Biuletyn KRD. W tym numerze: Nr 8 Kwiecień Posiedzenie Zarządu KRD w Łodzi, 2-4 marca 2012 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Biuletyn KRD. W tym numerze: Nr 8 Kwiecień 2012. Posiedzenie Zarządu KRD w Łodzi, 2-4 marca 2012 r."

Transkrypt

1 Biuletyn KRD Posiedzenie Zarządu KRD w Łodzi, 2-4 marca 2012 r. W dniach 2 4 lutego odbyło się drugie posiedzenie Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktoranto w z udziałem zaproszonych gos ci. Robert Kilian czyk (Przewodniczący) i Anna Mrozowska (Wiceprzewodnicząca) zrelacjonowali przebieg spotkania z Minister Nauki i Szkolnictwa Wyz szego, prof. Barbarą Kudrycką, podczas kto rego poruszane były m.in. tematy dotyczące dotacji projakos ciowej, organizowanych pod patronatem KRD konferencji oraz zniz ek PKP dla doktoranto w Polskiej Akademii Nauk. Następnie zgromadzeni poinformowani zostali przez Przewodniczącego KRD o pracach nad regulaminem stypendio w, kto re mają byc przyznawane od nowego roku akademickiego przez Narodowe Centrum Nauki. Lena Wojewo dzka (Akademia Leona Koz min skiego w Warszawie), Karina Nowak (Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach) oraz Krzysztof Budka (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy) zrelacjonowali stan przygotowan do konferencji związanych z tematyką szkolnictwa wyz szego, kto re zaplanowane zostały na okres letni (szczego łowe informacje na dalszych stronach oraz w następnych numerach Biuletynu). Podczas posiedzenia Zarządu poruszona została takz e kwestia funkcjonowania Samorządu Doktoranto w Polskiej Akademii Nauk oraz Komisji Uczelni Medycznych. Wojciech Wyszyn ski, członek Komisji Prawnej KRD, przedstawił analizę prawną kwestii ulg doktoranckich we wszystkich s rodkach komunikacji publicznej. Podczas posiedzenia w Łodzi udało się takz e dopiąc ostatnie sprawy związane ze zjazdem Eurodoc w Krakowie. Anna Mrozowska Nr 8 Kwiecień 2012 W tym numerze: Posiedzenie Zarządu KRD w Łodzi EURODOC w Krakowie Posiedzenie Zarządu KRD w Krakowie Dotacja projakościowa Prace nad zmianami w przepisach dotyczących szkolnictwa wyższego Ulgi doktoranckie w opłatach za przejazdy Ubezpieczenie OC a doktoranci Informacje Pełnomocnika KRD ds. osób z niepełnosprawnością Z posiedzeń Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego Badanie ankietowe Doktoranci 2011 Konferencje Posiedzenie Zarządu KRD na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego

2 EURODOC w Krakowie W dniach marca 2012 r. w Krakowie odbyła się coroczna Konferencja oraz zjazd sprawozdawczowyborczy organizacji EURODOC. Nad przebiegiem wydarzenia czuwali organizatorzy z Akademii Go rniczo - Hutniczej oraz Uniwersytetu Jagiellon skiego. W prace włączyło się takz e Krakowskie Porozumienie Doktoranto w, a Krajowa Reprezentacja Doktoranto w objęła wydarzenie swoim patronatem. EURODOC to międzynarodowa federacja zrzeszająca doktoranto w i młodych naukowco w z 33 krajo w Unii Europejskiej i Rady Europy. Reprezentuje ona interesy doktoranto w i młodych naukowco w na szczeblu europejskim w dziedzinie edukacji, badan i rozwoju zawodowego oraz pracuje nad polepszeniem programo w studio w doktoranckich i standardo w prowadzonych badan w Europie. Zadaniami organizacji jest m.in. wspieranie wymiany informacji na temat sytuacji doktoranto w i młodych naukowco w w Europie, organizacja spotkan i debat młodych naukowco w. Przedstawiciele EURODOC uczestniczą ro wniez w opracowywaniu wytycznych związanych ze Szkolnictwem Wyz szym i Badaniami w Europie. Wszystkie te zadania mają na celu poprawę warunko w młodych naukowco w, zaro wno poprzez zaangaz owanie się w badania naukowe, jak i politykę dotyczącą Szkolnictwa Wyz szego, a takz e promowanie interdyscyplinarnej komunikacji między os rodkami naukowymi. Polskimi delegatami na konferencję Eurodoc 2012 byli Klaudia Czopek (doktorantka AGH, wiceprzewodnicząca Uczelnianej Rady Samorządu Doktoranto w AGH oraz pełnomocnik Krajowej Reprezentacji Doktoranto w ds. międzynarodowych) oraz Robert Kilian czyk (doktorant SGGW, Przewodniczący Krajowej Reprezentacji Doktoranto w). Podczas spotkania sprawozdawczo wyborczego do władz EURODOC wybrana została polska przedstawicielka - Klaudia Czopek. Kolejnym sukcesem, jakim moz e pochwalic się polski komitet organizacyjny, jest powołanie koordynatora komisji EURODOC ds. oso b z niepełnosprawnos cią, kto rej pomysłodawcą i koordynatorem został Maciej Boro wka, jeden z młodych naukowco w na Akademii Go rniczo-hutniczej. Mamy nadzieje, z e udział naszych polskich delegato w w zarządzie oraz komisjach wniesie wiele nowych pomysło w i idei do organizacji, jaką jest EURODOC. Głos Polski jest stale zauwaz any na poziomie europejskich organizacji związanych z młodymi naukowcami i, co najwaz niejsze, jest on znaczący i potrzebny. Jeszcze raz gratulujemy i z yczymy duz o sukceso w! Klaudia Czopek, Robert Kiliańczyk Posiedzenie Zarządu KRD w Krakowie W dniu 25 marca odbyło się trzecie posiedzenie Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktoranto w oraz zaproszonych gos ci. Podsumowano kwestie związane z uzyskaniem osobowos ci prawnej przez KRD, w tym wszelkich niezbędnych dokumento w oraz okres lono warunki wspo łpracy z księgowos cią. Wciąz duz ym problemem dla KRD jest brak niezalez nego lokalu. Po uzyskaniu odmownej decyzji od Burmistrza Dzielnicy S ro dmies cie rozpoczęły się poszukiwania lokalu na rynku komercyjnym. Mamy nadzieję, z e do kon ca kwietnia zostanie wyłoniona najlepsza oferta i uda się rozpocząc procedurę przenoszenia do nowej siedziby. Sprzęz one są z tym takz e nasze kolejne działania dotyczące m.in. przygotowania materiało w informacyjnych oraz promocyjnych na temat KRD. Udało się nawiązac wspo łpracę z Biurem Urzędu Patentowego, co zaowocuje serią szkolen dla doktoranto w z zakresu prawa własnos ci intelektualnej oraz praw pokrewnych. Stworzono takz e grupy robocze pracujące nad projektami związanymi z ubezpieczeniami OC dla doktoranto w, osobami z niepełnosprawnos cią, oraz omo wiono postępy prac nad tworzeniem poradnika dla doktoranta. Rozpoczęły się ro wniez kolejne prace nad aktualizacją naszej bazy mailingowej. Trwają działania zmierzające do utworzenia funkcji Rzecznika Prasowego KRD, kto ry pos redniczyłby w kontaktach z mediami i dbał o włas ciwy opis wydarzen, w kto rych KRD było widoczne. Zapraszamy wszystkie chętne osoby do przesyłania swoich zgłoszen na adres (skontaktujemy się z wybranymi osobami). Przy okazji chciałbym podziękowac wszystkim osobom działającym razem z KRD za pomoc okazaną w pierwszym kwartale tego roku i liczę na dalszą udaną wspo łpracę! Robert Kiliańczyk

