konferencja Doktoranto w i Młodych Naukowco w wszystkich uczelni medycznych. Moz liwos c uczestnictwa w tym waz nym wydarzeniu została poszerzona takz e o młodych badaczy z uczelni niemedycznych, zajmujących się w ramach swych badan tematyką medyczną lub problematyką istotnie związaną z rozwojem medycyny i poszczego lnych dyscyplin medycznych. Krajowa Reprezentacja Doktoranto w była jednym z honorowych patrono w tej konferencji, w imieniu KRD podczas uroczystego otwarcia głos zabrała lek. Anna Dąbrowska- przewodnicząca Komisji ds. Uczelni Medycznych KRD. Duz y odzew s rodowiska naukowego, ponad 100 zgłoszonych prac, s wiadczy o niewątpliwej potrzebie organizowania takich spotkan. Są one wspaniałym dos wiadczeniem dla młodych naukowco w, poniewaz z jednej strony dają moz liwos c zaprezentowania szerszemu gremium własnych wyniko w badan i nabywania umiejętnos ci ich przedstawiania, z drugiej zas strony dają szansę zapoznania się z tematyką badawczą kolez anek i kolego w doktoranto w z innych os rodko w akademickich. A to wszystko pod czujnym okiem znamienitych specjalisto w z ro z nych dziedzin medycyny. Uczestnicy obradowali w kilku sesjach, ustnych i posterowych: Sesji Biomedycznej i Nauk Podstawowych, Sesji Klinicznej oraz Sesji Ogo lnomedycznej i Nauk o Zdrowiu. Prezentacje poddane były ocenie komisji, wręczono wyro z nienia i nagrody. Nalez y podkres lic, z e konferencja nie odbyłaby się, gdyby nie zaangaz owanie wielu oso b, m.in. Komitetu Naukowego z Panem prof. dr hab.n.med. Zbigniewem Włodarczykiem na czele, Komitetu Organizacyjnego z przewodniczącym Panem mgr Maciejem Nowackim oraz wsparciu władz Collegium Medicum w Bydgoszczy. Badanie ankietowe Doktoranci sprawozdanie z prac W dniach 9 11 marca na Uniwersytecie Gdan skim odbyło się spotkanie organizacyjne zespołu, kto rego celem jest opracowanie raportu wraz z rekomendacjami podsumowującego badanie ankietowe Doktoranci Badanie było prowadzone 25 X 30 XII 2011 za pomocą serwisu ankietka.pl i wzięło w nim udział 2716 oso b reprezentujących większos c os rodko w akademickich w kraju (za co serdecznie dziękujemy). W składa zespołu weszli: Dominik Bien (Uniwersytet Gdan ski), Piotr Czerwin ski (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyn skiego w Warszawie), Damian Dudała (Dolnos ląska Szkoła Wyz sza), Ewelina Dyląg (Uniwersytet Jagiellon ski), Andrzej Gierszewski (Uniwersytet Gdan ski), Kinga Kurowska (Politechnika Warszawska), Robert Paprocki (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyn skiego), Dominik Suligowski (Politechnika Warszawska). Raport będzie się składał z następujących działo w tematycznych: kształcenie/dydaktyka; nauka; sprawy socjalne/materialne; samorządnos c ; administracja wydziałowa/uczelniana; analiza poro wnawcza regiono w/ os rodko w akademickich; opis funkcjonowania studio w doktoranckich na wybranych uczelniach. Zakon czenie prac nad raportem planowane jest na sierpien 2012 roku. Dominik Bień Tego rodzaju inicjatywy nalez y propagowac. Moz na miec tylko nadzieję, z e takie konferencje staną się cyklicznymi wydarzeniami, organizowanymi przez wszystkie os rodki medyczne w Polsce. Anna Dąbrowska

