Design nowa jakoœæ kszta³tuj¹ca spo³eczeñstwo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Design nowa jakoœæ kszta³tuj¹ca spo³eczeñstwo"

Transkrypt

1 Z Weronik¹ Rochack¹, koordynatorem ds. edukacji Design Council w Londynie, rozmawia Mateusz Soliñski. Design nowa jakoœæ kszta³tuj¹ca spo³eczeñstwo 96 problemy

2 W opisie charakteru dzia³alnoœci Design Council czytamy: Pragniemy pokazaæ, i design mo e odgrywaæ znacz¹c¹ rolê w umacnianiu pozycji ekonomicznej kraju oraz w aktywnym przeobra aniu spo³eczeñstwa. Jak nale y rozumieæ powy sze stwierdzenie? Design Council to organizacja strategiczna, wspó³pracuj¹ca blisko z brytyjskimi ministerstwami i rz¹dem, doradzaj¹ca politykom w sprawach efektywnego wykorzystywania designu w biznesie i jego wp³ywu na ekonomiê. Jednym z g³ównych zadañ Design Council jest opracowywanie badañ na zlecenie rz¹du, b¹dÿ te bezpoœrednie doradztwo. Istnieje grupa osób odpowiedzialna za bezpoœrednie kontakty z rz¹dem i departamentami, które nas sponsoruj¹: Departamentem Kultury i Sportu (Department of Culture, Media and Sport DCMS) oraz Departamentem Innowacji, Uniwersytetów i Umiejêtnoœci (Department of Innovation, Universities and Skills DIUS). Nasze zadanie polega na uœwiadamianiu instytucjom rz¹dowym czym jest design jak mo na go ugryÿæ, jak mo e pomóc w codziennym yciu. Przekonujemy te urzêdników, e warto w design inwestowaæ na wszystkich poziomach biznesu, edukacji czy badañ. Potoczne pojmowanie czy rozumienie designu bywa doœæ p³ytkie. Wbrew powszechnemu u yciu tego s³owa, design to nie tylko okreœlony kszta³t czy kolor. Pojêcie to jest bardzo szerokie. Na design sk³adaj¹ siê m.in: funkcja przedmiotu, badania rynku, ergonomia, psychologia czy praca w grupach interdyscyplinarnych, gdzie wspó³dzia³aj¹ ze sob¹ projektanci, specjaliœci w zakresie marketingu oraz in ynierii i komunikacji. Ca³y sztab ludzi pracuje na to, aby produkt by³ dobrze zrobiony, aby wychodzi³ naprzeciw potrzebom konsumentów. Dobry design powinien byæ innowacyjny, kreatywny i zdecydowanie nastawiony na odbiorcê. Produkt musi siê dobrze sprzedaæ? Przede wszystkim chodzi o to, aby produkt by³ u yteczny. To nie mo e byæ sztuka dla sztuki. Projektanci powinni tworzyæ rzeczy potrzebne, po yteczne i nadaj¹ce siê do szerokiej produkcji, a organizacje takie jak Design Council maj¹ za zadanie im w tym pomagaæ. Mówimy o aspekcie handlowym i marketingowym. Na czym natomiast mia³oby polegaæ aktywne przeobra anie spo³eczeñstwa? Naszym celem jest podnoszenie œwiadomoœci spo³ecznej na temat tego, czym jest design; wyjœcie poza bardzo p³ytkie pojmowanie jego roli w naszym codziennym yciu. Staramy siê zwracaæ uwagê na zwi¹zek designu ze sfer¹ ekonomii i biznesu. Istotne miejsce w szeroko pojêtym designie zajmuje te ekologia (bardzo popularne ostatnio na Wyspach s³owo sustainability problemy 97

3 oznaczaj¹ce w przybli eniu zrównowa enie ). Zwracamy obecnie szczególn¹ uwagê na promocjê projektów przedmiotów, które s¹ trwa³e, a przez to ekonomiczne; przedmiotów, które mog¹ po jakimœ czasie zostaæ wykorzystane do innych celów. K³adziemy nacisk na kwestiê ponownego wykorzystywania œmieci i odpadów. Staramy siê uœwiadamiaæ spo³eczeñstwu stan zanieczyszczenia œrodowiska i poprzez promowanie okreœlonych projektów uczyæ troski o otaczaj¹c¹ nas przyrodê. Na przyk³ad, w ramach programu Designs of the Time (dott07) zwracaliœmy uwagê na negatywne skutki wysokiego poziomu zu ycia energii elektrycznej w domach i pokazaliœmy parê sposobów jak mo na je zmniejszyæ. Czy mog³abyœ opisaæ g³ówne za³o enia ubieg³orocznego programu Designs of the Time (dott07)? W ramach 10-letniego programu dott co dwa lata wybieramy jeden ze s³abiej rozwiniêtych gospodarczo regionów w Wielkiej Brytanii jako centrum dla naszego projektu. W poprzednim roku dott07 zosta³ zorganizowany w po³nocno-wschodniej Anglii z g³ównym oœrodkiem w Newcastle (wiêcej informacji na stronie Poprzez szereg akcji, spotkañ, warsztatów etc. staraliœmy siê pokazaæ jak myœlenie designem mo e pozytywnie wp³yn¹æ na zmianê warunków ycia lokalnej spo³ecznoœci. Szczególny nacisk k³adziony jest na sferê ochrony œrodowiska, tzn. w³aœciwej utylizacji œmieci, oszczêdnoœci energii oraz kwestie edukacji na poziomie szkolnym. Uczymy ludzi mieszkaj¹cych w regionie kreatywnego myœlenia. Zwieñczeniem programu jest festiwal, w ramach którego odbywaj¹ siê wystawy, konferencje oraz spotkania. Mo na powiedzieæ, e ekologia stanowi jeden z g³ównych priorytetów dzia³ania Design Council? Edukacja w tym kierunku powinna rozpoczynaæ siê ju w³aœciwie w szkole podstawowej. Dzieci w Wielkiej Brytanii anga owane s¹ w specjalne projekty. Proekologiczne kszta³cenie ju na poziomie pierwszych klas szko³y podstawowej powinno zaprocentowaæ w przysz³oœci. Staramy siê zaszczepiæ w dzieciach œwiadomoœæ istotnej roli, jak¹ pe³ni w naszym codziennym yciu œrodowisko naturalne oraz wuiedzy jak mo na o nie zadbaæ. Innym priorytetem naszych dzia³añ jest wspó³praca z instytucjami rz¹dowymi. W wydanym niedawno nowym planie dzia³añ Good Design zwracamy szczególn¹ uwagê na usprawnienie funkcjonowania sektora publicznego. Chcemy pomóc ró nego rodzaju organizacjom uproœciæ istniej¹ce procedury, zlikwidowaæ zbêdn¹ biurokracjê, tak aby przeciêtny obywatel nie gin¹³ w stosie formularzy za ka dym razem, gdy pragnie coœ za³atwiæ. 98 problemy

