Wzór przemysłowy i jego ochrona w prawie polskim i wspólnotowym. Jakub Kępiński

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wzór przemysłowy i jego ochrona w prawie polskim i wspólnotowym. Jakub Kępiński"

Transkrypt

1 Wzór przemysłowy i jego ochrona w prawie polskim i wspólnotowym Jakub Kępiński Warszawa 2010

2 Recenzent: Prof. dr hab. Micha du Vall Wydawca serii: Janusz Barta Ryszard Markiewicz Alicja Pollesh Wydawca: Magdalena Przek Redaktor prowadz cy: Joanna Cybulska Opracowanie redakcyjne: Izabela Ratusi ska Sk³ad, ³amanie: Katarzyna S abosz Copyright by Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2010 ISBN ISSN Wydane przez: Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. Redakcja Ksi ek Warszawa, ul. P ocka 5a tel. (22) , (22) Kraków, ul. Zacisze 7 Ksi garnia internetowa

3 Spis treści Wykaz skrótów Wstęp Rozdział I. Definicja wzoru i przesłanki jego ochrony Definicja wzoru Uwagi wstępne Definicja wzoru w Rozporządzeniu Definicja wzoru w Dyrektywie Definicja wzoru w ustawie Prawo własności przemysłowej Postać wytworu (produktu) Wygląd (apperance) Poszczególne elementy wzoru Linie (Lines) Kontury i kształt (Contours and shape) Kolor (Colour) Faktura (Texture) Materiał (Material) Wytwór (Product) Programy komputerowe Druki Budynki, wnętrza Żywe organizmy Symbole graficzne i kroje pisma typograficznego Wytwór złożony i części składowe Nowość i indywidualny charakter Uwagi wstępne Przyjęte rozwiązania przepisy

4 Spis treści 2.3. Nowość Uwagi wstępne Nowość absolutna? Wzór identyczny Test nowości a test indywidualnego charakteru Indywidualny charakter Uwagi wstępne Oryginalność Ogólne wrażenie Zorientowany użytkownik Zakres swobody twórczej przy opracowywaniu Udostępnienie publiczne (ujawnienie) Uwagi wstępne Udostępniony publicznie (made available to the public) Środowisko wyspecjalizowane w danym sektorze (osoby zajmujące się zawodowo dziedziną, której wzór dotyczy) Dziedzina, której wzór dotyczy Wzory stare i antyczne Wzory ujawnione w tajemnicy Okres łaski (grace period) Wyłączenie spod ochrony Wzory sprzeczne z porządkiem publicznym, dobrymi obyczajami i zawierające pewne oznaczenia Cechy wzorów wynikające z funkcji technicznej i wzory połączeń Uwagi wstępne Cechy wzoru wynikające z funkcji technicznej Klauzula must-fit (wzory produktów współdziałających) Produkty modułowe...73 Rozdział II. Zgłoszenie i rejestracja wzoru przemysłowego. Treść prawa z rejestracji. Niezarejestrowany wzór wspólnotowy Zgłoszenie i rejestracja wzoru przemysłowego w Unii Europejskiej Zgłoszenie Podmiot uprawniony Miejsce zgłoszenia Elementy zgłoszenia Zgłoszenie zbiorowe

5 Spis treści Sposób dokonania zgłoszenia Data zgłoszenia Prawo pierwszeństwa Rejestracja Postępowanie rejestracyjne Odmowa rejestracji Wpis Publikacja oraz odroczenie publikacji Opłaty Uwagi wstępne Opłata rejestracyjna Opłata publikacyjna Opłata odraczająca Opłata za przedłużenie Rejestracja wzoru przemysłowego w Polsce Procedura rejestracji Uprawniony do dokonania rejestracji Zgłoszenie Prawo pierwszeństwa Rozpatrywanie zgłoszenia Umorzenie postępowania Odmowa udzielenia prawa z rejestracji Udzielnie prawa z rejestracji Treść prawa z rejestracji wzoru przemysłowego Prawo wyłączne w ogólności Prawo wyłączne ze wzoru wspólnotowego Treść prawa Ograniczenia praw wyłącznych Wyczerpanie praw Prawo używacza poprzedniego Czas trwania praw wyłącznych Treść prawa wyłącznego w prawie polskim Treść prawa Ograniczenia praw wyłącznych Prawo używacza poprzedniego Okres trwania praw wyłącznych Niezarejestrowany wzór wspólnotowy Koncepcja wzoru niezarejestrowanego

6 Spis treści 4.2. Niezarejestrowany wzór wspólnotowy a zarejestrowany wzór wspólnotowy Uwagi wstępne Możliwość współistnienia obu typów wzorów Okres ochrony Udostępnienie Prawa przyznane oraz zakres ochrony Domniemanie ważności Podsumowanie Rozdział III. Ograniczenie praw wyłącznych. Problematyka klauzuli napraw Wprowadzenie Prawo konkurencji. Orzecznictwo ETS Próby regulacji problematyki części zamiennych w Unii Europejskiej Części must-fit i must-match Projekt MPI Pierwszy projekt Dyrektywy i Rozporządzenia Ocena pierwszego projektu Projekt z 1996 r Dyrektywa i Rozporządzenie. Klauzula freeze plus Wniosek Komisji Opinia EKES Dyskusja nad wnioskiem Komisji Dalsze prace nad Dyrektywą Regulacja problematyki części zamiennych w Polsce Ustawa Prawo własności przemysłowej Stanowisko rządu z 2004 r Projekt zmian. Licencja przymusowa Dyskusja nad projektem zmian Nowy projekt. Klauzula napraw Raport KPMG Uchwalenie zmian. Wprowadzenie klauzuli napraw Konsekwencje wprowadzenia klauzuli napraw Zakończenie

7 Spis treści Rozdział IV. Naruszenie i ochrona prawa z rejestracji. Unieważnienie i wygaśnięcie prawa z rejestracji Naruszenie prawa według prawa własności przemysłowej Środki ochrony prawa do uzyskania prawa z rejestracji oraz prawa z rejestracji w ustawie Prawo własności przemysłowej Uwagi wstępne Roszczenia cywilnoprawne Przepisy Roszczenie o zaprzestanie działań grożących naruszeniem prawa Roszczenie o zaniechanie naruszenia Roszczenie o usunięcie skutków naruszenia Roszczenie o wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzyści Roszczenie o naprawienie szkody Środki alternatywne Roszczenie o wynagrodzenie twórcy za korzystanie z wzoru przemysłowego Przeniesienie prawa z rejestracji wzoru przemysłowego uzyskanego przez osobę nieuprawnioną Podanie do publicznej wiadomości części lub całości orzeczenia lub informacji o orzeczeniu Środki proceduralne w celu zabezpieczenia roszczeń Przedawnienie roszczeń Ochrona administracyjnoprawna Uwagi wstępne Moment dochodzenia, podmiot uprawniony, treść żądania Środki celnoprawne Uwagi wstępne Obowiązujące przepisy Ochrona karnoprawna Uwagi wstępne Czyny zabronione Ochrona przed naruszeniem w Unii Europejskiej (zgodnie z Rozporządzeniem) Uwagi wstępne Sądy wspólnotowe w sprawach wzorów

8 Spis treści 3.3. Postępowanie w razie naruszenia prawa do wzoru Środki przeciwdziałające naruszeniom Uwagi wstępne Środki zabraniające pozwanemu kontynuowania działań, które naruszają lub grożą naruszeniem wzoru wspólnotowego Środki polegające na zajęciu podrobionych produktów Środki polegające na zajęciu materiałów i narzędzi wykorzystanych w przeważającej mierze do wytworzenia podrobionych dóbr, jeżeli ich właściciel wiedział, do jakich celów były one użyte, lub było to oczywiste w określonych okolicznościach Inne środki przewidziane w ustawodawstwach krajowych Odwołanie Unieważnienie Unieważnienie w prawie polskim Uwagi wstępne Uprawniony do wniesienia wniosku o unieważnienie Organ właściwy do rozpatrzenia wniosku Procedura Unieważnienie w prawie wspólnotowym Unieważnienie przed OHIM. Uwagi wstępne Podstawy unieważnienia Procedura Wszczęcie Wniosek Rozpatrywanie Zawieszenie Odwołanie do Izby Odwoławczej Odwołanie do Trybunału Sprawiedliwości Unieważnienie wzoru przed Sądem wspólnotowym wzorów wspólnotowych Skutki unieważnienia Inne sposoby utraty prawa do wzorów Zrzeczenie się prawa Instytucja zrzeczenia się w prawie polskim Instytucja zrzeczenia się w prawie Unii Europejskiej (art. 51 Rozporządzenia)

9 Spis treści 5.2. Wygaśnięcie Uwagi wstępne Upływ czasu Nieuiszczenie opłaty Rozdział V. Ochrona prawnoautorska wzoru przemysłowego Uwagi wstępne Koncepcja ochrony kumulowanej w pracach nad harmonizacją wspólnotowego sytemu ochrony wzorów Propozycje Zastosowane rozwiązanie Wprowadzone rozwiązania Zalety i wady sytemu ochrony wzorów oraz ochrony autorskoprawnej Zalety i wady systemu ochrony wzorów Wady i zalety sytemu ochrony autorskoprawnej Regulacje przyjęte w polskim prawie autorskim Uwagi wstępne Wzory zdobnicze jako przedmiot ochrony prawa autorskiego Utwór wzornictwa przemysłowego Uwagi wstępne Przejaw działalności twórczej (oryginalność) Indywidualny charakter (indywidualność) Ustalenie Ochrona prawnoautorska Podmioty prawa autorskiego Uwagi wstępne Twórca Współtwórcy Pracodawca Prawa autorskie Uwagi wstępne Prawa osobiste Prawa majątkowe Środki ochrony Uwagi wstępne Ochrona autorskich praw osobistych Ochrona autorskich praw majątkowych Przepisy karne

