projektów będących odpowiedzią na zdiagnozowane potrzeby regionu oraz umożliwi również ograniczenie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "projektów będących odpowiedzią na zdiagnozowane potrzeby regionu oraz umożliwi również ograniczenie"

Transkrypt

1 Poddziałanie 8.. Wyciąg z Planu działania na rok 202 dla Priorytetu VIII KARTA DZIAŁANIA 8. LP. Konkursu: A. Planowany termin ogłoszenia konkursu I kw. x II kw. III kw. IV kw. Otwarty x Typ konkursu Zamknięty ,00 PLN, w tym wyodrębniona pula środków w wysokości ,00 PLN Planowana alokacja przeznaczona na projekty na rzecz zrównoważonego rozwoju i zielonych miejsc pracy w PO KL. Typ/typy projektów (operacji) przewidziane do realizacji w ramach konkursu Szczegółowe kryteria wyboru projektów. Ogólne i specjalistyczne szkolenia i/lub doradztwo związane ze szkoleniami dla kadr zarządzających i pracowników 2 mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP) w zakresie zgodnym ze zdiagnozowanymi potrzebami przedsiębiorstw i formie odpowiadającej możliwościom organizacyjno technicznym przedsiębiorstwa 3 ; 2. Doradztwo dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP), w tym dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą 4. Kryteria dostępu. Okres realizacji projektu trwa nie dłużej niż do 30 czerwca 205 roku, a planowany termin rozpoczęcia realizacji projektu przypada najpóźniej na pierwszy kwartał 203 roku. Wyeliminowanie ryzyka niepowodzenia realizacji projektu pozwoli Beneficjentom na precyzyjne zaplanowanie przedsięwzięć, co wpłynie na,2 zwiększenie efektywności oraz sprawne rozliczenie finansowe wdrażanych projektów. 2. Maksymalna wartość projektu wynosi 5 mln PLN. Ograniczenie wartości projektów do 5 mln przyczyni się do efektywniejszego wykorzystania środków w regionie poprzez zrealizowanie większej liczby projektów będących odpowiedzią na zdiagnozowane,2 potrzeby regionu oraz umożliwi również ograniczenie przypadków, w których zakres merytoryczno finansowy projektu znacznie przewyższa możliwości organizacyjne Projektodawcy. 3. Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu) na terenie województwa wielkopolskiego z możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego projektu oraz zapewniające uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu. Zapewnienie Beneficjentom ostatecznym łatwego dostępu do świadczonego wsparcia oraz lepsza koordynacja działań.,2 Projekty nie mogą obejmować szkoleń obowiązkowych, wymaganych przepisami prawa powszechnie obowiązującego (np. z zakresu BHP) tj. niekwalifikowane ze środków EFS są szkolenia, które dotyczą okresowego potwierdzania kwalifikacji na danym stanowisku pracy by nie stracić uprawnień do wykonywania zawodu bez względu na fakt czy obowiązek finansowania takiego szkolenia spoczywa na pracodawcy czy pracowniku. 2 Ilekroć w Priorytecie VIII jest mowa o pracowniku (w odniesieniu do projektów objętych pomocą publiczną) należy przez tą definicję rozumieć: a) pracownika w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 998 r. Nr 2, poz. 94. z późn. zm.), b) właściciela, pełniącego funkcje kierownicze, c) wspólnika, w tym partnera prowadzącego regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiącego z niego korzyści finansowe. 3 W przypadku szkoleń adresowanych do pracowników wykonujących pracę u przedsiębiorców, którzy stali się zagrożeni (w rozumieniu Komunikatu Komisji Tymczasowe wspólnotowe ramy prawne w zakresie pomocy państwa ułatwiające dostęp do finansowania w dobie kryzysu finansowego i gospodarczego 2009/C 83/0) po dniu lipca 2008 r., uczestnikom projektu może być przyznany dodatek szkoleniowy w wysokości nieprzekraczającej 4,00 PLN brutto za godzinę uczestnictwa w szkoleniu. 4 Beneficjent wsparcia zobowiązany jest do dostarczenia przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu oświadczenia o nieotrzymaniu pomocy z innych programów operacyjnych w odniesieniu do tych samych wydatków kwalifikowalnych związanych z danym projektem. Z wsparcia w ramach tego Poddziałania wykluczeni są uczestnicy Działania 6.2 lub Poddziałania 8..2, którzy otrzymali wsparcie pomostowe, czego dowodem jest oświadczenie złożone przed przystąpieniem do projektu.

2 4. Projektodawca składa nie więcej niż dwa wnioski o dofinansowanie projektu w ramach danej rundy konkursowej. Kryterium w przedmiotowym brzmieniu odnosi się wyłącznie do występowania danego podmiotu w charakterze beneficjenta, a nie partnera. Oznacza to, ze niezależnie od maksymalnie dwóch wniosków, w których dany podmiot występuje w charakterze beneficjenta, może występować w innych wnioskach złożonych w tym samym konkursie w charakterze partnera. W przypadku złożenia więcej niż dwóch wniosków przez jednego projektodawcę IOK odrzuca wszystkie złożone w odpowiedzi na konkurs wnioski, w związku z niespełnieniem przez Beneficjenta kryterium dostępu. W przypadku wycofania jednego,2 lub obydwu wniosków o dofinansowanie projektodawca ma prawo złożyć kolejny wniosek /kolejne dwa wnioski. W przypadku odrzucenia wniosku lub obydwu wniosków na etapie oceny formalnej lub merytorycznej i negatywnego wyniku ewentualnej procedury odwoławczej projektodawca ma prawo do ponownego złożenia kolejnego wniosku/kolejnych dwóch wniosków włącznie w przypadku konkursów otwartych. Ocena spełnienia powyższego kryterium będzie dokonywana w oparciu o Lokalny System Informatyczny. 5. Projekt jest skierowany do grup docelowych z obszaru województwa wielkopolskiego (w przypadku osób fizycznych uczą się, pracują lub zamieszkują one na obszarze województwa wielkopolskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, w przypadku innych podmiotów posiadają one jednostkę organizacyjną na obszarze województwa wielkopolskiego). Biorąc pod uwagę regionalny charakter Priorytetu, Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zawęził grupę docelową do podmiotów i osób z terenu województwa wielkopolskiego. Wsparcie osób oraz podmiotów z terenu Wielkopolski pozwoli zwiększyć konkurencyjność regionu. 6. Grupę docelową projektu stanowią w 00% pracownicy (w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 974 r. Kodeks pracy) oraz przedsiębiorcy (w tym osoby fizyczne prowadzące jednoosobowa działalność gospodarczą) prowadzący działalność w następujących branżach określonych przez WUP w Poznaniu jako kluczowe dla rozwoju województwa wielkopolskiego, zgodnie z sekcjami PKD 2007: rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo, rybactwo; górnictwo i wydobywanie; przetwórstwo przemysłowe; budownictwo; handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych (włączając motocykle); transport i gospodarka magazynowa; działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi; informacja i komunikacja; działalność finansowa i ubezpieczeniowa; działalność związana z obsługą rynku nieruchomości; opieka zdrowotna i pomoc społeczna; działalność profesjonalna, naukowa i techniczna. Kryterium nie dotyczy wyodrębnionej puli środków przeznaczonej na projekty na rzecz zrównoważonego rozwoju i zielonych miejsc pracy w PO KL. Mając na uwadze konieczność dopasowania potrzeb szkoleniowych do specyfiki oraz kierunków rozwojowych regionu Wielkopolski oraz z uwagi na współorganizację przez Poznań EURO 202 ukierunkowano wsparcie do branż gospodarki regionalnej o dużym potencjale rozwoju, które uznano za kluczowe dla rozwoju województwa wielkopolskiego. Ww. branże zostały określone na podstawie badania Zidentyfikowanie branż kluczowych dla rozwoju Wielkopolski przeprowadzonego w ramach projektu systemowego Regionalne Sieci Innowacji i Promocja Innowacji w Regionie.,2,2 2

3 7. Kryterium dla wyodrębnionej puli środków w wysokości ,00 PLN: Projekt obejmuje szkolenia o następującej formie i tematyce: - kursy zawodowe dla dekarzy, elektryków i hydraulików w zakresie fotowoltaiki, - szkolenia dla elektryków i mechatroników w zakresie budowy i serwisu urządzeń wiatrowych, - szkolenia dla instalatorów urządzeń służących do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych, - szkolenia z proekologicznych rozwiązań w zakresie: systemów grzewczych i elektrycznych, systemów opartych na odnawialnych źródłach energii i biopaliwach, zaopatrzenia w wodę, oczyszczania ścieków, oszczędzania energii, przetwarzania odpadów. Badanie OECD Zatrudnienie i rozwój lokalny w kontekście zmian klimatycznych przeprowadzone na zlecenie Instytucji Zarządzającej wykazało, iż należy skoncentrować działania prowadzone na rzecz zrównoważonego rozwoju. Biorąc pod uwagę powyższe, Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu postanowił wyodrębnić pulę środków w ramach konkursu obejmującego tematykę szkoleń skierowaną dla zielonych miejsc pracy. 8. Kryterium dla wyodrębnionej puli środków w wysokości ,00 PLN: Grupę docelową projektu stanowią: - osoby zatrudnione w branży budowlanej oraz architekci, a prowadzone doradztwo lub szkolenia dotyczy systemów dociepleń, wentylacji, pozyskiwania energii słonecznej i wiatrowej, wykorzystywania surowców wtórnych w procesie budowania, audytu energetycznego lub ekologicznego, - osoby zatrudnione w branży turystycznej a prowadzone doradztwo lub szkolenia dotyczą ekoturystyki, turystyki przyrodniczej i kulturowej, audytu ekologicznego, - osoby zatrudnione w branży energetycznej a prowadzone doradztwo lub szkolenia dotyczą: pozyskiwania energii słonecznej, wiatrowej, wodnej, geotermalnej, z biomasy, audytu energetycznego lub ekologicznego, - szkolenie trenerów z zakresu gospodarki niskoemisyjnej i korzyści z wprowadzania rozwiązań ekologicznych. Badanie OECD Zatrudnienie i rozwój lokalny w kontekście zmian klimatycznych przeprowadzone na zlecenie Instytucji Zarządzającej wykazało, iż należy skoncentrować działania prowadzone na rzecz zrównoważonego rozwoju. Biorąc pod uwagę powyższe, Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu postanowił wyodrębnić pulę środków w ramach konkursu skierowanego do określonej w przedmiotowym kryterium grupy docelowej. Kryteria strategiczne. Grupę docelową projektu stanowią w 00 % osoby w wieku Kryterium nie dotyczy wyodrębnionej puli środków przeznaczonej na projekty na rzecz zrównoważonego rozwoju i zielonych miejsc pracy w PO KL. Ze względu na niski wskaźnik zatrudnienia oraz aktywizacji zawodowej osób powyżej 50 roku życia premiowane będą projekty mające na celu zwiększenie ich aktywności zawodowej. 2. Grupę docelową projektu stanowią w minimum 50% osoby z co najwyżej średnim wykształceniem. Kryterium nie dotyczy wyodrębnionej puli środków przeznaczonej na projekty na rzecz zrównoważonego rozwoju i zielonych miejsc pracy w PO KL. Z uwagi na niski odsetek w kształceniu pozaszkolnym osób z niskim wykształceniem oraz fakt, iż znaczącym czynnikiem determinującym długość okresu pozostawania poza rynkiem pracy stanowi wykształcenie (co trzeci pracownik o niskich kwalifikacjach z wykształceniem gimnazjalnym lub niższym był bezrobotny przez dwa lata lub dłużej, a w Wielkopolsce największą grupę spośród ogółu bezrobotnych stanowią osoby nie posiadające wykształcenia średniego 57,80%)* premiowany będzie udział w projektach osób z wykształceniem co najwyżej średnim. *Biuletyn informacyjny Samorządu Województwa Wielkopolskiego z 200 r. WAGA WAGA 0 pkt. 0 pkt. 3