4 W jaki sposób Design Council chce walczyæ z postêpuj¹c¹ biurokracj¹? Obserwujemy procedury, przez które trzeba przejœæ, zanim mo na wreszcie osi¹gn¹æ zamierzony cel w jakimkolwiek urzêdzie i staramy siê poszukiwaæ rozwi¹zañ upraszczaj¹cych ten skomplikowany proces formalnoœci. Chcemy, aby urzêdy by³y bardziej przyjazne i dostêpne dla obywateli. Masz na myœli projekt graficzny przyk³adowego formularza urzêdowego. Niekoniecznie. Design nie ogranicza siê tylko do sfery wizualnej. Od kilku lat intensywnie rozwija siê nowa dziedzina designu tzw. service design. Ma on bezpoœredni wp³yw na sferê naszych odczuæ i to nie tylko tych natury czysto estetycznej. Pos³u ê siê tutaj przyk³adem ze œwiata komercyjnego. Takie nowe podejœcie do szeroko rozumianego designu reprezentuj¹ m.in projektanci pracuj¹cy dla linii lotniczych Virgin Atlantic. Tutaj g³ówny nacisk po³o ony jest na komfort psychiczny i odczucia podró uj¹cego. Samolot za spraw¹ przemyœlanego czy wrêcz zaprojektowanego zachowania za³ogi pok³adowej staje siê œrodowiskiem szczególnie przyjaznym dla pasa era, co w ogromnym stopniu wp³ywa na jego postrzeganie tych linii i w efekcie na chêæ ponownego skorzystania z us³ug Virgin Atlantic. Zadaniem designu jest wiêc ca³oœciowe spojrzenie na ró ne aspekty interakcji pomiêdzy u ytkownikiem danego produktu / us³ugi a jego otoczeniem. Pos³u my siê innym przyk³adem. Jakaœ firma postanawia dokonaæ reorganizacji, chc¹c usprawniæ swoje funkcjonowanie zwiêkszyæ wydajnoœæ i dochody. Do tego zadania mo e w³aœnie zaprosiæ projektanta, który pomo e zaprojektowaæ przysz³e dzia³ania, które zwiêksz¹ efektywnoœæ firmy, poprawiaj¹c jednoczeœnie jej wizerunek wœród potencjalnych klientów. Podobnie mo e post¹piæ instytucja publiczna. Wracaj¹c do kwestii formularza urzêdowego takie formularze mog¹ byæ na przyk³ad drukowane dwustronnie. Prosty pomys³, a jaka ogromna oszczêdnoœæ papieru! (powracamy wiêc do ekologii i wspomnianego ju terminu sustainability ). Tego typu problemy z jednej strony ekologia, a z drugiej usprawnianie funkcjonowania ró nego rodzaju organizacji zwi¹zanych na przyk³ad ze s³u b¹ zdrowia czy podatkami to g³ówne zadania, jakich podejmuje siê Design Council pocz¹wszy od tego roku. Jak mo na by najkrócej zdefiniowaæ pojêcie service design? Projektowanie dzia³añ i us³ug. Service design dotyka sfery projektowania nie tylko w obszarze dzia³añ wizualnych. Ide¹ nowego spojrzenia na design jest umiejêtnoœæ efektywnego i kreatywnego planowania. Elementem service design jest sam sposób organizacji naszej codziennej pracy, refleksja nad tym w jaki sposób funkcjonuje to, co nas otacza; jak mo emy pracowaæ lepiej i sprawniej. problemy 99

5 Jakie s¹ inne priorytety,, obok szeroko pojêtej edukacji, dzia³ania Design Council? Czy próbujecie wdra aæ okreœlon¹ wizjê designu? Czy mo e raczej rola Design Council ogranicza siê do u³atwienia kontaktów projektantów z potencjalnymi odbiorcami ich twórczoœci? Design Council prowadzi bardzo szerok¹ dzia³alnoœæ, zmierzamy w wielu ró nych kierunkach jednoczeœnie. Rozwijaniem wspó³pracy pomiêdzy projektantami a przedsiêbiorstwami przemys³owymi zajmuje siê specjalny zespó³ skupiony wokó³ programu Designing Demand. Firmy, które chc¹ wprowadziæ nowy produkt czy myœl¹ o reorganizacji swoich dzia³añ zg³aszaj¹ siê do Design Council. Dysponujemy grup¹ regularnie wspó³pracuj¹cych w ramach programu designerów (wiêcej informacji: Kolejnymi priorytetami naszej dzia³alnoœci s¹: edukacja, wspomniane ju kontakty z organizacjami rz¹dowymi oraz gromadzenie informacji na temat design, czyli badania naukowe i rozbudowa naszej strony internetowej oraz jednoczeœnie bazy danych (www.designcouncil.org.uk). Jaki jest charakter waszych kontaktów z organizacjami rz¹dowymi? W 2005 roku Sir George Cox, który by³ wówczas przewodnicz¹cym Rady Nadzorczej Design Council, zosta³ poproszony przez rz¹d brytyjski o przygotowanie raportu na temat tego, co siê obecnie dzieje w sektorze edukacji zwi¹zanej z biznesem i kreatywnoœci¹. Sir George sporz¹dzi³ raport, na podstawie którego opracowaliœmy kolejne publikacje, m.in. High-level Skills for Higher Value oraz Design Blueprint (obie dostêpne na stronie Oba raporty stworzone zosta³y przez zespó³ do spraw edukacji we wspó³pracy z przedstawicielami szkolnictwa (szkó³ i uniwersytetów) oraz z samymi projektantami. Raport sir George a, no i sam fakt zainteresowania ze strony rz¹du, dowodzi, e efekty naszej pracy s¹ zauwa alne w szerszej skali oraz e brytyjscy politycy dostrzegaj¹, jak istotn¹ rolê pe³ni i mo e pe³niæ design w yciu ca³ej spo³ecznoœci. Niedawna akcja Design against Crime (Design przeciwko przestêpczoœci), czyli dyskusja o tym, jak i ca³a reszta. To znaczy, brytyjsk¹ stolicê otacza ca³a rzesza ma³ych oœrodków designu, które promuj¹ bardzo ró ne wzorce i trendy. Dodatkowo, wielonarodowoœæ spo³eczeñstwa wzmaga zró nicowanie nurtów. Dlatego trudno jest mówiæ tutaj o jednolitym narodowym stylu. Jeœli chcemy odnaleÿæ cechy wspólne dla brytyjskich projektantów, nale y ich szukaæ raczej w warstwie koncepcyjnej, w sposobie podejœcia do problemu. Wspó³czesny design pragnie sprostaæ zmieniaj¹cym siê potrzebom, gustom konsumentów. Mo na by powiedzieæ, e brytyjskich projektantów ³¹czy wspólny styl pracy. 100 problemy

6 Czym powinien cechowaæ siê dobry design? Czy wa niejsze s¹ walory estetyczne czy funkcjonalnoœæ projektu? Zdecydowanie najpierw funkcja, póÿniej estetyka. Có mi po piêknym krzeœle, na którym siê nie da siedzieæ? Albo po efektownej fili ance, z której jednak nie mogê napiæ siê kawy, bo uszko jest Ÿle wyprofilowane? Znanym przyk³adem dobrego designu ³¹cz¹cego w sobie obie te cechy funkcjonalnoœæ oraz walory estetyczne jest linia produktów firmy Apple. Wszyscy zachwycaj¹ siê piêknym i wysmakowanym wygl¹dem imac ów, ipod ów czy iphone ów, ale myœlê, e tak naprawdê powodem ich popularnoœci jest funkcjonalnoœæ, przyjazny interface i ³atwoœæ w obs³udze. Dobry projektant potrafi wczuæ siê w potrzeby potencjalnego odbiorcy. Jeœli dodatkowo obdarzony jest wra liwoœci¹ artystyczn¹, ma szansê stworzyæ naprawdê dobry i po yteczny projekt. Natura a design? Oczywiœcie prowadzone s¹ obecnie, w bardzo intensywny sposób, badania nad innowacyjnymi technologiami, nad tworzeniem i wykorzystywaniem nowych materia³ów. Uwa am jednak, e pomimo fascynacji now¹ technologi¹ i olbrzymimi funduszami przeznaczanymi na ten cel, mo emy zaobserwowaæ trend powrotu do natury. Przyk³adem na gruncie polskim mo e byæ niedawna wystawa w IWP pt. Future design pora relaksu, gdzie zaprezentowany zosta³ m.in. przenoœny trawnik, który mo na by potraktowaæ jako namiastkê czy mini-enklawê ciszy i spokoju w przestrzeni miejskiej czy biurowej. Obiekty prezentowane na warszawskiej ekspozycji s¹ wyrazem tendencji ³¹czenia wysoko rozwiniêtej technologii z formami bliskimi naturze. W spo³eczeñstwach bogatych, dysponuj¹cych technologi¹ na najwy szym poziomie, ludzie zaczynaj¹ poszukiwaæ tego, co proste i naturalne. Jak oceniasz rodzime wzornictwo na arenie europejskiej? Czy mo na mówiæ o samodzielnym stylu, czy raczej polskie projekty stanowi¹ tylko, bardziej lub mniej wiern¹, kopiê zachodnich pomys³ów? To pytanie nale a³oby skierowaæ przede wszystkim do IWP w Warszawie. Mamy ciekaw¹ tradycjê sztuki u ytkowej okresu dwudziestolecia miêdzywojennego. Bardzo wiele interesuj¹cych projektów powsta³o równie w latach 50. i 60. Jeœli chodzi o wspó³czesny polski design, to wydaje mi siê, e trudno mówiæ o jakimœ narodowym stylu. yjemy w epoce postmodernizmu fuzji ró nych stylów i nurtów. Poza wybranymi regionami czy krajami, takimi jak na przyk³ad Skandynawia czy W³ochy, design na poziomie czysto estetycznym stanowi zlepek najró niejszych wp³ywów. Aczkolwiek wœród aktualnie dzia³aj¹cych polskich projektantów znajduje siê wielu utalentowanych pionierów. Przyk³adem mo e byæ grupa MOHO odnosz¹ca sukcesy na miêdzynarodowej arenie (nagrody: Design problemy 101