3 Kilka słów na temat dotacji projakościowej Zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji projakos ciowej przysługuje doktorantom na pierwszym roku studio w doktoranckich, kto rzy osiągnęli bardzo dobre wyniki w nauce w trakcie studio w drugiego stopnia albo jednolitych studio w magisterskich lub w postępowaniu rekrutacyjnym oraz doktorantom na drugim roku i kolejnych latach studio w doktoranckich, kto rzy wyro z niał się osiągnięciami w pracy badawczej lub osiągnięciami artystycznymi w poprzednim roku studio w, w uczelniach publicznych i niepublicznych. Tryb przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego ustala regulamin okres lony przez rektora danej uczelni, po uzyskaniu opinii włas ciwego organu samorządu doktoranto w. Rektor przyznaje zwiększenie stypendium na wniosek zainteresowanego doktoranta, po uzyskaniu opinii komisji doktoranckiej, włas ciwej ro wniez do opiniowania wniosko w o przyznanie stypendium doktoranckiego, kto ra sporządza ranking wnioskodawco w, według ustalonych kryterio w. Uprawnienie do otrzymywania zwiększenia stypendium przysługuje 30% najlepszych doktoranto w na poszczego lnych latach studio w doktoranckich. W gestii uczelni pozostaje ewentualny podział s rodko w na jej poszczego lne podstawowe jednostki organizacyjne wydaje się to niezwykle zasadne w przypadku duz ego zro z nicowania prowadzonych studio w doktoranckich. Doktorantowi znajdującemu się w grupie 30 procent najlepszych doktoranto w, kto remu nie przyznano stypendium doktoranckiego, przyznaje się s rodki finansowe w wysokos ci kwoty zwiększenia stypendium. Zwiększenie to staje się stypendium doktoranckim. Nie ma w tym przypadku zastosowania obwarowanie, iz stypendium doktoranckie nie moz e byc niz sze niz 60 procent minimalnego wynagrodzenia zasadniczego asystenta ustalonego w przepisach o wynagradzaniu nauczycieli akademickich. Wysokos c kwoty zwiększenia nie moz e byc niz sza niz 800 zł miesięcznie. Zwiększenie przyznawane jest na rok akademicki i jest wypłacane przez 12 miesięcy. Jez eli zwiększenie zostało przyznane w miesiącu po z niejszym niz paz dziernik, doktorantowi przysługuje spłata s wiadczenia za miesiące przypadające przed wydaniem decyzji. Uprawnienie do otrzymywania zwiększenia stypendium przysługuje od dnia 1 stycznia 2012 roku mogą o nią wnosic takz e doktoranci ostatniego roku studio w doktoranckich (ro wniez jez eli ukon czyli studia wczes niej pod warunkiem uzyskania oceny wyro z niającej rozprawy doktorskiej). Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyz szym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, ze zm.) Rozporządzanie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyz szego z dnia 5 paz dziernika 2011 r. w sprawie studio w doktoranckich oraz stypendio w doktoranckich (Dz. U Nr 225, poz. 1351) Anna Mrozowska Prace nad zmianami w przepisach dotyczących szkolnictwa wyższego W dniu 19 marca 2012 roku odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu do spraw zmian przepiso w prawnych w zakresie szkolnictwa wyz szego. Było to pierwsze robocze spotkanie, mające na celu okres lenie wizji wspo łpracy oraz przedstawienie członkom celo w powołania. W związku z tym, z e zespo ł ten otrzymał od Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyz szego prof. Barbary Kudryckiej prawo do zgłaszania wszelkich uwag dotyczących zaro wno Ustawy o Szkolnictwie o Wyz szym, jaki i innych ustaw i rozporządzen dotyczących szkolnictwa wyz szego, zwracamy się z pros bą do wszystkich doktoranto w o przesyłanie do Krajowej Reprezentacji Doktoranto w wszelkich swoich sugestii. Będzie to dla KRD wielka pomoc w pracach, a jednoczes nie moz liwos c stworzenia platformy dialogu, poprzez kto rą na forum ogo lnopolskim będą mogły zostac poruszone wszelkie przypadki nieprawidłowos ci, luk prawnych oraz wskazane dobre praktyki. Wszelkie informacje prosimy przesyłac na adres w temacie wpisując Zmiany Ustawy/ Rozporządzen. Z go ry dziękujemy za Waszą pomoc! Robert Kiliańczyk

4 Ulgi doktoranckie w opłatach za przejazdy Ustawą z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyz szym ( ) przyznano doktorantom uprawnienie do korzystania z ulg w opłatach za przejazdy s rodkami publicznego transportu zbiorowego. Ustawodawca wprowadził w stosunku do ro z nych s rodko w transportu odmienne regulacje w przedmiocie wysokos ci przyznanych ulg, rodzajo w bileto w uprawniających do jej przyznania, a takz e granicy wiekowej uprawnionych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, doktorantom do ukon czenia 35 roku z ycia przysługuje ulga w wysokos ci 51 % w opłatach za przejazdy pociągami osobowymi i pospiesznymi na podstawie bileto w jednorazowych i imiennych miesięcznych oraz pociągami ekspresowymi i autobusami w komunikacji zwykłej i przyspieszonej, na podstawie bileto w jednorazowych. Jednoczes nie ustawodawca wprowadził moz liwos c wprowadzenia przez włas ciwe jednostki samorządu terytorialnego uprawnienia do korzystania przez doktoranto w z ulgi w opłatach za przejazdy s rodkami komunikacji miejskiej. Ulga ta moz e wynosic 50% opłaty i byc przyznawana bez ograniczen wiekowych oraz na podstawie wszystkich rodzajo w bileto w. Wbrew powszechnemu poglądowi, pojęcie s rodko w komunikacji miejskiej obejmuje nie tylko linie komunikacyjne w granicach administracyjnych pojedynczych miast, ale ro wniez pojedynczych gmin oraz w wypadku zawarcia porozumienia lub utworzenia związku międzygminnego, w granicach administracyjnych: gmin sąsiadujących, łącznie miast i gmin, kilku miast, albo łącznie miast i gmin sąsiadujących, wszakz e z wyłączeniem powiatowych, przewozo w wojewo dzkich i międzywojewo dzkich. W praktyce, dla okres lenia czy w danym s rodku komunikacji przysługuje obligatoryjna ulga za przejazdy komunikacją autobusową, czy fakultatywna i zalez na od decyzji włas ciwej jednostki samorządu terytorialnego ulga za przejazdy komunikacją miejską, istotnym jest zdefiniowanie obszaru danej linii komunikacyjnej w konteks cie granic administracyjnych jednostek terytorialnych i następnie weryfikacja obowiązywania podstawy prawnej w formie porozumienia lub związku międzygminnego, międzymiastowego albo gminnomiastowego w tym przedmiocie. Powyz sze sprowadza się do wywiadu we włas ciwych urzędach gmin lub miast. Podsumowując, zwaz ywszy fakultatywny charakter ulgi w opłatach za przejazdy s rodkami komunikacji miejskiej, nalez y inicjowac działania mające na celu jej wprowadzenie przez włas ciwe jednostki samorządu terytorialnego. Wojciech Wyszyński Ubezpieczenie OC a doktoranci Waz nym tematem ws ro d spraw doktoranto w, jest kwestia wykupienia ubezpieczenia OC przez poszczego lne jednostki (wydziały) uczelni, dla tych spos ro d Nas, kto rzy prowadzą zajęcia o charakterze c wiczen czy laboratorio w. Chodzi tu szczego lnie o zajęcia podczas kto rych studenci pod opieką doktoranta prowadzą prace z uz yciem niebezpiecznych substancji, czy narzędzi - gdzie łatwo moz e dojs c do wypadku. Z problemu nie są do kon ca wyłączeni doktoranci kierunko w nie technicznych, czy nie przyrodniczych, albowiem takz e w przypadku zwykłych c wiczen, przy przysłowiowej tablicy, moz e zdarzyc się wypadek z udziałem studenta. Nie zapominajmy tez o sytuacji, gdy doktorant bierze udział w warsztatach terenowych, objazdach naukowych czy wykopaliskach gdzie moz e odpowiadac za jakąs grupę studento w lub jakąs częs c terenu, gdzie są prowadzone prace. Tam tez przeciez, moz e zdarzyc się jakies nieszczęs cie za kto re doktorant jako osoba prowadząca lub wspo łprowadząca zajęcia moz e zostac pociągnięty do odpowiedzialnos ci. W sytuacji gdy zajęcia takie prowadzi nauczyciel akademicki zatrudniony na uczelni, automatycznie jest dla niego wykupywane tego typu ubezpieczenie. Niestety, często sprawa OC dla c wiczeniowca jest z jakis przyczyn pomijana, w przypadku gdy zajęcia prowadzi doktorant. Dlatego mocno rekomendujemy uczelnianym samorządom jak i samym doktorantom, by dowiedziec się w odpowiedniej komo rce zajmującej się sprawami pracowniczymi, jak na Waszej uczelni/ wydziale wygląda sytuacja z wykupieniem OC, szczego lnie dla doktoranto w prowadzących zajęcia c wiczeniowe w postaci laboratorio w, wykopalisk czy prac terenowych. Piotr Czerwiński

