Bezpieczeństwo życia i zdrowia dzieci i młodzieży w różnych formach edukacyjnych, lekcyjnych, pozalekcyjnych i pozaszkolnych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bezpieczeństwo życia i zdrowia dzieci i młodzieży w różnych formach edukacyjnych, lekcyjnych, pozalekcyjnych i pozaszkolnych"

Transkrypt

1 Leszek Zieliński menedżer sportu i organizacji imprez sportowych Stanisława Zielińska edukator Bezpieczeństwo życia i zdrowia dzieci i młodzieży w różnych formach edukacyjnych, lekcyjnych, pozalekcyjnych i pozaszkolnych Konwencja o Prawach Dziecka w art. 31 ust. 2 brzmi: Państwa Strony będą przestrzegały oraz popierały prawo dziecka do wszechstronnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i artystycznym oraz będą sprzyjały tworzeniu właściwych i równych sposobności dla działalności kulturalnej, rekreacyjnej oraz w zakresie wykorzystania czasu wolnego. W art. 3 tej Konwencji mowa jest o tym, że we wszystkich działaniach dotyczących dzieci...sprawą nadrzędną będzie najlepsze zabezpieczenie interesów dziecka. W zakresie opieki i ochrony dzieci są to: bezpieczeństwo, zdrowie, właściwy dobór kadr oraz odpowiedni nadzór. Formy edukacyjne: 1. Szkolne lekcyjne 2. Szkolne pozalekcyjne 3. Lekcyjne pozaszkolne 4. Pozalekcyjne pozaszkolne Formy szkolne lekcyjne Są to wszystkie zajęcia, które są ujęte w rocznym programie nauczania placówki i są zgodne, co do treści z podstawami programowymi kształcenia ogólnego. Rodzice przyjmując ofertę edukacyjną szkoły, przedszkola, dokonują zgłoszenia dziecka, jednocześnie dokonując cesji prawa opiekuńczego imiennie na dyrektora placówki. Odpowiedzialność taka ciąży na dyrektorze z imienia i nazwiska. Dyrektor przekazuje wyznaczoną grupę dzieci, w formie pisemnej, pod opiekę nauczyciela opiekuna - wychowawcy na czas realizacji zadania. I dyrektor decyduje o ilości opiekunów przydzielonych do grupy, biorąc pod uwagę następujące kryteria: miejsce, czas, stopień trudności realizacji formy, wiek dzieci, umiejętności opiekuńczo-wychowawcze nauczyciela, jego sprawność fizyczną, a także umiejętność przewidywania przesłanek wypadku. Wytyczne co do tego, dają przepisy zawarte w dokumentach MEN. W przepisach Konwencji o Prawach Dziecka, kodeksu opiekuńczo-rodzinnego, ustawy o systemie oświaty, Karcie Nauczyciela, ustawy o sporcie, rozporządzeniach o ramowych statutach szkół, bezpieczeństwie i higienie pracy, placówkach wypoczynku, pobycie w górach i nad wodą, krajoznawstwie i turystyce, zapisy szczegółowo precyzują, jakie kryteria powinien zastosować dyrektor placówki w sprawie doboru kadry edukacyjno-opiekuńczej. Osoba taka musi budzić pełne zaufanie, nie powinna mieć przeszkód prawnych w sprawach opieki, być wykształconą i kompetentną. Zajęcia szkolne lekcyjne winny odbywać się na posesji szkoły, w określonym pomieszczeniu, z zachowaniem daleko idących środków bezpieczeństwa. Dzieci obecne na zajęciach, ale z przyczyn zdrowotnych zwolnione z aktywnego uczestnictwa (zwolnienie lekarskie) winny być oddelegowane do świetlicy szkolnej i brać udział w zajęciach tzw. cichych.

