REGULAMIN ZAWODÓW KOLARSKICH NUTELLA MINI TOUR DE POLOGNE I. Główne cele zawodów kolarskich Nutella Mini Tour de Pologne 2015

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN ZAWODÓW KOLARSKICH NUTELLA MINI TOUR DE POLOGNE 2015. I. Główne cele zawodów kolarskich Nutella Mini Tour de Pologne 2015"

Transkrypt

1 REGULAMIN ZAWODÓW KOLARSKICH NUTELLA MINI TOUR DE POLOGNE 2015 I. Główne cele zawodów kolarskich Nutella Mini Tour de Pologne Wychowanie dzieci i młodzieży poprzez sport. 2. Promocja aktywnych form spędzania czasu, jako elementu składowego prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży. 3. Promocja dyscypliny kolarskiej wśród dzieci i młodzieży. 4. Zaproszenie dzieci i młodzieży do wzięcia udziału w zawodach kolarskich, które towarzyszą Tour de Pologne UCI World Tour, największej imprezie kolarskiej w Polsce z udziałem gwiazd światowego kolarstwa. II. Organizator Lang Team Sp. z o.o. Biuro Organizacji Imprez Sportowych ul. Pachnąca Warszawa tel.: lub 96 fax: Internet: DYREKTOREM WYŚCIGU jest AGATA LANG III. Sponsor Główny Ferrero Polska Commercial Sp. z o.o. Marka: Nutella ul. Wiertnicza Warszawa Internet: IV. Termin i lokalizacje zawodów kolarskich Nutella Mini Tour de Pologne 2015 I wyścig Warszawa II wyścig Dąbrowa Górnicza III wyścig Katowice IV wyścig Nowy Sącz V wyścig Zakopane VI wyścig Kraków

2 Zawody będą odbywać się przed przyjazdem kolarzy na metę w 6-ciu wyżej wymienionych miastach 72. Tour de Pologne UCI World Tour. Dokładny program zawodów będzie podany na stronie internetowej Organizatora z wyprzedzeniem co najmniej 10 dni. V. Kategorie wiekowe uczestników: Zawody będą rozgrywane w dwóch kategoriach wiekowych: I kategoria dzieci urodzone w latach lata 8-10 II kategoria dzieci urodzone w latach lata VI. Długość trasy: I kategoria - trasa o długości od 1 do 6 kilometrów II kategoria - trasa o długości od 4 do 10 kilometrów. VII. Internetowe zgłoszenie do zawodów: 1. Następuje poprzez wysłanie przez stronę internetową prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego opublikowanego na stronie internetowej Organizatora Zgłoszenia uczestnictwa przez Internet należy dokonać w ostatecznym terminie do r. 2. Warunkiem udziału w wyścigu jest wyrażenie zgody rodziców lub opiekunów prawnych na udział dziecka w zawodach oraz potwierdzenie dobrego stanu zdrowia i braku przeciwwskazań medycznych. Ten fakt rodzic lub opiekun prawny potwierdzają złożonym podpisem na formularzu zgłoszeniowym Organizatora. 3. Podpisany oryginał formularza musi być przedstawiony i pozostawiony komisji sędziowskiej na 2 godziny przed startem w celu zakwalifikowania dziecka do zawodów. 4. Podanie nieprawdziwych lub niepełnych danych w dokumencie wykluczy zawodnika z udziału w wyścigu lub spowoduje dyskwalifikację. 5. Administratorem danych osobowych uczestników zawodów Nutella Mini Tour de Pologne jest Organizator. 6. Uczestnicy muszą spełnić wszystkie wymogi regulaminu, aby móc startować w zawodach kolarskich Nutella Mini Tour de Pologne VIII. Termin przyjęcia zgłoszeń internetowych: Termin przyjęcia zgłoszeń internetowych do r. Ze względu na bezpieczeństwo limit miejsc w każdym wyścigu w poszczególnych kategoriach wiekowych wynosi 200 osób. IX. Lista dokumentów, potrzebnych w dniu zawodów: Przed wystartowaniem w zawodach Nutella Mini Tour de Pologne należy przedłożyć komisji sędziowskiej w Biurze Wyścigu na 2 godziny przed startem:

