SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Przedmiot zamówienia: Organizacja kolonii letniej w miejscowości Ustka dla 50 dzieci i młodzieży z terenu Gminy Dobromierz. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w formie rozeznania rynku, gdyż jego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty euro. II. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający: Gmina Dobromierz Siedziba : Plac Wolności 24, Dobromierz NIP , REGON reprezentowana przez: Wójta Gminy Dobromierz Jerzego Ulbina osoba do kontaktu: Anna Kłys kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej tel.: , fax : e - mail : III. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień: Kod CPV Przedmiot zamówienia: świadczenie usługi polegającej na zorganizowaniu wypoczynku letniego w nadmorskiej miejscowości Ustka, w formie kolonijnej dla 50 dzieci i młodzieży z terenu Gminy Dobromierz w okresie wakacji w 2012 roku. 2. Wielkość zamówienia: 50 osób w jednym 10 dniowym turnusie. Pobyt uczestników w ośrodku wypoczynkowym obejmie pełne 10 dni, w tym 9 noclegów ( dojazd do ośrodka wypoczynkowego i powrót nie jest wliczany w okres trwania turnusu kolonijnego ). Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany liczby uczestników kolonii, przy czym prognozowaną liczbę poda Wykonawcy w terminie 10 dni przed rozpoczęciem turnusu, natomiast rozliczenie nastąpi na podstawie faktycznej liczby dzieci uczestniczącej w kolonii letniej. Wartością zamówienia będzie iloczyn liczby dzieci faktycznie uczestniczących w wypoczynku i podanej przez Wykonawcę całkowitej ceny jednego skierowania kolonijnego brutto. 3. Uczestnicy: dzieci i młodzież w wieku 7-16 lat. 4. Wyżywienie: 4 posiłki dziennie (śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja ). Pierwszy posiłek w turnusie obiadokolacja, ostatni posiłek - obiad. Podczas pobytu na kolonii uczestnicy wypoczynku muszą mieć stały dostęp do napojów. 5. Zakwaterowanie: budynek murowany, pokoje maksymalnie 5 osobowe wyposażone w łóżka 1- osobowe (nie dopuszcza się używania, tzw. dostawek jak również zakwaterowania dzieci w 1

2 namiotach i domkach campingowych), pokoje muszą być wyposażone w szafy, szafki, półki, wieszaki i inne sprzęty umożliwiające rozpakowanie bagażu przez każde dziecko oraz stół i krzesła w liczbie odpowiadającej liczbie zakwaterowanych. Pokoje z pełnym węzłem sanitarnym, dopuszcza się również węzły sanitarne na kondygnacjach. Ciepła woda dostępna przez 24 godziny na dobę. Obiekt kolonijny powinien być ogrodzony. 6. W trakcie turnusu będzie realizowany program w zakresie sportu, rekreacji i kultury ( zawody sportowe, gry, konkursy ), prowadzony przez osoby o kwalifikacjach właściwych do realizacji programu kolonii. 7. Inne wymagania - Wykonawca zamówienia musi: - dowieźć dzieci autokarem wyposażonym w klimatyzację na miejsce kolonii i z powrotem z miejscowości, która jest siedzibą Zamawiającego, pod opieką pedagogiczną wychowawców. Wykonawca zapewni wszystkim uczestnikom i wychowawcom miejsca siedzące w autokarze. Na miejsce zbiórki autokar zostanie podstawiony nie później niż 2 godziny przed ustaloną godziną wyjazdu. Podstawiony autokar będzie obsługiwany przez wykwalifikowanych kierowców. Transport może odbywać się tylko autokarem sprawnym, spełniającym warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. Nr 32, poz. 262), - zapewnić suchy prowiant i napoje podczas powrotu dzieci z kolonii do domu, - nie pobierać żadnych opłat od uczestników kolonii, - zapewnić ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków uczestnikom na czas przejazdu i pobytu dzieci na kolonii, - zapewnić bezpłatną opiekę medyczną, lekarsko - pielęgniarską uczestnikom kolonii, - zapewnić bezpłatny dostęp uczestników kolonii do obiektów sportowych i kąpielisk, - zorganizować podczas trwania turnusu co najmniej jedną atrakcyjną całodzienną wycieczkę autokarową, - zapewnić bezpłatny wstęp do zwiedzanych w czasie wycieczek obiektów oraz autokar w przypadku konieczności dowozu dzieci, - zapewnić organizację kolonii oraz kadrę pedagogiczną zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997r., w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania - z uwzględnieniem zmian wynikających z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 grudnia 2009 r. Dz. U. Nr 218 poz (Dz. U. z 1997 r., Nr 12 poz. 67 ze zmianami), - zapewnić warunki bezpieczeństwa, a w szczególności podczas kąpieli i wędrówek górskich zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997 r. w sprawie 2

