SYSTEM RUR WIELOWARSTWOWYCH I KSZTA TEK PVDF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SYSTEM RUR WIELOWARSTWOWYCH I KSZTA TEK PVDF"

Transkrypt

1 SYSTEM RUR WIELOWARSTWOWYCH I KSZTA TEK PVDF

2 Rury Rura wewn trzna z usieciowanego wiàzkami elektronów polietylenu (PE-Xc), wyt aczana z granulatu polietylenowego o du ej g stoêci. Wysokiej jakoêci warstwa àczàca do jednorodnego àczenia rury aluminiowej z wewn trznà rurà PE-Xc. Sk ad rury wielowarstwowej PE-Xc/AL/PE-Xc Wielowarstwowa rura CosmoPEX sk ada si ze wzd u nie spawanej doczo owo aluminiowej rury posiadajàcej wewn trznà i zewn trznà warstw z polietylenu sieciowanego za pomocà wiàzki elektronów. Poszczególne warstwy àczone sà ze sobà wysokiej jakoêci warstwà àczàcà. W wyniku tego otrzymujemy wielowarstwowà rur CosmoPEX. àczy ona w sobie wszystkie zalety materia ów syntetycznych i rur metalowych. Rura aluminiowa (AL), spawana wzd u nie bezszwowo i regulowana maszynowo. Wysokiej jakoêci warstwa àczàca do jednorodnego àczenia rury aluminiowej z zewn trznà rurà PE-Xc. Rura zewn trzna z usieciowanego wiàzkami elektronów polietylenu (PE-Xc), wyt aczana z granulatu polietylenowego o du ej g stoêci. Rura wewn trzna i zewn trzna wykonana jest z wysokiej g stoêci polietylenowego granulatu (HDPE) usieciowanego wiàzkami elektronów. Sieciowanie zwielokrotnia naturalne cechy polietylenu. Dzi ki temu otrzymujemy takie korzyêci, jak wy sza odpornoêç rury na ciênienie i temperatur. Rura spe nia wymogi najostrzejszych norm dla instalacji do wody pitnej, jest nawet odporna na substancje ràce. Aluminiowa rura gwarantuje nieprzepuszczanie tlenu oraz zachowanie pierwotnego kszta tu. Wzd u ne spawanie czo owe aluminiowej rury oznacza, e aluminium b dzie na ca ej d ugoêci zachowywa o tà samà gruboêç. Co za tym idzie, sieciowana warstwa zewn trzna stosowana na rurze aluminiowej z warstwà àczàcà równie b dzie zachowywaç wsz dzie tà samà gruboêç. Daje to równie konkretne korzyêci w momencie, gdy rura jest Êciskana, jako e powstajàce wtedy obcià enia doskonale si rozk adajà. W zale noêci od Êrednicy rury gruboêç warstwy aluminium obliczana jest tak, by rura zawsze zachowywa a optymalnà elastycznoêç i odpornoêç na ciênienie. 2

3 Rury Wewn trzna i zewn trzna rura z PE-Xc, zapewniona jakoêç Henco produkuje rury wielowarstwowe sk adajàce si z rury wewn trznej i zewn trznej wykonanych z PE-Xc, usieciowanego wiàzkami elektronów polietylenu. P E X c oznacza polietylen oznacza usieciowanie oznacza sieciowanie wiàzkami elektronów, czyli sposób, w jaki sieciowany jest polietylen. Sieciowanie za pomocà wiàzek elektronów jest najlepszym i najczystszym sposobem sieciowania polietylenu. Polietylen mo na usieciowaç nast pujàcymi metodami: PE-Xa: tzw. proces Engla, gdzie polietylen jest mieszany z nadtlenkiem organicznym o du ym st eniu. Nadtlenek powoduje powstanie po àczeƒ pomi dzy aƒcuchami polietylenowymi. Metoda chemiczna. PE-Xb: sieciowanie zachodzi poprzez dodanie do polietylenu silanu, a nast pnie poddaniu go dzia aniu wody. Metoda chemiczna. PE-Xc: inaczej ni w dwóch poprzednich metodach, sieciowanie zachodzi w czasie innego procesu, gdy rura wystawiana jest na dzia anie silnych wiàzek elektronów. Wiàzki wzbudzajà moleku y polietylenowe tak bardzo, e dochodzi do ich usieciowania. Metoda fizyczna. Niemiecka norma DIN okreêla minimalny stopieƒ usieciowania dla ka dej z powy szych metod. Metoda sieciowania Procedura Opis Minimalne poziomy usieciowania Fizyczna Chemiczna wg normy DIN PE-Xa 70 % nadtlenek PE-Xb 65% silan PE-Xc 60% wiàzki elektronów Oznacza to wi c, e aby norma by a spe niona, rura PE-Xa musi byç usieciowana w 70%, rura PE-Xb w 65%, a rura PE-Xc tylko w 60%. Metoda PE-Xc jest przy tym metodà fizycznà: nie stosuje si adnych dodatków chemicznych, dlatego te rur takà mo na stosowaç bez p ukania do celów sanitarnych. 3

4 Zalety rur O d p o r n o Ê ç n a t e m p e r a t u r i c i Ê n i e n i e Temperatura robocza mo e podnieêç si do 95ºC, a maksymalne dozwolone ciênienie robocze wynosi 10 bar. M i n i m a l n a r o z s z e r z a l n o Ê ç l i n i o w a Zastosowanie warstwy aluminium oznacza, e wspó czynnik rozszerzalnoêci cieplnej rur CosmoPEX jest porównywalny ze wspó czynnikiem miedzi oraz 8 razy mniejszy od wspó czynnika rozszerzalnoêci cieplnej zwyk ych rur z tworzywa sztucznego. Wspó czynnik rozszerzalnoêci cieplnej wynosi 0,025 mm/mk. O d p o r n o Ê ç n a k o r o z j G adka powierzchnia rury wewn trznej i zewn trznej nie pozwala na przywieranie zanieczyszczeƒ. W ten sposób unika si powstawania osadów i korozji. G adkoêç rury wewn trznej zapewnia równie minimalne straty ciênienia. N i e z m i e n n o Ê ç k s z t a t u Po wygi ciu rura zachowuje po àdany kszta t. Nie ma ona pami ci termicznej tak, jak ma to miejsce w przypadku innych rur syntetycznych. Upraszcza to i przyspiesza obróbk rury oraz monta z àczek. O d p o r n o Ê ç n a z u y c i e Rura wewn trzna i zewn trzna wykonane sà z polietylenu usieciowanego wiàzkami elektronów. Dzi ki temu rura nie zu ywa si, nawet przy wysokich temperaturach i du ych pr dkoêciach przep ywu. W p e n i o d p o r n a n a p r z e n i k a n i e t l e n u i p a r y w o d n e j ( d y f u z j ) Zintegrowana warstwa aluminiowa zapobiega przenikaniu tlenu przez rur. Dzi ki temu unika si problemu z korozjà wszelkich elementów metalowych w instalacji. M a a w a g a ( s z y b k i i p r o s t y m o n t a ) Szybka i prosta instalacja oznacza oszcz dnoêç czasu i pieni dzy. Rura Cosmo- PEX jest elastyczna i wyjàtkowo lekka. Zwój standardowej rury CosmoPEX 16x2 o d ugoêci 200 m wa y zaledwie 25 kg. D u g a y w o t n o Ê ç JeÊli rura u ywana jest przy zachowaniu podanych limitów temperatury i ciênienia roboczego, gwarantowana jest ywotnoêç produktu co najmniej 50 letnia. B r a k k o p o t l i w y c h h a a s ó w JeÊli Êrednica rury zostanie dobrana prawid owo, to przep ywajàca nià ciecz nie b dzie wywo ywa a ha asu (inaczej ni w przypadku rur metalowych). Ha asu w miejscach styku mo na uniknàç dzi ki dok adnemu monta owi. O d w o d y p i t n e j p o p y n n e c h e m i k a l i a Rura spe nia najostrzejsze wymogi toksykologiczne i higieniczne. Nie ma absolutnie adnych przeciwwskazaƒ dla transportowania nià wody pitnej. Rura jest równie odporna na wiele p ynnych chemikaliów. 4

