Sprwozdanie z Akcji Pilotażowej oraz Strategia Śląskiego Klastra Dizajnu wizja, cele, projekty rozwojowe

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprwozdanie z Akcji Pilotażowej oraz Strategia Śląskiego Klastra Dizajnu wizja, cele, projekty rozwojowe"

Transkrypt

1 Sprwzdanie z Akcji Piltażwej raz Strategia Śląskieg Klastra Dizajnu wizja, cele, prjekty rzwjwe PL/ENG Reprt frm the C-Plus prject Pilt Actin and Silesia Design Cluster strategy - a visin, gals and develpment prjects Miejsce i dzie : Zamek Cieszyn Event & date: Cieszyn Castle W dniu 13 luteg 2013r. dbył się sptkanie warsztatwe Śląskieg Klastra Dizajnu w siedzibie animatra klastra Zamku. Celem sptkania był mówienie przez człnków klastra celów raz wizji rzwju, a także przedyskutwanie 5 prjektów tematycznych (wybranych w trakcie grudniweg sptkania). Spśród zaprpnwanych tematów wskazan 2-3 najciekawsze, wkół których klastrwicze będą współpracwad w 2013 i 2014 rku. W sptkaniu uczestniczył 20 sób (w tym 2 animatrów klastra) z 14 pdmitów skupinych wkół klastra (w tym jedna nwa firma zaintereswana przystąpieniem d ŚKD). On February 13, 2013 in Silesian Cluster f Design headquarters tk place implementatin f the last C-Plus prject Pilt Actin activity. Purpse f this event wrkshp meeting was t discuss amng members the cluster develpment gals and visin, and als discussin abut the five thematic prjects (selected during the December meeting). Amng prpsed tpics 2-3 were identified as the mst attractive in which implementatin cluster members will cperate in 2013 and 2014 year. In the meeting attended 20 participants (including 2 cluster animatrs) and 14 players gathered in the cluster envirnment (including ne new cmpany interested in jining the SKD). Harmngram sptkania / Meeting agenda Pwitanie przez Dyrektra Zamku / Welcme speech Directr f Cieszyn Castle Śląski Klaster Dizajnu wizja rzwju / Silesian Design Cluster develpment visin Aspiracje człnków klastra cele rzwjwe / Aspiratins f the cluster members - the develpment bjectives Przerwa na lunch / Lunch Plan działa na kres marzec 2013 czerwiec 2014, prjekty piltażwe / Actin Plan fr the perid March 2013-June 2014, pilt prjects Pdsumwanie i zakczenie / Summary and cnclusin Wystawa Klastra w Medilanie zespół rbczy / Cluster Exhibitin in Milan wrking team

2 Wizja rzwju / Visin f develpment Śląski Klaster Dizajnu jest młdą inicjatywą, która jej człnkwie ciągle szukają właściweg prfilu działalnści klastra. Wynika t z teg, iż są ni aktywni na różnych rynkach, a temat Dizajnu jest tematem hryzntalnym, pkrywającym wiele dziedzin gspdarki. Skutkuje t tym, iż ciężk będzie czekiwad ddlnych inicjatyw łączących szereg interesów indywidualnych klastrwiczów wkół wspólnych prjektów. Tym samym dczuwalna i knieczna jest ptrzeba inicjwania przez krdynatra prpzycji tematów widących, wkół których każdy z uczestników klastra mże włączyd swje kmpetencje i ferty prduktwe lub usługwe. Na tym tle, uczestnicy cenili wizję rzwju przez pryzmat następujących wyzwa. Silesian Cluster f Design is a yung initiative with members, which are still lking fr the apprpriate business prfile fr this cluster. The reasn is, due t the fact that they are active in different market fields, design issue is the hrizntal tpic cvering many areas f the ecnmy. The effect is lack f bttm-up initiatives linking individual interests f clusters members in cmmn prjects. Therefre, the sensible and necessary is the need t initiate by cluster crdinatr the prpsals f leading tpics in which cluster participants can share their skills and ffer prduct r service. In this field, the participants assessed the visin f develpment thrugh the prism f the fllwing challenges Śląski Klaster Dizajnu jest zgrmadzeniem pdmitów gspdarczych i instytucji składających się z różnrdnych pdmitów zindywidualizwanej percepcji rzwju. Śląski Klaster Dizajnu skupia swich uczestników przede wszystkim wkół działa miękkich takich jak szklenia, warsztaty, wystawy. Natmiast brak jest działa nastawinych na zysk, czyli działania Śląski Klaster Dizajnu jest zgrmadzeniem pdmitów gspdarczy i instytucji działających wkół kilku liderów wykrewanych wśród uczestników klastra. Śląski Klaster Dizajnu knsekwentnie rzwija dwa d trzech prjektów flagwych, w ramach których uczestnicy pracują nad knkretnymi działaniami bizneswymi. Pnadt aktywnych jest kilka mniejszych grup tematycznych krdynwanych przez liderów, które realizują działania będące dpwiedzią na knkretne ptrzeby rynkwe. Krdynatr klastra cykliczne wyknuje analizy rynku i definiuje ptencjalne Śląski Klaster Dizajnu jest zgrmadzeniem pdmitów gspdarczych i instytucji nastawinych na kreatywnśd i twartśd, skupiających się na knsumencie jutra, który czekuje jakściwych, zindywidualizwanych i

3 bizneswe. Dtychczaswe inicjatywy kczyły się na pzimie generwania pmysłów i dyskusji ptencjalnych ścieżkach rzwju. Jednak uczestnicy czekują działa bardziej peracyjnych, które będą mcniej ddziaływały na ich biznes. Silesian Design Cluster is assembly f ecnmic entities and institutins cnsisting f varius entities with individualized perceptin f develpment. Silesian Design Cluster mainly engaged its participants in sft actins implementatin, such as training, wrkshps and exhibitins. Hwever, there are n-prfit activities as, i.e, business peratins. Already implemented initiatives were fcused nly at generating ideas and discussin abut the ptential paths f develpment. Hwever, participants expect mre peratinal activities that will be strngly affected with their business. bszary współpracy, które są przedstawiane uczestnikm klastra na frum internetwym, a następnie realizwane w mniejszych grupach. Uczestnicy Śląskieg Klastra Dizajnu birą udział w wystawach w kraju i za granicą, tym samym pzycjnują się w ramach ich wspólnych kmpetencji na rynku. Silesian Design Cluster is assembly f ecnmic entities and institutins which are wrking in envirnment f several leaders created amng the participants in the cluster. Silesian Cluster f Design cnsistently develps frm tw t three flagship prjects, in which participants wrk n specific business peratins. In additin, there are several smaller fcus grups crdinated by the leaders that perfrm actins in respnse t specific market needs. Cluster crdinatr regularly perfrms market analysis and defines ptential areas f cperatin, which are presented t participants via cluster nline frum cluster, and then carried ut in small grups. Members f Silesian Design Cluster are invlved in the design exhibitins n natinal & internatinal level, what increase their cllective expertise in the market. eklgicznych rzwiąza zapewniających wyjątkwe wrażenia. Śląski Klaster Dizajnu jest silną marką rzpznawalną w Plsce i w Eurpie Śrdkwej. Silesian Design Cluster is assembly f ecnmic entities and institutins which are fcused n creativity and penness, "cnsumer f tmrrw" wh expects quality, persnalized and eclgical slutins fr a unique experience. Silesian Cluster f Design is strng brand already recgnized in Pland and Central Eurpe.

4 Kluczwe filary rzwju Śląskieg Klastra Dizajnu na lata / Key pillars f Silesian Design Cluster develpment in W kresie zgdnie z wizją rzwju klastra, pwstad pwinny dwie d trzy widące grupy tematyczne działające w bszarze internacjnalizacji działalnści bizneswej raz zarządzania prcesami rzwju nwych prduktów. In the perid in accrdance with the visin f the cluster develpment shuld ccur at least tw t three leading thematic grups wrking in the field f internatinalizatin f business prcess management and new prduct develpment. Dla bu filarów uczestnicy kreślili następujące zagadnienia: 1. Internacjnalizacja działalnści bizneswej: a. Skupienie się na rynkach Eurpy Śrdkwej (definicja tematu, strategia marketingwa, budżet); b. Uczestnictw klastra w wystawach i innych działaniach prmcyjnych za granicą; c. Nacisk na jakśd, nwe materiały, prjektwanie zgdnie z czekiwaniami klienta. 2. Zarządzanie prcesami rzwju nwych prduktów: a. Rzwój kmpetencji w zakresie ptymalizacji ksztów prcesu prjektwania, prttypwania i testwania; b. Zarządzanie relacjami z klientami; c. Wybór dwóch widących prjektów flagwych i realizacja ich w ramach grup tematycznych.

