excellence 740 instruction book Instrukcja obs³ugi

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "excellence 740 instruction book Instrukcja obs³ugi"

Transkrypt

1 excellence 740 instruction book Instrukcja obs³ugi I

2 WAŻNE WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA Niniejsze urządzenie nie jest zaprojektowane do użytkowania przez osoby (włączając w to dzieci) z ograniczoną sprawnością ruchową, czuciową czy intelektualną. Podobnie rzecz się ma względem osób niedoświadczonych oraz posiadającą nikłą wiedzę na temat urządzenia. Warunkiem użytkowania maszyny przez wyżej wymienionych osób jest baczna opieka lub kontrola osoby odpowiedzialnej za bezpieczeństwo takiej osoby. Dzieci należy nadzorować, by nie bawiły się urządzeniem Korzystając z niniejszego urządzenie, należy zachować podstawowe środki ostrożności. Maszyna jest zaprojektowana tylko do użytku domowego. NIEBEZPIECZEŃSTWO Aby wyeliminować ryzyko porażenia prądem: Nie wolno pozostawiać bez nadzoru urządzenia podłączonego do źródła zasilania. Maszynę do szycia należy wyłączyć niezwłocznie po zakończeniu pracy oraz przed oczyszczeniem. OSTRZEŻENIE Aby wyeliminować ryzyko poparzenia, pożaru, porażenia prądem lub obrażeń:. Maszyna nieprzeznaczona jest do zabawy. Gdy urządzenie używane jest przez dzieci lub w ich obecności, konieczny jest ścisły nadzór osoby dorosłej.. Maszyna powinna być używana zgodnie z jej przeznaczeniem opisanym w niniejszej instrukcji. Należy używać tylko wyposażenia rekomendowanego przez producenta i opisanego w niniejszej instrukcji.. Nie wolno używać maszyny, gdy: () uszkodzony jest przewód lub wtyczka, () urządzenie działa niewłaściwie na skutek upuszczenia lub zniszczenia, () urządzenie wcześniej wpadło do wody. Gdy zaistnieją powyższe okoliczności, maszynę należy zanieść do najbliższego autoryzowanego przedstawiciela lub centrum serwisowego, aby tam dokonano przeglądu, naprawy lub elektrycznej lub mechanicznej regulacji. 4. Nie wolno używać urządzenia jeśli którykolwiek z otworów wentylacyjnych jest zablokowany. Należy dbać o to, by otwory wentylacyjne tej maszyny do szycia oraz pedału były wolne od zalegającego kurzu, kłaczków i luźnego materiału. 5. Nie wolno wtykać ani wkładać żadnych obcych obiektów do otworów w maszynie. 6. Nie wolno używać maszyny na wolnym powietrzu. 7. Nie wolno obsługiwać maszyny w miejscach, gdzie używane są produkty w aerozolu (sprayu) oraz tam, gdzie stosowano tlen. 8. Aby odłączyć urządzenie od zasilania, należy wyłączyć wszystkie przełączniki (ustawić je w pozycji 0 ), a następnie wyjąć wtyczkę z kontaktu. 9. Nie wolno odłączać urządzenia od zasilania ciągnąc za przewód. Aby wyłączyć maszynę z sieci należy chwycić za wtyczkę, nie za przewód. 0. Należy trzymać palce z daleka od ruchomych części urządzenia, szczególnie od igły.. Zawsze należy używać odpowiedniej płytki do igły. Użycie niewłaściwej płytki może złamać igłę.. Nie wolno używać wygiętych igieł.. Nie wolno ciągnąć ani popychać materiału podczas szycia, gdyż może to spowodować wygięcie się lub złamanie igły. 4. Należy wyłączyć maszynę ( 0 ), zanim dokona się jakiekolwiek regulacji przy igle. Szczególnie dotyczy to czynności takich jak: nawlekanie igły, zmiana igły, nawlekania szpulki czy zmiany stopki dociskowej. 5. Zawsze należy odłączyć urządzenie od źródła zasilania, zanim przystąpi się do zdjęcia obudowy, smarowania lub innej czynności regulującej ujętej w niniejszej instrukcji. INSTRUKCJĘ NALEŻY ZACHOWAĆ W przypadku wyzbycia się maszyny, musi być ona bezpiecznie zutylizowana zgodnie z prawem krajowym odnośnie produktów elektrycznych. W razie wątpliwości skontaktuj się ze sprzedawcą.

3 SPIS TRE ŚCI ROZ DZIAŁ I Czę ści ma szy ny i ich funk cje Na zwy czę ści Wy po sa że nie stan dar do we 4 De fi ni cje sto pek do ci sko wych i ele men tów wy po sa że nia 5-6 Jak za ło żyć uchwy t do wy ka zu ście gów 7 Wy kaz ście gów 7 Ta bli ca do no ta tek 7 Stolik do pi ko wa nia 8 Dźwignia podnoszenia stopki kolanem 8 Podłą cza nie ma szy ny do źródła za si la nia 9 Pod sta wo we funk cje przy ci sków 0 Kla wia tu ra przy ci sków wy bie ra nia ściegów - Szyb ki po wrót do po cząt ko wych usta wień, usta wia nie try bów dźwię ku i ję zy ków 4-5 Kon tro la szyb ko ści szy cia 5 Re gu la tor do ci sku stop ki 5 Jak wy łą czyć ząb ki 6 Dźwignia stopki dociskowej 6 Drugi stopień podnoszenia stopki 6 Zakładanie i zdejmowanie stopek dociskowych 7 Zakładanie i zdejmowanie uchwytu stopki 7 Ustawienia górnego transportu 8-9 Linie pomocnicze szerokości ściegu 0 Miarka w centymetrach/calach 0 Regulacja naprężenia nici igły Dokładna regulacja ściegu za pomocą śruby ROZDZIAŁ II Przygotowanie do szycia Dobór właściwej igły i nici Wymiana igieł Definicje igieł 4 Nawijanie nici na szpulkę bębenka 5-6 Wkładanie szpulki do bębenka 7 Nawlekanie maszyny 8-9 Wbudowany nawlekacz igły 0 Wyciąganie nici ze szpulki bębenka ROZDZIAŁ III Podstawy szycia Jak wybrać ścieg Ścieg prosty Rozpoczynanie szycia Zakończenie szwu Ucinanie nici Zmiana kierunku szycia Regulacja położenia igły Regulacja długości ściegu 4 Programowanie osobistych ustawień 4-5 Szycie grubych tkanin 6 Fałdowanie 6 Wszywanie zamka 7-8 Zawijanie brzegów tkaniny 9 Ścieg zygzakowy 40 Obrębianie 40 Wykonywanie aplikacji ściegiem gładkim 4 Potrójny zygzak 4 Zszywanie rozdarcia 4 Ścieg serpentynowy wszywanie gumki 4 Ściegi do ściegu krytego 4 Różne rodzaje dziurek 44 Czujnik dziurek Wykonywanie dziurek z kordu 49 Wykonywanie klasycznych dziurek z 4-stopniowej pamięci 50-5 Wykonywanie kombinowanych dziurek z 4-stopniowej pamięci 5-5 Jak przyszyć guzik 54 Ścieg potrójny 55 Muszelki 55 Ścieg elastyczny 55 Ścieg super owerlokowy 56 Ścieg super elastyczny 56 Ścieg podwójny owerlokowy 56 Rygielki 58 Cerowanie 59 Oczka 60 ROZDZIAŁ IV Pikowanie Sztukowanie kawałków tkanin 6 Dokładny start pomocnicze linie kątowe 6 Ściegi do pikowania 6 Stopka z górnym transportem 6 Stopka z górnym transportem z prowadnikiem do pikowania 6 Prowadnik do pikowania 6 Płytka ściegowa do ściegu prostego 6 Aplikacje przy obrzucaniu dziurek 64 Patchwork 6 Swobodne pikowanie lub pikowanie punktowe 65 Pikowania punktowe 65 Ścieg fastrygowy 66 ROZDZIAŁ V Hafty tradycyjne (heirloom) Zaszewki 67 Ścieg mostkowy (wiązkowy) 67 Ściegi obrzucające 68 Ozdabianie frędzlami 69 Mereżka 69 Szachownica 70 ROZDZIAŁ VI Szycie dekoracyjne Supełki 7 Krawędzie ząbkowane 7 Ozdabianie kordem 7 Marszczenie grubych tkanin za pomocą pojedynczego kordu 7 Szycie podwójną igłą 7-74 Gładkie ściegi wydłużanie 75 Wzór symetryczny 75 Lustrzane odbicie 75 ROZDZIAŁ VII Kombinacje programów Pojedyncze powtórzenie wzoru z zakańczaniem szwu 76 Łączenie sekwencji 77 Dodanie drugiego koloru Resetowanie łączonej sekwencji do początku 78 Resetowanie łączonej sekwencji do początku nie dokończo nego ściegu 78 Łączenie liter 79 Jak wyświetlić łączoną sekwencję 80 Edycja 80 Jednolita regulacja szerokości lub długości ściegu 8 Indywidualna regulacja szerokości lub długości ściegu 8 Wyrównywanie ściegów w sekwencji 8 Stała pamięć (zachowywanie, nadpisywanie, przypominanie i kasowanie) 8-84 ROZDZIAŁ VIII Konserwacja maszyny Czyszczenie okolic chwytacza i ząbków 85 Wymiana bębenka 86 Wymiana żarówki 86 ZESTAWIENIE ŚCIEGÓW 87 WYPOSAŻENIE DODATKOWE 88 KOMUNIKATY OSTRZEGAWCZE WYKRYWANIE I USUWANIE USTEREK 9 INDEKS 9-9 Informacja o recyklingu 94 UWAGA: Informacje zawarte w niniejszej instrukcji obsługi są w momencie druku. Elna zastrzega sobie prawo dokonywan aktualizowania danych technicznych i informacji według potrze Ściegi do obrębiania 57 Ścieg strzałkowy 57