3 dokument potwierdzający dane osobowe dziecka w oryginale np.: legitymacja szkolna lub inny dokument potwierdzający tożsamość dziecka podpisany formularz zgłoszeniowy w oryginale wraz ze zgodą rodziców lub opiekunów prawnych zawodnika na udział w zawodach. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji przedstawionych dokumentów. X. Zasady rozgrywania wyścigów: Każdy z zawodników może wybrać maksymalnie 2 wyścigi (miasta), na trasie których będzie startować. Jeśli uczestnik będzie chciał wystartować na większej ilości wyścigów, to może to zrobić - jednak wynik nie będzie liczony w klasyfikacji i nie może starać się o nagrody. 1. Każdy z uczestników zawodów otrzyma koszulkę kolarską wyścigu oraz komplet numerów startowych /3 numery startowe z chipem,/ które będą uprawniały go do wstępu na teren zastrzeżony dla Organizatora i uczestników zawodów. Dwa miękkie numery należy przypiąć na biodra w odstępie 5 cm jeden od drugiego, chipa przypinamy trwale do buta. Obowiązkowo należy zwrócić chip organizatorowi po wyścigu w zamian każdy uczestnik otrzyma pakiet sportowy. (Na odwrocie numerów jest miejsce na wpisanie danych opiekuna zawodnika w razie wypadku) 2. Zawody będą rozgrywane ze startu wspólnego. 3. W zawodach kolarskich prowadzone będą dwie klasyfikacje indywidualne w I i II kategorii: dla chłopców oraz dla dziewczynek. 4. Zwycięzcą danego wyścigu będzie zawodnik, który minie metę jako pierwszy. 5. Nad prawidłowym przebiegiem zawodów czuwać będzie Skład Sędziowski z Sędzią Głównym, jako Przewodniczącym Składu na czele. 6. Uczestnicy wyścigu są zobowiązani do przestrzegania zasad określonych w regulaminie zawodów kolarskich. 7. Każdy z uczestników zostanie zaznajomiony z warunkami uczestnictwa w zawodach kolarskich (forma: zbiorowa na starcie wspólnym). 8. Każdy z uczestników jest zobowiązany podporządkować się poleceniom Komisji Sędziowskiej, Funkcjonariuszy Policji oraz Organizatora. 9. Uczestnik zawodów kolarskich podczas wykonywania manewrów zobowiązany jest do zachowania szczególnej ostrożności z uwzględnieniem innych uczestników, umożliwiając swobodny przejazd pozostałym zawodnikom poruszającym się z większą prędkością. XI. Wyposażenie zawodników: 1. Każdy uczestnik zawodów powinien stawić się na starcie z niżej wymienionym wyposażeniem: - sprawny technicznie rower, posiadający 2 sprawnie działające hamulce, - zabronione wyposażenie: rower szosowy, kierownica typu "baranek", szosowe koła lekkie, opony poniżej 1,5 cala, opony typu slick. - sztywny kask kolarski zapinany pod brodą. - przypięcie 2 numerów na biodra w odległości 5 cm od siebie oraz trwałe przymocowanie chipa do buta.