7 Management Europe oraz Red Dot). Ich s³ynny ju wycinankowy dywan znalaz³ siê niedawno na wystawie jednego z najbardziej presti owych domów handlowych Selfridges w Londynie. MOHO poszukuje inspiracji m.in. w polskiej sztuce ludowej. Powodzenie ich pomys³ów jest, jak mi siê wydaje, wyrazem ogólnoeuropejskiej tendencji powrotu do wartoœci kultur regionalnych. Innym przyk³adem polskiego projektanta, który odniós³ sukces na Zachodzie, mo e byæ Tomek Rygalik, który, oprócz prowadzenia w³asnego studia i wspó³pracy z takimi firmami jak Moroso czy Artek, jest te wyk³adowc¹ w swojej macierzystej uczelni Royal College of Art w Londynie. Gdzie, twoim zdaniem, le y przyczyna niewielkiego zainteresowania ciekawymi projektami wœród polskich przedsiêbiorców? Dlaczego firmy przemys³owe w naszym kraju rzadko korzystaj¹ z us³ug zawodowych projektantów? G³ówn¹ przyczyn¹ jest czêsto brak œwiadomoœci, jak istotn¹ rolê w promocji i sprzeda y produktu czy poprawieniu wizerunku przedsiêbiorstwa mo e odegraæ dobry design. Wa nym powodem mog¹ byæ te kwestie finansowe. Przedsiêbiorcom czêsto wydaje siê, e sami s¹ w stanie cha³upniczo wykonaæ dobry projekt i zaoszczêdziæ przy tym pieni¹dze. Stworzenie ciekawego projektu, szczególnie takiego, który sprawia wra enie bardzo prostego i w bezpoœredni sposób przemawiaj¹cego do potencjalnego odbiorcy, wymaga tak naprawdê wieloletniego doœwiadczenia. Przedsiêbiorca p³aci przede wszystkim za pomys³, wiedzê i doœwiadczenie projektanta. Pomys³, który sprawia, e jego produkt staje siê atrakcyjny, a firma zaczyna byæ postrzegana jako prê na i kreatywna organizacja. Pomys³, który wymaga nie tylko wyczucia estetycznego, ale równie znajomoœci rynku popartego konkretnymi badaniami. Dyrektor IWP Beata Bochiñska zauwa y³a w jednym z wywiadów, e najwiêkszym problemem we wdra aniu nowych i interesuj¹cych projektów stanowi nieefektywna komunikacja pomiêdzy projektantami a ludÿmi biznesu. Te dwa œwiaty nie potrafi¹ ze sob¹ rozmawiaæ. Projektanci myœl¹ czêsto w kategoriach czysto koncepcyjnych i nie zawsze s¹ w stanie prze³o yæ swoje pomys³y na jêzyk biznesu. Z drugiej strony przedsiêbiorca, nastawiony przede wszystkim na zysk, czasem nie potrafi dostrzec korzyœci p³yn¹cych z d³ugofalowego dzia³ania. Oczekuje szybkiego efektu, który mo na okreœliæ konkretn¹ sum¹ zwiêkszaj¹cych siê dochodów firmy. Jedn¹ z rekomendacji, któr¹ wspomniany ju Sir George Cox poda³ w swoim raporcie z 2005 roku, i nad któr¹ obecnie w Design Council pracujemy, jest tworzenie interdyscyplinarnego systemu nauki dla studentów. G³ówn¹ ide¹ tego projektu jest pokazanie mo liwoœci i dróg wspó³pracy pomiêdzy fachowcami z zakresu ró nych dziedzin tak, aby in ynier móg³ dogadaæ siê z projektantem, a ten ostatni umia³ pos³u yæ siê wiedz¹ na przyk³ad speca od marketingu czy naukowca z jeszcze innej bran y. W Anglii powsta³y ju dwa oœrodki ³¹cz¹ce 102 problemy

8 dziedziny nauk zwi¹zanych ze sztuk¹ oraz ekonomi¹. Jednym z nich jest fuzja Royal Collage of Arts oraz szko³y stricte biznesowej Tanaka Business School, bêd¹cej czêœci¹ Imperial College London Design London (wiêcej informacji: Z jednej wiêc strony przedsiêbiorcy musz¹ uœwiadomiæ sobie przydatnoœæ designu, a z drugiej - projektanci zrozumieæ g³ówne prawa rz¹dz¹ce biznesem. Lukê, która istnieje pomiêdzy designerami i biznesmenami, mog¹ wype³niæ m.in. kursy Design Management (Zarz¹dzanie designem). W jaki sposób Instytut Wzornictwa Przemys³owego móg³by skorzystaæ z doœwiadczeñ Design Council? Na czym, przede wszystkim, powinna skupiæ siê aktywnoœæ warszawskiego Instytutu? Jeszcze raz podkreœlam, e nie jestem w pozycji kogoœ, kto móg³by udzielaæ tego typu rad. Instytut korzysta z doœwiadczeñ Design Council i otwarcie siê do tego przyznaje. Jakiœ czas temu nast¹pi³a radykalna reorganizacja w strukturze IWP. Dzia³alnoœæ oœrodka zosta³a podzielona na trzy sektory: promocji, edukacji oraz badañ naukowych. Wydaje mi siê, e Instytut powinien k³aœæ szczególny nacisk na edukacjê (co zreszt¹ IWP ju czyni, rozwijaj¹c swoj¹ wspó³pracê z SGH i tworz¹c kurs Design Management). Bardzo wa ne s¹ równie rozmowy na szczeblu rz¹dowym zdobywanie œrodków finansowych oraz promocja polskiej marki poza granicami kraju nastawienie siê na kontakt z Europ¹ i ze œwiatem. Podstawowym i koniecznym dzia³aniem w tym kierunku jest chocia by przet³umaczenie strony internetowej na jêzyk angielski. To przecie bardzo istotna forma komunikacji Instytutu z reszt¹ œwiata i szansa na promocjê polskiego designu, a przez to polskiej kultury czy wrêcz ca³ego kraju. Jak postrzegasz przysz³oœæ sztuki designu? Czy mo na by zarysowaæ pewien kierunek rozwoju wspó³czesnych nam trendów? Jak ju wspomnia³am, yjemy w rzeczywistoœci postmodernizmu i naprawdê ciê ko wyodrêbniæ jednorodne, spójne stylistyki wspó³czesnego designu. Charakterystyczne dla strategicznego designu jest myœlenie perspektywiczne; projekcja tego, co bêdzie siê dzia³o w naszym bezpoœrednim otoczeniu za piêtnaœcie czy dwadzieœcia lat. To podejœcie ³¹czy siê œciœle z zagadnieniem ekologii i przewidywaniem problemów z jakimi bêdzie boryka³a siê nasza planeta nie za kilkanaœcie, ale nawet za kilkadziesi¹t lat. Inn¹ kwesti¹, która wydaje mi siê szczególnie istotna dla wspó³czesnego designu, jest wspomniany ju service design projektowanie doœwiadczeñ czy te zachowañ, które ma pozwoliæ na zoptymalizowanie efektów codziennej pracy przy jednoczesnym wykorzystaniu ró nych dziedzin wiedzy. problemy 103