5 Informacje Pełnomocnika Zarządu KRD ds. osób z niepełnosprawnością Pełnomocnik Zarządu KRD na spotkaniu w biurze Rzecznika Praw Obywatelskich W Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich odbyło się spotkanie pos więcone potrzebie ratyfikacji przez Polskę Konwencji Praw Oso b Niepełnosprawnych. W spotkaniu tym wzięli udział eksperci z Komisji Sejmu RP ds. Polityki Społecznej i Rodziny, Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, uczelni wyz szych oraz organizacji pozarządowych. Pełnomocnik Zarządu KRD ds. oso b z niepełnosprawnos cią, Damian Dudała, w swoim wystąpieniu pn. Edukacja oso b z niepełnosprawnos cią w s wietle Konwencji ONZ przedstawił najwaz niejsze problemy w obszarze dostępu oso b z niepełnosprawnos cią do szkolnictwa wyz szego, w szczego lnos ci w zakresie dydaktyki, administracji i badan naukowych. Podkres lił, z e bez wspo łpracy m.in.: z Pełnomocnikiem Rządu ds. Oso b Niepełnosprawnych czy Pełnomocnikiem Parlamentu Studento w RP ds. Studento w z Niepełnosprawnos ciami trudno będzie podejmowac jakiekolwiek działania. Tego wymaga nie tylko specyfika problemo w, ale tez szeroko pojęty nurt polityki społecznej. Warto podkres lic, z e w tym samym dniu Rząd RP podjął uchwałę dotyczącą ratyfikacji Konwencji o prawach oso b niepełnosprawnych. Konwencja, podpisana przez Polskę w marcu 2007 r., ma zapewnic osobom niepełnosprawnym takie same prawa i obowiązki, z jakich korzystają inni członkowie społeczen stwa. Damian Dudała Ubezpieczenia dla doktorantów Jednym z problemo w zgłaszanych przez doktoranto w jest kwestia ubezpieczen np. podczas realizacji projekto w badawczych. O ile w przypadku projekto w naukowych w obszarze nauk s cisłych, przyrodniczych, technicznych oraz medycznych i nauk o zdrowiu sytuacja wygląda dobrze, o tyle w pozostałych nieciekawie. Konieczne zatem jest podjęcie działan w kierunku zdiagnozowania sytuacji. W tym celu powołano Zespo ł roboczy pod kierunkiem Pełnomocnika Zarządu KRD ds. oso b z niepełnosprawnos cią. Pierwsze spotkanie Zespołu odbyło się 5-6 kwietnia br. w siedzibie Dolnos ląskiej Szkoły Wyz szej we Wrocławiu. Damian Dudała Dotacja celowa na rzecz doktorantów z niepełnosprawnością 8 lutego 2012 r. ukazało się Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyz szego w sprawie sposobu podziału dotacji z budz etu pan stwa dla uczelni publicznych i niepublicznych, gdzie w 10 okres lono sposo b podziału dotacji dla uczelni publicznych i niepublicznych na zadania związane ze stwarzaniem studentom i doktorantom, będącymi osobami niepełnosprawnymi, warunko w do pełnego udziału w procesie kształcenia. Pojawienie się Rozporządzenia MNiSW wynika ze znowelizowanej ustawy Prawo o szkolnictwie wyz szym z dnia 27 lipca 2005 r. gdzie Art mo wi: Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego określi, w drodze rozporządzenia: 2) sposób podziału dotacji, o której mowa w art. 94 ust. 1 pkt 7 i ust. 4 oraz art. 94a, biorąc pod uwagę w szczególności liczbę studentów i doktorantów, w tym znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej oraz liczbę studentów i doktorantów, będących osobami niepełnosprawnymi, 3) tryb udzielania oraz zasady i tryb rozliczania dotacji, o której mowa w art. 94 ust. 1 pkt 10 aby zapewnić efektywne wydatkowanie tych środków, z uwzględnieniem jakości kształcenia. Warto podkres lic, iz ustawodawca wprost zapisał, z e dotacja zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 11 ma charakter podmiotowy (art. 94c). Art. 94c. Środki finansowe przyznawane na finansowanie zadań, określonych w art. 94 ust. 1 pkt 1 9 i 11 oraz art. 94b ust. 1 są przekazywane w formie dotacji podmiotowej, a środki finansowe na dofinansowanie lub finansowanie kosztów realizacji inwestycji, a także zakupów środków trwałych służących kształceniu studentów i doktorantów, będących osobami niepełnosprawnymi, określone w art. 94 ust. 1 pkt 10 są przekazywane w formie dotacji celowej. Nalez y dodac, iz w znowelizowanej ustawie Prawo o szkolnictwie wyz szym dodano jeden bardzo waz ny, z punktu widzenia doktoranto w, zapis, a mianowicie, z e podstawowymi zadaniami uczelni, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, jest: (..) stwarzanie osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia i w badaniach naukowych ( Art. 13, ust. 9). Damian Dudała

6 Dostęp doktorantów z niepełnosprawnością do krajowych i międzynarodowych programów finansujących naukę Pod takim tytułem w okresie od kwietnia do wrzes nia 2012 r. będzie realizowany projekt badawczy, kto ry ma na celu diagnozę obecnych moz liwos ci korzystania z programo w finansujących naukę przez doktoranto w z orzeczoną niepełnosprawnos cią. Jak wynika ze wstępnego rozpoznania najczęs ciej zgłaszanymi problemami przez samych doktoranto w z niepełnosprawnos cią jest niewystarczające, a w niekto rych przypadkach zupełny brak, uwzględniania dodatkowych koszto w wynikających z niepełnosprawnos ci czy innych problemo w zdrowotnych. Wynika zatem z tego, z e doktorant starający się o dofinansowanie na realizację i/ lub udział w projekcie o charakterze naukowym z programo w krajowych czy międzynarodowych często nie moz e liczyc na pokrycie dodatkowych koszto w. Niezbędny jest zatem przegląd obecnych, krajowych i międzynarodowych, programo w oferujących granty, stypendia i inne formy wsparcia pod kątem moz liwos ci pokrywania dodatkowych koszto w wynikających z niepełnosprawnos ci czy innych problemo w zdrowotnych. Projekt będzie realizowany pod kierunkiem Pełnomocnika Zarządu KRD ds. oso b z niepełnosprawnos cią. Efektem kon cowym będzie raport zawierający analizę poszczego lnych programo w wraz z rekomendacjami, kto ry ukaz e się we wrzes niu 2012 r. Damian Dudała Z posiedzeń Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego Pierwszy kwartał 2012 r. wprowadził wiele zmian w funkcjonowaniu Rady Gło wnej. Na mocy znowelizowanej Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyz szym z dnia 18 marca 2011 r. Rada Gło wna Szkolnictwa Wyz szego stała się Radą Gło wną Nauki i Szkolnictwa Wyz szego (RGNSW). Konsekwencją zmian było takz e uzupełnienie składu członko w o przedstawicieli Polskiej Akademii Nauk, instytuto w badawczych oraz pracodawco w. W sumie skład Rady powiększył się o 12 oso b i obecnie liczy ona 45 członko w. Przewodniczącym RGNSW pozostaje prof. dr hab. Jo zef Lubacz. Nowelizacja zmieniła ro wniez formę wyboru dwo ch przedstawicieli uczestniko w studio w III stopnia. Od 2005 r. byli oni wybierani przez elektoro w na ogo lnopolskim spotkaniu wyborczym, natomiast od 1 stycznia 2012 r. za ich wybo r odpowiada Krajowa Reprezentacja Doktoranto w (KRD). W drodze konkursu przeprowadzonego w styczniu 2012 r. przez KRD na przedstawicieli s rodowiska doktoranto w w Radzie Gło wnej Nauki i Szkolnictwa Wyz szego (lata ) powołani zostali mgr Ewelina Dyląg (Uniwersytet Jagiellon ski) oraz mgr Dominik Bien (Uniwersytet Gdan ski). Pierwsze posiedzenie RGNSW w roku 2012, poza sprawami biez ącymi, pos więcone zostało na organizację pracy: przyjęto zmiany w Statucie Rady Gło wnej wynikające z zapiso w znowelizowanej Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyz szym oraz zreorganizowano Komisje Rady Gło wnej. Rozwiązana została Komisja Rozwoju i Organizacji Szkolnictwa Wyz szego oraz Komisja Prawna, powołano Komisję Ekonomiczno - Prawną, Komisję Kształcenia, Komisję Nauki i Komisję Uprawnien Akademickich. Mgr Dominik Bien uczestniczy w pracach Komisji Ekonomiczno - Prawnej oraz Komisji Kształcenia, natomiast mgr Ewelina Dyląg bierze udział w działaniach Komisji Nauki i Komisji Uprawnien Akademickich. Ponadto zgodnie z 12 ust. 5 oraz 8 ust. 4 Statutu Rada Gło wna wybrała dra Mariana Szczerka, przedstawiciela instytuto w badawczych oraz mgr Ewelinę Dyląg na członko w Prezydium Rady Gło wnej. Jednym z punkto w posiedzenia plenarnego było takz e wystąpienie Rzecznika Praw Absolwenta mgr Bartłomieja Banaszaka, powołanego na podstawie art. 46d Ustawy Prawo o szkolnictwie wyz szym. Poinformował on o zamierzeniach i moz liwych obszarach działalnos ci Rzecznika Praw Absolwenta. Podczas lutowego posiedzenia plenarnego RGNSW, w ramach Jubileuszu 20-lecia istnienia Forum Akademickiego (FA), redaktor naczelny Piotr Kieracin ski przypomniał historię powstania ogo lnopolskiego miesięcznika informacyjno-publicystycznego FA, kto ry od 20 lat jest miejscem wymiany mys li s rodowiska akademickiego i naukowego. Ponadto Minister Nauki i Szkolnictwa Wyz szego prof. dr hab. Barbara Kudrycka wręczyła nagrody laureatom konkursu miesięcznika FA na artykuł popularnonaukowy pod hasłem Skomplikowane i proste. Młodzi uczeni o swoich badaniach. Marzec w RGNSW przynio sł dyskusję na temat problemo w funkcjonowania instytuto w badawczych. W konteks cie spraw doktoranckich niezmiernie istotne było przyjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu oraz przyjęcia regulaminu trybu i zasad wyboru