10 Spis treści 6. Wzajemna zależność ochrony autorskoprawnej i ochrony płynącej z ustawy Prawo własności przemysłowej Uwagi wstępne Autorskie prawa osobiste w stosunku do utworów wzornictwa przemysłowego Autorskie prawa majątkowe w stosunku do utworów wzornictwa przemysłowego Uwagi wstępne Wyłączenie autorskich praw majątkowych (art. 116 p.w.p.) Rozważania nad regulacją art. 116 p.w.p Podstawowe różnice obu systemów ochrony. Próba znalezienia rozwiązania Rozdział VI. Ochrona wzoru jako wzór użytkowy, znak towarowy i na podstawie przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Uwagi wstępne Wzór użytkowy Uwagi wprowadzające Definicja Nowość Użyteczność Rozwiązanie techniczne Kształt, budowa lub zestawienie przedmiotu o trwałej postaci Skutki Ochrona znaków towarowych w prawie polskim (z uwzględnieniem orzecznictwa ETS) Uwagi wstępne Obowiązujące przepisy Znak towarowy Funkcje Definicja i zdolność rejestrowa Prawo ochronne. Charakter i treść Problem ochrony wzorów przemysłowych jako znaków towarowych po wygaśnięciu prawa z rejestracji Uwagi wstępne Orzeczenie Philips v. Remington

11 Spis treści Orzeczenie Benetton v. G-Star Wnioski Próba rozgraniczenia ochrony wzorów przemysłowych i znaków towarowych Zakaz niewolniczego naśladownictwa w polskiej ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Uwagi wstępne Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji a ustawa Prawo własności przemysłowej Przepisy dopuszczające możliwość ochrony wzorów przemysłowych Naśladownictwo towaru Dozwolone naśladownictwo (art. 13 ust. 2 u.z.n.k.) Zakaz naśladowania chronionego wzoru w Rozporządzeniu Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji a wolny przepływ towaru Sankcje Uwagi wstępne Odpowiedzialność cywilna Odpowiedzialność karna Próba oceny systemu ochrony kumulowanej Zakończenie Literatura

12 Wstęp Nikogo nie dziwi hasło Brzydota sprzedaje się źle. Sami możemy zaobserwować, że producenci w walce o klienta prześcigają się, by ich produkt był ładniejszy, ciekawszy, bardziej przyciągał uwagę potencjalnych konsumentów. Przedsiębiorstwa zatrudniają rzesze ekspertów, których celem jest przygotowanie produktu spełniającego takie wymagania. Wzrasta tym samym rola projektantów. Twierdzi się wręcz, że projektanci nie odgrywają już służebnej roli wobec inżynierów i nie obudowują ich technologicznych pomysłów. Jest na odwrót to inżynierowie głowią się, jak zmieścić najnowocześniejsze rozwiązania techniczne w kreacjach designerów 1. Przedsiębiorcy rywalizują dziś głównie wyglądem i stylem produktów, gdyż wiele z nich, w tym przed wszystkim elektronicznych, nie różni się funkcjami i możliwościami. Ponieważ wszystkie mają podobne parametry, a ulepszenia są coraz bardziej przewidywalne 2, rośnie rola wzornictwa przemysłowego. Trudno przytoczyć wszystkie możliwe definicje wzornictwa przemysłowego, gdyż zmieniały się one wraz z rozwojem wzornictwa i wzrostem jego znaczenia 3. Ciekawą, choć skomplikowaną definicję proponuje A. Pawłowski, który wskazuje, że przez wzornictwo przemysłowe należy rozumieć w węższym rozumieniu ogół działań praktycznych zmierzających do zaspokajania potrzeb społecznych poprzez projektowanie wzorcowych własności użytkowych produktów i ich systemów oraz procesów użytkowych realizowanych przemysłowo; także całość wiedzy praktycznej, czyli uporządkowany zbiór reguł służących do tego celu; w szerszym rozumie- 1 M. Rychter, Piękne megabajty, Wprost 2007, nr 10, s Ibidem. 3 Różne definicje wzornictwa przemysłowego przytacza: A. Walden-Kozłowska, Wzornictwo przemysłowe, Kraków 2000, s

13 Wstęp niu także ogół działań poznawczych zmierzających do poznania relacji pomiędzy rozwojem techniki, a potrzebami i rzeczywistymi możliwościami ukierunkowania go dla rozwoju społecznego we wszystkich przejawach życia; także wiedza, czyli uporządkowany, ogólnie dostępny system uzasadnionych informacji o tych relacjach 4. Prostą definicję wzornictwa przedstawił D. de Kerckhove, wskazując, że design to skóra oblekająca technologię. Technika jest na tyle niezrozumiała, że wymaga interpretacji 5. Wzornictwo przemysłowe jest ściśle związane z procesem industrializacji, który w zasadzie spowodował wyodrębnienie funkcji projektowania wzorów przeznaczonych do masowego powielania 6. Początkowo wzornictwo zaczęło rozwijać się w krajach wysoko uprzemysłowionych 7. A. Przedpełski wskazuje, że rozwój industrializacji spowodował naruszenie istniejących więzi, jakie występowały pomiędzy człowiekiem, jego potrzebami a światem przedmiotów i otoczeniem materialnym jako całością. W okresie przedindustrialnym naturalnym gwarantem tych więzi była organizacja procesu produkcji, charakteryzująca rzemieślniczy model wytwórczości, umożliwiający bezpośredni kontakt wytwórcy z przyszłym użytkownikiem. Przekazywana z pokolenia na pokolenie wiedza rzemieślnicza dotyczyła nie tylko technologii, zawierała również sumę wiedzy o człowieku, jego potrzebach i upodobaniach. Trafności rzemieślniczych rozwiązań sprzyjała stosunkowo niewielka zmienność potrzeb oraz funkcjonowania rynku, opartego na naturalnych prawach podaży i popytu 8. W procesie industrializacji więzi te uległy zmianie, użytkownik nie miał kontaktu z producentem, a produkty zaczęto produkować w sposób masowy, co jednocześnie bardzo często wiązało się zarówno z brakiem dbałości o szczegóły, jak i niestarannym wykonaniem produktów. Koniec XIX w. przyniósł szybki rozwój wzornictwa przemysłowego, ponieważ do dyskusji włączyli się artyści, którzy zaczęli ingerować w dziedzinę wytwórczości. Jako przykład można wskazać prąd myślowy estetyzm, który dał podstawy teoretyczne i był jedną z przyczyn wyodrębnienia się tak zwanej sztuki stosowanej źródła powstania wzornictwa 4 A. Pawłowski, Inicjacje, o sztuce, projektowaniu i kształceniu projektantów, Kraków 2001, s J. Ginalski, M. Liskiewicz, J. Seweryn, Rozwój nowego produktu, Kraków 1994, s W. Telakowska, T. Reindl, Kultura plastyczna w życiu codziennym, Warszawa 1975, s Już w roku 1754 w Anglii powstało Królewskie Towarzystwo Sztuki, którego celem było popieranie sztuki w produkcji fabrycznej, a pierwsza wystawa takich artykułów odbyła się w roku A. Przedpełski, Przemysł wzornictwo kultura, Zeszyty Instytut Wzornictwa Przemysłowego 1985, nr 72, s

14 Wstęp przemysłowego 9. Najbardziej znanymi przedstawicielami nurtu estetyzmu, zgodnie z którym wartości estetyczne należy urzeczywistniać w każdym przejawie sztuki, byli John Ruskin ( ) w Anglii i Cyprian Kamil Norwid ( ) w Polsce. Głosili oni ideę moralnego posłannictwa sztuki. C. K. Norwid opowiadał się za uznaniem twórczości artystycznej za uwzniośloną formę pracy użytecznej, zbliżając ją tym samym do rzemiosła i przemysłu 10. Jego idea cyrkulacji piękna zakładała, że przedmioty codziennego użytku powinny być nośnikami piękna. Na początku XX w. pojawiły się następne trendy, w tym konstruktywizm i funkcjonalizm, które miały wpływ na wzornictwo przemysłowe; połączyły one wzornictwo z techniką. Zakładały poszukiwanie najwłaściwszej konstrukcji, którą powinno się zastosować do założonego działania budowlanego (konstruktywizm), a także szukanie rozwiązań pod kątem celowości funkcji, jej użyteczności i wskaźników ekonomicznych (funkcjonalizm). Po II wojnie światowej wzornictwo zaczęło wykorzystywać nie tylko elementy sztuki i techniki, ale także nauki. Osiągnięcia przemysłu wojskowego, rozwój nowych dziedzin nauki, tj. cybernetyki, teorii systemów czy ergonomii 11 oraz ujawnienie wyników wielu badań z różnych dziedzin nauki miały istotny wpływ na wzornictwo przemysłowe. W latach 60. zaczęto rozwijać dziedziny naukowe, tj. psychologię inżynieryjną czy ergonomię. Przeprowadzano też wiele analiz, w których badano w różnych aspektach pracę ludzką. Wyniki badań, uwzględniające cechy psychofizyczne człowieka, miały wpływ na projektowanie środków produkcji oraz elementów składających się na środowisko pracy. W latach późniejszych wraz z rozwojem gospodarki światowej i wzrostem konkurencji wzornictwo przemysłowe przeszło swoją kolejną przemianę. Tym razem powstała nowa dziedzina wiedzy i działalności praktycznej, design management, wykorzystująca ścisłe współdziałanie ze światem biznesu i wiedzą tej dziedziny 12. Podsumowując, należy zauważyć, że wzornictwo przemysłowe jest zjawiskiem interdyscyplinarnym; jak wskazują przedstawiciele Akademii 9 A. Walden-Kozłowska, Wzornictwo..., s Ibidem, s Ergonomia to dziedzina zajmująca się przystosowaniem technosfery do potrzeb i możliwości psychofizycznych człowieka. Jej początki związane są z przemysłem lotniczym II wojny światowej, gdzie zetknięto się z problemem barier fizycznych i psychicznych człowieka. Spowodowało to dostrzeżenie potrzeby dostosowania maszyn do możliwości ludzkich; wcześniej uważano, że to człowiek musi się dostosować do maszyny. Więcej: A. Przedpełski, Przemysł..., s J. Ginalski, M. Liskiewicz, J. Seweryn, Rozwój..., s

