SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Projekt BIOśYWNOŚĆ innowacyjne, funkcjonalne produkty pochodzenia zwierzęcego współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu Wólka Kosowska ul. Postępu 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy DAZ / 16 /10 Zakup, dostawa do zamawiającego aparatury laboratoryjno - pomiarowej, według załącznika nr 1 do siwz. TERMINY: Składanie ofert: do r. do godz Otwarcie ofert: r. o godz Uwaga: Zamawiający oczekuje, Ŝe Oferenci zapoznają się dokładnie z treścią dokumentu. ZłoŜenie oferty będzie uwaŝane za akceptację zasad prowadzenia postępowania opisanych w niniejszym dokumencie. 1

2 1. Podstawa prawna 1.Postępowanie jest prowadzone zgodnie z: a). ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, tekst jednolity (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz z późn. zm.), b). Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r w sprawie dokumentów, jakich moŝe Ŝądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. nr 226, poz. 1817) c). Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r w sprawie średniego kursu złotego w stosunku doeuro stanowiącego podstawę do przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz.U. z 2009 r Nr 224, poz. 1796). d). Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzaleŝniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Wspólnot Europejskich (Dz. U. z 2009r, Nr 224, poz.1795). e) ustawy Kodeks cywilny. f) ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r, Nr 153, poz z późn. zm.). 2. Na podstawie art. 10 ust.1 oraz ustawy Prawo zamówień publicznych postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. 3.Wartość szacunkowa zamówienia przekracza progi określone w art.11 ust 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Informacje o zamawiającym Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt Polskiej Akademii Nauk w Jastrzębcu, ul Postępu 1, Wólka Kosowska, tel. +48/22/ , faks +48/22/ REGON , NIP: Konto bankowe BPH S.A. o/warszawa nr UŜyte w Specyfikacji terminy mają następujące znaczenie: IGHZ PAN lub Zamawiający Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu Postępowanie postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszej Specyfikacji. SIWZ niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Ustawa - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. (Pzp) Zamówienie naleŝy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot został w sposób szczegółowy opisany w zał.1 do SIWZ. Wykonawca podmiot, który ubiega się o wykonanie Zamówienia, złoŝy ofertę na wykonanie Zamówienia albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie wykonania Zamówienia. 3. Przedmiot zamówienia 3.1 Zakup, dostawa do zamawiającego aparatury laboratoryjno - pomiarowej, 3.2 Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. 3.3 Nie przewiduje się udzielenia zamówienia uzupełniającego. 3.4 Dopuszcza się składanie ofert częściowych - 21 części. 3.5 Transport do zamawiającego lub do wskazanych kooperantów zamawiającego. 3.6 Realizacja zamówienia bez udziału podwykonawców 3.7 Zamawiający odstępuje od pobierania wadium Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej Zamawiający nie dopuszcza moŝliwość powierzenia przez wykonawcę wykonania części

3 lub całości zamówienia podwykonawcom. 4. Okres realizacji zamówienia termin gwarancji podane są w załączniku nr 1 do SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia). 5. Koszty sporządzenia oferty i udziału w postępowaniu NiezaleŜnie od wyniku postępowania przetargowego (z wyjątkiem uniewaŝnienia postępowania z przyczyn leŝących po stronie zamawiającego) wszystkie koszty związane z opracowaniem i złoŝeniem oferty oraz z udziałem w postępowaniu ponosi Wykonawca. 6. Warunki udziału w postępowaniu i sposób dokonywania oceny ich spełniania O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki określone w art. 22 i art. 24, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, tekst jednolity (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz z późn. zm.) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 4-9 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, tekst jednolity (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz z późn. zm). Spełnienie ww. warunku oceniane będzie na podstawie dokumentów wchodzących w skład oferty. Oferenci z państw członkowskich UE mogą składać dokumenty równowaŝne polskim dokumentom. Spełniają i przyjmują warunki określone w niniejszej SIWZ oraz załączonym wzorze umowy. 1) Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Wykonawca złoŝy poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię koncesji, zezwolenia lub licencji związanej z wykonaniem przedmiotu zamówienia jeśli dotyczy. 2) Posiada wiedzę i doświadczenie oraz złoŝą wykaz zrealizowanych 3 dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienie warunku wiedzy i doświadczenia w okresie, trzech lat przed upływem terminu składania ofert, o łącznej wartości nie mniejszej niŝ składana oferta w zł brutto z podaniem ich wartości, zrealizowanych w ciągu ostatnich 3 lat (do dnia ogłoszenia niniejszego przetargu) wraz z załączeniem dokumentu potwierdzającego, Ŝe dostawy zostały wykonane naleŝycie. Wykonawca złoŝy załącznik nr 5 do SIWZ oraz 3 pisemne referencje. 3) Dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie 3) Wykonawca przedłoŝy sprawozdanie finansowe albo jego części, a jeŝeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości równieŝ z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i naleŝności - za okres nie dłuŝszy niŝ ostatnie trzy lata obrotowe, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres; Zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie 4) ZłoŜy informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; Zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie 5) PrzedłoŜy opłaconą polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, Ŝe wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

4 Zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie 6) JeŜeli wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający Ŝąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów. Wykonawca złoŝy odpowiednie dokumenty dotyczące innych podmiotów z których będzie korzystał Wykonawca. 7) JeŜeli wykonawca wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, wymaga się przedłoŝenia informacji, o której mowa w ust. 1 pkt 9 dotyczącej tych podmiotów. Wykonawca złoŝy odpowiednie dokumenty dotyczące innych podmiotów z których będzie korzystał Wykonawca. 8) ZłoŜy oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia. Wykonawca złoŝy oświadczenie. Załącznik nr 4 do SIWZ 9) Aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy; Wykonawca złoŝy odpowiednie dokumenty rejestrowe. 10 Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie 3 wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie 11) Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; Zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie 12) Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; Zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie 13) Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. Zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie 14). JeŜeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy mają miejsce zamieszkania Poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 5-8 ustawy,

5 wystawione nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym Ŝe w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złoŝone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób. Wykonawca złoŝy odpowiedni dokument kraju pochodzenia Wykonawcy. 15) JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punktach 8-13: 1) pkt 9-11 i pkt 13 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, Ŝe: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na 4 raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie; 16) pkt 12 - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy. 17). Dokumenty, o których mowa powinny być wystawione nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 15 b, powinien być wystawiony nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 18). JeŜeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złoŝone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 19). W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złoŝonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający moŝe zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłoŝonego dokumentu. Wykonawca złoŝy odpowiednie dokumenty. 20) W celu potwierdzenia, Ŝe oferowane dostawy, odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, zamawiający Ŝąda 1) opisów oraz folderów lub fotografii; 2) Certyfikatów CE (jeśli dotyczy) 21. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą waŝnego kwalifikowanego certyfikatu. 22. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w 6 i 7, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem

6 przez wykonawcę lub te podmioty. 23. Zamawiający moŝe Ŝądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złoŝona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. Ocena spełnienia opisanych w SIWZ warunków będzie w oparciu o dokumenty określone w SIWZ metodą warunku granicznego spełnia / nie spełnia. Z postępowania wyklucza się Wykonawców nie spełniających wymagań określonych przepisami art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych. Zamawiający odrzuci ofertę jeśli spełnia ona przesłanki określone przepisami art. 89 Prawa zamówień publicznych. O wykluczeniu lub odrzuceniu ofert Wykonawcy zostaną zawiadomieni niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty. Zawiadomienie będzie zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne. 7 Oferty składane wspólnie 6.1 Dopuszcza się moŝliwość składania jednej oferty przez dwóch lub więcej wykonawców (konsorcjum), pod warunkiem, Ŝe wykonawcy działający wspólnie ustanowią pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub do reprezentowania w postępowaniu i do podpisania umowy o zamówienie publiczne w przypadku jego uzyskania. Pełnomocnictwo winno określać w szczególności: a) przedmiot postępowania, którego dotyczy, b) wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, c) pełnomocnika, d) zakres umocowania pełnomocnika. 6.2 Pełnomocnictwo musi być podpisane przez wszystkich uczestników konsorcjum (łącznie z pełnomocnikiem) wg zasad reprezentacji właściwych dla kaŝdego z wykonawców oraz musi być opatrzone znakami skarbowymi potwierdzającymi dokonanie stosownej opłaty skarbowej (jeśli dotyczy). 6.3 KaŜdy z wykonawców tworzących konsorcjum oddzielnie musi wykazać, iŝ nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1-9 i ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych poprzez złoŝenie dokumentów wymienionych w pkt 9.1.1) do 5), i 9.4, 9.5 SIWZ. 6.4 W odniesieniu do wymagań wynikających z art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych i pozostałych wymagań określonych w SIWZ oferty składane przez konsorcjum zostaną ocenione pod kątem łącznego spełnienia wymagań zamawiającego przez występujących wspólnie wykonawców na podstawie złoŝonych przez nich dokumentów. 8 Sposób sporządzenia oferty 8.1 Oferta winna być napisana w języku polskim, pismem maszynowym, odręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem. Oferta nieczytelna nie będzie rozpatrywana. 8.2 Zaleca się, aby wszystkie strony oferty (zawierające zapisy i elementy treści oferty) były ponumerowane kolejnymi numerami. 8.3 Oferta musi odpowiadać wymaganiom określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dopuszcza się zastąpienie formularzy załączonych do SIWZ, przeznaczonych do sporządzenia przez wykonawcę dokumentów wchodzących w skład oferty, ich odpowiednikami opracowanymi przez wykonawcę, pod warunkiem nie dokonywania w nich Ŝadnych zmian w treści poszczególnych pozycji, kolumn i wierszy w stosunku do formularzy wzorcowych załączonych do SIWZ.

