Curriculum Vitae ŁUKASZ MAMICA kwiecień 2014

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Curriculum Vitae ŁUKASZ MAMICA kwiecień 2014"

Transkrypt

1 Curriculum Vitae ŁUKASZ MAMICA kwiecień 2014 ADRES Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie tel: +48 (12) ul. Rakowicka 27 fax: +48 (12) Kraków DATA I MIEJSCE URODZENIA 7 stycznia 1971, Kraków STOPNIE I TYTUŁY NAUKOWE 1995 magister ekonomii, Akademia Ekonomiczna w Krakowie 1999 doktor nauk ekonomicznych, Akademia Ekonomiczna w Krakowie 2014 doktor habilitowany nauk ekonomicznych, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie STANOWISKA AKADEMICKIE asystent, Akademia Ekonomiczna w Krakowie adiunkt, Akademia Ekonomiczna w Krakowie starszy wykładowca, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH angielski biegła w mowie i piśmie (certyfikat London Chamber of Commerce & Industry) niemiecki poziom średnio zaawansowany ZATRUDNIENIE 1995 Akademia Ekonomiczna w Krakowie STAN RODZINNY Żonaty od 1993 r., żona Anna, czworo dzieci PUBLIKACJE NAUKOWE I. Monografie (autor) 1. Mamica Ł., Jednostki badawczo-rozwojowe w polskiej polityce innowacyjnej, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Seria Specjalna: Monografie nr 180, Kraków, 2007, ISSN , ISBN , s Mamica Ł. Wzornictwo przemysłowe jako determinanta konkurencyjności gospodarki, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Zeszyty Naukowe, Seria Specjalna: Monografie nr 218, Kraków, II. A. Publikacje w czasopismach naukowych (autor) 1. Mamica Ł., Instytucjonalne uwarunkowania restrukturyzacji gospodarki województwa kieleckiego, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 496, Kraków 1997, ISSN , s Mamica Ł., Informatyczne techniki komunikowania w polskim przemyśle samochodowym, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 539, Kraków 2000, ISSN , s Mamica Ł., Kapitał ludzki jako podstawowy element konkurencyjności regionów, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 580, Kraków 2001, ISSN , s Mamica Ł., Regionalny system innowacji w Małopolsce kierunki rozwoju, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 598, Kraków 2002, ISSN , s Mamica Ł., Przemysł meblarski Kalwarii Zebrzydowskiej klaster przemysłowy?, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 667, Kraków 2004, ISSN , s Mamica Ł., Sieciowy charakter interakcji innowacyjnych jako czynnik przewagi konkurencyjnej układów metropolitalnych, w: Planowanie i zarządzanie w obszarach metropolitalnych, T. Markowski (red.), Biuletyn KPZK PAN, z. 221, Warszawa 2005, ISBN , ISSN , s

2 7. Mamica Ł., Analiza porównawcza zasobów determinujących możliwości prowadzenia w Polsce polityki innowacyjnej, Zarządzanie Publiczne 01/2007, Wydawnictwo Naukowe Scholar, ISBN , s Mamica Ł., Regionalny system innowacji jako przestrzeń dla tworzenia pozycji konkurencyjnej gospodarki, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych, Nr 39, Tom. 1, red. naukowa Sokołowski J., Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2009, s Mamica Ł., Wzornictwo przemysłowe jako element wartości eksploatacyjnej produktów, Polityka ekonomiczna, red. Sokołowski J., Sosnowski M., Żabiński A., Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 111, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010, s Mamica, Ł., Wzornictwo przemysłowe jako determinanta konkurencyjności firm przemysłu skórzanego i obuwniczego w Polsce, Equilibrium nr 1(4), Uniwersytet Mikołaja Kopernika Toruń 2010, s Mamica, Ł., Efektywność funkcjonowania inkubatorów przedsiębiorczości i inkubatorów technologicznych w Małopolsce wnioski z badań ankietowych, Ekonomia tom 1, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 168, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011, s Mamica Ł., Wpływ wzornictwa przemysłowego na konkurencyjność polskich firm, Zarządzanie Publiczne, Nr 1(15) 2011, s Mamica Ł., Oczekiwania firm w stosunku do regionalnej strategii innowacji analiza badań przeprowadzonych w Małopolsce, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 868, Kraków 2011, s Mamica, Ł., Gospodarczy wymiar strategii rozwoju miast Małopolski, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 179, Gospodarka lokalna w teorii i praktyce, red. Brol R., Sztando A., Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011, s Mamica, Ł., Wzornictwo przemysłowe jako sektor przemysłów kreatywnych, Problemy rozwoju regionalnego, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 244, red. Sobczak E., Raszkowski A., Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2012, s II.B. Publikacje w czasopismach (współautor) 1. Białynicki-Birula P., Mamica Ł., Układ instytucjonalny województwa tarnowskiego. Wstęp do badań nad konkurencyjnością regionu, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 517, Kraków 1998 (udział 1/2), ISSN Białynicki-Birula P., Mamica Ł., Funkcjonowanie Specjalnej Strefy Ekonomicznej a rozwój lokalny analiza zjawiska na przykładzie miasta Mielca, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, nr 610, Kraków Mamica Ł., Kopyciński P., Foresight technologiczny na rzecz zrównoważonego rozwoju Małopolski, Studia, Tom CXXVII, red. Klasik A., Markowski T., Polska Akademia Nauk, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Warszawa, 2010, s Mamica Ł., Kopyciński P., Między układem instytucjonalnym a poziomem innowacyjności gospodarki analiza porównawcza Litwy, Norwegii i Polski, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków, 2010, nr 783, s III.A. Opracowania zbiorowe (autor) 1. Mamica Ł., Konkurencyjność jako nowe wyzwanie dla rozwoju regionalnego, w: Wybór tekstów do ekonomiki sektora publicznego, red. Benio M., Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 1999, ISBN , s Mamica Ł., Polityka rozwoju regionalnego a koncepcja konkurencyjności regionów, w: Studia z zakresu zarządzania publicznego, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2001, ISBN , s Zawicki M. (red.), Mamica Ł. (red.), System zamawiania prac naukowych, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2006 (samodzielne rozdziały 2.1, 2.3, 2.4), ISBN Mamica Ł., Audyt innowacyjny firm jako narzędzie monitorowania innowacyjności gospodarki, w: Ewaluacja Funduszy Strukturalnych perspektywa regionalna, red. Mazur, S., Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków, 2007, ISBN , s

