Jak opublikować wyniki badań w formie artykułu w renomowanym czasopiśmie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Jak opublikować wyniki badań w formie artykułu w renomowanym czasopiśmie"

Transkrypt

1 Jak opublikować wyniki badań w formie artykułu w renomowanym czasopiśmie Przewodnik subiektywny: W niniejszej prezentacji zawarto praktyczne wnioski z zakończonej sukcesem procedury publikacji dwóch artykułów w czasopismach posiadających IF. Niniejsza prezentacja ma charakter praktyczny i wyrywkowy i nie stanowi kompendium wiedzy z zakresu metodyki prowadzenia badań naukowych. Prezentacja dostępna na Przemysław Lech, Wydział Zarządzania UG

2 Publikacje zagraniczne - fakty Czasopisma posiadające Impact Factor mają współczynnik akceptacji nie przekraczający 20%, najlepsze znacznie poniżej 10% Czas od rozpoczęcia prac nad artykułem do jego akceptacji wynosi 1-4 lat Praktycznie nie zdarza się natychmiastowa akceptacja artykułu Artykuł podlega anonimowej recenzji przez 2-5 recenzentów w każdej turze recenzji (a tur może być kilka) Objętość artykułu to słów (30-40 stron tekstu w formacie akademickim )

3 Publikacje zagraniczne - wymagania Naukowy artykuł pozytywistyczny/interpretatywny MUSI prezentować badania (z wyjątkiem Systematic Literature Review) w sposób rygorystyczny i relewantny (rigor and relevance) Badanie to coś, co można zgeneralizować i wnosi coś nowego do wiedzy w danej dziedzinie (def. robocza ) o generalizacji zob. Lee and Baskerville (2003) Nie jest badaniem między innymi: 1) Spisanie własnych przemyśleń, niepopartych danymi empirycznymi, oprócz eseju, ale ten b. trudno opublikować 2) Zastosowanie istniejącej metody zarządzania w konkretnej organizacji i opisanie tego 3) Opisanie aktualnego stanu prawnego z interpretacją 4) Skompilowanie kilku istniejących artykułów Słabym badaniem jest deskryptywne case study

4 Research loop Schneberger, S., Pollard, C. & Watson, H., Theories: For Academics and Practitioners. Information Systems Management, 26(1), pp indukcja dedukcja A theory is a statement of relations among concepts within a set of boundary assumptions and constraints (Bacharach, 1989). teoria wnioski hipotezy analiza pomiar Theories exist within practical boundaries. The range of those boundaries define the generalizability of the theory; those with few or wide boundaries are more applicable to a wider range of practical situations than those with many constraints.

5 Plan badania 1. Określenie celu badania (Research purpose) 2. Analiza literatury min pozycji literatury 3. Określenie teorii, która będzie testowana/użyta do realizacji badania lub 4. Determinacja luki, która będzie pokryta badaniem 5. Determinacja przedmiotu badania i metody badawczej 6. Ustalenie hipotez, które będą testowane (badania ilościowe), tez (propositions), które będą testowane lub pytań badawczych (research questions) na które odpowie badanie (badania jakościowe) 7. Rygorystyczne wykonanie badania zgodnie z wybraną metodą konieczne jest przestudiowanie literatury metodycznej przed przystąpieniem do badania.

6 Case study (Eisenhardt, 1989; Dube and Pare, 2003; Yin, 2003) Etnography (Myers, 1999) Action research (Baskerville and Myers, 2004) Grounded theory (Strauss and Corbin, 1998) Charakterystyka wybranych metod Definicja A case study is an empirical inquiry that investigates a contemporary phenomenon within its real-life context, especially when the boundaries between phenomenon and context are not clearly evident (Yin, 2003) The goal of ethnographic research is to improve our understanding of human thought and action through interpretation of human actions in context. [ ] The ethnographer "immerses himself in the life of people he studies Myers (1999) In its broadest sense, action research resembles the act of researchers conducting a highly unstructured field experiment on themselves together with others. (Baskerville and Wood-Harper, 1998) The grounded theory approach is a qualitative research method that uses a systematic set of procedures to develop an inductively derived grounded theory about a phenomenon (Strauss and Corbin, 1998) Główne źródła danych documentation, archival records, interviews, direct and participant observation and physical artifacts participant observation, interviews, analysis of documentation Diagnostic stage: analysis of the of the social situation by the researcher and the subjects of the research Therapeutic stage - collaborative change: organizational change is introduced and the effects are studied Interviews

7 Metoda projektowa Design science (March and Storey, 2008): 1. identification and clear description of a relevant organizational IT problem, 2. demonstration that no adequate solutions exist in the extant IT knowledge-base, 3. development and presentation of a novel IT artifact (constructs, models, methods or instantiations) that addresses the problem, 4. rigorous evaluation of the IT artifact enabling the assessment of its utility, 5. articulation of the value added to the IT knowledge-base and to practice, 6. explanation of the implications for IT management and practice.