7 8.4 Wykonawca ma prawo złoŝyć tylko jedną ofertę. Wykonawca, który występuje w więcej niŝ jednej ofercie zostanie wykluczony z przedmiotowego postępowania, a wszystkie oferty z jego udziałem zostaną uznane za niewaŝne. 8.5 Dopuszcza się składanie ofert częściowych 20 części 8.6 Oferta musi dotyczyć wykonania wszystkich zadań w danej części stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia w wymaganym terminie. 8.7 Formularz ofertowy zgodny w treści z załączonym do dokumentacji przetargowej wzorem (załącznik nr 3 do SIWZ) oraz załączniki do formularza ofertowego, będące częścią oferty i sporządzone (wypełnione) przez oferenta, muszą być podpisane przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu oferenta, zgodnie z zasadami reprezentacji określonymi w dokumencie rejestrowym bądź osoby upowaŝnione, posiadające stosowne pełnomocnictwa. Miejsca naniesienia poprawek w treści oferty lub załączników muszą być parafowane przez osobę lub osoby upowaŝnione. 8.8 Oferent powinien umieścić ofertę w zamkniętej kopercie lub opakowaniu. 8.9 Koperta lub opakowanie winny być zaadresowane według poniŝszego wzoru: Nazwa wykonawcy Adres Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt Polskiej Akademii Nauk w Jastrzębcu, ul Postępu 1, Wólka Kosowska, 1. Przetarg nieograniczony :... NIE OTWIERAĆ PRZED:.(wpisać termin otwarcia ofert). 9 Wymagane dokumenty wchodzące w skład oferty 1. W celu potwierdzenia, Ŝe wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ustawą, zamawiający Ŝąda, na podstawie art. 25 i 26 ustawy Pzp, następujących dokumentów: 1) koncesji, zezwolenia lub licencji, jeŝeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem publicznym, zwanym dalej zamówieniem ; (zał. nr 1 do oferty) 2) wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych równieŝ wykonywanych, dostaw w okresie ostatnich trzech lat do dnia ogłoszenia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączenia dokumentów potwierdzających, Ŝe te dostawy lub usługi zostały wykonane naleŝycie; (zał. nr 5 do SIWZ) oraz naleŝy dołączyć 3 pisemne referencje. 3). JeŜeli wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający Ŝąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów. (Zał. nr 2 do oferty) 4) JeŜeli wykonawca wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych

8 w art. 26 ust. 2b ustawy, wymaga się przedłoŝenia informacji, o której mowa w ust. 1 pkt 9 dotyczącej tych podmiotów. Zał. nr 3 do oferty) 5) aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; (zał. nr 4 do oferty) 2. JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 6.9 : 1). składa odpowiednio dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, Ŝe: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie; 2). składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy. 3. Dokumenty, o których mowa powinny być wystawione nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. Dokument, powinien być wystawiony nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 4. JeŜeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złoŝone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 5. W celu potwierdzenia, Ŝe oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, zamawiający Ŝąda folderów oraz certyfikatów CE (jeśli dotyczy) 6. Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 7. Zamawiający moŝe Ŝądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złoŝona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 8. Załączniki nr 3, 4, 5 i 6 do SIWZ 9. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę którego omyłka w ofercie została poprawiona. Omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny zostaną poprawione wg zasad określonych w art. 87 ustawy Prawo zamówień publicznych. Oferta Wykonawcy, który w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie takiej omyłki, podlega odrzuceniu. 10. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złoŝyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń i dokumentów, których mowa w art. 25 ustawy Pzp lub którzy nie złoŝyli pełnomocnictw, albo którzy nie złoŝyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, których mowa w art. 25 ust 1, zawierające błędy lub którzy złoŝyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złoŝenia w wyznaczonym terminie, chyba Ŝe mimo złoŝenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby uniewaŝnienie postępowania.

9 ZłoŜone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzić spełnienie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niŝ w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 10. Sposób obliczenia i przedstawienia ceny oferty, waluta w jakiej zostaną dokonane rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą 10.1 Cena oferty musi być wyraŝona w złotych polskich w sposób jednoznaczny (bez propozycji alternatywnych) i winna obejmować: całkowity łączny koszt realizacji części zamówienia, której dotyczy oferta, obliczony na podstawie zawartych w opisie przedmiotu zamówienia elementów cenotwórczych oraz odpowiedniego formularza kosztorysu ofertowego Kosztorys ofertowy naleŝy bezwzględnie sporządzić na formularzu stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ lub jego odpowiedniku, który naleŝy wypełnić zgodnie z poniŝszymi wskazówkami: W tabeli: a) w kolumnie "Cena jedn. netto " naleŝy wpisać kwotę zawierającą w sobie całkowity jednostkowy koszt dostarczenia do siedziby Zamawiającego przedmiotu zamówienia, bez podatku VAT, z uwzględnieniem ewentualnych upustów, b) w pozycji Wartość netto" naleŝy wpisać iloczyn ceny jednostkowej netto i ilości, c) w pozycji RAZEM netto naleŝy wpisać sumę pozycji Wartość netto, d) w pozycji "...%VAT" płatnicy podatku VAT wpisują odpowiednio stawkę procentową i wartość w zł. naleŝnego podatku VAT od kwoty w pozycji "RAZEM netto, e) w pozycji "ŁĄCZNIE z VAT" naleŝy wpisać sumę kwot z pozycji "RAZEM netto" i "...%VAT" Kwotę z pozycji ŁĄCZNIE z VAT naleŝy wpisać cyfrą i słownie do poz. 1 formularza ofertowego, odpowiednio dla części zamówienia, której dotyczy oferta Rozliczenia miedzy wykonawcą a zamawiającym mogą być prowadzone wyłącznie w złotych polskich Ocena oferty wykonawcy kraju członkowskiego Unii Europejskiej, poza Polską, będą oceniane w następujący sposób: Do złoŝonej oferty netto Zamawiający, na potrzeby oceny ofert, doliczy podatek VAT (22%). Tak powstałą cenę brutto Zamawiający będzie oceniał według podanych kryteriów podanych w punkcie 19 SIWZ. Podatek VAT, w tym przypadku, jest kosztem Zamawiającego. 11 Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami i udzielania wyjaśnień 11.1 Zgodnie z zasadami określonymi w art. 27 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie lub em lub faksem Oferent moŝe zwracać się do zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych ze SIWZ, sposobem przygotowania i złoŝenia oferty Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem pod warunkiem, Ŝe zapytanie wpłynie do zamawiającego co najmniej 6 dni przed upływem terminu składania ofert Odpowiedź zostanie przesłana wszystkim uczestnikom postępowania bez wskazania źródła zapytania pisemnie lub em lub faksem Osobą uprawnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest: Jerzy Wójcik +48/22/ w. 352, Nie jest przewidywane zwołanie zebrania wykonawców.