5 Rury Tabela rozszerzeƒ Wszystkie materia y stosowane do produkcji rur rozszerzajà si po podgrzaniu i kurczà po sch odzeniu. Dlatego te nale y zawsze braç pod uwag ró nice w d ugoêciach wynikajàce z wahaƒ temperatury. Ró nica temperatur i d ugoêç rury to dwa parametry, które decydujà o zmianie d ugoêci. Za pomocà poni szej tabeli rozszerzeƒ mo na odczytaç zmian d ugoêci, jakiej mo na oczekiwaç przy okreêlonej d ugoêci rury i okreêlonej ró nicy temperatur. Rozszerzenie (mm/m) Ró nica temperatur ( T) D ugoêç rury (m)

6 Z àczki zaprasowywane z materia u syntetycznego (PVDF) Tuleja mocowana jest z trzema otworami przeziernikowymi umo liwiajàcymi sprawdzenie w aêciwego u o enia rury. Specjalna kraw dê pozycjonujàca pozwalajàca na w aêciwe u o enie z àczki w szcz ce. Korpus àczàcy z PVDF* Elastyczny O-ring z EPDM Tuleja ciênieniowa ze stali nierdzewnej * Wysokiej jakoêci materia syntetyczny Syntetyczne z àczki wciskowe wytwarzane sà z PVDF (polifluorku winylidenu)* formowanego wtryskowo. PVDF oferuje u ytkownikowi wyjàtkowà kombinacj w aêciwoêci: Doskona à wytrzyma oêç mechanicznà i twardoêç Du à odpornoêç na zu ycie Znakomità elastycznoêç umo liwiajàcà zginanie do 10º Wyjàtkowà odpornoêç na starzenie termiczne Wyjàtkowà odpornoêç na skrajne temperatury: od -40ºC do +150ºC Wysokà czystoêç Brak wodoch onnoêci Doskona à odpornoêç chemicznà na najbardziej agresywne substancje i rozpuszczalniki Fizjologicznà nieszkodliwoêç, dopuszczenie do kontaktu z produktami spo ywczymi, wodà pitnà i w sektorze medycznym PVDF jest materia em syntetycznym u ywanym przez nasze spo eczeƒstwo do wielu zastosowaƒ i w ciàgu 30 lat udowodni swojà przydatnoêç w wielu dziedzinach. Trzy bran e, w których najcz Êciej spotykamy PVDF, to: Przemys chemiczny (dzi ki jego dobrej odpornoêci chemicznej i w aêciwoêciom termochemicznym), Bran a produkcji kabli (dzi ki ognioodpornoêci i niskiej emisji dymu) Przemys spo ywczy (dzi ki jego czystoêci i jakoêci powierzchni). PVDF nie ma równie pewnych w aêciwoêci charakterystycznych dla miedzi, metalu lub mosiàdzu. PVDF jest odporny na korozj. Wyjàtkowo g adkie Êcianki powodujà, e z àczka jest wybitnie odporna na powstawanie osadów. Dodatkowo, PVDF wywo uje mniej ha asu i nie jest w nim mo liwe ewentualne zanieczyszczenie wody. Oprócz powy szego, PVDF jest nie tylko l ejszy, ale równie taƒszy, ni z àczki metalowe. 6

7 Instrukcja monta u Krok po kroku Tworzenie po àczenia zaprasowywanego Otwierajàc zwój nigdy nie przecinaj papieru opakowaniowego ostrym przedmiotem. Zawsze tnij rur pod kàtem prostym. Dla wszystkich Êrednic, a w szczególnoêci O26 i wi kszej, zalecane jest stosowanie krà kowego obcinaka do rur. Kalibruj rur za pomocà narz dzia Kalispeed. Wsuƒ Kalispeed ca kowicie do Êrodka rury. Rura zostanie natychmiast wyczyszczona, nacentrowana i ukosowana, zarówno wewnàtrz, jak i na zewnàtrz. SkoÊne Êci cie 7

8 Instrukcja monta u Wsuƒ skalibrowanà rur do ogranicznika w z àczce wciskowej, tak by rura by a widoczna przez otwory. Otwórz szcz k Êciskajàcà. W tym celu w ó z àczk za pomocà specjalnej kraw dzi prowadzàcej tulei ciênieniowej w gniazdo w szcz ce. Zamknij szcz k i ÊciÊnij. Koniecznie u ywaj szcz k typu TH! Po ÊciÊni ciu otwórz szcz ki i sprawdê, czy rura jest wcià wsuni ta a do ogranicznika. Âciskanie pozostawia wyraêne Êlady na tulei ciênieniowej. Pozwala to na szybkie wzrokowe sprawdzenie tego, czy z àczka zosta a wciêni ta. 8

9 Instrukcja monta u Zaciskanie bez napr eƒ Wa ne jest równie, by zawsze wciskaç rur bez napr ania. Rury ze z àczkami ju zaciêni tymi w trakcie dalszego monta u równie nie mogà byç poddawane napr eniom. Gdy z àczka zostanie ju za o ona na rur z jednej strony za pomocà po àczenia zaprasowywanego, rura nie mo e ju powodowaç adnych napr eƒ na z àczce. JeÊli chce si zgiàç t rur ponownie, nale y wykonaç to r cznie. W przypadku po àczeƒ zaprasowywanych i skr canych, w pierwszej kolejnoêci nale y wykonywaç po àczenia skr cane, a dopiero potem zaprasowywane. Narz dzia Êciskajàce kompatybilne ze szcz kami Êciskajàcymi Henco TH Marka Klauke Novopress Typ UAP2 UNP2 UP2EL-14 EFP2 ECO1 ACO201 Viega Typ 2 PT2 KompatybilnoÊç szcz k Êciskajàcych Z àczki zaciskane CosmoPEX muszà byç Êciskane za pomocà szcz k Êciskajàcych typu TH. Poza narz dziami Êciskajàcymi firmy Henco, istnieje kilka innych narz dzi Êciskajàcych kompatybilnych ze szcz kami Êciskowymi typu TH (patrz zestawienie obok). Dodatkowo dozwolone jest stosowanie wszystkich narz dzi Êciskajàcych spe niajàcych nast pujàce kryteria: Rems Roller Akku Presshandy Power Press ACC Akku Press Akku Press ACC Multi-Press Multi Press ACC Nacisk Ârednica Êrub ustalajàcych Wide ki podnoszàce Monitoring elektroniczny Zamkni cie kontrolne szcz k maks. 38 KN 15 mm 40 mm nie nie Uni Press ACC Rothenberger Romax Pressliner Vario Press 1000 APC Ridgid Press Fit Tool Geberit PWH40 PWH 75 9

10 Instrukcja monta u R Zginanie rury CosmoPEX Rur CosmoPEX nale y zginaç bez podgrzewania. W przypadku rur o Êrednicy wi kszej, ni O26 powinno si stosowaç z àcza kàtowe (kolanka). Rury mo na zginaç r cznie, a tak e za pomocà zewn trznej lub wewn trznej spr yny spiralnej. W przypadku rur o Êrednicy do 26 mm w àcznie nale y stosowaç nast pujàce promienie zginania: Rura min. promieƒ zginania r cznie wewn. spr yna spiralna zginana zewn. spr yna spiralna (mm) (mm) 16 x 2 R 128 (8 x Du) R 128 (8 x Dz) 20 x 2 R 140 (7 x Du) R 100 (5 x Du) 26 x 3 R 182 (7 x Du) R 130 (5 x Du) Zginanie za pomocà zewn trznej spr yny spiralnej. Zginanie za pomocà wewn trznej spr yny spiralnej. Zginanie r czne. Zagi cie powinno rozpoczynaç si co najmniej w odleg oêci 5 x zewn trzna Êrednica od z àczki. 10