3 5. Mamica Ł., Model aktywizacji zawodowej Romów, w: Aktywizacja zawodowa Romów, Zawicki M. (red), Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków, 2007, ISBN , s Mamica Ł., Business Innovation Audit as a Tool for Monitoring Innovation in the Economy, in: Evaluation of Public Interventions Regional Perspectives, ed. Mazur, S., The Malopolska School of Public Administration Cracow University of Economics, Cracow, 2007, ISBN , pp Bochińska B. (red.), Ginalski J. (red.), Mamica Ł., Wojciechowska A., Design Management, Zarządzanie wzornictwem, samodzielne rozdziały od 5 do 12, (s ), Instytut Wzornictwa Przemysłowego, Warszawa Bochińska, B. (red.); Ginalski, J. (red.); Mamica, Ł.; Wojciechowska A., Design Management, samodzielne rozdziały 5 do 12, (s ), (publikacja w języku angielskim), Instytut Wzornictwa Przemysłowego, Warszawa, 2011 III.B. Opracowania zbiorowe (współautor) 1. Benio M., Bober J., Hausner J. (red.), Kołdras S., Kudłacz T., Mamica Ł., Programowanie rozwoju regionalnego. Poradnik dla samorządu województwa, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 1999 (udział 1/6), ISBN Mamica Ł., Machnik A., Instrumenty polityki fiskalnej a poziom innowacyjności gospodarki wnioski z analizy porównawczej, w: red.: Borowiecki R., Rojek T., Restrukturyzacja i konkurencyjność procesów globalizacji, Oficyna Wydawnicza Abrys, Kraków 2006 (udział 1/2), ISBN , s Hausner J. (red.), Foresight technologiczny na rzecz zrównoważonego rozwoju Małopolski, Mamica Ł., Kopyciński P. (współautorstwo ½ w rozdziałach: I, 2.1.3, 2.1.5, 3.3, 4.1.3), Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków IV. A. Redakcja opracowań zbiorowych (współautor) 1. Zawicki M. (red.), Mamica Ł. (red.), System zamawiania prac naukowych, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2006 (samodzielne rozdziały 2.1, 2.3, 2.4), ISBN Bochińska B. (red.), Ginalski J. (red.), Mamica Ł., Wojciechowska A., Design Management, Zarządzanie wzornictwem, samodzielne rozdziały od 5 do 12, (s ), Instytut Wzornictwa Przemysłowego, Warszawa Bochińska, B. (red.); Ginalski, J. (red.); Mamica, Ł.; Wojciechowska A., Design Management, samodzielne rozdziały 5 do 12, (s ), (publikacja w języku angielskim), Instytut Wzornictwa Przemysłowego, Warszawa, Mamica L. (ed) and Pasquale T. (ed), Economic Policy and the Financial Crisis, London/New York, Routledge, 2014 V.A. Recenzowane opracowania konferencyjne (autor) 1. Mamica Ł., Regionalna Sieć Innowacji w kontekście potrzeb sektora MSP na przykładzie Małopolski, III Konferencja Naukowo-Techniczna Jakość, Innowacyjność i Transfer Technologii w Rozwoju Przedsiębiorstw Inteltrans 2004, Kraków, października 2004, ISBN , s Mamica Ł., Combining the interests of firms with the potential of Universities conclusions from a case study in the Malopolska region, Integration into Working Life, Tensions Between Education, Training and Employment, European Summer University for Research and Innovation in Lifelong Learning, 3-4 September 2007 Luxemburg, s Mamica, L., Design against other determinants of clients purchase decisions, Sixth International GABER (Global Academy of Business and Economic Research) Conference Proceedings, October 2010, New York, USA, s Mamica L., Design Against Other Determinants of Polish Firms Competitiveness, Proceedings of the 5th European Conference on Innovation and Entrepreneurship, edited by Alexandros Kakouris, Academic Publishing Limited, 2010, UK, s V.B. Recenzowane opracowania konferencyjne (współautor) 1. Mamica Ł., Kopyciński P., Potencjał małopolskich jednostek naukowych, IV Konferencja Naukowo- Techniczna Jakość, Innowacyjność i Transfer Technologii w Rozwoju Przedsiębiorstw Inteltrans 2006, Kraków, września 2006 (udział 1/2), ISBN X, ISBN , s

