Curriculum Vitae ŁUKASZ MAMICA kwiecień 2014

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Curriculum Vitae ŁUKASZ MAMICA kwiecień 2014"

Transkrypt

1 Curriculum Vitae ŁUKASZ MAMICA kwiecień 2014 ADRES Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie tel: +48 (12) ul. Rakowicka 27 fax: +48 (12) Kraków DATA I MIEJSCE URODZENIA 7 stycznia 1971, Kraków STOPNIE I TYTUŁY NAUKOWE 1995 magister ekonomii, Akademia Ekonomiczna w Krakowie 1999 doktor nauk ekonomicznych, Akademia Ekonomiczna w Krakowie 2014 doktor habilitowany nauk ekonomicznych, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie STANOWISKA AKADEMICKIE asystent, Akademia Ekonomiczna w Krakowie adiunkt, Akademia Ekonomiczna w Krakowie starszy wykładowca, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH angielski biegła w mowie i piśmie (certyfikat London Chamber of Commerce & Industry) niemiecki poziom średnio zaawansowany ZATRUDNIENIE 1995 Akademia Ekonomiczna w Krakowie STAN RODZINNY Żonaty od 1993 r., żona Anna, czworo dzieci PUBLIKACJE NAUKOWE I. Monografie (autor) 1. Mamica Ł., Jednostki badawczo-rozwojowe w polskiej polityce innowacyjnej, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Seria Specjalna: Monografie nr 180, Kraków, 2007, ISSN , ISBN , s Mamica Ł. Wzornictwo przemysłowe jako determinanta konkurencyjności gospodarki, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Zeszyty Naukowe, Seria Specjalna: Monografie nr 218, Kraków, II. A. Publikacje w czasopismach naukowych (autor) 1. Mamica Ł., Instytucjonalne uwarunkowania restrukturyzacji gospodarki województwa kieleckiego, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 496, Kraków 1997, ISSN , s Mamica Ł., Informatyczne techniki komunikowania w polskim przemyśle samochodowym, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 539, Kraków 2000, ISSN , s Mamica Ł., Kapitał ludzki jako podstawowy element konkurencyjności regionów, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 580, Kraków 2001, ISSN , s Mamica Ł., Regionalny system innowacji w Małopolsce kierunki rozwoju, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 598, Kraków 2002, ISSN , s Mamica Ł., Przemysł meblarski Kalwarii Zebrzydowskiej klaster przemysłowy?, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 667, Kraków 2004, ISSN , s Mamica Ł., Sieciowy charakter interakcji innowacyjnych jako czynnik przewagi konkurencyjnej układów metropolitalnych, w: Planowanie i zarządzanie w obszarach metropolitalnych, T. Markowski (red.), Biuletyn KPZK PAN, z. 221, Warszawa 2005, ISBN , ISSN , s

2 7. Mamica Ł., Analiza porównawcza zasobów determinujących możliwości prowadzenia w Polsce polityki innowacyjnej, Zarządzanie Publiczne 01/2007, Wydawnictwo Naukowe Scholar, ISBN , s Mamica Ł., Regionalny system innowacji jako przestrzeń dla tworzenia pozycji konkurencyjnej gospodarki, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych, Nr 39, Tom. 1, red. naukowa Sokołowski J., Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2009, s Mamica Ł., Wzornictwo przemysłowe jako element wartości eksploatacyjnej produktów, Polityka ekonomiczna, red. Sokołowski J., Sosnowski M., Żabiński A., Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 111, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010, s Mamica, Ł., Wzornictwo przemysłowe jako determinanta konkurencyjności firm przemysłu skórzanego i obuwniczego w Polsce, Equilibrium nr 1(4), Uniwersytet Mikołaja Kopernika Toruń 2010, s Mamica, Ł., Efektywność funkcjonowania inkubatorów przedsiębiorczości i inkubatorów technologicznych w Małopolsce wnioski z badań ankietowych, Ekonomia tom 1, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 168, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011, s Mamica Ł., Wpływ wzornictwa przemysłowego na konkurencyjność polskich firm, Zarządzanie Publiczne, Nr 1(15) 2011, s Mamica Ł., Oczekiwania firm w stosunku do regionalnej strategii innowacji analiza badań przeprowadzonych w Małopolsce, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 868, Kraków 2011, s Mamica, Ł., Gospodarczy wymiar strategii rozwoju miast Małopolski, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 179, Gospodarka lokalna w teorii i praktyce, red. Brol R., Sztando A., Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011, s Mamica, Ł., Wzornictwo przemysłowe jako sektor przemysłów kreatywnych, Problemy rozwoju regionalnego, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 244, red. Sobczak E., Raszkowski A., Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2012, s II.B. Publikacje w czasopismach (współautor) 1. Białynicki-Birula P., Mamica Ł., Układ instytucjonalny województwa tarnowskiego. Wstęp do badań nad konkurencyjnością regionu, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 517, Kraków 1998 (udział 1/2), ISSN Białynicki-Birula P., Mamica Ł., Funkcjonowanie Specjalnej Strefy Ekonomicznej a rozwój lokalny analiza zjawiska na przykładzie miasta Mielca, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, nr 610, Kraków Mamica Ł., Kopyciński P., Foresight technologiczny na rzecz zrównoważonego rozwoju Małopolski, Studia, Tom CXXVII, red. Klasik A., Markowski T., Polska Akademia Nauk, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Warszawa, 2010, s Mamica Ł., Kopyciński P., Między układem instytucjonalnym a poziomem innowacyjności gospodarki analiza porównawcza Litwy, Norwegii i Polski, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków, 2010, nr 783, s III.A. Opracowania zbiorowe (autor) 1. Mamica Ł., Konkurencyjność jako nowe wyzwanie dla rozwoju regionalnego, w: Wybór tekstów do ekonomiki sektora publicznego, red. Benio M., Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 1999, ISBN , s Mamica Ł., Polityka rozwoju regionalnego a koncepcja konkurencyjności regionów, w: Studia z zakresu zarządzania publicznego, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2001, ISBN , s Zawicki M. (red.), Mamica Ł. (red.), System zamawiania prac naukowych, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2006 (samodzielne rozdziały 2.1, 2.3, 2.4), ISBN Mamica Ł., Audyt innowacyjny firm jako narzędzie monitorowania innowacyjności gospodarki, w: Ewaluacja Funduszy Strukturalnych perspektywa regionalna, red. Mazur, S., Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków, 2007, ISBN , s

