SPIS TREŚCI. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Młodzieży Szkolnej i Akademickiej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPIS TREŚCI. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Młodzieży Szkolnej i Akademickiej"

Transkrypt

1 Hestia Kontakt *, *opłata za połączenie zgodnie z cennikiem operatora SPIS TREŚCI Ogólne Warunki Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Młodzieży Szkolnej i Akademickiej 3 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej z Tytułu Prowadzenia Działalności Gospodarczej lub Użytkowania Mienia 17 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Nauczycieli, Instruktorów i Wychowawców 29 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Ognia i Innych Zdarzeń Losowych 35 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Sprzętu Elektronicznego 45 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Kradzieży z Włamaniem i Rabunku 63 OS/OW068/1106 1

2 2 OS/OW068/1106

3 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Młodzieży Szkolnej i Akademickiej POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA, zwane dalej Ubezpieczycielem, w zakresie działania swego przedsiębiorstwa, zawiera umowy ubezpieczenia ze szkołami: podstawowymi, gimnazjalnymi, ponadgimnazjalnymi i wyższymi, jak również z przedszkolami, żłobkami oraz domami dziecka (z wyłączeniem rodzinnych domów dziecka) zwanymi dalej Ubezpieczającymi, na rzecz ich uczniów, studentów, słuchaczy, wychowanków i pracowników zatrudnionych przez te placówki, zwanych dalej Ubezpieczonymi Umowy ubezpieczenia mogą być zawierane na uzgodnionych przez strony warunkach odbiegających od postanowień niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia. 2. Klauzule umowne uzgodnione przez strony w trybie określonym w ust. 1, powinny być sporządzone na piśmie i w pełnym brzmieniu dołączone do umowy, pod rygorem ich nieważności. DEFINICJE 3 W rozumieniu niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, za: 1) absolwenta - uważa się ucznia, studenta lub słuchacza, który ukończył ostatni rok nauki i otrzymał świadectwo lub dyplom jej ukończenia, 2) bójkę - uważa się starcie dwóch lub więcej osób wzajemnie zadających sobie razy, z których każda występuje w podwójnym charakterze jako napadnięty i napastnik, 3) czesne - uważa się opłatę za naukę w szkole podstawowej, gimnazjalnej, ponadgimnazjalnej lub wyższej, 4) dzień utraty pracy - uważa się datę wygaśnięcia stosunku pracy, 5) ekspedycję - uważa się zorganizowaną wyprawę mającą na celu zrealizowanie wytyczonych zadań o charakterze sportowym bądź naukowym, 6) infekcję - uważa się wszystkie stany uszczerbku na zdrowiu lub zgon wywołane przez czynniki chorobotwórcze pochodzenia bakteryjnego, wirusowego, grzybiczego (zakażenia) oraz pasożytniczego (zarażenia, choroby inwazyjne), 7) koszty leczenia - uważa się koszty poniesione na badania i zabiegi ambulatoryjne, operacyjne, zakup niezbędnych lekarstw lub środków opatrunkowych oraz pobyt w placówce służby zdrowia, przy czym za koszty leczenia nie uważa się kosztów poniesionych na rehabilitację, 8) lokaut - uważa się zamknięcie zakładu przez właściciela, połączone ze zwalnianiem pracowników, przeprowadzane dla zmuszenia ich do przyjęcia gorszych warunków pracy lub ze względu na strajk, 9) nieszczęśliwy wypadek - uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, w wyniku którego Ubezpieczony - niezależnie od swojej woli - doznał uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub zmarł, w tym również zawał serca lub udar mózgu, 10) opiekuna - uważa się każdego z rodziców Ubezpieczonego lub opiekunów Ubezpieczonego ustanowionych decyzją sądu, 11) osoby trzecie - uważa się wszystkie osoby pozostające poza stosunkiem ubezpieczenia, 12) przedsiębiorcę - uważa się osobę fizyczną, osobę prawną lub inną jednostką organizacyjną niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, 13) rehabilitację - uważa się czynności polegające na stosowaniu odpowiednich zabiegów leczniczych, zmierzających do przywrócenia choremu sprawności fizycznej, 14) stosunek pracy - uważa się stosunek prawny pomiędzy pracodawcą a pracownikiem, który powstaje zgodnie z k.p. na podstawie umowy o pracę, spółdzielczej umowy o pracę, powołania, wyboru lub mianowania, 15) strajk - uważa się zbiorowe, dobrowolne wstrzymanie pracy przez pracowników na jakiś czas w jednym lub kilku zakładach, instytucjach, będące wyrazem protestu, np. politycznego, ekonomicznego oraz żądaniem zmian, 16) terroryzm - uważa się nielegalne akcje organizowane z pobudek ideologicznych lub politycznych, indywidualne lub grupowe, skierowane przeciwko osobom lub obiektom w celu wprowadzenia chaosu, zastraszenia ludności i dezorganizacji życia publicznego przy użyciu przemocy oraz skierowane przeciw społeczeństwu z zamiarem jego zastraszenia dla osiągnięcia celów politycznych lub społecznych, 17) udział własny - uważa się kwotę, o którą Ergo Hestia zmniejsza wypłacane łączne odszkodowanie z tytułu zajścia nieszczęśliwego wypadku, 18) uraz - uważa się zmianę anatomiczną lub czynnościową w organizmie, powstałą w następstwie nieszczęśliwego wypadku, 19) utratę pracy - uważa się zdarzenie polegające na utracie zatrudnienia wskutek rozwiązania przez pracodawcę stosunku pracy zawartego na czas nieokreślony, zgodnie z art k.p., w wyniku którego opiekun Ubezpieczonego zyskuje status bezrobotnego, 20) wyczynowe uprawianie sportu - uważa się: a) uprawianie dyscyplin sportowych w ramach sekcji lub klubów sportowych (z wyłączeniem zajęć Szkolnych Klubów Sportowych i Uczniowskich Klubów Sportowych prowadzonych przez nauczyciela wychowania fizycznego z danej placówki oświatowej) oraz w ramach zajęć szkolnych w szkołach o profilu sportowym, albo w celach zarobkowych, b) uczestniczenie w wyprawach lub ekspedycjach do miejsc charakteryzujących się ekstremalnymi warunkami klimatycznymi lub przyrodniczymi. OS/OW068/1106 3

4 PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA 4 Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków doznanych przez Ubezpieczonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych w wyniku: 1) popełnienia lub usiłowania popełnienia samobójstwa albo przestępstwa, 2) udziału w bójce, 3) samookaleczenia, 4) choroby psychicznej, zaburzeń psychicznych lub schorzeń wynikających z uzależnienia od środków psychoaktywnych lub z choroby układu nerwowego, 5) działań wojennych, stanu wojennego, stanu wyjątkowego, udziału w zamieszkach, rozruchach, niepokojach społecznych, strajkach, lokautach oraz aktach terroryzmu lub sabotażu, 6) kierowania po drogach publicznych pojazdem mechanicznym lub innym pojazdem, bądź obsługiwania urządzeń bez wymaganych przez obowiązujące przepisy prawa uprawnień, 7) wyczynowego uprawiania sportu, z zastrzeżeniem postanowień ust Ponadto ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje: 1) wypadków powstałych wskutek pozostawania Ubezpieczonego w stanie po użyciu alkoholu, pod wpływem narkotyków lub innych środków odurzających, 2) infekcji, 3) uszkodzeń dysków międzykręgowych, i ich następstw, 4) zatruć przewodu pokarmowego, 5) śmierci i uszczerbków na zdrowiu powstałych w następstwie niewłaściwego leczenia albo niewłaściwie wykonanych zabiegów na ciele, z tym że ochrona ubezpieczeniowa istnieje, jeżeli leczenie lub zabiegi były następstwem wypadku objętego ochroną ubezpieczeniową. 3. Pod warunkiem opłacenia dodatkowej składki zakresem ochrony ubezpieczeniowej mogą zostać objęte następstwa nieszczęśliwych wypadków doznanych w związku z wyczynowym uprawianiem sportu. RODZAJE I WYSOKOŚĆ ŚWIADCZEŃ 6 W zależności od wybranego przez Ubezpieczającego zakresu świadczeń umowa ubezpieczenia zawierana jest w wariancie I lub II W wariancie I, Ergo Hestia wypłaca następujące rodzaje świadczeń: 1) w przypadku śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku, jeżeli nastąpiła ona w okresie do 2 lat od jego daty - 100% określonej w umowie sumy ubezpieczenia, 2) w przypadku uszczerbku w wysokości 100% - pełną sumę ubezpieczenia określoną w umowie, 3) w przypadku uszczerbku częściowego - procent sumy ubezpieczenia odpowiadający procentowi trwałego uszczerbku na zdrowiu. 2. W wariancie I, Ergo Hestia dokonuje również wypłaty jednego z dwóch poniższych świadczeń z tytułu: 1) ryczałtu, w przypadku gdy trwały uszczerbek na zdrowiu wynosi 0%, jednakże leczenie szpitalne trwało przynajmniej 7 dni - w wysokości 3% sumy ubezpieczenia. 2) ryczałtu, w przypadku gdy trwały uszczerbek na zdrowiu wynosi 0%, jednakże leczenie ambulatoryjne trwało przynajmniej 22 dni - w wysokości 1% sumy ubezpieczenia. 8 W wariancie II, Ergo Hestia wypłaca następujące rodzaje świadczeń: 1) w przypadku śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku, jeżeli nastąpiła ona w okresie do 2 lat od jego daty - 100% określonej w umowie sumy ubezpieczenia, 2) z tytułu urazu powstałego wskutek nieszczęśliwego wypadku - odpowiedni procent sumy ubezpieczenia ustalony zgodnie z tabelą świadczeń stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezależnie od wariantu ubezpieczenia, Ergo Hestia dokonuje również wypłat z tytułu: 1) zwrotu udokumentowanych kosztów przeszkolenia zawodowego inwalidów - do wysokości 20% sumy ubezpieczenia, 2) zwrotu udokumentowanych kosztów nabycia środków pomocniczych, protez i innych przedmiotów ortopedycznych oraz kosztów odbudowy stomatologicznej zębów - do wysokości 20% sumy ubezpieczenia, z zastrzeżeniem postanowień ust Zwrot kosztów odbudowy stomatologicznej zębów, o którym mowa w ust. 1 pkt 2) nie może przekroczyć kwoty 200 PLN za każdy ząb Pod warunkiem opłacenia dodatkowej składki zakres świadczeń wypłacanych w związku z zaistniałym wypadkiem może zostać rozszerzony o: 1) zasiłek dzienny z tytułu czasowej, pełnej niezdolności do nauki lub wykonywania pracy - w wysokości 0,1% sumy ubezpieczenia za każdy dzień niezdolności do nauki lub pracy, 2) zwrot kosztów leczenia, które zostały poniesione w okresie nie dłuższym niż 2 lata od daty wypadku: a) do wysokości 10% sumy ubezpieczenia, b) do wysokości 30% sumy ubezpieczenia, 3) dzienne świadczenie szpitalne, w przypadku trwającego co najmniej 72-godzinnego nieprzerwanego pobytu Ubezpieczonego w szpitalu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w następstwie nieszczęśliwego wypadku objętego ochroną ubezpieczeniową - w wysokości 10 PLN za każdy dzień pobytu w szpitalu; dzienne świadczenie szpitalne nie obejmuje pobytu Ubezpieczonego we wszelkiego rodzaju sanatoriach, szpitalach lub ośrodkach uzdrowiskowych lub rehabilitacyjnych, rehabilitacyjnych oddziałach szpitalnych, domach opieki lub hospicjach, 2. Pod warunkiem opłacenia dodatkowej składki, umowa ubezpieczenia może zostać rozszerzona o ubezpieczenie zwrotu czesnego. 3. Zwrot czesnego, o którym mowa w ust. 2 będzie przysługiwał w przypadku: 1) śmierci któregokolwiek z opiekunów Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku, objętego ochroną ubezpieczeniową zgodnie z 4 i 5, jeżeli jednocześnie zostały spełnione następujące warunki: a) nieszczęśliwy wypadek wystąpił w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej obejmującej ucznia lub studenta, b) w dniu wystąpienia nieszczęśliwego wypadku Ubezpieczony znajdował się na liście uczniów lub studentów, 2) utraty pracy przez któregokolwiek z opiekunów Ubezpieczonego, jeżeli jednocześnie zostały spełnione następujące warunki: a) jeżeli dzień utarty pracy przypadł w okresie trwania ochrony 4 OS/OW068/1106

5 Hestia Kontakt *, *opłata za połączenie zgodnie z cennikiem operatora ubezpieczeniowej obejmującej ucznia lub studenta, b) w dniu utraty pracy Ubezpieczony znajdował się na liście uczniów lub studentów. 4. Zwrot czesnego, w przypadku utraty pracy nie przysługuje jeżeli: 1) utrata pracy nastąpiła w związku z rozwiązaniem stosunku pracy na wniosek opiekuna Ubezpieczonego, 2) utrata pracy nastąpiła w związku z rozwiązaniem stosunku pracy za porozumieniem stron, 3) utrata pracy nastąpiła w wyniku wypowiedzenia warunków pracy lub płacy, 4) utrata pracy nastąpiła w związku z rozwiązaniem przez pracodawcę stosunku pracy bez wypowiedzenia, w rozumieniu przepisów prawa pracy, 5) utrata pracy nastąpiła w wyniku zakończenia stosunku pracy pracodawcy z powodu wypowiedzenia lub wygaśnięcia stosunku pracy zawartego na czas określony lub na okres próbny Koszty, o których mowa w 9 ust. 1 i 10 ust. 1 pkt 2) są zwracane wyłącznie w przypadku ich udokumentowania oraz jeżeli są niezbędne z medycznego punktu widzenia i zostały poniesione na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Koszty, o których mowa w 9 ust. 1 są zwracane wyłącznie jeżeli nie mogą zostać pokryte z powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego lub ubezpieczeń społecznych. 3. Ergo Hestia potrąca z odszkodowania, wypłacanego z tytułu zwrotu kosztów leczenia, o których mowa w 10 ust. 1 pkt 2), udział własny w wysokości 20%. 12 Ergo Hestia zwraca Ubezpieczonemu w pełnej wysokości udokumentowane koszty dodatkowych badań lekarskich zleconych przez Ergo Hestię dla uzasadnienia roszczeń. FORMA UMOWY UBEZPIECZENIA Umowa ubezpieczenia ma charakter grupowy. 2. Za umowę o charakterze grupowym uważa się umowę ubezpieczenia zawartą na rzecz grupy liczącej minimum 15 osób. 3. Umowa ubezpieczenia może zostać zawarta w formie imiennej lub bezimiennej. 4. W przypadku zawarcia umowy w formie imiennej: 1) ochrona ubezpieczeniowa obejmuje wszystkie osoby, które zostały wymienione w umowie ubezpieczenia jako osoby Ubezpieczone, niezależnie od tego czy przynależą przez cały okres ubezpieczenia do grupy wskazanej w umowie ubezpieczenia, 2) w czasie trwania okresu ubezpieczenia Ubezpieczającemu przysługuje prawo do objęcia ochroną ubezpieczeniową dodatkowych osób należących do grupy określonej w umowie pod warunkiem zgłoszenia tego faktu na piśmie do Ergo Hestii oraz opłacenia dodatkowej składki. 5. W przypadku zawarcia umowy w formie bezimiennej ochrona ubezpieczeniowa obejmuje: 1) wszystkie osoby przynależące do określonej w umowie grupy osób, 2) wszystkie osoby nowo przyjęte do określonej w umowie grupy osób w czasie trwania okresu ubezpieczenia, bez konieczności składania dodatkowych wniosków i opłacania dodatkowej składki. 6. Forma bezimienna umowy może być stosowana wyłącznie w odniesieniu do umów ubezpieczenia, w których łącznie spełnione są poniższe warunki: 1) ubezpieczeniem objętych zostało 100% osób należących do określonej w umowie grupy, 2) w odniesieniu do wszystkich Ubezpieczonych obowiązuje taki sam zakres ubezpieczenia, rodzaje i wysokość świadczeń oraz sumy ubezpieczenia. 7. Przy ubezpieczeniu grupowym zawartym w formie bezimiennej, w razie zwiększenia lub zmniejszenia się liczby osób przynależących do danej grupy maksymalnie o 5% (jednakże nie więcej niż o 10 osób) w stosunku do liczby osób Ubezpieczonych podanej na wniosku ubezpieczeniowym, za objęcie ochroną ubezpieczeniową dodatkowych osób Ergo Hestia nie pobiera dodatkowej składki, jak również nie dokonuje zwrotu w przypadku zmniejszenia liczby Ubezpieczonych. 8. W przypadku przekroczenia limitu osób wskazanego w ust. 7 Ubezpieczający ma obowiązek powiadomić o tym fakcie Ergo Hestię i opłacić składkę należną za dodatkowych Ubezpieczonych. 9. W razie stwierdzenia, iż liczba osób należących do danej grupy osób przekracza limit, określony w ust. 7 i nie została za nie uiszczona dodatkowa składka, Ergo Hestii przysługuje prawo do składki, za liczbę osób przekraczającą liczbę Ubezpieczonych wskazanych we wniosku ubezpieczeniowym za cały okres ubezpieczenia. 14 Umowa ubezpieczenia zawierana jest w zakresie całodobowym. 15 Umowa ubezpieczenia zawarta na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia nie uwzględnia rodzaju pracy lub innej czynności wykonywanej przez Ubezpieczonego przy ustalaniu świadczenia z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu. 16 Ergo Hestia potwierdza zawarcie umowy ubezpieczenia wydaniem Ubezpieczającemu polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia. SPOSÓB ZAWIERANIA UMOWY UBEZPIECZENIA Umowę ubezpieczenia zawiera się na podstawie wniosku ubezpieczeniowego, sporządzonego w formie pisemnej. 2. Wniosek powinien zawierać co najmniej następujące dane: 1) nazwę oraz adres Ubezpieczającego, 2) listę osób objętych ubezpieczeniem, jeżeli umowa zawierana jest w formie imiennej, 3) liczbę osób objętych ubezpieczeniem, w przypadku zawierania umowy w formie bezimiennej, 4) przedmiot i zakres ubezpieczenia, 5) sumę ubezpieczenia, 6) okres ubezpieczenia, 7) formę i wariant ubezpieczenia. SUMA UBEZPIECZENIA Sumę ubezpieczenia w ubezpieczeniu następstw nieszczęśliwych wypadków określa się w umowie ubezpieczenia. 2. Sumę ubezpieczenia w ubezpieczeniu zwrotu czesnego określa się w umowie ubezpieczenia, przy czym nie może ona być wyższa niż PLN. 3. Suma ubezpieczenia stanowi górną granicę odpowiedzialności Ergo Hestii z tytułu jednego zdarzenia powstałego w okresie ubezpieczenia. OS/OW068/1106 5