3 określenia warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, kąpiących się, pływających i uprawiających sporty wodne (Dz. U z 1997 r. Nr 57, poz. 358). 8. Ponadto w ramach zamówienia Wykonawca zapewni bezpłatny pobyt ( noclegi, wyżywienie, ubezpieczenie, dostęp do wszystkich mediów oraz uczestnictwo w realizacji programu kolonii ) oraz dojazd i powrót wraz z grupą kolonijną, 1 osobie wskazanej przez Zamawiającego, będącej obserwatorem wypoczynku. Obserwator wypoczynku będzie: - reprezentował interesy Zamawiającego, - uczestniczył w realizacji programu kolonijnego, - dokumentował pobyt uczestników kolonii i przekazywał relacje Zamawiającemu. 9. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone przez uczestników kolonii. Obowiązek posiadania ubezpieczenia OC. IV. Wymagania formalne: Wraz z wypełnioną ofertą ( wg wzoru załącznik nr 1 ) Wykonawca powinien przedstawić: 1) aktualną kopię koncesji organizatora turystyki lub decyzji właściwego wojewody zezwalającą na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług turystycznych lub wypoczynku zorganizowanego albo organizacji imprez turystycznych, 2) kopię aktualnej polisy, a w przypadku jej braku, innego opłaconego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, 3) wykaz wykonanych i wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat tego typu usług, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie ( referencje ), 4) opis obiektu kolonijnego i pomieszczeń przewidzianych dla dzieci. Do opisu należy dołączyć zdjęcia przedstawiające zewnętrzny i wewnętrzny wygląd obiektu przeznaczonego na zorganizowanie koloni, 5) kalkulację kosztów jednego skierowania, uwzględniającą koszt posiłków, transportu, noclegów, wynagrodzenia kadry, ubezpieczenia uczestników i realizację programu dla jednego uczestnika kolonii ( wg wzoru załącznik nr 5 ), 6) propozycję programu kolonijnego przewidzianego do realizacji uwzględniającą zakres określony w pkt. III Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, 7) pełnomocnictwo, jeśli w imieniu Wykonawcy występuje inna osoba niż uprawniona do reprezentowania Wykonawcy, 8) oświadczenie Wykonawcy, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, 9) podpisany projekt umowy (wzór umowy załącznik nr 3), 3

4 10) zgodę na publikację wizerunku wg wzoru załącznik nr 4. Wszystkie dokumenty winny być opieczętowane pieczątką firmową oraz podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, przy zastosowaniu formuły: poświadczam za zgodność z oryginałem. V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA r r. VI. TERMIN I MIEJSCE ZŁOŻNIA OFERT: upływa w dniu 26 marca 2012 r. o godz Oferty należy przesyłać na adres Gmina Dobromierz pl. Wolności 24, Dobromierz. Oferty, które wpłyną do Zamawiającego, po terminie zostaną odesłane. Dobromierz, dnia r. Wójt Gminy Dobromierz ( - ) Jerzy Ulbin Załącznikami do Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia są: 1. Oferta Wykonawcy załącznik nr 1, 2. Oświadczenie Wykonawcy - załącznik nr 2, 3. Projekt umowy załącznik nr 3, 4. Zgoda na publikację wizerunku załącznik nr 4, 5. Kalkulacja kosztów jednego skierowania kolonijnego załącznik nr 5. 4