3 5. Mamica Ł., Model aktywizacji zawodowej Romów, w: Aktywizacja zawodowa Romów, Zawicki M. (red), Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków, 2007, ISBN , s Mamica Ł., Business Innovation Audit as a Tool for Monitoring Innovation in the Economy, in: Evaluation of Public Interventions Regional Perspectives, ed. Mazur, S., The Malopolska School of Public Administration Cracow University of Economics, Cracow, 2007, ISBN , pp Bochińska B. (red.), Ginalski J. (red.), Mamica Ł., Wojciechowska A., Design Management, Zarządzanie wzornictwem, samodzielne rozdziały od 5 do 12, (s ), Instytut Wzornictwa Przemysłowego, Warszawa Bochińska, B. (red.); Ginalski, J. (red.); Mamica, Ł.; Wojciechowska A., Design Management, samodzielne rozdziały 5 do 12, (s ), (publikacja w języku angielskim), Instytut Wzornictwa Przemysłowego, Warszawa, 2011 III.B. Opracowania zbiorowe (współautor) 1. Benio M., Bober J., Hausner J. (red.), Kołdras S., Kudłacz T., Mamica Ł., Programowanie rozwoju regionalnego. Poradnik dla samorządu województwa, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 1999 (udział 1/6), ISBN Mamica Ł., Machnik A., Instrumenty polityki fiskalnej a poziom innowacyjności gospodarki wnioski z analizy porównawczej, w: red.: Borowiecki R., Rojek T., Restrukturyzacja i konkurencyjność procesów globalizacji, Oficyna Wydawnicza Abrys, Kraków 2006 (udział 1/2), ISBN , s Hausner J. (red.), Foresight technologiczny na rzecz zrównoważonego rozwoju Małopolski, Mamica Ł., Kopyciński P. (współautorstwo ½ w rozdziałach: I, 2.1.3, 2.1.5, 3.3, 4.1.3), Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków IV. A. Redakcja opracowań zbiorowych (współautor) 1. Zawicki M. (red.), Mamica Ł. (red.), System zamawiania prac naukowych, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2006 (samodzielne rozdziały 2.1, 2.3, 2.4), ISBN Bochińska B. (red.), Ginalski J. (red.), Mamica Ł., Wojciechowska A., Design Management, Zarządzanie wzornictwem, samodzielne rozdziały od 5 do 12, (s ), Instytut Wzornictwa Przemysłowego, Warszawa Bochińska, B. (red.); Ginalski, J. (red.); Mamica, Ł.; Wojciechowska A., Design Management, samodzielne rozdziały 5 do 12, (s ), (publikacja w języku angielskim), Instytut Wzornictwa Przemysłowego, Warszawa, Mamica L. (ed) and Pasquale T. (ed), Economic Policy and the Financial Crisis, London/New York, Routledge, 2014 V.A. Recenzowane opracowania konferencyjne (autor) 1. Mamica Ł., Regionalna Sieć Innowacji w kontekście potrzeb sektora MSP na przykładzie Małopolski, III Konferencja Naukowo-Techniczna Jakość, Innowacyjność i Transfer Technologii w Rozwoju Przedsiębiorstw Inteltrans 2004, Kraków, października 2004, ISBN , s Mamica Ł., Combining the interests of firms with the potential of Universities conclusions from a case study in the Malopolska region, Integration into Working Life, Tensions Between Education, Training and Employment, European Summer University for Research and Innovation in Lifelong Learning, 3-4 September 2007 Luxemburg, s Mamica, L., Design against other determinants of clients purchase decisions, Sixth International GABER (Global Academy of Business and Economic Research) Conference Proceedings, October 2010, New York, USA, s Mamica L., Design Against Other Determinants of Polish Firms Competitiveness, Proceedings of the 5th European Conference on Innovation and Entrepreneurship, edited by Alexandros Kakouris, Academic Publishing Limited, 2010, UK, s V.B. Recenzowane opracowania konferencyjne (współautor) 1. Mamica Ł., Kopyciński P., Potencjał małopolskich jednostek naukowych, IV Konferencja Naukowo- Techniczna Jakość, Innowacyjność i Transfer Technologii w Rozwoju Przedsiębiorstw Inteltrans 2006, Kraków, września 2006 (udział 1/2), ISBN X, ISBN , s

4 VI. Recenzje książek w czasopismach naukowych (autor) 1. Mamica L., Culture and Economics: On Values, Economics and International Business. By Eelke de Jong. London and New York: Routledge, 2009, Review of Social Economy, Routledge, 2010, 68: 4, VII.A. Referaty wygłaszane na kongresach, konferencjach i sympozjach naukowych (autor) 1. Mamica Ł., Polish experiences in creating a new level of local self-government in Poland Public Service City Zone, Conference: "Public Administration in Transition Economies", Petersburg, June Mamica Ł., Local level public services in Poland: Organisation and management, Conference: "Conception et gestion des services publies, approche comparative", Universite Pierre Mendes France, Grenoble, March Mamica Ł., Information Technologies and Industrial Development in Automobile Industry in Poland, 3rd Conference: "Information Society and Industrial Development in Central and Eastern Europe", Kaunas University of Technology, Kaunas, 3-5 December Mamica Ł., Znaczenie innowacji i transferu technologii jako czynników rozwoju województwa podkarpackiego w kontekście współpracy euroregionalnej, konferencja: Polityka regionalna a współpraca transgraniczna w Europie Środkowo-Wschodniej organizowana w Rzeszowie przez Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego i Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, 11 grudnia Mamica Ł., Development of Regional Innovation Systems, Polish-Swedish Seminar on Regional Development, Stockholm, 20 November Białynicki-Birula P., Mamica Ł., Development through innovation experiences of Polish coalmining communities, International Workshop for TRIP, RITTS, RIS Regions "Trends in Regional Innovation Support", Bremen, November Mamica Ł., Furniture industry in Kalwaria sub-region cluster of innovation?, European Association for Evolutionary Political Economy Siena Conference 2001, "Comparing Economic Institutions", Siena, Italy, 8-11 November Mamica Ł., Innovation in Malopolska Region, paper presented at CIPRE s seminar (Center for Innovation Policy Research and Education for Central and Eastern Europe) Second Mid-Career Seminar, Budapest, November Mamica Ł., Regionalna Sieć Innowacji w kontekście potrzeb sektora MSP na przykładzie Małopolski, III Konferencja Naukowo-Techniczna Jakość, Innowacyjność i Transfer Technologii w Rozwoju Przedsiębiorstw Inteltrans 2004, Kraków, października 2004, ISBN , s Mamica Ł., Public Administration as Animator of Regional Innovation Strategy, European Association for Evolutionary Political Economy EAEPE, the 17th Annual Conference a New Deal for the New Economy? Global and Local Developments, and New Institutional Arrangements, Bremen, November Mamica Ł., Human Capital as a Main Factor in the Creation of Innovative Advantage within Regions Included in the Perspective of Regional Innovation Strategies, Conference Innovation Pressure Rethinking Competitiveness, Policy and the Society in a Globalised Economy, Tampere, Finland,15-17 March Mamica Ł., Combining the interests of firms with the potential of Universities conclusions from a case study in the Malopolska region, Integration into Working Life, Tensions Between Education, Training and Employment, European Summer University for Research and Innovation in Lifelong Learning, 3-4 September 2007 Luxemburg, s Mamica Ł., Znaczenie wzornictwa przemysłowego na tle pozostałych determinant konkurencyjności firm przemysłu skórzanego i obuwniczego w Polsce, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika, Współczesne Zjawiska w Gospodarce, Toruń, listopada 2009 r. 14. Mamica Ł., Gospodarczy wymiar strategii rozwoju miast Małopolski, Konferencja Naukowa gospodarka lokalna w teorii i praktyce, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Gospodarki Regionalnej i Turystyki w Jeleniej Górze, Mysłakowice, września Mamica L., Design Against Other Determinants of Polish Firms Competitiveness, Proceedings of the 5th European Conference on Innovation and Entrepreneurship, edited by Alexandros Kakouris, Academic Publishing Limited,2010, UK, s

