KARTA DZIAŁANIA 8.1. Poddziałanie 8.1.1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KARTA DZIAŁANIA 8.1. Poddziałanie 8.1.1"

Transkrypt

1 KARTA DZIAŁANIA 8. Poddziałanie 8.. LP. Konkursu: Typ konkursu A. Planowana alokacja Typ/typy projektów (operacji) przewidziane realizacji w ramach konkursu Szczegółowe kryteria wyboru projektów Planowany termin ogłoszenia IV I kw. x II kw. III kw. konkursu kw. Otwarty x Zamknięty ,00 PLN, w tym wyodrębniona pula środków w wysokości ,00 PLN przeznaczona na projekty na rzecz zrównoważonego rozwoju i zielonych miejsc pracy w PO KL.. Ogólne i specjalistyczne szkolenia i/lub radztwo związane ze szkoleniami dla kadr zarządzających i pracowników 2 mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP) w zakresie zgodnym ze zdiagnozowanymi potrzebami przedsiębiorstw i formie odpowiadającej możliwościom organizacyjno technicznym przedsiębiorstwa 3 ; 2. Doradztwo dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP), w tym dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą 4. Kryteria stępu. Okres realizacji projektu trwa nie dłużej niż 30 czerwca 205 roku, a planowany termin rozpoczęcia realizacji projektu przypada najpóźniej na pierwszy kwartał 203 roku. Wyeliminowanie ryzyka niepowodzenia realizacji projektu pozwoli Beneficjentom na precyzyjne zaplanowanie przedsięwzięć, co wpłynie na zwiększenie efektywności oraz sprawne rozliczenie finansowe wdrażanych projektów. 2. Maksymalna wartość projektu wynosi 5 mln PLN.,2 Projekty nie mogą obejmować szkoleń obowiązkowych, wymaganych przepisami prawa powszechnie obowiązującego (np. z zakresu BHP) tj. niekwalifikowane ze środków EFS są szkolenia, które tyczą okresowego potwierdzania kwalifikacji na danym stanowisku pracy by nie stracić uprawnień wykonywania zawodu bez względu na fakt czy obowiązek finansowania takiego szkolenia spoczywa na pracodawcy czy pracowniku. 2 Ilekroć w Priorytecie VIII jest mowa o pracowniku (w odniesieniu projektów objętych pomocą publiczną) należy przez tą definicję rozumieć: a) pracownika w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 998 r. Nr 2, poz. 94. z późn. zm.), b) właściciela, pełniącego funkcje kierownicze, c) wspólnika, w tym partnera prowadzącego regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiącego z niego korzyści finansowe. 3 W przypadku szkoleń adresowanych pracowników wykonujących pracę u przedsiębiorców, którzy stali się zagrożeni (w rozumieniu Komunikatu Komisji Tymczasowe wspólnotowe ramy prawne w zakresie pomocy państwa ułatwiające stęp finansowania w bie kryzysu finansowego i gospodarczego 2009/C 83/0) po dniu lipca 2008 r., uczestnikom projektu może być przyznany datek szkoleniowy w wysokości nieprzekraczającej 4,00 PLN brutto za godzinę uczestnictwa w szkoleniu. 4 Beneficjent wsparcia zobowiązany jest starczenia przed podpisaniem umowy o finansowanie projektu oświadczenia o nieotrzymaniu pomocy z innych programów operacyjnych w odniesieniu tych samych wydatków kwalifikowalnych związanych z danym projektem. Z wsparcia w ramach tego Poddziałania wykluczeni są uczestnicy Działania 6.2 lub Poddziałania 8..2, którzy otrzymali wsparcie pomostowe, czego wodem jest oświadczenie złożone przed przystąpieniem projektu.

2 Ograniczenie wartości projektów 5 mln przyczyni się efektywniejszego wykorzystania środków w regionie poprzez zrealizowanie większej liczby projektów będących odpowiedzią na zdiagnozowane potrzeby regionu oraz umożliwi również ograniczenie przypadków, w których zakres merytoryczno finansowy projektu znacznie przewyższa możliwości organizacyjne Projektodawcy. 3. Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie zwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu) na terenie województwa wielkopolskiego z możliwością ustępnienia pełnej kumentacji wdrażanego projektu oraz zapewniające uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu. Zapewnienie Beneficjentom ostatecznym łatwego stępu świadczonego wsparcia oraz lepsza koordynacja działań. 4. Projektodawca składa nie więcej niż dwa wnioski o finansowanie projektu w ramach danej rundy konkursowej. Kryterium w przedmiotowym brzmieniu odnosi się wyłącznie występowania danego podmiotu w charakterze beneficjenta, a nie partnera. Oznacza to, ze niezależnie od maksymalnie dwóch wniosków, w których dany podmiot występuje w charakterze beneficjenta, może występować w innych wnioskach złożonych w tym samym konkursie w charakterze partnera. W przypadku złożenia więcej niż dwóch wniosków przez jednego projektodawcę IOK odrzuca wszystkie złożone w odpowiedzi na konkurs wnioski, w związku z niespełnieniem przez Beneficjenta kryterium stępu. W przypadku wycofania jednego lub obydwu wniosków o finansowanie projektodawca ma prawo złożyć kolejny wniosek /kolejne dwa wnioski. W przypadku odrzucenia wniosku lub obydwu wniosków na etapie oceny formalnej lub merytorycznej i negatywnego wyniku ewentualnej procedury odwoławczej projektodawca ma prawo ponownego złożenia kolejnego wniosku/kolejnych dwóch wniosków włącznie w przypadku konkursów otwartych. Ocena spełnienia powyższego kryterium będzie konywana w oparciu o Lokalny System Informatyczny. 5. Projekt jest skierowany grup celowych z obszaru województwa wielkopolskiego (w przypadku osób fizycznych uczą się, pracują lub zamieszkują one na obszarze województwa wielkopolskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, w przypadku innych podmiotów posiadają one jednostkę organizacyjną na obszarze województwa wielkopolskiego). Biorąc pod uwagę regionalny charakter Priorytetu, Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zawęził grupę celową podmiotów i osób z terenu województwa wielkopolskiego. Wsparcie osób oraz podmiotów z terenu Wielkopolski pozwoli zwiększyć konkurencyjność regionu.,2,2,2,2 2

3 6. Grupę celową projektu stanowią w 00% pracownicy (w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 974 r. Kodeks pracy) oraz przedsiębiorcy (w tym osoby fizyczne prowadzące jednoosobowa działalność gospodarczą) prowadzący działalność w następujących branżach określonych przez WUP w Poznaniu jako kluczowe dla rozwoju województwa wielkopolskiego, zgodnie z sekcjami PKD 2007: rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo, rybactwo; górnictwo i wybywanie; przetwórstwo przemysłowe; buwnictwo; handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochowych (włączając motocykle); transport i gospodarka magazynowa; działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi; informacja i komunikacja; działalność finansowa i ubezpieczeniowa; działalność związana z obsługą rynku nieruchomości; opieka zdrowotna i pomoc społeczna; działalność profesjonalna, naukowa i techniczna. Kryterium nie tyczy wyodrębnionej puli środków przeznaczonej na projekty na rzecz zrównoważonego rozwoju i zielonych miejsc pracy w PO KL. Mając na uwadze konieczność pasowania potrzeb szkoleniowych specyfiki oraz kierunków rozwojowych regionu Wielkopolski oraz z uwagi na współorganizację przez Poznań EURO 202 ukierunkowano wsparcie branż gospodarki regionalnej o dużym potencjale rozwoju, które uznano za kluczowe dla rozwoju województwa wielkopolskiego. Ww. branże zostały określone na podstawie badania Zidentyfikowanie branż kluczowych dla rozwoju Wielkopolski przeprowadzonego w ramach projektu systemowego Regionalne Sieci Innowacji i Promocja Innowacji w Regionie. 7. Kryterium dla wyodrębnionej puli środków w wysokości ,00 PLN: Projekt obejmuje szkolenia o następującej formie i tematyce: - kursy zawowe dla dekarzy, elektryków i hydraulików w zakresie fotowoltaiki, - szkolenia dla elektryków i mechatroników w zakresie buwy i serwisu urządzeń wiatrowych, - szkolenia dla instalatorów urządzeń służących pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych, - szkolenia z proekologicznych rozwiązań w zakresie: systemów grzewczych i elektrycznych, systemów opartych na odnawialnych źródłach energii i biopaliwach, zaopatrzenia w wodę, oczyszczania ścieków, oszczędzania energii, odpadów. Badanie OECD Zatrudnienie i rozwój lokalny w kontekście zmian klimatycznych przeprowadzone na zlecenie Instytucji Zarządzającej wykazało, iż należy skoncentrować działania prowadzone na rzecz zrównoważonego rozwoju. Biorąc pod uwagę powyższe, Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu postanowił wyodrębnić pulę środków w ramach konkursu obejmującego tematykę szkoleń skierowaną dla zielonych miejsc pracy.,2 przetwarzania 8. Kryterium dla wyodrębnionej puli środków w wysokości ,00 PLN: Grupę celową projektu stanowią: - osoby zatrudnione w branży buwlanej oraz architekci, a prowadzone radztwo lub szkolenia tyczy systemów ciepleń, wentylacji, pozyskiwania energii słonecznej i wiatrowej, wykorzystywania surowców wtórnych w procesie buwania, audytu energetycznego lub ekologicznego, - osoby zatrudnione w branży turystycznej a prowadzone radztwo lub szkolenia tyczą ekoturystyki, turystyki przyrodniczej i kulturowej, audytu ekologicznego, - osoby zatrudnione w branży energetycznej a prowadzone radztwo lub szkolenia tyczą: pozyskiwania energii słonecznej, wiatrowej, wodnej, geotermalnej, z biomasy, audytu energetycznego lub ekologicznego, - szkolenie trenerów z zakresu gospodarki niskoemisyjnej i korzyści z wprowadzania rozwiązań ekologicznych. 3

