Dost p naczyniowy Regionalna anestezja Urologia i drena

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dost p naczyniowy Regionalna anestezja Urologia i drena"

Transkrypt

1 Katalog produktów medycznych cz. 2 Dost p naczyniowy Regionalna anestezja Urologia i drena

2 Produkty medyczne cz. 2 Spis treêci 1 Dost p do y Kaniula do y obwodowych z portem Vasofix Braunuele 3 obwodowych Vasofix Certo 4 Vasofix Safety 5 Kaniula do y obwodowych bez skrzyde ek mocujàcych Introcan 6 i ze skrzyde kami mocujàcymi Introcan-W 6 Motylek anestezjologiczny Venofix 7 Cewniki do y JednoÊwiat owe zestawy cewników z kaniulà Cavafix 8 centralnych do wprowadzania cewników do y y g ównej Zestawy cewników dwuêwiat owych Cavafix Duo 9 z kaniulà do wprowadzania cewników do y y g ównej Zestawy cewników jednoêwiat owych Certofix Mono 10 Zestawy cewników wieloêwiat owych Certofix Duo/Trio 11 Certofix Quattro 12 Certofix Quinto 12 Zestawy cewników jednoêwiat owych dla pediatrii i neonatologii Certofix Mono Paed 13 Zestawy cewników wieloêwiat owych dla pediatrii Certofix Duo Paed 14 Certofix Trio Paed 14 Przewody i kable àczàce do EKG, uniwersalny acznik do monitorów EKG Certodyn 15 Zestawy do znieczuleƒ Zestawy z cewnikiem do ciàg ego znieczulenia Perifix zewnàtrzoponowych Ig y do znieczuleƒ Ze szlifem Quincke Spinocan 19 podpaj czynówkowych Ze szlifem Pencil Point Pencan 19 Ze szlifem atraumatycznym Atraucan 19 Zestaw do ciàg ego znieczulenia podpaj czynówkowego Spinocath 20 Produkty do pp i zo Zestaw do po aczonego znieczulenia Espocan znieczulenia (CSE) podpaj czynówkowego i zewnàtrzoponowego Produkty do znieczuleƒ Neurostymulator ze zdalnym sterowaniem Stimuplex DIG RC nerwów obwodowych Stimuplex HNS Ig y do neurostymulatora Stimuplex A/D Zestaw z cewnikiem do ciàg ego znieczulenia Contiplex A/D 29 Ig a do techniki single shot Plexufix 30 1

3 Produkty medyczne cz. 2 Spis treêci 2 Produkty dla Regionalnej Ig y do zewnàtrzoponowej anestezji/analgezji Perican Paed 31 Anestezji w Pediatrii Ig y do znieczuleƒ zo. z dojêcia krzy owego Epican Paed 31 Zestawy do zewnàtrzoponowej anestezji/analgezji Perifix Paed 32 Specjalne ig y atraumatyczne do znieczuleƒ podpaj czynówkowych Atraucan Paed 33 Ig y Pencil Point do znieczuleƒ podpaj czynówkowych Pencan Paed 33 Zestawy do nefrostomii Zestaw do nefrostomii przezskórnej Nephrofix 34 przezskórnej Nephrofix Certo Cewniki urologiczne Zestaw z cewnikiem moczowodowym Urecath 36 zak adany przezcewkowo i Êródoperacyjnie Zestaw z cewnikiem drenujàcym ca y Urecath 37 uk ad moczowy Cewniki moczowodowe 37 Zestawy do cystometrii Zestaw do nad onowego drena u Cystofix 38 p cherza moczowego Cystofix TUR 39 System drena u Zamkni ty system pomiaru diurezy Ureofix 500/500plus 40 i zbiórki moczu Cewniki do odsysania Standard 41 Ideal 42 Zestawy do biopsji Zestawy do biopsji cienkoig owej pod Sonocan 43 kontrolà USG Zestaw do przezskórnej biopsji wàtroby Hepafix 44 Zestawy do drena u ran System niskociênieniowego drena u ran Drainobag System wysokociênieniowego drena u ran Drainobag Drainobag Drainobag Dreny Redona 48 Zestawy do punkcji Zestaw do punkcji jamy op ucnej Pleurofix 49 jamy op ucnej Zestaw do drena u op ucnej i klatki piersiowej Pleuracan 50 Zestaw do diagnostycznego p ukania otrzewnej Peritofix 51 Zestaw do pobierania wydzieliny z tchawicy 52 àcznik z dwoma koƒcówkami sto kowymi 52 i otworem do przerywania ssania 2

4 Kaniule do y obwodowych Vasofix kaniula do y obwodowych z portem do dodatkowych wstrzykni ç plastikowa kaniula wykonana z FEP teflonu z czterema w pe ni wtopionymi paskami kontrastujàcymi w promieniach RTG cienkoêcienna, aby uzyskaç wi ksze przep ywy g adka powierzchnia specjalnie ukszta towana koƒcówka cz Êci teflonowej wspó grajàca ze szlifem ig y celem zminimalizowania otworu po wprowadzeniu kaniuli uchwyt zaprojektowany dla techniki punkcji jednà r kà elastyczne skrzyde ka mocujàce skoêna p aszczyzna skrzyde ek dla lepszej stabilizacji kaniuli w yle zatyczka z filtrem hydrofobowym, hamujàca wyp yw krwi koreczek luer lock koƒcówka lock Nr katalogowy Kolor Rozmiar Mandryn Jednostka G cale Êrednica d ugoêç mm handlowa (szt.) B pomaraƒczowy 14 2" 2, B szary 16 2" 1, B bia y /4" 1, B zielony /4" 1, B zielony/bia y /4" 1, B ró owy /4" 1, B niebieski 22 1" 0,

5 Kaniule do y obwodowyc Vasofix Certo kaniula do y obwodowych z portem do dodatkowych wstrzykni ç plastikowa kaniula wykonana z poliuretanu z czterema pasami kontrastujàcymi pod RTG - g adka powierzchnia - specjalny kszta t koƒca poliuretanowej kaniuli i ig y z tylnym szlifem celem atwego wprowadzenia kaniuli - cienkoêcienna konstrukcja kaniuli dla osiàgni cia wi kszych przep ywów - samozamykajàcy si port - elastyczne skrzyde ka mocujàce o skoênej p aszczyênie dla lepszej stabilizacji kaniuli w yle - uchwyt zaprojektowany dla techniki punkcji jednà r kà - zakoƒczenie Lock zatyczka z filtrem hydrofobowym, hamujàcà wyp yw krwi koreczek luer lock Nr katalogowy Kolor Rozmiar Mandryn Jednostka G cale Êrednica d ugoêç mm handlowa (szt.) pomaraƒczowy 14 2" 2, szary 16 2" 1, bia y /4" 1, zielony /4" 1, zielony/bia y /4" 1, ró owy /4" 1, ró owy/bia y 20 1" 1, niebieski 22 1" 0, ó ty 24 3/4" 0,7 19 brak 200 4

6 Kaniule do y obwodowych Vasofix Safety bezpieczna kaniula do y obwodowych z portem do dodatkowych wstrzykni ç plastikowa kaniula wykonana z poliuretanu z czterema pasami kontrastujàcymi pod RTG - g adka powierzchnia - specjalny kszta t koƒca poliuretanowej kaniuli i ig y z tylnym szlifem celem atwego wprowadzenia kaniuli - cienkoêcienna konstrukcja kaniuli dla osiàgni cia wi kszych przep ywów - samozamykajàcy si port - elastyczne skrzyde ka mocujàce o skoênej p aszczyênie dla lepszej stabilizacji kaniuli w yle - uchwyt zaprojektowany dla techniki punkcji jednà r kà - zakoƒczenie Lock zatyczka z filtrem hydrofobowym, hamujàcà wyp yw krwi koreczek luer lock Ig a kaniuli zaopatrzona w specjalny automatyczny zatrzask zabezpieczajàcy koniec ig y przed przypadkowym zak uciem personelu Nr katalogowy Kolor Rozmiar Mandryn Jednostka G cale Êrednica d ugoêç mm handlowa (szt.) S pomaraƒczowy 14 2" 2, S szary 16 2" 1, S bia y /4" 1, S zielony /4" 1, S zielony/bia y /4" 1, S ró owy /4" 1, S ró owy/bia y 20 1" 1, S niebieski 22 1" 0, S ó ty 24 3/4" 0,7 19 brak 200 5

7 Kaniule do y obwodowych Introcan /Introcan-W - kaniula do y obwodowych bez portu ze skrzyde kami lub bez plastikowa kaniula wykonana z FEP teflonu - cienkoêcienna o du ym przep ywie - cztery w pe ni wtopione pasy kontrastujàce w promieniach RTG - g adka powierzchnia koƒcówka cz Êci teflonowej specjalnie ukszta towana do szlifu ig y tak aby minimalizowaç otwór po wk uciu uchwyt zaprojektowany dla techniki punkcji jednà r kà wysoko przezroczysta komora, u atwia obserwacj wyp ywajàcej krwi membrana hydrofobowa zapobiegajàca wyp ywowi krwi zakoƒczenie lock Nr katalogowy Kolor Rozmiar Mandryn jednostka Introcan Introcan-W ze skzyde kami G cale Êrednica d ugoêç mm handlowa (szt.) B B pomaraƒczowy 14 2" 2, B B szary 16 2" 1, B B zielony /4" 1, B B zielony/bia y /4" 1, B B ró owy /4" 1, B B niebieski 22 1" 0, B B ó ty 24 3/4" 0,7 19 brak 200 6