15 Wstęp Sztuk Pięknych w Krakowie, jest czteronożnym tworem opierającym się na sztuce, technice, nauce i biznesie 13. Nie ulega wątpliwości, że ustawodawca europejski oraz ustawodawcy krajowi zauważyli rosnącą rolę wzornictwa przemysłowego. W konsekwencji, wytworom m.in. artystów i projektantów, które można uznać za wzory przemysłowe, została przyznana ochrona w postaci własności przemysłowej. Własność przemysłowa odróżnia się od własności intelektualnej i jest jedną z kategorii zbioru praw na dobrach niematerialnych. Cechą charakterystyczną dóbr niematerialnych jest to, że nie mają same przez się postaci materialnej. Nie są rzeczami. Istnieją niezależnie od rzeczy, które stanowią dla nich jedynie substrat umożliwiający ich poznanie i korzystanie z nich 14. Wzory (przemysłowe czy użytkowe) należą do kategorii dóbr materialnych w postaci rozwiązania. Kwestia ochrony wzorów przemysłowych jest w Europie szeroko dyskutowana, jednakże w Polsce niewielu przedstawicieli doktryny analizuje zagadnienia z nią związane. Nie ma w ostatnich latach monografii przedstawiającej przyjęte rozwiązania i wskazującej aktualne problemy (ostatnia monografia dotycząca obecnie nieistniejących już wzorów zdobniczych i ich ochrony została wydana w 1976 r. jako rozprawa habilitacyjna Marii Poźniak-Niedzielskiej, Wzory zdobnicze i ich ochrona. Studium z zakresu prawa polskiego na tle prawno-porównawczym). Konieczne wydaje się podjęcie próby przeanalizowania obecnej sytuacji w Polsce i w Unii Europejskiej. Celem rozprawy jest przedstawienie problematyki ochrony wzorów przemysłowych w sposób wyczerpujący z uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa i poglądów doktryny. Było to możliwe dzięki dostępowi do zbiorów bibliotek Instytutu T.M.C. Assera w Hadze, Pałacu Pokoju w Hadze oraz Instytutu Maxa Plancka w Monachium. Wykorzystanie literatury brytyjskiej i niemieckiej pozwoliło na szersze spojrzenie na podejmowaną problematykę. Głównym punktem zainteresowania autora niniejszej rozprawy jest ochrona wzorów przemysłowych w prawie polskim. Nie można jednak ustawodawstwa polskiego rozpatrywać bez uwzględnienia ustawodawstwa europejskiego. Konsekwencją przystąpienia Polski do Unii Europejskiej w 2004 r. jest bowiem bezpośrednie obowiązywanie autonomicznego porządku prawnego prawa Unii Europejskiej. Tym samym praca wskazuje 13 Ibidem. 14 U. Promińska (w:) Prawo własności przemysłowej, U. Promińska (red.), Warszawa 2004, s

16 Wstęp nie tylko rozwiązania polskie, lecz także rozwiązania europejskie (unijne). Autor starał się wskazać najnowsze przyjęte rozwiązania prawne oraz ich skutki w prawie unijnym i w prawie polskim (w wielu miejscach konieczne było wskazanie rozwiązań wcześniejszych; odwołanie się nie tylko do poglądów doktryny polskiej, lecz także zachodniej). Podział pracy na sześć rozdziałów nie jest przypadkowy. Przedstawia on bowiem krok po kroku kolejne problemy związane z wzorami przemysłowymi. W rozdziale pierwszym drobiazgowo analizowane są uchwalone definicje wzoru przemysłowego oraz przesłanki uzyskania przez niego ochrony. Chodzi tu w szczególności o przesłankę nowości i indywidualnego charakteru. Przedstawione zostały przyjęte regulacje w polskiej ustawie, która jest implementacją dyrektywy oraz rozwiązania wprowadzone na szczeblu wspólnotowym przez rozporządzenie. W wielu miejscach autor odwołuje się do dokumentów przygotowawczych, dzięki którym, w wypadku wątpliwości interpretacyjnych można poszukiwać zamiaru twórców pracujących nad przedmiotowymi regulacjami, a także do poglądów komentatorów zagranicznych. W rozdziale drugim została przeanalizowana gruntowanie procedura zgłoszenia i rejestracji wzoru przemysłowego. Istnieje możliwość rejestracji krajowej w Urzędzie Patentowym w Warszawie i rejestracji unijnej w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante. Praca nie obejmuje natomiast kwestii uzyskania ochrony wzoru na podstawie jednolitego zgłoszenia międzynarodowego złożonego w Biurze Międzynarodowym Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO). Możliwość taka istnieje od 23 grudnia 2003 r., kiedy w życie wszedł Akt porozumienia haskiego z 1999 r. (tzw. Akt genewski), który umożliwił twórcom uzyskanie ochrony wzoru w wielu krajach w ramach jednolitego, międzynarodowego zgłoszenia. Możliwość uzyskania ochrony w Unii Europejskiej w wyniku międzynarodowej rejestracji wzorów przemysłowych został dopuszczony przez rozporządzenie Rady (WE) nr 1891/2006 z dnia 18 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 6/2002 i (WE) nr 40/94 w celu nadania skuteczności przystąpieniu Wspólnoty Europejskiej 15 do Aktu genewskie- 15 Pamiętać należy, że od 1 grudnia 2009 r., czyli od dnia wejścia w życie Traktatu z Lizbony zmieniającego Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską z dnia 13 grudnia 2007 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 203, poz. 1569) zgodnie z art. 2 pkt 2 lit. b Unia zastępuje Wspólnotę Europejską i jest jej następcą prawnym. Tym samym termin Wspólnota Europejska należy rozumieć jako Unia Europejska, a prawo wspólnotowe traktować jako prawo unijne. W wielu 23

17 Wstęp go Porozumienia haskiego dotyczącego międzynarodowej rejestracji wzorów przemysłowych 16. Podkreśla się, że system rejestracji unijnej i system rejestracji międzynarodowej uzupełniają się. System rejestracji w Unii Europejskiej przewiduje pełny i ujednolicony system obejmujący całe terytorium Unii, natomiast Akt genewski skupia procedury dotyczące otrzymania ochrony wzorów na terytorium umawiających się państw. Rejestracja międzynarodowa wywołuje takie same skutki w każdym ze wskazanych państw, jak gdyby wzór został zarejestrowany bezpośrednio w tych państwach. W tym rozdziale wskazuje się także, że nie zawsze trzeba wzór rejestrować, by uzyskał on ochronę. Rozporządzenie w sprawie wzorów wspólnotowych wprowadziło bowiem nową instytucję wzoru niezarejestrowanego. Przewidziany dla produktów szybko wychodzących z mody lub użycia przyznaje prawo podmiotowe uprawnionemu bez potrzeby rejestracji. Prawo to jednak różni się zakresem i treścią od prawa uzyskanego w drodze rejestracji. Rozdział trzeci stanowi wnikliwą analizę prac nad wprowadzeniem tzw. klauzuli napraw w ustawodawstwie europejskim i następnie dyskusji nad nowelizacją polskiej ustawy. Kwestia ta jest istotna, ponieważ wskazuje jak dalece sięga prawo podmiotowe przyznane w wyniku rejestracji wzoru i czy konieczność zapewnienia konkurencji na rynku może te prawa ograniczać. Autor starał się także przeanalizować, jakie skutki może wywołać wprowadzona regulacja. Trudno jednak jednoznacznie wskazać te konsekwencje, gdyż w poszczególnych krajach Unii nie ma (jeszcze) obowiązku wprowadzenia jednolitych rozwiązań. W rozdziale czwartym została poruszona problematyka dochodzenia praw przez uprawnionych zarówno przed organami krajowymi, jak i wspólnotowymi. Autor wskazuje możliwości ochrony praw zarówno na drodze cywilnej, administracyjnej, jak i karnej, w szczególności wynikające z przepisów dotyczących ochrony sui generis wzorów przemysłowych. Jednakże, dla pełnego przedstawienia problematyki ochrony wzorów, konieczmiejscach pozostawiono natomiast termin wzór wspólnotowy, a nie wzór unijny. Nazwa taka jest powszechne przyjęta i stosowana mimo przyjętych zmian. 16 (Dz. Urz. UE L 386/14 z ) rozporządzenie weszło w życie 1 stycznia 2008 r. Z chwilą wejścia w życie tego rozporządzenia Polska jako państwo członkowskie Unii Europejskiej stała się automatycznie członkiem organizacji będącej stroną Aktu genewskiego. Jednakże Polska ratyfikowała Akt genewski porozumienia haskiego w sprawie międzynarodowej rejestracji wzorów przemysłowych w ustawie z dnia 30 maja 2008 r. o ratyfikacji Aktu genewskiego Porozumienia haskiego w sprawie międzynarodowej rejestracji wzorów przemysłowych, przyjętego w Genewie dnia 2 lipca 1999 r. (Dz. U. Nr 130, poz. 827). 24

18 Wstęp ne było wskazanie także innych sposobów ochrony. Zaznaczyć należy, że nie są to jednak wszelkie możliwe drogi dochodzenie swych praw. W rozdziale poruszone zostały także kwestie unieważniania prawa z rejestracji i innych sposobów wygaśnięcia prawa do wzoru przemysłowego. Szczególnie ważną część pracy stanowią rozdziały czwarty i piąty. Obejmują one problematykę ochrony kumulowanej. Oznacza to, że obok prawa z rejestracji dla wzoru przemysłowego (czy to w systemie krajowym, czy unijnym), można także szukać ochrony na podstawie innych przepisów, w szczególności ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i przepisów dotyczących znaków towarowych. Autor rozważa obecną sytuację i próbuje znaleźć rozwiązanie, które z jednej strony dawałoby ochronę uprawnionym, natomiast z drugiej strony umożliwiałoby korzystanie osobom trzecim z osiągnięć innych osób, co jest podstawowym warunkiem rozwoju technologicznego i zapewnienia konkurencji. Autor przychyla się do poglądu M. Poźniak-Niedzielskiej i S. Sołtysińskiego, że ochrona kumulowana podważa podstawowe założenia prawa własności intelektualnej, że w razie konfliktu między interesem twórcy (...), polegającym na maksymalizacji zysku drogą eksploatacji utworu (...), a interesem społeczeństwa w dostępie do informacji, jej wykorzystania i rozpowszechniania, pierwszeństwo należy przyznać interesowi publicznemu 17. Przez pryzmat tego poglądu należy spoglądać na rozważania zawarte w pracy doktorskiej. Autor starał się, by praca była interesująca nie tylko dla przedstawicieli nauki, ale także dla osób szukających informacji, w jaki sposób można uzyskać ochronę dla swoich wzorów i jak je później chronić. Tym samym praca łączy w sobie rozważania dotyczące zarówno kwestii materialnoprawnych, jak i kwestii proceduralnych. 17 M. Poźniak-Niedzielska, S. Sołtysiński (w:) Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz, J. Szwaja (red.), Warszawa

