KARTA DZIAŁANIA 8.1. Poddziałanie 8.1.1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KARTA DZIAŁANIA 8.1. Poddziałanie 8.1.1"

Transkrypt

1 KARTA DZIAŁANIA 8. Poddziałanie 8.. LP. Konkursu: Typ konkursu A. Planowana alokacja Typ/typy projektów (operacji) przewidziane realizacji w ramach konkursu Szczegółowe kryteria wyboru projektów Planowany termin ogłoszenia IV I kw. x II kw. III kw. konkursu kw. Otwarty x Zamknięty ,00 PLN, w tym wyodrębniona pula środków w wysokości ,00 PLN przeznaczona na projekty na rzecz zrównoważonego rozwoju i zielonych miejsc pracy w PO KL.. Ogólne i specjalistyczne szkolenia i/lub radztwo związane ze szkoleniami dla kadr zarządzających i pracowników 2 mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP) w zakresie zgodnym ze zdiagnozowanymi potrzebami przedsiębiorstw i formie odpowiadającej możliwościom organizacyjno technicznym przedsiębiorstwa 3 ; 2. Doradztwo dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP), w tym dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą 4. Kryteria stępu. Okres realizacji projektu trwa nie dłużej niż 30 czerwca 205 roku, a planowany termin rozpoczęcia realizacji projektu przypada najpóźniej na pierwszy kwartał 203 roku. Wyeliminowanie ryzyka niepowodzenia realizacji projektu pozwoli Beneficjentom na precyzyjne zaplanowanie przedsięwzięć, co wpłynie na zwiększenie efektywności oraz sprawne rozliczenie finansowe wdrażanych projektów. 2. Maksymalna wartość projektu wynosi 5 mln PLN.,2 Projekty nie mogą obejmować szkoleń obowiązkowych, wymaganych przepisami prawa powszechnie obowiązującego (np. z zakresu BHP) tj. niekwalifikowane ze środków EFS są szkolenia, które tyczą okresowego potwierdzania kwalifikacji na danym stanowisku pracy by nie stracić uprawnień wykonywania zawodu bez względu na fakt czy obowiązek finansowania takiego szkolenia spoczywa na pracodawcy czy pracowniku. 2 Ilekroć w Priorytecie VIII jest mowa o pracowniku (w odniesieniu projektów objętych pomocą publiczną) należy przez tą definicję rozumieć: a) pracownika w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 998 r. Nr 2, poz. 94. z późn. zm.), b) właściciela, pełniącego funkcje kierownicze, c) wspólnika, w tym partnera prowadzącego regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiącego z niego korzyści finansowe. 3 W przypadku szkoleń adresowanych pracowników wykonujących pracę u przedsiębiorców, którzy stali się zagrożeni (w rozumieniu Komunikatu Komisji Tymczasowe wspólnotowe ramy prawne w zakresie pomocy państwa ułatwiające stęp finansowania w bie kryzysu finansowego i gospodarczego 2009/C 83/0) po dniu lipca 2008 r., uczestnikom projektu może być przyznany datek szkoleniowy w wysokości nieprzekraczającej 4,00 PLN brutto za godzinę uczestnictwa w szkoleniu. 4 Beneficjent wsparcia zobowiązany jest starczenia przed podpisaniem umowy o finansowanie projektu oświadczenia o nieotrzymaniu pomocy z innych programów operacyjnych w odniesieniu tych samych wydatków kwalifikowalnych związanych z danym projektem. Z wsparcia w ramach tego Poddziałania wykluczeni są uczestnicy Działania 6.2 lub Poddziałania 8..2, którzy otrzymali wsparcie pomostowe, czego wodem jest oświadczenie złożone przed przystąpieniem projektu.

2 Ograniczenie wartości projektów 5 mln przyczyni się efektywniejszego wykorzystania środków w regionie poprzez zrealizowanie większej liczby projektów będących odpowiedzią na zdiagnozowane potrzeby regionu oraz umożliwi również ograniczenie przypadków, w których zakres merytoryczno finansowy projektu znacznie przewyższa możliwości organizacyjne Projektodawcy. 3. Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie zwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu) na terenie województwa wielkopolskiego z możliwością ustępnienia pełnej kumentacji wdrażanego projektu oraz zapewniające uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu. Zapewnienie Beneficjentom ostatecznym łatwego stępu świadczonego wsparcia oraz lepsza koordynacja działań. 4. Projektodawca składa nie więcej niż dwa wnioski o finansowanie projektu w ramach danej rundy konkursowej. Kryterium w przedmiotowym brzmieniu odnosi się wyłącznie występowania danego podmiotu w charakterze beneficjenta, a nie partnera. Oznacza to, ze niezależnie od maksymalnie dwóch wniosków, w których dany podmiot występuje w charakterze beneficjenta, może występować w innych wnioskach złożonych w tym samym konkursie w charakterze partnera. W przypadku złożenia więcej niż dwóch wniosków przez jednego projektodawcę IOK odrzuca wszystkie złożone w odpowiedzi na konkurs wnioski, w związku z niespełnieniem przez Beneficjenta kryterium stępu. W przypadku wycofania jednego lub obydwu wniosków o finansowanie projektodawca ma prawo złożyć kolejny wniosek /kolejne dwa wnioski. W przypadku odrzucenia wniosku lub obydwu wniosków na etapie oceny formalnej lub merytorycznej i negatywnego wyniku ewentualnej procedury odwoławczej projektodawca ma prawo ponownego złożenia kolejnego wniosku/kolejnych dwóch wniosków włącznie w przypadku konkursów otwartych. Ocena spełnienia powyższego kryterium będzie konywana w oparciu o Lokalny System Informatyczny. 5. Projekt jest skierowany grup celowych z obszaru województwa wielkopolskiego (w przypadku osób fizycznych uczą się, pracują lub zamieszkują one na obszarze województwa wielkopolskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, w przypadku innych podmiotów posiadają one jednostkę organizacyjną na obszarze województwa wielkopolskiego). Biorąc pod uwagę regionalny charakter Priorytetu, Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zawęził grupę celową podmiotów i osób z terenu województwa wielkopolskiego. Wsparcie osób oraz podmiotów z terenu Wielkopolski pozwoli zwiększyć konkurencyjność regionu.,2,2,2,2 2

