Dost p naczyniowy Regionalna anestezja Urologia i drena

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dost p naczyniowy Regionalna anestezja Urologia i drena"

Transkrypt

1 Katalog produktów medycznych cz. 2 Dost p naczyniowy Regionalna anestezja Urologia i drena

2 Produkty medyczne cz. 2 Spis treêci 1 Dost p do y Kaniula do y obwodowych z portem Vasofix Braunuele 3 obwodowych Vasofix Certo 4 Vasofix Safety 5 Kaniula do y obwodowych bez skrzyde ek mocujàcych Introcan 6 i ze skrzyde kami mocujàcymi Introcan-W 6 Motylek anestezjologiczny Venofix 7 Cewniki do y JednoÊwiat owe zestawy cewników z kaniulà Cavafix 8 centralnych do wprowadzania cewników do y y g ównej Zestawy cewników dwuêwiat owych Cavafix Duo 9 z kaniulà do wprowadzania cewników do y y g ównej Zestawy cewników jednoêwiat owych Certofix Mono 10 Zestawy cewników wieloêwiat owych Certofix Duo/Trio 11 Certofix Quattro 12 Certofix Quinto 12 Zestawy cewników jednoêwiat owych dla pediatrii i neonatologii Certofix Mono Paed 13 Zestawy cewników wieloêwiat owych dla pediatrii Certofix Duo Paed 14 Certofix Trio Paed 14 Przewody i kable àczàce do EKG, uniwersalny acznik do monitorów EKG Certodyn 15 Zestawy do znieczuleƒ Zestawy z cewnikiem do ciàg ego znieczulenia Perifix zewnàtrzoponowych Ig y do znieczuleƒ Ze szlifem Quincke Spinocan 19 podpaj czynówkowych Ze szlifem Pencil Point Pencan 19 Ze szlifem atraumatycznym Atraucan 19 Zestaw do ciàg ego znieczulenia podpaj czynówkowego Spinocath 20 Produkty do pp i zo Zestaw do po aczonego znieczulenia Espocan znieczulenia (CSE) podpaj czynówkowego i zewnàtrzoponowego Produkty do znieczuleƒ Neurostymulator ze zdalnym sterowaniem Stimuplex DIG RC nerwów obwodowych Stimuplex HNS Ig y do neurostymulatora Stimuplex A/D Zestaw z cewnikiem do ciàg ego znieczulenia Contiplex A/D 29 Ig a do techniki single shot Plexufix 30 1

3 Produkty medyczne cz. 2 Spis treêci 2 Produkty dla Regionalnej Ig y do zewnàtrzoponowej anestezji/analgezji Perican Paed 31 Anestezji w Pediatrii Ig y do znieczuleƒ zo. z dojêcia krzy owego Epican Paed 31 Zestawy do zewnàtrzoponowej anestezji/analgezji Perifix Paed 32 Specjalne ig y atraumatyczne do znieczuleƒ podpaj czynówkowych Atraucan Paed 33 Ig y Pencil Point do znieczuleƒ podpaj czynówkowych Pencan Paed 33 Zestawy do nefrostomii Zestaw do nefrostomii przezskórnej Nephrofix 34 przezskórnej Nephrofix Certo Cewniki urologiczne Zestaw z cewnikiem moczowodowym Urecath 36 zak adany przezcewkowo i Êródoperacyjnie Zestaw z cewnikiem drenujàcym ca y Urecath 37 uk ad moczowy Cewniki moczowodowe 37 Zestawy do cystometrii Zestaw do nad onowego drena u Cystofix 38 p cherza moczowego Cystofix TUR 39 System drena u Zamkni ty system pomiaru diurezy Ureofix 500/500plus 40 i zbiórki moczu Cewniki do odsysania Standard 41 Ideal 42 Zestawy do biopsji Zestawy do biopsji cienkoig owej pod Sonocan 43 kontrolà USG Zestaw do przezskórnej biopsji wàtroby Hepafix 44 Zestawy do drena u ran System niskociênieniowego drena u ran Drainobag System wysokociênieniowego drena u ran Drainobag Drainobag Drainobag Dreny Redona 48 Zestawy do punkcji Zestaw do punkcji jamy op ucnej Pleurofix 49 jamy op ucnej Zestaw do drena u op ucnej i klatki piersiowej Pleuracan 50 Zestaw do diagnostycznego p ukania otrzewnej Peritofix 51 Zestaw do pobierania wydzieliny z tchawicy 52 àcznik z dwoma koƒcówkami sto kowymi 52 i otworem do przerywania ssania 2

4 Kaniule do y obwodowych Vasofix kaniula do y obwodowych z portem do dodatkowych wstrzykni ç plastikowa kaniula wykonana z FEP teflonu z czterema w pe ni wtopionymi paskami kontrastujàcymi w promieniach RTG cienkoêcienna, aby uzyskaç wi ksze przep ywy g adka powierzchnia specjalnie ukszta towana koƒcówka cz Êci teflonowej wspó grajàca ze szlifem ig y celem zminimalizowania otworu po wprowadzeniu kaniuli uchwyt zaprojektowany dla techniki punkcji jednà r kà elastyczne skrzyde ka mocujàce skoêna p aszczyzna skrzyde ek dla lepszej stabilizacji kaniuli w yle zatyczka z filtrem hydrofobowym, hamujàca wyp yw krwi koreczek luer lock koƒcówka lock Nr katalogowy Kolor Rozmiar Mandryn Jednostka G cale Êrednica d ugoêç mm handlowa (szt.) B pomaraƒczowy 14 2" 2, B szary 16 2" 1, B bia y /4" 1, B zielony /4" 1, B zielony/bia y /4" 1, B ró owy /4" 1, B niebieski 22 1" 0,

5 Kaniule do y obwodowyc Vasofix Certo kaniula do y obwodowych z portem do dodatkowych wstrzykni ç plastikowa kaniula wykonana z poliuretanu z czterema pasami kontrastujàcymi pod RTG - g adka powierzchnia - specjalny kszta t koƒca poliuretanowej kaniuli i ig y z tylnym szlifem celem atwego wprowadzenia kaniuli - cienkoêcienna konstrukcja kaniuli dla osiàgni cia wi kszych przep ywów - samozamykajàcy si port - elastyczne skrzyde ka mocujàce o skoênej p aszczyênie dla lepszej stabilizacji kaniuli w yle - uchwyt zaprojektowany dla techniki punkcji jednà r kà - zakoƒczenie Lock zatyczka z filtrem hydrofobowym, hamujàcà wyp yw krwi koreczek luer lock Nr katalogowy Kolor Rozmiar Mandryn Jednostka G cale Êrednica d ugoêç mm handlowa (szt.) pomaraƒczowy 14 2" 2, szary 16 2" 1, bia y /4" 1, zielony /4" 1, zielony/bia y /4" 1, ró owy /4" 1, ró owy/bia y 20 1" 1, niebieski 22 1" 0, ó ty 24 3/4" 0,7 19 brak 200 4

6 Kaniule do y obwodowych Vasofix Safety bezpieczna kaniula do y obwodowych z portem do dodatkowych wstrzykni ç plastikowa kaniula wykonana z poliuretanu z czterema pasami kontrastujàcymi pod RTG - g adka powierzchnia - specjalny kszta t koƒca poliuretanowej kaniuli i ig y z tylnym szlifem celem atwego wprowadzenia kaniuli - cienkoêcienna konstrukcja kaniuli dla osiàgni cia wi kszych przep ywów - samozamykajàcy si port - elastyczne skrzyde ka mocujàce o skoênej p aszczyênie dla lepszej stabilizacji kaniuli w yle - uchwyt zaprojektowany dla techniki punkcji jednà r kà - zakoƒczenie Lock zatyczka z filtrem hydrofobowym, hamujàcà wyp yw krwi koreczek luer lock Ig a kaniuli zaopatrzona w specjalny automatyczny zatrzask zabezpieczajàcy koniec ig y przed przypadkowym zak uciem personelu Nr katalogowy Kolor Rozmiar Mandryn Jednostka G cale Êrednica d ugoêç mm handlowa (szt.) S pomaraƒczowy 14 2" 2, S szary 16 2" 1, S bia y /4" 1, S zielony /4" 1, S zielony/bia y /4" 1, S ró owy /4" 1, S ró owy/bia y 20 1" 1, S niebieski 22 1" 0, S ó ty 24 3/4" 0,7 19 brak 200 5

7 Kaniule do y obwodowych Introcan /Introcan-W - kaniula do y obwodowych bez portu ze skrzyde kami lub bez plastikowa kaniula wykonana z FEP teflonu - cienkoêcienna o du ym przep ywie - cztery w pe ni wtopione pasy kontrastujàce w promieniach RTG - g adka powierzchnia koƒcówka cz Êci teflonowej specjalnie ukszta towana do szlifu ig y tak aby minimalizowaç otwór po wk uciu uchwyt zaprojektowany dla techniki punkcji jednà r kà wysoko przezroczysta komora, u atwia obserwacj wyp ywajàcej krwi membrana hydrofobowa zapobiegajàca wyp ywowi krwi zakoƒczenie lock Nr katalogowy Kolor Rozmiar Mandryn jednostka Introcan Introcan-W ze skzyde kami G cale Êrednica d ugoêç mm handlowa (szt.) B B pomaraƒczowy 14 2" 2, B B szary 16 2" 1, B B zielony /4" 1, B B zielony/bia y /4" 1, B B ró owy /4" 1, B B niebieski 22 1" 0, B B ó ty 24 3/4" 0,7 19 brak 200 6

8 Dost p do y obwodowych Venofix A motylek anestezjologiczny do y obwodowych zestaw do krótkotrwa ych injekcji, infuzji, transfuzji ig a punkcyjna wykonana ze stali chromowo-niklowej z silikonizowanym precyzyjnym szlifem skrzyde ka po àczone z uchwytem do wprowadzania ig y do y y skrzyde ka o odpowiednim kodzie kolorów odpowiadajàcym rozmiarowi odporny na zginanie, elastyczny przezroczysty drenik d ugoêç 30 cm zakoƒczenie drenika lock koreczek Lock Nr katalogowy Kolor Rozmiar Jednostka G Êrednica d ugoêç mm handlowa (szt.) be owy 19 1, zielony 21 0, niebieski 23 0, pomaraƒczowy 25 0, szary 27 0,

9 Cewniki do y centralnych Cavafix - Zestawy cewników jednoêwiat owych do y y g ównej zak adane przez kaniul cewnik wykonany z poliuretanu Certon - przezroczysty - 3 wtopione pasy kontrastujàce w promieniach RTG - znaczniki d ugoêci - rozmiar cewnika wyt oczony na obsadce - zabezpieczajàca os ona na cewnik - ogranicznik cewnika z koƒcówkà lock Braunüle kaniula wprowadzajàca cewnik Braunüle Cewnik Nr katalogowy Dost p do y y Kod G d ugoêç mm G zewn./wewn. d ugoêç cm Êrednica mm Cavafix MT z Braunüle MT y a szyjna ,5 x 0,9 32 Cavafix Certo MT z Braunüle MT y a szyjna ,8 x 1, ,1 x 1, ,1 x 1, ,4 x 2, y a podobojczykowa ,8 x 1, ,1 x 1, ,1 x 1, ,4 x 2, y a od okciowa ,1 x 1, ,4 x 2,1 70 Cavafix Certo ze Splittocan (rozdzieralna kaniula) i p ytkà mocujàcà y a szyjna ,1 x 1, ,1 x 1, y a podobojczykowa ,1 x 1, ,1 x 1, y a od okciowa ,1 x 1,7 70 Cavafix Certodyn z Braunüle MT z mo liwoêcià identyfikacji cewnika przy pomocy odczytu EKG y a szyjna ,1 x 1, ,1 x 1, y a podobojczykowa ,1 x 1, y a od okciowa ,1 x 1,7 70 Jedn. handlowa (szt.) 50 8

10 Cewniki do y centralnych Cavafix Duo zestawy cewników dwuêwiat owych do y y g ównej, zak adanych metodà przez kaniul z mo liwoêcià identyfikacji po o enia cewnika za pomocà odprowadzeƒ EKG cewnik wykonany z poliuretanu Certon matowy z mi kkà koƒcówkà, kontrastujàcy w promieniach RTG z bezpiecznym àcznikiem Safsite zakoƒczenia lock w kodach kolorów odpowiadajàcych rozmiarom ogranicznik cewnika zabezpieczajàca os ona na cewnik p ytka mocujàca kaniula wprowadzajàca Splittocan rozrywalna kaniula Splittocan mo e byç rozerwana i usuni ta po wprowadzeniu cewnika prowadnica z koƒcówkà J, przewodzàca sygna elektryczny kabelek àczàcy do pomiaru EKG skalpel rozmiar 11 kaniula Splittocan Cewnik Nr katalogowy Dost p do y y Kod G d ugoêç mm F Êrednica d ugoêç cm Kana y Jedn. handlowa zewn trzna G (szt.) Cavafix DUO cewnik dwuêwiat owy y a szyjna , / y a podobojczykowa , / y a od okciowa , /