10 12 Zasady dokonywania przez Zamawiającego modyfikacji w treści dokumentów składających się na SIWZ 12.1 Przed upływem terminu składania ofert, zamawiający moŝe zmodyfikować treść dokumentów składających się na SIWZ O kaŝdej ewentualnej modyfikacji zamawiający powiadomi niezwłocznie kaŝdego z uczestników postępowania oraz zamieści taką informację na swojej stronie internetowej, a takŝe opublikuje dodatkowe ogłoszenie o modyfikacji SIWZ W przypadku, gdy modyfikacja powodować będzie konieczność zmiany treści oferty, zamawiający przedłuŝy termin składania ofert. W takim przypadku wszelkie prawa i zobowiązania oferenta i zamawiającego odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi Wykonawca moŝe zwrócić się do Zamawiającego z pytaniem o wyjaśnienie treści SIWZ, o ile wniosek taki wpłynie do zamawiającego nie później niŝ do końca dnia w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert lub 6 dni przed upływem terminu składania ofert jeśli wartość zamówienia jest równa lub większa niŝ kwoty określone w rozporządzeniu na podstawie art. 11 ust 8 ustawy Pzp. 13 Oferty zamienne, wycofanie, uzupełnienie ofert 13.1 Wykonawca moŝe wprowadzać zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złoŝonych ofert pod warunkiem, Ŝe zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzaniu zmian, poprawek itp. przed terminem składania ofert Powiadomienie o wprowadzaniu zmian lub uzupełnienie musi być złoŝone według takich samych wymagań jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej z dopiskiem "ZMIANA", "UZUPEŁNIENIE" Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złoŝenie pisemnego powiadomienia (według takich samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek) z napisem na kopercie "WYCOFANIE" Koperty oznaczone napisem "WYCOFANIE" będą otwierane w pierwszej kolejności i po stwierdzeniu poprawności postępowania wykonawcy oraz zgodności ze złoŝonymi ofertami, koperty ofert wycofanych nie będą otwierane Koperty oznaczone dopiskiem "ZMIANA", "UZUPEŁNIENIE" zostaną otwarte przy otwieraniu oferty wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian zostaną dołączone do oferty. 14 Termin związania ofertą Termin związania ofertą wynosi 60 dni od daty otwarcia ofert. 15 Składanie ofert 15.1 Ofertę naleŝy złoŝyć w zamkniętej kopercie (lub opakowaniu) w siedzibie zamawiającego IGHZ PAN Jastrzębiec, Wólka Kosowska ul. Postępu 1 w sekretariacie (bud. D pok. 103), nie później niŝ do dnia r do godz Oferent (na Ŝądanie) otrzyma pisemne potwierdzenie złoŝenia oferty wraz z numerem, jakim została oznakowana. 16 Otwarcie ofert 16.1 Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi dni r. o godz. 12,30 w siedzibie zamawiającego t.j IGHZ PAN Jastrzębiec, ul. Postępu 1, Wólka Kosowska, gabinet dyrektora. (bud. D. pok.. 103)

11 16.2 Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności wykonawcy przy otwieraniu ofert, zamawiający prześle oferentowi protokół z sesji otwarcia ofert na jego pisemny wniosek Podczas sesji otwarcia ofert, bezpośrednio przed ich otwarciem przewodniczący komisji poda kwotę brutto, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia Składając ofertę Oferent moŝe złoŝyć zastrzeŝenie o nie ujawnianiu informacji stanowiących tajemnicę jego przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. ZastrzeŜenie takie Wykonawca moŝe złoŝyć nie później niŝ w terminie składania ofert ( art. 96 ust.4 ustawy Pzp). 17 Wykluczenie z postępowania 17.1 Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy: a) nie zgodzili się na przedłuŝenie okresu związania ofertą, b) wykonywali czynności związane z przygotowaniem niniejszego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, c) nie złoŝyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków, d) złoŝyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania, e) podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych Oferta wykonawcy, który został wykluczony z postępowania zostaje uznana za odrzuconą. 18 Odrzucenie oferty Odrzuceniu podlega oferta: a) niezgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych b) której treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, c) której złoŝenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, d) która zawiera raŝąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, e) złoŝona przez wykonawcę, który nie złoŝył w wymaganym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, związanych z ustaleniem, czy oferta zawiera raŝąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, lub ocena złoŝonych przez ww. wykonawcę wyjaśnień potwierdza, Ŝe oferta zawiera raŝąco niska cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, f) która została złoŝona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu, g) która zawierają omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie moŝna poprawić na podstawie art. 88 ustawy Prawo zamówień publicznych, lub błędy w obliczeniu ceny, h) złoŝona przez wykonawcę, który w terminie do 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny, i) która jest niewaŝna na podstawie odrębnych przepisów. 19 Kryterium oceny ofert i sposób obliczania punktów dla oferty: 19.1 W celu porównywania ofert zamawiający będzie porównywał ceny brutto poszczególnych części zamówienia Oferty oceniane będą na podstawie następującego kryterium: 19.3 Cena brutto dla danej części zamówienia %. (=100 pkt) Cena najniŝsza danej części otrzymuje 100 punktów. Ceny pozostałych ofert odpowiednio mniej wg wzoru: cena minimalna : cena badanej oferty x 100 x waga 20. Ogłoszenie wyniku postępowania 20.1 Zamawiający powiadomi pisemnie o wynikach postępowania wszystkich oferentów.

12 20.2 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania zostanie umieszczone na stronie internetowej zamawiającego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego. 21. Udzielenie zamówienia, uniewaŝnienie postępowania 21.1 Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz w SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w pkt. 19 SIWZ kryterium oceny ofert Zamawiający uniewaŝni postępowanie, jeŝeli: a) nie złoŝono Ŝadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu. b) w przypadkach o których mowa w art. 91 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych zostały złoŝone oferty dodatkowe o takiej samej cenie, c) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, Ŝe prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leŝy w interesie publicznym, czego nie moŝna było wcześniej przewidzieć, d) postępowanie obarczone jest wadą uniemoŝliwiającą zawarcie waŝnej umowy w sprawie zamówienia publicznego. e) JeŜeli cena najkorzystniejszej oferty przewyŝsza kwotę, która zamawiający moŝe przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, zamawiający moŝe uniewaŝnić postępowanie 22 Umowa i formalności związane z jej podpisaniem 22.1 Wybranemu wykonawcy zamawiający wskaŝe termin i miejsce podpisania umowy Wzór umowy na wykonanie przedmiotowych prac stanowi załącznik nr 2 do SIWZ Przedstawiciel (-le) wykonawcy, wymieniony w zaproszeniu do podpisania umowy, posiadający dowód toŝsamości i pieczęć firmy, winien przybyć do siedziby zamawiającego w terminie określonym w ww. zaproszeniu Zamawiający zawrze umowę po upływie 10 dni od zawiadomienia o wyborze oferty, lub w krótszym terminie, jeŝeli będzie złoŝona jedna oferta Zamawiający przewiduje moŝliwość dokonania zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, jeŝeli konieczność wprowadzenia takiej zmiany wynika z okoliczności których nie moŝna było przewidzieć w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 23. Środki ochrony prawnej 23.1 Wykonawcom oraz innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub moŝe doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych Przed upływem terminu składania ofert w przypadku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, ww. środki ochrony prawnej przysługują równieŝ organizacjom zrzeszającym wykonawców, wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.( art. 154, pkt 5). ODWOŁANIE Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. (art. 180, ust 1 ustawy Pzp) Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów,

13 określić Ŝądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. (art. 180, ust. 2 ustawy Pzp) Odwołanie wnosi się w ciągu 10 dni od dnia przesłania, na podstawie art. 27 ust 2 ustawy Pzp, informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, lub w ciągu 15 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia w inny sposób, do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą waŝnego kwalifikowanego certyfikatu. (art. 180, ust.4 ustawy Pzp). Na treść ogłoszenia oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia, odwołanie wnosi się w ciągu 10 dni od dnia publikacji w dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczeniu publikacji na stronie interenetowej Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu za pomocą jednego ze sposobów określonych a art. 27, ust 2 ustawy Pzp. (art. 180, ust. 5 ustawy Pzp). Zgodnie z art. 182 ustawy Pzp, Wykonawcy przysługuje prawo wniesienia odwołania. w ciągu 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia lub 15 dni jeśli zostały przesłane w inny sposób w przypadku gdy wartość zamówienia przekracza kwoty określone w art. 11, ust 8 ustawy Pzp. 24. Załączniki: 24.1 Opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr Wzór umowy - załącznik nr Formularz ofertowy - załącznik nr Oświadczenie o spełnieniu przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniuzałącznik nr Wzór wykazu wykonywanych w ciągu ostatnich 3 lat zadań odpowiadających przedmiotowi zamówienia - załącznik nr Kosztorys ofertowy- załącznik nr Osoby prowadzące postępowanie Komisja przetargowa, która opracowała SIWZ i prowadzi postępowanie: 1. Przewodniczący : Czesław Mokrzycki 2. Sekretarz: Jerzy Wójcik 3. Członek Krzysztof Sieradzan 4. Członek BoŜena Kowalczyk 5. Członek Cyprian Tomasik 6. Członek GraŜyna Sender ZATWIERDZIŁ: Dyrektor IGiHZ PAN w Jastrzębcu prof. dr hab. Edward Dymnicki

