Innowacyjność w małych firmach propozycja modelu dojrzewania do zarządzania innowacjami

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Innowacyjność w małych firmach propozycja modelu dojrzewania do zarządzania innowacjami"

Transkrypt

1 Artykuł pochodzi z publikacji: Czowiek i organizacja XXI wieku, (Red.) W. Harasim, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2013 Innowacyjność w małych firmach propozycja modelu dojrzewania do zarządzania innowacjami Aleksandra Zaleśna Abstrakt W niniejszym opracowaniu omówiono istotę przedsiębiorstwa innowacyjnego, wskazano przyczyny niskiej innowacyjności przedsiębiorstw sektora MSP, wyszczególniono determinanty innowacyjności przedsiębiorstwa oraz bariery na tej drodze, a ponadto przedstawiono model dojrzałości przedsiębiorstwa do zarządzania innowacjami. słowa kluczowe: innowacja, determinanty innowacyjności, zarządzanie wiedzą Innovation in small business - the maturation of innovation management model - Abstract The article is about innovations in small and medium-sized enterprises. There are antecendents and barriers to innovation mentioned. The phases of innovation capability development are discussed. keywords: innovation, determinants of innovation, knowledge management 44

2 1. Wstęp Celem niniejszego opracowania jest wskazanie i zestawienie czynników determinujących innowacyjność firm z sektora MSP z wynikami badań (różnych autorów) na ich temat. Miało to na celu ukazanie, iż w praktyce determinanty innowacyjności występują, lecz nie tak powszechnie, a ponadto ich oddziaływanie jest niewielkie. Na tym tle przedstawiona jest koncepcja modelu pięciu etapów dojrzewania przedsiębiorstwa do zarządzania innowacjami. 2. Poziom innowacyjności firm z sektora MSP Istnieje wiele definicji innowacji. Trudno jest ująć w jednej definicji złożoność tej problematyki. Wyróżnia się innowacje ciągłe i nieciągłe, innowacje pionierskie i naśladowcze, radykalne i stopniowe. 1 W Podręczniku Oslo wyróżniono cztery typy innowacji: produktowe, procesowe, organizacyjne i marketingowe. 2 Klasyfikacja ta została zastosowana przez GUS w prowadzeniu statystyki dotyczącej działalności innowacyjnej przedsiębiorstw. 3 Na podstawie przeglądu literatury Janasz i Kozioł wyróżnili dwa podejścia do rozumienia innowacji. 4 W pierwszym ujęciu zwraca się uwagę na rzeczowy charakter innowacji innowacja to rezultat w postaci nowych wyrobów lub świadczonych usług, organizacji procesu produkcji. W drugim ujęciu ujęciu czynnościowym innowację traktuje się jako proces obejmujący tworzenie, projektowanie, realizację i adaptację innowacji. Należy jednak zwracać uwagę na oba aspekty jednocześnie. Trudno jest mówić o powstawaniu nowych produktów, czy usług bez istnienia procesu innowacyjnego, zarówno jednostkowego, jak i organizacyjnego. Jest to zgodne z poglądem P.F. Druckera, który twierdził, że niezbędny jest skoordynowany, systematyczny, 1 Por. P. Niedzielski, K. Łobacz, Istota współczesnych innowacji specyfika, kierunki, trendy, [w:] J. Perenc, J. Hołub-Iwan (red. nauk.), Innowacje w rozwijaniu konkurencyjności firm. Znaczenie, wsparcie, przykłady zastosowań, C.H. Beck, Warszawa 2011, s Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa 2008, s. 36 i 49 3 Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach , GUS, Urząd Statystyczny w Szczecinie, Warszawa 2012, s. 19, 34 i 42 4 W. Janasz, K. Kozioł, Determinanty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2007, s

3 zorganizowany oraz celowy sposób działania, oparty na stosunkowo prostych zasadach postępowania, umożliwiający w racjonalny i powtarzalny sposób przekształcanie pomysłu w innowację. 5 Przedsiębiorstwo innowacyjne według A. Jasińskiego charakteryzuje się tym, że 6 : prowadzi prace badawczo-rozwojowe w szerokim zakresie i przeznacza wysokie nakłady na tę działalność, systematycznie wdraża nowe rozwiązania naukowo-techniczne, stale wprowadza innowacje na rynek, a także posiada duży udział nowych produktów i usług w sprzedaży ogółem. Trzeba jednak stwierdzić, że powyższa charakterystyka nie odnosi się całkowicie do przedsiębiorstw mikro- i małej wielkości, zwłaszcza ze względu na to, że przedsiębiorstwa tego rodzaju nie dysponują środkami na działalność badawczo-rozwojową. Niemniej jednak warto dążyć do tego, aby i przedsiębiorstwa z sektora MSP cechowała innowacyjność. Można tu przyjąć określenie A. Pomykalskiego, według którego Innowacyjność to zdolność organizacji do stałego poszukiwania, wdrażania i upowszechniania innowacji. 7 Wysiłek związany z tworzeniem i wdrażaniem innowacji może podjąć każda firma, niezależnie od jej wielkości. Przedsiębiorstwa małej i średniej wielkości mogą posiadać przewagę nad dużymi przedsiębiorstwami wynikającą z: szybkiej reakcji na zagrożenia i szanse pojawiające się w otoczeniu, efektywną komunikację i interaktywnego stylu kierowania. 8 Istnieją jednak bariery, które ograniczają rozwój tych przedsiębiorstw. Wymienić należy tu: ograniczone zasoby, niemożność rozłożenia ryzyka na portfolio nowych produktów, trudność w wejściu na nowe rynki. Firmy z sektora MSP należą do mało innowacyjnych. 9 Ściślej rzecz biorąc, skłonność do innowacji jest pozytywnie skorelowana 5 P.F. Drucker, Natchnienie i fart czyli innowacja i przedsiębiorczość, Studio EMKA, Warszawa 2004, s A.H. Jasiński, Innowacje i polityka innowacyjna, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 1997, s A. Pomykalski, Innowacje, Politechnika Łódzka, Łódź 2001, s H. Olander, P. Hurmelinna-Laukkanen, What s small size got to do with it? Protection of intellectual assets in SMEs, International Journal of Innovation Management, Vol. 13, Nr 3, 2009, s A. Żołnierski, Potencjał innowacyjny polskich małych i średniej wielkości przedsiębiorstw, PARP, Warszawa

4 z wielkością firmy; średniej wielkości firmy częściej wprowadzają innowacje niż mikro i małe przedsiębiorstwa. 10 Generalnie jednak poziom innowacyjności w porównaniu do dużych przedsiębiorstw jest niski. Zakup nowoczesnych technologii może być poza zasięgiem firmy, ale to nie oznacza, że firmę nie stać na innowacyjność. Małe i średnie przedsiębiorstwa, prowadzące działalność handlowo-usługową, mogą wprowadzać innowacje nietechnologiczne, czyli innowacje marketingowe i organizacyjne. 11 Do pomiaru aktywności innowacyjnej przedsiębiorstwa L. Berliński proponuje zastosowanie logitowego wielokryterialnego modelu ekonometrycznego. Logitowy model aktywności i skuteczności strategii innowacyjnych ma pomóc m.in. w ocenie przedsiębiorstwa w omawianym obszarze. 12 Jednakże zdaniem autorki niniejszego opracowania należy krytycznie podejść do tego modelu. Uwzględnia on czternaście rodzajów innowacji. Tymczasem jak pokazują wyniki badań B. Bojewskiej 13, przeprowadzone na grupie 300 przedsiębiorstw z 10 województw Polski, do rzadkości należą małe i średnie przedsiębiorstwa, które wprowadzają tak wiele innowacji. Zazwyczaj wprowadzają one jedną, dwie a nawet trzy innowacje. Niewielki jest odsetek małych i średnich przedsiębiorstw, które wprowadzają innowacje przykładowo w ośmiu obszarach. Wyniki tych badań przedstawia tabela nr 1. Z badań Plawgo i Korneckiego wynika, że innowacje najczęściej stanowią nowość w skali firmy (46,2% ogółu badanych podmiotów z sektora MSP), rzadziej zaś są nowością w skali krajowej (23,5%), czy też w skali europejskiej i światowej (2,4%). 14 Nie mogą one prowadzić zatem do istotnej poprawy pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa. 10 B. Plawgo, J. Kornecki, Wykształcenie pracowników a pozycja konkurencyjna przedsiębiorstw, PARP, Warszawa 2010, s M. Wojtkiewicz, Wdrażanie innowacji nietechnologicznych w sektorze MSP w Polsce, [w:] J. Perenc, J. Hołub-Iwan (red. nauk.), Innowacje w rozwijaniu konkurencyjności firm. Znaczenie, wsparcie, przykłady zastosowań, C.H. Beck, Warszawa 2011, s. 220 i L. Berliński, Projektowanie i ocena strategii innowacyjnych. Inżynieria strategii przedsiębiorstwa, AJG OPO, Bydgoszcz 2003, s B. Bojewska, Zarządzanie innowacjami jako źródło przedsiębiorczości małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, Monografie i Opracowania Nr 564, SGH, Warszawa 2009, s B. Plawgo, J. Kornecki, Wykształcenie pracowników a pozycja konkurencyjna przedsiębiorstw, PARP, Warszawa 2010, s. 107 i