8 Dost p do y obwodowych Venofix A motylek anestezjologiczny do y obwodowych zestaw do krótkotrwa ych injekcji, infuzji, transfuzji ig a punkcyjna wykonana ze stali chromowo-niklowej z silikonizowanym precyzyjnym szlifem skrzyde ka po àczone z uchwytem do wprowadzania ig y do y y skrzyde ka o odpowiednim kodzie kolorów odpowiadajàcym rozmiarowi odporny na zginanie, elastyczny przezroczysty drenik d ugoêç 30 cm zakoƒczenie drenika lock koreczek Lock Nr katalogowy Kolor Rozmiar Jednostka G Êrednica d ugoêç mm handlowa (szt.) be owy 19 1, zielony 21 0, niebieski 23 0, pomaraƒczowy 25 0, szary 27 0,

9 Cewniki do y centralnych Cavafix - Zestawy cewników jednoêwiat owych do y y g ównej zak adane przez kaniul cewnik wykonany z poliuretanu Certon - przezroczysty - 3 wtopione pasy kontrastujàce w promieniach RTG - znaczniki d ugoêci - rozmiar cewnika wyt oczony na obsadce - zabezpieczajàca os ona na cewnik - ogranicznik cewnika z koƒcówkà lock Braunüle kaniula wprowadzajàca cewnik Braunüle Cewnik Nr katalogowy Dost p do y y Kod G d ugoêç mm G zewn./wewn. d ugoêç cm Êrednica mm Cavafix MT z Braunüle MT y a szyjna ,5 x 0,9 32 Cavafix Certo MT z Braunüle MT y a szyjna ,8 x 1, ,1 x 1, ,1 x 1, ,4 x 2, y a podobojczykowa ,8 x 1, ,1 x 1, ,1 x 1, ,4 x 2, y a od okciowa ,1 x 1, ,4 x 2,1 70 Cavafix Certo ze Splittocan (rozdzieralna kaniula) i p ytkà mocujàcà y a szyjna ,1 x 1, ,1 x 1, y a podobojczykowa ,1 x 1, ,1 x 1, y a od okciowa ,1 x 1,7 70 Cavafix Certodyn z Braunüle MT z mo liwoêcià identyfikacji cewnika przy pomocy odczytu EKG y a szyjna ,1 x 1, ,1 x 1, y a podobojczykowa ,1 x 1, y a od okciowa ,1 x 1,7 70 Jedn. handlowa (szt.) 50 8

10 Cewniki do y centralnych Cavafix Duo zestawy cewników dwuêwiat owych do y y g ównej, zak adanych metodà przez kaniul z mo liwoêcià identyfikacji po o enia cewnika za pomocà odprowadzeƒ EKG cewnik wykonany z poliuretanu Certon matowy z mi kkà koƒcówkà, kontrastujàcy w promieniach RTG z bezpiecznym àcznikiem Safsite zakoƒczenia lock w kodach kolorów odpowiadajàcych rozmiarom ogranicznik cewnika zabezpieczajàca os ona na cewnik p ytka mocujàca kaniula wprowadzajàca Splittocan rozrywalna kaniula Splittocan mo e byç rozerwana i usuni ta po wprowadzeniu cewnika prowadnica z koƒcówkà J, przewodzàca sygna elektryczny kabelek àczàcy do pomiaru EKG skalpel rozmiar 11 kaniula Splittocan Cewnik Nr katalogowy Dost p do y y Kod G d ugoêç mm F Êrednica d ugoêç cm Kana y Jedn. handlowa zewn trzna G (szt.) Cavafix DUO cewnik dwuêwiat owy y a szyjna , / y a podobojczykowa , / y a od okciowa , /

11 Cewniki do y centralnych Certofix Mono Zestawy cewników jednoêwiat owych do cewnikowania y y g ównej zak adanych metodà Seldingera, z mo liwoêcià identyfikacji po o enia cewnika za pomocà odprowadzeƒ EKG Certofix z kabelkiem àczàcym do EKG cewnik wykonany z poliuretanu z mi kkim koƒcem - matowy ze znacznikami d ugoêci, widoczny w promieniach RTG - sta e i ruchome skrzyde ka mocujàce - przezroczysty dren z zaciskiem Êlizgowym do krótkotrwa ych przerw we wlewach metalowa prowadnica z koƒcówkà J rozszerzad o (dopasowane do ka dego rozmiaru cewnika) Omnifix 3-cz Êciowa strzykawka 5 ml (we wszystkich zestawach V) kabelek àczàcy do EKG zatyczka mocujàca (dla wszystkich zestawow z cewnikami >15 cm d ugoêci poza S215 i V215) ig a wprowadzajàca: V = Ig a V G18/70 mm, G20/50 mm S = Ig a Seldingera G18/70 mm, G20/50 mm B = Certofix Braunüle: 1.2 mm/g18 ig a punkcyjna, kaniula 1.7 mm Ig a Prowadnica Cewnik Jedn. handlowa Nr katalogowy Dost p do y y Kod G Êrednica d ugoêç Êrednica d ugoêç G wew./zewn d ugoêç (szt.) mm mm mm cm Êrednica cm y a szyjna S ,9 50 0, ,8 x 1, V ,9 50 0, ,8 x 1, S ,3 70 0, ,1 x 1, V ,3 70 0, ,1 x 1, S , ,1 x 1, V ,3 70 0, ,1 x 1, S ,3 70 0, ,4 x 2, V ,3 70 0, ,4 x 2, S ,3 70 0, ,4 x 2, V ,3 70 0, ,4 x 2, S ,9 50 0, ,8 x 1, y a podobojczykowa V ,9 50 0, ,8 x 1, S ,3 70 0, ,1 x 1, V ,3 70 0, ,1 x 1, S ,3 70 0, ,4 x 2, V ,3 70 0, ,4 x 2,

12 Cewniki do y centralnych Certofix Duo / Trio WieloÊwiat owe zestawy cewnikow do y y g ównej zak adanych metodà Seldingera, z mo liwoêcià identyfikacji po o enia cewnika za pomocà odprowadzeƒ EKG cewnik wykonany z poliuretanu z mi kkim koƒcem matowy, ze znacznikami d ugoêci, widoczny w promieniach RTG kolorowe oznaczenie zakoƒczeƒ z bezpiecznymi àcznikami Safsite przesuwane, regulowane skrzydelka mocujàce dla bezpiecznego mocowania cewnika metalowa prowadnica z elastycznà koƒcówkà J Omnifix 3-cz Êciowa strzykawka 5 ml (we wszystkich zestawach V) Certofix Duo / Trio HF rozszerzad o, skalpel Cutfix rozmiar E11, kabelek àczàcy do EKG zatyczka mocujàca (dla wszystkich cewnikow >15 cm) Prowadnica Cewnik Jedn. handlowa Nr katalogowy Dost p do y y Kod Êrednica d ugoêç cm F Êrednica d ugoêç cm Kana y (szt.) mm zewn trzna G CERTOFIX Duo cewnik dwuêwiat owy y a szyjna SB715 0, , / V715 0, , / SB720 0, , / V720 0, , / y a podobojczykowa SB730 0, , / V730 0, , /16 CERTOFIX Duo HF cewnik dwuêwiat owy o du ym przep ywie (HF) y a szyjna SB715 0, , / V715 0, , / SB720 0, , / V720 0, , / V915 0, , / V920 0, , / V1215 0, , / V1220 0, , /11 CERTOFIX Trio cewnik trójêwiat owy y a szyjna SB715 0, , /18/ V715 0, , /18/ SB720 0, , /18/ V720 0, , /18/ y a podobojczykowa SB730 0, , /18/ V730 0, , /18/18 CERTOFIX Trio HF cewnik trójêwiat owy o du ym przep ywie (HF) y a szyjna SB1215 0, , /12/ V1215 0, , /12/ SB1220 0, , /12/ V1220 0, , /12/12 V = Ig a V G18/70 mm S = Ig a Seldingera G18/70 mm B = Certofix Braunüle: 1.2 mm/g18 ig a punkcyjna, kaniula 1.7 mm 11

13 Cewniki do y centralnych Certofix Quattro / Quinto WieloÊwiat owe zestawy cewników do y y g ównej zak adanych metodà Seldingera, z mo liwoêcià identyfikacji po o enia cewnika za pomocà odprowadzeƒ EKG Certofix Quinto Certofix Quinto z Certodyn cewnik wykonany z poliuretanu z mi kkim koƒcem matowy, ze znacznikami d ugoêci, widoczny w promieniach RTG kolorowe oznaczenia zakoƒczeƒ z Safsite bezpiecznymi àcznikami przesuwane, regulowane skrzyde ka mocujàce dla bezpiecznego mocowania cewnika prowadnica druciana z elastycznà koƒcówkà J V = Ig a V z zastawkà G18 (1.3 x 73 mm) S = Ig a Seldingera G18 (1.3 x 70 mm) B = Certofix Braunüle ig a punkcyjna 1.2 mm/g18 + kaniula 1.7 mm Omnifix 3-cz Êciowa strzykawka 5 ml rozszerzad o, skalpel Cutfix rozmiar E11 kabelek aczàcy do EKG zatyczka mocujàca do ruchomych skrzyde ek Prowadnica Cewnik jedn. nr katalogowy Dost p do y y Kod Êredn. d ugoêç cm F Êrednica d ugoêç cm Kana y handlowa mm zewn trzna G (szt.) CERTOFIX Quattro cewnik czteroêwiat owy V815 0, , /18/18/14 10 y a szyjna V820 0, , /18/18/ y a podobojczykowa V830 0, , /18/18/14 10 CERTOFIX Quinto cewnik pi cioêwiat owy V1215 0, , /18/18/18/ y a szyjna SB1220 0, , /18/18/18/ V1220 0, , /18/18/18/ y a podobojczykowa V1230 0, , /18/18/18/