3 6. Grupę celową projektu stanowią w 00% pracownicy (w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 974 r. Kodeks pracy) oraz przedsiębiorcy (w tym osoby fizyczne prowadzące jednoosobowa działalność gospodarczą) prowadzący działalność w następujących branżach określonych przez WUP w Poznaniu jako kluczowe dla rozwoju województwa wielkopolskiego, zgodnie z sekcjami PKD 2007: rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo, rybactwo; górnictwo i wybywanie; przetwórstwo przemysłowe; buwnictwo; handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochowych (włączając motocykle); transport i gospodarka magazynowa; działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi; informacja i komunikacja; działalność finansowa i ubezpieczeniowa; działalność związana z obsługą rynku nieruchomości; opieka zdrowotna i pomoc społeczna; działalność profesjonalna, naukowa i techniczna. Kryterium nie tyczy wyodrębnionej puli środków przeznaczonej na projekty na rzecz zrównoważonego rozwoju i zielonych miejsc pracy w PO KL. Mając na uwadze konieczność pasowania potrzeb szkoleniowych specyfiki oraz kierunków rozwojowych regionu Wielkopolski oraz z uwagi na współorganizację przez Poznań EURO 202 ukierunkowano wsparcie branż gospodarki regionalnej o dużym potencjale rozwoju, które uznano za kluczowe dla rozwoju województwa wielkopolskiego. Ww. branże zostały określone na podstawie badania Zidentyfikowanie branż kluczowych dla rozwoju Wielkopolski przeprowadzonego w ramach projektu systemowego Regionalne Sieci Innowacji i Promocja Innowacji w Regionie. 7. Kryterium dla wyodrębnionej puli środków w wysokości ,00 PLN: Projekt obejmuje szkolenia o następującej formie i tematyce: - kursy zawowe dla dekarzy, elektryków i hydraulików w zakresie fotowoltaiki, - szkolenia dla elektryków i mechatroników w zakresie buwy i serwisu urządzeń wiatrowych, - szkolenia dla instalatorów urządzeń służących pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych, - szkolenia z proekologicznych rozwiązań w zakresie: systemów grzewczych i elektrycznych, systemów opartych na odnawialnych źródłach energii i biopaliwach, zaopatrzenia w wodę, oczyszczania ścieków, oszczędzania energii, odpadów. Badanie OECD Zatrudnienie i rozwój lokalny w kontekście zmian klimatycznych przeprowadzone na zlecenie Instytucji Zarządzającej wykazało, iż należy skoncentrować działania prowadzone na rzecz zrównoważonego rozwoju. Biorąc pod uwagę powyższe, Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu postanowił wyodrębnić pulę środków w ramach konkursu obejmującego tematykę szkoleń skierowaną dla zielonych miejsc pracy.,2 przetwarzania 8. Kryterium dla wyodrębnionej puli środków w wysokości ,00 PLN: Grupę celową projektu stanowią: - osoby zatrudnione w branży buwlanej oraz architekci, a prowadzone radztwo lub szkolenia tyczy systemów ciepleń, wentylacji, pozyskiwania energii słonecznej i wiatrowej, wykorzystywania surowców wtórnych w procesie buwania, audytu energetycznego lub ekologicznego, - osoby zatrudnione w branży turystycznej a prowadzone radztwo lub szkolenia tyczą ekoturystyki, turystyki przyrodniczej i kulturowej, audytu ekologicznego, - osoby zatrudnione w branży energetycznej a prowadzone radztwo lub szkolenia tyczą: pozyskiwania energii słonecznej, wiatrowej, wodnej, geotermalnej, z biomasy, audytu energetycznego lub ekologicznego, - szkolenie trenerów z zakresu gospodarki niskoemisyjnej i korzyści z wprowadzania rozwiązań ekologicznych. 3

4 Badanie OECD Zatrudnienie i rozwój lokalny w kontekście zmian klimatycznych przeprowadzone na zlecenie Instytucji Zarządzającej wykazało, iż należy skoncentrować działania prowadzone na rzecz zrównoważonego rozwoju. Biorąc pod uwagę powyższe, Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu postanowił wyodrębnić pulę środków w ramach konkursu skierowanego określonej w przedmiotowym kryterium grupy celowej. Kryteria strategiczne. Grupę celową projektu stanowią w 00 % osoby w wieku Kryterium nie tyczy wyodrębnionej puli środków przeznaczonej na projekty na rzecz zrównoważonego rozwoju i zielonych miejsc pracy w PO KL. Ze względu na niski wskaźnik zatrudnienia oraz aktywizacji zawowej osób powyżej 50 roku życia premiowane będą projekty mające na celu zwiększenie ich aktywności zawowej. 2. Grupę celową projektu stanowią w minimum 50% osoby z co najwyżej średnim wykształceniem. Kryterium nie tyczy wyodrębnionej puli środków przeznaczonej na projekty na rzecz zrównoważonego rozwoju i zielonych miejsc pracy w PO KL. Z uwagi na niski odsetek w kształceniu pozaszkolnym osób z niskim wykształceniem oraz fakt, iż znaczącym czynnikiem determinującym długość okresu pozostawania poza rynkiem pracy stanowi wykształcenie (co trzeci pracownik o niskich kwalifikacjach z wykształceniem gimnazjalnym lub niższym był bezrobotny przez dwa lata lub dłużej, a w Wielkopolsce największą grupę spośród ogółu bezrobotnych stanowią osoby nie posiadające wykształcenia średniego 57,80%)* premiowany będzie udział w projektach osób z wykształceniem co najwyżej średnim. *Biuletyn informacyjny Samorządu Województwa Wielkopolskiego z 200 r. 3. Grupę celową projektu stanowią w minimum 0% osoby niepełnosprawne. Kryterium nie tyczy wyodrębnionej puli środków przeznaczonej na projekty na rzecz zrównoważonego rozwoju i zielonych miejsc pracy w PO KL. Celem wprowadzenia powyższego kryterium jest podniesienie aktywizacji społecznej i zawowej osób niepełnosprawnych w Wielkopolsce. Sytuacja osób niepełnosprawnych na wielkopolskim rynku pracy wymaga szczególnej uwagi instytucji rynku pracy oraz podjęcia kompleksowych działań na rzecz tej grupy. Zgodnie z przeprowadzoną analizą Niepełnosprawni bezrobotni w Wielkopolsce konaną przez WUP Poznań, na wielkopolskim rynku pracy w końcu czerwca 2009 roku w powiatowych urzędach pracy zarejestrowanych było osób niepełnosprawnych. Czynnikami pogłębiającymi tą sytuację jest niski poziom posiadanych kwalifikacji zawowych oraz ich mała aktywność na rynku pracy. WAGA WAGA WAGA 0 pkt. 0 pkt. 0 pkt. 4

5 Projekty, których realizacja będzie kontynuowana w 202 r. B. PROJEKT REALIZOWANY W TRYBIE SYSTEMOWYM Nr umowy z KSI i tytuł projektu POKL / AKADEMIA EURO Beneficjent systemowy PL.202 Sp. z o.o. Okres realizacji projektu Kwota poniesionych/planowanych wydatków w projekcie w latach ,92 PLN (224 4,39 PLN) w roku ,98 PLN (97 80,0 PLN) ogółem w projekcie ,90 PLN (42 95,49 PLN) Poddziałanie 8..2 LP. Konkursu: Typ konkursu A. Planowana alokacja Typ/typy projektów (operacji) przewidziane realizacji w ramach Planowany termin ogłoszenia I kw. II kw. x III kw. IV kw. konkursu Otwarty x Zamknięty 375 8,00 PLN. Szkolenia przekwalifikowujące i usługi radcze w zakresie wyboru nowego zawodu i zbycia nowych umiejętności zawowych (w tym indywidualne plany działań i pomoc w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia) 5. 5 Grupę celową projektów realizowanych w tym typie operacji stanowią: ) osoby odchodzące z rolnictwa lub rybołówstwa (rybactwa) z własnej inicjatywy; 2) pracownicy tylko z inicjatywy pracodawcy (delegowanie); w tym przypadku pracodawca będący przedsiębiorcą, kierujący pracownika na szkolenie jest beneficjentem pomocy publicznej. 5