11 Cewniki do y centralnych Certofix Mono Zestawy cewników jednoêwiat owych do cewnikowania y y g ównej zak adanych metodà Seldingera, z mo liwoêcià identyfikacji po o enia cewnika za pomocà odprowadzeƒ EKG Certofix z kabelkiem àczàcym do EKG cewnik wykonany z poliuretanu z mi kkim koƒcem - matowy ze znacznikami d ugoêci, widoczny w promieniach RTG - sta e i ruchome skrzyde ka mocujàce - przezroczysty dren z zaciskiem Êlizgowym do krótkotrwa ych przerw we wlewach metalowa prowadnica z koƒcówkà J rozszerzad o (dopasowane do ka dego rozmiaru cewnika) Omnifix 3-cz Êciowa strzykawka 5 ml (we wszystkich zestawach V) kabelek àczàcy do EKG zatyczka mocujàca (dla wszystkich zestawow z cewnikami >15 cm d ugoêci poza S215 i V215) ig a wprowadzajàca: V = Ig a V G18/70 mm, G20/50 mm S = Ig a Seldingera G18/70 mm, G20/50 mm B = Certofix Braunüle: 1.2 mm/g18 ig a punkcyjna, kaniula 1.7 mm Ig a Prowadnica Cewnik Jedn. handlowa Nr katalogowy Dost p do y y Kod G Êrednica d ugoêç Êrednica d ugoêç G wew./zewn d ugoêç (szt.) mm mm mm cm Êrednica cm y a szyjna S ,9 50 0, ,8 x 1, V ,9 50 0, ,8 x 1, S ,3 70 0, ,1 x 1, V ,3 70 0, ,1 x 1, S , ,1 x 1, V ,3 70 0, ,1 x 1, S ,3 70 0, ,4 x 2, V ,3 70 0, ,4 x 2, S ,3 70 0, ,4 x 2, V ,3 70 0, ,4 x 2, S ,9 50 0, ,8 x 1, y a podobojczykowa V ,9 50 0, ,8 x 1, S ,3 70 0, ,1 x 1, V ,3 70 0, ,1 x 1, S ,3 70 0, ,4 x 2, V ,3 70 0, ,4 x 2,

12 Cewniki do y centralnych Certofix Duo / Trio WieloÊwiat owe zestawy cewnikow do y y g ównej zak adanych metodà Seldingera, z mo liwoêcià identyfikacji po o enia cewnika za pomocà odprowadzeƒ EKG cewnik wykonany z poliuretanu z mi kkim koƒcem matowy, ze znacznikami d ugoêci, widoczny w promieniach RTG kolorowe oznaczenie zakoƒczeƒ z bezpiecznymi àcznikami Safsite przesuwane, regulowane skrzydelka mocujàce dla bezpiecznego mocowania cewnika metalowa prowadnica z elastycznà koƒcówkà J Omnifix 3-cz Êciowa strzykawka 5 ml (we wszystkich zestawach V) Certofix Duo / Trio HF rozszerzad o, skalpel Cutfix rozmiar E11, kabelek àczàcy do EKG zatyczka mocujàca (dla wszystkich cewnikow >15 cm) Prowadnica Cewnik Jedn. handlowa Nr katalogowy Dost p do y y Kod Êrednica d ugoêç cm F Êrednica d ugoêç cm Kana y (szt.) mm zewn trzna G CERTOFIX Duo cewnik dwuêwiat owy y a szyjna SB715 0, , / V715 0, , / SB720 0, , / V720 0, , / y a podobojczykowa SB730 0, , / V730 0, , /16 CERTOFIX Duo HF cewnik dwuêwiat owy o du ym przep ywie (HF) y a szyjna SB715 0, , / V715 0, , / SB720 0, , / V720 0, , / V915 0, , / V920 0, , / V1215 0, , / V1220 0, , /11 CERTOFIX Trio cewnik trójêwiat owy y a szyjna SB715 0, , /18/ V715 0, , /18/ SB720 0, , /18/ V720 0, , /18/ y a podobojczykowa SB730 0, , /18/ V730 0, , /18/18 CERTOFIX Trio HF cewnik trójêwiat owy o du ym przep ywie (HF) y a szyjna SB1215 0, , /12/ V1215 0, , /12/ SB1220 0, , /12/ V1220 0, , /12/12 V = Ig a V G18/70 mm S = Ig a Seldingera G18/70 mm B = Certofix Braunüle: 1.2 mm/g18 ig a punkcyjna, kaniula 1.7 mm 11

13 Cewniki do y centralnych Certofix Quattro / Quinto WieloÊwiat owe zestawy cewników do y y g ównej zak adanych metodà Seldingera, z mo liwoêcià identyfikacji po o enia cewnika za pomocà odprowadzeƒ EKG Certofix Quinto Certofix Quinto z Certodyn cewnik wykonany z poliuretanu z mi kkim koƒcem matowy, ze znacznikami d ugoêci, widoczny w promieniach RTG kolorowe oznaczenia zakoƒczeƒ z Safsite bezpiecznymi àcznikami przesuwane, regulowane skrzyde ka mocujàce dla bezpiecznego mocowania cewnika prowadnica druciana z elastycznà koƒcówkà J V = Ig a V z zastawkà G18 (1.3 x 73 mm) S = Ig a Seldingera G18 (1.3 x 70 mm) B = Certofix Braunüle ig a punkcyjna 1.2 mm/g18 + kaniula 1.7 mm Omnifix 3-cz Êciowa strzykawka 5 ml rozszerzad o, skalpel Cutfix rozmiar E11 kabelek aczàcy do EKG zatyczka mocujàca do ruchomych skrzyde ek Prowadnica Cewnik jedn. nr katalogowy Dost p do y y Kod Êredn. d ugoêç cm F Êrednica d ugoêç cm Kana y handlowa mm zewn trzna G (szt.) CERTOFIX Quattro cewnik czteroêwiat owy V815 0, , /18/18/14 10 y a szyjna V820 0, , /18/18/ y a podobojczykowa V830 0, , /18/18/14 10 CERTOFIX Quinto cewnik pi cioêwiat owy V1215 0, , /18/18/18/ y a szyjna SB1220 0, , /18/18/18/ V1220 0, , /18/18/18/ y a podobojczykowa V1230 0, , /18/18/18/

14 Cewniki do y centralnych Certofix Mono Paed JednoÊwiat owe zestawy cewników dla pediatrii i neonatologii, zak adane metodà Seldingera, z mo liwoêcià identyfikacji po o enia cewnika za pomocà odprowadzeƒ EKG cewnik wykonany z poliuretanu z mi kkim koƒcem matowy, kontrastujàcy pod RTG, ze znacznikami d ugoêci bezpieczne mocowanie za pomocà przezroczystych skrzyde ek metalowa prowadnica z elastycznym koƒcem S = Ig a Seldingera G21 (0.8 x 38 mm) przed u acz do lini infuzyjnej sterylne ostrze rozmiar 11 kabelek àczàcy do EKG Prowadnica Cewnik Jedn. handlowa Nr katalogowy Kod Êrednica d ugoêç G Êrednica d ugoêç (szt.) mm cm zewn trzna cm Certofix Mono Paed Pediatryczny cewnik jednoêwiat owy S 110 0, ,9 mm

15 Cewniki do y centralnych Certofix Duo / Trio Paed WieloÊwiat owe zestawy cewników dla pediatrii i neonatologii zak adane metodà Seldingera, z mo liwoêcià identyfikacji po o enia cewnika za pomocà odprowadzeƒ EKG cewnik wykonany z poliuretanu z mi kkim koƒcem matowy, kontrastujàcy pod RTG, ze znacznikami d ugoêci bezpieczne mocowanie za pomocà przezroczystych skrzyde ek metalowa prowadnica z elastycznym koƒcem S = Ig a Seldingera G21 (0.8 x 38 mm) przed u acz do lini infuzyjnej sterylne ostrze rozmiar 11 kabelek àczàcy do EKG zatyczka mocujàca Prowadnica Cewnik Jedn. handlowa y Nr katalogowy Kod Êrednica d ugoêç G/F Êrednica zewn. d ugoêç Kana y (szt.) mm cm mm cm G Certofix Duo Paed Pediatryczny cewnik dwuêwiat owy S 408 0, /4 1,2 8 22/ S 413 0, /4 1, / S 420 0, /4 1, / S 508 0, /5 1,7 8 18/ S 513 0, /5 1, / S 520 0, /5 1, /20 Certofix Trio Paed Pediatryczny cewnik trójêwiat owy S 508 0, /5 1,7 8 20/22/ S 513 0, /5 1, /22/ S 520 0, /5 1, /22/22 14

16 Cewniki do y centralnych Cewniki do y centralnych zak adane metodà Seldingera z opcjà po àczenia do EKG Szybkie i proste sprawdzanie pozycji cewnika podczas zak adania dzi ki przedsionkowemu pomiarowi EKG umo liwia natychmiastowy pomiar, aby dokonaç zmian w wypadku niew aêciwego po o enia cewnika pozwala zapobiec póêniejszym komplikacjom, szczególnie ryzyku perforacji osierdzia oraz arytmii spowodowanej przez cewnik zast puje identyfikacj po o enia cewnika za pomocà RTG, redukujàc czas i koszty szybkie po àczenie z monitorem EKG mo na prze àczaç pomiar EKG z powierzchniowego na wewnàtrzprzedsionkowy niepotrzebny pomiar RTG, wyeliminowanie ekspozycji pacjenta i personelu na promienie RTG bezproblemowa identyfikacja za amka P, pozwalajàca na jasnà weryfikacj pozycji cewnika wyeliminowanie kolejnego cewnikowania spowodowanego niew aêciwym po o eniem cewnika Certodyn uniwersalny adapter Nr katalogowy Produkt Certodyn uniwersalny adapter Certodyn uniwersalny adapter dla zastosowania w pediatrii Medyczno-prawny aspekt: monitorowanie po o enia cewnika za pomocà EKG i prowadzenie na w aêciwym poziomie dokumentacji w postaci wydruku EKG mo e byç traktowane na równi ze zdj ciami RTG. 1. Koƒcówka cewnika znajduje si w prawym przedsionku, rozpoznany przez podniesienie si za amka P. 2. Koƒcówka cewnika zosta a wycofana z prawego przedsionka. Za amek P wraca do prawid owego kszta tu. 15 Po wysuni ciu cewnika o kolejne 2-3 cm uzyskujemy w aêciwe po o enie cewnika.

17 Regionalna anestezja Perifix zestawy z cewnikiem do ciàg ych znieczuleƒ zewnàtrzoponowych Perifix zestaw z filtrem i strzykawkà do metody spadku oporu (LOR) zestawy i elementy do ciàg ego znieczulenia zewnàtrzopnowego elementy: Perifix cewnik wykonany z poliamidu, d ugoêç 100 cm, czytelne niebieskie znaczniki d ugoêci, ca kowicie wtopione w materia cewnika, tulejka za o ona na cewnik, u atwia wprowadzenie go do ig y Tuohy Perifix àcznik do cewnika Perican ig a zewnàtrzoponowa ze szlifem Tuohy Perifix EF p aski filtr, 0,2 μm, obj toêç wype nienia 0,45 ml, wytrzyma oêç ciênieniowa do 7 bar Percian Perifix cewnik + àcznik do cewnika Strzykawki Ig y Nr katalogowy Kod G18 x 3 1/4 1,3 x 80 mm ró owy G16 x 3 1/4 1,7 x 80 mm bia y G19 0,6 x 1,05 zamkni ty koniec, trzy otwory boczne G20 0,45 x 085 otwór na koƒcu cewnika G19 0,6 x 1,05 otwór na koƒcu cewnika G20 0,45 x 0,85 zamkni ty koniec, trzy otwory boczne G20 0,45 x 0,85 zamkni ty koniec, trzy otwory boczne. Cewnik mi kki G19 0,6 x 1,05 zamkni ty koniec, trzy otwory boczne. Cewnik mi kki G20 0,45 x 0,85 zamkni ty koniec, trzy otwory boczne. Mi kka koƒcówka Perifix filtr zewnàtrzoponowy 0,2 μm Omnifix lock 2 ml Omnifix lock 10 ml Omnifix loc 20 ml Sterican G25 x 5,8 Perifix L. O. R. 10 ml, luer Sterican G21 x 1 1/2 Perifix zestaw pe ny Perifix zestaw z filtrem Sterican G18 x 1 1/ PIN PAD system mocowania filtra Perifix Jednostka handlowa (szt.) 16

18 Regionalna anestezja Perifix - zestawy z cewnikiem do ciàg ych znieczuleƒ zewnàtrzoponowych Perifix zestaw bez filtra Percian Perifix cewnik + àcznik do cewnika Strzykawki Ig y Nr katalogowy Kod G18 x 3 1/4 1,3 x 80 mm ró owy G16 x 3 1/4 1,7 x 80 mm bia y G19 0,6 x 1,05 zamkni ty koniec, trzy otwory boczne G20 0,45 x 085 otwór na koƒcu cewnika G19 0,6 x 1,05 otwór na koƒcu cewnika G20 0,45 x 0,85 zamkni ty koniec, trzy otwory boczne G20 0,45 x 0,85 zamkni ty koniec, trzy otwory boczne. Cewnik mi kki G19 0,6 x 1,05 zamkni ty koniec, trzy otwory boczne. Cewnik mi kki G20 0,45 x 0,85 zamkni ty koniec, trzy otwory boczne. Mi kka koƒcówka Perifix filtr zewnàtrzoponowy 0,2 μm Omnifix lock 2 ml Omnifix lock 10 ml Omnifix loc 20 ml Sterican G25 x 5,8 Perifix L. O. R. 10 ml, luer Sterican G21 x 1 1/2 Perifix zestaw zewnàtrzoponowy z filtrem i strzykawkà do metody spadku oporu Perifix zestaw mini Perifix zestaw mini ze strzykawkà do metody spadku oporu Sterican G18 x 1 1/2 PIN PAD system mocowania filtra Perifix 20 Jednostka handlowa (szt.) 17