7 Komisji Dyscyplinarnej do spraw nauczycieli akademickich przy Radzie Gło wnej Nauki i Szkolnictwa Wyz szego na kadencję Na mocy nowych zapiso w w skład Komisji wejdzie dwo ch przedstawicieli doktoranto w. Do tej pory uczestnicy studio w III stopnia nie brali udziału w pracach Komisji. Rada Gło wna Nauki i Szkolnictwa Wyz szego jest wybieralnym organem przedstawicielskim nauki i szkolnictwa wyz szego, wspo łdziała z ministrem włas ciwym do spraw szkolnictwa wyz szego w ustalaniu polityki pan stwa w zakresie szkolnictwa wyz szego, polityki naukowej i innowacyjnej. W zakresie prac biez ących RGNSW zajmuje się opiniowaniem projekto w akto w prawnych dotyczących szkolnictwa wyz szego oraz sporządzaniem opinii w sprawach przedstawionych przez ministra. więcej: Ewelina Dyląg I Ogólnopolska Konferencja Doktorantów i Młodych Naukowców ''Per scientiam ad salutem aegroti'' W dniach marca 2012r. w Bydgoszczy odbyła się Ogo lnopolska Konferencja Doktoranto w i Młodych Naukowco w wszystkich uczelni medycznych. Moz liwos c uczestnictwa w tym waz nym wydarzeniu została poszerzona takz e o młodych badaczy z uczelni niemedycznych, zajmujących się w ramach swych badan tematyką medyczną lub problematyką istotnie związaną z rozwojem medycyny i poszczego lnych dyscyplin medycznych. Krajowa Reprezentacja Doktoranto w była jednym z honorowych patrono w tej konferencji, w imieniu KRD podczas uroczystego otwarcia głos zabrała lek. Anna Dąbrowska- przewodnicząca Komisji ds. Uczelni Medycznych KRD. Duz y odzew s rodowiska naukowego, ponad 100 zgłoszonych prac, s wiadczy o niewątpliwej potrzebie organizowania takich spotkan. Są one wspaniałym dos wiadczeniem dla młodych naukowco w, poniewaz z jednej strony dają moz liwos c zaprezentowania szerszemu gremium własnych wyniko w badan i nabywania umiejętnos ci ich przedstawiania, z drugiej zas strony dają szansę zapoznania się z tematyką badawczą kolez anek i kolego w doktoranto w z innych os rodko w akademickich. A to wszystko pod czujnym okiem znamienitych specjalisto w z ro z nych dziedzin medycyny. Uczestnicy obradowali w kilku sesjach, ustnych i posterowych: Sesji Biomedycznej i Nauk Podstawowych, Sesji Klinicznej oraz Sesji Ogo lnomedycznej i Nauk o Zdrowiu. Prezentacje poddane były ocenie komisji, wręczono wyro z nienia i nagrody. Nalez y podkres lic, z e konferencja nie odbyłaby się, gdyby nie zaangaz owanie wielu oso b, m.in. Komitetu Naukowego z Panem prof. dr hab.n.med. Zbigniewem Włodarczykiem na czele, Komitetu Organizacyjnego z przewodniczącym Panem mgr Maciejem Nowackim oraz wsparciu władz Collegium Medicum w Bydgoszczy. Badanie ankietowe Doktoranci sprawozdanie z prac W dniach 9 11 marca na Uniwersytecie Gdan skim odbyło się spotkanie organizacyjne zespołu, kto rego celem jest opracowanie raportu wraz z rekomendacjami podsumowującego badanie ankietowe Doktoranci Badanie było prowadzone 25 X 30 XII 2011 za pomocą serwisu ankietka.pl i wzięło w nim udział 2716 oso b reprezentujących większos c os rodko w akademickich w kraju (za co serdecznie dziękujemy). W składa zespołu weszli: Dominik Bien (Uniwersytet Gdan ski), Piotr Czerwin ski (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyn skiego w Warszawie), Damian Dudała (Dolnos ląska Szkoła Wyz sza), Ewelina Dyląg (Uniwersytet Jagiellon ski), Andrzej Gierszewski (Uniwersytet Gdan ski), Kinga Kurowska (Politechnika Warszawska), Robert Paprocki (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyn skiego), Dominik Suligowski (Politechnika Warszawska). Raport będzie się składał z następujących działo w tematycznych: kształcenie/dydaktyka; nauka; sprawy socjalne/materialne; samorządnos c ; administracja wydziałowa/uczelniana; analiza poro wnawcza regiono w/ os rodko w akademickich; opis funkcjonowania studio w doktoranckich na wybranych uczelniach. Zakon czenie prac nad raportem planowane jest na sierpien 2012 roku. Dominik Bień Tego rodzaju inicjatywy nalez y propagowac. Moz na miec tylko nadzieję, z e takie konferencje staną się cyklicznymi wydarzeniami, organizowanymi przez wszystkie os rodki medyczne w Polsce. Anna Dąbrowska

8 Zaproszenie na I Ogólnopolską Konferencję Szkoleniową Pomoc materialna dla doktorantów Fundacja Amicus Universitatis Nicolai Copernici i Samorząd Doktoranto w Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu mają zaszczyt zaprosic na I Ogo lnopolską Konferencję Szkoleniową Pomoc materialna dla doktoranto w, kto ra odbędzie się w Toruniu w dniach 4 6 czerwca 2012 r. Celem konferencji jest upowszechnianie wiedzy w zakresie pomocy materialnej dla doktoranto w, wyszkolenie korpusu eksperto w, a takz e stworzenie forum dla oso b zajmujących się pomocą materialną, w tym promowanie tzw. dobrych praktyk. Nowelizacja ustawy Prawo o szkolnictwie wyz szym przyniosła pewne ułatwienia, wczes niej zgłaszane przez s rodowiska doktoranto w, ale nadal uczelnie borykają się z trudnos ciami, kto re mają realny wpływ na efektywnos c pomocy materialnej. System pomocy materialnej sukcesywnie poddawany jest kontroli Najwyz szej Izby Kontroli, a takz e ocenie Polskiej Komisji Akredytacyjnej, w kto rych stwierdza się szereg istotnych nieprawidłowos ci. W ocenie organizatoro w konferencja nie tylko pomoz e zgłębic problematykę związaną z pomocą materialna, ale takz e stworzy szansę nawiązania wspo łpracy między uczelniami i jednostkami naukowymi, kto rych doktoranci objęci zostaną pomocą materialną od 1 paz dziernika br. Podczas konferencji planowane jest podjęcie takich zagadnien jak: pozyskanie s rodko w i budowa funduszu pomocy materialnej dla doktoranto w; organy przyznające pomoc materialną; podmioty uprawnione, czyli status beneficjento w; rodzaje s wiadczen, przesłanki i kryteria; postępowanie w zakresie pomocy materialnej; procedura odwoławcza; postępowanie sądowoadministracyjne; odpowiedzialnos c dyscyplinarna i karna. W związku z powyz szym zaproszenie do udziału w konferencji skierowane jest do oso b zajmujących się pomocą materialną dla doktoranto w przede wszystkim doktoranto w. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc kaz da jednostka moz e maksymalnie delegowac dwie osoby (decyduje kolejnos c zgłoszen ). Szczego łowe informacje (w tym terminarz, opłaty): Jacek Pakuła Konferencja "Model funkcjonowania studiów doktoranckich" w tym roku gościnnie w Bydgoszczy Rada Doktoranto w Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego i Warszawskie Porozumienie Doktoranto w wraz z Krajową Reprezentacją Doktoranto w i Radą Doktoranto w Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego zapraszają do udziału w piątej juz, konferencji z cyklu "Model funkcjonowania studio w doktoranckich". Największa ogo lnopolska konferencja samorządo w doktoranckich odbędzie się w dniach czerwca w Bydgoszczy, a jej tematem będzie ustawa Prawo o szkolnictwie wyz szym. Uczestnictwo w konferencji to okazja do dyskusji nad wizją studio w III stopnia w s wietle nowej ustawy. Formuła spotkania będzie opierała się na panelach dyskusyjnych, do kto rych zostali zaproszeni eksperci z dziedziny szkolnictwa wyz szego. Wymiana dos wiadczen i mys li oscylowac będzie woko ł zagadnien takich jak model kształcenia, finansowanie studio w doktoranckich oraz badan, akredytacje, studia doktoranckie w Instytutach Polskiej Akademii Nauk, oraz samorządnos c. Osoby zainteresowane tematem konferencji zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej Warszawskiego Porozumienia Doktoranto w (www.wpd.waw.pl, zakładka "Konferencja"). Lena Wojewódzka Krzysztof Budka Nabór do Komisji Prawnej Krajowej Reprezentacji Doktorantów Przy Krajowej Reprezentacji Doktoranto w, jako organ doradczy, działa Komisja Prawna. Odpowiada zaro wno na indywidualne zapytania doktoranto w/ samorządo w doktoranckich, jak i opiniuje akty prawne dotyczące szkolnictwa wyz szego. Wszystkie osoby chętne do wspo łpracy proszone są o przesyłanie swoich CV na adres do dnia 6 maja 2012 roku, w tytule wpisując Komisja Prawna KRD. Anna Mrozowska