5 16. Mamica L., Design against other determinants of clients purchase decisions, Sixth International GABER (Global Academy of Business and Economic Research) Conference Proceedings, October 2010, New York, USA, s Mamica Ł., Wzornictwo przemysłowe jako sektor przemysłów kreatywnych, Konferencja Naukowa gospodarka lokalna w teorii i praktyce, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Gospodarki Regionalnej i Turystyki w Jeleniej Górze, Mysłakowice, września Mamica Ł., Added value of design as a factor of firms competitiveness, 24th Annual Conference of the European Association for Evolutionary Political Economy (EAEPE), Economic Policy in Times of Crisis, Cracow University of Economics, Krakow 18th 21st of October Mamica Ł., Determinants of IT sector firms competitiveness in the Krakow cluster, 25th Annual Conference of the European Association for Evolutionary Political Economy (EAEPE), Beyond Deindustrialisation: The Future of Industries, Université Paris Nord, 7 to 9 November 2013 VII. B. Referaty wygłaszane na kongresach, konferencjach i sympozjach (współautor) 1. Hausner, J. Mamica Ł., The analysis of barriers in usage of ICT technology, 4rd conference: "Information Society and Industrial Development in Central and Eastern Europe", Nexus Europe Ltd, Dublin, 4-6 June Białynicki-Birula P., Mamica Ł., Outline of the administrative reform in Poland, 29 th annual conference: "Regional Science Association British and Irish Section", York, 2-4 October 1998 (udział 1/2). 3. Mamica Ł., Hausner J., Local development in communities dominated by coal-mining industry, Conference: "Local development in Central and Eastern Europe", University of Ancona, June Flis J., Mamica Ł., Stimulation Value as an Economic Category, The European Association for Evolutionary Political Economy (EAEPE) 2002, "Complexity and the Economy: Implications for Economic Policy", Aix-en-Provence, France, 7-10 November VIII. Opublikowane raporty z badań (autor) 1. Mamica Ł. (red.), Wzornictwo przemysłowe w Małopolsce oczekiwania firm i studentów, Krakowski Park Technologiczny, Kraków Mamica, Ł. Stan wdrożenia wzornictwa przemysłowego w polskich branżach produkcyjnych, Raport, Instytut Wzornictwa Przemysłowego, Warszawa, 2011 IX. Strategie rozwoju i programy wykonawcze (współautor) 1. Mamica Ł., Białynicki-Birula P., Strategia rozwoju miasta Bochnia, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Mamica Ł., Bober J., Zawicki M., Strategia rozwoju powiatu kłobuckiego, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Regionalna Strategia Innowacji Województwa Małopolskiego (red. Gawlik J.), Krzysztofiak K., Maczuga T., Mamica Ł., Nachlik E., Ryś A., Sładek J., Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kraków Regionalna Strategia Innowacji Województwa Małopolskiego (red. Gawlik J., Mamica Ł.), Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kraków Program Wykonawczy dla Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego, Hausner J, Mamica Ł., Mazur S., Turowski B., Zawicki M. HMR Doradztwo Strategiczne, Kraków Regionalna Strategia Innowacji Województwa Małopolskiego , Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (dokument w fazie konsultacji środowiskowych), Kraków 2012 X.A. Wybrane ekspertyzy (autor) 1. Mamica Ł., Diagnoza strategiczna miasta i gminy Stary Sącz, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Mamica Ł., Modele wartościowania krajowych jednostek badawczo rozwojowych na tle preferowanych systemów działalności naukowo badawczej w Polsce, ekspertyza wykonana na potrzeby zespołu międzyresortowego do spraw przekształceń własnościowych jbr, Kraków, lipiec

6 3. Mamica Ł., Model kariery osobistej pracownika naukowego w jednostkach badawczo-rozwojowych na tle aktualnych uregulowań prawnych, ekspertyza wykonana na potrzeby zespołu międzyresortowego do spraw przekształceń własnościowych jbr, Kraków, lipiec Mamica Ł., Modele funkcjonowania jednostek badawczo rozwojowych w Polsce i uwarunkowania sprzyjające poszczególnym koncepcjom modelowym, ekspertyza wykonana na potrzeby zespołu międzyresortowego do spraw przekształceń własnościowych jbr, Kraków, październik Mamica Ł., Raport z badań ankietowych w zakresie popytu firm na innowacje w Małopolsce, opracowany w ramach Regionalnej Strategii Innowacji, Kraków, kwiecień Mamica Ł., Raport z badań na temat zapotrzebowania firm na projekty i usługi badawcze, które będą świadczone przez Instytut Przemysłu Skórzanego w ramach programu badawczego na lata , Kraków, maj Mamica Ł., Raport z badań ankietowych finalnych użytkowników produktów firmy Splast sp. z o.o. w zakresie oceny ich parametrów i preferencji, Kraków, sierpień Mamica Ł., Raport z badań ankietowych managerów firm współpracujących z firmą Splast sp. z o.o. w zakresie oceny jej produktów i preferencji zakupów, Kraków, sierpień 2009 X.B. Wybrane ekspertyzy (współautor) 1. Kudłacz T., (kierownik opracowania), Brzozowski A., Mamica Ł., Zachara J., Analiza uwarunkowań rozwoju turystyki na obszarach przygranicznych, Opracowanie przygotowane w ramach tematu Analiza stanu istniejącego i możliwości rozwoju turystyki oraz badania marketingowe turystyki przyjazdowej w regionach przygranicznych, realizowanego przez konsorcjum w składzie: Agencja Promocji Turystyki Mart, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Kraków 1997, s Kudłacz T., Białynicki-Birula P., Ćwiklicki M., Mamica Ł., Problemy rozwoju gospodarczego jednostek szczebla powiatowego, ekspertyza zamówiona przez Miejską Strefą Usług Publicznych w Nowym Sączu, Białynicki-Birula P., Mamica Ł., Transfer technologii, działania innowacyjne i wdrażanie systemów jakości, opracowanie przygotowane na potrzeby Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego, Kopyciński P., Mamica Ł., Raport z badań ankietowych, Panel Wzrost gospodarczy Podobszar Innowacje Przedsiębiorstwa i jednostki naukowe, Kraków Kopyciński P., Mamica Ł. Raport z realizacji badania pt. Weryfikacja trendów rozwojowych zachodzących w ramach kluczowych technologii przyszłości w Małopolsce wyznaczonych metodą foresightu w 2010 r. HMR Doradztwo Strategiczne s.c., Kraków, Geodecki T., Kopyciński P., Mamica Ł, Zawicki M., Diagnoza pogłębiona innowacyjności gospodarki Małopolski, opracowanie przygotowane na potrzeby prac nad Regionalną Strategią Innowacji Województwa Małopolskiego na lata , Kraków 2012 DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZA, SZKOLENIOWA I EKSPERCKA 1996 uczestnictwo w projekcie pt. Regionalne i lokalne uwarunkowania restrukturyzacji gospodarki Polski, finansowanym przez KBN 1997 uczestnictwo w projekcie pt. "Information Society and Industrial Development in Central and Eastern Europe" finansowanym przez Komisję Europejską w ramach programu INCO- Copernicus (960198) 1997 przygotowanie strategii rozwoju gminy Dobczyce 1998 uczestnictwo w przygotowaniu Programu rozwoju społeczno-gospodarczego Sądecczyzny 1999 ekspert i trener w projekcie pt. Stworzenie systemu szkoleń umożliwiających zwiększenie zdolności do absorpcji środków pomocowych w Polsce południowo-wschodniej, realizowanym na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Regionalnego 2000 przeprowadzenie badań i przygotowanie materiałów do strategii rozwoju województwa małopolskiego w zakresie transferu technologii ekspert w Programie Aktywizacji Obszarów Wiejskich (PAOW) współfinansowanym ze środków pochodzących z kredytu Banku Światowego w ramach komponentu B-3: wzrost efektywności funkcjonowania lokalnej i regionalnej administracji publicznej (wrzesień 2001 styczeń 2004) ekspert w projekcie Regionalna Strategia Innowacji Województwa Małopolskiego Kierownik projektu Sieć transferu innowacji poprzez system zamawianych prac magisterskich i doktorskich w ramach działania 2.6 Zintegrowanego Programu RR (styczeń 2005 grudzień 2006) 6