14 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ DAZ 2401/ 16/10 1.Przedmiotem zamówienia jest: Zakup, dostawa i montaŝ u zamawiającego aparatury laboratoryjno - pomiarowej, 2. Symbol klasyfikacyjny wg Wspólnego Słownika Zamówień: CPV: aparatura laboratoryjna wagi zamraŝarki piły komputery aparaty fotograficzne ogrodzenia 3. Do oferty naleŝy załączyć foldery na oferowaną dostawę (w języku polskim) z których wynikać będzie, Ŝe oferowana dostawa spełnia wymagania zamawiającego określone w zał. nr 1 do SIWZ. 4. Termin i miejsce dostawy : do 30 dni od podpisania umowy. 5. Zamawiający Ŝąda certyfikatów i dopuszczeń dla oferowanej dostawy do uŝywania oferowanego sprzętu w Unii Europejskiej. (jeśli dotyczy) 6. Części zamówienia: Część I Matecznik M-300 Specyfikacja szczegółowa Matecznik M-300 Pojemność - 300L Średnica wewnętrzna mm Wysokość płaszcza 740 mm Matecznik izolowany wełną mineralną 50 mm, grzany za pomocą węŝownicy Motoreduktor Nord (0,37kW 40obr/min) z mieszadłem śmigłowym zamontowany na belce. Dwie półpokrywy Króciec zalewowy i spustowy DN50 Matecznik wykonany w całości z blachy w gat Czas realizacji zamówienia do ustalenia z zamawiającym. Gwarancja 24 miesiące. Instalacja: wliczona w cenę, u Zamawiającego, Szkolenie obsługi: wliczone w cenę, bezpośrednio po instalacji, Instrukcje obsługi: załączone w polskiej oraz oryginalnej wersji językowej, Ewentualne, konieczne dodatkowe instalacje umoŝliwiające pracę urządzenia wliczone w cenę. Konsultacje techniczne: wliczone w cenę, bezpośrednie, telefoniczne. Miejsce dostawy IGHZ PAN Jastrzębiec Termin dostawy: do 30 dni od podpisania umowy.

15 Część II II/A Modułowa waga inwentarzowa-stanowisko do zabiegów weterynaryjnych z pełnym wyposaŝeniem. Modułowa waga inwentarzowa, składająca się z: 1) stanowiska do zabiegów weterynaryjnych opasów - dostosowana do waŝenia opasów o masie do 1500 kg z dokładnością do 0,5 kg, o wymiarach 1.25x2.5 m, z pałąkami wysokości 1.8m. 2) wyposaŝenia dodatkowego - Mobilnej wagi inwentarzowej do trzody cielaczków, do waŝenia zwierząt w zakresie 600 kg z podziałką 200 g. Wymiar platformy 0,6m x 1,2m, Wysokość 0,9m, odległości między szczeblami 9cm, Miernik z moŝliwością zasilania bateriami. Waga powinna zawierać moduł elektroniczny umoŝliwiający zapamiętywanie dokonanych pomiarów i ich eksport w formacie elektronicznym. Konstrukcja klatki wagi powinna wykluczać opuszczanie jej przez zwierzęta przy zamkniętych bramkach. Konstrukcja i sposób wykonania wagi powinny zabezpieczać zwierzę przed urazami oraz zapewniać całkowite bezpieczeństwo osobom dokonującym waŝenia. Pomost konstrukcja powinny być zabezpieczone ocynkiem ogniowym i dostosowane do eksploatacji w otwartej bezuwięziowej oborze, w szczególności w temperaturze - 30 do +40 C, przy wilgotności powietrza do 100%, w obecności pyłów i gazów typowych dla budynków, w których przebywają zwierzęta. Urządzenie powinno być objęte gwarancją przez co najmniej 12 miesięcy. MontaŜ urządzeń wliczony w cenę, dostarczenie pod wskazany adres, na wskazane miejsce przez odbiorcę. ewentualne dodatkowe instalacje umoŝliwiające prace urządzeń wliczone w cenę. Adres dostawy IGHZ PAN Jastrzębiec Termin dostawy - do 30 dni od podpisania umowy II/B Waga pomostowa do waŝenia owiec przed ubojem 1. zakres waŝenia kg, 2. maksymalna działka legalizacyjna 50g 3. klasa dokładności III 4. Zasilanie z sieci (230V / 50 Hz) lub z akumulatora (+ładowarka) 5. Wymiary pomostu: minimalnie 500 mm x 900 mm x (optymalnie 600mm x 1000 mm) 6. Materiały nierdzewne 7. Wyświetlacz elektroniczny 8. Funkcja tarowania i automatycznego zerowania 9. MoŜliwość legalizacji Koszty transportu do odbiorcy wyznaczonego przez zamawiającego wliczone w cenę urządzenia NaleŜy złoŝyć dokumentację techniczno-ruchową i instrukcję obsługi w języku polskim lub angielskim. Termin dostawy ; do 30 dni od podpisania umowy do wskazanego przez zamawiającego odbiorcy Gwarancja u zamawiającego nie mniej niŝ 12 miesięcy II/C Waga pomostowa do waŝenia wyrębów i elementów tusz jagnięcych.

16 1. zakres waŝenia kg, 2. maksymalna działka legalizacyjna 10g 3. klasa dokładności III 4. Zasilanie z sieci (230V / 50 Hz) lub z akumulatora (+ładowarka) 5. Wymiary pomostu: minimalnie 400 mm x 500 mm x (optymalnie 400mm x 600 mm) 6. Materiały nierdzewne 7. Wyświetlacz elektroniczny 8. Funkcja tarowania i automatycznego zerowania 9. MoŜliwość legalizacji Koszty transportu do odbiorcy wyznaczonego przez zamawiającego wliczone w cenę urządzenia NaleŜy złoŝyć dokumentację techniczno-ruchową i instrukcję obsługi w języku polskim lub angielskim. Termin dostawy do 30 dni od podpisania umowy do wskazanego przez zamawiającego odbiorcy Gwarancja u zamawiającego nie mniej niŝ 12 miesięcy II/D Waga zawieszana do waŝenia tusz i półtusz jagnięcych. 1. zakres waŝenia minimum 50, 2. maksymalna działka legalizacyjna 50g 3. klasa dokładności III 4. Zasilanie z sieci (230V / 50 Hz) lub z akumulatora (+ładowarka) 5. Hak i karabińczyk do zawieszania wagi o średnicy minimalnej 80 mm z materiału nierdzewnego minimalnie 500 mm x 900 mm x (optymalnie 600mm x 1000 mm) 6. Materiały nierdzewne 7. Wyświetlacz elektroniczny (LCD) wyników waŝenia 8. Funkcja tarowania i automatycznego zerowania samoczynnego wyłączania po określonym czasie przerwy w waŝeniu 9. MoŜliwość legalizacji Koszty transportu do odbiorcy wyznaczonego przez zamawiającego wliczone w cenę urządzenia NaleŜy złoŝyć dokumentację techniczno-ruchową i instrukcję obsługi w języku polskim lub angielskim. Termin dostawy do 30 dni od podpisania umowy do wskazanego przez zamawiającego odbiorcy Gwarancja u zamawiającego nie mniej niŝ 12 miesięcy Część III ZamraŜarki III/A ZamraŜarka szufladowa Specyfikacja techniczna do zamówienia Klasa energetyczna A+ Pojemność min 300 l Zdolność zamraŝania min: 25kg/24h Dostarczenie i podłączenie na wskazany adres Bezszronowa Regulowany termostat ZuŜycie energii w ciągu roku max 350 kwh Osoby upowaŝnione do odbioru: prof. dr hab. Tadeusz Szulc, mgr Monika Demkowicz. Termin dostawy do 30 dni od podpisania umowy Miejsce dostawy :