4 2. Uczestnicy, którzy ustawią się na linii startu i nie będą posiadać wymaganego wyposażenia nie zostaną dopuszczeni do startu w zawodach ale będą mogli wystartować po dostosowaniu sprzętu przed starem lub na kolejnym wyścigu. XII. Zadania i obowiązki Opiekuna: Opiekun przejmuje odpowiedzialność za stan zdrowia zawodników, ich umiejętności jazdy na rowerze, przygotowanie fizyczne oraz sprawność techniczną sprzętu wykorzystywanego do udziału w zawodach. XIII. Nagrody: Lista nagród, ich podział, zostanie opublikowana na stronie internetowej Nagrody zostaną wręczone po zakończeniu wyścigu na podium podczas dekoracji. Na każdym etapie przyznawana jest też nagroda im. Pietro Ferrero dla najmłodszego zawodnika. Uczestnicy nie mają prawa żądać zamiany nagrody rzeczowej na inną lub zamiany nagrody rzeczowej na równowartość pieniężną. Uczestnicy mogą odmówić przyjęcia nagrody bez konieczności podawania powodów odmowy. XIV. Transport, ubezpieczenie, catering, nocleg: Organizator nie pokrywa żadnych kosztów związanych z udziałem w zawodach kolarskich uczestnikom zawodów, osobom towarzyszącym biorącym udział w zawodach. Wszelkie koszty między innymi: za wyżywienie, noclegi, koszty podróży, ubezpieczenie NW, leczenia - wymienione wyżej osoby pokrywają we własnym zakresie. Zaleca się dodatkowe, dobrowolne ubezpieczenie NW. XV. Postanowienia ogólne: 1. Organizator z Sędzią Głównym, zastrzega sobie prawo interpretacji przepisów organizacyjnych niniejszego regulaminu oraz jego zmian, interpretacja przepisów sportowych Regulaminu należy do Sędziego Głównego wyścigu. 2. Uczestnik Wyścigu wyraża zgodę na publiczne ogłoszenie wyników Wyścigu oraz na publiczne podanie jego danych osobowych w postaci imienia i nazwiska. 3. Organizator oraz Sponsor Ferrero jest uprawniony do wykorzystania wizerunku, wypowiedzi i danych osobowych poszczególnych uczestników, biorących udział w poszczególnych etapach zawodów, przy czym wizerunek i dane te będą wykorzystywane w materiałach promujących program, wyścig i wydarzenia towarzyszące wyścigowi (prasa, radio, telewizja, Internet, materiały graficzne). Uczestnikom oprócz nagród nie przysługują żadne dalsze gratyfikacje, w szczególności wynagrodzenie z tytułu wykorzystania wizerunku, wypowiedzi i danych osobowych poszczególnych zawodników. 4. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do wizerunku i wypowiedzi dla prasy, radia i telewizji utrwalonego poprzez dokumentację prasową, fotograficzną i filmową obejmuje wszystkie pola eksploatacji wymienione w art. 50 Ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. nr 80 poz. 904 z późniejszymi zmianami ) w tym m. in: utrwalania jakąkolwiek techniką, w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, na dyskietce, cyfrowo, zwielokrotniania jakąkolwiek techniką, w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, na dyskietce, cyfrowo, wprowadzania do obrotu, wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej,

5 publicznego udostępniania wizerunku w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępniania w Internecie i Intranecie), wystawiania, wyświetlania, użyczania i/lub najmu, dzierżawy, nadawania za pomocą wizji i/lub fonii przewodowej oraz bezprzewodowej przez stację naziemną, nadawania za pośrednictwem satelity, równoczesnego i integralnego nadawania (reemitowania) i następuje na czas nieograniczony zarówno czasowo jak i terytorialnie tzn. odnosi się zarówno do terytorium Polski jak i do terytoriów wszystkich innych państw. 5. Organizator oraz Sponsor Ferrero jest uprawniony do korzystania - w imieniu poszczególnych zawodników - z przysługujących im wszystkich autorskich praw osobistych, w tym nadzoru autorskiego wobec ich wizerunku. Organizator oraz Sponsor Ferrero jest uprawniony do korzystania z utrwalonego wizerunku bez konieczności uzyskiwania odrębnej zgody zwycięzców czy ich Rodziców/Opiekunów. Uczestnicy ograniczają wobec Organizatora oraz Sponsora Ferrero wykonywanie przysługujących im osobistych praw autorskich w zakresie opisanym w niniejszym punkcie regulaminu. 6. Organizator oraz Sponsor Ferrero zastrzega sobie prawo do bezpłatnego wykorzystania wizerunku i wypowiedzi, wszystkich zgłoszonych do udziału w wyścigu zawodników, w celu wykorzystania do promocji w środkach masowego przekazu na wszystkich polach eksploatacji opisanych w ust. 4 niniejszego Regulaminu. 7.Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych przez Biuro Organizatora zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami. 8. Organizator zobowiązuje się do zapewnienia bezpieczeństwa w Zawodach Kolarskich "Nutella Mini Tour de Pologne 2015 poprzez zapewnienie zabezpieczenia medycznego (lekarz, ambulans, odpowiednie służby medyczne i zabezpieczające) podczas trwania zawodów kolarskich oraz profesjonalne zabezpieczenie trasy. 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na zawody i powrotu z nich. 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie zawodów i w miasteczku. 11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy materialne zaginione w miasteczku i w trakcie trwania zawodów. 12. Uczestnik zawodów kolarskich, rodzic lub opiekun prawny wypełniając i podpisując formularz zgłoszeniowy akceptuje warunki niniejszego regulaminu i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. 13. Organizator ma ubezpieczony wyścig od OC. XVI. Reklamacje: Reklamacje dotyczące wyników sportowych mogą być składane na ręce Sędziego Głównego w ciągu 1 godziny po zakończeniu wyścigu. Po tym terminie reklamacje nie będę uwzględniane. XVII. Postanowienia końcowe: Nieznajomość regulaminu Zawodów Kolarskich Nutella Mini Tour de Pologne i jego nie przestrzeganie nie będą uznawane przez Organizatora za wytłumaczenie. Każdy z uczestników oraz opiekunów winien znać niniejszy Regulamin i przestrzegać jego postanowień, pod rygorem wykluczenia z zawodów. ORGANIZATOR ZAWODÓW KOLARSKICH NUTELLA MINI TOUR DE POLOGNE 2015 LANG TEAM Sp. z o.o.