5 Tw pillars f participants which identified fllwing issues: 1. Internatinalizatin f business: a) Fcus n the markets f Central Eurpe (the definitin f the subject, marketing strategy, budget); b) Cluster Participatin in exhibitins and ther prmtinal activities abrad; c) Emphasis n quality, new materials, design accrding t the custmer's expectatins. 2. Management f new prduct develpment prcesses: a) Develpment f a cmpetence in the design prcess cst ptimizatin, prttyping and testing; b) Custmer Relatinship Management; c) Chice f tw majr flagships prjects and implements them in the framewrk f the thematic grups.

6 Strategia d rku / Strategy up till 31/12/2014 Klaster stawia przed sbą następujące cele rzwjwe d kca 2014 rku: 1. Uruchmienie trzech grup tematycznych, w ramach których dbywad się będą sptkania warsztatwe, szklenia i dradztw; 2. Plaswanie klastra na wybranych rynkach w Eurpie Śrdkwej pprzez uczestnictw w targach, wystawach i imprezach międzynardwych; 3. Rzszerzenie klastra nwych uczestników; 4. Wzmacnianie interakcji pmiędzy uczestnikami klastra i zarządzanie platfrmą d inicjwania wspólnych prjektów bizneswych. Pwyższe cele będą realizwane dzięki wykrzystaniu śrdków i zasbów przewidzianych w prjekt Śląski Klaster Dizajnu rzwój reginalnej kncentracji branż kreatywnych, któreg rzpczęcie planwane jest na 1 lipca 2013 rku. Cluster cre develpment gals by the end f 2014: 1. Establishing three thematic grups, in which frame will be held the wrkshps, training and cnsultancy; 2. Psitining cluster in selected markets f Central Eurpe thrugh participatin in trade fairs, exhibitins and internatinal events; 3. Cluster Extensin - New participants; 4. Strengthening interactin between the participants and managing the cluster platfrm t initiate jint business prjects These bjectives will be realized thanks t funds and resurces prvided fr the prject "Silesian Cluster f design - develpment f reginal cncentratin f creative industries," which is expected t start n 1 July 2013

7 Działania na kres / Activity fr perid W ramach prjektu Śląski Klaster Dizajnu rzwój reginalnej kncentracji branż kreatywnych przewidzian następujące działania: Seminaria tematyczne: Zarządzanie dizajnem, prjektwanie usług; Zarządzanie dizajnem, internacjnalizacja; Zarządzanie dizajnem, światwe trendy materiałwe, prduktwe i technlgiczne. As part f the "Silesian Cluster f design - develpment f reginal cncentratin f creative industries" will act as fllws: Thematic seminars: design management - design services design management - internatinalizatin design management - glbal trends in materials, prduct and technlgy Grupy tematyczne: 3 grupy tematyczne (3 sptkania warsztatwe) Dizajn i Recykling dla dzieci 65+/30m2+! Dzieck w ruchu Grups: 3 grups breaks (3 wrkshps) Design and Recycling fr kids 65 + / 30m2 +! Child in mtin

8 Prmcja: udział w targach krajwych i zagranicznych. Prmtin: participatin in natinal and internatinal fairs. Wzmacnianie współpracy między człnkami klastra raz jeg rzszerzenie nwe pdmity: Sptkanie indywidualne z animatrem klastra (audyty, identyfikacja ptencjału, kreślenie ptrzeb, brkerstw); Pkazywanie dbrych praktyk w mediach i na sptkaniach branżwych raz knferencjach; Cykliczne artykuły w mediach. Strengthening cperatin between members f the cluster and its extensin t new entities: Individual meeting with cluster animatr (audits, identificatin f ptential, identify needs, brkerage) Gd practice presentatin in the media, at the industry meetings and cnferences Cyclical media articles. W kresie krdynatr przewiduje wzmżną aktywnśd animatra klastra w budwaniu relacji bilateralnych między firmami raz między firmami i jednstkami naukwymi. Współpraca ta ma pmagad w zdefiniwaniu prjektów rzwjwych, które mgą uzyskad wsparcie w kresie w ramach knkursów śrdki eurpejskich raz Hryznt 2020 i inne międzynardwe prgramy współpracy. In the perid cluster crdinatr will increase the activity/invlvement f animatr in rder t increase bilateral relatins between cmpanies and between cmpanies and research units in the cluster. This cperatin will assist in defining develpment prjects that can be supprted in the perid frm UE grants, Hrizn 2020 and ther internatinal cperatin prgrams.

9 Ptencjalne prjekty flagwe / Initial Flagship Prjects Dizajn i Recykling dla dzieci / Design and recycling fr kids Uzasadnienie Świadmśd eklgiczna rśnie wśród młdeg pklenia. Kreatywnśd wśród młdzieży jest craz bardziej prmwana. Jedncześnie pjawiają się nwe przepisy prawne, które zmieniają spsób zagspdarwania dpadów kmunalnych. Prewencja w pierwszej klejnści i recykling w drugiej klejnści stanwid będą isttne zagadnienia w cdziennym życiu dzieci. Justificatin Envirnmental awareness is grwing amng the yung generatin. Creativity amng the yuth is increasingly prmted. At the same time, there are new laws that change the way f municipal waste management. Preventin in the first place and secndly, recycling, will becme an imprtant issue in the children day t day lives. Tytuł prjektu Dizajn i Recykling dla dzieci Prject tittle Design and recycling fr kids Opis prjektu Jak płączyd dizajn i recykling? Jak jedncześnie zwiększyd świadmśd wśród dzieci w zakresie dizajnu, wykrzystanych materiałów i recyklingu? Jak angażwad dzieci bardziej świadmie w prcesy wytwarzania, użytkwania i recyklingu prduktów? Grupa tematyczna będzie pracwad nad różnymi spsbami dtarcia d dzieci: internet, książki, materiały warsztatwe, zabawki edukacyjne. Prject descriptin Hw t cmbine design and recycling? As at the same time raise awareness amng children in the design, materials use and recycling? Hw t invlve mre aware children in the prcesses f prductin prducts utilizatin? Thematic Grup will wrk n different fields in rder t reach children: internet, bks, wrkshps, educatinal tys. Inicjatr Zamek Cieszyn; krdynatr grupy tematycznej: d ustalenia *pdmit/sba wybrana wśród człnków klastra+ Initiatr Cieszyn Castle, crdinatr f the thematic grups: TBD [entity / persn elected amng the members f the cluster]

10 Harmngram Agenda Marzec 2013 Zadanie / Task Wysłanie zapytania d człnków klastra z prśbą wyrażenie gtwści d pracy w grupie tematycznej Dizajn i Recykling dla dzieci Wyknanie analizy rynkwej i przygtwanie fact sheet Generwanie katalgu zagadnie z wykrzystaniem frum internetweg March 2013 Kwiecie 2013 April 2013 Inviting cluster members t express their readiness t wrk in the thematic grup "Design and Recycling fr Kids" Implementatin f market analysis and the preparatin f the "fact sheet" Generating a catalg f issues using nline frum Zrganizwanie sptkania grupy tematycznej w celu generwania pmysłów Organise thematic grup meetings t generate ideas. Kwiecie - czerwiec 2013 Praca indywidualna i grupwa nad nwymi rzwiązaniami Sptkanie grupy tematycznej (maj 2013) w celu wypracwania zintegrwanej kncepcji Praca przygtwawcza związana z budżetem dla realizacji wybranych inicjatyw (strna www, książka, materiały warsztatwe, zabawki edukacyjne) April June 2013 Wrzesiegrudzie 2013 Individual and grup wrk at new slutins Thematic grup meeting (May 2013) in rder t develp an integrated cncept Initial wrk related t the budget fr the implementatin f selected initiatives (website, bk, wrkshp materials, educatinal tys Uruchmienie prdukcji pierwszej serii wyrbów Testwanie wyrbów wśród wybranej grupy dcelwej Przygtwanie planu działa na 2014r., w tym planu marketingweg September- December 2013 Prductin start f the prduct first series Prduct testing amng select target grup Develping an Actin Plan fr 2014., including marketing plan