4 VI. Recenzje książek w czasopismach naukowych (autor) 1. Mamica L., Culture and Economics: On Values, Economics and International Business. By Eelke de Jong. London and New York: Routledge, 2009, Review of Social Economy, Routledge, 2010, 68: 4, VII.A. Referaty wygłaszane na kongresach, konferencjach i sympozjach naukowych (autor) 1. Mamica Ł., Polish experiences in creating a new level of local self-government in Poland Public Service City Zone, Conference: "Public Administration in Transition Economies", Petersburg, June Mamica Ł., Local level public services in Poland: Organisation and management, Conference: "Conception et gestion des services publies, approche comparative", Universite Pierre Mendes France, Grenoble, March Mamica Ł., Information Technologies and Industrial Development in Automobile Industry in Poland, 3rd Conference: "Information Society and Industrial Development in Central and Eastern Europe", Kaunas University of Technology, Kaunas, 3-5 December Mamica Ł., Znaczenie innowacji i transferu technologii jako czynników rozwoju województwa podkarpackiego w kontekście współpracy euroregionalnej, konferencja: Polityka regionalna a współpraca transgraniczna w Europie Środkowo-Wschodniej organizowana w Rzeszowie przez Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego i Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, 11 grudnia Mamica Ł., Development of Regional Innovation Systems, Polish-Swedish Seminar on Regional Development, Stockholm, 20 November Białynicki-Birula P., Mamica Ł., Development through innovation experiences of Polish coalmining communities, International Workshop for TRIP, RITTS, RIS Regions "Trends in Regional Innovation Support", Bremen, November Mamica Ł., Furniture industry in Kalwaria sub-region cluster of innovation?, European Association for Evolutionary Political Economy Siena Conference 2001, "Comparing Economic Institutions", Siena, Italy, 8-11 November Mamica Ł., Innovation in Malopolska Region, paper presented at CIPRE s seminar (Center for Innovation Policy Research and Education for Central and Eastern Europe) Second Mid-Career Seminar, Budapest, November Mamica Ł., Regionalna Sieć Innowacji w kontekście potrzeb sektora MSP na przykładzie Małopolski, III Konferencja Naukowo-Techniczna Jakość, Innowacyjność i Transfer Technologii w Rozwoju Przedsiębiorstw Inteltrans 2004, Kraków, października 2004, ISBN , s Mamica Ł., Public Administration as Animator of Regional Innovation Strategy, European Association for Evolutionary Political Economy EAEPE, the 17th Annual Conference a New Deal for the New Economy? Global and Local Developments, and New Institutional Arrangements, Bremen, November Mamica Ł., Human Capital as a Main Factor in the Creation of Innovative Advantage within Regions Included in the Perspective of Regional Innovation Strategies, Conference Innovation Pressure Rethinking Competitiveness, Policy and the Society in a Globalised Economy, Tampere, Finland,15-17 March Mamica Ł., Combining the interests of firms with the potential of Universities conclusions from a case study in the Malopolska region, Integration into Working Life, Tensions Between Education, Training and Employment, European Summer University for Research and Innovation in Lifelong Learning, 3-4 September 2007 Luxemburg, s Mamica Ł., Znaczenie wzornictwa przemysłowego na tle pozostałych determinant konkurencyjności firm przemysłu skórzanego i obuwniczego w Polsce, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika, Współczesne Zjawiska w Gospodarce, Toruń, listopada 2009 r. 14. Mamica Ł., Gospodarczy wymiar strategii rozwoju miast Małopolski, Konferencja Naukowa gospodarka lokalna w teorii i praktyce, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Gospodarki Regionalnej i Turystyki w Jeleniej Górze, Mysłakowice, września Mamica L., Design Against Other Determinants of Polish Firms Competitiveness, Proceedings of the 5th European Conference on Innovation and Entrepreneurship, edited by Alexandros Kakouris, Academic Publishing Limited,2010, UK, s