19 Regionalna anestezja Perifix - zestawy z cewnikiem do ciàg ych znieczuleƒ zewnàtrzoponowych Perican Perifix àcznik do cewnika Perifix EF filtr z systemem mocowania Perifix PinPad Perifix strzykawki do metody spadku oporu (LOR) Percian Perifix cewnik + àcznik do cewnika Strzykawki Ig y Nr katalogowy Perifix elementy G18 x 3 1/4 1,3 x 80 mm ró owy G16 x 3 1/4 1,7 x 80 mm bia y G19 0,6 x 1,05 zamkni ty koniec, trzy otwory boczne G20 0,45 x 085 otwór na koƒcu cewnika G19 0,6 x 1,05 otwór na koƒcu cewnika G20 0,45 x 0,85 zamkni ty koniec, trzy otwory boczne G20 0,45 x 0,85 zamkni ty koniec, trzy otwory boczne. Cewnik mi kki G19 0,6 x 1,05 zamkni ty koniec, trzy otwory boczne. Cewnik mi kki G20 0,45 x 0,85 zamkni ty koniec, trzy otwory boczne. Mi kka koƒcówka Perifix L.O.R. 10 ml, luer lock strzykawka do metody spadku oporu Epican ig a zewnàtrzoponowa 18 G x 90 mm ze szlifem Crawforda 45 Perifix filtr zewnàtrzoponowy 0,2 μm Omnifix lock 2 ml Omnifix lock 10 ml Omnifix loc 20 ml Sterican G25 x 5,8 Perifix L. O. R. 10 ml, luer Sterican G21 x 1 1/ Perifix àcznik do cewnika ZO (20 / 24 G) Perifix àcznik do cewnika ZO (19 G) Perican ig a zewnàtrzoponowa ze szlifem Tuohy 18 G x 120 mm Perican ig a zewnàtrzoponowa ze szlifem Tuohy 18 G x 150 mm PIN PAD system mocowania filtra Perifix 25 Sterican G18 x 1 1/2 25 Jednostka handlowa (szt.) 18

20 Regionalna anestezja Spinocan, Pencan, Atraucan ig y do znieczuleƒ podpaj czynówkowych, punkcji l dêwiowej i biopsji tkanek Spinocan ig a ze szlifem Quinke, przezroczysty uchwyt lock uchwyt mandrynu w kolorze odpowiadajàcym kodowi rozmiarów Pencan ig a typu Pencil Point z bocznym otworem, przezroczysty uchwyt lock odczuwalne uczucie przy przejêciu ig y przez opon twardà uchwyt mandrynu w kolorze odpowiadajàcym kodowi rozmiarów Pencan - ig y Pencil Point Atraucan - specjalny atraumatyczny szlif Atraucan ig a o atraumatycznym szlifie do znieczuleƒ podpaj czynówkowych, przezroczysty uchwyt lock dwup aszczyznowy szlif uchwyt mandrynu w kolorze odpowiadajàcym kodowi rozmiarów Rozmiar Jedn. handlowa Kolor G/cale mm Spinocan Pencan Atraucan (szt.) G18 ró owy G18 x 3" 1,3 x G18 x 3 1/2 " 1,3 x G19 koêç s oniowa G19 x 1 1/2 " 1,1 x G19 x 3 1/2 " 1,1 x G20 ó ty G20 x 3" 0,9 x G20 x 3 1/2 " 0,9 x G22 czarny G22 x 1 1/2 " 0,7 x G22 x 3" 0,7 x G22 x 3 1/2 " 0,77 x (0,73 x 88) G22 x 4 3/4 " 0,7 x G25 pomaraƒczowy G25 x 1" 0,53 x G25 x 2" 0,53 x G25 x 3" 0,53 x G25 x 3 1/2 " 0,53 x G25 x 4 3/4 " 0,53 x G25 x 6 1/4 " 0,53 x 156, G26 bràzowy G26 x1" 0,47 x G26 x 2" 0,47 x G26 x 3 1/2 " 0,47 x G26 x 4 3/4 " 0,47 x G27 szary G27 x 1" 0,42 x G27 x 2" 0,42 x G27 x 3 1/2 " 0,42 x G27 x 4 3/4 " 0,42 x G29 czerwony G29 x 3 1/2 " 0,35 x G29 x 4 3/4 " 0,35 x Ig y podpaj czynówkowe pakowane razem z prowadnicami G25 pomaraƒczowy G25 x 3 1/2 " 0,53 x G25 x 4" 0,53 x G26 bràzowy G26 x 3 1/2 " 0,47 x G27 szary G27 x 3 1/2 " 0,42 x G27 x 4" 0,42 x Prowadnice do igie podpaj czynowkowych G20 x 1 3/8 " Prowadnica dla Spinocan, Pencan i Atraucan innych igie podpaj czynówkowych powy ej 0,53 mm (G25) G22 x 1 3/8 " Prowadnica Spinocan i Pencan, oraz igie podpaj czynówkowych powy ej 0,47 mm (G27) 25 19

21 Regionalna anestezja Spinocath zestaw do ciàg ego znieczulenia podpaj czynówkowego Wyjàtkowa konstrukcja ig y podpaj czynówkowej, na której znajduje si cewnik W sk ad zestawu wchodzi: ig a zewnàtrzoponowa, typ Crawforda strzykawka niskooporowa do metody spadku oporu àcznik do cewnika cewnik podpaj czynówkowy na igle filtr bakteryjny naklejka SPINAL, dla oznaczenia zestawu Ig a podpaj czynówkowa Cewnik podpaj czynówkowy Êrednica zewn trzna Êr. zewn./wewn. Êrednica d ugoêç Nr katalog. Produkt mm G mm G mm Jedn. handlowa (szt.) Spinocath cewnik 24 G 0, ,71/0, / 28" Spinocath cewnik 22 G 0, ,85/0, / 28" 5 20

22 Regionalna anestezja Espocan - zestaw do po àczonego znieczulenia podpaj czynówkowego i zewnàtrzoponowego (CSE) Ig a podpaj czynówkowa Pencan lub Spinocan z os onkà centrujàcà ig spinalnà w igle zewnàtrzoponowej koƒcówka ig y spinalnej wychodzi prosto przez dodatkowy otwór ig y Tuohy Perican ig a zewnàtrzoponowa ze szlifem Tuohy ø 1,30 x 88 mm, G18 x 3 1/2 dodatkowy otwór w osi ig y Tuohy na jej zgi ciu pozwala na wyprowadzenia koƒca ig y podpaj czynówkowej w osi ig y Tuohy Perifix cewnik zewnàtrzoponowy wykonany z poliamidu, ø 0,85 x 0,45 mm, d ugoêç 1000 mm czytelne niebieskie znaczniki d ugoêci ca kowicie wtopione w materia cewnika tulejka za o ona na cewniku u atwia wprowadzenie go do ig y Tuohy Perifix àcznik cewnika niezawodne po àczenie bez ryzyka zamkni cia Êwiat a cewnika Perifix L.O.R. strzykawka, 10 ml, niezawierajaca lateksu do metody spadku oporu koƒcowka luer Perifix EF p aski filtr zewnàtrzoponowy, 0,2 μm obj toêç wype nienia 0,45 ml wytrzyma oêç ciênieniowa do 7 bar Perifix PinPad do mocowania filtra Perifix 0,2 μm samoprzylepny System blokowania ig y podpaj czynówkowej zapewnia bezpieczeƒstwo i atwe zablokowanie ig y podpaj czynówkowej w igle Tuohy po udanej punkcji opony twardej pozwala na swobodny obrót ig y podpaj czynówkowej nawet gdy ta jest zablokowana zapewnia w aêciwe po àczenie ze strzykawkà i to, e podczas podawania Êrodka znieczulajàcego koƒcówka ig y podpaj czynowkowej nie zmieni swojej pozycji unika si trudnej i dyskomfortowej manipulacji ig à podpaj czynówkowà 21

23 Regionalna anestezja Espocan - zestaw do po àczonego znieczulenia podpaj czynówkowego i zewnàtrzoponowego (CSE) Nr katalogowy Ig a podpaj czynówkowa Typ ig y podpajeczynówkowej Kod kolorów Rozmiary Jedn. handlowa (rodzaj szlifu) mm G cale (szt.) z cewnikiem Perifix z zamkni tym koƒcem i trzema otworami bocznymi Pencan (Pencil Point) szary 0,42 127,5 27 5" Spinocan (Quincke) szary 0,42 125,5 27 5" z mi kkim cewnikiem Perifix z zamkni tym koƒcem i trzema otworami bocznymi Pencan (Pencil Point) szary 0,42 127,5 27 5" 10 z cewnikiem z mi kkà zamkni tà koƒcowkà Perifix i trzema otworami bocznymi oraz systemem unieruchamiania ig y podpaj czynówkowej w igle zewnàtrzoponowej (DOCKING SYSTEM) Pencan (Pencil Point) szary 0,42 138, /8" Spinocan (Quincke) szary 0,42 136, /8" 22

24 Regionalna anestezja Stimuplex DIG RC stymulator nerwów obwodowych wraz ze zdalnym sterowaniem, do identyfikacji i znieczuleƒ splotów Stimuplex DIG RC jest rozwini tà wersjà neurostymulatora Stimuplex Dig rozbudowanà o opcj zdalnej stymulacji nerwów poprzez zdalny wyzwalacz obs ugiwany jednà r kà, z zachowaniem sterylnoêci manipulowanie tylko jednym pokr t em bie àce ustawienia i pomiar w tym samym czasie bez u ycia dodatkowych wy àczników ó ta dioda sygnalizuje ka dy bodziec pràdu wyêwietlacz miga, je eli bie àcy przep yw pràdu jest ni szy ni ustawiony, szerokoêç impulsu 0,1 ms pewna stymulacja w ókien motorycznych bez stymulacji w ókien doêrodkowych (bólowych) mo liwoêç wyboru cz stotliwoêci impulsu dla wygodnej i pewnej stymulacji zintegrowany kabel do elektrod jednoczesna punkcja i stymulacja brak problemów z koordynacjà z asystujàcym personelem wi ksza uwaga skupiona na pacjencie bezpieczne u o enie wyzwalacza w d oni anestezjologa atwe mocowanie na 2 palce sterylna obs uga, dzi ki w o eniu wyzwalacza pod r kawiczk obs uga tylko dwoma klawiszami + i - dotykowe czucie po àczone z akustycznym sygna em 23

25 Regionalna anestezja Stimuplex DIG RC stymulator nerwów obwodowych wraz ze zdalnym sterowaniem do identyfikacji i znieczuleƒ splotów Dane techniczne Stimuplex DIG RC Zakres impulsu: ustawiany w zakresie 0-0,5 ma Cz stotliwoêç impulsu: ustawiane 1 Hz lub 2 Hz SzerokoÊç impulsu: 0,1 ms Cyfrowy wyêwietlacz: 3 cyfrowy w zakresie 0,2-4,99 ma 2 cyfrowy od 5,0 ma RozdzielczoÊç: 0,01 ma Napi cie wychodzàce: 32 Vpp max. Bateria: 9 volt, type 6LR-61 or 6 F 22 Kabel do elektrod: wbudowany Kontrola baterii: czerwona dioda Dane techniczne wyzwalacza do zdalnego sterowania Mocowanie: w d oni, mocowanie na 2 palce SterylnoÊç: umiejscowiony pod sterylnà r kawiczkà Regulacja: klawiszami + i - Po àczenie: przez kabel sterujàcy po àczony z wtyczkà na Êcianie przedniej neurostymulatora Obudowa: plastikowa Rozmiary: 11,4 x 7,2 x 3,3 cm Nr katalogowy Produkt Element zestawu B Stimuplex DIG RC z wbudowanym kablem do igie : bateria 9 V, plastikowa walizka Stimuplex D, Stimuplex A i Contiplex D transportowa, instrukcja u ytkowania B Kabel àczàcy Stimuplex DIG RC z ig ami opcja Stimuplex A, Stimuplex D i Contiplex D, d ugoêç 150 cm B System zdalnego sterowania (wyzwalacz z kablem sterujàcym) opcja B Elementy mocujàce wyzwalacz w d oni opcja 24

26 Regionalna anestezja Stimuplex HNS 12 stymulator nerwów obwodowych wraz ze zdalnym sterowaniem oraz Stimuplex Pen do przezskórnej identyfikacji nerwów Stimuplex HNS 12 najnowszy neurostymulator firmy B. BRAUN ergonomiczny kszta t obudowy charakterystyczny du y wyêwietlacz ciek okrystaliczny, wyêwietlane informacje tekstowe w j zyku polskim, por czne pokr t o zapadkowe do precyzyjnej i wyczuwalnej regulacji nat enia pràdu, zapewniajàce dok adnoêç ustawieƒ czytelne wizualne i akustyczne komunikaty, informujàce o odchyleniach od ustawieƒ klawiatura bezpoêrednich ustawieƒ: amplituda nat enia pràdu (ma) czas trwania bodêca (ms) cz stotliwoêç bodêca klawiatura MENU FUNKCYJNEGO pozwala na wprowadzenie zaawansowanych ustawieƒ Stimuplex HNS 12 jest sprzedawany w por cznej walizce, wraz z baterià 9V oraz kablami do elektrod. W zestawie znajduje si równie opornik do pomiarów zgodnoêci pracy stymulatora. 25

27 Regionalna anestezja Stimuplex HNS 12 stymulator nerwów obwodowych wraz ze zdalnym sterowaniem oraz Stimuplex Pen do przezskórnej identyfikacji nerwów Dane techniczne Stimuplex HNS 12 Zakres impuls: ustawiany w zakresie: 0,00 5,00 ma lub 0,00 1,00 ma Cz stotliwoêç impulsu: ustawiane 1 Hz lub 2 Hz SzerokoÊç impulsu: 0,05 ms (opcja) 0,1 ms, 0,3ms, 0,5 ms (opcja) 1,00 ms Bateria: 9 volt, type 6LR-61 lub 6 F 22 Kabel do elektrod: do àczony Kontrola baterii: na ekranie Dane techniczne wyzwalacza do zdalnego sterowania Mocowanie: w d oni, mocowanie na 2 palce SterylnoÊç: umiejscowiony pod sterylnà r kawiczkà Regulacja: klawiszami + i - Po àczenie: przez kabel sterujàcy po àczony z wtyczkà na Êciance neurostymulatora Obudowa : plastikowa Rozmiary: 11,4 x 7,2 x 3,3 cm Zdalne sterowanie - opcja Stimuplex Pen elektroda do stymulacji przezskórnej - opcja Nr katalogowy Produkt Stimuplex HNS 12 wraz z kablami do elektrod dla wszystkich typów igie B.BRAUN do stymulacji Kable do elektrod do Stimuplex HNS 12 d ugoêç 125 cm Stimuplex Pen elektroda do przezskórnej identyfikacji nerwów B Wyzwalacz zdalngo sterowania stymulatora dla sterylnej obs ugi jednà r kà B Uchwyt na palce wyzwalacza zdalngo sterowania Pokr t o do sterylnej obs ugi 26