14 Cewniki do y centralnych Certofix Mono Paed JednoÊwiat owe zestawy cewników dla pediatrii i neonatologii, zak adane metodà Seldingera, z mo liwoêcià identyfikacji po o enia cewnika za pomocà odprowadzeƒ EKG cewnik wykonany z poliuretanu z mi kkim koƒcem matowy, kontrastujàcy pod RTG, ze znacznikami d ugoêci bezpieczne mocowanie za pomocà przezroczystych skrzyde ek metalowa prowadnica z elastycznym koƒcem S = Ig a Seldingera G21 (0.8 x 38 mm) przed u acz do lini infuzyjnej sterylne ostrze rozmiar 11 kabelek àczàcy do EKG Prowadnica Cewnik Jedn. handlowa Nr katalogowy Kod Êrednica d ugoêç G Êrednica d ugoêç (szt.) mm cm zewn trzna cm Certofix Mono Paed Pediatryczny cewnik jednoêwiat owy S 110 0, ,9 mm

15 Cewniki do y centralnych Certofix Duo / Trio Paed WieloÊwiat owe zestawy cewników dla pediatrii i neonatologii zak adane metodà Seldingera, z mo liwoêcià identyfikacji po o enia cewnika za pomocà odprowadzeƒ EKG cewnik wykonany z poliuretanu z mi kkim koƒcem matowy, kontrastujàcy pod RTG, ze znacznikami d ugoêci bezpieczne mocowanie za pomocà przezroczystych skrzyde ek metalowa prowadnica z elastycznym koƒcem S = Ig a Seldingera G21 (0.8 x 38 mm) przed u acz do lini infuzyjnej sterylne ostrze rozmiar 11 kabelek àczàcy do EKG zatyczka mocujàca Prowadnica Cewnik Jedn. handlowa y Nr katalogowy Kod Êrednica d ugoêç G/F Êrednica zewn. d ugoêç Kana y (szt.) mm cm mm cm G Certofix Duo Paed Pediatryczny cewnik dwuêwiat owy S 408 0, /4 1,2 8 22/ S 413 0, /4 1, / S 420 0, /4 1, / S 508 0, /5 1,7 8 18/ S 513 0, /5 1, / S 520 0, /5 1, /20 Certofix Trio Paed Pediatryczny cewnik trójêwiat owy S 508 0, /5 1,7 8 20/22/ S 513 0, /5 1, /22/ S 520 0, /5 1, /22/22 14

16 Cewniki do y centralnych Cewniki do y centralnych zak adane metodà Seldingera z opcjà po àczenia do EKG Szybkie i proste sprawdzanie pozycji cewnika podczas zak adania dzi ki przedsionkowemu pomiarowi EKG umo liwia natychmiastowy pomiar, aby dokonaç zmian w wypadku niew aêciwego po o enia cewnika pozwala zapobiec póêniejszym komplikacjom, szczególnie ryzyku perforacji osierdzia oraz arytmii spowodowanej przez cewnik zast puje identyfikacj po o enia cewnika za pomocà RTG, redukujàc czas i koszty szybkie po àczenie z monitorem EKG mo na prze àczaç pomiar EKG z powierzchniowego na wewnàtrzprzedsionkowy niepotrzebny pomiar RTG, wyeliminowanie ekspozycji pacjenta i personelu na promienie RTG bezproblemowa identyfikacja za amka P, pozwalajàca na jasnà weryfikacj pozycji cewnika wyeliminowanie kolejnego cewnikowania spowodowanego niew aêciwym po o eniem cewnika Certodyn uniwersalny adapter Nr katalogowy Produkt Certodyn uniwersalny adapter Certodyn uniwersalny adapter dla zastosowania w pediatrii Medyczno-prawny aspekt: monitorowanie po o enia cewnika za pomocà EKG i prowadzenie na w aêciwym poziomie dokumentacji w postaci wydruku EKG mo e byç traktowane na równi ze zdj ciami RTG. 1. Koƒcówka cewnika znajduje si w prawym przedsionku, rozpoznany przez podniesienie si za amka P. 2. Koƒcówka cewnika zosta a wycofana z prawego przedsionka. Za amek P wraca do prawid owego kszta tu. 15 Po wysuni ciu cewnika o kolejne 2-3 cm uzyskujemy w aêciwe po o enie cewnika.

17 Regionalna anestezja Perifix zestawy z cewnikiem do ciàg ych znieczuleƒ zewnàtrzoponowych Perifix zestaw z filtrem i strzykawkà do metody spadku oporu (LOR) zestawy i elementy do ciàg ego znieczulenia zewnàtrzopnowego elementy: Perifix cewnik wykonany z poliamidu, d ugoêç 100 cm, czytelne niebieskie znaczniki d ugoêci, ca kowicie wtopione w materia cewnika, tulejka za o ona na cewnik, u atwia wprowadzenie go do ig y Tuohy Perifix àcznik do cewnika Perican ig a zewnàtrzoponowa ze szlifem Tuohy Perifix EF p aski filtr, 0,2 μm, obj toêç wype nienia 0,45 ml, wytrzyma oêç ciênieniowa do 7 bar Percian Perifix cewnik + àcznik do cewnika Strzykawki Ig y Nr katalogowy Kod G18 x 3 1/4 1,3 x 80 mm ró owy G16 x 3 1/4 1,7 x 80 mm bia y G19 0,6 x 1,05 zamkni ty koniec, trzy otwory boczne G20 0,45 x 085 otwór na koƒcu cewnika G19 0,6 x 1,05 otwór na koƒcu cewnika G20 0,45 x 0,85 zamkni ty koniec, trzy otwory boczne G20 0,45 x 0,85 zamkni ty koniec, trzy otwory boczne. Cewnik mi kki G19 0,6 x 1,05 zamkni ty koniec, trzy otwory boczne. Cewnik mi kki G20 0,45 x 0,85 zamkni ty koniec, trzy otwory boczne. Mi kka koƒcówka Perifix filtr zewnàtrzoponowy 0,2 μm Omnifix lock 2 ml Omnifix lock 10 ml Omnifix loc 20 ml Sterican G25 x 5,8 Perifix L. O. R. 10 ml, luer Sterican G21 x 1 1/2 Perifix zestaw pe ny Perifix zestaw z filtrem Sterican G18 x 1 1/ PIN PAD system mocowania filtra Perifix Jednostka handlowa (szt.) 16

18 Regionalna anestezja Perifix - zestawy z cewnikiem do ciàg ych znieczuleƒ zewnàtrzoponowych Perifix zestaw bez filtra Percian Perifix cewnik + àcznik do cewnika Strzykawki Ig y Nr katalogowy Kod G18 x 3 1/4 1,3 x 80 mm ró owy G16 x 3 1/4 1,7 x 80 mm bia y G19 0,6 x 1,05 zamkni ty koniec, trzy otwory boczne G20 0,45 x 085 otwór na koƒcu cewnika G19 0,6 x 1,05 otwór na koƒcu cewnika G20 0,45 x 0,85 zamkni ty koniec, trzy otwory boczne G20 0,45 x 0,85 zamkni ty koniec, trzy otwory boczne. Cewnik mi kki G19 0,6 x 1,05 zamkni ty koniec, trzy otwory boczne. Cewnik mi kki G20 0,45 x 0,85 zamkni ty koniec, trzy otwory boczne. Mi kka koƒcówka Perifix filtr zewnàtrzoponowy 0,2 μm Omnifix lock 2 ml Omnifix lock 10 ml Omnifix loc 20 ml Sterican G25 x 5,8 Perifix L. O. R. 10 ml, luer Sterican G21 x 1 1/2 Perifix zestaw zewnàtrzoponowy z filtrem i strzykawkà do metody spadku oporu Perifix zestaw mini Perifix zestaw mini ze strzykawkà do metody spadku oporu Sterican G18 x 1 1/2 PIN PAD system mocowania filtra Perifix 20 Jednostka handlowa (szt.) 17

19 Regionalna anestezja Perifix - zestawy z cewnikiem do ciàg ych znieczuleƒ zewnàtrzoponowych Perican Perifix àcznik do cewnika Perifix EF filtr z systemem mocowania Perifix PinPad Perifix strzykawki do metody spadku oporu (LOR) Percian Perifix cewnik + àcznik do cewnika Strzykawki Ig y Nr katalogowy Perifix elementy G18 x 3 1/4 1,3 x 80 mm ró owy G16 x 3 1/4 1,7 x 80 mm bia y G19 0,6 x 1,05 zamkni ty koniec, trzy otwory boczne G20 0,45 x 085 otwór na koƒcu cewnika G19 0,6 x 1,05 otwór na koƒcu cewnika G20 0,45 x 0,85 zamkni ty koniec, trzy otwory boczne G20 0,45 x 0,85 zamkni ty koniec, trzy otwory boczne. Cewnik mi kki G19 0,6 x 1,05 zamkni ty koniec, trzy otwory boczne. Cewnik mi kki G20 0,45 x 0,85 zamkni ty koniec, trzy otwory boczne. Mi kka koƒcówka Perifix L.O.R. 10 ml, luer lock strzykawka do metody spadku oporu Epican ig a zewnàtrzoponowa 18 G x 90 mm ze szlifem Crawforda 45 Perifix filtr zewnàtrzoponowy 0,2 μm Omnifix lock 2 ml Omnifix lock 10 ml Omnifix loc 20 ml Sterican G25 x 5,8 Perifix L. O. R. 10 ml, luer Sterican G21 x 1 1/ Perifix àcznik do cewnika ZO (20 / 24 G) Perifix àcznik do cewnika ZO (19 G) Perican ig a zewnàtrzoponowa ze szlifem Tuohy 18 G x 120 mm Perican ig a zewnàtrzoponowa ze szlifem Tuohy 18 G x 150 mm PIN PAD system mocowania filtra Perifix 25 Sterican G18 x 1 1/2 25 Jednostka handlowa (szt.) 18