19 Rozdział I Definicja wzoru i przesłanki jego ochrony 1. Definicja wzoru 1.1. Uwagi wstępne Zgodnie z art. 288 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE 18, dawny art. 249 TWE 19 ) aktami prawa unijnego są: rozporządzenia, dyrektywy, decyzje, opinie i zalecenia. Rozporządzenie nie musi być implementowane i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. Dyrektywa natomiast wiąże państwo członkowskie, do którego została skierowana, w odniesieniu do rezultatu, który ma być osiągnięty, pozostawiając organom krajowym swobodę wyboru formy i środków implementacji. Unijny system ochrony wzorów wspólnotowych (zarejestrowanych i niezarejestrowanych) reguluje rozporządzenie nr 6/2002 w sprawie wzorów wspólnotowych (dalej Rozporządzenie) 20. Przewiduje ono możliwość rejestracji wzoru w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM) 21 w Alicante. Jedna rejestracja wzoru umożliwia nabycie ochrony we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Rozporządzenie nie wyłącza ochrony wzo- 18 Wersja skonsolidowana Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE C 115/01 z ), dostępny na stronie: C:2008:115:0047:0199:PL:PDF. 19 Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską (Unia Europejska, wersje skonsolidowane Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, Dz. Urz. UE C 321 E z ). 20 Rozporządzenie Rady (WE) z dnia 12 grudnia 2001 r. nr 6/2002 w sprawie wzorów wspólnotowych (Dz. Urz. UE L 3 z z późn. zm.). 21 Office for Harmonization in the Internal Market, 27

20 Rozdział I. Definicja wzoru i przesłanki jego ochrony rów przemysłowych przez przepisy krajowe i rejestrację w krajowych urzędach patentowych lub ich odpowiednikach. W takim wypadku ochrona wzoru obejmuje tylko państwo, w którym rejestracja miała miejsce. Dodać należy, że zgodnie z art. 110a Rozporządzenia w dniu przystąpienia Polski (a także innych państw członkowskich) do Unii Europejskiej nastąpiło rozciągnięcie ochrony wzorów wspólnotowych na terytorium nowych państw członkowskich, w tym na terytorium Polski 22. Na szczeblu krajowym natomiast prawo wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej dotyczące wzorów przemysłowych zostało zharmonizowane przez dyrektywę 98/71/WE w sprawie prawnej ochrony wzorów (dalej Dyrektywa) 23. Polski ustawodawca zharmonizowane przepisy dotyczące ochrony wzorów przemysłowych zawarł w ustawie Prawo własności przemysłowej (dalej p.w.p.) 24. Celem Dyrektywy było zbliżenie przepisów prawnej ochrony wzorów, która ma zapewnić zniesienie przeszkód dla swobodnego przepływu towarów, a także utworzenie systemu gwarantującego, że konkurencja w ramach rynku wewnętrznego nie będzie zakłócana. Dla zapewnienia tego celu nie jest jednak konieczna pełna harmonizacja. Wystarczy, że będzie ona ograniczona do tych przepisów krajowych, które w bezpośredni sposób wpływają na funkcjonowanie rynku wewnętrznego. Państwa członkowskie mogą uregulować kwestie dotyczące: a) sankcji, b) środków zaskarżenia i ich egzekwowania, c) procedury rejestracji, d) przedłużenia ważności, e) unieważnienia oraz jego skutków 25. Dyrektywa w gestii państw członkowskich pozostawia także zdefiniowanie koncepcji porządku publicznego i dobrych obyczajów. 22 W Akcie dotyczącym warunków przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej oraz dostosowań w Traktatach stanowiących podstawę Unii Europejskiej z dnia 23 września 2003 r. (Dz. Urz UE L 236) w załączniku II, rozdz. 4, lit. C dodano przepisy związane z rozszerzeniem i zgodnie z dodanym art. 110a automatycznie rozciągnięto ochronę wspólnotowych wzorów chronionych lub zgłoszonych zgodnie z Rozporządzeniem na terytorium Polskim i innych nowych państw. Artykuł 110a ust. 1 stanowi 1. Od dnia przystąpienia Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji (...) wspólnotowy wzór chroniony lub zgłoszony zgodnie z niniejszym rozporządzeniem przed dniem przystąpienia ulega rozszerzeniu na terytorium tych Państw Członkowskich, tak by wywierał taki sam skutek w całej Wspólnocie (...). 23 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 1998 r. 98/71/WE w sprawie prawnej ochrony wzorów (Dz. Urz. UE L 289 z ). 24 Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz z późn. zm.). 25 Zob. Preambuła Dyrektywy pkt

21 1. Definicja wzoru Wyraźnie należy podkreślić, że państwa członkowskie muszą wprowadzić jednolite definicje wzoru i wymagań odnoszących się do nowości i indywidualnego charakteru, a także ujednolicić czas trwania ochrony wzorów zarejestrowanych. Nieimplementowanie dyrektyw nie powoduje, że one nie obowiązują. M. Szpunara wskazuje, że na normę nieimplementowanej w określonym czasie dyrektywy można powołać się w postępowaniu przeciwko organowi państwa, który nienależycie dokonał implementacji. Autor dopuszcza także możliwość powołania się, w niektórych sytuacjach 26, na normę nieimplementowanej dyrektywy w stosunkach horyzontalnych, gdy podmiot prywatny naruszył normę dyrektywy 27. Dla jasności rozważań należy podkreślić, że jeżeli w pracy będzie mówiło się o wzorze, to chodzi tu o wzór przemysłowy. Trzeba bowiem pamiętać, że istnieją jeszcze inne rodzaje wzorów wzory użytkowe Definicja wzoru w Rozporządzeniu Zgodnie z art. 3 Rozporządzenia wzór oznacza postać całego lub części produktu, wynikającą w szczególności z cech linii, konturów, kolorystyki, kształtu, tekstury i/lub materiałów samego produktu i/lub jego ornamentacji. Przez produkt należy natomiast rozumieć każdy przedmiot przemysłowy lub rękodzielniczy, włączając w to między innymi części przeznaczone do stworzenia produktu złożonego, opakowanie, wygląd zewnętrzny, symbole graficzne oraz kroje pisma typograficznego, jednakże z wyłączeniem programów komputerowych. Produktem złożonym jest natomiast 26 Zasada ta nie może nakładać obowiązku interpretacji contra legem, ani nakładać na podmioty indywidualne obowiązków wynikających z nieprawidłowo implementowanej dyrektywy. 27 Zob. M. Szpunar, Odpowiedzialność podmiotu prywatnego z tytułu naruszenia prawa wspólnotowego, Warszawa 2008, s. 105, a także M. Szpunar, Bezpośredni skutek dyrektyw wspólnotowych w postępowaniu przed sądem krajowym, Warszawa Mógł to być także wzór zdobniczy, na który obecnie nie udziela się już ochrony, stąd nie ma konieczności jego szerszego omawiania. Definicja wzoru zdobniczego znajdowała się w nieobowiązującym już rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 1963 r. w sprawie ochrony wzorów zdobniczych (Dz. U. Nr 8, poz. 45.) w 1, który stanowił, że za wzór zdobniczy w rozumieniu rozporządzenia uważa się nową postać przedmiotu, przejawiającą się w kształcie, właściwościach powierzchni, układzie linii, rysunku lub barwie, nadającą przedmiotowi swoisty i oryginalny wygląd, przeznaczoną do odtworzenia w produkcji przemysłowej lub rękodzielniczej i zmierzającą do celów estetycznych. Obecnie, zgodnie z informacjami uzyskanymi w Urzędzie Patentowym ostatnie wzory wygasły w kwietniu 2009 r. Zob. J. Kępiński, Co radca prawny powinien wiedzieć o wzorach?, Radca Prawny 2009, z. 3, s

Spis treści. Wykaz skrótów... 13. Wprowadzenie... 17

Spis treści. Wykaz skrótów... 13. Wprowadzenie... 17 Wykaz skrótów................................. 13 Wprowadzenie.................................. 17 Rozdział 1. Wynalazki............................ 27 1. Wprowadzenie.................................