4 3. Grupę docelową projektu stanowią w minimum 0% osoby niepełnosprawne. Kryterium nie dotyczy wyodrębnionej puli środków przeznaczonej na projekty na rzecz zrównoważonego rozwoju i zielonych miejsc pracy w PO KL. Celem wprowadzenia powyższego kryterium jest podniesienie aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych w Wielkopolsce. Sytuacja osób niepełnosprawnych na wielkopolskim rynku pracy wymaga szczególnej uwagi instytucji rynku pracy oraz podjęcia kompleksowych działań na rzecz tej grupy. Zgodnie z przeprowadzoną analizą Niepełnosprawni bezrobotni w Wielkopolsce dokonaną przez WUP Poznań, na wielkopolskim rynku pracy w końcu czerwca 2009 roku w powiatowych urzędach pracy zarejestrowanych było osób niepełnosprawnych. Czynnikami pogłębiającymi tą sytuację jest niski poziom posiadanych kwalifikacji zawodowych oraz ich mała aktywność na rynku pracy. WAGA 0 pkt. Projekty, których realizacja będzie kontynuowana w 202 r. B. PROJEKT REALIZOWANY W TRYBIE SYSTEMOWYM Nr umowy z KSI i tytuł projektu POKL / AKADEMIA EURO Beneficjent systemowy PL.202 Sp. z o.o. Okres realizacji projektu Kwota poniesionych/planowanych wydatków w projekcie w latach ,92 PLN (224 4,39 PLN) w roku ,98 PLN (97 80,0 PLN) ogółem w projekcie ,90 PLN (42 95,49 PLN) 4

5 Poddziałanie 8..2 LP. Konkursu: A. Planowany termin ogłoszenia konkursu I kw. II kw. x III kw. IV kw. Typ konkursu Otwarty x Zamknięty Planowana alokacja 375 8,00 PLN. Szkolenia przekwalifikowujące i usługi doradcze w zakresie wyboru nowego zawodu i zdobycia Typ/typy projektów nowych umiejętności zawodowych (w tym indywidualne plany działań i pomoc w wyborze (operacji) przewidziane odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia). do realizacji w ramach 2. Szkolenia i doradztwo dla przedsiębiorców wspomagające proces zmiany profilu działalności konkursu przedsiębiorstwa. Kryteria dostępu. Okres realizacji projektu trwa nie dłużej niż do 30 czerwca 205 roku, a planowany termin rozpoczęcia Szczegółowe kryteria wyboru projektów realizacji projektu przypada najpóźniej na pierwszy kwartał 203 roku. Wyeliminowanie ryzyka niepowodzenia realizacji projektu pozwoli Beneficjentom na precyzyjne zaplanowanie przedsięwzięć, co wpłynie na zwiększenie efektywności oraz sprawne rozliczenie finansowe wdrażanych projektów. 2. Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu) na terenie województwa wielkopolskiego z możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego projektu oraz zapewniające uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu. Zapewnienie Beneficjentom ostatecznym łatwego dostępu do świadczonego wsparcia oraz lepsza koordynacja działań. 3. Projektodawca składa nie więcej niż dwa wnioski o dofinansowanie projektu w ramach danej rundy konkursowej. Kryterium w przedmiotowym brzmieniu odnosi się wyłącznie do występowania danego podmiotu w charakterze beneficjenta, a nie partnera. Oznacza to, ze niezależnie od maksymalnie dwóch wniosków, w których dany podmiot występuje w charakterze beneficjenta, może występować w innych wnioskach złożonych w tym samym konkursie w charakterze partnera. W przypadku złożenia więcej niż dwóch wniosków przez jednego projektodawcę IOK odrzuca wszystkie złożone w odpowiedzi na konkurs wnioski, w związku z niespełnieniem przez Beneficjenta kryterium dostępu. W przypadku wycofania jednego lub obydwu wniosków o dofinansowanie projektodawca ma prawo złożyć kolejny wniosek /kolejne dwa wnioski. W przypadku odrzucenia wniosku lub obydwu wniosków na etapie oceny formalnej lub merytorycznej i negatywnego wyniku ewentualnej procedury odwoławczej projektodawca ma prawo do ponownego złożenia kolejnego wniosku/kolejnych dwóch wniosków włącznie w przypadku konkursów otwartych. Ocena spełnienia powyższego kryterium będzie dokonywana w oparciu o Lokalny System Informatyczny. 4. Grupę docelową projektu stanowią w 00,00% wielkopolscy przedsiębiorcy (w tym osoby samozatrudnione) przechodzący procesy modernizacyjne i adaptacyjne i/lub pracownicy wielkopolskich przedsiębiorstw przechodzących procesy modernizacyjne i adaptacyjne (w przypadku osób fizycznych pracują lub zamieszkują one na obszarze województwa wielkopolskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, w przypadku innych podmiotów posiadają one jednostkę organizacyjną na obszarze województwa wielkopolskiego).,2,2,2 Grupę docelową projektów realizowanych w tym typie operacji stanowią: ) osoby odchodzące z rolnictwa lub rybołówstwa (rybactwa) z własnej inicjatywy; 2) pracownicy tylko z inicjatywy pracodawcy (delegowanie); w tym przypadku pracodawca będący przedsiębiorcą, kierujący pracownika na szkolenie jest beneficjentem pomocy publicznej. 5

6 Niekorzystne warunki spowolnienia gospodarczego znajdują odzwierciedlenie w pogarszającej się sytuacji wielkopolskich przedsiębiorstw, co z kolei determinuje wzrost bezrobocia w regionie. Zgodnie z Planem Działania na Rzecz Zatrudnienia w Województwie Wielkopolskim na rok 200, w roku 2009 wielkopolskie zakłady zwolniły blisko 8 tys. osób. Wprowadzone kryterium pozwoli w większym stopniu dostosować kwalifikacje osób dotkniętych procesami modernizacyjnymi i adaptacyjnymi do potrzeb regionu. Kryteria strategiczne. Grupę docelową projektu stanowią w 00 % osoby w wieku 50+. WAGA 0 pkt. Ze względu na niski wskaźnik zatrudnienia oraz aktywizacji zawodowej osób powyżej 50 roku życia premiowane będą projekty mające na celu zwiększenie ich aktywności zawodowej. 2. Projekt skierowany jest w co najmniej 50,00 % do osób z wykształceniem co najwyżej średnim, które utraciły lub są zagrożone utratą pracy w wyniku restrukturyzacji/modernizacji wielkopolskich przedsiębiorstw. Mając na uwadze fakt, iż osobami zwalnianymi z pracy lub zagrożonymi utratą pracy są w pierwszej kolejności osoby o niskich bądź zdezaktualizowanych kwalifikacjach zawodowych premiowane będą projekty skierowane do osób z wykształceniem co najwyżej średnim. Zagwarantowanie wsparcia szkoleniowo - doradczego pozwoli im w sposób elastyczny przystosować się do zmieniających się warunków na wielkopolskim rynku pracy. WAGA,2 0 pkt. 6