2 Formy szkolne pozalekcyjne Są to zajęcia szkolne pozalekcyjne, organizowane przez szkołę i odbywające się na terenie jej obiektów. Treści programowe są oparte na uzupełniających formach edukacyjnych dziecka. Powinny być ujęte w planie zajęć uzupełniających pozalekcyjnych, przyjętych przez dyrektora szkoły. Ewidencja i dokumentacja tych zajęć powinna być prowadzona tak, jak form lekcyjnych, z tym, że udział dzieci jest alternatywny (wybiórczy), a aktywność nieobowiązkowa. Zapewnienie opieki, w tym bezpieczeństwa życia i zdrowia, ciąży na dyrektorze szkoły, który powinien kierować się takimi samymi kryteriami przy doborze kadry do realizacji zajęć pozalekcyjnych, jak do zajęć lekcyjnych. Wolontariat Zgodnie z Ustawą o systemie oświaty, nadobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne (jako jedna z podstawowych form działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły) mogą być prowadzone także z udziałem wolontariuszy. Przed skorzystaniem z formy wolontariatu, dyrektor powinien pamiętać o zachowaniu pewnych kryteriów i zapoznać się z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873) z późn. zmianami. Przede wszystkim osoba prowadząca zajęcia z dziećmi i młodzieżą jako wolontariusz musi spełniać wszystkie kryteria, posiadać kwalifikacje i spełniać wymagania odpowiednie do rodzaju i zakresu wykonywanych świadczeń, jeśli posiadanie takich kwalifikacji wynika z odrębnych przepisów, w tym przypadku nauczyciela opiekuna - wychowawcy. Każde zajęcia, które są prowadzone na terenie szkoły (jako płatne, prowadzone społecznie czy na zasadach wolontariatu ) podlegają tym samym zasadom, co zajęcia lekcyjne ujęte w programie. Oznacza to obowiązkowe prowadzenie dokumentacji, ewidencji, ubezpieczenia wszystkich uczestniczących (nauczycieli, wolontariuszy i uczestników), zgoda rodziców lub opiekunów prawnych dzieci i zgoda dyrektora na te zajęcia. Formy lekcyjne pozaszkolne Formy lekcyjne pozaszkolne, są to zajęcia organizowane przez szkołę w ramach programów nauczania, odbywające się w sposób zorganizowany przez szkołę, z zachowaniem warunków bezpieczeństwa życia i zdrowia uczestników. Natomiast formy tych zajęć są realizowane poza obiektami szkolnymi stadion, teatr, kino, opera, pływalnia, park, inne miasto. Podstawowymi dokumentami prawnymi przy ich organizacji i realizacji są: ustawa o usługach turystycznych, prawo o ruchu drogowym, pobycie w górach i nad wodą, rozporządzenia MEN o bezpieczeństwie i higienie, krajoznawstwie i turystyce. Dochodzi nowy element odgrywający istotną rolę w realizacji tych zajęć. Jest to przemieszczanie się grup, co do miejsca i czasu. Dlatego należy szczególnie zwrócić uwagę na dobór środków transportowych, sposób i metodę oraz czas realizacji przemieszczania grup.

3 Kadra, która jest wyznaczona przez dyrektora placówki powinna posiadać dodatkowo przeszkolenie w jednostkach oświatowych do tego upoważnionych i posiadających rejestr Kuratora Oświaty. Osoba, która wyprowadza dzieci poza teren obiektu szkolnego, musi być przeszkolona w zakresie aktualnie obowiązujących przepisów ruchu drogowego. W czasie poruszania się po drogach publicznych i niepublicznych obowiązują specjalne zasady przemieszczania grupy w sposób bezpieczny, zawarte w ustawie prawo o ruchu drogowym. Formy pozalekcyjne- pozaszkolne Zajęcia zorganizowane przez uprawnione organizacje pozarządowe, legalnie działające, posiadające wpis do KRS. Program działania odpowiada tematyce edukacyjnej uzupełniającej formy szkolenia dzieci. Udział dzieci w tych formach odbywa się w sposób zorganizowany. Bezpieczeństwo życia i zdrowia jest zagwarantowane. Kadra obsługująca i kadra sprawująca opiekę nad dziećmi powinna być wykształcona i kompetentna, posiadająca uprawnienia pedagogiczne, a dzieci, zgodnie z zasadami prawnymi, powierzone im pod opiekę. Przykładem takiej formy są Pilskie Czwartki Lekkoatletyczne organizowane przez Pilskie TKKF dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalistów. Za dobór kadry i jej działanie jest odpowiedzialny organizator imprezy, zawodów, spływów, turniejów i innych form. Organizator przejmuje obowiązki opieki nad uczestnikami z chwilą wyrażenia zgody przez rodziców lub opiekuna prawnego na aktywne uczestnictwo w formie zorganizowanej lub imprezie; meczu, festynie, rajdzie,spływie lub wycieczce turystycznej. Każde zajęcia i każda impreza powinny być organizowane i przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Formy pozalekcyjne - pozaszkolne oferowane dzieciom, szczególnie do 13 roku życia, powinny być bezwzględnie dostosowane pod względem stopnia trudności i wysiłku fizycznego do możliwości dzieci. Uczestnictwo dzieci w tych formach powinno być dobrowolne, za pisemną zgodą obojga rodziców lub opiekuna prawnego. Każda impreza powinna posiadać podstawowy akt prawny regulamin zasad uczestnictwa, w którym organizator wyznacza warunki i kryteria, których spełnienie daje gwarancje bezpieczeństwa życia i zdrowia uczestników, np.: instrukcja postępowania i zachowań w razie zagrożeń życia i zdrowia uczestników dzieci i ich opiekunów. Wszystkie formy realizowane poza obiektami szkolnymi i posesją szkoły, programowo odrębne od zajęć lekcyjnych, winny posiadać pakiet ubezpieczeniowy, w którym zawarte powinny być ubezpieczenia NNW, OC, KL. Dzieci biorące udział w zawodach sportowych, wyjeżdżające na nie do innych szkół, obowiązkowo muszą mieć opinię lekarza o stanie zdrowia, orzeczenie czy są przeciwwskazania do uczestnictwa w grach, zabawach lub zawodach i ostatecznie zgodę na udział w nich. Organizator imprezy (szkoła, klub, UKS, inne) nie może zezwolić na udział dziecka, które nie ma badań lekarskich stanu zdrowia i wpisu w zaświadczeniu, że nie ma przeciwwskazań uczestniczenia w określonych formach sportu powszechnego, realizowanych w zajęciach lekcyjnych, pozalekcyjnych i pozaszkolnych, a szczególnie w biegach przełajowych. Nauczyciel wyznaczający ciągle tych samych uczniów do zawodów sportowych narusza art.19 Konwencji Praw Dziecka i kodeks karny. Imprezy organizowane dla dzieci do 13-go roku życia,