20 Regionalna anestezja Spinocan, Pencan, Atraucan ig y do znieczuleƒ podpaj czynówkowych, punkcji l dêwiowej i biopsji tkanek Spinocan ig a ze szlifem Quinke, przezroczysty uchwyt lock uchwyt mandrynu w kolorze odpowiadajàcym kodowi rozmiarów Pencan ig a typu Pencil Point z bocznym otworem, przezroczysty uchwyt lock odczuwalne uczucie przy przejêciu ig y przez opon twardà uchwyt mandrynu w kolorze odpowiadajàcym kodowi rozmiarów Pencan - ig y Pencil Point Atraucan - specjalny atraumatyczny szlif Atraucan ig a o atraumatycznym szlifie do znieczuleƒ podpaj czynówkowych, przezroczysty uchwyt lock dwup aszczyznowy szlif uchwyt mandrynu w kolorze odpowiadajàcym kodowi rozmiarów Rozmiar Jedn. handlowa Kolor G/cale mm Spinocan Pencan Atraucan (szt.) G18 ró owy G18 x 3" 1,3 x G18 x 3 1/2 " 1,3 x G19 koêç s oniowa G19 x 1 1/2 " 1,1 x G19 x 3 1/2 " 1,1 x G20 ó ty G20 x 3" 0,9 x G20 x 3 1/2 " 0,9 x G22 czarny G22 x 1 1/2 " 0,7 x G22 x 3" 0,7 x G22 x 3 1/2 " 0,77 x (0,73 x 88) G22 x 4 3/4 " 0,7 x G25 pomaraƒczowy G25 x 1" 0,53 x G25 x 2" 0,53 x G25 x 3" 0,53 x G25 x 3 1/2 " 0,53 x G25 x 4 3/4 " 0,53 x G25 x 6 1/4 " 0,53 x 156, G26 bràzowy G26 x1" 0,47 x G26 x 2" 0,47 x G26 x 3 1/2 " 0,47 x G26 x 4 3/4 " 0,47 x G27 szary G27 x 1" 0,42 x G27 x 2" 0,42 x G27 x 3 1/2 " 0,42 x G27 x 4 3/4 " 0,42 x G29 czerwony G29 x 3 1/2 " 0,35 x G29 x 4 3/4 " 0,35 x Ig y podpaj czynówkowe pakowane razem z prowadnicami G25 pomaraƒczowy G25 x 3 1/2 " 0,53 x G25 x 4" 0,53 x G26 bràzowy G26 x 3 1/2 " 0,47 x G27 szary G27 x 3 1/2 " 0,42 x G27 x 4" 0,42 x Prowadnice do igie podpaj czynowkowych G20 x 1 3/8 " Prowadnica dla Spinocan, Pencan i Atraucan innych igie podpaj czynówkowych powy ej 0,53 mm (G25) G22 x 1 3/8 " Prowadnica Spinocan i Pencan, oraz igie podpaj czynówkowych powy ej 0,47 mm (G27) 25 19

21 Regionalna anestezja Spinocath zestaw do ciàg ego znieczulenia podpaj czynówkowego Wyjàtkowa konstrukcja ig y podpaj czynówkowej, na której znajduje si cewnik W sk ad zestawu wchodzi: ig a zewnàtrzoponowa, typ Crawforda strzykawka niskooporowa do metody spadku oporu àcznik do cewnika cewnik podpaj czynówkowy na igle filtr bakteryjny naklejka SPINAL, dla oznaczenia zestawu Ig a podpaj czynówkowa Cewnik podpaj czynówkowy Êrednica zewn trzna Êr. zewn./wewn. Êrednica d ugoêç Nr katalog. Produkt mm G mm G mm Jedn. handlowa (szt.) Spinocath cewnik 24 G 0, ,71/0, / 28" Spinocath cewnik 22 G 0, ,85/0, / 28" 5 20

22 Regionalna anestezja Espocan - zestaw do po àczonego znieczulenia podpaj czynówkowego i zewnàtrzoponowego (CSE) Ig a podpaj czynówkowa Pencan lub Spinocan z os onkà centrujàcà ig spinalnà w igle zewnàtrzoponowej koƒcówka ig y spinalnej wychodzi prosto przez dodatkowy otwór ig y Tuohy Perican ig a zewnàtrzoponowa ze szlifem Tuohy ø 1,30 x 88 mm, G18 x 3 1/2 dodatkowy otwór w osi ig y Tuohy na jej zgi ciu pozwala na wyprowadzenia koƒca ig y podpaj czynówkowej w osi ig y Tuohy Perifix cewnik zewnàtrzoponowy wykonany z poliamidu, ø 0,85 x 0,45 mm, d ugoêç 1000 mm czytelne niebieskie znaczniki d ugoêci ca kowicie wtopione w materia cewnika tulejka za o ona na cewniku u atwia wprowadzenie go do ig y Tuohy Perifix àcznik cewnika niezawodne po àczenie bez ryzyka zamkni cia Êwiat a cewnika Perifix L.O.R. strzykawka, 10 ml, niezawierajaca lateksu do metody spadku oporu koƒcowka luer Perifix EF p aski filtr zewnàtrzoponowy, 0,2 μm obj toêç wype nienia 0,45 ml wytrzyma oêç ciênieniowa do 7 bar Perifix PinPad do mocowania filtra Perifix 0,2 μm samoprzylepny System blokowania ig y podpaj czynówkowej zapewnia bezpieczeƒstwo i atwe zablokowanie ig y podpaj czynówkowej w igle Tuohy po udanej punkcji opony twardej pozwala na swobodny obrót ig y podpaj czynówkowej nawet gdy ta jest zablokowana zapewnia w aêciwe po àczenie ze strzykawkà i to, e podczas podawania Êrodka znieczulajàcego koƒcówka ig y podpaj czynowkowej nie zmieni swojej pozycji unika si trudnej i dyskomfortowej manipulacji ig à podpaj czynówkowà 21

23 Regionalna anestezja Espocan - zestaw do po àczonego znieczulenia podpaj czynówkowego i zewnàtrzoponowego (CSE) Nr katalogowy Ig a podpaj czynówkowa Typ ig y podpajeczynówkowej Kod kolorów Rozmiary Jedn. handlowa (rodzaj szlifu) mm G cale (szt.) z cewnikiem Perifix z zamkni tym koƒcem i trzema otworami bocznymi Pencan (Pencil Point) szary 0,42 127,5 27 5" Spinocan (Quincke) szary 0,42 125,5 27 5" z mi kkim cewnikiem Perifix z zamkni tym koƒcem i trzema otworami bocznymi Pencan (Pencil Point) szary 0,42 127,5 27 5" 10 z cewnikiem z mi kkà zamkni tà koƒcowkà Perifix i trzema otworami bocznymi oraz systemem unieruchamiania ig y podpaj czynówkowej w igle zewnàtrzoponowej (DOCKING SYSTEM) Pencan (Pencil Point) szary 0,42 138, /8" Spinocan (Quincke) szary 0,42 136, /8" 22

24 Regionalna anestezja Stimuplex DIG RC stymulator nerwów obwodowych wraz ze zdalnym sterowaniem, do identyfikacji i znieczuleƒ splotów Stimuplex DIG RC jest rozwini tà wersjà neurostymulatora Stimuplex Dig rozbudowanà o opcj zdalnej stymulacji nerwów poprzez zdalny wyzwalacz obs ugiwany jednà r kà, z zachowaniem sterylnoêci manipulowanie tylko jednym pokr t em bie àce ustawienia i pomiar w tym samym czasie bez u ycia dodatkowych wy àczników ó ta dioda sygnalizuje ka dy bodziec pràdu wyêwietlacz miga, je eli bie àcy przep yw pràdu jest ni szy ni ustawiony, szerokoêç impulsu 0,1 ms pewna stymulacja w ókien motorycznych bez stymulacji w ókien doêrodkowych (bólowych) mo liwoêç wyboru cz stotliwoêci impulsu dla wygodnej i pewnej stymulacji zintegrowany kabel do elektrod jednoczesna punkcja i stymulacja brak problemów z koordynacjà z asystujàcym personelem wi ksza uwaga skupiona na pacjencie bezpieczne u o enie wyzwalacza w d oni anestezjologa atwe mocowanie na 2 palce sterylna obs uga, dzi ki w o eniu wyzwalacza pod r kawiczk obs uga tylko dwoma klawiszami + i - dotykowe czucie po àczone z akustycznym sygna em 23

25 Regionalna anestezja Stimuplex DIG RC stymulator nerwów obwodowych wraz ze zdalnym sterowaniem do identyfikacji i znieczuleƒ splotów Dane techniczne Stimuplex DIG RC Zakres impulsu: ustawiany w zakresie 0-0,5 ma Cz stotliwoêç impulsu: ustawiane 1 Hz lub 2 Hz SzerokoÊç impulsu: 0,1 ms Cyfrowy wyêwietlacz: 3 cyfrowy w zakresie 0,2-4,99 ma 2 cyfrowy od 5,0 ma RozdzielczoÊç: 0,01 ma Napi cie wychodzàce: 32 Vpp max. Bateria: 9 volt, type 6LR-61 or 6 F 22 Kabel do elektrod: wbudowany Kontrola baterii: czerwona dioda Dane techniczne wyzwalacza do zdalnego sterowania Mocowanie: w d oni, mocowanie na 2 palce SterylnoÊç: umiejscowiony pod sterylnà r kawiczkà Regulacja: klawiszami + i - Po àczenie: przez kabel sterujàcy po àczony z wtyczkà na Êcianie przedniej neurostymulatora Obudowa: plastikowa Rozmiary: 11,4 x 7,2 x 3,3 cm Nr katalogowy Produkt Element zestawu B Stimuplex DIG RC z wbudowanym kablem do igie : bateria 9 V, plastikowa walizka Stimuplex D, Stimuplex A i Contiplex D transportowa, instrukcja u ytkowania B Kabel àczàcy Stimuplex DIG RC z ig ami opcja Stimuplex A, Stimuplex D i Contiplex D, d ugoêç 150 cm B System zdalnego sterowania (wyzwalacz z kablem sterujàcym) opcja B Elementy mocujàce wyzwalacz w d oni opcja 24

