Kształtowanie zachowań innowacyjnych, przedsiębiorczych i twórczych w edukacji inżyniera

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kształtowanie zachowań innowacyjnych, przedsiębiorczych i twórczych w edukacji inżyniera"

Transkrypt

1 Dr inż. Jan Skonieczny Kształtowanie zachowań innowacyjnych, przedsiębiorczych i twórczych w edukacji inżyniera Publikacja powstała w ramach projektu Kształtowanie postaw kreatywnych rynkowo w edukacji inżyniera, którego ideą było przekazanie wiedzy związanej z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej w formie firm technologicznych typu spin-off/out studentom Politechniki Wrocławskiej. Dynamiczne zmiany na współczesnym rynku wymuszają poszerzenie dotychczasowych kompetencji zawodowych inżyniera o nowe zagadnienia, takie jak: zakładanie firm, pozyskiwanie środków finansowych, generowanie pomysłów innowacyjnych i ich transfer do przemysłu. Umiejętności te powinny przyjmować formę wynalazków, patentów i inteligentnego (smart) zarządzania małą firmą. Winny też służyć opracowaniu skutecznych strategii innowacyjnych. Współczesny inżynier powinien być nie tylko wybitnym znawcą zagadnień technicznych, ale też innowatorem i przedsiębiorcą, śmiało podejmującym ryzyko związane z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej. Takie oczekiwania wymagają zmian w programach nauczania na kierunkach technicznych szkół wyższych; uzasadniają konieczność uruchomienia nowych przedmiotów w zakresie: zarządzania procesami innowacyjnymi, rozwijania przedsiębiorczości i kreatywności oraz zarządzania strategicznego. Równie ważnym aspektem jest potrzeba tworzenia w szkołach wyższych instytucji wspierających powstawanie innowacji, takich jak: inkubatory przedsiębiorczości, centra transferu technologii, parki naukowo-technologiczne. Kształtowanie zachowań innowacyjnych, przedsiębiorczych i twórczych w edukacji inżyniera Praca zbiorowa pod redakcją Jana Skoniecznego ISBN PUBLIKACJA BEZPŁATNA

2 Kształtowanie zachowań innowacyjnych, przedsiębiorczych i twórczych w edukacji inżyniera Praca zbiorowa pod redakcją Jana Skoniecznego

3 Kształtowanie zachowań innowacyjnych, przedsiębiorczych i twórczych w edukacji inżyniera Redakcja naukowa: dr inż. Jan Skonieczny Recenzja naukowa: prof. dr hab. inż. Zbigniew Malara prof. dr hab. Mieczysław Moszkowicz Koordynator projektu: dr inż. Wojciech Myszka Publikację przygotowano w ramach projektu Kształtowanie postaw kreatywnych rynkowo w edukacji inżyniera, realizowanego przez Wydział Mechaniczny Politechniki Wrocławskiej na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego i finansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 transfer wiedzy, Poddziałanie Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw, zgodnie z umową o dofinansowanie nr UDA POKL /09 z dnia r. Na okładce wykorzystano rysunek fraktala autorstwa prof. Marka Rybaczuka Redakcja wydania: mgr inż. Katarzyna Wilczyńska, mgr inż. Jacek Lewandowski Redakcja techniczna: mgr inż. Jacek Lewandowski, mgr inż. Tomasz Lewandowski Projekt okładki: mgr Katarzyna Nalepa Copyright 2011 Politechnika Wrocławska, Wrocław 2011 Wybrzeże Wyspiańskiego Wrocław ISBN Wydawnictwo Indygo Zahir Media ul. Kamienna 105/9, Wrocław tel./fax

4 Wstęp Niniejsza publikacja została przygotowana przez wykładowców i doktorantów biorą cych udział w projekcie Kształtowanie postaw kreatywnych rynkowo w edukacji inżyniera, realizowanym przez Wydział Mechaniczny Politechniki Wrocławskiej na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Projekt współfinansowała Unia Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na lata Celem pro jektu było przekazanie studentom (uczestnikom projektu) wiedzy związanej z zakładaniem, organizacją oraz finansowaniem własnej działalności gospodar czej w formie firm technolo gicznych typu spin-off/ out. Działania te są istotne dla realiza cji Dolnośląskiej Strategii Inno wacji, w której rozwój przedsiębiorczości akademickiej (w tym przedsiębiorczości studenc kiej) stanowi istotną przesłankę dalszego rozwoju naszego wo jewództwa. Źródeł projektu kreatywny inżynier należy szukać w pracy z najzdolniejszymi i naj bardziej utalentowanymi studentami kierunków technicznych Politechniki Wrocławskiej, głównie w ramach Indywidualnego Programu Studiów, dzięki któremu studenci zdobyli naj świeższą wiedzę specjalistyczną. Od kilku lat zmiany na rynku wymuszają poszerzenie do tychczasowych kompetencji ściśle zawodowych o nowe zagadnienia, takie jak: zakłada nie własnej działalności gospodarczej, pozyskiwanie środków finansowych z różnych źró deł, ge nerowanie pomysłów innowacyjnych i ich transfer. Pomysły te powinny przyjmować postać wynalazków, patentów i inteligentnego (smart) zarządzania małą firmą. Winny też służyć formułowaniu skutecznych strategii innowacyjnych oraz promowaniu innowacyjnych działań. Wynika z tego, że współczesny inżynier powinien być nie tylko wybitnym znawcą zagadnień technicznych, ale też innowatorem i przedsiębiorcą, śmiało podejmującym ryzy ko związane z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej. Takie myślenie wymaga zmian w progra mach nauczania na kierunkach technicznych szkół wyższych i uzasad nia konieczność uru chomienia kursów w zakresie: zarządzania procesami innowacyjnymi, rozwijania przedsię biorczości, powoływania 1 Projekt był finansowany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodar ki, Działanie 8.2 transfer wiedzy, Poddziałanie Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw, zgodnie z umową o dofinansowanie nr UDA POKL /09 z dnia r.

5 IV Jan Skonieczny do życia instytucji wspierających powstawanie innowacji, takich jak: inkubatory przedsiębiorczości, centra transferu technologii, parki na ukowo-technologiczne, firmy typu spin-off/out. Na Politechnice Wrocławskiej podjęto pierwsze kroki w tym kierunku. W roku akade mickim 2010/11 uruchomiono dla studentów kierunku Zarządzanie profil kształcenia Przedsiębiorczość i Innowacje. Sądzimy, że ta nowa i oryginalna oferta dydaktyczna, oparta na doświadczeniach wyniesionych z projektu kreatywny inżynier, będzie cieszyć się wśród studentów dużą popularnością na wszystkich kierunkach studiów naszej Alma Mater. W projekcie kreatywny inżynier wzięli udział studenci i doktoranci z wydzia łów: Mechanicznego, Informatyki i Zarządzania oraz Chemii. Natomiast wykładowcami byli pra cownicy naukowo-dydaktyczni Politechniki Wrocławskiej oraz specjaliści spoza uczelni, re prezentujący różnorodne dziedziny związane z prowadzeniem innowacyjnego przedsiębior stwa. Prowadzone zajęcia i dyskusje ze studentami uzmysłowiły brak na rynku literatury zbierającej w jednym miejscu najistotniejsze i najnowsze informacje związane z tworzeniem i prowadze niem małych przedsiębiorstw innowacyjnych (zwanych też czasami spółkami aka demickimi albo profesorskimi ). Prezentowana praca stanowi swoistą wartość dodaną pro jektu i może być wykorzystana jako literatura uzupełniająca na zajęciach dotyczących przed siębiorczości, innowacyjności, prowadzenia działalności gospodarczej. Poniżej zestawiono tytuły rozdziałów wraz z autorami: 1. dr inż. Jan Skonieczny, dr inż. Jerzy Składzień, mgr Przemysław Hałub Zjawisko powstawania innowacji metody oceny, 2. dr inż. Adam Świda Kreatywność w gospodarce, 3. mgr Dominika Mierzwa, mgr Joanna Zimmer W poszukiwaniu przewag konkurencyjnych małych i średnich przedsiębiorstw, 4. dr inż. Piotr Kubiński, dr inż. Jan Skonieczny Spin-off jako forma przedsiębiorczości akademickiej sprzyjająca podnoszeniu kompetencji kierowniczych, 5. dr inż. Lidia Żurawowicz Wykorzystanie informacji patentowej i narzędzi szacowania wartości patentów w procesach innowacyjnych, 6. dr inż. Wojciech Myszka Wywiad technologiczny program The VantagePoint, 7. mgr inż. Joanna Materzok TRIZ jako metoda kreowania pomysłów innowacyjnych, 8. mgr inż. Małgorzata Karczewska Pomiar i porównanie technologii w przedsiębiorstwie podstawy w kierunkowaniu jego innowacyjnej działalności, 9. dr inż. Alicja Balcerak Przedsiębiorczość i postawa przedsiębiorcza, 10. mgr Barbara Rudnicka Venture Capital jako instrument finansowania innowacji, 11. dr inż. Andrzej Saj Wzornictwo (design) wobec kreatywności i innowacji w gospodarce i edukacji,