5 16. Mamica L., Design against other determinants of clients purchase decisions, Sixth International GABER (Global Academy of Business and Economic Research) Conference Proceedings, October 2010, New York, USA, s Mamica Ł., Wzornictwo przemysłowe jako sektor przemysłów kreatywnych, Konferencja Naukowa gospodarka lokalna w teorii i praktyce, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Gospodarki Regionalnej i Turystyki w Jeleniej Górze, Mysłakowice, września Mamica Ł., Added value of design as a factor of firms competitiveness, 24th Annual Conference of the European Association for Evolutionary Political Economy (EAEPE), Economic Policy in Times of Crisis, Cracow University of Economics, Krakow 18th 21st of October Mamica Ł., Determinants of IT sector firms competitiveness in the Krakow cluster, 25th Annual Conference of the European Association for Evolutionary Political Economy (EAEPE), Beyond Deindustrialisation: The Future of Industries, Université Paris Nord, 7 to 9 November 2013 VII. B. Referaty wygłaszane na kongresach, konferencjach i sympozjach (współautor) 1. Hausner, J. Mamica Ł., The analysis of barriers in usage of ICT technology, 4rd conference: "Information Society and Industrial Development in Central and Eastern Europe", Nexus Europe Ltd, Dublin, 4-6 June Białynicki-Birula P., Mamica Ł., Outline of the administrative reform in Poland, 29 th annual conference: "Regional Science Association British and Irish Section", York, 2-4 October 1998 (udział 1/2). 3. Mamica Ł., Hausner J., Local development in communities dominated by coal-mining industry, Conference: "Local development in Central and Eastern Europe", University of Ancona, June Flis J., Mamica Ł., Stimulation Value as an Economic Category, The European Association for Evolutionary Political Economy (EAEPE) 2002, "Complexity and the Economy: Implications for Economic Policy", Aix-en-Provence, France, 7-10 November VIII. Opublikowane raporty z badań (autor) 1. Mamica Ł. (red.), Wzornictwo przemysłowe w Małopolsce oczekiwania firm i studentów, Krakowski Park Technologiczny, Kraków Mamica, Ł. Stan wdrożenia wzornictwa przemysłowego w polskich branżach produkcyjnych, Raport, Instytut Wzornictwa Przemysłowego, Warszawa, 2011 IX. Strategie rozwoju i programy wykonawcze (współautor) 1. Mamica Ł., Białynicki-Birula P., Strategia rozwoju miasta Bochnia, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Mamica Ł., Bober J., Zawicki M., Strategia rozwoju powiatu kłobuckiego, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Regionalna Strategia Innowacji Województwa Małopolskiego (red. Gawlik J.), Krzysztofiak K., Maczuga T., Mamica Ł., Nachlik E., Ryś A., Sładek J., Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kraków Regionalna Strategia Innowacji Województwa Małopolskiego (red. Gawlik J., Mamica Ł.), Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kraków Program Wykonawczy dla Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego, Hausner J, Mamica Ł., Mazur S., Turowski B., Zawicki M. HMR Doradztwo Strategiczne, Kraków Regionalna Strategia Innowacji Województwa Małopolskiego , Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (dokument w fazie konsultacji środowiskowych), Kraków 2012 X.A. Wybrane ekspertyzy (autor) 1. Mamica Ł., Diagnoza strategiczna miasta i gminy Stary Sącz, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Mamica Ł., Modele wartościowania krajowych jednostek badawczo rozwojowych na tle preferowanych systemów działalności naukowo badawczej w Polsce, ekspertyza wykonana na potrzeby zespołu międzyresortowego do spraw przekształceń własnościowych jbr, Kraków, lipiec