4 4 5 PRZYGOTOWANIE DO SZYCIA Nazwy części Podciągacz nici. Pokrętło docisku stopki. Wzornik ściegów 4. Górna pokrywa 5. Pojemnik na stopki 6. Nożyk do nici 7. Blokada nawijacza szpulki 8. Nawijacz nici szpulki 9. Miejsce na dodatkowy stojak 0. Stoper szpulki. Trzpień szpulki. Pokrętło regulacji naprężenia nici. Nożyk do nici 4. Pokrywa czołowa 5. Wyświetlacz LCD 6. Panel dotykowy 7. Pokrętło wyboru ściegu 8. Przycisk potwierdzający 9. Schowek na stopki 0. Suwak kontroli prędkości. Przycisk obcinania nici. Pozycjonowanie igły. Przycisk zakańczania ściegu 4. Gniazdo podnośnika kolanowego 5. Pokrętło synchronizacji ściegu 6. Przycisk szycia wstecznego 7. Przycisk Start/Stop 8. Centymetr 9. Wysuwany stolik 0. Otwory do szycia okrężnego. Śruba mocująca igłę. Igła. Stopka snadardowa A 4. Przycisk otwierania płytki 5. Płytka przeźroczysta 6. Płytka ściegowa 7. Uchwyt stopki 8. Nawlekacz igły 9. Dźwignia do dziurek 40. Ząbki górnego transportu 4. Uchwyt do przenoszenia maszyny 4. Koło napędowe 4. Pokrętło synchronizacji górnych ząbków 44. Wyłącznik ząbków 45. Gniazdo zasilania 46. Gniazdo regulatora obrotów 47. Wyłącznik maszyny 48. Dźwignia podnoszenia ząbków

5 Standard Accessories Wy po Zigzag sa że nie foot stan A (set dar on do the we machine) Overlock foot C B: stop ka do dziu rek (4-stop nio wa) Hemmer foot D. 4Stop Zipper ka zygzakowa foot E A. 5Stop Satin ka ower stitch lo ko foot wa FC. 6Stopka Blind zawijająca hemming foot D G 4. Stop ka do za mków E 7 Multi-cord foot H 5. Stop ka do ście gów ozdobnych F 6. 8Stop Overedge ka do ściegu foot Mkry te go G 7. 9Stop Automatic ka do kor buttonhole dów H foot R 8. 0Stopka Screwdriver do narożników M 9. Stop ka do dziu rek R Screwdriver key 0. Wkrętak. Klucz Set do of śrub needles. Ze staw Lint brush igieł. 4Pę dze Seam lek ripper do usu (Buttonhole wa nia ku deł opener) ków 4. Nożyk do szwów/dziurek 5 Spool holder (large, set on the machine) 5. Du ży stoper na szpu lę 6. 6Ma Spool ły stoper holder na szpu (small) lę 7. Szpul Bobbins ki bę ben (4 ka total, (4 + in za machine) ło żo na 8na Quilt ma szy guide nę) 8. Pro wa dnik do pi ko wa nia 9 Scant /4 foot O 9. Stopka /4 cala 0. 0Stopka Button do sewing guzików foot T T. Stop Open ka do toe ście satin gu gład stitch kie foot go z Fotwar tym pal Felt cem cushion F. FilcDual feed foot AD. 4Stop Knee ka gór lifter nego trans por tu AD 4. 5P odnośnik Spool supporter kolanowy 5. 6Tarcza Extra stojaczka spool pin 6. 7Stojaczek Touch panel na nici stylus 7. 8 Rysik Border guide foot 8. Stopka do lamówek 9 Convertible free motion 9. Stopka do pikowania QB-H quilting foot QB- H (with closed-toe foot) 0. Nakładka na stopkę QB-H. 0 Nakładka Open-toe na foot stopkę QB-H. Regulator Clear view obrotów foot. Płyt Foot ka ście control go wa do pikowania 4. Przewód Straight zasilający stitch needle plate 5. 4Prowadnik Power cable materiału 6. 5Pokrowiec Cloth guide 7. 6Dodatkowy Semi-hard stolik fabric cover 8. 7Bolec Extra do wide szycia table okrężnego 9. 8Instrukcja Circular obsługi sewing pivot pin 9 Instruction book * The circular sewing pivot pin is stored in the storage compartment inside the side cover

6 De fi ni cje sto pek do ci sko wych i ele men tów wy po sa że nia A: Stan dar do wa stop ka me ta lo wa Ta ka stop ka jest już za ło żo na na ma szy nę. Uży wa się jej głów nie do ściegów pro stych i zyg za ko wych dłuż szych niż.0. Przy cisk blo ku je stop kę po zio mo, co uła twia prze szy wa nie kil ku war stwo wych szwów. C: Stop ka ower lo kowa Dzię ki tej stop ce kra wę dzie tka ni ny nie strzę pią się, po nie waż za kań cza ne są ście giem zyg za ko wym. Dzię ki dru ci kom/szczo tecz ce znaj du ją cym się na stop ce, ście gi ukła da ją się pła sko, co za po bie ga fał do wa niu. Nada je się do tka nin śre dniej gru bo ści. D: Stop ka do obrę bia nia Umieść tka ni nę w znaj du ją cej się na stop ce spi ra li. Spi ra la zwi ja ma te riał, two rząc podwinięcie. To ła twy i jed no cze śnie pro fe sjo nal ny spo sób obrę biania tka nin. E: Stop ka do za mków Za łóż tę stop kę, gdy chcesz wszyć za mek. Dzię ki znaj du ją cym się na spodniej stro nie stop ki row kom, stop ka prze su wa się po nad zwo jem za mka. Za łóż stop kę po le wej lub po pra wej stro nie igły, aby przy szyć każ dą stro nę za mka. F: Stop ka do ście gu ozdobnego Wy cię cie na spo dniej stro nie stop ki uła twia wy ko ny wa nie gę stych ście gów. To ide al na stop ka do wy ko ny wa nia ście gów gład kich i ozdob nych. F-: stop ka do haftu To ide al na stop ka do pre cy zyj ne go ha fto wa nia, wy ko ny wa nia apli ka cji, ha ftów wy ci na nych i mo no gra mów. Wy cię cie na spodzie stop ki uła twia szy cie ściegów ozdobnych, a otwar ty przód stop ki po zwa la wi dzieć wy ko ny wa ny szew. G: Stop ka do ściegu kry te go Dzię ki pro wa dni ko wi na stop ce igła chwy ta tyl ko jed no lub dwa włók na podwinięcia. W ten spo sób po wsta je nie wi docz na li nia zawinięcia. H: Stop ka na kil ka kor dów Za pro jek tuj wła sną ple cion kę lub ozdo bę. Włóż do stop ki od jed ne go do trzech kor dów i przy szyj kor dy zwy kłym ha ftem na kła da nym. Al bo przy szyj je den kord zyg za kiem, aby po fał do wać grub sze tka ni ny. O: Wą ska stop ka ćwierć ca la Klu czem do wy ko na nia per fek cyj ne go pat chwor ku/stebnowa nia jest do kładność. Szyj igłą w po zy cji.5; dzię ki pro wa dni ko wi na stop ce po wsta je do sko na ły szew 0.6 cm. Al bo ustaw igłę w po zy cji 4.5, uzy skasz bar dzo po pu lar ny wśród osób uży wa ją cych stebnów wą ski ścieg ćwierć ca la. M: Stopka do narożników 4

7 R: Stop ka do au to ma tycz ne go obrzu ca nia dziu rek Włóż gu zik w ramkę stopki, aby okre ślić roz miar dziur ki. Ma szy na au to ma tycz nie wy ko na od po wie dnią dziur kę. Stopka do guzików QB-H Stopka do pikowania Pro wa dnik do pi ko wa nia Pro wa dnik do pi ko wa nia jest po moc ny przy szy ciu rów no le głych, po łożo nych w rów nej od le gło ści od sie bie rzę dów ście gów. Moż na go sto sować ra zem ze stop ką z gór nym trans por tem. Stopka do lamówek Stopka górnego transportu Jest to specjalna stopka do materiałów trudnych do szycia. Skutecznie zapobiega przesuwaniu się i marszczeniu materiałów. Szczególnie nadaje się do pikowania i pledów. Bolec do szycia okrężnego Płyt ka ście go wa do ście gu pro ste go Ma szy na opu szcza ście gi al bo tka ni na mar szczy się? Znaj du ją cy się na płyt ce otwór na igłę nie po zwa la igle wcią gać ma te riał pod płyt kę. (na le ży usta wić igłę w środ ko wej po zy cji) 5