6 Wstęp V 12. dr inż. Adam Dzidowski Design management zarządzanie procesami projektowymi i innowacyjnymi w pracy inżyniera, 13. dr Agnieszka Czerw Podmiotowe i organizacyjne uwarunkowania kreatywności pracowniczej, 14. dr inż. Janusz Kroik Odpowiedzialność kategoria strategiczna dla współczesnego przedsiębiorstwa. Pragniemy wszystkim autorom artykułów serdecznie podziękować za zaangażowanie w realizację projektu. Szczere podziękowania z naszej strony kierujemy pod adresem prof. Jerzego Kale ty za inspirację, wszechstronną pomoc i merytoryczny nadzór nad projektem, dr. inż. Wojciecha Myszki za efektywne zarządzanie projektem oraz mgr Danuty Bogus-Łyś za sprawną realiza cję zadań organizacyjnych, finansowych i administracyjnych w projekcie. Dziękujemy naszym ekspertom prof. Wacławowi Kasprzakowi i prof. Janowi Kochow i za merytoryczne wsparcie oraz wiceprezesowi mgr. Markowi Winkowskiemu za umoż liwienie studentom zapoznania się z ofertą badawczą Wrocławskiego Parku Technolo gicznego. Szczególne podziękowania należą się europosłance z Dolnego Śląska Pani Lidii Gering er de Oedenberg oraz jej współpracownikom z biura poselskiego za pomoc w zorganiz owaniu spotkania ze studentami i otwartej dyskusji o międzynarodowych aspek tach innowacyjności i przedsiębiorczości regionalnej w Parlamencie Europejskim w Stras burgu. Dziękujemy naszym kolegom z TU Cottbus, TU Hamburg, SRH Hochschule Berlin, TU Pots dam, TU Dresden, TU Ilmenau i Hochschule Karlsruhe za możliwość zapoznania się z ich do świadczeniami w kreowaniu innowacji i przedsiębiorczości akademickiej. Dziękujemy również kierownictwu i pracownikom administracyjnym Politechniki Wrocławskiej za wsparcie, bez którego realizacja zadań w projekcie i wydanie tej pu blikacji byłyby niemożliwe. Wrocław, 5 czerwca 2011 r. dr inż. Jan Skonieczny Redaktor

7

8 Spis treści 0 Wstęp... III Jan Skonieczny, Jerzy Składzień, Przemysław Hałub Zjawisko powstawania innowacji metody oceny... 1 Adam Świda Kreatywność w gospodarce Dominika Mierzwa, Joanna Zimmer W poszukiwaniu przewag konkurencyjnych małych i średnich przedsiębiorstw Piotr Kubiński, Jan Skonieczny Spin-off jako forma przedsiębiorczości akademickiej sprzyjająca podnoszeniu kompetencji kierowniczych Lidia Żurawowicz Wykorzystanie informacji patentowej i narzędzi szacowania wartości patentów w procesach innowacyjnych Wojciech Myszka Wywiad technologiczny program The VantagePoint Joanna Materzok TRIZ jako metoda kreowania pomysłów innowacyjnych Małgorzata Karczewska Pomiar i porównanie technologii w przedsiębiorstwie podstawy w kierunkowaniu jego innowacyjnej działalności

9 VIII 9 Spis treści Alicja Balcerak Przedsiębiorczość i postawa przedsiębiorcza Barbara Rudnicka Venture Capital jako instrument finansowania innowacji Andrzej Saj Wzornictwo (design) wobec kreatywności i innowacji w gospodarce i edukacji Adam Dzidowski Design management zarządzanie procesami projektowymi i innowacyjnymi w pracy inżyniera Agnieszka Czerw Podmiotowe i organizacyjne uwarunkowania kreatywności pracowniczej Janusz Kroik Odpowiedzialność kategoria strategiczna dla współczesnego przedsiębiorstwa

10 Jan Skonieczny * Jerzy Składzień * Przemysław Hałub ** 1 Zjawisko powstawania innowacji metody oceny Wprowadzenie Tematyka związana z oceną pomysłów innowacyjnych jest problemem coraz częściej poruszanym nie tylko na szkoleniach, seminariach i zajęciach akademickich z zakresu transferu wiedzy i technologii, ale także przedmiotem badań praktyków, którzy w swojej codziennej pracy poszukują skutecznych metod dla określenia wartości dla innowacyjnych produktów i nowatorskich przedsięwzięć. Szczególną rolę w procesie kreowania proinnowacyjnych zachowań odgrywają: dynamiczny postęp technologiczny, a także będąca pod jego wpływem gospodarka zarówno globalna, jak i regionalna oraz lokalna. System naczyń połączonych, sprzęgający mechanizmy postępu technicznego, procesy komercjalizacji wyników badań naukowych, modele ich finansowania i wdrożenia, jest nieodzownym elementem rozwoju każdego rozwiniętego państwa, który swoje fundamenty opiera na budowaniu powiązań między nauką a biznesem, stymulując tym samym transfer wiedzy i międzysektorową wymianę know-how. Nie ulega wątpliwości, że także w Polsce system rozwoju gospodarczego opierający się w znacznej mierze na funduszach unijnych wytycza drogę w kierunku działań mających na celu realizację zadań w obszarach związanych z budowaniem gospodarki opartej na wiedzy, w której kapitał intelektualny stanowi jego nadrzędny element, a co za tym idzie rozwój innowacji, zarówno tych, które są już wdrażane, a także tych, które dopiero rodzą się w naukowych laboratoriach i uniwersyteckich pracowniach. Pojęcie innowacji Punktem wyjścia w dyskusji dotyczącej metod oceny projektów innowacyjnych jest umiejętność zdefiniowania samego pojęcia innowacja, które obecnie jest uży- * Politechnika Wrocławska ** Wrocławskie Centrum Badań EIT+

11 2 Jan Skonieczny, Jerzy Składzień, Przemysław Hałub wane w bardzo szerokim kontekście i wpisuje się niemalże we wszystkie obszary działań o charakterze rynkowym, także tych na płaszczyźnie naukowej; nadzwyczaj często mówi się o innowacyjnym podejściu do tematu, innowacyjnej perspektywie, a nawet innowacyjnych poglądach. Kluczem do prawidłowego formułowania znaczenia dla słowa innowacja powinna być próba jego zdefiniowania, gdyż pojęcie innowacji jest niejednoznaczne. Słowo innovatio pochodzi z języka łacińskiego i oznacza odnowienie. Pojęcie innowacji do zarządzania organizacjami wprowadził na początku XX wieku J.A. Schumpeter. Według niego przez innowację należy rozumieć [8, s. 65]: wprowadzenie do produkcji wyrobów nowych lub też doskonalenie dotychczas istniejących, wprowadzenie nowej lub udoskonalenie metody produkcji, otwarcie nowego rynku, zastosowanie nowego sposobu sprzedaży lub zakupów, zastosowanie nowych surowców lub półfabrykatów, wprowadzenie nowej organizacji produkcji. Tak rozumiana innowacja obejmuje transformację nowej idei lub wynalazku o charakterze technologicznym w produkt lub proces. Stąd wynika klasyczny podział innowacji na produktową i procesową (technologiczną). Praktyczną definicję innowacji zaprezentowano w podręczniku OECD Oslo Manual [11, s. 65]. Innowacja występuje wtedy, gdy nowy lub ulepszony produkt zostaje wprowadzony na rynek; nowy lub ulepszony proces jest zastosowany w produkcji, przy czym ten produkt i proces posiadają cechy nowości z punktu widzenia wdrażającej je organizacji. Innowacja (techniczna) oznacza zatem obiektywne udoskonalenie właściwości produktu lub procesu, lub systemu dostaw w stosunku do istniejących na rynku produktów i procesów. W dyskusji dotyczącej innowacji, sponsorowanej przez U.S. Comerce Department, która odbyła się w 2007 r. przyjęto, że innowacja to: projekt, wynalazek, wprowadzenie nowych lub alternatywnych produktów, usług, procesów, systemów, struktur organizacyjnych lub modeli biznesu, w celu wykreowania nowych wartości dla klientów oraz korzyści finansowych dla przedsiębiorstwa [16]. Z definicji tej wynika, że pojęcie innowacji jest współcześnie bardzo pojemne. Stąd też podjęto próbę kategoryzacji innowacji w celu określenia ich obszarów oddziaływania, zastosowań i przypisania zmian, które z natury rzeczy powinny być nieodzownym elementem każdej innowacji. W tabeli 1 pokazano różne rodzaje innowacji w zależności od przyjętych kryteriów.