6 3. Mamica Ł., Model kariery osobistej pracownika naukowego w jednostkach badawczo-rozwojowych na tle aktualnych uregulowań prawnych, ekspertyza wykonana na potrzeby zespołu międzyresortowego do spraw przekształceń własnościowych jbr, Kraków, lipiec Mamica Ł., Modele funkcjonowania jednostek badawczo rozwojowych w Polsce i uwarunkowania sprzyjające poszczególnym koncepcjom modelowym, ekspertyza wykonana na potrzeby zespołu międzyresortowego do spraw przekształceń własnościowych jbr, Kraków, październik Mamica Ł., Raport z badań ankietowych w zakresie popytu firm na innowacje w Małopolsce, opracowany w ramach Regionalnej Strategii Innowacji, Kraków, kwiecień Mamica Ł., Raport z badań na temat zapotrzebowania firm na projekty i usługi badawcze, które będą świadczone przez Instytut Przemysłu Skórzanego w ramach programu badawczego na lata , Kraków, maj Mamica Ł., Raport z badań ankietowych finalnych użytkowników produktów firmy Splast sp. z o.o. w zakresie oceny ich parametrów i preferencji, Kraków, sierpień Mamica Ł., Raport z badań ankietowych managerów firm współpracujących z firmą Splast sp. z o.o. w zakresie oceny jej produktów i preferencji zakupów, Kraków, sierpień 2009 X.B. Wybrane ekspertyzy (współautor) 1. Kudłacz T., (kierownik opracowania), Brzozowski A., Mamica Ł., Zachara J., Analiza uwarunkowań rozwoju turystyki na obszarach przygranicznych, Opracowanie przygotowane w ramach tematu Analiza stanu istniejącego i możliwości rozwoju turystyki oraz badania marketingowe turystyki przyjazdowej w regionach przygranicznych, realizowanego przez konsorcjum w składzie: Agencja Promocji Turystyki Mart, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Kraków 1997, s Kudłacz T., Białynicki-Birula P., Ćwiklicki M., Mamica Ł., Problemy rozwoju gospodarczego jednostek szczebla powiatowego, ekspertyza zamówiona przez Miejską Strefą Usług Publicznych w Nowym Sączu, Białynicki-Birula P., Mamica Ł., Transfer technologii, działania innowacyjne i wdrażanie systemów jakości, opracowanie przygotowane na potrzeby Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego, Kopyciński P., Mamica Ł., Raport z badań ankietowych, Panel Wzrost gospodarczy Podobszar Innowacje Przedsiębiorstwa i jednostki naukowe, Kraków Kopyciński P., Mamica Ł. Raport z realizacji badania pt. Weryfikacja trendów rozwojowych zachodzących w ramach kluczowych technologii przyszłości w Małopolsce wyznaczonych metodą foresightu w 2010 r. HMR Doradztwo Strategiczne s.c., Kraków, Geodecki T., Kopyciński P., Mamica Ł, Zawicki M., Diagnoza pogłębiona innowacyjności gospodarki Małopolski, opracowanie przygotowane na potrzeby prac nad Regionalną Strategią Innowacji Województwa Małopolskiego na lata , Kraków 2012 DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZA, SZKOLENIOWA I EKSPERCKA 1996 uczestnictwo w projekcie pt. Regionalne i lokalne uwarunkowania restrukturyzacji gospodarki Polski, finansowanym przez KBN 1997 uczestnictwo w projekcie pt. "Information Society and Industrial Development in Central and Eastern Europe" finansowanym przez Komisję Europejską w ramach programu INCO- Copernicus (960198) 1997 przygotowanie strategii rozwoju gminy Dobczyce 1998 uczestnictwo w przygotowaniu Programu rozwoju społeczno-gospodarczego Sądecczyzny 1999 ekspert i trener w projekcie pt. Stworzenie systemu szkoleń umożliwiających zwiększenie zdolności do absorpcji środków pomocowych w Polsce południowo-wschodniej, realizowanym na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Regionalnego 2000 przeprowadzenie badań i przygotowanie materiałów do strategii rozwoju województwa małopolskiego w zakresie transferu technologii ekspert w Programie Aktywizacji Obszarów Wiejskich (PAOW) współfinansowanym ze środków pochodzących z kredytu Banku Światowego w ramach komponentu B-3: wzrost efektywności funkcjonowania lokalnej i regionalnej administracji publicznej (wrzesień 2001 styczeń 2004) ekspert w projekcie Regionalna Strategia Innowacji Województwa Małopolskiego Kierownik projektu Sieć transferu innowacji poprzez system zamawianych prac magisterskich i doktorskich w ramach działania 2.6 Zintegrowanego Programu RR (styczeń 2005 grudzień 2006) 6

7 Ekspert w projekcie Rynek innowacji w Małopolsce współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Działania 2.6 ZPORR Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy (listopad 2005 czerwiec 2006) 2006 Ekspert oceniający wnioski o dofinansowanie projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Ekspert ds. metodologii badań typu foresight w projekcie Foresight technologiczny na rzecz zrównoważonego rozwoju Małopolski realizowanego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata Ekspert w projekcie Przygotowanie podstaw konceptualnych i formalno-organizacyjnych w celu uruchomienia Centrum Zaawansowanych Technologii i Rozwoju (CZTR), Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego, Działanie 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy Ekspert oceniający wnioski składane do programów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej 2012 Ekspert ds. weryfikacji planów rozwoju przedsiębiorstw i ewaluacji on-going wg formuły action research w projekcie ISR - Instrument Szybkiego Reagowania realizowanym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki STYPENDIA NAUKOWE 1996 Katholieke Universiteit Leuven, Belgia 1997 Universite Nanterre Paris X 1999 Uniwersytet w Sztokholmie 2007 University of Paris 1 Panthéon Sorbonne 2009 Uniwersytet w Groningen, Holandia 2010 Budapest Business School 2011 Wirtschaftsuniversitat Wien WSPÓŁAUTORSTWO - BADANIA STATUTOWE 1. Regionalne i lokalne uwarunkowania oraz czynniki restrukturyzacji gospodarczej, nr tematu 20/KGiAP/1/96/S, 1996 r. 2. Uwarunkowania konkurencyjności województw Polski południowej i wschodniej, nr tematu 33/KGiAP/1/97/S, 1997 r. 3. Społeczeństwo informacyjne a rozwój przemysłowy w Polsce, nr tematu 35/KGiAP/1/98/S, 1998 r. 4. Dobre rządzenie, nr tematu 35/KGiAP/1/2007/S/396, 2007 r. 5. Dobre rządzenie aspekty efektywności i skuteczności polityki innowacyjnej, umowa nr 76/KGiAP/4/2010/S/ r. DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNA 1. Od 2000 r. organizator i wykładowca corocznej Międzynarodowej Szkoły Letniej, której partnerem jest Copenhagen Businnes School 2. W latach kierownik naukowo-dydaktyczny Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego Akademii Ekonomicznej w Krakowie w Nowym Sączu. 3. Komisarz konkursu Projekt Kalwaria na innowacyjny wzór użytkowy, 2003 r. i 2005 r. 4. Członek Komitetu Programowego III konferencji Naukowo-Techniczna Jakość, Innowacyjność i Transfer Technologii w Rozwoju Przedsiębiorstw Inteltrans 2004, Kraków, października 2004 r. 5. Od 2005 r. redaktor naczelny kwartalnika Innowacyjny Start wydawanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. 6. Członek Komitetu Programowego IV konferencji Naukowo-Techniczna Jakość, Innowacyjność i Transfer Technologii w Rozwoju Przedsiębiorstw Inteltrans 2006, Kraków, września 2006 r. 7. Organizator i wykładowca, współfinansowanej przez Narodowy Bank Polski międzynarodowej szkoły letniej pt. Institutional changes in the Euro zone after the global financial crisis, Krakow września Przewodniczący Komitetu Naukowego i Organizacyjnego 25. corocznej konferencji stowarzyszenia European Association for Evolutionary Political Economy (EAEPE), Economic Policy in Times of Crisis, Cracow University of Economics, Krakow 18th 21st of October 2012 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE DYDAKTYKI I PROFILOWANIA PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA 1. Członek Wydziałowej Komisji Dydaktycznej Akademia Ekonomiczna w Krakowie w kadencji