8 Wysuwany stolik Wysuwany stolik udostępnia więcej miejsca do szycia ale może on zostać usunięty w przypadku szycia rękawów. Wysuwany stolik Aby odłączyć: Wyciągnąć stolik w lewo. Aby przyłączyć: Wsunąć stolik na maszynę i przesunąć go w prawo. Wolne ramię szycie rękawów Szycie w ten sposób jest użyteczne w przypadku cerowania skarpet, wykonywanie naszywek na kolana, rękawów oraz ubrań dla dzieci. 4 Pojemnik Accessories na Storage akcesoria Akcesoria The accessories można wygodnie can be conveniently przechowywać stored w schowku in the foot umieszczonym pod zewnętrzną pokrywą wysuwanego stolika. storage compartment under the top cover and in the extension table. Pod zewnętrzną pokrywą Under the top cover Stopka Open do ściegu toe satin ozdobnego stitch foot F F Stopka Scant /4 /4 O foot O Stopka do guzików Button sewing foot T 4 Stopka do narożników 5 Nakładka 4 Overedge na stopkę foot MQB-H 6 Nakładka 5 Clear otwarta view foot na stopkę QB-H 7 Stopka 6 Open-toe do pikowania foot QB-H 8 Uchwyt 7 Convertible stopki free motion quilting foot QB-H 9 Rysik 8 Foot holder 9 Touch panel stylus 6

9 A 4 Pojemnik na akcesoria w wysuwanym stoliku. Wkrętak. Kluczyk do śrub. Stopka do górnego transportu AD 4. Zestaw igieł 5. Dodatkowy stojak na nici 6. Szpuleczki 7. Stopka do lamówek 8. Nożyk do dziurek 9. Prowadnik do materiału 0. Tarcza stojaka. Stoper duży. Stoper mały. Pędzelek 4. Pro wa dnik do pi ko wa nia 5. Płyt ka ście go wa do pikowania* * Uwaga! Płytka do pikowania służy wyłącznie do ściegu prostego Pojemnik na akcesoria z przodu maszyny. Aby otworzyć pociągnij do siebie Stopka standardowa A (założona na maszynie). Stopka owerlokowa C 4. Stopka zawijająca D 5. Stopka do ściegów ozdobnych F 6. Stopka do kordów H 7. Stopka do ściegu krytego G 8. Stopka do dziurek R 9. Stopka do zamków E 0. Bolec do szycia okrężnego 7 7

10 Montowanie szerokiego stolika 4 5 Zdejmij naklejkę ochronną z gumowej osłonki i zamontuj w to miejsce nogi od stolika. Gumowa ochronka Noga Śruba Przy pomocy śrubokręta, zamontuj sześć nóg od stolika. 4 Wierzch stolika Zamontuj stolik tak jak podano na rysunku. Przesuwaj stolik w prawo, aż stolik nie zatrzaśnie się w Bolek, znajdujący się z tyłu wolnego ramienia. Wyreguluj wysokość stolika przy odpowiednio dokręcając śrubę. 5 Śruba Używanie prowadnicy do ubrań Zdejmuj wysuwany stolik i zamontuj szeroki stolik. Załóż prowadnicę do ubrań na wolne ramię popychają prowadnicę tak, by weszła w zatrzask. Ustaw prowadnicę do ubrań w dogodnej dla siebie pozycji. Umieść materiał przy krawędzi prowadnicy i szyj. Prowadnica do ubrań Wolne ramię 8

11 Podnośnik kolanowy Podnośnik kolanowy jest niezwykle pomocny w przypadku szycia łatek czy pikowania, ponieważ umożliwia ona zajęcie się materiałem podczas gdy Twoje kolano konto kont stopkę dociskową. Podłączanie podnośnika kolanowego Dopasuj wypustki na podnośniku kolanowym do wycięć w gnieździe podnośnika znajdującym się w maszynie i wsuń podnośnik do gniazda. Podnośnik kolanowy Gniazdo podnośnika kolanowego Ustawianie podnośnika kolanowego Kąt podnośnika kolanowego może zostać dopasowany, taka by Ci pasował. Poluzuj śrubę i wsuń lub wysuń belkę kątową aby ustawić kąt podnośnika. Dokręć śrubę aby zabezpieczyć belkę kątową. Śruba 4 Belka kątowa Używanie podnośnika kolanowego 4 Popchnij podnośnik swoim kolanem aby łatwo podnosić i opuszczać stopkę dociskową. Możesz kontrolować jak wysoko jest uniesiona stopka kontrolując siłę nacisku na podnośnik. UWAGA: Nie dotykaj podnośnika podczas szycia, w przeciwnym wypadku materiał nie będzie przeszyty równo. 9

12 Podłączanie zasilania Najpierw należy upewnić się, że przełącznik zasilania jest w pozycji OFF. Następnie należy włożyć wtyczkę kabla zasilającego w gniazdo znajdujące się w maszynie. Następnie należy włożyć wtyczkę do gniazdka w ścianie I przełączyć przełącznik zasilania na pozycję ON. Przełącznik zasilania Wtyczka kabla zasilającego Gniazdo w maszynie UWAGA: Należy używać tylko kabla zasilającego znajdującego się w zestawie z maszyną. Po wyłączeniu zasilania należy poczekać 5 sekund przed ponownym włączeniem. OSTRZEŻENIE: Podczas szycia zawsze patrz na miejsce szycia, a także nie dotykaj żadnych ruchomych części takich jak koło czy igła. Zawsze wyłączaj zasilanie oraz wyjmuj wtyczkę zasilania, gdy: - zostawiasz maszynę, - dołączasz lub odłączasz części, - czyścisz maszynę. Nie należy kłaść żadnych przedmiotów na pedale. Jeśli chcesz używać pedału, wyciągnij wtyczkę z pedału i podłącz ją do gniazda znajdującego się w maszynie. Wtyczka przewodu Gniazdo Podłącz kabel zasilający do gniazda w maszynie. Podłącz kabel zasilający do gniazdka w ścianie I przełącz przełącznik zasilania w pozycję ON. UWAGA: Nie wyciągaj kabla z pedału poza czerwony znak na kablu. Czerwony znak Informacja dotycząca zasilania: Symbol O na przełączniku oznacza pozycję przełącznika OFF. 0

13 Przyciski operacyjne maszyny Przycisk start/stop Wciśnij ten przycisk aby uruchomić lub zatrzymać maszynę. Po uruchomieniu maszyna szyje powoli przez pierwsze kilka sekund, potem działa z prędkością ustawioną na suwaku prędkości szycia. Maszyna szyje powoli tak długo, jak przycisk start/stop jest wciśnięty. Przycisk stanie się czerwony, kiedy maszyna pracuje, a zielony kiedy zostanie ona zatrzymana. Wciśnięcie i przytrzymanie tego przycisku podczas szycia spowoduje spowolnienie prędkości szycia i zatrzymanie maszyny w momencie puszczenia przycisku. (A) (B) UWAGA: Przycisk start/stop nie może być użyty, jeśli do maszyny podłączony jest pedał maszyna nie uruchomi się. Jeżeli stopka dociskowa będzie podniesiona, a na ekranie LCD wyświetli się komunikat (A) lub (B). Należy wtedy opuścić stopkę dociskową i uruchomić maszynę. Przycisk szycia wstecznego Podczas szycia wzorów numer D, D4, 9-, 94 lub 5-56 maszyna będzie szyć wstecz, tak długo, jak przycisk szycia wstecznego będzie wciśnięty. Jeśli wciśniesz przycisk szycia wstecznego podczas szycia któregokolwiek innego ściegu, maszyna natychmiast wykona ścieg zamykający i automatycznie się zatrzyma. Jeśli pedał nie jest podłączony, i wybrany zostanie wzór numer DS, D, D4, 9-, 9 lub 5-54 maszyna będzie szyć wstecz z najmniejszą prędkością, tak długo, jak długo będzie wciśnięty przycisk szycia wstecznego. Przycisk automatycznego zakończenia Podczas szycia wzorów numer D, D4, 9-, 94 lub 5-58, maszyna natychmiast wykona ścieg zamykający i automatycznie się zatrzyma, jeśli przycisk automatycznego zakończenia zostanie wciśnięty. Podczas szycia któregokolwiek innego wzoru, maszyna dokończy szycie aktualnego wzoru, wykona ścieg