4 powinny mieć charakter masowy i powszechny, a forma powinna być oparta na zabawie usportowionej. Dozwolone dyscypliny sportowe do uprawiania przez dzieci. Dzieci do 12 roku życia uczestniczą w zajęciach sportowych, w określonych dyscyplinach sportu, na zasadach poznawania podstawowych elementów i układów w formach zabawowych, demonstracji, prezentacji, pozycji i faz ruchu, koordynacji oddechu i ruchu. Dzieci powyżej 12 roku życia, po uprzednim przygotowaniu fizycznym i psychicznym, mogą uczestniczyć w bardziej złożonych formach zbliżonych do treningowych, przygotowujących do udziału w treningach w określonej dyscyplinie sportu (sporty wczesnego wieku), w których mogą uczestniczyć dzieci szkół podstawowych i gimnazjów. Natomiast nie zabrania się prowadzenia form usportowionych zabaw z zakresu gier zespołowych, lekkiej atletyki, itp. Formy te muszą posiadać opracowane regulaminy rozgrywek i zasady uczestnictwa w nich uczniów. Do ich realizacji jest niezbędne opracowanie programów z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, higieny prowadzenia zajęć, badań lekarskich i wprowadzenia do rocznych programów nauczania. W stosunku do dzieci i młodzieży, które podczas uprawiania określonych dyscyplin sportu (w czasie treningu lub w czasie zawodów) doznały urazów, w tym urazu głowy lub zmian przeciążeniowych, utraciły przytomność (chociaż na chwilę) przeprowadza się kontrolne badania lekarskie, z odnotowaniem tych wydarzeń w karcie zdrowia zawodnika. Badanie takie przeprowadza lekarz kompetentny, posiadający certyfikat. Uwaga W bardzo wielu przypadkach do dyrektorów szkół zgłaszają się osoby o wynajęcie sali sportowej na prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży w zakresie dalekowschodnich sportów i sztuk walki, judo, karate itp. Podstawowym obowiązkiem dyrektora szkoły, na terenie której są prowadzone zajęcia lub szkółki jest sprawdzenie dokumentów kwalifikacyjnych i uprawniających do organizowania i prowadzenia jakichkolwiek zajęć i treningów sportowych, a szczególnie w zakresie dalekowschodnich sportów i sztuk walki oraz kick-boxingu. Odpowiedzialność za niedopełnienie takiego obowiązku spada na dyrektora szkoły. Kwalifikacje osoby, z imienia i nazwiska, odpowiedzialnej za prowadzenie zajęć, powinny być załączone do umowy porozumienia dyrekcji szkoły z organizatorem formy. W przypadku uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych na terenie szkoły uczniów tej szkoły, nadzór merytoryczny i pedagogiczny pozostaje w kompetencji dyrektora szkoły. Dokładnie informacje na powyższe znajdą Państwo w Poradniku animatora sportu dzieci i młodzieży, wydanego w 2004r. przez Krajową Federację Sportu dla Wszystkich w części 2 autorstwa Stanisławy i Leszka Zielińskich. Zachęcamy do lektury. Akty prawne: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Dz. U. z 2004 Nr 256, poz.257 z późn. zm) Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z