8 Publikacja Hewlett, K., So what? Artykuł powinien być odporny na to pytanie. The "So What?" question refers to a research problem surviving the relevance test (http://libguides.usc.edu/content.php?pid=83009&sid=618412) Jasność wywodu W artykule musi być jasne powiązanie celu badania z hipotezami/pytania mi badawczymi, metodą badawczą i wnioskami. Wybór czasopisma Przed złożeniem artykułu należy zapoznać się z profilem czasopisma (aims and scope) oraz publikowanymi tam artykułami: Czy występują publikacje na zbliżone tematy? Czy występują publikacje badań wykonanych przyjętą metodą badawczą?

9 Publikacja Plan artykułu Abstract - musi zawierać cel badania (research purpose), zwięzły opis użytej metody, krótki opis wyników; może zawierać implikacje dla teorii i praktyki danej dziedziny Introduction - musi zawierać motywację do podjęcia badania na podstawie analizy literatury. Z reguły zawiera również opis domeny badania, podstawowe definicje (również na podstawie literatury) Literature review powinien zawierać analizę dotychczasowego stanu wiedzy w badanym obszarze oraz wskazywać lukę, którą wypełnia prezentowane badanie lub hipotezy, które będą testowane (muszą wynikać z literatury)

10 Publikacja Plan artykułu Research design/methodology ta sekcja jest obowiązkowa w każdym badaniu! Należy tutaj: 1. Umotywować zgodność wybranej metody badawczej z przedmiotem badania, bazując na literaturze metodycznej (można też zacytować podobne badania zrobione tą samą metodą) 2. Zaprezentować hipotezy, tezy (propositions) bądź pytania badawcze (research questions) 3. Przedstawić procedurę badawczą powołując się na literaturę metodyczną 4. Przedstawić próbę, sposób doboru próby (także w badaniach jakościowych!) 5. Przedstawić metody zbierania i analizy danych (bazując na literaturze metodycznej) Research results tytuł, układ treści i sposób prezentacji może się różnić w zależności od czasopisma, przyjętej metody badawczej i sposobu narracji, przyjętej przez autorów. Należy przedstawić sposób dochodzenia do odpowiedzi na pytania lub sposób weryfikacji hipotez!

11 Publikacja Plan artykułu Conclusions (a nie summary!): - summary of findings, - implications for research and practice, - possible areas for future research Limitations of the study ze względu na próbę, ograniczenia generalizacji, etc.

12 Składanie artykułu Rygorystyczne dostosowanie do wymogów edycyjnych czasopisma i sposobu cytowania Korekta językowa przed wysłaniem artykułu Cytowanie publikacji z czasopisma, do którego składany jest artykuł (z naciskiem na publikacje z ostatnich 2-5 lat) - opcja Dokładna edycja cover letter (jeśli jest wymagany) zainteresować redaktora artykułem

13 Procedura recenzji Ocena przez redaktora (Editor review) P N Ocena przez recenzentów (Peer review) T Powody odrzucenia: 1) Braki edycyjne i językowe 2) Słaba jakość (forma) artykułu 3) Słaba jakość (treść) artykułu 4) Treść nieadekwatna do profilu czasopisma Nie składać jeszcze raz do tego samego czasopisma Odrzucenie przez redaktora (z wyjątkiem p. 4) oznacza z dużym prawdopodobieństwem, że artykuł jest za słaby. Należy go wzmocnić przed wysłaniem do kolejnego czasopisma

14 Postępowanie po recenzji Każda decyzja, oprócz Reject jest pozytywna i praca nad artykułem powinna być kontynuowana: Accept praktycznie nie występuje Accept with revision jest super! Artykuł z drobnymi zmianami zostanie prawie na pewno zaakceptowany Revise and resubmit jest dobrze. Jest duże prawdopodobieństwo, że po naniesieniu zmian artykuł zostanie zaakceptowany Reject and resubmit jest nadzieja. Po naniesieniu poprawek jest szansa, że artykuł zostanie zaakceptowany. Reject przeanalizować recenzje, poprawić, wysłać gdzie indziej, Dokładna odpowiedź na uwagi recenzentów (przykład) Wyróżnienie (np. kolorem) zmian w artykule, będących efektem uwzględnienia uwag recenzentów (przykład)