26 Regionalna anestezja Stimuplex HNS 12 stymulator nerwów obwodowych wraz ze zdalnym sterowaniem oraz Stimuplex Pen do przezskórnej identyfikacji nerwów Stimuplex HNS 12 najnowszy neurostymulator firmy B. BRAUN ergonomiczny kszta t obudowy charakterystyczny du y wyêwietlacz ciek okrystaliczny, wyêwietlane informacje tekstowe w j zyku polskim, por czne pokr t o zapadkowe do precyzyjnej i wyczuwalnej regulacji nat enia pràdu, zapewniajàce dok adnoêç ustawieƒ czytelne wizualne i akustyczne komunikaty, informujàce o odchyleniach od ustawieƒ klawiatura bezpoêrednich ustawieƒ: amplituda nat enia pràdu (ma) czas trwania bodêca (ms) cz stotliwoêç bodêca klawiatura MENU FUNKCYJNEGO pozwala na wprowadzenie zaawansowanych ustawieƒ Stimuplex HNS 12 jest sprzedawany w por cznej walizce, wraz z baterià 9V oraz kablami do elektrod. W zestawie znajduje si równie opornik do pomiarów zgodnoêci pracy stymulatora. 25

27 Regionalna anestezja Stimuplex HNS 12 stymulator nerwów obwodowych wraz ze zdalnym sterowaniem oraz Stimuplex Pen do przezskórnej identyfikacji nerwów Dane techniczne Stimuplex HNS 12 Zakres impuls: ustawiany w zakresie: 0,00 5,00 ma lub 0,00 1,00 ma Cz stotliwoêç impulsu: ustawiane 1 Hz lub 2 Hz SzerokoÊç impulsu: 0,05 ms (opcja) 0,1 ms, 0,3ms, 0,5 ms (opcja) 1,00 ms Bateria: 9 volt, type 6LR-61 lub 6 F 22 Kabel do elektrod: do àczony Kontrola baterii: na ekranie Dane techniczne wyzwalacza do zdalnego sterowania Mocowanie: w d oni, mocowanie na 2 palce SterylnoÊç: umiejscowiony pod sterylnà r kawiczkà Regulacja: klawiszami + i - Po àczenie: przez kabel sterujàcy po àczony z wtyczkà na Êciance neurostymulatora Obudowa : plastikowa Rozmiary: 11,4 x 7,2 x 3,3 cm Zdalne sterowanie - opcja Stimuplex Pen elektroda do stymulacji przezskórnej - opcja Nr katalogowy Produkt Stimuplex HNS 12 wraz z kablami do elektrod dla wszystkich typów igie B.BRAUN do stymulacji Kable do elektrod do Stimuplex HNS 12 d ugoêç 125 cm Stimuplex Pen elektroda do przezskórnej identyfikacji nerwów B Wyzwalacz zdalngo sterowania stymulatora dla sterylnej obs ugi jednà r kà B Uchwyt na palce wyzwalacza zdalngo sterowania Pokr t o do sterylnej obs ugi 26

28 Regionalna anestezja Stimuplex A / Stimuplex D ig y do znieczuleƒ splotów Stimuplex - ig y do techniki single shot przy u yciu neurostymulatora Stimuplex A w pe ni izolowana ig a a do szlifu z krótkim szlifem doskonale g adko przedostaje si przez warstwy tkanek atwo identyfikuje przestrzeƒ oko onerwowà przez wyraêny klik redukuje ryzyko uszkodzenia nerwu, ergonomiczny uchwyt ig y pozwala precyzyjnie kierowaç ig à podczas punkcji, w praktyce sprawdzona d ugoêç kabla elektrycznego i drenu do infuzji zapewnia koniecznà odleg oêç mi dzy powierzchnià sterylnà a niesterylnà pozwala na pobieranie i podawanie leków przy u yciu techniki nieruchomej ig y ig a po àczona na sta e z kablem elektrycznym i drenem do infuzji specjalne gniazdo zabezpieczajàce przed przypadkowym u yciem Stimuplex D w pe ni izolowana ig a a do szlifu nietnàcy atraumatyczny czubek ig y specjalna izolacja ig y jednorodna i g adka powierzchnia izolacji od uchwytu po czubek (ods oni ty tylko czubek ig y) agodna punkcja z doskona à wyczuwanà odpowiedzià szeroki wybór typów i rozmiarów zapewnia praktycznie wszystkie potrzeby anestezji splotów wybór szlifu o Êci ciu 15 czy 30 w zale noêci od w asnych przyzwyczajeƒ co do si y wk ucia i charakterystyki przechodzenia przez tkanki idealna elektroda na czubku ig y koncentruje ca y bodziec elektryczny na bardzo ma ym fragmencie ig y zapewnia precyzyjnà lokalizacj splotu przy najni szej granicznej wartoêci pràdu 27

29 Regionalna anestezja Stimuplex A / Stimuplex D ig y do znieczuleƒ splotów Stimuplex - ig y do techniki single shot przy u yciu neurostymulatora Rozmiar ig y Jednostka Nr katalogowy Kod G cale mm mm handlowa (szt.) Stimuplex A, ig a ze szlifem A " 0, A " 0, A " 0, A " 0, A " 0, A " 0, Stimuplex D, ig a ze szlifem N D25/ /3 " 0, N D25/ /8 " 0, N D26/ /2 " 0, N D26/ /4 " 0, N D27/ " 0, N D27/ /8 " 0, N D27/ /4 " 0, N D29/ " 0, Stimuplex D, ig a ze szlifem N D17/ /2 " 0, N D17/ " 0, N D17/ /8 " 0,

30 Regionalna anestezja Contiplex A / Contiplex D Ig y i zestawy cewników dla ciàg ego znieczulenia splotów Zestaw Contiplex A kaniula Contiplex A ze szlifem 30 Cewnik Contiplex przezroczysty wykonany z poliamidu z czytelnymi niebieskimi oznaczeniami d ugoêci Omnifix trzycz Êciowa strzykawka z koƒcówkà lock, 5 ml Perifix àcznik do cewnika Contiplex D zestaw kaniula Contiplex D ze szlifem 15 /30 Contiplex cewnik przezroczysty wykonany z poliamidu z czytelnymi niebieskimi oznaczeniami Omnifix trzycz Êciowa strzykawka lock, 5 ml filtr Perifix 0,2 μm system mocowania filtra Pin Pad Perifix àcznik cewnika Contiplex D G20 zestaw posiada dodatkowo mandryn druciany w cewniku Cewnik Contiplex Ig a Contiplex Jednostka Nr katalogowy mm szlif G cale mm mm handlowa (szt.) Zestaw Contiplex A ,45 x 0,85 x /4 " 1, ,45 x 0,85 x /8 " 1, Zestaw Contiplex D N 0,45 x 0,85 x /8 " 1, N 0,45 x 0,85 x /8 " 1, N 0,45 x 0,85 x /8 " 1, N 0,45 x 0,85 x /8 " 1, Zestaw Contiplex D G20 z filtrem Perifix i systemem mocowania filtra Perifix Pin Pad N 0,41 x 0,71 x /3 " 1, N 0,41 x 0,71 x /8 " 1,

31 Regionalna anestezja Plexufix - ig a do znieczuleƒ splotów nerwowych technikà single shot bez neurostymulatora Ig a punkcyjna Plexufix ig a z opatentowanym krótkim szlifem 45 zapobiegajàcym uszkodzeniu nerwów dren àczàcy - 0,75 x 1.85 x 300 mm - dla techniki nieruchomej ig y - przezroczysty - koƒcówka luer lock Ig a Jednostka Nr katalogowy G cale mm mm handlowa (szt.) Ig a punkcyjna Plexufix " 0, " 0, Drenik àczàcy dla Plexufix ,75 x 1,85 x 230 mm 30

32 Regionalna anestezja w pediatrii Perican Paed ig y do znieczuleƒ zewnàtrzoponowych ig y zewnàtrzoponowe ze szlifem Tuohy trzy ró ne rozmiary igie : dla noworodków, niemowlàt, starszych dzieci d ugoêç 50 mm ze znacznikami dlugoêci co 5 mm dla bezpieczeƒstwa i precyzji wprowadzenia ig y do przestrzeni zewnàtrzoponowej przezroczysty uchwyt dok adnie wype niajàcy ig mandryn ig a nie wycina tkanek, chroni przed ryzykiem guzów epidermoidalnych kolor uchwytu mandrynu odpowiadajàcy kodowi rozmiarów Rozmiar Jednostka Nr katalogowy Kod kolorów G cale mm mm Mandryn Skrzyde ka handlowa (szt.) ró owy 18 2" 1,3 50 plastikowy ó ty 20 2" 0,9 50 metalowy czarny 22 2" 0,73 50 metalowy 25 Epican Paed ig y do znieczuleƒ zewnàtrzoponowych z dost pu krzy owego o szlifie 32 d ugoêci 50 mm, 35 mm i 30 mm ze znacznikami d ugoêci co 5 mm celem bezpiecznego i dok adnego przeprowadzenia znieczulenia trzy ró ne rozmiary igie : dla noworodków, niemowlàt i starszych dzieci przezroczysty uchwyt dok adnie wype niajàcy ig mandryn ig a nie wycina tkanek, chroni przed ryzykiem guzów epidermoidalnych uchwyt mandrynu w kolorze odpowiadajàcym kodowi rozmiarów Rozmiar Jednostka Nr katalogowy Kod kolorów G cale mm mm Mandryn Skrzyde ka handlowa (szt.) ó ty 20 2" 0,9 50 metalowy czarny /8 " 0,73 35 metalowy pomaraƒczowy /4 " 0,53 30 metalowy 25 31