4 Badanie OECD Zatrudnienie i rozwój lokalny w kontekście zmian klimatycznych przeprowadzone na zlecenie Instytucji Zarządzającej wykazało, iż należy skoncentrować działania prowadzone na rzecz zrównoważonego rozwoju. Biorąc pod uwagę powyższe, Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu postanowił wyodrębnić pulę środków w ramach konkursu skierowanego określonej w przedmiotowym kryterium grupy celowej. Kryteria strategiczne. Grupę celową projektu stanowią w 00 % osoby w wieku Kryterium nie tyczy wyodrębnionej puli środków przeznaczonej na projekty na rzecz zrównoważonego rozwoju i zielonych miejsc pracy w PO KL. Ze względu na niski wskaźnik zatrudnienia oraz aktywizacji zawowej osób powyżej 50 roku życia premiowane będą projekty mające na celu zwiększenie ich aktywności zawowej. 2. Grupę celową projektu stanowią w minimum 50% osoby z co najwyżej średnim wykształceniem. Kryterium nie tyczy wyodrębnionej puli środków przeznaczonej na projekty na rzecz zrównoważonego rozwoju i zielonych miejsc pracy w PO KL. Z uwagi na niski odsetek w kształceniu pozaszkolnym osób z niskim wykształceniem oraz fakt, iż znaczącym czynnikiem determinującym długość okresu pozostawania poza rynkiem pracy stanowi wykształcenie (co trzeci pracownik o niskich kwalifikacjach z wykształceniem gimnazjalnym lub niższym był bezrobotny przez dwa lata lub dłużej, a w Wielkopolsce największą grupę spośród ogółu bezrobotnych stanowią osoby nie posiadające wykształcenia średniego 57,80%)* premiowany będzie udział w projektach osób z wykształceniem co najwyżej średnim. *Biuletyn informacyjny Samorządu Województwa Wielkopolskiego z 200 r. 3. Grupę celową projektu stanowią w minimum 0% osoby niepełnosprawne. Kryterium nie tyczy wyodrębnionej puli środków przeznaczonej na projekty na rzecz zrównoważonego rozwoju i zielonych miejsc pracy w PO KL. Celem wprowadzenia powyższego kryterium jest podniesienie aktywizacji społecznej i zawowej osób niepełnosprawnych w Wielkopolsce. Sytuacja osób niepełnosprawnych na wielkopolskim rynku pracy wymaga szczególnej uwagi instytucji rynku pracy oraz podjęcia kompleksowych działań na rzecz tej grupy. Zgodnie z przeprowadzoną analizą Niepełnosprawni bezrobotni w Wielkopolsce konaną przez WUP Poznań, na wielkopolskim rynku pracy w końcu czerwca 2009 roku w powiatowych urzędach pracy zarejestrowanych było osób niepełnosprawnych. Czynnikami pogłębiającymi tą sytuację jest niski poziom posiadanych kwalifikacji zawowych oraz ich mała aktywność na rynku pracy. WAGA WAGA WAGA 0 pkt. 0 pkt. 0 pkt. 4

5 Projekty, których realizacja będzie kontynuowana w 202 r. B. PROJEKT REALIZOWANY W TRYBIE SYSTEMOWYM Nr umowy z KSI i tytuł projektu POKL / AKADEMIA EURO Beneficjent systemowy PL.202 Sp. z o.o. Okres realizacji projektu Kwota poniesionych/planowanych wydatków w projekcie w latach ,92 PLN (224 4,39 PLN) w roku ,98 PLN (97 80,0 PLN) ogółem w projekcie ,90 PLN (42 95,49 PLN) Poddziałanie 8..2 LP. Konkursu: Typ konkursu A. Planowana alokacja Typ/typy projektów (operacji) przewidziane realizacji w ramach Planowany termin ogłoszenia I kw. II kw. x III kw. IV kw. konkursu Otwarty x Zamknięty 375 8,00 PLN. Szkolenia przekwalifikowujące i usługi radcze w zakresie wyboru nowego zawodu i zbycia nowych umiejętności zawowych (w tym indywidualne plany działań i pomoc w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia) 5. 5 Grupę celową projektów realizowanych w tym typie operacji stanowią: ) osoby odchodzące z rolnictwa lub rybołówstwa (rybactwa) z własnej inicjatywy; 2) pracownicy tylko z inicjatywy pracodawcy (delegowanie); w tym przypadku pracodawca będący przedsiębiorcą, kierujący pracownika na szkolenie jest beneficjentem pomocy publicznej. 5

6 konkursu 2. Szkolenia i radztwo dla przedsiębiorców wspomagające proces zmiany profilu działalności przedsiębiorstwa. Kryteria stępu. Okres realizacji projektu trwa nie dłużej niż 30 czerwca 205 roku, a planowany termin rozpoczęcia realizacji projektu przypada najpóźniej na pierwszy kwartał 203 roku. Wyeliminowanie ryzyka niepowodzenia realizacji projektu pozwoli Beneficjentom na precyzyjne zaplanowanie przedsięwzięć, co wpłynie na zwiększenie efektywności oraz sprawne rozliczenie finansowe wdrażanych,2 projektów. 2. Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie zwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu) na terenie województwa wielkopolskiego z możliwością ustępnienia pełnej kumentacji wdrażanego projektu oraz zapewniające uczestnikom Szczegółowe kryteria wyboru projektów projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu. Zapewnienie Beneficjentom ostatecznym łatwego stępu świadczonego wsparcia oraz lepsza koordynacja działań. 3. Projektodawca składa nie więcej niż dwa wnioski o finansowanie projektu w ramach danej rundy konkursowej. Kryterium w przedmiotowym brzmieniu odnosi się wyłącznie występowania danego podmiotu w charakterze beneficjenta, a nie partnera. Oznacza to, ze niezależnie od maksymalnie dwóch wniosków, w których dany podmiot występuje w charakterze beneficjenta, może występować w innych wnioskach złożonych w tym samym konkursie w charakterze partnera. W przypadku złożenia więcej niż dwóch wniosków przez jednego projektodawcę IOK odrzuca wszystkie złożone w odpowiedzi na konkurs wnioski, w związku z niespełnieniem przez Beneficjenta kryterium stępu. W przypadku wycofania jednego lub obydwu wniosków o finansowanie projektodawca ma prawo złożyć kolejny wniosek /kolejne dwa wnioski. W przypadku odrzucenia wniosku lub obydwu wniosków na etapie oceny formalnej lub merytorycznej i negatywnego wyniku ewentualnej procedury odwoławczej projektodawca ma prawo ponownego złożenia kolejnego wniosku/kolejnych dwóch wniosków włącznie w przypadku konkursów otwartych. Ocena spełnienia powyższego kryterium będzie konywana w oparciu o Lokalny System Informatyczny. 4. Grupę celową projektu stanowią w 00,00% wielkopolscy przedsiębiorcy (w tym osoby samozatrudnione) przechodzący procesy modernizacyjne i adaptacyjne i/lub pracownicy wielkopolskich przedsiębiorstw przechodzących procesy modernizacyjne i adaptacyjne (w przypadku osób fizycznych pracują lub zamieszkują one na obszarze województwa wielkopolskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, w przypadku innych podmiotów posiadają one jednostkę organizacyjną na obszarze województwa wielkopolskiego).,2,2 6

7 Niekorzystne warunki spowolnienia gospodarczego znajdują odzwierciedlenie w pogarszającej się sytuacji wielkopolskich przedsiębiorstw, co z kolei determinuje wzrost bezrobocia w regionie. Zgodnie z Planem Działania na Rzecz Zatrudnienia w Województwie Wielkopolskim na rok 200, w roku 2009 wielkopolskie zakłady zwolniły blisko 8 tys. osób. Wprowadzone kryterium pozwoli w większym stopniu stosować kwalifikacje osób tkniętych procesami modernizacyjnymi i adaptacyjnymi potrzeb regionu. Kryteria strategiczne. Grupę celową projektu stanowią w 00 % osoby w wieku 50+. Ze względu na niski wskaźnik zatrudnienia oraz aktywizacji zawowej osób powyżej 50 roku życia premiowane będą projekty mające na celu zwiększenie ich aktywności zawowej. 2. Projekt skierowany jest w co najmniej 50,00 % osób z wykształceniem co najwyżej średnim, które utraciły lub są zagrożone utratą pracy w wyniku restrukturyzacji/modernizacji wielkopolskich przedsiębiorstw. Mając na uwadze fakt, iż osobami zwalnianymi z pracy lub zagrożonymi utratą pracy są w pierwszej kolejności osoby o niskich bądź zdezaktualizowanych kwalifikacjach zawowych premiowane będą projekty skierowane osób z wykształceniem co najwyżej średnim. Zagwarantowanie wsparcia szkoleniowo - radczego pozwoli im w sposób elastyczny przystosować się zmieniających się warunków na wielkopolskim rynku pracy. WAGA WAGA,2 0 pkt. 0 pkt. 7