14 LED signal 4 Przycisk podnoszenia/opuszczania igły Wciśnij ten przycisk by opuścić lub podnieść igielnicę. Maszyna zatrzyma igłę w podniesioną lub opuszczoną w zależności od pozycji ustawionej przez ten przycisk. 5 Dioda LED zapali się po wybraniu pozycji opuszczonej. 4 UWAGA: Maszyna zawsze zatrzyma igłę podniesioną po obszywaniu dziurek, cerowaniu i wyszywaniu monogramów. Jeśli wciśniesz przycisk podnoszenia/ opuszczenia igły w momencie, gdy stopka dociskowa będzie maksymalnie uniesiona do góry, na ekranie LCD pojawi się podpowiedź, by opuścić stopkę. 5 Przycisk przycinania nici Wciśnij ten przycisk po zakończeniu szycia i maszyna automatycznie przytnie nić. Dioda LED mruga podczas przycinania nici. UWAGA: Używaj przycinarki do nici umieszczonej na obudowie do specjalnych nici, a także do nici #0 i grubszych. Czyść mechanizm automatycznej przycinarki do nici regularnie aby zapobiec usterkom spowodowanym zalegającymi resztkami nici. Unikaj używania papierowych szpul z automatyczną przycinarką. Szpule takie, kiedy są niemalże puste mogą nie rozwijać się gładko i powodować, że nić będzie podskakiwać i ślizgać się podczas używania automatycznej przycinarki. (patrz strona ) Nie wyciągaj materiału jeśli automatyczna przycinarka nie zadziała i nić poplącze się. Należy wtedy wyłączyć zasilanie i usunąć płytkę ściegową w celu usunięcia splątanej nici. (patrz strona 00). 6 Pokrętło wyboru Pokrętło to służy do wyboru wzoru ściegu i innych ustawień. 6 Obracaj pokrętło zgodnie lub przeciwnie do ruchu wskazówek zegara używając opuszka palca, w celu przeglądania wzorów lub ustawień. 7 7 Przycisk potwierdzający Wciśnij przycisk potwierdzający w celu zatwierdzenia danego wzoru lub ustawienia.

15 Function Keys Przycisk trybu (patrz strona 5) Naciśnij ten przycisk aby otworzyć okno wyboru trybu. Przycisk monogramu (patrz strona 9) Naciśnij ten przycisk aby wybrać jeden z dostępnych rodzajów liter. Przyciski wyboru wzoru (patrz strona 4) Naciśnij jeden z trzech przycisków aby wybrać prosty wzór ściegu używając automatycznego konwertera pokrywy. 4 Przycisk przywoływania z pamięci (patrz strona 98) Wciśnij ten przycisk aby zapisać lub wczytać zaprogramowane kombinacje wzorów. Przycisk ten jest także używany do dostosowywania domyślnych ustawień długości i szerokości ściegu. 5 Przycisk automatycznego przycinania nici (patrz strona 9) Wciśnij ten przycisk przed szyciem, jeśli chcesz przeciąć nić automatycznie po zakończeniu szycia ściegu zamykającego. Podczas programowania kombinacji wzorów wciśnij ten przycisk po ostatnim zaprogramowanym wzorze aby przeciąć nić automatycznie po zakończeniu szycia. Dioda LED na przycisku przycinania nici (patrz strona ) zapali się, kiedy przycisk przycinania nici zostanie wciśnięty. 6 Przycisk ściegu zamykającego (patrz strona 88) Wciśnij ten przycisk po ostatnim zapamiętanym wzorze. Maszyna automatycznie wykona ścieg zamykający I zatrzyma się, kończąc szycie. 7 Przycisk kasowania (patrz strona 95) Wciśnij ten przycisk w celu usunięcia ostatniego zapamiętanego wzoru. Wciśnij i przytrzymaj ten przycisk do momentu, gdy usłyszysz dźwięk w celu usunięcia całej kombinacji wzorów. 8 Przycisk ustawień (patrz strona 7) Wciśnij ten przycisk aby otworzyć okno ustawień maszyny w celu zmiany tych ustawień. 9 Przycisk podwójnej igły (patrz strona 85) Wciśnij ten przycisk w przypadku szycia podwójną igłą. 0 Przycisk wydłużania (patrz strona 8) Wciśnij ten przycisk aby wydłużyć wzór ściegu ozdobnego. Przycisk lustrzanego odbicia (patrz strony 88, 89) Wciśnij ten przycisk aby szyć lustrzane odbicie wybranego wzoru. Przycisk pomocy (patrz strona 6) Wciśnij ten przycisk aby wyświetlić informacje o wybranym wzorze. Przycisk pamięci (patrz strony 88, 89) Wciśnij ten przycisk aby zapamiętać wybrany wzór. W pamięci urządzenia może zostać zapamiętanych do 50 wzorów. 4 Przycisk szerokości ściegu (patrz strony 9, 47, 56) Wciśnij ten przycisk aby dostosować szerokość ściegu 5 Przycisk długości ściegu (patrz strony 9, 47, 56) Wciśnij ten przycisk aby dostosować długość ściegu. 6 Przycisk edycji (patrz strona 95) Wciśnij ten przycisk aby edytować zaprogramowane kombinacje wzorów.

16 Face to face key (refer to page 96) When this key is pressed after selecting a stitch, the stitch will be flipped vertically (as it appears on the stitch chart) and symbol will appear in the LCD screen. Stitches that are compatible with this key are identified on the stitch chart with a shaded background. 8 My personal setting key (refer to page 40) Override the factory settings by changing width/needle position or length. Press this key after changing settings. Press M key. New setting will now be saved as the default setting with symbol in LCD screen. 9 Start over key (refer to page 90) Pressing the start over key allows you to sew the programmed patterns from the beginning. 4

17 Wzory The stitch ściegów patterns są sklasyfikowane are classified into w 0 grup. groups. Aby To select wybrać the odpowiedni desired stitch wzór, pattern, skorzystaj refer to z karty the reference pomocniczej, chart inside the znajdujące top cover się to identify wewnątrz the wierzchniej stitch group and pokrywy. pattern number. Możesz wówczas łatwiej zidentyfikować żądany wzór i znaleźć jego numer. When turning the power switch on, the LCD screen will Po show włączeniu the straight zasilania, stitch D ekran selected. LCD pokazuje jako wybrany ścieg prosty D. Press the mode key and the group selection window will Naciśnij open. przycisk wyboru trybu ( mode ) otworzy się ekran wyboru Mode key grup ze wzorami. Przycisk Group selection wyboru trybu window ( mode ) Ekran wyboru grup Kręć Turn the pokrętłem jog dial w clockwise lewo lub w or prawo, counterclockwise aby wybrać to browse odpowiednią through the groups. grupę. Pokrętło Jog dial UWAGA: Aby NOTE: zamknąć okno wyboru grup, wskaźnikiem naciśnij na To krzyżyk close the na group ekranie selection (w prawym window, górnym press rogu the okna). cross mark 4 Krzyżyk with the touch panel stylus. 4 Cross mark Naciśnij na przycisk potwierdzenia (na środku pokrętła) aby Press wybrać the confirm grupę button ze wzorami, in the która center znajduje of the jog się dial w ramce to --- select albo the naciśnij group wskaźnikiem enclosed with na a ekran, frame, na or ikonę press z the daną icon grupą of the desired wzorów. group with the touch panel stylus. 5 Przycisk Confirm potwierdzenia button (na środku pokrętła) 6 Wskaźnik Touch panel stylus Otworzy się okno wyboru wzoru. Aby The wybrać pattern selection wzór przekręcaj window will pokrętłem, open. naciśnij przycisk potwierdzenia Turn the jog dial lub and naciśnij press na the ikonę confirm wzoru button, za pomocą or press wskaźnika. the stitch icon to select the desired stitch pattern Ekran LCD pokarze numer danego wzoru, rysunek ściegu wraz z informacjami o szerokości i długości ściegu, rekomendowanej The LCD screen will stopce, display docisku the pattern stopki number i ustawieniach and stitch naprężenia. image, along with information such as stitch width and length, 7 Rysunek recommended ściegu foot, foot pressure and tension setting. 8 Numer wzoru 9 7 Informacja Stitch image 8 Pattern number UWAGA: 9 Information Gdy NOTE: dany wzór jest wybrany, ekran z informacjami pojawia A message się tylko window na jakiś will be czas. displayed for briefly when certain stitch pattern is selected. OSTRZEŻENIE: Ekranu CAUTION: LCD nie wolno dotykać twardymi lub ostrymi przedmiotami Do not press the jak długopisy, surface of ołówki the LCD czy screen śrubokręty. with hard or Należy sharp objects używać like wskaźnika pencils, dostarczonego screwdrivers or z the maszyną. like. Use the touch panel stylus to press the LCD screen. 5

18 Przycisk Help keypomocy (? ) Naciskając ten przycisk możesz obejrzeć inne możliwości danej Pressing aplikacji this key lub will uzyskać show informacje alternative o applications następujących and wzorach: useful information for the following stitch patterns: Przycisk Help key pomocy Gdy When wybrany one of the zostanie above jeden patterns z powyższych is selected, wzorów, the? mark na ekranie is displayed. pojawi się znaczek?. Znaczek? mark? Example: Stitch pattern D is selected. Przykład: When you Wybrano press the wzór help key, D. the following will be displayed on the LCD screen. Gdy naciśniesz przycisk pomocy, pojawi się następujący ekran: The first page shows the zigzag foot A and quilting guide Na bar pierwszej for quilting. stronie pokazana jest stopka zygzakowa A oraz prowadnica do pikowania. NOTES: Na Use drugiej the jog stronie dial or pokazana press the jest help stopka key to do scroll obrębiania through (zawijająca) the pages. D służąca do wykonywania aplikacji. To close the help window, press the clear key. UWAGA: Strzałki na ekranie pokazują, że są do wyświetlenia jeszcze The second inne page strony shows (w przód the rolled lub w tył). hem foot D for rolled hemming Strzałki applications. Na NOTE: trzeciej stronie pokazana jest stopka do zamków błyskawicznych Arrow marks indicate E. that there are previous and next pages to be displayed. Arrow marks The third page shows the zipper foot E for zipper sewing Strony applications. od A do A6 oraz od D do D6 instruują krok po kroku, jak należy zdejmować i zakładać stopkę podwójną. UWAGA: Aby zamknąć okno pomocy, naciśnij ponowie przycisk pomocy Pages A lub to przycisk A6 and D kasowania to D6 show (clear step-by-step key). instructions on how to engage and disengage the dual feed device. 6 6