11 Instrukcja monta u Uwzgl dnianie zmian d ugoêci (rozszerzania) P r z y r u r a c h w b u d o w a n y c h Aby uwzgl dniç rozszerzanie si rury w pod odze, nale y zastosowaç izolowane kompensatory p tlicowe co najmniej co 10 m. Po spe nieniu tego warunku, rur CosmoPEX mo na u o yç bez os ony w pod odze (z piasku i cementu) lub w Êcianie. P r z y m o n t a u p o w i e r z c h n i o w y m Przy monta u powierzchniowym dla wygody dostarczane sà rury proste. Mocujàc rury wielowarstwowe CosmoPEX do Êciany lub stropu nale y zastosowaç wsporniki rur. Wsporniki do rur zawieszanych wykonane sà z materia u syntetycznego lub metalu i posiadajà pierêcieƒ syntetyczny chroniàcy rur. Nale y przestrzegaç podanej maksymalnej odleg oêci pomi dzy wspornikami. Poni sza tabela zawiera list odleg oêci pomi dzy wspornikami, których nale y przestrzegaç. Rura Maksymalna odleg oêç pomi dzy wspornikami rury (cm) 16 x x x x W aêciwe rozmieszczenie punktów przesuwnych i sta ych jest bardzo wa ne, gdy stosowane sà wyd u ki rurowe p tlicowe otwarte i zamkni te. Wyd u ki p tlicowe otwarte nale y zak adaç, jeêli rura zmienia kierunek. Do dokonywania zmian w kierunku u o enia zaleca si zawsze stosowanie z àczek. W przypadku rur o Êrednicy 32 mm lub wi kszej jest to obowiàzkowe. JeÊli d uga rura nie zmienia kierunku, stosuje si wyd u ki rurowe p tlicowe zamkni te. Poni szy rysunek wyjaênia czym jest wyd u ka rurowa p tlicowa zamkni ta. Wyd u ki rurowe p tlicowe zamkni te sk adajà si w zasadzie z dwóch kompensatorów p tlicowych. U do u na Êrodku p tli nale y wi c zastosowaç sta y punkt. legenda L = d ugoêç rury Lb = d ugoêç kompensatora p tlicowego ºº L = zmiana d ugoêci F = punkt sta y G L = punkt przesuwny Kompensator p tlicowy dla (Lb) 11

12 Instrukcja monta u Minimalnà d ugoêç kompensatora p tlicowego mo na obliczyç na podstawie nast pujàcego wzoru lub odczytaç z poni szego wykresu: Lb = C x (D x L) W przypadku rury o Êrednicy 26 mm i d ugoêci 4 m, która zmienia kierunek, aby uwzgl dniç zmian d ugoêci przy ró nicy temperatury wynoszàcej 50ºC, trzeba b dzie zastosowaç kompensator p tlicowy 376,25 mm. gdzie: Lb = d ugoêç kompensatora p tlicowego C = sta a materia u (=33) D = zewn trzna Êrednica rury L = zmiana d ugoêci Przyk ad: Mamy: L = 4 m D = 26 mm T = 50ºC (Tmin=10ºC a Tmaks.= 60ºC) Szukamy: Lb Rozwiàzanie: Lb = C x (D x L) L gdzie: L = x α x T = 4 x 0,025 x 50 = 5 mm Lb = C x (D x L) = 33 x s26 x 5 = 376,25 mm ø 14 ø 16 ø 18 ø 20 ø 26 ø 32 ø 40 ø 50 ø

13 Instrukcja monta u Nale y równie dopilnowaç, by rury mog y si swobodnie poruszaç, gdy przewody rurowe biegnà od pod ogi do rury pionowej w szybie. Tak e tutaj zmian d ugoêci nale y umo liwiç stosujàc kompensator. W takim przypadku przejmie on ruchy w gór i w dó. JeÊli szyb jest wystarczajàco du y i jest miejsce na za o enie wyliczonego kompensatora p tlicowego, wystarczy za o yç na rur tulej ochronnà w otworze w Êcianie. JeÊli szyb jest zbyt ma y, aby za o yç wyliczony kompensator p tlicowy, otwór w Êcianie b dzie musia byç wi kszy, tak aby by o wystarczajàco du o miejsca na ruch rury. Cz Êç rury znajdujàca si w otworze w Êcianie musi mieç izolacj polietylenowà. W przypadku instalacji, gdzie rury wielowarstwowe CosmoPEX sà uk adane bezpoêrednio na pod odze, stosuje si odleg oêç mocowania wynoszàcà maksymalnie 80 cm. Przed i po kàcie 90º, w odleg oêci 30 cm nale y zastosowaç wsporniki rur. 13

14 Protoko y z próby ciênieniowej. PROTOKÓ PRÓBY CIÂNIENIOWEJ COSMOPEX DO ZASTOSOWA SANITARNYCH 14

15 Protoko y z próby ciênieniowej. PROTOKÓ PRÓBY CIÂNIENIOWEJ COSMOPEX DLA GRZEJNIKÓW 15

16 Zestawienie produktów Rura wielowarstwowa w kr gach d di s sa LR mm mm m m m mb 1 P K Kolano 90 artyku nr rozmiar L D mm mm mm 1PK PK PK PK P K Kolano Êcienne artyku nr rozmiar L1 L2 D1 D2 Rp T mm mm mm mm mm 2PK x 1/ / PK x / PK x 2 3/ / PK x 3/ / P K Kolano z gwintem zewn trznym artyku nr rozmiar L1 L2 D1 D2 Rp T mm mm mm mm mm 5PK x 1/ / PK x 1/ / PK x 3/ / PK x 3/ / PK x P K Kolano z gwintem wewn trznym artyku nr rozmiar L1 L2 D1 D2 Rp T mm mm mm mm mm 6PK x 1/ / PK x 1/ / PK x 3/ / PK x 3/ / PK x

17 Zestawienie produktów 9 P K Trójnik równoprzelotowy artyku nr rozmiar L1 L2 D mm mm mm mm 9PK PK PK PK P K Trójnik redukcyjny artyku nr rozmiar L1 L2 D1 D2 mm mm mm mm 10PK x16x PK x16x PK x20x PK x26x PK x20x PK x26x P K Trójnik redukcyjny artyku nr rozmiar L1 L2 L3 D1 D2 D3 mm mm mm mm mm mm 11PK x16x PK x20x PK x16x PK x20x PK x20x PK x26x PK x26x PK x20x PK x26x P K Trójnik redukcyjny artyku nr rozmiar L1 L2 D1 D2 mm mm mm mm 12PK x20x PK x26x PK x32x PK x40x

18 Zestawienie produktów 1 3 P K Trójnik z gwintem wewn trznym artyku nr rozmiar L1 L2 D1 D2 D3 Rp T mm mm mm mm mm mm 13PK x1/2 x / PK x1/2 x / PK x3/4 x / PK x1/2 x / PK x3/4 x / PK x1 x / PK x3/4 x / PK x1 x PK x1 1/4 x / P K Trójnik z gwintem zewn trznym artyku nr rozmiar L1 L2 D1 D2 R T mm mm mm mm mm 14PK x1/2 x / PK x1/2 x / PK x3/4 x / PK x1/2 x / PK x3/4 x / PK x1 x PK x3/4 x / P K M u f a artyku nr rozmiar L D mm mm 15PK x PK x PK x PK x P K Redukcja artyku nr rozmiar L D1 D2 mm mm mm 16PK x PK x PK x PK x PK x PK x

19 Zestawienie produktów 1 7 P K Z à c z k a z g w i n t e m z e w n t r z n y m artyku nr L D1 D2 R T mm mm mm mm 17PK x1/ / PK x1/ / PK x3/ / PK x3/ / PK x PK x PK x1 1/ / P K Z à c z k a z g w i n t e m w e w n t r z n y m artyku nr L D1 D2 R T mm mm mm mm 18PK x1/ / PK x1/ / PK x3/ / PK x3/ / PK x PK x PK x1 1/ /

20 Partner Instalatora Jako jedna z najwi kszych hurtowni w Polsce, obs ugujemy kompleksowo bran : instalacyjnà, sanitarnà, grzewczà, klimatyzacyjnà i wentylacyjnà oraz sieci zewn trznych. Nasi klienci to kilkanaêcie tysi cy firm budowlanych i instalacyjnych w ca ym kraju, z którymi wspó pracujemy na zasadzie partnerstwa. Dzi ki sieci Hurtowni w ponad 40 lokalizacjach zapewniamy Klientom dogodne warunki zakupu i transportu. RzemieÊlnicze korzenie firmy BIMs PLUS zadecydowa y o jej rynkowej misji. Firma utrzymuje kontakty handlowe wy àcznie z Wykonawcami, dbajàc o interesy swoich Klientów. Docieramy do Inwestora wykorzystujàc sprawdzony trójstopniowy model dystrybucji: od Producenta przez Hurtownika do Wykonawcy. Grupa BIMs PLUS Sieç Hurtowni Instalacyjnych

BIMs PLUS CosmoCONTROL 1. Zawory grzejnikowe zawory termostatyczne zawory powrotne

BIMs PLUS CosmoCONTROL 1. Zawory grzejnikowe zawory termostatyczne zawory powrotne BIMs PLUS CosmoCONTROL 1 Zawory grzejnikowe zawory termostatyczne zawory powrotne Zawory termostatyczne CosmoCONTROL 1 Zawory przeznaczone sà do pracy w dwururowych instalacjach centralnego ogrzewania