8 LP. Konkursu: Typ konkursu A.2 Planowana alokacja Typ/typy projektów (operacji) przewidziane realizacji w ramach konkursu Planowany termin ogłoszenia IV I kw. II kw. III kw. x konkursu kw. Otwarty X Zamknięty ,00 PLN. Wsparcie dla osób zwolnionych 6, przewidzianych zwolnienia 7 lub zagrożonych zwolnieniem z pracy 8 z przyczyn tyczących zakładu pracy, realizowane w formie tworzenia i wdrażania programów typu outplacement, obejmujących m.in.: - szkolenia 9 i poradnictwo zawowe (obligatoryjne formy wsparcia przewidziane w ramach projektu), - poradnictwo psychologiczne, - pośrednictwo pracy, - staże i praktyki zawowe przygotowujące podjęcia pracy w nowym zawodzie 0, - subsydiowanie zatrudnienia uczestnika projektu u nowego pracodawcy, - bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających podjąć działalność gospodarczą poprzez zastosowanie następujących instrumentów : a) radztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych założenia i prowadzenia działalności gospodarczej, b) przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości wysokości 40 tys. PLN na osobę 2, 6 Dotyczy pozostających bez zatrudnienia osób, które utraciły pracę z przyczyn tyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia projektu. 7 Dotyczy osób, które znajdują się w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn tyczących zakładu pracy. 8 Dotyczy osób zatrudnionych u pracodawcy, który w ciągu ostatnich 2 miesięcy przed przystąpieniem projektu potencjalnego uczestnika konał rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn nietyczących pracowników, zgodnie z przepisami o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn nietyczących pracowników (Dz. U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844, z późn, zm.) lub zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 998 r. Nr. 2, poz. 94, z późn. zm.), w przypadku rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z tych przyczyn u pracodawcy zatrudniającego mniej niż 20 pracowników. 9 W przypadku szkoleń stanowiących element projektu outplacementowego, uczestnikom projektu będących pracownikami może być przyznany datek szkoleniowy w wysokości nieprzekraczającej 4,00 PLN brutto za godzinę uczestnictwa w szkoleniu. Osobom pozostającym bez zatrudnienia uczestniczącym w szkoleniach lub kursach przysługuje stypendium w wysokości nie większej niż 20% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. pkt ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 45, z późn. zm.) pod warunkiem, że liczba godzin szkolenia lub kursu wynosi nie mniej niż 50 godzin miesięcznie w przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin, wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie. 0 Osobom uczestniczącym w stażu lub odbywającym praktyki zawowe przysługuje miesięczne stypendium w wysokości nie większej niż kwota minimalnego wynagrodzenia (właściwa IP/IP2 określi szczegółowe warunki odbywania stażu oraz praktyki zawowej, biorąc pod uwagę zapewnienie właściwych warunków nabywania umiejętności przez uczestników projektu). Uczestnik projektu ubiegający się o przyznanie finansowe na rozwój przedsiębiorczości zobowiązany jest złożenia oświadczenia o niekorzystaniu równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy, PFRON oraz środków przyznawanych w ramach PO KL, przeznaczonych na pokrycie tych samych wydatków związanych z podjęciem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej. Z otrzymania wsparcia tego rodzaju są wyłączone osoby zarejestrowane w Ewidencji Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sąwym, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub prowadzące działalność na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 2 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia projektu. 2 Beneficjent ma obowiązek monitorowania prawidłowości wydatkowania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości przyznanych uczestnikowi projektu w okresie 2 miesięcy od dnia zarejestrowania działalności gospodarczej. Uczestnik projektu, który otrzymał środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości ma 8

9 Szczegółowe kryteria wyboru projektów c) wsparcie pomostowe udzielane w okresie 6/ 2 miesięcy od dnia zawarcia umowy o udzielenie wsparcia pomostowego, obejmujące finansowe wsparcie pomostowe wypłacane miesięcznie w kwocie nie wyższej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu wypłacenia tacji, połączone z radztwem oraz pomocą w efektywnym wykorzystaniu tacji (wyłącznie dla osób, które rozpoczęły działalność w ramach danego projektu) 3. Kryteria stępu. Okres realizacji projektu trwa nie dłużej niż 30 czerwca 205 roku, a planowany termin rozpoczęcia realizacji projektu przypada najpóźniej na drugi kwartał 203 roku. Wyeliminowanie ryzyka niepowodzenia realizacji projektu pozwoli Beneficjentom na precyzyjne zaplanowanie przedsięwzięć, co wpłynie na zwiększenie efektywności oraz sprawne rozliczenie finansowe wdrażanych projektów. 2. Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie zwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu) na terenie województwa wielkopolskiego z możliwością ustępnienia pełnej kumentacji wdrażanego projektu oraz zapewniające uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu. Zapewnienie Beneficjentom ostatecznym łatwego stępu świadczonego wsparcia oraz lepsza koordynacja działań. 3. Projekt jest skierowany grup celowych z obszaru województwa wielkopolskiego (w przypadku osób fizycznych uczą się, pracują lub zamieszkują one na obszarze województwa wielkopolskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, w przypadku innych podmiotów posiadają one jednostkę organizacyjną na obszarze województwa wielkopolskiego). Biorąc pod uwagę regionalny charakter Priorytetu, Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zawęził grupę celową podmiotów i osób z terenu województwa wielkopolskiego. Wsparcie osób oraz podmiotów z terenu Wielkopolski pozwoli zwiększyć konkurencyjność regionu. 4. Projektodawca składa nie więcej niż dwa wnioski o finansowanie w ramach danej rundy konkursowej. obowiązek konania zwrotu otrzymanych środków wraz z należnymi odsetkami, jeżeli prowadził działalność gospodarczą przez okres krótszy niż 2 miesięcy, albo naruszone zostały inne warunki umowy, w tym zwłaszcza tyczące przeznaczenia tych środków. 3 Podstawowe wsparcie pomostowe przyznawane jest na wniosek uczestnika projektu składany beneficjenta przez okres 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy o udzielenie wsparcia pomostowego. W uzasadnionych przypadkach oraz na wniosek uczestnika projektu składany beneficjenta puszczalne jest przedłużenie wypłaty wsparcia pomostowego przez okres 2 miesięcy od dnia zawarcia umowy o udzielenie wsparcia pomostowego. Beneficjent może w uzasadnionych przypadkach wyrazić zgodę na pokrycie wydatków ponoszonych przez uczestnika projektu w okresie od dnia rejestracji działalności gospodarczej dnia zawarcia umowy o udzielenie wsparcia pomostowego. 9

10 Kryterium w przedmiotowym brzmieniu odnosi się wyłącznie występowania danego podmiotu w charakterze beneficjenta, a nie partnera. Oznacza to, ze niezależnie od maksymalnie dwóch wniosków, w których dany podmiot występuje w charakterze beneficjenta, może występować w innych wnioskach złożonych w tym samym konkursie w charakterze partnera. W przypadku złożenia więcej niż dwóch wniosków przez jednego projektodawcę IOK odrzuca wszystkie złożone w odpowiedzi na konkurs wnioski, w związku z niespełnieniem przez Beneficjenta kryterium stępu. W przypadku wycofania jednego lub obydwu wniosków o finansowanie projektodawca ma prawo złożyć kolejny wniosek /kolejne dwa wnioski. W przypadku odrzucenia wniosku lub obydwu wniosków na etapie oceny formalnej lub merytorycznej i negatywnego wyniku ewentualnej procedury odwoławczej projektodawca ma prawo ponownego złożenia kolejnego wniosku/kolejnych dwóch wniosków włącznie w przypadku konkursów otwartych. Ocena spełnienia powyższego kryterium będzie konywana w oparciu o Lokalny System Informatyczny. 5. Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej uczestników projektu mierzony na zakończenie projektu wynosi co najmniej 50% (uczestnicy, którzy podejmą pracę, rozpoczną prowadzenie działalności gospodarczej lub utrzymają zatrudnienie). Wskaźnik efektywności zawowej ustalono na podstawie wyników badania ewaluacyjnego pt. Badanie osiągniętych wartości wskaźników rezultatu komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Odpowiedni % efektywności zatrudnieniowej zapewnia wysoką wydajność wykorzystania środków przyznanych na realizacje projektu. Wskazanie minimalnego jej poziomu w ramach realizowanych konkursów ma zmobilizować Beneficjentów konania rzeczywistej diagnozy potrzeb tyczących kwalifikacji zawowych z punktu widzenia zatrudnienia u konkretnych pracodawców. Kryteria strategiczne. Projekt outplacementowy jest kompleksowy, tj. zawiera wszystkie instrumenty z zakresu wsparcia zasadniczego (tj. szkolenia i poradnictwo zawowe) oraz co najmniej dwa instrumenty z zakresu wsparcia towarzyszącego Kompleksowość projektów outplacementowych zapewni wyższą skuteczność i efektywność podejmowanych działań. Przyczyni się również ograniczenia negatywnych skutków spowolnienia gospodarczego w dłuższej perspektywie czasowej poprzez podniesienie adaptacyjności pracowników. WAGA 20 pkt. 0

11 Poddziałanie 8..3 LP. Konkursu: Typ konkursu A. Planowana alokacja Typ/typy projektów (operacji) przewidziane realizacji w ramach konkursu Szczegółowe kryteria wyboru projektów Planowany termin ogłoszenia IV I kw. II kw. x III kw. konkursu kw. Otwarty x Zamknięty ,00 PLN. Inicjatywy podejmowane na poziomie lokalnym i regionalnym przez związki pracodawców i związki zawowe, mające na celu zwiększanie zlności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorców, w szczególności w zakresie: - organizacji pracy(a), - form świadczenia pracy (b), - promocji podnoszenia kwalifikacji zawowych (c), - godzenia życia zawowego i prywatnego (d). 2. Promowanie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, w szczególności w odniesieniu lokalnego rynku pracy, warunków pracy pracowników i śrowiska naturalnego. Kryteria stępu. Okres realizacji projektu trwa nie dłużej niż 30 czerwca 205 roku, a planowany termin rozpoczęcia realizacji projektu przypada najpóźniej na pierwszy kwartał 203 roku.