6 konkursu 2. Szkolenia i radztwo dla przedsiębiorców wspomagające proces zmiany profilu działalności przedsiębiorstwa. Kryteria stępu. Okres realizacji projektu trwa nie dłużej niż 30 czerwca 205 roku, a planowany termin rozpoczęcia realizacji projektu przypada najpóźniej na pierwszy kwartał 203 roku. Wyeliminowanie ryzyka niepowodzenia realizacji projektu pozwoli Beneficjentom na precyzyjne zaplanowanie przedsięwzięć, co wpłynie na zwiększenie efektywności oraz sprawne rozliczenie finansowe wdrażanych,2 projektów. 2. Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie zwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu) na terenie województwa wielkopolskiego z możliwością ustępnienia pełnej kumentacji wdrażanego projektu oraz zapewniające uczestnikom Szczegółowe kryteria wyboru projektów projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu. Zapewnienie Beneficjentom ostatecznym łatwego stępu świadczonego wsparcia oraz lepsza koordynacja działań. 3. Projektodawca składa nie więcej niż dwa wnioski o finansowanie projektu w ramach danej rundy konkursowej. Kryterium w przedmiotowym brzmieniu odnosi się wyłącznie występowania danego podmiotu w charakterze beneficjenta, a nie partnera. Oznacza to, ze niezależnie od maksymalnie dwóch wniosków, w których dany podmiot występuje w charakterze beneficjenta, może występować w innych wnioskach złożonych w tym samym konkursie w charakterze partnera. W przypadku złożenia więcej niż dwóch wniosków przez jednego projektodawcę IOK odrzuca wszystkie złożone w odpowiedzi na konkurs wnioski, w związku z niespełnieniem przez Beneficjenta kryterium stępu. W przypadku wycofania jednego lub obydwu wniosków o finansowanie projektodawca ma prawo złożyć kolejny wniosek /kolejne dwa wnioski. W przypadku odrzucenia wniosku lub obydwu wniosków na etapie oceny formalnej lub merytorycznej i negatywnego wyniku ewentualnej procedury odwoławczej projektodawca ma prawo ponownego złożenia kolejnego wniosku/kolejnych dwóch wniosków włącznie w przypadku konkursów otwartych. Ocena spełnienia powyższego kryterium będzie konywana w oparciu o Lokalny System Informatyczny. 4. Grupę celową projektu stanowią w 00,00% wielkopolscy przedsiębiorcy (w tym osoby samozatrudnione) przechodzący procesy modernizacyjne i adaptacyjne i/lub pracownicy wielkopolskich przedsiębiorstw przechodzących procesy modernizacyjne i adaptacyjne (w przypadku osób fizycznych pracują lub zamieszkują one na obszarze województwa wielkopolskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, w przypadku innych podmiotów posiadają one jednostkę organizacyjną na obszarze województwa wielkopolskiego).,2,2 6

7 Niekorzystne warunki spowolnienia gospodarczego znajdują odzwierciedlenie w pogarszającej się sytuacji wielkopolskich przedsiębiorstw, co z kolei determinuje wzrost bezrobocia w regionie. Zgodnie z Planem Działania na Rzecz Zatrudnienia w Województwie Wielkopolskim na rok 200, w roku 2009 wielkopolskie zakłady zwolniły blisko 8 tys. osób. Wprowadzone kryterium pozwoli w większym stopniu stosować kwalifikacje osób tkniętych procesami modernizacyjnymi i adaptacyjnymi potrzeb regionu. Kryteria strategiczne. Grupę celową projektu stanowią w 00 % osoby w wieku 50+. Ze względu na niski wskaźnik zatrudnienia oraz aktywizacji zawowej osób powyżej 50 roku życia premiowane będą projekty mające na celu zwiększenie ich aktywności zawowej. 2. Projekt skierowany jest w co najmniej 50,00 % osób z wykształceniem co najwyżej średnim, które utraciły lub są zagrożone utratą pracy w wyniku restrukturyzacji/modernizacji wielkopolskich przedsiębiorstw. Mając na uwadze fakt, iż osobami zwalnianymi z pracy lub zagrożonymi utratą pracy są w pierwszej kolejności osoby o niskich bądź zdezaktualizowanych kwalifikacjach zawowych premiowane będą projekty skierowane osób z wykształceniem co najwyżej średnim. Zagwarantowanie wsparcia szkoleniowo - radczego pozwoli im w sposób elastyczny przystosować się zmieniających się warunków na wielkopolskim rynku pracy. WAGA WAGA,2 0 pkt. 0 pkt. 7

8 LP. Konkursu: Typ konkursu A.2 Planowana alokacja Typ/typy projektów (operacji) przewidziane realizacji w ramach konkursu Planowany termin ogłoszenia IV I kw. II kw. III kw. x konkursu kw. Otwarty X Zamknięty ,00 PLN. Wsparcie dla osób zwolnionych 6, przewidzianych zwolnienia 7 lub zagrożonych zwolnieniem z pracy 8 z przyczyn tyczących zakładu pracy, realizowane w formie tworzenia i wdrażania programów typu outplacement, obejmujących m.in.: - szkolenia 9 i poradnictwo zawowe (obligatoryjne formy wsparcia przewidziane w ramach projektu), - poradnictwo psychologiczne, - pośrednictwo pracy, - staże i praktyki zawowe przygotowujące podjęcia pracy w nowym zawodzie 0, - subsydiowanie zatrudnienia uczestnika projektu u nowego pracodawcy, - bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających podjąć działalność gospodarczą poprzez zastosowanie następujących instrumentów : a) radztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych założenia i prowadzenia działalności gospodarczej, b) przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości wysokości 40 tys. PLN na osobę 2, 6 Dotyczy pozostających bez zatrudnienia osób, które utraciły pracę z przyczyn tyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia projektu. 7 Dotyczy osób, które znajdują się w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn tyczących zakładu pracy. 8 Dotyczy osób zatrudnionych u pracodawcy, który w ciągu ostatnich 2 miesięcy przed przystąpieniem projektu potencjalnego uczestnika konał rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn nietyczących pracowników, zgodnie z przepisami o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn nietyczących pracowników (Dz. U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844, z późn, zm.) lub zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 998 r. Nr. 2, poz. 94, z późn. zm.), w przypadku rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z tych przyczyn u pracodawcy zatrudniającego mniej niż 20 pracowników. 9 W przypadku szkoleń stanowiących element projektu outplacementowego, uczestnikom projektu będących pracownikami może być przyznany datek szkoleniowy w wysokości nieprzekraczającej 4,00 PLN brutto za godzinę uczestnictwa w szkoleniu. Osobom pozostającym bez zatrudnienia uczestniczącym w szkoleniach lub kursach przysługuje stypendium w wysokości nie większej niż 20% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. pkt ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 45, z późn. zm.) pod warunkiem, że liczba godzin szkolenia lub kursu wynosi nie mniej niż 50 godzin miesięcznie w przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin, wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie. 0 Osobom uczestniczącym w stażu lub odbywającym praktyki zawowe przysługuje miesięczne stypendium w wysokości nie większej niż kwota minimalnego wynagrodzenia (właściwa IP/IP2 określi szczegółowe warunki odbywania stażu oraz praktyki zawowej, biorąc pod uwagę zapewnienie właściwych warunków nabywania umiejętności przez uczestników projektu). Uczestnik projektu ubiegający się o przyznanie finansowe na rozwój przedsiębiorczości zobowiązany jest złożenia oświadczenia o niekorzystaniu równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy, PFRON oraz środków przyznawanych w ramach PO KL, przeznaczonych na pokrycie tych samych wydatków związanych z podjęciem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej. Z otrzymania wsparcia tego rodzaju są wyłączone osoby zarejestrowane w Ewidencji Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sąwym, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub prowadzące działalność na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 2 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia projektu. 2 Beneficjent ma obowiązek monitorowania prawidłowości wydatkowania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości przyznanych uczestnikowi projektu w okresie 2 miesięcy od dnia zarejestrowania działalności gospodarczej. Uczestnik projektu, który otrzymał środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości ma 8