9 Jeœli chodzi o konkretn¹ stylistykê: byæ mo e nowe pokolenie projektantów bêdzie poszukiwa³o inspiracji w krêgu rodzimej tradycji, akcentuj¹c cechy narodowe? Wszechstronnoœæ designu, jego obecnoœæ w wielu ró nych obszarach naszego ycia, sprawia, e staje siê on swoistym ³¹cznikiem miêdzy sztuk¹ a sfer¹ biznesu, ekonomii czy techniki i technologii. Specyficzna sytuacja, w jakiej znajduj¹ siê projektanci uzale nienie od œwiata biznesu czy wrêcz polityki wbrew pozorom nie musi byæ ograniczeniem, ale mo e otwieraæ przed designem zupe³nie nowe rejony poszukiwañ i wspó³pracy. Mateusz Soliñski is interviewing Weronika Rochacka, a coordinator for education in Design Council in London. Design a New Society-Forming orming Quality Design Council is a British institution advising politicians on effective application of design in business and on its influence on economy. It also aims to raise social awareness of design and to provide environmental education. In the year 2005, Sir George Cox, the leader of Design Council prepared a report on British designers education which provided the basis for the following publications of the said institution: High-level Skills for Higher Value and Design Blueprint (both available on the website Weronika Rochacka talks about 10-year programme dott intended to be realised every two years in one of economically lower-developed areas of Great Britain. The series of actions, meetings and workshops have proved that design thinking may have a positive impact on living conditions of local community. A particular focus has been given to environmental protection. Another area of interest of Design Council is so-called service design : designing actions and services. This new approach to such widely understood design is represented by inter alia the designers working for Virgin Atlantic airlines. They pay attention to the psychological comfort of a traveller thereby making an airplane become a passenger-friendly environment. Design Council is sponsored by the Department of Culture, Media and Sport as well as the Department of Innovation, Universities and Skills. 104 problemy

10 problemy 105

Diagnoza stanu designu w Polsce 2015

Diagnoza stanu designu w Polsce 2015 2015 Diagnoza stanu designu w Polsce 2015 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości www.parp.gov.pl/design Agnieszka Haber Łódź Festiwal Design 10/10/2015 333 firmy 72% członek zarządu/właściciel firmy

Bardziej szczegółowo

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach?

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy masz niedosyt informacji niezbêdnych do tego, by mieæ pe³en komfort w podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

OPIS WYDARZENIA. Fundacja Myœli Ekologicznej

OPIS WYDARZENIA. Fundacja Myœli Ekologicznej OPIS WYDARZENIA Kim jesteœmy? powsta³a w 2012 roku w Krakowie. W ramach dzia³alnoœci statutowej, Fundacja realizuje programy edukacyjne i aktywizuj¹ce, koncentruj¹ce siê na tematyce ekologicznej. Pomys³

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy. codziennej pracy. ka dego naukowca. Efektywne narzêdzie. Platforma ³¹cz¹ca ludzi nauki. Platforma ³¹cz¹ca ludzi nauki.

Zapraszamy. codziennej pracy. ka dego naukowca. Efektywne narzêdzie. Platforma ³¹cz¹ca ludzi nauki. Platforma ³¹cz¹ca ludzi nauki. dowiedz siê wiêcej: iprofesor Efektywne narzêdzie codziennej pracy ka dego naukowca Zapraszamy Biuro projektu: Kiliñskiego 177 lok 14A 93-106 ódÿ Telefon: +48 883 321 883 Mail: Biuro@iProfesor ? Czym jest

Bardziej szczegółowo

Ethernet VPN tp. Twój œwiat. Ca³y œwiat.

Ethernet VPN tp. Twój œwiat. Ca³y œwiat. Ethernet VPN tp 19330 Twój œwiat. Ca³y œwiat. Efektywna komunikacja biznesowa pozwala na bardzo szybkie i bezpieczne po³¹czenie poszczególnych oddzia³ów firmy przez wirtualn¹ sieæ prywatn¹ (VPN) oraz zapewnia

Bardziej szczegółowo

Regionalna Karta Du ej Rodziny

Regionalna Karta Du ej Rodziny Szanowni Pañstwo! Wspieranie rodziny jest jednym z priorytetów polityki spo³ecznej zarówno kraju, jak i województwa lubelskiego. To zadanie szczególnie istotne w obliczu zachodz¹cych procesów demograficznych

Bardziej szczegółowo

Sergiusz Sawin Innovatika

Sergiusz Sawin Innovatika Podsumowanie cyklu infoseminariów regionalnych: Siedlce, 16 lutego 2011 Płock, 18 lutego 2011 Ostrołęka, 21 lutego 2011 Ciechanów, 23 lutego 2011 Radom, 25 lutego 2011 Sergiusz Sawin Innovatika Projekt

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r 1. ZAMAWIAJĄCY HYDROPRESS Wojciech Górzny ul. Rawska 19B, 82-300 Elbląg 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem Zamówienia jest przeprowadzenie usługi indywidualnego audytu

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

Klub Absolwenta rozwiązuje, obecnie najpoważniejsze problemy z jakimi spotykają się obecnie młodzi ludzie:

Klub Absolwenta rozwiązuje, obecnie najpoważniejsze problemy z jakimi spotykają się obecnie młodzi ludzie: Klub Absolwenta Klub Absolwenta rozwiązuje, obecnie najpoważniejsze problemy z jakimi spotykają się obecnie młodzi ludzie: Pierwszy, problem wysokiego bezrobocia wśród absolwentów uczelni wyższych (gwarancja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Biuro Karier Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, zwane dalej BK EWSPA to

Bardziej szczegółowo

Drodzy Państwo, CAPITAL SERVICE Oferujemy kompleksowe wsparcie w prowadzeniu własnego biznesu.

Drodzy Państwo, CAPITAL SERVICE Oferujemy kompleksowe wsparcie w prowadzeniu własnego biznesu. Drodzy Państwo, CAPITAL SERVICE jest dynamicznie rozwijającą się instytucją finansową z wieloletnim doświadczeniem. Firma powstała w 1999 roku i posiada ponad 100 oddziałów pod marką KredytOK na terenie

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla przedsiębiorczych w 2013 roku.