5 Załącznik nr 1 OFERTA WYKONAWCY ZAMAWIAJĄCY: Gmina Dobromierz z siedzibą; Plac Wolności 24, Dobromierz tel.: ,fax : OFERENT : Pieczęć firmowa Nazwa firmy Adres Tel/fax NIP REGON Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym: przedmiot zamówienia organizacja kolonii letniej w miejscowości Ustka dla 50 dzieci i młodzieży z terenu Gminy Dobromierz. oferuję realizację zamówienia zgodnie z wymogami Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia za cenę : Cena oferty cena jednego skierowania kolonijnego Cena netto...zł ( słownie:...) podatek VAT...zł cena brutto...zł ( słownie:...) Oświadczam, że: kolonie zorganizuję w miejscowości Ustka w obiekcie ( nazwa i adres placówki ) w następującym terminie... wyjazd w dniu...godz..8:00 miejsce zbiórki Dobromierz pl. Wolności 24 powrót w dniu...godz. 21:00 23:00 miejsce powrotu Dobromierz pl. Wolności 24 Wskazuję osobę do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialną za wykonanie zobowiązań umowy:... tel. kontaktowy... faks:... 5

6 Akceptuję zastrzeżenie Zamawiającego, co do możliwości zmiany liczby uczestników kolonii. Do oferty załączam: 1. Oświadczam, że zapoznaliśmy się ze Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niego zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia. 2. Oświadczam, że akceptujemy projekt umowy.... miejscowość, data... (podpis i pieczęć osoby upoważnionej do reprezentowania firmy lub podpis pełnomocnika) 6

7 Załącznik Nr 2.. (pieczęć adresowa firmy Wykonawcy) OŚWIADCZENIE OFERENTA Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Organizację kolonii letniej w miejscowości Ustka dla 50 dzieci i młodzieży z terenu Gminy Dobromierz. Ja (imię i nazwisko)... reprezentując firmę (nazwa firmy)... OŚWIADCZAM, że: reprezentowany przez mnie podmiot spełnia warunki dotyczące: 1. posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynność, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 2. posiadania wiedzy i doświadczenia. 3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 4. sytuacji ekonomicznej i finansowej. brak jest podstaw do wykluczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 1-9 ( Pzp ): 1. wykonawców, którzy w ciągu 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, 2. wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego, 3. wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 4. osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, 5. spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, 7

8 6. spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, 7. spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z udzieleniem zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, 8. osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z udzieleniem zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, 9. podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźba kary, Jednocześnie stwierdzam, iż świadomy jestem odpowiedzialności karnej związanej ze składaniem fałszywych zeznań w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego....data (podpis i pieczęć osoby upoważnionej do reprezentowania firmy lub podpis pełnomocnika) 8

9 Umowa nr.. zawarta w dniu... r. w Dobromierzu pomiędzy Gminą Dobromierz, z siedzibą przy Placu Wolności 24, Dobromierz REGON , NIP reprezentowaną przez Wójta Gminy - Jerzego Ulbina zwaną dalej Zamawiającym a Firmą:. reprezentowaną przez. zwaną dalej Wykonawcą 1 1. Umowa jest następstwem dokonanego przez Zamawiającego rozeznania rynku i wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 2. Przedmiotem umowy jest organizacja wypoczynku letniego w nadmorskiej miejscowości Ustka, w formie kolonijnej dla 50 dzieci i młodzieży z terenu Gminy Dobromierz w terminie od dnia do dnia 2012 r. Pobyt uczestników kolonii w ośrodku wypoczynkowym rozpocznie się obiadokolacją w dniu.., a zakończy się obiadem w dniu 3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany liczby uczestników kolonii, przy czym prognozowaną liczbę poda Wykonawcy w terminie 14 dni przed rozpoczęciem turnusu, a Wykonawca wyraża na to zgodę. 4. Wykonawca zobowiązuje się przedstawić Zamawiającemu w terminie 10 dni od dnia rozpoczęcia turnusu kolonijnego potwierdzenie zgłoszenia wypoczynku do Kuratora Oświaty właściwego ze względu na miejsce siedziby lub zamieszkania organizatora wypoczynku. 2 W ramach umowy Wykonawca zabezpiecza: 1. Zakwaterowanie w:. Maksymalna liczba osób w pokoju - 5, pokoje wyposażone w łóżka, szafy, szafki, półki, wieszaki i inne sprzęty umożliwiające rozpakowanie bagażu przez każde dziecko oraz stół i krzesła w liczbie odpowiadającej liczbie zakwaterowanych (nie dopuszcza się tzw. dostawek) pokoje i łazienki czyste i estetyczne, ciepła woda dostępna 24 godz. / dobę, obiekt kolonijny ogrodzony. 2. Wyżywienie: 4 posiłki dziennie (śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja) i stały dostęp do napojów. 3. Realizację programu zgodnie ze Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia i złożoną ofertą. 4. Transport dzieci autokarem wyposażonym w klimatyzację na miejsce kolonii i z powrotem, pod opieką pedagogiczną wychowawców. Wyjazd w dniu..r. o godz. 8:00 miejsce zbiórki: Dobromierz pl. Wolności, powrót w dniu w godz. 21:00 23:00 miejsce zbiorki: Dobromierz pl. Wolności. W trakcie transportu Wykonawca zapewni wszystkim dzieciom, obserwatorowi i wychowawcom miejsca siedzące w autokarze. Na miejsce zbiórki autokar zostanie podstawiony nie później niż 2 godziny przed ustaloną godziną wyjazdu. Podstawiony autokar będzie obsługiwany przez wykwalifikowanych kierowców. Transport może odbywać się tylko autokarem sprawnym, spełniającym warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. Nr 32, poz. 262). Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do przedstawienia najpóźniej w dniu poprzedzającym podstawienie autokaru ważnego zaświadczenia o sprawności 9