8 Zaproszenie na I Ogólnopolską Konferencję Szkoleniową Pomoc materialna dla doktorantów Fundacja Amicus Universitatis Nicolai Copernici i Samorząd Doktoranto w Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu mają zaszczyt zaprosic na I Ogo lnopolską Konferencję Szkoleniową Pomoc materialna dla doktoranto w, kto ra odbędzie się w Toruniu w dniach 4 6 czerwca 2012 r. Celem konferencji jest upowszechnianie wiedzy w zakresie pomocy materialnej dla doktoranto w, wyszkolenie korpusu eksperto w, a takz e stworzenie forum dla oso b zajmujących się pomocą materialną, w tym promowanie tzw. dobrych praktyk. Nowelizacja ustawy Prawo o szkolnictwie wyz szym przyniosła pewne ułatwienia, wczes niej zgłaszane przez s rodowiska doktoranto w, ale nadal uczelnie borykają się z trudnos ciami, kto re mają realny wpływ na efektywnos c pomocy materialnej. System pomocy materialnej sukcesywnie poddawany jest kontroli Najwyz szej Izby Kontroli, a takz e ocenie Polskiej Komisji Akredytacyjnej, w kto rych stwierdza się szereg istotnych nieprawidłowos ci. W ocenie organizatoro w konferencja nie tylko pomoz e zgłębic problematykę związaną z pomocą materialna, ale takz e stworzy szansę nawiązania wspo łpracy między uczelniami i jednostkami naukowymi, kto rych doktoranci objęci zostaną pomocą materialną od 1 paz dziernika br. Podczas konferencji planowane jest podjęcie takich zagadnien jak: pozyskanie s rodko w i budowa funduszu pomocy materialnej dla doktoranto w; organy przyznające pomoc materialną; podmioty uprawnione, czyli status beneficjento w; rodzaje s wiadczen, przesłanki i kryteria; postępowanie w zakresie pomocy materialnej; procedura odwoławcza; postępowanie sądowoadministracyjne; odpowiedzialnos c dyscyplinarna i karna. W związku z powyz szym zaproszenie do udziału w konferencji skierowane jest do oso b zajmujących się pomocą materialną dla doktoranto w przede wszystkim doktoranto w. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc kaz da jednostka moz e maksymalnie delegowac dwie osoby (decyduje kolejnos c zgłoszen ). Szczego łowe informacje (w tym terminarz, opłaty): Jacek Pakuła Konferencja "Model funkcjonowania studiów doktoranckich" w tym roku gościnnie w Bydgoszczy Rada Doktoranto w Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego i Warszawskie Porozumienie Doktoranto w wraz z Krajową Reprezentacją Doktoranto w i Radą Doktoranto w Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego zapraszają do udziału w piątej juz, konferencji z cyklu "Model funkcjonowania studio w doktoranckich". Największa ogo lnopolska konferencja samorządo w doktoranckich odbędzie się w dniach czerwca w Bydgoszczy, a jej tematem będzie ustawa Prawo o szkolnictwie wyz szym. Uczestnictwo w konferencji to okazja do dyskusji nad wizją studio w III stopnia w s wietle nowej ustawy. Formuła spotkania będzie opierała się na panelach dyskusyjnych, do kto rych zostali zaproszeni eksperci z dziedziny szkolnictwa wyz szego. Wymiana dos wiadczen i mys li oscylowac będzie woko ł zagadnien takich jak model kształcenia, finansowanie studio w doktoranckich oraz badan, akredytacje, studia doktoranckie w Instytutach Polskiej Akademii Nauk, oraz samorządnos c. Osoby zainteresowane tematem konferencji zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej Warszawskiego Porozumienia Doktoranto w (www.wpd.waw.pl, zakładka "Konferencja"). Lena Wojewódzka Krzysztof Budka Nabór do Komisji Prawnej Krajowej Reprezentacji Doktorantów Przy Krajowej Reprezentacji Doktoranto w, jako organ doradczy, działa Komisja Prawna. Odpowiada zaro wno na indywidualne zapytania doktoranto w/ samorządo w doktoranckich, jak i opiniuje akty prawne dotyczące szkolnictwa wyz szego. Wszystkie osoby chętne do wspo łpracy proszone są o przesyłanie swoich CV na adres do dnia 6 maja 2012 roku, w tytule wpisując Komisja Prawna KRD. Anna Mrozowska

NA MARGINESIE O MARGINESIE

NA MARGINESIE O MARGINESIE NA MARGINESIE O MARGINESIE Biuletyn Międzyśrodowiskowej Grupy Badawczej Numer 1(57) grudzien 2014 Spis treści Ze stron internetowych... Naukowcy zbadali poznan ski margines społeczny Konferencja Z ycie

Bardziej szczegółowo

R O K I I, N U M E R 1 3. gram wspierania innowacyjności. którego budżet sięga 35 mln zł. oraz 9-tygodniowe

R O K I I, N U M E R 1 3. gram wspierania innowacyjności. którego budżet sięga 35 mln zł. oraz 9-tygodniowe W T Y M N U M E R Z E : Znamy laureatów Top 500 Innovtors Narodowy Program Rozwoju Humanistyki O programie BIOSTRATEG Europejska Nagroda dla Innowatorek Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie 1

Bardziej szczegółowo

Przegląd Służby Cywilnej

Przegląd Służby Cywilnej Przegląd Służby Cywilnej Departament Służby Cywilnej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 25 numer PSC Szanowni Państwo, mamy mały jubileusz 1 numer Przeglądu z 2013 r. to zarazem 22 numer ciągły i 25 w ogóle,

Bardziej szczegółowo

Krajowa Reprezentacja Doktorantów

Krajowa Reprezentacja Doktorantów Sprawozdanie z wykorzystania transzy dotacji na finansowanie funkcjonowania Krajowej Reprezentacji przekazanej na okres 01.04.2012 30.06.2012 I. Część merytoryczna A. Skład władz statutowych KRD Funkcja