19 Dostosowywanie Customizing Machine ustawień Settings maszyny Możesz dostosować ustawienia maszyny zgodnie z You własnymi can customize preferencjami. the machine settings to your preference. Press the set key and the LCD screen will show the Naciśnij przycisk set (ustaw) na ekranie wyświetlą się wówczas machine ustawienia setting window. maszyny. Przycisk Set key set (ustaw) Okno Machine z ustawieniami setting window maszyny Aby zamknąć okno z ustawieniami maszyny, naciśnij na krzyżyk To close w the prawym machine górnym setting rogu. window, press the cross mark. Krzyżyk Cross mark Obróć pokrętło aby wybrać odpowiednie ustawienie, które Turn chcesz the jog zmienić. dial to select Potwierdź the desired wybór item naciskając to set and na press środek the pokrętła. confirm button. Jasność Screen brightness ekranu Jasność The screen ekranu brightness może być can ustawiana be adjusted od wartości from level 0 do 0 to Ustawienie The preset obecne level is (domyślne) 0. to 0. Obracaj pokrętłem, aby wybrać odpowiednie ustawienie jasności ekranu. Potwierdź Turn the jog wybór dial klikając to adjust na the środek screen pokrętła. brightness. Press the confirm button to register the new setting. Głośnik Buzzer sound Można The level zmieniać of the poziom buzzer głośności, sound can a be także adjusted wyciszyć and you głośnik. can mute the buzzer in normal operation. Obracaj pokrętłem, aby wybrać odpowiednią skalę głośności: Turn the jog wyciszenie, dial to select cicho, the normalnie desired sound lub głośno. level: mute, Potwierdź low normal wybór, or loud. aby zastosować nowe ustawienie. Możesz Press the wybrać confirm także button poziom to register głośności, the dotykając new setting. rysikiem na You odpowiednią can select ikonę the desired na ekranie. level by also pressing a sound level icon with the touch panel stylus. NOTE: Items and settings can also be selected by pressing the relevant icon on the LCD screen 7

20 Sub Czas window wyświetlania display dalszych time okien Dalsze okna pojawiają się przy wybieraniu określonych A sub window will appear when selecting certain patterns wzorów np. przy obrzucaniu dziurek. such Długość as buttonholes. wyświetlania dalszych okien może być zmieniana. The duration of the sub window display can be altered. Obróć pokrętło tak aby wybrać x0.5 ( sekunda), x.0 ( sekundy) lub x.5 ( sekundy). Turn the jog dial to select x0.5 ( second), x.0 ( seconds) Domyślnie ustawiony czas to x.0 ( sekundy). or Naciśnij x.5 ( przycisk seconds). potwierdzenia aby zachować ustawienia. The preset time is x.0 ( seconds). Press the confirm button to register the new setting. Resumption Przywracanie setting ustawień The Można last ustawić pattern maszynę sewn before tak, by turning przywoływała the power ostatni off can wzór, be recalled który wykonywano when turning przed the wyłączeniem power on again maszyny by setting od zasilania. the Obróć pokrętłem tak, by wybrać resumption set resumption setting on. (przywracanie) zamiast normal set (normalne ustawienia). Naciśnij przycisk potwierdzenia aby zachować nowe Turn ustawienia. the jog dial to select the normal set or resumption set. Press the confirm button to register the new setting. Language selection You Wybór can języka choose menu one of the following languages for screen Możesz display. wybrać jeden z następujących języków. Niemiecki German Angielski English Hiszpański Spanish 4 Francuski 4 French 5 Włoski 5 Italian 6 Holenderski 6 Dutch 7 Polski 8 Słoweński 7 Polish 9 Fiński 8 Slovenian 0 Szwedzki 9 Finnish Rosyjski Obróć 0 Swedish pokrętłem tak, aby wskazywał wybrany język, po czym naciśnij Russian przycisk, aby potwierdzić wybór. Turn the jog dial to select the desired language. Press the confirm button to register the new setting. 8

21 Touch Kalibrowanie panel calibration panelu dotykowego If the touch panel keys seem out of alignment, calibrate Jeżeli panel z przyciskami rozjedzie się skalibruj pozycję the key position as follows. przycisków w następujący sposób: z z Press the + sign that appears on the screen with Naciśnij the touch na panel rysikiem stylus. na środek przycisku ustawiającego szerokość ściegu. x x Press the + sign that appears on the screen with Naciśnij na rysikiem na krzyżyk. the touch panel stylus. c c Press the center of the help key with the touch panel Naciśnij na rysikiem na przycisku pomocy (? ). stylus. v v4 Rysikiem Press the naciśnij + sign na that znak appears +, który on the pojawi LCD się screen na ekranie. with the touch panel stylus. b b Press the sign of the edit key with the touch panel stylus. 5 Rysikiem naciśnij na prawą strzałkę >. n n Press the sign that appears on the LCD screen 6 Rysikiem naciśnij na znak, który pojawi się na ekranie with the touch panel stylus. Nowe ustawienia zostaną zapisane. The new settings are registered. 9

22 Reset Przywracanie all stitches ustawień to factory fabrycznych default settings dla wszystkich ściegów It Jest is possible możliwe to przywrócenie reset the machine maszynie so all ustawień personal settings for początkowych, all stitches revert w taki to sposób, the factory że wszystkie default settings. własne ustawienia ściegów wrócą do ustawień fabrycznych. Press Naciśnij and i przytrzymaj hold the clear przycisk key kasowania or its icon on the albo jego ikonkę na ekranie. LCD screen. Jeżeli nie chcesz, aby wszystkie ściegi powróciły do ustawień If fabrycznych you do not naciśnij wish to krzyżyk. reset all stitches Powrócisz to factory wtedy do default poprzednio settings, wyświetlanego press ekranu. the cross mark to return to the previous display. Deleting stored pattern combinations All the pattern combinations stored in the memory bank can Kasowanie be deleted zapisanych at one time. kombinacji wzorów Możesz przy pomocy jednej komendy usunąć wszystkie Press zachowane and hold w pamięci the clear kombinacje key wzorów. to delete all the stored pattern combinations. If Naciśnij you do i not przytrzymaj wish to delete przycisk all C the aby pattern skasować combinations, wszystkie zapamiętane kombinacje wzorów. press the cross mark to return to the previous display. Jeżeli nie chcesz skasować wszystkich zapamiętanych kombinacji wzorów, naciśnij na krzyżyk w prawym górnym rogu. Resetting all to default All Przywracanie the customized ustawień settings fabrycznych can be reset to the original settings (factory settings). Można przywrócić ustawienia fabryczne, które zostaną Press and hold the clear key to reset all the settings to przywołane w miejsce ustawień własnych. default. Naciśnij i przytrzymaj przycisk kasowania ( clear key ) aby NOTE: przywrócić ustawienia fabryczne. The touch screen calibration and language selection will UWAGA: not be reset. Kalibracja ekranu i wybór języka pozostaną bez zmian. If you do not wish to reset the settings, press the cross mark Jeżeli to nie return chcesz to the przywrócić previous ustawień display. fabrycznych, naciśnij na krzyżyk w prawym górnym rogu. When turning the power on, the opening window shows the customized settings that you have made. Przy Buzzer włączeniu sound zasilania maszyny, okno powitalne wskazuje na następujące Sub window ustawienia display timewłasne użytkownika: Głośność dźwięku Resumption setting Długość wyświetlania dalszych okien 4 Ustawienia Language przywracania selection 4 Wybrany język 4 0

23 Controlling Kontrolowanie Sewing prędkości Speed szycia Speed Suwak control prędkości slider szycia You Możesz can ograniczyć limit the maximum maksymalną sewing prędkość speed with szycia the przy speed użyciu suwaka prędkości szycia, zgodnie ze swoimi control slider according to your sewing needs. potrzebami. To Aby increase zwiększyć the sewing prędkość speed, szycia move przesuń the slider suwak to the w right. prawo. To Aby decrease zmniejszyć the sewing prędkość speed, szycia, move przesuń the slider suwak to the w lewo. left. Foot control Pressing on the foot control can vary sewing speed. Pedał The harder you press the foot control, the faster the Naciskanie na pedał powoduje zmianę prędkości szycia. Im machine mocniej pedał runs. jest wciśnięty, tym szybciej maszyna szyje. NOTE: UWAGA: The machine runs at the maximum speed set by the Maszyna speed control działa slider z maksymalną when the foot prędkością control is ustawioną fully na suwaku depressed. prędkości, kiedy pedał jest całkowicie wciśnięty. Operating Instructions: Foot Instrukcje control operacyjne: model 7 is for use with this sewing machine. Pedał o numerze modelu 7 jest używany z tą maszyną do szycia. NOTE: UWAGA: This machine is equipped with an automatic shutdown Ta safety maszyna feature jest to wyposażona prevent overheating w system whenever automatycznego the wyłączenia, machine is aby running zapobiec overloaded. przegrzaniu. Follow System the safety wyłącza maszynę kiedy jest ona przeciążona. Stosuj się wtedy do instructions that appear on the LCD screen. instrukcji bezpieczeństwa wyświetlanych na ekranie LCD.