Dotacje dla przedsiębiorczych w 2013 roku. Dotacje dla przedsiębiorczych w 2013 roku. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w roku 2013, realizuje działania na rzecz wsparcia i rozwoju przedsiębiorstw. Obowiązkiem spoczywającym na PARP jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011

REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011 REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011 Cel zadania: Zaplanować 20-letni plan rozwoju energetyki elektrycznej w Polsce uwzględniając obecny

Bardziej szczegółowo

Normy szansą dla małych przedsiębiorstw. Skutki biznesowe wdrożenia norm z zakresu bezpieczeństwa w małych firmach studium przypadków

Normy szansą dla małych przedsiębiorstw. Skutki biznesowe wdrożenia norm z zakresu bezpieczeństwa w małych firmach studium przypadków IV Ogólnopolska Konferencja Normalizacja w Szkole Temat wiodący Normy wyrównują szanse Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego Łódź, ul. Kopcińskiego 29 Normy szansą dla małych

Bardziej szczegółowo

Jacek Mrzyg³ód, Tomasz Rostkowski* Rozwi¹zania systemowe zarz¹dzania kapita³em ludzkim (zkl) w bran y energetycznej

Jacek Mrzyg³ód, Tomasz Rostkowski* Rozwi¹zania systemowe zarz¹dzania kapita³em ludzkim (zkl) w bran y energetycznej Komunikaty 99 Jacek Mrzyg³ód, Tomasz Rostkowski* Rozwi¹zania systemowe zarz¹dzania kapita³em ludzkim (zkl) w bran y energetycznej Artyku³ przedstawi skrócony raport z wyników badania popularnoœci rozwi¹zañ

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na logo programu Start In Poland

Regulamin konkursu na logo programu Start In Poland Regulamin konkursu na logo programu Start In Poland 1. Organizator konkursu Organizatorem konkursu jest: Ministerstwo Rozwoju Plac Trzech Krzyży 3/5 00-507 Warszawa 2. Przedmiot konkursu Przedmiotem konkursu

Bardziej szczegółowo

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału!

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału! Szkolenia nie muszą być nudne! W Spółce Inwest-Park odbyło się kolejne szkolenie w ramach projektu Akcelerator Przedsiębiorczości działania wspierające rozwój przedsiębiorczości poza obszarami metropolitarnymi

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM?

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM? SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM? Cele: - rozpoznawanie oznak stresu, - rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem, - dostarczenie wiedzy na temat sposobów

Bardziej szczegółowo

Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015

Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015 Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015 Zapytanie ofertowe pn.: Opracowanie wzorów dokumentów elektronicznych (e-usług), przeznaczonych do umieszczenia na platformie epuap w ramach projektu e-um: elektronizacja

Bardziej szczegółowo

Prezentacja celów projektu w obszarze dialogu obywatelskiego i wspólnych działań strony społecznej i samorządowej

Prezentacja celów projektu w obszarze dialogu obywatelskiego i wspólnych działań strony społecznej i samorządowej Prezentacja celów projektu w obszarze dialogu obywatelskiego i wspólnych działań strony społecznej i samorządowej Anna Tyrała Anna Siemek-Filuś PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Program Internet Start Up. WejdŸ do gry. Autor Programu. Partner Programu

Program Internet Start Up. WejdŸ do gry. Autor Programu. Partner Programu Program Internet Start Up WejdŸ do gry Autor Programu Partner Programu Program doradztwa prawnego Kancelarii Wierzbowski Eversheds dla projektów zwi¹zanych z internetem i nowymi technologiami www.internetstartup.pl

Bardziej szczegółowo

ZASADY ETYKI ZAWODOWEJ ARCHITEKTA

ZASADY ETYKI ZAWODOWEJ ARCHITEKTA ZASADY ETYKI ZAWODOWEJ ARCHITEKTA www.a22.arch.pk.edu.pl sl8 2004/2005 dr hab. arch. PIOTR GAJEWSKI www.piotrgajewski.pl 05 kwietnia 6. OBOWI ZKI ARCHITEKTA WOBEC ZAWODU CZYLI DLACZEGO NIE MO NA BRAÆ PIENIÊDZY,

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA DLA MŁODYCH. Budowanie własnego wizerunku. moduł 2 PODRĘCZNIK PROWADZĄCEGO. praca, życie, umiejętności. Akademia dla Młodych

AKADEMIA DLA MŁODYCH. Budowanie własnego wizerunku. moduł 2 PODRĘCZNIK PROWADZĄCEGO. praca, życie, umiejętności. Akademia dla Młodych moduł 2 Temat 1, Poziom 2 PODRĘCZNIK PROWADZĄCEGO Akademia dla Młodych Moduł 2 Temat 1 Poziom 2 jak zrobić dobre pierwsze wrażenie? Podręcznik prowadzącego Cele szkolenia Zarówno prezencja, jak i umiejętność

Bardziej szczegółowo

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Portal Klimatyczny Ko³obrzeg www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Ko³obrzegu widz¹c koniecznoœæ zmiany wizerunku oraz funkcjonalnoœci turystycznej

Bardziej szczegółowo

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs. HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.pl Wrocław, dnia 22.06.2015 r. OPINIA przedmiot data Praktyczne

Bardziej szczegółowo

Nieruchomości Komercyjne

Nieruchomości Komercyjne Nieruchomości Komercyjne To takie proste z Ober-Haus! Wiemy, że każdy klient jest inny, niezależnie od tego, czy jest to firma lokalna czy międzynarodowy koncern. Specjaliści Ober-Haus, w ponad 30 biurach

Bardziej szczegółowo

Witamy w przedszkolu

Witamy w przedszkolu Witamy w przedszkolu Wydanie: Biuro Szkolne Hafnarfjarðar 2005 Strandgötu 31 220 Hafnarfjörður tel: 555-5800 Fax: 585-5809 Adres internetowy: skolaskr@hafnarfjordur.is Zdjecia: Dzieci w przedszkolu Alfasteini

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3

Zapytanie ofertowe nr 3 I. ZAMAWIAJĄCY STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH M. WAWRZONEK I SPÓŁKA s.c. ul. Kopernika 2 90-509 Łódź NIP: 727-104-57-16, REGON: 470944478 Zapytanie ofertowe nr 3 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie FORUM PRACODAWCÓW. w Kielcach, ul. Sienkiewicza 68 www.fp.kielce.com

Stowarzyszenie FORUM PRACODAWCÓW. w Kielcach, ul. Sienkiewicza 68 www.fp.kielce.com Stowarzyszenie FORUM PRACODAWCÓW w Kielcach, ul. Sienkiewicza 68 www.fp.kielce.com 20 lat na rzecz przedsiębiorczości Działamy od 1994 roku Skupiamy przedsiębiorców i menedżerów Działamy w województwie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska Zarządzanie projektami wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania konkretnego, wymiernego rezultatu produkt projektu

Bardziej szczegółowo

Oferta Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez kompetencje w MSP

Oferta Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez kompetencje w MSP Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez Szanowni Państwo, Mamy przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w usłudze szkoleniowodoradczej z zakresu zarządzania kompetencjami w MSP, realizowanej

Bardziej szczegółowo

Raport z przeprowadzenia ankiety dotyczącej oceny pracy dziekanatu POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA. WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ i INFORMATYKI

Raport z przeprowadzenia ankiety dotyczącej oceny pracy dziekanatu POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA. WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ i INFORMATYKI POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ i INFORMATYKI WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA Raport z przeprowadzenia ankiety dotyczącej oceny pracy dziekanatu CZĘSTOCHOWA

Bardziej szczegółowo

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence.

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. Informacje dla kadry zarządzającej Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. 2010 Cisco i/lub firmy powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin

Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin Aneta Prymaka, Dorota Stojda Dział Informacji i Marketingu Centrum Nauki Kopernik W promocję projektu warto zainwestować w celu: znalezienia

Bardziej szczegółowo

Oferta dydaktyczna. 27 STUDIA PODYPLOMOWE STRATEGIA I PLANOWANIE BIZNESU W BRAN Y ENERGETYCZNEJ. Opis studium.