12 Wyeliminowanie ryzyka niepowodzenia realizacji projektu pozwoli Beneficjentom na precyzyjne zaplanowanie przedsięwzięć, co wpłynie na zwiększenie efektywności oraz sprawne rozliczenie finansowe wdrażanych projektów. 2. Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie zwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu) na terenie województwa wielkopolskiego z możliwością ustępnienia pełnej kumentacji wdrażanego projektu oraz zapewniające uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu. Zapewnienie Beneficjentom ostatecznym łatwego stępu świadczonego wsparcia oraz lepsza koordynacja działań. 3. Projekt jest skierowany grup celowych z obszaru województwa wielkopolskiego (w przypadku osób fizycznych uczą się, pracują lub zamieszkują one na obszarze województwa wielkopolskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, w przypadku innych podmiotów posiadają one jednostkę organizacyjną na obszarze województwa wielkopolskiego). Biorąc pod uwagę regionalny charakter Priorytetu, Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zawęził grupę celową podmiotów i osób z terenu województwa wielkopolskiego. Wsparcie osób oraz podmiotów z terenu Wielkopolski pozwoli zwiększyć konkurencyjność regionu. 4. Projektodawca składa nie więcej niż dwa wnioski o finansowanie projektu w ramach danej rundy konkursowej. Kryterium w przedmiotowym brzmieniu odnosi się wyłącznie występowania danego podmiotu w charakterze beneficjenta, a nie partnera. Oznacza to, ze niezależnie od maksymalnie dwóch wniosków, w których dany podmiot występuje w charakterze beneficjenta, może występować w innych wnioskach złożonych w tym samym konkursie w charakterze partnera. W przypadku złożenia więcej niż dwóch wniosków przez jednego projektodawcę IOK odrzuca wszystkie złożone w odpowiedzi na konkurs wnioski, w związku z niespełnieniem przez Beneficjenta kryterium stępu. W przypadku wycofania jednego lub obydwu wniosków o finansowanie projektodawca ma prawo złożyć kolejny wniosek /kolejne dwa wnioski. W przypadku odrzucenia wniosku lub obydwu wniosków na etapie oceny formalnej lub merytorycznej i negatywnego wyniku ewentualnej procedury odwoławczej projektodawca ma prawo ponownego złożenia kolejnego wniosku/kolejnych dwóch wniosków włącznie w przypadku konkursów otwartych. Ocena spełnienia powyższego kryterium będzie konywana w oparciu o Lokalny System Informatyczny.,2,2,2,2 Poddziałanie

13 Projekty, których realizacja rozpocznie się w 202 r. B2. PROJEKT PRZEWIDZIANY DO REALIZACJI W TRYBIE SYSTEMOWYM Planowany tytuł projektu Nr i nazwa celu szczegółowego, w który wpisuje się dany projekt Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw w Wielkopolsce nie tyczy Typ/typy projektów (operacji) przewidziane realizacji w ramach projektu Beneficjent systemowy Czy typ projektu został TAK Jeżeli NIE Staże i szkolenia praktyczne dla: - pracowników przedsiębiorstw w jednostkach naukowych, - pracowników naukowych jednostek naukowych oraz pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych uczelni - w przedsiębiorstwach, Wsparcie dla przedsiębiorstw obejmujące szkolenia i/lub radztwo dla pracowników przedsiębiorstw prowadzone przez (lub z udziałem) pracowników naukowych jednostek naukowych i uczelni ukierunkowane na wdrożenie danych przedsięwzięć innowacyjnych w przedsiębiorstwach Wsparcie współpracy między jednostkami naukowymi a przedsiębiorcami w zakresie innowacji i transferu technologii obejmujące wypracowanie konkretnych efektów wdrożeniowych. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (Departament Gospodarki) w partnerstwie z: instytucjami otoczenia biznesu, jednostkami badawczo-naukowymi, uczelniami wyższymi, przedsiębiorstwami. Dynamiczny rozwój gospodarczy województwa 3

14 przewidziany w SzOP realizacji w trybie systemowym? NIE x należy uzasadnić wielkopolskiego wymaga realizacji polityki innowacyjnej, która ujęta została w Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski na lata Celem projektu Wsparcie współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw w Wielkopolsce jest zwiększenie wpływu wielkopolskiej nauki na rozwój gospodarczy regionu, wzmocnienie potencjału naukowo-gospodarczego i kreacja postaw innowacyjnych. Zgodnie z art. ust. ustawy o samorządzie województwa z 5 czerwca 998 r. jednym z głównych zadań samorządu regionalnego jest podnoszenie poziomu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki. Uchwałą z 24 stycznia 20 r. zatwierdzającą RSI na lata władze województwa wzięły odpowiedzialność za konkretne działania zwiększające powiązania i współpracę B+R i przedsiębiorstw. Dotychczas realizacja tych zobowiązań odbywała się poprzez działania własne i projekty systemowe w ramach Poddziałania Tryb systemowy dla Poddziałania 8.2. pozwoli na osiągnięcie celów zapisanych w RSI, które przyjął na siebie Samorząd jako koordynator polityki innowacji dając gwarancję osiągnięcia rezultatów w wymiarze regionalnym w zakresie: - bezpośredniego, specjalistycznego wsparcia pracowników sfery B+R oraz przedsiębiorców indywidualnych bądź zrzeszonych w inicjatywach klastrowych poprzez szkolenia i radztwo, - buwy sieci współpracy i jej obsługi przez specjalistyczną stronę internetową, - wsparcia brokerskiego dla przedsiębiorców poszukujących współpracy ze sferą B+R, - wzmocnienia rozwoju powiązań w obszarach priorytetowych RSI tj. designu i turystyki oraz upowszechniania konkretnych wdrożeń. Systemowe podejście, w przeciwieństwie trybu konkursowego, pozwoli na starczenie wsparcia w sposób równomierny, spójny i zsynchronizowany z działaniami, które będą realizowane przez Samorząd w ramach zadań własnych oraz innych projektów z udziałem Urzędu Marszałkowskiego. Projekt systemowy pozwoli na tarcie ze wsparciem dla współpracy sfery B+R i gospodarki ośrodków lokalnych, które obecnie podlegają w tym zakresie wykluczeniu, albowiem konkursowi realizatorzy projektów wybierają łatwiejszą drogę, skupiając się na śrowiskach akademickich metropolii. Doświadczenia zachodnich regionów o wysoko konkurencyjnej gospodarce wskazują na potencjał tkwiący w subregionalnych śrowiskach, w których częstym zjawiskiem jest powstawanie specjalizowanych ośrodków naukowo-badawczych, blisko związanych z lokalnym biznesem. Dodatkowym atutem projektu systemowego jest możliwość jego realizacji w partnerstwach z kluczowymi instytucjami naukowymi i gospodarczymi Wielkopolski co gwarantuje profesjonalizm i wysoką efektywność uzyskanych rezultatów dla wszystkich beneficjentów w województwie, a nie tylko tych, zgromadzonych w silnych ośrodkach akademickich. Okres realizacji projektu r r. Kwota planowanych wydatków w projekcie 4

15 w roku ,00 PLN ( ,00 PLN) ogółem w projekcie ,00 PLN ( ,40 PLN) Rezultaty (wskaźniki pomiaru celów projektu) planowane osiągnięcia w ramach projektu Rezultaty twarde w roku jednomiesięcznych staży dla pracowników przedsiębiorstw w jednostkach naukowych, - 40 trzymiesięcznych staży pracowników konkretnych jednostek naukowo-badawczych w przedsiębiorstwach, - 5 voucherów wiedzy dla przedsiębiorstw na finansowanie przeprowadzenia badań, radztwa lub konsultacji w instytucji naukowej, - 5 voucherów dla inicjatyw klastrowych na finansowanie specjalistycznego radztwa i szkoleń w zakresie podnoszenia jakości i efektywności współpracy sieciowej, - realizacja edycji Konkursu i-wielkopolska - Innowacyjni dla Wielkopolski, - 20 porad brokerów innowacji działających w ramach Instytutu Zarządzania Innowacją, - prowadzenie specjalistycznej internetowej platformy wymiany informacji pomiędzy sferą naukową i przedsiębiorstwami min wejść na stronę, - min 2 artykuły internetowe o konkretnych wdrożeniach projektów innowacyjnych w Wielkopolsce, - utworzenie bazy danych przedsiębiorstw i sfery nauki w obszarach design i turystyki, - 3 sesji coachingowych adresowanych przedsiębiorstw i preinkubowanych (Wielkopolski Preinkubator) prowadzonych przez przedstawicieli nauki w obszarach design management i skonałości zarządzania, - realizacja edycji Światowych Dni Innowacji jako imprezy upowszechniającej wdrożenia innowacyjnej współpracy sektora B+R z przedsiębiorstwami, ogółem w projekcie - 30 jednomiesięcznych staży dla pracowników przedsiębiorstw w jednostkach naukowych, - 20 trzymiesięcznych staży pracowników konkretnych jednostek naukowo-badawczych w przedsiębiorstwach, - 55 voucherów wiedzy dla przedsiębiorstw na finansowanie przeprowadzenia badań, radztwa lub konsultacji w instytucji naukowej, - 7 voucherów dla inicjatyw klastrowych na finansowanie specjalistycznego radztwa i szkoleń w zakresie podnoszenia jakości i efektywności współpracy sieciowej, - realizacja 3 edycji Konkursu i-wielkopolska - Innowacyjni dla Wielkopolski, - 70 porad brokerów innowacji działających w ramach Instytutu Zarządzania Innowacją, - prowadzenie specjalistycznej internetowej platformy wymiany informacji pomiędzy sferą naukową i przedsiębiorstwami min wejść na stronę, - min 7 artykułów internetowe o konkretnych wdrożeniach projektów innowacyjnych w Wielkopolsce, - utworzenie bazy danych przedsiębiorstw i sfery nauki w obszarach design i turystyki, - 44 sesji coachingowych adresowanych przedsiębiorstw i preinkubowanych (Wielkopolski Preinkubator) prowadzonych przez przedstawicieli nauki w obszarach design management i skonałości zarządzania, - realizacja 4 edycji Światowych Dni Innowacji jako imprezy upowszechniającej wdrożenia innowacyjnej współpracy sektora B+R z przedsiębiorstwami, Rezultaty miękkie w roku zacieśnienie współpracy między naukowcami i przedsiębiorstwami, - wykorzystanie potencjału wielkopolskich jednostek naukowych w rozwoju społeczno gospodarczym regionu, - stosowanie prowadzonych badań naukowych potrzeb przedsiębiorstw, - podniesienie świamości przedsiębiorstw w zakresie korzyści współpracy ze sferą B+R, - promowanie przykładów udanej współpracy instytucji naukowych z przedsiębiorstwami, - zwiększenie świamości o osiągnięciach w sferze współpracy pomiędzy B+R i gospodarką wielkopolską w regionie i poza nim, - promocja Wielkopolski jako regionu innowacyjnego. ogółem w projekcie - zacieśnienie współpracy między naukowcami i przedsiębiorstwami, - wykorzystanie potencjału wielkopolskich jednostek naukowych w rozwoju społeczno gospodarczym regionu, - stosowanie prowadzonych badań naukowych potrzeb przedsiębiorstw, - podniesienie świamości przedsiębiorstw w zakresie korzyści współpracy ze sferą B+R, - promowanie przykładów udanej współpracy instytucji naukowych z przedsiębiorstwami, - zwiększenie świamości o osiągnięciach w sferze współpracy pomiędzy B+R i gospodarką wielkopolską w regionie i poza nim, - promocja Wielkopolski jako regionu innowacyjnego. 5