10 autokaru, wydanego przez policjantów ruchu drogowego. W przypadku awarii pojazdu lub innej nieprzewidzianej sytuacji prowadzącej do niepodstawienia właściwego środka transportowego. Wykonawca ma obowiązek bezzwłocznie zapewnić bez dodatkowej opłaty przewóz zastępczy. W przypadku nie zapewnienia takiego przewozu w czasie do 1 godziny od planowego odjazdu, Zamawiającemu przysługuje prawo wynajęcia transportu na koszt Wykonawcy. Wykonawca odpowiada za stan techniczny autokaru oraz dopełnienie wszystkich wymogów ustalonych przy przewozach dzieci. Wykonawca może powierzyć wykonanie przewozu innym wykonawcom jednakże ponosi odpowiedzialność za ich czynności jak za swoje własne. 5. Ponadto Wykonawca : - zapewni suchy prowiant i napoje podczas powrotu dzieci z kolonii do domu, - nie będzie pobierał żadnych opłat od uczestników kolonii, - zapewni ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków uczestnikom na czas przejazdu i pobytu dzieci na kolonii, - zapewni bezpłatną opiekę medyczną, lekarsko - pielęgniarską uczestnikom kolonii, - zapewni bezpłatny dostęp uczestników kolonii do obiektów sportowych i kąpielisk, - zorganizuje podczas trwania turnusu co najmniej jedną atrakcyjną całodzienną wycieczkę autokarową, - zapewni bezpłatny wstęp do zwiedzanych w czasie wycieczek obiektów oraz autokar w przypadku konieczności dowozu dzieci, - zapewni organizację kolonii oraz kadrę pedagogiczną zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997r., w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania - z uwzględnieniem zmian wynikających z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 grudnia 2009 r. Dz. U. Nr 218 poz (Dz. U. z 1997 r., Nr 12 poz. 67 ze zmianami), - zapewni warunki bezpieczeństwa, a w szczególności podczas kąpieli zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997 r. w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, kąpiących się, pływających i uprawiających sporty wodne (Dz. U z 1997 r. Nr 57, poz. 358). 6. Ponadto w ramach przedmiotu umowy Wykonawca zapewni bezpłatny pobyt ( noclegi, wyżywienie, ubezpieczenie, dostęp do wszystkich mediów oraz uczestnictwo w realizacji programu kolonii ) oraz dojazd i powrót wraz z grupą kolonijną, 1 osobie wskazanej przez Zamawiającego, będącej obserwatorem wypoczynku. Obserwator wypoczynku będzie: - reprezentował interesy Zamawiającego, - uczestniczył w realizacji programu kolonijnego,, - dokumentował pobyt uczestników kolonii i przekazywał relacje Zamawiającemu. 1. Wykonawca przejmuje pełną odpowiedzialność za terminowość i jakość usługi oraz właściwą opiekę nad dziećmi z miejsca wyjazdu i w drodze powrotnej, a także podczas trwania kolonii. 2. Wykonawca przejmuje pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone przez uczestników kolonii podczas transportu i pobytu na kolonii. 3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za krzywdy i szkody wynikłe na majątku i osobie uczestnika kolonii podczas transportu i pobytu na kolonii. 3 4 Jeżeli z przyczyn niezależnych od Wykonawcy wystąpią zmiany programu w trakcie trwania kolonii letnich, Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie Zamawiającego i do zorganizowania świadczeń zastępczych. W przypadku braku możliwości organizacji świadczeń zastępczych, Zamawiającemu przysługuje zwrot wartości niezrealizowanych świadczeń, przeliczony zgodnie z zawartą do oferty Kalkulacją kosztów jednego skierowania. 10