17 UP we Wrocławiu Instytut Hodowli Zwierząt Zakład Hodowli Bydła i Produkcji Mleka ul. Chełmońskiego 38C Wrocław III/ B ZamraŜarka do próbek mięsa i elementów tusz jagnięcych 1.Typ: skrzyniowa lub szufladowo-skrzyniowa 2. pojemność łączna litrów 3. zasilanie sieciowe 230 V/ 50 Hz 4. klasa energetyczna A+ (zuŝycie energii poniŝej 1,0 kw / 24 h) 5. Koszty transportu do odbiorcy wyznaczonego przez zamawiającego wliczone w cenę urządzenia 6. NaleŜy złoŝyć dokumentację techniczno-ruchową i instrukcję obsługi w języku polskim lub angielskim. 7. Termin dostawy do 30 dni od podpisania umowy do wskazanego przez zamawiającego odbiorcy 8. Gwarancja u zamawiającego nie mniej niŝ 24 miesięcy Część IV Rozpyłowa suszarka laboratoryjna z kompresorem powietrza. Specyfikacja techniczna do zamówienia Urządzenie do szybkiego i łagodnego suszenia do formy sproszkowanej roztworów wodnych substancji chemicznych. Prosty, intuicyjny sposób sterowania oraz pracy za pomocą funkcyjnego panelu sterowania. Pojemność odparowywania dla wody maksymalnie 1,0 litr/godz. Maksymalne zuŝycie spręŝonego powietrza 1000 dm 3 /godzinę. Jako gaz rozpylający spręŝone powietrze lub azot, przepustowość od litrów/godzinę, ciśnienie gazu rozpylającego 5-8 barów. Maksymalna temperatura suszącego powietrza równa 220 o C. Średni czas przebywania próbki 1,0-1,5 s. Zakres średnicy rozpylanych cząstek 1-25 µm. Ręczne lub automatyczne czyszczenie dyszy rozpyłowej podczas pracy urządzenia. Kompresor powietrza zapewniający nadciśnienie 5-7 barów dla tłoczonego powietrza, kompatybilny z suszarką Materiały mające kontakt z suszonym produktem to stal kwasoodporna nierdzewna, szkło borokrzemowe, FPM, silikon. Pobór mocy: 2900 W. Moc maksymalnie 2900 W. Zasilanie V/ Hz. 24 miesiące gwarancji od daty dostawy, odbioru technicznego i uruchomienia. Uruchomienie i przeszkolenie w zakresie obsługi i eksploatacji urządzenia w miejscu i czasie wskazanym przez odbiorcę. Miejsce dostawy wskazane przez odbiorcę. MontaŜ wliczony w cenę urządzenia Ewentualne konieczne dodatkowe instalacje konieczne do pracy urządzenia wliczone w cenę.

18 W dostawie instrukcja obsługi w języku polskim oraz w oryginale. Moduł zbierania i analizy danych: Procesor: Intel i5 lub i7, Dysk twardy: min 250 GB Pamięć ram: min 4GB DDR3, Matryca matowa wielkość z zakresu 14 15,6, Karta graficznie min 0,5 GB pamięci własnej, Nagrywarka DVD, 8-komorowa bateria, Czytnik kart SD, Wifi,Minimum 2 porty usb, System: Polish Windows 7 Home Premium (32Bit OS) z Recovery DVD lub Polish Windows XP Profesional (32Bit OS) z Recovery DVD, Gwarancja 24 miesiące z moŝliwością przedłuŝenia Termin dostawy do 30 dni od podpisania umowy Odbiorcy upowaŝnieni do odbioru: prof. dr hab. Tadeusz Szulc, mgr Monika Demkowicz Adres odbiorcy: UP we Wrocławiu Instytut Hodowli Zwierząt Zakład Hodowli Bydła i Produkcji Mleka ul. Chełmońskiego 38C Wrocław Część V (K.S) System do uzdatniania wody dla celów laboratoryjnych Przedmiotem zamówienia jest urządzenie produkujące wodę do celów laboratoryjnych, o dwóch klasach czystości, wraz ze zbiornikiem. Wymagania techniczne urządzenia: Urządzenie dostarcza wodę stopnia analitycznego Typ II (pierwszy etap oczyszczania) oraz wodę ultraczystą Typ I (drugi etap oczyszczania)- oba stopnie oczyszczania w jednym urządzeniu Urządzenie jest zasilane wodą wodociągową - woda ultraczysta jest produkowana w oparciu o wodę stopnia analitycznego pochodzącą z pierwszego etapu oczyszczania Jakość wody po pierwszym etapie oczyszczania: Oporność > 5 MΩ*cm w 25 o C Przewodnictwo < 0,2 us/cm w 25 o C Poziom TOC < 30 ppb Liczba bakterii < 1cfu/ml Cząstki stałe>0,22um <1/ml Jakość wody po drugim etapie oczyszczania Oporność 18,2 MΩ*cm w 25 o C Przewodnictwo 0,055 us/cm w 25 o C Poziom TOC < 5 ppb Liczba bakterii < 1cfu/ml Cząstki stałe >0,22um <1/ml Pyrogeny <0,001 EU/ml RNazy <0,01 ng/ml DNazy <4 pg/ul Wydajność produkcji wody laboratoryjnej nie mniejsza niŝ 3l/h Urządzenie powinno być wyposaŝone w dwa ramiona dozujące (jedno z ramion do dozowania wody stopnia analitycznego, drugie do wody ultraczystej) Urządzenie powinno być wyposaŝone w wyświetlacze umoŝliwiające bieŝące monitorowanie jakości wody (przewodnicto/oporność; temperatura) dla wszystkich etapów oczyszczania wody-

19 woda wejściowa, woda po wstępnym oczyszczaniu, woda finalna-ultraczysta- oraz poziomu wody w zbiorniku. W miejscu poboru wody z ramion powinny się znajdować filtry końcowe Urządzenie powinno zapewniać: o automatyczną recyrkulację wody w okresach pomiędzy jej poborem, obejmująca takŝe ramiona dozujące o moŝliwość regulacji szybkości poboru wody z ramion dozujących (przepływ od 0,05 l/min do 2 l/min) o moŝliwość poboru zaprogramowanych objętości wody z obu ramion dozujących (pobór wolumetryczny od 0,25ml do 60L) o regulację wysokości ramion dozujących System powinien zapewniać: o automatyczną sygnalizację konieczności wymiany elementów eksploatacyjnych, alarmów i awarii o głośność pracy nie większą niŝ 50 db Wraz z systemem powinny zostać dostarczone materiały eksploatacyjne, w tym wkłady, umoŝliwiające jego uŝytkowanie przez okres 0,5 roku Urządzenie powinno posiadać wbudowany analizator całkowitego poziomu węgla organicznego (TOC) Kubatura urządzenia nie większa niŝ 400mm x 500mm x 600mm dla jednostki produkcyjnej Zbiornik do przechowywania wody laboratoryjnej: Dodatkowo do urządzenia naleŝy dołączyć zbiornik do przechowywania wody laboratoryjnej o objętości 30 L Poziom napełnienia zbiornika monitorowany na wyświetlaczach ramion dozujących wodę Automatyczne napełnianie zbiornika (czujnik poziomu wody w zbiorniku) WyposaŜony w filtr oddechowy chroniący przechowywaną wodę przed wtórną kontaminacją oraz w przelew zabezpieczający przed ewentualną awarią czujnika poziomu wody Zbiornik wyposaŝony w manualny zawór do dozowania wody, oraz w zawory umoŝliwiające bezpośrednie podłączenie zbiornika do zmywarki MoŜliwość całkowitego opróŝnienia zbiornika (stoŝkowate dno) Gładkie wewnętrzne powierzchnie zapobiegające rozwojowi biofilmu na ściankach zbiornika Wymagania dodatkowe: Wszystkie wkłady oczyszczania oraz filtry niezbędne do pracy obu urządzeń muszą być dostarczone wraz ze świadectwami jakości i specyfikacją materiałów wchodzących w kontakt z wodą. Ponadto urządzenia muszą posiadać znak jakości CE. Termin dostawy do 30 dni od podpisania umowy Miejsce dostawy: IGiHZ PAN w Jastrzębcu. Część VI Urządzenie do przedubojowego oszałamiania owiec prądem elektrycznym. 1.Zasilanie prądem 230 V; 50 Hz 2. Masa całkowita do 20 kg (w tym kleszczy do 4 kg) 3. Spełniające wymagania krajowe i UE odnośnie bezpieczeństwa pracy i humanitarnego uboju zwierząt gospodarskich. 4. Koszty transportu do odbiorcy wyznaczonego przez zamawiającego wliczone w cenę urządzenia