12 Zjawisko powstawania innowacji metody oceny 3 Tabela 1. Rodzaje innowacji Kryteria klasyfikacji Zakres oddziaływania Czynniki kreowania innowacji Cel wdrażania innowacji Oryginalność innowacji Skala zmian w organizacji wywołana innowacją Rynek Cykl innowacyjny Źródło: Opracowanie własne. Rodzaje innowacji innowacja produktowa innowacja procesowa innowacja organizacyjna innowacja marketingowa innowacja społeczna własne zaplecze badawczo-rozwojowe kreatywność pracowników zakup licencji innowacja zorientowania na obniżanie kosztów produkcji innowacja zorientowana na poprawę jakości produkcji innowacja zorientowania na skrócenie czasu realizacji zadania produkcyjnego innowacja pionierska imitacja (adaptacja) innowacja fundamentalna (radykalna) innowacja przyrostowa (usprawniająca) innowacja na nowy rynek innowacja na stary rynek pomysł innowacyjny projekt innowacyjny Ze względu na zakres oddziaływania, innowację dzieli się na: produktową, procesową, organizacyjną, marketingową i społeczną. Innowacja produktowa obejmuje wszelkiego rodzaju zmiany polegające na udoskonaleniu produktu już wytworzonego przez przedsiębiorstwo. Polega na ulepszeniu parametrów technicznych wyrobu, komponentów i materiałów, funkcjonalności, rozszerzenia struktury asortymentowej o nowy produkt, którego cechy technologiczne lub przeznaczenie różnią się od uprzednio produkowanych. Innowacja produktowa jest związana z nową technologią, która opiera się na połączeniu istniejących technologii w nowych zastosowaniach lub też na wykorzystaniu nowej wiedzy. Innowacja procesowa (technologiczna) odnosi się do zmiany w stosowanych przez przedsiębiorstwo metodach wytwarzania. Metody te polegają na dokonywaniu zmian w urządzeniach lub w organizacji procesów produkcyjnych. Mogą też stanowić połączenie obu wyróżnionych zmian. Zmiany w metodach wytwarzania są wymuszone przez zastosowanie nowej wiedzy. Celem tych metod może być zwiększenie efektywności produkcji lub dostarczenie istniejących produktów w krótszym czasie.

13 4 Jan Skonieczny, Jerzy Składzień, Przemysław Hałub Innowacja organizacyjna polega na wprowadzeniu nowej metody organizacji biznesu, w przedsiębiorstwie lub w relacjach przedsiębiorstwo otoczenie (outsourcing). Innowacją organizacyjną jest pierwsze wprowadzenie technik zintegrowanego zarządzania lub kontroli w przedsiębiorstwie. Innowacja marketingowa polega na wprowadzeniu nowych metod marketingowych w przedsiębiorstwie. Metody te mogą powodować zmiany w projektowaniu produktu, jego opakowania, promocji czy orientacji cenowej. Innowację marketingową odnosi się również do wprowadzenia systemu informacyjnego, lojalnościowego dla klienta lub opracowania nowego znaku towarowego dla produktu. Innowacja społeczna polega na wprowadzaniu przez przedsiębiorstwo innowacji w sektorze publicznym. Przedsiębiorstwa zaczynają postrzegać potrzeby społeczne jako możliwości rozwijania idei demonstrowania nowych technologii, szukania i znajdowania nowych rynków, a także pokonywania problemów społecznych. Angażując się w działania społeczne, przedsiębiorstwa mogą za pomocą własnych zasobów wdrażać rozwiązania znane do tej pory w biznesie. Z punktu widzenia przedsiębiorstwa nie jest to działalność charytatywna, tylko nowy sposób inwestowania w B+R. Wdrażanie innowacji społecznej nie jest łatwe. Jest bardziej złożone niż wdrażanie innowacji w przedsiębiorstwie, ponieważ instytucje publiczne nie kierują się zyskiem jako głównym kryterium podejmowania decyzji o wprowadzaniu innowacji. Do czynników sukcesu wdrożenia innowacji społecznej zaliczono [18, s. 170]: zbieżność celów biznesowych i potrzeb społecznych, silnych partnerów biznesowych i społecznych zaangażowanych w ideę trwałych zmian, wielkość i rodzaj inwestycji wdrażanych przez partnerów biznesowych i społecznych, bliskie relacje pomiędzy partnerami wdrażającymi innowację, powiązania z innymi podmiotami na rynku i konsekwentne podtrzymywanie i pomnażanie rezultatów. Wprowadzeniu innowacji społecznej sprzyja rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego. Ze względu na czynniki innowacji wyróżnia się: innowację będącą wynikiem własnych prac badawczo-rozwojowych, innowację będącą wynikiem kreatywności pracowników, innowację wdrożoną w oparciu o zakup licencji. Innowacja będąca wynikiem własnych prac badawczo-rozwojowych powstaje w oparciu o rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego przedsiębiorstwa. Do zaplecza B+R zalicza się laboratoria, zakłady i ośrodki badawczo-rozwojowe, biura konstrukcyjne i konstrukcyjno-technologiczne, zakłady rozwoju techniki, biura studiów i projektów, centra naukowo-techniczne. Innowacja będąca wynikiem kreatywności pracowników powstaje pod wpływem wiedzy i umiejętności pracowników. Pracownicy są najważniejszym zasobem przedsiębiorstwa, ponieważ są źródłem nowych pomysłów. Stąd też wynika konieczność zatrudniania i wychowywania tzw. pracowników wiedzy w przedsiębiorstwie. Do grupy kreatorów innowacji w przedsiębiorstwie zalicza się projektantów, wynalazców, konstruktorów, technologów, laborantów, itd. Pracownicy ci nie tylko powinni posiadać wiedzę o najnowszych technologiach, ale również umieć

14 Zjawisko powstawania innowacji metody oceny 5 pracować w zespołach z różnymi ludźmi. Umiejętności komunikacyjne wydają się być tu jak najbardziej pożądane. Innowacja wdrożona w oparciu o zakup technologii jest szczególnie ważna w tych przedsiębiorstwach, które nie posiadają odpowiedniego zaplecza badawczo-rozwojowego oraz pracowników kreatywnych, którzy mogą samodzielne kreować innowacje. Wdrożenie innowacji obcej, sprawdzonej w innych przedsiębiorstwach, może przyczynić się do rozwoju przedsiębiorstwa. Warunkiem sprzyjającym zakupowi nowej technologii oraz jej wdrożeniu może sprzyjać istnienie kultury innowacyjnej, otwartej na nowe pomysły. Innowacja może wpływać na obniżenie kosztów produkcji, poprawę jakości produkcji lub skrócenie czasu produkcji. Zmianom tym sprzyjać mogą zarówno innowacje produktowe, procesowe, jak i organizacyjne. Innowacja może być pionierska lub imitacyjna (naśladowcza). Innowacja pionierska jest wprowadzona przez przedsiębiorstwo, które jest liderem na rynku, zaś innowacja imitacyjna przyjmuje charakter naśladowczy wobec innowacji pionierskiej. Innowacja może wywoływać zmiany fundamentalne (rewolucyjne) lub usprawniające (ewolucyjne). Zmiany fundamentalne (radykalne) dotyczą wprowadzenia nowego asortymentu lub nowej struktury organizacyjnej (np. w wyniku reengineeringu). Zmiany usprawniające mają na celu poprawę dotychczasowych produktów, procesów i organizacji (np. kaizen). Innowacja może kreować powstanie nowego rynku lub umacniać aktywność przedsiębiorstwa na starym rynku. Innowacja pierwszego rodzaju umożliwia rozszerzenie zakresu działalności przedsiębiorstwa przez wejście na nowe rynki. Innowacja drugiego rodzaju umożliwia zwiększenie udziału w rynku. Ze względu na cykl innowacyjny wyróżnia się pomysł i projekt innowacyjny. Cały cykl innowacyjny obejmuje pięć faz: zbadanie potrzeby, pojawienie się pomysłu, opracowanie projektu, podjęcie decyzji o realizacji projektu i wdrożenie [12, s. 53]. Pomysł i projekt innowacyjny są integralnymi i następującymi po sobie etapami tego samego procesu. Pomysł innowacyjny definiuje się jako działalność twórczą, mającą na celu praktyczne wykorzystanie twórczej idei poprzez dostrzeżenie okazji, możliwości zaspokojenia potrzeby rynkowej czy konieczność rozwiązania problemu. Projekt innowacyjny definiuje się jako działalność twórczą, mającą na celu praktyczne wykorzystanie twórczego pomysłu. Narzędziem rozróżniającym pomysł i projekt innowacyjny jest tzw. tuba rozwojowa innowacji [2, s ]. Jej graficzny kształt pokazano na rysunku 1.