REGULAMIN SKANDIA MARATON LANG TEAM 2015

REGULAMIN SKANDIA MARATON LANG TEAM 2015 REGULAMIN SKANDIA MARATON LANG TEAM 2015 1. CEL IMPREZY Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji. Wychowanie dzieci i młodzieży poprzez sport, dając im możliwość udziału w imprezie

Bardziej szczegółowo

Rajd na Orientację LEŚNE DUKTY 2015

Rajd na Orientację LEŚNE DUKTY 2015 REGULAMIN RAJDU NA ORIENTACJĘ LEŚNE DUKTY 2015 23 MAJA 2015 1. CELE RAJDU: popularyzacja imprez na orientację, jako doskonałej formy turystyki, upowszechnienie kultury fizycznej, sportu promocja lasu jako

Bardziej szczegółowo

Rajd na Orientację LEŚNE DUKTY 2014

Rajd na Orientację LEŚNE DUKTY 2014 REGULAMIN RAJDU NA ORIENTACJĘ LEŚNE DUKTY 2014 31 MAJA 2014 1. CELE RAJDU: popularyzacja imprez na orientację, jako doskonałej formy niekonwencjonalnego wypoczynku, upowszechnienie kultury fizycznej, sportu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TAURON LANG TEAM RACE 2015 r.

REGULAMIN TAURON LANG TEAM RACE 2015 r. REGULAMIN TAURON LANG TEAM RACE 2015 r. 1. CEL IMPREZY Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji. Wspieranie pasji i zainteresowań młodzieży i dorosłych. Promocja miejscowości

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N III MARATON MTB KOCIEWIE SZLAKIEM

R E G U L A M I N III MARATON MTB KOCIEWIE SZLAKIEM R E G U L A M I N III MARATON MTB KOCIEWIE SZLAKIEM 1. ORGANIZATOR Stowarzyszenie Grupa Kolarska Starogard Gdański (GK STG) 2. CEL Popularyzacja maratonów MTB i turystyki rowerowej. Promowanie regionalnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TOUR DE POLOGNE AMATORÓW 2015

REGULAMIN TOUR DE POLOGNE AMATORÓW 2015 REGULAMIN TOUR DE POLOGNE AMATORÓW 2015 1. CEL IMPREZY Akcja prospołeczna - wsparcie i pomoc finansowa dla Fundacji. Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji. Promocja miejscowości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN IMPREZY TRIATHLON GDAŃSK DLA DZIECI 2015. FUN RACE 50m - 200m - 100 m (3-6lat) DZIECI MŁODSZE 200m - 1000m - 200m (7-9lat)

REGULAMIN IMPREZY TRIATHLON GDAŃSK DLA DZIECI 2015. FUN RACE 50m - 200m - 100 m (3-6lat) DZIECI MŁODSZE 200m - 1000m - 200m (7-9lat) REGULAMIN IMPREZY TRIATHLON GDAŃSK DLA DZIECI 2015 FUN RACE 50m - 200m - 100 m (3-6lat) DZIECI MŁODSZE 200m - 1000m - 200m (7-9lat) DZIECI STARSZE 300m - 2000m - 1000m (10-13 lat) MŁODZICY I JUNIORZY MŁODSI

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. Akademia Video. Postanowienia ogólne