9 Szczegółowe kryteria wyboru projektów c) wsparcie pomostowe udzielane w okresie 6/ 2 miesięcy od dnia zawarcia umowy o udzielenie wsparcia pomostowego, obejmujące finansowe wsparcie pomostowe wypłacane miesięcznie w kwocie nie wyższej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu wypłacenia tacji, połączone z radztwem oraz pomocą w efektywnym wykorzystaniu tacji (wyłącznie dla osób, które rozpoczęły działalność w ramach danego projektu) 3. Kryteria stępu. Okres realizacji projektu trwa nie dłużej niż 30 czerwca 205 roku, a planowany termin rozpoczęcia realizacji projektu przypada najpóźniej na drugi kwartał 203 roku. Wyeliminowanie ryzyka niepowodzenia realizacji projektu pozwoli Beneficjentom na precyzyjne zaplanowanie przedsięwzięć, co wpłynie na zwiększenie efektywności oraz sprawne rozliczenie finansowe wdrażanych projektów. 2. Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie zwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu) na terenie województwa wielkopolskiego z możliwością ustępnienia pełnej kumentacji wdrażanego projektu oraz zapewniające uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu. Zapewnienie Beneficjentom ostatecznym łatwego stępu świadczonego wsparcia oraz lepsza koordynacja działań. 3. Projekt jest skierowany grup celowych z obszaru województwa wielkopolskiego (w przypadku osób fizycznych uczą się, pracują lub zamieszkują one na obszarze województwa wielkopolskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, w przypadku innych podmiotów posiadają one jednostkę organizacyjną na obszarze województwa wielkopolskiego). Biorąc pod uwagę regionalny charakter Priorytetu, Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zawęził grupę celową podmiotów i osób z terenu województwa wielkopolskiego. Wsparcie osób oraz podmiotów z terenu Wielkopolski pozwoli zwiększyć konkurencyjność regionu. 4. Projektodawca składa nie więcej niż dwa wnioski o finansowanie w ramach danej rundy konkursowej. obowiązek konania zwrotu otrzymanych środków wraz z należnymi odsetkami, jeżeli prowadził działalność gospodarczą przez okres krótszy niż 2 miesięcy, albo naruszone zostały inne warunki umowy, w tym zwłaszcza tyczące przeznaczenia tych środków. 3 Podstawowe wsparcie pomostowe przyznawane jest na wniosek uczestnika projektu składany beneficjenta przez okres 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy o udzielenie wsparcia pomostowego. W uzasadnionych przypadkach oraz na wniosek uczestnika projektu składany beneficjenta puszczalne jest przedłużenie wypłaty wsparcia pomostowego przez okres 2 miesięcy od dnia zawarcia umowy o udzielenie wsparcia pomostowego. Beneficjent może w uzasadnionych przypadkach wyrazić zgodę na pokrycie wydatków ponoszonych przez uczestnika projektu w okresie od dnia rejestracji działalności gospodarczej dnia zawarcia umowy o udzielenie wsparcia pomostowego. 9

10 Kryterium w przedmiotowym brzmieniu odnosi się wyłącznie występowania danego podmiotu w charakterze beneficjenta, a nie partnera. Oznacza to, ze niezależnie od maksymalnie dwóch wniosków, w których dany podmiot występuje w charakterze beneficjenta, może występować w innych wnioskach złożonych w tym samym konkursie w charakterze partnera. W przypadku złożenia więcej niż dwóch wniosków przez jednego projektodawcę IOK odrzuca wszystkie złożone w odpowiedzi na konkurs wnioski, w związku z niespełnieniem przez Beneficjenta kryterium stępu. W przypadku wycofania jednego lub obydwu wniosków o finansowanie projektodawca ma prawo złożyć kolejny wniosek /kolejne dwa wnioski. W przypadku odrzucenia wniosku lub obydwu wniosków na etapie oceny formalnej lub merytorycznej i negatywnego wyniku ewentualnej procedury odwoławczej projektodawca ma prawo ponownego złożenia kolejnego wniosku/kolejnych dwóch wniosków włącznie w przypadku konkursów otwartych. Ocena spełnienia powyższego kryterium będzie konywana w oparciu o Lokalny System Informatyczny. 5. Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej uczestników projektu mierzony na zakończenie projektu wynosi co najmniej 50% (uczestnicy, którzy podejmą pracę, rozpoczną prowadzenie działalności gospodarczej lub utrzymają zatrudnienie). Wskaźnik efektywności zawowej ustalono na podstawie wyników badania ewaluacyjnego pt. Badanie osiągniętych wartości wskaźników rezultatu komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Odpowiedni % efektywności zatrudnieniowej zapewnia wysoką wydajność wykorzystania środków przyznanych na realizacje projektu. Wskazanie minimalnego jej poziomu w ramach realizowanych konkursów ma zmobilizować Beneficjentów konania rzeczywistej diagnozy potrzeb tyczących kwalifikacji zawowych z punktu widzenia zatrudnienia u konkretnych pracodawców. Kryteria strategiczne. Projekt outplacementowy jest kompleksowy, tj. zawiera wszystkie instrumenty z zakresu wsparcia zasadniczego (tj. szkolenia i poradnictwo zawowe) oraz co najmniej dwa instrumenty z zakresu wsparcia towarzyszącego Kompleksowość projektów outplacementowych zapewni wyższą skuteczność i efektywność podejmowanych działań. Przyczyni się również ograniczenia negatywnych skutków spowolnienia gospodarczego w dłuższej perspektywie czasowej poprzez podniesienie adaptacyjności pracowników. WAGA 20 pkt. 0

11 Poddziałanie 8..3 LP. Konkursu: Typ konkursu A. Planowana alokacja Typ/typy projektów (operacji) przewidziane realizacji w ramach konkursu Szczegółowe kryteria wyboru projektów Planowany termin ogłoszenia IV I kw. II kw. x III kw. konkursu kw. Otwarty x Zamknięty ,00 PLN. Inicjatywy podejmowane na poziomie lokalnym i regionalnym przez związki pracodawców i związki zawowe, mające na celu zwiększanie zlności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorców, w szczególności w zakresie: - organizacji pracy(a), - form świadczenia pracy (b), - promocji podnoszenia kwalifikacji zawowych (c), - godzenia życia zawowego i prywatnego (d). 2. Promowanie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, w szczególności w odniesieniu lokalnego rynku pracy, warunków pracy pracowników i śrowiska naturalnego. Kryteria stępu. Okres realizacji projektu trwa nie dłużej niż 30 czerwca 205 roku, a planowany termin rozpoczęcia realizacji projektu przypada najpóźniej na pierwszy kwartał 203 roku.