7 IV LP. Konkursu: A.2 Planowany termin ogłoszenia konkursu I kw. II kw. III kw. x kw. Otwarty X Typ konkursu Zamknięty Planowana alokacja ,00 PLN. Wsparcie dla osób zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia 2 lub zagrożonych zwolnieniem z pracy 3 z przyczyn dotyczących zakładu pracy, realizowane w formie tworzenia i wdrażania programów typu outplacement, obejmujących m.in.: - szkolenia 4 i poradnictwo zawodowe (obligatoryjne formy wsparcia przewidziane w ramach projektu), - poradnictwo psychologiczne, - pośrednictwo pracy, - staże i praktyki zawodowe przygotowujące do podjęcia pracy w nowym zawodzie 5, - subsydiowanie zatrudnienia uczestnika projektu u nowego pracodawcy, Typ/typy projektów - bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających podjąć działalność gospodarczą poprzez (operacji) przewidziane zastosowanie następujących instrumentów 6 : do realizacji w ramach a) doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy konkursu i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej, b) przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości do wysokości 40 tys. PLN na osobę 7, c) wsparcie pomostowe udzielane w okresie do 6/ do 2 miesięcy od dnia zawarcia umowy o udzielenie wsparcia pomostowego, obejmujące finansowe wsparcie pomostowe wypłacane miesięcznie w kwocie nie wyższej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu wypłacenia dotacji, połączone z doradztwem oraz pomocą w efektywnym wykorzystaniu dotacji (wyłącznie dla osób, które rozpoczęły działalność w ramach danego projektu) 8. Dotyczy pozostających bez zatrudnienia osób, które utraciły pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu. 2 Dotyczy osób, które znajdują się w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy. 3 Dotyczy osób zatrudnionych u pracodawcy, który w ciągu ostatnich 2 miesięcy przed przystąpieniem do projektu potencjalnego uczestnika dokonał rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn niedotyczących pracowników, zgodnie z przepisami o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844, z późn, zm.) lub zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 998 r. Nr. 2, poz. 94, z późn. zm.), w przypadku rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z tych przyczyn u pracodawcy zatrudniającego mniej niż 20 pracowników. 4 W przypadku szkoleń stanowiących element projektu outplacementowego, uczestnikom projektu będących pracownikami może być przyznany dodatek szkoleniowy w wysokości nieprzekraczającej 4,00 PLN brutto za godzinę uczestnictwa w szkoleniu. Osobom pozostającym bez zatrudnienia uczestniczącym w szkoleniach lub kursach przysługuje stypendium w wysokości nie większej niż 20% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. pkt ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 45, z późn. zm.) pod warunkiem, że liczba godzin szkolenia lub kursu wynosi nie mniej niż 50 godzin miesięcznie w przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin, wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie. 5 Osobom uczestniczącym w stażu lub odbywającym praktyki zawodowe przysługuje miesięczne stypendium w wysokości nie nie większej niż kwota minimalnego wynagrodzenia (właściwa IP/IP2 określi szczegółowe warunki odbywania stażu oraz praktyki zawodowej, biorąc pod uwagę zapewnienie właściwych warunków nabywania umiejętności przez uczestników projektu). 6 Uczestnik projektu ubiegający się o przyznanie finansowe na rozwój przedsiębiorczości zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o niekorzystaniu równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy, PFRON oraz środków przyznawanych w ramach PO KL, przeznaczonych na pokrycie tych samych wydatków związanych z podjęciem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej. Z otrzymania wsparcia tego rodzaju są wyłączone osoby zarejestrowane w Ewidencji Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub prowadzące działalność na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 2 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu. 7 Beneficjent ma obowiązek monitorowania prawidłowości wydatkowania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości przedsiębiorczości przyznanych uczestnikowi projektu w okresie 2 miesięcy od dnia zarejestrowania działalności gospodarczej. Uczestnik projektu, który otrzymał środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości ma obowiązek dokonania zwrotu otrzymanych środków wraz z należnymi odsetkami, jeżeli prowadził działalność gospodarczą przez okres krótszy niż 2 miesięcy, albo naruszone zostały inne warunki umowy, w tym zwłaszcza dotyczące przeznaczenia tych środków. 8 Podstawowe wsparcie pomostowe przyznawane jest na wniosek uczestnika projektu składany do beneficjenta przez okres do do 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy o udzielenie wsparcia pomostowego. W uzasadnionych przypadkach oraz na wniosek uczestnika projektu składany do beneficjenta dopuszczalne jest przedłużenie wypłaty wsparcia pomostowego przez okres do 7

8 Szczegółowe kryteria wyboru projektów Kryteria dostępu. Okres realizacji projektu trwa nie dłużej niż do 30 czerwca 205 roku, a planowany termin rozpoczęcia realizacji projektu przypada najpóźniej na drugi kwartał 203 roku. Wyeliminowanie ryzyka niepowodzenia realizacji projektu pozwoli Beneficjentom na precyzyjne zaplanowanie przedsięwzięć, co wpłynie na zwiększenie efektywności oraz sprawne rozliczenie finansowe wdrażanych projektów. 2. Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu) na terenie województwa wielkopolskiego z możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego projektu oraz zapewniające uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu. Zapewnienie Beneficjentom ostatecznym łatwego dostępu do świadczonego wsparcia oraz lepsza koordynacja działań. 3. Projekt jest skierowany do grup docelowych z obszaru województwa wielkopolskiego (w przypadku osób fizycznych uczą się, pracują lub zamieszkują one na obszarze województwa wielkopolskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, w przypadku innych podmiotów posiadają one jednostkę organizacyjną na obszarze województwa wielkopolskiego). Biorąc pod uwagę regionalny charakter Priorytetu, Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zawęził grupę docelową do podmiotów i osób z terenu województwa wielkopolskiego. Wsparcie osób oraz podmiotów z terenu Wielkopolski pozwoli zwiększyć konkurencyjność regionu. 4. Projektodawca składa nie więcej niż dwa wnioski o dofinansowanie w ramach danej rundy konkursowej. Kryterium w przedmiotowym brzmieniu odnosi się wyłącznie do występowania danego podmiotu w charakterze beneficjenta, a nie partnera. Oznacza to, ze niezależnie od maksymalnie dwóch wniosków, w których dany podmiot występuje w charakterze beneficjenta, może występować w innych wnioskach złożonych w tym samym konkursie w charakterze partnera. W przypadku złożenia więcej niż dwóch wniosków przez jednego projektodawcę IOK odrzuca wszystkie złożone w odpowiedzi na konkurs wnioski, w związku z niespełnieniem przez Beneficjenta kryterium dostępu. W przypadku wycofania jednego lub obydwu wniosków o dofinansowanie projektodawca ma prawo złożyć kolejny wniosek /kolejne dwa wnioski. W przypadku odrzucenia wniosku lub obydwu wniosków na etapie oceny formalnej lub merytorycznej i negatywnego wyniku ewentualnej procedury odwoławczej projektodawca ma prawo do ponownego złożenia kolejnego wniosku/kolejnych dwóch wniosków włącznie w przypadku konkursów otwartych. Ocena spełnienia powyższego kryterium będzie dokonywana w oparciu o Lokalny System Informatyczny. 5. Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej uczestników projektu mierzony na zakończenie projektu wynosi co najmniej 50% (uczestnicy, którzy podejmą pracę, rozpoczną prowadzenie działalności gospodarczej lub utrzymają zatrudnienie). 2 miesięcy od dnia zawarcia umowy o udzielenie wsparcia pomostowego. Beneficjent może w uzasadnionych przypadkach wyrazić zgodę na pokrycie wydatków ponoszonych przez uczestnika projektu w okresie od dnia rejestracji działalności gospodarczej do dnia zawarcia umowy o udzielenie wsparcia pomostowego. 8

9 Wskaźnik efektywności zawodowej ustalono na podstawie wyników badania ewaluacyjnego pt. Badanie osiągniętych wartości wskaźników rezultatu komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Odpowiedni % efektywności zatrudnieniowej zapewnia wysoką wydajność wykorzystania środków przyznanych na realizacje projektu. Wskazanie minimalnego jej poziomu w ramach realizowanych konkursów ma zmobilizować Beneficjentów do dokonania rzeczywistej diagnozy potrzeb dotyczących kwalifikacji zawodowych z punktu widzenia zatrudnienia u konkretnych pracodawców. Kryteria strategiczne. Projekt outplacementowy jest kompleksowy, tj. zawiera wszystkie instrumenty z zakresu wsparcia zasadniczego (tj. szkolenia i poradnictwo zawodowe) oraz co najmniej dwa instrumenty z zakresu wsparcia towarzyszącego Kompleksowość projektów outplacementowych zapewni wyższą skuteczność i efektywność podejmowanych działań. Przyczyni się również do ograniczenia negatywnych skutków spowolnienia gospodarczego w dłuższej perspektywie czasowej poprzez podniesienie adaptacyjności pracowników. WAGA 20 pkt. 9

10 Poddziałanie 8..3 LP. Konkursu: A. Planowany termin ogłoszenia konkursu I kw. II kw. x III kw. IV kw. Typ konkursu Otwarty x Zamknięty Planowana alokacja ,00 PLN. Inicjatywy podejmowane na poziomie lokalnym i regionalnym przez związki pracodawców i związki zawodowe, mające na celu zwiększanie zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorców, w szczególności w zakresie: - organizacji pracy(a), Typ/typy projektów - form świadczenia pracy (b), (operacji) przewidziane - promocji podnoszenia kwalifikacji zawodowych (c), do realizacji w ramach - godzenia życia zawodowego i prywatnego (d). konkursu 2. Promowanie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, w szczególności w odniesieniu do lokalnego rynku pracy, warunków pracy pracowników i środowiska naturalnego. Szczegółowe kryteria wyboru projektów Kryteria dostępu. Okres realizacji projektu trwa nie dłużej niż do 30 czerwca 205 roku, a planowany termin rozpoczęcia realizacji projektu przypada najpóźniej na pierwszy kwartał 203 roku. Wyeliminowanie ryzyka niepowodzenia realizacji projektu pozwoli Beneficjentom na precyzyjne zaplanowanie przedsięwzięć, co wpłynie na zwiększenie efektywności oraz sprawne rozliczenie finansowe wdrażanych projektów. 2. Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu) na terenie województwa wielkopolskiego z możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego projektu oraz zapewniające uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu. Zapewnienie Beneficjentom ostatecznym łatwego dostępu do świadczonego wsparcia oraz lepsza koordynacja działań. 3. Projekt jest skierowany do grup docelowych z obszaru województwa wielkopolskiego (w przypadku osób fizycznych uczą się, pracują lub zamieszkują one na obszarze województwa wielkopolskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, w przypadku innych podmiotów posiadają one jednostkę organizacyjną na obszarze województwa wielkopolskiego). Biorąc pod uwagę regionalny charakter Priorytetu, Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zawęził grupę docelową do podmiotów i osób z terenu województwa wielkopolskiego. Wsparcie osób oraz podmiotów z terenu Wielkopolski pozwoli zwiększyć konkurencyjność regionu. 4. Projektodawca składa nie więcej niż dwa wnioski o dofinansowanie projektu w ramach danej rundy konkursowej.,2,2,2 0

11 Kryterium w przedmiotowym brzmieniu odnosi się wyłącznie do występowania danego podmiotu w charakterze beneficjenta, a nie partnera. Oznacza to, ze niezależnie od maksymalnie dwóch wniosków, w których dany podmiot występuje w charakterze beneficjenta, może występować w innych wnioskach złożonych w tym samym konkursie w charakterze partnera. W przypadku złożenia więcej niż dwóch wniosków przez jednego projektodawcę IOK odrzuca wszystkie złożone w odpowiedzi na konkurs wnioski, w związku z niespełnieniem przez Beneficjenta kryterium dostępu. W przypadku wycofania jednego lub obydwu wniosków o dofinansowanie projektodawca ma prawo złożyć kolejny wniosek /kolejne dwa wnioski. W przypadku odrzucenia wniosku lub obydwu wniosków na etapie oceny formalnej lub merytorycznej i negatywnego wyniku ewentualnej procedury odwoławczej projektodawca ma prawo do ponownego złożenia kolejnego wniosku/kolejnych dwóch wniosków włącznie w przypadku konkursów otwartych. Ocena spełnienia powyższego kryterium będzie dokonywana w oparciu o Lokalny System Informatyczny.,2 Poddziałanie 8.2. Projekty, których realizacja rozpocznie się w 202 r. B2. PROJEKT PRZEWIDZIANY DO REALIZACJI W TRYBIE SYSTEMOWYM Planowany tytuł projektu Nr i nazwa celu szczegółowego, w który wpisuje się dany projekt Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw w Wielkopolsce nie dotyczy Typ/typy projektów (operacji) przewidziane do realizacji w ramach projektu Beneficjent systemowy Czy typ projektu został TAK Jeżeli NIE Staże i szkolenia praktyczne dla: - pracowników przedsiębiorstw w jednostkach naukowych, - pracowników naukowych jednostek naukowych oraz pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych uczelni - w przedsiębiorstwach, Wsparcie dla przedsiębiorstw obejmujące szkolenia i/lub doradztwo dla pracowników przedsiębiorstw prowadzone przez (lub z udziałem) pracowników naukowych jednostek naukowych i uczelni ukierunkowane na wdrożenie danych przedsięwzięć innowacyjnych w przedsiębiorstwach Wsparcie współpracy między jednostkami naukowymi a przedsiębiorcami w zakresie innowacji i transferu technologii obejmujące wypracowanie konkretnych efektów wdrożeniowych. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (Departament Gospodarki) w partnerstwie z: instytucjami otoczenia biznesu, jednostkami badawczo-naukowymi, uczelniami wyższymi, przedsiębiorstwami. Dynamiczny rozwój gospodarczy województwa