Bardziej szczegółowo

Spis treści. II. Unieważnienie prawa z rejestracji wzoru przemysłowego. I. Wątpliwości terminologiczne... 34

Spis treści. II. Unieważnienie prawa z rejestracji wzoru przemysłowego. I. Wątpliwości terminologiczne... 34 Wykaz skrótów... Inne źródła... Wprowadzenie... Rozdział I. Uwagi ogólne dotyczące unieważnienia i wygaśnięcia jako zasadniczych przesłanek ustania prawa z rejestracji wzoru przemysłowego... 1 1. Prawa

Bardziej szczegółowo

Prawo autorskie czy prawa własności przemysłowej? dr Anna Tischner UJ

Prawo autorskie czy prawa własności przemysłowej? dr Anna Tischner UJ Prawo autorskie czy prawa własności przemysłowej? dr Anna Tischner UJ Prawo własności intelektualnej - tradycyjny podział dychotomiczny i prawa pokrewne prawa własności przemysłowej patent prawo ochronne

Bardziej szczegółowo

Prof. Ryszard Skubisz

Prof. Ryszard Skubisz Prof. Ryszard Skubisz 1 ŹRÓDŁA PRAWA (W OGÓLNOŚCI) Ustawa prawo własności przemysłowej z 30 czerwca 2000 r. (Dz. U z 2013 r., poz. 1410) wraz z przepisami wykonawczymi Rozporządzenie Rady WE nr 207/2009

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT. Wykład nr 0. Podstawy prawa i ochrona własności intelektualnej. Instytut InŜynierii i Gospodarki Wodnej Zakład Gospodarki Wodnej

KONSPEKT. Wykład nr 0. Podstawy prawa i ochrona własności intelektualnej. Instytut InŜynierii i Gospodarki Wodnej Zakład Gospodarki Wodnej Wykład nr 0 Podstawy prawa i ochrona własności intelektualnej KONSPEKT wykład adów Instytut InŜynierii i Gospodarki Wodnej Zakład Gospodarki Wodnej OPRACOWAŁ dr hab.inŝ.wojciech Chmielowski prof. PK Wykład

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wstęp Wykaz skrótów. Część pierwsza PRAWO AUTORSKIE

Spis treści: Wstęp Wykaz skrótów. Część pierwsza PRAWO AUTORSKIE Spis treści: Wstęp Wykaz skrótów Część pierwsza PRAWO AUTORSKIE Rozdział I. Ogólna charakterystyka prawa autorskiego i praw pokrewnych autorskiego 2. Rozwój prawa autorskiego w Polsce 3. Pojęcie prawa

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. PRAWO AUTORSKIE

CZĘŚĆ I. PRAWO AUTORSKIE WYDZIAŁ PRAWA UwB STUDIA NIESTACJONARNE EUROPEISTYKA I STOPNIA ROK AKAD. 2009/200 Nazwa przedmiotu: Ochrona własności Punkty ECTS: 2 intelektualnej Kod przedmiotu: 0700-EN-OWI Język przedmiotu: polski

Bardziej szczegółowo

Wzory przemysłowe. Dr Mariusz Kondrat KONDRAT Kancelaria Prawno-Patentowa

Wzory przemysłowe. Dr Mariusz Kondrat KONDRAT Kancelaria Prawno-Patentowa Wzory przemysłowe Dr Mariusz Kondrat KONDRAT Kancelaria Prawno-Patentowa Title Wzory of the przemysłowe presentation 18.05.2012. Date # 2 Co to jest wzór przemysłowy? Wzorem przemysłowym jest nowa i posiadająca

Bardziej szczegółowo

Znaki towarowe. wer. 11 with modifications. Wojciech Myszka :46:

Znaki towarowe. wer. 11 with modifications. Wojciech Myszka :46: Znaki towarowe wer. 11 with modifications Wojciech Myszka 2017-01-08 16:46:45 +0100 Małe podsumowanie Mamy fantastyczny pomysł, który trafia do produkcji. Jak go chronić? Jeżeli nie grozi łatwe odkrycie

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD 2. TREŚĆ Przedmioty prawa własności przemysłowej Pojęcia i definicje. wzorów przemysłowych

WYKŁAD 2. TREŚĆ Przedmioty prawa własności przemysłowej Pojęcia i definicje. wzorów przemysłowych WYKŁAD 2. TREŚĆ Prawo własności przemysłowej. Przedmioty prawa własności przemysłowej: wynalazki, wzory przemysłowe, wzory użytkowe, znaki towarowe, oznaczenia geograficzne, topografie układów scalonych,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 13. Wprowadzenie... 15

Spis treści. Wykaz skrótów... 13. Wprowadzenie... 15 Wykaz skrótów................................................ 13 Wprowadzenie................................................. 15 Rozdział 1. Prawa własności intelektualnej....................... 19 1.

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNE DEKLARACJE UMAWIAJĄCYCH SIĘ STRON DO POROZUMIENIA

WSPÓLNE DEKLARACJE UMAWIAJĄCYCH SIĘ STRON DO POROZUMIENIA WSPÓLNE DEKLARACJE UMAWIAJĄCYCH SIĘ STRON DO POROZUMIENIA WSPÓLNA DEKLARACJA W SPRAWIE JEDNOCZESNEGO ROZSZERZENIA UNII EUROPEJSKIEJ I EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO Umawiające się Strony podkreślają

Bardziej szczegółowo

TABELA ZBIEŻNOŚCI TYTUŁ PROJEKTU: TYTUŁ WDRAŻANEGO AKTU PRAWNEGO WDRAŻANYCH AKTÓW PRAWNYCH 1) :

TABELA ZBIEŻNOŚCI TYTUŁ PROJEKTU: TYTUŁ WDRAŻANEGO AKTU PRAWNEGO WDRAŻANYCH AKTÓW PRAWNYCH 1) : TABELA ZBIEŻNOŚCI TYTUŁ PROJEKTU: TYTUŁ WDRAŻANEGO AKTU PRAWNEGO WDRAŻANYCH AKTÓW PRAWNYCH 1) : Ustawa z dnia. o zmianie ustawy Prawo własności przemysłowej oraz niektórych innych ustaw ( pwp) Akt genewski

Bardziej szczegółowo

PRAWO AUTORSKIE. Autorzy: Janusz Barta, Ryszard Markiewicz. Rozdział I Uwagi wstępne. Rozdział II Źródła prawa

PRAWO AUTORSKIE. Autorzy: Janusz Barta, Ryszard Markiewicz. Rozdział I Uwagi wstępne. Rozdział II Źródła prawa PRAWO AUTORSKIE Autorzy: Janusz Barta, Ryszard Markiewicz Rozdział I Uwagi wstępne Rozdział II Źródła prawa Rozdział III Prawo autorskie 1. Przedmiot prawa 1.1. Uwagi ogólne 1.2. Pojęcie utworu w prawie

Bardziej szczegółowo

Ochrona własności intelektualnej. Wykład 9

Ochrona własności intelektualnej. Wykład 9 Ochrona własności intelektualnej Wykład 9 Podmioty praw do wynalazków Prawo do uzyskania patentu na wynalazek przysługuje: Twórcy Współtwórcom wynalazku Pracodawcy lub zamawiającemu Przedsiębiorcy lub

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. PRAWO AUTORSKIE

CZĘŚĆ I. PRAWO AUTORSKIE WYDZIAŁ PRAWA UwB STUDIA STACJONARNE PRAWO ROK AKAD. 009/00 Nazwa przedmiotu: Prawo ochrony Punkty ECTS: 6 własności intelektualnej Kod przedmiotu: 0700-PS5-POW Język przedmiotu: polski Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Ochrona własności intelektualnej w pro innowacyjnej Wielkopolsce.

Ochrona własności intelektualnej w pro innowacyjnej Wielkopolsce. Ochrona własności intelektualnej w pro innowacyjnej Wielkopolsce. Urszula Walas Rzecznik patentowy FSNT NOT Fundacja Rozwoju Regionów ProRegio Poznań 26.05.2007r. Projekt współfinansowany w 75% przez Unię

Bardziej szczegółowo

Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów. Autor: redakcja naukowa Bogusława Gnela

Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów. Autor: redakcja naukowa Bogusława Gnela Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów Autor: redakcja naukowa Bogusława Gnela Autorami podręcznika są pracownicy naukowo-dydaktyczni Katedry Prawa Cywilnego i Gospodarczego oraz Katedry Prawa

Bardziej szczegółowo

Prawo własności przemysłowej. Autorzy: Andrzej Szewc, Gabriela Jyż

Prawo własności przemysłowej. Autorzy: Andrzej Szewc, Gabriela Jyż Prawo własności przemysłowej. Autorzy: Andrzej Szewc, Gabriela Jyż Przedmowa do wydania 2 Wstęp Wykaz skrótów Literatura Rozdział I. Pojęcie własności przemysłowej i ogólna charakterystyka prawa własności

Bardziej szczegółowo

Prawo autorskie / Janusz Barta, Ryszard Markiewicz. wyd. 3. Warszawa, Spis treści

Prawo autorskie / Janusz Barta, Ryszard Markiewicz. wyd. 3. Warszawa, Spis treści Prawo autorskie / Janusz Barta, Ryszard Markiewicz. wyd. 3. Warszawa, 2013 Spis treści Wykaz skrótów 11 Rozdział I Uwagi wstępne 17 Rozdział II Źródła prawa 23 Rozdział III Prawo autorskie 29 1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ WYKŁAD 1. dr Jagoda Mrzygłocka- Chojnacka

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ WYKŁAD 1. dr Jagoda Mrzygłocka- Chojnacka OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ WYKŁAD 1 dr Jagoda Mrzygłocka- Chojnacka UWAGI WSTĘPNE kurs obejmuje 15 godzin zajęć dydaktycznych Cel kursu - przedstawienie zasad ochrony praw na dobrach niematerialnych

Bardziej szczegółowo

PATPOL Sp. z o.o. www.patpol.com.pl

PATPOL Sp. z o.o. www.patpol.com.pl PATPOL Sp. z o.o. 45 lat działalności 90 pracowników i 3 wyspecjalizowane działy zgrany zespół profesjonalistów - rzeczników patentowych, specjalistów z kluczowych dziedzin techniki i prawników wyspecjalizowanych

Bardziej szczegółowo

Jak chronić własność przemysłową w obrocie międzynarodowym

Jak chronić własność przemysłową w obrocie międzynarodowym Jak chronić własność przemysłową w obrocie międzynarodowym een.ec.europa.eu Dr Mariusz Kondrat Adwokat/ Rzecznik Patentowy Ewa Niesiobędzka-Krause Rzecznik Patentowy biuro@kondrat.pl WZORY PRZEMYSŁOWE

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wstęp Wykaz skrótów

Spis treści Wstęp Wykaz skrótów Wstęp... XI Wykaz skrótów... XV Bibliografia... XXIII Rozdział I. Wzornictwo przemysłowe w prawie własności intelektualnej u źródeł zjawiska kumulacji podstaw ochrony... 1 1. Fenomen wzornictwa przemysłowego...