33 Regionalna anestezja w pediatrii Perifix Paed zestawy do znieczuleƒ zewnàtrzoponowych z filtrem dla dzieci Perifix mi kki cewnik wykonany z poliamidu z otworem na koƒcu cewnika specjalne znaczniki d ugoêci od 20 mm do 200 mm tuleja na cewniku, u atwiajàca wprowadzenie cewnika do ig y Tuohy Perifix àcznik do cewnika Perican ig a zewnàtrzoponowa ze szlifem Tuohy i plastikowym/metalowym mandrynem Perifix Paed przezroczysty uchwyt ig y ze skrzyde kami znaczniki na igle co 0,5 cm uchwyt mandrynu odpowiadajàcy kolorem kodowi rozmiarów Perifix EF p aski filtr zewnàtrzoponowy 0,2 μm, obj toêç wype nienia 0,45 ml odporny na ciênienie do 7 bar Perifix L. O. R. Strzykawka do metody spadku oporów, 10 ml, koƒcówka luer Omnifix strzykawka luer lock, 2 ml Percian Perifix Mi kki cewnik Strzykawki Nr katalogowy G18 x 2" 1,3 x 50 mm rózowy G20 x 2" 0,9 x 50 mm ó ty G20 x 38" 0,85 x 960 mm z otworem na koƒcu cewnika G24 x 29" 0,6 x 750 mm z otworem na koƒcu cewnika Perifix filtr zewnàtrzoponowy Omnifix lock 2 ml Perifix L.O.R. 10 ml, luer System mocowania filtra Perifix Pin Pad àcznik do cewnika Jednostka handlowa (szt.) Perifix zestawy pediatryczne z filtrem

34 Regionalna anestezja w pediatrii Atraucan Paed specjalna atraumatyczna ig a do znieczuleƒ podpaj czynówkowych dwup aszczyznowy atraumatyczny szlif ergonomiczny uchwyt przezroczysty uchwyt pozwalajàcy na natychmiastowà identyfikacj wyp ywu p ynu rdzeniowo-mózgowego uchwyt mandrynu w kolorze odpowiadajàcym kodowi rozmiarów Rozmiar Jednostka Nr katalogowy Kod kolorów G cale mm mm handlowa (szt.) bràzowy 26 1" 0, bràzowy 26 2" 0, Pencan Paed ig a do znieczuleƒ podpaj czynówkowych ze szlifem Pencil Point igla Pencil Point z otworem bocznym atwo wyczuwalne przejêcie ig y przez opon twardà przezroczysty uchwyt uchwyt mandrynu w kolorze odpowiadajàcym kodowi rozmiarów Rozmiar Jednostka Nr katalogowy Kod kolorów G cale mm mm handlowa (szt.) pomaraƒczowy 25 1" 0, pomaraƒczowy 25 2" 0, szary 27 1" 0, szary 27 2" 0,

35 Przezskórna nefrostomia Nephrofix /Nephrofix Certo zestawy do przezskórnej nefrostomii Certon cewnik wykonany z poliuretanu, d ugoêç 40 cm kolorowe znaczniki d ugoêci otwory boczne, zaokràglony koniec, kontrastuje pod RTG prowadnica druciana Nephrofix : nierdzewna chromowo niklowa stal mo liwoêç zmieniania twardoêci koƒcówki (ruchomy mandryn prowadnicy) znaczniki d ugoêci Nephrofix Certo (prowadnica Lunderquist): prowadnica Certoguide J3 nierdzewna chromowo niklowa stal elastyczna koƒcówka, sztywny odcinek (300 mm), mi kki ostatni odcinek trzycz Êciowa ig a punkcyjna z regulowanà g bokoêcià wk ucia Omnifix trzycz Êciowa strzykawka 10 ml z koƒcówkà lock rozszerzad a kontrastujàce w promieniach RTG, rozrywalna koszulka ostatniego rozszerzad a miarka, skalpel Cutfix rozmiar E11 Nr katalogowy Rozmiar Cewnik Ig a punkcyjna Prowadnica Rozszerzad a Jednostka Ch. ø mm mm mm handlowa (szt.) Nephrofix podstawowe zestawy z ig à punkcyjnà wykorzystujàcy zasad Braünuele ,2 1,5 x 220 0,9 x ,8 1,5 x 220 0,9 x ,6 1,5 x 220 0,9 x Nephrofix Certo podstawowe zestawy z prowadnicà Certoguide (typ Lunderquist) ,8 1,3 x 220 0,9 x ,8 1,3 x 220 0,9 x ,6 1,3 x 220 0,9 x Nephrofix / Nephrofix Certo zestawy wymienne: cewnik, prowadnica druciana, rozszerzad o z rozrywalnà koszulkà ,8 0,9 x ,8 0,9 x

36 Przezskórna nefrostomia Nephrofix Certo zestaw do przezskórnej nefrostomii z cewnikiem balonowym cewnik balonowy wykonany z silikonu, d ugoêç 40 cm (bez àcznika) pojemnoêç balonu 5 ml kolorowe oznakowania rozmiarów, koniec cewnika zaokràglony otwarty dwa otwory boczne przed, jeden za balonem prowadnica Certoguide J3 nierdzewna chromowo niklowa stal elastyczna koƒcówka, nast pnie sztywny odcinek (300 mm), mi kki ostatni odcinek trzycz Êciowa ig a punkcyjna z regulowanà g bokoêcià wk ucia Omnifix trzycz Êciowa strzykawka 10 ml, z koƒcówkà lock rozszerzad a kontrastujàce w promieniach RTG, rozrywalna koszulka (tylko dla rozszerzad a Fr. 14) miarka, skalpel Cutfix rozmiar E11 Nr katalogowy Rozmiar Cewnik Ig a punkcyjna Prowadnica Rozszerzad a Jednostka Ch. ø mm mm mm handlowa (szt.) Nephrofix Certo zestaw podstawowy z cewnikiem balonowym ,0 1,3 x 220 0,9 x Nephrofix zestaw wymienny z cewnikiem balonowym, prowadnicà drucianà, rozszerzad em z rozrywalnà koszulkà ,0 0,9 x

37 Cewniki urologiczne Urecath zestawy cewników moczowodowych zak adanych przezcewkowo i Êródoperacyjnie Certon cewnik wykonany z poliuretanu kolorowe znaczniki d ugoêci boczne otwory zawini ty koniec nerkowy (Ø 2 cm) ca y kontrastuje w promieniach RTG prowadnica druciana, pokryta plastikiem zacisk mocujàcy cewnik na prowadnicy, uszczelniacz do cystoskopu, tuleja pozycjonujàca (popychacz) karta cewnika Nr Kod Rozmiar Cewnik D ugoêç prostego Ârednica p tli Prowadnica Jednostka katalogowy kolorów Ch. ø mm odcinka cewnika cm p cherzowej ø cm mm handlowa (szt.) Zestawy cewników zak adanych przezcewkowo, do ESWL i dla dzieci, z koƒcówkà Tiemmana i nicià do usuwania cewnika ó ty 5 1,7 15,0 2 0,6 x ó ty 5 1,7 20,0 2 0,6 x ó ty 5 1,7 25,0 2 0,6 x ó ty 5 1,7 27,5 2 0,6 x ó ty 5 1,7 30,0 2 0,6 x Zestawy cewników zak adanych przezcewkowo, z koƒcówkà Tiemmana, cz Êç p cherzowa cewnika otwarta zielony 6 2,1 10,0 2 1,1 x zielony 6 2,1 20,0 4 1,1 x zielony 6 2,1 25,0 4 1,1 x zielony 6 2,1 27,5 4 1,1 x zielony 6 2,1 30,0 4 1,1 x czerwony 7,5 2,5 20,0 4 1,1 x czerwony 7,5 2,5 25,0 4 1,1 x czerwony 7,5 2,5 27,5 4 1,1 x czerwony 7,5 2,5 30,0 4 1,1 x niebieski 9 2,9 25,0 4 1,1 x Zestawy cewników zak adanych przezcewkowo, z koƒcówkà okràg à, cz Êç p cherzowa cewnika otwarta czerwony 7,5 2,5 20,0 4 1,1 x czerwony 7,5 2,5 25,0 4 1,1 x czerwony 7,5 2,5 27,5 4 1,1 x Zestawy cewników zak adane Êródoperacyjnie, z zaokràglonà koƒcówkà, koƒcówka p cherzowa zamkni ta czerwony 7,5 2,5 20,0 4 1,1 x czerwony 7,5 2,5 25,0 4 1,1 x czerwony 7,5 2,5 27,5 4 1,1 x Zestaw cewników do zak adania przezcewkowo, wykorzystujàcy technik Selingera z obydwoma koƒcami otwartymi. Prowadnica wykonana ze stali nierdzewnej pokryta teflonem, z elastycznym koƒcem, jeden koniec prosty, drugi w kszta cie J zielony 6 2,1 25,0 2 0,9 x zielony 6 2,1 27,5 2 0,9 x czerwony 7,5 2,5 25,0 2 0,9 x czerwony 7,5 2,5 27,5 2 0,9 x

38 Cewniki urologiczne Urecath zestaw cewników do drena u nerki przez moczowód Certon cewnik wykonany z poliuretanu d ugoêç 70 cm kolorowe znaczniki d ugoêci otwory boczne powy ej 20 cm zawini ta cz Êç nerkowa (Ø 2 cm) kontrastuje w promieniach RTG ca à powierzchnià stalowa prowadnica pokryta warstwà plastiku zacisk mocujàcy cewnik na prowadnicy, uszczelniacz do cystoskopu karta cewnika Nr katalogowy Rozmiar Cewnik Prowadnica Jednostka Ch. ø mm mm handlowa (szt.) ,0 1,1 x ,5 2,3 1,1 x ,9 1,1 x Cewniki moczowodowe zestaw cewników do drena u nerki przez moczowód Certon cewnik wykonany z poliuretanu d ugoêç 70 cm kolorowe znaczniki d ugoêci otwory boczne powy ej 4 cm prosty koniec od strony nerki kontrastuje w promieniach RTG stalowa prowadnica pokryta warstwà plastiku zacisk mocujàcy cewnik na prowadnicy, uszczelniacz do cystoskopu karta cewnika Nr katalogowy Rozmiar Cewnik Prowadnica Jednostka Ch. ø mm mm handlowa (szt.) ,0 1,1 x ,5 2,3 1,1 x ,9 1,1 x ,3 1,1 x