5 Tab. 1. Ilość wprowadzonych innowacji w przedsiębiorstwach z sektora MSP (w %) Nie wprowadzono innowacji Wprowadzono 1-3 innowacje Wprowadzono 4-10 innowacji Wprowadzono ponad 10 innowacji Rok Rok Rok Źródło: B. Bojewska, Zarządzanie innowacjami jako źródło przedsiębiorczości małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, Monografie i Opracowania Nr 564, SGH, Warszawa 2009, s Determinanty innowacyjności firmy Nie każde małe przedsiębiorstwo będzie innowacyjne. Wiele zależy tu od ambicji i aspiracji właścicieli firm, jak i menedżerów zatrudnionych do zarządzania małą firmą. Z modelu cyklu życia organizacji, proponowanym przez Churchilla i Lewis 15, wynika iż na pewnym etapie rozwoju właściciel podejmuje decyzję o utrzymaniu stanu istniejącego, bądź też podejmuje decyzję o ekspansji firmy, jej dalszym rozwoju (w omawianym modelu jest to trzeci etap, określany jako sukces ). W tym pierwszym przypadku właściciel jest zadowolony z osiągniętego stanu rzeczy i może podjąć decyzję o wycofaniu się z kierowania firmą, powierzając to zadanie wynajętym menedżerom. Ich celem staje się utrzymanie status quo. 16 I właśnie w takiej firmie rzadko powstają innowacje. Kolejnym powodem niskiego poziomu innowacyjności wśród małych firm może być to, iż dla części właścicieli prowadzenie firmy jest zajęciem ubocznym. Stanowi ono dodatkowe źródło dochodów. Z badań przeprowadzonych w 2009 r. na grupie 143 przedsiębiorstw w regionie łomżyńskim wynika, iż dla 41% właścicieli firm korzyści finansowe z prowadzenia firmy stanowią do 25% ich dochodów ogółem. 17 To spory odsetek. Właściciele tych firm osiągają dochody 15 Model ten charakteryzuje cykl życia małej firmy, zob. N.C. Churchill, V.L. Lewis, The five stages of small business growth, Harvard Business Review, may june N.C. Churchill, V.L. Lewis, The five stages of small business growth, Harvard Business Review, may june 1983, s K. Leszczewska, A. Zaleśna, E. Szleszyńska, Kapitał ludzki w mikroprzedsiębiorstwach wyniki badań w województwie podlaskim, [w:] Z. Piotrowski (red.), Kapitał ludzki w sektorze mikroprzedsiębiorstw w regionie łomżyńskim, Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego w Łomży, Łomża 2009, s

6 z innych źródeł. Należy zatem sądzić, iż nie poświęcają oni w pełni uwagi dla rozwoju firmy. Jako przyczynę niskiej innowacyjności można również wymienić niedostrzeganie przez właścicieli firm okazji i bodźców do innowacji. Zdaniem niektórych przedsiębiorców nie ma powodów, by wprowadzać innowacje w ich firmach. Tak wynika z badań A. Żołnierskiego. Część respondentów stwierdziła, że specyfika rynku nie wymaga ponoszenia nakładów na innowacje. 18 Powyższe przyczyny nie mają charakteru barier (trudności), jakie napotykają właściciele firm na drodze innowacyjności. Są to jedynie opisy sytuacji dające pogląd na to, dlaczego są przedsiębiorcy, którzy nie podejmują żadnego wysiłku na rzecz innowacji. Innowacje są niezbędne dla zwiększenia zdolności firmy do konkurowania. Aby w przedsiębiorstwie powstawały innowacje, potrzeba wielu czynników. Jako wewnętrzne determinanty procesów innowacyjnych można wymienić tu 19 : kreatywne jednostki, mające okazję do zgłaszania pomysłów usprawnień produktów, procesów itp. interakcje w zespole i między zespołami kreatywnych jednostek 20, przywództwo, w tym tworzenie wizji, motywowanie pracowników, kultura innowacyjna, autonomia i zaufanie, zdobywanie wiedzy od klientów, dzielenie się wiedzą, odpowiedni dobór pracowników, chęć rozwoju i doskonalenia kompetencji, a także szkolenie pracowników. 18 A. Żołnierski, Potencjał innowacyjny polskich małych i średniej wielkości przedsiębiorstw, PARP, Warszawa 2005, s J. Ph. Deschamps, Liderzy innowacyjności. Jak rozwijać i utrzymywać innowacyjność w firmie, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa 2011, s. 20 ; A. Strychalska-Rudzewicz, Organizacyjne uwarunkowania innowacji w przedsiębiorstwie, [w:] J. Perenc, J. Iwan-Hołub, Innowacje w rozwijaniu konkurencyjności firm. Znaczenie, wsparcie, przykłady zastosowań, C.H. Beck, Warszawa 2011, s. 234; C. Kobe, I. Goller, Four Approaches to Fostering Companies Innovation Capability, [data publikacji ], [data dostępu ] 20 F. Trompenaars, Kultura innowacji. Kreatywność pracowników a sukces firmy, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa 2010, s

7 Rys. 1. Determinanty innowacyjności przedsiębiorstwa Źródło: opracowanie własne Nie jest to pełna lista czynników. Można byłoby tu również dodać strategię firmy, klimat organizacyjny, strukturę zespołu, współpracę firmy z jednostkami badawczo-rozwojowymi. 21 Niezbędne są także środki finansowe przeznaczone na nowe inwestycje. Jednakże zasoby finansowe to nie jedyna determinanta innowacyjności przedsiębiorstw z sektora MSP. Ponadto istnieje system wsparcia instytucjonalnego, w tym finansowego, dla tego sektora. Właściciele firm mogą korzystać z dofinansowania oferowanego przez sieć aniołów biznesu, czy fundusze kapitałowe venture capital. 22 Należy zwrócić uwagę na wyżej wymienione czynniki. Dotyczą one obszaru ludzkiego. Z badań R. Krupskiego wynika, że zasoby związane z pracownikami (wiedza, umiejętności, talenty, postawy i zachowania) są podstawą do budowy strategii przewagi konkurencyjnej. Odnosi się to także do małych przedsiębiorstw. Dzięki tym zasobom wykorzystuje się okazje, a także neutralizuje się zagrożenia. 23 Ponadto powyższe czynniki są zgodne z modelem 4 paradygmatów 21 A. Pullen, P. de Weerd-Nederhof, A. Groen, M. Song, O. Fissher, Successful Patterns of Internal SME Characteristics Leading to High Overall Innovation, Creativity and Innovation Management, Vol. 18, Issue 3, wrzesień 2009, s Zob. W. Janasz (red. nauk.), Innowacje w zrównoważonym rozwoju organizacji, Difin, Warszawa 2011, s R. Krupski, Identyfikacja ważnych strategicznie zasobów przedsiębiorstwa w świetle badań empirycznych, [w:] M. Przybyła (red. nauk.) Zarządzanie kontekst strategiczny, kulturowy i zasobowy, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Nr 1187, Wrocław 2007, s

8 przedsiębiorstwa przyszłości, tj. przedsiębiorstwa, które określa się obecnie jako sustainable enterprise 24, co ilustruje poniższy rysunek. Poniżej omówione są poszczególne determinanty innowacyjności przedsiębiorstwa. Rys. 2 Model diamentu czterech paradygmatów sustainable enterprise Źródło: W.M. Grudzewski, I.K. Hejduk, A. Sankowska, M. Wańtuchowicz, Sustainability w biznesie czyli przedsiębiorstwo przyszłości. Zmiany paradygmatów i koncepcji zarządzania, Poltext, Warszawa 2010, s. 36 Przywództwo i myślenie o przyszłości Właściciel oraz zatrudniona przez niego kadra menedżerska powinni myśleć o przyszłości firmy. W literaturze niewiele uwagi poświęcono analizie zależności między przywództwem a innowacyjnością firmy, zwłaszcza w odniesieniu do przedsiębiorstw sektora MSP. 25 Warto jednak na to zwrócić uwagę, ponieważ doświadczenie menedżerów, ich wartości, a także osobowość wpływają na to, w jakim kierunku chcą firmę rozwijać, na co zwracają uwagę i jak interpretują informacje. 26 Badania na grupie 98 małych przedsiębiorstw z regionu 24 Brakuje właściwego odpowiednika dla pojęcia sustainable enterprise. Jest to przedsiębiorstwo przyszłości. 25 K. Matzler, E. Schwarz, N. Deutinger, R. Harms, The relationship between transformational leadership, product innovation and performance in SMEs, Journal of Small Business and Entrepreneurship, Vol. 21, 2008, Issue 2, Entrepreneurship/ html, data dostępu D.C. Hambrick, Upper Echelons Theory: an Update, Academy of Management Review, 2007, Vol. 32, Nr 2, s