12 Wyeliminowanie ryzyka niepowodzenia realizacji projektu pozwoli Beneficjentom na precyzyjne zaplanowanie przedsięwzięć, co wpłynie na zwiększenie efektywności oraz sprawne rozliczenie finansowe wdrażanych projektów. 2. Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie zwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu) na terenie województwa wielkopolskiego z możliwością ustępnienia pełnej kumentacji wdrażanego projektu oraz zapewniające uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu. Zapewnienie Beneficjentom ostatecznym łatwego stępu świadczonego wsparcia oraz lepsza koordynacja działań. 3. Projekt jest skierowany grup celowych z obszaru województwa wielkopolskiego (w przypadku osób fizycznych uczą się, pracują lub zamieszkują one na obszarze województwa wielkopolskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, w przypadku innych podmiotów posiadają one jednostkę organizacyjną na obszarze województwa wielkopolskiego). Biorąc pod uwagę regionalny charakter Priorytetu, Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zawęził grupę celową podmiotów i osób z terenu województwa wielkopolskiego. Wsparcie osób oraz podmiotów z terenu Wielkopolski pozwoli zwiększyć konkurencyjność regionu. 4. Projektodawca składa nie więcej niż dwa wnioski o finansowanie projektu w ramach danej rundy konkursowej. Kryterium w przedmiotowym brzmieniu odnosi się wyłącznie występowania danego podmiotu w charakterze beneficjenta, a nie partnera. Oznacza to, ze niezależnie od maksymalnie dwóch wniosków, w których dany podmiot występuje w charakterze beneficjenta, może występować w innych wnioskach złożonych w tym samym konkursie w charakterze partnera. W przypadku złożenia więcej niż dwóch wniosków przez jednego projektodawcę IOK odrzuca wszystkie złożone w odpowiedzi na konkurs wnioski, w związku z niespełnieniem przez Beneficjenta kryterium stępu. W przypadku wycofania jednego lub obydwu wniosków o finansowanie projektodawca ma prawo złożyć kolejny wniosek /kolejne dwa wnioski. W przypadku odrzucenia wniosku lub obydwu wniosków na etapie oceny formalnej lub merytorycznej i negatywnego wyniku ewentualnej procedury odwoławczej projektodawca ma prawo ponownego złożenia kolejnego wniosku/kolejnych dwóch wniosków włącznie w przypadku konkursów otwartych. Ocena spełnienia powyższego kryterium będzie konywana w oparciu o Lokalny System Informatyczny.,2,2,2,2 Poddziałanie

13 Projekty, których realizacja rozpocznie się w 202 r. B2. PROJEKT PRZEWIDZIANY DO REALIZACJI W TRYBIE SYSTEMOWYM Planowany tytuł projektu Nr i nazwa celu szczegółowego, w który wpisuje się dany projekt Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw w Wielkopolsce nie tyczy Typ/typy projektów (operacji) przewidziane realizacji w ramach projektu Beneficjent systemowy Czy typ projektu został TAK Jeżeli NIE Staże i szkolenia praktyczne dla: - pracowników przedsiębiorstw w jednostkach naukowych, - pracowników naukowych jednostek naukowych oraz pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych uczelni - w przedsiębiorstwach, Wsparcie dla przedsiębiorstw obejmujące szkolenia i/lub radztwo dla pracowników przedsiębiorstw prowadzone przez (lub z udziałem) pracowników naukowych jednostek naukowych i uczelni ukierunkowane na wdrożenie danych przedsięwzięć innowacyjnych w przedsiębiorstwach Wsparcie współpracy między jednostkami naukowymi a przedsiębiorcami w zakresie innowacji i transferu technologii obejmujące wypracowanie konkretnych efektów wdrożeniowych. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (Departament Gospodarki) w partnerstwie z: instytucjami otoczenia biznesu, jednostkami badawczo-naukowymi, uczelniami wyższymi, przedsiębiorstwami. Dynamiczny rozwój gospodarczy województwa 3

14 przewidziany w SzOP realizacji w trybie systemowym? NIE x należy uzasadnić wielkopolskiego wymaga realizacji polityki innowacyjnej, która ujęta została w Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski na lata Celem projektu Wsparcie współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw w Wielkopolsce jest zwiększenie wpływu wielkopolskiej nauki na rozwój gospodarczy regionu, wzmocnienie potencjału naukowo-gospodarczego i kreacja postaw innowacyjnych. Zgodnie z art. ust. ustawy o samorządzie województwa z 5 czerwca 998 r. jednym z głównych zadań samorządu regionalnego jest podnoszenie poziomu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki. Uchwałą z 24 stycznia 20 r. zatwierdzającą RSI na lata władze województwa wzięły odpowiedzialność za konkretne działania zwiększające powiązania i współpracę B+R i przedsiębiorstw. Dotychczas realizacja tych zobowiązań odbywała się poprzez działania własne i projekty systemowe w ramach Poddziałania Tryb systemowy dla Poddziałania 8.2. pozwoli na osiągnięcie celów zapisanych w RSI, które przyjął na siebie Samorząd jako koordynator polityki innowacji dając gwarancję osiągnięcia rezultatów w wymiarze regionalnym w zakresie: - bezpośredniego, specjalistycznego wsparcia pracowników sfery B+R oraz przedsiębiorców indywidualnych bądź zrzeszonych w inicjatywach klastrowych poprzez szkolenia i radztwo, - buwy sieci współpracy i jej obsługi przez specjalistyczną stronę internetową, - wsparcia brokerskiego dla przedsiębiorców poszukujących współpracy ze sferą B+R, - wzmocnienia rozwoju powiązań w obszarach priorytetowych RSI tj. designu i turystyki oraz upowszechniania konkretnych wdrożeń. Systemowe podejście, w przeciwieństwie trybu konkursowego, pozwoli na starczenie wsparcia w sposób równomierny, spójny i zsynchronizowany z działaniami, które będą realizowane przez Samorząd w ramach zadań własnych oraz innych projektów z udziałem Urzędu Marszałkowskiego. Projekt systemowy pozwoli na tarcie ze wsparciem dla współpracy sfery B+R i gospodarki ośrodków lokalnych, które obecnie podlegają w tym zakresie wykluczeniu, albowiem konkursowi realizatorzy projektów wybierają łatwiejszą drogę, skupiając się na śrowiskach akademickich metropolii. Doświadczenia zachodnich regionów o wysoko konkurencyjnej gospodarce wskazują na potencjał tkwiący w subregionalnych śrowiskach, w których częstym zjawiskiem jest powstawanie specjalizowanych ośrodków naukowo-badawczych, blisko związanych z lokalnym biznesem. Dodatkowym atutem projektu systemowego jest możliwość jego realizacji w partnerstwach z kluczowymi instytucjami naukowymi i gospodarczymi Wielkopolski co gwarantuje profesjonalizm i wysoką efektywność uzyskanych rezultatów dla wszystkich beneficjentów w województwie, a nie tylko tych, zgromadzonych w silnych ośrodkach akademickich. Okres realizacji projektu r r. Kwota planowanych wydatków w projekcie 4