Bardziej szczegółowo

BIMs PLUS CosmoCONTROL 2. Zawory grzejnikowe zawory proste zawory kàtowe

BIMs PLUS CosmoCONTROL 2. Zawory grzejnikowe zawory proste zawory kàtowe BIMs PLUS CosmoCONTROL 2 Zawory grzejnikowe zawory proste zawory kàtowe Zawory termostatyczne CosmoCONTROL 2 Opis: zawór termostatyczny z bezstopniowà nastawà wst pnà, samouszczelniajàcy, z uszczelnieniem

Bardziej szczegółowo

Narz dzia do zaprasowywania do gi cia do kalibrowania

Narz dzia do zaprasowywania do gi cia do kalibrowania do zaprasowywania do gi cia do kalibrowania 69 UWAGA > PAMI TAJ O COROCZNYM OBOWIÑZKOWYM PRZEGLÑDZIE TECHNICZNYM Zaciskarka Sudopress 2432 Charakterystyka Zaciskarka Sudopress 2432 jest uniwersalnym, praktycznym

Bardziej szczegółowo

Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini

Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini Instrukcja obsługi i montażu 77 938: Grupa bezpieczeństwa kotła KSG 77 623: Grupa bezpieczeństwa kotła KSG mini AFRISO sp. z o.o. Szałsza, ul. Kościelna 7, 42-677

Bardziej szczegółowo

HP, HS dwu- i trójdrogowe zawory z si ownikami

HP, HS dwu- i trójdrogowe zawory z si ownikami rkusz informacyjny HP, HS dwu- i trójdrogowe zawory z si ownikami Zastosowanie Zawory HP i HS z si ownikami przeznaczone sà do wspó pracy z termostatami r cznymi i programowalnymi. Mogà byç stosowane w

Bardziej szczegółowo

Zbiorniki podziemne dwup aszczowe Zbiorniki podziemne na LPG

Zbiorniki podziemne dwup aszczowe Zbiorniki podziemne na LPG Zbiorniki podziemne dwup aszczowe Zbiorniki podziemne na LPG Osprz t do zbiorników URZÑD DOZORU T E C H NI C Z N E G O Zbiorniki dwup aszczowe podziemne Przeznaczone do magazynowania materia ów ciek ych

Bardziej szczegółowo

Narz dzia i akcesoria do po àczeƒ zaprasowywanych Opis zaciskarek Sudopress

Narz dzia i akcesoria do po àczeƒ zaprasowywanych Opis zaciskarek Sudopress Opis zaciskarek Sudopress Tabela poglàdowa narz dzi Sudopress Comap wprowadzi nowà gam narz dzi do zaprasowywania, w pe ni profesjonalnych i u atwiajàcych prac u ytkownikom. Nowe narz dzia Sudopress 2432

Bardziej szczegółowo

GPD Gumowe wkłady uszczelniaja ce

GPD Gumowe wkłady uszczelniaja ce Systemy techniki budowlanej www.ustec.pl GPD Gumowe wkłady uszczelniaja ce 72 godzinny serwis dostawy Gwarantowana jakość Światowa sieć dystrybucji Obsługa Klienta i serwis na życzenie dla wszystkich produktów

Bardziej szczegółowo

Woda to życie. Filtry do wody. www.ista.pl

Woda to życie. Filtry do wody. www.ista.pl Woda to życie Filtry do wody www.ista.pl Filtry do wody Mamy coś na osady i korozję Dobra i czysta woda pitna stała się dla nas prawie oczywistą rzeczą. Przedsiębiorstwa wodociągowe dokładają dużych starań

Bardziej szczegółowo

Instalacja wodna z miedzi i i tworzywa PCV i CPCV

Instalacja wodna z miedzi i i tworzywa PCV i CPCV MATERIA Y BUDOWLANE MAJSTERKOWANIE n WYSTRÓJ WN TRZ OGRODNICTWO n Instalacja wodna z miedzi i i tworzywa PCV i CPCV po àczenia skr cane JAK SAMEMU WYKONAå! po àczenia klejone Ró ne rodzaje po àczeƒ Rodzaje

Bardziej szczegółowo

Siatki PANTANET i FORTINET

Siatki PANTANET i FORTINET Siatki PANTANET i FORTINET Podr cznik Instalatora BEKAERT KOTLARNIA Sp. z o.o. Kotlarnia 47-246, ul. D bowa 4 tel. 077 / 48 25 001-6, fax 077 / 48 25 000 Dzia Obs ugi Klienta fax 077 / 48 25 007 DZIA OBS

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania).

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). W momencie gdy jesteś studentem lub świeżym absolwentem to znajdujesz się w dobrym momencie, aby rozpocząć planowanie swojej ścieżki

Bardziej szczegółowo

NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA

NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA Kraków 31.01.2014 Dział Techniczny: ul. Pasternik 76, 31-354 Kraków tel. +48 12 379 37 90~91 fax +48 12 378 94 78 tel. kom. +48 665 001 613

Bardziej szczegółowo

SERI A 93 S E RI A 93 O FLUSH GRID WITHOUT EDGE TAB

SERI A 93 S E RI A 93 O FLUSH GRID WITHOUT EDGE TAB SERIA E93 CONIC FRINCTION CONIC 2 SERIA 93 SERIA 93 O FLUSH GRID WITHOUT EDGE TAB Podziałka Powierzchnia 30 mm Flush Grid Prześwit 47% Grubość Minimalny promień skrętu taśmy Układ napędowy Szerokość taśmy

Bardziej szczegółowo

R czne, równowa àce zawory MSV-C PN 16

R czne, równowa àce zawory MSV-C PN 16 Arkusz informacyjny R czne, równowa àce zawory MSV-C PN 16 Zastosowanie Zawory MSV-C przeznaczone sà do równowa enia instalacji grzewczych i klimatyzacyjnych o sta ym przep ywie oraz instalacji ciep ej

Bardziej szczegółowo

MB-70. Monta OPIS MONTA U

MB-70. Monta OPIS MONTA U MB-70 Monta OPIS MONTA U Nowoczesne okno aluminiowe zachowuje swoje bardzo dobre w a ciwo ci eksploatacyjne pod warunkiem, e zostanie prawid owo wykonany monta elementu w murze. Na prawid owe wbudowanie

Bardziej szczegółowo

Dzi ki trzydziestoletniemu doêwiadczeniu, GCE Druva jest liderem w produkcji najwy szej jakoêci osprz tu do gazów specjalnych.

Dzi ki trzydziestoletniemu doêwiadczeniu, GCE Druva jest liderem w produkcji najwy szej jakoêci osprz tu do gazów specjalnych. Dzi ki trzydziestoletniemu doêwiadczeniu, GCE Druva jest liderem w produkcji najwy szej jakoêci osprz tu do gazów specjalnych. JakoÊç Sprz t Druva produkowany jest tylko ze specjalnie wyselekcjonowanych

Bardziej szczegółowo

rury sztywne Polam-Suwałki

rury sztywne Polam-Suwałki rura sztywna RB Max Przeznaczenie Rury z grupy RB Max (IRL 3321) przeznaczone sà do prowadzenia instalacji elektrycznych i teletechnicznych wewnàtrz budynków, na tynk lub pod tynk. System rur sztywnych

Bardziej szczegółowo

Opis systemu ZAK - wytrzymały na rozciàganie - z mo liwoêcià zablokowania - ca kowicie odporny na korozj

Opis systemu ZAK - wytrzymały na rozciàganie - z mo liwoêcià zablokowania - ca kowicie odporny na korozj SYSTEM ZAK Opis systemu - wytrzymały na rozciàganie - z mo liwoêcià zablokowania - ca kowicie odporny na korozj bezgwintowy, zabezpieczony przed rozerwaniem system po àczeƒ do przy àczy domowych zintegrowany

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu fasad słupowo-ryglowych.

Instrukcja montażu fasad słupowo-ryglowych. Instrukcja montażu fasad słupowo-ryglowych. Montaż lekkich ścian osłonowym musi być wykonany w oparciu o katalogi systemowe producenta profili aluminiowych. Należy stosować systemowe elementy jednego systemodawcy.