9 Karyntii w Austrii pokazują silną zależność między przywództwem transformacyjnym a innowacyjnością firmy. 27 Dobór pracowników i oczekiwania wobec nich Właściciel firmy powinien umieć dobrać pracowników. Powinien stosować odpowiednie kryteria selekcji do oceny kreatywności kandydatów. Powinien on zwracać uwagę na odpowiednie cechy osobowościowe, takie jak: skłonność do ryzyka, pewność siebie, potrzeba osiągnięć, tolerancja niepewności. 28 Ponadto właściciel firmy powinien mieć na uwadze, czy kandydat do pracy wykazuje zdolność do pracy w zespole przy rozwiązywaniu problemów. Ważne jest także, aby przedstawić pracownikom jasne cele i oczekiwania. Że wszyscy razem pracujemy na sukces firmy, że oczekujemy pracy zespołowej, że jesteśmy otwarci na pomysły pracowników. Interakcje w zespole Innowacje wymagają pracy zespołowej. Poszczególni członkowie wnoszą różne umiejętności i doświadczenie, a tym samym zapewniają ocenę nowości z różnych punktów widzenia. Ponadto w zespole powinna znaleźć się osoba nie tylko generująca nowe pomysły (rola kreatora), ale również osoba kwestionująca te pomysły i mająca odmienny punkt widzenia na innowację (rola ewaluatora). 29 Pożądana jest też rola koordynatora w zespole. Dzięki temu pomysły te stają się dopracowane i mają szansę stać się zyskownymi przedsięwzięciami. Zarządzanie wiedzą i zarządzanie wiedzą o kliencie oraz zaangażowanie w doskonalenie produktów i usług Bez klientów nie ma biznesu. Już P.F. Drucker pisał, że prawidłowym celem biznesu jest tworzenie klienteli. Dlatego właściciel firmy razem z pracownikami powinien dowiedzieć się, jakie są oczekiwania klientów, w jakim stopniu są zadowoleni z oferowanych produktów 27 K. Matzler, E. Schwarz, N. Deutinger, R. Harms, The relationship between transformational leadership, product innovation and performance in SMEs, Journal of Small Business and Entrepreneurship, Vol. 21, 2008, Issue 2, Entrepreneurship/ html, [data dostępu ] 28 A. Malakate, C. Andriopoulos, M. Gotsi, Assessing Job Candidates Creativity: Propositions and Future Research Directions, Creativity and Innovation Management, Vol. 16, Issue 3, wrzesień 2007, s F. Trompenaars, Kultura innowacji. Kreatywność pracowników a sukces firmy, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa 2010, s

10 i usług. W małej firmie przepływ informacji powinien być sprawny, zwłaszcza ze względu na bezpośrednie kontakty między przełożonym a pracownikami, między pracownikami a klientami. Charakterystyczne jest dla małych przedsiębiorstw indywidualizowanie kontaktów między pracownikami a klientami. 30 Dzięki temu, że pozyskuje się wiedzę o oczekiwaniach klienta, można doskonalić proces obsługi, oferowane produkty, usługi. Małe firmy cechuje bliskość z klientami i elastyczność w działaniu po to, aby móc zaspokoić zmieniające się oczekiwania klientów. 31 Istnieje pojęcie innowacji opartych na potrzebach klienta (userdriven innovation). 32 Wymienić należy tu podobne w tym rodzaju źródło innowacji, które P.F. Drucker określił jako to, co niespodziewane niespodziewany sukces lub niespodziewana porażka. 33 Innowacje w przeważającej części (tj. około 70 80%) powstają w wyniku zapotrzebowania zgłaszanego przez rynek (i produkcję). 34 Zatem tym bardziej małe przedsiębiorstwa powinny być innowacyjne. Żeby tak było, niezbędne jest zaangażowanie pracowników i sprzyjająca temu postawa właściciela firmy. Przekłada się na to przepływ informacji i dzielenie się wiedzą między pracownikami. Rys. 3 Model wpływu wymiany i wykorzystania wiedzy na powstawanie innowacji endogenicznych Źródło: Y. Li, X. Li, Y. Liu, B.R. Barnes, Knowledge communication, exploitation and endogenous innovation: the moderating effects of internal controls in SMEs, R&D Management, Vol. 41, Nr 2, 2011, s. 166; tłumaczenie własne. 30 M. Strużycki (red. nauk.), Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem. Uwarunkowania europejskie, Difin, Warszawa 2002, s A. Hausman, Innovativeness among small businesses: Theory and propositions for future research, Industrial Marketing Management, 2005, Vol M. Wojtkiewicz, Wdrażanie innowacji nietechnologicznych w sektorze MSP w Polsce, [w:] J. Perenc, J. Hołub-Iwan (red. nauk.), Innowacje w rozwijaniu konkurencyjności firm. Znaczenie, wsparcie, przykłady zastosowań, C.H. Beck, Warszawa 2011, s P.F. Drucker, Natchnienie i fart czyli innowacja i przedsiębiorczość, Studio EMKA, Warszawa 2004, s Zob. A. Pomykalski, Innowacje, Politechnika Łódzka, Łódź 2001, s

11 W zarządzaniu wiedzą istotnym procesem jest komunikacja i wymiana wiedzy. Ten proces sprzyja powstawaniu innowacji endogenicznych. Innowacje endogeniczne to takie, które powstają w organizacji wysiłkiem jej pracowników i przy wykorzystaniu jej zasobów. 35 W procesie tworzenia innowacji istotne są aspekty strategiczne (w oryginale: strategic control). 36 Dlatego też dużą rolę odgrywa właściciel/ menedżer firmy, który przedstawia cele strategiczne firmy i podkreśla, że innowacje są jednym z długofalowych celów. Ma to też wpływ na sposób oceniania i nagradzania wysiłków pracowników. Ponadto dzięki komunikacji celów zwiększa się chęć pracowników do dzielenia się wiedzą, wykorzystania jej na użytek innowacji (powstawania nowych produktów i usług). Powinno to być ułatwione zadanie w małym i średnim przedsiębiorstwie ze względu na to, że właściciel/menedżer może obserwować działania pracowników i ma także wiele okazji do formalnej i nieformalnej komunikacji. Zależności te przedstawia rysunek nr 3. Dzięki komunikacji i wymianie wiedzy (jawnej i cichej) wzmacnia się umiejętności organizacji (firm-level capabilities), co może mieć istotne znaczenie dla zdobycia przewagi konkurencyjnej. Autorzy badań Li, Li, Liu i Barnes zalecają także położenie większego nacisku na aspekty strategiczne niż na aspekty finansowe (w oryginale: financial control). 37 Zbyt duży nacisk na cele i mierniki finansowe, jak i na szybki rozwój firmy w krótkim czasie, prowadzi do zahamowania innowacji i erozji potencjalnych korzyści osiąganych w długim okresie czasu. Dlatego też na rysunku przy aspektach finansowych jest znak minus, co oznacza osłabianie zależności między wykorzystaniem wiedzy a tworzeniem innowacji endogenicznych. 35 G.M. Grossman, E. Helpman, Endogenous innovation in the theory of growth, Journal of Economic Perspectives, Vol. 8, Nr 1, 1994, [za:] Y. Li, X. Li, Y. Liu, B.R. Barnes, Knowledge communication, exploitation and endogenous innovation: the moderating effects of internal controls in SMEs, R&D Management, Vol. 41, Nr 2, 2011, s Y. Li, X. Li, Y. Liu, B.R. Barnes, Knowledge communication, exploitation and endogenous innovation: the moderating effects of internal controls in SMEs, R&D Management, Vol. 41, Nr 2, 2011, s Ibidem, s