6 SPOSÓB USTALANIA I OPŁACANIA SKŁADKI UBEZPIECZENIOWEJ Ergo Hestia ustala składkę ubezpieczeniową po dokonaniu oceny ryzyka. 2. Wysokość składki stanowi iloczyn sumy ubezpieczenia i wyrażonej w procentach stawki określonej w taryfie obowiązującej w dniu zawarcia umowy, za wyjątkiem dziennego świadczenia szpitalnego, dla którego składka jest ustalana w określonej kwocie polskich złotych. 3. Wysokość składki jest zależna od zakresu ubezpieczenia oraz wariantu ubezpieczenia. 4. Przy ustalaniu wysokości składki uwzględnia się zwyżkę składki za objęcie ochroną ubezpieczeniową następstw nieszczęśliwych wypadków doznanych w związku z wyczynowym uprawianiem sportu. 5. Składka ubezpieczeniowa jest płatna jednorazowo lub w ratach. 20 W razie ujawnienia okoliczności, która pociąga za sobą istotną zmianę prawdopodobieństwa wypadku, każda ze stron może żądać odpowiedniej zmiany wysokości składki, poczynając od chwili, w której zaszła ta okoliczność, nie wcześniej jednak niż od początku bieżącego okresu ubezpieczenia. W razie zgłoszenia takiego żądania druga strona może w terminie 14 dni wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym. OKRES UBEZPIECZENIA I CZAS TRWANIA ODPOWIEDZIALNOŚCI ERGO HESTII Okres ubezpieczenia oznacza się w umowie. 2. Umowę ubezpieczenia zawiera się na okres jednego roku szkolnego lub akademickiego z włączeniem okresów wakacyjnych. 3. Odpowiedzialność Ergo Hestii rozpoczyna się pierwszego dnia roku szkolnego lub akademickiego. 4. Umowę uważa się za wypowiedzianą przez Ubezpieczającego, jeżeli składka lub jej rata nie została zapłacona w terminie określonym w umowie mimo uprzedniego wezwania do zapłaty w dodatkowym terminie 7 dni. 5. Jeżeli zapłata dokonywana jest w formie przelewu bankowego lub przekazu pocztowego, za dzień zapłaty uważa się dzień zlecenia zapłaty w banku lub w urzędzie pocztowym na właściwy rachunek Ergo Hestii - pod warunkiem, że na rachunku Ubezpieczającego były zgromadzone wystarczające środki, w odmiennym przypadku za dzień zapłaty uważa się dzień uznania rachunku Ergo Hestii odpowiednią kwotą. 6. Za zapłatę składki lub raty składki, uważa się zapłatę kwoty wynikającej z umowy ubezpieczenia. 7. Odpowiedzialność Ergo Hestii kończy się z upływem okresu ubezpieczenia, chyba że stosunek ubezpieczeniowy wygasł przed tym terminem. 8. W przypadku zawarcia umowy w formie bezimiennej odpowiedzialność Ergo Hestii kończy się z upływem okresu ubezpieczenia, nie później jednak niż w dniu utraty przez Ubezpieczonego statusu: ucznia, studenta, słuchacza, wychowanka Ubezpieczającego lub pracownika Ubezpieczającego, z zastrzeżeniem ust W odniesieniu do absolwentów, którzy kontynuują naukę w tym samym roku kalendarzowym w szkole wyższego stopnia, odpowiedzialność Ergo Hestii trwa pomimo zakończenia okresu ubezpieczenia do pierwszego dnia kolejnego roku szkolnego lub akademickiego. OBOWIĄZKI UBEZPIECZAJĄCEGO I UBEZPIECZONEGO Ubezpieczający obowiązany jest podać do wiadomości Ergo Hestii wszystkie znane sobie okoliczności, o które Ergo Hestia pytała w formularzu oferty albo przed zawarciem umowy w innych pismach. Jeżeli Ubezpieczający zawiera umowę przez przedstawiciela, obowiązek ten ciąży również na przedstawicielu i obejmuje ponadto okoliczności znane przedstawicielowi. W razie zawarcia przez Ergo Hestię umowy ubezpieczenia mimo braku odpowiedzi na poszczególne pytania, pominięte okoliczności uważa się za nieistotne. 2. W czasie trwania umowy ubezpieczenia Ubezpieczający obowiązany jest niezwłocznie zgłaszać Ergo Hestii wszelkie zmiany okoliczności, wymienione w ust. 1, o które Ergo Hestia zapytywała we wniosku ubezpieczeniowym albo w innych pismach przed zawarciem umowy. 3. Ergo Hestia nie ponosi odpowiedzialności za skutki okoliczności, które z naruszeniem ust. 1 i 2 nie zostały podane do jej wiadomości. Jeżeli do naruszenia ust. 1 doszło z winy umyślnej, w razie wątpliwości przyjmuje się, że wypadek przewidziany umową i jego następstwa są skutkiem okoliczności, o których mowa w zdaniu poprzedzającym. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA SZKODY Ubezpieczony ma obowiązek niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty powstania szkody lub uzyskania o niej wiadomości powiadomić Ergo Hestię o wypadku pod numerem telefonu: lub 0 (58) W razie naruszenia z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa obowiązku określonego w ustępie poprzedzającym Ergo Hestia może odpowiednio zmniejszyć odszkodowanie, jeżeli naruszenie przyczyniło się do zwiększenia szkody lub uniemożliwiło Ergo Hestii ustalenie okoliczności i skutków wypadku. 3. Skutki braku zawiadomienia Ergo Hestii o wypadku nie następują, jeżeli Ergo Hestia w terminie wyznaczonym do zawiadomienia otrzymała wiadomość o okolicznościach, które należało podać do jej wiadomości W razie wystąpienia nieszczęśliwego wypadku Ubezpieczony obowiązany jest: 1) nie później niż po upływie 7 dni od daty zdarzenia, powiadomić miejscową jednostkę policji o każdej szkodzie, która powstała w wyniku przestępstwa; pobicia i napady na terenie szkoły muszą być zgłoszone dyrekcji szkoły w dniu ich wystąpienia, 2) starać się o złagodzenie skutków wypadku przez natychmiastowe poddanie się opiece lekarskiej i zaleconemu leczeniu, 3) niezwłocznie po zakończeniu leczenia powiadomić o wypadku Ergo Hestię oraz dostarczyć: a) dokładnie wypełniony formularz zgłoszenia wypadku ze szczególnym uwzględnieniem jego okoliczności, b) dokumenty niezbędne do ustalenia zasadności roszczenia i wysokości odszkodowania lub świadczenia, c) inne dokumenty, niezbędne do rozpatrzenia wniosku o wypłatę odszkodowania lub świadczenia, 4) zwolnić lekarzy, u których leczył się przed zaistnieniem wypadku objętego ochroną ubezpieczeniową, z obowiązku zachowania 6 OS/OW068/1106

7 Hestia Kontakt *, *opłata za połączenie zgodnie z cennikiem operatora tajemnicy lekarskiej oraz wyrazić zgodę na udostępnienie dokumentacji z leczenia, 5) zwolnić publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych z obowiązku zachowania tajemnicy oraz wyrazić zgodę na udostępnienie dokumentacji medycznej, 6) poddać się badaniu przez lekarzy wskazanych przez Ergo Hestię lub ewentualnej obserwacji klinicznej, 7) umożliwić Ergo Hestii dokonanie czynności niezbędnych do ustalenia okoliczności powstania wypadku, zasadności i wysokości roszczenia oraz udzielić w tym celu pomocy i wyjaśnień. 2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 3) Ubezpieczony lub uprawniony zobowiązany jest zgromadzić i dostarczyć Ergo Hestii na własny koszt. 3. Ergo Hestia zastrzega sobie prawo do weryfikacji dokumentów przedłożonych przez Ubezpieczonego oraz zasięgnięcia opinii specjalistów. 25 W przypadku śmierci Ubezpieczonego osoba występująca o wypłatę świadczenia zobowiązana jest dostarczyć Ergo Hestii dokumenty niezbędne do ustalenia zasadności roszczenia oraz przedłożyć do wglądu wyciąg z aktu zgonu i dokument potwierdzający uprawnienia do odbioru świadczenia. 26 W przypadku niedopełnienia przez Ubezpieczonego lub uprawnionego obowiązków wymienionych w 24 i 25 Ergo Hestia odmawia wypłaty świadczenia w całości lub w odpowiedniej części, w zależności od tego, w jakim stopniu niedopełnienie tych obowiązków miało wpływ na ustalenie przyczyny wypadku, okoliczności zdarzenia lub wysokości świadczenia. SPOSÓB USTALANIA WYSOKOŚCI ŚWIADCZENIA Ergo Hestia wypłaca świadczenie na podstawie uznania roszczenia uprawnionego z umowy ubezpieczenia, w wyniku ustaleń dokonanych w postępowaniu likwidacyjnym, zawartej z nim ugody lub prawomocnego orzeczenia sądu. 2. Uprawniony z umowy ubezpieczenia zobowiązany jest do udokumentowania zasadności zgłoszonego roszczenia W przypadku zawarcia umowy w wariancie I: 1) procent trwałego uszczerbku na zdrowiu określany jest przez lekarza orzecznika powoływanego przez Ergo Hestię; podstawą orzeczenia jest fizykalne badanie Ubezpieczonego oraz dokumentacja medyczna, dotycząca zdarzenia, którego następstwem jest nieszczęśliwy wypadek, w tym zaświadczenie o zakończeniu leczenia, 2) przy ustalaniu stopnia trwałego uszczerbku na zdrowiu i związku przyczynowego lekarz orzecznik kieruje się posiadaną fachową wiedzą medyczną oraz faktycznym stanem zdrowia Ubezpieczonego przed oraz po zaistnieniu wypadku; koszt powołania lekarza orzecznika w celu ustalenia stopnia trwałego uszczerbku ponosi Ergo Hestia; koszty dojazdu do lekarza orzecznika ponosi Ubezpieczony, 3) stopień trwałego uszczerbku na zdrowiu ustala się niezwłocznie po zakończeniu leczenia i rehabilitacji, a w razie dłuższego leczenia - najpóźniej w 24 miesiącu od dnia wypadku, z zastrzeżeniem postanowień pkt 4), 4) w przypadku urazów kręgosłupa, urazów powodujących zaburzenia neurologiczne (w tym udarów i wylewów mózgowych niespowodowanych urazem) i psychiczne stopień trwałego uszczerbku na zdrowiu ustala się po zakończeniu leczenia i rehabilitacji nie wcześniej jednak niż po 6 miesiącach od zdarzenia, 5) zmiana stopnia trwałego uszczerbku na zdrowiu, następująca po jego ustaleniu w terminach określonych w pkt 3) nie daje podstawy do zmiany wysokości świadczenia, 6) w razie utraty bądź uszkodzenia organu, narządu lub układu, których funkcje były już przed nieszczęśliwym wypadkiem upośledzone wskutek choroby lub trwałego inwalidztwa powstałego z innego zdarzenia, stopień trwałego uszczerbku na zdrowiu określa się jako różnicę między stopniem trwałego uszczerbku na zdrowiu po wypadku objętym umową ubezpieczenia, a stopniem trwałego uszczerbku na zdrowiu istniejącym przed wypadkiem. 2. W przypadku zawarcia umowy w wariancie II: 1) wysokość świadczenia ustala się bez przeprowadzania badań lekarskich wskazanych w ust. 1 pkt 1), na podstawie tabeli świadczeń stanowiących załącznik nr 1 do niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, 2) wysokość świadczenia ustala się po dostarczeniu do Ergo Hestii pełnej dokumentacji medycznej potwierdzającej powstanie urazu wskazanego w tabeli świadczeń, o której mowa w pkt 1), 3) ponowna weryfikacja wysokości świadczenia może mieć miejsce wyłącznie w przypadku wystąpienia powikłań wskazanych w pkt V tabeli świadczeń, o której mowa w pkt 1), 4) jeżeli w okresie ubezpieczenia Ubezpieczony dozna powtórnie urazu, za który wcześniej otrzymał świadczenie w wysokości określonej w tabeli świadczeń, o której mowa w pkt 1) następne świadczenie z tego tytułu zostanie wypłacone w wysokości 50% świadczenia przewidzianego w ww. tabeli. 29 Ustalenie związku przyczynowego, stopnia trwałego uszczerbku na zdrowiu, okresu niezdolności do nauki lub pracy oraz ewentualnych innych roszczeń następuje na podstawie dostarczonych dokumentów oraz wyników badań lekarskich. 30 Jeżeli Ubezpieczony otrzymał świadczenia określone w 7 ust. 1 pkt 2) i 3) i ust. 2, 8 pkt 2) lub odszkodowanie określone w 9 lub 10 ust. 1, a następnie zmarł wskutek tego samego nieszczęśliwego wypadku, świadczenie z tytułu śmierci wypłaca się tylko wówczas, gdy jest ono wyższe od już wypłaconego odszkodowania lub świadczenia, przy czym potrąca się kwotę uprzednio wypłaconą. 31 Jeżeli Ubezpieczony zmarł po ustaleniu trwałego uszczerbku na zdrowiu lub wystąpienia urazu z przyczyn związanych z wypadkiem, ale nie pobrał należnego świadczenia, wówczas osobie uprawnionej wypłaca się tylko świadczenie z tytułu śmierci Ubezpieczonego. 32 Ryczałt, o którym mowa w 7 ust. 2 wypłacany jest na podstawie właściwego zaświadczenia lekarskiego Zasiłek dzienny, o którym mowa w 10 ust. 1 pkt 1) przysługuje od 10 dnia po dacie wystąpienia nieszczęśliwego wypadku, a jeżeli niezdolność do nauki lub pracy trwała co najmniej 30 dni - od następnego dnia po dacie wystąpienia nieszczęśliwego wypadku, OS/OW068/1106 7