7 Ekspert w projekcie Rynek innowacji w Małopolsce współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Działania 2.6 ZPORR Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy (listopad 2005 czerwiec 2006) 2006 Ekspert oceniający wnioski o dofinansowanie projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Ekspert ds. metodologii badań typu foresight w projekcie Foresight technologiczny na rzecz zrównoważonego rozwoju Małopolski realizowanego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata Ekspert w projekcie Przygotowanie podstaw konceptualnych i formalno-organizacyjnych w celu uruchomienia Centrum Zaawansowanych Technologii i Rozwoju (CZTR), Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego, Działanie 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy Ekspert oceniający wnioski składane do programów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej 2012 Ekspert ds. weryfikacji planów rozwoju przedsiębiorstw i ewaluacji on-going wg formuły action research w projekcie ISR - Instrument Szybkiego Reagowania realizowanym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki STYPENDIA NAUKOWE 1996 Katholieke Universiteit Leuven, Belgia 1997 Universite Nanterre Paris X 1999 Uniwersytet w Sztokholmie 2007 University of Paris 1 Panthéon Sorbonne 2009 Uniwersytet w Groningen, Holandia 2010 Budapest Business School 2011 Wirtschaftsuniversitat Wien WSPÓŁAUTORSTWO - BADANIA STATUTOWE 1. Regionalne i lokalne uwarunkowania oraz czynniki restrukturyzacji gospodarczej, nr tematu 20/KGiAP/1/96/S, 1996 r. 2. Uwarunkowania konkurencyjności województw Polski południowej i wschodniej, nr tematu 33/KGiAP/1/97/S, 1997 r. 3. Społeczeństwo informacyjne a rozwój przemysłowy w Polsce, nr tematu 35/KGiAP/1/98/S, 1998 r. 4. Dobre rządzenie, nr tematu 35/KGiAP/1/2007/S/396, 2007 r. 5. Dobre rządzenie aspekty efektywności i skuteczności polityki innowacyjnej, umowa nr 76/KGiAP/4/2010/S/ r. DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNA 1. Od 2000 r. organizator i wykładowca corocznej Międzynarodowej Szkoły Letniej, której partnerem jest Copenhagen Businnes School 2. W latach kierownik naukowo-dydaktyczny Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego Akademii Ekonomicznej w Krakowie w Nowym Sączu. 3. Komisarz konkursu Projekt Kalwaria na innowacyjny wzór użytkowy, 2003 r. i 2005 r. 4. Członek Komitetu Programowego III konferencji Naukowo-Techniczna Jakość, Innowacyjność i Transfer Technologii w Rozwoju Przedsiębiorstw Inteltrans 2004, Kraków, października 2004 r. 5. Od 2005 r. redaktor naczelny kwartalnika Innowacyjny Start wydawanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. 6. Członek Komitetu Programowego IV konferencji Naukowo-Techniczna Jakość, Innowacyjność i Transfer Technologii w Rozwoju Przedsiębiorstw Inteltrans 2006, Kraków, września 2006 r. 7. Organizator i wykładowca, współfinansowanej przez Narodowy Bank Polski międzynarodowej szkoły letniej pt. Institutional changes in the Euro zone after the global financial crisis, Krakow września Przewodniczący Komitetu Naukowego i Organizacyjnego 25. corocznej konferencji stowarzyszenia European Association for Evolutionary Political Economy (EAEPE), Economic Policy in Times of Crisis, Cracow University of Economics, Krakow 18th 21st of October 2012 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE DYDAKTYKI I PROFILOWANIA PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA 1. Członek Wydziałowej Komisji Dydaktycznej Akademia Ekonomiczna w Krakowie w kadencji

8 2. Współautor programu nowotworzonego kierunku Administracja na Akademii Ekonomicznej w Krakowie Współautor programu nowotworzonego kierunku Gospodarka i Administracja Publiczna na Akademii Ekonomicznej w Krakowie Od 1999 r. kierownik studiów podyplomowych Master of Public Administration realizowanych wspólnie z Grand Valley State University (USA). PRZYZNANE NAGRODY I WYRÓŻNIENIA r. Nagroda Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie trzeciego stopnia za indywidualne osiągnięcia w dziedzinie organizacyjnej r. Nagroda Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie trzeciego stopnia za indywidualne osiągnięcia w dziedzinie organizacyjnej r. Nagroda Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie za indywidualne osiągnięcia w dziedzinie naukowej za rok 2010 (trzeciego stopnia) r. Nagroda Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie za indywidualne osiągnięcia w dziedzinie naukowej za rok 2011 (drugiego stopnia) 8

MACIEJ FRĄCZEK. PUBLIKACJE grudzień 2014

MACIEJ FRĄCZEK. PUBLIKACJE grudzień 2014 MACIEJ FRĄCZEK PUBLIKACJE grudzień 2014 1. Frączek M. (2014), Rynek pracy Unii Europejskiej stan, perspektywy i główne determinanty rozwojowe, [w:] M. Makuch (red.), Współczesny rynek pracy. Zatrudnienie

Bardziej szczegółowo

Curriculum Vitae STANISŁAW MAZUR Luty 2006

Curriculum Vitae STANISŁAW MAZUR Luty 2006 Curriculum Vitae STANISŁAW MAZUR Luty 2006 ADRES Małopolska Szkoła Administracji Publicznej tel.: +48 (12) 421-76-68 Akademii Ekonomicznej w Krakowie fax: +48 (12) 422-69-19 Ul. Szewska 20/3 e-mail: enmazur@cyf-kr.edu.pl

Bardziej szczegółowo

1. Przebieg kariery naukowej

1. Przebieg kariery naukowej Curriculum Vitae mgr Maciej Gnela ADRES Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków Biuro: +48 (12) 293 57 31/ 75 54 Fax: +48 (12) 293

Bardziej szczegółowo

Michał Żabiński. Język angielski biegła znajomość (certyfikat LCCA lvl III, Pass with Credis)

Michał Żabiński. Język angielski biegła znajomość (certyfikat LCCA lvl III, Pass with Credis) Dane Personalne Imię i nazwisko: Data i miejsce urodzenia: Stan cywilny: Michał Żabiński 11 marca 1982 r. w Krakowie żonaty Wykształcenie październik 2008 czerwiec 2009: Studia podyplomowe Akademia dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia z realizacji projektu InTraMed-C2C Seminarium w ramach Małopolskiego Festiwalu Innowacji

Doświadczenia z realizacji projektu InTraMed-C2C Seminarium w ramach Małopolskiego Festiwalu Innowacji Doświadczenia z realizacji projektu InTraMed-C2C Seminarium w ramach Małopolskiego Festiwalu Innowacji Lek. med. Krzysztof Bederski Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa / Project Manager Krakowski Szpital

Bardziej szczegółowo

www.innowacyjna-wielkopolska.pl Główne punkty polityki innowacji Województwa Wielkopolskiego

www.innowacyjna-wielkopolska.pl Główne punkty polityki innowacji Województwa Wielkopolskiego Główne punkty polityki innowacji Województwa Wielkopolskiego 01 02 03 Wielkopolska Rada Trzydziestu (WR 30) Organ opiniotwórczo-doradczy powołany w maju 2009 r. w ramach projektu PO KL Budowa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

Priorytety ZWM w zakresie polityki regionalnej na rzecz rozwoju gospodarczego

Priorytety ZWM w zakresie polityki regionalnej na rzecz rozwoju gospodarczego XXXVI posiedzenie Komisji Wspólnej Samorządów Terytorialnych i Gospodarczych Małopolski Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Kluczowe zadania dla Regionu: 1. Finalizacja pakietu planowania strategicznego

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe TWORZENIE I ZARZĄDZANIE STRUKTURĄ KLASTROWĄ

Studia podyplomowe TWORZENIE I ZARZĄDZANIE STRUKTURĄ KLASTROWĄ Studia podyplomowe TWORZENIE I ZARZĄDZANIE STRUKTURĄ KLASTROWĄ Studia objęte patronatem Doliny Lotniczej Czy chcesz poznać odpowiedzi na pytania: Co to jest inteligentna specjalizacja - IS (ang. smart

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA UZYSKANIA ZALICZENIA

KRYTERIA UZYSKANIA ZALICZENIA KRYTERIA UZYSKANIA ZALICZENIA Elementy obowiązkowe Esej naukowy indywidualny na dowolnie wybrany temat z zakresu przedmiotu, 3-5 stron standaryzowanego maszynopisu, przesłany do 09.01.2009 na adres e-mail:

Bardziej szczegółowo

Stan zaawansowania realizacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa (RSI Silesia) na lata 2003-2013

Stan zaawansowania realizacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa (RSI Silesia) na lata 2003-2013 Stan zaawansowania realizacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego (RSI Silesia) na lata 2003-2013 2013 Seminarium Miasta wiedzy Gliwice, 12 maja 2009r. Programy Wykonawcze dla RSI Regionalna

Bardziej szczegółowo

Innowacje i Inteligentny Rozwój. Iwona Wendel Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Szczecin, 10 czerwca 2015 r.