8 2. Współautor programu nowotworzonego kierunku Administracja na Akademii Ekonomicznej w Krakowie Współautor programu nowotworzonego kierunku Gospodarka i Administracja Publiczna na Akademii Ekonomicznej w Krakowie Od 1999 r. kierownik studiów podyplomowych Master of Public Administration realizowanych wspólnie z Grand Valley State University (USA). PRZYZNANE NAGRODY I WYRÓŻNIENIA r. Nagroda Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie trzeciego stopnia za indywidualne osiągnięcia w dziedzinie organizacyjnej r. Nagroda Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie trzeciego stopnia za indywidualne osiągnięcia w dziedzinie organizacyjnej r. Nagroda Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie za indywidualne osiągnięcia w dziedzinie naukowej za rok 2010 (trzeciego stopnia) r. Nagroda Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie za indywidualne osiągnięcia w dziedzinie naukowej za rok 2011 (drugiego stopnia) 8

ŻYCIORYS-CURRICULUM VITAE

ŻYCIORYS-CURRICULUM VITAE ŻYCIORYS-CURRICULUM VITAE Imię: Nazwisko: Data urodzenia: Narodowość: Stan cywilny: Wykształcenie: Kontakt: RAFAŁ SUŁKOWSKI 5 stycznia 1976 w Krakowie polska żonaty wyższe rafal.sulkowski@uek.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

dr hab. Iwona Kowalska prof. nadzw. SGGW

dr hab. Iwona Kowalska prof. nadzw. SGGW dr hab. Iwona Kowalska prof. nadzw. SGGW KONTAKT SGGW w Warszawie Wydział Nauk Ekonomicznych Katedra Ekonomiki Edukacji, Komunikowania i Doradztwa Zakład Organizacji i Ekonomiki Edukacji ul. Nowoursynowska

Bardziej szczegółowo

Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Sprawozdanie z działalności naukowej. w 2011 roku

Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Sprawozdanie z działalności naukowej. w 2011 roku Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk Sprawozdanie z działalności naukowej w 2011 roku Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72, 00 330 Warszawa tel.: (022) 657 27

Bardziej szczegółowo

Warunki realizacji programu studiów

Warunki realizacji programu studiów Warunki realizacji programu studiów Minimum kadrowe dla kierunku Gospodarka Przestrzenna na studiach pierwszego stopnia na rok akademicki 2013/2014 1. Samodzielni nauczyciele akademiccy wliczeni do minimum

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-DYDAKTYCZNA ZAKŁADU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ W LATACH 2000-2005

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-DYDAKTYCZNA ZAKŁADU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ W LATACH 2000-2005 ZAKŁAD PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ Instytut Geografii Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-DYDAKTYCZNA ZAKŁADU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

CV: dr Karol Marek Klimczak

CV: dr Karol Marek Klimczak CV: dr Karol Marek Klimczak Pracownik naukowo-dydaktyczny kmklim@kozminski.edu.pl http://kmklim.republika.pl/ tel. 790 485 586, 22 213 88 95 Doświadczenie zawodowe 2013 Katedra Finansów, Akademia Leona

Bardziej szczegółowo

Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Sprawozdanie z działalności naukowej. w 2012 roku

Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Sprawozdanie z działalności naukowej. w 2012 roku Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk Sprawozdanie z działalności naukowej w 2012 roku Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72, 00 330 Warszawa tel.: (022) 657 27

Bardziej szczegółowo

Słowo. Szanowni Państwo,

Słowo. Szanowni Państwo, Słowo WstępNE Szanowni Państwo, Jest mi niezmiernie miło, że mogę powitać Państwa na IV Małopolskich Targach. Pięćdziesięciu pięciu tegorocznych wystawców targów, głównie firm, ale też instytucji badawczych