8 nie dłużej jednak niż przez okres 90 dni od daty wystąpienia nieszczęśliwego wypadku. 2. Zasiłek dzienny jest wypłacany na podstawie właściwego zaświadczenia lekarskiego Dzienne świadczenie szpitalne przysługuje od pierwszego dnia pobytu w szpitalu, jednak nie dłużej niż przez okres 90 dni od daty wystąpienia nieszczęśliwego wypadku, z zastrzeżeniem postanowień 10 ust. 1 pkt 3). 2. Podstawą wypłaty dziennego świadczenia szpitalnego jest karta informacyjna leczenia szpitalnego. 3. Dzienne świadczenie szpitalne wypłacane jest po zakończeniu leczenia szpitalnego; na wniosek Ubezpieczonego, Ergo Hestia może podjąć decyzję o wypłacie całości lub części świadczenia w terminie wcześniejszym Świadczenie z tytułu ubezpieczenia zwrotu czesnego jest ustalane w wysokości czesnego przypadającego za okres od daty zgonu lub utraty pracy przez opiekuna Ubezpieczonego do końca bieżącego roku szkolnego lub akademickiego, z zastrzeżeniem 18 ust Świadczenie z tytułu ubezpieczenia zwrotu czesnego wypłaca się pod warunkiem dostarczenia Ergo Hestii odpisu skróconego aktu urodzenia osoby ubezpieczonej albo postanowienia sądu o ustanowieniu opieki nad Ubezpieczonym oraz oryginału dowodu opłaty czesnego, jeżeli zostało ono już opłacone i ponadto: 1) w przypadku śmierci opiekuna w następstwie nieszczęśliwego wypadku karty zgonu zawierającej stwierdzenie przyczyny zgonu, 2) w przypadku utraty pracy przez opiekuna: a) oświadczenie pracodawcy o rozwiązaniu stosunku pracy z opiekunem w rozumieniu przepisów prawa pracy, b) zaświadczenie o uzyskaniu statusu bezrobotnego przez opiekuna, c) ostatnią umowę o pracę opiekuna, d) świadectwo pracy z ostatniego miejsca zatrudnienia opiekuna. 3. Jeżeli czesne do dnia ustalania wysokości świadczenia nie zostało opłacone, wysokość świadczenia ustala się na podstawie cennika opłat obowiązującego w szkole, do której uczęszcza Ubezpieczony. 36 Świadczenia wypłacane są w złotych polskich na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Jeżeli Ubezpieczony zmarł przed pobraniem przyznanego mu ryczałtu lub zasiłku, o których mowa w ust. 1, wypłaca się go osobom wskazanym w Ergo Hestii przysługuje prawo do odmowy wypłaty całości lub części zasiłku, o którym mowa w 10 ust. 1 pkt 1) w przypadku stwierdzenia, iż w czasie niezdolności do nauki lub pracy Ubezpieczony uczęszczał na zajęcia szkolne, akademickie lub wykonywał pracę zawodową Wszelkie koszty objęte zakresem ubezpieczenia zwracane są osobie, która je poniosła, na podstawie dostarczonych oryginałów rachunków. 2. Jeżeli Ubezpieczony zmarł przed pobraniem odszkodowania z tytułu zwrotu poniesionych kosztów objętych zakresem ubezpieczenia, odszkodowanie wypłaca się osobom wskazanym w Świadczenia, wskazane w 38 i 39 i zwrot kosztów, o którym mowa w 40, nie przysługują osobom, które umyślnie spowodowały śmierć Ubezpieczonego Świadczenie z tytułu ubezpieczenia zwrotu czesnego wypłaca się Ubezpieczonemu. 2. Jeżeli czesne do dnia ustalania wysokości świadczenia nie zostało opłacone, na pisemny wniosek Ubezpieczonego świadczenie z tytułu zwrotu czesnego może zostać wypłacone bezpośrednio szkole do której uczęszcza Ubezpieczony Jeżeli w chwili śmierci Ubezpieczonego nie ma wyznaczonej osoby uprawnionej do otrzymania świadczenia, świadczenie przysługuje członkom rodziny zmarłego w następującej kolejności: 1) małżonkowi - w całości, 2) dzieciom - w częściach równych, 3) rodzicom - w częściach równych, 4) innym ustawowym spadkobiercom zmarłego - w częściach równych. 2. W razie braku uprawnionego do przysługującego świadczenia, Ergo Hestia wypłaca - w granicach sumy ubezpieczenia - w pierwszym rzędzie rzeczywiste, udowodnione koszty pogrzebu oraz ewentualne koszty transportu zwłok z miejsca wypadku do miejsca pochówku osobie, która te koszty poniosła, chyba że koszty te zostały pokryte z ubezpieczenia społecznego. UPRAWNIENI DO OTRZYMANIA ŚWIADCZENIA WYPŁATA ŚWIADCZENIA 37 Jeżeli Ubezpieczonym jest osoba nieletnia świadczenia wypłaca się prawnemu opiekunowi Ubezpieczonego. 44 Uprawniony z umowy ubezpieczenia zobowiązany jest do udokumentowania zasadności zgłoszonego roszczenia Świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu wypłacane jest Ubezpieczonemu. 2. Jeżeli Ubezpieczony zmarł przed pobraniem świadczenia z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu, a zgon nie był następstwem nieszczęśliwego wypadku lub urazu, ustalone przed śmiercią świadczenie wypłaca się osobom wskazanym w Ryczałt, o którym mowa w 7 ust. 2 oraz zasiłek o którym mowa w 10 ust. 1 pkt 1) wypłaca się Ubezpieczonemu Ergo Hestia wypłaca odszkodowanie lub świadczenie na podstawie uznania roszczenia uprawnionego z umowy ubezpieczenia w wyniku ustaleń dokonanych w postępowaniu dotyczącym ustalenia stanu faktycznego, zasadności roszczeń i wysokości odszkodowania lub zawartej z nim ugody albo prawomocnego orzeczenia sądu. 2. Ergo Hestia wypłaca odszkodowanie lub świadczenie w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wypadku. 3. Jeżeli w terminie określonym w ust. 2 wyjaśnienie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności Ergo Hestii albo wysokości odszkodowania lub świadczenia okazało się niemożliwe, 8 OS/OW068/1106

9 Hestia Kontakt *, *opłata za połączenie zgodnie z cennikiem operatora odszkodowanie lub świadczenie powinno być wypłacone w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe jednakże bezsporną część odszkodowania lub świadczenia Ergo Hestia wypłaca w terminie określonym w ust Jeżeli z okoliczności wypadku wynika, że nie ma możliwości ustalenia odpowiedzialności Ergo Hestii bez wyjaśnienia kwestii winy Ubezpieczonego, Ergo Hestia może podjąć decyzję o odpowiedzialności za zdarzenie w oparciu o wynik postępowania przygotowawczego lub prawomocne orzeczenie sądu. 46 Jeżeli uprawniony do wystąpienia z roszczeniem nie zgadza się z ustaleniami Ergo Hestii co do odmowy zaspokojenia roszczenia albo co do wysokości świadczenia, może w ciągu 30 dni zgłosić na piśmie wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przez Zarząd Ergo Hestii. WYGAŚNIĘCIE UMOWY UBEZPIECZENIA 47 Jeżeli umowa ubezpieczenia jest zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy, Ubezpieczający ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni, a w przypadku gdy Ubezpieczający jest przedsiębiorcą, w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy nie zwalnia Ubezpieczającego z obowiązku zapłacenia składki za okres, w jakim Ergo Hestia udzielała ochrony ubezpieczeniowej. 51 W sprawach nieuregulowanych w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia mają zastosowanie przepisy ustawy o działalności ubezpieczeniowej i Kodeksu cywilnego Spory wynikające z niniejszej umowy ubezpieczenia są rozpatrywane według prawa polskiego i mogą być dochodzone przed sądami według właściwości ogólnej albo przed sądem właściwym dla miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia. 2. Strony umowy ubezpieczenia mogą poddać pod rozstrzygnięcie sądu polubownego wynikające z niej spory. 53 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia wchodzą w życie z dniem 10 sierpnia 2007 roku i obowiązują do umów zawartych od tej daty. Prezes Zarządu Członek Zarządu Piotr Maria Śliwicki Jarosław Piątkowski 48 Ubezpieczający może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia w każdej chwili ze skutkiem natychmiastowym; wypowiedzenie umowy nie zwalnia ubezpieczającego z obowiązku zapłaty składki za okres, w jakim Ergo Hestia udzielała ochrony ubezpieczeniowej. POSTANOWIENIA KOŃCOWE Wszystkie zawiadomienia i oświadczenia stron umowy powinny być składane na piśmie za pokwitowaniem lub przesłane listem poleconym. 2. Jeżeli strona umowy zmieniła adres i nie zawiadomiła o tym drugiej strony umowy, to pismo skierowane pod ostatni znany adres strony wywiera skutki prawne od chwili, w której byłoby doręczone, gdyby strona nie zmieniła adresu. Postanowienia powyższe mają również zastosowanie do siedziby strony. 3. W umowie ubezpieczenia strony mogą postanowić, że zawiadomienia i oświadczenia składane przez strony umowy będą dostarczane drugiej stronie za pomocą listu elektronicznego ( ), wiadomości tekstowej SMS, faksu lub telefonu, odpowiednio pod: wskazany przez strony adres poczty elektronicznej, numer infolinii Ergo Hestii lub pod numer telefonu komórkowego lub stacjonarnego wskazany przez Ubezpieczającego Skargi i zażalenia Ubezpieczonego rozpatrywane są niezwłocznie przez Zarząd Ergo Hestii lub upełnomocnionego pracownika, po przesłaniu ich drogą pisemną pod adresem siedziby Ergo Hestii. 2. Po rozpatrzeniu skarg i zażaleń, o których mowa w ust. 1, stanowisko Ergo Hestii przesyłane jest w terminie 30 dni Ubezpieczonemu pod adresem wskazanym w skardze lub zażaleniu. OS/OW068/1106 9

10 10 OS/OW068/1106

11 Hestia Kontakt *, *opłata za połączenie zgodnie z cennikiem operatora Załącznik nr 1 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Młodzieży Szkolnej i Akademickiej 2. Tabela świadczeń. 1. Wyjaśnienie definicji pojawiających się w tabeli świadczeń i zasady jej stosowania: 1) Za procent powierzchni ciała przy ustalaniu rozległości oparzeń przyjmuje się powierzchnię dłoni osoby poszkodowanej. 2) W przypadku uszkodzenia kończyn górnych dla kończyny górnej dominującej wypłaca się przewidziane w tabeli wyższe odszkodowanie. Dla osób leworęcznych dominującą kończyną górną jest kończyna lewa. 3) Nawykowe zwichnięcie któregokolwiek ze stawów ocenia się jednorazowo tylko za wypadek, który spowodował powstanie nawyku zwichnięcia. 4) Za wstrząs mózgu uważa się uraz ośrodkowego układu nerwowego bez jego znaczniejszych uszkodzeń z następową utratą przytomności i powodujący hospitalizację dłuższą niż 5 dób. 5) Za złamanie otwarte uważa się złamania pierwotnie powikłane uszkodzeniem skóry oraz złamania wymagające interwencji operacyjnej. 6) Za urazy narządów wewnętrznych wymienione w pkt III uważa się następstwa nieszczęśliwych wypadków spowodowane uszkodzeniem lub zatruciem powodujące trwałe (za wyjątkiem pourazowej odmy opłucnowej) utrzymywanie się nieprawidłowych wyników badań laboratoryjnych, obrazowych (np. badania rtg) lub czynnościowych (np. spirometria). 7) Za urazy powodujące powstanie blizny uważa się urazy wymagające zaopatrzenia chirurgicznego, takiego jak szycie rany, leczenie przeciwoparzeniowe, przeciwodmrożeniowe lub hospitalizacji. 8) Za powikłania urazów wymienionych w tabeli uważa się powikłania występujące, mimo prowadzonego leczenia i rehabilitacji w ciągu 12 miesięcy od daty powstania urazu i pozostające z nim w związku przyczynowo-skutkowym. Jedynie z powodu powikłań wymienionych w tabeli w pkt V, po zakończeniu leczenia lub po ustabilizowaniu stanu zdrowia poszkodowanego może zostać dodatkowo przyznane zwiększenie odszkodowania niezwłocznie po przesłaniu do Ergo Hestii pełnej dokumentacji. 9) Za zatrucie gazami oraz substancjami wziewnymi uważa się następstwa działania zewnętrznych środków chemicznych powodujące udokumentowaną utratę przytomności i konieczność hospitalizacji. 10) W przypadku urazu powodującego pobyt w szpitalu dłuższy niż 30 dni lub ponad 6-miesięczną specjalistyczną rehabilitację i niewymienionego w tabeli wysokość świadczenia ustalana będzie indywidualnie po zakończeniu leczenia lub po ustabilizowaniu stanu zdrowia Ubezpieczonego, niezwłocznie po przesłaniu do Ergo Hestii pełnej dokumentacji medycznej. 11) Jeżeli zaszły okoliczności wskazane w pkt 1), 8) lub 9) i jednocześnie przekazana Ergo Hestii dokumentacja medyczna jest niekompletna, Ergo Hestia może wyznaczyć komisję lekarską w celu określenia rodzaju urazu i wysokości odpowiadającego mu świadczenia, zgodnie z Tabelą świadczeń umieszczoną w pkt. 2. LP. RODZAJ USZCZERBKU NA ZDROWIU LUB RODZAJ ZŁAMANIA WYSOKOŚĆ ŚWIADCZENIA JAKO % SUMY UBEZPIECZENIA I. TRWAŁE I CAŁKOWITE INWALIDZTWO 1. Porażenie całkowite czterokończynowe (tetraplegia) Porażenie połowicze utrwalone Porażenie całkowite obu kończyn dolnych (paraplegia) Niedowład połowiczy znacznie utrudniający sprawność kończyn z afazją całkowitą Utrwalony zespół pozapiramidowy znacznie utrudniający sprawność ustroju i wymagający opieki osób trzecich Zaburzenia równowagi pochodzenia móżdżkowego i przedsionkowego uniemożliwiające chodzenie Padaczka z zaburzeniami psychicznymi, charakteropatią, otępieniem i ekwiwalentami padaczkowymi uniemożliwiającymi jakąkolwiek pracę lub wymagające 100 nauczania indywidualnego/specjalnego 8. Ciężkie zaburzenia psychiczne, wymagające stałej opieki osób trzecich (zmiany otępienne, utrwalone psychozy, częste 100 i długotrwale hospitalizacje psychiatryczne) 9. Utrata mowy. Afazja całkowita (sensoryczna lub sensorycznomotoryczna) z agrafią i aleksją, zaburzenia utrzymujące się, 100 pomimo 12-miesięcznego leczenia logopedycznego 10. Obuoczna utrata wzroku Głuchota całkowita Oparzenia III stopnia obejmujące 30% powierzchni ciała 100 II. Urazy powodujące powstanie blizn 1. Urazy twarzy, szyi, przedramion i rąk: 1) Rana cięta, w tym odmrożenia 3 2) Rana szarpana (np. w wyniku pogryzienia przez psa) 4 3) Oparzenia II lub III stopnia 4 za pierwszy % powierzchni ciała i 2 za każdy następny 2. Urazy pozostałych części ciała, w tym skóry owłosionej głowy: 1) Rana cięta 1 2) Rana szarpana 2 3) Oparzenia II lub III stopnia (za każdy % powierzchni ciała) 1 III. USZKODZENIA LUB UTRATA NARZĄDÓW WEWNĘTRZNYCH 3. Narządy klatki piersiowej: 1) Uszkodzenie górnych dróg oddechowych 10 2) Uszkodzenie górnego odcinka przewodu pokarmowego 10 3) Pourazowa odma opłucnowa Uszkodzenie tkanki płucnej: 1) Bez zmniejszenia pojemności oddechowej 8 2) Ze zmniejszeniem pojemności oddechowej o 30% wartości należnej 15 3) Ze zmniejszeniem pojemności oddechowej o 40% wartości należnej 30 4) Ze zmniejszeniem pojemności oddechowej o 50% wartości należnej 50 5) Ze zmniejszeniem pojemności oddechowej o 60% wartości należnej i więcej 65 6) Z objawami niewydolności oddechowej Uszkodzenie serca lub osierdzia (pourazowe, pozawałowe): 1) Z wydolnym układem krążenia 10 2) Z objawami niewydolności krążenia - w zależności od stopnia niewydolności (wg NYHA) 20 3) I stopień - bez dolegliwości przy zwykłych czynnościach życia codziennego 35 4) II stopień - umiarkowane dolegliwości przy zwykłych czynnościach życia codziennego, upośledzenie wydolności fizycznej: a) III stopień - znaczne upośledzenie wydolności fizycznej widoczne już przy zwykłych czynnościach życia codziennego 50 b) IV stopień - duszność spoczynkowa 80 OS/OW068/