Innowacje i Inteligentny Rozwój. Iwona Wendel Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Szczecin, 10 czerwca 2015 r. Innowacje i Inteligentny Rozwój Iwona Wendel Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Szczecin, 10 czerwca 2015 r. Wsparcie innowacyjności w latach 2014-2020 W perspektywie 2014-2020 wsparcie

Bardziej szczegółowo

PERSPEKTYWA TECHNOLOGICZNA KRAKÓW-MAŁOPOLSKA 2020. www.kpt.krakow.pl

PERSPEKTYWA TECHNOLOGICZNA KRAKÓW-MAŁOPOLSKA 2020. www.kpt.krakow.pl PERSPEKTYWA TECHNOLOGICZNA KRAKÓW-MAŁOPOLSKA 2020 www.kpt.krakow.pl PODSTAWOWE INFORMACJE Projekt naukowo-badawczy realizowany metodą foresight finansowany z PO IG Poddziałanie 1.1.1 Budżet projektu: 1,9

Bardziej szczegółowo

PUBLIKACJE Dr Urszula Szulczyńska

PUBLIKACJE Dr Urszula Szulczyńska PUBLIKACJE Dr Urszula Szulczyńska 1. Szulczyńska U., Wynalazczość pracownicza w przemyśle polskim w latach 1960 1986, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 1988, z. 3: 197-210 2. Szulczyńska U.,

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 3

KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 3 Gospodarka przestrzenna, stopień I studia stacjonarne 2016 KARTA KURSU Nazwa Ekonomika miast i regionów 2 Nazwa w j. ang. Economics of cities and regions 2 Kod Punktacja ECTS* 3 Koordynator Dr Tomasz Rachwał

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY SEMINARIÓW. TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk. Godziny spotkania: 10:00 13:00

PROGRAMY SEMINARIÓW. TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk. Godziny spotkania: 10:00 13:00 PROGRAMY SEMINARIÓW TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk 1. Pojęcia podstawowe z obszaru innowacyjnej przedsiębiorczości 2. Proces poszukiwania innowacyjności 3. Proces wprowadzania innowacji

Bardziej szczegółowo

DR HAB. AGNIESZKA PAWŁOWSKA, PROF. NADZW.

DR HAB. AGNIESZKA PAWŁOWSKA, PROF. NADZW. DR HAB. AGNIESZKA PAWŁOWSKA, PROF. NADZW. AUTOREFERAT O PRZEBIEGU PRACY ZAWODOWEJ, OSIĄGNIĘCIACH NAUKOWO-BADAWCZYCH, DYDAKTYCZNYCH, W ZAKRESIE KSZTAŁCENIA KADR I ORGANIZACYJNYCH Przebieg pracy zawodowej

Bardziej szczegółowo

Dr hab. Jan Wołoszyn prof. SGGW

Dr hab. Jan Wołoszyn prof. SGGW Dr hab. Jan Wołoszyn prof. SGGW KONTAKT SGGW w Warszawie Wydział Nauk Ekonomicznych Katedra Ekonomiki Edukacji Komunikowania i Doradztwa Zakład Organizacji i Ekonomiki i Edukacji ul. Nowoursynowska 166

Bardziej szczegółowo

Możliwości inwestycyjne w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej

Możliwości inwestycyjne w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Możliwości inwestycyjne w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Czerwiec 2014 POLSKA* wiodąca destynacja dla bezpośrednich inwestycji zagranicznych w 2012 roku silny gracz w Europie w 2012 roku 3. miejsce

Bardziej szczegółowo

Projekty Unijne realizowane przez Uniwersytet Zielonogórski w latach 2004-2011

Projekty Unijne realizowane przez Uniwersytet Zielonogórski w latach 2004-2011 Projekty Unijne realizowane przez Uniwersytet Zielonogórski w latach 2004-2011 Projekty zrealizowane w latach 2004-2010 Uniwersytet Zielonogórski w latach 2004 2010 zrealizował 24 projekty unijne: - łączna

Bardziej szczegółowo

Panel ekspertów wprowadzenie do projektu. Łódź, listopad 2012 r.

Panel ekspertów wprowadzenie do projektu. Łódź, listopad 2012 r. Przeprowadzenie badania sytuacji technologicznej Województwa Łódzkiego wraz z przygotowaniem 5 raportów tematycznych oraz opracowanie Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Łódzkiego LORIS 2030

Bardziej szczegółowo

Wpływ infrastruktury na zakres diagnostyczny i jakość. usług ug w szpitalu publicznym

Wpływ infrastruktury na zakres diagnostyczny i jakość. usług ug w szpitalu publicznym Wpływ infrastruktury na zakres diagnostyczny i jakość usług ug w szpitalu publicznym Lek. med. Krzysztof Bederski Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła

Bardziej szczegółowo

dr Marcin Kuzel Przynależność do wydziału/instytutu/zakładu: Wydziału Zarządzania i Nauk Społecznych w Inowrocławiu Instytut Ekonomii i Zarządzania

dr Marcin Kuzel Przynależność do wydziału/instytutu/zakładu: Wydziału Zarządzania i Nauk Społecznych w Inowrocławiu Instytut Ekonomii i Zarządzania dr Marcin Kuzel Przynależność do wydziału/instytutu/zakładu: Wydziału Zarządzania i Nauk Społecznych w Inowrocławiu Instytut Ekonomii i Zarządzania fotografia Adres email: marcin.kuzel@byd.pl mkuzel@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Ekonomia

Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Ekonomia Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie Prof. dr hab. Stanisław CZAJA

Bardziej szczegółowo

Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych. Radlin, 14 marca 2014 r.

Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych. Radlin, 14 marca 2014 r. Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych Radlin, 14 marca 2014 r. Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych Cele Obserwatoriów Specjalistycznych 1. Wsparcie i usprawnienie zarządzania

Bardziej szczegółowo

Centrum Transferu Technologii Uniwersytet Łódzki

Centrum Transferu Technologii Uniwersytet Łódzki Centrum Transferu Technologii Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania UŁ ul. Matejki 22/26, 90-237 Łódź tel. (42) 635 49 87 fax (42) 635 49 88 http://www.ctt.uni.lidz.pl e-mail: ctt@uni.lidz.pl Misją CTT

Bardziej szczegółowo

dr Marta Kluzek Zestawienie dorobku naukowego

dr Marta Kluzek Zestawienie dorobku naukowego dr Marta Kluzek Zestawienie dorobku naukowego 2011 Tytuł oryginału: Podział państw Unii Europejskiej według zróżnicowania czynników tworzących klimat inwestycyjny. Autorzy: Kluzek Marta. Źródło: W : Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

dr Monika Baryła-Matejczuk

dr Monika Baryła-Matejczuk dr Monika Baryła-Matejczuk 1. Przebieg wykształcenia i rozwoju naukowego: 1. Doktorat z psychologii, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (2015) Osobowościowe korelaty ponadstandardowej

Bardziej szczegółowo

MARR partner innowacyjnego biznesu w Małopolsce Krzysztof Krzysztofiak

MARR partner innowacyjnego biznesu w Małopolsce Krzysztof Krzysztofiak MARR partner innowacyjnego biznesu w Małopolsce Krzysztof Krzysztofiak Kraków, 8 kwietnia 2009 Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego Rok 1993: Agencję tworzą: z inicjatywy Wojewody Krakowskiego i Agencji

Bardziej szczegółowo

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r.

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020 Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Uwarunkowania programowe Unia Europejska Strategia Europa 2020 Pakiet legislacyjny dla Polityki

Bardziej szczegółowo

CURRICULUM VITAE. Akademia Ekonomiczna w Krakowie

CURRICULUM VITAE. Akademia Ekonomiczna w Krakowie 07.2014 CURRICULUM VITAE 1. Nazwisko: Zawicki 2. Imię: Marcin 3. Data urodzenia: 11/11/1972 4. Obywatelstwo: polskie 5. Kontakt: Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytet Ekonomiczny w

Bardziej szczegółowo

Polskie koordynacje w 7PR. Zawód manager projektów badawczych

Polskie koordynacje w 7PR. Zawód manager projektów badawczych Sympozjum Krajowej Rady Koordynatorów Projektów Badawczych UE Poznań, 17 maja 2013 r. Polskie koordynacje w 7PR Zawód manager projektów badawczych Zygmunt Krasiński Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych Studia stacjonarne I stopnia, rok akademicki 2012/2013. Wybór specjalności na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze

Wydział Nauk Ekonomicznych Studia stacjonarne I stopnia, rok akademicki 2012/2013. Wybór specjalności na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Wydział Nauk Ekonomicznych Studia stacjonarne I stopnia, rok akademicki 2012/2013 Wybór specjalności na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Katedry organizujące dydaktykę na kierunku MSG (Wydział

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Uw a r u n k o w a n i a r o z w o j u Do l n e g o Śl ą s k a. Redaktor naukowy Teresa Kupczyk