20 5.NaleŜy złoŝyć dokumentację techniczno-ruchową i instrukcję obsługi w języku polskim lub angielskim. 6. Szkolenie u wskazanego przez zamawiającego odbiorcy w ciągu 14 dni od dostawy i montaŝu 7.Termin dostawy do 30 dni od podpisania umowy do wskazanego przez zamawiającego odbiorcy 8.Gwarancja u zamawiającego nie mniej niŝ 12 miesięcy Część VII Piła elektryczna do rozcinania tusz owczych i jagnięcych na półtusze i elementy kulinarne. 1.Dostosowana i dopuszczona do cięcia mięsa z kością ; grubość cięcia min. 10 cm 2. Zasilana z sieci (230 V/ 50 Hz) lub z akumulatora (+ładowarka) 3. tarczowa 4. poŝądana funkcja wyłącznika przeciąŝeniowego 5. zapasowa tarcza 1 szt. 6.Koszty transportu do odbiorcy wyznaczonego przez zamawiającego wliczone w cenę urządzenia 7. NaleŜy złoŝyć dokumentację techniczno-ruchową i instrukcję obsługi w języku polskim lub angielskim. 9. Termin dostawy do 30 dni od podpisania umowy do wskazanego przez zamawiającego odbiorcy 9.Gwarancja u zamawiającego nie mniej niŝ 12 miesięcy Część VIII Przenośny zestaw do pomiarów ph i temperatury mięsa. 1. Typ walizkowy do równoczesnego pomiaru obu w/w parametrów 2. Zakres pomiarów: ph: od 0 do 14 temperatura: minimum od 0 do 60º C 3. Rozdzielczość : 0,01 ph; 0,1º C 4. Dokładność pomiaru: ph ±0,02; temperatura ±0,4º C 5. Zasilanie akumulatorowe (ładowarka w komplecie) 6. Koszty transportu do odbiorcy wyznaczonego przez zamawiającego wliczone w cenę urządzenia 7. NaleŜy złoŝyć dokumentację techniczno-ruchową i instrukcję obsługi w języku polskim lub angielskim. 10. Termin dostawy do 30 dni od podpisania umowy do wskazanego przez zamawiającego odbiorcy 11. Gwarancja u zamawiającego nie mniej niŝ 24 miesięcy Część IX Zestaw komputerowy do rejestracji materiałów liczbowych i obrazów oraz opracowania technicznego i statystycznego wyników obserwacji na tuszach jagnięcych. 1.Komputer stacjonarny: procesor 2-rdzeniowy, dysk twardy 500GB, pamięć RAM 4 GB, 2 nagrywarki DVD RW, czytnik kart, karta grafiki zintegrowana typu INTEL 3, karta sieciowa 1 Gbit, system MS Windows 7 profesional 32 bit,certyfikat CE + klawiatura + mysz 2.Monitor preferowany: DELL 2209 WA 3.Podtrzymywacz napięcia Fideltronik Ares 700line Interactive 4. Zestaw głośników z pilotem, słuchawki bezprzewodowe

3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Nr sprawy 4/ 2008 Wysokie Mazowieckie, 2007-02-21 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę w zakresie ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Klub Przyrodników, ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin, woj. lubuskie, tel. 068

I. 1) NAZWA I ADRES: Klub Przyrodników, ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin, woj. lubuskie, tel. 068 Strona 1 z 5 Świebodzin: Odbudowa zbiornika wodnego dz. 279/1 pod nazwą JEZIORO BABA Etap I Numer ogłoszenia: 194609-2009; data zamieszczenia: 02.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12. Wieruszów: DOSTAWA OPATRUNKÓW I SPRZĘTU JEDNORAZOWEGO DLA POWIATOWEGO CENTRUM MEDYCZNEGO SP. Z O.O. NZOZ SZPITAL POWIATOWY W WIERUSZOWIE Numer ogłoszenia: 176265-2009; data zamieszczenia: 12.10.2009 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

jest usługa całodobowej ochrony fizycznej budynku Prokuratury Rejonowej w Oleśnicy przy ul. Chopina

jest usługa całodobowej ochrony fizycznej budynku Prokuratury Rejonowej w Oleśnicy przy ul. Chopina Strona 1 z 5 Wrocław: Całodobowa ochrona fizyczna budynku Prokuraury Rejonowej w Oleśnicy ul. Chopina 2 Numer ogłoszenia: 285835-2008; data zamieszczenia: 27.10.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793)

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793) 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:20142-2014:text:pl:html Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142 Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Garbary 15,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 19 maja 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 19 maja 2006 r. ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU URZĄD SKARBOWY Bytom, 2011-01-27 W BYTOMIU OL/251/1/2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DOT. CAŁODOBOWEJ OCHRONY FIZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr sprawy: OWr/04/U/DE/KO/KZ/Um./14

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr sprawy: OWr/04/U/DE/KO/KZ/Um./14 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr sprawy: OWr/04/U/DE/KO/KZ/Um./14 Działając na podstawie art. 40 ust. 1 w związku z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j.: Dz. U. z 2013

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Brzeźnio: Usługa bankowa w zakresie udzielenia kredytu bankowego długoterminowego w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: Adaptacja budynku w Nowej Wsi na Centrum Inicjatyw Obywatelskich Numer

Bardziej szczegółowo

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU Bytom, dnia 2 marca 2012 r. URZĄD SKARBOWY W BYTOMIU OL/251-2/2012/PZP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE

Bardziej szczegółowo

dostawa do siedziby Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oprogramowania Microsoft Office Professional

dostawa do siedziby Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oprogramowania Microsoft Office Professional Strona 1 z 5 Warszawa: Zakup oprogramowania MS Office Professional 2007 MOLP wraz z dostawą dla PKN Numer ogłoszenia: 203767-2009; data zamieszczenia: 10.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.rozprza.pl Rozprza: Dostawa oleju opałowego dla szkół z terenu Gminy Rozprza

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu L.dz. SZOZnMiD/ZP/ 04/10 Poznań, dnia 2010-02-09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w Biuletynie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Dąbrowa Górnicza: Wybór Ubezpieczyciela na ubezpieczenia komunikacyjne (AC, OC, NNW). Zadanie opatrzone numerem K-2010-08 Numer ogłoszenia: 120194-2010; data zamieszczenia: 29.04.2010 Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Polska-Jarocin: Olej napędowy 2015/S 214-390776. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 31.10.2015, 2015/S 212-384844)

Polska-Jarocin: Olej napędowy 2015/S 214-390776. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 31.10.2015, 2015/S 212-384844) 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:390776-2015:text:pl:html Polska-Jarocin: Olej napędowy 2015/S 214-390776 Jarocińskie Linie Autobusowe Spółka z o.o. w Jarocinie,

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Krosno: SprzedaŜ benzyny bezołowiowej 95 i oleju napędowego do samochodów słuŝbowych i sprzętu drogowego w 2009r. Numer ogłoszenia: 323225-2008; data zamieszczenia: 20.11.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -

Bardziej szczegółowo

1. Oświadczenie o spełnianiu wymogów art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych formularz załączony do SIWZ.

1. Oświadczenie o spełnianiu wymogów art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych formularz załączony do SIWZ. 27/01/2015 S18 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta Polska-Grudziądz: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2015/S 018-028311 Regionalny

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Krosno: Zakup benzyny bezołowiowej 95, oleju napędowego i LPG do samochodów słuŝbowych i sprzętu drogowego w 2010r. Numer ogłoszenia: 222477-2009; data zamieszczenia: 26.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14. Page 1 of 5 Płock: Dostawa samochodów osobowych w ilości 3 sztuk dla Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Płocku Numer ogłoszenia: 326751-2010; data zamieszczenia: 17.11.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.emag.pl/przetargi0.php

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.emag.pl/przetargi0.php Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.emag.pl/przetargi0.php Katowice: Rozbudowa Laboratorium Badań Kompatybilności Elektromagnetycznej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zamówienie o wartości szacunkowej poniŝej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11. ust. 8 Prawa Zamówień Publicznych) Działając w oparciu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony nr BDG-V-281-102-MK/06 na wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych na potrzeby Instytucji Zarządzającej Zintegrowanym Programem Operacyjnym

Bardziej szczegółowo

BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 W SOSNOWCU WRAZ

BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 W SOSNOWCU WRAZ Sosnowiec: WYKONANIE TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 W SOSNOWCU WRAZ Z WYKONANIEM PROJEKTU TECHNICZNEGO. Numer ogłoszenia: 226755-2009; data zamieszczenia: 01.12.2009

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa oleju napędowego do stacji paliw Zespołu Szkół Rolniczych im. W. St. Reymonta w Czartajewie na okres od podpisania umowy do 31.12.2011 r. II. I. Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ogłasza przetarg nieograniczony na zakup systemu bezzałogowego statku powietrznego klasy mini do szkolenia obsługi Systemów Bezzałogowych Statków Powietrznych (Zp/pn/22/2016)

Bardziej szczegółowo

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia!