11 5 Zamawiający zobowiązuje się: 1. w terminie 14 dni przed rozpoczęciem turnusu powiadomić pisemnie Wykonawcę o prognozowanej liczbie uczestników kolonii i przesłać wypełnione karty kwalifikacyjne uczestników, 2. zobligować rodziców ( opiekunów prawnych dzieci) do podania wszystkich ważnych informacji dotyczących stanu zdrowia ich dziecka w szczególności chorób wrodzonych bądź nabytych, dysfunkcji oraz wykaz stałych leków przyjmowanych przez dziecko, 3. zobligować dzieci do przestrzegania na kolonii obowiązujących regulaminów Ustala się cenę jednego skierowania kolonijnego, zgodnie ofertą Wykonawcy. 2. Cena netto..zł, ( słownie złotych..), 3. podatek VAT 4. cena brutto.., ( słownie złotych..). 5. Wartością zamówienia będzie iloczyn liczby dzieci faktycznie uczestniczących w wypoczynku i ceny jednego skierowania kolonijnego brutto. 6. Wynagrodzenie płatne będzie następująco: - I rata w kwocie..zł brutto ( słownie:.złotych ) w terminie do 10 lipca 2012 r. na podstawie poprawnie wystawionej faktury VAT. - II rata, w kwocie stanowiącej różnicę między wartością zamówienia ustaloną zgodnie z ust. 5 a kwotą I raty, po zakończeniu realizacji zamówienia, w terminie do 14 dni od dnia złożenia przez Wykonawcę poprawnie wystawionej faktury VAT. 7. Wynagrodzenie Zamawiający zapłaci przelewem na konto Wykonawcy Wykonawca ma prawo odwołania organizacji kolonii z przyczyn od siebie niezależnych: klęski żywiołowe, działania wojenne, decyzja władz państwowych lub innych instytucji. 2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca zwraca Zamawiającemu wartość zapłaconego wynagrodzenia w terminie 7 dni od dnia wezwania. W przypadku przekroczenia terminu płatności Zamawiającemu przysługują ustawowe odsetki. 3. W przypadku nie wywiązania się przez Wykonawcę z umowy lub rezygnacji z jej wykonania z innych przyczyn niż określone w ust. 1, Zamawiający pomniejszy wynagrodzenie Wykonawcy o wartość niezrealizowanych świadczeń wyliczoną na podstawie załączonej do oferty Kalkulacji kosztów jednego skierowania lub odstąpi od zapłaty wynagrodzenia, a jeżeli płatność I raty wynagrodzenia zostanie dokonana, Wykonawca zwróci Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia rezygnacji z wykonania zamówienia, zapłaconą wartość wynagrodzenia powiększoną o ustawowe odsetki Zamawiający ma prawo do : - bezpośredniego kontaktu z dziećmi w trakcie trwania turnusu, w formie rozmowy telefonicznej, - odwiedzin dzieci w miejscu pobytu na kolonii, - wizji lokalnej obiektu kolonijnego przed rozpoczęciem turnusu. 11

12 2. W razie trudności wynikających w trakcie pobytu dzieci Zamawiający będzie się zwracać z problemami bezpośrednio do kierownika kolonii letnich. Umowa nabiera mocy prawnej w momencie podpisania jej przez obie strony Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla ich ważności zachowania formy pisemnej w formie aneksu. 2. Niedopuszczalna jest zmiana postanowień umowy w stosunku do treści oferty chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian wyniknie z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego. 11 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 12 Ewentualne spory, mogące wyniknąć na tle stosowania umowy będą rozstrzygane polubownie, a w przypadku gdy nie będzie to możliwe, zostaną skierowane do rozstrzygnięcia przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 13 Integralną część umowy stanowią: - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, - Oferta Wykonawcy, - Zgoda na publikację wizerunku, - Kalkulacja kosztów jednego skierowania Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Zamawiający Wykonawca 12