5 Ustawa z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. z 2002 Nr 175, poz. 1440, z Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874, z Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2011r. Nr 5, poz. 13, z Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U. z 2007 Nr 16, poz. 94, z Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz.U. z 2004 Nr 223, poz z Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich ( Dz.U. Nr 208, poz. 1241, z Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz.U Nr 208, poz. 1240, z Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650) Rozporządzenie Rady Ministrów z 6 września 2007 r. w sprawie form i zakresu finansowego wspierania organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w publicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2007 r. nr 163, poz. 1155) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. Nr 12, poz. 67 z Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. Nr 135, poz. 1516) Rozporządzenie z Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69)

I. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. nr 256 z 2004, poz. 2572 ze zmianami) Ar t. 33, ust. 2 pkt 7 Nadzorowi podlega

I. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. nr 256 z 2004, poz. 2572 ze zmianami) Ar t. 33, ust. 2 pkt 7 Nadzorowi podlega Wybrane podstawy prawne dotyczące bezpiecznej i higienicznej organizacji pracy w szkołach i placówkach oświatowych I. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. nr 256 z 2004, poz. 2572

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr2 w Gdańsku

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr2 w Gdańsku 1 REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr2 w Gdańsku Podstawą opracowania regulaminu są następujące akty prawne: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ NR 118 W WARSZAWIE

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ NR 118 W WARSZAWIE REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ NR 118 W WARSZAWIE Podstawa prawna 1. Ustawa o kulturze fizycznej z dnia 18 stycznia 1996 r. (Dz.U. Nr 25, poz. 113 z późn. zm.). 2. Ustawa z dnia 29 sierpnia

Bardziej szczegółowo

KURATORIUM OŚWIATY W POZNANIU

KURATORIUM OŚWIATY W POZNANIU KURATORIUM OŚWIATY W POZNANIU WYDZIAŁ KSZTAŁCENIA, WYCHOWANIA I OPIEKI Bezpieczeństwo i higiena pracy w przedszkolu Wybrane podstawy prawne dotyczące bezpiecznej i higienicznej organizacji pracy w szkołach

Bardziej szczegółowo

Obowiązki dyrektora po zmianie ustawy o ochronie danych osobowych

Obowiązki dyrektora po zmianie ustawy o ochronie danych osobowych nr 1 (1) luty 2015 miesięcznik dla szkół Szanowni Dyrektorzy! Kiedy przez wiele lat sam byłem dyrektorem szkoły, marzyłem o pomocniku, który w zwięzły i rzeczowy sposób opowie o zmianach w prawie oświatowym

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji wycieczek szkolnych

Regulamin organizacji wycieczek szkolnych Regulamin organizacji wycieczek szkolnych Dz.U.97.57.358 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997 r. w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO Nr 1 POD TOPOLĄ w Kostrzynie nad Odrą

STATUT PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO Nr 1 POD TOPOLĄ w Kostrzynie nad Odrą PODSTAWA PRAWNA: STATUT PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO Nr 1 POD TOPOLĄ w Kostrzynie nad Odrą Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami) i rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

STATUT Publicznego Przedszkola Calineczka w Czarnymlesie

STATUT Publicznego Przedszkola Calineczka w Czarnymlesie STATUT Publicznego Przedszkola Calineczka w Czarnymlesie SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ ROZDZIAŁ ROZDZIAŁ ROZDZIAŁ ROZDZIAŁ ROZDZIAŁ ROZDZIAŁ ROZDZIAŁ ROZDZIAŁ ROZDZIAŁ 1. I II III Postanowienia ogólne Cele i zadania

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 w SOSNOWCU PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA NINIEJSZEGO STATUTU 3 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 6 CELE I ZADANIA ZESPOŁU SZKÓŁ 7 ORGANY ZESPOŁU SZKÓŁ I ICH ZADANIA 10 ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