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie Przetarg nieograniczony na Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy-06/07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa i adres zamawiającego: Zarząd Główny PCK, ul. Mokotowska 14, 00-561 Warszawa NIP: 526-025-04-81 REGON: 007023731 Tryb udzielenia zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Polska-Zabrze: Gazy 2013/S

Polska-Zabrze: Gazy 2013/S Polska-Zabrze: Gazy 2013/S 229-397316 Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu, ul. M. Curie-Skłodowskiej 9, Osoba do kontaktów: Andrzej Bonczek, Zabrze41-800, POLSKA. Tel.: +48 323733668. Faks: +48 323733668.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM B I A L S K I E C E N T R U M K U L T U R Y 21-500 Biała Podlaska, ul. Warszawska 11 tel. 83 341 67 12 fax 83 342 62 94 e-mail: sekretariat@bckbialapodlaska.pl OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Bialskie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: 1 z 5 2009-01-08 08:59 Tomaszów Lubelski: Dostawy materiałów opatrunkowych i medycznych. Numer ogłoszenia: 7389-2009; data zamieszczenia: 08.01.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

oraz akcesoria fabrycznie nowe, kompletne, aktualnie produkowane na rynku. 1. Przedmiotem

oraz akcesoria fabrycznie nowe, kompletne, aktualnie produkowane na rynku. 1. Przedmiotem Strona 1 z 5 Wrocław: Dostawa części, akcesori i wyrobów do komputerów oraz drukarek dla Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu Numer ogłoszenia: 288057-2008; data zamieszczenia: 28.10.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM < 206 000,00 EURO

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM < 206 000,00 EURO Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. (0-58) 554-71-23, fax. (0-58) 552-17-92 Gdańsk, 11.03.2009r. zmiana 12.03.2009r., zmiana 16.03.2009r. OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

1) uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:

1) uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania: Numer Sprawy 2/ZP/2016 Na kompleksowa obsługę żywienia pacjentów Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych polegającą na przygotowaniu, dostarczeniu i wydaniu posiłków określonych w załączniku nr

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa 2013/S 202-349179

Polska-Wrocław: Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa 2013/S 202-349179 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:349179-2013:text:pl:html Polska-Wrocław: Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa 2013/S 202-349179 Grontmij Polska sp.

Bardziej szczegółowo

III.4) INFORMACJA O O

III.4) INFORMACJA O O Legnica: Przewóz niepełnosprawnych mieszkańców Legnicy w oparciu o -Regulamin korzystania przez osoby niepełnosprawne z indywidualnego przewozu wykonywanego w Legnicy w oparciu o mikrobusy przystosowane

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Suwalski Ośrodek Kultury 16-400 Suwałki ul. Papieża Jana Pawła II 5 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Dostawa dwóch w formie leasingu operacyjnego samochodów

Bardziej szczegółowo

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa Numer Sprawy: 12/ZP/CBA/2007 CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9 00-583 Warszawa Postępowanie prowadzone na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. z 2006

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 3 grudnia 2010 r.)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 3 grudnia 2010 r.) Nr sprawy: WIW 322/P/12/2010 Łódź, 3 grudnia 2010 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 3 grudnia 2010 r.) dla zamówienia o wartości szacunkowej

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY W WARSZAWIE Warszawa, dn. 02.01.2014 r. Warszawa: Przetarg nieograniczony PN/01PL/01/2014 o wartości poniŝej 207 000 euro na dostawy produktów leczniczych Numer ogłoszenia: 1718-2014;

Bardziej szczegółowo

4. Okres realizacji zamówienia : do 31. 12. 2012r.

4. Okres realizacji zamówienia : do 31. 12. 2012r. BIOśYWNOŚĆ innowacyjne, funkcjonalne produkty pochodzenia zwierzęcego współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Wójt Gminy Chełmiec, z siedzibą 33-395 Chełmiec,ul. Papieska 2 tel.. (018) 414 56 14, faks (0-18) 414 56 43, e-mail : przetargi@chelmiec.pl adres

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl 1 z 5 2014-02-21 11:17 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl Szczecin: Mobilne urządzenia do badania ruchów gałek

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi transportowej, w dniach 22 i 24

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU WYKONANIE REMONTU NAWIERZCHNI DROGI DOJAZDOWEJ DO ZAPLECZA TECHNICZNEGO W PORCIE LOTNICZYM RZESZÓW JASIONKA SP. Z O.O.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU WYKONANIE REMONTU NAWIERZCHNI DROGI DOJAZDOWEJ DO ZAPLECZA TECHNICZNEGO W PORCIE LOTNICZYM RZESZÓW JASIONKA SP. Z O.O. PLRzJ/ZZU/5400-01/16 Jasionka, dn.: 20.09.2016 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PORT LOTNICZY RZESZÓW-JASIONKA SP. Z O.O. 942 Tel. 17/ 852 00 81 fax 17/ 852 07 09 ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do drugiego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do drugiego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do drugiego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 1. Zamawiający: ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej SIWZ) Projekt PL0365 (422/07),,Zakup autobusu do poboru krwi oraz ogólnopolska akcja upowszechniania idei honorowego krwiodawstwa Umowa Nr 13/PL0365/NMF/MFEOG/2009 z dnia 23.01.2009 Europejska Fundacja Honorowego

Bardziej szczegółowo

Rejonowy Zarząd Inwestycji w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul.banacha 12, działający w imieniu i na rzecz Gminy Miejskiej Słupsk O G Ł A S Z A

Rejonowy Zarząd Inwestycji w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul.banacha 12, działający w imieniu i na rzecz Gminy Miejskiej Słupsk O G Ł A S Z A Rejonowy Zarząd Inwestycji w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul.banacha 12, działający w imieniu i na rzecz Gminy Miejskiej Słupsk O G Ł A S Z A przetarg nieograniczony o wartości poniŝej kwoty określonej w przepisach

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14. Page 1 of 5 Siedlce: Dostawa samochodów osobowych w ilości 3 sztuk dla Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii z siedzibą w Siedlcach Numer ogłoszenia: 281777-2010; data zamieszczenia: 11.10.2010 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

PL-Katowice: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2013/S

PL-Katowice: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2013/S 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:98394-2013:text:pl:html PL-Katowice: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2013/S 060-098394 Koleje Śląskie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.katowice.szkolapolicji.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.katowice.szkolapolicji.gov. 1 z 6 2013-10-18 13:28 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.katowice.szkolapolicji.gov.pl Katowice: ROBOTY BUDOWLANE DOT. WYMIANY

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdańsk: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 2014/S 232-409041

Polska-Gdańsk: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 2014/S 232-409041 1/18 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:409041-2014:text:pl:html Polska-Gdańsk: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 2014/S 232-409041 Pomorska Wojewódzka

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji OSTRÓDA Spółka z o.o. w Tyrowie Tyrowo 104, 14-100 Ostróda Tel. 089 646 72 12, faks 089 646 71 43 Internet: www.pwik.ostroda.pl REGON: 511005186,

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 161-281106

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 161-281106 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281106-2013:text:pl:html Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 161-281106 Instytut Meteorologii

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.zamosc.pl Zamość: Dostawa skroplonego gazu LPG dla MZK Sp. z o. o. w Zamościu. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU Numer strony 1 OGŁOSZENIE KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek ogłasza przetarg nieograniczony na leasing operacyjny 20 autobusów używanych

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 36.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 36. Sosnowiec: Świadczenie usług w zakresie wywozu odpadów komunalnych, wraz z udostępnieniem kontenerów KP5, KP7 oraz dzierŝawy urządzenia zgniatającego 16m3 opróŝniania osadników, wywozu odpadów zawierających

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 5 2015-12-01 11:07 Kielce: Przetarg nieograniczony na świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia oraz prowadzenie Punktu Informacyjnego, sprzątanie terenów zewnętrznych i zielonych na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Tarnobrzeg: Dostawa, montaŝ i ustawienie mebli biurowych, oraz innych elementów wyposaŝenia w ramach zadania pn.zabudowa podcieni budynku sądów i prokuratur w Tarnobrzegu Numer ogłoszenia: 364176-2011;

Bardziej szczegółowo

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w Page 1 of 6 Gorzów Wielkopolski: Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy. Numer ogłoszenia: 403046-2009; data zamieszczenia: 23.11.2009 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12. Otwock: Sukcesywna dostawa części komputerowych, peryferii komputerowych, serwerów, urządzeń wielofunkcyjnych, drukarek, produktów sieciowych oraz oprogramowania. Numer ogłoszenia: 172672-2010; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gimnazjum w Lipowie, Ostróda, woj. warmińsko-mazurskie, tel

I. 1) NAZWA I ADRES: Gimnazjum w Lipowie, Ostróda, woj. warmińsko-mazurskie, tel Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gminaostroda.pl zakładka jednostki oświatowe, gminazjum w Lipowie Ostróda: Dostawa oleju napędowego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28.04.2011r. INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: dostawę targetów. słownik CPV 14700000-8

Warszawa, dnia 28.04.2011r. INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: dostawę targetów. słownik CPV 14700000-8 DKZ/31/2011 Warszawa, dnia 28042011r Podstawa prawna Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy: Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r (Dz U z 2010 r, nr 113,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Wójt Gminy Chełmiec, z siedzibą 33-395 Chełmiec,ul. Papieska 2 tel.. (018) 414 56 14, faks (0-18) 414 56 43, e-mail : przetargi@chelmiec.pl adres

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia r.