Oferta dydaktyczna.  27 STUDIA PODYPLOMOWE STRATEGIA I PLANOWANIE BIZNESU W BRAN Y ENERGETYCZNEJ. Opis studium. STUDIA PODYPLOMOWE STRATEGIA I PLANOWANIE BIZNESU W BRAN Y ENERGETYCZNEJ Oferta dydaktyczna Opis studium Studia podyplomowe Strategia i Planowanie Biznesu w Bran y Energetycznej przeznaczone s¹ dla osób

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

WZÓR SKARGI EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA. Rada Europy. Strasburg, Francja SKARGA. na podstawie Artykułu 34 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka

WZÓR SKARGI EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA. Rada Europy. Strasburg, Francja SKARGA. na podstawie Artykułu 34 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka WZÓR SKARGI EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA Rada Europy Strasburg, Francja SKARGA na podstawie Artykułu 34 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka oraz Artykułu 45-47 Regulaminu Trybunału 1 Adres pocztowy

Bardziej szczegółowo

System Komunikacji Niewerbalnej tłumacz języka migowego online. Robert Gdela Prezes Seventica Sp. z o.o.

System Komunikacji Niewerbalnej tłumacz języka migowego online. Robert Gdela Prezes Seventica Sp. z o.o. System Komunikacji Niewerbalnej tłumacz języka migowego online Robert Gdela Prezes Seventica Sp. z o.o. 1 Agenda Część 1 O firmie Część 2 System Komunikacji Niewerbalnej Seventica Część 3 Wdrożenia SKNS

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 24.05.2012 r.

Warszawa, 24.05.2012 r. Relacje administracji rz dowej z otoczeniem na przyk adzie dwóch projektów realizowanych przez Departament S by Cywilnej KPRM Warszawa, 24.05.2012 r. Zakres projektów realizowanych przez DSC KPRM W latach

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Budowa elektronicznej administracji w ramach POIG Konferencja podsumowuj realizacj projektu pn. E-administracja warunkiem rozwoju Polski. Wzrost konkurencyjno

Bardziej szczegółowo

(KOD CPV: 80511000-9 - Usługi szkolenia personelu)

(KOD CPV: 80511000-9 - Usługi szkolenia personelu) Fortress Poland Spółka z o.o. Korpele 27/7 12-100 Szczytno Korpele, dnia 21.12.2012 e- mail: anna@eufunds.pl Tel.: 502 207 430 Nr sprawy: WNEFS.042-7/2012 Zapytanie ofertowe W związku z realizacją przez

Bardziej szczegółowo

Główne wyniki badania

Główne wyniki badania 1 Nota metodologiczna Badanie Opinia publiczna na temat ubezpieczeń przeprowadzono w Centrum badania Opinii Społecznej na zlecenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w dniach od 13 do 17 maja 2004

Bardziej szczegółowo

HORIZON 2020. Naukowych i Innowacji (2014-2020) 2020) Ewa Szkiłądź. Podstawy 7. Programu Ramowego Warszawa, 12 kwietnia 2012

HORIZON 2020. Naukowych i Innowacji (2014-2020) 2020) Ewa Szkiłądź. Podstawy 7. Programu Ramowego Warszawa, 12 kwietnia 2012 Podstawy 7. Programu Ramowego Warszawa, 12 kwietnia 2012 HORIZON 2020 Program Ramowy w zakresie Badań Naukowych i Innowacji (2014-2020) 2020) Ewa Szkiłądź Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych

Bardziej szczegółowo

DANE MAKROEKONOMICZNE (TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek) Lekcja IV

DANE MAKROEKONOMICZNE (TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek) Lekcja IV DANE MAKROEKONOMICZNE (TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek) Lekcja IV Stopa procentowa Wszelkie prawa zastrze one. Kopiowanie i rozpowszechnianie ca ci lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Temat badania: Badanie systemu monitorowania realizacji P FIO 2014-2020

Temat badania: Badanie systemu monitorowania realizacji P FIO 2014-2020 Temat badania: Badanie systemu monitorowania realizacji P FIO 2014-2020 Charakterystyka przedmiotu badania W dniu 27 listopada 2013 r. Rada Ministrów przyjęła Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na

Bardziej szczegółowo

Warto wiedzieæ - nietypowe uzale nienia NIETYPOWE UZALE NIENIA - uzale nienie od facebooka narkotyków czy leków. Czêœæ odciêtych od niego osób wykazuje objawy zespo³u abstynenckiego. Czuj¹ niepokój, gorzej

Bardziej szczegółowo

e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl

e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl e-izba - IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ Niniejszy dokument jest przeznaczony wyłącznie dla jego odbiorcy nie do dalszej dystrybucji 1 2012 Fundacja

Bardziej szczegółowo

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM. Vademecum doradztwa edukacyjno-zawodowego. Akademia

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM. Vademecum doradztwa edukacyjno-zawodowego. Akademia POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM PLANOWANIE DZIAŁAŃ Określanie drogi zawodowej to szereg różnych decyzji. Dobrze zaplanowana droga pozwala dojechać do określonego miejsca w sposób, który Ci

Bardziej szczegółowo

POIG.01.01.01-30-022/08

POIG.01.01.01-30-022/08 Foresight w drzewnictwie scenariusze rozwoju badań naukowych w Polsce do 2020 roku POIG.01.01.01-30-022/08 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w Usłudze

Bardziej szczegółowo

1) BENEFICJENT (ZAMAWIAJĄCY):

1) BENEFICJENT (ZAMAWIAJĄCY): Marcelów, dn. 05.06.2012 r. Zapytanie ofertowe Mając na względzie postanowienia i obowiązki wynikające ze stosowania zasady konkurencyjności oraz zasady efektywnego zarządzania finansami obowiązującej

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Joanna Madalińska-Michalak dr Joanna Leek. Międzynarodowa konferencja Przedwczesne kończenie nauki monitoring i przeciwdziałanie

Prof. dr hab. Joanna Madalińska-Michalak dr Joanna Leek. Międzynarodowa konferencja Przedwczesne kończenie nauki monitoring i przeciwdziałanie Przedwczesne kończenie nauki i edukacja drugiej szansy przykłady dobrych praktyk Early School Leaving and Second Chance Education examples of good practices Prof. dr hab. Joanna Madalińska-Michalak dr

Bardziej szczegółowo

zywania Problemów Alkoholowych

zywania Problemów Alkoholowych Państwowa Agencja Rozwiązywania zywania Problemów Alkoholowych Konferencja Koszty przemocy wobec kobiet w Polsce 2013 Warszawa, 27 maja 2013 r. www.parpa.pl 1 Podstawy prawne Ustawa o wychowaniu w trzeźwości

Bardziej szczegółowo

Formularz konsultacyjny projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie rozwoju gospodarczego

Formularz konsultacyjny projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie rozwoju gospodarczego Formularz konsultacyjny projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie rozwoju gospodarczego CZĘŚĆ I - DANE OSOBOWE (*wypełnienie obowiązkowe) imię i nazwisko*: tel. / faks: e-mail*: wyrażam

Bardziej szczegółowo

Eureka Filary marki. Innowacyjność. Dostarczona. Dopasowanie Otwartość. wartość/efekt. Partnerstwo

Eureka Filary marki. Innowacyjność. Dostarczona. Dopasowanie Otwartość. wartość/efekt. Partnerstwo 1 Innowacyjność Dopasowanie Otwartość Partnerstwo Dostarczona wartość/efekt Współtworzymy sukcesy naszych Klientów w oparciu o trafną diagnozę organizacji, otoczenia biznesowego, wnikliwą analizę szans

Bardziej szczegółowo

Twój rodzaj CV. Jak wybrać odpowiedni rodzaj CV w zależności od doświadczenia i celu zawodowego?

Twój rodzaj CV. Jak wybrać odpowiedni rodzaj CV w zależności od doświadczenia i celu zawodowego? Twój rodzaj CV Jak wybrać odpowiedni rodzaj CV w zależności od doświadczenia i celu zawodowego? Odpowiedz sobie na pytanie: Na czym polega fenomen dobrego CV jakie informacje powinny być widoczne w dokumencie

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.)