28 Regionalna anestezja Stimuplex A / Stimuplex D ig y do znieczuleƒ splotów Stimuplex - ig y do techniki single shot przy u yciu neurostymulatora Stimuplex A w pe ni izolowana ig a a do szlifu z krótkim szlifem doskonale g adko przedostaje si przez warstwy tkanek atwo identyfikuje przestrzeƒ oko onerwowà przez wyraêny klik redukuje ryzyko uszkodzenia nerwu, ergonomiczny uchwyt ig y pozwala precyzyjnie kierowaç ig à podczas punkcji, w praktyce sprawdzona d ugoêç kabla elektrycznego i drenu do infuzji zapewnia koniecznà odleg oêç mi dzy powierzchnià sterylnà a niesterylnà pozwala na pobieranie i podawanie leków przy u yciu techniki nieruchomej ig y ig a po àczona na sta e z kablem elektrycznym i drenem do infuzji specjalne gniazdo zabezpieczajàce przed przypadkowym u yciem Stimuplex D w pe ni izolowana ig a a do szlifu nietnàcy atraumatyczny czubek ig y specjalna izolacja ig y jednorodna i g adka powierzchnia izolacji od uchwytu po czubek (ods oni ty tylko czubek ig y) agodna punkcja z doskona à wyczuwanà odpowiedzià szeroki wybór typów i rozmiarów zapewnia praktycznie wszystkie potrzeby anestezji splotów wybór szlifu o Êci ciu 15 czy 30 w zale noêci od w asnych przyzwyczajeƒ co do si y wk ucia i charakterystyki przechodzenia przez tkanki idealna elektroda na czubku ig y koncentruje ca y bodziec elektryczny na bardzo ma ym fragmencie ig y zapewnia precyzyjnà lokalizacj splotu przy najni szej granicznej wartoêci pràdu 27

29 Regionalna anestezja Stimuplex A / Stimuplex D ig y do znieczuleƒ splotów Stimuplex - ig y do techniki single shot przy u yciu neurostymulatora Rozmiar ig y Jednostka Nr katalogowy Kod G cale mm mm handlowa (szt.) Stimuplex A, ig a ze szlifem A " 0, A " 0, A " 0, A " 0, A " 0, A " 0, Stimuplex D, ig a ze szlifem N D25/ /3 " 0, N D25/ /8 " 0, N D26/ /2 " 0, N D26/ /4 " 0, N D27/ " 0, N D27/ /8 " 0, N D27/ /4 " 0, N D29/ " 0, Stimuplex D, ig a ze szlifem N D17/ /2 " 0, N D17/ " 0, N D17/ /8 " 0,

30 Regionalna anestezja Contiplex A / Contiplex D Ig y i zestawy cewników dla ciàg ego znieczulenia splotów Zestaw Contiplex A kaniula Contiplex A ze szlifem 30 Cewnik Contiplex przezroczysty wykonany z poliamidu z czytelnymi niebieskimi oznaczeniami d ugoêci Omnifix trzycz Êciowa strzykawka z koƒcówkà lock, 5 ml Perifix àcznik do cewnika Contiplex D zestaw kaniula Contiplex D ze szlifem 15 /30 Contiplex cewnik przezroczysty wykonany z poliamidu z czytelnymi niebieskimi oznaczeniami Omnifix trzycz Êciowa strzykawka lock, 5 ml filtr Perifix 0,2 μm system mocowania filtra Pin Pad Perifix àcznik cewnika Contiplex D G20 zestaw posiada dodatkowo mandryn druciany w cewniku Cewnik Contiplex Ig a Contiplex Jednostka Nr katalogowy mm szlif G cale mm mm handlowa (szt.) Zestaw Contiplex A ,45 x 0,85 x /4 " 1, ,45 x 0,85 x /8 " 1, Zestaw Contiplex D N 0,45 x 0,85 x /8 " 1, N 0,45 x 0,85 x /8 " 1, N 0,45 x 0,85 x /8 " 1, N 0,45 x 0,85 x /8 " 1, Zestaw Contiplex D G20 z filtrem Perifix i systemem mocowania filtra Perifix Pin Pad N 0,41 x 0,71 x /3 " 1, N 0,41 x 0,71 x /8 " 1,

31 Regionalna anestezja Plexufix - ig a do znieczuleƒ splotów nerwowych technikà single shot bez neurostymulatora Ig a punkcyjna Plexufix ig a z opatentowanym krótkim szlifem 45 zapobiegajàcym uszkodzeniu nerwów dren àczàcy - 0,75 x 1.85 x 300 mm - dla techniki nieruchomej ig y - przezroczysty - koƒcówka luer lock Ig a Jednostka Nr katalogowy G cale mm mm handlowa (szt.) Ig a punkcyjna Plexufix " 0, " 0, Drenik àczàcy dla Plexufix ,75 x 1,85 x 230 mm 30

32 Regionalna anestezja w pediatrii Perican Paed ig y do znieczuleƒ zewnàtrzoponowych ig y zewnàtrzoponowe ze szlifem Tuohy trzy ró ne rozmiary igie : dla noworodków, niemowlàt, starszych dzieci d ugoêç 50 mm ze znacznikami dlugoêci co 5 mm dla bezpieczeƒstwa i precyzji wprowadzenia ig y do przestrzeni zewnàtrzoponowej przezroczysty uchwyt dok adnie wype niajàcy ig mandryn ig a nie wycina tkanek, chroni przed ryzykiem guzów epidermoidalnych kolor uchwytu mandrynu odpowiadajàcy kodowi rozmiarów Rozmiar Jednostka Nr katalogowy Kod kolorów G cale mm mm Mandryn Skrzyde ka handlowa (szt.) ró owy 18 2" 1,3 50 plastikowy ó ty 20 2" 0,9 50 metalowy czarny 22 2" 0,73 50 metalowy 25 Epican Paed ig y do znieczuleƒ zewnàtrzoponowych z dost pu krzy owego o szlifie 32 d ugoêci 50 mm, 35 mm i 30 mm ze znacznikami d ugoêci co 5 mm celem bezpiecznego i dok adnego przeprowadzenia znieczulenia trzy ró ne rozmiary igie : dla noworodków, niemowlàt i starszych dzieci przezroczysty uchwyt dok adnie wype niajàcy ig mandryn ig a nie wycina tkanek, chroni przed ryzykiem guzów epidermoidalnych uchwyt mandrynu w kolorze odpowiadajàcym kodowi rozmiarów Rozmiar Jednostka Nr katalogowy Kod kolorów G cale mm mm Mandryn Skrzyde ka handlowa (szt.) ó ty 20 2" 0,9 50 metalowy czarny /8 " 0,73 35 metalowy pomaraƒczowy /4 " 0,53 30 metalowy 25 31

33 Regionalna anestezja w pediatrii Perifix Paed zestawy do znieczuleƒ zewnàtrzoponowych z filtrem dla dzieci Perifix mi kki cewnik wykonany z poliamidu z otworem na koƒcu cewnika specjalne znaczniki d ugoêci od 20 mm do 200 mm tuleja na cewniku, u atwiajàca wprowadzenie cewnika do ig y Tuohy Perifix àcznik do cewnika Perican ig a zewnàtrzoponowa ze szlifem Tuohy i plastikowym/metalowym mandrynem Perifix Paed przezroczysty uchwyt ig y ze skrzyde kami znaczniki na igle co 0,5 cm uchwyt mandrynu odpowiadajàcy kolorem kodowi rozmiarów Perifix EF p aski filtr zewnàtrzoponowy 0,2 μm, obj toêç wype nienia 0,45 ml odporny na ciênienie do 7 bar Perifix L. O. R. Strzykawka do metody spadku oporów, 10 ml, koƒcówka luer Omnifix strzykawka luer lock, 2 ml Percian Perifix Mi kki cewnik Strzykawki Nr katalogowy G18 x 2" 1,3 x 50 mm rózowy G20 x 2" 0,9 x 50 mm ó ty G20 x 38" 0,85 x 960 mm z otworem na koƒcu cewnika G24 x 29" 0,6 x 750 mm z otworem na koƒcu cewnika Perifix filtr zewnàtrzoponowy Omnifix lock 2 ml Perifix L.O.R. 10 ml, luer System mocowania filtra Perifix Pin Pad àcznik do cewnika Jednostka handlowa (szt.) Perifix zestawy pediatryczne z filtrem

34 Regionalna anestezja w pediatrii Atraucan Paed specjalna atraumatyczna ig a do znieczuleƒ podpaj czynówkowych dwup aszczyznowy atraumatyczny szlif ergonomiczny uchwyt przezroczysty uchwyt pozwalajàcy na natychmiastowà identyfikacj wyp ywu p ynu rdzeniowo-mózgowego uchwyt mandrynu w kolorze odpowiadajàcym kodowi rozmiarów Rozmiar Jednostka Nr katalogowy Kod kolorów G cale mm mm handlowa (szt.) bràzowy 26 1" 0, bràzowy 26 2" 0, Pencan Paed ig a do znieczuleƒ podpaj czynówkowych ze szlifem Pencil Point igla Pencil Point z otworem bocznym atwo wyczuwalne przejêcie ig y przez opon twardà przezroczysty uchwyt uchwyt mandrynu w kolorze odpowiadajàcym kodowi rozmiarów Rozmiar Jednostka Nr katalogowy Kod kolorów G cale mm mm handlowa (szt.) pomaraƒczowy 25 1" 0, pomaraƒczowy 25 2" 0, szary 27 1" 0, szary 27 2" 0,

35 Przezskórna nefrostomia Nephrofix /Nephrofix Certo zestawy do przezskórnej nefrostomii Certon cewnik wykonany z poliuretanu, d ugoêç 40 cm kolorowe znaczniki d ugoêci otwory boczne, zaokràglony koniec, kontrastuje pod RTG prowadnica druciana Nephrofix : nierdzewna chromowo niklowa stal mo liwoêç zmieniania twardoêci koƒcówki (ruchomy mandryn prowadnicy) znaczniki d ugoêci Nephrofix Certo (prowadnica Lunderquist): prowadnica Certoguide J3 nierdzewna chromowo niklowa stal elastyczna koƒcówka, sztywny odcinek (300 mm), mi kki ostatni odcinek trzycz Êciowa ig a punkcyjna z regulowanà g bokoêcià wk ucia Omnifix trzycz Êciowa strzykawka 10 ml z koƒcówkà lock rozszerzad a kontrastujàce w promieniach RTG, rozrywalna koszulka ostatniego rozszerzad a miarka, skalpel Cutfix rozmiar E11 Nr katalogowy Rozmiar Cewnik Ig a punkcyjna Prowadnica Rozszerzad a Jednostka Ch. ø mm mm mm handlowa (szt.) Nephrofix podstawowe zestawy z ig à punkcyjnà wykorzystujàcy zasad Braünuele ,2 1,5 x 220 0,9 x ,8 1,5 x 220 0,9 x ,6 1,5 x 220 0,9 x Nephrofix Certo podstawowe zestawy z prowadnicà Certoguide (typ Lunderquist) ,8 1,3 x 220 0,9 x ,8 1,3 x 220 0,9 x ,6 1,3 x 220 0,9 x Nephrofix / Nephrofix Certo zestawy wymienne: cewnik, prowadnica druciana, rozszerzad o z rozrywalnà koszulkà ,8 0,9 x ,8 0,9 x

36 Przezskórna nefrostomia Nephrofix Certo zestaw do przezskórnej nefrostomii z cewnikiem balonowym cewnik balonowy wykonany z silikonu, d ugoêç 40 cm (bez àcznika) pojemnoêç balonu 5 ml kolorowe oznakowania rozmiarów, koniec cewnika zaokràglony otwarty dwa otwory boczne przed, jeden za balonem prowadnica Certoguide J3 nierdzewna chromowo niklowa stal elastyczna koƒcówka, nast pnie sztywny odcinek (300 mm), mi kki ostatni odcinek trzycz Êciowa ig a punkcyjna z regulowanà g bokoêcià wk ucia Omnifix trzycz Êciowa strzykawka 10 ml, z koƒcówkà lock rozszerzad a kontrastujàce w promieniach RTG, rozrywalna koszulka (tylko dla rozszerzad a Fr. 14) miarka, skalpel Cutfix rozmiar E11 Nr katalogowy Rozmiar Cewnik Ig a punkcyjna Prowadnica Rozszerzad a Jednostka Ch. ø mm mm mm handlowa (szt.) Nephrofix Certo zestaw podstawowy z cewnikiem balonowym ,0 1,3 x 220 0,9 x Nephrofix zestaw wymienny z cewnikiem balonowym, prowadnicà drucianà, rozszerzad em z rozrywalnà koszulkà ,0 0,9 x