12 Zaufanie Ciekawą zależność między poziomem zaufania a poziomem innowacyjności przedstawił K. Dworak. 38 Wynika z niej, że im wyższy poziom zaufania, tym większy poziom innowacyjności danego kraju. W odniesieniu do małych firm można zatem przypuszczać, że potrzebna jest właściwa postawa menedżerów i właścicieli wobec zatrudnionych pracowników. I vice versa. Zatrudnieni pracownicy powinni swoimi działaniami pokazać, iż zasługują na zaufanie. Uczciwość, prawdomówność, lojalność, a także kompetencje danej osoby budują zaufanie u innych osób. Wysoki stopień zaufania jest jednym z czynników efektywnego zespołu. 39 Rys. 4 Poziom zaufania a poziom innowacyjności danego państwa Źródło: opracowanie własne na podstawie K. Dworak, Kapitał społeczny przedsiębiorstwa a ryzyko podejmowane przez menedżerów, [w:] I.K. Hejduk (red.), Sustainability odpowiedzią na kryzys ekonomiczny. Nowe koncepcje przedsiębiorstwa przyszłości, Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ, Warszawa 2012, s. 95 Szkolenie pracowników Niezbędny jest ciągły rozwój wiedzy i umiejętności pracowników. Jest to istotne dla podejmowania efektywnych działań. W praktyce nie w każdym przedsiębiorstwie przeznaczane są środki na rozwój pracowników. Wielu przedsiębiorców oczekuje, iż pracownicy posiadają już odpowiednie doświadczenie zawodowe. Dlatego tak ważny jest odpo- 38 K. Dworak, Kapitał społeczny przedsiębiorstwa a ryzyko podejmowane przez menedżerów, [w: ] I.K. Hejduk (red.), Sustainability odpowiedzią na kryzys ekonomiczny. Nowe koncepcje przedsiębiorstwa przyszłości, Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ, Warszawa 2011, s A. Potocki (red.), Zachowania organizacyjne. Wybrane zagadnienia, Difin, Warszawa 2005, s

13 wiedni dobór osób do pracy. Niemniej jednak ważna jest chęć rozwoju własnych kompetencji. W organizacji mają miejsce formalne i nieformalne procesy uczenia się. 40 Jest to istotne również w odniesieniu do mikro- i małych przedsiębiorstw. Kultura innowacyjna Kultura organizacyjna jest czynnikiem, który może wspierać lub hamować innowacyjność firmy. Dlatego też ważne jest odpowiednie jej kształtowanie. Można wyróżnić osiem elementów kultury innowacyjnej. Są to: misja i wizja firmy innowacyjnej, komunikacja, bezpieczna przestrzeń, elastyczność, współpraca, przekraczanie granic między działami, motywowanie i przywództwo. 41 Można też dodać kolejny element empowerment niezbędny dla budowania potencjału innowacyjnego przedsiębiorstwa. 42 Innowacje są efektem współpracy jednostek w organizacji. Ciekawe wnioski wynikają z badań przeprowadzonych przez zespół S. Wang. Kiedy w danej organizacji kładzie się nacisk na innowacje, a także na pracę zespołową, to większe są korzyści z inwestycji w sferę B+R. 43 Nie tylko nacisk na pracę zespołową ma istotne znaczenie, ale również to, jakie są relacje w grupie. Jeżeli poszczególne osoby identyfikują się z grupą, a ponadto pozytywnie oceniają wiedzę i doświadczenie współpracowników, to tym większa jest motywacja do dzielenia się wiedzą, pozyskiwania i jej wykorzystania. 44 Działania zespołu powinni wspierać menedżerowie, czy też sami właściciele firm, zwłaszcza w procesie wdrażania innowacji. 45 Powinni 40 E. Stańczyk-Hugiet, Formalne i nieformalne procesy uczenia się w organizacji, [w:] K. Zimniewiecz (red. nauk.), Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie, Zeszyty Naukowe nr 36, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań C. Dombrowski, J.Y. Kim, K.C. Desouza, A. Braganza, S. Papagari, P. Baloh, S. Jha, Elements of Innovative Cultures, Knowledge and Process Management, Vol. 14, Nr 3, 2007, s N.D. Cakar, A. Erturk, Comparing Innovation Capability of Small and Medium-Sized Enterprises: Examining the Effects of Organizational Culture and Empowerment, Journal of Small Business Management, Vol. 48, Nr 3, 2010, s S. Wang, R.M. Guidice, J.W. Tansky, Z.-M. Wang, When R&D spending is not enough: the critical role of culture when you really want to innovate, Human Resource Management, Vol. 49, Nr 4, lipiec-sierpień 2010, s M. Kang, Y.-G. Kim, A Multilevel View on Interpersonal Knowledge Transfer, Journal of the American Society for Information Science and Technology, Vol. 61, Issue 3, 2010, s D. Gudmundson, C.B. Tower, E.A. Hartman, Innovation in Small Businesses: Culture and Ownership Structure Do Matter, Journal of Developmental Entrepreneurship, Vol. 8, Nr 1, 2003, s

14 oni udostępniać zasoby organizacji, środki finansowe, ułatwiać organizację pracy, tak by poświęcić czas na innowacje. Rzeczywiste zachowania kierownictwa demonstrują prawdziwe, a nie deklarowane normy i wartości. 4. Bariery na drodze do innowacyjności Powyższe rozważania o determinantach innowacyjności firmy warto zestawić z barierami na drodze do tworzenia przedsiębiorstwa innowacyjnego. Bariery tkwią i w otoczeniu i w samym przedsiębiorstwie. Dlatego też wyróżnia się zewnętrzne i wewnętrzne bariery innowacyjności. 46 Wśród zewnętrznych barier wymienia się m.in. 47 : wysokie składki ubezpieczeń społecznych, wysokie podatki odprowadzane do budżetu państwa, długi czas trwania procedur pozyskiwania funduszy na działalność innowacyjną, trudność w przygotowaniu dokumentacji przy ubieganiu się o fundusze na działalność innowacyjną, wymagane wysokie zabezpieczenia przy ubieganiu się o fundusze, wysoki koszt kredytu, niski poziom zaufania instytucji finansowych wobec lokalnych przedsiębiorstw, niepewny popyt na innowacyjne produkty. 48 W rozważaniach nad innowacyjnością firm sektora MSP nie sposób pominąć barier zewnętrznych. Jednak ich szczegółowe omówienie nie jest zamiarem autorki niniejszego opracowania. Wśród wewnętrznych barier wymienia się: brak środków finansowych, wysokie koszty i ryzyko innowacji, niewystarczające zasoby 46 A. Madrid-Guijarro, D. Garcia, H. Van Auken, Barriers to Innovation among Spanish Manufacturing SMEs, Journal of Small Business Management, 2009, Vol. 47, Nr 4, s A. Sudolska, W. Glabiszewski, Bariery innowacyjności przedsiębiorstw regionu kujawsko-pomorskiego, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, Nr 5, 2008, s Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach , GUS, Urząd Statystyczny w Szczecinie, Warszawa 2012, s

15 ludzkie. 49 Barierą jest także niski stopień formalizacji procesu tworzenia nowego produktu. 50 W badaniach przeprowadzonych przez A. Żołnierskiego firmy deklarują, iż są innowacyjne. 51 Jednak nie zawsze ma to pokrycie w rzeczywistości. Wydatki na innowacje ponosi jedynie część badanych firm. 52 Pod uwagę można wziąć również wydatki na szkolenia pracowników związane z działalnością innowacyjną. Okazuje się, że np. wydatki tego rodzaju w przedsiębiorstwach z sektora usług w województwie podlaskim (jak również w województwie opolskim, świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim) w 2010 r. wyniosły jedynie 0,1 mln zł. 53 Jest to bardzo niska kwota. Świadczy to o nikłym zaangażowaniu właścicieli firm w szkolenia i rozwój pracowników. Nie tylko wydatki są podstawą do oceny faktycznego zaangażowania na rzecz innowacyjności przedsiębiorstwa. Ważny jest także sposób zarządzania firmą. W tym właśnie mogą tkwić bariery na drodze do innowacyjności firmy. Zdaniem autorki niniejszego opracowania na sposób zarządzania firmą składa się: przywództwo i wskazywanie kierunku rozwoju przedsiębiorstwa, dostrzeganie w pracownikach źródła pomysłów, rozwijanie ich kompetencji, analiza oczekiwań konsumentów. Innymi słowy, chodzi o czynniki wymienione już wcześniej. W ilu firmach są menedżerowie/właściciele wizjonerzy? Odpowiedź na to pytanie wydaje się prosta niewiele jest takich firm. Badania pod kierunkiem prof. W. Orłowskiego pokazują brak wręcz niedocenianie posiadania wizji firmy. 54 Nie zachęca to do podejmowania działań, od których zależałaby długookresowa konkurencyjność firmy. Pewną trudność może sprawiać to, iż różne typy innowacji wymagają 49 A. Madrid-Guijarro, D. Garcia, H. Van Auken, Barriers to Innovation among Spanish Manufacturing SMEs, Journal of Small Business Management, 2009, Vol. 47, Nr 4, s C. Herstatt, C. Luthje, Die Gestaltung von Innovationsprozessen in kleinen und mittleren Unternehmen, [in:] J.A. Meyer (ed.), Innovationsmanagement in kleinen und mittleren Unternehmen. Jahrbuch der KMU Forschung 2001, Muchen Vahlen, [za:] K. Matzler, E. Schwarz, N. Deutinger, R. Harms, The relationship between transformational leadership, product innovation and performance in SMEs, Journal of Small Business and Entrepreneurship, Vol. 21, 2008, Issue 2, data dostępu A. Żołnierski, Potencjał innowacyjny polskich małych i średniej wielkości przedsiębiorstw, PARP, Warszawa Ibidem 53 Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach , GUS, Warszawa 2012, s W. Orłowski, R. Pasternak, K. Flaht, D. Szubert, Procesy inwestycyjne i strategie przedsiębiorstw czasach kryzysu, PARP, Warszawa 2010, s