16 Szczegółowe kryteria wyboru projektów Poddziałanie nie tyczy Kryteria stępu Projekty, których realizacja rozpocznie się w 202 r. Planowany tytuł projektu B2. PROJEKT PRZEWIDZIANY DO REALIZACJI W TRYBIE SYSTEMOWYM Wsparcie stypendialne dla ktorantów na kierunkach uznanych za strategiczne z punktu widzenia rozwoju Wielkopolski Nr i nazwa celu szczegółowego, w który wpisuje się dany projekt Wsparcie stypendialne dla ktorantów na kierunkach uznanych za strategiczne z punktu widzenia rozwoju Wielkopolski Typ/typy projektów (operacji) przewidziane realizacji w ramach projektu Beneficjent systemowy Czy typ projektu został przewidziany w SzOP realizacji w trybie systemowym? TAK x Jeżeli NIE należy NIE uzasadnić Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Okres realizacji projektu Kwota planowanych wydatków w projekcie w roku ,00 PLN (450,00 PLN) ogółem w projekcie ,00 PLN ( ,00 PLN) Rezultaty (wskaźniki pomiaru celów projektu) planowane osiągnięcia w ramach projektu w roku 202 ogółem w projekcie - podniesienie poziomu innowacyjności w regionie dzięki wsparciu prac naukowych z dziedzin strategicznych z punktu widzenia rozwoju regionu w opinii 60% osób, - poprawa warunków sprzyjających prowadzeniu pracy badawczej u nie mniej niż 90% osób, - zwiększenie zainteresowania przedsiębiorców współpracą z jednostkami naukowymi w celu wykorzystania badań naukowych w praktyce w opinii 20% osób, - zwiększenie szans na ukończenie pracy ktorskiej u nie mniej niż 50% osób, - liczba ktorantów, którzy otrzymali stypendia naukowe 00 osób, 6

17 - liczba ktorantów, którzy w ciągu 6 miesięcy od jego zakończenia uzyskają tytuł naukowy ktora 0 osób, Szczegółowe kryteria wyboru projektów - upowszechnienie idei wyników badań wśród 20 pracodawców województwa wielkopolskiego. Kryteria stępu. Grupą celową są absolwenci szkół wyższych, którzy rozpoczynają lub kontynuują naukę na studiach ktoranckich w szkole wyższej lub innej jednostce organizacyjnej, której jednym z celów statutowych jest prowadzenie badań, posiadającej uprawnienia nadawania stopnia ktora, a także mającej siedzibę na terenie województwa wielkopolskiego lub wszczęli przewód ktorski w takiej jednostce. Stypendia przeznaczone są dla ktorantów zgodnie z Działaniem 8.2. W związku z tym, iż jest to projekt o zasięgu regionalnym, ograniczono jednostki organizacyjne, na których się kształcą ktoranci tych, które mają siedzibę na terenie województwa wielkopolskiego. 2. Doktoranci muszą się kształcić na kierunkach uznanych za strategiczne z punktu widzenia rozwoju Wielkopolski: genetyka roślin i człowieka, biotechnologia żywności i śrowiska, maszyny i urządzenia, motoryzacja i komunikacja, przetwórstwo artykułów spożywczych, społeczeństwo informacyjne, elektroniczna gospodarka, chemia, tworzywa sztuczne, wyroby gumowe, przetwórstwo surowców niemetalicznych, optyka, informatyka i telekomunikacja, farmaceutka, buwnictwo, ochrona śrowiska i energetyka (m.in. odnawialne źródła energii, techniki energooszczędne), kultura. Projekt wspiera rozwój regionu inwestując w dziedziny strategiczne dla Wielkopolski. Efekty pracy ktorantów zostaną przedstawione przedsiębiorcom wielkopolskim w celu wykorzystania badań naukowych w praktyce. 3. Doktoranci nie mogą prowadzić własnej działalności gospodarczej w zakresie odpowiadającym przedmiotowi badań prowadzonych w związku z rozpoczęciem bądź kontynuacją nauki na studiach ktoranckich. Wsparcie jest kierowane ktorantów w celu wzmocnienia transferu wiedzy i innowacji pomiędzy naukowcami a przedsiębiorcami na poziomie regionalnym, a nie w celu wzmocnienia prywatnej działalności. Projekty, których realizacja będzie kontynuowana w 202 r. B. PROJEKT REALIZOWANY W TRYBIE SYSTEMOWYM Nr umowy z KSI i tytuł projektu Beneficjent systemowy POKL / Wsparcie stypendialne dla ktorantów na kierunkach uznanych za strategiczne z punktu widzenia rozwoju Wielkopolski Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Okres realizacji projektu Kwota poniesionych/planowanych wydatków w projekcie w latach ,00 PLN (450,00 PLN) w roku ,00 ( ,00 PLN) ogółem w projekcie ,00 ( ,00 PLN) 7

18 INFORMACJE NA TEMAT WDRAŻANIA PRIORYTETU VIII Nr Działania / Poddziałania LP. E.. Konkursu Typ konkursu E. PROJEKTY WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ E. Projekty współpracy ponadnarowej wdrażane w trybie konkursowym Planowany termin ogłoszenia konkursu Otwarty Zamknięty x Działanie 8./Poddziałanie 8..3 I kw. II kw. III kw. IV kw. x Planowana alokacja ,00 PLN kontraktacja nastąpi w ramach alokacji z Poddziałania Typ/typy projektów (operacji) przewidziane realizacji w ramach konkursu Forma/y działań kwalifikowanych w ramach współpracy Wyodrębnione projekty współpracy ponadnarowej Szczegółowe kryteria wyboru projektów. Promowanie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, w szczególności w odniesieniu lokalnego rynku pracy, warunków pracy pracowników i śrowiska naturalnego.. Organizowanie konferencji, seminariów, warsztatów i spotkań 2. Przygotowanie, tłumaczenia i wydawanie publikacji, opracowań, raportów 3. Adaptowanie rozwiązań wypracowywanych w innym kraju 4. Doradztwo, wymiana pracowników, staże, wizyty studyjne 5. Wypracowywanie nowych rozwiązań NIE Kryteria stępu typu/ów projektów (nr) typu/ów projektów (nr) typu/ów projektów (nr) typu/ów projektów (nr) typu/ów projektów (nr) Projekty z komponentem ponadnarowym. Okres realizacji projektu trwa nie dłużej niż 30 czerwca 205 roku, a planowany termin rozpoczęcia realizacji projektu przypada najpóźniej na trzeci kwartał 203 roku. Wyeliminowanie ryzyka niepowodzenia realizacji projektu pozwoli Beneficjentom na precyzyjne zaplanowanie przedsięwzięć, co wpłynie na typu/ów projektów zwiększenie efektywności oraz (nr) sprawne rozliczenie finansowe wdrażanych projektów. TAK 8

19 2. Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie zwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu) na terenie województwa wielkopolskiego z możliwością ustępnienia pełnej kumentacji wdrażanego projektu oraz zapewniające uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu. Zapewnienie Beneficjentom ostatecznym łatwego stępu świadczonego wsparcia oraz lepsza koordynacja działań. typu/ów projektów (nr) 3. Projekt jest skierowany grup celowych z obszaru województwa wielkopolskiego (w przypadku osób fizycznych uczą się, pracują lub zamieszkują one na obszarze województwa wielkopolskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, w przypadku innych podmiotów posiadają one jednostkę organizacyjną na obszarze województwa wielkopolskiego). Biorąc pod uwagę regionalny charakter Priorytetu, Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zawęził grupę celową podmiotów i osób z terenu województwa wielkopolskiego. Wsparcie osób oraz podmiotów z terenu Wielkopolski pozwoli zwiększyć konkurencyjność regionu. Kryteria strategiczne. Projekt zakłada adaptowanie rozwiązań wypracowanych w innym kraju lub/oraz wypracowywanie nowych rozwiązań. Realizacja projektów zakładających spełnienie powyższego kryterium przyczyni się skuteczniejszej oraz efektywniejszej realizacji projektów ponadnarowych. typu/ów projektów (nr) WAGA 5 typu/ów projektów (nr) 9

Wyciąg z Planu działania na lata 2014-2015 dla Priorytetu VIII KARTA DZIAŁANIA 8.1. Poddziałanie 8.1.2

Wyciąg z Planu działania na lata 2014-2015 dla Priorytetu VIII KARTA DZIAŁANIA 8.1. Poddziałanie 8.1.2 Wyciąg z Planu działania na lata 204-205 dla Priorytetu VIII Poddziałanie 8..2 KARTA DZIAŁANIA 8. LP. Konkursu: A. Planowany termin ogłoszenia konkursu I kw. x II kw. III kw. Typ konkursu Otwarty Zamknięty

Bardziej szczegółowo

projektów będących odpowiedzią na zdiagnozowane potrzeby regionu oraz umożliwi również ograniczenie

projektów będących odpowiedzią na zdiagnozowane potrzeby regionu oraz umożliwi również ograniczenie Poddziałanie 8.. Wyciąg z Planu działania na rok 202 dla Priorytetu VIII KARTA DZIAŁANIA 8. LP. Konkursu: A. Planowany termin ogłoszenia konkursu I kw. x II kw. III kw. IV kw. Otwarty x Typ konkursu Zamknięty

Bardziej szczegółowo

Cel Działania: Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki.