15 Literatura 1) Baskerville, R. & Myers, M.D., Special Issue on Action Research in Information Systems: Making IS Research Relevant to Practice - Foreword. MIS Quarterly, 28(3), pp ) Dube, L. & Paré, G., Rigor in Information Systems Positivist Case Research: Current Practices, Trends, and Recommendations. MIS Quarterly, 27(4), pp ) Eisenhardt, K.M., Building theories from case study research. Academy of management review, 14(4), pp Available at: [Accessed February 6, 2012]. 4) March, B.S.T. & Storey, V.C., Design Science in the Information Systems Discipline: And Introduction to the Special Issue on Design Science Research. MIS Quarterly, 32(4), pp ) Myers, M.D., Qualitative research in information systems. MIS Quarterly, 21(2), pp Available at: [Accessed February 6, 2012]. 6) Myers, M.D., Investigating Information Systems with Ethnographic Research. Communications of the Association for Information Systems, 2, pp ) Schneberger, S., Pollard, C. & Watson, H., Theories: For Academics and Practitioners. Information Systems Management, 26(1), pp Available at: [Accessed December 20, 2011].

16 Literatura Strauss, A. and Corbin, J. (1998), Basics of Qualitative Research. Techniques and Procedures for Developing a Grounded Theory, Sage, Thausand Oaks, CA. Yin, R. (2003). Case study research. Design and methods (3rd ed.).thousand Oaks, CA: Sage Publications Lee, A.S. & Baskerville, R.L., Generalizing Generalizability in Information Systems Research. Information Systems Research, 14(3), pp https://www.box.com/s/1l1rjxmggim95f2tl0bz

Studium przypadku jako metoda badawcza pracy doktorskiej

Studium przypadku jako metoda badawcza pracy doktorskiej Studium przypadku jako metoda badawcza pracy doktorskiej Piotr Zaborek Niniejszy artykuł ma za zadanie przybliżyć czytelnikowi specyfikę wykorzystania studium przypadku jako metody przygotowania, prowadzenia

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNEGO PUBLIKOWANIA

EFEKTYWNEGO PUBLIKOWANIA a naukowca różni się od innych zawodów pod jednym zasadniczym wzglę cz wykonywania pracy musimy także o niej pisać. Aptekarz nie pisze o lek owca o przebytych trasach. W przypadku badacza żaden eksperyment

Bardziej szczegółowo

Pojęcie sukcesu we wdrożeniu systemu klasy ERP

Pojęcie sukcesu we wdrożeniu systemu klasy ERP Zeszyty Naukowe nr 814 Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2010 Katedra Informatyki Pojęcie sukcesu we wdrożeniu systemu klasy ERP Streszczenie. Głównym celem niniejszego opracowania jest dogłębne zrozumienie

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD EPIDEMIOLOGICZNY

PRZEGLĄD EPIDEMIOLOGICZNY PL ISSN 0033-2100 PRZEGLĄD EPIDEMIOLOGICZNY EPIDEMIOLOGICAL REVIEW ZDROWIE PUBLICZNE, EPIDEMIOLOGIA I PROBLEMY KLINICZNE CHORÓB ZAKAŹNYCH Kwartalnik Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego -Państwowego

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY RYGORU METODOLOGICZNEGO BADAŃ W NAUKACH O ZARZĄDZANIU

KRYTERIA OCENY RYGORU METODOLOGICZNEGO BADAŃ W NAUKACH O ZARZĄDZANIU Kryteria oceny rygoru metodologicznego badań w naukach o zarządzaniu WOJCIECH CZAKON* KRYTERIA OCENY RYGORU METODOLOGICZNEGO BADAŃ W NAUKACH O ZARZĄDZANIU Wprowadzenie Kluczowym, choć nie jedynym i nie

Bardziej szczegółowo

ASM - CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU

ASM - CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU ASM - CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU Ocena jakości, skuteczności i użyteczności wsparcia z EFS w zakresie kształcenia nauczycieli w ramach Działania 9.4 PO KL Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY. Katowice, 28 listopada 2013r.