Uw a r u n k o w a n i a r o z w o j u Do l n e g o Śl ą s k a. Redaktor naukowy Teresa Kupczyk Uw a r u n k o w a n i a r o z w o j u Do l n e g o Śl ą s k a w perspektywie roku 2020 Redaktor naukowy Teresa Kupczyk Wrocław 2010 Spis treści Wprowadzenie...7 1. Szanse i zagrożenia dla rozwoju Polski

Bardziej szczegółowo

Eugeniusz Koś micki Zrównoważony rozwój w warunkach globalizacji gospodarki. Podstawowe problemy teoretyczne i polityczne

Eugeniusz Koś micki Zrównoważony rozwój w warunkach globalizacji gospodarki. Podstawowe problemy teoretyczne i polityczne Eugeniusz Koś micki Zrównoważony rozwój w warunkach globalizacji gospodarki Podstawowe problemy teoretyczne i polityczne Białystok Poznań 2009 3 copyright by: Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów

Bardziej szczegółowo

Dr inż. Jerzy Korczak

Dr inż. Jerzy Korczak Dr inż. Jerzy Korczak Wydział Studiów Stosowanych Instytut Ekonomii i Zarządzania Zakład TSL Adres email: korczak1@gazeta.pl 1. Wykształcenie: wyższe 2. Stopnie i tytuły naukowe: dr inż. 3. Zainteresowania

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacyjności Województwa Warmińsko-Mazurskiego do roku 2020

Regionalna Strategia Innowacyjności Województwa Warmińsko-Mazurskiego do roku 2020 Regionalna Strategia Innowacyjności Województwa Warmińsko-Mazurskiego do roku 2020 Gabriela Zenkner-Kłujszo Departament Polityki Regionalnej Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko Mazurskiego RIS Warmia

Bardziej szczegółowo

Program IV Europejskie Forum Gospodarcze - Łódzkie 2011 Środa, 9 listopada 2011r. andel s Hotel Łódź, ul. Ogrodowa 17

Program IV Europejskie Forum Gospodarcze - Łódzkie 2011 Środa, 9 listopada 2011r. andel s Hotel Łódź, ul. Ogrodowa 17 PROGRAM Program IV Europejskie Forum Gospodarcze - Łódzkie 2011 Środa, 9 listopada 2011r. andel s Hotel Łódź, ul. Ogrodowa 17 09:00-10:00 Rejestracja gości 10:15-10:30 Sala Satin Uroczyste otwarcie Witold

Bardziej szczegółowo

Fraunhofer Partner dla nauki i biznesu w rozwoju potencjału B+R i jego komercjalizacji przez Niemcy/Europę

Fraunhofer Partner dla nauki i biznesu w rozwoju potencjału B+R i jego komercjalizacji przez Niemcy/Europę Fraunhofer Partner dla nauki i biznesu w rozwoju potencjału B+R i jego komercjalizacji przez Niemcy/Europę Wojciech Rośkiewicz Fraunhofer Leipzig & University of Leipzig Prof. UE Dr. Karol Kozak Fraunhofer

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej FRDL

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej FRDL Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej FRDL powstała w 1989 roku największa w Polsce organizacja pozarządowa wspomagająca samorządy terytorialne i rozwój społeczeństwa obywatelskiego laureat Nagrody Głównej

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU SPIN-OFF

WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU SPIN-OFF WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU SPIN-OFF ZARZĄDZANIE SIECIĄ WSPÓŁPRACY MŚP Łukasz Pytliński CEM Instytut Badań Rynku i Opinii Publicznej Wrzesień 2010 1 WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU

Bardziej szczegółowo

Działania PARP na rzecz przedsiębiorczości i innowacyjności

Działania PARP na rzecz przedsiębiorczości i innowacyjności 2009 Aneta Wilmańska Zastępca Prezesa Działania PARP na rzecz przedsiębiorczości i innowacyjności Warszawa, 22 kwietnia 2009 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości PARP jest rządową agencją podległą

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA WYDZIAŁU MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO AKADEMII im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE NA LATA 2014-2020

STRATEGIA WYDZIAŁU MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO AKADEMII im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE NA LATA 2014-2020 STRATEGIA WYDZIAŁU MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO AKADEMII im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE NA LATA 2014-2020 I. CELE STRATEGICZNE W ZAKRESIE NAUKI I WDROŻEŃ Cel strategiczny 1 - Opracowanie i realizacja

Bardziej szczegółowo

Łukasz Urbanek. Departament RPO. Kierownik Działu Programowania i Ewaluacji. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Łukasz Urbanek. Departament RPO. Kierownik Działu Programowania i Ewaluacji. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 1 Łukasz Urbanek Kierownik Działu Programowania i Ewaluacji Departament RPO Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Strategia lizbońska 2007-2013 Strategia Europa 2020 2014-2020 Główne założenia

Bardziej szczegółowo

Wybrane aspekty analiz i strategii podmiotów gospodarczych we współczesnych czasach. Część I

Wybrane aspekty analiz i strategii podmiotów gospodarczych we współczesnych czasach. Część I Wybrane aspekty analiz i strategii podmiotów gospodarczych we współczesnych czasach Część I Szczecin 2013 Tytuł monografii naukowej: Wybrane aspekty analiz i strategii podmiotów gospodarczych we współczesnych

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII. 03 czerwca 2008 r

MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII. 03 czerwca 2008 r Możliwości finansowania dla MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII 03 czerwca 2008 r OLGA WARZECHA CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII AGH Dział Obsługi Funduszy Strukturalnych tel. 12 617 31 59 warzecha@agh.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Innowacyjność w Europie i Polsce. Innowacyjność w Europie, Japonii i USA. Science2Business. To wymyślił Polak

Spis treści. Innowacyjność w Europie i Polsce. Innowacyjność w Europie, Japonii i USA. Science2Business. To wymyślił Polak Spis treści Innowacyjność w Europie i Polsce Innowacyjność w Europie, Japonii i USA Science2Business To wymyślił Polak Innowacyjność w Europie i Polsce Innowacyjność w Europie 08 - średnia europejska Źródło:

Bardziej szczegółowo

Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski

Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski Kraków, 9 maja 2012 r. Tomasz Geodecki Piotr Kopyciński Łukasz Mamica Marcin Zawicki Etap diagnostyczny Diagnoza pogłębiona (załącznik do

Bardziej szczegółowo

International Business - studia licencjackie i magisterskie

International Business - studia licencjackie i magisterskie International Business - studia licencjackie i magisterskie Wydział Zarządzania Agenda 1. Trochęhistorii 2. Inspiracje i wzorce 3. Program studiów i sylwetka absolwenta 4. Formy prowadzenia i organizacja

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI ZA ROK...

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI ZA ROK... Imię i nazwisko pracownika / doktoranta... SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI ZA ROK... Kilka najważniejszych osiągnięć naukowych uszeregowanych w formie rankingu (W przypadku tematu badawczego podać

Bardziej szczegółowo

Proponowane tematy prac dyplomowych

Proponowane tematy prac dyplomowych KATEDRA ANALIZY SYSTEMOWEJ I FINANSÓW 1. Podatki i opłaty lokalne jako źródło dochodów własnych gminy 2. Analiza dochodów budżetowych jednostek samorządów terytorialnych na przykładzie gminy... w latach...