12 przewidziany w SzOP do realizacji w trybie systemowym? NIE x należy uzasadnić wielkopolskiego wymaga realizacji polityki innowacyjnej, która ujęta została w Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski na lata Celem projektu Wsparcie współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw w Wielkopolsce jest zwiększenie wpływu wielkopolskiej nauki na rozwój gospodarczy regionu, wzmocnienie potencjału naukowo-gospodarczego i kreacja postaw innowacyjnych. Zgodnie z art. ust. ustawy o samorządzie województwa z 5 czerwca 998 r. jednym z głównych zadań samorządu regionalnego jest podnoszenie poziomu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki. Uchwałą z 24 stycznia 20 r. zatwierdzającą RSI na lata władze województwa wzięły odpowiedzialność za konkretne działania zwiększające powiązania i współpracę B+R i przedsiębiorstw. Dotychczas realizacja tych zobowiązań odbywała się poprzez działania własne i projekty systemowe w ramach Poddziałania Tryb systemowy dla Poddziałania 8.2. pozwoli na osiągnięcie celów zapisanych w RSI, które przyjął na siebie Samorząd jako koordynator polityki innowacji dając gwarancję osiągnięcia rezultatów w wymiarze regionalnym w zakresie: - bezpośredniego, specjalistycznego wsparcia pracowników sfery B+R oraz przedsiębiorców indywidualnych bądź zrzeszonych w inicjatywach klastrowych poprzez szkolenia i doradztwo, - budowy sieci współpracy i jej obsługi przez specjalistyczną stronę internetową, - wsparcia brokerskiego dla przedsiębiorców poszukujących współpracy ze sferą B+R, - wzmocnienia rozwoju powiązań w obszarach priorytetowych RSI tj. designu i turystyki oraz upowszechniania konkretnych wdrożeń. Systemowe podejście, w przeciwieństwie do trybu konkursowego, pozwoli na dostarczenie wsparcia w sposób równomierny, spójny i zsynchronizowany z działaniami, które będą realizowane przez Samorząd w ramach zadań własnych oraz innych projektów z udziałem Urzędu Marszałkowskiego. Projekt systemowy pozwoli na dotarcie ze wsparciem dla współpracy sfery B+R i gospodarki do ośrodków lokalnych, które obecnie podlegają w tym zakresie wykluczeniu, albowiem konkursowi realizatorzy projektów wybierają łatwiejszą drogę, skupiając się na środowiskach akademickich metropolii. Doświadczenia zachodnich regionów o wysoko konkurencyjnej gospodarce wskazują na potencjał tkwiący w subregionalnych środowiskach, w których częstym zjawiskiem jest powstawanie specjalizowanych ośrodków naukowo-badawczych, blisko związanych z lokalnym biznesem. Dodatkowym atutem projektu systemowego jest możliwość jego realizacji w partnerstwach z kluczowymi instytucjami naukowymi i gospodarczymi Wielkopolski co gwarantuje profesjonalizm i wysoką efektywność uzyskanych rezultatów dla wszystkich beneficjentów w województwie, a nie tylko tych, zgromadzonych w silnych ośrodkach akademickich. Okres realizacji projektu r r. Kwota planowanych wydatków w projekcie w roku 202 ogółem w projekcie 2

13 ,00 PLN ( ,00 PLN) ,00 PLN ( ,40 PLN) Rezultaty (wskaźniki pomiaru celów projektu) planowane do osiągnięcia w ramach projektu Rezultaty twarde w roku jednomiesięcznych staży dla pracowników przedsiębiorstw w jednostkach naukowych, - 40 trzymiesięcznych staży pracowników konkretnych jednostek naukowo-badawczych w przedsiębiorstwach, - 5 voucherów wiedzy dla przedsiębiorstw na dofinansowanie przeprowadzenia badań, doradztwa lub konsultacji w instytucji naukowej, - 5 voucherów dla inicjatyw klastrowych na dofinansowanie specjalistycznego doradztwa i szkoleń w zakresie podnoszenia jakości i efektywności współpracy sieciowej, - realizacja edycji Konkursu i-wielkopolska - Innowacyjni dla Wielkopolski, - 20 porad brokerów innowacji działających w ramach Instytutu Zarządzania Innowacją, - prowadzenie specjalistycznej internetowej platformy wymiany informacji pomiędzy sferą naukową i przedsiębiorstwami min wejść na stronę, - min 2 artykuły internetowe o konkretnych wdrożeniach projektów innowacyjnych w Wielkopolsce, - utworzenie bazy danych przedsiębiorstw i sfery nauki w obszarach design i turystyki, - 3 sesji coachingowych adresowanych do przedsiębiorstw i preinkubowanych (Wielkopolski Preinkubator) prowadzonych przez przedstawicieli nauki w obszarach design management i doskonałości zarządzania, - realizacja edycji Światowych Dni Innowacji jako imprezy upowszechniającej wdrożenia innowacyjnej współpracy sektora B+R z przedsiębiorstwami, ogółem w projekcie - 30 jednomiesięcznych staży dla pracowników przedsiębiorstw w jednostkach naukowych, - 20 trzymiesięcznych staży pracowników konkretnych jednostek naukowo-badawczych w przedsiębiorstwach, - 55 voucherów wiedzy dla przedsiębiorstw na dofinansowanie przeprowadzenia badań, doradztwa lub konsultacji w instytucji naukowej, - 7 voucherów dla inicjatyw klastrowych na dofinansowanie specjalistycznego doradztwa i szkoleń w zakresie podnoszenia jakości i efektywności współpracy sieciowej, - realizacja 3 edycji Konkursu i-wielkopolska - Innowacyjni dla Wielkopolski, - 70 porad brokerów innowacji działających w ramach Instytutu Zarządzania Innowacją, - prowadzenie specjalistycznej internetowej platformy wymiany informacji pomiędzy sferą naukową i przedsiębiorstwami min wejść na stronę, - min 7 artykułów internetowe o konkretnych wdrożeniach projektów innowacyjnych w Wielkopolsce, - utworzenie bazy danych przedsiębiorstw i sfery nauki w obszarach design i turystyki, - 44 sesji coachingowych adresowanych do przedsiębiorstw i preinkubowanych (Wielkopolski Preinkubator) prowadzonych przez przedstawicieli nauki w obszarach design management i doskonałości zarządzania, - realizacja 4 edycji Światowych Dni Innowacji jako imprezy upowszechniającej wdrożenia innowacyjnej współpracy sektora B+R z przedsiębiorstwami, Rezultaty miękkie w roku zacieśnienie współpracy między naukowcami i przedsiębiorstwami, - wykorzystanie potencjału wielkopolskich jednostek naukowych w rozwoju społeczno gospodarczym regionu, - dostosowanie prowadzonych badań naukowych do potrzeb przedsiębiorstw, - podniesienie świadomości przedsiębiorstw w zakresie korzyści współpracy ze sferą B+R, - promowanie przykładów udanej współpracy instytucji naukowych z przedsiębiorstwami, - zwiększenie świadomości o osiągnięciach w sferze współpracy pomiędzy B+R i gospodarką wielkopolską w regionie i poza nim, - promocja Wielkopolski jako regionu innowacyjnego. Szczegółowe kryteria wyboru projektów nie dotyczy ogółem w projekcie - zacieśnienie współpracy między naukowcami i przedsiębiorstwami, - wykorzystanie potencjału wielkopolskich jednostek naukowych w rozwoju społeczno gospodarczym regionu, - dostosowanie prowadzonych badań naukowych do potrzeb przedsiębiorstw, - podniesienie świadomości przedsiębiorstw w zakresie korzyści współpracy ze sferą B+R, - promowanie przykładów udanej współpracy instytucji naukowych z przedsiębiorstwami, - zwiększenie świadomości o osiągnięciach w sferze współpracy pomiędzy B+R i gospodarką wielkopolską w regionie i poza nim, - promocja Wielkopolski jako regionu innowacyjnego. Kryteria dostępu 3

14 Poddziałanie Projekty, których realizacja rozpocznie się w 202 r. Planowany tytuł projektu B2. PROJEKT PRZEWIDZIANY DO REALIZACJI W TRYBIE SYSTEMOWYM Wsparcie stypendialne dla doktorantów na kierunkach uznanych za strategiczne z punktu widzenia rozwoju Wielkopolski Nr i nazwa celu szczegółowego, w który wpisuje się dany projekt Typ/typy projektów (operacji) przewidziane do realizacji w ramach projektu Beneficjent systemowy Czy typ projektu został przewidziany w SzOP do realizacji w trybie systemowym? Wsparcie stypendialne dla doktorantów na kierunkach uznanych za strategiczne z punktu widzenia rozwoju Wielkopolski TAK x Jeżeli NIE należy NIE uzasadnić Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Okres realizacji projektu Kwota planowanych wydatków w projekcie w roku ,00 PLN (450,00 PLN) ogółem w projekcie ,00 PLN ( ,00 PLN) Rezultaty (wskaźniki pomiaru celów projektu) planowane do osiągnięcia w ramach projektu w roku 202 ogółem w projekcie - podniesienie poziomu innowacyjności w regionie dzięki wsparciu prac naukowych z dziedzin strategicznych z punktu widzenia rozwoju regionu w opinii 60% osób, - poprawa warunków sprzyjających prowadzeniu pracy badawczej u nie mniej niż 90% osób, - zwiększenie zainteresowania przedsiębiorców współpracą z jednostkami naukowymi w celu wykorzystania badań naukowych w praktyce w opinii 20% osób, - zwiększenie szans na ukończenie pracy doktorskiej u nie mniej niż 50% osób, - liczba doktorantów, którzy otrzymali stypendia naukowe 00 osób, - liczba doktorantów, którzy w ciągu 6 miesięcy od jego zakończenia uzyskają tytuł naukowy doktora 0 osób, - upowszechnienie idei wyników badań wśród 20 pracodawców województwa wielkopolskiego. 4