Cel Działania: Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki. Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Cel Działania: Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb

Bardziej szczegółowo

Informacja o planowanych konkursach, projektach systemowych, innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w latach 2014-2015

Informacja o planowanych konkursach, projektach systemowych, innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w latach 2014-2015 Informacja o planowanych konkursach, projektach systemowych, innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w latach 2014-2015 Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Program Operacyjny Kapitał Ludzki Informacja

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata 2014 2015

Plan działania na lata 2014 2015 Plan działania na lata 204 205 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu VIII. Regionalne kadry gospodarki Województwo świętokrzyskie Instytucja

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki - terminarz

Program Operacyjny Kapitał Ludzki - terminarz Program Operacyjny Kapitał Ludzki - terminarz Spis treści VII PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ... 2 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej... 2 VIII REGIONALNE KADRY GOSPODARKI...

Bardziej szczegółowo

Założenia Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach w zakresie wdrażania zadań zawartych w Planach Działań PO KL na rok Kielce, 25 czerwca 2013

Założenia Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach w zakresie wdrażania zadań zawartych w Planach Działań PO KL na rok Kielce, 25 czerwca 2013 Założenia Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach w zakresie wdrażania zadań zawartych w Planach Działań PO KL na rok 2013 Kielce, 25 czerwca 2013 W dniu 20 czerwca 2013 roku Wojewódzki Urząd Pracy ogłosił

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata 2014 2015

Plan działania na lata 2014 2015 Plan działania na lata 204 205 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu VIII. Regionalne kadry gospodarki Województwo świętokrzyskie Instytucja

Bardziej szczegółowo

Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Dział Koordynacji Programów Europejskich 20-950 Lublin, Al. Racławickie 14 tel. +48 81 445 41 66, fax +48 81

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata 2014 2015

Plan działania na lata 2014 2015 Plan działania na lata 204 205 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny Telefon 4 E-mail INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ VI. Rynek

Bardziej szczegółowo

Priorytet VII Promocja integracji społecznej

Priorytet VII Promocja integracji społecznej Priorytet VII Promocja integracji społecznej Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Dział Koordynacji Programów Europejskich 20-950 Lublin, Al. Racławickie 14 tel. +48 81 445 41 66, fax +48 81 445

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. naukowo-badawczego w Wielkopolsce

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. naukowo-badawczego w Wielkopolsce Program Operacyjny Kapitał Ludzki Nowe moŝliwo liwości dla środowiska naukowo-badawczego w Wielkopolsce Program Operacyjny Kapitał Ludzki - obszary wsparcia Cel: UmoŜliwienie pełnego wykorzystania potencjału

Bardziej szczegółowo

Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki

Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Dział Koordynacji Programów Europejskich 20-950 Lublin, Al. Racławickie 14 tel. +48 81 445 41 66, fax +48 81 445

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI wybrane działania dla przedsiębiorców. człowiek najlepsza inwestycja

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI wybrane działania dla przedsiębiorców. człowiek najlepsza inwestycja człowiek najlepsza inwestycja PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013 - wybrane działania dla przedsiębiorców Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna Możliwości wsparcia wolontariatu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI i VII PO KL Struktura PO KL Priorytety centralne I Zatrudnienie i integracja społeczna II Rozwój zasobów ludzkich

Bardziej szczegółowo

Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Dział Koordynacji Programów Europejskich 20-950 Lublin, Al. Racławickie 14 tel. +48 81 445 41 66, fax +48 81

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie Program Operacyjny Kapitał Ludzki Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie Katarzyna Tokarczuk Lublin, dnia 10 marca 2010 r. Priorytet VI i VII w województwie lubelskim Rola WUP w Lublinie w PO KL Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Perspektywą Rozwoju Województwa Lubelskiego

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Perspektywą Rozwoju Województwa Lubelskiego URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Perspektywą Rozwoju Województwa Lubelskiego Małgorzata Baran - Sanocka

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie Działań 6.1 i 8.1 PO KL w województwie podlaskim w 2010 roku

Wdrażanie Działań 6.1 i 8.1 PO KL w województwie podlaskim w 2010 roku Wdrażanie Działań 6.1 i 8.1 PO KL w województwie podlaskim w 2010 roku Harmonogram konkursów na 2010 rok (Działania 6.1 i 8.1 PO KL) www.pokl.up.podlasie.pl Zakładka: konkursy Harmonogram konkursów na

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata 2014-2015

Plan działania na lata 2014-2015 Plan działania na lata 2014-2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ VIII. Regionalne kadry

Bardziej szczegółowo

Lp. Brzmienie kryterium Definicja kryterium Opis kryterium 1. Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek dla danego podregionu.

Lp. Brzmienie kryterium Definicja kryterium Opis kryterium 1. Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek dla danego podregionu. Załącznik do uchwały Nr 18/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 22 lipca 2015 r SYSTEMATYKA KRYTERIÓW WYBORU PROJEKTÓW KONKURSOWYCH

Bardziej szczegółowo

Lp. Brzmienie kryterium Definicja kryterium Opis kryterium 1. Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek dla danego podregionu.

Lp. Brzmienie kryterium Definicja kryterium Opis kryterium 1. Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek dla danego podregionu. Załącznik nr 11 do Regulaminu konkursu - systematyka kryteriów wyboru projektów konkursowych współfinansowanych z EFS w ramach RPOWP 2014-2020, Działanie 2.3 Wspieranie powstawania i rozwoju podmiotów

Bardziej szczegółowo

Plan Działania na rok 2012. Priorytet VII Promocja integracji społecznej

Plan Działania na rok 2012. Priorytet VII Promocja integracji społecznej Plan Działania na rok 2012 Priorytet VII Promocja integracji społecznej Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 ROZWÓJ I UPOWSZECHNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI Na realizację projektów systemowych

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata 2014-2015

Plan działania na lata 2014-2015 Plan działania na lata 204-205 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ VIII. Regionalne kadry gospodarki

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Informacja o konkursach planowanych dla priorytetów komponentu regionalnego na rok 2014

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Informacja o konkursach planowanych dla priorytetów komponentu regionalnego na rok 2014 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Informacja o konkursach planowanych dla priorytetów komponentu regionalnego na rok 2014 (z wyłączeniem projektów systemowych) Instytucje w programie Wykaz instytucji wraz

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 4 marca 2009 Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka Program Operacyjny Kapitał Ludzki Paulina Gąsiorkiewicz-Płonka Zastępca Dyrektora Departament Wdrożeń i Innowacji Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata 2014-2015

Plan działania na lata 2014-2015 Plan działania na lata 2014-2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny VI. Rynek pracy otwarty

Bardziej szczegółowo

KARTA DZIAŁANIA 7.1 B1.1 PROJEKT REALIZOWANY W TRYBIE SYSTEMOWYM. Ośrodki Pomocy Społecznej, liczba OPS kontynuujących projekty - 128

KARTA DZIAŁANIA 7.1 B1.1 PROJEKT REALIZOWANY W TRYBIE SYSTEMOWYM. Ośrodki Pomocy Społecznej, liczba OPS kontynuujących projekty - 128 Wyciąg z Planu działania na rok 2011 dla Priorytetu VII KARTA DZIAŁANIA 7.1 Poddziałanie 7.1.1 Projekty, których realizacja jest kontynuowana B1.1 PROJEKT REALIZOWANY W TRYBIE SYSTEMOWYM Nr umowy z KSI

Bardziej szczegółowo

Projekty systemowe realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wsparcie działalności naukowej

Projekty systemowe realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wsparcie działalności naukowej URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Projekty systemowe realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wsparcie działalności

Bardziej szczegółowo

Wsparcie osób pozos tających bez zatrudnienia, praco wników i pracodawców w ramach POKL oraz kontynuacja tego typu wsparcia w okresie program

Wsparcie osób pozos tających bez zatrudnienia, praco wników i pracodawców w ramach POKL oraz kontynuacja tego typu wsparcia w okresie program Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia, pracowników i pracodawców w ramach POKL oraz kontynuacja tego typu wsparcia w okresie programowania 2014-2020 Podsumowanie wdrażania Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości w ramach Poddziałania 6.2 i 8.1.2 PO KL. 9 czerwca2011

Środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości w ramach Poddziałania 6.2 i 8.1.2 PO KL. 9 czerwca2011 Środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości w ramach Poddziałania 6.2 i 8.1.2 PO KL 9 czerwca2011 W ramach Działania 6.2 przewidziano wsparcie dla osób zamierzających rozpocząd działalnośd gospodarczą

Bardziej szczegółowo

Możliwości wsparcia rozwoju zasobów ludzkich w regionie w okresie programowania 2007 2013. Częstochowa, 21. 09. 2007 r.

Możliwości wsparcia rozwoju zasobów ludzkich w regionie w okresie programowania 2007 2013. Częstochowa, 21. 09. 2007 r. Możliwości wsparcia rozwoju zasobów ludzkich w regionie w okresie programowania 2007 2013 Częstochowa, 21. 09. 2007 r. Działania wdrażane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach Działanie 6.1 Działanie

Bardziej szczegółowo

Ogłasza konkurs otwarty na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków

Ogłasza konkurs otwarty na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w imieniu Samorządu Województwa Pomorskiego zwanego dalej Instytucją Pośredniczącą Ogłasza konkurs otwarty

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Plan Działania na rok Priorytet IX. Biuro Koordynacji Projektów Oddział Projektów Społecznych

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Plan Działania na rok Priorytet IX. Biuro Koordynacji Projektów Oddział Projektów Społecznych Program Operacyjny Kapitał Ludzki Plan Działania na rok 2011 Priorytet IX Biuro Koordynacji Projektów Oddział Projektów Społecznych 1 Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia

Bardziej szczegółowo

Aktualny stan działań realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Aktualny stan działań realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Aktualny stan działań realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Kielce, 25 czerwca 2013 r. W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Wojewódzki Urząd

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Małe i średnie przedsiębiorstwa Kraków, 24 kwietnia 2007 r Europejski Fundusz Społeczny w Polsce 2004-2006 2007-2013 SPO RZL ZPORR (Priorytet II) IW EQUAL PO

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata

Plan działania na lata Plan działania na lata 204 205 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny VIII. Regionalne kadry gospodarki

Bardziej szczegółowo

Rychtuj się do roboty! Projekt outplacementowy na Śląsku

Rychtuj się do roboty! Projekt outplacementowy na Śląsku Rychtuj się do roboty! Projekt outplacementowy na Śląsku Czas realizacji: 01 wrzesień 2013 28 luty 2015 KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE? Projekt obejmuje swoim zasięgiem obszar województwa śląskiego.