12 6. Narządy jamy brzusznej: 1) Uszkodzenie żołądka 5 2) Pęknięcie śledziony bez konieczności usunięcia 5 3) Utrata śledziony: a) Bez istotnych zmian w obrazie krwi 15 b) Ze zmianami w obrazie krwi lub/i ze zrostami otrzewnowymi 30 4) Uszkodzenie/resekcja fragmentu wątroby: a) Bez wpływu na funkcje narządu 10 b) Z następowymi zaburzeniami funkcji wątroby 20 5) Uszkodzenie/resekcja fragmentu trzustki: a) Bez wpływu na funkcje narządu 10 b) Z następowymi zaburzeniami funkcji zewnątrzwydzielniczej 20 c) Z następowymi zaburzeniami funkcji wewnątrzwydzielniczej 20 6) Uszkodzenie dróg żółciowych z następowym zwężeniem 10 7) Uszkodzenie wątroby wymagające przeprowadzenia przeszczepu (schyłkowa niewydolność wątroby) 80 8) Przepukliny urazowe powłok jamy brzusznej 5 9) Uszkodzenie jelita cienkiego 5 10) Uszkodzenie jelita grubego 10 11) Uszkodzenie jelita cienkiego i grubego 15 12) Uszkodzenie odbytu Narządy moczopłciowe 1) Uszkodzenie jednej nerki lub obu nerek prowadzące do powstania: a) Przewlekłych stanów zapalnych 10 b) Nadciśnienia 15 2) Utrata jednej nerki przy drugiej zdrowej i prawidłowo działającej 20 3) Utrata jednej nerki przy upośledzeniu funkcjonowania drugiej nerki lub uszkodzenie obu nerek powodujące: a) Utajoną niewydolność nerek 30 b) Wyrównaną niewydolność nerek 40 c) Niewyrównaną niewydolność nerek 50 d) Schyłkową niewydolność nerek (mocznica) wymagająca przewlekłej dializoterapii lub przeszczep nerki 75 4) Uszkodzenie moczowodu powodujące zawężenie jego światła 15 5) Uszkodzenie pęcherza powodujące: a) Przewlekłe stany zapalne 10 b) Zmniejszenie pojemności pęcherza 10 c) Zaburzenia w oddawaniu moczu 5 6) Uszkodzenie cewki moczowej 5 7) Utrata prącia 40 8) Częściowa utrata prącia i pourazowe zaburzenia wzwodu 20 9) Utrata jednego jądra lub jajnika 20 10) Utrata obu jąder lub jajników 40 11) Utrata macicy: a) W wieku do 45 lat 40 b) W wieku powyżej 45 lat 20 IV. NIESZCZĘŚLIWE WYPADKI POWODUJĄCE CZĘŚCIOWE INWALIDZTWO LUB USZKODZENIE ORGANIZMU 1. Uszkodzenia głowy, bez uszkodzeń ośrodkowego układu nerwowego: 1) Złamanie kości sklepienia 4 2) Złamanie kości podstawy czaszki 8 3) Złamanie kości sklepienia i podstawy czaszki 12 4) Ubytek kości czaszki 6 2. Uszkodzenia twarzy: 1) Złamania nosa bez zaburzeń kształtu nosa 1 2) Złamania nosa z zaburzeniami kształtu utrzymującymi się mimo przeprowadzenia operacji naprawczej 3 3) Złamania nosa z zaburzeniami oddychania utrzymującymi się mimo przeprowadzenia operacji naprawczej 6 4) Złamania nosa z zaburzeniami oddychania i z wtórnym zapaleniem zatok utrzymującymi się mimo przeprowadzenia 10 operacji naprawczej 5) Utrata nosa w całości (łącznie z kośćmi nosa) 30 6) Utrata zębów stałych (za każdy ząb): a) Siekacze i kły - całkowita utrata 1 b) Siekacze i kły - częściowa utrata 0,5 c) Pozostałe zęby począwszy od dwóch - całkowita utrata 1 d) Pozostałe zęby począwszy od dwóch - częściowa utrata 0,5 7) Złamanie kości twarzy - szczęki, kości jarzmowej 8 8) Złamanie kości twarzy - żuchwy: a) Otwarte 4 b) Zamknięte 2 9) Zwichnięcie w obrębie stawu żuchwowego 2 10) Utrata szczęki 40 11) Utrata żuchwy 50 3) Uszkodzenia narządu wzroku: 1) Uszkodzenia powodujące obniżenie ostrości wzroku Zgodnie z załącznikiem nr 2 do OWU 2) Utrata wzroku jednego oka z jednoczesnym wyłuszczeniem gałki ocznej 38 3) Porażenie nastawności (akomodacji) - przy zastosowaniu szkieł korekcyjnych lub soczewek kontaktowych: a) Jednego oka 15 b) Obojga oczu 30 4) Koncentryczne zwężenie pola widzenia Zgodnie z załącznikiem nr 3 do OWU 5) Połowicze niedowidzenia: a) Dwuskroniowe 60 b) Dwunosowe 30 c) Jednoimienne 25 d) Jednoimienne górne 10 e) Jednoimienne dolne Uszkodzenia narządu słuchu Zgodnie z załącznikiem nr 4 do OWU 5. Urazy małżowiny usznej: 1) Utrata jednej małżowiny 15 2) Utrata obu małżowin Uszkodzenia klatki piersiowej i jej następstwa: 1) Zamknięte złamanie przynajmniej 2 żeber (i za każde następne powyżej dwóch) 1 2) Otwarte złamanie żebra za każde 3 3) Złamanie mostka 4 4) Utrata sutka (gruczołu piersiowego): a) Całkowita 25 b) Częściowa Uszkodzenia kręgosłupa: 1) Złamania kręgosłupa bez następstw neurologicznych pod postacią porażeń lub niedowładów (za każdy krąg): a) Trzonów kręgów 5 b) Wyrostków poprzecznych, kolczystych i łuków kręgów c) Kości ogonowej 5 2) Zwichnięcia kręgosłupa bez następstw neurologicznych pod postacią porażeń lub niedowładów 5 3) Urazy skrętne kręgosłupa: a) W odcinku szyjnym 3 b) Piersiowym i/lub lędźwiowym 1 4) Złamania miednicy: a) Z przerwaniem obręczy miednicy 10 b) Bez przerwania obręczy miednicy 5 8. Uszkodzenia stawu biodrowego: 1) Zwichnięcie 15 2) Skręcenie w stawie biodrowym 4 3) Złamanie: a) Panewki 15 b) Bliższej nasady i przynasady kości udowej 12 4) Utrata kończyny dolnej poprzez jej wyłuszczenie w stawie biodrowym lub odjęcie w okolicy podkrętarzowej Uszkodzenia kończyny dolnej 1) Złamanie trzonu kości udowej: a) Otwarte 12 b) Zamknięte 6 2) Utrata kończyny w obrębie uda 65 3) Złamanie (śródstawowe) nasady dalszej kości udowej lub nasady bliższej kości piszczelowej: a) Otwarte 12 b) Zamknięte 7 4) Złamanie rzepki 5 5) Zwichniecie stawu kolanowego 12 6) Skręcenie stawu kolanowego lub zwichnięcie rzepki bądź skręcenie stawu kolanowego i zwichnięcie rzepki 4 7) Utrata kończyny na poziomie stawu kolanowego OS/OW068/1106

13 Hestia Kontakt *, *opłata za połączenie zgodnie z cennikiem operatora 8) Całkowite zerwanie mięśnia czworogłowego lub dwugłowego 8 9) Złamanie kości piszczelowej lub kości piszczelowej i kości strzałkowej: a) Otwarte 7 b) Zamknięte 5 10) Izolowane złamanie kości strzałkowej: a) Otwarte 5 b) Zamknięte 3 11) Utrata kończyny w obrębie podudzia 45 12) Uraz stawu skokowego ze złamaniem kostki lub obu kostek: a) Otwarte 6 b) Zamknięte 4 13) Skręcenie w stawie skokowym lub w obrębie stopy bądź w stawie skokowym i w obrębie stopy 3 14) Zerwanie ścięgna Achillesa 6 15) Złamanie kości: piętowej, skokowej: a) Otwarte 8 b) Zamknięte 6 16) Utrata kości skokowej lub piętowej 35 17) Złamanie pozostałych kości stępu 2 18) Złamanie kości śródstopia (za każdą kość): a) Z wyraźnymi przemieszczeniami 2 b) Bez przemieszczeń 1 19) Zwichnięcie w obrębie stępu 8 20) Utrata stopy w całości 50 21) Utrata stopy na poziomie stawu Choparta 40 22) Utrata stopy w stawie Lisfranca 30 23) Utrata stopy w obrębie kości śródstopia 25 24) Złamanie palucha: a) Z wyraźnymi przemieszczeniami 3 b) Bez przemieszczeń 2 25) Zwichnięcie palucha 2 26) Zwichnięcie palców stopy od II do V (za każdy palec) 1 27) Złamanie kości palców stopy od II do V (za każdy palec) 1 28) Utrata w obrębie palucha: a) Ubytki opuszki lub częściowa utrata paliczka paznokciowego palucha 4 b) Utrata paliczka paznokciowego palucha 8 c) Utrata całego palucha 12 29) Utrata palucha wraz z kością śródstopia - w zależności od rozmiaru utraty kości śródstopia a) Utrata palucha z częścią kości śródstopia 16 b) Utrata palucha z całą kością śródstopia 20 30) Uszkodzenia i ubytki w zakresie palców II, III, IV i V łącznie: a) Częściowa utrata 2 b) Całkowita utrata 3 31) Utrata palca V wraz z kością śródstopia: a) Utrata palca V z częścią kości śródstopia 5 b) Utrata palca V z całą kością śródstopia 10 32) Utrata palców II, III, IV wraz z kością śródstopia: a) Utrata palców z częścią kości śródstopia (za każdy palec) 4 b) utrata palców z całą kością śródstopia (za każdy palec) 6 10) Uszkodzenia kończyny górnej: 1) Złamanie łopatki 5/3 2) Złamanie obojczyka: a) Otwarte lub zagrażające perforacją skóry z dużym przemieszczeniem 4 b) Zamknięte 2 3) Zwichnięcie stawu obojczykowo - barkowego lub obojczykowo-mostkowego 5/4 4) Skręcenie stawu barkowego 3/2 5) Zwichnięcie stawu ramienno-łopatkowego 7/6 6) Utrata kończyny w barku 75 7) Utrata kończyny wraz z łopatką 80 8) Zerwanie mięśnia dwugłowego lub trójgłowego: a) Całkowite 5/4 b) Częściowe 3/2 9) Złamanie nasady bliższej kości ramiennej: a) Wielofragmentowe 8/7 b) Inne 5/4 10) Złamanie trzonu kości ramiennej: a) Otwarte 6/5 b) Zamknięte 4/3 11) Utrata kończyny w obrębie ramienia 65 12) Złamanie nasady dalszej kości ramiennej lub nasady bliższej kości promieniowej lub nasady bliższej kości łokciowej: a) Otwarte 6/5 b) Zamknięte 4/3 13) Zwichnięcie w obrębie stawu łokciowego 6/5 14) Skręcenie łokcia 3/2 15) Złamanie trzonu kości łokciowej lub trzonu kości promieniowej bądź złamanie trzonu kości łokciowej i trzonu kości promieniowej: a) Otwarte 6/5 b) Zamknięte 4/3 16) Utrata kończyny w obrębie przedramienia 60/55 17) Złamanie nasady dalszej kości łokciowej lub nasady dalszej kości promieniowej bądź złamanie nasady dalszej kości łokciowej i nasady dalszej kości promieniowej: a) Otwarte 5/4 b) Zamknięte 3/2 18) Utrata przedramienia w sąsiedztwie stawu nadgarstkowego 55/50 19) Złamania kości nadgarstka: a) Otwarte 4/3 b) Zamknięte 3/2 20) Zwichnięcia nadgarstka 3/2 21) Skręcenie nadgarstka 2/1 22) Utrata ręki na poziomie nadgarstka 55/50 23) Złamania pierwszej kości śródręcza 3/2 24) Zwichnięcia stawów kciuka 3/2 25) Wykręcenia stawów kciuka 2/1,5 26) Złamanie kości śródręcza II V (za każdą kość) 2/1,5 27) Złamania kciuka: a) Otwarte 4/3 b) Zamknięte 3/2 28) Utrata w zakresie kciuka: a) Częściowa utrata opuszki 5 b) Utrata paliczka paznokciowego 8 c) Utrata paliczka paznokciowego z częścią paliczka podstawnego z zachowaniem więcej niż 2/3 długości kikuta 15 paliczka d) Utrata paliczka paznokciowego z częścią paliczka podstawnego z zachowaniem mniej niż 2/3 długości kikuta 18 paliczka e) Utrata obu paliczków z kością śródręcza 25 29) Złamania wskaziciela: a) Otwarte 4/3 b) Zamknięte 3/2 30) Zwichnięcia stawów wskaziciela 3/2 31) Wykręcenie stawów wskaziciela 2/1,5 32) Utrata w obrębie wskaziciela: a) Utrata częściowa opuszki 5/4 b) Utrata paliczka paznokciowego 6/5 c) Utrata paliczka paznokciowego z 1/3 dalszą paliczka środkowego 8/6 d) Utrata paliczka paznokciowego i środkowego poniżej 10/8 e) Utrata 3 paliczków 16/10 f) Utrata palca wskazującego z kością śródręcza 22/16 33) Złamania palców III - V (za każdy palec): a) Otwarte 2,5/2 b) Zamknięte 2/1,5 34) Zwichnięcia i wykręcenia stawów palców III - V (za każdy palec) 1,5/1 35) Utrata w obrębie palców III i IV: a) Częściowa utrata opuszki 1,5/1 b) Utrata paliczka paznokciowego 3/2 c) Utrata dwóch paliczków 6/4 d) Utrata trzech paliczków 9/6 e) Utrata palca z kością śródręcza 12/8 36) Utrata w obrębie palca V: a) Częściowa utrata opuszki 0,5 b) Utrata paliczka paznokciowego 1 c) Utrata dwóch paliczków 2 d) Utrata trzech paliczków 3 e) Utrata palca z kością śródręcza 12/8 V. Powikłania 1. Przewlekłe zapalenie kości 10 OS/OW068/