15 6 Jan Skonieczny, Jerzy Składzień, Przemysław Hałub badania rozwój gotowy produkt badania rozwój gotowy produkt badania rozwój gotowy produkt Rys. 1. Tuba rozwojowa innowacji s. Rys. 1. Tuba 1. Tuba rozwojowa rozwojowa innowacji innowacji Źródło: [2, s. 63]. ódło: Źródło: Rys. [2, 1. s. Tuba [2, 63]. s. 63]. rozwojowa innowacji Źródło: [2, s. 63]. Proces innowacyjny rozpoczyna się od generowania dużej liczby pomysłów, które w wyniku procesu etapowej selekcji (oceny), dokonywanej na podstawie systematycznie innowacyjny innowacyjny Proces Proces prowadzonych rozpoczyna rozpoczyna badań się się od rynku, od generowania generowania oceny konkurencji dużej dużej liczby i analizy liczby pomysłów, technicznopomysłów, które które w w wyniku Proces procesu -ekonomicznej, innowacyjny etapowej są przetwarzane rozpoczyna selekcji (oceny), w się pomysły od generowania dokonywanej innowacyjne dużej lub na w podstawie liczby skrajnym pomysłów, przypadku tylko jeden pomysł. Zastosowanie tuby jest procesem bardzo naturalnym, po- prowadzonych wyniku procesu nieważ badań badań selekcja etapowej rynku, rynku, pomysłów oceny selekcji oceny i innowacyjnych konkurencji (oceny), konkurencji dokonywanej irozwiązań analizy i analizy jest techniczno-ekonomicznej, na tutaj podstawie poddana rygorom systematycznie są są yniku procesu etapowej selekcji (oceny), dokonywanej na podstawie systematycznie systematycznie które w przetwarzane prowadzonych zewnętrznym w badań pomysły (rynek) rynku, innowacyjne i wewnętrznym oceny konkurencji lub (jakość) w skrajnym pomysłu i analizy przypadku konfrontacja techniczno-ekonomicznej, tylko tych dwóch jeden pomysł. są elementów w pomysły jest innowacyjne nieodzownym punktem lub w skrajnym w procesie przypadku oceny innowacji tylko i to jeden właśnie pomysł. Zastosowanie przetwarzane ona tuby stanowi w tuby pomysły jest o jest jej procesem końcowej innowacyjne procesem wartości. bardzo bardzo lub Podobnie wnaturalnym, skrajnym jak w ponieważ przypadku ponieważ wszystkich selekcja selekcja tylko pomysłów innych jeden pomysłów pomysł. i i produktów, niezależnie od miejsca i czasu, to właśnie rynek jest wyznacznikiem nowacyjnych innowacyjnych Zastosowanie tuby rozwiązań jest jest procesem tutaj poddana bardzo rygorom naturalnym, zewnętrznym ponieważ (rynek) selekcja i wewnętrznym pomysłów i i zarazem rozwiązań weryfikatorem, jest tutaj poddana dyktującym rygorom ściśle określone zewnętrznym warunki, (rynek) przy których i wewnętrznym in- (jakość) innowacyjnych pomysłu pomysłu nowacyjny rozwiązań konfrontacja pomysł konfrontacja jest lub projekt tutaj tych tych poddana dwóch może dwóch być rygorom elementów wdrożony. elementów zewnętrznym Zastosowanie jest jest nieodzownym nieodzownym (rynek) tuby ma i punktem wewnętrznym tutaj punktem w w szczególne znaczenie widać to doskonale na pierwszym etapie, gdzie tuba po- procesie (jakość) oceny oceny pomysłu przez innowacji innowacji swoje szerokie konfrontacja i to i właśnie to ramiona, właśnie tych ona ona obejmujące stanowi dwóch stanowi o elementów liczne jej o jej końcowej projekty końcowej jest i wartości. pomysły, nieodzownym wartości. Podobnie umożliwia Podobnie punktem jak jak w w przypadku procesie wszystkich oceny pewną wszystkich innowacji elastyczność, innych innych i produktów, to dzięki produktów, właśnie której niezależnie ona pomysły niezależnie stanowi i idee od o od miejsca jej akceptowalne miejsca końcowej i czasu, i czasu, wartości. rynkowo właśnie właśnie osiągają Podobnie rynek rynek jest jak jest w kolejne etapy i przechodzą do kolejnych faz, aż do ostatecznej decyzji o rozwoju wyznacznikiem przypadku konkretnego wszystkich i zarazem i zarazem projektu innych weryfikatorem, weryfikatorem, produktów, inwestycyjnego. dyktującym niezależnie dyktującym ściśle od ściśle miejsca określone określone i czasu, warunki, warunki, to właśnie przy przy których rynek których jest nowacyjny innowacyjny wyznacznikiem pomysł pomysł i zarazem lub lub projekt weryfikatorem, projekt może może być dyktującym być wdrożony. wdrożony. ściśle Zastosowanie Zastosowanie określone warunki, tuby tuby przy ma ma tutaj których tutaj szczególne innowacyjny znaczenie Innowacyjne znaczenie pomysł widać modele lub widać projekt to działalności doskonale to doskonale może organizacji być na pierwszym pierwszym wdrożony. etapie, etapie, Zastosowanie gdzie gdzie tuba tuba poprzez tuby poprzez ma swoje swoje tutaj szerokie szczególne ramiona, ramiona, znaczenie obejmujące obejmujące widać liczne to liczne doskonale projekty projekty na i pomysły, pierwszym i pomysły, umożliwia etapie, umożliwia gdzie pewną pewną tuba elastyczność, poprzez elastyczność, swoje Model innowacji technologicznej to proces działań podjętych w organizacji. Proces szerokie ramiona, ten obejmuje obejmujące zadania przypisane liczne projekty określonym i pomysły, wykonawcom, umożliwia takie jak pewną [15, s. 12]: elastyczność, analiza rynku, na którą składa się zarówno ocena bieżących, jak i przyszłych potrzeb odbiorcy oraz analiza konkurencji istniejącej i potencjalnej, ocena stanu wiedzy technicznej i organizacyjnej w dziedzinie, w której organizacja działa lub zamierza działać. Ustalenie potencjalnych źródeł innowacji, zdefiniowanie przedmiotu działań innowacyjnych,

16 Zjawisko powstawania innowacji metody oceny 7 stworzenie zespołu realizującego zadanie projektowe, opracowanie wstępnej koncepcji realizacji projektu w oparciu o analizy rynkowe, decyzja o podjęciu wdrożenia projektu, opracowanie projektu technicznego, ocena techniczna i ekonomiczna projektu, przystąpienie do realizacji projektu, zakończenie realizacji projektu, ocena wyników wdrożenia projektu. Jest to proces uporządkowany, który prowadzi od pomysłu, poprzez projekt, aż do wprowadzenia produktu (technologii lub usługi) na rynek. W literaturze przedmiotu opisano wiele modeli, które można zakwalifikować do jednej z pięciu generacji (zob. tabela 3). W latach dominowała koncepcja liniowego modelu innowacji. Jej cechą charakterystyczną jest to, że jest to proces, który rozpoczyna się odkryciem naukowym, następnie przechodzi w fazę rozwoju i kończy się powstaniem produktu (pomysłu) innowacyjnego (tzw. proces pchania ). Do odkrycia naukowego potrzebna jest baza badawczo-rozwojowa. Stąd też rozwój innowacji był postrzegany głównie przez pryzmat rozwoju zaplecza naukowo-badawczego, które przyczynia się do powstawania wynalazków i odkryć naukowych, a ich podaż determinuje dalszy rozwój. Tabela 3. Innowacyjne modele działalności organizacji według R. Rothwella GENERACJA pierwsza/druga trzecia czwarta piąta Źródło: [12, s. 56]. PODSTAWOWE CECHY Prosty model liniowy (popytowy i podażowy) Model dotyczący interakcji różnych elementów oraz sprzężeń zwrotnych informacji Model równoległy, integracja wewnątrz firmy oraz współpraca z dostawcami i odbiorcami (powiązania i alianse) System zintegrowany, oparty na sieciowych powiązaniach; elastyczny, oparty na systemie odpowiedzi powiązanej z konsumentem; innowacja ciągła Alternatywnym wobec procesu pchania przez rozwój nauki jest model działalności organizacji zwany ciągnionym. Model ten, aczkolwiek liniowy, charakteryzuje się tym, że przyczyną rozwoju produktów (pomysłów) innowacyjnych jest rynek. Model ciągniony pojawił się w również w latach 60. ubiegłego wieku i był odpowiedzią na wzrost konkurencyjności i konieczność badania potrzeb uczestników gry rynkowej. Główną determinantą rozwoju innowacji jest w tym modelu popyt na innowację.