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Działanie 10.2 Działania na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia. Poddziałanie 10.2.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013. Toruń, 29 czerwca 2007

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013. Toruń, 29 czerwca 2007 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013 Toruń, 29 czerwca 2007 Struktura PO Kapitał Ludzki uwzględniaj dniająca zmiany wprowadzone po 11 czerwca 2007 r. IP Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY SYSTEMOWE przewidziane do realizacji w 2011 r.

PROJEKTY SYSTEMOWE przewidziane do realizacji w 2011 r. Warszawa, 2011-02-03 WYKAZ PROJEKTÓW PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI W PLANIE DZIAŁANIA NA 2011 ROK DLA DZIAŁANIA 5.4 ROZWÓJ POTENCJAŁU TRZECIEGO SEKTORA ORAZ DZIAŁANIA 5.5 ROZWÓJ DIALOGU SPOŁECZNEGO Działając

Bardziej szczegółowo

TRYB WYBORU PROJEKTÓW: pozakonkursowy II KWARTAŁ 2016

TRYB WYBORU PROJEKTÓW: pozakonkursowy II KWARTAŁ 2016 Załącznik do Uchwały nr 44/206 Komitetu Monitorującego Lubelskiego na lata 204-2020 z dnia 22 kwietnia 206 r. OŚ PRIORYTETOWA 9 RYNEK PRACY KARTA DZIAŁANIA 9. AKTYWIZACJA ZAWODOWA PRIORYTET INWESTYCYJNY

Bardziej szczegółowo

Plan działania na rok 2012

Plan działania na rok 2012 Plan działania na rok 202 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Województwo Urząd

Bardziej szczegółowo

Plany konkursowe na 2012 r. dla Priorytetu VI i VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Plany konkursowe na 2012 r. dla Priorytetu VI i VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Plany konkursowe na 2012 r. dla Priorytetu VI i VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi Instytucja Pośrednicząca II stopnia 1 Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

Wzrost spójności terytorialnej

Wzrost spójności terytorialnej WSPARCIE OBSZARÓW WIEJSKICH w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w latach 2007-20132013 w województwie pomorskim CEL GŁÓWNY PO KL wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej CELE STRATEGICZNE

Bardziej szczegółowo

KARTA DZIAŁANIA 8.1. Poddziałanie LP. Konkursu: Typ konkursu. Wyciąg z Planu działania na rok 2011 dla Priorytetu VIII ,70 PLN

KARTA DZIAŁANIA 8.1. Poddziałanie LP. Konkursu: Typ konkursu. Wyciąg z Planu działania na rok 2011 dla Priorytetu VIII ,70 PLN Wyciąg z Planu działania na rok 2011 dla Priorytetu VIII Poddziałanie 8.1.1 LP. Konkursu: Typ konkursu A.1 Planowana alokacja Typ/typy projektów (operacji) przewidziane realizacji w ramach konkursu KARTA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI komponent centralny (priorytety I V)

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI komponent centralny (priorytety I V) PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI komponent centralny (priorytety I V) PRIORYTET I Zatrudnienie i integracja społeczna brak konkursów skierowanych bezpośrednio do szkół wyższych. PRIORYTET II Rozwój zasobów

Bardziej szczegółowo

EFS dla szkolnictwa zawodowego

EFS dla szkolnictwa zawodowego EFS dla szkolnictwa zawodowego Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Białystok, 15 września 2011 r. Działaniem 9.2 POKL objęte są zasadnicze szkoły

Bardziej szczegółowo

Informacja o planowanych konkursach projektach systemowych i innowacyjnych w roku 2011. Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Informacja o planowanych konkursach projektach systemowych i innowacyjnych w roku 2011. Program Operacyjny Kapitał Ludzki (dokument o charakterze roboczym) Informacja o planowanych konkursach projektach systemowych i innowacyjnych w roku 2011 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Program Operacyjny Kapitał

Bardziej szczegółowo

wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1

wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1 Europejski Fundusz Społeczny w województwie mazowieckim w latach 2007-2013 wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1 w latach 2007-2013 Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Cele Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki CELE SZCZEGÓŁOWE

Cele Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki CELE SZCZEGÓŁOWE Cele Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Cel 1: Cel 2: Cel 3: Cel 4: Cel 5: Cel 6: Celem głównym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest: Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej CELE SZCZEGÓŁOWE

Bardziej szczegółowo

Konkurs otwarty nr 38/POKL/8.1.1/PWP/2013

Konkurs otwarty nr 38/POKL/8.1.1/PWP/2013 Spotkanie informacyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Konkurs otwarty nr 38/POKL/8.1.1/PWP/2013 Spotkanie informacyjne, 01 sierpień 2013 r. Grzegorz

Bardziej szczegółowo

Białystok, dn. 13 czerwca 2013 r. Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Białystok, dn. 13 czerwca 2013 r. Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Spotkanie informacyjne dotyczące dokumentacji konkursowej konkursu zamkniętego Nr 1/POKL/6.1.1/2013 w ramach Poddziałania6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Białystok,

Bardziej szczegółowo

Kwota na dofinansowanie. Działanie /Poddziałanie. Termin naboru. Konkurs 2015 ROZSTRZYGNIĘTY

Kwota na dofinansowanie. Działanie /Poddziałanie. Termin naboru. Konkurs 2015 ROZSTRZYGNIĘTY Działanie /Poddziałanie Kwota na dofinansowanie Termin naboru Poddziałanie 6.3.1 Wsparcie dla samozatrudnienia osób w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy 10.000.000,00 PLN Konkurs 2015 ROZSTRZYGNIĘTY

Bardziej szczegółowo

Plan działania na rok 2013

Plan działania na rok 2013 Plan działania na rok 203 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny Telefon 4 E-mail INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ VI. Rynek pracy

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach. Wsparcie dla rozwoju przedsiębiorczości w ramach RPO WSL 2014-2020 oraz PO WER 2014-2020. 15 kwietnia 2015 r.

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach. Wsparcie dla rozwoju przedsiębiorczości w ramach RPO WSL 2014-2020 oraz PO WER 2014-2020. 15 kwietnia 2015 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach Wsparcie dla rozwoju przedsiębiorczości w ramach RPO WSL 2014-2020 oraz PO WER 2014-2020 15 kwietnia 2015 r. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PLAN DZIAŁAŃ W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ KRYTERIÓW WYBORU PROJEKTÓW

RAMOWY PLAN DZIAŁAŃ W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ KRYTERIÓW WYBORU PROJEKTÓW Załącznik nr 4 do Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WP 2014-2020 Zakres: Europejski Fundusz Społeczny Projekt do konsultacji, 22 maja 2015 r. RAMOWY PLAN DZIAŁAŃ W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ KRYTERIÓW

Bardziej szczegółowo

Szkolnictwo Wyższe i Nauka

Szkolnictwo Wyższe i Nauka Szkolnictwo Wyższe i Nauka Priorytet IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 2013 Departament Wdrożeń i Innowacji Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IV PO

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia w zakresie Poddziałania 8.1.2 PO KL pytania i odpowiedzi

Wyjaśnienia w zakresie Poddziałania 8.1.2 PO KL pytania i odpowiedzi Wyjaśnienia w zakresie Poddziałania 8.1.2 PO KL pytania i odpowiedzi Na podstawie pisma Ministerstwa Rozwoju Regionalnego z dnia 1 lipca 2009r. o sygnaturze DZF-I-9220-1190-RG/09 dotyczącego wątpliwości

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata 2014-2015

Plan działania na lata 2014-2015 Plan działania na lata 2014-2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny VI. Rynek pracy otwarty

Bardziej szczegółowo

Polityki horyzontalne Program Operacyjny

Polityki horyzontalne Program Operacyjny Konferencja Regionalna Polityki horyzontalne Program Operacyjny Kapitał Ludzki Ogólne kryteria horyzontalne Kryteria horyzontalne dotyczą:: zgodności wniosku z właściwymi politykami i zasadami wspólnotowymi

Bardziej szczegółowo

GRUPA COMBIDATA POLAND DOSTAWCA KOMPLEKSOWYCH ROZWIĄZAŃ EDUKACYJNYCH

GRUPA COMBIDATA POLAND DOSTAWCA KOMPLEKSOWYCH ROZWIĄZAŃ EDUKACYJNYCH GRUPA COMBIDATA POLAND DOSTAWCA KOMPLEKSOWYCH ROZWIĄZAŃ EDUKACYJNYCH z doświadczeniem sięgającym 20 lat Propozycja współpracy w zakresie pozyskiwania środków UE na rozwój kapitału ludzkiego Gdańsk, 5 kwiecień

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZGŁASZANE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM W RAMACH DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ Z PODDZIAŁANIA 7.2.1 PO KL Pytanie nr 1: W związku z zamiarem złożenia

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY FORMALNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU KONKURSOWEGO W RAMACH RPOWP

KARTA OCENY FORMALNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU KONKURSOWEGO W RAMACH RPOWP Załącznik nr 2. Karta oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach RPOWP KARTA OCENY FORMALNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU KONKURSOWEGO W RAMACH RPOWP INSTYTUCJA ORGANIZUJĄCA

Bardziej szczegółowo

Informacje dotyczące planowanego otwarcia konkursów w 2011 r. nowe kryteria dostępu oraz kryteria strategiczne wyboru projektów

Informacje dotyczące planowanego otwarcia konkursów w 2011 r. nowe kryteria dostępu oraz kryteria strategiczne wyboru projektów Samorząd Województwa Wielkopolskiego Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Informacje dotyczące planowanego otwarcia konkursów w 2011 r. nowe kryteria dostępu oraz kryteria strategiczne wyboru projektów Konferencja

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny a możliwości dofinansowania przygranicznej współpracy szkół KONFERENCJA