Bardziej szczegółowo

Regionalne Strategie Innowacji

Regionalne Strategie Innowacji V Krajowe Forum Informacyjno-Edukacyjne dla MŚP Regionalne Strategie Innowacji Warszawa, 19-20.09.2005 r. Aleksander Bąkowski Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Konkurencyjność a innowacje

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego. na lata 2014-2020. Kraków, 15 czerwca 2015 r.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego. na lata 2014-2020. Kraków, 15 czerwca 2015 r. Kraków, 15 czerwca 2015 r. Tomasz Sokół Zastępca Dyrektora Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 1 na lata 2014-2020 2 Środki na wsparcie przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG)

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG) Priorytet 1 - Badania i rozwój nowoczesnych technologii Działanie1.1. Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy Identyfikacja kierunków prac B+R mających na celu zdynamizowanie rozwoju

Bardziej szczegółowo

OD POMYSŁU DO PRZEMYSŁU

OD POMYSŁU DO PRZEMYSŁU OD POMYSŁU DO PRZEMYSŁU TRANSFER WIEDZY NA PRZYKŁADZIE WDROŻEŃ WZORNICZYCH W PRZEDSIĘBIORSTWACH Seminarium podsumowujące prace zespołów wdrożeniowych w ramach projektu: Dolnośląska Sieć Wzornictwa Przemysłowego

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. naukowo-badawczego w Wielkopolsce

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. naukowo-badawczego w Wielkopolsce Program Operacyjny Kapitał Ludzki Nowe moŝliwo liwości dla środowiska naukowo-badawczego w Wielkopolsce Program Operacyjny Kapitał Ludzki - obszary wsparcia Cel: UmoŜliwienie pełnego wykorzystania potencjału

Bardziej szczegółowo

17 marca 2005. - recepcja uczestników / reception of participants - rozdanie materiałów konferencyjnych / distribution of conference materials

17 marca 2005. - recepcja uczestników / reception of participants - rozdanie materiałów konferencyjnych / distribution of conference materials Trzeci Sektor budowa pomostów w Europie. Konferencja brytyjsko-polska z udziałem partnerów z państw Europy Wschodniej. Lublin, 17-18 marca 2005 roku Hala Międzynarodowych Targów Lubelskich, ul. Dworcowa

Bardziej szczegółowo

Transfer wiedzy z uczelni wyższych do przemysłu podstawą rozwiniętej gospodarki rynkowej doświadczenia zachodnich krajów

Transfer wiedzy z uczelni wyższych do przemysłu podstawą rozwiniętej gospodarki rynkowej doświadczenia zachodnich krajów Transfer wiedzy z uczelni wyższych do przemysłu podstawą rozwiniętej gospodarki rynkowej doświadczenia zachodnich krajów Dr Marek Szarucki Katedra Analiz Strategicznych Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Bardziej szczegółowo

Klastry wyzwania i możliwości

Klastry wyzwania i możliwości Klastry wyzwania i możliwości Stanisław Szultka Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową 29 września 2015 Klastry wyzwania nowej perspektywy 1. Klastry -> inteligentne specjalizacje 2. Organizacje klastrowe

Bardziej szczegółowo

Rezultaty projektów transferu innowacji. Warszawa, 17 czerwca 2013

Rezultaty projektów transferu innowacji. Warszawa, 17 czerwca 2013 Rezultaty projektów transferu innowacji Warszawa, 17 czerwca 2013 Cel programu Uczenie się przez całe życie Włączenie uczenia się przez całe życie w kształtowanie Unii Europejskiej jako zaawansowanej,

Bardziej szczegółowo

Innowacje przyszłością rozwoju gospodarki Część II

Innowacje przyszłością rozwoju gospodarki Część II Innowacje przyszłością rozwoju gospodarki Część II Szczecin 2013 1 S t r o n a Tytuł monografii naukowej: Innowacje przyszłością rozwoju gospodarki Wydanie: Część II Redaktor Naukowy: prof. UZ dr hab.

Bardziej szczegółowo

Po co nam klaster? Edyta Pęcherz

Po co nam klaster? Edyta Pęcherz Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki. Inwestujemy

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Małopolski i finansowanie jej wdrożenia w ramach programu regionalnego w latach 2014 2020 Małgorzata Potocka-Momot

Strategia Rozwoju Małopolski i finansowanie jej wdrożenia w ramach programu regionalnego w latach 2014 2020 Małgorzata Potocka-Momot Strategia Rozwoju Małopolski i finansowanie jej wdrożenia w ramach programu regionalnego w latach 2014 2020 Małgorzata Potocka-Momot Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Polityki Regionalnej

Bardziej szczegółowo

dla badań i rozwoju: Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG

dla badań i rozwoju: Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG dla badań i rozwoju: Oś Priorytetowa 1. - Badania i rozwój nowoczesnych technologii Oś Priorytetowa 2. Infrastruktura sfery B+R Oś Priorytetowa 3. Kapitał

Bardziej szczegółowo

ZJAZDY, KONFERENCJE, SYMPOZJA, SEMINARIA MIĘDZYNARODOWE 2012 - European Federation of Public Service Unions (EPSU), European Confederation of

ZJAZDY, KONFERENCJE, SYMPOZJA, SEMINARIA MIĘDZYNARODOWE 2012 - European Federation of Public Service Unions (EPSU), European Confederation of ZJAZDY, KONFERENCJE, SYMPOZJA, SEMINARIA MIĘDZYNARODOWE 2012 - European Federation of Public Service Unions (EPSU), European Confederation of Independent Trade Unions (CESI) and EU Public Administration

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie i doktorzy habilitowani Prof. dr hab. Stanisław

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dziś i jutro

Fundusze unijne dziś i jutro Fundusze unijne dziś i jutro Mechanizmy wsparcia przedsiębiorstw Dotacje Usługi doradcze Szkolenia Powiązania kooperacyjne (klastry) Instrumenty inżynierii finansowej - pożyczki, mikropożyczki, poręczenia,

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020. 23 stycznia 2014 r.

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020. 23 stycznia 2014 r. Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 23 stycznia 2014 r. Założenia PO IR Najważniejsze założenia Programu: realizacja projektów B+R w konsorcjach biznesu i nauki,

Bardziej szczegółowo

Programy Interreg: Europa Środkowa, Region Morza Bałtyckiego, EUROPA

Programy Interreg: Europa Środkowa, Region Morza Bałtyckiego, EUROPA Europejska Współpraca Terytorialna Programy Interreg: Europa Środkowa, Region Morza Bałtyckiego, EUROPA Gliwice, 23 października 2014 roku 1 Europejska Współpraca Terytorialna 2007-2013 Programy transnarodowe

Bardziej szczegółowo

Wsółpraca nauka przemysł a Smart Grid w regionie nowosądeckim

Wsółpraca nauka przemysł a Smart Grid w regionie nowosądeckim Wsółpraca nauka przemysł a Smart Grid w regionie nowosądeckim Jacek Kosiec Koordynator ds. Innowacji Konsorcjum EduTechMed (w organizacji) Nowy Sącz 16.09.2010r. Wiedza głównym czynnikiem rozwoju w XXI

Bardziej szczegółowo

(IRC South Poland) (IRC South Poland)

(IRC South Poland) (IRC South Poland) Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska Innowacyjny przedsiębiorca i przedsiębiorczy naukowiec współpraca szansą na rozwój Regionu PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA Inicjatywy i projekty CTT PK

Bardziej szczegółowo

1. E. Markowska-Bzducha, Samodzielność finansowa samorządów terytorialnych w krajach Europy Środkowo-wschodniej oraz w krajach nadbałtyckich.

1. E. Markowska-Bzducha, Samodzielność finansowa samorządów terytorialnych w krajach Europy Środkowo-wschodniej oraz w krajach nadbałtyckich. 1. E. Markowska-Bzducha, Samodzielność finansowa samorządów terytorialnych w krajach Europy Środkowo-wschodniej oraz w krajach nadbałtyckich. w: Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce, pod

Bardziej szczegółowo

ROLA REGIONU W ROZWOJU GOSPODARCZYM

ROLA REGIONU W ROZWOJU GOSPODARCZYM II MAŁOPOLSKIE FORUM INWESTYCYJNE ROLA REGIONU W ROZWOJU GOSPODARCZYM Marek Sowa Członek Zarządu Województwa Małopolskiego Kraków, 11 czerwca 2008 r. Rola regionu a gospodarka w XXI wieku "Region zacofany

Bardziej szczegółowo

Informacja o dorobku naukowo-badawczym

Informacja o dorobku naukowo-badawczym Dr hab. Krzysztof Safin Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem WSB we Wrocławiu Kierownik Zespołu Badawczego Informacja o dorobku naukowo-badawczym Wybrane publikacje Autor i redaktor książek 1. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Obszary wiejskie w polityce spójności - założenia na okres 2014 2020

Obszary wiejskie w polityce spójności - założenia na okres 2014 2020 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Obszary wiejskie w polityce spójności - założenia na okres 2014 2020 Konferencja Wiejska Polska 25 26 maja 2013 r. Konin/Licheń Krajowe podstawy strategiczne polityki

Bardziej szczegółowo

GROW - Bridging Business and Science

GROW - Bridging Business and Science GROW - Bridging INTERREG IIIC Agnieszka Sito Kierownik CITTRU Partnerzy projektu: University of Surrey Research and Enterpreneurship Services, Guildford, UK (lider projektu) CITTRU, Kraków Universidad

Bardziej szczegółowo

Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski. Kraków, 9 marca 2012 r.

Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski. Kraków, 9 marca 2012 r. Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski Kraków, 9 marca 2012 r. Etap diagnostyczny Diagnoza pogłębiona (załącznik do RSI WM 2012-2020) Synteza diagnozy część 2 dokumentu RSI Analiza

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA EKONOMICZNA

AKADEMIA EKONOMICZNA w ramach Europejski Funduszu Społeczn oraz w ramach Zintegrowan Programu Operacyjn Rozwoju Regionaln AKADEMIA EKONOMICZNA im. Oskara Lang we Wrocławiu Priorytet II Działanie 2.1 Rozwój umiejętności powiązany

Bardziej szczegółowo

Dr Dominika Muszyńska - Jeleszyńska

Dr Dominika Muszyńska - Jeleszyńska Dr Dominika Muszyńska - Jeleszyńska Przynależność do wydziału/instytutu/zakładu: Wydział Studiów Stosowanych, Instytut Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej, Pracownia GIS i Projektów Rewitalizacji,

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia Projektu systemowego Zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego

Osiągnięcia Projektu systemowego Zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego Osiągnięcia Projektu systemowego Zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego Katowice, 25 kwietnia 2012r. Projekt - charakterystyka Wdrażanie Regionalnej

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji

Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji Agnieszka Matuszak 1 Strona 0 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA BADAŃ PRZEMYSŁOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH ORAZ WDROŻEŃ INNOWACJI Jednym

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 INFORMACJE OGÓLNE Dodatkowe wsparcie dla Polski Wschodniej województw: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. stacjonarnych, drugiego stopnia. Obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2012/2013

PLAN STUDIÓW. stacjonarnych, drugiego stopnia. Obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2012/2013 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Gospodarki Międzynarodowej V/DWGM /554/2012 PLAN STUDIÓW stacjonarnych, drugiego stopnia Obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

prof. zw. dr hab. inż. Ryszard Hycner

prof. zw. dr hab. inż. Ryszard Hycner prof. zw. dr hab. inż. Ryszard Hycner KONTAKT: hycnerryszard@gmail.com O SOBIE: Prof. dr hab. inż. Ryszard Hycner, jest nauczycielem akademickim, profesorem zwyczajnym zatrudnionym na Wydziale Geodezji

Bardziej szczegółowo

CENTRUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH. Wsparcie dla przedsiębiorców ze środków UE w latach 2014-2020

CENTRUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH. Wsparcie dla przedsiębiorców ze środków UE w latach 2014-2020 CENTRUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH Wsparcie dla przedsiębiorców ze środków UE w latach 2014-2020 Krajowe programy Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (POIR) 2014-2020 Celem POIR jest zwiększenie innowacyjności

Bardziej szczegółowo

STYMULOWANIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZEJ I INNOWACYJNOŚCI GOSPODARKI

STYMULOWANIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZEJ I INNOWACYJNOŚCI GOSPODARKI SPIS TREŚCI Wstęp 9 KREATYWNOŚĆ, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I KAPITAŁ LUDZKI Jan Koch 13 Metody generowania nowych pomysłów Krzysztof B. Matusiak, Łukasz Arendt 29 Kadry dla nowoczesnej gospodarki wyzwania dla

Bardziej szczegółowo

Wspieranie innowacji w Sieci KIGNET. KIGNET Innowacje izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw

Wspieranie innowacji w Sieci KIGNET. KIGNET Innowacje izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw Wspieranie innowacji w Sieci KIGNET w ramach projektu KIGNET Innowacje izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw Warszawa, 21 czerwca 2012 r. Sieć KIGNET Sieć współpracy, którą tworzą izby

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. UWARUNKOWANIA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

CZĘŚĆ I. UWARUNKOWANIA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Nowoczesne podejście do zarządzania organizacjami. redakcja naukowa Anna Wasiluk Książka podejmuje aktualną problematykę zarządzania organizacjami w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu. Przedstawiono

Bardziej szczegółowo

Obecne i nowe usługi polskiego systemu wsparcia MŚP

Obecne i nowe usługi polskiego systemu wsparcia MŚP 2010 Aneta Wilmańska Zastępca Prezesa PARP Obecne i nowe usługi polskiego systemu wsparcia MŚP Wsparcie dla innowacyjnych przedsiębiorstw nowe perspektywy Warszawa, 26 maja 2010 r. PARP na rzecz rozwoju

Bardziej szczegółowo

Biznes uniwersytet Wspieranie relacji na rzecz zatrudnienia w sektorze IT przykłady z Wielkiej Brytanii

Biznes uniwersytet Wspieranie relacji na rzecz zatrudnienia w sektorze IT przykłady z Wielkiej Brytanii Biznes uniwersytet Wspieranie relacji na rzecz zatrudnienia w sektorze IT przykłady z Wielkiej Brytanii Tomasz Makowski British Polish Chamber of Commerce Północno Wschodnia Anglia Północno Wschodnia Anglia

Bardziej szczegółowo

Świadectwo dojrzałości

Świadectwo dojrzałości Curriculum Vitae Anna Jakubowska Adres: ul. Skromna 19 35-332 Rzeszów Data urodzenia: 13.03.1958 Stan cywilny: wolna Telefon: 509 799 900 E-mail: Strona www: Wykształcenie: annajakubowska1@gmail.com www.annajakubowska.biz

Bardziej szczegółowo

Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych

Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych WROCŁAWSKI PARK TECHNOLOGICZNY Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych Marek Winkowski Wiceprezes WPT S.A. Anna Madera - Kierownik DAIP Gdańsk, 09.03.2009

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008 Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO ElŜbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego Fundusze strukturalne jako instrument wsparcia rozwoju gospodarczego Opolszczyzny Opole,

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. www.frse.org.pl

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. www.frse.org.pl Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji www.frse.org.pl Foundation for the Development of the Education System www.frse.org.pl Program Erasmus Podsumowania 1998-2011 Erasmus w Polsce Wyjazdy 1998/99 2010/11

Bardziej szczegółowo

WIEDZA I PRAKTYKA KLUCZ DO SUKCESU W BIZNESIE

WIEDZA I PRAKTYKA KLUCZ DO SUKCESU W BIZNESIE WIEDZA I PRAKTYKA KLUCZ DO SUKCESU W BIZNESIE Konferencja pt.: Pracownik naukowy na rynku pracy perspektywy współpracy z mikro, małymi i średnimi przedsiębiorstwami Kraków, 21 kwietnia 2010 r. Wiedza i

Bardziej szczegółowo

Koncepcja systemowego wsparcia przedsiębiorczości na obszarach wiejskich Opinie, wnioski i rekomendacje

Koncepcja systemowego wsparcia przedsiębiorczości na obszarach wiejskich Opinie, wnioski i rekomendacje Koncepcja systemowego wsparcia przedsiębiorczości na obszarach wiejskich Opinie, wnioski i rekomendacje Dr inż. Paweł Chmieliński Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania transferu wiedzy ze środków dotacyjnych na Mazowszu w latach 2014-2020

Możliwości finansowania transferu wiedzy ze środków dotacyjnych na Mazowszu w latach 2014-2020 Możliwości finansowania transferu wiedzy ze środków dotacyjnych na Mazowszu w latach 2014-2020 Mariusz Frankowski p.o. Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych O MJWPU RPO WM PO KL

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego

Strategia Rozwoju Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego Strategia Rozwoju Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego OBSZARY OBJĘTE WSPÓŁPRACĄ W RAMACH OIOF Ochrona zdrowia, bezpieczeństwo publiczne, pomoc społeczna Plan spotkania 2 Prezentacja: Omówienie

Bardziej szczegółowo