Regulamin wycieczek organizowanych przez Szkołę Podstawową nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Dzierżoniowie

Regulamin wycieczek organizowanych przez Szkołę Podstawową nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Dzierżoniowie w Dzierżoniowie w sprawie aktualizacji Regulaminu Regulamin wycieczek organizowanych przez Szkołę Podstawową nr 5 w Dzierżoniowie Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH ORGANIZACJI HAL

ZESTAWIENIE PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH ORGANIZACJI HAL ZESTAWIENIE PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH ORGANIZACJI HAL ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 stycznia 2014 r. Poz. 7 USTAWA. z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw 1)

Warszawa, dnia 3 stycznia 2014 r. Poz. 7 USTAWA. z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw 1) DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 3 stycznia 2014 r. Poz. 7 USTAWA z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK I WYJŚĆ SZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 78 WE WROCŁAWIU

REGULAMIN WYCIECZEK I WYJŚĆ SZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 78 WE WROCŁAWIU REGULAMIN WYCIECZEK I WYJŚĆ SZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 78 WE WROCŁAWIU Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie MENiS z dn. 8 listopada 2001 w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne

Bardziej szczegółowo

STATUT. Publicznego Gimnazjum nr 1. im. Powstańców Śląskich. w Mikołowie

STATUT. Publicznego Gimnazjum nr 1. im. Powstańców Śląskich. w Mikołowie Strona 1 z 61 STATUT Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Powstańców Śląskich w Mikołowie Statut pozytywnie zaopiniowała Rada Pedagogiczna w dniu 12.12.2013r. Strona 2 z 61 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

Statut. Publicznego Przedszkola w Daniszynie

Statut. Publicznego Przedszkola w Daniszynie Publiczne Przedszkole w Daniszynie Daniszyn 127 B 63-410 Ostrów Wlkp. 2 tel. 062 7348410 e-mail: ppdaniszyn@interia.pl Statut Publicznego Przedszkola w Daniszynie WSTĘP 1. Przedszkole działa w oparciu

Bardziej szczegółowo

w pytaniach i odpowiedziach Poradnik Prawny

w pytaniach i odpowiedziach Poradnik Prawny w pytaniach i odpowiedziach Poradnik Prawny Opracowanie: Katarzyna Kołodziej Redakcja i korekta: Beata Żmichowska Wydawca: Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu ul. Nowolipki b, 00- Warszawa tel. () ; infolinia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK I WYJAZDÓW SZKOLNYCH. w Gimnazjum Nr 3 w Grodzisku Mazowieckim im. Leonida Teligi

REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK I WYJAZDÓW SZKOLNYCH. w Gimnazjum Nr 3 w Grodzisku Mazowieckim im. Leonida Teligi REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK I WYJAZDÓW SZKOLNYCH w Gimnazjum Nr 3 w Grodzisku Mazowieckim im. Leonida Teligi Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2014

Bardziej szczegółowo

STATUT. Szkoły Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych

STATUT. Szkoły Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych STATUT Szkoły Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych 1 Załącznik do Uchwały nr 9/2014/2015 Rady Pedagogicznej Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych z dnia 01.12.2014

Bardziej szczegółowo

STATUT GIMNAZJUM NR 24 WE WROCŁAWIU

STATUT GIMNAZJUM NR 24 WE WROCŁAWIU STATUT GIMNAZJUM NR 24 WE WROCŁAWIU Na podstawie art. 60 ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z dnia 9 maja 2007 r. Nr 80, poz. 546, z późń. zm.), rozporządzenia MEN z dnia

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIEGANINIE

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIEGANINIE STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIEGANINIE SPIS TREŚCI Rozdział I: Informacje ogólne ( 1)... 3 Rozdział II: Cele i zadania szkoły ( 2-12)... 5 Rozdział III: Sposoby realizacji zadań szkoły ( 13 29)... 9 Rozdział

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA W TORUNIU STATUT SZKOŁY

ZESPÓŁ SZKÓŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA W TORUNIU STATUT SZKOŁY ZESPÓŁ SZKÓŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA W TORUNIU STATUT SZKOŁY TORUŃ 2009 Spis treści: Paragraf Strona Rozdział I Postanowienia ogólne 1 6 5 Rozdział II Cele i zadania szkoły 7 11 7 - funkcje edukacyjne, wychowawcze,