14 2. Zapalenie kości z przetokami Zapalenie naczyń i tkanki podskórnej Uszkodzenia dużych naczyń i tętniaki pourazowe Zesztywnienie w stawie w pozycji niekorzystnej Zesztywnienie w stawie w pozycji korzystnej Staw rzekomy kości 15 VI. Inne zdarzenia 1. Wstrząśnienie mózgu 5 2. Zatrucie gazami oraz substancjami wziewnymi 5 Załącznik nr 2 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Młodzieży Szkolnej i Akademickiej - tabela ostrości wzroku Ostrość wzroku oka prawego/ostrość wzroku oka lewego 1,0 (10/10) 0,9 (9/10) 0,8 (8/10) 0,7 (7/10) 0,6 (6/10) 0,5 (5/10) 0,4 (4/10) 0,3 (3/10) 0,2 (2/10) 0,1 (1/10) 0 1,0 (10/10) 0 2,5 5 7, , ,9 (9/10) 2,5 5 7, , ,8 (8/10) 5 7, , ,7 (7/10) 7, , ,6 (6/10) 10 12, ,5 (5/10) 12, ,4 (4/10) ,3 (3/10) ,2 (2/10) ,1 (1/10) Uwaga: ostrość wzroku zawsze określa się na podstawie dokumentacji medycznej prowadzącego lekarza okulisty po korekcji szkłami zarówno przy zmętnieniu rogówki lub soczewki, jak i przy współistnieniu uszkodzenia siatkówki lub nerwu wzrokowego. Załącznik nr 3 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Młodzieży Szkolnej i Akademickiej - tabela oceny pola widzenia Zwężenie do Przy nienaruszonym drugim oku W obojgu oczach Przy ślepocie drugiego oka 60 o % 50 o 5% 15% 45% 40 o 10% 25% 55% 30 o 15% 50% 70% 20 o 20% 80% 85% 10 o 25% 90% 95% Poniżej 10 o 35% 95% 100% 14 OS/OW068/1106

15 Hestia Kontakt *, *opłata za połączenie zgodnie z cennikiem operatora Załącznik nr 4 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Młodzieży Szkolnej i Akademickiej - tabela oceny uszkodzenia słuchu Ucho prawe/ucho lewe 0-25 db db db Powyżej 70 db 0-25 db 0% 5% 10% 20% db 5% 10% 20% 30% db 10% 20% 30% 40% Powyżej 70 db 20% 30% 40% 50% OS/OW068/

16 16 OS/OW068/1106

17 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej z Tytułu Prowadzenia Działalności Gospodarczej lub Użytkowania Mienia POSTANOWIENIA OGÓLNE DEFINICJE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej lub użytkowania mienia, zwanych dalej także Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia, Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA w Sopocie, zwane dalej Ubezpieczycielem, zawiera umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z osobami fizycznymi, osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi niebędącymi osobami prawnymi, zwanymi dalej Ubezpieczającymi. 2. Umowę ubezpieczenia można zawrzeć na cudzy rachunek (na rachunek Ubezpieczonego) Umowy ubezpieczenia mogą być zawierane na uzgodnionych przez strony warunkach odbiegających od postanowień niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia. 2. Indywidualny zakres ubezpieczenia ustala się w oparciu o klauzule wyszczególnione w tekście niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia oraz w oparciu o zapisy umowy ubezpieczenia. 3. Warunki odbiegające od postanowień niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia ustala się w formie pisemnej pod rygorem nieważności Na podstawie odrębnych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Ubezpieczyciel zawiera umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody: 1) w zakresie objętym systemem ubezpieczeń obowiązkowych, 2) powstałe wskutek uchybień w wykonywaniu czynności zawodowych przez osoby objęte ubezpieczeniem, w szczególności w związku z wykonywaniem zawodu lekarza, architekta i projektanta, nauczyciela, pracownika ochrony, zarządcy nieruchomości, rzeczoznawcy majątkowego, geodety, 3) związane z użytkowaniem statków oraz urządzeń latających i pływających, 4) w ładunku, wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewozu lub spedycji, 5) wyrządzone w związku z wykonywaniem czynności życia prywatnego. 2. Odpowiedzialność cywilna za szkody określone w ust. 1 nie jest objęta ochroną ubezpieczeniową na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, bez względu na wysokość zgłoszonego roszczenia. 4 W rozumieniu niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia: 1) za czyste straty finansowe uważa się szkody niewynikające ze szkód w mieniu lub na osobie, 2) za franszyzę redukcyjną uważa się określoną w procentach lub kwotowo wartość redukującą łączne świadczenia ubezpieczeniowe z tytułu jednego wypadku, dotyczące szkód w mieniu, chyba że uzgodniono inaczej, 3) za osoby bliskie uważa się małżonka, osoby pozostające w konkubinacie, rodzeństwo, wstępnych, zstępnych, teściów, zięciów i synowe, ojczyma, macochę, pasierbów, przysposobionych i przysposabiających, 4) za osoby objęte ubezpieczeniem uważa się: a) Ubezpieczającego, a w razie zawarcia umowy na cudzy rachunek - Ubezpieczonego, b) obecnych i byłych pełnomocników oraz obecnych i byłych pracowników Ubezpieczającego albo Ubezpieczonego, w zakresie szkód wyrządzonych w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych na jego rzecz lub czynności objętych zakresem umocowania, 5) za osoby trzecie uważa się wszystkie osoby pozostające poza stosunkiem ubezpieczeniowym, w tym także osoby związane umową z osobami objętymi ubezpieczeniem, 6) za podwykonawców uważa się osoby, którym osoby objęte ubezpieczeniem powierzyły wykonanie pracy, usługi lub innych czynności na innej podstawie niż umowa o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę, 7) za pracownika uważa się osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę, 8) za produkt uważa się rzecz ruchomą, chociażby została połączona z inna rzeczą, a także energię i zwierzęta, 9) za substancje niebezpieczne uważa się jakiekolwiek stałe, ciekłe, gazowe lub termiczne środki drażniące lub zanieczyszczające, w szczególności: opary, dymy, sadze, kwasy, zasady, chemikalia, a także odpady zawierające materiał do ponownego przerobu lub odtworzenia, 10) za szkodę na osobie uważa się straty powstałe wskutek śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, a także utracone korzyści poniesione przez poszkodowanego, które by mógł osiągnąć, gdyby nie doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, 11) za szkodę w mieniu uważa się straty powstałe wskutek zniszczenia lub uszkodzenia rzeczy ruchomej albo nieruchomości poszkodowanego, a także utracone korzyści, które by mógł osiągnąć, gdyby nie zostało zniszczone lub uszkodzone jego mienie, OC/OW034/

18 12) za wartości pieniężne uważa się krajowe i zagraniczne znaki pieniężne, czeki, weksle i inne dokumenty zastępujące w obrocie gotówkę oraz złoto, srebro i wyroby z tych metali, kamienie szlachetne i perły, a także platynę i pozostałe metale z grupy platynowców, 13) za wypadek uważa się śmierć, doznanie rozstroju zdrowia, uszczerbku na zdrowiu, uszkodzenie lub zniszczenie mienia, 14) za producenta produktu finalnego uważa się osobę, która wykorzystuje rzeczy pochodzące od osób objętych ubezpieczeniem w celu wytworzenia produktu, 15) za poszkodowanego uważa się osobę trzecią, która poniosła szkodę na osobie lub w mieniu; w przypadku rozszerzenia zakresu ubezpieczenia o klauzule 002 lub 004 za poszkodowanych w zakresie wyżej wymienionych szkód i klauzul uważa się również osoby objęte ubezpieczeniem i ich podwykonawców oraz pracowników. PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA 5 1. Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna osób objętych ubezpieczeniem za szkody na osobie lub w mieniu wyrządzone poszkodowanym w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej wskazanej w umowie ubezpieczenia, użytkowaniem mienia oraz wprowadzeniem produktu do obrotu (odpowiedzialność cywilna za produkt), w zakresie ryzyk określonych w umowie ubezpieczenia. 2. Zakresem ubezpieczenia objęte są szkody wyrządzone nieumyślnie, w tym wskutek rażącego niedbalstwa. 3. Utracone korzyści i inne straty wynikające z wypadku są objęte ochroną ubezpieczeniową, o ile szkoda polegająca na śmierci, rozstroju zdrowia, uszkodzeniu ciała, zniszczeniu lub uszkodzeniu mienia jest objęta ochroną ubezpieczeniową na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia. 4. Umowa ubezpieczenia obejmuje szkody będące następstwem wypadku, który miał miejsce w okresie ubezpieczenia, bez względu na czas zgłoszenia roszczeń przez osoby poszkodowane, przy czym wszystkie szkody będące następstwem tego samego wypadku, albo wynikające z tej samej przyczyny, niezależnie od liczby osób poszkodowanych, uważa się za jeden wypadek i przyjmuje się, że miały miejsce w chwili powstania pierwszej szkody. 5. Strony umowy mogą wyłączyć z ubezpieczenia odpowiedzialność cywilną za produkt, a także wyłączyć z zakresu ubezpieczenia odpowiedzialność cywilną za szkody w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej. 6 Umową ubezpieczenia nie są objęte roszczenia o wykonanie umów, o należyte wykonanie umów, roszczenia z tytułu zastępczego wykonania umów, roszczenia o zwrot świadczeń oraz roszczenia o zwrot kosztów poniesionych na poczet lub w celu wykonania umów. 7 Ubezpieczenie nie obejmuje szkód wyrządzonych umyślnie przez Ubezpieczającego oraz osoby, za które ponosi odpowiedzialność, przy czym świadomość wprowadzenia do obrotu wadliwego produktu lub wadliwości wykonanej pracy albo usługi uważa się za równoznaczne z winą umyślną Zakres ubezpieczenia nie obejmuje odpowiedzialności cywilnej za szkody: 1) za które osoba objęta ubezpieczeniem jest odpowiedzialna wskutek umownego przejęcia odpowiedzialności cywilnej osoby trzeciej, albo wskutek rozszerzenia zakresu własnej odpowiedzialności cywilnej wynikającej z ustawy, 2) wyrządzone osobom bliskim wobec osób objętych ubezpieczeniem, 3) polegające na wystąpieniu czystych strat finansowych, 4) powstałe w związku z naruszeniem praw autorskich, patentów, znaków towarowych i nazw fabrycznych, 5) w wartościach pieniężnych, dokumentach, planach, zbiorach archiwalnych, filatelistycznych, numizmatycznych albo dziełach sztuki, 6) w pojazdach mechanicznych stanowiących własność pracowników zatrudnionych przez osoby objęte ubezpieczeniem lub osób bliskich pracownikom, 7) wynikłe z przeniesienia chorób zakaźnych, o których istnieniu osoba objęta ubezpieczeniem wiedziała lub przy zachowaniu należytej staranności mogła się dowiedzieć, 8) powstałe wskutek osiadania gruntu, osunięcia się ziemi, zalania przez wody stojące lub płynące, a także wskutek cofnięcia się cieczy w systemach kanalizacyjnych, 9) wynikłe z zagrzybienia, powolnego działania hałasu, wibracji, temperatury, wody, gazów, pyłów, bakterii, wirusów. Za działanie powolne uznaje się takie działanie wyżej wymienionych czynników, które wpływa na otoczenie w sposób ciągły, prowadząc do szkody, której nie można przypisać cech nagłej i niespodziewanej, 10) pokrywane na podstawie prawa geologicznego lub górniczego, 11) wynikłe z oddziaływania energii jądrowej, skażenia radioaktywnego, promieni laserowych i maserowych oraz pola magnetycznego i elektromagnetycznego, 12) związane z działaniami wojennymi, stanem wojennym i wyjątkowym, wojną domową, zamieszkami społecznymi, rozruchami, strajkami, lokautami i niepokojami społecznymi oraz aktami terroryzmu i sabotażu, 13) powstałe bezpośrednio lub pośrednio z wydobywania, przetwarzania, produkcji, dystrybucji, przechowywania azbestu lub produktów zawierających azbest, 14) powstałe w wyniku pobicia, bójki, rozboju, zamieszek, rozruchów, niepokojów społecznych. 2. Z zakresu ubezpieczenia wyłączone są również szkody: 1) w produkcie wprowadzonym do obrotu, 2) w przedmiocie wykonanej pracy albo usługi, 3) pokrywane na podstawie gwarancji lub rękojmi za wady, 4) których przyczyną była jawna wada rzeczy lub wykonanej pracy albo usługi, w związku z którą została obniżona jej cena, 5) wyrządzone przez rzecz nieposiadającą ważnego atestu, certyfikatu, aprobaty technicznej, dopuszczającego ją do obrotu, o ile atest jest wymagany przez przepisy obowiązujące w danym kraju, 6) wyrządzone przez produkty zmodyfikowane genetycznie, 7) wyrządzone przez formaldehyd lub hormonalne środki antykoncepcyjne, 8) wyrządzone przez rzeczy przeznaczone do użytku w lotnictwie lub zastosowania na statkach powietrznych, 9) spowodowane przez wirus HIV, 10) powstałe w wyniku uszkodzenia kodu genetycznego, 11) powstałe wskutek bezpośredniego lub pośredniego oddziaływania wyrobów tytoniowych, 12) wynikłe z używania produktów wykonanych całkowicie lub częściowo z azbestu, 13) polegające na konieczności poniesienia kosztów na usunięcie i zastąpienie wadliwej rzeczy przez rzecz wolną od wad, 18 OC/OW034/1010