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa domu przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym w Bierutowie. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Okna i drzwi

Rozbudowa domu przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym w Bierutowie. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Okna i drzwi SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH * * * OKNA I DRZWI 1 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej części specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

SYSTEM KAN-therm press informacja techniczna, katalog i cennik

SYSTEM KAN-therm press informacja techniczna, katalog i cennik SYSTEM KAN-therm press informacja techniczna, katalog i cennik ISO 9001 : 2000 KAN 12 / 20 0 4 grudzieñ 2004 TECHNOOGIA SUKCESU KAN Sp. z o.o. www.kan.com.pl ul. Zdrojowa 51, 16-001 Bia³ystok-Kleosin,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 45421000-4 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 45421000-4 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 45421000-4 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP str. 3 2. MATERIAŁY str. 3 3. SPRZĘT str. 4 4.TRANSPORT str. 4 5. WYKONANIE

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu: No. 91364 013 DOP 2013-12-03 Declaration of Performance (DOP) Wielowarstwowy system odprowadzania spalin ze stali Typ NIKO

Bardziej szczegółowo

Pozostałe procesy przeróbki plastycznej. Dr inż. Paweł Rokicki Politechnika Rzeszowska Katedra Materiałoznawstwa, Bud. C, pok. 204 Tel: (17) 865-1124

Pozostałe procesy przeróbki plastycznej. Dr inż. Paweł Rokicki Politechnika Rzeszowska Katedra Materiałoznawstwa, Bud. C, pok. 204 Tel: (17) 865-1124 Pozostałe procesy przeróbki plastycznej Dr inż. Paweł Rokicki Politechnika Rzeszowska Katedra Materiałoznawstwa, Bud. C, pok. 204 Tel: (17) 865-1124 Tłoczenie Grupy operacji dzielimy na: dzielenie (cięcie)

Bardziej szczegółowo

RURY I ZŁĄCZKI. P. H. U. ADVISER ul. Szczepankowo 97 A, 61-306 Poznań Tel./fax (61) 879 87 00, 870 54 74, biuro@phu-adviser.pl, www.phu-adviser.

RURY I ZŁĄCZKI. P. H. U. ADVISER ul. Szczepankowo 97 A, 61-306 Poznań Tel./fax (61) 879 87 00, 870 54 74, biuro@phu-adviser.pl, www.phu-adviser. RURY I ZŁĄCZKI PRZEWODY NAWODNIENIOWE import Przewody polietylenowe LD produkowane z miękkiego polietylenu. Stosowane w systemach nawadniających do nabijania kroplowników, instalowania mikrozraszaczy.

Bardziej szczegółowo

R czne zawory równowa àce MSV-I/M PN 16

R czne zawory równowa àce MSV-I/M PN 16 Arkusz informacyjny R czne zawory równowa àce MSV-I/M PN 16 Zastosowanie Rys. 1. MSV-I Zawory MSV-I/M przeznaczone sà do równowa enia instalacji grzewczych i klimatyzacyjnych o sta ych przep ywach. Stosowanie

Bardziej szczegółowo

Katalog produktów. Katalog produktów. Cennik 2004 / 2005 01.01.2005. Systemy rurociągów z PVC-U Wersja metryczna ISO / DIN

Katalog produktów. Katalog produktów. Cennik 2004 / 2005 01.01.2005. Systemy rurociągów z PVC-U Wersja metryczna ISO / DIN Katalog produktów Cennik 2004 / 2005 Katalog produktów 01.01.2005 Systemy rurociągów z PVC-U Wersja metryczna ISO / DIN Klejony system ruroci gowy do zastosowa przemys owych. Mo liwa rozbudowa dzieki

Bardziej szczegółowo

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY LAMP DIODOWYCH

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY LAMP DIODOWYCH NAJWAŻNIEJSZE ZALETY LAMP DIODOWYCH Pozwalają zaoszczędzić do 80% energii elektrycznej i więcej! Strumień światła zachowuje 100% jakości w okresie eksploatacji nawet do 50.000 do 70.000 h tj. w okresie

Bardziej szczegółowo

Techniki korekcyjne wykorzystywane w metodzie kinesiotapingu

Techniki korekcyjne wykorzystywane w metodzie kinesiotapingu Techniki korekcyjne wykorzystywane w metodzie kinesiotapingu Jak ju wspomniano, kinesiotaping mo e byç stosowany jako osobna metoda terapeutyczna, jak równie mo e stanowiç uzupe nienie innych metod fizjoterapeutycznych.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy)

Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy) Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy) 1. Wejście na stronę http://www.officemedia.com.pl strona główną Office Media 2. Logowanie do zakupowej części serwisu. Login i hasło należy

Bardziej szczegółowo

Inteligentna formuła

Inteligentna formuła Inteligentna formuła Szeroki zakres zastosowań Nowy olej serwisowy F1 jest produktem opracowanym przez firmę W&H. Jego skład jest rezultatem rozwoju nowoczesnej technologii produkcji instrumentów stomatologicznych.

Bardziej szczegółowo

Podr cznik Instalatora. System panelowy NYLOFOR 3D NYLOFOR Medium. Podr cznik instalatora

Podr cznik Instalatora. System panelowy NYLOFOR 3D NYLOFOR Medium. Podr cznik instalatora Podr cznik Instalatora System panelowy NYLOFOR 3D NYLOFOR Medium Podr cznik instalatora Panele NYLOFOR 3D Panele Panele o szerokoêci 2500 mm i wysokoêci od 1030 do 2430 mm. Panele sà jednostronnie zakoƒczone

Bardziej szczegółowo

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc PRAWA ZACHOWANIA Podstawowe terminy Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc a) si wewn trznych - si dzia aj cych na dane cia o ze strony innych

Bardziej szczegółowo

MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH

MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH SKONCENTROWANA MOC Solidność i precyzja Wysokowydajne młoty hydrauliczne Terex, poszerzające wszechstronność koparko-ładowarek,

Bardziej szczegółowo

Seria OKW1. zabezpieczaj cy przed zabrudzeniem Ch odnica mo e by ustawiana przed albo za wentylatorem.

Seria OKW1. zabezpieczaj cy przed zabrudzeniem Ch odnica mo e by ustawiana przed albo za wentylatorem. CH ODNICE WODNE Seria Seria 1 Przy pr dko ci powietrza wi kszej ni 2,5 m/sek proponuje si ustawia skraplacz, (zamawia si go oddzielnie), od tej strony, z której wychodzi powietrze z ch odnicy. B dzie on

Bardziej szczegółowo

Sufity grzewczo-chłodzące Promienniki z płyt G-K. Ogrzewanie Chłodzenie Wentylacja Czyste powietrze

Sufity grzewczo-chłodzące Promienniki z płyt G-K. Ogrzewanie Chłodzenie Wentylacja Czyste powietrze Sufity grzewczo-chłodzące Promienniki z płyt G-K Ogrzewanie Chłodzenie Wentylacja Czyste powietrze System sufitów gipsowo-kartonowych przeznaczonych do ogrzewania i chłodzenia Firma Zehnder oferuje system

Bardziej szczegółowo

POMPA CIEP A SOLANKA - WODA

POMPA CIEP A SOLANKA - WODA POMPA CIEP A SOLANKA - WODA Monitorowanie parametrów pracy Ekran przegl dowy Niezawodne funkcjonowanie w najci szych Spr arki spiralne niezawodnie pracuj w najci szych PAROWNIK Urz dzenie rozprowadzaj

Bardziej szczegółowo

Złącza wysokoprądowe rodzaje i zastosowanie

Złącza wysokoprądowe rodzaje i zastosowanie 1 Złącza wysokoprądowe rodzaje i zastosowanie, B. Głodek, TME Złącza wysokoprądowe rodzaje i zastosowanie Złącza wysokoprądowe są bardzo szybko rozwijająca się gałęzią rynku. Projektanci stawiają przed

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO PL 65817 Y1. PRZEDSIĘBIORSTWO BRANŻOWE GAZOWNIA SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL 18.07.