24 Adjusting Regulowanie the Foot docisku Pressure stopki The Docisk foot stopki pressure jest regulowany can be adjusted przez with regulator, the foot znajdujący pressure się pod pokrywą wierzchnią maszyny. dial located under the top cover. Regulator ma 7 pozycji docisku od do 7. The Dla zwykłego dial has 7 szycia, setting odpowiednie positions from ustawienie to 7. to 7. For ordinary Regulator sewing, docisku set 7 stopki at the setting mark. Foot Wskaźnik pressure dial Setting mark Zmniejsz docisk stopki dla przy szyciu lekkich syntetyków oraz materiałów elastycznych. Reduce the pressure when sewing fine synthetics and stretch Aby zmniejszyć fabrics. docisk, ustaw regulator na niższy numer. To Rekomendowane reduce the pressure, ustawienie set the regulatora dial a lower dla danego number. wzoru pojawi się na ekranie LCD. The recommended dial setting for the selected pattern will Przykładowo, dla wykonania aplikacji, ustaw regulator na 4. be show on the LCD screen. Rekomendowane ustawienia For example, set the dial at 5 for heirloom stitch patterns number 55-59, 6-6. Set the dial at 4 for applique stitches number 4-5. Recommended setting Dropping the Feed Dog Opuszczanie ząbków The feed dog can be lowered for basting, sewing on Ząbki mogą być opuszczane dla fastrygowania, buttons, przyszywania free motion guzików quilting czy pikowania. etc. Shift Przesuń the drop dźwignię feed opuszczania lever toward ząbków, you to lower aby je the opuścić. feed dog. Dźwignia opuszczania ząbków Drop feed lever Przesuń dźwignię opuszczania ząbków w drugą stroną, aby je podnieść. Podniosą się one wraz ze uruchomieniem Shift maszyny. the drop feed lever away from you to raise the feed dog, it will return to the up position when you start the UWAGA: machine. Jeżeli uruchomisz maszynę z obniżonymi ząbkami, na NOTE: ekranie LCD pojawi się stosowna informacja. Maszyna nie rozpocznie pracy z opuszczonymi If you start the machine with the feed dog lowered, a ząbkami (chyba, że wybrano wzoru -, 5-40 lub tworzenie message monogramów). will appear on the LCD screen. The machine will not run with the feed dog lowered when pattern number -, 5-40 or monogram is selected.

25 Raising Podnoszenie and Lowering i opuszczanie the Presser stopki Foot dociskowej The presser foot lifter raises and lowers the presser foot. Podnośnik Presser stopki foot dociskowej lifter podnosi I opuszcza stopkę dociskową. Podnośnik stopki dociskowej You can raise the presser foot higher than the normal up position. Możesz podnieść This allows stopkę for setting dociskową the dual wyżej, feed niż device, jest ona attaching normalnie. presser Umożliwia foot, to and podłączenie also helps stopki you to dociskowej, place thick layers a także of pomaga fabrics under w ułożeniu the foot. grubszych warstw materiału pod stopką. Extra lifted position Pozycja maksymalna (ponad pozycją poniesioną) NOTE: UWAGA: Do not turn the flywheel or press the up/down needle Nie position przekręcaj button koła when ani the nie presser naciskaj foot przycisku in the extra lifted podnoszenia/opuszczania position. igły, jeśli stopka dociskowa jest wyżej niż normalnie.

26 4 5 6 Changing the Presser Foot Zmiana stopki dociskowej WARNING: Turn the OSTRZEŻENIE: power switch off before changing the presser Należy foot. odłączyć zasilanie maszyny przed zmianą stopki dociskowej. Removing the presser foot Raise the needle to its highest position and raise the presser Usuwanie foot stopki lifter. dociskowej Press Podnieś the igłę red do button jej najwyższej on the back pozycji of the i podnieś foot holder. stopkę The dociskową. presser foot will drop off. Wciśnij czerwony Red button przycisk z tyłu stopki dociskowej. Stopka dociskowa Presser foot sama odpadnie. Czerwony przycisk NOTE: Stopka dociskowa If the dual feed device interferes when pressing the red button, shift the dual feed device away. UWAGA: Dual feed device Jeśli urządzenie do szycia podwójnego przeszkadza we wciśnięciu czerwonego przycisku, należy odłączyć to Attaching urządzenie. the presser foot Place Urządzenie the presser do foot podwójnego so that the szycia pin on the foot lies just under the groove of the foot holder. Lower the presser bar to lock the foot in place. Each Dołączanie foot is marked stopki dociskowej with an identification letter. Umieść 4 stopkę Groove dociskową w taki sposób, że pręcik na stopie leży dokładnie 5 Presser pod foot wycięciem na uchwycie stopki. Opuść 6uchwyt Identification stopki aby letter zablokować stopkę dociskową na właściwym miejscu. Każda stopka dociskowa oznaczona jest literą identyfikującą. 4 Wycięcie 5 Stopka dociskowa 6 Litera identyfikująca Zakładanie i zdejmowanie uchwytu stopki Removing and Attaching the Foot Holder dociskowej OSTRZEŻENIE: WARNING: Wyłącz Turn the zasilanie power switch maszyny off before przed removing usuwaniem or bądź attaching montowaniem the foot holder. uchwytu stopki. Remove Usuń igłę the aby needle ułatwić for sobie easy operację. operation. Removing Usuwanie uchwytu the foot holder stopki Raise Podnieś the stopkę presser dociskową foot and loosen i poluzuj the śrubę. thumbscrew. Remove Usuń uchwyt the foot stopki holder. dociskowej. Śruba Thumbscrew Uchwyt Foot stopki holderdociskowej Attaching Dołączanie the uchwytu foot holder stopki Attach Podłącz the uchwyt foot holder stopki to od the tyłu presser do trzpienia. bar from the rear. Tighten Ostrożnie the dokręć thumbscrew śrubę, aby securely przymocować with the screwdriver. uchwyt. Trzpień Presser bar Attach Podłącz the igłę needle po instalacji after installation uchwytu stopki. of the foot holder. UWAGA: NOTE: Opuść Lower stopkę the presser dociskową foot when podczas loosening luzowania and tightening i dokręcania śruby, the thumbscrew jeśli ciężko if jest it is dojść hard do to access. śruby. 4

27 z Setting for Dual Feed Sewing Ustawienia do szycia podwójnego WARNING: Turn OSTRZEŻENIE: the power switch off before changing the presser Odłącz foot. zasilanie przed wymianą stopki dociskowej. x Attach the dual feed foot when sewing with the dual feed Podłącz stopkę podwójną, a następnie załóż urządzenie do device. podwójnego podawania. * Refer to page 6 for step-by-step instructions on the Podłączanie screen. stopki podwójnej [] Usuń igłę i poluzuj śrubę śrubokrętem. Attaching Śruba the dual feed foot z [] Podnieś Remove stopkę the needle dociskową and loosen i poluzuj the thumbscrew śrubę aby odłączyć with uchwyt the screwdriver. stopki. Uchwyt Thumbscrew stopki c 4 x Raise the presser foot and loosen the thumbscrew to remove the foot holder. Foot holder [] Załóż stopkę podwójną na trzpień i lekko dokręć śrubę. copuść Attach stopkę the dual dociskową feed foot i ostrożnie to the presser dokręć bar śrubę and śrubokrętem. tighten the thumbscrew lightly. Lower the presser foot Stopka and tighten podwójna the thumbscrew securely with the 4 Trzpień screwdriver. Dual feed foot 4 Presser bar z Ustawianie urządzenia do podwójnego szycia Setting the dual feed device [] Podnieś stopkę dociskową do najwyższej możliwej pozycji. z Raise Najwyższa the presser pozycja foot lifter to the extra lifted position. Extra lifted position x [] Przytrzymaj urządzenie do podwójnego szycia, po czym opuść je powoli. Urządzenie do podwójnego szycia x Hold the dual feed device and lower it slowly. Dual feed device c [] Przesuwaj urządzenie do podwójnego szycia do przodu c do dolnej Swing części the dual stopki feed podwójnej, device forward by obie to the części underside się of połączyły. the dual feed foot until they engage. 5