16 różnych typów liderów. 55 Nie każdy właściciel czy też menedżer posiada kompetencje w zakresie przywództwa. Żołnierski wskazuje także na to, iż wprowadzanie innowacji nie jest efektem dobrze przemyślanej strategii, ponieważ przedsiębiorcy nie zwracają uwagi na potencjalną atrakcyjność rynku. 56 Często strategie przedsiębiorstwa nie są oparte na analizie mocnych i słabych stron firmy. 57 Barierą jest brak myślenia o przyszłości firmy. Można często spotkać się z określeniem, że strategia jest w głowie właściciela firmy. Można też na to spojrzeć z innej strony i postawić pytanie na ile zjawisko to jest wyrazem braku zaufania do pracowników i niechęci do dzielenia się wiedzą? Pytanie wydaje się być zasadne, tym bardziej że zbyt duży poziom wtajemniczenia pracowników w arkana biznesu stanowi ryzyko dla właściciela w postaci przejęcia pomysłów i klientów. 58 W ilu firmach dostrzega się rolę pracowników, gdy chodzi o działania na rzecz innowacyjności? I znów odpowiedź wydaje się być prosta. Wynika to z badań przeprowadzonych przez A. Żołnierskiego. Stwierdził on, iż nie dostrzega się żadnej roli pracowników w tym obszarze. 59 Chociaż w świetle badań J. Tabor można zauważyć, iż co trzecia firma oczekuje od pracowników umiejętności myślenia twórczego. Dane na ten temat przedstawia rysunek nr 5. Rys. 5 Poszukiwana umiejętność myślenia kreatywnego w procesie doboru pracowników w przedsiębiorstwach Źródło: opracowanie własne na podstawie: J. Tabor, Rozwój kompetencji a innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw w świetle badań, [w:] E. Okoń-Horodyńska, A. Czachorowska-Mazurkiewicz, Innowacje w rozwoju gospodarki i przedsiębiorstw: siły motoryczne i bariery, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa 2007, s J. Ph. Deschamps, Liderzy innowacyjności. Jak rozwijać i utrzymywać innowacyjność w firmie, Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa 2011, s A. Żołnierski, Potencjał innowacyjny..., op. cit., s W. Orłowski, R. Pasternak, K. Flaht, D. Szubert, Procesy inwestycyjne i strategie przedsiębiorstw w czasach kryzysu, PARP, Warszawa 2010, s Zob. K. Safin, Zarządzanie małą firmą, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2002, s

17 W badaniach przeprowadzonych przez J. Moczydłowską 63% respondentów stwierdziło, że ich przełożeni właściciele firm nie zachęcają do zgłaszania pomysłów o charakterze innowacyjnym (badania przeprowadzono na próbie 146 pracowników z 50 przedsiębiorstw mikro i małej wielkości w województwie podlaskim i warmińsko-mazurskim). 60 Ale jak zauważa Moczydłowska, powodem małej aktywności wśród pracowników w tym kierunku mogą być: nieśmiałość, zaniżona samoocena, niskie możliwości intelektualne. Nieumiejętny dobór pracowników stanowić może przeszkodę dla innowacyjności firmy. Ilu właścicieli firm bądź też menedżerów przez nich zatrudnionych wie, jakie stosować kryteria selekcji kandydatów do pracy, na co zwracać uwagę badając kreatywność kandydata? Nie jest to problem tylko małych przedsiębiorstw. Również w firmach zatrudniających powyżej 100 pracowników można zaobserwować słabe zainteresowanie bądź też niewłaściwe stosowanie testów psychologicznych dla zbadania kreatywności pracowników. 61 Barierą na drodze do kształtowania firmy innowacyjnej jest także nieumiejętne podejście do rozwoju pracowników. Z ogólnopolskiego badania przeprowadzonego przez Great Place to Work Institute Polska wynika, iż zdaniem 26% respondentów kierownictwo firmy proponuje szkolenia i inne formy rozwoju (w badaniu tym najliczniejszą grupę stanowiły osoby zatrudnione w sektorze MSP). 62 To niewiele. Wprawdzie przedsiębiorcy jako barierę wymieniają brak środków na szkolenia, zbyt wysokie koszty szkoleń, to jednak należy również wymienić niewłaściwe podejście do rozwijania kompetencji pracowników. Według badań J. Tabor, przeprowadzonych na grupie 151 małych i średniej wielkości przedsiębiorstw w województwie śląskim, dominuje podejście polegające na tym, że szkolenia i doskonalenie zawodowe są przeprowadzane tylko w razie pojawiających się potrzeb, nie są opra- 59 A. Żołnierski, Potencjał innowacyjny..., op. cit., s Wyniki tych badań ze względu na małą próbę należy traktować ostrożnie; J. Moczydłowska, Motywowanie pracowników do innowacyjności [w:] J. Szabłowski (red. nauk.), Zarządzanie innowacjami. Teoria i praktyka, Balikesir Universitesi, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok 2006, s R.H. Searle, K.S. Ball, Supporting Innovation through HR Policy: Evidence from the UK, Creativity and Innovation Management, Vol. 12, Nr 1, 2003, s K. Bartman, Polacy nie lubią swoich firm i nie ufają przełożonym, Gazeta Prawna z dn , ufaja_przelozonym.html [data dostępu ] 60

18 cowywane kierunkowo. 63 W nielicznych przedsiębiorstwach proces szkolenia i doskonalenia zawodowego jest przemyślany, ukierunkowany, oceniany i systematycznie udoskonalany takie przedsiębiorstwa stanowią niecałe 8% badanej grupy. 64 Poniższa tabela zawiera dane na temat wybranych metod stosowanych do rozwoju kompetencji pracowników. Na tej podstawie można zauważyć słabe zaangażowanie kierownictwa w odpowiedni rozwój kadry i pozyskanie ich zaangażowania. Tab. 2 Wybrane metody stosowane do rozwoju kompetencji pracowników a wielkość przedsiębiorstwa Metoda Nieformalne spotkania pracowników w celu wymiany wiedzy Bezpośrednia współpraca z klientami Promowanie czytania przez pracowników specjalistycznej literatury Działania mentorów opiekunów wewnątrz firmy Wskazania ogółem (N=151) Wskazania w zależności od wielkości firm Od 10 do 49 (N=73) Od 50 do 99 (N=23) Od 100 do 149 (N=17) Od 150 do 250 (N=38) 41 27,1% 17 23,3% 6 26,1% 5 29,4% 13 34,2% 35 23,2% 16 21,9% 7 30,4% 4 23,5% 8 21,0% 22 14,6% 5 6,8% 4 17,4% 5 29,4% 8 21,0% 2 1,3% ,3% ,6% Źródło: na podstawie J. Tabor, Rozwój kompetencji a innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw w świetle badań, [w:] E. Okoń-Horodyńska, A. Czachorowska-Mazurkiewicz, Innowacje w rozwoju gospodarki i przedsiębiorstw: siły motoryczne i bariery, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa 2007, s W ilu firmach zachodzą właściwe interakcje między pracownikami w zespole? Niski poziom interakcji stanowi barierę na drodze do innowacyjności. To od szefa zależy, jak kształtuje się klimat współpracy w zespole. 63 J. Tabor, Rozwój kompetencji a innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw w świetle badań, [w:] E. Okoń-Horodyńska, A. Czachorowska-Mazurkiewicz, Innowacje w rozwoju gospodarki i przedsiębiorstw: siły motoryczne i bariery, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa 2007, s Zob. Ibidem, s