39 Nad onowy drena p cherza moczowego Cystofix zestawy do nad onowego drena u p cherza moczowego Cystofix zestaw podstawowy Certon cewnik wykonany z poliuretanu, d ugoêç 65 cm zacisk Êlizgowy kolorowe znaczniki d ugoêci, boczne otwory zawini ty i otwarty koniec (Ø 4 cm) usuwalna rozrywalna metalowa kaniula p ytka mocujàca cewnik do skóry (tylko dla cewników Ch. 10) worek na mocz 1,5 l Cystofix Paed zestaw dla pediatrii Certon cewnik wykonany z poliuretanu, d ugoêç 50 cm zacisk Êlizgowy kolorowe znaczniki d ugoêci, boczne otwory zawini ty i otwarty koniec (Ø 2 cm) usuwalna rozrywalna metalowa kaniula z pierêcieniem dystansowym dla kontroli g bokoêci wk ucia p ytka mocujàca, worek na mocz 1,5 l Cystofix Minipaed zestaw dla neonatologii Certon cewnik wykonany z poliuretanu, d ugoêç 50 cm zacisk Êlizgowy kolorowe znaczniki d ugoêci, boczne otwory zawini ty i otwart koniec (Ø 2 cm) àcznik lock Splittocan rozrywalna kaniula, rozmiar 3 (2.35 x 50 mm) mandryn cewnika àcznik koƒcowka lock/koƒcówka lejkowa Nr katalogowy Rozmiar Cewnik D ugoêç ig y Prowadnica P ytka Jednostka Ch. ø mm cm mm mocujàca handlowa (szt.) Cystofix zestaw podstawowy , , , Cystofix zestaw podstawowy z workiem 2,0 l, z zastawkà antyrefluksowà i kranikiem odp ywowym , , , Cystofix zestaw wymienny z cewnikiem, prowadnicà i p ytkà mocujàcà (tylko dla cewnika Ch.10) ,9 1,1 x ,8 1,1 x Cystofix Paed podstawowy zestaw pediatryczny , Cystofix Minipaed podstawowy zestaw dla neonatologii ,

40 Âródoperacyjny i pooperacyjny drena p cherza moczowego Cystofix TUR Zestaw do Êródoperacyjnego i pooperacyjnego drena u lub p ukania p cherza moczowego podczas przezcewkowej elektroresekcji Elementy zestawu: usuwalna rozrywalna kaniula Certon - cewnik - wykonany z poliuretanu - zacisk Êlizgowy - kolorowe znaczniki d ugoêci - du a iloêç otworów bocznych - otwarty zawini ty koniec (Ø 4 cm) Cystofix TUR Nr katalogowy : Ârednica cewnika: 15 Ch, (Ø mm) 4,8 mm, D ugoêç ig y: 12 cm 39

41 Pomiar diurezy i system drena u Ureofix 500 / Ureofix 500 plus zamkni ty system pomiaru diurezy z wymiennym workiem z odp ywem lub bez odp ywu samouszczelniajàcy port do pobierania próbek dren àczàcy, 120 cm, z zaciskiem Êlizgowym komora Pasteura z kroplomierzem, zastawka antyrefluksowa (tylko Ureofix 500 plus) komora pomiarowa komora dok adnego pomiaru do 50 ml, ca kowita pojemnoêç 500 ml odpowietrznik z filtrem hydrofobowym i bakteryjnym system przelewowy specjalny system równoczesnego odp ywu ze wszystkich 4 komór elastyczne taêmy mocujàce, sterylne Nr katalogowy Produkt Jednostka handlowa (szt.) Ureofix z wymiennym workiem 1,5 l z wymiennym workiem 1,5 l, z zastawkà antyrefluksowà i odp ywem 10 Ureofix 500 plus z zastawkà antyrefluksowà z workiem wymiennym 1,5 l z workiem 1,5 l, z odp ywem i zastawkà antyrefluksowà 10 Wymienny worek dla Ureofix 500 / 500 plus ,5 l, sterylny ,5 l, sterylny 100 Worek z odp ywem i zastawkà antyrefluksowà dla Ureofix 500 / 500 plus ,5, sterylny

W tym rozdziale, wyró nionym danym kolorem, znajdujà si nast pujàce produkty:

W tym rozdziale, wyró nionym danym kolorem, znajdujà si nast pujàce produkty: Spis treêci W tym rozdziale, wyró nionym danym kolorem, znajdujà si nast pujàce produkty: Amperomierze c gowe............................ 948 Cyrkle........................................... 827 Dalmierze........................................

Bardziej szczegółowo

MONTA OKIEN. Wyciàg z programu sprzeda y Würth Polska

MONTA OKIEN. Wyciàg z programu sprzeda y Würth Polska MONTA OKIEN Wyciàg z programu sprzeda y Würth Polska Kołki nylonowe W-UR W-UR NOWOÂå W-UR F HIT TOP JAKOÂå W-UR F 8 W-UR F M6, W-UR F M8 Nr Aprobaty: ETA-08/0190 MOCOWANIE MECHANICZNE Kołki nylonowe W-UR

Bardziej szczegółowo

7 Narz dzia. Szczypce do rur, narz dzia instalatorskie 7/28. Przyrzàd do frezowania gniazd kranów. Zestaw poziomic do zaworów kàtowych ROCHECK

7 Narz dzia. Szczypce do rur, narz dzia instalatorskie 7/28. Przyrzàd do frezowania gniazd kranów. Zestaw poziomic do zaworów kàtowych ROCHECK Szczypce do rur, narz dzia instalatorskie Przyrzàd do frezowania gniazd kranów Wykonanie: Cylindryczny element ustalajàcy, gwintowany, stopniowany, pasuje do wszystkich armatur znajdujàcych si na rynku.

Bardziej szczegółowo

Przep ywowe ogrzewacze wody

Przep ywowe ogrzewacze wody s Przep ywowe 0 Siemens. The future moving in. Ekonomia ciep ej wody. SpecjalnoÊç marki Siemens. Systemy dostarczania ciep ej wody. Postaw na wygod i oszcz dnoêç. WÊród wielu sposobów ogrzewania wody przep

Bardziej szczegółowo

AS 66 sprawdzone sterylizatory szpitalne

AS 66 sprawdzone sterylizatory szpitalne AS 66 sprawdzone sterylizatory szpitalne Sterylizatory parowe serii AS 66 produkowane przez firm SMS zosta y zaprojektowane zgodnie z obowiàzujàcymi normami polskimi i europejskimi do pracy w oparciu o

Bardziej szczegółowo

Âwiatowy lider w technologii urzàdzeƒ kucharskich

Âwiatowy lider w technologii urzàdzeƒ kucharskich Âwiatowy lider w technologii urzàdzeƒ kucharskich Wraz ze skonstruowaniem w 1976 roku pierwszego pieca konwekcyjno-parowego, RATIONAL ju raz radykalnie zmieni oblicze profesjonalnych kuchni. Na ca ym Êwiecie

Bardziej szczegółowo

pralek automatycznych serii Instrukcja obs ugi washing machine User instructions AI 1040

pralek automatycznych serii Instrukcja obs ugi washing machine User instructions AI 1040 PL EN pralek automatycznych serii washing machine AI 1040 Instrukcja obs ugi User instructions Spis treêci Strona Wst p 4 Ogólne uwagi dotyczàce dostawy 5 Uwagi dotyczàce bezpieczeƒstwa 5 Szybki start

Bardziej szczegółowo

STERN WEBER POLSKA. Support Saratoga D-Tec Zeiss Stern Kredyt. przeglàd produktów

STERN WEBER POLSKA. Support Saratoga D-Tec Zeiss Stern Kredyt. przeglàd produktów STERN WEBER POLSKA Support Saratoga D-Tec Zeiss Stern Kredyt przeglàd produktów marzec 2012 DLACZEGO STOMATOLODZY W POLSCE NAJCZ ÂCIEJ WYBIERAJÅ NASZE UNITY? NOWOCZESNA FABRYKA UNITÓW STERN WEBER, ANTHOS

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 ILOŚĆ OP. PRODUKT ROZMIAR RODZAJ OP. PAKIET 1

ZAŁĄCZNIK NR 1 ILOŚĆ OP. PRODUKT ROZMIAR RODZAJ OP. PAKIET 1 Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o., -86 Kraków, os. Złotej Jesieni Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia tel. (0) 64-68-0, 09, fax (0) 64-68-7, 90 ZAŁĄCZNIK NR PRODUKT

Bardziej szczegółowo

sierpieƒ 2005 Katalog skrócony 2004 wersja Technika nap dowa Katalog skrócony

sierpieƒ 2005 Katalog skrócony 2004 wersja Technika nap dowa Katalog skrócony Katalog skrócony 2004 wersja sierpieƒ 2005 Technika nap dowa Katalog skrócony Dobór przemienników Napi cie zasilania Napi cie zasilania Legenda: G110 Sinamics G 110 MM420 Micromaster 420 MM430 Micromaster

Bardziej szczegółowo

Szanowni Paƒstwo, uwa amy, e dokonaliêcie znakomitego wyboru.

