SYSTEM RUR WIELOWARSTWOWYCH I KSZTA TEK PVDF

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SYSTEM RUR WIELOWARSTWOWYCH I KSZTA TEK PVDF"

Transkrypt

1 SYSTEM RUR WIELOWARSTWOWYCH I KSZTA TEK PVDF

2 Rury Rura wewn trzna z usieciowanego wiàzkami elektronów polietylenu (PE-Xc), wyt aczana z granulatu polietylenowego o du ej g stoêci. Wysokiej jakoêci warstwa àczàca do jednorodnego àczenia rury aluminiowej z wewn trznà rurà PE-Xc. Sk ad rury wielowarstwowej PE-Xc/AL/PE-Xc Wielowarstwowa rura CosmoPEX sk ada si ze wzd u nie spawanej doczo owo aluminiowej rury posiadajàcej wewn trznà i zewn trznà warstw z polietylenu sieciowanego za pomocà wiàzki elektronów. Poszczególne warstwy àczone sà ze sobà wysokiej jakoêci warstwà àczàcà. W wyniku tego otrzymujemy wielowarstwowà rur CosmoPEX. àczy ona w sobie wszystkie zalety materia ów syntetycznych i rur metalowych. Rura aluminiowa (AL), spawana wzd u nie bezszwowo i regulowana maszynowo. Wysokiej jakoêci warstwa àczàca do jednorodnego àczenia rury aluminiowej z zewn trznà rurà PE-Xc. Rura zewn trzna z usieciowanego wiàzkami elektronów polietylenu (PE-Xc), wyt aczana z granulatu polietylenowego o du ej g stoêci. Rura wewn trzna i zewn trzna wykonana jest z wysokiej g stoêci polietylenowego granulatu (HDPE) usieciowanego wiàzkami elektronów. Sieciowanie zwielokrotnia naturalne cechy polietylenu. Dzi ki temu otrzymujemy takie korzyêci, jak wy sza odpornoêç rury na ciênienie i temperatur. Rura spe nia wymogi najostrzejszych norm dla instalacji do wody pitnej, jest nawet odporna na substancje ràce. Aluminiowa rura gwarantuje nieprzepuszczanie tlenu oraz zachowanie pierwotnego kszta tu. Wzd u ne spawanie czo owe aluminiowej rury oznacza, e aluminium b dzie na ca ej d ugoêci zachowywa o tà samà gruboêç. Co za tym idzie, sieciowana warstwa zewn trzna stosowana na rurze aluminiowej z warstwà àczàcà równie b dzie zachowywaç wsz dzie tà samà gruboêç. Daje to równie konkretne korzyêci w momencie, gdy rura jest Êciskana, jako e powstajàce wtedy obcià enia doskonale si rozk adajà. W zale noêci od Êrednicy rury gruboêç warstwy aluminium obliczana jest tak, by rura zawsze zachowywa a optymalnà elastycznoêç i odpornoêç na ciênienie. 2

3 Rury Wewn trzna i zewn trzna rura z PE-Xc, zapewniona jakoêç Henco produkuje rury wielowarstwowe sk adajàce si z rury wewn trznej i zewn trznej wykonanych z PE-Xc, usieciowanego wiàzkami elektronów polietylenu. P E X c oznacza polietylen oznacza usieciowanie oznacza sieciowanie wiàzkami elektronów, czyli sposób, w jaki sieciowany jest polietylen. Sieciowanie za pomocà wiàzek elektronów jest najlepszym i najczystszym sposobem sieciowania polietylenu. Polietylen mo na usieciowaç nast pujàcymi metodami: PE-Xa: tzw. proces Engla, gdzie polietylen jest mieszany z nadtlenkiem organicznym o du ym st eniu. Nadtlenek powoduje powstanie po àczeƒ pomi dzy aƒcuchami polietylenowymi. Metoda chemiczna. PE-Xb: sieciowanie zachodzi poprzez dodanie do polietylenu silanu, a nast pnie poddaniu go dzia aniu wody. Metoda chemiczna. PE-Xc: inaczej ni w dwóch poprzednich metodach, sieciowanie zachodzi w czasie innego procesu, gdy rura wystawiana jest na dzia anie silnych wiàzek elektronów. Wiàzki wzbudzajà moleku y polietylenowe tak bardzo, e dochodzi do ich usieciowania. Metoda fizyczna. Niemiecka norma DIN okreêla minimalny stopieƒ usieciowania dla ka dej z powy szych metod. Metoda sieciowania Procedura Opis Minimalne poziomy usieciowania Fizyczna Chemiczna wg normy DIN PE-Xa 70 % nadtlenek PE-Xb 65% silan PE-Xc 60% wiàzki elektronów Oznacza to wi c, e aby norma by a spe niona, rura PE-Xa musi byç usieciowana w 70%, rura PE-Xb w 65%, a rura PE-Xc tylko w 60%. Metoda PE-Xc jest przy tym metodà fizycznà: nie stosuje si adnych dodatków chemicznych, dlatego te rur takà mo na stosowaç bez p ukania do celów sanitarnych. 3