WZORU UŻYTKOWEGO PL 65817 Y1. PRZEDSIĘBIORSTWO BRANŻOWE GAZOWNIA SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL 18.07. RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 118702 (22) Data zgłoszenia: 07.01.2010 (19) PL (11) 65817 (13) Y1 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU, UŻYTKOWANIA. i KONSERWACJI. Sp. z o.o. System mocowań: Uwaga: ul. Ziejkowa 5, 09 500 Gostynin,

INSTRUKCJA MONTAŻU, UŻYTKOWANIA. i KONSERWACJI. Sp. z o.o. System mocowań: Uwaga: ul. Ziejkowa 5, 09 500 Gostynin, Sp. z o.o. ul. Ziejkowa 5, 09 500 Gostynin, www.energy5.pl INSTRUKCJA MONTAŻU, UŻYTKOWANIA i KONSERWACJI System mocowań: Dach płaski układ paneli poziomo, system mocowań AERO S wykonania: Aluminium 6005

Bardziej szczegółowo

PRZY PODNOSZENIU BEZPIECZEŃSTWO JEST PRIORYTETEM

PRZY PODNOSZENIU BEZPIECZEŃSTWO JEST PRIORYTETEM ZAWIESIA TEKSTYLNE SPANSET POLSKA PRZY PODNOSZENIU BEZPIECZEŃSTWO JEST PRIORYTETEM Transport i przenoszenie elementów o dużej masie i objętości oznacza dla firmy wydatki na atestowane produkty z zakresu

Bardziej szczegółowo

Pompy odkamieniające. Zmiana kierunku automatyczna. Zmiana kierunku ręczna. Przepływ zgodnie ze wskazówkami zegara

Pompy odkamieniające. Zmiana kierunku automatyczna. Zmiana kierunku ręczna. Przepływ zgodnie ze wskazówkami zegara Pompy odkamieniające Dostępne modele występują z ręcznym i automatycznym przełączaniem Niszczą osady po obu stronach obiegu wody przez co proces odkamieniania następuje samoczynnie, nawet przy prawie całkowicie

Bardziej szczegółowo

NAVAL. Zawory kulowe Naval

NAVAL. Zawory kulowe Naval NAVAL Zawory kulowe Naval STALOWE ZAWORY KULOWE NAVAL Zawory kulowe NAVAL stosowane sà jako zawory odcinajàce w sieciach cieplnych i instalacjach ciep owniczych oraz w instalacjach olejowych, spr onego

Bardziej szczegółowo

Szybkoschładzarki SZYBKOSCHŁADZARKI. Szybkoschładzarki z funkcją 50 szybkozamrażania

Szybkoschładzarki SZYBKOSCHŁADZARKI. Szybkoschładzarki z funkcją 50 szybkozamrażania SZYBKOSCHŁADZARKI Szybkoschładzarki z funkcją 50 szybkozamrażania SZYBKOSCHŁADZARKI DLACZEGO WARTO ICH UŻYWAĆ? Wszystkie świeże produkty zawierają naturalną florę bakteryjną, która w sprzyjających warunkach

Bardziej szczegółowo

P ANETA ANETAG OWICE. Katalog produktów. www.comap.pl. W numerze IZAWORY PROMOCJA G OWIC S1IZAWORÓW

P ANETA ANETAG OWICE. Katalog produktów. www.comap.pl. W numerze IZAWORY PROMOCJA G OWIC S1IZAWORÓW P ANETA ANETAG OWICE Informator dla COMAP profesjonalistów dla profesjonalistów zbran yzinstalacyjno instalacyjno -grzewczej - grzewczej W numerze Nowe zawory i głowice dekoracyjne 2w WydajnoÊç ogrzewania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEM KANAŁÓW POWIETRZNYCH

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEM KANAŁÓW POWIETRZNYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEM KANAŁÓW POWIETRZNYCH A B G F C D E 2 OPIS SYSTEMU (zob. rysunek powyżej). System kanałów powietrznych EasyFlow jest elastycznym systemem kanałów powietrznych służącym do wentylacji.

Bardziej szczegółowo

Główne wymiary torów bowlingowych

Główne wymiary torów bowlingowych Główne wymiary torów bowlingowych DŁUGOŚĆ TORÓW BOWLINGOWYCH Całkowitą długość strefy bowlingowej ustala się z użyciem zalecanego wymiaru wewnętrznego przejścia serwisowego za pinsetterami oraz całkowitej

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania...

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania... Zawartość Instalacja... 1 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 4 Metody wyszukiwania... 6 Prezentacja wyników... 7 Wycenianie... 9 Wstęp Narzędzie ściśle współpracujące z raportem: Moduł

Bardziej szczegółowo

Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące

Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące 693 Zestawienie produktów Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące Podstawki wahliwe K0282 Podstawki wahliwe kąt wychyłu 12 K0302 Podstawki wahliwe

Bardziej szczegółowo

Proste rozwiàzania problemów ocieplenia. Stropy gara y podziemnych i piwnic.

Proste rozwiàzania problemów ocieplenia. Stropy gara y podziemnych i piwnic. Proste rozwiàzania problemów ocieplenia. Stropy gara y podziemnych i piwnic. Ciep o tam, gdzie jest potrzebne W przypadku budynków z gara ami podziemnymi lub piwnicami, istnieje szczególne ryzyko utraty

Bardziej szczegółowo

Zawory typu RA-N z nastawą wstępną i nyplem samouszczelniającym

Zawory typu RA-N z nastawą wstępną i nyplem samouszczelniającym Zawory typu RA-N z nastawą wstępną i nyplem samouszczelniającym Zgodne z normą EN 215 Zastosowanie Wersja prosta Korpusy zaworów RA-N stosowane są w dwururowych instalacjach centralnego ogrze wania. Fabrycznie

Bardziej szczegółowo

elero VarioTec Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç!

elero VarioTec Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç! VarioTec elero Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309023 Nr. 18 100.3401/0604 Spis treêci Wskazówki

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Systemu PDR

Prezentacja Systemu PDR Prezentacja Systemu PDR / Paintless Dent System / 14-15.02.2013 Prowadzący: MOTOTECHNIKA Mieczysław Pamuła 14-15.02.2013 Historia Technologia PDR narodziła się w latach 40 tych minionego wieku w zakładach

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAśU. Tunelu rozsączającego (PP) 300 litrów

INSTRUKCJA MONTAśU. Tunelu rozsączającego (PP) 300 litrów INSTRUKCJA MONTAśU Tunelu rozsączającego (PP) 300 litrów 1. CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU Tunel rozsączający 300 l został specjalnie zaprojektowany do zastosowań w systemach rozsączania i częściowego retencjonowania

Bardziej szczegółowo

Uzdatniacz wody. Instrukcja obsługi 231258, 231364, 231357

Uzdatniacz wody. Instrukcja obsługi 231258, 231364, 231357 Uzdatniacz wody 231258, 231364, 231357 Instrukcja obsługi I Przed uruchomieniem urządzenia naleŝy koniecznie dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI Aby poprawnie

Bardziej szczegółowo

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Jesteś tu: Bossa.pl Kurs giełdowy - Część 10 Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Kontrakt terminowy jest umową pomiędzy dwiema stronami, z których jedna zobowiązuje się do nabycia a druga do

Bardziej szczegółowo

Udoskonalona wentylacja komory suszenia

Udoskonalona wentylacja komory suszenia Udoskonalona wentylacja komory suszenia Komora suszenia Kratka wentylacyjna Zalety: Szybkie usuwanie wilgoci z przestrzeni nad próbką Ograniczenie emisji ciepła z komory suszenia do modułu wagowego W znacznym

Bardziej szczegółowo

2.Prawo zachowania masy

2.Prawo zachowania masy 2.Prawo zachowania masy Zdefiniujmy najpierw pewne podstawowe pojęcia: Układ - obszar przestrzeni o określonych granicach Ośrodek ciągły - obszar przestrzeni którego rozmiary charakterystyczne są wystarczająco

Bardziej szczegółowo

Regulator różnicy ciśnień AFP / VFG 2 (VFG 21)

Regulator różnicy ciśnień AFP / VFG 2 (VFG 21) Regulator różnicy ciśnień AFP / VFG 2 (VFG 21) Zastosowanie AFP / VFG 2 (VFG 21) jest regulatorem różnicy ciśnień bezpośredniego działania, stosowanym głównie do regulacji układów ciepłowniczych. Regulator

Bardziej szczegółowo

Drabiny pionowe jednoelementowe

Drabiny pionowe jednoelementowe Drabiny pionowe jednoelementowe Wersje: aluminium naturalne, aluminium anodowane, stal ocynkowana lub nierdzewna, zgodne z normami DIN 18799 i DIN 14094 oraz EN ISO 14122-4. Perforowane szczeble w wersji

Bardziej szczegółowo

Demontaż. Uwaga: Regulacja napięcia paska zębatego może być wykonywana tylko przy zimnym silniku.