Bardziej szczegółowo

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ. WYKŁAD 2 Hanna Stępniewska (Katedra Fitopatologii Leśnej UR w Krakowie)

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ. WYKŁAD 2 Hanna Stępniewska (Katedra Fitopatologii Leśnej UR w Krakowie) OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ. WYKŁAD 2 Hanna Stępniewska (Katedra Fitopatologii Leśnej UR w Krakowie) WYKŁAD 2. TREŚĆ I. Prawo własności przemysłowej. Przedmioty prawa własności przemysłowej: wynalazki,

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wykaz skrótów Wprowadzenie ROZDZIAŁ I. Wynalazek ROZDZIAŁ II. Patent

Spis treści Wykaz skrótów Wprowadzenie ROZDZIAŁ I. Wynalazek ROZDZIAŁ II. Patent Wykaz skrótów................................. 13 Wprowadzenie.................................. 17 ROZDZIAŁ I. Wynalazek............................ 21 1. Prawo włas ności przemysłowej na tle uregulowań

Bardziej szczegółowo

Horyzont 2020 dla MŚP -Fast Track to Innovationi Instrument MŚP

Horyzont 2020 dla MŚP -Fast Track to Innovationi Instrument MŚP Horyzont 2020 dla MŚP -Fast Track to Innovationi Instrument MŚP Badanie czystości patentowej Warszawa, 21 kwietnia 2015 r. Marek Truszczyński Departament Badań Patentowych UPRP Własność intelektualna:

Bardziej szczegółowo

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ Z POZYCJI PROJEKTANTA FORM PRZEMYSŁOWYCH - PROJEKTANTA OPAKOWAŃ. wykład ilustrowany dr Mieczysław Piróg

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ Z POZYCJI PROJEKTANTA FORM PRZEMYSŁOWYCH - PROJEKTANTA OPAKOWAŃ. wykład ilustrowany dr Mieczysław Piróg OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ Z POZYCJI PROJEKTANTA FORM PRZEMYSŁOWYCH - PROJEKTANTA OPAKOWAŃ wykład ilustrowany dr Mieczysław Piróg WZORNICTWO PRZEMYSŁOWE Wzornictwo przemysłowe zrodziło się w związku

Bardziej szczegółowo

Prawne i praktyczne aspekty transferu i ochrony własności intelektualnej

Prawne i praktyczne aspekty transferu i ochrony własności intelektualnej Prawne i praktyczne aspekty transferu i ochrony własności intelektualnej adw. Bartłomiej Jankowski adw. dr Rafał T. Stroiński, LL.M. Jankowski, Stroiński i Partnerzy JSLegal & Co Adwokacka spółka partnerska

Bardziej szczegółowo

Prawo własności intelektualnej : zarys wykładu / Krzysztof Czub. Warszawa, Spis treści

Prawo własności intelektualnej : zarys wykładu / Krzysztof Czub. Warszawa, Spis treści Prawo własności intelektualnej : zarys wykładu / Krzysztof Czub. Warszawa, 2016 Spis treści Wykaz skrótów 11 Wprowadzenie 15 Rozdział I Pojęcie dóbr niematerialnych, własności intelektualnej i przemysłowej

Bardziej szczegółowo

Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji a ustawa Prawo własności przemysłowej. Różnice procesowe. Szkic problematyki

Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji a ustawa Prawo własności przemysłowej. Różnice procesowe. Szkic problematyki Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji a ustawa Prawo własności przemysłowej Różnice procesowe. Szkic problematyki Zasady ochrony Ustawa Prawo własności przemysłowej chroni prawa podmiotowe, niezależnie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PRAWA NOWYCH TECHNOLOGII UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO 2015/2016

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PRAWA NOWYCH TECHNOLOGII UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO 2015/2016 PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PRAWA NOWYCH TECHNOLOGII UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO 2015/2016 PRAWO NOWYCH TECHNOLOGII Technologie informacyjne - 23 godz. 1. Podpisy elektroniczne

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część pierwsza PRAWO AUTORSKIE

Spis treści. Część pierwsza PRAWO AUTORSKIE Wykaz skrótów... 19 Wstęp... 27 Część pierwsza PRAWO AUTORSKIE ROZDZIAŁ I. Ogólna charakterystyka prawa autorskiego i praw pokrewnych... 31 1. Źródła prawa autorskiego... 31 2. Rozwój prawa autorskiego

Bardziej szczegółowo

Ochrona własności intelektualnej. Wprowadzenie do przedmiotu czym jest własność intelektualna?

Ochrona własności intelektualnej. Wprowadzenie do przedmiotu czym jest własność intelektualna? Ochrona własności intelektualnej Wprowadzenie do przedmiotu czym jest własność intelektualna? Literatura do przedmiotu Książki Sieńczyło Chlabicz, J. (red): Prawo własności intelektualnej. Lexis Nexis

Bardziej szczegółowo

Zestawy pytań na egzaminy magisterskie

Zestawy pytań na egzaminy magisterskie Zakład Prawa Europejskiego Zestawy pytań na egzaminy magisterskie I 1. Prawo podmiotowe pojęcie; rodzaje; naduŝycie prawa podmiotowego 2.1. Zasada swobody umów i jej ograniczenia 2.2. Autorskie prawa osobiste

Bardziej szczegółowo

Projekt racjonalizatorski 3.4. Nieuczciwa konkurencja 3.5. Podmioty prawa własności intelektualnej Podmioty prawa autorskiego

Projekt racjonalizatorski 3.4. Nieuczciwa konkurencja 3.5. Podmioty prawa własności intelektualnej Podmioty prawa autorskiego Spis treści: Wykaz skrótów Przedmowa do drugiego wydania Rozdział 1. Pojęcie prawa własności intelektualnej i jego miejsce w systemie prawnym Mariusz Załucki 1.1. Wprowadzenie 1.2. Odrębność od innych

Bardziej szczegółowo

OCHRONA WZORÓW PRZEMYSŁOWYCH

OCHRONA WZORÓW PRZEMYSŁOWYCH OCHRONA WZORÓW PRZEMYSŁOWYCH Piotr Godlewski, rzecznik patentowy (JWP Rzecznicy Patentowi) Praktycznie każdego dnia na rynku pojawiają się nowe produkty, w których zawarte są, bądź które same w sobie są

Bardziej szczegółowo

Ochrona własności przemysłowej klucz do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw

Ochrona własności przemysłowej klucz do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw ochrona dóbr osobistych prawo do firmy prawo do know how prawo do baz danych prawa do nowych odmian roślin lub ras zwierząt Przedmioty ochrony własności przemysłowej RODZAJ WŁASNOW ASNOŚCI wynalazek wzór

Bardziej szczegółowo

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ WYKŁAD 6. dr Jagoda Mrzygłocka- Chojnacka

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ WYKŁAD 6. dr Jagoda Mrzygłocka- Chojnacka OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ WYKŁAD 6 dr Jagoda Mrzygłocka- Chojnacka POJĘCIE WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ Własność przemysłowa dotyczy dóbr intelektualnych wykorzystywanych w działalności gospodarczej -

Bardziej szczegółowo

Prawo własności przemysłowej. Prawa patentowe i prawa z tym związane - I

Prawo własności przemysłowej. Prawa patentowe i prawa z tym związane - I Prawo własności przemysłowej Prawa patentowe i prawa z tym związane - I Historia 1474 ustanowiono ustawę wenecką, twórca uzyskiwał 10-cio letnią ochronę na nowy i twórczy pomysł, dotyczący urządzenia,

Bardziej szczegółowo

Wzory przemysłowe i ich ochrona

Wzory przemysłowe i ich ochrona Wzory przemysłowe i ich ochrona Projekt Enterprise Europe Network Central Poland jest współfinansowany przez Komisję Europejską ze środków pochodzących z programu COSME (na lata 2014 2020) na podstawie

Bardziej szczegółowo

Ochrona własności intelektualnej

Ochrona własności intelektualnej Ochrona własności intelektualnej Wymiar: Forma: Semestr: 30 h ćwiczenia V Efekty kształcenia: a) w zakresie wiedzy: student zna i rozumie podstawowe pojęcia oraz zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej

Bardziej szczegółowo

Prawne aspekty zarządzania własnością intelektualną

Prawne aspekty zarządzania własnością intelektualną Prawne aspekty zarządzania własnością intelektualną Dr Szymon Byczko Warsztaty szkoleniowe są organizowane przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową w ramach projektu INNOpomorze partnerstwo dla innowacji,

Bardziej szczegółowo

I Olsztyńskie Dni Przedsiębiorczości Akademickiej. Andrzej Potempa Rzecznik Patentowy; European Patent, Trade Mark and Design Attorney

I Olsztyńskie Dni Przedsiębiorczości Akademickiej. Andrzej Potempa Rzecznik Patentowy; European Patent, Trade Mark and Design Attorney I Olsztyńskie Dni Przedsiębiorczości Akademickiej Własność intelektualna i jej wykorzystanie w przedsiębiorstwie Andrzej Potempa Rzecznik Patentowy; European Patent, Trade Mark and Design Attorney Tematyka

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wytworzoną własnością intelektualną na uczelni oraz w jednostce B+R w świetle obowiązującego prawa w Polsce

Zarządzanie wytworzoną własnością intelektualną na uczelni oraz w jednostce B+R w świetle obowiązującego prawa w Polsce Zarządzanie wytworzoną własnością intelektualną na uczelni oraz w jednostce B+R w świetle obowiązującego prawa w Polsce dr Alicja Adamczak Prezes Urzędu Patentowego RP PRAWA AUTORSKIE I PRAWA POKREWNE

Bardziej szczegółowo

Związek pomiędzy dyrektywą 98/34/WE a rozporządzeniem w sprawie wzajemnego uznawania

Związek pomiędzy dyrektywą 98/34/WE a rozporządzeniem w sprawie wzajemnego uznawania KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA DS. PRZEDSIĘBIORSTW I PRZEMYSŁU Wytyczne 1 Bruksela, dnia 1.2.2010 r. - Związek pomiędzy dyrektywą 98/34/WE a rozporządzeniem w sprawie wzajemnego uznawania 1. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

1. Prawo własności przemysłowej

1. Prawo własności przemysłowej 1. Prawo własności przemysłowej z dnia 30 czerwca 2000 r. (Dz.U. 2001, Nr 49, poz. 508) Tekst jednolity z dnia 17 września 2013 r. (Dz.U. 2013, poz. 1410) 1 Spis treści Art. TytułI.Przepisyogólne... 1

Bardziej szczegółowo

Przy wykładni pojęcia?przedsiębiorstwo" w rozumieniu ustawy o VAT nie należy zapominać o prawie wspólnotowym.