19 Hestia Kontakt *, *opłata za połączenie zgodnie z cennikiem operatora 14) w przedmiocie prac ładunkowych, 15) w gruntach użytkowanych przez osoby objęte ubezpieczeniem na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu, użyczenia albo innego pokrewnego stosunku prawnego. 3. Ubezpieczenie nie pokrywa grzywien i kar administracyjnych lub sądowych oraz innych kar o charakterze pieniężnym, w tym kar umownych, jak również odszkodowań o charakterze karnym (exemplary & punitive damages), nałożonych na osoby objęte ubezpieczeniem. 4. Zakresem ubezpieczenia nie są również objęte koszty poniesione w związku z wycofaniem wadliwej rzeczy z rynku. 5. Strony mogą uzgodnić wprowadzenie do umowy ubezpieczenia franszyzy redukcyjnej O ile zakres ochrony nie został rozszerzony poprzez włączenie do umowy ubezpieczenia indywidualnych klauzul, ubezpieczenie nie obejmuje również: 1) szkód powstałych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, chyba że szkoda została wyrządzona : a) przez pracowników Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego podczas podróży służbowych, z wyłączeniem szkód powstałych na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Kanady, Nowej Zelandii, Australii, b) konsumentom przez produkty lub usługi nabyte na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem szkód powstałych na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Kanady, Nowej Zelandii, Australii, 2) szkód powodujących roszczenia pomiędzy osobami objętymi ubezpieczeniem na podstawie tej samej umowy ubezpieczenia oraz pomiędzy osobami objętymi ubezpieczeniem a podwykonawcami, 3) szkód w rzeczach ruchomych, z których osoby objęte ubezpieczeniem korzystały na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu, użyczenia lub innego pokrewnego stosunku prawnego, 4) szkód wyrządzonych pracownikom (OC pracodawcy), 5) szkód w rzeczach znajdującym się w pieczy, pod dozorem lub kontrolą osób objętych ubezpieczeniem, 6) szkód bezpośrednio lub pośrednio wynikłych z emisji, wycieku lub innej formy przedostania się do powietrza, wody lub gruntu jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, 7) szkód w rzeczach stanowiących przedmiot obróbki, naprawy lub innych czynności w ramach usług wykonywanych przez osoby objęte ubezpieczeniem, 8) szkód wyrządzonych przez dostarczoną lub wyprodukowaną energię oraz szkód wynikłych z niedostarczenia energii w jakiejkolwiek postaci, 9) szkód poniesionych przez producenta produktu finalnego wskutek wadliwości produktów dostarczonych przez Ubezpieczającego, 10) szkód poniesionych przez użytkownika maszyn lub urządzeń wyprodukowanych, naprawionych, dostarczonych lub konserwowanych przez Ubezpieczającego, powstałych wskutek wadliwości rzeczy wytworzonych lub poddanych obróbce z użyciem tych maszyn lub urządzeń. 2. Szkody wymienione w ust. 1 zostają objęte zakresem ubezpieczenia poprzez włączenie dodatkowych klauzul tylko w takim zakresie w jakim stanowią to klauzule wskazane w Jeżeli w celu objęcia szkody zakresem ubezpieczenia wymagane jest rozszerzenie zakresu o co najmniej dwie klauzule, na które ustanowiono sublimity w różnych wysokościach, odpowiedzialność Ubezpieczyciela ogranicza się do kwoty pieniężnej zgodnej z sublimitem ustanowionym w umowie ubezpieczenia w najniższej kwocie. SPOSÓB ZAWIERANIA UMOWY UBEZPIECZENIA Umowę ubezpieczenia zawiera się na podstawie wniosku ubezpieczeniowego sporządzonego w formie pisemnej. 2. Wniosek powinien zawierać co najmniej następujące dane: 1) nazwę i adres Ubezpieczającego, 2) okres ubezpieczenia, 3) proponowaną wysokość sumy gwarancyjnej, 4) rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej, 5) obrót i fundusz płac przewidywany w okresie ubezpieczenia, 6) liczbę i wielkość szkód spowodowanych w okresie ostatnich 5 lat poprzedzających rozpoczynający się okres ubezpieczenia. 3. Ubezpieczyciel może uzależnić zawarcie umowy ubezpieczenia od uzyskania dodatkowych informacji związanych z umową. 4. Jeżeli wniosek nie zawiera wszystkich danych określonych w ust. 2, albo został sporządzony wadliwie lub niezgodnie z niniejszymi warunkami, Ubezpieczający powinien na wezwanie Ubezpieczyciela odpowiednio go uzupełnić lub sporządzić nowy wniosek w terminie 14 dni od daty otrzymania pisma Ubezpieczyciela. 5. Jeżeli w odpowiedzi na złożoną ofertę Ubezpieczyciel doręcza Ubezpieczającemu dokument ubezpieczenia zawierający postanowienia, które odbiegają na niekorzyść Ubezpieczającego od treści złożonej przez niego oferty, Ubezpieczyciel obowiązany jest zwrócić Ubezpieczającemu na to uwagę na piśmie przy doręczeniu tego dokumentu, wyznaczając mu co najmniej siedmiodniowy termin do zgłoszenia sprzeciwu. W razie niewykonania tego obowiązku zmiany dokonane na niekorzyść Ubezpieczającego nie są skuteczne, a umowa jest zawarta zgodnie z warunkami oferty. W przypadku braku sprzeciwu umowa dochodzi do skutku zgodnie z treścią dokumentu ubezpieczenia następnego dnia po upływie terminu wyznaczonego do złożenia sprzeciwu. UMOWA NA CUDZY RACHUNEK (NA RACHUNEK UBEZPIECZONEGO) Obowiązki związane z zawarciem umowy ubezpieczenia na rachunek Ubezpieczonego ciążą zarówno na Ubezpieczającym jak i Ubezpieczonym, chyba że Ubezpieczony nie wiedział o zawarciu umowy na jego rachunek, jednakże obowiązek opłaty składki ubezpieczeniowej ciąży tylko na Ubezpieczającym. 2. Obowiązki Ubezpieczającego związane z wykonaniem umowy ubezpieczenia przechodzą na Ubezpieczonego z chwilą, w której dowiedział się on o zawarciu umowy na jego rachunek. 3. W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek polisę wydaje się Ubezpieczającemu. 4. Ubezpieczony jest uprawniony do żądania należnego świadczenia bezpośrednio od Ubezpieczyciela. 5. Ubezpieczony może żądać by Ubezpieczyciel udzielił mu informacji o postanowieniach zawartej umowy oraz o Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia w zakresie, w jakim dotyczą praw i obowiązków Ubezpieczonego. OC/OW034/

20 SUMA GWARANCYJNA I SKŁADKA W umowie ubezpieczenia ustala się ogólną sumę gwarancyjną, która stanowi górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela. 2. O ile umowa nie stanowi inaczej, sumę gwarancyjną ustala się dla jednego i dla wszystkich wypadków w okresie rocznym, łącznie dla szkód w mieniu i na osobie. 3. W stosunku do określonych ryzyk lub rodzajów szkód (klauzul) można w umowie określić indywidualne limity w ramach ogólnej sumy gwarancyjnej (sublimity) Po wypłacie odszkodowania suma gwarancyjna zmniejsza się o kwotę wypłaconego odszkodowania. 2. Za zgodą Ubezpieczyciela Ubezpieczający może uzupełnić sumę gwarancyjną opłacając dodatkową składkę. 3. Zasady określone w ust. 1-2 stosuje się odpowiednio do sublimitów, o których mowa w 12 ust. 3, przy czym: 1) wypłaty dotyczące szkód z zakresu nieograniczonego sublimitami nie powodują redukcji sublimitów, 2) wypłaty dotyczące szkód z zakresu dodatkowych klauzul ograniczonych sublimitami powodują redukcję sublimitów i ogólnej sumy gwarancyjnej Składkę ubezpieczeniową oblicza się na podstawie taryfy obowiązującej w dniu zawarcia umowy po dokonaniu oceny ryzyka. 2. Składka może ulec zniżce ze względu na: 1) niższą niż standardowa sumę gwarancyjną, 2) wprowadzenie franszyzy redukcyjnej, 3) wyłączenie z zakresu ubezpieczenia OC za produkt lub ryzyka prowadzenia działalności gospodarczej, 4) wysokość obrotu, 5) bezszkodowość, 6) krótszy niż 12-miesięczny okres ubezpieczenia. 3. Składka może ulec podwyższeniu ze względu na: 1) wyższą niż standardowa sumę gwarancyjną, 2) określenia sumy gwarancyjnej na wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia w podwójnej wysokości w stosunku do sumy gwarancyjnej na jeden wpadek w okresie ubezpieczenia, 3) rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o dodatkowe ryzyka (klauzule), 4) rozłożenie składki na raty, 4. Ubezpieczyciel może, w przypadkach uzasadnionych rodzajem lub rozmiarem prowadzonej działalności, zgłoszonymi szkodami lub innymi ważnymi czynnikami mającymi wpływ na ocenę ryzyka, wyznaczyć składkę ubezpieczeniową uwzględniając warunki uzyskanego pokrycia reasekuracyjnego. 5. Na wniosek Ubezpieczającego składka może być rozłożona na raty. Terminy płatności kolejnych rat i ich wysokość określa się w umowie ubezpieczenia. 6. Umowa określa składkę minimalną, przy czym wobec braku takiego ustalenia składka minimalna za zakres podstawowy wynosi 100 PLN, a w przypadku rozszerzenia zakresu o klauzule dodatkowe - 80 PLN za każdą z klauzul. 15 Jeżeli podstawą do obliczenia składki jest obrót, fundusz płac lub inna zmienna wielkość, Ubezpieczający obowiązany jest w terminie do 90 dni po zakończeniu okresu ubezpieczenia podać do wiadomości Ubezpieczyciela rzeczywiste wartości osiągnięte w tym okresie w celu ostatecznego rozliczenia składki ubezpieczeniowej; po upływie powyższego terminu Ubezpieczyciel jest uprawniony do pobrania jako kary za zwłokę 5% ostatecznej składki. OKRES UBEZPIECZENIA I CZAS TRWANIA ODPOWIEDZIALNOŚCI UBEZPIECZYCIELA Okres ubezpieczenia oznacza się w umowie ubezpieczenia. 2. Za początek okresu ubezpieczenia uważa się datę uzgodnioną przez strony umowy. 3. Okres ubezpieczenia trwa jeden rok, chyba że umowę zawarto na okres krótszy (ubezpieczenie krótkoterminowe) Odpowiedzialność Ubezpieczyciela rozpoczyna się od dnia i godziny wskazanej w umowie jako początek okresu ubezpieczenia, pod warunkiem że składka lub jej pierwsza rata została zapłacona w dniu zawarcia umowy lub najpóźniej na dzień przed rozpoczęciem okresu ubezpieczenia, chyba że został wyznaczony inny termin zapłaty, z zastrzeżeniem postanowień ust W przypadku gdy Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność przed zapłaceniem składki lub jej pierwszej raty, a składka nie zostanie zapłacona w terminie, Ubezpieczyciel może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i żądać zapłaty składki za okres, przez który udzielał ochrony ubezpieczeniowej. W przypadku braku wypowiedzenia, umowa wygasa z końcem okresu, za który przypadała niezapłacona składka. 3. Niezapłacenie kolejnej raty składki, w podanej przez Ubezpieczyciela wysokości i terminie, powoduje ustanie odpowiedzialności Ubezpieczyciela tylko wtedy, gdy po upływie terminu na zapłatę raty składki Ubezpieczyciel wezwie Ubezpieczającego do zapłaty, z zagrożeniem, że brak zapłaty w terminie 7 dni od doręczenia wezwania spowoduje ustanie odpowiedzialności. 4. Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia nie pozbawia Ubezpieczyciela prawa żądania zapłaty składki proporcjonalnej do okresu ubezpieczenia, w którym udzielał ochrony ubezpieczeniowej. 5. Jeżeli zapłata dokonywana jest w formie przelewu bankowego lub przekazu pocztowego, za dzień zapłaty uważa się dzień zlecenia zapłaty w banku lub w urzędzie pocztowym na właściwy rachunek Ubezpieczyciela - pod warunkiem, że na rachunku Ubezpieczającego były zgromadzone wystarczające środki, w odmiennym przypadku za dzień zapłaty uważa się dzień uznania rachunku Ubezpieczyciela odpowiednią kwotą. 6. Za zapłatę składki lub kolejnej raty składki nie uważa się zapłaty kwoty niższej niż wynikającej z umowy ubezpieczenia. 7. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela kończy się z upływem okresu ubezpieczenia, chyba że stosunek ubezpieczeniowy wygasł przed tym terminem. PRAWA I OBOWIĄZKI STRON UMOWY Ubezpieczający obowiązany jest podać do wiadomości Ubezpieczyciela wszystkie znane sobie okoliczności, o które Ubezpieczyciel zapytywał w formularzu oferty 20 OC/OW034/1010

Załącznik nr 1 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia szkolnego Następstw Nieszczęsliwych Wypadków Hestia Biznes

Załącznik nr 1 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia szkolnego Następstw Nieszczęsliwych Wypadków Hestia Biznes Załącznik nr do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia szkolnego Następstw Nieszczęsliwych Wypadków Hestia Biznes. Zasady stosowania tabeli świadczeń: Za procent powierzchni ciała przy ustalaniu rozległości oparzeń

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do oferty Ubezpieczenia NNW w pakiecie Hestia Biznes na rok szkolny 2016/2017

Załącznik nr 1 do oferty Ubezpieczenia NNW w pakiecie Hestia Biznes na rok szkolny 2016/2017 . Zasady stosowania tabeli świadczeń: ) Za procent powierzchni ciała przy ustalaniu rozległości oparzeń przyjmuje się powierzchnię dłoni osoby poszkodowanej. W przypadku uszkodzenia kończyn górnych dla

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do oferty Ubezpieczenia NNW w pakiecie Hestia Biznes na rok szkolny 2017/2018

Załącznik nr 1 do oferty Ubezpieczenia NNW w pakiecie Hestia Biznes na rok szkolny 2017/2018 . Zasady stosowania tabeli świadczeń: ) Za procent powierzchni ciała przy ustalaniu rozległości oparzeń przyjmuje się powierzchnię dłoni osoby poszkodowanej. W przypadku uszkodzenia kończyn górnych dla

Bardziej szczegółowo

CO OFERUJE OPCJA OCHRONA? RODZAJE I WYSOKOŚĆ ŚWIADCZEŃ 8 Opcja Ochrona obejmuje następujące świadczenia:

CO OFERUJE OPCJA OCHRONA? RODZAJE I WYSOKOŚĆ ŚWIADCZEŃ 8 Opcja Ochrona obejmuje następujące świadczenia: CO OFERUJE OPCJA OCHRONA? RODZAJE I WYSOKOŚĆ ŚWIADCZEŃ 8 Opcja Ochrona obejmuje następujące świadczenia: 1) w przypadku śmierci Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku świadczenie w wysokości 100%

Bardziej szczegółowo

TABELA NORM USZCZERBKU NA ZDROWIU EDU PLUS

TABELA NORM USZCZERBKU NA ZDROWIU EDU PLUS Załącznik nr do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Edu Plus zatwierdzonych uchwałą 0/04/03/204 Zarządu InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group z dnia 04.03.204 r. I. USZKODZENIA GŁOWY. ZŁAMANIE KOŚCI POKRYWY

Bardziej szczegółowo

OFERTA UBEZPIECZENIA. Zamówienie ubezpieczeń: 1. Ubezpieczenie NNW dzieci przedszkolnych

OFERTA UBEZPIECZENIA. Zamówienie ubezpieczeń: 1. Ubezpieczenie NNW dzieci przedszkolnych OFERTA UBEZPIECZENIA Zamówienie ubezpieczeń: 1. Ubezpieczenie NNW dzieci przedszkolnych Zakres i warunki ubezpieczenia Suma Ubezpieczenia Wariant Śmierć ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku

Bardziej szczegółowo

WARUNKI POLISY NNW dziecka POLISA PZU S.A. nr HSD1 / 331 / 1148

WARUNKI POLISY NNW dziecka POLISA PZU S.A. nr HSD1 / 331 / 1148 WARUNKI POLISY NNW dziecka POLISA PZU S.A. nr HSD1 / 331 / 1148 SUMA UBEZPIECZENIA : 10 000,00 zł OKRES UBEZPIECZENIA : do 24 października 2015 roku ŚWIADCZENIA PODSTAWOWE W RAMACH SKŁADKI PODSTAWOWEJ:

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE DZIECI 2016/2017

UBEZPIECZENIE DZIECI 2016/2017 SUMA UBEZPIECZENIA 13 000 ZŁ W następstwie: - nieszczęśliwego wypadku Śmierć ubezpieczonego - zawału serca - krwotoku śródczaszkowego 100% sumy ubezpieczenia - ataku epilepsji - sepsy Śmierć ubezpieczonego

Bardziej szczegółowo

Suma ubezpieczenia : 30.000,- zł składka roczna : 38 zł

Suma ubezpieczenia : 30.000,- zł składka roczna : 38 zł Suma ubezpieczenia : 30.000,- zł składka roczna : 38 zł UBEZPIECZENIE NNW WARIANT II Świadczenia podstawowe w ramach składki podstawowej w następstwie: nieszczęśliwego wypadku Śmierć ubezpieczonego Koszty

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Signal Iduna Polska ma przyjemność przedstawić Państwu ofertę ubezpieczenia NNW dla dzieci i młodzieży pracowników Fundacji Skarbowości

OFERTA. Signal Iduna Polska ma przyjemność przedstawić Państwu ofertę ubezpieczenia NNW dla dzieci i młodzieży pracowników Fundacji Skarbowości 1 OFERTA Signal Iduna Polska ma przyjemność przedstawić Państwu ofertę ubezpieczenia NNW dla dzieci i młodzieży pracowników Fundacji Skarbowości Ubezpieczający: Ubezpieczony: Fundacja Skarbowości Dzieci

Bardziej szczegółowo

NR POLISY ISB

NR POLISY ISB WARUNKI UBEZPIECZENIA UCZNIÓW W PZU W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 NR POLISY ISB 13571043 WARIANT II Świadczenia podstawowe w ramach składki podstawowej Śmierć ubezpieczonego w następstwie: nieszczęśliwego

Bardziej szczegółowo

Świadczenia podstawowe w ramach składki podstawowej

Świadczenia podstawowe w ramach składki podstawowej UBEZPIECZENIE NNW DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ W PZU S.A. Stowarzyszenie Szkoły Gedanensis Gdańsk ul. Dworska 34 Rok szkolny 2014/2015 WARIANT II SUMA UBEZPIECZENIA : 15.000 ZŁ SKŁADKA OD OSOBY: 61 ZŁ Świadczenia

Bardziej szczegółowo

Świadczenia podstawowe w ramach składki podstawowej

Świadczenia podstawowe w ramach składki podstawowej WARIANT II Świadczenia podstawowe w ramach składki podstawowej Śmierć ubezpieczonego w następstwie: nieszczęśliwego wypadku zawału serca krwotoku śródczaszkowego ataku epilepsji sepsy 100% sumy ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci uczących się w Szkole Podstawowej nr 17 w Lublinie w roku szkolnym 2014 / 2015

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci uczących się w Szkole Podstawowej nr 17 w Lublinie w roku szkolnym 2014 / 2015 Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci uczących się w Szkole Podstawowej nr 17 w Lublinie w roku szkolnym 2014 / 2015 Suma ubezpieczenia 9 000 zł, wariant II Zwrot kosztów leczenia do

Bardziej szczegółowo

w następstwie: - nieszczęśliwego wypadku, - zawału serca, - krwotoku śródczaszkowego, - popełnienia samobójstwa, - ataku epilepsji, - sepsy,

w następstwie: - nieszczęśliwego wypadku, - zawału serca, - krwotoku śródczaszkowego, - popełnienia samobójstwa, - ataku epilepsji, - sepsy, UBEZPIECZENIE NNW WARIANT II Świadczenia podstawowe w ramach składki podstawowej Śmierć w następstwie: - nieszczęśliwego wypadku, - zawału serca, - krwotoku śródczaszkowego, - popełnienia samobójstwa,

Bardziej szczegółowo

INTERRISK ubezpieczenie 42 zł / rok

INTERRISK ubezpieczenie 42 zł / rok INTERRISK ubezpieczenie 42 zł / rok CO OFERUJE OPCJA OCHRONA? RODZAJE I WYSOKOŚĆ ŚWIADCZEŃ 8 Suma ubezpieczenie w przypadku następstw nieszczęśliwego wypadku 14000 zł Suma ubezpieczenia przypadku śmierci

Bardziej szczegółowo

Wariant II Suma ubezpieczenia 14.000 zł

Wariant II Suma ubezpieczenia 14.000 zł UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI, MŁODZIEŻY I PERSONELU na rok szkolny 2015/2016 na podstawie Ogólnych warunków ubezpieczenia ustalonych uchwałą Zarządu Powszechnego Zakład Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA

WARUNKI UBEZPIECZENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA Przedmiot i zakres ubezpieczenia Ubezpieczenie obejmuje studentów AGH, personel dydaktyczny i administracyjny AGH, oraz doktorantów nie będących pracownikami AGH, którzy opłacili

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE UCZNIÓW ( NNW ) PROGRAM EDU PLUS r.