37 Cewniki urologiczne Urecath zestawy cewników moczowodowych zak adanych przezcewkowo i Êródoperacyjnie Certon cewnik wykonany z poliuretanu kolorowe znaczniki d ugoêci boczne otwory zawini ty koniec nerkowy (Ø 2 cm) ca y kontrastuje w promieniach RTG prowadnica druciana, pokryta plastikiem zacisk mocujàcy cewnik na prowadnicy, uszczelniacz do cystoskopu, tuleja pozycjonujàca (popychacz) karta cewnika Nr Kod Rozmiar Cewnik D ugoêç prostego Ârednica p tli Prowadnica Jednostka katalogowy kolorów Ch. ø mm odcinka cewnika cm p cherzowej ø cm mm handlowa (szt.) Zestawy cewników zak adanych przezcewkowo, do ESWL i dla dzieci, z koƒcówkà Tiemmana i nicià do usuwania cewnika ó ty 5 1,7 15,0 2 0,6 x ó ty 5 1,7 20,0 2 0,6 x ó ty 5 1,7 25,0 2 0,6 x ó ty 5 1,7 27,5 2 0,6 x ó ty 5 1,7 30,0 2 0,6 x Zestawy cewników zak adanych przezcewkowo, z koƒcówkà Tiemmana, cz Êç p cherzowa cewnika otwarta zielony 6 2,1 10,0 2 1,1 x zielony 6 2,1 20,0 4 1,1 x zielony 6 2,1 25,0 4 1,1 x zielony 6 2,1 27,5 4 1,1 x zielony 6 2,1 30,0 4 1,1 x czerwony 7,5 2,5 20,0 4 1,1 x czerwony 7,5 2,5 25,0 4 1,1 x czerwony 7,5 2,5 27,5 4 1,1 x czerwony 7,5 2,5 30,0 4 1,1 x niebieski 9 2,9 25,0 4 1,1 x Zestawy cewników zak adanych przezcewkowo, z koƒcówkà okràg à, cz Êç p cherzowa cewnika otwarta czerwony 7,5 2,5 20,0 4 1,1 x czerwony 7,5 2,5 25,0 4 1,1 x czerwony 7,5 2,5 27,5 4 1,1 x Zestawy cewników zak adane Êródoperacyjnie, z zaokràglonà koƒcówkà, koƒcówka p cherzowa zamkni ta czerwony 7,5 2,5 20,0 4 1,1 x czerwony 7,5 2,5 25,0 4 1,1 x czerwony 7,5 2,5 27,5 4 1,1 x Zestaw cewników do zak adania przezcewkowo, wykorzystujàcy technik Selingera z obydwoma koƒcami otwartymi. Prowadnica wykonana ze stali nierdzewnej pokryta teflonem, z elastycznym koƒcem, jeden koniec prosty, drugi w kszta cie J zielony 6 2,1 25,0 2 0,9 x zielony 6 2,1 27,5 2 0,9 x czerwony 7,5 2,5 25,0 2 0,9 x czerwony 7,5 2,5 27,5 2 0,9 x

38 Cewniki urologiczne Urecath zestaw cewników do drena u nerki przez moczowód Certon cewnik wykonany z poliuretanu d ugoêç 70 cm kolorowe znaczniki d ugoêci otwory boczne powy ej 20 cm zawini ta cz Êç nerkowa (Ø 2 cm) kontrastuje w promieniach RTG ca à powierzchnià stalowa prowadnica pokryta warstwà plastiku zacisk mocujàcy cewnik na prowadnicy, uszczelniacz do cystoskopu karta cewnika Nr katalogowy Rozmiar Cewnik Prowadnica Jednostka Ch. ø mm mm handlowa (szt.) ,0 1,1 x ,5 2,3 1,1 x ,9 1,1 x Cewniki moczowodowe zestaw cewników do drena u nerki przez moczowód Certon cewnik wykonany z poliuretanu d ugoêç 70 cm kolorowe znaczniki d ugoêci otwory boczne powy ej 4 cm prosty koniec od strony nerki kontrastuje w promieniach RTG stalowa prowadnica pokryta warstwà plastiku zacisk mocujàcy cewnik na prowadnicy, uszczelniacz do cystoskopu karta cewnika Nr katalogowy Rozmiar Cewnik Prowadnica Jednostka Ch. ø mm mm handlowa (szt.) ,0 1,1 x ,5 2,3 1,1 x ,9 1,1 x ,3 1,1 x

39 Nad onowy drena p cherza moczowego Cystofix zestawy do nad onowego drena u p cherza moczowego Cystofix zestaw podstawowy Certon cewnik wykonany z poliuretanu, d ugoêç 65 cm zacisk Êlizgowy kolorowe znaczniki d ugoêci, boczne otwory zawini ty i otwarty koniec (Ø 4 cm) usuwalna rozrywalna metalowa kaniula p ytka mocujàca cewnik do skóry (tylko dla cewników Ch. 10) worek na mocz 1,5 l Cystofix Paed zestaw dla pediatrii Certon cewnik wykonany z poliuretanu, d ugoêç 50 cm zacisk Êlizgowy kolorowe znaczniki d ugoêci, boczne otwory zawini ty i otwarty koniec (Ø 2 cm) usuwalna rozrywalna metalowa kaniula z pierêcieniem dystansowym dla kontroli g bokoêci wk ucia p ytka mocujàca, worek na mocz 1,5 l Cystofix Minipaed zestaw dla neonatologii Certon cewnik wykonany z poliuretanu, d ugoêç 50 cm zacisk Êlizgowy kolorowe znaczniki d ugoêci, boczne otwory zawini ty i otwart koniec (Ø 2 cm) àcznik lock Splittocan rozrywalna kaniula, rozmiar 3 (2.35 x 50 mm) mandryn cewnika àcznik koƒcowka lock/koƒcówka lejkowa Nr katalogowy Rozmiar Cewnik D ugoêç ig y Prowadnica P ytka Jednostka Ch. ø mm cm mm mocujàca handlowa (szt.) Cystofix zestaw podstawowy , , , Cystofix zestaw podstawowy z workiem 2,0 l, z zastawkà antyrefluksowà i kranikiem odp ywowym , , , Cystofix zestaw wymienny z cewnikiem, prowadnicà i p ytkà mocujàcà (tylko dla cewnika Ch.10) ,9 1,1 x ,8 1,1 x Cystofix Paed podstawowy zestaw pediatryczny , Cystofix Minipaed podstawowy zestaw dla neonatologii ,

40 Âródoperacyjny i pooperacyjny drena p cherza moczowego Cystofix TUR Zestaw do Êródoperacyjnego i pooperacyjnego drena u lub p ukania p cherza moczowego podczas przezcewkowej elektroresekcji Elementy zestawu: usuwalna rozrywalna kaniula Certon - cewnik - wykonany z poliuretanu - zacisk Êlizgowy - kolorowe znaczniki d ugoêci - du a iloêç otworów bocznych - otwarty zawini ty koniec (Ø 4 cm) Cystofix TUR Nr katalogowy : Ârednica cewnika: 15 Ch, (Ø mm) 4,8 mm, D ugoêç ig y: 12 cm 39

41 Pomiar diurezy i system drena u Ureofix 500 / Ureofix 500 plus zamkni ty system pomiaru diurezy z wymiennym workiem z odp ywem lub bez odp ywu samouszczelniajàcy port do pobierania próbek dren àczàcy, 120 cm, z zaciskiem Êlizgowym komora Pasteura z kroplomierzem, zastawka antyrefluksowa (tylko Ureofix 500 plus) komora pomiarowa komora dok adnego pomiaru do 50 ml, ca kowita pojemnoêç 500 ml odpowietrznik z filtrem hydrofobowym i bakteryjnym system przelewowy specjalny system równoczesnego odp ywu ze wszystkich 4 komór elastyczne taêmy mocujàce, sterylne Nr katalogowy Produkt Jednostka handlowa (szt.) Ureofix z wymiennym workiem 1,5 l z wymiennym workiem 1,5 l, z zastawkà antyrefluksowà i odp ywem 10 Ureofix 500 plus z zastawkà antyrefluksowà z workiem wymiennym 1,5 l z workiem 1,5 l, z odp ywem i zastawkà antyrefluksowà 10 Wymienny worek dla Ureofix 500 / 500 plus ,5 l, sterylny ,5 l, sterylny 100 Worek z odp ywem i zastawkà antyrefluksowà dla Ureofix 500 / 500 plus ,5, sterylny

Zestawy do znieczuleƒ Zestawy z cewnikiem do ciàg ego znieczulenia Perifix zewnàtrzoponowych oraz pojedyncze elementy

Zestawy do znieczuleƒ Zestawy z cewnikiem do ciàg ego znieczulenia Perifix zewnàtrzoponowych oraz pojedyncze elementy Produkty medyczne cz. 2 Spis treêci 1 Dost p do y Kaniula do y obwodowych z portem Vasofix Braunuele 3 obwodowych Vasofix Certo 4 Vasofix Safety 5 Kaniula do y obwodowych bez skrzyde ek mocujàcych Introcan

Bardziej szczegółowo

Cewniki do żył centralnych

Cewniki do żył centralnych Certofix Mono Zestawy cewników jednoświatłowych do cewnikowania żyły głównej zakładanych metodą Seldingera, z możliwością odczytu wewnątrzprzedsionkowego EKG Certofix z kabelkiem łączącym do EKG - matowy

Bardziej szczegółowo

21/PNP/SW/2014 Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz asortymentowo-cenowy CZĘŚĆ 1 CEWNIKI MOCZOWE Z BALONEM

21/PNP/SW/2014 Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz asortymentowo-cenowy CZĘŚĆ 1 CEWNIKI MOCZOWE Z BALONEM CZĘŚĆ 1 CEWNIKI MOCZOWE Z BALONEM 7. 8. Cewnik moczowy z balonem o poj. Od 15-50 ml, typ Dyfour, silikonowany, dwudrożny w rozmiarach od CH 18 do CH22, sterylny, w opakowaniu dwuwarstwowym Cewnik moczowy

Bardziej szczegółowo

Specjalistyczne wyroby medyczne. Katalog produktów medycznych cz.2

Specjalistyczne wyroby medyczne. Katalog produktów medycznych cz.2 Specjalistyczne wyroby medyczne Katalog produktów medycznych cz.2 Specjalistyczne wyroby medyczne - Spis treści KANIULACJA ŻYŁ CENTRALNYCH Cewniki do żył centralnych Jednoświatłowe zestawy cewników do

Bardziej szczegółowo

Kwota należnego podatku VAT (w zł) Cena netto Iloczyn ceny jedn. i ilości

Kwota należnego podatku VAT (w zł) Cena netto Iloczyn ceny jedn. i ilości (pieczęć wykonawcy) Załącznik nr 1b do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia znak: SM/ZP/251/N/41/2014 A 1. GRUPA 1 Lp. podatku 1. Cewniki moczowodowe z mandrynem Fr 4, 5, 6, 7, 8 500 2. moczowodowym

Bardziej szczegółowo

miary jedn. netto szt. 100 szt szt szt szt

miary jedn. netto szt. 100 szt szt szt szt Pakiet nr 17. Kaniule bezpieczne, aparaty do infuzji, zestawy do żyły centralnej, igły. Nr poz. Nazwa 1. Strzykawka do leków światłoczułych (żółta) z igła biorczą 30 mm x 2 mm. 2. Strzykawka do leków tradycyjnych

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 6 do SIWZ Parametry do oceny jakościowej

Załącznik Nr 6 do SIWZ Parametry do oceny jakościowej PAKIET NR 4 POZYCJA NR 1 KANIULA DO DŁUGOTRWAŁEGO PODAWANIA PŁYNÓW I LEKÓW Z DODATKOWYM PORTEM DO ROZMIAR: 20G, DŁ. 25 MM I 33 MM. PAKIET NR 4 POZYCJA NR 2 - KANIULA DO DŁUGOTRWAŁEGO PODAWANIA PŁYNÓW I

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 6 do SIWZ Parametry do oceny jakościowej

Załącznik Nr 6 do SIWZ Parametry do oceny jakościowej PAKIET NR 3 POZYCJA NR 1 KANIULA DO DŁUGOTRWAŁEGO PODAWANIA PŁYNÓW I LEKÓW Z DODATKOWYM PORTEM DO ROZMIAR: 20G, DŁ. 25 MM I 33 MM. 1. Ostrość łatwość przenikania przez tkanki PAKIET NR 3 POZYCJA NR 2 -

Bardziej szczegółowo

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego MEDITRANS SPZOZ w Warszawie ul. Poznańska 22 Lp ZADANIE 2. Igły doszpikowe Opis przedmiotu zamówienia Nazwa producenta i numer katalogowy

Bardziej szczegółowo

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego ul. A. Sokołowskiego 4 58-309 Wałbrzych. tel. 74/64 89 600 fax.

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego ul. A. Sokołowskiego 4 58-309 Wałbrzych. tel. 74/64 89 600 fax. DZPZ-530-Zp/59/PN-54/12 ZMIANA TREŚCI SIWZ Wałbrzych 10.07.2012 r. Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawę rurek ustno-gardłowych, łopatek do języka, cewników do podawania tlenu, masek do podawania

Bardziej szczegółowo

Cena jedn. netto. Wartość netto

Cena jedn. netto. Wartość netto PAKIET NR. 2. KANIULE, STRZYKAWKI,PRZYRZĄDY Załącznik Nr 2 do SIWZ Lp. Asortyment j.m. Ilość Cena jedn. netto Wartość netto Wartość brutto VAT (%) Producent 1 2 3 4 5 6 7 Strzykawka dwuczęściowa j.u. 2

Bardziej szczegółowo

GŁOGOWSKI SZPITAL POWIATOWY SP. Z O.O.

GŁOGOWSKI SZPITAL POWIATOWY SP. Z O.O. 67-200 Głogów ul. Tadeusza Kościuszki 15 tel. 76 837 32 11 fax. 76 837 33 77 GŁOGOWSKI SZPITAL POWIATOWY SP. Z O.O. Zdrowie Pacjentów Naszą Troską Jakośd Usług Medycznych Ambicją Głogów, dn. 26.10.2016

Bardziej szczegółowo

J.m. Ilość Cena jedn. netto w zł

J.m. Ilość Cena jedn. netto w zł ZP250/092/205 Załącznik Nr 2 do SIWZ FORMULARZ CENOWY PAKIET NR. MASKI KRTANIOWE katalogowy J.m. Ilość Cena netto w zł brutto w zł [(kol. 7 x kol. 8) +kol. 7] Maska krtaniowa jednorazowego użytku z mankietem

Bardziej szczegółowo

Wartość netto w zł. Producent. Wartość brutto w zł. J.m. Ilość 4 Cena jedn. netto w zł. Stawka podatku VAT w % (kol. 5x6) [(kol. 7 x kol. 8) +kol.