15 w roku ,00 PLN ( ,00 PLN) ogółem w projekcie ,00 PLN ( ,40 PLN) Rezultaty (wskaźniki pomiaru celów projektu) planowane osiągnięcia w ramach projektu Rezultaty twarde w roku jednomiesięcznych staży dla pracowników przedsiębiorstw w jednostkach naukowych, - 40 trzymiesięcznych staży pracowników konkretnych jednostek naukowo-badawczych w przedsiębiorstwach, - 5 voucherów wiedzy dla przedsiębiorstw na finansowanie przeprowadzenia badań, radztwa lub konsultacji w instytucji naukowej, - 5 voucherów dla inicjatyw klastrowych na finansowanie specjalistycznego radztwa i szkoleń w zakresie podnoszenia jakości i efektywności współpracy sieciowej, - realizacja edycji Konkursu i-wielkopolska - Innowacyjni dla Wielkopolski, - 20 porad brokerów innowacji działających w ramach Instytutu Zarządzania Innowacją, - prowadzenie specjalistycznej internetowej platformy wymiany informacji pomiędzy sferą naukową i przedsiębiorstwami min wejść na stronę, - min 2 artykuły internetowe o konkretnych wdrożeniach projektów innowacyjnych w Wielkopolsce, - utworzenie bazy danych przedsiębiorstw i sfery nauki w obszarach design i turystyki, - 3 sesji coachingowych adresowanych przedsiębiorstw i preinkubowanych (Wielkopolski Preinkubator) prowadzonych przez przedstawicieli nauki w obszarach design management i skonałości zarządzania, - realizacja edycji Światowych Dni Innowacji jako imprezy upowszechniającej wdrożenia innowacyjnej współpracy sektora B+R z przedsiębiorstwami, ogółem w projekcie - 30 jednomiesięcznych staży dla pracowników przedsiębiorstw w jednostkach naukowych, - 20 trzymiesięcznych staży pracowników konkretnych jednostek naukowo-badawczych w przedsiębiorstwach, - 55 voucherów wiedzy dla przedsiębiorstw na finansowanie przeprowadzenia badań, radztwa lub konsultacji w instytucji naukowej, - 7 voucherów dla inicjatyw klastrowych na finansowanie specjalistycznego radztwa i szkoleń w zakresie podnoszenia jakości i efektywności współpracy sieciowej, - realizacja 3 edycji Konkursu i-wielkopolska - Innowacyjni dla Wielkopolski, - 70 porad brokerów innowacji działających w ramach Instytutu Zarządzania Innowacją, - prowadzenie specjalistycznej internetowej platformy wymiany informacji pomiędzy sferą naukową i przedsiębiorstwami min wejść na stronę, - min 7 artykułów internetowe o konkretnych wdrożeniach projektów innowacyjnych w Wielkopolsce, - utworzenie bazy danych przedsiębiorstw i sfery nauki w obszarach design i turystyki, - 44 sesji coachingowych adresowanych przedsiębiorstw i preinkubowanych (Wielkopolski Preinkubator) prowadzonych przez przedstawicieli nauki w obszarach design management i skonałości zarządzania, - realizacja 4 edycji Światowych Dni Innowacji jako imprezy upowszechniającej wdrożenia innowacyjnej współpracy sektora B+R z przedsiębiorstwami, Rezultaty miękkie w roku zacieśnienie współpracy między naukowcami i przedsiębiorstwami, - wykorzystanie potencjału wielkopolskich jednostek naukowych w rozwoju społeczno gospodarczym regionu, - stosowanie prowadzonych badań naukowych potrzeb przedsiębiorstw, - podniesienie świamości przedsiębiorstw w zakresie korzyści współpracy ze sferą B+R, - promowanie przykładów udanej współpracy instytucji naukowych z przedsiębiorstwami, - zwiększenie świamości o osiągnięciach w sferze współpracy pomiędzy B+R i gospodarką wielkopolską w regionie i poza nim, - promocja Wielkopolski jako regionu innowacyjnego. ogółem w projekcie - zacieśnienie współpracy między naukowcami i przedsiębiorstwami, - wykorzystanie potencjału wielkopolskich jednostek naukowych w rozwoju społeczno gospodarczym regionu, - stosowanie prowadzonych badań naukowych potrzeb przedsiębiorstw, - podniesienie świamości przedsiębiorstw w zakresie korzyści współpracy ze sferą B+R, - promowanie przykładów udanej współpracy instytucji naukowych z przedsiębiorstwami, - zwiększenie świamości o osiągnięciach w sferze współpracy pomiędzy B+R i gospodarką wielkopolską w regionie i poza nim, - promocja Wielkopolski jako regionu innowacyjnego. 5

16 Szczegółowe kryteria wyboru projektów Poddziałanie nie tyczy Kryteria stępu Projekty, których realizacja rozpocznie się w 202 r. Planowany tytuł projektu B2. PROJEKT PRZEWIDZIANY DO REALIZACJI W TRYBIE SYSTEMOWYM Wsparcie stypendialne dla ktorantów na kierunkach uznanych za strategiczne z punktu widzenia rozwoju Wielkopolski Nr i nazwa celu szczegółowego, w który wpisuje się dany projekt Wsparcie stypendialne dla ktorantów na kierunkach uznanych za strategiczne z punktu widzenia rozwoju Wielkopolski Typ/typy projektów (operacji) przewidziane realizacji w ramach projektu Beneficjent systemowy Czy typ projektu został przewidziany w SzOP realizacji w trybie systemowym? TAK x Jeżeli NIE należy NIE uzasadnić Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Okres realizacji projektu Kwota planowanych wydatków w projekcie w roku ,00 PLN (450,00 PLN) ogółem w projekcie ,00 PLN ( ,00 PLN) Rezultaty (wskaźniki pomiaru celów projektu) planowane osiągnięcia w ramach projektu w roku 202 ogółem w projekcie - podniesienie poziomu innowacyjności w regionie dzięki wsparciu prac naukowych z dziedzin strategicznych z punktu widzenia rozwoju regionu w opinii 60% osób, - poprawa warunków sprzyjających prowadzeniu pracy badawczej u nie mniej niż 90% osób, - zwiększenie zainteresowania przedsiębiorców współpracą z jednostkami naukowymi w celu wykorzystania badań naukowych w praktyce w opinii 20% osób, - zwiększenie szans na ukończenie pracy ktorskiej u nie mniej niż 50% osób, - liczba ktorantów, którzy otrzymali stypendia naukowe 00 osób, 6