17 8 Jan Skonieczny, Jerzy Składzień, Przemysław Hałub Modele te, jako zbyt ogólne, zostały zastąpione w latach 80. ubiegłego wieku przez innowacyjny model działalności organizacji zwanym interakcyjnym. Modele interakcyjne podkreślają złożoność procesu innowacji oraz konieczność częstego powrotu do etatów wcześniejszych, w których powstają zarysy idei i pomysłów. Stąd też modele te charakteryzują się licznymi sprzężeniami zwrotnymi pomiędzy etapami powstawania innowacji. W ramach tej klasyfikacji na uwagę zasługują dwa modele: związanego łańcucha (Kline a i Rosenberga) i sprzężeniowy (Rothwella i Zegvelda). W pierwszym modelu działalność innowacyjna jest wynikiem interakcji pomiędzy zapotrzebowaniem oraz szansami stwarzanymi przez rynek a bazą naukowo-badawczą oraz możliwościami organizacji. Najważniejszym czynnikiem, który wpływa na powstanie pomysłów innowacyjnych jest wiedza będąca w posiadaniu pracowników. W drugim modelu działalności odwzorowano powiązania wewnątrz organizacji i na zewnątrz pomiędzy organizacją a jej otoczeniem. W modelu tym nacisk kładzie się na projektowanie inżynierskie, sprzężenia zwrotne pomiędzy rynkowymi a technologicznymi fazami innowacji, powiązania pomiędzy obszarem B+R, produkcją i marketingiem w organizacji oraz pomiędzy organizacją a jej klientami w środowisku. Źródeł obu modeli działalności innowacyjnej należy szukać w powiązaniach (sprzężeniach zwrotnych) pomiędzy nauką, badaniami i technologią. Kolejne modele działalności organizacji powstały na przełomie lat 80. i 90. XX wieku. Do ich pojawienia się przyczynił się rozwój informatyki oraz metod zarządzania organizacjami. W modelach tych proces innowacji postrzega się jako sieć wzajemnych powiązań pomiędzy zewnętrznymi uczestnikami procesu. Model sieciowy podkreśla znaczenie szybkości i efektywności prowadzania innowacji. Zatem czas i efektywność stają się głównymi czynnikami w konkurencyjnej rywalizacji na rynkach, przede wszystkim globalnych. Piąty, tj. zintegrowany innowacyjny model działalności organizacji (zaproponowany przez Rothwella), łączy w sobie podejście sieciowe z zarządzaniem zmianami. Model ten opiera się na integracji nowoczesnych technologii i biotechnologii z osiągnięciami elektroniki i informatyki, z sukcesami w zakresie metod zarządzania innowacją i wiedzą, z rdzennymi kompetencjami oraz odchudzaniem organizacji. Stąd też istnieje konieczność opracowywania polityki innowacyjnej organizacji, uwzględniającej środowisko: ekonomiczne, technologiczne, społeczne i międzynarodowe. Model ten obejmuje różne poziomy innowacji, począwszy od organizacji, jak też gospodarki i regionów. Narzędzia i metody oceny pomysłów innowacyjnych W literaturze spotyka się wiele metod, które wykorzystuje się do oceny pomysłów innowacyjnych. Warto tutaj powołać się na profesora W. Cockayne a ze Stanford

18 Zjawisko powstawania innowacji metody oceny 9 University. Zajmuje się on przede wszystkim innowacjami w kontekście analizy potrzeb i otoczenia, a także poszukiwania szans na ich rozwój. W swojej działalności naukowej prezentuje on zestaw metod oceny i analizy innowacji (9 metod opracowanych w Centrum Innowacji Stanford University Center for Foresight & Innovation at Stanford Univesity). Metody wchodzące w skład Foresight tools to: Context Maps, Progression Curves, Janus Cones, Demographics, Future Users, Future telling, White Spots, Change Paths and Paper Mockups. Jest to zestaw metod umożliwiających rozpoznanie potrzeb, opracowanie koncepcji rozwiązania oraz przeprowadzenie procesu modelowania i wstępnego prototypu. Metody te z pewnością wpisują się w wytyczne Komisji Europejskiej, która także zaangażowała się w działania mające na celu określenie metod dla oceny innowacyjnych przedsięwzięć, które stanowią trzon i główny fundament dla ogólnie pojętego transferu technologii. I tak, w 2008 r. Komisja Europejska opublikowała zalecenia dotyczące zarządzania własnością intelektualną w procesie transferu wiedzy, a także kodeksy dobrych praktyk dla uniwersytetów i jednostek naukowych innych niż uniwersytety. Dokument ten zaleca w szczególności, aby wszystkie publiczne jednostki naukowe traktowały transfer wiedzy jako misję strategiczną, a także popierały szeroko rozumiany transfer wiedzy powstałej przy wykorzystaniu środków publicznych, zapewniając tam, gdzie jest to możliwe, wolny dostęp do wyników badań z zachowaniem, jeśli to konieczne, niezbędnej ochrony własności intelektualnej [7]. Transfer technologii definiowany jest przez Komisję Europejską jako proces, przez który rozumie się przenoszenie danej wiedzy technicznej do praktyki gospodarczej. Szeroko rozumiany transfer technologii obejmuje wszelkie formy dyfuzji innowacji oraz edukacji technicznej z nauki do gospodarki. Obecnie stosowanych jest około 100 metod oceny przedsięwzięć, których celem jest opracowanie i komercjalizacja technologii [7]. Wszystkie metody odnoszą się generalnie do trzech obszarów zmiennych: koszt/nakłady związane z realizacją projektu, korzyści wynikające z realizacji projektu, ryzyko związane z osiągnięciem sukcesu. Dobór metody wyceny uzależniony jest od: celów podmiotu zlecającego wycenę charakterystyki przedmiotu wyceny procesu gospodarczego, dla którego wycena jest pożądana lub wymagana. K.P. Coyne, P. Gorman-Clifford i R. Dye uważają, że osoby zarządzające procesem innowacyjnym powinny kierować się następującymi zasadami: wyznaczyć zakres akceptowanych pomysłów, po czym odpowiednio wybrać i dopasować do nich pytania, wybrać uczestników, którzy potrafią tworzyć oryginalne pomysły, zadbać o pełne zaangażowanie wszystkich uczestników, opracować spotkanie tak, aby normy społeczne sprzyjały lepszemu zarządzaniu, nadać kierunek każdej dyskusji (burzy mózgów), stosując przygotowane wcześniej pytania, nie koncentrować się

19 10 Jan Skonieczny, Jerzy Składzień, Przemysław Hałub na jednej burzy mózgów, wybrać te pomysły, które następnie będą dogłębnie analizowane [4]. Poniżej, w oparciu o studia literaturowe, przedstawiamy wybrane metody oceny pomysłów i projektów innowacyjnych. Komercyjny Proces Oceny Możliwości Projektów Do oceny regionalnych pomysłów innowacji można wykorzystać idee zawarte w metodzie COAP (Warwick Commercial Opportunities Appraisal Process COAP), która jest wykorzystywana do oceny projektów. Jądrem tej metody jest dziesięciowymiarowa skala ocen, umożliwiająca porównanie różnych projektów. Autorzy tej metody stwierdzają, że nie należy tej metody traktować jako najlepszego sposobu oceny projektów. Jej wykorzystanie może jednak przyniesie korzyści, z których najważniejsze to: porównanie projektów w celu ich rangowania, porównanie permanentne projektów; wysoki lub niski wynik projektu sugeruje dalsze działania, wyróżnienie mocnych i słabych stron projektu, wyróżnienie obszarów, gdzie dodatkowa praca mogłaby udoskonalić całkowity wynik projektu. W metodzie COAP projekty ocenia się w następujących wymiarach: 1. wyjątkowość projektu, 2. gotowość projektu do wykorzystania, 3. wartość rynkowa projektu, 4. antycypowany zysk marży, 5. intensywność konkurencji na ryku, 6. przewaga konkurencyjna projektu, 7. łatwość dostępu do rynku, 8. zachowanie klienta, 9. zaangażowanie zespołu projektowego, 10. doświadczenie komercyjne zespołu projektowego. Każdy projekt powinien być oceniony w przedziale od 5 doskonały do 0 bardzo słaby. Projekty, które otrzymają największą wartość są przeznaczone do wdrożenia. Metoda oceny i typowania zamierzeń B+R Do oceny pomysłu innowacyjnego można wykorzystać metodę oceny i typowania zamierzeń B+R [9, s. 131]. Metoda ta służy do estymacji spodziewanych efektów podjęcia określonych prac B+R. Dla każdego rozpatrywanego przedsięwzięcia (pomysłu):