Przy wykładni pojęcia?przedsiębiorstwo w rozumieniu ustawy o VAT nie należy zapominać o prawie wspólnotowym. Przy wykładni pojęcia?przedsiębiorstwo" w rozumieniu ustawy o VAT nie należy zapominać o prawie wspólnotowym. Zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług (dalej: uptu) przepisów ustawy nie

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Transport Studia I stopnia

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Transport Studia I stopnia Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Transport Studia I stopnia Przedmiot: Ochrona własności intelektualnej TR S 0 05-0_ Status przedmiotu: ogólnouczelniany. Obowiązkowy/podstawowy Język wykładowy: polski

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKA WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA W PROCESIE DUE DILIGENCE Radca prawny Aneta Pankowska

PRAKTYKA WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA W PROCESIE DUE DILIGENCE Radca prawny Aneta Pankowska PRAKTYKA WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA W PROCESIE DUE DILIGENCE Radca prawny Aneta Pankowska WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA wiedza, efekt pracy twórczej człowieka, innowacja adekwatne narzędzie ochrony wartość ekonomiczna,

Bardziej szczegółowo

Synteza i technologia środków leczniczych - seminarium

Synteza i technologia środków leczniczych - seminarium LOGO Katedra i Zakład ad Technologii Leków i Biotechnologii Farmaceutycznej Synteza i technologia środków leczniczych - seminarium mgr farm. Anna Gomółka Ochrona własnow asności przemysłowej obejmuje:

Bardziej szczegółowo

Europejskie prawo wzorów przemysłowych

Europejskie prawo wzorów przemysłowych Europejskie prawo wzorów przemysłowych Maria Poźniak-Niedzielska Joanna Sieńczyło-Chlabicz 2. wydanie Zamów książkę w księgarni internetowej Warszawa 2016 Stan prawny na 15 grudnia 2015 r. Wydawca Monika

Bardziej szczegółowo

Jak chronić patenty i znaki towarowe 2015-06-26 15:09:38

Jak chronić patenty i znaki towarowe 2015-06-26 15:09:38 Jak chronić patenty i znaki towarowe 2015-06-26 15:09:38 2 W Niemczech prawa patentowe chroni patent krajowy lub patent europejski. W Niemczech uzyskanie prawnej ochrony dla własności przemysłowej uzależnione

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. (1)

USTAWA. z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. (1) Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych zmiany: 2002-11-10 Dz.U.2001.128.1402 art. 14 Dz.U.2002.126.1068 art. 11 2003-01-01 Dz.U.2002.197.1662 art. 1 2003-10-07 Dz.U.2003.166.1610 art. 1 2004-05-01

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Inżynierii Środowiska obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 014/015 Kierunek studiów: Gospodarka przestrzenna

Bardziej szczegółowo

Dr Joanna Banasiuk - adiunkt w katedrze Prawa Własności Intelektualnej Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.

Dr Joanna Banasiuk - adiunkt w katedrze Prawa Własności Intelektualnej Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Opis Prawo własności intelektualnej to pierwszy podręcznik akademicki łącznie ujmujący podstawowa problematykę dotyczącą prawa autorskiego i prawa własności przemysłowej. Wydanie czwarte uwzględnia w szczególności

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu ELEKTROTECHNIKA (Nazwa kierunku studiów)

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu ELEKTROTECHNIKA (Nazwa kierunku studiów) Przedmiot: Ochrona własności intelektualnej Karta (sylabus) modułu/przedmiotu ELEKTROTECHNIKA (Nazwa kierunku studiów) Kod przedmiotu: E32_D Typ przedmiotu/modułu: obowiązkowy X obieralny Rok: trzeci Semestr:

Bardziej szczegółowo

196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 45 Schlussakte samt Erklärungen - Polnisch (Normativer Teil) 1 von 10 AKT KOŃCOWY.

196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 45 Schlussakte samt Erklärungen - Polnisch (Normativer Teil) 1 von 10 AKT KOŃCOWY. 196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 45 Schlussakte samt Erklärungen - Polnisch (Normativer Teil) 1 von 10 AKT KOŃCOWY AF/CE/BA/pl 1 2 von 10 196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 45 Schlussakte

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) przedmiotu Inżynieria Materiałowa

Karta (sylabus) przedmiotu Inżynieria Materiałowa WM Karta (sylabus) przedmiotu Inżynieria Materiałowa Studia pierwszego stopnia o profilu: A P Przedmiot: Ochrona własności Kod przedmiotu Status przedmiotu: obowiązkowy IM S O 05-0_0 Język wykładowy: polski

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy znak towarowy,

Wspólnotowy znak towarowy, 10 POWODÓW O W DLA KTÓRYCH WARTO KORZYSTAĆ Z SYSTEMU S WSPÓLNOTOWEGO O W O ZNAKU TOWAROWEGO O W O Wspólnotowy znak towarowy, znak towarowy zarejestrowany w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM)

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA RADY. z dnia 14 października 1991 r.

DYREKTYWA RADY. z dnia 14 października 1991 r. DYREKTYWA RADY z dnia 14 października 1991 r. w sprawie obowiązku pracodawcy dotyczącym informowania pracowników o warunkach stosowanych do umowy lub stosunku pracy (91/533/EWG) RADA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wstęp Wykaz skrótów Bibliografia Rozdział I. Miejsce ochrony praw autorskich i pokrewnych w prawie Unii Europejskiej

Spis treści Wstęp Wykaz skrótów Bibliografia Rozdział I. Miejsce ochrony praw autorskich i pokrewnych w prawie Unii Europejskiej Wstęp... XI Wykaz skrótów... XV Bibliografia... XIX Rozdział I. Miejsce ochrony praw autorskich i pokrewnych w prawie Unii Europejskiej... 1 1. Pojęcie i natura praw autorskich i pokrewnych... 1 I. Pojęcie

Bardziej szczegółowo

Przedmioty własności przemysłowej

Przedmioty własności przemysłowej Przedmioty własności przemysłowej wynalazki wzory użytkowe znaki towarowe wzory przemysłowe topografie układów scalonych oznaczenia geograficzne patent na wynalazek prawo ochronne na wzór użytkowy prawo

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 202/203 WydziałPrawa, Administracji i Stosunków Miedzynarodowych

Bardziej szczegółowo

Pierwsze wydanie publikacji zostało uznane przez "Magazyn Literacki KSIĄŻKI" za jedną z pięciu książek 2008 roku.

Pierwsze wydanie publikacji zostało uznane przez Magazyn Literacki KSIĄŻKI za jedną z pięciu książek 2008 roku. Opis Książka w sposób kompleksowy przedstawia problematykę prawa autorskiego. Jest równocześnie przewodnikiem po spornych i aktualnych zagadnieniach w tej dziedzinie. Czwarte wydanie zostało istotnie rozszerzone

Bardziej szczegółowo

Wykaz aktów prawnych regulujących ochronę własności intelektualnej w Polsce

Wykaz aktów prawnych regulujących ochronę własności intelektualnej w Polsce Załącznik 1. Wykaz aktów prawnych regulujących ochronę własności intelektualnej w Polsce Prawo autorskie i prawa pokrewne Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z

Bardziej szczegółowo

Edyta Demby-Siwek Dyrektor Departament Badań Znaków Towarowych. 8 czerwca 2015 r.

Edyta Demby-Siwek Dyrektor Departament Badań Znaków Towarowych. 8 czerwca 2015 r. Edyta Demby-Siwek Dyrektor Departament Badań Znaków Towarowych 8 czerwca 2015 r. Systemy ochrony znaków towarowych Krajowy Urząd Patentowy RP znaki towarowe chronione w danym państwie Międzynarodowy Biuro

Bardziej szczegółowo

Wyzwania prawne nowoczesnego e-commerce - w UE i poza UE

Wyzwania prawne nowoczesnego e-commerce - w UE i poza UE Wyzwania prawne nowoczesnego e-commerce - w UE i poza UE Rafał Malujda radca prawny, LL.M. (Rostock) Projekt Enterprise Europe Network Central Poland jest współfinansowany przez Komisję Europejską ze środków

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Petycji 27.05.2014 KOMUNIKAT DLA POSŁÓW Przedmiot: Petycja 0436/2012, którą złożył Mark Walker (Wielka Brytania) w sprawie transgranicznego doradztwa prawnego 1.

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wykaz skrótów Wstęp Rozdział I Geograficzne oznaczenia pochodzenia w systemie prawa

Spis treści Wykaz skrótów Wstęp Rozdział I Geograficzne oznaczenia pochodzenia w systemie prawa Wykaz skrótów... 11 Wstęp... 17 Rozdział I Geograficzne oznaczenia pochodzenia w systemie prawa... 21 1.1. Zagadnienia wstępne... 21 1.2. Pojęcie, funkcje i klasyfikacja geograficznych oznaczeń pochodzenia...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów Czasopisma i inne publikatory... 7 Źródła prawa... 7 Inne skróty... 9

Spis treści. Wykaz skrótów Czasopisma i inne publikatory... 7 Źródła prawa... 7 Inne skróty... 9 Spis treści Wykaz skrótów Czasopisma i inne publikatory.......................................... 7 Źródła prawa........................................................ 7 Inne skróty..........................................................