19 Nieumiejętne podejście do rozwijania kompetencji pracowników przekłada się na ich postawę wobec pracy. Z badania przeprowadzonego przez wspomnianą firmę Great Place to Work Institute Polska wynika też, iż szacunek, koleżeństwo oraz zaufanie to wartości dalekie od deklarowanych % respondentów stwierdza, że istnieją pozytywne relacje w firmie, zdaniem zaś większości respondentów relacje w pracy są oceniane negatywnie. Przy braku zaufania do pracowników oraz przy braku zaangażowania pracowników niemożliwe jest sprawne pozyskiwanie wiedzy od klientów. Na podstawie danych w tabeli nr 2 można zauważyć, że bezpośrednia współpraca z klientami nie jest powszechnie stosowaną metodą rozwoju kompetencji pracowników. Dzieje się tak jedynie w co czwartym, co piątym przedsiębiorstwie. Przy barierach wyżej wymienionych trudno jest mówić o dojrzałości do zarządzania innowacjami, do tworzenia i rozwijania kapitału intelektualnego. Dlatego też niektóre firmy mają krótki cykl żywota. 5. Innowacje i kapitał intelektualny firmy Firmy, które nie są innowacyjne, mają też niski kapitał intelektualny. 65 Ponieważ nie ma wykorzystywania wiedzy pracowników, ani też pozyskiwania wiedzy od klientów, to nie ma również możliwości wzrostu kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa. Taki wniosek wynika z powyższych rozważań. Według definicji Jashapary zarządzanie wiedzą to efektywny proces uczenia się, to wykorzystywanie i upowszechnianie wiedzy, które powinno prowadzić do wzrostu kapitału intelektualnego i sprawności organizacji. 66 Gdy tak się nie dzieje, to nie można zapewnić zwiększenia kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa. W kontekście omówionych wyżej barier innowacyjności można stwierdzić, iż ograniczone są możliwości rozwoju przedsiębiorstw sektora MSP. A przecież może być inaczej. W małej firmie można wskazać cechy szczególnie sprzyjające dla zarządzania kapitałem intelektualnym. Zdaniem A. Sokołowskiej są to m.in. następujące cechy: Por. A. Żołnierski, Potencjał innowacyjny..., op. cit., s. 56 i A. Jashapara, Zarządzanie wiedzą, PWE, Warszawa 2006, s A. Sokołowska, Zarządzanie kapitałem intelektualnym w małym przedsiębiorstwie, PTE, Warszawa 2005, s. 31 i nast. 62

20 bliski kontakt właściciela z pracownikami i znajomość potrzeb pracowników, nieformalna komunikacja, dbałość o klienta ze względu na częste i bliskie kontakty, szybkie dostosowanie się do zmian potrzeb klientów, indywidualizowanie produkcji i procesu świadczenia usług, akcentowanie znaczenia tradycji i wieloletniego doświadczenia. W literaturze przedmiotu nie brak badań, w których kapitał intelektualny traktuje się jako czynnik wpływający na innowacyjność firmy. I tak z badań, jakie przeprowadzili Subramaniam i Youndt, wynika, iż poszczególne rodzaje kapitału intelektualnego mają wpływ na różne typy innowacji. Kapitał ludzki sam w sobie nie sprzyja powstawaniu innowacji radykalnych. Natomiast kapitał ten w połączeniu z kapitałem społecznym zwiększa zdolność organizacji do tworzenia innowacji zarówno o charakterze inkrementalnym (innowacje stopniowe), jak i radykalnym. 68 Podobne spostrzeżenia wynikają z innych badań. 69 Analiza zależności między zarządzaniem innowacjami a kapitałem intelektualnym wymaga szerszego omówienia. Przekracza to już jednak ramy niniejszego opracowania. Zamiarem autorki było naświetlenie danego zagadnienia. 6. Budowanie potencjału innowacyjnego Nie wystarczy opracowanie listy czynników koniecznych dla zapewnienia firmie innowacyjności. Co trzeba zrobić, aby firma była innowacyjna? Jakie kroki postępowania powinna przyjąć firma, która dotychczas była nieinnowacyjna? W tym kontekście można mówić o dojrzałości do zarządzania innowacjami. Proces ten jest zilustrowany na poniższym rysunku. 68 Zob. M. Subramaniam, M.A. Youndt, The influence of intellectual capital on the types of innovative capabilities, Academy of Management Journal, Vol. 48, Nr 3, 2005, s H. Santos-Rodrigues, P.F.Dorrego, C.M. Jardon, Intellectual Capital and a Firm s Innovativeness, Proceedings of the European Conference on Intellectual Capital, 2011, s

21 Rys. 6 Etapy dojrzewania przedsiębiorstwa do zarządzania innowacjami Źródło: opracowanie własne Na początku przedsiębiorstwo jest nieinnowacyjne. Nie podejmuje się żadnych działań na rzecz tworzenia nowych produktów, czy usług. Brakuje myślenia o innowacjach, co więcej brakuje myślenia o strategii rozwoju przedsiębiorstwa. Taki stan rzeczy spotyka się w niektórych przedsiębiorstwach. Co dziesiąta firma nie dostrzega żadnych konkurentów w swoim otoczeniu. 70 Przedsiębiorstwa znajdują się na tym etapie, ponieważ właściciel firmy jest zadowolony z osiągniętego stanu rzeczy i postanawia utrzymać stan istniejący (status quo). Zostało to odzwierciedlone we wspomnianym wcześniej modelu 70 W. Orłowski, R. Pasternak, K. Flaht, D. Szubert, Procesy inwestycyjne i strategie przedsiębiorstw w czasach kryzysu, PARP, Warszawa 2010, s. 10 i nast. 64

22 Churchilla i Lewis dotyczącym cyklu życia małego przedsiębiorstwa. Innym powodem mogą być niedostatki kompetencji właściciela firmy, czy też brak pełnego poświęcenia przez niego czasu i energii na rozwój firmy (dochód z firmy stanowi do 25% ogółu dochodów właściciela) 71 Przedsiębiorstwo znajdzie się na drugim etapie, gdy właściciel zacznie bacznie obserwować otoczenie, dostrzegać działania konkurencji, a także słabości dotychczasowego zarządzania swoim przedsiębiorstwem (np. przestarzała oferta produktów). Pod wpływem bodźców płynących z otoczenia właściciel firmy postanawia coś zmienić. Ponieważ dotąd nie było potrzeby wprowadzania innowacji, to jest jeszcze za wcześnie na podjęcie zorganizowanego wysiłku i systematycznego poszukiwania okazji do innowacji. Firmie brakuje doświadczeń w tym obszarze. Istotnym czynnikiem na tym etapie jest sformułowanie wizji przyszłości firmy. Jest to zadanie właściciela. To on musi na nowo spojrzeć na swoje przedsiębiorstwo i dostrzec krytyczne czynniki sukcesu. Dobrze byłoby, gdyby właściciel firmy wraz z menedżerami rozwijał kompetencje w zakresie planowania strategicznego. Na trzecim etapie ważne jest pozyskanie zaangażowania pracowników na rzecz innowacji. Właściciel, mając sformułowaną wizję przyszłości, powinien wskazać pracownikom nowy kierunek rozwoju firmy, przedstawić jasne oczekiwania. Jednak nie wystarczy głośno deklarować, że innowacje są istotnym narzędziem w walce konkurencyjnej. Potrzebne są działania, np. przeprowadzenie burzy mózgów w celu zebrania nowatorskich pomysłów. Dobrze jest też obserwować zachowania klientów, zebrać ich opinie. Innymi słowy, chodzi o traktowanie klientów jako źródła pomysłów. Pracownicy na tym etapie mogą chętnie zaangażować się w działania na rzecz innowacji. Z badań B. Bojewskiej, przeprowadzonych wśród mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw wynika, że pracownicy w zdecydowanej większości są otwarci na zmiany (82% ogółu respondentów), niewielu zaś jest przeciw (i stawia bierny opór) bądź obojętnych wobec zmian (15% respondentów). 72 Można zatem przy- 71 Por. K. Leszczewska, A. Zaleśna, E. Szleszyńska, Kapitał ludzki w mikroprzedsiębiorstwach wyniki badań w województwie podlaskim, [w:] Z. Piotrowski (red.), Kapitał ludzki w sektorze mikroprzedsiębiorstw w regionie łomżyńskim, Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego w Łomży, Łomża 2009, s B. Bojewska, Zarządzanie innowacjami jako źródło przedsiębiorczości małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, Monografie i Opracowania Nr 564, SGH, Warszawa 2009, s