UBEZPIECZENIE UCZNIÓW ( NNW ) PROGRAM EDU PLUS r. UBEZPIECZENIE UCZNIÓW ( NNW ) INTERRISK TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A. VIENNA INSURANCE GROUP PROGRAM EDU PLUS 2015-2016r. I. UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW (NNW) DZIECI, MŁODZIEŻY I PERSONELU

Bardziej szczegółowo

Ochrona ubezpieczeniowa bez przerwy

Ochrona ubezpieczeniowa bez przerwy OFERTA UBEZPIECZEŃ DLA SZKÓŁ Ochrona ubezpieczeniowa bez przerwy Indywidualną obsługę Państwa placówki gwarantuje: Numer telefonu: 606-215-892 Adres e-mail: Katarzyna Pilot Powszechny Zakład Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Szkoły Podstawowej Nr 3

Szkoły Podstawowej Nr 3 Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu dla Szkoły Podstawowej Nr 3 Polisa Nr GEA/0351045 Suma ubezpieczenia: 12 000 zł Składka: 40 zł Przedmiot ubezpieczenia to

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu UBEZPIECZENIE NNW Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu Jest to szczególna oferta opracowana z myślą o potrzebach prowadzonej przez Państwa placówki. Proponujemy

Bardziej szczegółowo

PZU SA - ubezpieczenie NNW dzieci i młodzieży szkolnej WARIANT I

PZU SA - ubezpieczenie NNW dzieci i młodzieży szkolnej WARIANT I WARIANT I Śmierć Zdarzenie Trwały uszczerbek na Brak trwałego uszczerbku na Koszty nabycia przedmiotów ortopedycznych i koszty przeszkolenia zawodowego Zwrot kosztów leczenia Jednorazowe świadczenie Zwrot

Bardziej szczegółowo

Zakres podstawowy. Rodzaj świadczenia (świadczenia związane z następstwem nieszczęśliwego wypadku) Wysokość wypłaty

Zakres podstawowy. Rodzaj świadczenia (świadczenia związane z następstwem nieszczęśliwego wypadku) Wysokość wypłaty Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna: Ogólne Warunki Ubezpieczenia Hestia Biznes B-IHB-01/16 oraz warunki szczególne Nr. BWO/112/235/04/2016 Pełna treść ww.

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI, MŁODZIEŻY I PERSONELU

UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI, MŁODZIEŻY I PERSONELU UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI, MŁODZIEŻY I PERSONELU Jest to szczególna oferta opracowana z myślą o potrzebach prowadzonej przez państwa placówki. Proponujemy objęcie ochroną

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE NNW. Świadczenia w ramach składki podstawowej. SZKOŁA Polisa nr CSX 10131146 PRZEDSZKOLE Polisa nr CSX 10131148

UBEZPIECZENIE NNW. Świadczenia w ramach składki podstawowej. SZKOŁA Polisa nr CSX 10131146 PRZEDSZKOLE Polisa nr CSX 10131148 UBEZPIECZENIE NNW SZKOŁA Polisa nr CSX 10131146 PRZEDSZKOLE Polisa nr CSX 10131148 Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu w szkołach i innych zakładach Świadczenia

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE NNW dzieci,młodzieży i personelu w szkołach w PZU S.A. DLA STOWARZYSZENIE SZKOŁY GEDANENSIS W GDAŃSKU

UBEZPIECZENIE NNW dzieci,młodzieży i personelu w szkołach w PZU S.A. DLA STOWARZYSZENIE SZKOŁY GEDANENSIS W GDAŃSKU UBEZPIECZENIE NNW dzieci,młodzieży i personelu w szkołach w PZU S.A. DLA STOWARZYSZENIE SZKOŁY GEDANENSIS W GDAŃSKU WARIANT II SUMA UBEZPIECZENIA 15.000 ZŁ Świadczenia podstawowe w ramach składki podstawowej

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OFERTY UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI, MŁODZIEŻY I PERSONELU W SZKOŁACH I INNYCH PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH

WYCIĄG Z OFERTY UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI, MŁODZIEŻY I PERSONELU W SZKOŁACH I INNYCH PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH WYCIĄG Z OFERTY UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI, MŁODZIEŻY I PERSONELU W SZKOŁACH I INNYCH PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH OFERTA INTERRISK TU S.A. VIENNA INSURANCE GROUP PROGRAM EDU PLUS

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu PRZEDSZKOLE MIEJSKIE w CHOCIANOWIE Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu Przedmiot ubezpieczenia to następstwa: nieszczęśliwego wypadku zawału serca krwotoku śródczaszkowego

Bardziej szczegółowo

Warunki ubezpieczenia uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków w roku szkolnym 2013/2014 Gimnazjum w Wasilkowie

Warunki ubezpieczenia uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków w roku szkolnym 2013/2014 Gimnazjum w Wasilkowie Warunki uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków w roku szkolnym 2013/2014 Gimnazjum w Wasilkowie UBEZPIECZENIE NNW Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży Jest to szczególna

Bardziej szczegółowo

Oferta dla członków Klubu PZU Pomoc w Życiu w zakresie grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, uczniów i studentów do 25.

Oferta dla członków Klubu PZU Pomoc w Życiu w zakresie grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, uczniów i studentów do 25. Oferta dla członków Klubu PZU Pomoc w Życiu w zakresie grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, uczniów i studentów do 25. roku życia KTO MOŻE UBEZPIECZYĆ SWOJE DZIECI? Każdy

Bardziej szczegółowo

OFERTA UBEZPIECZEŃ DLA ZHP Chorągiew Wielkopolska

OFERTA UBEZPIECZEŃ DLA ZHP Chorągiew Wielkopolska OFERTA UBEZPIECZEŃ DLA ZHP Chorągiew Wielkopolska Przedstawiona w dniu 19.03.2015 Poznań, dnia 18.03.2015 r. Szanowni Państwo W imieniu PZU SA chciałabym zainteresować Państwa ofertą ubezpieczeń dla młodzieży.

Bardziej szczegółowo

OFERTA PAKIET OŚWIATA 2015/2016

OFERTA PAKIET OŚWIATA 2015/2016 1 OFERTA PAKIET OŚWIATA 2015/2016 SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. ma przyjemność przedstawić Państwu PAKIET OŚWIATA na rok szkolny 2015/2016 I. UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM kod warunków TIPP33 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki

Bardziej szczegółowo

POLISA NR Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków oraz OC personelu placówki oświatowej

POLISA NR Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków oraz OC personelu placówki oświatowej POLISA NR 379719 Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków oraz OC personelu placówki oświatowej Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków UBEZPIECZYCIEL UBEZPIECZAJĄCY UBEZPIECZONY SIGNAL

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA

WARUNKI UBEZPIECZENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA Przedmiot i zakres ubezpieczenia Ubezpieczenie obejmuje studentów AGH, personel dydaktyczny i administracyjny AGH, oraz doktorantów nie będących pracownikami AGH, którzy opłacili

Bardziej szczegółowo

zawału serca krwotoku śródczaszkowego ataku epilepsji sepsy poza świadczeniem za śmierć ubezpieczonego w

zawału serca krwotoku śródczaszkowego ataku epilepsji sepsy poza świadczeniem za śmierć ubezpieczonego w WARIANT II Świadczenia PODSTAWOWE w ramach składki podstawowej Ochroną objęte są zdarzenia, którym ubezpieczony uległ bez względu na to, gdzie w danym momencie przebywał (w kraju czy za granicą) i o której

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OFERTY UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI, MŁODZIEŻY I PERSONELU W SZKOŁACH I INNYCH PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH

WYCIĄG Z OFERTY UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI, MŁODZIEŻY I PERSONELU W SZKOŁACH I INNYCH PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH WYCIĄG Z OFERTY UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI, MŁODZIEŻY I PERSONELU W SZKOŁACH I INNYCH PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH OFERTA INTERRISK TU S.A. VIENNA INSURANCE GROUP PROGRAM EDU PLUS

Bardziej szczegółowo

Zakres Ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków dla dzieci i młodzieży w wieku 3-20 lat Pakiet ALWIS

Zakres Ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków dla dzieci i młodzieży w wieku 3-20 lat Pakiet ALWIS Zakres Ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków dla dzieci i młodzieży w wieku 3-20 lat Pakiet ALWIS Przedmiotem są następstwa nieszczęśliwych wypadków polegające na uszkodzeniu ciała lub rozstroju

Bardziej szczegółowo

Ochrona ubezpieczeniowa bez przerwy

Ochrona ubezpieczeniowa bez przerwy OFERTA UBEZPIECZEŃ DLA SZKÓŁ Ochrona ubezpieczeniowa bez przerwy Szkoła Podstawowa nr 19 Ul. Składowa 5 Sosnowiec Indywidualną obsługę Państwa placówki gwarantuje: Numer telefonu: 604-222-237 Adres e-mail:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA RODZICÓW

INFORMACJA DLA RODZICÓW INFORMACJA DLA RODZICÓW Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków uczniów w Zespole Szkół im. Jana Pawła II, Gimnazjum w Czersku w roku szkolnym 2016/2017 Tabela nr 1: Podstawowe informacje Nr polisy

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków studentów i personelu

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków studentów i personelu UBEZPIECZENIE NNW Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków studentów i personelu Jest to szczególna oferta opracowana z myślą o potrzebach prowadzonej przez Państwa placówki. Proponujemy objęcie

Bardziej szczegółowo

2, 5, 6, 12, 18. odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń 2. uprawniające do odmowy wypłaty odszkodowania i innych świadczeń lub ich obniżenia

2, 5, 6, 12, 18. odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń 2. uprawniające do odmowy wypłaty odszkodowania i innych świadczeń lub ich obniżenia Aneks zmieniający z dniem kwietnia 0 r. postanowienia ogólnych warunków ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów pojazdu mechanicznego (NNW) (wprowadzonych do obrotu z dniem

Bardziej szczegółowo

PEŁNY: ochrona ubezpieczeniowa świadczona jest 24 godziny na dobę na terenie całego Świata.

PEŁNY: ochrona ubezpieczeniowa świadczona jest 24 godziny na dobę na terenie całego Świata. ZAKRES UBEZPIECZENIA PEŁNY: ochrona ubezpieczeniowa świadczona jest 24 godziny na dobę na terenie całego Świata. Zakres świadczeń: Podstawowy: 1. Śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku, zawału serca lub

Bardziej szczegółowo

PAKIET OŚWIATA 2016/2017

PAKIET OŚWIATA 2016/2017 1 PAKIET OŚWIATA 2016/2017 SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. ma przyjemność przedstawić Państwu PAKIET OŚWIATA na rok szkolny 2016/2017. UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA DODATKOWE I ODMIENNE DO OGÓLNYCH WARUNKÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PRYMUS zatwierdzone przez Zarząd w dniu 25.02.

POSTANOWIENIA DODATKOWE I ODMIENNE DO OGÓLNYCH WARUNKÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PRYMUS zatwierdzone przez Zarząd w dniu 25.02. POSTANOWIENIA DODATKOWE I ODMIENNE DO OGÓLNYCH WARUNKÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PRYMUS zatwierdzone przez Zarząd w dniu 25.02.2013 roku Dla potrzeb niniejszej umowy ubezpieczenia wprowadza się następujące

Bardziej szczegółowo

OFERTY UBEZPIECZENIA ZAKŁADÓW I JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH OŚWIATY DLA MIASTA POZNANIA

OFERTY UBEZPIECZENIA ZAKŁADÓW I JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH OŚWIATY DLA MIASTA POZNANIA Warunki NNW uczniów Gimnazjum nr 60 im. Cyryla Ratajskiego w Poznaniu według OFERTY UBEZPIECZENIA ZAKŁADÓW I JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH OŚWIATY DLA MIASTA POZNANIA PAKIET BEZPIECZNA SZKOŁA 2015/2016 dla ubezpieczyciela:

Bardziej szczegółowo

Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes

Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes Zał. do polisy nr. 903011493946 Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes na rok szkolny 2016/2017 Nr oferty LKO/945/103/05/2016 WARUNKI SZCZEGÓLNE DO UBEZPIECZENIA NNW HESTIA BIZNES DLA dzieci i młodzieży

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW MŁODZIEŻY SZKOLNEJ I AKADEMICKIEJ

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW MŁODZIEŻY SZKOLNEJ I AKADEMICKIEJ OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW MŁODZIEŻY SZKOLNEJ I AKADEMICKIEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Ochrona ubezpieczeniowa bez przerwy

Ochrona ubezpieczeniowa bez przerwy Ochrona ubezpieczeniowa bez przerwy OFERTA UBEZPIECZEŃ MAJĄTKOWYCH DLA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH PODLEGŁYCH WYDZIAŁOWI OŚWIATY URZĘDU MIASTA POZNANIA ORAZ ŻŁOBKÓW PODLEGŁYCH WYDZIAŁOWI ZDROWIA URZĘDU MIASTA

Bardziej szczegółowo

Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes

Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes na rok szkolny 2016/2017 Nr oferty LKO/945/104/05/2016 WARUNKI SZCZEGÓLNE DO UBEZPIECZENIA NNW HESTIA BIZNES DLA dzieci i młodzieży w wieku do 25 lat na rok szkolny

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA DO OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW KIEROWCY I PASAŻERÓW POJAZDU MECHANICZNEGO (NNW)

KARTA INFORMACYJNA DO OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW KIEROWCY I PASAŻERÓW POJAZDU MECHANICZNEGO (NNW) Aneks zmieniający z dniem lutego 07 r. postanowienia ogólnych warunków ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów pojazdu mechanicznego (NNW) (wprowadzonych do obrotu z dniem

Bardziej szczegółowo

Pozdrawiam i życzę sukcesów w realizacji postawionych sobie celów.

Pozdrawiam i życzę sukcesów w realizacji postawionych sobie celów. Szanowni Państwo! Dziękuje za zaufanie i wybranie ubezpieczenia NNW swojej działalności. Poniżej przedstawiam najważniejsze informacje wyciągnięte z Ogólnych warunków Ubezpieczenia. W razie jakichkolwiek

Bardziej szczegółowo

Rozszerzenie zakresu wariantu II OWU Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Hestia Biznes B-iHB-01/16.