20 Zjawisko powstawania innowacji metody oceny 11 sporządza się charakterystykę ekonomiczną w takiej postaci, która pozwala na graficzne odwzorowanie strumieni finansowych w danym okresie, oblicza się oczekiwane wartości wpływów, mierzone wielkością wkalkulowanego ryzyka, czyli prawdopodobieństwo sukcesu wdrożeniowego, oblicza się wskaźnik ESCN (estymowane skutki ciągnione netto w ten sposób, że sumę szacowanych wpływów pomniejsza się o wielkość poniesionych nakładów), typuje się najbardziej efektywne przedsięwzięcia na podstawie maksymalizacji wskaźnika ESCN w określonych sytuacjach budżetowych. Pomysł, który uzyska najwyższy wskaźnik ESCN, jest realizowany. Mapa Oceny Pomysłu Innowacyjnego Mapy oceny pomysłów innowacyjnych obejmują ocenę użyteczności pomysłu, jego cenę optymalną i innowacyjny model działalności organizacji [3, s. 97], dzięki której pomysł ten może być realizowany. Mapa użyteczności produktu (pomysłu) jest narzędziem służącym do określenia szans zainteresowania odbiorcy nowym pomysłem. Jest narzędziem, które pozwala z jednej strony decydentom zdefiniować użyteczność pomysłu dla klienta, a z drugiej ocenić czy poznać doświadczenie twórcy pomysłu w realizacji podobnych przedsięwzięć. Mapę użyteczności produktu definiuje się w oparciu o dwa wymiary: dźwignię użyteczności produktu oraz doświadczenie klienta. Dźwignia użyteczności produktu to mechanizm, który pozwala organizacji zapewnić użyteczność produktu dla klientów. Użyteczność produktu jest definiowana w następujących kategoriach jako: produktywność, prostota, dogodność, ryzyko, radość i wizerunek, ekologia. Doświadczenie odbiorcy jest kształtowane w wyniku realizacji cyklu zakupu/ wdrożenia/realizacji produktu (pomysłu). Każdy cykl składa się z kilku etapów. Na każdym etapie należy zadawać kluczowe pytania, które umożliwią ocenę doświadczenia klienta. Pytania powinny być proste i tak zadawane, aby uzyskać wiedzę dotyczącą doświadczenia klienta. Poniżej przedstawiamy przykładowe pytania związane z rozpoznaniem doświadczenia klienta: Ile czasu zajmuje Ci znalezienie produktu, kiedy go potrzebujesz? Czy miejsce zakupu produktu jest atrakcyjne i dostępne? Jak bezpieczne jest dokonanie transakcji? Jak szybko możesz dokonać zakupu? Ile czasu musisz czekać na produkt? Jak trudno wdrożyć produkt? Czy korzystanie z produktu wymaga przeszkolenia lub konsultacji z ekspertem? Czy produkt można łatwo adaptować do nowych warunków? Jak skuteczny jest produkt (jego cechy i funkcje)? Czy do wykorzystania produktu są potrzebne inne produkty lub usługi? Ile to będzie kosztować?

21 12 Jan Skonieczny, Jerzy Składzień, Przemysław Hałub Czy aby utrzymać produkt w dobrym stanie, trzeba korzystać z czyichś usług? Jak łatwo utrzymywać, rozbudowywać lub ulepszać produkt? Czy podczas korzystania z produktu powstają jakieś odpady? Czy łatwo pozbyć się produktu? Umiejscawiając produkt pomysł na jednym z pól mapy użyteczności, decydenci mogą wyraźnie dostrzec różnice między produktami z punktu widzenia użyteczności. Obok użyteczności produktu należy określić również jego cenę. Żeby znaleźć właściwą cenę dla nowego produktu, projektu, trzeba określić korytarz cen optymalnych, tj. przedział, w którym powinien się mieścić planowany produkt. Mapa Potencjalnych Innowacji Mapa potencjalnych innowacji, której autorami są L.A. Bettencourt oraz A.W. Ulwick, jest narzędziem poszukiwania idei usprawnień i nowych produktów [1, s ]. W metodzie tej chodzi o rozbicie cząstkowego zadania na cząstkowe czynności i uzyskanie w tej sposób swoistej mapy wykonywanej pracy. Autorzy tej metody wskazują, że mapa zadania to nie to sama, co mapa procesu, ponieważ ta pierwsza zawiera czynności, które klient stara się wykonać na każdym etapie pracy, a nie czynności, które wykonuje obecnie. Rysowanie mapy zadania wykonywanego przez klienta obejmuje następujące etapy (w nawiasie podajemy pytania, które pomagają w wyodrębnieniu tych kroków): wyodrębnienie tych kroków podczas wykonywania zadania (Jakie są podstawowe czynności składające się na wykonanie zadania?); wyodrębnienie kroków poprzedzających etap wykonania (Co należy zrobić przed przystąpieniem do etapu wykonania, aby zadanie zostało skutecznie zrealizowane? Co trzeba wcześniej określić lub zaplanować? Co trzeba znaleźć lub zgromadzić? Co należy przygotować? Co trzeba wcześniej potwierdzić?); wyodrębnienie kroków następujących po etapie wykonania (Co należy zrobić po zakończeniu etapu wykonania, aby zadanie zostało skutecznie zrealizowane? Co należy skontrolować lub sprawdzić? Co należy zmienić lub skorygować? Co należy wykonać, aby właściwie zakończyć zadanie lub przygotować się do rozpoczęcia kolejnego cyklu czynności?). Wykorzystując tę metodę należy pamiętać, że mapa zadania nie przedstawia sposobu, w jaki klient je realizuje (czyli obecnie wykonywanych czynności i przyjętych rozwiązań). Celem jej jest ujawnienie, co można zrobić na każdym etapie pracy i co musi się wydarzyć, aby klient swoje zadania wykonał skutecznie. Wielowymiarowy Model ADL Oceny Projektów B+R Wielowymiarowy model projektów badawczo-rozwojowych firmy ADL można również wykorzystać do pomiaru pomysłów innowacyjnych [14, s. 57]. Został on opracowany przez firmę doradczą Artur D. Little na początku lat 90. ubiegłego wieku. Model ten jest wykorzystywany w biznesie, szczególnie w przedsiębiorstwach

22 Zjawisko powstawania innowacji metody oceny 13 produkujących wyroby o dużym potencjale innowacyjnym w dziedzinie elektroniki, biotechnologii i inżynierii materiałowej. Model ten nawiązuje do modeli analizy portfelowej w biznesie, takich jak: BCG, Mc Kinseya, Ch.W. Hofera i klasyczny ADL 1. Wykorzystanie modelu ADL ma na celu powiązanie ryzyka i atrakcyjności projektu innowacyjnego ze stabilnością organizacji i tempem jej rozwoju. Model ten umożliwia ocenę prac badawczo-rozwojowych w organizacji w następujących obszarach: optymalny budżet prac badawczo-rozwojowych, wybór atrakcyjnych technologii, wybór tych projektów, które mają największą szansę osiągnięcia sukcesu technicznego i rynkowego, wprowadzanie pionierskich rozwiązań mających na celu osiągnięcie przewagi konkurencyjnej. W każdym planie strategicznym organizacji powinno istnieć odniesienie do planu badawczego. Plan ten ma charakter interakcyjny i obejmuje procesy badawcze w organizacji, w postaci projektów badawczo-rozwojowych. Każdy z projektów, który znajdzie się w takim planie, jest oceniany pod kątem czterech kryteriów: konkurencyjności stosowanej technologii, dojrzałości technologicznej, prawdopodobieństwa całkowitego sukcesu, atrakcyjności projektu. Analiza zbioru projektów badawczych jest wielowymiarowa. Zdaniem ekspertów ADL, omawiane w modelu podejście daje pełniejszą wiedzę o zawartości merytorycznej projektów i pozwala na wielokryterialną optymalizację decyzji w zakresie planowanego przedsięwzięcia badawczo-rozwojowego. Poniżej zostaną przedstawione dwa modele analizy wielokryterialnej, które służą do pozycjonowania projektów badawczych. Są to: Macierz Całkowitej Atrakcyjności Projektów, Macierz Profilu Technologii. Macierz Całkowitej Atrakcyjności Projektów opiera się na dwóch wymiarach: atrakcyjność projektu i prawdopodobieństwo sukcesu całkowitego. W tabeli 4 pokazano przykładowe kryteria oceny projektu pod względem atrakcyjności inwestycyjnej. Do tych kryteriów (czynników) zaliczono: innowacyjność, trwałość przewagi konkurencyjnej, potencjalną rentowność przedsięwzięcia, prawdopodobieństwo osiągnięcia sukcesu technicznego, prawdopodobieństwo osiągnięcia sukcesu rynkowego, budżet projektu, czas realizacji projektu, wydatki marketingowe. 1 Ze względu na cel pracy opis wyróżnionych modeli portfelowych został pominięty. Modele te są szczegółowo opisane w literaturze z zakresu zarządzania strategicznego.