Bardziej szczegółowo

Narzędzia i techniki konsultacji społecznych. Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie

Narzędzia i techniki konsultacji społecznych. Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie Narzędzia i techniki konsultacji społecznych Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie Podręcznik współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja

Bardziej szczegółowo

Model funkcjonowania studiów doktoranckich. Doktoranci a obszary gospodarcze szanse i zagrożenia współpracy

Model funkcjonowania studiów doktoranckich. Doktoranci a obszary gospodarcze szanse i zagrożenia współpracy Model funkcjonowania studiów doktoranckich. Doktoranci a obszary gospodarcze szanse i zagrożenia współpracy Ogólnopolska Konferencja Doktorantów Warszawa, 18 20 czerwca 2010 Model funkcjonowania studiów

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 18 marca 2011 r.

USTAWA z dnia 18 marca 2011 r. Kancelaria Sejmu s. 1/98 USTAWA z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o

Bardziej szczegółowo

Przegląd Służby Cywilnej

Przegląd Służby Cywilnej Przegląd Służby Cywilnej Departament Służby Cywilnej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Szanowni Państwo! Dagmir Długosz Dyrektor Departamentu Służby Cywilnej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Redaktor

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 sierpnia 2015 r. Poz. 1240 USTAWA z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego 1) Rozdział 1

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ

SPRAWOZDANIE ROCZNE FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ SPRAWOZDANIE ROCZNE FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ ZA ROK 2007 Warszawa 2008 rok 1 Spis treści WŁADZE FRDL...4 Rada Fundatorów...4 WSTĘP...5 CZYM JEST FUNDACJA ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ...6 PODSUMOWANIE

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ POLSKIEJ KOMISJI AKREDYTACYJNEJ W 2013 ROKU

DZIAŁALNOŚĆ POLSKIEJ KOMISJI AKREDYTACYJNEJ W 2013 ROKU DZIAŁALNOŚĆ POLSKIEJ KOMISJI AKREDYTACYJNEJ W 203 ROKU POLSKA KOMISJA AKREDYTACYJNA DZIAŁALNOŚĆ POLSKIEJ KOMISJI AKREDYTACYJNEJ W 203 ROKU Warszawa 204 Opracowanie koncepcji i redakcja publikacji Barbara

Bardziej szczegółowo

BILANS KOMPETENCJI BRANŻ BPO I ITO W KRAKOWIE

BILANS KOMPETENCJI BRANŻ BPO I ITO W KRAKOWIE Strona 1 BILANS KOMPETENCJI BRANŻ BPO I ITO W KRAKOWIE RAPORT KOŃCOWY Z PRZEPROWADZONYCH BADAŃ Raport przygotowany na zlecenie Urzędu Miasta Krakowa przez Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdania Organów Krajowej Izby Doradców Podatkowych III kadencji 2010-2014

Sprawozdania Organów Krajowej Izby Doradców Podatkowych III kadencji 2010-2014 V. Sprawozdania Organów Krajowej Izby Doradców Podatkowych III kadencji 2010-2014 Uchwała nr 664/2013 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk. Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/58 USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk Rozdział 1 Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 619, z 2011 r. Nr 84, poz. 455, z 2013 r. poz. 675,

Bardziej szczegółowo

Program współpracy m.st. Warszawy w 2013 roku z organizacjami pozarządowymi

Program współpracy m.st. Warszawy w 2013 roku z organizacjami pozarządowymi Program współpracy m.st. Warszawy w 2013 roku z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dział I System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dział I System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1 Przepisy ogólne IV kadencja/druk nr 2720 1 Projekt USTAWA z dnia 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym Dział I System szkolnictwa wyższego Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawę stosuje się do publicznych i niepublicznych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 maja 2012 r. Poz. 572 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 26 marca 2012 r.

Warszawa, dnia 23 maja 2012 r. Poz. 572 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 26 marca 2012 r. Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Paczowski Data: 2012.05.23 14:26:26 +02'00' DZIENNIK USTAW v.p l RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 maja 2012 r. Poz. 572 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk Dziennik Ustaw Nr 96 7961 Poz. 619 619 USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Polska Akademia Nauk, zwana dalej Akademią, jest państwową instytucją

Bardziej szczegółowo

po stypendiach, konkursach i programach dla młodych naukowców

po stypendiach, konkursach i programach dla młodych naukowców PRZEWODNIK po stypendiach, konkursach i programach dla młodych naukowców Konkursy i programy dla młodych naukowców MŁODZI NAUKOWCY PRZED DOKTORATEM $ $ Europejskie studia doktoranckie ERASMUS MUNDUS $