11 Dzieck w ruchu / Child in Mtin Uzasadnienie Kilkaset tysięcy dzieci w Plsce i kilka milinów dzieci w Unii Eurpejskiej wędruje między mieszkaniami p rzwdzie rdziców. Inne dzieci z klei mieszkają tymczasw u innych człnków rdzinny z uwagi na sytuację zawdwą rdziców. Niektóre dzieci przebywają dłuższy czas w szpitalach. W każdym z tych śrdwisk dzieck ma praw mied swój własny azyl, w którym mże się dnaleźd, dczuwad bezpieczestw i mied blisk siebie t, c kształci jeg tżsamśd. Mżna się zatem zastanawiad się, które przedmity pzwlą dziecim łatw się przemieścid i zachwad tę indywidualnśd. Justificatin Tytuł prjektu Prject tittle Opis prjektu Hundreds f thusands f children in Pland and several millin children in the Eurpean Unin travels frm huse t huse after the divrce f parents. There are als thers children s which are living temprarily with ther family members because f their parents wrk situatin. Sme children are staying lnger in the hspital. In each f these envirnments, the child has the right t have its wn asylum, which can be fund, feel safe and be clse t each ther and which educates its identity. Yu may wnder, therefre, which things will be easy fr children t mve and maintain their individuality. Dzieck w ruchu Child in Mtin Grupa tematyczna Dzieck w ruchu będzie pracwad nad pmysłami i prduktami, które dpwiadają na ptrzeby dzieci, które regularnie wędrują między różnymi lkalizacjami. Czy w ramach tej grupy pwstaje składajnik, w swim rdzaju wielfunkcyjny biekt, który w spsób kmpaktwy pzwli dziecim zabrad ze sbą t, c najważniejsze? Czy też wypracwane będą nwe gadżety, prdukty lub usługi, które umżliwiają dziecim byd sbą, gdzieklwiek się znajdują? Prject descr. Inicjatr Initiatr Thematic grup "Children n the mve" will wrk n ideas and prducts that meet the needs f children wh regularly migrate between different lcatins. In the cntext f this grup frmed "składajnik" f its kind multi-purpse facility, which prvides a cmpact will bring children the mst imprtant thing? Or they develped new gadgets, prducts r services that allw children t be themselves, wherever they are? Zamek Cieszyn; krdynatr grupy tematycznej: d ustalenia *pdmit/sba wybrana wśród człnków klastra+ Cieszyn Castle, crdinatr f the thematic grups: TBD [entity / persn elected amng the members f the cluster]

12 Harmngram Agenda Marzec 2013 Zadanie / Task Wysłanie zapytania d człnków klastra z prśbą wyrażenie gtwści d pracy w grupie tematycznej Dzieck w ruchu Wyknanie analizy rynkwej i przygtwanie fact sheet Generwanie katalgu zagadnie z wykrzystaniem frum internetweg March 2013 Kwiecie 2013 April 2013 Czerwiec-listpad 2013 Sending queries t the cluster members t express their readiness t wrk in the thematic grup "Children n the mve" Implementatin f market analysis and the preparatin f the "fact sheet" Generating a catalg f issues using nline frum Zrganizwanie sptkania grupy tematycznej w celu generwania pmysłów na knkretne rzwiązania dla dzieci Organise thematic grup meetings t generate cncrete ideas/slutins fr children Praca indywidualna i grupwa nad nwymi rzwiązaniami Pwłanie kmitetu rganizacyjneg knferencji Dzieck w ruchu, przygtwanie knferencji Sptkanie grupy tematycznej (wrzesie 2013) w celu przedstawienia ptencjalnych rzwiąza i kncepcji June-Nv.2013 Listpad 2013 Individual and grup wrk n new slutins Appintment f the rganizing cmmittee f the cnference "Children n the mve", the preparatin f the cnference Thematic Grup Meeting (September 2013) in rder t present ptential slutins and appraches Knferencja Dzieck w Ruchu Knkurs na prdukt rku Dzieck w Ruchu Nvember 2013 Grudzie 2013 December Cnference "Children n the Mve" - Cmpetitin fr the Prduct f the Year "Children n the Mve" Sptkanie ewaluacyjne grupy tematycznej Przygtwanie planu działa na 2014r. Evaluatin Meeting thematic grup Develping an actin plan fr 2014.

13 65+/30m 2 +! Uzasadnienie Prces starzenia się spłeczestwa pwduje, iż craz więcej sób żyje w warunkach niedstswanych d swich mżliwści. Z jednej strny sby pwyżej 65 rku życia mieszkają w dużych dmach i nie mają na razie alternatywy, aby wyprwadzid się d mniejszych mieszka wygdniejszych dla nich. Z drugiej strny sby, które mają dpwiednie mieszkanie, częst nie mają dstswanych d ich ptrzeb mebli lub narzędzi pmcniczych. Justificatin Tytuł prjektu Prject title Opis prjektu The prcess f aging causes that mre and mre peple live in cnditins unsuited t their abilities. On the ne hand peple ver the age f 65 live in big huses and have n alternative at the mment t mve t smaller hmes, prbably mre cmfrtable fr them. On the ther hand, thse wh have adequate husing ften dn t have furniture r tls adequate t their needs. 65+/30m2+! Grupa tematyczna 65+/30m2+! będzie pracwad nad pmysłami i prduktami, które dpwiadają na ptrzeby sób pwyżej 65 rku życia. Pierwsza inicjatywa dtyczyd będzie wypsażenia wnętrz wraz z niezbędnymi narzędziami pmcniczymi dla mieszkania pwierzchni 30-50m2. Prject descriptin Inicjatr Initiatr Thematic grup "65 + / 30m2 +" will wrk n ideas and prducts that meet the needs f peple ver 65 years.. The first initiative will be fcus n interir design tgether with the necessary, supprting tls fr flats with 30-50m2 area Zamek Cieszyn; krdynatr grupy tematycznej: d ustalenia *pdmit/sba wybrana wśród człnków klastra+ Cieszyn Castle, crdinatr f the thematic grups: TBD [entity / persn elected amng the members f the cluster]

14 Harmngram Agenda Marzec 2013 Zadanie/Task Wysłanie zapytania d człnków klastra z prśbą wyrażenie gtwści d pracy w grupie tematycznej 65+/30m2+! Wyknanie analizy rynkwej i przygtwanie fact sheet Generwanie katalgu zagadnie z wykrzystaniem frum internetweg March 2013 Maj 2013 May 2013 Czerwieclistpad 2013 Invitatin fr cluster members t becme a member f the thematic grup "65 + / 30m2 +!" Implementatin f market analysis and the preparatin f the "fact sheet Generating a catalg f issues using nline frum Zrganizwanie sptkania grupy tematycznej w celu generwania pmysłów na knkretne rzwiązania dla mieszkania pwierzchni 30-50m2. Organizatin f thematic grup meeting generatin f ideas and slutins fr flats with 30-50m2 flrage Praca indywidualna i grupwa nad nwymi rzwiązaniami Sptkanie grupy tematycznej (wrzesie 2013) w celu wypracwania zintegrwanej kncepcji Praca przygtwawcza związana z rganizwaniem knferencji praswej w październiku Knferencja praswa pdczas której zaprezentwana zstanie kncepcja mieszkania dla sób starszych June-Nvember 2013 Listpadgrudzie 2013 Nvember- December 2013 Individual and grups wrk t develp new slutins Thematic Grup Meeting (September 2013) in rder t develp an integrated cncept Organizing a press cnference in Octber 2013 Press cnference - presentatin f the cncept f friendly- flat fr the elderly peple Sptkanie ewaluacyjne grupy tematycznej Przygtwanie planu działa na 2014r., w tym planu marketingweg dtycząceg spsbu kmercjalizacji kncepcji mieszkania dla sób starszych Thematic grup evaluatin meting Preparatin f Actin Plan fr 2014 year including marketing strategy.

Podsumowanie zgłoszonych rekomendacji:

Podsumowanie zgłoszonych rekomendacji: Ministerstw Nauki i Szklnictwa Wyższeg Rekmendacje wypracwane przez uczestników warsztatów Okrągłeg Stłu Wyskiej Jakści Praktyk Studenckich Pdsumwanie zgłsznych rekmendacji: Uczestnicy warsztatów Okrągłeg

Bardziej szczegółowo

Koncepcja KLASTRA SZLAKU JANA III SOBIESKIEGO. wraz z przygotowaniem dokumentacji prawnej partnerstwa,

Koncepcja KLASTRA SZLAKU JANA III SOBIESKIEGO. wraz z przygotowaniem dokumentacji prawnej partnerstwa, Kncepcja KLASTRA SZLAKU JANA III SOBIESKIEGO wraz z przygtwaniem dkumentacji prawnej partnerstwa, wytycznych strategicznych i prgramów peracyjnych Cel główny i pdstawwe załżenia Kncepcji Celem głównym

Bardziej szczegółowo

CO 2. emisje - fundusze KE - projekty. Newsletter Faber Consulting styczeń 2012

CO 2. emisje - fundusze KE - projekty. Newsletter Faber Consulting styczeń 2012 CO 2 OL emisje - fundusze KE - prjekty Newsletter Faber Cnsulting styczeń 2012 Udaneg i radsneg 2012 rku - samych sukcesów, pgdnych dni i zadwlenia w życiu prywatnym raz zawdwym życzy zespół Faber Cnsulting

Bardziej szczegółowo

Opis możliwości pozyskania wsparcia w ramach Programów Operacyjnych na lata 2007-2013

Opis możliwości pozyskania wsparcia w ramach Programów Operacyjnych na lata 2007-2013 Opis mżliwści pzyskania wsparcia w ramach Prgramów Operacyjnych na lata 2007-2013 Badania i rzwój dla przedsiębirców Przedstawine infrmacje mają charakter autrski i mgą byd wykrzystane wyłącznie p zawiadmieniu

Bardziej szczegółowo

Wyzwania dla HR HR Business Partner

Wyzwania dla HR HR Business Partner Wyzwania dla HR HR Business Partner Opracwanie: Aneta Stsik Pdaż i ppyt na rynku pracy Ppyt krewany jest przez firmy, które ustalają nakład zasbów ludzkich niezbędnych d wyknania załżnych celów z punktu

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PROGRES Komorniki Puszczykowo KWESTIONARIUSZ ANKIETY KONSULTACJE SPOŁECZNE

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PROGRES Komorniki Puszczykowo KWESTIONARIUSZ ANKIETY KONSULTACJE SPOŁECZNE STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PROGRES Kmrniki Puszczykw KWESTIONARIUSZ ANKIETY KONSULTACJE SPOŁECZNE Szanwni Państw! W związku z rzpczęciem prac nad przygtwaniem strategii rzwju bszaru na lata

Bardziej szczegółowo

O NAS. TRMEW zrzesza 25% właścicieli małych elektrowni wodnych w Polsce. Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych

O NAS. TRMEW zrzesza 25% właścicieli małych elektrowni wodnych w Polsce. Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych u j w z r w t s y z r a w t i n w r t k e l e h małyc h c y n d w TRMEW zrzesza 25% właścicieli małych elektrwni wdnych w Plsce TRMEW O NAS Twarzystw Rzwju Małych Elektrwni Wdnych jest największą i najstarszą

Bardziej szczegółowo

Coaching wzajemny Sesje coachingowe świadczone sobie nawzajem przez uczestników Szkół w Akademii TROP.

Coaching wzajemny Sesje coachingowe świadczone sobie nawzajem przez uczestników Szkół w Akademii TROP. Słwniczek SWAT: Akademia TROP Szkły Grupy TROP, pcząwszy d Szkły Trenerów Biznesu, Szkły Cachów, Mderatrów Zmiany Kulturwej, Mediatrów, Liderów i Animatrów w Sieci, Ewaluatrów na seminariach dtyczących

Bardziej szczegółowo

Młodzieżowa Rada Programowa - decydujmy wspólnie z młodymi

Młodzieżowa Rada Programowa - decydujmy wspólnie z młodymi PROJEKT MODELOWY Młdzieżwa Rada Prgramwa - decydujmy wspólnie z młdymi Autrka: Miłsz Ukleja, Fundacja Civis Plnus Isttą prjektu jest pwłanie Młdzieżwej Rady Bibliteki działającej przy biblitece, której

Bardziej szczegółowo

Biuro Partnera projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95

Biuro Partnera projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 Plan Kmunikacji na temat prjektu samceny Urząd Gminy Janów Pdlaski Urząd Gminy Janów Pdlaski, maj 2011 r. Biur Partnera prjektu F5 Knsulting Sp. z.. ul. Składwa 5, 61-897 Pznań SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

XVII Konferencja IPMA Polska

XVII Konferencja IPMA Polska XVII Knferencja IPMA Plska SKUTECZNE SPOSOBY NA TRUDNE PROJEKTY Oferta współpracy knferencja.ipma.pl Zarządzanie prjektami w Plsce Szanwni Państw! Ostatnia dekada t w Plsce czas niezwykle dynamiczneg rzwju

Bardziej szczegółowo

Ocena modeli biznesowych. Otoczenie firmy - modele biznesowe Internet pozycja konkurencyjna w sektorze

Ocena modeli biznesowych. Otoczenie firmy - modele biznesowe Internet pozycja konkurencyjna w sektorze Ocena mdeli bizneswych Otczenie firmy - mdele bizneswe Internet pzycja knkurencyjna w sektrze Eknmiczne Wybrana cele przedsiębirstwa ptymalizacja ksztów np. w kntekście relacji z klientem pprawa wyników

Bardziej szczegółowo

RedApple Creative Agencja kreatywna OFERTA. dla firm. Wszystkie prezentowane fotografie wykonane zostały przez naszych fotografików

RedApple Creative Agencja kreatywna OFERTA. dla firm. Wszystkie prezentowane fotografie wykonane zostały przez naszych fotografików RedApple Creative Agencja kreatywna OFERTA dla firm Wszystkie prezentwane ftgrafie wyknane zstały przez naszych ftgrafików RedApple Creative Agencja kreatywna 2 O nas RedApple Creative t agencja kreatywna,

Bardziej szczegółowo

NOWY PLAN STRATEGICZNY: Back in the Game 2018 ( Znowu w grze 2018 ) - BiG 2018

NOWY PLAN STRATEGICZNY: Back in the Game 2018 ( Znowu w grze 2018 ) - BiG 2018 BELVÉDÈRE Kmunikat praswy Beaucaire, 16 grudnia 2014 r. NOWY PLAN STRATEGICZNY: Back in the Game 2018 ( Znwu w grze 2018 ) - BiG 2018 1 unikatwe pzycjnwanie pretendent d człweg miejsca na rynku win i alkhli

Bardziej szczegółowo

Polityka KE w zakresie redukcji emisji CO 2 i CCS (1)

Polityka KE w zakresie redukcji emisji CO 2 i CCS (1) PGE Górnictw i Energetyka Knwencjnalna S.A. Łódź, 30 maja 2012 Plityka KE w zakresie redukcji emisji CO 2 i CCS (1) 2005 pwstanie EU ETP ZEP - Eurpejskiej Platfrmy Technlgicznej dedykwanej technlgim CCS

Bardziej szczegółowo

SKUTECZNY MENEDŻER OFERTA SZKOLENIA. Bardziej niż cokolwiek innego przygotowywanie się jest sekretem do sukcesu.

SKUTECZNY MENEDŻER OFERTA SZKOLENIA. Bardziej niż cokolwiek innego przygotowywanie się jest sekretem do sukcesu. OFERTA SZKOLENIA SKUTECZNY MENEDŻER warsztaty 5-6.11.2015 raz 26.11.2015 Truń Bardziej niż cklwiek inneg przygtwywanie się jest sekretem d sukcesu. - Henry Frd Stsujemy: Jesteśmy człnkiem: 1 Szanwni Państw,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. na kompleksową organizację zagranicznych wizyt studyjnych u partnerów ponadnarodowych w ramach projektu:

ZAPYTANIE OFERTOWE. na kompleksową organizację zagranicznych wizyt studyjnych u partnerów ponadnarodowych w ramach projektu: ZAMAWIAJĄCY: BIAŁOSTOCKA FUNDACJA KSZTAŁCENIA KADR ul. SPÓŁDZIELCZA 8, 15-441 BIAŁYSTOK ZAPYTANIE OFERTOWE na kmplekswą rganizację zagranicznych wizyt studyjnych u partnerów pnadnardwych w ramach prjektu:

Bardziej szczegółowo

3 Nad przebiegiem prac Kapituły czuwa Przedstawiciel Audytora Konkursu i Partnera Merytorycznego KPMG.

3 Nad przebiegiem prac Kapituły czuwa Przedstawiciel Audytora Konkursu i Partnera Merytorycznego KPMG. REGULAMIN KONKURSU LIDER NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII edycja 2008 1 CEL Instytut Nwych Technlgii w Łdzi w ramach wspierania przedsiębirczści raz prmcji Łdzi jak miasta nwych technlgii - rganizuje knkurs Lider

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.ciz.walbrzych.pl Wałbrzych: usługa wynajmu sali knferencyjnej wraz z usługą gastrnmiczną dla

Bardziej szczegółowo

SET DLA PROFESJONALISTÓW

SET DLA PROFESJONALISTÓW Jesteśmy człnkiem: Pmagamy: SET DLA PROFESJONALISTÓW SZKOLENIA BEZPŁATNE Temat: KLIENT, NASZ PARTNER. Nwczesna sprzedaż wg Mdelu DNA Handlwca Infrmatr dla Uczestnika " Stwarzamy mżliwści d rzwju kreując

Bardziej szczegółowo

Pomorska Sieć Innowacji

Pomorska Sieć Innowacji BIURO WDRAŻANIA Reginalnej Strategii Innwacji dla Wjewództwa Pmrskieg (BW RIS-P) Pmrska Sieć Innwacji Wersja d knsultacji spłecznych Opracwał zespół w składzie: mgr inż. Tmasz KLAJBOR - Kierwnik Realizacji

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

MŁODZI DLA ŚWIATA Numer projektu DCI-NSA-ED/2012/288-187 LEARNING PATH on MDG-7

MŁODZI DLA ŚWIATA Numer projektu DCI-NSA-ED/2012/288-187 LEARNING PATH on MDG-7 MŁODZI DLA ŚWIATA Numer prjektu DCI-NSA-ED/2012/288-187 LEARNING PATH n MDG-7 1 ścieżka dydaktyczna = 3 lekcje dt. 1 lub więcej tematów z zakresu 7 celu milenijneg (zrównważny rzwój) Jeśli ta sama ścieżka

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie. Szkolenie: Optymalizacja modelu planowania produkcji w integracji ze sprzedażą i zakupami. Termin. Cele szkolenia.

Zaproszenie. Szkolenie: Optymalizacja modelu planowania produkcji w integracji ze sprzedażą i zakupami. Termin. Cele szkolenia. Zaprszenie Szklenie: Optymalizacja mdelu planwania prdukcji w integracji ze sprzedażą i zakupami Termin 22-23 maja 2014 r. gdz. 9.00 17.00 Miejsce szklenia Biur Reginalne AHK Plska /Rynek 6/Gliwice Język

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE OBCIĄŻEŃ KRĘGOSŁUPA SZYJNEGO CZŁOWIEKA W SYTUACJI UDERZENIA PIŁKĄ W GŁOWĘ

MODELOWANIE OBCIĄŻEŃ KRĘGOSŁUPA SZYJNEGO CZŁOWIEKA W SYTUACJI UDERZENIA PIŁKĄ W GŁOWĘ Aktualne Prblemy Bimechaniki, nr 1/2007 29 Marek GZIK, Dagmara TEJSZERSKA, Wjciech WOLAŃSKI, Paweł POTKOWA Katedra Mechaniki Stswanej, Plitechnika Śląska w Gliwicach MODELOWANIE OBCIĄŻEŃ KRĘGOSŁUPA SZYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fapa.org.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fapa.org.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.fapa.rg.pl Warszawa: Zakup usług plegających na zapewnieniu kmplekswej realizacji prjektu: Prgram

Bardziej szczegółowo

SET DLA PROFESJONALISTÓW

SET DLA PROFESJONALISTÓW Jesteśmy człnkiem: Pmagamy: SET DLA PROFESJONALISTÓW SZKOLENIA BEZPŁATNE Temat: MENADŻER TO ZAWÓD. Rzwijanie przywództwa w parciu Mdel DNA Menadżera Infrmatr dla Uczestnika " Stwarzamy mżliwści d rzwju

Bardziej szczegółowo

Obsługa Rejestracji Wydarzeń. Light Code Register

Obsługa Rejestracji Wydarzeń. Light Code Register Obsługa Rejestracji Wydarzeń Light Cde Register Wrcław 2009 ul. Szczęśliwa 38/6, 53-418 Wrcław, tel. +48 71 72v32 057, fax. +48 71 72 32 088, mail: ferta@lightcde.eu Obsługa Rejestracji Wydarzeń Rynek

Bardziej szczegółowo

Cykl spotkań prezentujących rezultaty projektu na wdrożenie CSR

Cykl spotkań prezentujących rezultaty projektu na wdrożenie CSR Cykl sptkań prezentujących rezultaty prjektu na wdrżenie CSR Centrum Kperacji Recyklingu nt fr prfit system sp. z.. realizuje prjekt Centrum Kperacji Recyklingu nt fr prfit system spłecznie dpwiedzialnym

Bardziej szczegółowo

Rozwój Poznańskiego Parku Technologiczno Przemysłowego - etap II Inicjatywa JESSICA

Rozwój Poznańskiego Parku Technologiczno Przemysłowego - etap II Inicjatywa JESSICA Rzwój Pznańskieg Parku Technlgiczn Przemysłweg - etap II Inicjatywa JESSICA Krzysztf Lis Gł. Specjalista ds. Unijnych i Planwania Wielkplskie Centrum Wspierania Inwestycji Sp. z.. Knferencja pświęcna inicjatywie

Bardziej szczegółowo

XV Forum Edukacyjne dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw 8/06/2015

XV Forum Edukacyjne dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw 8/06/2015 XV Frum Edukacyjne dla Małych i Średnich Przedsiębirstw 8/06/2015 O PROGRAMIE Prgram Erasmus dla młdych przedsiębirców jest transgranicznym prgramem wymiany, który daje przyszłym i pczątkującym przedsiębircm

Bardziej szczegółowo

Zasady ładu korporacyjnego stosowane w 2012 r.

Zasady ładu korporacyjnego stosowane w 2012 r. Zasady ładu krpracyjneg stswane w 2012 r. Zasady ładu krpracyjneg stswane w 2012 r. (Wszystkie kwty prezentwane są w tys. złtych, ile nie pdan inaczej) Oświadczenia Zarządu Spółki w sprawie zasad ładu

Bardziej szczegółowo

Kluczowe przesłania. III Europejska Konferencja Wodna. Bruksela, 24 25 maja 2012. Centrum Konferencyjne Charlemagne w Brukseli. Sala Alcide de Gasperi

Kluczowe przesłania. III Europejska Konferencja Wodna. Bruksela, 24 25 maja 2012. Centrum Konferencyjne Charlemagne w Brukseli. Sala Alcide de Gasperi III Eurpejska Knferencja Wdna Bruksela, 24 25 maja 2012 Centrum Knferencyjne Charlemagne w Brukseli Sala Alcide de Gasperi Kluczwe przesłania Organizwane przez na rzecz O knferencji Trzecia Eurpejska Knferencja

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Usługi htelarskie wraz z wyżywieniem na ptrzeby Prjektu Akademia Chóralna Numer

Bardziej szczegółowo

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.10.00.00-3, 39.13.00.00-2, 39.11.20.00-0, 39.11.31.00-8, 31.50.00.00-1, 39.13.10.00-9, 39.51.61.00-3.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.10.00.00-3, 39.13.00.00-2, 39.11.20.00-0, 39.11.31.00-8, 31.50.00.00-1, 39.13.10.00-9, 39.51.61.00-3. Szczecin: Przetarg niegraniczny na dstawę mebli na ptrzeby prjektu pn. Akademia Zmienia Szczecin - Centrum Przemysłów Kreatywnych Numer głszenia: 139229-2015; data zamieszczenia: 22.09.2015 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

OFERTA Działań wspierających OWES

OFERTA Działań wspierających OWES 2015 OFERTA Działań wspierających OWES Oferwane w ramach działań p prjekcie Ośrdki Wspierania Eknmii Spłecznej realizwaneg ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg DORADZTWO KSIĘGOWE Chcesz uniezależnić

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Pracy Przedszkola Samorządowego w Ujeździe Górnym. 2011-2015 Przedszkole Samorządowe w Ujeździe Górnym

Koncepcja Pracy Przedszkola Samorządowego w Ujeździe Górnym. 2011-2015 Przedszkole Samorządowe w Ujeździe Górnym Kncepcja Pracy Przedszkla Samrządweg w Ujeździe Górnym 2011-2015 Przedszkle Samrządwe w Ujeździe Górnym Dzieck chce być dbre Jeśli nie umie naucz Jeśli nie wie wytłumacz Jeśli nie mże pmóż Janusz Krczak

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Warszawa: Wyknanie audytu zewnętrzneg prjektu pn.: Opracwanie innwacyjnych metd szybkiej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA DLA SPECJALISTÓW RYNKU PRACY Z UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA EIPD

PROGRAM SZKOLENIA DLA SPECJALISTÓW RYNKU PRACY Z UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA EIPD PROGRAM SZKOLENIA DLA SPECJALISTÓW RYNKU PRACY Z UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA EIPD Tytuł prjektu: PI EIPD nwa jakść dradztwa TEMAT INNOWACYJNY: Zwiększenie ferty istniejących instytucji działających na rzecz

Bardziej szczegółowo

P L A N P R A C Y Z R O D Z I C A M I N A R O K S Z K O L N Y 2 0 1 5 / 2 0 1 6

P L A N P R A C Y Z R O D Z I C A M I N A R O K S Z K O L N Y 2 0 1 5 / 2 0 1 6 P L A N P R A C Y Z R O D Z I C A M I N A R O K S Z K O L N Y 2 0 1 5 / 2 0 1 6... każda rdzina, bez względu na t, czy zdaje sbie sprawę czy nie, stwarza pdstawy przyszłeg rzwju sbwści dziecka, wiele,

Bardziej szczegółowo

Porównanie oferty konkursowej dla organizacji pozarządowych w zakresie edukacji/kultury/sportu z wynikami badań młodzieży na terenie dzielnicy Bielany

Porównanie oferty konkursowej dla organizacji pozarządowych w zakresie edukacji/kultury/sportu z wynikami badań młodzieży na terenie dzielnicy Bielany Katarzyna Kszewska Ekspertyza nr 3 Prównanie ferty knkurswej dla rganizacji pzarządwych w zakresie edukacji/kultury/sprtu z wynikami badań młdzieży na terenie dzielnicy Bielany W wyniku badań przeprwadznych

Bardziej szczegółowo

"Zarządzanie kompetencjami w realizacji strategii firmy"

Zarządzanie kompetencjami w realizacji strategii firmy "Zarządzanie kmpetencjami w realizacji strategii firmy" Mje wystąpienie będzie miał charakter wyraźnie "hr'wski", gdyŝ jest t dziedzina mi bliska ze względu na fakt, iŝ reprezentuję agencję dradczą Intersurce.

Bardziej szczegółowo

Interreg Europa Środkowa

Interreg Europa Środkowa Warszawa, 5 listpada 2015 r. Interreg Eurpa Śrdkwa Agnieszka Burda Departament Współpracy Terytrialnej Zagadnienia prezentacji 1. Charakterystyka prgramu 2. Kt mże być partnerem 3. Prirytety i przykłady

Bardziej szczegółowo

Maciej Gruza. GHK Polska Sp. z o. o.

Maciej Gruza. GHK Polska Sp. z o. o. Badanie frmalnych i niefrmalnych uwarunkwań wdrżenia systemu przenszenia i akumulacji zalicznych siągnięć w Plsce w parciu załżenia systemu ECVET Maciej Gruza GHK Plska Sp. z.. 1. Kncepcja i metdlgia badania

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.podkarpackie.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.podkarpackie.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.pdkarpackie.pl Rzeszów: Zaplanwanie i realizacja kampanii twierającej Reginalny Prgram Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ichtj.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ichtj.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ichtj.waw.pl Warszawa: Marketing 4 - Umwa ramwa na usługi marketingwe Numer głszenia: 83719-2013;

Bardziej szczegółowo

Partner projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95

Partner projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 Plan Kmunikacji na temat prjektu samceny , 2010 Partner prjektu F5 Knsulting Sp. z.. ul. Składwa 5, 61-897 Pznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

ZMIANA STRATEGII ROZWOJU SPÓŁKI BLUE TAX GROUP S.A.

ZMIANA STRATEGII ROZWOJU SPÓŁKI BLUE TAX GROUP S.A. Wrcław, 15.10.2010r. ZMIANA STRATEGII ROZWOJU SPÓŁKI BLUE TAX GROUP S.A. Wstęp Blue Tax Grup S.A. działa na rynku usług dradcz-finanswych d 1992 rku. Spółka specjalizuje się w dradztwie bizneswym w takich

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Bielsk-Biała, dnia 8 czerwca 2015 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - rbty budwlane Bielsk-Biała: Przygtwanie kwatery 3 sektra 2-g pd zamknięcie i rekultywację pprzez ukształtwanie pwierzchni zgdnie z pmiarami

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszw.pl Rzeszów: Wyknanie materiałów prmcyjnych na ptrzebę prmcji prjektu pn.: Rzbudwa Inkubatra

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ NA LATA 2014-2020 W RPO WM 2015-03-19

WSPARCIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ NA LATA 2014-2020 W RPO WM 2015-03-19 WSPARCIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ NA LATA 2014-2020 W RPO WM Jakub Szymański Dyrektr Departamentu Zarządzania Prgramami Operacyjnymi UMWM 19 marca 2015 1 Wystartwały Fundusze Eurpejskie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/ŚRE/2011/NP3 dot. realizacji szkolenia grupowego: indywidualne wsparcie psychologiczne

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/ŚRE/2011/NP3 dot. realizacji szkolenia grupowego: indywidualne wsparcie psychologiczne Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg O C H O T N I C Z E H U F C E P R A C Y W I E L K O P O L S K A W O J E W Ó D Z K A K O M E N D A O H P W P O Z N A N

Bardziej szczegółowo

PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ

PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.prjekt.rps-bialystk.pl Białystk: PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ na temat:

Bardziej szczegółowo

Grupa Integer.pl wyniki po czterech kwartałach 2012 roku. Przychody i zyski Grupy Integer.pl (mln zł)

Grupa Integer.pl wyniki po czterech kwartałach 2012 roku. Przychody i zyski Grupy Integer.pl (mln zł) Infrmacja praswa Kraków, 1 marca 2013 Grupa Integer.pl wyniki p czterech kwartałach 2012 rku Grupa Integer.pl niezależny peratr pcztw-finanswy raz dstawca innwacyjnych rzwiązań dla sektra e-cmmerce dntwała

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z DZIAŁALNOŚCI LGD ZAPIECEK ZA ROK 2010

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z DZIAŁALNOŚCI LGD ZAPIECEK ZA ROK 2010 SPRAWOZDANIE ROCZNE Z DZIAŁALNOŚCI LGD ZAPIECEK ZA ROK 2010 1. Dane stwarzyszenia: nazwa: Stwarzyszenie Lkalna Grupa Działania ZAPIECEK siedziba: Radzyń Pdlaski, ul. Warszawska 8 data rejestracji w KRS:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sse.krakow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sse.krakow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.sse.krakw.pl Kraków: Organizacja knferencji Annual Business in Małplska Meeting 2012 Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska

Program Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska Prgram Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pmrze Przednie / Brandenburgia / Plska Osie prirytetwe Prgram Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pmrze Przednie / Brandenburgia / Plska Ośś pprri irryytteettwaa

Bardziej szczegółowo

Klastry energii, e-mobilność

Klastry energii, e-mobilność Z a i n w e s t u j m y r a z e m w ś r d w i s k Nardwy Fundusz Ochrny Śrdwiska i Gspdarki Wdnej Klastry energii, e-mbilnść Jednstka Realizująca Prjekt Dradztwa Bydgszcz, 30 marca 2017 r. Klaster energii

Bardziej szczegółowo

Konkurs dotacyjny na wydarzenie edukacyjno informacyjne pn. Festiwal recyklingu w ramach kampanii Nowe prawo odpadowe nowy styl życia Dolnoślązaków.