17 - liczba ktorantów, którzy w ciągu 6 miesięcy od jego zakończenia uzyskają tytuł naukowy ktora 0 osób, Szczegółowe kryteria wyboru projektów - upowszechnienie idei wyników badań wśród 20 pracodawców województwa wielkopolskiego. Kryteria stępu. Grupą celową są absolwenci szkół wyższych, którzy rozpoczynają lub kontynuują naukę na studiach ktoranckich w szkole wyższej lub innej jednostce organizacyjnej, której jednym z celów statutowych jest prowadzenie badań, posiadającej uprawnienia nadawania stopnia ktora, a także mającej siedzibę na terenie województwa wielkopolskiego lub wszczęli przewód ktorski w takiej jednostce. Stypendia przeznaczone są dla ktorantów zgodnie z Działaniem 8.2. W związku z tym, iż jest to projekt o zasięgu regionalnym, ograniczono jednostki organizacyjne, na których się kształcą ktoranci tych, które mają siedzibę na terenie województwa wielkopolskiego. 2. Doktoranci muszą się kształcić na kierunkach uznanych za strategiczne z punktu widzenia rozwoju Wielkopolski: genetyka roślin i człowieka, biotechnologia żywności i śrowiska, maszyny i urządzenia, motoryzacja i komunikacja, przetwórstwo artykułów spożywczych, społeczeństwo informacyjne, elektroniczna gospodarka, chemia, tworzywa sztuczne, wyroby gumowe, przetwórstwo surowców niemetalicznych, optyka, informatyka i telekomunikacja, farmaceutka, buwnictwo, ochrona śrowiska i energetyka (m.in. odnawialne źródła energii, techniki energooszczędne), kultura. Projekt wspiera rozwój regionu inwestując w dziedziny strategiczne dla Wielkopolski. Efekty pracy ktorantów zostaną przedstawione przedsiębiorcom wielkopolskim w celu wykorzystania badań naukowych w praktyce. 3. Doktoranci nie mogą prowadzić własnej działalności gospodarczej w zakresie odpowiadającym przedmiotowi badań prowadzonych w związku z rozpoczęciem bądź kontynuacją nauki na studiach ktoranckich. Wsparcie jest kierowane ktorantów w celu wzmocnienia transferu wiedzy i innowacji pomiędzy naukowcami a przedsiębiorcami na poziomie regionalnym, a nie w celu wzmocnienia prywatnej działalności. Projekty, których realizacja będzie kontynuowana w 202 r. B. PROJEKT REALIZOWANY W TRYBIE SYSTEMOWYM Nr umowy z KSI i tytuł projektu Beneficjent systemowy POKL / Wsparcie stypendialne dla ktorantów na kierunkach uznanych za strategiczne z punktu widzenia rozwoju Wielkopolski Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Okres realizacji projektu Kwota poniesionych/planowanych wydatków w projekcie w latach ,00 PLN (450,00 PLN) w roku ,00 ( ,00 PLN) ogółem w projekcie ,00 ( ,00 PLN) 7

18 INFORMACJE NA TEMAT WDRAŻANIA PRIORYTETU VIII Nr Działania / Poddziałania LP. E.. Konkursu Typ konkursu E. PROJEKTY WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ E. Projekty współpracy ponadnarowej wdrażane w trybie konkursowym Planowany termin ogłoszenia konkursu Otwarty Zamknięty x Działanie 8./Poddziałanie 8..3 I kw. II kw. III kw. IV kw. x Planowana alokacja ,00 PLN kontraktacja nastąpi w ramach alokacji z Poddziałania Typ/typy projektów (operacji) przewidziane realizacji w ramach konkursu Forma/y działań kwalifikowanych w ramach współpracy Wyodrębnione projekty współpracy ponadnarowej Szczegółowe kryteria wyboru projektów. Promowanie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, w szczególności w odniesieniu lokalnego rynku pracy, warunków pracy pracowników i śrowiska naturalnego.. Organizowanie konferencji, seminariów, warsztatów i spotkań 2. Przygotowanie, tłumaczenia i wydawanie publikacji, opracowań, raportów 3. Adaptowanie rozwiązań wypracowywanych w innym kraju 4. Doradztwo, wymiana pracowników, staże, wizyty studyjne 5. Wypracowywanie nowych rozwiązań NIE Kryteria stępu typu/ów projektów (nr) typu/ów projektów (nr) typu/ów projektów (nr) typu/ów projektów (nr) typu/ów projektów (nr) Projekty z komponentem ponadnarowym. Okres realizacji projektu trwa nie dłużej niż 30 czerwca 205 roku, a planowany termin rozpoczęcia realizacji projektu przypada najpóźniej na trzeci kwartał 203 roku. Wyeliminowanie ryzyka niepowodzenia realizacji projektu pozwoli Beneficjentom na precyzyjne zaplanowanie przedsięwzięć, co wpłynie na typu/ów projektów zwiększenie efektywności oraz (nr) sprawne rozliczenie finansowe wdrażanych projektów. TAK 8

19 2. Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie zwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu) na terenie województwa wielkopolskiego z możliwością ustępnienia pełnej kumentacji wdrażanego projektu oraz zapewniające uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu. Zapewnienie Beneficjentom ostatecznym łatwego stępu świadczonego wsparcia oraz lepsza koordynacja działań. typu/ów projektów (nr) 3. Projekt jest skierowany grup celowych z obszaru województwa wielkopolskiego (w przypadku osób fizycznych uczą się, pracują lub zamieszkują one na obszarze województwa wielkopolskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, w przypadku innych podmiotów posiadają one jednostkę organizacyjną na obszarze województwa wielkopolskiego). Biorąc pod uwagę regionalny charakter Priorytetu, Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zawęził grupę celową podmiotów i osób z terenu województwa wielkopolskiego. Wsparcie osób oraz podmiotów z terenu Wielkopolski pozwoli zwiększyć konkurencyjność regionu. Kryteria strategiczne. Projekt zakłada adaptowanie rozwiązań wypracowanych w innym kraju lub/oraz wypracowywanie nowych rozwiązań. Realizacja projektów zakładających spełnienie powyższego kryterium przyczyni się skuteczniejszej oraz efektywniejszej realizacji projektów ponadnarowych. typu/ów projektów (nr) WAGA 5 typu/ów projektów (nr) 9

Plan działania na lata 2014 2015

Plan działania na lata 2014 2015 Plan działania na lata 204 205 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu VIII. Regionalne kadry gospodarki Województwo świętokrzyskie Instytucja

Bardziej szczegółowo

Plan Działania na lata 2007-2008 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. PRIORYTET VIII Regionalne kadry gospodarki

Plan Działania na lata 2007-2008 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. PRIORYTET VIII Regionalne kadry gospodarki Załącznik nr 1 do Uchwały nr 662/08 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 22 lipca 2008 r. Plan Działania na lata 2007-2008 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki PRIORYTET VIII Regionalne kadry gospodarki

Bardziej szczegółowo

Plan działania na rok 2011

Plan działania na rok 2011 Plan działania na rok 2011 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ VIII. Regionalne kadry gospodarki

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja konkursowa Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Dokumentacja konkursowa Program Operacyjny Kapitał Ludzki Dokumentacja konkursowa Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.2 Transfer wiedzy Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Wprowadzenie

Wprowadzenie. Wprowadzenie Wydanie II uzupełnione ISBN 978-83-7633-052-5 Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

KAPITAŁ LUDZKI w Wielkopolsce

KAPITAŁ LUDZKI w Wielkopolsce KAPITAŁ LUDZKI w Wielkopolsce nr 3/2012 Człowiek - najlepsza inwestycja Kształcenie ustawiczne Rozpoczęcie działalności gospodarczej wsparcie w ramach PO KL Samorząd Województwa Wielkopolskiego Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

Korekta sprawozdania z realizacji Działania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Korekta sprawozdania z realizacji Działania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Korekta sprawozdania z realizacji Działania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Rodzaj sprawozdania A. Sprawozdanie okresowe B. Sprawozdanie roczne x C. Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 57/1240/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 22 maja 2015 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne. Środa z Funduszami dla przedsiębiorców na szkolenia. Częstochowa, 5 sierpnia 2015 r.