Demontaż. Uwaga: Regulacja napięcia paska zębatego może być wykonywana tylko przy zimnym silniku. Demontaż Regulacja napięcia paska zębatego może być wykonywana tylko przy zimnym silniku. Zdemontować dźwiękochłonną osłonę silnika wyciągając ją do góry -strzałki-. Odłączyć elastyczny przewód cieczy

Bardziej szczegółowo

BELKI BLOKUJĄCE. Belki blokujące skrojone na miarę Do zabezpieczania ładunku w transporcie według indywidualnych potrzeb

BELKI BLOKUJĄCE. Belki blokujące skrojone na miarę Do zabezpieczania ładunku w transporcie według indywidualnych potrzeb BELKI BLOKUJĄCE Belki blokujące skrojone na miarę Do zabezpieczania ładunku w transporcie według indywidualnych potrzeb Belki blokujące KAT 2 Belki blokujące - KAT Mocowanie zamknięciem siłowym i kształtowym!

Bardziej szczegółowo

SZYBKO wykonać kompletowanie profili!

SZYBKO wykonać kompletowanie profili! Akcesoria 104 KANYA Akcesoria SZYBKO wykonać kompletowanie profili! Rozległy asortyment zawiera również dostosowane akcesoria, przez co system profili konstrukcyjnych KANYA jest jeszcze bardziej ekonomiczny.

Bardziej szczegółowo

Obudowy energetyczne SZAFKI NAŚCIENNE SWN

Obudowy energetyczne SZAFKI NAŚCIENNE SWN SZAFKI NAŚCIENNE 119 Szafki naścienne SWN - Kompaktowe szafki naêcienne, przeznaczone do monta u urzàdzeƒ energetycznych wymagajàcych ochrony przed dost pem, zapyleniem i wilgocià. - Standardowo przewidziane

Bardziej szczegółowo

Moduł 2/3 Projekt procesu technologicznego obróbki przedmiotu typu bryła obrotowa

Moduł 2/3 Projekt procesu technologicznego obróbki przedmiotu typu bryła obrotowa Moduł 2/3 Projekt procesu technologicznego obróbki przedmiotu typu bryła obrotowa Zajęcia nr: 4 Temat zajęć: Dokumentacja technologiczna (Karta KT oraz KIO) Materiał przygotowany z wykorzystaniem opracowań

Bardziej szczegółowo

2 0 1 3 C e n n i k P L

2 0 1 3 C e n n i k P L Cennik 2013 PL Grzejniki Panelowe Standard VB gawanizowany Compact Premium Renorad Premium M Everest Line Everest Alto Line Alto Plan Spis treêci Compact 6 Premium 8 Premium M 10 Everest Plan (Design/Flatfront)

Bardziej szczegółowo

SUPPORTING EQUIPMENT. LoopMaster EL650 D000056556/PL/B 1(10) PRODUCT DESCRIPTION LOOPMASTER EL650

SUPPORTING EQUIPMENT. LoopMaster EL650 D000056556/PL/B 1(10) PRODUCT DESCRIPTION LOOPMASTER EL650 1(10) SUPPORTING EQUIPMENT LoopMaster EL650 Słowa kluczowe: LoopMaster, płyty kanałowe, stropy sprężone, ściany, pętle transportowe 2(10) Zawartość: strona 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Zalety... 4 1.2. Dane

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych CPV 45310000-3 Branża elektryczna

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych CPV 45310000-3 Branża elektryczna Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych CPV 45310000-3 Branża elektryczna OBIEKT: Budynki 20 i 21 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku ADRES: Gdańsk, Al. Zwycięstwa

Bardziej szczegółowo

Profesjonalna szóstka w sprawdzonych zastosowaniach

Profesjonalna szóstka w sprawdzonych zastosowaniach Profesjonalna szóstka w sprawdzonych zastosowaniach taśm 3M w przemyśle W celu uproszczenia i usprawnienia wyboru produktów, wyróżniliśmy sześć kategorii produktów ze wskazaniem ich wszechstronnego zastosowania.

Bardziej szczegółowo

Standardowe tolerancje wymiarowe WWW.ALBATROS-ALUMINIUM.COM

Standardowe tolerancje wymiarowe WWW.ALBATROS-ALUMINIUM.COM Standardowe tolerancje wymiarowe WWW.ALBATROSALUMINIUM.COM Tolerancje standardowe gwarantowane przez Albatros Aluminium obowiązują dla wymiarów co do których nie dokonano innych uzgodnień podczas potwierdzania

Bardziej szczegółowo

TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp

TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp 1. Informacja o pracownikach wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy oraz o pracownikach wyznaczonych do wykonywania działań w zakresie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe informacje na temat gumy, rodzajów gumy oraz jej produkcji można znaleźć w Wikipedii pod adresem:

Szczegółowe informacje na temat gumy, rodzajów gumy oraz jej produkcji można znaleźć w Wikipedii pod adresem: GUMA. To rozciągliwy materiał, elastomer chemicznie zbudowany z alifatycznych łańcuchów polimerowych (np. poliolefin), które są w stosunkowo niewielkim stopniu usieciowane w procesie wulkanizacji kauczuku

Bardziej szczegółowo

DWUSTOPNIOWE PALNIKI GAZOWE

DWUSTOPNIOWE PALNIKI GAZOWE DWUSTOPNIOWE PALNIKI GAZOWE SERIA RS 81/163 325 kw 15/232 44 kw 116/29 58 kw 192/465 814 kw 232/698 1163 kw 372/93 1512 kw 47/1279 229 kw i serii RS pokrywajà zakres mocy od 163 do 2 29 kw. Standardowo

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku. Rada Nadzorcza zgodnie z treścią Statutu Spółki składa się od 5 do 9 Członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym.

Bardziej szczegółowo

SPRZĄTACZKA pracownik gospodarczy

SPRZĄTACZKA pracownik gospodarczy Szkolenie wstępne InstruktaŜ stanowiskowy SPRZĄTACZKA pracownik gospodarczy pod red. Bogdana Rączkowskiego Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia

Bardziej szczegółowo

PL 211524 B1. FAKRO PP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowy Sącz, PL 29.10.2007 BUP 22/07 31.05.2012 WUP 05/12. WACŁAW MAJOCH, Nowy Sącz, PL

PL 211524 B1. FAKRO PP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowy Sącz, PL 29.10.2007 BUP 22/07 31.05.2012 WUP 05/12. WACŁAW MAJOCH, Nowy Sącz, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 211524 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 379508 (51) Int.Cl. E06B 7/14 (2006.01) E04D 13/03 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

Instalacja regulatora ciśnienia w karabinku Air Arms S400

Instalacja regulatora ciśnienia w karabinku Air Arms S400 Instalacja regulatora ciśnienia w karabinku Air Arms S400 Demontaż karabinka. UWAGA: Przed demontażem całkowicie opróżniamy kartusz karabinka. Najprościej zrobić to, strzelając samym powietrzem. Przy około

Bardziej szczegółowo

TRANSFORMATORY I ZASILACZE

TRANSFORMATORY I ZASILACZE TRANSFORMATORY I ZASILACZE TOP TECHNIKA TOP JAKOŚĆ 66 TRANSFORMATORY STERUJĄCE JEDNO- I TRÓJFAZOWE ZASILACZE STABILIZOWANE I NIESTABILIZOWANE TOP ROZWIĄZANIE TOP TECHNIKA ZASILACZE IMPULSOWE TRANSFORMATORY

Bardziej szczegółowo

Dr inż. Andrzej Tatarek. Siłownie cieplne

Dr inż. Andrzej Tatarek. Siłownie cieplne Dr inż. Andrzej Tatarek Siłownie cieplne 1 Wykład 3 Sposoby podwyższania sprawności elektrowni 2 Zwiększenie sprawności Metody zwiększenia sprawności elektrowni: 1. podnoszenie temperatury i ciśnienia

Bardziej szczegółowo

Wilo Yonos PICO-S. Nowo na rynku ma ych pomp obiegowych

Wilo Yonos PICO-S. Nowo na rynku ma ych pomp obiegowych Wilo Yonos PICO-S Nowo na rynku ma ych pomp obiegowych DANE TECHNICZNE Budowa: Bezd awnicowa pompa obiegowa z przy czem gwintowanym, silnikiem synchronicznym EC (elektronicznie komutowanym) odpornym na