4 Zalety rur O d p o r n o Ê ç n a t e m p e r a t u r i c i Ê n i e n i e Temperatura robocza mo e podnieêç si do 95ºC, a maksymalne dozwolone ciênienie robocze wynosi 10 bar. M i n i m a l n a r o z s z e r z a l n o Ê ç l i n i o w a Zastosowanie warstwy aluminium oznacza, e wspó czynnik rozszerzalnoêci cieplnej rur CosmoPEX jest porównywalny ze wspó czynnikiem miedzi oraz 8 razy mniejszy od wspó czynnika rozszerzalnoêci cieplnej zwyk ych rur z tworzywa sztucznego. Wspó czynnik rozszerzalnoêci cieplnej wynosi 0,025 mm/mk. O d p o r n o Ê ç n a k o r o z j G adka powierzchnia rury wewn trznej i zewn trznej nie pozwala na przywieranie zanieczyszczeƒ. W ten sposób unika si powstawania osadów i korozji. G adkoêç rury wewn trznej zapewnia równie minimalne straty ciênienia. N i e z m i e n n o Ê ç k s z t a t u Po wygi ciu rura zachowuje po àdany kszta t. Nie ma ona pami ci termicznej tak, jak ma to miejsce w przypadku innych rur syntetycznych. Upraszcza to i przyspiesza obróbk rury oraz monta z àczek. O d p o r n o Ê ç n a z u y c i e Rura wewn trzna i zewn trzna wykonane sà z polietylenu usieciowanego wiàzkami elektronów. Dzi ki temu rura nie zu ywa si, nawet przy wysokich temperaturach i du ych pr dkoêciach przep ywu. W p e n i o d p o r n a n a p r z e n i k a n i e t l e n u i p a r y w o d n e j ( d y f u z j ) Zintegrowana warstwa aluminiowa zapobiega przenikaniu tlenu przez rur. Dzi ki temu unika si problemu z korozjà wszelkich elementów metalowych w instalacji. M a a w a g a ( s z y b k i i p r o s t y m o n t a ) Szybka i prosta instalacja oznacza oszcz dnoêç czasu i pieni dzy. Rura Cosmo- PEX jest elastyczna i wyjàtkowo lekka. Zwój standardowej rury CosmoPEX 16x2 o d ugoêci 200 m wa y zaledwie 25 kg. D u g a y w o t n o Ê ç JeÊli rura u ywana jest przy zachowaniu podanych limitów temperatury i ciênienia roboczego, gwarantowana jest ywotnoêç produktu co najmniej 50 letnia. B r a k k o p o t l i w y c h h a a s ó w JeÊli Êrednica rury zostanie dobrana prawid owo, to przep ywajàca nià ciecz nie b dzie wywo ywa a ha asu (inaczej ni w przypadku rur metalowych). Ha asu w miejscach styku mo na uniknàç dzi ki dok adnemu monta owi. O d w o d y p i t n e j p o p y n n e c h e m i k a l i a Rura spe nia najostrzejsze wymogi toksykologiczne i higieniczne. Nie ma absolutnie adnych przeciwwskazaƒ dla transportowania nià wody pitnej. Rura jest równie odporna na wiele p ynnych chemikaliów. 4

5 Rury Tabela rozszerzeƒ Wszystkie materia y stosowane do produkcji rur rozszerzajà si po podgrzaniu i kurczà po sch odzeniu. Dlatego te nale y zawsze braç pod uwag ró nice w d ugoêciach wynikajàce z wahaƒ temperatury. Ró nica temperatur i d ugoêç rury to dwa parametry, które decydujà o zmianie d ugoêci. Za pomocà poni szej tabeli rozszerzeƒ mo na odczytaç zmian d ugoêci, jakiej mo na oczekiwaç przy okreêlonej d ugoêci rury i okreêlonej ró nicy temperatur. Rozszerzenie (mm/m) Ró nica temperatur ( T) D ugoêç rury (m)