Spotkanie informacyjne. Środa z Funduszami dla przedsiębiorców na szkolenia. Częstochowa, 5 sierpnia 2015 r. Spotkanie informacyjne Środa z Funduszami dla przedsiębiorców na szkolenia Częstochowa, 5 sierpnia 2015 r. PUNKTY INFORMACYJNE FUNDUSZY EUROPEJSKICH ogólnopolska sieć informacyjna, stworzona oraz koordynowana

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Dokumentacja konkursowa

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Dokumentacja konkursowa Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Dokumentacja konkursowa Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN DZIAŁANIA PO WER

ROCZNY PLAN DZIAŁANIA PO WER ROCZNY PLAN DZIAŁANIA PO WER PLAN DZIAŁANIA NA ROK 2015 INFORMACJE O INSTYTUCJI OPRACOWUJĄCEJ PLAN DZIAŁANIA Numer i nazwa osi priorytetowej Instytucja Adres korespondencyjny Telefon Faks E-mail Dane kontaktowe

Bardziej szczegółowo

PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM

PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM Pytanie nr 1: Czy istnieje możliwość w ramach projektu na zakup materiałów o wartości przewyższającej 3 500 zł zaliczanych do środków trwałych? Istnieje

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata 2014-2015

Plan działania na lata 2014-2015 Plan działania na lata 2014-2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ II. Rozwój zasobów ludzkich

Bardziej szczegółowo

ŁÓDZKI. Kapitał. Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki. K a p i t a ł L u d z k i r o z p ę d z a Ł ó d z k i e

ŁÓDZKI. Kapitał. Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki. K a p i t a ł L u d z k i r o z p ę d z a Ł ó d z k i e ŁÓDZKI K a p i t a ł L u d z k i r o z p ę d z a Ł ó d z k i e Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Realizacja działań Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie łódzkim w

Bardziej szczegółowo

nr 22 czerwiec 2013 EFS 2014-2020 Mikropożyczki Transmisje on-line

nr 22 czerwiec 2013 EFS 2014-2020 Mikropożyczki Transmisje on-line nr 22 czerwiec 2013 EFS 2014-2020 Mikropożyczki Transmisje on-line Każdy z nas przeżył w swoim życiu etap, w którym coś dobiega końca i rozpoczyna się coś nowego, jeszcze nieznanego, wymagającego specjalnego

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ

WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ dla Beneficjentów (Projektodawców) i uczestników projektu ubiegających się o wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie wielkopolskim (dotyczące

Bardziej szczegółowo

nr 8 grudzień 2009 NOWE WYTYCZNE W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 ZMIANA INSTYTUCJI DOKONUJĄCEJ PŁATNOŚCI W RAMACH PO KL PLANY DZIAŁANIA NA 2010 ROK

nr 8 grudzień 2009 NOWE WYTYCZNE W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 ZMIANA INSTYTUCJI DOKONUJĄCEJ PŁATNOŚCI W RAMACH PO KL PLANY DZIAŁANIA NA 2010 ROK nr 8 grudzień 2009 NOWE WYTYCZNE W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 ZMIANA INSTYTUCJI DOKONUJĄCEJ PŁATNOŚCI W RAMACH PO KL PLANY DZIAŁANIA NA 2010 ROK STAN WDRAŻANIA PO KL NA PODKARPACIU DOBRE PRAKTYKI PO KL AKTUALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Świętokrzyski Plan Działań. na Rzecz Zatrudnienia. na rok 2014

Świętokrzyski Plan Działań. na Rzecz Zatrudnienia. na rok 2014 WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY w KIELCACH Świętokrzyski Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2014 przyjęty przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego uchwałą nr 2590/14 z dnia 13 marca 2014 roku. Kielce, luty

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRIORYTETÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007 2013

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRIORYTETÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007 2013 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRIORYTETÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007 2013 Warszawa, 1 marca 2015 r. SPIS TREŚCI I. INFORMACJE NA TEMAT PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI... 6 1. STATUS DOKUMENTU...

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA MAZOWSZA ZMIANY W KWALIFIKOWALNOŚCI WYDATKÓW W 2013 ROKU

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA MAZOWSZA ZMIANY W KWALIFIKOWALNOŚCI WYDATKÓW W 2013 ROKU NR 1/2013 FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA MAZOWSZA ZMIANY W KWALIFIKOWALNOŚCI WYDATKÓW W 2013 ROKU ROZWÓJ PRACOWNIKÓW I PRZEDSIĘBIORSTW ODPOWIEDZIĄ NA ZMIANY ZACHODZĄCE NA RYNKU INNOWACYJNOŚĆ I PONADNARODOWOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 Dokument opracowany na podstawie Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

KAPITAŁ LUDZKI w Wielkopolsce

KAPITAŁ LUDZKI w Wielkopolsce KAPITAŁ LUDZKI w Wielkopolsce Człowiek - najlepsza inwestycja Realizacja projektów innowacyjnych w województwie wielkopolskim Plenerowe Punkty Informacyjne Europejskiego Funduszu Społecznego 2012 Samorząd

Bardziej szczegółowo

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Zielona Góra, marzec 2015 rok Spis treści 1. Opis Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 oraz głównych

Bardziej szczegółowo

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.)

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Programy Pomocowe - potencjalne źródła finansowania projektów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Opracowanie: Mgr Malwina Łańcuchowska Mgr inż. Mateusz Szymczyk Dział Programów

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Wersja nr 2 Zielona Góra, sierpień 2015 rok Spis treści Opis Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 oraz głównych

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu NA PROJEKTY W RAMACH GWARANCJI DLA MŁODZIEŻY

Regulamin konkursu NA PROJEKTY W RAMACH GWARANCJI DLA MŁODZIEŻY Regulamin konkursu NR POWR.01.02.02-IP.15-12-002/15 NA PROJEKTY W RAMACH GWARANCJI DLA MŁODZIEŻY W RAMACH OSI PRIORYTETOWEJ I OSOBY MŁODE NA RYNKU PRACY PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Działania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Sprawozdanie z realizacji Działania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Sprawozdanie z realizacji Działania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 1 I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Rodzaj sprawozdania (należy wstawić znak x w kratce obok jednej z opcji od A do C)

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja konkursowa. Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Dokumentacja konkursowa. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Dokumentacja konkursowa Samorząd Województwa Pomorskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki

Bardziej szczegółowo

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Regionalne kadry gospodarki. Działanie 8.2 Transfer wiedzy. Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Regionalne kadry gospodarki. Działanie 8.2 Transfer wiedzy. Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Dokumentacja konkursowa Priorytet VIII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.2 Transfer wiedzy Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia. w Województwie Wielkopolskim. na 2014 rok

Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia. w Województwie Wielkopolskim. na 2014 rok Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia w Województwie Wielkopolskim na 2014 rok 2 Spis treści I. Wprowadzenie... 6 II. Wyzwania wielkopolskiego rynku pracy w 2014 roku... 8 III. Zarządzanie oraz prowadzenie

Bardziej szczegółowo