Bardziej szczegółowo

J4320 WYDANIE: WRZESIEŃ 04 ZASTĘPUJE WSZYSTKIE POPRZEDNIE EDYCJE

J4320 WYDANIE: WRZESIEŃ 04 ZASTĘPUJE WSZYSTKIE POPRZEDNIE EDYCJE WERSJA POLSKA PRODUKT TYLKO DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO WYDANIE: WRZESIEŃ 04 ZASTĘPUJE WSZYSTKIE POPRZEDNIE EDYCJE Lakier bezbarwny 2K w systemie MS P190-598 Produkty P190-598 Lakier bezbarwny 2K MS P210-796/-798/-828/-847

Bardziej szczegółowo

1.3 Budowa. Najwa niejsze cz ci sk adowe elektrozaworu to:

1.3 Budowa. Najwa niejsze cz ci sk adowe elektrozaworu to: .3 Budowa Elektrozawory to elementy kontroluj ce medium pod ci nieniem. Ich zadanie polega na otwieraniu lub zamykaniu urz dzenia odcinaj cego, bezpo rednio lub po rednio, w stanie wzbudzonym cewki. Najwa

Bardziej szczegółowo

ELEKTROTRZYMACZE KARTA KATALOGOWA

ELEKTROTRZYMACZE KARTA KATALOGOWA ELEKTROTRZYMACZE W wielu budynkach, zgodnie z przepisami ochrony przeciwpożarowej, istnieje konieczność wydzielenia stref ppoż. oraz podziału korytarzy ewakuacyjnych na odcinki krótsze niż 50m. Z reguły

Bardziej szczegółowo

Film demonstracyjny z pracy narzędzia: http://www.youtube.com/watch?v=sqbjf2nazi8 S.T.M. SYSTEMY I TECHNOLOGIE MECHANICZNE SP. Z O.O.

Film demonstracyjny z pracy narzędzia: http://www.youtube.com/watch?v=sqbjf2nazi8 S.T.M. SYSTEMY I TECHNOLOGIE MECHANICZNE SP. Z O.O. Film demonstracyjny z pracy narzędzia: http://www.youtube.com/watch?v=sqbjf2nazi8 S.T.M. SYSTEMY I TECHNOLOGIE MECHANICZNE SP. Z O.O. ul. Dziewosłęby 14/1, 04-403 Warszawa Tel.: 22 673 55 48 - Fax: 22

Bardziej szczegółowo

Podr cznik Instalatora. System palisadowy BAROFOR. Podr cznik instalatora

Podr cznik Instalatora. System palisadowy BAROFOR. Podr cznik instalatora Podr cznik Instalatora System palisadowy Podr cznik instalatora System palisadowy Szeroki zakres zastosowaƒ System Barofor firmy Betafence àczy w sobie elegancj i wysoki stopieƒ zabezpieczenia. Dzi ki

Bardziej szczegółowo

Zwory elektromagnetyczne najwyższej jakości

Zwory elektromagnetyczne najwyższej jakości EM Zwory elektromagnetyczne najwyższej jakości ZWORA ELEKTROMAGNETYCZNA TYPU EM BEZPIECZNE I FUNKCJONALNE ROZWIĄZANIE DO ZAMYKANIA DRZWI Rozwiązanie pasujące do wszystkich drzwi Zwory elektromagnetyczne

Bardziej szczegółowo

OnGcekgż-G 3,6/6 kv, 4-żyłowy

OnGcekgż-G 3,6/6 kv, 4-żyłowy Przewód OnGcekgż-G 3,6/6 kv, 4-żyłowy Górniczy przewód oponowy ekranowany o izolacji i oponie gumowej na napięcie 3,6/6 kv NORMA: ZN-/MP-13-K4 UZNANIE: CECHA: GEM/4806/0059/98/04429/ZB GE-33/98 CHARAKTERYSTYKA:

Bardziej szczegółowo

1. Maszyny do produkcji przewodów hydraulicznych - UNIFLEX

1. Maszyny do produkcji przewodów hydraulicznych - UNIFLEX SPIS TREŚCI 1. Maszyny do produkcji przewodów hydraulicznych UNIFLEX strona 1.1. Zakuwarki do węży...6 8. 1.2. Przecinarki do węży... 9... 1.3. Skórowarki do węży... 10... 2. Maszyny do produkcji przewodów

Bardziej szczegółowo

Samochody ciężarowe z wymiennym nadwoziem

Samochody ciężarowe z wymiennym nadwoziem Informacje ogólne na temat pojazdów z wymiennym nadwoziem Informacje ogólne na temat pojazdów z wymiennym nadwoziem Pojazdy z nadwoziem wymiennym są skrętnie podatne. Pojazdy z nadwoziem wymiennym pozwalają

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PZ-41SLB-E PL 0101872HC8201 2 Dziękujemy za zakup urządzeń Lossnay. Aby uŝytkowanie systemu Lossnay było prawidłowe i bezpieczne, przed pierwszym uŝyciem przeczytaj niniejszą

Bardziej szczegółowo

AERIS CA 350 VV EASE Zalety Informacje ogólne

AERIS CA 350 VV EASE Zalety Informacje ogólne AERIS CA 350 VV EASE Centrala wentylacyjna najnowszej generacji wyposażona w wymiennik przeciwprądowy o wysokiej sprawności oraz unikatowe wentylatory prądu stałego wyposażone w wirniki o konstrukcji zapewniające

Bardziej szczegółowo

Temat: Rodzaje połączeń mechanicznych

Temat: Rodzaje połączeń mechanicznych Zajęcia nr 1 Temat: Rodzaje połączeń mechanicznych elementów konstrukcyjnych i podzespołów wykonujemy za pomocą połączeń. Połączenia mechaniczne moŝemy podzielić na: 1. nierozłączne charakteryzujące się

Bardziej szczegółowo

Łatwe przycinanie płyt z granulatu gumowego. Łatwe i precyzyjne przycinanie płyt

Łatwe przycinanie płyt z granulatu gumowego. Łatwe i precyzyjne przycinanie płyt Łatwe i precyzyjne przycinanie płyt Doświadczony praktyk majsterkowania może przyciąć szybko i precyzyjnie elastyczne płyty WARCO do wyliczonych rozmiarów. Przed przystąpieniem do działania, linia cięcia

Bardziej szczegółowo

Opis programu do wizualizacji algorytmów z zakresu arytmetyki komputerowej

Opis programu do wizualizacji algorytmów z zakresu arytmetyki komputerowej Opis programu do wizualizacji algorytmów z zakresu arytmetyki komputerowej 3.1 Informacje ogólne Program WAAK 1.0 służy do wizualizacji algorytmów arytmetyki komputerowej. Oczywiście istnieje wiele narzędzi

Bardziej szczegółowo

VIESMANN. Dane techniczne Ceny: patrz cennik VITOTRANS 333. wykorzystujący ciepło kondensacji ze stali nierdzewnej

VIESMANN. Dane techniczne Ceny: patrz cennik VITOTRANS 333. wykorzystujący ciepło kondensacji ze stali nierdzewnej VIESMANN VITOTRANS 333 Wymiennik ciepła spaliny/woda wykorzystujący ciepło kondensacji ze stali nierdzewnej Dane techniczne Ceny: patrz cennik Miejsce przechowywania: teczka Vitotec, rejestr 24 VITOTRANS

Bardziej szczegółowo

Gatunki do toczenia pokrywane CVD

Gatunki do toczenia pokrywane CVD W GLIKI SPIEKANE str. rozdzia : A 8 A A 12 A 14 Gatunki w glików spiekanych do toczenia Tabela zbiorcza gatunków do toczenia Gatunki w glików spiekanych do frezowania Tabela zbiorcza gatunków do frezowania

Bardziej szczegółowo

Płaszczowy termometr oporowy wg DIN EN

Płaszczowy termometr oporowy wg DIN EN Płaszczowy termometr oporowy wg DIN EN 60 751 n dla temperatur -50 (-200)...+600 C n elastyczny przewód płaszczowy z odporny na wstrz sy wkładem pomiarowym n jako pojedy czy lub podwójny termometr oporowy

Bardziej szczegółowo

Rodzaj środka technicznego. Stan techniczny obiektu. Opis działania, przeznaczenie środka technicznego. Podstawa metodologiczna wyceny.

Rodzaj środka technicznego. Stan techniczny obiektu. Opis działania, przeznaczenie środka technicznego. Podstawa metodologiczna wyceny. UWAGA: DEKRA - Centrala 02-284 Warszawa, al. Krakowska 2A tel. (022) 577 36 13, faks (022) 577 36 36 Rzeczoznawca: Grzegorz Charko Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje

Bardziej szczegółowo