13 ZGODA NA PUBLIKACJĘ WIZERUNKU Załącznik nr 4 Ja, niżej podpisany/a, reprezentujący: firmę. z siedzibą... NIP REGON wyrażam zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku mojej firmy (w tym między innymi bazy kolonijnej, z której korzystają koloniści, transportu, realizacji programu kolonii za wyjątkiem indywidualnych zajęć terapeutycznych i zajęć z psychologiem ) przez Gminę Dobromierz z siedzibą przy Placu Wolności 24, Dobromierz. Zgoda dotyczy publikacji zdjęć związanych z pobytem dzieci z Gminy Dobromierz na kolonii letniej w Ustce w terminie Zdjęcia będą wykonywane przez pracownika urzędu pełniącego funkcję obserwatora wypoczynku i publikowane w celach niekomercyjnych na stronie Zamawiający oświadcza, że zdjęcia będą wykonywane zgodnie z zasadami ustalonymi w regulaminie kolonii i nie będą naruszać przepisów zawartych w ustawie o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 92 z późn. zm. ), a także prywatności zatrudnionych pracowników. Przesyłanie zdjęć będzie odbywać się w porozumieniu z kierownikiem kolonii, a organizator kolonii będzie otrzymywał każdorazowo link do strony publikacji.... miejscowość, data... (podpis i pieczęć osoby upoważnionej do reprezentowania firmy lub podpis pełnomocnika) 13

14 Załącznik nr 5 KALKULACJA KOSZTÓW JEDNEGO SKIEROWANIA KOLONIJNEGO Dotyczy: Organizacji kolonii letniej w miejscowości Ustka dla 50 dzieci i młodzieży z terenu Gminy Dobromierz. 1. wyżywienie. 2. zakwaterowanie. 3. transport. 4. realizacja programu kolonijnego ( w tym bilety wstępu ).. 5. ubezpieczenie NNW. 6. wynagrodzenie kadry.. 7. materiały pomocnicze ( np. nagrody, dyplomy ).. 8. inne.. Razem: Słownie złotych:.... miejscowość, data... (podpis i pieczęć osoby upoważnionej do reprezentowania firmy lub podpis pełnomocnika) 14

S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO OTI 1/2015

S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO OTI 1/2015 S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO OTI 1/2015 W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach

Bardziej szczegółowo

Cześć nr 1 Kurs prawa jazdy kategorii D (z C), Cześć nr 2 Kurs prawa jazdy kategorii D (z B)

Cześć nr 1 Kurs prawa jazdy kategorii D (z C), Cześć nr 2 Kurs prawa jazdy kategorii D (z B) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na przeprowadzenie szkoleń w zakresie: Cześć nr 1 Kurs prawa jazdy kategorii D (z C), Cześć nr 2 Kurs prawa jazdy kategorii D (z B) Tryb postępowania: przetarg

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Teatr im. Bogusławskiego, pl. Bogusławskiego 1, 62-800 Kalisz Telefon: 0-62 7605300 Fax: 0-62 7605303, adres e-mail: teatr@teatr.kalisz.pl, strona

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług transmisji danych pomiędzy filią Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Kaliszu a Wielkopolskim Centrum Onkologii w Poznaniu.

Świadczenie usług transmisji danych pomiędzy filią Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Kaliszu a Wielkopolskim Centrum Onkologii w Poznaniu. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z póź. zm.) procedura jak dla

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: GMINA MIEJSKA KŁODZKO pl. Bolesława Chrobrego 1 57-300 Kłodzko SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający: GMINA MIEJSKA KŁODZKO pl. Bolesława Chrobrego 1 57-300 Kłodzko SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Projekt pn. Indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Miejskiej Kłodzko Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Warszawie ul. Odlewnicza 8, 03-231 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na WYNAJEM SAMOCHODÓW DO PRZEPROWADZENIA SZKOLENIA DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU AKADEMIA

Bardziej szczegółowo

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Będzinie. ul. Krasickiego 17. 42-500 Będzin. Tel.: 32/267 81 08 faks: 32/267 81 08. www.pcpr.bedzin.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Będzinie. ul. Krasickiego 17. 42-500 Będzin. Tel.: 32/267 81 08 faks: 32/267 81 08. www.pcpr.bedzin. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIA o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ZAMAWIAJĄCY: Prawo zamówień publicznych Powiatowe Centrum

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 17 marca 2011 r.