6 Z àczki zaprasowywane z materia u syntetycznego (PVDF) Tuleja mocowana jest z trzema otworami przeziernikowymi umo liwiajàcymi sprawdzenie w aêciwego u o enia rury. Specjalna kraw dê pozycjonujàca pozwalajàca na w aêciwe u o enie z àczki w szcz ce. Korpus àczàcy z PVDF* Elastyczny O-ring z EPDM Tuleja ciênieniowa ze stali nierdzewnej * Wysokiej jakoêci materia syntetyczny Syntetyczne z àczki wciskowe wytwarzane sà z PVDF (polifluorku winylidenu)* formowanego wtryskowo. PVDF oferuje u ytkownikowi wyjàtkowà kombinacj w aêciwoêci: Doskona à wytrzyma oêç mechanicznà i twardoêç Du à odpornoêç na zu ycie Znakomità elastycznoêç umo liwiajàcà zginanie do 10º Wyjàtkowà odpornoêç na starzenie termiczne Wyjàtkowà odpornoêç na skrajne temperatury: od -40ºC do +150ºC Wysokà czystoêç Brak wodoch onnoêci Doskona à odpornoêç chemicznà na najbardziej agresywne substancje i rozpuszczalniki Fizjologicznà nieszkodliwoêç, dopuszczenie do kontaktu z produktami spo ywczymi, wodà pitnà i w sektorze medycznym PVDF jest materia em syntetycznym u ywanym przez nasze spo eczeƒstwo do wielu zastosowaƒ i w ciàgu 30 lat udowodni swojà przydatnoêç w wielu dziedzinach. Trzy bran e, w których najcz Êciej spotykamy PVDF, to: Przemys chemiczny (dzi ki jego dobrej odpornoêci chemicznej i w aêciwoêciom termochemicznym), Bran a produkcji kabli (dzi ki ognioodpornoêci i niskiej emisji dymu) Przemys spo ywczy (dzi ki jego czystoêci i jakoêci powierzchni). PVDF nie ma równie pewnych w aêciwoêci charakterystycznych dla miedzi, metalu lub mosiàdzu. PVDF jest odporny na korozj. Wyjàtkowo g adkie Êcianki powodujà, e z àczka jest wybitnie odporna na powstawanie osadów. Dodatkowo, PVDF wywo uje mniej ha asu i nie jest w nim mo liwe ewentualne zanieczyszczenie wody. Oprócz powy szego, PVDF jest nie tylko l ejszy, ale równie taƒszy, ni z àczki metalowe. 6

7 Instrukcja monta u Krok po kroku Tworzenie po àczenia zaprasowywanego Otwierajàc zwój nigdy nie przecinaj papieru opakowaniowego ostrym przedmiotem. Zawsze tnij rur pod kàtem prostym. Dla wszystkich Êrednic, a w szczególnoêci O26 i wi kszej, zalecane jest stosowanie krà kowego obcinaka do rur. Kalibruj rur za pomocà narz dzia Kalispeed. Wsuƒ Kalispeed ca kowicie do Êrodka rury. Rura zostanie natychmiast wyczyszczona, nacentrowana i ukosowana, zarówno wewnàtrz, jak i na zewnàtrz. SkoÊne Êci cie 7

8 Instrukcja monta u Wsuƒ skalibrowanà rur do ogranicznika w z àczce wciskowej, tak by rura by a widoczna przez otwory. Otwórz szcz k Êciskajàcà. W tym celu w ó z àczk za pomocà specjalnej kraw dzi prowadzàcej tulei ciênieniowej w gniazdo w szcz ce. Zamknij szcz k i ÊciÊnij. Koniecznie u ywaj szcz k typu TH! Po ÊciÊni ciu otwórz szcz ki i sprawdê, czy rura jest wcià wsuni ta a do ogranicznika. Âciskanie pozostawia wyraêne Êlady na tulei ciênieniowej. Pozwala to na szybkie wzrokowe sprawdzenie tego, czy z àczka zosta a wciêni ta. 8

9 Instrukcja monta u Zaciskanie bez napr eƒ Wa ne jest równie, by zawsze wciskaç rur bez napr ania. Rury ze z àczkami ju zaciêni tymi w trakcie dalszego monta u równie nie mogà byç poddawane napr eniom. Gdy z àczka zostanie ju za o ona na rur z jednej strony za pomocà po àczenia zaprasowywanego, rura nie mo e ju powodowaç adnych napr eƒ na z àczce. JeÊli chce si zgiàç t rur ponownie, nale y wykonaç to r cznie. W przypadku po àczeƒ zaprasowywanych i skr canych, w pierwszej kolejnoêci nale y wykonywaç po àczenia skr cane, a dopiero potem zaprasowywane. Narz dzia Êciskajàce kompatybilne ze szcz kami Êciskajàcymi Henco TH Marka Klauke Novopress Typ UAP2 UNP2 UP2EL-14 EFP2 ECO1 ACO201 Viega Typ 2 PT2 KompatybilnoÊç szcz k Êciskajàcych Z àczki zaciskane CosmoPEX muszà byç Êciskane za pomocà szcz k Êciskajàcych typu TH. Poza narz dziami Êciskajàcymi firmy Henco, istnieje kilka innych narz dzi Êciskajàcych kompatybilnych ze szcz kami Êciskowymi typu TH (patrz zestawienie obok). Dodatkowo dozwolone jest stosowanie wszystkich narz dzi Êciskajàcych spe niajàcych nast pujàce kryteria: Rems Roller Akku Presshandy Power Press ACC Akku Press Akku Press ACC Multi-Press Multi Press ACC Nacisk Ârednica Êrub ustalajàcych Wide ki podnoszàce Monitoring elektroniczny Zamkni cie kontrolne szcz k maks. 38 KN 15 mm 40 mm nie nie Uni Press ACC Rothenberger Romax Pressliner Vario Press 1000 APC Ridgid Press Fit Tool Geberit PWH40 PWH 75 9