Wartość netto w zł. Producent. Wartość brutto w zł. J.m. Ilość 4 Cena jedn. netto w zł. Stawka podatku VAT w % (kol. 5x6) [(kol. 7 x kol. 8) +kol. FORMULARZ CENOWY Pakiet nr 1 CEWNIKI DO NEFROSTOMII, CHWYTAK DO USUWANIA STENTÓW MOCZOWODOWYCH I CIAŁ OBCYCH BLOK OPERACYJNY DZIECI L.p. Przedmiot zamówienia Nr katalogow y J.m. Ilość 4 Cena jedn. Wartość

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY DO DRENAśU OPŁUCNEJ

SYSTEMY DO DRENAśU OPŁUCNEJ SYSTEMY DO DRENAśU OPŁUCNEJ Dreny śródoperacyjne Thorax proste i wygięte Pediatryczne dreny z trokarem (tępym lub trójgraniec) Dren z elastyczną prowadnicą do ukształtowania Ambulatoryjne zestawy do drenaŝu

Bardziej szczegółowo

DPX -IS 250. Styki pomocnicze i wyzwalacze wspólne dla DPX i DPX-IS. rozłącznik izolacyjny z widoczną przerwą stykową

DPX -IS 250. Styki pomocnicze i wyzwalacze wspólne dla DPX i DPX-IS. rozłącznik izolacyjny z widoczną przerwą stykową DPX -IS 250 02 37 02 47 022 39 022 7 ZgodnoÊç z normà: PN-EN 07-3. Kategoria u ytkowania AC 23 A. Umo liwia roz àczanie obwodów pod obcià eniem. Widoczne po o enie styków. Uk ad stykowy o szybkim roz àczaniu

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDŹ; Zamawiający nie dopuszcza (zgodnie z SIWZ) Część nr 1, pozycja 2

ODPOWIEDŹ; Zamawiający nie dopuszcza (zgodnie z SIWZ) Część nr 1, pozycja 2 Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów 1x użytku (igły, strzykawki, kaniule, ostrza, cewniki, kanki, zgłębniki, kraniki, kateter, infuzja, transfuzja, worki, opatrunki do mocowania,

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: DAT/ZP PN/07/12 Formularz sortymentowo-cenowy Załącznik nr 2.2

Znak sprawy: DAT/ZP PN/07/12 Formularz sortymentowo-cenowy Załącznik nr 2.2 Pakiet nr III. (w (w (w 1 rozmiar 17G 1,4x45mm, przepływ 125ml/min. 100 szt. 2 3 4 rozmiar 18G 1,2x32mm, przepływ 80ml/min. rozmiar 20G 1,0x32mm, przepływ 54ml/min rozmiar 22G 0,8x25mm, przepływ 31ml/min.

Bardziej szczegółowo

elero VarioTec Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç!

elero VarioTec Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç! VarioTec elero Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309023 Nr. 18 100.3401/0604 Spis treêci Wskazówki

Bardziej szczegółowo

Formularz specyfikacji cenowej

Formularz specyfikacji cenowej Oznaczenie Wykonawcy Załącznik Nr 1 do SIWZ Formularz specyfikacji cenowej Część nr 1 - Akcesoria do urodynamiki, do aparatu Duet Multi P firmy Medtronic L. p. Opis, parametry, cechy ( 11 x ) 1. Dwukanałowy

Bardziej szczegółowo

R czne, równowa àce zawory MSV-C PN 16

R czne, równowa àce zawory MSV-C PN 16 Arkusz informacyjny R czne, równowa àce zawory MSV-C PN 16 Zastosowanie Zawory MSV-C przeznaczone sà do równowa enia instalacji grzewczych i klimatyzacyjnych o sta ym przep ywie oraz instalacji ciep ej

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA NR 2 O PRZETRARGU NIEOGRANICZONYM o wartości poniżej Euro (tablica ogłoszeń, strona internetowa)

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA NR 2 O PRZETRARGU NIEOGRANICZONYM o wartości poniżej Euro (tablica ogłoszeń, strona internetowa) RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. Dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 Radom, ul. Tochtermana 1 Dział Zamówień Publicznych Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia www.szpital.radom.pl; zampubl@rszs.regiony.pl

Bardziej szczegółowo

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego ul. A. Sokołowskiego 4 58-309 Wałbrzych. tel. 74/64 89 600 fax.

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego ul. A. Sokołowskiego 4 58-309 Wałbrzych. tel. 74/64 89 600 fax. ISO 9001 Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego ul. A. Sokołowskiego 4 58-309 Wałbrzych tel. 74/64 89 600 fax. 74/ 64 89 746 www.zdrowie.walbrzych.pl szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

Bardziej szczegółowo

Data... (podpis, pieczęć)

Data... (podpis, pieczęć) ZADANIE nr 1 l.p. Rodzaj sprzętu Numer katalogowy 1. Strzykawka dwuczęściowa 2 ml z rozszerzoną skalą do 3 ml, tłok w kolorze 2. Strzykawka dwuczęściowa 5 ml z rozszerzoną skalą do 6 ml, tłok w kolorze

Bardziej szczegółowo

ZNIECZULENIA ZEWNĄTRZOPONOWE I PODPAJĘCZYNÓWKOWE

ZNIECZULENIA ZEWNĄTRZOPONOWE I PODPAJĘCZYNÓWKOWE ZNIECZULENIA ZEWNĄTRZOPONOWE I PODPAJĘCZYNÓWKOWE Igła Tuohy do znieczuleń zewnątrzoponowych Cewnik do znieczuleń zewnątrzoponowych Filtr do znieczuleń zewnątrzoponowych Strzykawka niskooporowa do znieczuleń

Bardziej szczegółowo

F O R M U L A R Z C E N O W Y

F O R M U L A R Z C E N O W Y F O R M U L A R Z C E N O W Y Załącznik Nr 2 do SIWZ Pakiet nr 30 Igły do stymulacji nerwów, kaniule, zestawy medyczne Lp Cena jedn. Ilość na Wartość Stawka Asortyment netto 18 m-cy J.m netto VAT Kwota

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie sprawy: W.Sz. II.1/14/12. ZAŁĄCZNIK nr 2 do SIWZ Formularz cenowy. 2 33162200-5 szt. 2. 5 33162200-5 szt. 3. 8 33162200-5 op.

Oznaczenie sprawy: W.Sz. II.1/14/12. ZAŁĄCZNIK nr 2 do SIWZ Formularz cenowy. 2 33162200-5 szt. 2. 5 33162200-5 szt. 3. 8 33162200-5 op. Pakiet 1 Dostawa materiałów zużywalnych do posiadanego zestawu laparoskopowego firmy Richard WOLF Lp Średnie Cena zużycie na Nazwa asortymentu Kod CPV jednostkowa Wartość netto Stawka VAT Wartość brutto

Bardziej szczegółowo

Szt Szt Szt. 80. Wartość VAT Wartość brutto. Cena jednostkowa. netto

Szt Szt Szt. 80. Wartość VAT Wartość brutto. Cena jednostkowa. netto Część 1 Igły do znieczuleń podpajęczynówkowych i zestaw do ciągłego znieczulenia zewnątrzoponowego dla dorosłych Wartość 2 3 Igła do znieczulenia podpajęczynówkowego z igłą prowadzącym, z przeźroczystą

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA O PRZETRARGU NIEOGRANICZONYM I o wartości powyżej Euro (tablica ogłoszeń, strona internetowa)

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA O PRZETRARGU NIEOGRANICZONYM I o wartości powyżej Euro (tablica ogłoszeń, strona internetowa) RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 Radom, ul. Lekarska 4 Dział Zamówień Publicznych, Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia www.szpital.radom.pl; zampubl@rszs.regiony.pl

Bardziej szczegółowo

Op. a 100 szt. Op. a 100 szt. Op. a 100 szt. Op. a 100 szt. szt Próbki po 1 szt. Upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy

Op. a 100 szt. Op. a 100 szt. Op. a 100 szt. Op. a 100 szt. szt Próbki po 1 szt. Upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy Zadanie nr 1. Strzykawki wykaz, parametry l.p. Rodzaj sprzętu j.m. Ilość/ Cena 1. Strzykawka dwuczęściowa 2 ml z rozszerzoną skalą do 3 ml, tłok w kolorze 2. Strzykawka dwuczęściowa 5 ml z rozszerzoną

Bardziej szczegółowo

WAGA DLA GASTRONOMII seria Valor TM 7000

WAGA DLA GASTRONOMII seria Valor TM 7000 WAGA DLA GASTRONOMII seria Valor TM 7000 PRZENO NA WAGA KOMPAKTOWA Gastronomia, handel, wa enie produktów spo ywczych Kompaktowa waga do wa enia ywno ci Elegancki design, atwo obs ugi, wielofunkcyjne,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Znak postępowania: DA-ZP /15 FORMULARZ SZCZEGÓŁOWY OFERTY

Załącznik nr 1 do SIWZ Znak postępowania: DA-ZP /15 FORMULARZ SZCZEGÓŁOWY OFERTY Załącznik nr do SIWZ Znak postępowania: DA-ZP-252-53/5 FORMULARZ SZCZEGÓŁOWY OFERTY PAKIET NR Wartość Wkłucie centralne neonatologiczne, typu Premicath FR / 28G: - Wprowadzany obwodowo poliuretanowy, cieniujący

Bardziej szczegółowo

Automatyczne Systemy Infuzyjne

Automatyczne Systemy Infuzyjne Automatyczne Systemy Infuzyjne Wype nienie luki Nie ma potrzeby stosowania skomplikowanych i czasoch onnych udoskonaleƒ sprz tu infuzyjnego wymaganych do specjalistycznych pomp. Pompy towarzyszàce pacjentowi

Bardziej szczegółowo

GŁOGOWSKI SZPITAL POWIATOWY SP. Z O.O. Zdrowie Pacjentów - naszą troską, jakość usług medycznych - ambicją.

GŁOGOWSKI SZPITAL POWIATOWY SP. Z O.O. Zdrowie Pacjentów - naszą troską, jakość usług medycznych - ambicją. 67-200 Głogów ul. Kościuszki 15 tel. +48 76 837 32 11 fax. +48 76 837 33 77 GŁOGOWSKI SZPITAL POWIATOWY SP. Z O.O. Zdrowie Pacjentów - naszą troską, jakość usług medycznych - ambicją. www.szpital.glogow.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy)

Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy) Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy) 1. Wejście na stronę http://www.officemedia.com.pl strona główną Office Media 2. Logowanie do zakupowej części serwisu. Login i hasło należy

Bardziej szczegółowo

Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini

Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini Instrukcja obsługi i montażu 77 938: Grupa bezpieczeństwa kotła KSG 77 623: Grupa bezpieczeństwa kotła KSG mini AFRISO sp. z o.o. Szałsza, ul. Kościelna 7, 42-677

Bardziej szczegółowo

Kpl. 100. 2 dzierżawa instrumentarium m-c 24 RAZEM X X X X X

Kpl. 100. 2 dzierżawa instrumentarium m-c 24 RAZEM X X X X X L. p. Załącznik Nr 2 FORMULARZ CENOWY Pakiet nr - Implanty do rekonstrukcji więzadeł krzyżowych metodą Endo-Button Przedmiot zamówienia 2 Nr J.m. Ilość 4 Cena jedn. katalogowy 3 netto w zł Wartość netto

Bardziej szczegółowo

J.m. Ilość jedn. netto w zł. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Endoproteza jądra powłoka silikonowa wypełniona żelem silikonowym, konsystencja. Szt. 20. Szt.

J.m. Ilość jedn. netto w zł. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Endoproteza jądra powłoka silikonowa wypełniona żelem silikonowym, konsystencja. Szt. 20. Szt. ZP250/2/203 Pakiet nr ENDOPROTEZA JĄDRA - BLOK OPERACYJNY DZIECI Lp 2 Przedmiot zamówienia Nr Jm Ilość Cena jedn (kol 5x6) brutto w zł [(kol 7 x kol 8) +kol 7] 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Endoproteza jądra powłoka

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA O PRZETRARGU NIEOGRANICZONYM o wartości poniżej Euro (tablica ogłoszeń, strona internetowa)

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA O PRZETRARGU NIEOGRANICZONYM o wartości poniżej Euro (tablica ogłoszeń, strona internetowa) RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. Dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 Radom, ul. Tochtermana 1 Dział Zamówień Publicznych Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia www.szpital.radom.pl; zampubl@rszs.regiony.pl

Bardziej szczegółowo

PAKIET 1. VAT Producent/ Nazwa/ Typ/ Nr katalog. Wartość % Wartość. Lp Nazwa artykułu J.m. Ilość Cena jedn. Wartość netto

PAKIET 1. VAT Producent/ Nazwa/ Typ/ Nr katalog. Wartość % Wartość. Lp Nazwa artykułu J.m. Ilość Cena jedn. Wartość netto PAKIET 1 Lp Nazwa artykułu J.m. Ilość Cena jedn. Wartość netto Wartość roczna netto % Wartość brutto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Igła iniekcyjna j.u. 0,5 x 16-25mm op.=100 2 Igła iniekcyjna j.u. 0,6 x 25-30

Bardziej szczegółowo

I Zamawiający modyfikuje załącznik nr 3 do SIWZ poprzez wyłączenie poz. 1 i 2 do części 1A - patrz zmodyfikowany załącznik nr 3 do SIWZ.