RAPORT KOŃCOWY. Katowice, 28 listopada 2013r. Wpływ systemu kontroli zawierania umów (ze szczególnym uwzględnieniem kontroli prewencyjnych) dla działań objętych projektem na ograniczenie nieprawidłowości występujących w projektach realizowanych w

Bardziej szczegółowo

Wpływ testu na środowisko edukacyjne

Wpływ testu na środowisko edukacyjne Wpływ testu na środowisko edukacyjne Nick Saville Dzięki współpracy redakcji JOwS z Cambridge English Language Assessment mamy przyjemność udostępnić Państwu na łamach naszego czasopisma artykuł Nicka

Bardziej szczegółowo

Ocena działań informacyjno-promocyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Raport końcowy

Ocena działań informacyjno-promocyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Raport końcowy Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013" Ocena działań informacyjno-promocyjnych

Bardziej szczegółowo

MODERN MANAGEMENT REVIEW 2013 MMR, vol. XVIII, 20 (2/2013)

MODERN MANAGEMENT REVIEW 2013 MMR, vol. XVIII, 20 (2/2013) MODERN MANAGEMENT REVIEW 2013 MMR, vol. XVIII, 20 (2/2013) April - June STRESZCZENIA Jan ADAMCZYK 1 Joanna WIAŻEWICZ 2 KSZTAŁTOWANIE ŚWIADOMOŚCI EKOLOGICZNEJ MIESZKAŃCÓW GMIN PRZY WYKORZYSTANIU WYBRANYCH

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Nr 5(43)/2014. Wyzwania biznesowe XXI wieku

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Nr 5(43)/2014. Wyzwania biznesowe XXI wieku 1 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Nr 5(43)/2014 Wyzwania biznesowe XXI wieku 2 The Wroclaw School of Banking Research Journal No. 5(43)/2014 Business Challenges of the 21 st Century

Bardziej szczegółowo

STUDIA I MATERIAŁY STRESZCZENIA

STUDIA I MATERIAŁY STRESZCZENIA V O L U M E 15 N U M B E R 1 2 STUDIA I MATERIAŁY TOWARZYSTWA NAUKOWEGO NIERUCHOMOŚCI JOURNAL OF THE POLISH REAL ESTATE SCIENTIFIC SOCIETY OLSZTYN 2 0 0 7 STUDIA I MATERIAŁY TOWARZYSTWA NAUKOWEGO NIERUCHOMOŚCI

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY Z BADANIA EWALUACYJNEGO

RAPORT KOŃCOWY Z BADANIA EWALUACYJNEGO RAPORT KOŃCOWY Z BADANIA EWALUACYJNEGO Analiza systemu zarządzania, wdrażania i kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Zamawiający Instytucja Zarządzająca

Bardziej szczegółowo

Regulamin publikowania prac wskazówki dla Autorów

Regulamin publikowania prac wskazówki dla Autorów Medycyna Środowiskowa - Environmental Medicine 2013, Vol. 16, No. 2, 91-94 Regulamin publikowania prac wskazówki dla Autorów OGÓLNE ZASADY PUBLIKACJI W czasopiśmie Medycyna Środowiskowa Environmental Medicine

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja modernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli projekt System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym

Ewaluacja modernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli projekt System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym Raport końcowy Ewaluacja modernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli projekt System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół, Poddziałanie 3.3.1 PO Kapitał

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy został opracowany przez Zespół badawczy w składzie:

Raport końcowy został opracowany przez Zespół badawczy w składzie: Ocena działań informacyjno-promocyjnych w ramach RPO WP 2007-2013 Raport końcowy został opracowany przez Zespół badawczy w składzie: Wojciech Pieniążek Jarosław Chojecki Sebastian Pałka Paweł Huras Justyna

Bardziej szczegółowo

Assessment methods of the effects of dental students education

Assessment methods of the effects of dental students education J Stoma 2011, 64, 7: 457-475 2011 Polish Dental Society http://www.czas.stomat.net Assessment methods of the effects of dental students education Metody oceny efektów kształcenia studentów stomatologii

Bardziej szczegółowo

UNDERGRADUATE STUDIES IN PHYSICAL EDUCATION IN STUDENTS OPINION Undergraduate studies in physical education

UNDERGRADUATE STUDIES IN PHYSICAL EDUCATION IN STUDENTS OPINION Undergraduate studies in physical education 146 Pol. J. Sport Tourism 2011, 18, 146-159 Buchta and Lisicki: UNDERGRADUATE STUDIES IN PHYSICAL EDUCATION... Pol. J. Sport Tourism 2011, 18, 146-159 UNDERGRADUATE STUDIES IN PHYSICAL EDUCATION IN STUDENTS

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI - CONTENTS

SPIS TREŚCI - CONTENTS SPIS TREŚCI - CONTENTS Science and Technology Abstracts... III Andrzej LOSKA Remarks about modelling of maintenance processes with the use of scenario techniques Uwagi o modelowaniu procesów eksploatacyjnych

Bardziej szczegółowo

PN-EN ISO 19011 październik 2003

PN-EN ISO 19011 październik 2003 Polski Komitet Normalizacyjny POLSKA NORMA ICS 03.120.20;13.020.10 PN-EN ISO 19011 październik 2003 Wprowadza EN ISO 19011:2002, IDT ISO 19011:2002, IDT Zastępuje PN-EN ISO 14010:1998, PN-EN ISO 14011:1998,

Bardziej szczegółowo

Podniesienie jakości procesów decyzyjnych w administracji rządowej poprzez wykorzystanie potencjału środowisk naukowych i eksperckich. Raport ...