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KRASZOWIE

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KRASZOWIE STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KRASZOWIE 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa bez bliższego określenia o: a) Szkole należy przez to rozumieć- Szkoła Podstawowa w Kraszowie, b)

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1 NAZWA SZKOŁY PODSTAWY PRAWNE

ROZDZIAŁ 1 NAZWA SZKOŁY PODSTAWY PRAWNE ROZDZIAŁ 1 NAZWA SZKOŁY 1 PODSTAWY PRAWNE 1. Szkoła Podstawowa nr 7 w Oleśnicy, zwana dalej szkołą, działa na podstawie: 1.1. Ustawy z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ IM. ADAMA MICKIEWICZA W JANUSZKOWICACH

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ IM. ADAMA MICKIEWICZA W JANUSZKOWICACH 02.07.2010 rok zm.30.11.2010 rok[1] zm.25.08.2011 rok[2] STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ IM. ADAMA MICKIEWICZA W JANUSZKOWICACH Spis treści: ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne str. 2 ROZDZIAŁ II Cele i zadania szkoły

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. BOLESŁAWA PRUSA W ZIELONCE. TEKST UJEDNOLICONY NA DZIEŃ 31 października 2012

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. BOLESŁAWA PRUSA W ZIELONCE. TEKST UJEDNOLICONY NA DZIEŃ 31 października 2012 STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. BOLESŁAWA PRUSA W ZIELONCE Opracowany na podstawie: Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996r. Nr 67, poz. 329 ze zmianami) Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. G I M N A Z J U M nr 1 im. mjr. Stefana Waltera w R A D Z Y M I N I E ul. 11 Listopada 2

S T A T U T. G I M N A Z J U M nr 1 im. mjr. Stefana Waltera w R A D Z Y M I N I E ul. 11 Listopada 2 GIMNAZJUM NR 1 IM.MJR. STEFANA WALTERA UL. 11 LISTOPADA 2 05-250 RADZYMIN NIP 125-10-94-401 REGON 016068801 G.1.01205/13/14 S T A T U T G I M N A Z J U M nr 1 im. mjr. Stefana Waltera w R A D Z Y M I N

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Z E S P O Ł U S Z K Ó Ł N R 1 W Ł Y S O M I C A C H

S T A T U T Z E S P O Ł U S Z K Ó Ł N R 1 W Ł Y S O M I C A C H S T A T U T Z E S P O Ł U S Z K Ó Ł N R 1 W Ł Y S O M I C A C H P O S T A N O W I E N I A O G Ó L N E 1 1. Zespół Szkół Nr 1 w Łysomicach (zwany dalej Szkołą ) jest szkołą publiczną. 2. Zespół Szkół Nr

Bardziej szczegółowo

S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ TERE ÓW ZIELE I im. inż. Czesława owaka w Radzyminie Al. Jana Pawła II 18

S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ TERE ÓW ZIELE I im. inż. Czesława owaka w Radzyminie Al. Jana Pawła II 18 TEKST UJEDNOLICONY po nowelizacji z dnia 6 lutego 2014 r. S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ TERE ÓW ZIELE I im. inż. Czesława owaka w Radzyminie Al. Jana Pawła II 18 PODSTAWA PRAW A Ustawa z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

STATUT Zespołu Szkół Zawodowych Nr5 im. Gen. Ignacego Prądzyńskiego w Białymstoku

STATUT Zespołu Szkół Zawodowych Nr5 im. Gen. Ignacego Prądzyńskiego w Białymstoku STATUT Zespołu Szkół Zawodowych Nr5 im. Gen. Ignacego Prądzyńskiego w Białymstoku 1 Spis treści: 1. Rozdział I Nazwa szkoły 2. Rozdział II Informacje o szkole 3. Rozdział III Cele i zadania szkoły 4. Rozdział

Bardziej szczegółowo

STATUT MIEJSKIGO PRZEDSZKOLA NR 22 IM. MARII MONTESSORI W CZĘSTOCHOWIE W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 2

STATUT MIEJSKIGO PRZEDSZKOLA NR 22 IM. MARII MONTESSORI W CZĘSTOCHOWIE W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 2 Tekst jednolity Statutu Miejskiego Przedszkola nr 22 im. Marii Montessori w Częstochowie Uchwała Rady Pedagogicznej nr 10-2013/14 z dnia 24-04-2014 r. STATUT MIEJSKIGO PRZEDSZKOLA NR 22 IM. MARII MONTESSORI

Bardziej szczegółowo