Wrocław, dnia 17 marca 2011 r. Akademicki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza - Radeckiego we Wrocławiu 50-556 Wrocław, ul. Borowska 213 tel. (0-71) 733-11-00, fax.: (0-71) 733-12-09 NIP: 898-181-68-56, REGON: 000289012 Wrocław, dnia

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 1

Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 1 Gliwice, dnia 06.12.2010 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W POSTĘPOWANIU O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 193 000 euro Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego Organizacja i przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Szkolenie Warsztaty kompetencji i umiejętności społecznych.

Szkolenie Warsztaty kompetencji i umiejętności społecznych. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przeworsku ul. Krakowska 30, 37 200 Przeworsk SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr postępowania 48/BAF-VI/UE/PN/12 Tryb postępowania : Przetarg nieograniczony Przedmiot: Zakup usług konferencyjnych i restauracyjnych na potrzeby organizacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Dostawę używanego samochodu strażackiego typu średniego dla potrzeb OSP Głuchów, gmina Tuszyn. ZAMAWIAJĄCY: Gmina Tuszyn ul. Piotrkowska 2/4 95-080 Tuszyn

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr spr. ZP/5//14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa zamówienia: Opracowanie koncepcji oraz programu funkcjonalno użytkowego dla zadania inwestycyjnego p.n. Polsko-niemieckie centrum jeździeckie

Bardziej szczegółowo

06-210 Płoniawy-Bramura. Zapytanie ofertowe

06-210 Płoniawy-Bramura. Zapytanie ofertowe Gmina Płoniawy-Bramura 06-210 Płoniawy-Bramura. Płoniawy Br. 15.04.2013r Nr. POKL / 13 /2013 Zapytanie ofertowe Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych wartość

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Witosa 1, Plac Powstańców Warszawy 2 w Pile.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Witosa 1, Plac Powstańców Warszawy 2 w Pile. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Witosa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży Przedmiot zamówienia jest częścią projektu "Rozbudowa i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na wykonanie:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 EURO w formie zapytania ofertowego na zadanie pn.: Produkcja filmu promocyjnego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Widzewie ul. Szkolna 12, 95-054 KSAWERÓW SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 34/dost./2008 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę programu

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Powiat Łowicki ul. Stanisławskiego 30 99-400 Łowicz woj. łódzkie

Zamawiający: Powiat Łowicki ul. Stanisławskiego 30 99-400 Łowicz woj. łódzkie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Rozszerzenie licencji na System Zarządzania Bazą Danych Oracle dla serwera Eskulap-Administracja.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Rozszerzenie licencji na System Zarządzania Bazą Danych Oracle dla serwera Eskulap-Administracja. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) procedura jak dla zamówienia

Bardziej szczegółowo

Człowiek- najlepsza inwestycja Zduńska Wola, dnia 30.06.2009r.

Człowiek- najlepsza inwestycja Zduńska Wola, dnia 30.06.2009r. Zduńska Wola, dnia 30.06.2009r. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na zakup sprzętu 1. Dane Zamawiającego. Zamawiającym jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej

Bardziej szczegółowo

BR/4174/2014 Kraków, dnia 6 listopada 2014 r. Nr sprawy: BR-271-12/2014 (251) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

BR/4174/2014 Kraków, dnia 6 listopada 2014 r. Nr sprawy: BR-271-12/2014 (251) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA BR/4174/2014 Kraków, dnia 6 listopada 2014 r. Nr sprawy: BR-271-12/2014 (251) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Fundacja Miejski Park i Ogród Zoologiczny w Krakowie, ul. Kasy Oszczędności Miasta

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZP/61/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę świadczoną przez agencję pracy tymczasowej polegającą na skierowaniu do MPO Łódź Sp. z o.o. pracowników

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo

I. Zamawiający: Tryb udzielenia zamówienia:

I. Zamawiający: Tryb udzielenia zamówienia: Warszawa, 2012-12-07 ZATWIERDZAM DYREKTOR MUZEUM WOJSKA POLSKIEGO... Prof. dr hab. Zbigniew Wawer oznaczenie sprawy: ZP-22 /2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Budowa serwerowni komputerowej Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej Znak sprawy ADZ-23-33/2011 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk ul. Radzikowskiego 152 31-342 Kraków Znak sprawy: ZP 1/2011 Kraków, 16 czerwca 2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo