Sprwozdanie z Akcji Pilotażowej oraz Strategia Śląskiego Klastra Dizajnu wizja, cele, projekty rozwojowe

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprwozdanie z Akcji Pilotażowej oraz Strategia Śląskiego Klastra Dizajnu wizja, cele, projekty rozwojowe"

Transkrypt

1 Sprwzdanie z Akcji Piltażwej raz Strategia Śląskieg Klastra Dizajnu wizja, cele, prjekty rzwjwe PL/ENG Reprt frm the C-Plus prject Pilt Actin and Silesia Design Cluster strategy - a visin, gals and develpment prjects Miejsce i dzie : Zamek Cieszyn Event & date: Cieszyn Castle W dniu 13 luteg 2013r. dbył się sptkanie warsztatwe Śląskieg Klastra Dizajnu w siedzibie animatra klastra Zamku. Celem sptkania był mówienie przez człnków klastra celów raz wizji rzwju, a także przedyskutwanie 5 prjektów tematycznych (wybranych w trakcie grudniweg sptkania). Spśród zaprpnwanych tematów wskazan 2-3 najciekawsze, wkół których klastrwicze będą współpracwad w 2013 i 2014 rku. W sptkaniu uczestniczył 20 sób (w tym 2 animatrów klastra) z 14 pdmitów skupinych wkół klastra (w tym jedna nwa firma zaintereswana przystąpieniem d ŚKD). On February 13, 2013 in Silesian Cluster f Design headquarters tk place implementatin f the last C-Plus prject Pilt Actin activity. Purpse f this event wrkshp meeting was t discuss amng members the cluster develpment gals and visin, and als discussin abut the five thematic prjects (selected during the December meeting). Amng prpsed tpics 2-3 were identified as the mst attractive in which implementatin cluster members will cperate in 2013 and 2014 year. In the meeting attended 20 participants (including 2 cluster animatrs) and 14 players gathered in the cluster envirnment (including ne new cmpany interested in jining the SKD). Harmngram sptkania / Meeting agenda Pwitanie przez Dyrektra Zamku / Welcme speech Directr f Cieszyn Castle Śląski Klaster Dizajnu wizja rzwju / Silesian Design Cluster develpment visin Aspiracje człnków klastra cele rzwjwe / Aspiratins f the cluster members - the develpment bjectives Przerwa na lunch / Lunch Plan działa na kres marzec 2013 czerwiec 2014, prjekty piltażwe / Actin Plan fr the perid March 2013-June 2014, pilt prjects Pdsumwanie i zakczenie / Summary and cnclusin Wystawa Klastra w Medilanie zespół rbczy / Cluster Exhibitin in Milan wrking team

2 Wizja rzwju / Visin f develpment Śląski Klaster Dizajnu jest młdą inicjatywą, która jej człnkwie ciągle szukają właściweg prfilu działalnści klastra. Wynika t z teg, iż są ni aktywni na różnych rynkach, a temat Dizajnu jest tematem hryzntalnym, pkrywającym wiele dziedzin gspdarki. Skutkuje t tym, iż ciężk będzie czekiwad ddlnych inicjatyw łączących szereg interesów indywidualnych klastrwiczów wkół wspólnych prjektów. Tym samym dczuwalna i knieczna jest ptrzeba inicjwania przez krdynatra prpzycji tematów widących, wkół których każdy z uczestników klastra mże włączyd swje kmpetencje i ferty prduktwe lub usługwe. Na tym tle, uczestnicy cenili wizję rzwju przez pryzmat następujących wyzwa. Silesian Cluster f Design is a yung initiative with members, which are still lking fr the apprpriate business prfile fr this cluster. The reasn is, due t the fact that they are active in different market fields, design issue is the hrizntal tpic cvering many areas f the ecnmy. The effect is lack f bttm-up initiatives linking individual interests f clusters members in cmmn prjects. Therefre, the sensible and necessary is the need t initiate by cluster crdinatr the prpsals f leading tpics in which cluster participants can share their skills and ffer prduct r service. In this field, the participants assessed the visin f develpment thrugh the prism f the fllwing challenges Śląski Klaster Dizajnu jest zgrmadzeniem pdmitów gspdarczych i instytucji składających się z różnrdnych pdmitów zindywidualizwanej percepcji rzwju. Śląski Klaster Dizajnu skupia swich uczestników przede wszystkim wkół działa miękkich takich jak szklenia, warsztaty, wystawy. Natmiast brak jest działa nastawinych na zysk, czyli działania Śląski Klaster Dizajnu jest zgrmadzeniem pdmitów gspdarczy i instytucji działających wkół kilku liderów wykrewanych wśród uczestników klastra. Śląski Klaster Dizajnu knsekwentnie rzwija dwa d trzech prjektów flagwych, w ramach których uczestnicy pracują nad knkretnymi działaniami bizneswymi. Pnadt aktywnych jest kilka mniejszych grup tematycznych krdynwanych przez liderów, które realizują działania będące dpwiedzią na knkretne ptrzeby rynkwe. Krdynatr klastra cykliczne wyknuje analizy rynku i definiuje ptencjalne Śląski Klaster Dizajnu jest zgrmadzeniem pdmitów gspdarczych i instytucji nastawinych na kreatywnśd i twartśd, skupiających się na knsumencie jutra, który czekuje jakściwych, zindywidualizwanych i

3 bizneswe. Dtychczaswe inicjatywy kczyły się na pzimie generwania pmysłów i dyskusji ptencjalnych ścieżkach rzwju. Jednak uczestnicy czekują działa bardziej peracyjnych, które będą mcniej ddziaływały na ich biznes. Silesian Design Cluster is assembly f ecnmic entities and institutins cnsisting f varius entities with individualized perceptin f develpment. Silesian Design Cluster mainly engaged its participants in sft actins implementatin, such as training, wrkshps and exhibitins. Hwever, there are n-prfit activities as, i.e, business peratins. Already implemented initiatives were fcused nly at generating ideas and discussin abut the ptential paths f develpment. Hwever, participants expect mre peratinal activities that will be strngly affected with their business. bszary współpracy, które są przedstawiane uczestnikm klastra na frum internetwym, a następnie realizwane w mniejszych grupach. Uczestnicy Śląskieg Klastra Dizajnu birą udział w wystawach w kraju i za granicą, tym samym pzycjnują się w ramach ich wspólnych kmpetencji na rynku. Silesian Design Cluster is assembly f ecnmic entities and institutins which are wrking in envirnment f several leaders created amng the participants in the cluster. Silesian Cluster f Design cnsistently develps frm tw t three flagship prjects, in which participants wrk n specific business peratins. In additin, there are several smaller fcus grups crdinated by the leaders that perfrm actins in respnse t specific market needs. Cluster crdinatr regularly perfrms market analysis and defines ptential areas f cperatin, which are presented t participants via cluster nline frum cluster, and then carried ut in small grups. Members f Silesian Design Cluster are invlved in the design exhibitins n natinal & internatinal level, what increase their cllective expertise in the market. eklgicznych rzwiąza zapewniających wyjątkwe wrażenia. Śląski Klaster Dizajnu jest silną marką rzpznawalną w Plsce i w Eurpie Śrdkwej. Silesian Design Cluster is assembly f ecnmic entities and institutins which are fcused n creativity and penness, "cnsumer f tmrrw" wh expects quality, persnalized and eclgical slutins fr a unique experience. Silesian Cluster f Design is strng brand already recgnized in Pland and Central Eurpe.

4 Kluczwe filary rzwju Śląskieg Klastra Dizajnu na lata / Key pillars f Silesian Design Cluster develpment in W kresie zgdnie z wizją rzwju klastra, pwstad pwinny dwie d trzy widące grupy tematyczne działające w bszarze internacjnalizacji działalnści bizneswej raz zarządzania prcesami rzwju nwych prduktów. In the perid in accrdance with the visin f the cluster develpment shuld ccur at least tw t three leading thematic grups wrking in the field f internatinalizatin f business prcess management and new prduct develpment. Dla bu filarów uczestnicy kreślili następujące zagadnienia: 1. Internacjnalizacja działalnści bizneswej: a. Skupienie się na rynkach Eurpy Śrdkwej (definicja tematu, strategia marketingwa, budżet); b. Uczestnictw klastra w wystawach i innych działaniach prmcyjnych za granicą; c. Nacisk na jakśd, nwe materiały, prjektwanie zgdnie z czekiwaniami klienta. 2. Zarządzanie prcesami rzwju nwych prduktów: a. Rzwój kmpetencji w zakresie ptymalizacji ksztów prcesu prjektwania, prttypwania i testwania; b. Zarządzanie relacjami z klientami; c. Wybór dwóch widących prjektów flagwych i realizacja ich w ramach grup tematycznych.

5 Tw pillars f participants which identified fllwing issues: 1. Internatinalizatin f business: a) Fcus n the markets f Central Eurpe (the definitin f the subject, marketing strategy, budget); b) Cluster Participatin in exhibitins and ther prmtinal activities abrad; c) Emphasis n quality, new materials, design accrding t the custmer's expectatins. 2. Management f new prduct develpment prcesses: a) Develpment f a cmpetence in the design prcess cst ptimizatin, prttyping and testing; b) Custmer Relatinship Management; c) Chice f tw majr flagships prjects and implements them in the framewrk f the thematic grups.

6 Strategia d rku / Strategy up till 31/12/2014 Klaster stawia przed sbą następujące cele rzwjwe d kca 2014 rku: 1. Uruchmienie trzech grup tematycznych, w ramach których dbywad się będą sptkania warsztatwe, szklenia i dradztw; 2. Plaswanie klastra na wybranych rynkach w Eurpie Śrdkwej pprzez uczestnictw w targach, wystawach i imprezach międzynardwych; 3. Rzszerzenie klastra nwych uczestników; 4. Wzmacnianie interakcji pmiędzy uczestnikami klastra i zarządzanie platfrmą d inicjwania wspólnych prjektów bizneswych. Pwyższe cele będą realizwane dzięki wykrzystaniu śrdków i zasbów przewidzianych w prjekt Śląski Klaster Dizajnu rzwój reginalnej kncentracji branż kreatywnych, któreg rzpczęcie planwane jest na 1 lipca 2013 rku. Cluster cre develpment gals by the end f 2014: 1. Establishing three thematic grups, in which frame will be held the wrkshps, training and cnsultancy; 2. Psitining cluster in selected markets f Central Eurpe thrugh participatin in trade fairs, exhibitins and internatinal events; 3. Cluster Extensin - New participants; 4. Strengthening interactin between the participants and managing the cluster platfrm t initiate jint business prjects These bjectives will be realized thanks t funds and resurces prvided fr the prject "Silesian Cluster f design - develpment f reginal cncentratin f creative industries," which is expected t start n 1 July 2013

7 Działania na kres / Activity fr perid W ramach prjektu Śląski Klaster Dizajnu rzwój reginalnej kncentracji branż kreatywnych przewidzian następujące działania: Seminaria tematyczne: Zarządzanie dizajnem, prjektwanie usług; Zarządzanie dizajnem, internacjnalizacja; Zarządzanie dizajnem, światwe trendy materiałwe, prduktwe i technlgiczne. As part f the "Silesian Cluster f design - develpment f reginal cncentratin f creative industries" will act as fllws: Thematic seminars: design management - design services design management - internatinalizatin design management - glbal trends in materials, prduct and technlgy Grupy tematyczne: 3 grupy tematyczne (3 sptkania warsztatwe) Dizajn i Recykling dla dzieci 65+/30m2+! Dzieck w ruchu Grups: 3 grups breaks (3 wrkshps) Design and Recycling fr kids 65 + / 30m2 +! Child in mtin

8 Prmcja: udział w targach krajwych i zagranicznych. Prmtin: participatin in natinal and internatinal fairs. Wzmacnianie współpracy między człnkami klastra raz jeg rzszerzenie nwe pdmity: Sptkanie indywidualne z animatrem klastra (audyty, identyfikacja ptencjału, kreślenie ptrzeb, brkerstw); Pkazywanie dbrych praktyk w mediach i na sptkaniach branżwych raz knferencjach; Cykliczne artykuły w mediach. Strengthening cperatin between members f the cluster and its extensin t new entities: Individual meeting with cluster animatr (audits, identificatin f ptential, identify needs, brkerage) Gd practice presentatin in the media, at the industry meetings and cnferences Cyclical media articles. W kresie krdynatr przewiduje wzmżną aktywnśd animatra klastra w budwaniu relacji bilateralnych między firmami raz między firmami i jednstkami naukwymi. Współpraca ta ma pmagad w zdefiniwaniu prjektów rzwjwych, które mgą uzyskad wsparcie w kresie w ramach knkursów śrdki eurpejskich raz Hryznt 2020 i inne międzynardwe prgramy współpracy. In the perid cluster crdinatr will increase the activity/invlvement f animatr in rder t increase bilateral relatins between cmpanies and between cmpanies and research units in the cluster. This cperatin will assist in defining develpment prjects that can be supprted in the perid frm UE grants, Hrizn 2020 and ther internatinal cperatin prgrams.

9 Ptencjalne prjekty flagwe / Initial Flagship Prjects Dizajn i Recykling dla dzieci / Design and recycling fr kids Uzasadnienie Świadmśd eklgiczna rśnie wśród młdeg pklenia. Kreatywnśd wśród młdzieży jest craz bardziej prmwana. Jedncześnie pjawiają się nwe przepisy prawne, które zmieniają spsób zagspdarwania dpadów kmunalnych. Prewencja w pierwszej klejnści i recykling w drugiej klejnści stanwid będą isttne zagadnienia w cdziennym życiu dzieci. Justificatin Envirnmental awareness is grwing amng the yung generatin. Creativity amng the yuth is increasingly prmted. At the same time, there are new laws that change the way f municipal waste management. Preventin in the first place and secndly, recycling, will becme an imprtant issue in the children day t day lives. Tytuł prjektu Dizajn i Recykling dla dzieci Prject tittle Design and recycling fr kids Opis prjektu Jak płączyd dizajn i recykling? Jak jedncześnie zwiększyd świadmśd wśród dzieci w zakresie dizajnu, wykrzystanych materiałów i recyklingu? Jak angażwad dzieci bardziej świadmie w prcesy wytwarzania, użytkwania i recyklingu prduktów? Grupa tematyczna będzie pracwad nad różnymi spsbami dtarcia d dzieci: internet, książki, materiały warsztatwe, zabawki edukacyjne. Prject descriptin Hw t cmbine design and recycling? As at the same time raise awareness amng children in the design, materials use and recycling? Hw t invlve mre aware children in the prcesses f prductin prducts utilizatin? Thematic Grup will wrk n different fields in rder t reach children: internet, bks, wrkshps, educatinal tys. Inicjatr Zamek Cieszyn; krdynatr grupy tematycznej: d ustalenia *pdmit/sba wybrana wśród człnków klastra+ Initiatr Cieszyn Castle, crdinatr f the thematic grups: TBD [entity / persn elected amng the members f the cluster]

10 Harmngram Agenda Marzec 2013 Zadanie / Task Wysłanie zapytania d człnków klastra z prśbą wyrażenie gtwści d pracy w grupie tematycznej Dizajn i Recykling dla dzieci Wyknanie analizy rynkwej i przygtwanie fact sheet Generwanie katalgu zagadnie z wykrzystaniem frum internetweg March 2013 Kwiecie 2013 April 2013 Inviting cluster members t express their readiness t wrk in the thematic grup "Design and Recycling fr Kids" Implementatin f market analysis and the preparatin f the "fact sheet" Generating a catalg f issues using nline frum Zrganizwanie sptkania grupy tematycznej w celu generwania pmysłów Organise thematic grup meetings t generate ideas. Kwiecie - czerwiec 2013 Praca indywidualna i grupwa nad nwymi rzwiązaniami Sptkanie grupy tematycznej (maj 2013) w celu wypracwania zintegrwanej kncepcji Praca przygtwawcza związana z budżetem dla realizacji wybranych inicjatyw (strna www, książka, materiały warsztatwe, zabawki edukacyjne) April June 2013 Wrzesiegrudzie 2013 Individual and grup wrk at new slutins Thematic grup meeting (May 2013) in rder t develp an integrated cncept Initial wrk related t the budget fr the implementatin f selected initiatives (website, bk, wrkshp materials, educatinal tys Uruchmienie prdukcji pierwszej serii wyrbów Testwanie wyrbów wśród wybranej grupy dcelwej Przygtwanie planu działa na 2014r., w tym planu marketingweg September- December 2013 Prductin start f the prduct first series Prduct testing amng select target grup Develping an Actin Plan fr 2014., including marketing plan

11 Dzieck w ruchu / Child in Mtin Uzasadnienie Kilkaset tysięcy dzieci w Plsce i kilka milinów dzieci w Unii Eurpejskiej wędruje między mieszkaniami p rzwdzie rdziców. Inne dzieci z klei mieszkają tymczasw u innych człnków rdzinny z uwagi na sytuację zawdwą rdziców. Niektóre dzieci przebywają dłuższy czas w szpitalach. W każdym z tych śrdwisk dzieck ma praw mied swój własny azyl, w którym mże się dnaleźd, dczuwad bezpieczestw i mied blisk siebie t, c kształci jeg tżsamśd. Mżna się zatem zastanawiad się, które przedmity pzwlą dziecim łatw się przemieścid i zachwad tę indywidualnśd. Justificatin Tytuł prjektu Prject tittle Opis prjektu Hundreds f thusands f children in Pland and several millin children in the Eurpean Unin travels frm huse t huse after the divrce f parents. There are als thers children s which are living temprarily with ther family members because f their parents wrk situatin. Sme children are staying lnger in the hspital. In each f these envirnments, the child has the right t have its wn asylum, which can be fund, feel safe and be clse t each ther and which educates its identity. Yu may wnder, therefre, which things will be easy fr children t mve and maintain their individuality. Dzieck w ruchu Child in Mtin Grupa tematyczna Dzieck w ruchu będzie pracwad nad pmysłami i prduktami, które dpwiadają na ptrzeby dzieci, które regularnie wędrują między różnymi lkalizacjami. Czy w ramach tej grupy pwstaje składajnik, w swim rdzaju wielfunkcyjny biekt, który w spsób kmpaktwy pzwli dziecim zabrad ze sbą t, c najważniejsze? Czy też wypracwane będą nwe gadżety, prdukty lub usługi, które umżliwiają dziecim byd sbą, gdzieklwiek się znajdują? Prject descr. Inicjatr Initiatr Thematic grup "Children n the mve" will wrk n ideas and prducts that meet the needs f children wh regularly migrate between different lcatins. In the cntext f this grup frmed "składajnik" f its kind multi-purpse facility, which prvides a cmpact will bring children the mst imprtant thing? Or they develped new gadgets, prducts r services that allw children t be themselves, wherever they are? Zamek Cieszyn; krdynatr grupy tematycznej: d ustalenia *pdmit/sba wybrana wśród człnków klastra+ Cieszyn Castle, crdinatr f the thematic grups: TBD [entity / persn elected amng the members f the cluster]

12 Harmngram Agenda Marzec 2013 Zadanie / Task Wysłanie zapytania d człnków klastra z prśbą wyrażenie gtwści d pracy w grupie tematycznej Dzieck w ruchu Wyknanie analizy rynkwej i przygtwanie fact sheet Generwanie katalgu zagadnie z wykrzystaniem frum internetweg March 2013 Kwiecie 2013 April 2013 Czerwiec-listpad 2013 Sending queries t the cluster members t express their readiness t wrk in the thematic grup "Children n the mve" Implementatin f market analysis and the preparatin f the "fact sheet" Generating a catalg f issues using nline frum Zrganizwanie sptkania grupy tematycznej w celu generwania pmysłów na knkretne rzwiązania dla dzieci Organise thematic grup meetings t generate cncrete ideas/slutins fr children Praca indywidualna i grupwa nad nwymi rzwiązaniami Pwłanie kmitetu rganizacyjneg knferencji Dzieck w ruchu, przygtwanie knferencji Sptkanie grupy tematycznej (wrzesie 2013) w celu przedstawienia ptencjalnych rzwiąza i kncepcji June-Nv.2013 Listpad 2013 Individual and grup wrk n new slutins Appintment f the rganizing cmmittee f the cnference "Children n the mve", the preparatin f the cnference Thematic Grup Meeting (September 2013) in rder t present ptential slutins and appraches Knferencja Dzieck w Ruchu Knkurs na prdukt rku Dzieck w Ruchu Nvember 2013 Grudzie 2013 December Cnference "Children n the Mve" - Cmpetitin fr the Prduct f the Year "Children n the Mve" Sptkanie ewaluacyjne grupy tematycznej Przygtwanie planu działa na 2014r. Evaluatin Meeting thematic grup Develping an actin plan fr 2014.

13 65+/30m 2 +! Uzasadnienie Prces starzenia się spłeczestwa pwduje, iż craz więcej sób żyje w warunkach niedstswanych d swich mżliwści. Z jednej strny sby pwyżej 65 rku życia mieszkają w dużych dmach i nie mają na razie alternatywy, aby wyprwadzid się d mniejszych mieszka wygdniejszych dla nich. Z drugiej strny sby, które mają dpwiednie mieszkanie, częst nie mają dstswanych d ich ptrzeb mebli lub narzędzi pmcniczych. Justificatin Tytuł prjektu Prject title Opis prjektu The prcess f aging causes that mre and mre peple live in cnditins unsuited t their abilities. On the ne hand peple ver the age f 65 live in big huses and have n alternative at the mment t mve t smaller hmes, prbably mre cmfrtable fr them. On the ther hand, thse wh have adequate husing ften dn t have furniture r tls adequate t their needs. 65+/30m2+! Grupa tematyczna 65+/30m2+! będzie pracwad nad pmysłami i prduktami, które dpwiadają na ptrzeby sób pwyżej 65 rku życia. Pierwsza inicjatywa dtyczyd będzie wypsażenia wnętrz wraz z niezbędnymi narzędziami pmcniczymi dla mieszkania pwierzchni 30-50m2. Prject descriptin Inicjatr Initiatr Thematic grup "65 + / 30m2 +" will wrk n ideas and prducts that meet the needs f peple ver 65 years.. The first initiative will be fcus n interir design tgether with the necessary, supprting tls fr flats with 30-50m2 area Zamek Cieszyn; krdynatr grupy tematycznej: d ustalenia *pdmit/sba wybrana wśród człnków klastra+ Cieszyn Castle, crdinatr f the thematic grups: TBD [entity / persn elected amng the members f the cluster]

14 Harmngram Agenda Marzec 2013 Zadanie/Task Wysłanie zapytania d człnków klastra z prśbą wyrażenie gtwści d pracy w grupie tematycznej 65+/30m2+! Wyknanie analizy rynkwej i przygtwanie fact sheet Generwanie katalgu zagadnie z wykrzystaniem frum internetweg March 2013 Maj 2013 May 2013 Czerwieclistpad 2013 Invitatin fr cluster members t becme a member f the thematic grup "65 + / 30m2 +!" Implementatin f market analysis and the preparatin f the "fact sheet Generating a catalg f issues using nline frum Zrganizwanie sptkania grupy tematycznej w celu generwania pmysłów na knkretne rzwiązania dla mieszkania pwierzchni 30-50m2. Organizatin f thematic grup meeting generatin f ideas and slutins fr flats with 30-50m2 flrage Praca indywidualna i grupwa nad nwymi rzwiązaniami Sptkanie grupy tematycznej (wrzesie 2013) w celu wypracwania zintegrwanej kncepcji Praca przygtwawcza związana z rganizwaniem knferencji praswej w październiku Knferencja praswa pdczas której zaprezentwana zstanie kncepcja mieszkania dla sób starszych June-Nvember 2013 Listpadgrudzie 2013 Nvember- December 2013 Individual and grups wrk t develp new slutins Thematic Grup Meeting (September 2013) in rder t develp an integrated cncept Organizing a press cnference in Octber 2013 Press cnference - presentatin f the cncept f friendly- flat fr the elderly peple Sptkanie ewaluacyjne grupy tematycznej Przygtwanie planu działa na 2014r., w tym planu marketingweg dtycząceg spsbu kmercjalizacji kncepcji mieszkania dla sób starszych Thematic grup evaluatin meting Preparatin f Actin Plan fr 2014 year including marketing strategy.

Workshop. Monitored Natural Attenuation (MNA) Using the Self Cleaning Capacity of Nature

Workshop. Monitored Natural Attenuation (MNA) Using the Self Cleaning Capacity of Nature Wrkshp Mnitred Natural Attenuatin (MNA) Using the Self Cleaning Capacity f Nature Cracw, Octber 27/28, 2009 Qubus Htel, ul. Nadwiślańska 6, 30-527 Kraków Prceedings Spnsred and rganized by: Under Patrnage

Bardziej szczegółowo

Ocena potencjału zachodniopomorskich uczelni pod względem zaspokojenia popytu przedsiębiorców na badania związane z inteligentnymi specjalizacjami

Ocena potencjału zachodniopomorskich uczelni pod względem zaspokojenia popytu przedsiębiorców na badania związane z inteligentnymi specjalizacjami Ocena ptencjału zachdnipmrskich uczelni pd względem zaspkjenia ppytu przedsiębirców na badania związane z inteligentnymi specjalizacjami Luk Palmen, Marcin Barn, Jacek Drżdżal Anna Dmwska Katwice, marzec

Bardziej szczegółowo

Komunikat R. 8: 2010, nr 45 (297) poniedziałek, 13 grudnia 2010 roku

Komunikat R. 8: 2010, nr 45 (297) poniedziałek, 13 grudnia 2010 roku Kmunikat R. 8: 2010, nr 45 (297) pniedziałek, 13 grudnia 2010 rku Zapraszam d dwiedzenia blgów, aktualizwanych w zasadzie cdziennie, Twój Wjciech, redaktr, Wjciech.Rzwadwski@gmail.cm Bieżące infrmacje

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK KLASTRY I REGIONALNE SIECI WSPÓŁPRACY

PRZEWODNIK KLASTRY I REGIONALNE SIECI WSPÓŁPRACY PRZEWODNIK KLASTRY I REGIONALNE SIECI WSPÓŁPRACY Dkument realizwany w ramach Prjektu pn. Wprwadzenie d ferty INVEST - PARK DEVELOPMENT Sp. z.. kmplekswej usługi dradczej świadcznej na rzecz pdmitów sektra

Bardziej szczegółowo

Strategia wdraŝania projektu Broker innowacji jako narzędzie efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski

Strategia wdraŝania projektu Broker innowacji jako narzędzie efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski Strategia wdraŝania prjektu Brker innwacji jak narzędzie efektywneg rzwju systemu nwczesnej gspdarki Małplski Opracwanie dr Janusz Fudaliński Kraków, maj 2011 Urząd Marszałkwski Wjewództwa Małplskieg ul.

Bardziej szczegółowo

Konfraternia Turystyczna

Konfraternia Turystyczna ISSN 2082-8454 Knfraternia Turystyczna Tygdnik Wyższej Szkły Organizacji Turystyki i Htelarstwa R.9: 2011, nr 30 (327) 29 sierpnia 2011 rku Zapraszam na strnę Knfraterni Turystycznej na Facebku: http://www.facebk.cm/pages/knfraternia-turystyczna/174569065948556?sk=wall

Bardziej szczegółowo

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Badanie współfinanswane ze śrdków Unii Eurpejskiej pchdzących z Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg w ramach prgramu INTERREG IVC RAPORT z badania rynku funduszy kapitału zalążkweg raz funduszy venture

Bardziej szczegółowo

Warunki ogólne General Terms

Warunki ogólne General Terms Warunki gólne General Terms Uwaga: zawarte w niniejszym dkumencie tłumaczenie zstał zamieszczne wyłącznie z myślą wygdzie Klienta i w przypadku jakiegklwiek knfliktu pmiędzy wersją angielską a tłumaczeniem

Bardziej szczegółowo

Warunki ogólne General Terms

Warunki ogólne General Terms Warunki gólne General Terms Uwaga: zawarte w niniejszym dkumencie tłumaczenie zstał zamieszczne wyłącznie z myślą wygdzie Klienta i w przypadku jakiegklwiek knfliktu pmiędzy wersją angielską a tłumaczeniem

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNOŚĆ A SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU WŚRÓD NAJWIĘKSZYCH PRZEDSIĘBIORSTW

INNOWACYJNOŚĆ A SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU WŚRÓD NAJWIĘKSZYCH PRZEDSIĘBIORSTW INNOWACYJNOŚĆ A SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU WŚRÓD NAJWIĘKSZYCH PRZEDSIĘBIORSTW R A P O R T Przygtwany dla: Autr: Anna Lesik, Maciej Brysiak 1 INFORMACJE O BADANIU CEL BADANIA METODOLOGIA TECHNIKA

Bardziej szczegółowo

Warunki ogólne General Terms

Warunki ogólne General Terms Uwaga: zawarte w niniejszym dkumencie tłumaczenie zstał zamieszczne wyłącznie z myślą wygdzie Klienta i w przypadku jakiegklwiek knfliktu pmiędzy wersją angielską a tłumaczeniem pierwszeństw ma zawsze

Bardziej szczegółowo

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa Prgram Zintegrwanej Infrmatyzacji Państwa Warszawa, Marzec 2013 Ministerstw Administracji i Cyfryzacji SPIS TREŚCI Wstęp... 4 1. Nwe pdejście d infrmatyzacji państwa infrmatyzacja zintegrwana... 5 2. Wyzwania

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Prgramwanie perspektywy finanswej na lata 2014-2020 21 maja 2014 r. Prgramwanie perspektywy finanswej 2014-2020 - Umwa Partnerstwa - Ministerstw Infrastruktury i Rzwju SPIS TREŚCI 1 ROZWIĄZANIA ZAPEWNIAJĄCE

Bardziej szczegółowo

Konfraternia Turystyczna

Konfraternia Turystyczna ISSN 2082-8454 Knfraternia Turystyczna Tygdnik Wyższej Szkły Organizacji Turystyki i Htelarstwa R.9: 2011, nr 33 (330) 19 września 2011 rku Zapraszam na strnę Knfraterni Turystycznej na Facebku: http://www.facebk.cm/pages/knfraternia-turystyczna/174569065948556?sk=wall

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gdańska do roku 2015

Strategia Rozwoju Gdańska do roku 2015 Strategia Rzwju Gdańska d rku 2015 Opracwanie dkumentu Kmitet ds. aktualizacji Strategii Rzwju Gdańska i mnitrwania prgramów peracyjnych pd kierwnictwem Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamwicza i Zastępcy

Bardziej szczegółowo

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym Instytut Meterlgii i Gspdarki Wdnej Państwwy Instytut Badawczy Plan realizacji Prjektu ISOK zgdnie z metdyką ustalną z Zamawiającym Dkumentacja Inicjująca Prjekt \ KPMG Advisry Spółka z graniczną dpwiedzialnścią

Bardziej szczegółowo

E-Lementarz. Pilotaż Programu. Cyfrowa Szkoła. Podsumowanie

E-Lementarz. Pilotaż Programu. Cyfrowa Szkoła. Podsumowanie E-Lementarz Piltaż Prgramu Cyfrwa Szkła 2011 2012 rk Pdsumwanie Innwacyjna Edukacja SPIS TREŚCI: SŁOWO WSTĘPNE str. 3 KONCEPCJA str. 7 CEL str. 8 METODOLOGIA str. 10 PATRONAT str. 12 PARTNERZY str. 13

Bardziej szczegółowo

Podręcznik systemu programowania i wdrażania programów operacyjnych 2014-2020

Podręcznik systemu programowania i wdrażania programów operacyjnych 2014-2020 Pdręcznik systemu prgramwania i wdrażania prgramów peracyjnych 2014-2020 MRR, Luty 2012 Wprwadzenie Niniejszy pdręcznik zawiera pdstawwe wskazówki nt. prgramwania i wdrażania przyszłej edycji plityki spójnści,

Bardziej szczegółowo

Coaching wzajemny Sesje coachingowe świadczone sobie nawzajem przez uczestników Szkół w Akademii TROP.

Coaching wzajemny Sesje coachingowe świadczone sobie nawzajem przez uczestników Szkół w Akademii TROP. Słwniczek SWAT: Akademia TROP Szkły Grupy TROP, pcząwszy d Szkły Trenerów Biznesu, Szkły Cachów, Mderatrów Zmiany Kulturwej, Mediatrów, Liderów i Animatrów w Sieci, Ewaluatrów na seminariach dtyczących

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI Bielskiej Wyższej Szkoły im. Józefa Tyszkiewicza

KSIĘGA JAKOŚCI Bielskiej Wyższej Szkoły im. Józefa Tyszkiewicza KSIĘGA JAKOŚCI Bielskiej Wyższej Szkły im. Józefa Tyszkiewicza Księga jakści zstała zatwierdzna decyzją Rektra dnia 1.10.2014r 0 2 S t r n a 0Człwiek najlepsza inwestycja 00 Człweik WPROWADZENIE W trsce

Bardziej szczegółowo

WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W AM WROCŁAW

WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W AM WROCŁAW WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W AM WROCŁAW W nawiązaniu d artykułu "Nasza drga d ISO 9001", który ukazał się w numerze 8(57) Gazety Uczelnianej w maju 2001 r. pragnę przedstawić kilka faktów związanych

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO_IG/8.2/13/02 BIZNES PLAN dla Wniskdawców ubiegających się dfinanswanie prjektu w ramach Prgramu Operacyjneg Innwacyjna Gspdarka Prirytet 8: Spłeczeństw infrmacyjne zwiększanie innwacyjnści gspdarki

Bardziej szczegółowo

Komunikat R. 8: 2010, nr 10 (253) poniedziałek, 8 marca 2010 roku

Komunikat R. 8: 2010, nr 10 (253) poniedziałek, 8 marca 2010 roku Kmunikat R. 8: 2010, nr 10 (253) pniedziałek, 8 marca 2010 rku Zapraszam d dwiedzin blgów, aktualizwanych w zasadzie cdziennie, Twój Wjciech, redaktr, Wjciech.Rzwadwski@gmail.cm Bieżące infrmacje Knfraterni

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość wiejska

Przedsiębiorczość wiejska Nr 1/2012 Przedsiębirczść wiejska e-biuletyn W numerze: Zdarzył się w CDR Planwane szklenia Praw i pdatki WPR a przedsiębirczśd Scjlgia i psychlgia w przedsiębirczści Przedsiębirczśd wiadmści rżne Ciekawe

Bardziej szczegółowo

Cykl spotkań prezentujących rezultaty projektu na wdrożenie CSR

Cykl spotkań prezentujących rezultaty projektu na wdrożenie CSR Cykl sptkań prezentujących rezultaty prjektu na wdrżenie CSR Centrum Kperacji Recyklingu nt fr prfit system sp. z.. realizuje prjekt Centrum Kperacji Recyklingu nt fr prfit system spłecznie dpwiedzialnym

Bardziej szczegółowo

Komunikat R. 8: 2010, nr 42 (294) poniedziałek, 22 listopada 2010 roku. KONFERENCJE NAUKOWE i BRANŻOWE z a p o w i e d z i

Komunikat R. 8: 2010, nr 42 (294) poniedziałek, 22 listopada 2010 roku. KONFERENCJE NAUKOWE i BRANŻOWE z a p o w i e d z i Kmunikat R. 8: 2010, nr 42 (294) pniedziałek, 22 listpada 2010 rku Zapraszam d dwiedzenia blgów, aktualizwanych w zasadzie cdziennie, Twój Wjciech, redaktr, Wjciech.Rzwadwski@gmail.cm Bieżące infrmacje

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr 208/XXVIII/12 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 25 września 2012 r. Z Strategia rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej na lata 2013-2020

Załącznik do uchwały nr 208/XXVIII/12 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 25 września 2012 r. Z Strategia rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej na lata 2013-2020 Załącznik d uchwały nr 208/XXVIII/12 Rady Gminy Nwa Ruda z dnia 25 września 2012 r. Z Strategia rzwju Aglmeracji Wałbrzyskiej na lata 2013-2020 5 wrzesień 2012 Spis treści Spis treści...2 I. Wprwadzenie...4

Bardziej szczegółowo

Komunikat R. 8: 2010, nr 44 (296) poniedziałek, 6 grudnia 2010 roku. KONFERENCJE NAUKOWE i BRANŻOWE z a p o w i e d z i

Komunikat R. 8: 2010, nr 44 (296) poniedziałek, 6 grudnia 2010 roku. KONFERENCJE NAUKOWE i BRANŻOWE z a p o w i e d z i Kmunikat R. 8: 2010, nr 44 (296) pniedziałek, 6 grudnia 2010 rku Zapraszam d dwiedzenia blgów, aktualizwanych w zasadzie cdziennie, Twój Wjciech, redaktr, Wjciech.Rzwadwski@gmail.cm Bieżące infrmacje Knfraterni

Bardziej szczegółowo

Komunikat R. 8: 2010, nr 29 (271) poniedziałek, 19 lipca 2010 roku. KONFERENCJE NAUKOWE i BRANŻOWE z a p r o s z e n i a

Komunikat R. 8: 2010, nr 29 (271) poniedziałek, 19 lipca 2010 roku. KONFERENCJE NAUKOWE i BRANŻOWE z a p r o s z e n i a Kmunikat R. 8: 2010, nr 29 (271) pniedziałek, 19 lipca 2010 rku Zapraszam d dwiedzin blgów, aktualizwanych w zasadzie cdziennie, Twój Wjciech, redaktr, Wjciech.Rzwadwski@gmail.cm Bieżące infrmacje Knfraterni

Bardziej szczegółowo