28 z Odłączanie Disengaging urządzenia the dual feed do podwójnego device szycia [] Podnieś stopkę dociskową do najwyższej możliwej pozycji. z Raise the presser foot lifter to the extra lifted position. Najwyższa pozycja Extra lifted position x x Pull down the dual feed device to disengage it [] Wyciągnij w dół urządzenie do podwójnego szycia, aby from odłączyć the dual je od feed stopki foot. podwójnej. Swing the dual feed Wyciągnij device urządzenie to the rear. do podwójnego szycia do tyłu. Urządzenie Dual feed do device podwójnego szycia c c Swing up the dual feed device until it catches the [] Wychyl urządzenie do podwójnego szycia tak, aby zaklinowało pins. się ono w otworach. Otwory Pin z Removing the dual feed foot Zdejmowanie stopki podwójnej [] z Poluzuj Loosen śrubę the thumbscrew śrubokrętem. with the screwdriver. Śruba Thumbscrew x [] Podnieś stopkę dociskową i poluzuj śrubę aby usunąć stopkę podwójną. x Raise the presser foot and loosen the thumbscrew Stopka podwójna to remove the dual feed foot. Dual feed foot c 4 [] c Przyłącz Attach the uchwyt foot holder stopki to do the trzpienia presser i bar lekko and dokręć śrubę. Opuść stopkę dociskową i ostrożnie dokręć śrubę tighten the thumbscrew lightly. Lower the presser śrubokrętem. foot Uchwyt and tighten stopki the thumbscrew securely with the screwdriver. 4 Trzpień Foot holder 4 Presser bar 6

29 4 Korzystanie Using the Seam z linii Guides pomocniczych Linie The seam pomocnicze guides są are narysowane marked on the na płytce needle ściegowej. plate, free arm and hook cover plate. The seam Linie pomocnicze guides for /4, z przodu /8 and płytki 5/8 ściegowej are also marked on the front of the needle plate. Numery Seam na płytce guides ściegowej on the front wskazują of the odległość needle plate (w centymetrach i calach) od centralnej pozycji igły. The numbers Centralna on pozycja the needle igły plate indicate the distance from the center needle position in millimeters and inches. Prowadnice Center pomagają Needle Position też przy obracaniu materiału pod kątem prostym. The cornering Prowadnica guides 90 are very useful when turning a square corner. Skala z Cornering kątami jest guides pomocna przy szyciu aplikacji. 4 Skala z kątami The angle scales on the needle plate are useful for patchwork piecing. 4 Angle scales 5/8 Turning a square corner Obracanie materiału pod kątem prostym To maintain a 5/8 seam allowance after turning a square Aby corner, zachować use the 5mm cornering tolerancji guide po on wykonaniu the needle obrotu plate. materiałem o 90 stopni, skorzystaj z prowadnicy ma płytce ściegowej. Stop sewing when the front edge of fabric reaches the cornering guide lines. Zatrzymaj Cornering maszynę guide gdy przednia krawędź materiału osiągnie linię prowadnicy 90. Lower the needle by pressing the up/down needle button. Obniż igłę i naciśnij przycisk podnoszenia/opuszczania igły. Podnieś Raise the stopkę presser i obróć foot and materiał turn the o 90 fabric stopni. 90 degrees. Obniż stopkę i rozpocznij szycie w nowym kierunku. Lower Prowadnica the presser 90 foot, stopni and begin stitching in the new direction. Centimeter/Inch Quick Measurements Szybkie pomiary Use this handy tool located on the machine base for Podręczny quick measurements. centymetr na froncie maszyny do dokonywania kontrolnych pomiarów. 7

30 Regulowanie naprężenia nici Automatyczne naprężenie nici Dla zwykłego szycia, ustaw regulator naprężenia na AUTO, gdyż ustawienie to najczęściej odpowiada większości warunków szycia. Nadto, rekomendowane naprężenie nici jest wskazywane na ekranie LCD. Regulator naprężenia nici Rekomendowane ustawienie naprężenia Prawidłowe naprężenie nici W prawidłowo wykonanym ściegu prostym, nici zamykają się między dwiema warstwami materiału. 4 W prawidłowo wykonanym ściegu zygzakowym, nić od szpulki nie pojawia się na prawej (wierzchniej) stronie materiału. Lewa strona materiału Prawa strona materiału Nić od igły 4 Nić od szpulki 4 Ręczna regulacja naprężenia Naprężenie nici należy ustawić ręcznie, w szczególności, gdy ekran LCD pokazuje inne ustawienie niż AUTO. Można także ustawić naprężenie nici ręcznie, gdy co prawda ekran pokazuje na "AUTO", lecz potrzeba innego ustawienia wynika np. z warunków szycia - z rodzaju materiału czy liczby warstw. 4 Jeżeli naprężenie jest za mocne, nić od szpulki pojawi się na prawej stronie materiału. Lewa strona materiału Prawa strona materiału Nić od igły 4 Nić od szpulki Ustaw regulator na niższy numer, aby obniżyć naprężenie nici. 4 Jeżeli naprężenie nici jest za słabe, nić od igły będzie tworzyć pętelki na spodniej części materiału. Lewa strona materiału Prawa strona materiału Nić od igły 4 Nić od szpulki Ustaw regulator na wyższy numer, aby zwiększyć naprężenie nici. 8

Instrukcja obsługi. Memory Craft 350e

Instrukcja obsługi. Memory Craft 350e Instrukcja obsługi Memory Craft 350e WAŻNE WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA Korzystając z niniejszego urządzenie, należy zachować podstawowe środki ostrożności. Maszyna JANOME została zaprojektowana i skonstruowana

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie 1. Drogi Kliencie BERNINA,

Wprowadzenie 1. Drogi Kliencie BERNINA, BERNINA 530 550 QE Wprowadzenie 1 Drogi Kliencie BERNINA, Gratulacje! Decydując się na zakup BERNINA, nabywasz urządzenie, które będzie Cię zachwycać przez wiele lat. Przez ponad 100 lat, nasza rodzina

Bardziej szczegółowo

Mamy nadzieję, że nawigacja NavRoad będzie Ci towarzyszyć w wielu udanych podróżach.

Mamy nadzieję, że nawigacja NavRoad będzie Ci towarzyszyć w wielu udanych podróżach. Prawa autorskie www.navroad.com Dziękujemy za zakup urządzenia NavRoad. Mamy nadzieję, że nawigacja NavRoad będzie Ci towarzyszyć w wielu udanych podróżach. Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia, zapoznaj

Bardziej szczegółowo

Mamy nadzieję, że nawigacja NavRoad będzie Ci towarzyszyć w wielu udanych podróżach.

Mamy nadzieję, że nawigacja NavRoad będzie Ci towarzyszyć w wielu udanych podróżach. Prawa autorskie www.navroad.com Dziękujemy za zakup urządzenia NavRoad. Mamy nadzieję, że nawigacja NavRoad będzie Ci towarzyszyć w wielu udanych podróżach. Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia, zapoznaj

Bardziej szczegółowo

Hospitality Television 32HF9385D/42HF9385D

Hospitality Television 32HF9385D/42HF9385D Hospitality Television 32HF9385D/42HF9385D - 1 - Installation of your Philips Hotel TV 1. Introduction This addendum has been designed to help you install programmes on this Digital TV and activating the

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA MANUAL INSTRUCTION NÁVOD K OBSLUZE

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA MANUAL INSTRUCTION NÁVOD K OBSLUZE INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA MANUAL INSTRUCTION NÁVOD K OBSLUZE UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA Produkt ten przeznaczony jest wyłącznie do użytku domowego i zaprojektowano go tak, aby zapewnić optymalne bezpieczeństwo.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi PRALKA. Spis treści XWE 71251

Instrukcja obsługi PRALKA. Spis treści XWE 71251 Instrukcja obsługi PRALKA PL Polski,1 GB English,15 Spis treści Instalacja, 2-3 Rozpakowanie i wypoziomowanie Podłączenia hydrauliczne i elektryczne Pierwszy cykl prania Dane techniczne Utrzymanie i konserwacja,

Bardziej szczegółowo

Mamy nadzieję, że nawigacja NavRoad będzie Ci towarzyszyć w wielu udanych podróżach.