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) I. INFORMACJE OGÓLNE Pełna nazwa Wnioskodawcy/Imię i nazwisko II. OPIS DZIAŁALNOŚCI I PRZEDSIĘWZIĘCIA 1. KRÓTKI OPIS PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA TESTOWANIA USŁUG NA PLATFORMIE ELA-ENT

INSTRUKCJA TESTOWANIA USŁUG NA PLATFORMIE ELA-ENT Załącznik nr 1 Siedlce-Warszawa, dn. 16.06.2009 r. Opracowanie: Marek Faderewski (marekf@ipipan.waw.pl) Dariusz Mikułowski (darek@ii3.ap.siedlce.pl) INSTRUKCJA TESTOWANIA USŁUG NA PLATFORMIE ELA-ENT Przed

Bardziej szczegółowo

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej biblioteczka zamówień publicznych Agata Hryc-Ląd Małgorzata Skóra Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej Nowe progi w zamówieniach publicznych 2014 Agata Hryc-Ląd Małgorzata

Bardziej szczegółowo

DLA ZAMAWIAJĄCEGO: OFERTA. Ja/-my, niżej podpisany/-ni... działając w imieniu i na rzecz... Adres Wykonawcy:...

DLA ZAMAWIAJĄCEGO: OFERTA. Ja/-my, niżej podpisany/-ni... działając w imieniu i na rzecz... Adres Wykonawcy:... załącznik nr 1 do SIWZ. (pieczęć Wykonawcy) DLA ZAMAWIAJĄCEGO: Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego 00-217 Warszawa, ul. Konwiktorska 3/5 OFERTA Ja/-my, niżej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI dr Magdalena Klimczuk-Kochańska

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI dr Magdalena Klimczuk-Kochańska ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI dr Magdalena Klimczuk-Kochańska 1. WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI 1 RODZAJE DZIAŁAŃ REALIZOWANYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE CHARAKTERYSTYKA I RODZAJE DZIAŁAŃ W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT Tytuł projektu: Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu przez Godzikowice, dnia 18.11.2015 r. Zapytanie ofertowe z siedzibą przy ul. Stalowej 7-9 w Godzikowicach (kod pocztowy ), Tel. 71 313 95 18, NIP: 9121654900,

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wyniki badań ankietowych przeprowadzonych przez Departament Pielęgniarek i Położnych wśród absolwentów studiów pomostowych, którzy zakończyli udział w projekcie systemowym pn. Kształcenie zawodowe pielęgniarek

Bardziej szczegółowo

Wartoœci WSK Rzeszów. ul. Hetmañska 120. tel: +48 17 854 66 00 fax: +48 17 862 07 50

Wartoœci WSK Rzeszów. ul. Hetmañska 120. tel: +48 17 854 66 00 fax: +48 17 862 07 50 Wartoœci WSK Rzeszów ul. Hetmañska 120 3 5-0 7 8 R z e s z ó w tel: +48 17 854 66 00 fax: +48 17 862 07 50 w w w. w s k r z. c o m Szanowni Pracownicy. WSK PZL-Rzeszów ju od 70-ciu lat jest jednym z najwa

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej nr 19 w Sosnowcu opracowana na lata 2013-2016

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej nr 19 w Sosnowcu opracowana na lata 2013-2016 Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej nr 19 w Sosnowcu opracowana na lata 2013-2016 Mów dziecku, że jest mądre, że umie, że potrafi... W szkole nie tylko wiedza ma być nowoczesna, ale również jej nauczanie

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie rodków PROW 2007-2013 oraz ówne za enia i stan prac nad przygotowaniem PROW 2014-2020. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Wykorzystanie rodków PROW 2007-2013 oraz ówne za enia i stan prac nad przygotowaniem PROW 2014-2020. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Wykorzystanie rodków PROW 2007-2013 oraz ówne za enia i stan prac nad przygotowaniem PROW 2014-2020 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1 Stan realizacji PROW 2007-2013 Alokacja 17,4 mld euro rodki zakontraktowane

Bardziej szczegółowo

Lublin, 19.07.2013. Zapytanie ofertowe

Lublin, 19.07.2013. Zapytanie ofertowe Lublin, 19.07.2013 Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy/dostawcy 1. Wartości niematerialne i prawne a) System zarządzania magazynem WMS Asseco SAFO, 2. usług informatycznych i technicznych związanych

Bardziej szczegółowo

Zamawiający potwierdza, że zapis ten należy rozumieć jako przeprowadzenie audytu z usług Inżyniera.

Zamawiający potwierdza, że zapis ten należy rozumieć jako przeprowadzenie audytu z usług Inżyniera. Pytanie nr 1 Bardzo prosimy o wyjaśnienie jak postrzegają Państwo możliwość przeliczenia walut obcych na PLN przez Oferenta, który będzie składał ofertę i chciał mieć pewność, iż spełnia warunki dopuszczające

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały 66 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 r. Lp. Dotyczy działania Obecny tekst Tekst po zmianie

Załącznik do Uchwały 66 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 r. Lp. Dotyczy działania Obecny tekst Tekst po zmianie Załącznik do Uchwały 66 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 r. Lp. Dotyczy działania Obecny tekst Tekst po zmianie 1. 5.3.4 Oś 4 Leader Poziom wsparcia Usunięcie zapisu. Maksymalny

Bardziej szczegółowo

Kolorowe przytulanki

Kolorowe przytulanki Innowacja pedagogiczna. Kolorowe przytulanki Autorki : mgr Małgorzata Drozdek mgr Wioletta Szypowska Założenia ogólne: Każdy rodzaj kontaktu ze sztuką rozwija i kształtuje osobowość człowieka. Zajęcia

Bardziej szczegółowo

Ewidencjonowanie nieruchomości. W Sejmie oceniają działania starostów i prezydentów

Ewidencjonowanie nieruchomości. W Sejmie oceniają działania starostów i prezydentów Posłowie sejmowej Komisji do Spraw Kontroli Państwowej wysłuchali NIK-owców, którzy kontrolowali proces aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości skarbu państwa. Podstawą

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ ZE SPOTKANIA połączonych Komisji Dialogu Społecznego ds. TAŃCA, TEATRU, MUZYKI, KULTURY

PROTOKÓŁ ZE SPOTKANIA połączonych Komisji Dialogu Społecznego ds. TAŃCA, TEATRU, MUZYKI, KULTURY PROTOKÓŁ ZE SPOTKANIA połączonych Komisji Dialogu Społecznego ds. TAŃCA, TEATRU, MUZYKI, KULTURY 18 czerwca 2012, godz. 18.00, WARSZTAT (pl. Konstytucji 4) Prezydium KDS ds. ds. Kultury reprezentowały

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na logo POWIATU ŚREDZKIEGO

Regulamin konkursu na logo POWIATU ŚREDZKIEGO Regulamin konkursu na logo POWIATU ŚREDZKIEGO I. Organizator konkursu Organizatorem konkursu jest Zarząd Powiatu w Środzie Śląskiej, zwany dalej Organizatorem. Koordynatorem konkursu z ramienia Organizatora

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27.06.2005roku

UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27.06.2005roku i Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji : 30.06.2005 Uchwała nr 660 Druk Nr 687 UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 27.06.2005roku w sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznawania

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa Zamawiający: Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej 00-662 Warszawa, ul. Koszykowa 75 Przedmiot zamówienia: Produkcja Interaktywnej gry matematycznej Nr postępowania: WMiNI-39/44/AM/13

Bardziej szczegółowo

Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows.

Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows. Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows. Zadaniem modułu jest wspomaganie zarządzania magazynem wg. algorytmu just in time, czyli planowanie

Bardziej szczegółowo

Możemy zapewnić pomoc z przeczytaniem lub zrozumieniem tych informacji. Numer dla telefonów tekstowych. boroughofpoole.