Bardziej szczegółowo

s ystem zamawiania prac naukowych Marcina Zawickiego i Łukasza Mamicy pod redakcją

s ystem zamawiania prac naukowych Marcina Zawickiego i Łukasza Mamicy pod redakcją s ystem zamawiania prac naukowych pod redakcją Marcina Zawickiego i Łukasza Mamicy Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie Kraków 2006 Spis treści Poradnik został sfinansowany

Bardziej szczegółowo

Inne doświadczenia doskonalące umiejętności zawodowe:

Inne doświadczenia doskonalące umiejętności zawodowe: CURRICULUM VITAE ze szczególnym uwzględnieniem dorobku naukowego Dr Janusz ZYMONIK e-mail: zymonik@wszif.wroc.pl Dyscyplina naukowa: Nauki o zarządzaniu Specjalność naukowa: Zarządzanie jakością Wykształcenie:

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA I ZARZĄDZANIE

EKONOMIA I ZARZĄDZANIE POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA KWARTALNIK WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA EKONOMIA I ZARZĄDZANIE Numer 4(6) 2014 ECONOMICS AND MANAGEMENT Quarterly Journal of the Faculty of Management Volume 6, Issue 4 Białystok 2014

Bardziej szczegółowo

2 Wiedza i umiejętności zdobyte w trakcie studiów umoŝliwiają absolwentowi zajmowanie stanowisk kierowniczych lub stanowisk specjalistów w organach

2 Wiedza i umiejętności zdobyte w trakcie studiów umoŝliwiają absolwentowi zajmowanie stanowisk kierowniczych lub stanowisk specjalistów w organach Uchwała Nr 952 /2010 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 23 września 2010 r. w sprawie oceny jakości kształcenia na kierunku zarządzanie prowadzonym na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Zamawiający Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie

Zamawiający Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie RAPORT KOŃCOWY z badania dziedzinowego Analiza możliwości wdrożenia międzyuczelnianego programu inkubowania i rozwoju innowacyjnych firm w branżach inteligentnych specjalizacji województwa lubelskiego

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKIE CENTRUM ROZWOJU I TRANSFERU WIEDZY WWW.EUCENTRUM.GLT.PL

EUROPEJSKIE CENTRUM ROZWOJU I TRANSFERU WIEDZY WWW.EUCENTRUM.GLT.PL DOROBEK PUBLIKACYJNY CZŁONKÓW EUROPEJSKIEGO CENTRUM ROZWOJU I TRANSFERU WIEDZY (1997-2006) Tomasz Bernat, Podmioty gospodarcze w strategii marketingowej firm finansowych, Agencja Marketingowa IPH, Szczecin

Bardziej szczegółowo

Dorobek naukowy. ewa.ziemba@ue.katowice.pl. https://www.researchgate.net/profile/ewa_ziemba

Dorobek naukowy. ewa.ziemba@ue.katowice.pl. https://www.researchgate.net/profile/ewa_ziemba Wydział Finansów i Ubezpieczeń Samodzielny Zakład Informatyki Gospodarczej Dorobek naukowy Imię i Nazwisko: Ewa Ziemba Tytuł i stopień naukowy: prof. UE dr hab. E-mail: Website: ewa.ziemba@ue.katowice.pl

Bardziej szczegółowo

Udział w konferencjach naukowych i seminariach

Udział w konferencjach naukowych i seminariach Udział w konferencjach naukowych i seminariach PLANOWANE: 1. III Ogólnopolska Konferencja Emerytalna (OKE 2013), Katedra Zarządzania Politechniki Łódzkiej, Piotrków Trybunalski, 5-6 listopada 2013 r. 2.

Bardziej szczegółowo

prof.zw.dr hab. M. Wanda Kopertyńska WYKAZ PUBLIKACJI I. Artykuły

prof.zw.dr hab. M. Wanda Kopertyńska WYKAZ PUBLIKACJI I. Artykuły prof.zw.dr hab. M. Wanda Kopertyńska I. Artykuły WYKAZ PUBLIKACJI 1. Wpływ organizacji linii potokowych na strukturę zatrudnienia w przemyśle spożywczym (współautor) Przemysł Spożywczy nr 4/1976 r. 2.

Bardziej szczegółowo

DOTYCHCZASOWY DOROBEK NAUKOWY

DOTYCHCZASOWY DOROBEK NAUKOWY Anna Oniszk Popławska uzyskała tytuł magistra na wydziale InŜynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej w 1998 roku oraz Central European University w Budapeszcie w 1999 roku. W 2000 roku stypendystka

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu (+akronim jeżeli dotyczy) Wartość projektu wg umowy o dofinansowanie. Adres strony internetowej projektu

Tytuł projektu (+akronim jeżeli dotyczy) Wartość projektu wg umowy o dofinansowanie. Adres strony internetowej projektu Zakończone projekty naukowo-badawcze, edukacyjne i inne (z wyłączeniem projektów inwestycyjnych) finansowane lub współfinansowane ze środków zagranicznych realizowane od stycznia 2008 Tytuł projektu (+akronim