10 Instrukcja monta u R Zginanie rury CosmoPEX Rur CosmoPEX nale y zginaç bez podgrzewania. W przypadku rur o Êrednicy wi kszej, ni O26 powinno si stosowaç z àcza kàtowe (kolanka). Rury mo na zginaç r cznie, a tak e za pomocà zewn trznej lub wewn trznej spr yny spiralnej. W przypadku rur o Êrednicy do 26 mm w àcznie nale y stosowaç nast pujàce promienie zginania: Rura min. promieƒ zginania r cznie wewn. spr yna spiralna zginana zewn. spr yna spiralna (mm) (mm) 16 x 2 R 128 (8 x Du) R 128 (8 x Dz) 20 x 2 R 140 (7 x Du) R 100 (5 x Du) 26 x 3 R 182 (7 x Du) R 130 (5 x Du) Zginanie za pomocà zewn trznej spr yny spiralnej. Zginanie za pomocà wewn trznej spr yny spiralnej. Zginanie r czne. Zagi cie powinno rozpoczynaç si co najmniej w odleg oêci 5 x zewn trzna Êrednica od z àczki. 10

11 Instrukcja monta u Uwzgl dnianie zmian d ugoêci (rozszerzania) P r z y r u r a c h w b u d o w a n y c h Aby uwzgl dniç rozszerzanie si rury w pod odze, nale y zastosowaç izolowane kompensatory p tlicowe co najmniej co 10 m. Po spe nieniu tego warunku, rur CosmoPEX mo na u o yç bez os ony w pod odze (z piasku i cementu) lub w Êcianie. P r z y m o n t a u p o w i e r z c h n i o w y m Przy monta u powierzchniowym dla wygody dostarczane sà rury proste. Mocujàc rury wielowarstwowe CosmoPEX do Êciany lub stropu nale y zastosowaç wsporniki rur. Wsporniki do rur zawieszanych wykonane sà z materia u syntetycznego lub metalu i posiadajà pierêcieƒ syntetyczny chroniàcy rur. Nale y przestrzegaç podanej maksymalnej odleg oêci pomi dzy wspornikami. Poni sza tabela zawiera list odleg oêci pomi dzy wspornikami, których nale y przestrzegaç. Rura Maksymalna odleg oêç pomi dzy wspornikami rury (cm) 16 x x x x W aêciwe rozmieszczenie punktów przesuwnych i sta ych jest bardzo wa ne, gdy stosowane sà wyd u ki rurowe p tlicowe otwarte i zamkni te. Wyd u ki p tlicowe otwarte nale y zak adaç, jeêli rura zmienia kierunek. Do dokonywania zmian w kierunku u o enia zaleca si zawsze stosowanie z àczek. W przypadku rur o Êrednicy 32 mm lub wi kszej jest to obowiàzkowe. JeÊli d uga rura nie zmienia kierunku, stosuje si wyd u ki rurowe p tlicowe zamkni te. Poni szy rysunek wyjaênia czym jest wyd u ka rurowa p tlicowa zamkni ta. Wyd u ki rurowe p tlicowe zamkni te sk adajà si w zasadzie z dwóch kompensatorów p tlicowych. U do u na Êrodku p tli nale y wi c zastosowaç sta y punkt. legenda L = d ugoêç rury Lb = d ugoêç kompensatora p tlicowego ºº L = zmiana d ugoêci F = punkt sta y G L = punkt przesuwny Kompensator p tlicowy dla (Lb) 11

12 Instrukcja monta u Minimalnà d ugoêç kompensatora p tlicowego mo na obliczyç na podstawie nast pujàcego wzoru lub odczytaç z poni szego wykresu: Lb = C x (D x L) W przypadku rury o Êrednicy 26 mm i d ugoêci 4 m, która zmienia kierunek, aby uwzgl dniç zmian d ugoêci przy ró nicy temperatury wynoszàcej 50ºC, trzeba b dzie zastosowaç kompensator p tlicowy 376,25 mm. gdzie: Lb = d ugoêç kompensatora p tlicowego C = sta a materia u (=33) D = zewn trzna Êrednica rury L = zmiana d ugoêci Przyk ad: Mamy: L = 4 m D = 26 mm T = 50ºC (Tmin=10ºC a Tmaks.= 60ºC) Szukamy: Lb Rozwiàzanie: Lb = C x (D x L) L gdzie: L = x α x T = 4 x 0,025 x 50 = 5 mm Lb = C x (D x L) = 33 x s26 x 5 = 376,25 mm ø 14 ø 16 ø 18 ø 20 ø 26 ø 32 ø 40 ø 50 ø