Krajowa Reprezentacja Doktorantów

Krajowa Reprezentacja Doktorantów CZĘŚĆ I Porządek obrad Krajowa II Zwyczajne Posiedzenie Zarządu KRD VII Kadencji Data 03 marca 2012r. Godzina rozpoczęcia Miejsce 10:00 Uniwersytet Łódzki Prowadzący Przewodniczący KRD Typ spotkania Zamknięte/Otwarte

Bardziej szczegółowo

Krajowa Reprezentacja Doktorantów

Krajowa Reprezentacja Doktorantów CZĘŚĆ I Porządek obrad Krajowa III Zwyczajne Posiedzenie Zarządu KRD VII Kadencji Data 25 marca 2012r. Godzina rozpoczęcia Miejsce 10:00 Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Prowadzący Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Krajowa Reprezentacja Doktorantów

Krajowa Reprezentacja Doktorantów Sprawozdanie merytoryczne dotyczące działalności Krajowej Reprezentacji i wydatkowanych środków za okres 01.01.2012 31.03.2012 Realizacja celów statutowych KRD A. Skład władz statutowych KRD Funkcja Imię

Bardziej szczegółowo

Krajowa Reprezentacja Doktorantów

Krajowa Reprezentacja Doktorantów V Zwyczajne Posiedzenie Zarządu KRD VII Kadencji Data 23 czerwca 2012r. Godzina rozpoczęcia Miejsce 17:00 Uniwersytet Technologiczno- Przyrodniczy w Bydgoszczy Prowadzący Przewodniczący KRD Typ spotkania

Bardziej szczegółowo

Krajowa Reprezentacja Doktorantów

Krajowa Reprezentacja Doktorantów Warszawa, 26.10.2014 r. mgr Marcin Dokowicz Członek Zarządu Krajowej Reprezentacji SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI III kwartał UDZIAŁ W SPOTKANIACH/POSIEDZENIACH Data Miejsce Cel/Opis 2014-07-09 Sejm RP Udział

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 19/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 stycznia 2015 r.

Zarządzenie Nr 19/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 stycznia 2015 r. Zarządzenie Nr 19/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie Regulaminu zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej Na podstawie art. 200a

Bardziej szczegółowo

prof. dr hab. inż. Zbigniew Łukasik

prof. dr hab. inż. Zbigniew Łukasik ZARZĄDZENIE R-69/2014 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie: określenia Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 66/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 sierpnia 2015r.

Zarządzenie Nr 66/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 sierpnia 2015r. Zarządzenie Nr 66/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie określenia kryteriów i trybu przyznawania stypendium doktoranckiego Na podstawie art. 66 ust. 2,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 18/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 stycznia 2015 roku

Zarządzenie Nr 18/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 stycznia 2015 roku Zarządzenie Nr 18/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie Regulaminu stypendium doktoranckiego Na podstawie art. 200 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 101/2016/2017 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 września 2017 r.

Zarządzenie Nr 101/2016/2017 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 września 2017 r. Zarządzenie Nr 101/2016/2017 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 września 2017 r. w sprawie określenia kryteriów i trybu przyznawania stypendium doktoranckiego Na podstawie art. 66 ust.

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Michał Gajda

mgr inż. Michał Gajda zdjęcie Kandydat na Przewodniczącego Krajowej Reprezentacji Doktorantów mgr inż. Michał Gajda Łódź, 6 grudnia 2014 Absolwent: Wydział Mechatroniki Politechniki Warszawskiej: Wykonywanie narzędzi z węglików

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 77/2015/2016 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 września 2016 r.

Zarządzenie Nr 77/2015/2016 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 września 2016 r. Zarządzenie Nr 77/2015/2016 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 września 2016 r. w sprawie Regulaminu zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej Na podstawie art. 66

Bardziej szczegółowo

1 Zasady przyznawania stypendiów doktoranckich

1 Zasady przyznawania stypendiów doktoranckich Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych doktorantom stacjonarnych studiów doktoranckich

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 47/2014 Rektora UMCS. Postanowienia ogólne

Załącznik do Zarządzenia Nr 47/2014 Rektora UMCS. Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr 47/2014 Rektora UMCS Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich oraz zwiększania stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin ustalania wysokości, przyznawania stypendium doktoranckiego

Regulamin ustalania wysokości, przyznawania stypendium doktoranckiego Załącznik do zarządzenia nr R/0210/64/13 Regulamin ustalania wysokości, przyznawania stypendium doktoranckiego Regulamin został opracowany na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie wchodzi w życie od roku akademickiego 2012/2013. R E K T O R. prof. dr hab. inż. Zbigniew Łukasik

Zarządzenie wchodzi w życie od roku akademickiego 2012/2013. R E K T O R. prof. dr hab. inż. Zbigniew Łukasik ZARZĄDZENIE R-12/2013 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 7 lutego 2013 r. w sprawie: określenia Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich

Bardziej szczegółowo

Zasady przyznawania stypendiów doktoranckich

Zasady przyznawania stypendiów doktoranckich Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych doktorantom stacjonarnych studiów doktoranckich

Bardziej szczegółowo

Krajowa Reprezentacja Doktorantów

Krajowa Reprezentacja Doktorantów VI Zwyczajne Posiedzenie Zarządu KRD VII Kadencji Data 22 września 2012r. Godzina rozpoczęcia Miejsce 10:00 Warszawa Prowadzący Przewodniczący KRD Typ spotkania otwarte Protokolant Sekretarz KRD Zakres

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KONFERENCJI. Zmiany szansą rozwoju doktorantów i młodych pracowników nauki, czyli jak dostosować się do systemu

PROGRAM KONFERENCJI. Zmiany szansą rozwoju doktorantów i młodych pracowników nauki, czyli jak dostosować się do systemu PROGRAM KONFERENCJI Zmiany szansą rozwoju doktorantów i młodych pracowników nauki, czyli jak dostosować się do systemu Brenna, 1-2 czerwca 2012 PROMOCJA 1. Umieszczenie informacji o konferencji w portalach

Bardziej szczegółowo

Dział VIII STUDIA DOKTORANCKIE I DOKTORANCI

Dział VIII STUDIA DOKTORANCKIE I DOKTORANCI Dział VIII STUDIA DOKTORANCKIE I DOKTORANCI Rozdział 1 Studia doktoranckie 104 1. W Uczelni studiami trzeciego stopnia są studia doktoranckie. Ukończenie studiów doktoranckich następuje wraz z uzyskaniem

Bardziej szczegółowo

Biuletyn KRD. W tym numerze: Słowo wstępne. Luty 2013. Nr 10

Biuletyn KRD. W tym numerze: Słowo wstępne. Luty 2013. Nr 10 Biuletyn KRD Słowo wstępne Nieubłaganie minęło pierwsze po łtora miesiąca Nowego Roku. Oddajemy w ręce Czytelniko w pierwszy numer 2013 roku i mamy nadzieję, z e Biuletyn stanie się jedną z platform komunikacji