23 14 Jan Skonieczny, Jerzy Składzień, Przemysław Hałub Tabela 4. Przykładowy sposób oceny projektu pod względem atrakcyjności inwestycyjnej Kryterium oceny Waga kryterium Ocena Wynik (1-5) (1-5) Waga x Ocena Innowacyjność Trwałość przewagi nad konkurencją Potencjalna rentowność przedsięwzięcia Prawdopodobieństwo osiągnięcia sukcesu technicznego Prawdopodobieństwo osiągnięcia sukcesu rynkowego Budżet potrzebny na ukończenie projektu Czas ukończenia projektu Wydatki marketingowe Suma 97 Uwaga: Ocena końcowa projektu wynosi 97 punktów na 130 możliwych, co stanowi 75% maksymalnej noty. Źródło: [14, s. 59]. Tabela 5. Kryteria oceny projektu pod względem atrakcyjności inwestycyjnej Elementy atrakcyjności projektu Zgodność z ogólną strategią firmy Innowacyjność i jej znaczenie strategiczne dla firmy Premia (Reward) wielkość i charakter dodatko wych korzyści Faza w cyklu życia stosowanej technologii Spodziewany czas trwania przewagi względem konkurencji Poziom ryzyka: Prawdopodobieństwo odniesienia sukcesu technicznego (A) Sposób oceny czynników składających się na atrakcyjność Ocena: niska, średnia, wysoka, bardzo wysoka Brane są pod uwagę trzy elementy: Poprawa pozycji strategicznej firmy Możliwość zastosowania do więcej niż jednego przedsięwzięcia Możliwości całkowicie nowych zastosowań Ocena: mała, średnia, duża Zwykle finansowa, lecz także doświadczenie i wiedza podstawowa niezbędna dla prac aplikacyjnych Embrionalna, Rozwoju, Dojrzałości, Schyłku Lata. Zależy od potencjalnych substytutów i bariery wejścia konkurencji na rynek. Przewaga długookresowa stanowi o atrakcyjności projektu. P(A) <0,1-0,9>

24 Zjawisko powstawania innowacji metody oceny 15 Elementy atrakcyjności projektu Prawdopodobieństwo odniesienia sukcesu rynkowego pod warunkiem, że osiągnięto sukces techniczny (B) Prawdopodobieństwo odniesienia sukcesu całkowitego (C) Koszty i czas: Koszty ukończenia projektu Czas ukończenia projektu Kapitał inwestycyjny potrzebny, by osiągnąć sukces techniczny Źródło: [14, s. 60]. Sposób oceny czynników składających się na atrakcyjność P(A/B) <0,1-0,9> P(C) <0,1-0,9> P(C)=P(A)P(A/B) USD lata USD Rangowanie czynników wpływających na atrakcyjność projektu polega na określeniu wagi oraz wartości poszczególnych czynników. Wynik oceny projektu jest sumą iloczynów wag oraz wartości czynników. Projekty badawczo-rozwojowe, które otrzymały największą ocenę są realizowane w pierwszej kolejności. W tabeli 5 przedstawiono przykładowy sposób oceny projektu. Rangowanie pozwala nie tylko na określenie stopnia atrakcyjności, ale również umożliwia określenie słabych i mocnych stron projektu badawczego. W ramach tego działania można przeprowadzić analizę przyczyn długiego czasu realizacji projektu, braku wystarczających środków finansowych bądź wystarczającej wiedzy wśród realizatorów projektu. Drugim wymiarem w Macierzy Całkowitej Atrakcyjności Projektu jest prawdopodobieństwo sukcesu. W literaturze przedmiotu poziom ryzyka jest określony przez prawdopodobieństwo zajścia jakiegoś zdarzenia. Przy wyznaczeniu poziomu ryzyka w projektach badawczo-rozwojowych wyznacza się prawdopodobieństwo sukcesu technicznego oraz prawdopodobieństwo sukcesu rynkowego. Sukces ten zależy przede wszystkim od aktywności pracowników, którzy uczestniczą w realizacji projektu. Określenie prawdopodobieństwa sukcesu całkowitego polega zatem na obliczeniu prawdopodobieństwa sukcesu technicznego i rynkowego projektu badawczo-rozwojowego. Należy pamiętać, że wyznaczenie prawdopodobieństwa sukcesu (technicznego i rynkowego) ma charakter rynkowy. Sukces techniczny dla różnych organizacji może oznaczać zupełnie coś innego, ponieważ zależy przede wszystkim od pozycji konkurencyjnej organizacji (stawianych celów, możliwości zasobów organizacji, otoczenia technologicznego organizacji). Podobnie jest z określeniem prawdopodobieństwa sukcesu rynkowego. Zależy ono od pozycji strategicznej organizacji, na którą wpływ mają cele strategiczne realizowane przez organizację oraz zasoby strategiczne, np.: innowacyjne kompetencyjne. Zmniejszeniu ryzyka związanego z określaniem prawdopodobieństwa sukcesu powinny sprzyjać informacje o badanym zjawisku. Zatem konieczne jest ich gromadzenie.

Współpraca nauki i biznesu

Współpraca nauki i biznesu 2013 Współpraca nauki i biznesu Doświadczenia i dobre praktyki wybranych projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 2013 Współpraca nauki i biznesu. Doświadczenia i dobre

Bardziej szczegółowo

KOMERCJALIZACJA WYNIKÓW BADAŃ NAUKOWYCH PRAKTYCZNY PORADNIK DLA NAUKOWCÓW

KOMERCJALIZACJA WYNIKÓW BADAŃ NAUKOWYCH PRAKTYCZNY PORADNIK DLA NAUKOWCÓW KOMERCJALIZACJA WYNIKÓW BADAŃ NAUKOWYCH PRAKTYCZNY PORADNIK DLA NAUKOWCÓW Opracowanie merytoryczne i druk podręcznika współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

NOWA INNOWACYJNA FIRMA

NOWA INNOWACYJNA FIRMA NOWA INNOWACYJNA FIRMA Jak uruchomić własną firmę? podręcznik dla pracowników naukowych, doktorantów, studentów i absolwentów szkół wyższych 1 Redakcja naukowa: dr Krzysztof B. Matusiak Autorzy: Marzena

Bardziej szczegółowo

System transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Polsce Siły motoryczne i bariery

System transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Polsce Siły motoryczne i bariery System transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Polsce Siły motoryczne i bariery System transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Polsce Siły motoryczne i bariery Redakcja: Krzysztof B.

Bardziej szczegółowo

1. Proces komercjalizacji wynalazków i badań naukowych

1. Proces komercjalizacji wynalazków i badań naukowych Spis treści Wstęp 5 1. Proces komercjalizacji wynalazków i badań naukowych 6 2. Rola przedsiębiorcy w procesie komercjalizacji 10 Podsumowanie 12 3. Zasady oceny technologii w celu jej komercjalizacji

Bardziej szczegółowo

JAK WDRAŻAĆ INNOWACJE TECHNOLOGICZNE W FIRMIE. poradnik dla przedsiębiorców

JAK WDRAŻAĆ INNOWACJE TECHNOLOGICZNE W FIRMIE. poradnik dla przedsiębiorców JAK WDRAŻAĆ INNOWACJE TECHNOLOGICZNE W FIRMIE poradnik dla przedsiębiorców Warszawa, 2005 Autorzy: prof. zw. dr hab. Alicja Sosnowska dr Stanisław Łobejko dr Anna Kłopotek dr Jakub Brdulak Anna Rutkowska-Brdulak

Bardziej szczegółowo

2011 Proces audytu technologicznego w przedsiębiorstwach

2011 Proces audytu technologicznego w przedsiębiorstwach Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

Metody inkubacji projektów biznesowych

Metody inkubacji projektów biznesowych Metody inkubacji projektów biznesowych Metody inkubacji projektów biznesowych Redakcja: Krzysztof B. Matusiak Jacek Guliński Komplementarnymi elementami publikacji są: 1.1. Audycja audio: Identyfikacja

Bardziej szczegółowo

EKSPERT DO SPRAW INNOWACJI

EKSPERT DO SPRAW INNOWACJI EKSPERT DO SPRAW INNOWACJI EKSPERT DO SPRAW INNOWACJI Innowacje ORGANIZACYJNE s.11 Innowacje MARKETINGOWE s.31 Innowacje PROCESOWE s.49 Innowacje TECHNOLOGICZNE s.73 (właściciel) Spis treści Specyfika