Europejski Fundusz Społeczny a możliwości dofinansowania przygranicznej współpracy szkół KONFERENCJA Europejski Fundusz Społeczny a możliwości dofinansowania przygranicznej współpracy szkół KONFERENCJA Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Białystok,

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

Plan działania na lata PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Plan działania na lata 2014 2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny IX. Rozwój wykształcenia

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW NA 2015 ROK

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW NA 2015 ROK Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW NA 2015 ROK Podstawowe informacje o konkursie Cel szczegółowy PO WER: Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA NA ROK 2016 INFORMACJE O INSTYTUCJI OPRACOWUJĄCEJ PLAN DZIAŁANIA. 10 Otwarty rynek pracy. Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach

PLAN DZIAŁANIA NA ROK 2016 INFORMACJE O INSTYTUCJI OPRACOWUJĄCEJ PLAN DZIAŁANIA. 10 Otwarty rynek pracy. Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach PLAN DZIAŁANIA NA ROK 2016 WERSJA PLANU DZIAŁANIA 1 2016/1 INFORMACJE O INSTYTUCJI OPRACOWUJĄCEJ PLAN DZIAŁANIA Numer i nazwa osi priorytetowej Instytucja Adres korespondencyjny 10 Otwarty rynek pracy

Bardziej szczegółowo

Plan działania na rok

Plan działania na rok Plan działania na rok 204 205 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny VI. Rynek pracy otwarty dla

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Inwestycja w języki w ramach PO KL

Inwestycja w języki w ramach PO KL Inwestycja w języki w ramach PO KL Agata Rutkowska Zastępca Dyrektora Departamentu ds. PO Kapitał Ludzki Urząd Marszałkowski w Łodzi Łódź, 14 maja 2012 r. Znajomość języków obcych Badania populacji w wieku

Bardziej szczegółowo

Planowana data ogłoszenia konkursu i termin naboru wniosków. Oś I: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu

Planowana data ogłoszenia konkursu i termin naboru wniosków. Oś I: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu Załącznik do Uchwały Nr 37/375/ Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 21 kwietnia r. Harmonogram o w trybie konkursowym na rok w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata

Bardziej szczegółowo

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Oferta Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki szansą dla osób powracających na regionalny rynek pracy Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament ds. PO Kapitał Ludzki Instytucja Pośrednicząca Łódź, 30.03.2012

Bardziej szczegółowo

Działanie 9.2. PO KL Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Konkurs zamknięty nr PWP/1/9.2/POKL/2013

Działanie 9.2. PO KL Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Konkurs zamknięty nr PWP/1/9.2/POKL/2013 Działanie 9.2. PO KL Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Konkurs zamknięty nr PWP/1/9.2/POKL/2013 Kamil Żuława Regionalny Ośrodek EFS w Kielcach Kielce, 15.02.2013 Nabór wniosków:

Bardziej szczegółowo

KARTA DZIAŁANIA 6.1. Poddziałanie 6.1.1. Wyciąg z Planu działania na rok 2011 dla Priorytetu VI

KARTA DZIAŁANIA 6.1. Poddziałanie 6.1.1. Wyciąg z Planu działania na rok 2011 dla Priorytetu VI Wyciąg z Planu działania na rok 20 dla Priorytetu VI Poddziałanie 6.. KARTA DZIAŁANIA 6. LP. Konkursu: A. Planowany termin ogłoszenia konkursu I kw. x II kw. III kw. IV kw. Otwarty Typ konkursu Zamknięty

Bardziej szczegółowo

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy ogłasza nabór wniosków na realizację

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy ogłasza nabór wniosków na realizację Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy ogłasza nabór wniosków na realizację projektów konkursowych wspierających osoby młode na rynku pracy w województwie dolnośląskim w ramach Działania 1.2 Wsparcie osób

Bardziej szczegółowo

Plan Działania na rok 2010

Plan Działania na rok 2010 Konferencja Regionalna Plan Działania na rok 2010 Priorytet VII Promocja integracji społecznej Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU I WZMOCNIENIE SEKTORA

Bardziej szczegółowo

Schemat prezentacji:

Schemat prezentacji: Konkursy w ramach II Priorytetu POKL: Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących zaplanowane do ogłoszenia w 2012 r. Katolicki Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata

Plan działania na lata Plan działania na lata2014-2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny VII. Promocja integracji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 1823/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z 19 kwietnia 2012 r.

UCHWAŁA Nr 1823/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z 19 kwietnia 2012 r. UCHWAŁA Nr 1823/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z 19 kwietnia 2012 r. w sprawie: zatwierdzenia regulaminu świadczenia usług brokerskich, realizowanych w ramach zadań projektu systemowego pn. Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Planowana data ogłoszenia konkursu i termin naboru wniosków. Oś I: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu

Planowana data ogłoszenia konkursu i termin naboru wniosków. Oś I: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu Harmonogram o w trybie konkursowym na rok w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 ( 2014-2020) Numer SzOOP 1.1 EFRR 1.2 EFRR 1.3 EFRR 1.4 EFRR 1.5 EFRR 2.1

Bardziej szczegółowo

pozakonkursowy III KWARTAŁ 2016 I OCENA FORMALNA A. KRYTERIA FORMALNE DOSTĘPU

pozakonkursowy III KWARTAŁ 2016 I OCENA FORMALNA A. KRYTERIA FORMALNE DOSTĘPU OŚ PRIORYTETOWA 12 EDUKACJA, KWALIFIKACJE I KOMPETENCJE KARTA DZIAŁANIA 12.4 KSZTAŁCENIE ZAWODOWE PRIORYTET INWESTYCYJNY 10IV Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy,

Bardziej szczegółowo

Bezzwrotne wsparcie dla przedsiębiorcy

Bezzwrotne wsparcie dla przedsiębiorcy Bezzwrotne wsparcie dla przedsiębiorcy Powiatowe Urzędy Pracy Dotacje Zarejestrowanym osobom bezrobotnym mogą być przyznane jednorazowo środki z Funduszu Pracy - podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Planowana data ogłoszenia konkursu i termin naboru wniosków. Oś I: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu

Planowana data ogłoszenia konkursu i termin naboru wniosków. Oś I: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu Załącznik do Uchwały Nr 58/590/2015 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 30 czerwca 2015 r. Harmonogram o dofinansowanie w trybie konkursowym na rok 2015 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Plan działania na rok 2014-2015

Plan działania na rok 2014-2015 Plan działania na rok 04-05 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny VIII. REGIONALNE KADRY GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SZOOP Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, Działań i Poddziałań

Załącznik nr 3 do SZOOP Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, Działań i Poddziałań Załącznik nr 3 do SZOOP Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, Działań i Poddziałań SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW DLA POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁAŃ/ PODDZIAŁAŃ WSPÓŁFINANSOWANYCH

Bardziej szczegółowo

1) W wersji 2.0 w słowniczku Dokumentacji konkursowej Nr POKL/II/8.1.2/09 zostają dodane następujące pojęcia:

1) W wersji 2.0 w słowniczku Dokumentacji konkursowej Nr POKL/II/8.1.2/09 zostają dodane następujące pojęcia: W związku z duŝą ilością wniosków składanych w ramach Poddziałania 8.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, które nie spełniają kryteriów dostępu, Urząd Marszałkowski w Łodzi jako Instytucja Organizująca

Bardziej szczegółowo

Plan działania na rok 2012

Plan działania na rok 2012 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 79/ 998 /202 Zarządu Województw Podlaskiego z dnia 24 stycznia 202 r. Plan działania na rok 202 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Cel główny WRPO 2014+ POPRAWA KONKURENCYJNOŚCI I SPÓJNOŚCI WOJEWÓDZTWA Alokacja

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKTACH

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKTACH Załącznik nr 2 do INFORMACJI O NABORZE ZAŁOŻENIA DO PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH WDROŻENIOWYCH W RAMACH DZIAŁANIA 8.1 REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZADAWANE PODCZAS SPOTKANIA INFORMACYJNEGO W RAMACH DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ Z DZIAŁANIA 7.4 PO KL Pytanie nr 1: Zakładamy konstrukcję projektu: lider przedsiębiorca,

Bardziej szczegółowo

Plan działania na rok 2012

Plan działania na rok 2012 Plan działania na rok 2012 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Województwo dolnośląskie Instytucja Pośrednicząca

Bardziej szczegółowo

Program Kapitał Ludzki 2007-2013 jako narzędzie wspierania zatrudnienia i przedsiębiorczości w województwie łódzkim

Program Kapitał Ludzki 2007-2013 jako narzędzie wspierania zatrudnienia i przedsiębiorczości w województwie łódzkim Program Kapitał Ludzki 2007-2013 jako narzędzie wspierania zatrudnienia i przedsiębiorczości w województwie łódzkim WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W ŁODZI 1 Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

Plan działania na rok 2013

Plan działania na rok 2013 Plan działania na rok 2013 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

Projekty i programy rynku pracy. Brańsk, 15.02.2011 r.

Projekty i programy rynku pracy. Brańsk, 15.02.2011 r. Projekty i programy rynku pracy Brańsk, 15.02.2011 r. Projekt systemowy urzędu pracy: Bądź aktywny rynek pracy XXI wieku czeka Działania w roku 2011: Szkolenia indywidualne, organizowane w związku z gwarancją

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 43/2016r. KM RPOWŚ z dnia r.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 43/2016r. KM RPOWŚ z dnia r. SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW DLA POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁAŃ/ PODDZIAŁAŃ WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EFS W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2014 2020 PODDZIAŁANIE

Bardziej szczegółowo

PYTANIA ZGŁASZANE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM W RAMACH DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ Z PODDZIAŁANIA 8.1.1 PO KL

PYTANIA ZGŁASZANE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM W RAMACH DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ Z PODDZIAŁANIA 8.1.1 PO KL PYTANIA ZGŁASZANE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM W RAMACH DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ Z PODDZIAŁANIA 8.1.1 PO KL Pytanie nr 1: W jakim zakresie powiatowe urzędy pracy mogłyby składać i

Bardziej szczegółowo