I Zamawiający modyfikuje załącznik nr 3 do SIWZ poprzez wyłączenie poz. 1 i 2 do części 1A - patrz zmodyfikowany załącznik nr 3 do SIWZ. WOJEWÓDZKI SZPITAL BRÓDNOWSKI SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 03-242 WARSZAWA, UL. KONDRATOWICZA 8 www.szpital-brodnowski.waw.pl FAX /22/ 326 58 34 DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH TEL. /22/ 326

Bardziej szczegółowo

Tester pilotów 315/433/868 MHz

Tester pilotów 315/433/868 MHz KOLOROWY WYŚWIETLACZ LCD TFT 160x128 ` Parametry testera Zasilanie Pasmo 315MHz Pasmo 433MHz Pasmo 868 MHz 5-12V/ bateria 1,5V AAA 300-360MHz 400-460MHz 820-880MHz Opis Przyciski FQ/ST DN UP OFF przytrzymanie

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY MEDYCZNE OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. LP Nazwa przedmioty zamówienia Rozmiar: pojemność/szerokość/ długość

MATERIAŁY MEDYCZNE OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. LP Nazwa przedmioty zamówienia Rozmiar: pojemność/szerokość/ długość MATERIAŁY MEDYCZNE OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR LP Nazwa przedmioty zamówienia Rozmiar: pojemność/szerokość/ długość Zakup na miesięcy Pakiet I Rękawiczki nie sterylne winylowe pakowane po 00

Bardziej szczegółowo

DAT/ZP PN/11/13 Formularz asortymentowo cenowy Załącznik nr 2. J.M. Postać. Nazwa producenta. 200 szt. 250 szt. 860 szt. 400 szt. 50 szt. 650 szt.

DAT/ZP PN/11/13 Formularz asortymentowo cenowy Załącznik nr 2. J.M. Postać. Nazwa producenta. 200 szt. 250 szt. 860 szt. 400 szt. 50 szt. 650 szt. Pakiet nr I. L.p. 1 2 3 4 5 Nazwa asortymentu Zgłębniki żołądkowe CH 14 do 20 dł.125 cm j.u. jałowe Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych nr 12-20 dł. 60cm Cewnik do podawania tlenu przez nos sterylny

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n)62894. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, PL

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n)62894. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej d2)opis OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 112772 (22) Data zgłoszenia: 29.11.2001 EGZEMPLARZ ARCHIWALNY (19) PL (n)62894 (13)

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Znak postępowania: DA-ZP /15 FORMULARZ SZCZEGÓŁOWY OFERTY

Załącznik nr 1 do SIWZ Znak postępowania: DA-ZP /15 FORMULARZ SZCZEGÓŁOWY OFERTY Załącznik nr 1 do SIWZ Znak postępowania: DA-ZP-252-96/15 FORMULARZ SZCZEGÓŁOWY OFERTY PAKIET NR 1 Wartość Mieszek ssący do odsysania ran, sterylny,o pojemności 40ml. szt. 2000 2. Dren typu Redon, znakowany

Bardziej szczegółowo

Iłża, dn r.

Iłża, dn r. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital w Iłży ul. Bodzentyńska 17 27-100 IŁŻA Tel/fax.0-48 616-31-75 e-mail:dzialzamowien@szpitalilza.com.pl Iłża, dn.28.03.2014r. Dotyczy przetargu

Bardziej szczegółowo

KCZ/ORG/ZM/2290/2013 Krapkowice, dnia 11.12.2013 r.

KCZ/ORG/ZM/2290/2013 Krapkowice, dnia 11.12.2013 r. KCZ/ORG/ZM/2290/2013 Krapkowice, dnia 11.12.2013 r. Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów jednorazowego użytku dla

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO

INSTRUKCJA OBSŁUGI MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO GRATULUJEMY UDANEGO ZAKUPU ZESTAWU GŁOŚNIKOWEGO MC-2810 Z AKTYWNYM SUBWOOFEREM I GŁOŚNIKAMI SATELITARNYMI. ZESTAW ZOSTAŁ STARANNIE ZAPROJEKTOWANY

Bardziej szczegółowo

Szorowarki kompaktowe BR 40/10 C Adv + MF

Szorowarki kompaktowe BR 40/10 C Adv + MF Szorowarki kompaktowe BR 40/10 C Adv + MF Prowadzona ręcznie, kompaktowa szorowarka wyposażona w dwie szczotki walcowe. Dzięki dwóm listwom ssącym urządzenie skutecznie odsysa wodę podczas poruszania się

Bardziej szczegółowo

Zestawienie granicznych i ocennych parametrów techniczno użytkowych

Zestawienie granicznych i ocennych parametrów techniczno użytkowych Załącznik nr 1b do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (pieczęć wykonawcy) Zestawienie granicznych i ocennych parametrów techniczno użytkowych PAKIET 1 MASKA ANESTETYCZNA JEDNORAZOWA PRZEZROCZYSTA,

Bardziej szczegółowo

PMC z nadrukiem przyk ad FS (nadruk pionowy)

PMC z nadrukiem przyk ad FS (nadruk pionowy) CONTA-CONNECT Oznaczniki Zacisków Systemy Identyfikacyjne Pocket Maxicard PMC PMC z nadrukiem przyk ad FW (nadruk poziomy) PMC z nadrukiem przyk ad FS (nadruk pionowy) P M C z nadrukiem przyk ad G W (jeden

Bardziej szczegółowo

DAT/ZP PN/14/14 Formularz asortymentowo cenowy Załącznik nr 2.3. J.M. Postać. Ilość na 12 m-cy

DAT/ZP PN/14/14 Formularz asortymentowo cenowy Załącznik nr 2.3. J.M. Postać. Ilość na 12 m-cy Pakiet nr IV. CEWNIKI, DRENY, RURKI. L.p. Nazwa asortymentu Ilość na 12 m-cy J.M. Postać Nazwa producenta Cena jedn. netto (w PLN) VAT (%) Wartość netto (w PLN) Kwota VAT (w PLN) Wartość Brutto (w PLN)

Bardziej szczegółowo

różnych materiałów oraz do wielu zastosowań.

różnych materiałów oraz do wielu zastosowań. W gamie produktów przygotowanej z myślą o większych przedsiębiorstwach, oferujemy przecinarkę do spoin RUBI DJ-130, która jest nowatorskim rozwiązaniem pozwalającym na wykonywanie specjalnych cięć potrzebnych

Bardziej szczegółowo

Katalog akcesoria meblowe

Katalog akcesoria meblowe 20lat Polska Zapraszamy do naszych sklepów i punktów sprzeda y na terenie ca ej Polski WARSZAWA 03-151 ul. Modliƒska 347 tel./fax: +48-22/499 68 16 tel.kom: +48 609 899 024 WARSZAWA-Regu y 05-816 Al. Jerozolimskie

Bardziej szczegółowo

Metoda MIG/MAG MIG/MAG MAGSTER 161 MAGSTER 201. MAGSTER 250-4x4 MAGSTER 315-4x4

Metoda MIG/MAG MIG/MAG MAGSTER 161 MAGSTER 201. MAGSTER 250-4x4 MAGSTER 315-4x4 MIG/MAG Metoda MIG/MAG jest najwa niejszà technologià spawalniczà wykorzystywanà do pó automatycznego spawania stali konstrukcyjnych w glowych, stopowych oraz aluminium i jego stopów. G ówne zalety tej

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ 100% mikrowłókno, dwie warstwy rewers mopa to materiał rzepowy typu velcro. WYKONANIE mop szyty pętelka zamknięta o wysokości 2 mm

MATERIAŁ 100% mikrowłókno, dwie warstwy rewers mopa to materiał rzepowy typu velcro. WYKONANIE mop szyty pętelka zamknięta o wysokości 2 mm 100% mikrowłókno, dwie warstwy rewers mopa to materiał rzepowy typu velcro pętelka zamknięta o wysokości 2 mm Rozmiar w cm Ciężar w gramach Do stelaża MS 420 30 x 12,5 40 MS 100 MS 421 47 x 12,5 65 MS

Bardziej szczegółowo

Zbiorniki podziemne dwup aszczowe Zbiorniki podziemne na LPG

Zbiorniki podziemne dwup aszczowe Zbiorniki podziemne na LPG Zbiorniki podziemne dwup aszczowe Zbiorniki podziemne na LPG Osprz t do zbiorników URZÑD DOZORU T E C H NI C Z N E G O Zbiorniki dwup aszczowe podziemne Przeznaczone do magazynowania materia ów ciek ych

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1A do SIWZ PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie nr 1. KATEDRA HODOWLI ROŚLIN I NASIENNICTWA Parametry techniczne Wymagane parametry Parametry oferowane KOMORA LAMINARNA Klasa

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ CENOWY. Załącznik nr 2 a. Grupa 1 Igły iniekcyjne

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ CENOWY. Załącznik nr 2 a. Grupa 1 Igły iniekcyjne SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ CENOWY Załącznik nr 2 a Grupa 1 Igły iniekcyjne L.p. przedmiotu 1 Igła iniekcyjna 2 Igła iniekcyjna 3 Igła iniekcyjna 4 Igła iniekcyjna 5 Igła iniekcyjna 6 Igła iniekcyjna 7 Igła

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Dostawy medycznego sprzętu jednorazowego.... (nazwa wykonawcy/ów)... (nazwa lidera)

FORMULARZ OFERTOWY. Dostawy medycznego sprzętu jednorazowego.... (nazwa wykonawcy/ów)... (nazwa lidera) Załącznik nr 1 do SIWZ..., dnia...2010r. (pieczęć Wykonawcy) Niniejszym oświadczamy, Ŝe w postępowaniu o udzielenie zamówienia na: FORMULARZ OFERTOWY ofertę przetargową składa: Dostawy medycznego sprzętu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 - FORMULARZ CENOWY. Pakiet 1 - ostrza chirurgiczne

Załącznik nr 2 - FORMULARZ CENOWY. Pakiet 1 - ostrza chirurgiczne Załącznik nr 2 - FORMULARZ CENOWY Pakiet 1 - ostrza chirurgiczne Lp. Nazwa artykułu Numer katalogowy Nazwa handlowa Producent J. m. Ilość Cena jedn. iloczyn A x B = C % Kwota brutto sumę C + E = F A B

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA MINISTERSTWO Warszawa, dnia 16 grudnia 2014 r. PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DYREKTOR GENERALNY BA-II-271-25.(8).KP/2014 L.dz. 10217/14 Uczestnicy postępowania Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku.

dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku. Toruń, dn. 20 stycznia 2016r. L.dz. SSM.DZP.200.3.2016 dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Rotobrush air+ XPi - Urządzenie do czyszczenia systemów wentylacyjnych

Rotobrush air+ XPi - Urządzenie do czyszczenia systemów wentylacyjnych Rotobrush air+ XPi - Urządzenie do czyszczenia systemów wentylacyjnych logo Rotobrush Zastosowanie: czyszczenie małych i średnich instalacji wentylacyjnych, w tym elastycznych przewodów typu flex OSPRZĘT:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Grupa 1 Igły iniekcyjne Lp Nazwa przedmiotu zamówienia Przedmiot Zamówienia Rozmiar JM Zamawiane ilości Igła iniekcyjna 100 szt Ø 1,2 x 40mm op 2330 2 Igła iniekcyjna 100 szt Ø 1,1x 40mm

Bardziej szczegółowo

1. MONITOR. a) UNIKAJ! b) WYSOKOŚĆ LINII OCZU

1. MONITOR. a) UNIKAJ! b) WYSOKOŚĆ LINII OCZU Temat: Organizacja obszaru roboczego podczas pracy przy komputerze. 1. MONITOR a) UNIKAJ! - umieszczania monitora z boku, jeżeli patrzysz na monitor częściej niż na papierowe dokumenty - dostosowywania

Bardziej szczegółowo

WÓZKI TRANSPORTOWE WÓZEK DO PRZEWOZU PACJENTÓW TYP 212 EL

WÓZKI TRANSPORTOWE WÓZEK DO PRZEWOZU PACJENTÓW TYP 212 EL WÓZEK DO PRZEWOZU PACJENTÓW TYP 212 EL prowadnice kaset RTG Cena od 4 427,00 kaseta RTG, uchwyt na butle z tlenem Elektryczny wózek transportowo-reanimacyjnodatkow¹ zalet¹ wózka. Wózek wyposa ony zosta³

Bardziej szczegółowo

NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ROZMIAR LICZBA SZTUK PAKIET I

NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ROZMIAR LICZBA SZTUK PAKIET I ZAŁĄCZNIK NR 1 NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ROZMIAR LICZBA SZTUK PAKIET I 1 Cewnik 2 kanał. Do UPP 8Fr z kon.y linia man.* 60 2 Dren do kanału Pura żółte* 60 3 Cewnik rektalny 2 kanałowy z balonem * 16

Bardziej szczegółowo

WAGA DLA GASTRONOMII seria Valor TM 7000

WAGA DLA GASTRONOMII seria Valor TM 7000 wagi magazynowe Wagi medyczne wagi laboratoryjne WAGA DLA GASTRONOMII seria Valor TM 7000 PRZENO NA WAGA KOMPAKTOWA Gastronomia, handel, wa enie produktów spo ywczych Kompaktowa waga do wa enia ywno ci

Bardziej szczegółowo

OnGcekgż-G 3,6/6 kv, 4-żyłowy

OnGcekgż-G 3,6/6 kv, 4-żyłowy Przewód OnGcekgż-G 3,6/6 kv, 4-żyłowy Górniczy przewód oponowy ekranowany o izolacji i oponie gumowej na napięcie 3,6/6 kv NORMA: ZN-/MP-13-K4 UZNANIE: CECHA: GEM/4806/0059/98/04429/ZB GE-33/98 CHARAKTERYSTYKA:

Bardziej szczegółowo

podstawa na rolkach z 2 rolkami prowadzàcymi przepust kabli z ty u i z boku atwa do otwarcia zaêlepka boczna tylna przepustnica kabli ze szczotkami

podstawa na rolkach z 2 rolkami prowadzàcymi przepust kabli z ty u i z boku atwa do otwarcia zaêlepka boczna tylna przepustnica kabli ze szczotkami AKCESORIA 1 Cokó 2 Cokó przeciwpochy owy 3 P yta dachowa 100 konstrukcja skr cana mo liwoêç doprowadzenia kabli mo liwoêç zamontowania kó ek stal Rozmiar mm 600 x 600 31-7026-60 600 x 800 31-7026-80 600

Bardziej szczegółowo

Szt. 5000. Szt. 3. Szt. 240. Szt. 100. Szt. 6450. Szt. 300. Szt. 100. Szt. 20. Szt. 100. Szt. 1900. Szt. 200 RAZEM

Szt. 5000. Szt. 3. Szt. 240. Szt. 100. Szt. 6450. Szt. 300. Szt. 100. Szt. 20. Szt. 100. Szt. 1900. Szt. 200 RAZEM PAKIET nr 20 L.p. Nazwa towaru Rozmiar J.m. ilość 1. 2. 3. 4. 5. 6. Przyrządy do przetaczania krwi posiadające odpowietrznik z filtrem antybakteryjnym, filtr krwi oraz zaciskacz przeźroczysta komora 8,8-9

Bardziej szczegółowo

Pytanie 15 Część I, poz : Czy Zamawiający odstąpi od wymogu igieł od jednego producenta? Odpowiedź: Nie.