13 Instrukcja monta u Nale y równie dopilnowaç, by rury mog y si swobodnie poruszaç, gdy przewody rurowe biegnà od pod ogi do rury pionowej w szybie. Tak e tutaj zmian d ugoêci nale y umo liwiç stosujàc kompensator. W takim przypadku przejmie on ruchy w gór i w dó. JeÊli szyb jest wystarczajàco du y i jest miejsce na za o enie wyliczonego kompensatora p tlicowego, wystarczy za o yç na rur tulej ochronnà w otworze w Êcianie. JeÊli szyb jest zbyt ma y, aby za o yç wyliczony kompensator p tlicowy, otwór w Êcianie b dzie musia byç wi kszy, tak aby by o wystarczajàco du o miejsca na ruch rury. Cz Êç rury znajdujàca si w otworze w Êcianie musi mieç izolacj polietylenowà. W przypadku instalacji, gdzie rury wielowarstwowe CosmoPEX sà uk adane bezpoêrednio na pod odze, stosuje si odleg oêç mocowania wynoszàcà maksymalnie 80 cm. Przed i po kàcie 90º, w odleg oêci 30 cm nale y zastosowaç wsporniki rur. 13

14 Protoko y z próby ciênieniowej. PROTOKÓ PRÓBY CIÂNIENIOWEJ COSMOPEX DO ZASTOSOWA SANITARNYCH 14

15 Protoko y z próby ciênieniowej. PROTOKÓ PRÓBY CIÂNIENIOWEJ COSMOPEX DLA GRZEJNIKÓW 15

16 Zestawienie produktów Rura wielowarstwowa w kr gach d di s sa LR mm mm m m m mb 1 P K Kolano 90 artyku nr rozmiar L D mm mm mm 1PK PK PK PK P K Kolano Êcienne artyku nr rozmiar L1 L2 D1 D2 Rp T mm mm mm mm mm 2PK x 1/ / PK x / PK x 2 3/ / PK x 3/ / P K Kolano z gwintem zewn trznym artyku nr rozmiar L1 L2 D1 D2 Rp T mm mm mm mm mm 5PK x 1/ / PK x 1/ / PK x 3/ / PK x 3/ / PK x P K Kolano z gwintem wewn trznym artyku nr rozmiar L1 L2 D1 D2 Rp T mm mm mm mm mm 6PK x 1/ / PK x 1/ / PK x 3/ / PK x 3/ / PK x

17 Zestawienie produktów 9 P K Trójnik równoprzelotowy artyku nr rozmiar L1 L2 D mm mm mm mm 9PK PK PK PK P K Trójnik redukcyjny artyku nr rozmiar L1 L2 D1 D2 mm mm mm mm 10PK x16x PK x16x PK x20x PK x26x PK x20x PK x26x P K Trójnik redukcyjny artyku nr rozmiar L1 L2 L3 D1 D2 D3 mm mm mm mm mm mm 11PK x16x PK x20x PK x16x PK x20x PK x20x PK x26x PK x26x PK x20x PK x26x P K Trójnik redukcyjny artyku nr rozmiar L1 L2 D1 D2 mm mm mm mm 12PK x20x PK x26x PK x32x PK x40x

18 Zestawienie produktów 1 3 P K Trójnik z gwintem wewn trznym artyku nr rozmiar L1 L2 D1 D2 D3 Rp T mm mm mm mm mm mm 13PK x1/2 x / PK x1/2 x / PK x3/4 x / PK x1/2 x / PK x3/4 x / PK x1 x / PK x3/4 x / PK x1 x PK x1 1/4 x / P K Trójnik z gwintem zewn trznym artyku nr rozmiar L1 L2 D1 D2 R T mm mm mm mm mm 14PK x1/2 x / PK x1/2 x / PK x3/4 x / PK x1/2 x / PK x3/4 x / PK x1 x PK x3/4 x / P K M u f a artyku nr rozmiar L D mm mm 15PK x PK x PK x PK x P K Redukcja artyku nr rozmiar L D1 D2 mm mm mm 16PK x PK x PK x PK x PK x PK x

19 Zestawienie produktów 1 7 P K Z à c z k a z g w i n t e m z e w n t r z n y m artyku nr L D1 D2 R T mm mm mm mm 17PK x1/ / PK x1/ / PK x3/ / PK x3/ / PK x PK x PK x1 1/ / P K Z à c z k a z g w i n t e m w e w n t r z n y m artyku nr L D1 D2 R T mm mm mm mm 18PK x1/ / PK x1/ / PK x3/ / PK x3/ / PK x PK x PK x1 1/ /

20 Partner Instalatora Jako jedna z najwi kszych hurtowni w Polsce, obs ugujemy kompleksowo bran : instalacyjnà, sanitarnà, grzewczà, klimatyzacyjnà i wentylacyjnà oraz sieci zewn trznych. Nasi klienci to kilkanaêcie tysi cy firm budowlanych i instalacyjnych w ca ym kraju, z którymi wspó pracujemy na zasadzie partnerstwa. Dzi ki sieci Hurtowni w ponad 40 lokalizacjach zapewniamy Klientom dogodne warunki zakupu i transportu. RzemieÊlnicze korzenie firmy BIMs PLUS zadecydowa y o jej rynkowej misji. Firma utrzymuje kontakty handlowe wy àcznie z Wykonawcami, dbajàc o interesy swoich Klientów. Docieramy do Inwestora wykorzystujàc sprawdzony trójstopniowy model dystrybucji: od Producenta przez Hurtownika do Wykonawcy. Grupa BIMs PLUS Sieç Hurtowni Instalacyjnych