Bardziej szczegółowo

www.mirek.grewinski.pl

www.mirek.grewinski.pl www.mirek.grewinski.pl 1. Imię: MIROSŁAW 2. Nazwisko: GREWIŃSKI 3. Data urodzenia: 29.12.1973 r. 4. Narodowość: POLSKA Życiorys naukowy prof. Mirosława Grewińskiego 5. Stan cywilny: ŻONATY 6. Wykształcenie:

Bardziej szczegółowo

Dr Magdalena MĄDRA-SAWICKA

Dr Magdalena MĄDRA-SAWICKA Dr Magdalena MĄDRA-SAWICKA KONTAKT SGGW w Warszawie Wydział Nauk Ekonomicznych Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Zakład Finansów Przedsiębiorstw i Rachunkowości ul. Nowoursynowska 166 02-787

Bardziej szczegółowo

Wydawca: Druk + skład: Agencja Reklamowa STUDIO L Sp. j. studio@studiol.pl www.studiol.pl tel. 12 444 13 51 / 52

Wydawca: Druk + skład: Agencja Reklamowa STUDIO L Sp. j. studio@studiol.pl www.studiol.pl tel. 12 444 13 51 / 52 Wydawca: Biuro Monitorowania i Zarządzania RSI Departament Gospodarki i Społeczeństwa Informacyjnego Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków imalopolska@umwm.pl tel./fax:

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych.

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych. ZAŁĄCZNIK do wniosku o utworzenie studiów podyplomowych Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Projekt studiów podyplomowych: Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika

Bardziej szczegółowo

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny 03 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Szanowni Państwo! Przekazujemy Państwu publikację, której celem jest przybliżenie najważniejszych wydarzeń z historii i współczesności

Bardziej szczegółowo

CURRICULUM VITAE. Karolina Majdzińska WYKSZTAŁCENIE. ul. Madalińskiego 31/33/125 02-544 Warszawa +48 606 461 407 kmajdzinska@gmail.

CURRICULUM VITAE. Karolina Majdzińska WYKSZTAŁCENIE. ul. Madalińskiego 31/33/125 02-544 Warszawa +48 606 461 407 kmajdzinska@gmail. CURRICULUM VITAE Karolina Majdzińska ul. Madalińskiego 31/33/125 02-544 Warszawa +48 606 461 407 kmajdzinska@gmail.com WYKSZTAŁCENIE 10/2009 09/2014 Kolegium Ekonomiczno-Społeczne Szkoły Głównej Handlowej,

Bardziej szczegółowo

POLITYKA EKONOMICZNA W ZAKRESIE ROZWOJU KLASTRÓW

POLITYKA EKONOMICZNA W ZAKRESIE ROZWOJU KLASTRÓW 6 POLITYKA EKONOMICZNA W ZAKRESIE ROZWOJU KLASTRÓW 6.1. WPROWADZENIE W polityce ekonomicznej coraz więcej uwagi poświęca się problemowi przestrzennej koncentracji przedsiębiorstw współpracujących ze sobą

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI ZESZYTY NAUKOWE NR 715 EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG NR 91

UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI ZESZYTY NAUKOWE NR 715 EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG NR 91 UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI ZESZYTY NAUKOWE NR 715 EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG NR 91 Uwarunkowania innowacyjności przedsiębiorstw w kontekście regionalnym i sektorowym SOOIPP Annual 2012 SZCZECIN 2012 Rada

Bardziej szczegółowo

GOSPODAROWANIE, FINANSOWANIE I ZARZĄDZANIE W XXI WIEKU

GOSPODAROWANIE, FINANSOWANIE I ZARZĄDZANIE W XXI WIEKU GOSPODAROWANIE, FINANSOWANIE I ZARZĄDZANIE W XXI WIEKU Szczecin 2011 UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI GOSPODAROWANIE, FINANSOWANIE I ZARZĄDZANIE W XXI WIEKU Redakcja naukowa Barbara Czerniachowicz Barbara Kryk

Bardziej szczegółowo

0745-3. s. 184-190. 20. Viktória Ali Taha, Juraj Tej, Andrzej Krasnodębski, Vnímanie manažérskych simulácií a tvorivých metód účastníkmi simulačných

0745-3. s. 184-190. 20. Viktória Ali Taha, Juraj Tej, Andrzej Krasnodębski, Vnímanie manažérskych simulácií a tvorivých metód účastníkmi simulačných Publikacje 2013 1.Czekaj M., Żmija J., 2013: Wspólna Polityka Rolna wobec rolnictwa i wsi na obszarach górskich. Nauki Ekonomiczno-Rolnicze w kontekście zmieniających się potrzeb gospodarki. Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

www.mirek.grewinski.pl

www.mirek.grewinski.pl www.mirek.grewinski.pl 1. Imię: MIROSŁAW 2. Nazwisko: GREWIŃSKI 3. Data urodzenia: 29.12.1973r. 4. Narodowość: POLSKA Życiorys naukowy prof. Mirosława Grewińskiego 5. Stan cywilny: ŻONATY 6. Wykształcenie:

Bardziej szczegółowo