Pytanie 15 Część I, poz : Czy Zamawiający odstąpi od wymogu igieł od jednego producenta? Odpowiedź: Nie. KCZ/ORG/ZM/75 /12/2014 Krapkowice, dnia 08.12.2014r. Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów jednorazowego użytku dla

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie próbki. DigiPREP LS* DigiPREP MS* DigiPREP Jr.* DigiPREP MINI. Pojemność bloku / Numer katalogowy

Przygotowanie próbki. DigiPREP LS* DigiPREP MS* DigiPREP Jr.* DigiPREP MINI. Pojemność bloku / Numer katalogowy DigiPREP Przygotowanie próbki Grafitowe bloki z serii DigiPREP model Jr., MS, LS i MINI są idealne do procesów mineralizacji, które wymagają temperatury poniżej 180 C. Pokrycie bloków teflonem zapewnia

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach ul. Chorzowska 38, 41-605 Świętochłowice Sąd Rejonowy w Katowicach Nr KRS 0000042462 NIP 627-16-69-770, REGON 000311450 Dyrektor tel.032/ 245-34-40 tel.032 /770-77-84

Bardziej szczegółowo

AE-5/89/2006 Załącznik Nr 1 FORMULARZ CENOWY

AE-5/89/2006 Załącznik Nr 1 FORMULARZ CENOWY AE-5/89/2006 Załącznik Nr 1 FORMULARZ CENOWY Cena brutto zamówienia powinna stanowić sumę wartości brutto wszystkich pozycji, natomiast wartość brutto poszczególnych pozycji winna być obliczona jako wartość

Bardziej szczegółowo

REGULACYJNE ZAWORY KULOWE NAVAL

REGULACYJNE ZAWORY KULOWE NAVAL REGUACYJNE ZAWORY KUOWE NAVA C E R T ISO 00 ENVIRONMENT NAVA VAVES I F I CAT E C E R T ISO 00 QUAITY NAVA VAVES I F I CAT E NAVA OY REGUACYJNE ZAWORY KUOWE NAVA Zawory regulacyjne NAVA stosowanie sà do

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Pakiet I. KARDIOWERTERY-DEFIBRYLATORY

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Pakiet I. KARDIOWERTERY-DEFIBRYLATORY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Pakiet I. KARDIOWERTERY-DEFIBRYLATORY ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW 1 - Wszczepialne kardiowertery - defibrylatory jednojamowe z elektrodą - 30 szt. PARAMETR/WARUNEK 1.Wykrywanie

Bardziej szczegółowo

WIADOMOŚĆ DATA: 11.07.2014 LICZBA STRON: 6

WIADOMOŚĆ DATA: 11.07.2014 LICZBA STRON: 6 WIADOMOŚĆ DO: OD: Wykonawców Zamawiającego DATA: 11.07.2014 LICZBA STRON: 6 DOTYCZY: postępowania o zamówienie publiczne na dostawę systemów do chirurgicznej korekcji wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet,

Bardziej szczegółowo

Formularz przedmiotu zamówienia, cenowy

Formularz przedmiotu zamówienia, cenowy załącznik nr 2 do SIWZ nr SPZOZ/PN/31/2013 Formularz przedmiotu zamówienia, cenowy Zadanie nr 1 Defibrylator z kardiowersją oraz stymulacją zew. serca Lp Nazwa jm Ilość Cena jednost 1 Defibrylator z kardiowersją

Bardziej szczegółowo

ZADANIE NR 11 DRENAŻE KLATKI PIERSIOWEJ

ZADANIE NR 11 DRENAŻE KLATKI PIERSIOWEJ ZADANIE NR DRENAŻE KLATKI PIERSIOWEJ Zestaw do drenażu klatki piersiowej: kompaktowy zestaw czterokomorowy przezroczysty ze wszystkich stron zintegrowany uchwyt do noszenia możliwość powieszenia na łóżku,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI. Stabilizowane zasilacze pr du sta ego. modele: DF173003C DF173005C

INSTRUKCJA OBS UGI. Stabilizowane zasilacze pr du sta ego. modele: DF173003C DF173005C D INSTRUKCJA OBS UGI Stabilizowane zasilacze pr du sta ego modele: DF173003C DF173005C WPRO WA DZ ENI E Przyrz dy serii DF17300XC s precyzyjnymi zasilaczami DC o jednym wyjciu i napi ciu regulowanym w

Bardziej szczegółowo

GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY SZPITAL KLINICZNY UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ul. Polna 33, Poznań

GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY SZPITAL KLINICZNY UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ul. Polna 33, Poznań Dz. Z. P. 62/13/16 Poznań, dnia 30.12.2016r. Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyrobów medycznych opublikowanego w

Bardziej szczegółowo

Szorowarki kompaktowe BD 40/25 C Bp. Wyposażenie standardowe: Szczotka tarczowa System zbiornik w zbiorniku. Dane techniczne

Szorowarki kompaktowe BD 40/25 C Bp. Wyposażenie standardowe: Szczotka tarczowa System zbiornik w zbiorniku. Dane techniczne Szorowarki kompaktowe BD 40/25 C Bp Kompaktowa, zwrotna szorowarka prowadzone ręcznie przeznaczona do czyszczenia zachowawczego i polerowania małych powierzchni. Zasilana bateryjnie. Ze szczotką tarczową.

Bardziej szczegółowo

PARAMETR GRANICZNY - WYMAGANY

PARAMETR GRANICZNY - WYMAGANY Załącznik Nr 1 do formularza cenowgo Piłka lekarska 3 kg LP Y 1. Oferent/ producent Podać 2. Nazwa i typ Podać 3. Kraj pochodzenia Podać 4. Sprzęt fabrycznie nowy 5. Rok produkcji min 2013 6. Opis ogólny:

Bardziej szczegółowo

DODATEK Nr 2 do SIWZ asortymentowo cenowy

DODATEK Nr 2 do SIWZ asortymentowo cenowy DODATEK Nr 2 do SIWZ asortymentowo cenowy G R U P A IA igły i zestawy anestezjologiczne 1. Igła Touhy 18 G ze znacznikami na długości igły dł 80-90mm, sterylna pakowana 2. Igła Touhy 18 G ze znacznikami

Bardziej szczegółowo

Centralny nr postępowania: /2010 Radom, dnia Znak sprawy: RSS/ZPFSiZ/P-93/../2010

Centralny nr postępowania: /2010 Radom, dnia Znak sprawy: RSS/ZPFSiZ/P-93/../2010 RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. Dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 Radom, ul. Tochtermana 1 Dział Zamówień Publicznych Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia www.szpital.radom.pl; zampubl@rszs.regiony.pl

Bardziej szczegółowo

1. Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem. 2. W aêciwoêci. 3. Monta. Czujnik CO 2 AMUN 716 9 101

1. Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem. 2. W aêciwoêci. 3. Monta. Czujnik CO 2 AMUN 716 9 101 310 164 01 Czujnik CO 2 AMUN 716 9 101 1. Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem Czujnik s u y do rejestracji dwutlenku w gla (CO 2 ) i temperatury w pomieszczeniu mieszkalnym. ZawartoÊç CO 2 w powietrzu

Bardziej szczegółowo

Pakiet nr 1 Igły jednorazowe

Pakiet nr 1 Igły jednorazowe formularz asortymentowo cenowy Załącznik nr 2 do SIWZ Pakiet nr 1 Igły jednorazowe LP Nazwa Rodzaj Jednostka miary 1 Igła jednorazowa. ścianka cienka, ostrze krótkie. Podłączana do adaptera Luer lub złącza

Bardziej szczegółowo

cewniki 2 Strona 1 Załącznik nr 2 Cewniki Cena Jedn. miary Przedmiot zamówienia Lp. lość kod cpv Cewniki szt 80 szt 80 szt 50 szt 60

cewniki 2 Strona 1 Załącznik nr 2 Cewniki Cena Jedn. miary Przedmiot zamówienia Lp. lość kod cpv Cewniki szt 80 szt 80 szt 50 szt 60 Lp. 1 2 3 Cewnik do karmienia niemowląt CH 6/40cm z zakończeniem luerlock 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 kod cpv 33141200-2 Cewniki Przedmiot zamówienia Cewnik do karmienia nr 6 dł. min. 40-70cm (zamawiający

Bardziej szczegółowo

Quickster Chrono Foot G10-212 Instrukcja obsługi

Quickster Chrono Foot G10-212 Instrukcja obsługi Quickster Chrono Foot G-212 Instrukcja obsługi 6 7 13 4 4 1 1 3 2 1 3 2 Wskazania i funkcje 4 Wskazówka godzinowa Wskazówka minutowa Wskazówka sekundowa (sekundnik) Kalendarz Licznik 4-minutowy Licznik

Bardziej szczegółowo

Rysunek montażu. Krok 4 Koniec. Krok 2 Krok 2. Krok 3

Rysunek montażu. Krok 4 Koniec. Krok 2 Krok 2. Krok 3 2 3 Rysunek montażu Krok 3 Krok 2 Krok 2 Krok 4 Koniec 4 Montaż York SB-301V Krok 1 Przymocuj przednią (16) i tylną (12) podporę do ramy uŝywając nakrętek (8), podkładek (9) i śrub (10). Krok 2 WłóŜ podporę

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY. Wartość brutto w zł [(kol. 7 x kol. 8) + kol. 6]

FORMULARZ CENOWY. Wartość brutto w zł [(kol. 7 x kol. 8) + kol. 6] Załącznik Nr 2 do SIWZ FORMULARZ CENOWY Pakiet nr 1 Cewniki stosowane w zabiegach chirurgicznych L. p. Przedmiot zamówienia Nr J. m. Ilość Cena jedn. katalogowy 1 netto w zł Stawka podatku VAT w % od wartości

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A. WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP

INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A. WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP 1. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA Zakresy prądowe: 0,1A, 0,5A, 1A, 5A. Zakresy napięciowe: 3V, 15V, 30V, 240V, 450V. Pomiar mocy: nominalnie od 0.3

Bardziej szczegółowo

Producent / nr katalogowy

Producent / nr katalogowy Załącznik nr 2 do SIWZ Nr postępowania: DYR.Zam.Publ.-33-III/11 FORMULARZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/FORMULARZ CENOWY Lp. Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymagany parametrów. Parametry oferowane

Bardziej szczegółowo

PERSON Kraków 2002.11.27

PERSON Kraków 2002.11.27 PERSON Kraków 2002.11.27 SPIS TREŚCI 1 INSTALACJA...2 2 PRACA Z PROGRAMEM...3 3. ZAKOŃCZENIE PRACY...4 1 1 Instalacja Aplikacja Person pracuje w połączeniu z czytnikiem personalizacyjnym Mifare firmy ASEC

Bardziej szczegółowo

Implant ślimakowy wszczepiany jest w ślimak ucha wewnętrznego (przeczytaj artykuł Budowa ucha

Implant ślimakowy wszczepiany jest w ślimak ucha wewnętrznego (przeczytaj artykuł Budowa ucha Co to jest implant ślimakowy Implant ślimakowy to bardzo nowoczesne, uznane, bezpieczne i szeroko stosowane urządzenie, które pozwala dzieciom z bardzo głębokimi ubytkami słuchu odbierać (słyszeć) dźwięki.

Bardziej szczegółowo

Narz dzia i akcesoria do po àczeƒ zaprasowywanych Opis zaciskarek Sudopress

Narz dzia i akcesoria do po àczeƒ zaprasowywanych Opis zaciskarek Sudopress Opis zaciskarek Sudopress Tabela poglàdowa narz dzi Sudopress Comap wprowadzi nowà gam narz dzi do zaprasowywania, w pe ni profesjonalnych i u atwiajàcych prac u ytkownikom. Nowe narz dzia Sudopress 2432

Bardziej szczegółowo

HP, HS dwu- i trójdrogowe zawory z si ownikami

HP, HS dwu- i trójdrogowe zawory z si ownikami rkusz informacyjny HP, HS dwu- i trójdrogowe zawory z si ownikami Zastosowanie Zawory HP i HS z si ownikami przeznaczone sà do wspó pracy z termostatami r cznymi i programowalnymi. Mogà byç stosowane w

Bardziej szczegółowo