Konkurs dotacyjny na wydarzenie edukacyjno informacyjne pn. Festiwal recyklingu w ramach kampanii Nowe prawo odpadowe nowy styl życia Dolnoślązaków. Knkurs dtacyjny na wydarzenie edukacyjn infrmacyjne pn. Festiwal recyklingu w ramach kampanii Nwe praw dpadwe nwy styl życia Dlnślązaków. 1. Cele i uzasadnienie: 1.1. Uzasadnienie knkursu: Regulamin Niska

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pan.olsztyn.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pan.olsztyn.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pan.lsztyn.pl Olsztyn: przygtwanie raprtów i analiz na ptrzeby prjektu Innwacyjne prdukty piekarnicze

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.polin.pl/pl/ogloszenia-przetargi-praca

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.polin.pl/pl/ogloszenia-przetargi-praca Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.plin.pl/pl/glszenia-przetargi-praca Warszawa: Przeprjektwanie, wyknanie, zainstalwanie, uruchmienie

Bardziej szczegółowo

Partner projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95

Partner projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 Plan Kmunikacji na temat prjektu samceny Urząd Gminy ZŁOTA ZŁOTA czerwiec 2011 Partner prjektu F5 Knsulting Sp. z.. ul. Składwa 5, 61-897 Pznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

Wyzwania dla europejskiego sektora energetycznego

Wyzwania dla europejskiego sektora energetycznego Frum Zmieniamy Plski Przemysł Wyzwania dla eurpejskieg sektra energetyczneg Sesja tematyczna: Energetyka 3 luteg 2011, Warszawa Htel Sheratn dr Matthias Jchem Wiceprezes Hitachi Pwer Eurpe GmbH Nwe kncepcje

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ ANKIETY DLA TRENERÓW KLUBÓW SPORTOWYCH ORANGE A1.4

KWESTIONARIUSZ ANKIETY DLA TRENERÓW KLUBÓW SPORTOWYCH ORANGE A1.4 KWESTIONARIUSZ ANKIETY DLA TRENERÓW KLUBÓW SPORTOWYCH ORANGE A1.4 Drgi Trenerze, Bardz cieszymy się ze współpracy z Tbą w ramach prgramu Kluby Sprtwe Orange! Wierzymy, że pprzez Twją pracę i sprtwą pasję

Bardziej szczegółowo

w Gimnazjum nr 3 w Jelnej

w Gimnazjum nr 3 w Jelnej Wewnątrzszklny System Dradztwa Zawdweg w Gimnazjum nr 3 w Jelnej Opracwany dla klasy I na lata 2014/2015 d 2016/2017 Opracwanie: mgr Elżbieta Plata (pedagg szklny) mgr Wjciech Mróz (szklny dradca zawdwy)

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiat.elk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiat.elk.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pwiat.elk.pl Ełk: Prwadzenie przez ekspertów frm dsknalenia wynikających z sieci współpracy i samkształcenia

Bardziej szczegółowo

Rodzaj szkolenia nieformalnego: Coaching

Rodzaj szkolenia nieformalnego: Coaching Rdzaj szklenia niefrmalneg: Caching 1. Cele szklenia Celem szklenia jest pdwyższanie pzimu kmpetencji pracwników w zakresie przezwyciężania prblemów i barier pjawiających się na drdze d realizacji braneg

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z PRACY KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH I RODZINY RADY MIEJSKIEJ W I PÓŁROCZU 2013 ROKU W okresie sprawozdawczym tj.

S P R A W O Z D A N I E Z PRACY KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH I RODZINY RADY MIEJSKIEJ W I PÓŁROCZU 2013 ROKU W okresie sprawozdawczym tj. S P R A W O Z D A N I E Z PRACY KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH I RODZINY RADY MIEJSKIEJ W I PÓŁROCZU 2013 ROKU W kresie sprawzdawczym tj. w I półrczu 2013 rku (d stycznia d czerwca) kmisja dbyła 6 psiedzeń,

Bardziej szczegółowo

ABS Investment S.A. Aktywność Bezpieczeństwo Solidność

ABS Investment S.A. Aktywność Bezpieczeństwo Solidność ABS Investment S.A. Aktywnść Bezpieczeństw Slidnść Pierwsze ntwanie akcji spółki na rynku NewCnnect Warszawa, 01.02.2011 r. O nas Działalnść ABS Investment S.A. piera się na czterech głównych liniach bizneswych:

Bardziej szczegółowo

Biuletyn PREMD. Numer 2(6)/2012

Biuletyn PREMD. Numer 2(6)/2012 Biuletyn PREMD Numer 2(6)/2012 Zapraszamy d zapznania się z klejnym Biuletynem Partnerstwa na Rzecz Rzwju i Edukacji Małych Dzieci (PREMD). Chcielibyśmy, aby Biuletyn stał się źródłem infrmacji nie tylk

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszw.pl Rzeszów: Przeprwadzenie szkleń z zakresu bsługi kmputera i Internetu dla łącznie minimum

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Grupy Auto-Spa. Marzec 2013 r.

Prezentacja Grupy Auto-Spa. Marzec 2013 r. Prezentacja Grupy Aut-Spa Marzec 2013 r. Przedmit działalnści Od jesieni 2008 rku Grupa Aut-Spa buduje, zarządza i rzwija sieć sambsługwych myjni bezdtykwych, Celem Grupy jest zbudwanie największej sieci

Bardziej szczegółowo

potrzeb współpracy potencjalnych zainteresowanych z Instytutem; - weryfikowanie i zatwierdzanie

potrzeb współpracy potencjalnych zainteresowanych z Instytutem; - weryfikowanie i zatwierdzanie Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pan.lsztyn/bip Olsztyn: świadczenie usług w prjekcie Oficer Łącznikwy Numer głszenia: 268761-2012;

Bardziej szczegółowo

data zamieszczenia: 26.05.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

data zamieszczenia: 26.05.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Gdańsk: wyknanie i dstawa materiałów prmcyjnych, tj. ultek i plakatów w ramach Prjektu Dmwy asystent sób starszych i chrych, współfinanswaneg ze śrdków Unii Eurpejskiej w ramach Prgramu Operacyjneg Innwacyjna

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szopena 51, 35-959

I. 1) NAZWA I ADRES: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szopena 51, 35-959 Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszw.pl Rzeszów: Przeprwadzenie usługi szkleniwej z zakresu szkleń zawdwych według ptrzeb

Bardziej szczegółowo

3.4. Podmioty gospodarcze - infrastruktura i systemy informatyczne podmiotów

3.4. Podmioty gospodarcze - infrastruktura i systemy informatyczne podmiotów 3.4. Pdmity gspdarcze - infrastruktura i systemy infrmatyczne pdmitów Każdy pdmit gspdarczy, który współpracuje z innymi pdmitami, realizuje prcesy bizneswe: które w całs'ci dbywają się wewnątrz firmy

Bardziej szczegółowo

Informacje o firmie IMPULS-LEASING Polska Sp. z o.o.

Informacje o firmie IMPULS-LEASING Polska Sp. z o.o. Infrmacje firmie IMPULS-LEASING Plska Sp. z.. Kim jesteśmy? IMPULS-LEASING Plska Sp. z.. wchdzi w skład międzynardwej grupy finanswej IMPULS-LEASING Internatinal z siedzibą w Szwajcarii. Pza Plską d Hldingu

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ DYSKUSJI - Gmina Lubycza Królewska

SCENARIUSZ DYSKUSJI - Gmina Lubycza Królewska SCENARIUSZ DYSKUSJI - Gmina Lubycza Królewska 1) Ogólne wprwadzenie d dyskusji i pdanie gólnych zasad 1. Pwitanie uczestników i wyjaśnienie celu sptkania (w tym infrmacje prjekcie) trener/ mderatr. 2.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szopena 51, 35-959

I. 1) NAZWA I ADRES: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów: Leasing peracyjny samchdu na ptrzeby bieżącej bsługi inwestra typu bus (7 sbwy) bez pcji wykupu. Numer głszenia: 24215-2011; data zamieszczenia: 20.01.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Ogrodnictwa, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3, 96-100 Skierniewice, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Ogrodnictwa, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3, 96-100 Skierniewice, woj. Skierniewice: Sukcesywne dstawy śrdków czystści d realizacji prjektu pt. Plskie szczepy Trichderma w chrnie rślin i zagspdarwaniu dpadów rganicznych nr umwy UDA- POIG.01.03.01-00-129/09-03, z dnia 15.09.2009

Bardziej szczegółowo

Oferta. Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 10 w Warszawie DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH ORAZ PONADGIMNAZJALNYCH

Oferta. Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 10 w Warszawie DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH ORAZ PONADGIMNAZJALNYCH Oferta Pradni Psychlgiczn-Pedaggicznej nr 10 w Warszawie DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH ORAZ PONADGIMNAZJALNYCH Grupwe zajęcia lgpedyczne... 2 Grupy młdzieżwe... 3 Jak się uczyć?... 4 Mediacje rdzinne...