Rozszerzenie zakresu wariantu II OWU Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Hestia Biznes B-iHB-01/16. Rozszerzenie zakresu wariantu II OWU Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Hestia Biznes B-iHB-01/16. 4 dodano: 94) absolwent - uczeń, student lub słuchacz, który ukończył ostatni rok nauki i otrzymał świadectwo

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Wymagany termin realizacji: od 30 września 2015 r. do 30 września 2016 r. 2. Składka na ubezpieczenie będzie płatna przez okres realizacji zamówienia, jednorazowo,

Bardziej szczegółowo

Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes

Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes na rok szkolny 2017/2018 XI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W OLSZTYNIE NIP: 7393556317 Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO HESTIA S.A. JPA/928/315/08/2017 Przedmiot

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW MŁODZIEŻY SZKOLNEJ I AKADEMICKIEJ

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW MŁODZIEŻY SZKOLNEJ I AKADEMICKIEJ OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW MŁODZIEŻY SZKOLNEJ I AKADEMICKIEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

KRS: Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy; NIP: , Kapitał zakładowy i kapitał wpłacony:

KRS: Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy; NIP: , Kapitał zakładowy i kapitał wpłacony: OFERTA UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO przygotowana przy udziale firmy Inter Broker Sp. z o.o. EDU PLUS Program ogólnopolski - Rok szkolny 2016/2017 Osoba do kontaktu: Imię i nazwisko Rafał Cimek Telefon kontaktowy

Bardziej szczegółowo

TABELA NORM USZCZERBKU NA ZDROWIU EDU PLUS

TABELA NORM USZCZERBKU NA ZDROWIU EDU PLUS Załącznik nr I. USZKODZENIA GŁOWY. ZŁAMANIE KOŚCI POKRYWY CZASZKI. ZŁAMANIE KOŚCI PODSTAWY CZASZKI 0 3. USZKODZENIA POWŁOK CZASZKI (BEZ USZKODZEŃ KOSTNYCH) RANY SKÓRY OWŁOSIONEJ GŁOWY 4. USZKODZENIA POWŁOK

Bardziej szczegółowo

Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2015/2016

Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2015/2016 Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2015/2016 OFERTA UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI, MŁODZIEŻY, OSÓB UCZĄCYCH SIĘ ORAZ PERSONELU W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM Informacja wskazująca, które z postanowień ogólnych warunków dodatkowego

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Kierowcy i Pasażerów

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Kierowcy i Pasażerów Ogólne Warunki Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Kierowcy i Pasażerów SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE DEFINICJE PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA RODZAJE ŚWIADCZEŃ ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA 3 Przedmiotem ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków są życie i zdrowie Ubezpieczonego.

PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA 3 Przedmiotem ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków są życie i zdrowie Ubezpieczonego. Warunki ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków posiadaczy rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych EKSTRAKONTO w Banku Zachodnim WBK S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UMOWY DODATKOWEJ

WARUNKI UMOWY DODATKOWEJ WARUNKI UMOWY DODATKOWEJ GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK POWA NEGO URAZU DZIECKA NA SKUTEK NIESZCZ ÂLIWEGO WYPADKU POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Postanowienia niniejszych Warunków Umowy Dodatkowej Grupowego

Bardziej szczegółowo

Kompleksowa oferta ubezpieczeń dla szkół, przedszkoli i żłobków

Kompleksowa oferta ubezpieczeń dla szkół, przedszkoli i żłobków ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5 W TORUNIU UBEZPIECZENIE ROK SZKOLNY 2014 / 2015 SUMA UBEZPIECZENIA 8 000 zł WARIANT II OPŁATA ROCZNA 34.00 zł Kompleksowa oferta ubezpieczeń dla szkół, przedszkoli i żłobków Przedstawiciel

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Kierowcy i Pasażerów

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Kierowcy i Pasażerów Ogólne Warunki Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Kierowcy i Pasażerów KOD: CBE-NNWK-01/11 SPIS TREŚCI Postanowienia ogólne 2 Definicje 2 Przedmiot i zakres ubezpieczenia 2 Rodzaje świadczeń

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA Z TYTUŁU CZĘŚCIOWEGO TRWAŁEGO INWALIDZTWA

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA Z TYTUŁU CZĘŚCIOWEGO TRWAŁEGO INWALIDZTWA OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA Z TYTUŁU CZĘŚCIOWEGO TRWAŁEGO INWALIDZTWA Niniejsze ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia z tytułu częściowego trwałego inwalidztwa stosuje się wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Ochrona ubezpieczeniowa bez przerwy

Ochrona ubezpieczeniowa bez przerwy Ochrona ubezpieczeniowa bez przerwy OFERTA UBEZPIECZEŃ MAJĄTKOWYCH DLA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH PODLEGŁYCH WYDZIAŁOWI OŚWIATY URZĘDU MIASTA POZNANIA ORAZ ŻŁOBKÓW PODLEGŁYCH WYDZIAŁOWI ZDROWIA URZĘDU MIASTA

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK POWAŻNEGO USZKODZENIA CIAŁA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK POWAŻNEGO USZKODZENIA CIAŁA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK POWAŻNEGO USZKODZENIA CIAŁA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM Informacja wskazująca, które z postanowień ogólnych warunków

Bardziej szczegółowo

OFERTA PZU. Studenci Politechniki Gdańskiej Ubezpieczenie NNW studentów na rok 2013/2014 OWU zgodnie z Uchwałą PZU SA UZ/102/2013 z dnia 29.03.

OFERTA PZU. Studenci Politechniki Gdańskiej Ubezpieczenie NNW studentów na rok 2013/2014 OWU zgodnie z Uchwałą PZU SA UZ/102/2013 z dnia 29.03. Agent PZU SA Hanna Sławińska tel. 608 209 161 e-mail: hslawinska@agentpzu.pl OFERTA PZU Studenci Politechniki Gdańskiej Ubezpieczenie NNW studentów na rok 2013/2014 OWU zgodnie z Uchwałą PZU SA UZ/102/2013

Bardziej szczegółowo

Ochrona ubezpieczeniowa bez przerwy

Ochrona ubezpieczeniowa bez przerwy Ochrona ubezpieczeniowa bez przerwy OFERTA UBEZPIECZEŃ NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ NAUCZYCIELI DLA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH PODLEGŁYCH WYDZIAŁOWI OŚWIATY URZĘDU MIASTA

Bardziej szczegółowo

Wyjaśniamy szczegółowo umowę ubezpieczenia NW dla dzieci rolników objętych ubezpieczeniem społecznym

Wyjaśniamy szczegółowo umowę ubezpieczenia NW dla dzieci rolników objętych ubezpieczeniem społecznym Wyjaśniamy szczegółowo umowę ubezpieczenia NW dla dzieci rolników objętych ubezpieczeniem społecznym Umowa grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, obejmująca dzieci osób ubezpieczonych

Bardziej szczegółowo

I. Zakres obligatoryjny: - Ubezpieczenie NNW dzieci, młodzieży i personelu w placówkach oświatowych,

I. Zakres obligatoryjny: - Ubezpieczenie NNW dzieci, młodzieży i personelu w placówkach oświatowych, Program ubezpieczeń Pakiet Szkoła 2017 1. Pakiet Szkoła 2017 jest przeznaczony dla placówek i szkół podległych Wydziałowi Oświaty oraz żłobków podległych Wydziałowi Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE KLAUZULE UMOWNE

DODATKOWE KLAUZULE UMOWNE Załącznik Nr 26 do Uchwały nr 61/2007 Zarządu PTU S.A. z dnia 01 sierpnia 2007 roku DODATKOWE KLAUZULE UMOWNE do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego w ruchu

Bardziej szczegółowo

Ochrona ubezpieczeniowa bez przerwy

Ochrona ubezpieczeniowa bez przerwy ZESPÓŁ SZKÓŁ W WICKU Ochrona ubezpieczeniowa bez przerwy P O L I S A FGL 1007 1057 Zgłaszanie roszczeń 24 h na dobę przez cały tydzień Infolinia 801 102 102 /jeden impuls/ 22 566 55 55 /z tel. komórkowego/

Bardziej szczegółowo

Śmierć ubezpieczonego. w następstwie: nieszczęśliwego wypadku zawału serca krwotoku śródczaszkowego ataku epilepsji sepsy

Śmierć ubezpieczonego. w następstwie: nieszczęśliwego wypadku zawału serca krwotoku śródczaszkowego ataku epilepsji sepsy Świadczenia podstawowe w ramach składki podstawowej Śmierć ubezpieczonego w następstwie: nieszczęśliwego wypadku zawału serca krwotoku śródczaszkowego ataku epilepsji sepsy 100% sumy ubezpieczenia Śmierć

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW MŁODZIEŻY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W RYBNIKU W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW MŁODZIEŻY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W RYBNIKU W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW MŁODZIEŻY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W RYBNIKU W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 UBEZPIECZENIE REKOMENDOWANE PRZEZ RADĘ RODZICÓW Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO HESTIA

Bardziej szczegółowo

Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes

Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes na rok szkolny 2016/2017 Nr oferty LKO/945/104/05/2016 WARUNKI SZCZEGÓLNE DO UBEZPIECZENIA NNW HESTIA BIZNES DLA dzieci i młodzieży w wieku do 25 lat na rok szkolny

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Forteo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Forteo Ogólne Warunki Ubezpieczenia Forteo POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA, zwane dalej Ubezpieczycielem, w zakresie

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5 TABELA NR 2 OCENA TRWAŁEGO USZCZERBKU NA ZDROWIU NA SKUTEK NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU. Procent trwałego uszczerbku na zdrowiu

Strona 1 z 5 TABELA NR 2 OCENA TRWAŁEGO USZCZERBKU NA ZDROWIU NA SKUTEK NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU. Procent trwałego uszczerbku na zdrowiu TABELA NR 2 OCENA TRWAŁEGO USZCZERBKU NA ZDROWIU NA SKUTEK NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU L.p. Rodzaj uszczerbku Procent trwałego uszczerbku na zdrowiu USZKODZENIA GŁOWY 1 2 Uszkodzenie kości sklepienia i podstawy

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DLA PRACOWNIKÓW I ICH RODZIN. Postanowienia ogólne

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DLA PRACOWNIKÓW I ICH RODZIN. Postanowienia ogólne OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DLA PRACOWNIKÓW I ICH RODZIN Postanowienia ogólne 1. 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się do umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa

WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa Ogólne Warunki Ubezpieczenia POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa (OWU) stosuje się w umowach ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2016/2017

Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2016/2017 Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2016/2017 OFERTA UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI, MŁODZIEŻY, OSÓB UCZĄCYCH SIĘ ORAZ PERSONELU W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Bezpieczna Szkoła

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Bezpieczna Szkoła Ogólne Warunki Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Bezpieczna Szkoła KOD: C-BSNNW-01/12 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia mają zastosowanie do umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW KIEROWCY I PASAŻERÓW

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW KIEROWCY I PASAŻERÓW OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW KIEROWCY I PASAŻERÓW POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Bezpieczna Szkoła

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Bezpieczna Szkoła Ogólne Warunki Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Bezpieczna Szkoła KOD: C-BSNNW-01/12 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia mają zastosowanie do umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Oferta Ubezpieczenia

Oferta Ubezpieczenia Oferta Ubezpieczenia NWW w Ergo Hestii na rok szkolny 2017/2018 ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W PIEKOSZOWIE UL. CZĘSTOCHOWSKA 110 26-065 PIEKOSZÓW Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO HESTIA S.A. Centrum

Bardziej szczegółowo

OFERTA UBEZPIECZEŃ DLA

OFERTA UBEZPIECZEŃ DLA OFERTA UBEZPIECZEŃ DLA UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU Parlament Samorządu Studentów Ul. Zwierzyniecka 7 61-813 Poznań Indywidualną obsługę Państwa placówki gwarantuje: Anna Stachowska Numer

Bardziej szczegółowo

Ochrona ubezpieczeniowa bez przerwy

Ochrona ubezpieczeniowa bez przerwy Ochrona ubezpieczeniowa bez przerwy OFERTA UBEZPIECZEŃ NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DLA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH PODLEGŁYCH WYDZIAŁOWI OŚWIATY URZĘDU MIASTA POZNANIA ORAZ ŻŁOBKÓW PODLEGŁYCH WYDZIAŁOWI

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa w Stróży, ul. Akacjowa 2A, 23-206 Stróża

Szkoła Podstawowa w Stróży, ul. Akacjowa 2A, 23-206 Stróża Zakres Następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nauczycieli w jednostkach oświatowych Gminy Kraśnik. Rok szkolny 2015 / 2016 oraz 2016

Bardziej szczegółowo

Ochrona ubezpieczeniowa^.. bez przerwy

Ochrona ubezpieczeniowa^.. bez przerwy Ochrona ubezpieczeniowa^.. bez przerwy OFERTA UBEZPIECZEŃ MJATKOWYCH DLA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH PODLEGŁYCH WYDZIAŁOWI OŚWIATY URZĘDU MIASTA POZNANIA ORAZ ŻŁOBKÓW PODLEGŁYCH WYDZIAŁOWI ZDROWIA URZĘDU MIASTA

Bardziej szczegółowo

1) NASTĘPSTWA NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW

1) NASTĘPSTWA NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW WZÓR Miejscowość, data Pani/Pan/Państwo Szanowna Pani/Szanowny Panie/Szanowni Państwo Poniżej przedstawiamy ofertę ubezpieczenia: dzieci, młodzieży szkolnej, studentów studiów dziennych, zaocznych, wieczorowych

Bardziej szczegółowo

Ochrona ubezpieczeniowa bez przerwy

Ochrona ubezpieczeniowa bez przerwy ZESPÓŁ SZKÓŁ W WICKU Ochrona ubezpieczeniowa bez przerwy P O L I S A GGB 11791579 Zgłaszanie roszczeń 24 h na dobę przez cały tydzień Infolinia 801 102 102 /jeden impuls/ 22 566 55 55 /z tel. komórkowego/

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Femina

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Femina Ogólne Warunki Ubezpieczenia Femina POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA, zwane dalej Ubezpieczycielem, w zakresie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW (NNW) W ZWIĄZKU Z RUCHEM POJAZDÓW

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW (NNW) W ZWIĄZKU Z RUCHEM POJAZDÓW OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW (NNW) W ZWIĄZKU Z RUCHEM POJAZDÓW POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się w umowach ubezpieczenia zawieranych

Bardziej szczegółowo

zakres grupowego ubezpieczenia szkolnego Edu Plus

zakres grupowego ubezpieczenia szkolnego Edu Plus zakres grupowego szkolnego Edu Plus Podstawa zawarcia umowy: Ogólne Warunki Ubezpieczenia grupowego EDU PLUS zatwierdzone uchwałą nr 01/24/04/2017 Zarządu InterRisk TU S.A. z dnia 24 kwietnia 2017 roku.

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DLA CIEBIE I TWOJEJ RODZINY

UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DLA CIEBIE I TWOJEJ RODZINY UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DLA CIEBIE I TWOJEJ RODZINY Szanowni Państwo, zachęcamy do zapoznania się z propozycją ochrony ubezpieczeniowej od następstw nieszczęśliwych wypadków dla

Bardziej szczegółowo

Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Ubezpieczenia na Wypadek Uszczerbku na Zdrowiu wskutek Nieszczęśliwego Wypadku

Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Ubezpieczenia na Wypadek Uszczerbku na Zdrowiu wskutek Nieszczęśliwego Wypadku Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Ubezpieczenia na Wypadek Uszczerbku na Zdrowiu wskutek Nieszczęśliwego Wypadku (kod: UNW05) 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejsze Warunki Umowy Dodatkowej stosują się

Bardziej szczegółowo

Ochrona ubezpieczeniowa bez przerwy

Ochrona ubezpieczeniowa bez przerwy Ochrona ubezpieczeniowa bez przerwy OFERTA UBEZPIECZEŃ NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ NAUCZYCIELI DLA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH PODLEGŁYCH WYDZIAŁOWI OŚWIATY URZĘDU MIASTA

Bardziej szczegółowo