Mamy nadzieję, że nawigacja NavRoad będzie Ci towarzyszyć w wielu udanych podróżach. Prawa autorskie www.navroad.pl Dziękujemy za zakup urządzenia NavRoad. Mamy nadzieję, że nawigacja NavRoad będzie Ci towarzyszyć w wielu udanych podróżach. Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia, zapoznaj

Bardziej szczegółowo

DEKODER PACE HD PVR HDS7241 Z MOŻLIWOŚCIĄ NAGRYWANIA INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI ICA.CYFRAPLUS.PL CYFRAPLUS.PL INSTRUKCJA PACE HDS7241

DEKODER PACE HD PVR HDS7241 Z MOŻLIWOŚCIĄ NAGRYWANIA INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI ICA.CYFRAPLUS.PL CYFRAPLUS.PL INSTRUKCJA PACE HDS7241 INSTRUKCJA PACE HDS7241 ICA.CYFRAPLUS.PL CYFRAPLUS.PL DEKODER PACE HD PVR HDS7241 Z MOŻLIWOŚCIĄ NAGRYWANIA Dolby oraz symbol podwójnego D są znakami handlowymi firmy Dolby Laboratories. Wyprodukowano na

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. User Manual. OV-DualDriveMax

Instrukcja użytkownika. User Manual. OV-DualDriveMax Instrukcja użytkownika User Manual OV-DualDriveMax Polski 1 1 Wprowadzenie Niniejsza instrukcja systematycznie zapoznaje użytkownika z funkcjami, sposobem obsługi oraz ostrzeżeniami odnośnie użytkowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania ploter Mutoh 760 / 1400 / 1650

Instrukcja użytkowania ploter Mutoh 760 / 1400 / 1650 Instrukcja użytkowania ploter Mutoh 760 / 1400 / 1650 Copyright notice COPYRIGHT 26/10/09 Mutoh Europe nv All rights reserved. Mutoh Europe nv reserves the right to modify the information contained in

Bardziej szczegółowo

NAVIO 500 Plus, 705V Plus, 705CAM OWNER S MANUAL. NAVIO 500 Plus, 705V Plus, 705CAM INSTRUKCJA OBSŁUGI

NAVIO 500 Plus, 705V Plus, 705CAM OWNER S MANUAL. NAVIO 500 Plus, 705V Plus, 705CAM INSTRUKCJA OBSŁUGI NAVIO 500 Plus, 705V Plus, 705CAM OWNER S MANUAL NAVIO 500 Plus, 705V Plus, 705CAM INSTRUKCJA OBSŁUGI VISIT OUR WEBSITE WWW.GOCLEVER.COM TO SEE MORE PRODUCTS TAB, NAVIO, DVR, DVB-T Read this manual before

Bardziej szczegółowo

GOCLEVER TAB T76GPS/T76GPS TV OWNER S MANUAL

GOCLEVER TAB T76GPS/T76GPS TV OWNER S MANUAL GOCLEVER TAB T76GPS/T76GPS TV OWNER S MANUAL GOCLEVER TAB T76GPS/T76GPS TV INSTRUKCJA OBSŁUGI VISIT OUR WEBSITE WWW.GOCLEVER.COM TO SEE MORE PRODUCTS TAB, NAVIO, DVR, DVB-T Read this manual before installation

Bardziej szczegółowo

Projektor cyfrowy PE7700 Kino domowe Podręcznik użytkownika. Witaj!

Projektor cyfrowy PE7700 Kino domowe Podręcznik użytkownika. Witaj! Projektor cyfrowy PE7700 Kino domowe Podręcznik użytkownika Witaj! Prawa autorskie Copyright 2005 by BenQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Reprodukowanie niniejszej publikacji, jej przekazywanie,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRYCZNY PIEKARNIK DO ZABUDOWY SIEDEM FUNKCJI

INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRYCZNY PIEKARNIK DO ZABUDOWY SIEDEM FUNKCJI Instrukcja MPM-62-BO-30 piekarnik nowy:layout 1 10-01-14 13:04 Page 1 INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRYCZNY PIEKARNIK DO ZABUDOWY SIEDEM FUNKCJI Wielofunkcyjny piekarnik wykonany ze stali nierdzewnej, 60 cm model:a

Bardziej szczegółowo

Najbardziej aktualna wersja instrukcji znajduje się na stronie www.navroad.com w dziale WSPARCIE / DO POBRANIA.

Najbardziej aktualna wersja instrukcji znajduje się na stronie www.navroad.com w dziale WSPARCIE / DO POBRANIA. Prawa autorskie www.navroad.com Dziękujemy za zakup urządzenia. Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia, zapoznaj się z niniejszą instrukcją. Trzymaj instrukcję w dogodnym miejscu, by w razie potrzeby

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi OV-TB-03b

Instrukcja obsługi OV-TB-03b Instrukcja obsługi OV-TB-03b 1 Zawartość Zawartość... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 1 Wprowadzenie... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 1.1 Podziękowanie... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 1.2 Komunikaty...

Bardziej szczegółowo

NAVIO 520 DVR OWNER S MANUAL NAVIO 520 DVR INSTRUKCJA OBSŁUGI

NAVIO 520 DVR OWNER S MANUAL NAVIO 520 DVR INSTRUKCJA OBSŁUGI NAVIO 520 DVR OWNER S MANUAL NAVIO 520 DVR INSTRUKCJA OBSŁUGI VISIT OUR WEBSITE WWW.GOCLEVER.COM TO SEE MORE PRODUCTS TAB, NAVIO, DVR, DVB-T Read this manual before installation and use. Contents / Spis

Bardziej szczegółowo

www.navroad.com Copyrights Thank you for purchasing this model. Make sure to read through the manual before using it.

www.navroad.com Copyrights Thank you for purchasing this model. Make sure to read through the manual before using it. Copyrights www.navroad.com Thank you for purchasing this model. Make sure to read through the manual before using it. Keep the manual within reach of your hand, as it is necessary to refer to it when using

Bardziej szczegółowo

User s manual NVR-5404POE

User s manual NVR-5404POE User s manual (short) NVR-5404POE NVR-5404POE User s manual (Short) ver.1.1 IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS All rights reserved AAT Holding sp. z o.o. 2 NVR-5404POE User s manual (Short) ver.1.1 FOREWORD

Bardziej szczegółowo

USER MANUAL INSTRUKCJA OBSŁUGI

USER MANUAL INSTRUKCJA OBSŁUGI USER MANUAL INSTRUKCJA OBSŁUGI HI-FI MUSIC CENTER FM/BLUETOOTH/MP3/USB/KARAOKE WIEŻA HI-FI FM/BLUETOOTH/MP3/USB/KARAOKE Thanks for your purchase of our product. Please read through this manual before making

Bardziej szczegółowo

URZ0198. SET TOP BOX Digital receiver. Owner s manual Instrukcja obsługi EN PL

URZ0198. SET TOP BOX Digital receiver. Owner s manual Instrukcja obsługi EN PL URZ0198 SET TOP BOX Digital receiver Owner s manual Instrukcja obsługi EN PL Owner s manual SAFETY INFORMATION TO REDUCE THE RISK OF FIRE AND ELECTRIC SHOCK, DO NOT EXPOSE THIS UNIT TO RAIN OR MOISTURE.

Bardziej szczegółowo

Digital HD series. Short instructions TechniSat DVB-C

Digital HD series. Short instructions TechniSat DVB-C PL EN Short instructions TechniSat DVB-C Digital HD series With CONAX card reader and two PCMCIA interfaces for use with CI modules, as well as a card reader for use with SD, MMC, MS and CF cards Unit

Bardziej szczegółowo

Prawa autorskie. www.navroad.com. Dziękujemy za zakup urządzenia.

Prawa autorskie. www.navroad.com. Dziękujemy za zakup urządzenia. Prawa autorskie www.navroad.com Dziękujemy za zakup urządzenia. Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia, zapoznaj się z niniejszą instrukcją. Trzymaj instrukcję w dogodnym miejscu, by w razie potrzeby

Bardziej szczegółowo

Joybook Lite Seria U102 Podręcznik użytkownika

Joybook Lite Seria U102 Podręcznik użytkownika Joybook Lite Seria U102 Podręcznik użytkownika Informacje o prawach autorskich i znakach handlowych Copyright 2009 by BenQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Reprodukowanie jakiejkolwiek części niniejszej

Bardziej szczegółowo

Aeris 196T Cordless analogue telephone (DECT)

Aeris 196T Cordless analogue telephone (DECT) Cordless analogue telephone (DECT) Instrukcja Obsługi User manual Szanowny Użytkowniku, Szanowna Użytkowniczko telefonu Swissvoice. Urządzenie Aeris 196T jest bezprzewodowym telefonem przeznaczonym do

Bardziej szczegółowo

PL2631 PL2631 15G06A2450N0

PL2631 PL2631 15G06A2450N0 PL2631 PL2631 15G06A2450N0 ASUS contact information ASUSTeK COMPUTER INC. (Asia-Pacific) Address 15 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan 112 Telephone +886-2-2894-3447 Web site www.asus.com.tw Technical

Bardziej szczegółowo

ECTACO Partner X8 English Polish

ECTACO Partner X8 English Polish English Polish English Polish Talking Translator & Language Learning System with 2 MB Business Organizer Angielsko polski tłumacz mówiący oraz system do nauki języka angielskiego wraz z organizerem biznesowym

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PYTANIA? UWAGA. Nr modelu NETL14711.1 Nr seryjny. Napisać numer seryjny w linijce po- -wyżej dla późniejszej identyfikacji pliku.

INSTRUKCJA OBSŁUGI PYTANIA? UWAGA. Nr modelu NETL14711.1 Nr seryjny. Napisać numer seryjny w linijce po- -wyżej dla późniejszej identyfikacji pliku. Nr modelu NETL14711.1 Nr seryjny Napisać numer seryjny w linijce po- -wyżej dla późniejszej identyfikacji pliku. INSTRUKCJA OBSŁUGI Nalepka z numerem seryjnym PYTANIA? Jeśli masz wątpliwości lub jeśli

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi PRALKA. Spis treści IWE 6105

Instrukcja obsługi PRALKA. Spis treści IWE 6105 Instrukcja obsługi PRALKA Polski,1 English,13 Spis treści Instalacja, 2-3 Rozpakowanie i wypoziomowanie Podłączenia hydrauliczne i elektryczne Pierwszy cykl prania Dane techniczne Opis pralki, 4-5 Panel

Bardziej szczegółowo