23 puszczać, że przedsiębiorstwom łatwo będzie przejść na trzeci etap dojrzałości do zarządzania innowacjami. Budowanie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstwa należy połączyć z rozwijaniem umiejętności w zakresie planowania strategicznego. Jak zauważył Żołnierski, przedsiębiorcy wprowadzają innowacje, lecz nie zawsze są one wynikiem przyjętej strategii rozwoju firmy. Są one podejmowane na zasadach ad hoc dla zaspokojenia konkretnych (i być może chwilowych) potrzeb rynku. 73 Po selekcji pomysłów należy przystąpić do sformułowania projektu nowego produktu lub procesu (lub innowacji w innym obszarze). Tym samym przedsiębiorstwo przechodzi na kolejny, czwarty etap dojrzewania do zarządzania innowacjami. Podejmowana jest realizacja pierwszych projektów innowacyjnych. W małych przedsiębiorstwach istnieje prosta struktura organizacyjna. Formalna struktura ma istotne znaczenie dla osiąganych wyników działalności firmy, także w przypadku przedsiębiorstw z sektora MSP. 74 Zdaniem autorki niniejszego opracowania w przypadku małej firmy nie ma potrzeby tworzenia odrębnej struktury organizacyjnej, tak jak to zalecał P.F. Drucker. 75 Można jednak sprawić, aby pracownicy poświęcali czas na innowacyjny projekt. Inaczej realizacja projektu zostanie zaniechana. Przedsiębiorstwo powinno być otwarte na współpracę z zewnętrznymi organizacjami w celu tworzenia innowacji. Mowa tu o współpracy z uczelniami wyższymi, jednostkami badawczo-rozwojowymi, dostawcami itd. Pozostaje jeszcze dylemat dzielenia się wiedzą i jej ochrony. 76 Jednakże rozwijanie tego wątku przekracza ramy niniejszego opracowania. Warto przyjrzeć się modelowi spiralnego procesu innowacyjnego. 77 Zdaniem autorki niniejszego opracowania o spiralnym procesie 73 A. Żołnierski, Potencjał innowacyjny..., op. cit., s M. Terziovski, Innovation practice and its performance implications in small and medium sized enterprises (SMEs) in the manufacturing sector: a resource-based view, Strategic Management Journal, Vol. 31, 2010, s P.F. Drucker, Natchnienie i fart, czyli innowacja i przedsiębiorczość, Studio Emka, Warszawa 2004, s H. Olander, P. Hurmelinna-Laukkanen, What s small size got to do with it? Protection of intellectual assets in SMEs, International Journal of Innovation Management, Vol. 13, Nr 3, 2009, s M. Merx-Chermin, W. J. Nijhof, Factors influencing knowledge creation and innovation in an organization, Journal of European Industrial Training, Vol. 29, Issue 2, 2005, [za:] P. Niedzielski, K. Łobacz, Istota współczesnych innowacji specyfika, kierunki, trendy, [w:] J. Perenc, J. Hołub- Iwan (red. nauk.), Innowacje w rozwijaniu konkurencyjności firm. Znaczenie, wsparcie, przykłady zastosowań, C.H. Beck, Warszawa 2011, s

24 innowacyjnym można mówić właśnie na czwartym etapie dojrzałości organizacji. Byłyby to początki stosowania systematycznego podejścia do innowacji (tak jak to zalecał P.F. Drucker). Model ten zawiera trzy procesy: tworzenia wiedzy, innowacji i uczenia się, które to procesy składają się na powtarzający się cykl. Prowadzi on do wzrostu siły innowacyjnej przedsiębiorstwa. Warto wspomnieć w tym miejscu o nowym podejściu do zarządzania innowacjami. W proces projektowania produktu i zarządzania innowacjami należy włączyć zarządzanie wzornictwem (design management). Jest to nowe podejście w zarządzaniu, także w odniesieniu do małych i średnich przedsiębiorstw i to nie tylko w Polsce, ale również za granicą (np. w Szwajcarii). 78 Rola zarządzania wzornictwem wzrasta. 79 Można przyjąć założenie, że jest to element dojrzałości przedsiębiorstwa w zakresie zarządzania innowacjami. Na piątym etapie przedsiębiorstwo posiada już duże doświadczenie, poparte realizacją wielu projektów innowacyjnych. Ponadto pracownicy nie ustają w wysiłkach na rzecz generowania pomysłów i wdrażania innowacji. Panuje pozytywna atmosfera, zachęcająca do pracy zespołowej i dzielenia się wiedzą. Istnieje kultura organizacyjna sprzyjająca powstawaniu innowacji. Innowacje nie są projektami ad hoc (tak, jak to wcześniej ujął A. Żołnierski), lecz wynikają z przemyślanej strategii rozwoju firmy. Ponadto szkolenia pracowników stanowią integralną część strategii rozwoju, jak również wspierają proces zarządzania innowacjami. Z powyższych rozważań wynika, że przedsiębiorstwo, które dotychczas jest nieinnowacyjne, musi przejść długą i żmudną drogę nim zapewni sobie potencjał innowacyjny i reputację lidera pod względem innowacji. Powyższy model ma charakter propozycji i warto byłoby zweryfikować go empirycznie. 7. Podsumowanie Przedsiębiorstwa z sektora MSP cechuje mała innowacyjność. Wynika to z wielu przyczyn, m.in. niedostatków kompetencji wśród 78 C. Acklin, Design Driven Innovation Process Model, Design Management Journal, Vol. 5, Issue 1, 2010, s K. Best, Zarządzanie strategią, organizacją procesu projektowego i wdrażaniem nowego produktu, PWN, Warszawa

JAK WDRAŻAĆ INNOWACJE TECHNOLOGICZNE W FIRMIE. poradnik dla przedsiębiorców

JAK WDRAŻAĆ INNOWACJE TECHNOLOGICZNE W FIRMIE. poradnik dla przedsiębiorców JAK WDRAŻAĆ INNOWACJE TECHNOLOGICZNE W FIRMIE poradnik dla przedsiębiorców Warszawa, 2005 Autorzy: prof. zw. dr hab. Alicja Sosnowska dr Stanisław Łobejko dr Anna Kłopotek dr Jakub Brdulak Anna Rutkowska-Brdulak

Bardziej szczegółowo

Copyright Difin SA Warszawa 2014

Copyright Difin SA Warszawa 2014 Copyright Difin SA Warszawa 2014 Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, przedrukowywanie i rozpowszechnianie całości lub fragmentów niniejszej pracy bez zgody wydawcy zabronione. Książka ta jest dziełem

Bardziej szczegółowo

Strategia niszy rynkowej jako specyficzny element potencjału rozwojowego mikroprzedsiębiorstw

Strategia niszy rynkowej jako specyficzny element potencjału rozwojowego mikroprzedsiębiorstw Strategia niszy rynkowej jako specyficzny element potencjału rozwojowego mikroprzedsiębiorstw Podręcznik dla mikroprzedsiębiorców Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

IX Kongres Ekonomistów Polskich

IX Kongres Ekonomistów Polskich dr Joanna Fryca Uniwersytet Gdański Wydział Ekonomiczny IX Kongres Ekonomistów Polskich STYMULOWANIE ROZWOJU INNOWACYJNOŚCI W PRZEDSIĘBIORSTWACH UWARUNKOWANIA BEHAWIORALNE Streszczenie: Zdolność do systemowego

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA ZARZĄDZANIA INNOWACJAMI

AKADEMIA ZARZĄDZANIA INNOWACJAMI Monika Fabińska Paweł Czyż Kazimierz Kubiak Edyta Guderska AKADEMIA ZARZĄDZANIA INNOWACJAMI Materiały szkoleniowe Łódź, 2010 skład: Renata Karolewska projekt okładki: Monika Piasecka Publikacja jest finansowana

Bardziej szczegółowo

Wpływ barier na zakres współpracy przedsiębiorstw ze sferą B+R i ich implikacje dla rozwoju innowacji w Polsce. Aneta Sokół 1

Wpływ barier na zakres współpracy przedsiębiorstw ze sferą B+R i ich implikacje dla rozwoju innowacji w Polsce. Aneta Sokół 1 Wpływ barier na zakres współpracy przedsiębiorstw ze sferą B+R i ich implikacje dla rozwoju innowacji w Polsce. Aneta Sokół 1 Streszczenie: We współczesnej teorii innowacji dominuje podejście systemowe.

Bardziej szczegółowo

Recenzenci prof. dr hab. Magorzata Gableta prof. dr hab. Barbara Olszewska

Recenzenci prof. dr hab. Magorzata Gableta prof. dr hab. Barbara Olszewska Recenzenci prof. dr hab. Magorzata Gableta prof. dr hab. Barbara Olszewska P Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz krajowego wkładu publicznego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie procesami biznesowymi: ograniczenia modelu babki piaskowej i znaczenie procesów zarządczych i ustalania kierunku

Zarządzanie procesami biznesowymi: ograniczenia modelu babki piaskowej i znaczenie procesów zarządczych i ustalania kierunku Artykuł pochodzi z publikacji: Człowiek i organizacja dylematy współczesnego zarządzania, (Red.) W. Harasim, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2014 Zarządzanie procesami biznesowymi: ograniczenia modelu

Bardziej szczegółowo

KAPITAŁ LUDZKI JAKO DŹWIGNIA INNOWA- CYJNOŚCI I ROZWOJU FIRM W FAZIE STARTOWEJ 1

KAPITAŁ LUDZKI JAKO DŹWIGNIA INNOWA- CYJNOŚCI I ROZWOJU FIRM W FAZIE STARTOWEJ 1 Aneta Zelek Grażyna Maniak Katedra Ekonomii i Biznesu Międzynarodowego Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie KAPITAŁ LUDZKI JAKO DŹWIGNIA INNOWA- CYJNOŚCI I ROZWOJU FIRM W FAZIE STARTOWEJ 1 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Kierunki działań poprawiające efektywność wdrażania innowacji w firmach produkcyjnych sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