P ANETA ANETAG OWICE. Katalog produktów. www.comap.pl. W numerze IZAWORY PROMOCJA G OWIC S1IZAWORÓW

P ANETA ANETAG OWICE. Katalog produktów. www.comap.pl. W numerze IZAWORY PROMOCJA G OWIC S1IZAWORÓW P ANETA ANETAG OWICE Informator dla COMAP profesjonalistów dla profesjonalistów zbran yzinstalacyjno instalacyjno -grzewczej - grzewczej W numerze Nowe zawory i głowice dekoracyjne 2w WydajnoÊç ogrzewania

Bardziej szczegółowo

Rozpylacze rolnicze i osprz t do opryskiwaczy

Rozpylacze rolnicze i osprz t do opryskiwaczy Technika ograniczajàca znoszenie cieczy Rozpylacze rolnicze i osprz t do opryskiwaczy Katalog L2008 . Rozpylacze LECHLER najwy sza jakoêç w trosce o Twój sukces i ochron Êrodowiska naturalnego Nowoczesna

Bardziej szczegółowo

Instrukcja monta u ruroci gów z polietylenu (PE)

Instrukcja monta u ruroci gów z polietylenu (PE) Przedsi biorstwo Barbara Kaczmarek Spó ka Jawna INSTRUKCJA monta u ruroci gów z polietylenu (PE) Malewo 2008 3 Spis tre ci WPROWADZENIE... 5 1.1 UWAGI WST PNE... 5 1.2 ZAKRES STOSOWANIA INSTRUKCJI... 5

Bardziej szczegółowo

BIMs PLUS Fachowy Handel Hurtowy Sp. z.o.o. Spó ka Komandytowa

BIMs PLUS Fachowy Handel Hurtowy Sp. z.o.o. Spó ka Komandytowa PORADNIK SANITARNY 2006 Wydawca: BIMs PLUS Fachowy Handel Hurtowy Sp. z.o.o. Spó ka Komandytowa Redakcja: Krzysztof Wróbel, Rafa Krasiƒski, Mariusz Wojciechowski, Arkadiusz Zieliƒski, Artur Stolarczyk,

Bardziej szczegółowo

Płyny chłodnicze. vademecum profesjonalnego automobilisty

Płyny chłodnicze. vademecum profesjonalnego automobilisty Płyny chłodnicze vademecum profesjonalnego automobilisty vademecum profesjonalnego automobilisty p yny ch odnicze 3 Dlaczego stosuje si uk ady ch odzenia i jak one pracujà 9 Sk adniki p ynów ch odzàcych

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY OCIEPLE CERESIT. Izolacja Êcian zewn trznych budynków metodà lekkà-mokrà

SYSTEMY OCIEPLE CERESIT. Izolacja Êcian zewn trznych budynków metodà lekkà-mokrà SYSTEMY OCIEPLE CERESIT Izolacja Êcian zewn trznych budynków metodà lekkà-mokrà 2 Spis treêci Spis treêci I Henkel Polska Sp. z o.o.... 4 II Dlaczego nale y ocieplaç budynki?... 6 III Przepisy regulujàce...

Bardziej szczegółowo

P yty warstwowe z rdzeniem ze styropianu Opis produktu Ruukki SPB S, Ruukki SPC S

P yty warstwowe z rdzeniem ze styropianu Opis produktu Ruukki SPB S, Ruukki SPC S P yty warstwowe z rdzeniem ze styropianu Opis produktu Ruukki SPB S, Ruukki SPC S P yty warstwowe Ruukki z rdzeniem ze styropianu sà produktem uniwersalnym, który spe nia wymagania inwestorów w zakresie

Bardziej szczegółowo

P yty warstwowe z rdzeniem ze styropianu Opis produktu PLUSs, SCs, Ds

P yty warstwowe z rdzeniem ze styropianu Opis produktu PLUSs, SCs, Ds P yty warstwowe z rdzeniem ze styropianu Opis produktu PLUSs, SCs, Ds P yty warstwowe metalplast Isotherm z rdzeniem ze styropianu sà produktem uniwersalnym, który spe nia wymagania inwestorów w zakresie

Bardziej szczegółowo

P yty warstwowe z rdzeniem z we ny mineralnej Opis produktu PLUSw, SCw, Dw

P yty warstwowe z rdzeniem z we ny mineralnej Opis produktu PLUSw, SCw, Dw P yty warstwowe z rdzeniem z we ny mineralnej Opis produktu PLUSw, SCw, Dw P yty warstwowe metalplast Isotherm z rdzeniem z twardej we ny mineralnej sà produktem uniwersalnym i nowoczesnym, posiadajà korzystnà

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka pok adowa standard OBD II/EOBD

Diagnostyka pok adowa standard OBD II/EOBD Diagnostyka pok adowa standard OBD II/EOBD opracowanie mgr in. Stefan Myszkowski Wydawnictwo INSTALATOR POLSKI PREZES mgr W adys aw Polesiƒski REDAKTOR NACZELNY mgr in. Krzysztof Trzeciak e-mail: k.trzeciak@automotoserwis.com.pl