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E I. Potrzeba i cel związania Rzeczypospolitej Polskiej Traktatem singapurskim o prawie znaków towarowych i regulaminem do Traktatu singapurskiego o prawie znaków towarowych, przyjętymi

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do własności. Dr Justyna Ożegalska- Trybalska Dr Dariusz Kasprzycki

Wprowadzenie do własności. Dr Justyna Ożegalska- Trybalska Dr Dariusz Kasprzycki Wprowadzenie do własności intelektualnej Dr Justyna Ożegalska- Trybalska Dr Dariusz Kasprzycki Własność intelektualna wytwory ludzkiego umysłu (stany faktyczne) mające charakter niematerialny nie będące

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie przedsiębiorstw

Funkcjonowanie przedsiębiorstw REFORMA 2012 Funkcjonowanie przedsiębiorstw Podstawy prawa 1 Joanna Ablewicz Kwalifikacja A.35.1 Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK EKONOMISTA Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych 1)

USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2001 r. Nr 128, poz. 1402, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 Art. 1. Ochronie określonej w ustawie

Bardziej szczegółowo

Metody przeciwdziałania naruszeniom praw do znaków towarowych i wzorów przemysłowych. Warszawa, 10/10/2017 r.

Metody przeciwdziałania naruszeniom praw do znaków towarowych i wzorów przemysłowych. Warszawa, 10/10/2017 r. Metody przeciwdziałania naruszeniom praw do znaków towarowych i wzorów przemysłowych. Warszawa, 10/10/2017 r. Zgłoszenie wzoru przemysłowego / znaku towarowego kwestia właściwego wyboru przedmiotu, sposobu

Bardziej szczegółowo

Szkolenie biblioteczne cz. 4. CO NIECO o WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Szkolenie biblioteczne cz. 4. CO NIECO o WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ BIBLIOTEKA WYDZIAŁU KULTURY FIZYCZNEJ i PROMOCJI ZDROWIA Szkolenie biblioteczne cz. 4 CO NIECO o WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ Przygotowała Beata Bekasz W Bibliotece Wydziału Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET RZESZOWSKI OPIS PRZEDMIOTU SYLABUS. Opis poszczególnych przedmiotów (Description of individual course units)

UNIWERSYTET RZESZOWSKI OPIS PRZEDMIOTU SYLABUS. Opis poszczególnych przedmiotów (Description of individual course units) UNIWERSYTET RZESZOWSKI OPIS PRZEDMIOTU SYLABUS KIERUNEK STUDIÓW - PRAWO STACJONARNE STOPIEŃ EDUKACJI JEDNOLITE MAGISTERSKIE Opis poszczególnych przedmiotów (Description of individual course units) II.

Bardziej szczegółowo

Jak moŝna chronić swój wzór przemysłowy? Na jaki wzór moŝe zostać udzielone prawo rejestracji?

Jak moŝna chronić swój wzór przemysłowy? Na jaki wzór moŝe zostać udzielone prawo rejestracji? Ochrona Własności Intelektualnej cz. II dr inŝ.tomasz Ruść Spis treści Co to jest wzór przemysłowy? Dlaczego opłaca się bronić wzór przemysłowy? Jak moŝna chronić swój wzór przemysłowy? Na jaki wzór moŝe

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia Prawne aspekty funkcjonowania uczelni

Program szkolenia Prawne aspekty funkcjonowania uczelni Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego Programy szkoleniowe Znak sprawy: ADOP-9301-01-POKL. 04.01.01-00-129/11-17/2014 PROGRAMY SZKOLENIOWE Program szkolenia Prawne aspekty funkcjonowania uczelni Cel szkolenia:

Bardziej szczegółowo

Zmiany w prawie własności przemysłowej

Zmiany w prawie własności przemysłowej 30 listopada 2015 Zmiany w prawie własności przemysłowej Szanowni Państwo, W dniach 24 lipca 2015 oraz 11 września 2015 roku uchwalone zostały największe w ostatnich latach nowelizacje Ustawy z dnia 30

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów 11. Wstęp 13

Spis treści. Wykaz skrótów 11. Wstęp 13 Współczesne wyzwania prawa własności intelektualnej : między teorią a praktyką / pod redakcją naukową Jana Olszewskiego, Elżbiety Małeckiej ; [autorzy: Andrzej Pyrża i 21 pozostałych]. Rzeszów, 2016 Spis

Bardziej szczegółowo

L O C A L P R E S E N C E W I T H A G L O B A L F O O T P R I N T. www.gpventures.pl

L O C A L P R E S E N C E W I T H A G L O B A L F O O T P R I N T. www.gpventures.pl 1 PLAN PREZENTACJI 2 1. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA. DEFINICJA 3 1. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA. DEFINICJA własność intelektualna (ang. intellectual property) - prawa, których przedmiotem są dobra niematerialne

Bardziej szczegółowo

Ogólno akademicki. Stacjonarne. - Centrum Dydaktyczno-Badawcze Ochrony Własności Intelektualnej dr Magdalena Kotulska HES

Ogólno akademicki. Stacjonarne. - Centrum Dydaktyczno-Badawcze Ochrony Własności Intelektualnej dr Magdalena Kotulska HES KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Ochrona patentowa i prawo autorskie Nazwa modułu w języku angielskim Patent Protection and Author s Law Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 17 września 2009 r., III CZP 57/09

Uchwała z dnia 17 września 2009 r., III CZP 57/09 Uchwała z dnia 17 września 2009 r., III CZP 57/09 Sędzia SN Jacek Gudowski (przewodniczący) Sędzia SN Krzysztof Strzelczyk (sprawozdawca) Sędzia SN Dariusz Zawistowski Sąd Najwyższy w sprawie z wniosku

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy znak towarowy,

Wspólnotowy znak towarowy, 10 POWODÓW O W DLA KTÓRYCH WARTO KORZYSTAĆ Z SYSTEMU S WSPÓLNOTOWEGO O W O ZNAKU TOWAROWEGO O W O Wspólnotowy znak towarowy, znak towarowy zarejestrowany w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM)

Bardziej szczegółowo

PATENTOWANIE. CZY TO MA SENS W POLIGRAFII? Marcin Barycki BARYCKI Kancelaria Prawno-Patentowa. Warszawa 22.05.2014

PATENTOWANIE. CZY TO MA SENS W POLIGRAFII? Marcin Barycki BARYCKI Kancelaria Prawno-Patentowa. Warszawa 22.05.2014 PATENTOWANIE. CZY TO MA SENS W POLIGRAFII? Marcin Barycki BARYCKI Kancelaria Prawno-Patentowa Warszawa Plan prezentacji Co to jest wynalazek? Patent jak go uzyskać? Co nam daje patentowanie? Wzór użytkowy

Bardziej szczegółowo

ul. Rewolucji 1905 r. nr 9, Łódź, tel.: , fax:

ul. Rewolucji 1905 r. nr 9, Łódź, tel.: , fax: Łódź, 19 grudnia 2016 r. Szanowni Państwo, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Szkoleniowe w Łodzi ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w szkoleniu w ramach Forum Sekretarzy nt. Prawo autorskie

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Budownictwo (Nazwa kierunku studiów) Studia I Stopnia Przedmiot: Ochrona Intellectual property protection Rok: I Semestr: MK_9 Rodzaje zajęć i liczba godzin: Studia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Wspólność praw patentowych

Wspólność praw patentowych Wspólność praw patentowych Agnieszka Sztoldman Katedra Prawa Własności Intelektualnej i Dóbr Niematerialnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego Urząd Patentowy RP - 26.02.2015

Bardziej szczegółowo

2002R0006 PL 01.01.2007 002.001 1

2002R0006 PL 01.01.2007 002.001 1 2002R0006 PL 01.01.2007 002.001 1 Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość B ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 6/2002 z dnia

Bardziej szczegółowo

Prof. Ryszard Skubisz

Prof. Ryszard Skubisz Prof. Ryszard Skubisz 1 Zagadnienie jednolitości unijnego znaku towarowego (jednolitego prawa z rejestracji unijnego znaku towarowego) należy rozpatrywać w świetle Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Transport I stopień Ogólnoakademicki. Stacjonarne. Przedmiot ogólny. Przedmiot obowiązkowy Polski Semestr III. Semestr zimowy. Nie

Transport I stopień Ogólnoakademicki. Stacjonarne. Przedmiot ogólny. Przedmiot obowiązkowy Polski Semestr III. Semestr zimowy. Nie KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 Ochrona własności intelektualnej Protection of intellectual property

Bardziej szczegółowo

Umowy licencyjne. Prof. Krystyna Szczepanowska Kozłowska Uniwersytet Warszawski

Umowy licencyjne. Prof. Krystyna Szczepanowska Kozłowska Uniwersytet Warszawski Umowy licencyjne Prof. Krystyna Szczepanowska Kozłowska Uniwersytet Warszawski Źródła prawa Ustawa Prawo własności przemysłowej Kodeks cywilny Rozporządzenie Komisji WE nr 772/2004 w sprawie stosowania

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... XV Przedmowa... XXI

Spis treści. Wykaz skrótów... XV Przedmowa... XXI Spis treści Wykaz skrótów... XV Przedmowa... XXI Rozdział I. Pojęcie własności przemysłowej... 1 1. Pojęcie własności przemysłowej... 1 I. Własność intelektualna a własność przemysłowa... 2 II. Własność

Bardziej szczegółowo

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa) ROZPORZĄDZENIA

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa) ROZPORZĄDZENIA 16.6.2009 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 152/1 I (Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE)

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do tematyki własności intelektualnej. Opracował: Tomasz Tokarski

Wprowadzenie do tematyki własności intelektualnej. Opracował: Tomasz Tokarski Wprowadzenie do tematyki własności intelektualnej Opracował: Tomasz Tokarski Własność intelektualna W znaczeniu wąskim prawa składające się na własność intelektualną ograniczają się do utworów jako przedmiotów

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska, Wydział Transportu

Politechnika Warszawska, Wydział Transportu Karta przedmiotu Zarządzanie projektami i ochrona własności intelektualnej. Wybrane zagadnienia Opis przedmiotu: Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Zarządzanie projektami i ochrona własności intelektualnej.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 2232/96. z dnia 28 października 1996 r.

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 2232/96. z dnia 28 października 1996 r. Dz.U.UE.L.96.299.1 Dz.U.UE-sp.13-18-42 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 2232/96 z dnia 28 października 1996 r. ustanawiające wspólnotową procedurę dla substancji aromatycznych używanych

Bardziej szczegółowo