15 Szczegółowe kryteria wyboru projektów Kryteria dostępu. Grupą docelową są absolwenci szkół wyższych, którzy rozpoczynają lub kontynuują naukę na studiach doktoranckich w szkole wyższej lub innej jednostce organizacyjnej, której jednym z celów statutowych jest prowadzenie badań, posiadającej uprawnienia do nadawania stopnia doktora, a także mającej siedzibę na terenie województwa wielkopolskiego lub wszczęli przewód doktorski w takiej jednostce. Stypendia przeznaczone są dla doktorantów zgodnie z Działaniem 8.2. W związku z tym, iż jest to projekt o zasięgu regionalnym, ograniczono jednostki organizacyjne, na których się kształcą doktoranci do tych, które mają siedzibę na terenie województwa wielkopolskiego. 2. Doktoranci muszą się kształcić na kierunkach matematyczno-przyrodniczych i technologicznych (SMT - zakres kierunków SMT określany jest na podstawie międzynarodowej klasyfikacji ISCED 97) oraz zgodnych z założeniami Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski na lata Projekt wspiera rozwój regionu inwestując w dziedziny strategiczne dla Wielkopolski. Efekty pracy doktorantów zostaną przedstawione przedsiębiorcom wielkopolskim w celu wykorzystania badań naukowych w praktyce. 3. Doktoranci nie mogą prowadzić własnej działalności gospodarczej w zakresie odpowiadającym przedmiotowi badań prowadzonych w związku z rozpoczęciem bądź kontynuacją nauki na studiach doktoranckich. Wsparcie jest kierowane do doktorantów w celu wzmocnienia transferu wiedzy i innowacji pomiędzy naukowcami a przedsiębiorcami na poziomie regionalnym, a nie w celu wzmocnienia prywatnej działalności. Projekty, których realizacja będzie kontynuowana w 202 r. B. PROJEKT REALIZOWANY W TRYBIE SYSTEMOWYM Nr umowy z KSI i tytuł projektu Beneficjent systemowy POKL / Wsparcie stypendialne dla doktorantów na kierunkach uznanych za strategiczne z punktu widzenia rozwoju Wielkopolski Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Okres realizacji projektu Kwota poniesionych/planowanych wydatków w projekcie w latach ,00 PLN (450,00 PLN) w roku ,00 ( ,00 PLN) ogółem w projekcie ,00 ( ,00 PLN) 5

16 INFORMACJE NA TEMAT WDRAŻANIA PRIORYTETU VIII Nr Działania / Poddziałania LP. E.. Konkursu Typ konkursu E. PROJEKTY WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ E. Projekty współpracy ponadnarodowej wdrażane w trybie konkursowym Planowany termin ogłoszenia konkursu Otwarty Zamknięty x Działanie 8./Poddziałanie 8..3 I kw. II kw. III kw. IV kw. x Planowana alokacja ,00 PLN kontraktacja nastąpi w ramach alokacji z Poddziałania Typ/typy projektów (operacji) przewidziane do realizacji w ramach konkursu Forma/y działań kwalifikowanych w ramach współpracy Wyodrębnione projekty współpracy ponadnarodowej. Promowanie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, w szczególności w odniesieniu do lokalnego rynku pracy, warunków pracy pracowników i środowiska naturalnego.. Organizowanie konferencji, seminariów, warsztatów i spotkań 2. Przygotowanie, tłumaczenia i wydawanie publikacji, opracowań, raportów 3. Adaptowanie rozwiązań wypracowywanych w innym kraju 4. Doradztwo, wymiana pracowników, staże, wizyty studyjne 5. Wypracowywanie nowych rozwiązań NIE Kryteria dostępu typu/ów projektów (nr) typu/ów projektów (nr) typu/ów projektów (nr) typu/ów projektów (nr) typu/ów projektów (nr) Projekty z komponentem ponadnarodowym. Okres realizacji projektu trwa nie dłużej niż do 30 czerwca 205 roku, a planowany termin rozpoczęcia realizacji projektu przypada najpóźniej na trzeci kwartał 203 roku. Wyeliminowanie ryzyka niepowodzenia realizacji projektu pozwoli Beneficjentom na precyzyjne zaplanowanie przedsięwzięć, co wpłynie na typu/ów projektów zwiększenie efektywności oraz (nr) sprawne rozliczenie finansowe wdrażanych projektów. TAK Szczegółowe kryteria wyboru projektów 2. Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu) na terenie województwa wielkopolskiego z możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego projektu oraz zapewniające uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu. Zapewnienie Beneficjentom ostatecznym łatwego dostępu do świadczonego wsparcia oraz lepsza koordynacja działań. typu/ów projektów (nr) 3. Projekt jest skierowany do grup docelowych z obszaru województwa wielkopolskiego (w przypadku osób fizycznych uczą się, pracują lub zamieszkują one na obszarze województwa wielkopolskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, w przypadku innych podmiotów posiadają one jednostkę organizacyjną na obszarze województwa wielkopolskiego). 6

17 Biorąc pod uwagę regionalny charakter Priorytetu, Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zawęził grupę docelową do podmiotów i osób z terenu województwa wielkopolskiego. Wsparcie osób oraz podmiotów z terenu Wielkopolski pozwoli zwiększyć konkurencyjność regionu. typu/ów projektów (nr) Kryteria strategiczne. Projekt zakłada adaptowanie rozwiązań wypracowanych w innym kraju lub/oraz wypracowywanie nowych rozwiązań. Realizacja projektów zakładających spełnienie powyższego kryterium przyczyni się do skuteczniejszej oraz efektywniejszej realizacji projektów ponadnarodowych. WAGA 5 typu/ów projektów (nr) 7

18 G. OPIS MECHANIZMÓW ZAPEWNIAJĄCYCH KOMPLEMENTARNOŚĆ DZIAŁAŃ PRZEWIDZIANYCH W PRIORYTECIE FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW EFS Z DZIAŁANIAMI WSPÓŁFINANSOWANYMI PRZEZ INNE ŚRODKI WSPÓLNOTOWE Działania podejmowane w ramach Priorytetu VIII są komplementarne z działaniami podejmowanymi w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Jednym z założeń WRPO jest rozwój kapitału ludzkiego oraz wzmocnienie spójności społecznej regionu na rzecz wzrostu zatrudnienia. Komplementarność względem działań podejmowanych w ramach Priorytetu VIII wykazują następujące priorytety WRPO: Priorytet I Konkurencyjność przedsiębiorstw, Priorytet IV Rewitalizacja obszarów problemowych, Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Priorytet VI Turystyka i środowisko kulturalne. Jednym z celów wytyczonych w WRPO jest wzmocnienie konkurencyjności gospodarki regionu, która w konsekwencji przyczyni się do jej dynamicznego rozwoju. W powyższy kierunek zmian wpisują się zatem działania podejmowane w ramach Priorytetu VIII, które przygotowują kadry do zmian zachodzących w regionie. Ponadto działania wzmacniające regionalny rynek pracy realizowane w ramach Priorytetu VIII wykazują spójność z Programem Obszarów Wiejskich na lata (Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich). Przykładem komplementarnych projektów są projekty realizowane przez Beneficjentów w ramach Poddziałania Komplementarność zachodzi również w działaniach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (przystosowanie przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska) oraz Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (inwestycje w innowacje, rozwój społeczeństwa informacyjnego, rozwój nowoczesnych technologii). W celu wzmocnienia atrakcyjności regionu istotne będzie również rozwijanie Regionalnych Strategii Innowacji oraz wspieranie transferu wiedzy poprzez współpracę pracowników przedsiębiorstw oraz jednostek naukowych i badawczorozwojowych w sektorach uznanych w Strategii Zatrudnienia dla Województwa Wielkopolskiego na lata za sektory o strategicznym znaczeniu dla regionu. Do osiągnięcia powyższego zamierzenia przyczyni się między innymi współfinansowanie stypendiów dla doktorantów, kształcących się na kierunkach uznanych za istotne z punktu widzenia rozwoju regionu. Działania zmierzające do efektywnego wykorzystania wsparcia płynącego z różnych funduszy wspólnotowych zostaną zapewnione dzięki takim narzędziom koordynacji jak: Komitet Monitorujący WRPO, Podkomitet Monitorujący PO KL, Wojewódzką Radę Zatrudnienia. W skład PM PO KL wchodzą przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, Kuratorium Oświaty w Poznaniu, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu, Regionalnych Ośrodków Europejskiego Funduszu Społecznego, Organizacji Pozarządowych, Środowiska Akademickonaukowego oraz Przedstawiciele Gmin i Powiatów, a także w charakterze obserwatorów przedstawiciele Komisji Europejskiej, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Podkomitet Monitorujący PO KL w Województwie Wielkopolskim jest odpowiedzialny za zapewnienie komplementarności procesu wdrażania Priorytetów PO KL na terenie województwa z działaniami realizowanymi w ramach innych programów współfinansowanych z funduszy strukturalnych. Dostępne środki wspólnotowe uzupełniają się wzajemnie, a wsparcie udzielane za ich pomocą pozwala na prowadzenie spójnej polityki, w tym rozwoju kapitału ludzkiego i społecznego. Ponadto w regionie funkcjonuje Regionalna Grupa Sterująca Ewaluacją oraz Regionalna Informacyjna Grupa Robocza, których spotkania odbywają się cyklicznie i zapewniają sprawny przepływ informacji oraz wymianę doświadczeń. W skład powyższych Grup wchodzą przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, Regionalnych Ośrodków Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej Wielkopolskiego Punktu Informacyjnego Europe Direckt, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu, Konwentu Dyrektorów Powiatowych Urzędów Pracy Województwa Wielkopolskiego. Rekomendacje wypracowane na spotkaniach powyższych Grup każdorazowo są brane pod uwagę i uwzględniane przy tworzeniu Planów działania. Sprawna realizacja założonych przedsięwzięć związanych z zapewnieniem komplementarności zostanie zagwarantowana między innymi poprzez zogniskowanie wszystkich instytucji zaangażowanych we wdrażanie komponentu regionalnego PO KL oraz WRPO w ramach struktur i kompetencji Samorządu Województwa, co zapewni również odpowiednio zorganizowany przepływ informacji. 8

Wyciąg z Planu działania na lata 2014-2015 dla Priorytetu VIII KARTA DZIAŁANIA 8.1. Poddziałanie 8.1.2

Wyciąg z Planu działania na lata 2014-2015 dla Priorytetu VIII KARTA DZIAŁANIA 8.1. Poddziałanie 8.1.2 Wyciąg z Planu działania na lata 204-205 dla Priorytetu VIII Poddziałanie 8..2 KARTA DZIAŁANIA 8. LP. Konkursu: A. Planowany termin ogłoszenia konkursu I kw. x II kw. III kw. Typ konkursu Otwarty Zamknięty

Bardziej szczegółowo

Cel Działania: Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki.