Bardziej szczegółowo

MONTA OKIEN. Wyciàg z programu sprzeda y Würth Polska

MONTA OKIEN. Wyciàg z programu sprzeda y Würth Polska MONTA OKIEN Wyciàg z programu sprzeda y Würth Polska Kołki nylonowe W-UR W-UR NOWOÂå W-UR F HIT TOP JAKOÂå W-UR F 8 W-UR F M6, W-UR F M8 Nr Aprobaty: ETA-08/0190 MOCOWANIE MECHANICZNE Kołki nylonowe W-UR

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY, NOWOÂCI, INFORMACJE

PROBLEMY, NOWOÂCI, INFORMACJE Elektrodynamiczna obróbka metali realizowana w AGH Kraków a) b) c) W Katedrze Automatyzacji Procesów na Wydziale In ynierii Mechanicznej i Robotyki krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej od wielu lat

Bardziej szczegółowo

Innowacje Technologie Maszyny Polska 2014

Innowacje Technologie Maszyny Polska 2014 PROBLEMY NOWOÂCI INFORMACJE Innowacje Technologie Maszyny Polska 2014 W tegorocznej edycji ITM Polska w ramach 6 salonów tematycznych wzi o udzia kilkaset firm z Polski i z 30 krajów. Zagraniczni wystawcy

Bardziej szczegółowo

Przedstawiamy GV3. system przesuwu i prowadzenia liniowego. Zalety GV3

Przedstawiamy GV3. system przesuwu i prowadzenia liniowego. Zalety GV3 Przedstawiamy GV system przesuwu i prowadzenia liniowego ystem przesuwu i naprowadzania liniowego zosta tak zaprojektowany, by zapewniç lientom nieprzebrany wybór rozmiarów i opcji zaspokajajàcych praktycznie

Bardziej szczegółowo

WST P... 7 A. ROZWIÑZANIA MODELOWE... 9

WST P... 7 A. ROZWIÑZANIA MODELOWE... 9 SPIS TREÂCI WST P............................................................................... 7 A. ROZWIÑZANIA MODELOWE.......................................................... 9 A.1. Koordynacja i

Bardziej szczegółowo

Systemy renowacji i izolacji starych budynków

Systemy renowacji i izolacji starych budynków Systemy renowacji i izolacji starych budynków Spis treêci I. Ceresit i historia izolacji....................................................... 3 II. Nowe mo liwoêci dla starych budynków..........................................

Bardziej szczegółowo

sierpieƒ 2005 Katalog skrócony 2004 wersja Technika nap dowa Katalog skrócony

sierpieƒ 2005 Katalog skrócony 2004 wersja Technika nap dowa Katalog skrócony Katalog skrócony 2004 wersja sierpieƒ 2005 Technika nap dowa Katalog skrócony Dobór przemienników Napi cie zasilania Napi cie zasilania Legenda: G110 Sinamics G 110 MM420 Micromaster 420 MM430 Micromaster

Bardziej szczegółowo

7 Narz dzia. Szczypce do rur, narz dzia instalatorskie 7/28. Przyrzàd do frezowania gniazd kranów. Zestaw poziomic do zaworów kàtowych ROCHECK

7 Narz dzia. Szczypce do rur, narz dzia instalatorskie 7/28. Przyrzàd do frezowania gniazd kranów. Zestaw poziomic do zaworów kàtowych ROCHECK Szczypce do rur, narz dzia instalatorskie Przyrzàd do frezowania gniazd kranów Wykonanie: Cylindryczny element ustalajàcy, gwintowany, stopniowany, pasuje do wszystkich armatur znajdujàcych si na rynku.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs ugi KUCHNIA Z PIEKARNIKIEM C312SP4U/HA C312SP6U/HA C34SP4U/HA C35SP6U/HA. Polski, 1. English, 1714

Instrukcja obs ugi KUCHNIA Z PIEKARNIKIEM C312SP4U/HA C312SP6U/HA C34SP4U/HA C35SP6U/HA. Polski, 1. English, 1714 Instrukcja obs ugi KUCHNIA Z PIEKARNIKIEM PL Polski, GB English, 7 Instalacja 2-6 Ustawienie i poziomowanie kuchni Pod àczenie do instalacji elektrycznej. Pod àczenie gazu do kuchni Dostosowanie kuchni

Bardziej szczegółowo

Nr 3 ( 21) Zapraszamy na www.ceresit.pl/rs/! str. 2-3. str. 4. str. 6. lipiec/wrzesień 2009

Nr 3 ( 21) Zapraszamy na www.ceresit.pl/rs/! str. 2-3. str. 4. str. 6. lipiec/wrzesień 2009 K W A R T A L N I K B R A N Y P Y T K A R S K I E J Nr 3 ( 21) lipiec/wrzesień 2009 Âcianki z p yt gipsowo kartonowych to wdzi czny materia do kreowania wn trz ka dego domu czy mieszkania. Wszystkim osobom

Bardziej szczegółowo

Kontakt: fischerpolska sp. z o.o. 30-716 Kraków; ul. Albatrosów 2 tel. 0 12 290 08 80; fax: 0 12 290 08 88 info@fischerpolska.pl; www.fischerpolska.