Szanowni Paƒstwo, uwa amy, e dokonaliêcie znakomitego wyboru. Szanowni Paƒstwo, uwa amy, e dokonaliêcie znakomitego wyboru. Alfa Romeo 147 jest nowoczesnym, wygodnym samochodem gwarantujàcym w czasie jazdy pe ny komfort i zapewniajàcym ca kowite bezpieczeƒstwo. Instrukcja

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWA INSTRUKCJA OBS UGI POLSKA. Cyfrowy aparat fotograficzny IR-500

PODSTAWOWA INSTRUKCJA OBS UGI POLSKA. Cyfrowy aparat fotograficzny IR-500 PODSTAWOWA INSTRUKCJA OBS UGI POLSKA Cyfrowy aparat fotograficzny IR-500 Dla klientów w Ameryce Pó nocnej i Po udniowej Dla klientów w USA Deklaracja zgodnoêci Product Name Numer modelu Nazwa handlowa

Bardziej szczegółowo

METAL DREWNO WARSZTAT. Katalog maszynowy

METAL DREWNO WARSZTAT. Katalog maszynowy WARSZTAT DREWNO METAL Katalog maszynowy MASZYNY I URZĄDZENIA WARSZTATOWE MARKI LUNA Do Państwa dyspozycji oddajemy katalog wysokiej jakości maszyn do obróbki drewna i metalu oraz urządzeń warsztatowych

Bardziej szczegółowo

Seria Warrington, Cheshire WA2 8TS Tel.: +44(0)845-8509280 Faks: +44(0)845-8509281

Seria Warrington, Cheshire WA2 8TS Tel.: +44(0)845-8509280 Faks: +44(0)845-8509281 Crown Centrala na Europ Moosacher Strasse 52 80809 Monachium Niemcy Tel.: +49(0)89-93002-0 Faks: +49(0)89-93002-133 Oddzia y w Niemczech: Hamburg Berlin Kolonia Dortmund Frankfurt Stuttgart Norymberga

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs ugi T425. Przed przystàpieniem do pracy maszynà prosimy dok adnie i ze zrozumieniem zapoznaç si z treêcià niniejszej instrukcji.

Instrukcja obs ugi T425. Przed przystàpieniem do pracy maszynà prosimy dok adnie i ze zrozumieniem zapoznaç si z treêcià niniejszej instrukcji. Instrukcja obs ugi T425 Przed przystàpieniem do pracy maszynà prosimy dok adnie i ze zrozumieniem zapoznaç si z treêcià niniejszej instrukcji. Polish ZNACZENIE SYMBOLI Oznakowanie maszyny: OSTRZE ENIE

Bardziej szczegółowo

Szanowni Paƒstwo, Oddajemy w Paƒstwa r ce nowy katalog Hendi na rok 2009.

Szanowni Paƒstwo, Oddajemy w Paƒstwa r ce nowy katalog Hendi na rok 2009. Hendi 2009 Szanowni Paƒstwo, Oddajemy w Paƒstwa r ce nowy katalog Hendi na rok 2009. W nowym katalogu znalaz o si ponad 2 000 profesjonalnych produktów, niezb dnych do wyposa enia ka dego punktu gastronomicznego.

Bardziej szczegółowo

WIM NR3/7/04 26/11/2004 00:53 Page I 3(7)2004 MAGAZYN BEZP ATNY ROK II ISSN 1731-5823. Post py technik operacyjnych

WIM NR3/7/04 26/11/2004 00:53 Page I 3(7)2004 MAGAZYN BEZP ATNY ROK II ISSN 1731-5823. Post py technik operacyjnych WIM NR3/7/04 26/11/2004 00:53 Page I 3(7)2004 MAGAZYN BEZP ATNY ROK II ISSN 1731-5823 Post py technik operacyjnych WIM NR3/7/04 26/11/2004 00:53 Page II S P I S T R E Â C I SZANOWNI PA STWO! PREZENTACJE

Bardziej szczegółowo

Seria 3000 Instrukcja instalacji

Seria 3000 Instrukcja instalacji Seria 000 Instrukcja instalacji Modele 00 oraz 500 Egzemplarz dla u ytkownika Jednostki sterujàce GRAFIK Eye serii 000 zasilajà oraz sterujà jasno- Êcià dwóch, trzech, czterech lub szeêciu stref oêwietlenia.

Bardziej szczegółowo

NEW HOLLAND BB9OOO BB9O5O BB9O6O BB9O7O BB9O8O

NEW HOLLAND BB9OOO BB9O5O BB9O6O BB9O7O BB9O8O NEW HOLLAND BB9OOO BB9O5O BB9O6O BB9O7O BB9O8O 4 8 10 14 19 WYSOKA WYDAJNOÂå, ZNAKOMITE REZULTATY SKUTECZNE I PRECYZYJNE CI CIE KOMFORT I WYGODA NIEZAWODNOÂå I JAKOÂå DANE TECHNICZNE SPRAWDZONE ROZWIÑZANIA

Bardziej szczegółowo

NEW HOLLAND T7OOO Auto Command T7O3O T7O4O T7O5O T7O6O T7O7O

NEW HOLLAND T7OOO Auto Command T7O3O T7O4O T7O5O T7O6O T7O7O NEW HOLLAND T7OOO Auto Command T7O3O T7O4O T7O5O T7O6O T7O7O 2 3 WED UG POMYS U U YTKOWNIKÓW. ZBUDOWANY PRZEZ NEW HOLLAND ATWOÂå OBS UGI Skrzynia biegów Auto Command skonstruowana jest w ca oêci dla uproszczenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs ugi KUCHNIA Z PIEKARNIKIEM C312SP4U/HA C312SP6U/HA C34SP4U/HA C35SP6U/HA. Polski, 1. English, 1714

Instrukcja obs ugi KUCHNIA Z PIEKARNIKIEM C312SP4U/HA C312SP6U/HA C34SP4U/HA C35SP6U/HA. Polski, 1. English, 1714 Instrukcja obs ugi KUCHNIA Z PIEKARNIKIEM PL Polski, GB English, 7 Instalacja 2-6 Ustawienie i poziomowanie kuchni Pod àczenie do instalacji elektrycznej. Pod àczenie gazu do kuchni Dostosowanie kuchni

Bardziej szczegółowo

Spis treêci. www.whatman.com. Odpowietrzanie i wentylacja. Filtracja laboratoryjna. Zabezpieczenia laboratoryjne. Membrany filtracyjne

Spis treêci. www.whatman.com. Odpowietrzanie i wentylacja. Filtracja laboratoryjna. Zabezpieczenia laboratoryjne. Membrany filtracyjne Spis treêci Filtracja laboratoryjna Filtry z mikrow ókien szklanych 3-5 Sàczki celulozowe (jakoêciowe i iloêciowe) 6-10 Gilzy ekstrakcyjne 11 Odpowietrzanie i wentylacja Korki BugStopper TM oraz BugStopper

Bardziej szczegółowo

W SERIES CONDIZIONATORE ACQUA/ARIA WATER/AIR AIR CONDITIONER E AU-A IR C LIMATISEUR KLIMAGERÄT MIT WASSERLUFT-SYSTEM WATER/LUCHT AIRCONDITIONER

W SERIES CONDIZIONATORE ACQUA/ARIA WATER/AIR AIR CONDITIONER E AU-A IR C LIMATISEUR KLIMAGERÄT MIT WASSERLUFT-SYSTEM WATER/LUCHT AIRCONDITIONER W SERIES CONDIZIONATORE ACQUA/ARIA WATER/AIR AIR CONDITIONER C LIMATISEUR E AU-A IR KLIMAGERÄT MIT WASSERLUFT-SYSTEM WATER/LUCHT AIRCONDITIONER CLIMATIZADOR AGUA/AIRE AR CONDICIONADO ÁGUA/AR πª π π ƒ À/

Bardziej szczegółowo

Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C. Instrukcja obs ugi 29.32.20-53.10

Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C. Instrukcja obs ugi 29.32.20-53.10 Instrukcja obs ugi Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C 29.32.20-53.10 Przed przystàpieniem do pracy maszynà prosimy dok adnie i ze zrozumieniem zapoznaç si z treêcià niniejszej instrukcji.

Bardziej szczegółowo

Avensis. Instrukcja obs ugi

Avensis. Instrukcja obs ugi Avensis Instrukcja obs ugi S owo wst pne Witamy w stale powi kszajàcym si gronie u ytkowników samochodów Toyota, którzy z pe nà ÊwiadomoÊcià korzyêci wybrali t mark. JesteÊmy dumni z nowoczesnej konstrukcji

Bardziej szczegółowo

Control 144N/145N. Sterowanie do przemys owych bram segmentowych FULL-SERVICE OPERATOR SYSTEMS FOR GARAGE DOORS OPERATOR SYSTEMS FOR SECTIONAL DOORS

Control 144N/145N. Sterowanie do przemys owych bram segmentowych FULL-SERVICE OPERATOR SYSTEMS FOR GARAGE DOORS OPERATOR SYSTEMS FOR SECTIONAL DOORS Control 144N/145N Sterowanie do przemys owych bram segmentowych PL FULL-SERVICE OPERATOR SYSTEMS FOR GARAGE DOORS OPERATOR SYSTEMS FOR SECTIONAL DOORS OPERATOR SYSTEMS FOR SLIDING GATES OPERATOR SYSTEMS

Bardziej szczegółowo

M U L T I P L A INSTRUKCJA OBS UGI AC 230/24V - TRANSFORMER COD. 80180000 ELEKTRONICZNY PROGRAMATOR. MULTIPLA AC Manuale_PL.doc - BOZZA 26/4/07 1

M U L T I P L A INSTRUKCJA OBS UGI AC 230/24V - TRANSFORMER COD. 80180000 ELEKTRONICZNY PROGRAMATOR. MULTIPLA AC Manuale_PL.doc - BOZZA 26/4/07 1 M U L T I P L A AC 230/24V - TRANSFORMER COD. 80180000 ELEKTRONICZNY PROGRAMATOR PL INSTRUKCJA OBS UGI MULTIPLA AC Manuale_PL.doc - BOZZA 26/4/07 1 SPIS TREÂCI 1 Wst p 2 Instalacja 3 Stosowanie sterownika

Bardziej szczegółowo