Cel Działania: Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki. Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Cel Działania: Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb

Bardziej szczegółowo

Informacja o planowanych konkursach, projektach systemowych, innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w latach 2014-2015

Informacja o planowanych konkursach, projektach systemowych, innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w latach 2014-2015 Informacja o planowanych konkursach, projektach systemowych, innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w latach 2014-2015 Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Program Operacyjny Kapitał Ludzki Informacja

Bardziej szczegółowo

KARTA DZIAŁANIA 8.1. Poddziałanie 8.1.1

KARTA DZIAŁANIA 8.1. Poddziałanie 8.1.1 KARTA DZIAŁANIA 8. Poddziałanie 8.. LP. Konkursu: Typ konkursu A. Planowana alokacja Typ/typy projektów (operacji) przewidziane realizacji w ramach konkursu Szczegółowe kryteria wyboru projektów Planowany

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki - terminarz

Program Operacyjny Kapitał Ludzki - terminarz Program Operacyjny Kapitał Ludzki - terminarz Spis treści VII PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ... 2 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej... 2 VIII REGIONALNE KADRY GOSPODARKI...

Bardziej szczegółowo

Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Dział Koordynacji Programów Europejskich 20-950 Lublin, Al. Racławickie 14 tel. +48 81 445 41 66, fax +48 81

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI wybrane działania dla przedsiębiorców. człowiek najlepsza inwestycja

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI wybrane działania dla przedsiębiorców. człowiek najlepsza inwestycja człowiek najlepsza inwestycja PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013 - wybrane działania dla przedsiębiorców Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Założenia Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach w zakresie wdrażania zadań zawartych w Planach Działań PO KL na rok Kielce, 25 czerwca 2013

Założenia Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach w zakresie wdrażania zadań zawartych w Planach Działań PO KL na rok Kielce, 25 czerwca 2013 Założenia Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach w zakresie wdrażania zadań zawartych w Planach Działań PO KL na rok 2013 Kielce, 25 czerwca 2013 W dniu 20 czerwca 2013 roku Wojewódzki Urząd Pracy ogłosił

Bardziej szczegółowo

Priorytet VII Promocja integracji społecznej

Priorytet VII Promocja integracji społecznej Priorytet VII Promocja integracji społecznej Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Dział Koordynacji Programów Europejskich 20-950 Lublin, Al. Racławickie 14 tel. +48 81 445 41 66, fax +48 81 445

Bardziej szczegółowo

Plan Działania na rok 2012. Priorytet VII Promocja integracji społecznej

Plan Działania na rok 2012. Priorytet VII Promocja integracji społecznej Plan Działania na rok 2012 Priorytet VII Promocja integracji społecznej Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 ROZWÓJ I UPOWSZECHNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI Na realizację projektów systemowych

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata 2014-2015

Plan działania na lata 2014-2015 Plan działania na lata 2014-2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny VI. Rynek pracy otwarty

Bardziej szczegółowo

Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki

Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Dział Koordynacji Programów Europejskich 20-950 Lublin, Al. Racławickie 14 tel. +48 81 445 41 66, fax +48 81 445

Bardziej szczegółowo

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna Możliwości wsparcia wolontariatu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI i VII PO KL Struktura PO KL Priorytety centralne I Zatrudnienie i integracja społeczna II Rozwój zasobów ludzkich

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata 2014-2015

Plan działania na lata 2014-2015 Plan działania na lata 204-205 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ VIII. Regionalne kadry gospodarki

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie Program Operacyjny Kapitał Ludzki Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie Katarzyna Tokarczuk Lublin, dnia 10 marca 2010 r. Priorytet VI i VII w województwie lubelskim Rola WUP w Lublinie w PO KL Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Perspektywą Rozwoju Województwa Lubelskiego

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Perspektywą Rozwoju Województwa Lubelskiego URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Perspektywą Rozwoju Województwa Lubelskiego Małgorzata Baran - Sanocka

Bardziej szczegółowo

Lp. Brzmienie kryterium Definicja kryterium Opis kryterium 1. Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek dla danego podregionu.

Lp. Brzmienie kryterium Definicja kryterium Opis kryterium 1. Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek dla danego podregionu. Załącznik do uchwały Nr 18/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 22 lipca 2015 r SYSTEMATYKA KRYTERIÓW WYBORU PROJEKTÓW KONKURSOWYCH

Bardziej szczegółowo

Lp. Brzmienie kryterium Definicja kryterium Opis kryterium 1. Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek dla danego podregionu.

Lp. Brzmienie kryterium Definicja kryterium Opis kryterium 1. Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek dla danego podregionu. Załącznik nr 11 do Regulaminu konkursu - systematyka kryteriów wyboru projektów konkursowych współfinansowanych z EFS w ramach RPOWP 2014-2020, Działanie 2.3 Wspieranie powstawania i rozwoju podmiotów

Bardziej szczegółowo

Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Dział Koordynacji Programów Europejskich 20-950 Lublin, Al. Racławickie 14 tel. +48 81 445 41 66, fax +48 81

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata 2014-2015

Plan działania na lata 2014-2015 Plan działania na lata 2014-2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ VIII. Regionalne kadry

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Małe i średnie przedsiębiorstwa Kraków, 24 kwietnia 2007 r Europejski Fundusz Społeczny w Polsce 2004-2006 2007-2013 SPO RZL ZPORR (Priorytet II) IW EQUAL PO

Bardziej szczegółowo

Wzrost spójności terytorialnej

Wzrost spójności terytorialnej WSPARCIE OBSZARÓW WIEJSKICH w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w latach 2007-20132013 w województwie pomorskim CEL GŁÓWNY PO KL wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej CELE STRATEGICZNE

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata 2014 2015

Plan działania na lata 2014 2015 Plan działania na lata 204 205 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu VIII. Regionalne kadry gospodarki Województwo świętokrzyskie Instytucja

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 4 marca 2009 Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka Program Operacyjny Kapitał Ludzki Paulina Gąsiorkiewicz-Płonka Zastępca Dyrektora Departament Wdrożeń i Innowacji Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie Działań 6.1 i 8.1 PO KL w województwie podlaskim w 2010 roku

Wdrażanie Działań 6.1 i 8.1 PO KL w województwie podlaskim w 2010 roku Wdrażanie Działań 6.1 i 8.1 PO KL w województwie podlaskim w 2010 roku Harmonogram konkursów na 2010 rok (Działania 6.1 i 8.1 PO KL) www.pokl.up.podlasie.pl Zakładka: konkursy Harmonogram konkursów na

Bardziej szczegółowo

Możliwości wsparcia rozwoju zasobów ludzkich w regionie w okresie programowania 2007 2013. Częstochowa, 21. 09. 2007 r.

Możliwości wsparcia rozwoju zasobów ludzkich w regionie w okresie programowania 2007 2013. Częstochowa, 21. 09. 2007 r. Możliwości wsparcia rozwoju zasobów ludzkich w regionie w okresie programowania 2007 2013 Częstochowa, 21. 09. 2007 r. Działania wdrażane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach Działanie 6.1 Działanie

Bardziej szczegółowo

Wsparcie osób pozos tających bez zatrudnienia, praco wników i pracodawców w ramach POKL oraz kontynuacja tego typu wsparcia w okresie program

Wsparcie osób pozos tających bez zatrudnienia, praco wników i pracodawców w ramach POKL oraz kontynuacja tego typu wsparcia w okresie program Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia, pracowników i pracodawców w ramach POKL oraz kontynuacja tego typu wsparcia w okresie programowania 2014-2020 Podsumowanie wdrażania Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Projekty systemowe realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wsparcie działalności naukowej

Projekty systemowe realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wsparcie działalności naukowej URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Projekty systemowe realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wsparcie działalności

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Plan Działania na rok Priorytet IX. Biuro Koordynacji Projektów Oddział Projektów Społecznych

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Plan Działania na rok Priorytet IX. Biuro Koordynacji Projektów Oddział Projektów Społecznych Program Operacyjny Kapitał Ludzki Plan Działania na rok 2011 Priorytet IX Biuro Koordynacji Projektów Oddział Projektów Społecznych 1 Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Informacja o konkursach planowanych dla priorytetów komponentu regionalnego na rok 2014

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Informacja o konkursach planowanych dla priorytetów komponentu regionalnego na rok 2014 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Informacja o konkursach planowanych dla priorytetów komponentu regionalnego na rok 2014 (z wyłączeniem projektów systemowych) Instytucje w programie Wykaz instytucji wraz

Bardziej szczegółowo

KARTA DZIAŁANIA 7.1 B1.1 PROJEKT REALIZOWANY W TRYBIE SYSTEMOWYM. Ośrodki Pomocy Społecznej, liczba OPS kontynuujących projekty - 128

KARTA DZIAŁANIA 7.1 B1.1 PROJEKT REALIZOWANY W TRYBIE SYSTEMOWYM. Ośrodki Pomocy Społecznej, liczba OPS kontynuujących projekty - 128 Wyciąg z Planu działania na rok 2011 dla Priorytetu VII KARTA DZIAŁANIA 7.1 Poddziałanie 7.1.1 Projekty, których realizacja jest kontynuowana B1.1 PROJEKT REALIZOWANY W TRYBIE SYSTEMOWYM Nr umowy z KSI

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata 2014 2015

Plan działania na lata 2014 2015 Plan działania na lata 204 205 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu VIII. Regionalne kadry gospodarki Województwo świętokrzyskie Instytucja

Bardziej szczegółowo

Ogłasza konkurs otwarty na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków

Ogłasza konkurs otwarty na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w imieniu Samorządu Województwa Pomorskiego zwanego dalej Instytucją Pośredniczącą Ogłasza konkurs otwarty

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata 2014 2015

Plan działania na lata 2014 2015 Plan działania na lata 204 205 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny Telefon 4 E-mail INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ VI. Rynek

Bardziej szczegółowo

28 315 000 28 315 000 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie 2009 Wspólnej Polityki Rolnej

28 315 000 28 315 000 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie 2009 Wspólnej Polityki Rolnej Dział Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XXX/419/08 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 grudnia r. Dotacja rozwojowa w budżecie Województwa Wielkopolskiego na rok Rozdział Wyszczególnienie Plan na

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY SYSTEMOWE przewidziane do realizacji w 2011 r.