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA PRAWNO-SPOŁECZNA DOKTORANTA

SYTUACJA PRAWNO-SPOŁECZNA DOKTORANTA SYTUACJA PRAWNO-SPOŁECZNA DOKTORANTA mgr Marcin Dokowicz Członek Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów Przewodniczący Poznańskiego Porozumienia Doktorantów Ekspert ds. doktoranckich Polskiej Komisji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO I ZWIĘKSZANIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO Z DOTACJI PROJAKOŚCIOWEJ

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO I ZWIĘKSZANIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO Z DOTACJI PROJAKOŚCIOWEJ Załącznik nr 1 do Zarządzenie Nr 76/2012/2013 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 7 czerwca 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania go i zwiększania

Bardziej szczegółowo

Krajowa Reprezentacja Doktorantów

Krajowa Reprezentacja Doktorantów Sprawozdanie z wykorzystania transzy dotacji na finansowanie funkcjonowania Krajowej Reprezentacji przekazanej na okres 01.07.2012 30.09.2012 I. Część merytoryczna A. Skład władz statutowych KRD Funkcja

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich dla uczestników stacjonarnych studiów trzeciego stopnia

Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich dla uczestników stacjonarnych studiów trzeciego stopnia Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich dla uczestników stacjonarnych studiów trzeciego stopnia Postanowienia ogólne 1 1. Uczestnicy stacjonarnych studiów trzeciego stopnia (doktoranckich), zwani

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia nr 57/2017 Rektora UMCS

Załącznik do Zarządzenia nr 57/2017 Rektora UMCS Załącznik do Zarządzenia nr 57/2017 Rektora UMCS Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich oraz zwiększania stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW DOKTORANCKICH NA POLITECHNICE KRAKOWSKIEJ

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW DOKTORANCKICH NA POLITECHNICE KRAKOWSKIEJ Załącznik do Zarządzenia nr 49 Rektora PK z dnia 6 grudnia 2011 r. REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW DOKTORANCKICH NA POLITECHNICE KRAKOWSKIEJ 1 1. Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich dla uczestników

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 28/2012 Rektora AGH z dnia 1 października 2012 r. z późn. zm.

Załącznik do Zarządzenia Nr 28/2012 Rektora AGH z dnia 1 października 2012 r. z późn. zm. Załącznik do Zarządzenia Nr 28/2012 Rektora AGH z dnia 1 października 2012 r. z późn. zm. Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 93. Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 26 maja 2015 r. Regulamin Centrum Komunikacji Klinicznej

UCHWAŁA Nr 93. Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 26 maja 2015 r. Regulamin Centrum Komunikacji Klinicznej BIULETYN PRAWNY UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU Rok 2015; poz. 177 UCHWAŁA Nr 93 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 26 maja 2015 r. Regulamin Centrum Komunikacji Klinicznej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 28/2013 REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA z dnia 24 czerwca 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 28/2013 REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA z dnia 24 czerwca 2013 r. ZARZĄDZENIE Nr 28/2013 REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 4 8/2016 REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA z dnia 9 grudnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 4 8/2016 REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA z dnia 9 grudnia 2016 r. ZARZĄDZENIE Nr 4 8/2016 REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 28/2013 Rektora Politechniki Rzeszowskiej z dnia 24 czerwca

Bardziej szczegółowo

1 Zasady przyznawania stypendiów doktoranckich

1 Zasady przyznawania stypendiów doktoranckich Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 28/2012 Rektora AGH z dnia 1 października 2012 r. wraz z zm. ZR 36/2013 z 8.07.2013, zm.02.07.2014 ZR 26/2014, zm.zr 29/2014 z 01.09.2014 Regulamin przyznawania stypendiów

Bardziej szczegółowo

Krajowa Reprezentacja Doktorantów

Krajowa Reprezentacja Doktorantów Sprawozdanie z wykorzystania transzy dotacji na finansowanie funkcjonowania Krajowej Reprezentacji przekazanej na okres 01.04.2012 30.06.2012 I. Część merytoryczna A. Skład władz statutowych KRD Funkcja

Bardziej szczegółowo

(tekst jednolity) 1 1. Ustala się Regulamin przyznawania zwiększenia stypendium z dotacji projakościowej

(tekst jednolity) 1 1. Ustala się Regulamin przyznawania zwiększenia stypendium z dotacji projakościowej Załącznik do zarządzenia nr 4 Rektora UŚ z dnia 17 stycznia 2016 r. Zarządzenie nr 54 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 8 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania zwiększenia

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne

Postanowienia ogólne Regulamin zwiększania stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady i tryb zwiększania stypendium doktoranckiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 75/2015. SENATU AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ im. Bohaterów Westerplatte. z dnia 17 grudnia 2015 roku

UCHWAŁA NR 75/2015. SENATU AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ im. Bohaterów Westerplatte. z dnia 17 grudnia 2015 roku UCHWAŁA NR 75/2015 SENATU AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ im. Bohaterów Westerplatte z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie: planu posiedzeń Senatu AMW na 2016 rok. 1 Na podstawie 26 w związku z ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora DSW nr 23/2011 Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej uczestnikom stacjonarnych studiów

Bardziej szczegółowo

Pomoc materialna dla doktorantów w roku akademickim 2015/2016

Pomoc materialna dla doktorantów w roku akademickim 2015/2016 Kontakt i o nas Dla studentów i uczelni Dla naukowców Współpraca z zagranicą Strona główna» Rzecznik prasowy» Komunikaty Pomoc materialna dla doktorantów w roku akademickim 2015/2016 czwartek, 8 października

Bardziej szczegółowo

Biuletyn KRD. W tym numerze: Spotkanie KRD z Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbarą Kudrycką. Kwiecień 2013. Nr 12

Biuletyn KRD. W tym numerze: Spotkanie KRD z Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbarą Kudrycką. Kwiecień 2013. Nr 12 Biuletyn KRD Spotkanie KRD z Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbarą Kudrycką W dniu 10 kwietnia 2013 roku miało miejsce spotkanie przedstawicieli Krajowej Reprezentacji Doktoranto w z Ministrem

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Zarządzenie Nr R-0161/97/2011 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich doktorantom Akademii im.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW DOKTORANCKICH I ZWIĘKSZENIA STYPENDIUM Z DOTACJI PROJAKOŚCIOWEJ W UNIWERSYTECIE ŚLĄSKIM

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW DOKTORANCKICH I ZWIĘKSZENIA STYPENDIUM Z DOTACJI PROJAKOŚCIOWEJ W UNIWERSYTECIE ŚLĄSKIM Załącznik do zarządzenia nr 94 Rektora z dnia 5 lipca 2013 r. REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW DOKTORANCKICH I ZWIĘKSZENIA STYPENDIUM Z DOTACJI PROJAKOŚCIOWEJ W UNIWERSYTECIE ŚLĄSKIM 1 Ilekroć w treści

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/12/2015. z dnia 15 grudnia 2015 r. I. ZAMAWIAJĄCY Szkło Sp. z o.o., ul. Olsztyn ska 2, Lidzbark Warmin ski

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/12/2015. z dnia 15 grudnia 2015 r. I. ZAMAWIAJĄCY Szkło Sp. z o.o., ul. Olsztyn ska 2, Lidzbark Warmin ski ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/12/2015 z dnia 15 grudnia 2015 r. I. ZAMAWIAJĄCY Szkło Sp. z o.o., ul. Olsztyn ska 2, 11-100 Lidzbark Warmin ski II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamo wienia jest przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 89/2016

Zarządzenie Nr 89/2016 Zarządzenie Nr 89/2016 Rektora Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie z dnia 05 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 128. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 20 września 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 128. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 20 września 2013 r. UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU ZARZĄDZENIE Nr 128 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 20 września 2013 r. Regulamin zwiększania stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego

Regulamin przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego Regulamin przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego Na podstawie art. 0a ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 0 r. Prawo o szkolnictwie wyższym /Posw/ [Dz.

Bardziej szczegółowo

III Posiedzenie Zarządu X Kadencji Krajowej Reprezentacji Doktorantów Opole 25 kwietnia 2015 r. mgr inż. Dorota Jeziorowska, mgr inż.