Bardziej szczegółowo

Copyright Difin SA Warszawa 2014

Copyright Difin SA Warszawa 2014 Copyright Difin SA Warszawa 2014 Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, przedrukowywanie i rozpowszechnianie całości lub fragmentów niniejszej pracy bez zgody wydawcy zabronione. Książka ta jest dziełem

Bardziej szczegółowo

INNO-BROKER TEORIA I PRAKTYKA

INNO-BROKER TEORIA I PRAKTYKA INNO-BROKER TEORIA I PRAKTYKA Publikacja powstała w ramach projektu Projekt PI Nowy model kompleksowej obsługi potrzeb innowacyjnych przedsiębiorstw - INNO-BROKER współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

Recenzent dr hab. Barbara Iwankiewicz-Rak

Recenzent dr hab. Barbara Iwankiewicz-Rak Recenzent dr hab. Barbara Iwankiewicz-Rak Autorzy Mirosława Pluta-Olearnik Wstęp, rozdziały: 1 (p. 1.1, 1.2), 2, 4 Janusz Olearnik rozdziały: 1 (p. 1.3), 3 Jolanta Góra rozdział 5 Magdalena Jakubowicz

Bardziej szczegółowo

Metody inkubacji projektów biznesowych

Metody inkubacji projektów biznesowych Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

Wybrane aspekty funkcjonowania parków technologicznych w Polsce i na świecie

Wybrane aspekty funkcjonowania parków technologicznych w Polsce i na świecie Pod redakcją Krzysztofa B. Matusiaka Aleksandra Bąkowskiego Wybrane aspekty funkcjonowania parków technologicznych w Polsce i na świecie UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY SERIA INNOWACJE Wybrane

Bardziej szczegółowo

Rola akademickich ośrodków innowacji w transferze technologii. red. Izabela Kijeńska-Dąbrowska, Krzysztof Lipiec

Rola akademickich ośrodków innowacji w transferze technologii. red. Izabela Kijeńska-Dąbrowska, Krzysztof Lipiec Rola akademickich ośrodków innowacji w transferze technologii red. Izabela Kijeńska-Dąbrowska, Krzysztof Lipiec 1 Rola akademickich ośrodków innowacji w transferze technologii red. Izabela Kijeńska-Dąbrowska,

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto wykorzystywać popytowe podejście do tworzenia innowacji?

Dlaczego warto wykorzystywać popytowe podejście do tworzenia innowacji? 2012 Dlaczego warto wykorzystywać popytowe podejście do tworzenia innowacji? Wnioski ze spotkań Klubu Innowacyjnych Przedsiębiorstw Dlaczego warto wykorzystywać popytowe podejście do tworzenia innowacji?

Bardziej szczegółowo

Rys.4. 1. Elementy zarządzania strategicznego

Rys.4. 1. Elementy zarządzania strategicznego Źródło: A. Zakrzewska Bielawska, Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwach wysokich technologii, [w:] J. Werewka (red.), Zarządzanie projektami w przedsiębiorstwie informatycznym. Metodologia i strategia

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza dotycząca tematów dla projektów innowacyjnych. Ekspertyza dotyczy Tematu: Rozwiązania w zakresie komercjalizacji badań naukowych

Ekspertyza dotycząca tematów dla projektów innowacyjnych. Ekspertyza dotyczy Tematu: Rozwiązania w zakresie komercjalizacji badań naukowych Ekspertyza dotycząca tematów dla projektów innowacyjnych Ekspertyza dotyczy Tematu: Rozwiązania w zakresie komercjalizacji badań naukowych Przygotowane opracowanie powinno dawać odpowiedź na pytanie, jak

Bardziej szczegółowo

Transfer technologii z uczelni do biznesu Tworzenie mechanizmów transferu technologii

Transfer technologii z uczelni do biznesu Tworzenie mechanizmów transferu technologii Krzysztof Santarek (red.), Jan Bagiński, Aleksander Buczacki, Dariusz Sobczak, Anna Szerenos Transfer technologii z uczelni do biznesu Tworzenie mechanizmów transferu technologii UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI

Bardziej szczegółowo

TRANSFER TECHNOLOGII

TRANSFER TECHNOLOGII VADEMECUM INNOWACYJNEGO PRZEDSIĘBIORCY TRANSFER TECHNOLOGII W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH Autorzy: Paweł GŁODEK Mariusz GOŁĘBIOWSKI Tom I Warszawa 2006 transfer technologii w małych i średnich

Bardziej szczegółowo

OTOCZENIE DLA INNOWACJI

OTOCZENIE DLA INNOWACJI OTOCZENIE DLA INNOWACJI I TRANSFERU WIEDZY I TECHNOLOGII 1 Anna Kaczmarek 1 opracowanie w ramach projektu Innowacyjne zachodniopomorskie konkurencyjne zachodniopomorskie. Wsparcie tworzenia i rozwoju sieci

Bardziej szczegółowo

Rekomendacje zmian w polskim systemie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy

Rekomendacje zmian w polskim systemie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu 2010 Rekomendacje zmian w polskim systemie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy pod redakcją Krzysztofa B. Matusiaka Jacka Gulińskiego Rekomendacje zmian

Bardziej szczegółowo

Rozdział 16. Wpływ innowacyjności na konkurencyjność przedsiębiorstw

Rozdział 16. Wpływ innowacyjności na konkurencyjność przedsiębiorstw Rozdział 16. Wpływ innowacyjności na konkurencyjność przedsiębiorstw 16.1. Innowacje ujęcie teoretyczne Innowacje kojarzone są przez wielu z postępem i nowoczesnością, a ich dyfuzja do sfery praktycznego

Bardziej szczegółowo

Projekty innowacyjne

Projekty innowacyjne Program Operacyjny Kapitał Ludzki KRAJOWA INSTYTUCJA WSPOMAGAJĄCA Projekty innowacyjne Poradnik dla projektodawców PO KL (wersja robocza) Sierpień 2009 Spis treści Spis treści... 2 1. Projekt innowacyjny...

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW - PRAKTYCZNY TRANSFER TECHNOLOGII W FIRMACH

PORADNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW - PRAKTYCZNY TRANSFER TECHNOLOGII W FIRMACH PORADNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW - PRAKTYCZNY TRANSFER TECHNOLOGII W FIRMACH Tomasz Klajbor, Jerzy Koszałka Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w

Bardziej szczegółowo

Ocena efektywności działalności parków technologicznych w Polsce i na świecie

Ocena efektywności działalności parków technologicznych w Polsce i na świecie Michał Staszków Ocena efektywności działalności parków technologicznych w Polsce i na świecie Effectiveness evaluation of technology parks in Poland and in the world Rozprawa doktorska Promotor: dr hab.

Bardziej szczegółowo

Finansowanie komercjalizacji technologii. i przedsięwzięć innowacyjnych opartych na wiedzy. Paweł Głodek. Paweł Pietras

Finansowanie komercjalizacji technologii. i przedsięwzięć innowacyjnych opartych na wiedzy. Paweł Głodek. Paweł Pietras Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA ZARZĄDZANIA INNOWACJAMI

AKADEMIA ZARZĄDZANIA INNOWACJAMI Monika Fabińska Paweł Czyż Kazimierz Kubiak Edyta Guderska AKADEMIA ZARZĄDZANIA INNOWACJAMI Materiały szkoleniowe Łódź, 2010 skład: Renata Karolewska projekt okładki: Monika Piasecka Publikacja jest finansowana

Bardziej szczegółowo

STRATEGICZNY PLAN ROZWOJU FIRMY OPARTY O TECHNOLOGIE I INNOWACJE. Poradnik metodyczny

STRATEGICZNY PLAN ROZWOJU FIRMY OPARTY O TECHNOLOGIE I INNOWACJE. Poradnik metodyczny STRATEGICZNY PLAN ROZWOJU FIRMY OPARTY O TECHNOLOGIE I INNOWACJE Poradnik metodyczny Główni autorzy dr inż. Jerzy Koszałka (redaktor) dr inż. Jacek Jettmar mgr inż. Tomasz Klajbor Współautorzy prof. dr

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne fundusze europejskie na innowacyjne inwestycje

Innowacyjne fundusze europejskie na innowacyjne inwestycje Innowacyjne fundusze europejskie na innowacyjne inwestycje Innowacyjne fundusze europejskie na innowacyjne inwestycje Warszawa 2010 ZESPÓŁ REDAKCYJNY Eksperci Konfederacji Pracodawców Polskich: Ewa Fedor-Destrebecq

Bardziej szczegółowo