Bardziej szczegółowo

Organizacja i funkcjonowanie studiów doktoranckich

Organizacja i funkcjonowanie studiów doktoranckich Organizacja i funkcjonowanie studiów doktoranckich Jestem głęboko przekonany, że rozwój nauki służy przede wszystkim zaspokojeniu tęsknoty za czystą wiedzą. Albert Einstein Streszczenie W sensie ogólnym,

Bardziej szczegółowo

Fot. L. Panasiewicz. Politechnika Lubelska prowadzi badania na zamówienie podmiotów gospodarczych. W NUMERZE m.in.:

Fot. L. Panasiewicz. Politechnika Lubelska prowadzi badania na zamówienie podmiotów gospodarczych. W NUMERZE m.in.: 1 (26) / 2011 Fot. L. Panasiewicz Politechnika Lubelska prowadzi badania na zamówienie podmiotów gospodarczych ISSN 1428-4014 W NUMERZE m.in.: Z nauki do biznesu, z biznesu do nauki Uczelnie muszą komercjalizować

Bardziej szczegółowo

Spis treści. VI. Zarządzenie Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego nr

Spis treści. VI. Zarządzenie Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego nr Spis treści Słowo wstępne Dziekana... 2 Od Redaktora... 5 Część pierwsza. Wyciąg z aktów normatywnych dotyczących finansowania nauki.. 6 I. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki...

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2014 poz. 1198 USTAWA. z dnia 11 lipca 2014 r.

Dz.U. 2014 poz. 1198 USTAWA. z dnia 11 lipca 2014 r. Kancelaria Sejmu s. 1/65 Dz.U. 2014 poz. 1198 USTAWA z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

POLSKI KONGRES REGULACJI RYNKÓW FINANSOWYCH 2012

POLSKI KONGRES REGULACJI RYNKÓW FINANSOWYCH 2012 POLSKI KONGRES REGULACJI RYNKÓW FINANSOWYCH 2012 ALLERHAND SUMMIT: FINANCIAL REGULATIONS 2012 Warszawa, 11 X 2012 Plac Sikorskiego 2/7, 31-115 Krako w, tel. +48 (12) 341 46 48 www.allerhand.pl, instytut@allerhand.pl

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym DZIAŁ I. System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym DZIAŁ I. System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/210 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572, 742, 1544, z 2013 r. poz. 675, 829, 1005, 1588, 1650, z 2014

Bardziej szczegółowo

STATUT. Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach

STATUT. Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach STATUT Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach 4 SPIS TREŚCI DZIAŁ I...7 Postanowienia ogólne...7 DZIAŁ II...12 Organizacja Uczelni...12 DZIAŁ III...23 Organy Uczelni...23 Senat...23 Konwent...34 Rektor...35

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2005 Nr 164 poz. 1365 USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym DZIAŁ I. System szkolnictwa wyższego.

Dz.U. 2005 Nr 164 poz. 1365 USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym DZIAŁ I. System szkolnictwa wyższego. Kancelaria Sejmu s. 1/210 Dz.U. 2005 Nr 164 poz. 1365 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572, 742, 1544, z 2013 r. poz. 675,

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2005 Nr 164 poz. 1365 USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym DZIAŁ I. System szkolnictwa wyższego.

Dz.U. 2005 Nr 164 poz. 1365 USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym DZIAŁ I. System szkolnictwa wyższego. Kancelaria Sejmu s. 1/207 Dz.U. 2005 Nr 164 poz. 1365 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym DZIAŁ I Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572, 742, 1544, z 2013 r. poz.

Bardziej szczegółowo

dostępność i finansowanie opieki stomatologicznej ze środków publicznych KZD-4101-04/2012 Nr ewid. 131/2013/P/12/124/KZD

dostępność i finansowanie opieki stomatologicznej ze środków publicznych KZD-4101-04/2012 Nr ewid. 131/2013/P/12/124/KZD KZD-4101-04/2012 Nr ewid. 131/2013/P/12/124/KZD Informacja o wynikach kontroli dostępność i finansowanie opieki stomatologicznej ze środków publicznych marzec 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest

Bardziej szczegółowo

Wiadomosci KSN. Radosnej Wiary w zbawczy cud Zmartwychwstania Panskiego Zyczy Czytelnikom Redakcja Wesolego Alleluja! ZMIANA TERMINU WZD

Wiadomosci KSN. Radosnej Wiary w zbawczy cud Zmartwychwstania Panskiego Zyczy Czytelnikom Redakcja Wesolego Alleluja! ZMIANA TERMINU WZD Wiadomosci KSN Biuletyn Informacyjny Krajowej Sekcji Nauki NSZZ Solidarność Nr 3-4(120-121) marzec - kwiecien 2006 r. Wiadomości KSN są dostępne na stronie internetowej KSN On line pod adresem:http://www.solidarnosc.org.pl/~ksn

Bardziej szczegółowo