PROJEKTY SYSTEMOWE przewidziane do realizacji w 2011 r. Warszawa, 2011-02-03 WYKAZ PROJEKTÓW PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI W PLANIE DZIAŁANIA NA 2011 ROK DLA DZIAŁANIA 5.4 ROZWÓJ POTENCJAŁU TRZECIEGO SEKTORA ORAZ DZIAŁANIA 5.5 ROZWÓJ DIALOGU SPOŁECZNEGO Działając

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata

Plan działania na lata Plan działania na lata2014-2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny VII. Promocja integracji

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Działanie 10.2 Działania na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia. Poddziałanie 10.2.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku

Bardziej szczegółowo

Aktualny stan działań realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Aktualny stan działań realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Aktualny stan działań realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Kielce, 25 czerwca 2013 r. W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Wojewódzki Urząd

Bardziej szczegółowo

Informacja o planowanych konkursach projektach systemowych i innowacyjnych w roku 2011. Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Informacja o planowanych konkursach projektach systemowych i innowacyjnych w roku 2011. Program Operacyjny Kapitał Ludzki (dokument o charakterze roboczym) Informacja o planowanych konkursach projektach systemowych i innowacyjnych w roku 2011 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Program Operacyjny Kapitał

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013. Toruń, 29 czerwca 2007

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013. Toruń, 29 czerwca 2007 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013 Toruń, 29 czerwca 2007 Struktura PO Kapitał Ludzki uwzględniaj dniająca zmiany wprowadzone po 11 czerwca 2007 r. IP Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. naukowo-badawczego w Wielkopolsce

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. naukowo-badawczego w Wielkopolsce Program Operacyjny Kapitał Ludzki Nowe moŝliwo liwości dla środowiska naukowo-badawczego w Wielkopolsce Program Operacyjny Kapitał Ludzki - obszary wsparcia Cel: UmoŜliwienie pełnego wykorzystania potencjału

Bardziej szczegółowo

Rychtuj się do roboty! Projekt outplacementowy na Śląsku

Rychtuj się do roboty! Projekt outplacementowy na Śląsku Rychtuj się do roboty! Projekt outplacementowy na Śląsku Czas realizacji: 01 wrzesień 2013 28 luty 2015 KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE? Projekt obejmuje swoim zasięgiem obszar województwa śląskiego.

Bardziej szczegółowo

Szkolnictwo Wyższe i Nauka

Szkolnictwo Wyższe i Nauka Szkolnictwo Wyższe i Nauka Priorytet IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 2013 Departament Wdrożeń i Innowacji Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IV PO

Bardziej szczegółowo

Plan działania na rok 2012

Plan działania na rok 2012 Plan działania na rok 202 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Województwo Urząd

Bardziej szczegółowo

Cele Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki CELE SZCZEGÓŁOWE

Cele Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki CELE SZCZEGÓŁOWE Cele Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Cel 1: Cel 2: Cel 3: Cel 4: Cel 5: Cel 6: Celem głównym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest: Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej CELE SZCZEGÓŁOWE

Bardziej szczegółowo

Środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości w ramach Poddziałania 6.2 i 8.1.2 PO KL. 9 czerwca2011

Środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości w ramach Poddziałania 6.2 i 8.1.2 PO KL. 9 czerwca2011 Środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości w ramach Poddziałania 6.2 i 8.1.2 PO KL 9 czerwca2011 W ramach Działania 6.2 przewidziano wsparcie dla osób zamierzających rozpocząd działalnośd gospodarczą

Bardziej szczegółowo

TRYB WYBORU PROJEKTÓW: pozakonkursowy II KWARTAŁ 2016

TRYB WYBORU PROJEKTÓW: pozakonkursowy II KWARTAŁ 2016 Załącznik do Uchwały nr 44/206 Komitetu Monitorującego Lubelskiego na lata 204-2020 z dnia 22 kwietnia 206 r. OŚ PRIORYTETOWA 9 RYNEK PRACY KARTA DZIAŁANIA 9. AKTYWIZACJA ZAWODOWA PRIORYTET INWESTYCYJNY

Bardziej szczegółowo

Białystok, dn. 13 czerwca 2013 r. Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Białystok, dn. 13 czerwca 2013 r. Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Spotkanie informacyjne dotyczące dokumentacji konkursowej konkursu zamkniętego Nr 1/POKL/6.1.1/2013 w ramach Poddziałania6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Białystok,

Bardziej szczegółowo

Kwota na dofinansowanie. Działanie /Poddziałanie. Termin naboru. Konkurs 2015 ROZSTRZYGNIĘTY

Kwota na dofinansowanie. Działanie /Poddziałanie. Termin naboru. Konkurs 2015 ROZSTRZYGNIĘTY Działanie /Poddziałanie Kwota na dofinansowanie Termin naboru Poddziałanie 6.3.1 Wsparcie dla samozatrudnienia osób w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy 10.000.000,00 PLN Konkurs 2015 ROZSTRZYGNIĘTY

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

Plan działania na lata PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Plan działania na lata 2014 2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny IX. Rozwój wykształcenia

Bardziej szczegółowo

Plany konkursowe na 2012 r. dla Priorytetu VI i VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Plany konkursowe na 2012 r. dla Priorytetu VI i VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Plany konkursowe na 2012 r. dla Priorytetu VI i VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi Instytucja Pośrednicząca II stopnia 1 Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

EFS dla szkolnictwa zawodowego

EFS dla szkolnictwa zawodowego EFS dla szkolnictwa zawodowego Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Białystok, 15 września 2011 r. Działaniem 9.2 POKL objęte są zasadnicze szkoły

Bardziej szczegółowo

Bezzwrotne wsparcie dla przedsiębiorcy

Bezzwrotne wsparcie dla przedsiębiorcy Bezzwrotne wsparcie dla przedsiębiorcy Powiatowe Urzędy Pracy Dotacje Zarejestrowanym osobom bezrobotnym mogą być przyznane jednorazowo środki z Funduszu Pracy - podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Plan Działania na rok 2010

Plan Działania na rok 2010 Konferencja Regionalna Plan Działania na rok 2010 Priorytet VII Promocja integracji społecznej Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU I WZMOCNIENIE SEKTORA

Bardziej szczegółowo

wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1

wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1 Europejski Fundusz Społeczny w województwie mazowieckim w latach 2007-2013 wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1 w latach 2007-2013 Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata

Plan działania na lata Plan działania na lata 2014-2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny VI. Rynek pracy otwarty

Bardziej szczegółowo

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy ogłasza nabór wniosków na realizację

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy ogłasza nabór wniosków na realizację Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy ogłasza nabór wniosków na realizację projektów konkursowych wspierających osoby młode na rynku pracy w województwie dolnośląskim w ramach Działania 1.2 Wsparcie osób

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

GRUPA COMBIDATA POLAND DOSTAWCA KOMPLEKSOWYCH ROZWIĄZAŃ EDUKACYJNYCH

GRUPA COMBIDATA POLAND DOSTAWCA KOMPLEKSOWYCH ROZWIĄZAŃ EDUKACYJNYCH GRUPA COMBIDATA POLAND DOSTAWCA KOMPLEKSOWYCH ROZWIĄZAŃ EDUKACYJNYCH z doświadczeniem sięgającym 20 lat Propozycja współpracy w zakresie pozyskiwania środków UE na rozwój kapitału ludzkiego Gdańsk, 5 kwiecień

Bardziej szczegółowo

Plan działania na rok 2013

Plan działania na rok 2013 Plan działania na rok 203 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny Telefon 4 E-mail INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ VI. Rynek pracy

Bardziej szczegółowo

Konkurs otwarty nr 38/POKL/8.1.1/PWP/2013

Konkurs otwarty nr 38/POKL/8.1.1/PWP/2013 Spotkanie informacyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Konkurs otwarty nr 38/POKL/8.1.1/PWP/2013 Spotkanie informacyjne, 01 sierpień 2013 r. Grzegorz

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY FORMALNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU KONKURSOWEGO W RAMACH RPOWP

KARTA OCENY FORMALNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU KONKURSOWEGO W RAMACH RPOWP Załącznik nr 2. Karta oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach RPOWP KARTA OCENY FORMALNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU KONKURSOWEGO W RAMACH RPOWP INSTYTUCJA ORGANIZUJĄCA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI komponent centralny (priorytety I V)

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI komponent centralny (priorytety I V) PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI komponent centralny (priorytety I V) PRIORYTET I Zatrudnienie i integracja społeczna brak konkursów skierowanych bezpośrednio do szkół wyższych. PRIORYTET II Rozwój zasobów

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PLAN DZIAŁAŃ W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ KRYTERIÓW WYBORU PROJEKTÓW

RAMOWY PLAN DZIAŁAŃ W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ KRYTERIÓW WYBORU PROJEKTÓW Załącznik nr 4 do Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WP 2014-2020 Zakres: Europejski Fundusz Społeczny Projekt do konsultacji, 22 maja 2015 r. RAMOWY PLAN DZIAŁAŃ W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ KRYTERIÓW

Bardziej szczegółowo

OŚ PRIORYTETOWA 7 RPO WO KONKURENCYJNY RYNEK PRACY - KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE -

OŚ PRIORYTETOWA 7 RPO WO KONKURENCYJNY RYNEK PRACY - KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE - OŚ PRIORYTETOWA 7 RPO WO 2014-2020 KONKURENCYJNY RYNEK PRACY - KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE - Załącznik do Uchwały Nr 92/2016 KM RPO WO 2014-2020 Oś priorytetowa Działanie Cel szczegółowy VII Konkurencyjny

Bardziej szczegółowo

Polityki horyzontalne Program Operacyjny

Polityki horyzontalne Program Operacyjny Konferencja Regionalna Polityki horyzontalne Program Operacyjny Kapitał Ludzki Ogólne kryteria horyzontalne Kryteria horyzontalne dotyczą:: zgodności wniosku z właściwymi politykami i zasadami wspólnotowymi

Bardziej szczegółowo

Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie.

Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. Cel Działania: Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób pozostających

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata 2014-2015

Plan działania na lata 2014-2015 Plan działania na lata 2014-2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny VI. Rynek pracy otwarty

Bardziej szczegółowo

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Oferta Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki szansą dla osób powracających na regionalny rynek pracy Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament ds. PO Kapitał Ludzki Instytucja Pośrednicząca Łódź, 30.03.2012

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Cel główny WRPO 2014+ POPRAWA KONKURENCYJNOŚCI I SPÓJNOŚCI WOJEWÓDZTWA Alokacja

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Plan działania na rok 2012

Plan działania na rok 2012 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 79/ 998 /202 Zarządu Województw Podlaskiego z dnia 24 stycznia 202 r. Plan działania na rok 202 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SZOOP Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, Działań i Poddziałań

Załącznik nr 3 do SZOOP Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, Działań i Poddziałań Załącznik nr 3 do SZOOP Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, Działań i Poddziałań SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW DLA POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁAŃ/ PODDZIAŁAŃ WSPÓŁFINANSOWANYCH

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach. Wsparcie dla rozwoju przedsiębiorczości w ramach RPO WSL 2014-2020 oraz PO WER 2014-2020. 15 kwietnia 2015 r.

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach. Wsparcie dla rozwoju przedsiębiorczości w ramach RPO WSL 2014-2020 oraz PO WER 2014-2020. 15 kwietnia 2015 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach Wsparcie dla rozwoju przedsiębiorczości w ramach RPO WSL 2014-2020 oraz PO WER 2014-2020 15 kwietnia 2015 r. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW NA 2015 ROK

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW NA 2015 ROK Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW NA 2015 ROK Podstawowe informacje o konkursie Cel szczegółowy PO WER: Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób

Bardziej szczegółowo

Planowana data ogłoszenia konkursu i termin naboru wniosków. Oś I: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu

Planowana data ogłoszenia konkursu i termin naboru wniosków. Oś I: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu Załącznik do Uchwały Nr 58/590/2015 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 30 czerwca 2015 r. Harmonogram o dofinansowanie w trybie konkursowym na rok 2015 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia w zakresie Poddziałania 8.1.2 PO KL pytania i odpowiedzi

Wyjaśnienia w zakresie Poddziałania 8.1.2 PO KL pytania i odpowiedzi Wyjaśnienia w zakresie Poddziałania 8.1.2 PO KL pytania i odpowiedzi Na podstawie pisma Ministerstwa Rozwoju Regionalnego z dnia 1 lipca 2009r. o sygnaturze DZF-I-9220-1190-RG/09 dotyczącego wątpliwości

Bardziej szczegółowo

TRYB WYBORU PROJEKTÓW: konkursowy. pozakonkursowy

TRYB WYBORU PROJEKTÓW: konkursowy. pozakonkursowy Załącznik do Uchwały nr 26/207 Komitetu Monitorującego na lata 204-2020 z dnia 20 lutego 207 r. OŚ PRIORYTETOWA 9 RYNEK PRACY KARTA DZIAŁANIA 9.2 AKTYWIZACJA ZAWODOWA - PROJEKTY PUP PRIORYTET INWESTYCYJNY

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny a możliwości dofinansowania przygranicznej współpracy szkół KONFERENCJA

Europejski Fundusz Społeczny a możliwości dofinansowania przygranicznej współpracy szkół KONFERENCJA Europejski Fundusz Społeczny a możliwości dofinansowania przygranicznej współpracy szkół KONFERENCJA Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Białystok,

Bardziej szczegółowo

pozakonkursowy III KWARTAŁ 2016 I OCENA FORMALNA A. KRYTERIA FORMALNE DOSTĘPU

pozakonkursowy III KWARTAŁ 2016 I OCENA FORMALNA A. KRYTERIA FORMALNE DOSTĘPU OŚ PRIORYTETOWA 12 EDUKACJA, KWALIFIKACJE I KOMPETENCJE KARTA DZIAŁANIA 12.4 KSZTAŁCENIE ZAWODOWE PRIORYTET INWESTYCYJNY 10IV Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy,

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania pozyskania i wyszkolenia pracowników serwisów AGD w perspektywie finansowej 2014-2020

Możliwości finansowania pozyskania i wyszkolenia pracowników serwisów AGD w perspektywie finansowej 2014-2020 Możliwości finansowania pozyskania i wyszkolenia pracowników serwisów AGD w perspektywie finansowej 2014-2020 Programy aktywizacji zawodowej Poddziałanie 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKTACH

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKTACH Załącznik nr 2 do INFORMACJI O NABORZE ZAŁOŻENIA DO PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH WDROŻENIOWYCH W RAMACH DZIAŁANIA 8.1 REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Planowana data ogłoszenia konkursu i termin naboru wniosków. Oś I: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu

Planowana data ogłoszenia konkursu i termin naboru wniosków. Oś I: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu Załącznik do Uchwały Nr 37/375/ Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 21 kwietnia r. Harmonogram o w trybie konkursowym na rok w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata

Bardziej szczegółowo

22 marca 2013r. Specyfika projektów współpracy ponadnarodowej w ramach konkursu 1/POKL/9.1.2/PN/2013

22 marca 2013r. Specyfika projektów współpracy ponadnarodowej w ramach konkursu 1/POKL/9.1.2/PN/2013 22 marca 2013r. Specyfika projektów współpracy ponadnarodowej w ramach konkursu 1/POKL/9.1.2/PN/2013 Typy wsparcia Programy rozwojowe szkół i placówek 1 prowadzących kształcenie ogólne ukierunkowane na

Bardziej szczegółowo

Roman Ciepiela Wicemarszałek Województwa Małopolskiego

Roman Ciepiela Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Roman Ciepiela Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Dokumenty programujące wsparcie z EFS Rozporządzenia Rady (WE) 1083/2006 ustanawiające przepisy ogólne dotyczące EFRR, EFS oraz Funduszu Spójności

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 1823/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z 19 kwietnia 2012 r.

UCHWAŁA Nr 1823/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z 19 kwietnia 2012 r. UCHWAŁA Nr 1823/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z 19 kwietnia 2012 r. w sprawie: zatwierdzenia regulaminu świadczenia usług brokerskich, realizowanych w ramach zadań projektu systemowego pn. Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Inwestycja w języki w ramach PO KL

Inwestycja w języki w ramach PO KL Inwestycja w języki w ramach PO KL Agata Rutkowska Zastępca Dyrektora Departamentu ds. PO Kapitał Ludzki Urząd Marszałkowski w Łodzi Łódź, 14 maja 2012 r. Znajomość języków obcych Badania populacji w wieku

Bardziej szczegółowo

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013 Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013 Regionalny program operacyjny jest narzędziem słuŝącym realizacji strategii rozwoju regionu przy wykorzystaniu środków Unii Europejskiej w latach

Bardziej szczegółowo

Planowana data ogłoszenia konkursu i termin naboru wniosków. Oś I: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu

Planowana data ogłoszenia konkursu i termin naboru wniosków. Oś I: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu Harmonogram o w trybie konkursowym na rok w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 ( 2014-2020) Numer SzOOP 1.1 EFRR 1.2 EFRR 1.3 EFRR 1.4 EFRR 1.5 EFRR 2.1

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZGŁASZANE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM W RAMACH DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ Z PODDZIAŁANIA 7.2.1 PO KL Pytanie nr 1: W związku z zamiarem złożenia

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla osób w wieku 50+ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Warszawa, 28 czerwca 2012 r.

Wsparcie dla osób w wieku 50+ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Warszawa, 28 czerwca 2012 r. Wsparcie dla osób w wieku 50+ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa, 28 czerwca 2012 r. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 2012-07-19 Wsparcie dla osób w wieku 50+ w ramach PO KL 1. Formy

Bardziej szczegółowo

Priorytet 8.2 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy Dział anie 8.3 Tryb wyboru projektów:

Priorytet 8.2 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy Dział anie 8.3 Tryb wyboru projektów: Oś 8 Rynek pracy Priorytet 8.2 (PI 8.iii) Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy Działanie 8.3 Wsparcie osób poszukujących pracy - 55 000 000 EUR Tryb wyboru projektów:

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA NA ROK 2016 INFORMACJE O INSTYTUCJI OPRACOWUJĄCEJ PLAN DZIAŁANIA. 10 Otwarty rynek pracy. Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach

PLAN DZIAŁANIA NA ROK 2016 INFORMACJE O INSTYTUCJI OPRACOWUJĄCEJ PLAN DZIAŁANIA. 10 Otwarty rynek pracy. Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach PLAN DZIAŁANIA NA ROK 2016 WERSJA PLANU DZIAŁANIA 1 2016/1 INFORMACJE O INSTYTUCJI OPRACOWUJĄCEJ PLAN DZIAŁANIA Numer i nazwa osi priorytetowej Instytucja Adres korespondencyjny 10 Otwarty rynek pracy

Bardziej szczegółowo

Planowany sposób wdrażania POKL w Małopolsce w 2012r.

Planowany sposób wdrażania POKL w Małopolsce w 2012r. Planowany sposób wdrażania POKL w Małopolsce w 2012r. Najważniejsze konkursy i kryteria Roman Ciepiela Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Podstawowe

Bardziej szczegółowo

dla badań i rozwoju: Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG

dla badań i rozwoju: Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG dla badań i rozwoju: Oś Priorytetowa 1. - Badania i rozwój nowoczesnych technologii Oś Priorytetowa 2. Infrastruktura sfery B+R Oś Priorytetowa 3. Kapitał

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata 2014 2015

Plan działania na lata 2014 2015 Plan działania na lata 2014 2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny VII. Promocja integracji

Bardziej szczegółowo

Schemat prezentacji:

Schemat prezentacji: Konkursy w ramach II Priorytetu POKL: Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących zaplanowane do ogłoszenia w 2012 r. Katolicki Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Informacje dotyczące planowanego otwarcia konkursów w 2011 r. nowe kryteria dostępu oraz kryteria strategiczne wyboru projektów

Informacje dotyczące planowanego otwarcia konkursów w 2011 r. nowe kryteria dostępu oraz kryteria strategiczne wyboru projektów Samorząd Województwa Wielkopolskiego Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Informacje dotyczące planowanego otwarcia konkursów w 2011 r. nowe kryteria dostępu oraz kryteria strategiczne wyboru projektów Konferencja

Bardziej szczegółowo