III Posiedzenie Zarządu X Kadencji Krajowej Reprezentacji Doktorantów Opole 25 kwietnia 2015 r. mgr inż. Dorota Jeziorowska, mgr inż. Szkolenia - finansowanie nauki dla doktorantów, z zakresu podnoszenia świadomości prawnej doktorantów oraz efektywnej komunikacji i współpracy w zespole III Posiedzenie Zarządu X Kadencji Krajowej Reprezentacji

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 923/2014/2015 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 30 czerwca 2015 roku

Zarządzenie Nr 923/2014/2015 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 30 czerwca 2015 roku Zarządzenie Nr 923/2014/2015 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie Regulaminu przyznawania i wypłacania stypendiów doktoranckich w Akademii Techniczno-Humanistycznej

Bardziej szczegółowo

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 15 października 2012 r.

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 15 października 2012 r. Zarządzenie nr 89/2012 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 15 października 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich dla uczestników studiów

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 14 września 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 14 września 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 214 12421 Poz. 1271 1271 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 14 września 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłacania doktorantom

Bardziej szczegółowo

b) Ministra właściwego do spraw wewnętrznych - w odniesieniu do uczelni służb państwowych;

b) Ministra właściwego do spraw wewnętrznych - w odniesieniu do uczelni służb państwowych; Załącznik nr 4 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej oraz stypendium doktoranckiego dla uczestników studiów doktoranckich Akademii Muzycznej im. Stanisława

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu DOP -77/14 Zarządzenie Nr 39/14 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 7 maja 2014 roku w sprawie ustalenia

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY ZEWNĘTRZNE M.1 Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2005 r., nr 164, poz z późn. zm.)

PRZEPISY ZEWNĘTRZNE M.1 Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2005 r., nr 164, poz z późn. zm.) PRZEPISY ZEWNĘTRZNE M.1 Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2005 r., nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) M.2 M.3 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 2014r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

2015-05-08. Strona 1 z 5

2015-05-08. Strona 1 z 5 REGULAMIN przyznawania i wypłacania zwiększenia wysokości stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia Nr 11/2012 Rektora UMCS

Załącznik do zarządzenia Nr 11/2012 Rektora UMCS Załącznik do zarządzenia Nr 11/2012 Rektora UMCS Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich oraz zwiększania stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr 33/2015 Rady Wydziału Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 12 maja 2015 roku

UCHWAŁA nr 33/2015 Rady Wydziału Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 12 maja 2015 roku UCHWAŁA nr 33/2015 Rady Wydziału Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 12 maja 2015 roku w sprawie szczegółowego trybu rozpatrywania wniosków o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania stypendium doktoranckiego oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego doktorantom Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku

Regulamin przyznawania stypendium doktoranckiego oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego doktorantom Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 40/2016 Rektora ASP w Gdańsku z dnia 30 września 2016 r. Regulamin przyznawania stypendium doktoranckiego oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego doktorantom Akademii

Bardziej szczegółowo

Krajowa Reprezentacja Doktorantów

Krajowa Reprezentacja Doktorantów Warszawa, 24 maja 2014 r. Opinia prawna w przedmiocie dopuszczalności odebrania stypendium doktoranckiego doktorantom zatrudnionym przez Uczelnię 1. Przedmiot opinii Przedmiotem opinii jest analiza dopuszczalności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW DOKTORANCKICH DOKTORANTOM UNIWERSYTETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE I. POSTANOWIENIE OGÓLNE

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW DOKTORANCKICH DOKTORANTOM UNIWERSYTETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE I. POSTANOWIENIE OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia nr 48/2011 Rektora UKSW z dnia 30 listopada 2011 r. REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW DOKTORANCKICH DOKTORANTOM UNIWERSYTETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE I. POSTANOWIENIE

Bardziej szczegółowo

Polskie Towarzystwo Studentów Farmacji Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie STATUT. Rozdział I Postanowienia ogólne

Polskie Towarzystwo Studentów Farmacji Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie STATUT. Rozdział I Postanowienia ogólne Polskie Towarzystwo Studentów Farmacji Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie STATUT Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Polskie Towarzystwo Studentów Farmacji Uniwersytetu Jagiellońskiego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 160. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 30 września 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 160. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 30 września 2016 r. BIULETYN PRAWNY UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU Rok 2016; poz. 377 ZARZĄDZENIE Nr 160 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 30 września 2016 r. Regulamin przyznawania pomocy

Bardziej szczegółowo

Kandydat na Przewodniczącego Krajowej Reprezentacji Doktorantów Marta Dendys

Kandydat na Przewodniczącego Krajowej Reprezentacji Doktorantów Marta Dendys Kandydat na Przewodniczącego Krajowej Reprezentacji Doktorantów Marta Dendys Wrocław, 7 grudnia 2013 r. Wykształcenie Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie od X 2012 r. studia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Zasady i kryteria przyznawania i wypłacania stypendium doktoranckiego w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu

Zasady i kryteria przyznawania i wypłacania stypendium doktoranckiego w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu załącznik do zarządzenia nr 54/2015 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu Zasady i kryteria przyznawania i wypłacania stypendium doktoranckiego w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu Niniejsze

Bardziej szczegółowo

STATUT ZRZESZENIA STUDENTÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH. działającego przy Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

STATUT ZRZESZENIA STUDENTÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH. działającego przy Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy STATUT ZRZESZENIA STUDENTÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH działającego przy Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Zrzeszenie Studentów

Bardziej szczegółowo

Pomoc materialna dla studentów i doktorantów poziom średniozaawansowany,

Pomoc materialna dla studentów i doktorantów poziom średniozaawansowany, J racownia Szkoleniowo-Doradcza acek Pakuła Pracownia Wydawnicza EIKON Toruń, 12 grudnia 2016 r. Szanowni Państwo, mamy przyjemność zaprosić do udziału w kolejnych seminariach, które odbędą się w Warszawie:

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Wydział Pedagogiczny i Artystyczny

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Wydział Pedagogiczny i Artystyczny Elementy składowe oceny przyznawania stypendium doktoranckiego dla uczestników studiów doktoranckich na Wydziale Pedagogicznym i rtystycznym na kierunku pedagogika w roku akademickim 2016/2017 Podstawa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 4 7/2016 REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA z dnia 8 grudnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 4 7/2016 REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA z dnia 8 grudnia 2016 r. ZARZĄDZENIE Nr 4 7/2016 REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 27/2013 Rektora Politechniki Rzeszowskiej z dnia 21 czerwca

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 27/2013 REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA z dnia 21 czerwca 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 27/2013 REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA z dnia 21 czerwca 2013 r. ZARZĄDZENIE Nr 27/2013 REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania stypendium doktoranckiego na Politechnice Rzeszowskiej

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Regulamin konkursu na stypendia naukowe dla uczestników studiów doktoranckich finansowanych z dotacji celowej na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących

Bardziej szczegółowo

Program Doskonalenia Nauczycieli Akademickich Uniwersytetu Warszawskiego

Program Doskonalenia Nauczycieli Akademickich Uniwersytetu Warszawskiego NOWOCZESNY UNIWERSYTET - kompleksowy program wsparcia dla doktorantów i kadry dydaktycznej Uniwersytetu Warszawskiego Uniwersytet Otwarty Uniwersytetu Warszawskiego Mały Dziedziniec Kampusu Centralnego,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Samorządu Studenckiego Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu

Regulamin Samorządu Studenckiego Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu Regulamin Samorządu Studenckiego Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Samorząd Studentów Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania działa na podstawie ustawy

Bardziej szczegółowo

4 Cele Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia realizowane są na szczeblu całego Uniwersytetu oraz wszystkich Wydziałów.

4 Cele Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia realizowane są na szczeblu całego Uniwersytetu oraz wszystkich Wydziałów. Uchwała Nr 149/2015 Senatu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie doskonalenia Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Pomorskim Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA IGNATIANUM W KRAKOWIE

AKADEMIA IGNATIANUM W KRAKOWIE na realizację zadań projakościowych 1. Stypendium i jego podstawy prawne 1. Niniejszy Regulamin określa tryb przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego, o którym mowa w art. 200a ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Statut Instytutu Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów Polskiej Akademii Nauk. I. Postanowienia ogólne

Statut Instytutu Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów Polskiej Akademii Nauk. I. Postanowienia ogólne Statut Instytutu Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów Polskiej Akademii Nauk I. Postanowienia ogólne Instytut Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów PAN - zwany dalej Instytutem

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 21/2015 z dnia 1 lipca 2015 roku w sprawie określenia trybu przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego w UMFC

ZARZĄDZENIE Nr 21/2015 z dnia 1 lipca 2015 roku w sprawie określenia trybu przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego w UMFC RE KT OR UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA ZARZĄDZENIE Nr 21/2015 z dnia 1 lipca 2015 roku w sprawie określenia trybu przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego w UMFC Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN podziału dotacji celowej na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich na Wydziale

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego

Regulamin przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego Regulamin przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego Na podstawie art. 200a ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym /Posw/