Regulamin Konkursu. Akademia Video. Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu Akademia Video 1 Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem konkursu jest Grupa ONET.pl S.A. z siedzibą w Krakowie (31-462) przy ul. Pilotów 10, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie Regulamin konkursu Opakowanie to wyzwanie Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) określa zasady konkursu Opakowanie to wyzwanie (zwanego dalej Konkursem ) organizowanego przez Tetra Pak sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Poczuj się jak gwiazda z L Oréal Paris!( Regulamin )

Regulamin Konkursu Poczuj się jak gwiazda z L Oréal Paris!( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu Poczuj się jak gwiazda z L Oréal Paris!( Regulamin ) 1. Regulamin określa warunki i zasady, na jakich odbywa się akcja promocyjna pod nazwą Poczuj się jak gwiazda

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU i AUDYCJI TOP CHEF

REGULAMIN KONKURSU i AUDYCJI TOP CHEF REGULAMIN KONKURSU i AUDYCJI TOP CHEF 1 DEFINICJE Użyte w niniejszym regulaminie sformułowania mają następujące znaczenie: 1. Regulamin niniejszy regulamin. 2. Organizator Telewizja Polsat Sp. z o.o. (ul.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu "Zostań twarzą JATOMI Vol 2

Regulamin konkursu Zostań twarzą JATOMI Vol 2 Regulamin konkursu "Zostań twarzą JATOMI Vol 2 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Zostań twarzą JATOMI Vol 2", zwanego dalej "Konkursem", jest Pure Health and Fitness Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU i AUDYCJI HELL S KITCHEN PIEKIELNA KUCHNIA

REGULAMIN KONKURSU i AUDYCJI HELL S KITCHEN PIEKIELNA KUCHNIA REGULAMIN KONKURSU i AUDYCJI HELL S KITCHEN PIEKIELNA KUCHNIA 1 DEFINICJE Użyte w niniejszym regulaminie sformułowania mają następujące znaczenie: 1. Regulamin niniejszy regulamin. 2. Organizator Telewizja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU i AUDYCJI MASTERCHEF - sezon 2

REGULAMIN KONKURSU i AUDYCJI MASTERCHEF - sezon 2 REGULAMIN KONKURSU i AUDYCJI MASTERCHEF - sezon 2 1 DEFINICJE Użyte w niniejszym regulaminie sformułowania mają następujące znaczenie: 1. Regulamin niniejszy regulamin. 2. Organizator TVN Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Wyścigu kolarskiego CYKLO GDYNIA 2015. 1 Cel imprezy

REGULAMIN. Wyścigu kolarskiego CYKLO GDYNIA 2015. 1 Cel imprezy REGULAMIN Wyścigu kolarskiego CYKLO GDYNIA 2015 1 Cel imprezy 1. Popularyzacja i propagowanie kolarstwa oraz turystyki rowerowej w Gdyni 2. Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji

Bardziej szczegółowo

5. Konkurs rozpoczyna się 25 lipca 2014 r. o godzinie 8.00 i trwa do 21 sierpnia 2014 r. do godziny 23.59.

5. Konkurs rozpoczyna się 25 lipca 2014 r. o godzinie 8.00 i trwa do 21 sierpnia 2014 r. do godziny 23.59. Regulamin konkursu Pepsi Light - Lekka strona orzeźwienia Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie zorganizowanym dla osób zarejestrowanych na portalu działającym pod adresem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN 4 Rajd Motocykli Zabytkowych Ruszamy na trakt, jak za tamtych lat

REGULAMIN 4 Rajd Motocykli Zabytkowych Ruszamy na trakt, jak za tamtych lat REGULAMIN 4 Rajd Motocykli Zabytkowych Ruszamy na trakt, jak za tamtych lat 1. ORGANIZATORZY Stowarzyszenie Miłośników Motocykli Dawnych LGW Partyzant - członek zwyczajny PZMot 2. TERMIN, LOKALIZACJA,

Bardziej szczegółowo

ŻTC BIKE RACE 2014. Wyścigi kolarskie dla wszystkich

ŻTC BIKE RACE 2014. Wyścigi kolarskie dla wszystkich ŻTC BIKE RACE 2014 Wyścigi kolarskie dla wszystkich Regulamin cyklu wyścigów kolarskiego 1. Nazwa cyklu wyścigów : 2. Cel zawodów: Popularyzacja zdrowego trybu życia poprzez sport i rekreację Rozwój sportu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POLSKI WYNALAZEK 2014