Kontakt: fischerpolska sp. z o.o. 30-716 Kraków; ul. Albatrosów 2 tel. 0 12 290 08 80; fax: 0 12 290 08 88 info@fischerpolska.pl; www.fischerpolska. Kontakt: Informacje odnośnie obsługi regionalnej przez przedstawicieli handlowych są dostępne na stronie www.fischerpolska.pl lub w Biurze Obsługi Klienta pod tel. 012 290 08 80. fischerpolska sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY, NOWOÂCI, INFORMACJE. XXI Konferencja Naukowa. Problemy Rozwoju Maszyn

PROBLEMY, NOWOÂCI, INFORMACJE. XXI Konferencja Naukowa. Problemy Rozwoju Maszyn XXI Konferencja Naukowa Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych W dniach 21 24 stycznia 2008 roku odby a si w FWP Hyrny w Zakopanem XXI Konferencja Naukowa Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych. W tym roku organizatorami

Bardziej szczegółowo

Katalog Techniczny. co 300mm P Y T Y W A R S T W O W E

Katalog Techniczny. co 300mm P Y T Y W A R S T W O W E Katalog Techniczny 5 2 4 co 300mm 5 3 1 3 G P Y T Y W A R S T W O W E I. Informacja techniczna...3-9 1. Charakterystyka ogólna...4 2. Zakres zastosowania...4 3. Program produkcji....4 4. àczenie i mocowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs ugi T425. Przed przystàpieniem do pracy maszynà prosimy dok adnie i ze zrozumieniem zapoznaç si z treêcià niniejszej instrukcji.

Instrukcja obs ugi T425. Przed przystàpieniem do pracy maszynà prosimy dok adnie i ze zrozumieniem zapoznaç si z treêcià niniejszej instrukcji. Instrukcja obs ugi T425 Przed przystàpieniem do pracy maszynà prosimy dok adnie i ze zrozumieniem zapoznaç si z treêcià niniejszej instrukcji. Polish ZNACZENIE SYMBOLI Oznakowanie maszyny: OSTRZE ENIE

Bardziej szczegółowo

BUDOWA MASZYN I URZĄDZEŃ

BUDOWA MASZYN I URZĄDZEŃ AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA BUDOWA MASZYN I URZĄDZEŃ LINIE AUTOMATYCZNE MASZYNY MONTAśOWE STANOWISKA KONTROLNE LINIE TRANSPORTOWE AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR / SPRZEDAWCA ELEMENTÓW AUTOMATYKI I PNEUMATYKI...I

Bardziej szczegółowo

Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C. Instrukcja obs ugi 29.32.20-53.10

Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C. Instrukcja obs ugi 29.32.20-53.10 Instrukcja obs ugi Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C 29.32.20-53.10 Przed przystàpieniem do pracy maszynà prosimy dok adnie i ze zrozumieniem zapoznaç si z treêcià niniejszej instrukcji.

Bardziej szczegółowo

M U L T I P L A INSTRUKCJA OBS UGI AC 230/24V - TRANSFORMER COD. 80180000 ELEKTRONICZNY PROGRAMATOR. MULTIPLA AC Manuale_PL.doc - BOZZA 26/4/07 1

M U L T I P L A INSTRUKCJA OBS UGI AC 230/24V - TRANSFORMER COD. 80180000 ELEKTRONICZNY PROGRAMATOR. MULTIPLA AC Manuale_PL.doc - BOZZA 26/4/07 1 M U L T I P L A AC 230/24V - TRANSFORMER COD. 80180000 ELEKTRONICZNY PROGRAMATOR PL INSTRUKCJA OBS UGI MULTIPLA AC Manuale_PL.doc - BOZZA 26/4/07 1 SPIS TREÂCI 1 Wst p 2 Instalacja 3 Stosowanie sterownika

Bardziej szczegółowo

Przep ywowe ogrzewacze wody

Przep ywowe ogrzewacze wody s Przep ywowe 0 Siemens. The future moving in. Ekonomia ciep ej wody. SpecjalnoÊç marki Siemens. Systemy dostarczania ciep ej wody. Postaw na wygod i oszcz dnoêç. WÊród wielu sposobów ogrzewania wody przep

Bardziej szczegółowo

serwis i eksploatacja budowlane maszyny ISSN 1895-5401

serwis i eksploatacja budowlane maszyny ISSN 1895-5401 maszyny budowlane serwis i eksploatacja 2009 ISSN 1895-5401 N I E Z B D N I K U Y T K O W N I K Ó W S P R Z T U B U D O W L A N E G O Szanowni Paƒstwo optymistyczne tytu y z ekonomicznych stron dzienników

Bardziej szczegółowo