Podniesienie jakości procesów decyzyjnych w administracji rządowej poprzez wykorzystanie potencjału środowisk naukowych i eksperckich. Raport ... Podniesienie jakości procesów decyzyjnych w administracji rządowej poprzez wykorzystanie potencjału Raport Warszawa 2011 1 Raport ko cowy z badania pt. Podniesienie jako ci procesów decyzyjnych w administracji

Bardziej szczegółowo

5.3.1. Badanie biur poradniczych... 16 5.3.2. Badanie instytucji pomocy społecznej... 16

5.3.1. Badanie biur poradniczych... 16 5.3.2. Badanie instytucji pomocy społecznej... 16 Raport końcowy Ocena wdrożonych programów z zakresu bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego realizowanych w projektach konkursowych wyłonionych w ramach konkursów: nr DWF_5.4.2_2_2008 oraz DWF_5.4.2_5_2010

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy z badania potrzeb informacyjnych projektu pt. Regionalny System Zarządzania Zmianą Gospodarczą

Raport końcowy z badania potrzeb informacyjnych projektu pt. Regionalny System Zarządzania Zmianą Gospodarczą Raport końcowy z badania potrzeb informacyjnych projektu pt. Regionalny System Zarządzania Zmianą Gospodarczą Warszawa, marzec 2012 r. ISBN: 978-83-931515-4-7 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ W ZARZĄDZANIU JEDNOSTKAMI GOSPODARCZYMI

RACHUNKOWOŚĆ W ZARZĄDZANIU JEDNOSTKAMI GOSPODARCZYMI UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA ZESZYTY NAUKOWE NR 464 PRACE KATEDRY RACHUNKOWOŚCI NR 27 RACHUNKOWOŚĆ W ZARZĄDZANIU JEDNOSTKAMI GOSPODARCZYMI SZCZECIN 2007 Artykuły wydrukowane

Bardziej szczegółowo

Załącznik 3 Autoreferat na temat dorobku i osiągnięć w pracy naukowo-badawczej wersja w języku polskim. Dr Jerzy Surma

Załącznik 3 Autoreferat na temat dorobku i osiągnięć w pracy naukowo-badawczej wersja w języku polskim. Dr Jerzy Surma Załącznik 3 Autoreferat na temat dorobku i osiągnięć w pracy naukowo-badawczej wersja w języku polskim Dr Jerzy Surma Życiorys naukowy Pracę naukową rozpocząłem podczas studiów na Wydziale Informatyki

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu

ZESZYTY NAUKOWE Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu ZESZYTY NAUKOWE Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Nr 12 (12) rok 2009 Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Recenzenci prof. dr hab. inż. Maria Wanda Kopertyńska dr hab. Halina Czubasiewicz

Bardziej szczegółowo

Studia przypadków w konfrontacji teorii ekonomicznych z praktyką

Studia przypadków w konfrontacji teorii ekonomicznych z praktyką Studia przypadków w konfrontacji teorii ekonomicznych z praktyką Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie W artykule w zwięzły sposób zilustrowano współczesne oczekiwania wobec ekonomistów, których teorie

Bardziej szczegółowo

Oferta. Raport końcowy

Oferta. Raport końcowy Raport końcowy Diagnoza organizacji infrastrukturalnych oraz identyfikacja zapotrzebowania organizacji pozarządowych na usługi świadczone Autorzy: Małgorzata Leszczyńska Piotr Stronkowski Agnieszka Szczurek

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY Z BADANIA

RAPORT KOŃCOWY Z BADANIA RAPORT KOŃCOWY Z BADANIA PROCES ZARZĄDZANIA W PROJEKTACH KOMPONENTU REGIONALNEGO PO KL W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Grudzień 2010 Badanie współfinansowane ze środków

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE PREFERENCJI A RYZYKO 09

MODELOWANIE PREFERENCJI A RYZYKO 09 Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach Katedra Badań Operacyjnych VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa MODELOWANIE PREFERENCJI A RYZYKO 09 Streszczenia referatów 3 rd International Workshop

Bardziej szczegółowo