REGULAMIN KONKURSU POLSKI WYNALAZEK 2014 REGULAMIN KONKURSU POLSKI WYNALAZEK 2014 1 DEFINICJE Użyte w niniejszym regulaminie sformułowania mają następujące znaczenie: 1. Regulamin niniejszy regulamin. 2. Organizatorzy: a) Telewizja Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POLSKI WYNALAZEK 2013

REGULAMIN KONKURSU POLSKI WYNALAZEK 2013 REGULAMIN KONKURSU POLSKI WYNALAZEK 2013 1 DEFINICJE Użyte w niniejszym regulaminie sformułowania mają następujące znaczenie: 1. Regulamin niniejszy regulamin. 2. Organizatorzy: a) Telewizja Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

Regulamin castingu na Wodziankę do programu Kuba Wojewódzki. Postanowienia ogólne 1

Regulamin castingu na Wodziankę do programu Kuba Wojewódzki. Postanowienia ogólne 1 Regulamin castingu na Wodziankę do programu Kuba Wojewódzki Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin (dalej Regulamin ) określa warunki przeprowadzenia castingu na Wodziankę (dalej Casting ) odbywającego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU ZACZAROWANY KONKURS Z KRÓLEWNĄ ŚNIEŻKĄ ( REGULAMIN )

REGULAMIN KONKURSU ZACZAROWANY KONKURS Z KRÓLEWNĄ ŚNIEŻKĄ ( REGULAMIN ) REGULAMIN KONKURSU ZACZAROWANY KONKURS Z KRÓLEWNĄ ŚNIEŻKĄ ( REGULAMIN ) Część I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1) Organizatorem konkursu (Konkurs) oraz fundatorem nagród jest Spółka Rabbit Action Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Adam Gumkowski Klinika Medycyny Estetycznej dr Adama Gumkowskiego z siedzibą w Warszawie, ul. Kazimierzowska 43,02 572 Warszawa Organizatorem jest

Adam Gumkowski Klinika Medycyny Estetycznej dr Adama Gumkowskiego z siedzibą w Warszawie, ul. Kazimierzowska 43,02 572 Warszawa Organizatorem jest Regulamin castingu na uczestnika cyklu Metamorfozy 1 Postanowienia ogólne 1. Adamem Gumkowskim prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą AG Klinik Adam Gumkowski Klinika Medycyny Estetycznej dr Adama

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU pn. Daj się skusić, zostań rekordzistą!

REGULAMIN KONKURSU pn. Daj się skusić, zostań rekordzistą! REGULAMIN KONKURSU pn. Daj się skusić, zostań rekordzistą! 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem Konkursu ) dotyczy konkursu organizowanego pod nazwą DAJ SIĘ SKUSIĆ,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. 2. Konkurs organizowany jest na zlecenie Discovery Polska Sp. z o.o., fundatora nagród w Konkursie.

REGULAMIN KONKURSU. 2. Konkurs organizowany jest na zlecenie Discovery Polska Sp. z o.o., fundatora nagród w Konkursie. 1 REGULAMIN KONKURSU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu określa szczegółowe warunki uczestnictwa oraz zasady Konkursu Zawsze ciekawi. Ojciec i Syn. Konkurs na 30-lecie Discovery, zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Konkurs nosi nazwę Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! i jest organizowany przez Organizatora, w terminie i na zasadach

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Michniewicz - Inny świat. Postanowienia ogólne 1

Regulamin Konkursu Michniewicz - Inny świat. Postanowienia ogólne 1 Regulamin Konkursu Michniewicz - Inny świat Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin (dalej Regulamin ) określa warunki przeprowadzenia konkursu na najlepszą pracę w formie wypowiedzi pisemnej, zdjęcia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Metamorfozy z Jagą Hupało

REGULAMIN KONKURSU Metamorfozy z Jagą Hupało REGULAMIN KONKURSU Metamorfozy z Jagą Hupało 1 1. TVN Media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wiertniczej 166, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Krajowy Rejestrowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Mój trening w 4 STEPS osiągam cel. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Mój trening w 4 STEPS osiągam cel. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Mój trening w 4 STEPS osiągam cel (20.04-31.05.2015) 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Mój trening w 4 STEPS osiągam cel jest 4 STEPS Sp. z o.o. z siedzibą w

Bardziej szczegółowo