Możemy zapewnić pomoc z przeczytaniem lub zrozumieniem tych informacji. Numer dla telefonów tekstowych. boroughofpoole. Informacje na temat dodatku na podatek lokalny (Council Tax Support), które mogą mieć znaczenie dla PAŃSTWA Możemy zapewnić pomoc z przeczytaniem lub zrozumieniem tych informacji 01202 265212 Numer dla

Bardziej szczegółowo

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów revati.pl rozwi¹zania dla poligrafii Systemy do sprzeda y us³ug poligraficznych w internecie Drukarnia Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych Na 100% procent wiêcej klientów drukarnia drukarnia

Bardziej szczegółowo

Lokalne kryteria wyboru operacji polegającej na rozwoju działalności gospodarczej

Lokalne kryteria wyboru operacji polegającej na rozwoju działalności gospodarczej polegającej na rozwoju działalności gospodarczej Lp. 1. 2. 3. 4. Nazwa kryterium Liczba miejsc pracy utworzonych w ramach operacji i planowanych do utrzymania przez okres nie krótszy niż 3 lata w przeliczeniu

Bardziej szczegółowo

Grant Blokowy Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Fundusz dla Organizacji Pozarządowych

Grant Blokowy Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Fundusz dla Organizacji Pozarządowych Grant Blokowy Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Fundusz dla Organizacji Pozarządowych ECORYS Polska Sp. z o.o. Poznań, 16 listopada 2012 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH

PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH Do celów projektowania naleŝy ustalić model procesu wytwórczego: Zakłócenia i warunki otoczenia Wpływ na otoczenie WEJŚCIE materiały i półprodukty wyposaŝenie produkcyjne

Bardziej szczegółowo

Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania, przedłuŝania waŝności i uniewaŝniania profili zaufanych epuap. Załącznik nr 1

Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania, przedłuŝania waŝności i uniewaŝniania profili zaufanych epuap. Załącznik nr 1 Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 204/2014 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 5 sierpnia 2014 r. Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania, przedłuŝania waŝności i uniewaŝniania profili zaufanych

Bardziej szczegółowo

Oto niezbędne i zarazem podstawowe informacje dla osoby, która chce rozliczyć się z podatku z zagranicy!

Oto niezbędne i zarazem podstawowe informacje dla osoby, która chce rozliczyć się z podatku z zagranicy! Oto niezbędne i zarazem podstawowe informacje dla osoby, która chce rozliczyć się z podatku z zagranicy! 1. Czym jest zwrot podatku? Zwrot podatku jest w praktyce rocznym rozliczeniem podatkowym, dokonywanym

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na Logo Stowarzyszenia Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła

Regulamin konkursu na Logo Stowarzyszenia Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła Regulamin konkursu na Logo Stowarzyszenia Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła I Organizator konkursu: Stowarzyszenie Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła, z siedzibą w Jaworze, ul. Wrocławska 30 a, 59-400 Jawor.

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKLAMOWANIA USŁUG BANKOWYCH

ZASADY REKLAMOWANIA USŁUG BANKOWYCH Załącznik do uchwały KNF z dnia 2 października 2008 r. ZASADY REKLAMOWANIA USŁUG BANKOWYCH Reklama i informacja reklamowa jest istotnym instrumentem komunikowania się z obecnymi jak i potencjalnymi klientami

Bardziej szczegółowo

Im ladniej sobie poscielesz tym lepiej sie wyspisz! WWW.MOIKA.PL

Im ladniej sobie poscielesz tym lepiej sie wyspisz! WWW.MOIKA.PL Im ladniej sobie poscielesz tym lepiej sie wyspisz! WWW.MOIKA.PL O NAS MOIKA design powstał z naszej tęsknoty za pięknem i oryginalnością przedmiotów codziennego użytku. Wiemy że pościel to coś znacznie

Bardziej szczegółowo

Segmentacja i plasowanie dr Grzegorz Mazurek. Wybór rynku docelowego. Istota segmentacji

Segmentacja i plasowanie dr Grzegorz Mazurek. Wybór rynku docelowego. Istota segmentacji Segmentacja i plasowanie dr Grzegorz Mazurek Wybór rynku docelowego Istota segmentacji Do rzadkości należy sytuacja, w której jedno przedsiębiorstwo odnosi znaczne sukcesy w sprzedaży wszystkiego dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

Spełnienie co najmniej jednego z niżej wymienionych kryteriów pozwala zakwalifikować projekt jako dobrą praktykę.

Spełnienie co najmniej jednego z niżej wymienionych kryteriów pozwala zakwalifikować projekt jako dobrą praktykę. Formularz dotyczący dobrych praktyk I. Definicja: Dobre praktyki przykłady wykorzystania środków w ramach PROW 2007-2013. Celem jest pokazanie zrealizowanych projektów przy wykorzystaniu pomocy unijnej.

Bardziej szczegółowo

Nie racjonalnych powodów dla dopuszczenia GMO w Polsce

Nie racjonalnych powodów dla dopuszczenia GMO w Polsce JANUSZ WOJCIECHOWSKI POSEŁ DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO WICEPRZEWODNICZĄCY KOMISJI ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Tekst wystąpienia na Konferencji: "TRADYCYJNE NASIONA - NASZE DZIEDZICTWO I SKARB NARODOWY. Tradycyjne

Bardziej szczegółowo

Procesy rozwiązywania problemów. Diagnozowanie problemu: metody graficzne (1).

Procesy rozwiązywania problemów. Diagnozowanie problemu: metody graficzne (1). 45 min Inwentyka Procesy innowacyjne dr hab. inż. M. Sikorski 1 Procesy rozwiązywania problemów. Diagnozowanie problemu: metody graficzne (1). Data wykładu:............. Razem slajdów: 14 Inwentyka procesy

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego. Przewodnicz¹cy. 1) stypendium stypendium, o którym mowa w niniejszej

Dziennik Urzêdowy. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego. Przewodnicz¹cy. 1) stypendium stypendium, o którym mowa w niniejszej Województwa Wielkopolskiego Nr 81 6898 1140 UCHWA A Nr LI/687/V/2009 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przyznawania stypendiów dla studentów uczelni wy szych,

Bardziej szczegółowo

Prospołeczne zamówienia publiczne

Prospołeczne zamówienia publiczne Prospołeczne zamówienia publiczne Przemysław Szelerski Zastępca Dyrektora Biura Administracyjnego Plan prezentacji Zamówienia publiczne narzędzie Zamówienia prospołeczne w teorii Zamówienia prospołeczne

Bardziej szczegółowo

Propozycje poprawek do projektu ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020

Propozycje poprawek do projektu ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 Załącznik Propozycje poprawek do projektu ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 I. Poprawki do: Rozdział 1. Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Legnica, dnia 22.05.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu wraz z opracowaniem raportu końcowego audytu w ramach projektu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

III. Termin realizacji: do dnia 31.05.2011 r. Ostateczny termin realizacji usługi nastąpi nie wcześniej niż w dniu podpisania umowy o dofinansowanie.

III. Termin realizacji: do dnia 31.05.2011 r. Ostateczny termin realizacji usługi nastąpi nie wcześniej niż w dniu podpisania umowy o dofinansowanie. SG.042.2.2011 ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 13-05-2011 do POKL.05.02.01-00-085/10 o wartości nie przekraczającej 14 000 euro na Zakup dwóch banerów typu roll-up w ramach projektu Mały urząd- wysoka jakość

Bardziej szczegółowo

Dlaczego transfer technologii jest potrzebny MŚP?

Dlaczego transfer technologii jest potrzebny MŚP? Dlaczego transfer technologii jest potrzebny MŚP? Kamil Bromski Kierownik, Dolnośląski Ośrodek Transferu Wiedzy i Technologii Specjalista ds. transferu technologii, Agencja Rozwoju Innowacji S.A. Dolnośląski

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY

REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY Program opieki stypendialnej Fundacji Na rzecz nauki i edukacji - talenty adresowany jest do młodzieży ponadgimnazjalnej uczącej się w

Bardziej szczegółowo