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. Postanowienia ogólne

R E G U L A M I N. Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia Rektora PŚk Nr 58/12 z dnia 29 sierpnia 2012 (Tekst jednolity uwzględniający zmiany wprowadzone zarządzeniem Nr 50/15 z dnia 15 czerwca 2015r. ) R E G U L A M I N USTALANIA WYSOKOŚCI,

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania stypendium doktoranckiego oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie

Regulamin przyznawania stypendium doktoranckiego oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie Załącznik do zarządzenia Rektora nr 29 z dnia 27 czerwca 2014 r. Regulamin przyznawania stypendium doktoranckiego oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 35/2016 SENATU POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. z dnia 19 maja 2016r w sprawie: zasad podziału dotacji budżetowej oraz rozliczeń finansowych

UCHWAŁA NR 35/2016 SENATU POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. z dnia 19 maja 2016r w sprawie: zasad podziału dotacji budżetowej oraz rozliczeń finansowych UCHWAŁA NR 35/2016 SENATU POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ z dnia 19 maja 2016r w sprawie: zasad podziału dotacji budżetowej oraz rozliczeń finansowych dotyczących budżetu Uczelni na 2016r Senat Politechniki

Bardziej szczegółowo

Konkurs na Najbardziej Pro-doktorancką Uczelnię w Polsce PRODOK. organizowany przez. Krajową Reprezentację Doktorantów

Konkurs na Najbardziej Pro-doktorancką Uczelnię w Polsce PRODOK. organizowany przez. Krajową Reprezentację Doktorantów Konkurs na Najbardziej Pro-doktorancką Uczelnię w Polsce PRODOK organizowany przez Krajową Reprezentację Doktorantów Ilekroć we wniosku mowa jest o jednostkach Uczelni należy przez to rozumieć podstawowe

Bardziej szczegółowo

Dyrektora: I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie. ul. Kostrzewskiego 3

Dyrektora: I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie. ul. Kostrzewskiego 3 OGŁOSZENIE O KONKURSIE Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Załącznik nr 1 Dyrektora: I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie ul. Kostrzewskiego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr /2012. Rektora Akademii Leona Koźmińskiego. z dnia 30 września 2012 roku

Zarządzenie nr /2012. Rektora Akademii Leona Koźmińskiego. z dnia 30 września 2012 roku Zarządzenie nr 73-2011/2012 Rektora Akademii Leona Koźmińskiego z dnia 30 września 2012 roku w sprawie Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich oraz zwiększenia stypendiów doktoranckich w Akademii

Bardziej szczegółowo

2 Komisje Kwalifikacyjne

2 Komisje Kwalifikacyjne REGULAMIN ZWIĘKSZANIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO Z DOTACJI PODMIOTOWEJ NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ PROJAKOŚCIOWYCH NA KATOLICKIM UNIWERSYTECIE LUBELSKIM JANA PAWŁA II 1 Przepisy ogólne 1. Uczestnicy stacjonarnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU STUDENTÓW SZKOŁY WYŻSZEJ EKONOMII I ZARZĄDZANIA W ŁODZI

REGULAMIN SAMORZĄDU STUDENTÓW SZKOŁY WYŻSZEJ EKONOMII I ZARZĄDZANIA W ŁODZI REGULAMIN SAMORZĄDU STUDENTÓW SZKOŁY WYŻSZEJ EKONOMII I ZARZĄDZANIA W ŁODZI Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Samorząd Studentów Szkoły Wyższej Ekonomii i Zarządzania w Łodzi, zwany dalej Samorządem,

Bardziej szczegółowo

TRYB WYBORU CZŁONKÓW KOMITETU MONITORUJĄCEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

TRYB WYBORU CZŁONKÓW KOMITETU MONITORUJĄCEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO TRYB WYBORU CZŁONKÓW KOMITETU MONITORUJĄCEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020 Podstawy prawne i inne regulacje 1. Art. 47, 48, 49 i art. 110 Rozporządzenia PE i

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA Strona 1 z 8 WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu R E G U L A M I N SAMORZĄDU STUDENCKIEGO POZNAŃ 2015 Strona 2 z 8 Rozdział 1 SPIS TREŚCI: strona Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2 Organa

Bardziej szczegółowo

1. Stypendium dla najlepszych doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego, zwane dalej Stypendium, przyznawane jest na wniosek doktoranta przez Rektora.

1. Stypendium dla najlepszych doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego, zwane dalej Stypendium, przyznawane jest na wniosek doktoranta przez Rektora. _ Zasady przyznawania stypendium dla najlepszych doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego w roku akademickim 2013/2014 Rozdział I Zasady ogólne 1 1. Stypendium dla najlepszych doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REGULAMIN INTERDYSCYPLINARNEGO CENTRUM GENETYKI ZACHOWANIA

PROJEKT REGULAMIN INTERDYSCYPLINARNEGO CENTRUM GENETYKI ZACHOWANIA Załącznik do Uchwały nr... Senatu UW z dnia 20 czerwca 2007 r. PROJEKT ZAWIERAJĄCY POPRAWKI ZGŁOSZONE PRZEZ KOMISJĘ PRAWNO-STATUTOWĄ NA POSIEDZENIU 30 MAJA 2007 R. REGULAMIN INTERDYSCYPLINARNEGO CENTRUM

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 6. WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu R E G U L A M I N SAMORZĄDU STUDENCKIEGO POZNAŃ

Strona 1 z 6. WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu R E G U L A M I N SAMORZĄDU STUDENCKIEGO POZNAŃ Strona 1 z 6 WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu R E G U L A M I N SAMORZĄDU STUDENCKIEGO POZNAŃ 2006 Strona 2 z 6 Rozdział 1 SPIS TREŚCI: strona Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2 Organa

Bardziej szczegółowo

Zasady kierowania za granicę osób zatrudnionych, studentów lub doktorantów w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach zwane Zasadami kierowania za granicę

Zasady kierowania za granicę osób zatrudnionych, studentów lub doktorantów w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach zwane Zasadami kierowania za granicę Zasady kierowania za granicę osób zatrudnionych, studentów lub doktorantów w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach zwane Zasadami kierowania za granicę 1. Użyte w niniejszych zasadach pojęcia oznaczają:

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Zarządzenie Nr R-0161/26/2014 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie Regulaminu przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej

Bardziej szczegółowo

Komisja konkursowa Zasady wnioskowania Kryteria konkursowe

Komisja konkursowa Zasady wnioskowania Kryteria konkursowe Regulaminu konkursu na stypendia dla uczestników wydziałowych studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji UJ z dotacji celowej na finansowanie działalności polegającej na prowadzeniu badań

Bardziej szczegółowo

Metryka aktu prawnego Dziennik Ustaw Nr 65,2007, poz Akty powiązane

Metryka aktu prawnego Dziennik Ustaw Nr 65,2007, poz Akty powiązane Metryka aktu prawnego Dziennik Ustaw Nr 65,2007, poz. 435 Wyższego z dnia 2 kwietnia 2007 r. w sprawie wskaźników kosztochłonności poszczególnych kierunków, makrokierunków i studiów międzykierunkowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU STUDENCKIEGO

REGULAMIN SAMORZĄDU STUDENCKIEGO REGULAMIN SAMORZĄDU STUDENCKIEGO UNIWERSYTETU WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Podstawa prawna działania Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Warmińsko -Mazurskiego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 132. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 30 września 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 132. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 30 września 2011 r. UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU ZARZĄDZENIE Nr 132 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 30 września 2011 r. Regulamin przyznawania pomocy materialnej doktorantom Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIE OGÓLNE

I. POSTANOWIENIE OGÓLNE załącznik do zarządzenia Rektora UKSW Nr 35/2012 z dnia 19 czerwca 2012 r. REGULAMIN ZWIĘKSZENIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO Z DOTACJI PODMIOTOWEJ NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ PROJAKOŚCIOWYCH DOKTORANTOM UNIWERSYTETU

Bardziej szczegółowo

Stypendium doktoranckie:

Stypendium doktoranckie: Zasady ocen i punktacji osiągnięć naukowych uczestników studiów doktoranckich oraz warunków, jakie winni spełniać przy ubieganiu się o stypendium doktoranckie, zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 5 2/2017 REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA z dnia 27 września 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr 5 2/2017 REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA z dnia 27 września 2017 r. ZARZĄDZENIE Nr 5 2/2017 REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA z dnia 27 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania stypendium doktoranckiego na Politechnice Rzeszowskiej

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych

Regulamin przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych Załącznik do zarządzenia nr 132 Rektora UŁ z dnia 30.06.2017 r. Regulamin przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych 1 Regulamin określa

Bardziej szczegółowo