Kierunki działań poprawiające efektywność wdrażania innowacji w firmach produkcyjnych sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce Kierunki działań poprawiające efektywność wdrażania innowacji w firmach produkcyjnych sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce Dorota Wolak Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej Curie, Instytut

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁCZESNE WYZWANIA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW I REGIONÓW

WSPÓŁCZESNE WYZWANIA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW I REGIONÓW Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie WSPÓŁCZESNE WYZWANIA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW I REGIONÓW pod redakcją Artura Zimnego Konin 2014 Tytuł Współczesne wyzwania rozwoju przedsiębiorstw i regionów Autorzy

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zasobami ludzkimi i kapitałem ludzkim

Zarządzanie zasobami ludzkimi i kapitałem ludzkim Zarządzanie zasobami ludzkimi i kapitałem ludzkim Wiesław Harasim Abstrakt Każdy produkt, usługa, idea, działanie powstaje dzięki człowiekowi. W przypadku przedsiębiorstw pojawia się termin zasoby ludzkie,

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie procesu zarządzania organizacjami

Doskonalenie procesu zarządzania organizacjami Warszawska Wyższa Szkoła Ekonomiczna im. Edwarda Wiszniewskiego, jedna z najstarszych uczelni niepublicznych w Polsce (zał. 1993), jest członkiem Konsorcjum Uczelni Futurus. W skład Konsorcjum wchodzą

Bardziej szczegółowo

Rozdział 16. Wpływ innowacyjności na konkurencyjność przedsiębiorstw

Rozdział 16. Wpływ innowacyjności na konkurencyjność przedsiębiorstw Rozdział 16. Wpływ innowacyjności na konkurencyjność przedsiębiorstw 16.1. Innowacje ujęcie teoretyczne Innowacje kojarzone są przez wielu z postępem i nowoczesnością, a ich dyfuzja do sfery praktycznego

Bardziej szczegółowo

PERSPEKTYWY ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W WARUNKACH NIEPEWNOŚCI I RYZYKA

PERSPEKTYWY ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W WARUNKACH NIEPEWNOŚCI I RYZYKA P O L I T E C H N I K A Ł Ó D Z K A PERSPEKTYWY ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W WARUNKACH NIEPEWNOŚCI I RYZYKA Redakcja naukowa: Marek Matejun Katarzyna Szymańska Monografie PŁ Łódź 2013 Recenzenci: prof.

Bardziej szczegółowo

Rola akademickich ośrodków innowacji w transferze technologii. red. Izabela Kijeńska-Dąbrowska, Krzysztof Lipiec

Rola akademickich ośrodków innowacji w transferze technologii. red. Izabela Kijeńska-Dąbrowska, Krzysztof Lipiec Rola akademickich ośrodków innowacji w transferze technologii red. Izabela Kijeńska-Dąbrowska, Krzysztof Lipiec 1 Rola akademickich ośrodków innowacji w transferze technologii red. Izabela Kijeńska-Dąbrowska,

Bardziej szczegółowo

INNOWACJE I KOMERCJALIZACJA W. Plik tylko do wglądu BIOTECHNOLOGII

INNOWACJE I KOMERCJALIZACJA W. Plik tylko do wglądu BIOTECHNOLOGII INNOWACJE I KOMERCJALIZACJA W BIOTECHNOLOGII Poznań Łódź 2013 REDAKCJA Dariusz M. Trzmielak Centrum Transferu Technologii, Uniwersytet Łódzki 90-236 Łódź, ul. Pomorska 161 RECENZENT Jacek Otto EDYCJA TEKSTU,

Bardziej szczegółowo

KOMERCJALIZACJA WYNIKÓW BADAŃ NAUKOWYCH PRAKTYCZNY PORADNIK DLA NAUKOWCÓW

KOMERCJALIZACJA WYNIKÓW BADAŃ NAUKOWYCH PRAKTYCZNY PORADNIK DLA NAUKOWCÓW KOMERCJALIZACJA WYNIKÓW BADAŃ NAUKOWYCH PRAKTYCZNY PORADNIK DLA NAUKOWCÓW Opracowanie merytoryczne i druk podręcznika współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla nauczycieli i pracowników zakładów pracy nt. wdrażania do praktyki edukacyjnej metody projektów

Poradnik dla nauczycieli i pracowników zakładów pracy nt. wdrażania do praktyki edukacyjnej metody projektów Poradnik dla nauczycieli i pracowników zakładów pracy nt. wdrażania do praktyki edukacyjnej metody projektów Bożena Zając Konrad Rokoszewski 1 Spis treści: Wprowadzenie Rozdział I. Innowacje i postęp technologiczny

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE KWARTALNIK NAUKOWY Nr 3 WYDAWNICTWO POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ GLIWICE 2008 SPIS TREŚCI 1. Urszula SKURZYŃSKA-SIKORA Poprawa efektywności organizacji przy wykorzystaniu modelu PEMM...

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 736 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 55 2012

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 736 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 55 2012 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 736 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 55 2012 MAŁGORZATA KIEŻEL ANNA KWIECIEŃ Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach KAPITAŁ RELACYJNY I CUSTOMER RELATIONSHIP

Bardziej szczegółowo

Marketingowe źródła uzyskiwania przewagi konkurencyjnej w działalności nowoczesnych podmiotów gospodarujących

Marketingowe źródła uzyskiwania przewagi konkurencyjnej w działalności nowoczesnych podmiotów gospodarujących PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XII, ZESZYT 5 Marketingowe źródła uzyskiwania przewagi konkurencyjnej w działalności nowoczesnych podmiotów gospodarujących Redakcja naukowa: Maciej Trippner, Muzahim

Bardziej szczegółowo

Działania innowacyjne w przedsiębiorstwach Lubelszczyzny

Działania innowacyjne w przedsiębiorstwach Lubelszczyzny PROJEKT SYSTEMOWY KAPITAŁ INTELEKTUALNY LUBELSZCZYZNY 2010-2013 Działania innowacyjne w przedsiębiorstwach Lubelszczyzny Ekspertyza naukowa dr inż. Artur Paździor Politechnika Lubelska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Tworzenie strategii w małych firmach

Tworzenie strategii w małych firmach Andrzej Żuk Tworzenie strategii w małych firmach Potrzeba posiadania strategii Strategia firmy określa, w jaki sposób realizowane są jej podstawowe cele. Każda organizacja gospodarcza, niezależnie od formy

Bardziej szczegółowo

INFORMACYJNE UWARUNKOWANIA MARKETINGU INSTYTUCJI NAUKOWO-BADAWCZEJ. Open Access

INFORMACYJNE UWARUNKOWANIA MARKETINGU INSTYTUCJI NAUKOWO-BADAWCZEJ. Open Access INFORMACYJNE UWARUNKOWANIA MARKETINGU INSTYTUCJI NAUKOWO-BADAWCZEJ Open Access MINIB, 2014, Vol. 11, Issue 1 INFORMACYJNE UWARUNKOWANIA MARKETINGU INSTYTUCJI NAUKOWO-BADAWCZEJ THE INFORMATION DETERMINANTS

Bardziej szczegółowo

Kompetencje pracowników w perspektywie strategicznego zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie

Kompetencje pracowników w perspektywie strategicznego zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie Zeszyty Naukowe nr 747 Akademii Ekonomicznej w Krakowie 2007 Bogusz Mikuła Katedra Zachowań Organizacyjnych Anna Pietruszka-Ortyl Katedra Zachowań Organizacyjnych Kompetencje pracowników w perspektywie

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy klastrowe:

Inicjatywy klastrowe: Polskie klastry i polityka klastrowa 2011 Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój Redakcja: Marita Koszarek Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój pod redakcją

Bardziej szczegółowo

Finansowe i organizacyjne aspekty kooperacji nauki i lokalnej przedsiębiorczości. część 2

Finansowe i organizacyjne aspekty kooperacji nauki i lokalnej przedsiębiorczości. część 2 Przedsiębiorczość i Zarządzanie TOM XV, ZESZYT 10 CZĘŚĆ II http://piz.san.edu.pl Finansowe i organizacyjne aspekty kooperacji nauki i lokalnej przedsiębiorczości część 2 Redakcja naukowa Łukasz Sułkowski

Bardziej szczegółowo

EKSPERT DO SPRAW INNOWACJI

EKSPERT DO SPRAW INNOWACJI EKSPERT DO SPRAW INNOWACJI EKSPERT DO SPRAW INNOWACJI Innowacje ORGANIZACYJNE s.11 Innowacje MARKETINGOWE s.31 Innowacje PROCESOWE s.49 Innowacje TECHNOLOGICZNE s.73 (właściciel) Spis treści Specyfika

Bardziej szczegółowo