Warszawa, dnia r. Warszawa, dnia 08-03-2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5621/JP/12 na dostawę artykułów biurowych na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010

Bardziej szczegółowo

budynkami mieszkalnymi, gospodarczymi, przemysłowymi, lokali handlowo - usługowych, działek gruntu

budynkami mieszkalnymi, gospodarczymi, przemysłowymi, lokali handlowo - usługowych, działek gruntu Strona 1 z 5 Wieleń: Szacowanie nieruchomości Gminy Wieleń w latach 2009-2010. Numer ogłoszenia: 9475-2009; data zamieszczenia: 09.01.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zakład Oczyszczania sp. z o.o., ul. Saperska 23, Leszno, woj. wielkopolskie, tel , faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zakład Oczyszczania sp. z o.o., ul. Saperska 23, Leszno, woj. wielkopolskie, tel , faks Leszno: Dostawa kontenerów i pojemników na odpady Numer ogłoszenia: 241602-2014; data zamieszczenia: 18.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Ząbki, ul. Wojska Polskiego 10, Ząbki, woj. mazowieckie, tel , faks 22

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Ząbki, ul. Wojska Polskiego 10, Ząbki, woj. mazowieckie, tel , faks 22 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.zabki.pl Ząbki: ZP/271/21/2014 - Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150

Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:54150-2015:text:pl:html Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150 Wojewódzki Szpital

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 42.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 42. 1 z 6 2015-07-22 15:01 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.saniko.com.pl/bip/ Włocławek: Zakup i dostawa fabrycznie nowej koparki

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP/21/365/2010/PN/21 Zabrze, 13.05.2010 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Znak sprawy: ZP/21/365/2010/PN/21 Zabrze, 13.05.2010 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 41-800 Zabrze, ul. 3 Maja 13-15 Znak sprawy: ZP/21/365/2010/PN/21 Zabrze, 13.05.2010

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM < ,00 EURO

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM < ,00 EURO Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. (0-58) 554-71-23, fax. (0-58) 552-17-92 Gdańsk, 19.08.2008r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM < 206

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO- ART. 39 USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 R. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DZ.

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 20.10.2010.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 20.10.2010. Rzeszów: Zakup wyposaŝenia wraz z montaŝem i instalacją dla budynku Filharmonii im. Artura Malawskiego w Rzeszowie. Numer ogłoszenia: 252316-2010; data zamieszczenia: 16.08.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wss5.pl Sosnowiec: Dostawa jednorazowej sterylnej osłony na mikroskop Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:342550-2011:text:pl:html PL-Kraków: Implanty ortopedyczne 2011/S 210-342550 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Sekcja I: Instytucja

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony Oznaczenie postępowania: DG-2501/15978/1642/11 ZAMAWIAJĄCY: Państwowy Instytut Weterynaryjny Państwowy Instytut Badawczy Al. Partyzantów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 lutego 2013 r. Poz. 231 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 19 lutego 2013 r.

Warszawa, dnia 19 lutego 2013 r. Poz. 231 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 19 lutego 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 19 lutego 2013 r. Poz. 231 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Krasne, Krasne 121, 36-007 Krasne, woj. podkarpackie, tel. 017 8555223, faks 017 8555267.

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Krasne, Krasne 121, 36-007 Krasne, woj. podkarpackie, tel. 017 8555223, faks 017 8555267. Krasne: Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Krasnem oraz motopompy pożarniczej dla OSP w Palikówce Numer ogłoszenia: 134087-2010; data zamieszczenia: 25.05.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZS Bucz nr 261/6/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. Podstawa prawna: art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Szkolenia Policji, ul. Zegrzyńska 121, Legionowo, woj. mazowieckie, tel , fax

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Szkolenia Policji, ul. Zegrzyńska 121, Legionowo, woj. mazowieckie, tel , fax Legionowo: Roboty budowlane polegające na przebudowie, nadbudowie i remoncie budynku oraz infrastruktury Bazy Szkoleniowej Policji Wodnej w Kalu. Numer ogłoszenia: 29522-2008; data zamieszczenia: 13.02.2008

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy nadany przez Zamawiajacego: MW.I1-3200/39/2009 WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W PRZETARGU OGRANICZONYM NA ROBOTY BUDOWLANE

Nr sprawy nadany przez Zamawiajacego: MW.I1-3200/39/2009 WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W PRZETARGU OGRANICZONYM NA ROBOTY BUDOWLANE Nr sprawy nadany przez Zamawiajacego: MW.I1-3200/39/2009 WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W PRZETARGU OGRANICZONYM NA ROBOTY BUDOWLANE 1 ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1 z 6 2014-04-24 14:42 Białystok: Wykonanie dokumentacji na przebudowę sieci w ul. Ciepłej, Poleskiej, Nowogrodzkiej, Jurowieckiej, Gruntowej, Mickiewicza, Broniewskiego oraz Akademickiej w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.nowydwormaz.sr.gov.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.nowydwormaz.sr.gov.pl Świadczenie usług ochrony obiektu osób i mienia w budynkach Sądu Rejonowego w Nowym Dworze Mazowieckim, przy ul. Słowackiego 19 i ul. Chemików 1B. Numer ogłoszenia: 520492-2012; data zamieszczenia: 19.12.2012

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Strona 1 z 6 Warszawa: Transporty dzieł sztuki (obrazy,rzeźby, grafiki, rzemiosło artystyczne etc.) na wystawę Amor Polonus, wraz z transportami powrotnymi z wystawy. Numer ogłoszenia: 34232-2010; data

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:266188-2013:text:pl:html Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniŝej 60.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniŝej 60. Postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29.stycznia2004r prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177) z późniejszymi zmianami SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mon.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mon.gov.pl 1 z 6 2015-01-26 14:12 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mon.gov.pl Warszawa: Dostawa artykułów z branŝy budowlanej, artykułów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.csdpoznan.pl Poznań: Dostawa samochodu osobowego dla Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu Numer

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wartość zamówienia poniżej 206 000 EURO na: transport kruszywa drogowego o frakcji 0-63 mm i 0-31

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OGRANICZONYM NA USŁUGI O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIśEJ Euro

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OGRANICZONYM NA USŁUGI O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIśEJ Euro OGŁOSZENIE O PRZETARGU OGRANICZONYM NA USŁUGI O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIśEJ 200 000 Euro 1. Nazwa i adres Zamawiającego Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki ul. Elektoralna 12 00-139 Warszawa tel.: 22/

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Strona 1 z 5 Warszawa: Modernizacja serwerowni mieszczącej się w budynku Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w Warszawie Numer ogłoszenia: 198981-2009; data zamieszczenia: 05.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Dostawa z montaŝem regałów przesuwnych i stacjonarnych do magazynów, archiwum oraz biblioteki do zespołu obiektów

Dostawa z montaŝem regałów przesuwnych i stacjonarnych do magazynów, archiwum oraz biblioteki do zespołu obiektów Dostawa z montaŝem regałów przesuwnych i stacjonarnych do magazynów, archiwum oraz biblioteki do zespołu obiektów obsługujących Rezerwat Archeologiczno-Przyrodniczy w Krzemionkach Numer ogłoszenia: 202996-2011;

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dowóz dzieci dojeżdżających do szkoły w roku 2012. Zatwierdzam: Lutowiska, dnia 12.12.2011r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych 2015/S

Polska-Poznań: Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych 2015/S 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:387568-2015:text:pl:html Polska-Poznań: Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych 2015/S 213-387568 Wielkopolskie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym Znak sprawy: In.III.3410/8/4/09 OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29

Bardziej szczegółowo

Gmina Cegłów ul. Kościuszki 4, Cegłów tel , fax www bip.ceglow.pl,

Gmina Cegłów ul. Kościuszki 4, Cegłów tel , fax www bip.ceglow.pl, Gmina Cegłów ul. Kościuszki 4, 05-319 Cegłów tel. 25 759 59 39, fax 25 759 59 38 www bip.ceglow.pl, e-mail: urzad@ceglow.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Roboty drogowe 2016/S (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, , 2016/S )

Polska-Kraków: Roboty drogowe 2016/S (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, , 2016/S ) 1 / 11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:187286-2016:text:pl:html Polska-Kraków: Roboty drogowe 2016/S 105-187286 Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego

Bardziej szczegółowo