Bardziej szczegółowo

Kompetencje. Warszawa, kwiecień 2010 rok

Kompetencje. Warszawa, kwiecień 2010 rok Kmpetencje Warszawa, kwiecień 2010 rk Bieżąca tematyka prac realizwanych przez ISE przygtwywanie załżeń plityki energetycznej państwa d 2010, 2025 i 2030 raz związane z tym prace badawcz - prgnstyczne,

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Bielowicach, Bielowice 56,

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Bielowicach, Bielowice 56, Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.spbielwice.wikm.pl Opczn: Sukcesywna dstawa artykułów spżywczych d stłówki szklnej funkcjnującej

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Priorytet 7

Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Priorytet 7 Prgram Operacyjny - Innwacyjna Gspdarka 2007-2013 Prirytet 7 Departament Infrmatyzacji MSWiA 1 Nazwa prirytetu Infrmatyzacja administracji na rzecz przedsiębirstw Cel: budwa elektrnicznej administracji

Bardziej szczegółowo

OFERTA JEDNOSTKI NAUKOWEJ. STAŻ PRACOWNIKA PRZEDSIĘBIORSTWA W JEDNOSTCE NAUKOWEJ w ramach projektu Stolica staży (UDA.POKL.08.02.

OFERTA JEDNOSTKI NAUKOWEJ. STAŻ PRACOWNIKA PRZEDSIĘBIORSTWA W JEDNOSTCE NAUKOWEJ w ramach projektu Stolica staży (UDA.POKL.08.02. Biur Prjektu: Cnsulting Plus Sp. z.. ul. Wiejska 12, 00-490 Warszawa tel. 22 622 35 19, fax 22 622 35 20 biur@teklaplus.pl OFERTA JEDNOSTKI NAUKOWEJ STAŻ PRACOWNIKA PRZEDSIĘBIORSTWA W JEDNOSTCE NAUKOWEJ

Bardziej szczegółowo

Ocena potencjału zachodniopomorskich uczelni pod względem zaspokojenia popytu przedsiębiorców na badania związane z inteligentnymi specjalizacjami

Ocena potencjału zachodniopomorskich uczelni pod względem zaspokojenia popytu przedsiębiorców na badania związane z inteligentnymi specjalizacjami Ocena ptencjału zachdnipmrskich uczelni pd względem zaspkjenia ppytu przedsiębirców na badania związane z inteligentnymi specjalizacjami Luk Palmen, Marcin Barn, Jacek Drżdżal Anna Dmwska Katwice, marzec

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ WSPARCIA DZIENNEGO. Wesoła Chatka. Al. Wojska Polskiego 63, 70 476. w Szczecinie

REGULAMIN PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ WSPARCIA DZIENNEGO. Wesoła Chatka. Al. Wojska Polskiego 63, 70 476. w Szczecinie REGULAMIN PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ WSPARCIA DZIENNEGO Wesła Chatka Al. Wjska Plskieg 63, 70 476 1 Pdstawa prawna w Szczecinie Placówka prwadzi swją działalnść na pdstawie: Ustawy pmcy spłecznej

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego W Mrowinach na lata 2011-2016

Koncepcja pracy Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego W Mrowinach na lata 2011-2016 Kncepcja pracy Młdzieżweg Ośrdka Wychwawczeg W Mrwinach na lata 2011-2016 WYCHOWAWCY inauczyciele DBAJĄ O PEŁNY ROZWÓJ MŁODZIEŻY, TAK BY WYROSŁA ONA NA DOBRYCH LUDZI I UCZCIWYCH OBYWATELI. Jesteśmy placówką:

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej. przeprowadzonej w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia. Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim

Raport z ewaluacji wewnętrznej. przeprowadzonej w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia. Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim Raprt z ewaluacji wewnętrznej przeprwadznej w Pwiatwym Ośrdku Dsknalenia Nauczycieli w Wdzisławiu Śląskim Opracwały: Renata Gryt i Iwna Miler - knsultantki PODN Wdzisław Śląski, marzec 2013 r. I. Opis

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/POZ/2011/NP3/2 dot. realizacji zajęć wyrównawczych z J.NIEMIECKEGO.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/POZ/2011/NP3/2 dot. realizacji zajęć wyrównawczych z J.NIEMIECKEGO. Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg O C H O T N I C Z E H U F C E P R A C Y W I E L K O P O L S K A W O J E W Ó D Z K A K O M E N D A O H P W P O Z N A N

Bardziej szczegółowo

Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznych i Szkoleń

Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznych i Szkoleń Warszawskie Centrum Innwacji Edukacyjn - Spłecznych i Szkleń Kim jesteśmy? Warszawskie Centrum Innwacji Edukacyjn-Spłecznych i Szkleń (WCIES) jest samrządwą placówką dsknalenia nauczycieli, instytucją

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Publicznych Nr 1, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 19, 83-400

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Publicznych Nr 1, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 19, 83-400 Kścierzyna: Zmiana spsbu użytkwania pmieszczenia mieszkalneg na pmieszczenie edukacyjne. Numer głszenia: 113855-2013; data zamieszczenia: 17.06.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - rbty budwlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Partner projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, Poznań T: F:

Partner projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, Poznań T: F: Plan Kmunikacji na temat prjektu samceny Urząd Gminy w Olszewie Brkach Olszew-Brki, marzec 2010 Partner prjektu F5 Knsulting Sp. z.. ul. Składwa 5, 61-897 Pznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

WARSZTATY EDUKACJI SPRAWOZDANIE

WARSZTATY EDUKACJI SPRAWOZDANIE WARSZTATY EDUKACJI MIĘDZYKULTUROWEJ DLA STUDENTEK I STUDENTÓW SPRAWOZDANIE Nardwa Agencja Prgramu Młdzież w działaniu raz Plsk-Niemiecka Współpraca Młdzieży przedstawiają raprt z drugiej edycji prjektu

Bardziej szczegółowo

Konkurs dotacyjny na wydarzenie edukacyjno informacyjne pn. Festiwal recyklingu w ramach kampanii Nowe prawo odpadowe nowy styl życia Dolnoślązaków.

Konkurs dotacyjny na wydarzenie edukacyjno informacyjne pn. Festiwal recyklingu w ramach kampanii Nowe prawo odpadowe nowy styl życia Dolnoślązaków. Knkurs dtacyjny na wydarzenie edukacyjn infrmacyjne pn. Festiwal recyklingu w ramach kampanii Nwe praw dpadwe nwy styl życia Dlnślązaków. 1. Cele i uzasadnienie: 1.1. Uzasadnienie knkursu: Regulamin Niska

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI KODEKS ETYKI UDZIELANIA FRANCZYZY

EUROPEJSKI KODEKS ETYKI UDZIELANIA FRANCZYZY EUROPEJSKI KODEKS ETYKI UDZIELANIA FRANCZYZY WSTĘP Eurpejska Federacja Franczyzy, EFF, zstała utwrzna 23 września 1972 r. Jej człnkami są krajwe stwarzyszenia franczyzwe lub federacje franczyzwe z terenu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Wyknanie usługi plegającej na rganizacji stacjnarnych szkleń zawdwych dla kadry

Bardziej szczegółowo

Szkolenie BIM dla menedżerów

Szkolenie BIM dla menedżerów DLA KOGO? Szklenie dedykwane jest dla sób krdynujących i zarządzających mdelami BIM w zakresie budwnictwa kubaturweg. Jeg zakres będzie również dpwiedni dla architektów, knstruktrów raz działów fertwania

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania działalności gospodarczej osób niepełnosprawnych

Źródła finansowania działalności gospodarczej osób niepełnosprawnych Źródła finanswania działalnści gspdarczej sób niepełnsprawnych Chcesz załżyć własną firmę? jesteś sbą niepełnsprawną? Nie wiesz, skąd wziąć fundusze na realizację przedsięwzięcia? Przeczytaj nasz pradnik!

Bardziej szczegółowo