OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU"

Transkrypt

1 FOTO - DENT s. c. Stomatologiczna Pracownia Zdjęd RTG Z. Kisiel, M. Wiśniewska ADRES: ul. Aleja Pokoju 11p. A, Sieradz REGON: , NIP: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Sieradz FOTO - DENT s. c. Stomatologiczna Pracownia Zdjęd RTG z siedzibą w Sieradzu przy ul. Aleja Pokoju 11p. A, zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert w drodze przetargu na dostawę sprzętu medycznego w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata , Oś Priorytetowa III: gospodarka, innowacyjnośd, przedsiębiorczośd, Działanie III.6: rozwój mikro i małych przedsiębiorstw. Dostawa dotyczy projektu Nowoczesny pan tomograf cyfrowy innowacyjne rozwiązanie w firmie FOTO-DENT s.c., nr wniosku WND-RPLD /10, na który FOTO - DENT s. c. otrzymała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Paostwa. I. Zamawiający NAZWA: FOTO - DENT s. c. Stomatologiczna Pracownia Zdjęd RTG Z. Kisiel, M. Wiśniewska ADRES: ul. Aleja Pokoju 11p. A, Sieradz REGON: , NIP: TEL , NAZWISKA OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO KONTAKTÓW: Zbigniew Kisiel, Maria Wśniewska II. Tryb udzielenia zamówienia Zgodnie z art. 3 ust. 1 punkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówieo publicznych (Dz. U z 2007r. Nr 223 poz z zm.) III. Tytuł projektu, realizowanego w ramach III osi priorytetowej RPO WŁ Nowoczesny pantomograf cyfrowy innowacyjne rozwiązanie w firmie FOTO DENT s. c. IV. Nazwa osi priorytetowej i działania w ramach których realizowany jest projekt Oś priorytetowa III: gospodarka, Innowacyjnośd, przedsiębiorczośd, Działanie III: rozwój mikro i małych przedsiębiorstw. V. Opis przedmiotu zamówienia Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego str. 1

2 1. Cyfrowy aparat RTG do zdjęd pantomograficznych z cefalostatem szt.1. Zasadnicze cechy aparatu: wersja cyfrowa wykonująca zdjęcia pantomograficzne i cefalometryczne w czasie rzeczywistym z pominięciem wywoływania kliszy w procesie chemicznym czujnik CCD najnowszej generacji o wielkości piksela 48 m lub mniejszym, łatwo odłączany i przenoszony pomiędzy głowicą a ramieniem cefalostatu. cyfrowy cefalostat o bardzo krótkim czasie skanowania, redukcja dawki dla pacjenta do 70% możliwośd pracy w sieci dystrybucja obrazów na wiele stanowisk, mikroprocesorowe sterowanie, komunikacja z operatorem przez wyświetlacz tekstowy, doskonale czytelny i łatwy w obsłudze panel kontrolny umiejscowiony na kolumnie aparatu ułatwiający kontrolę ustawienia pacjenta i parametrów ekspozycji, trzy laserowe linie pozycjonujące gwarantujące dokładnośd ustawienia pacjenta, generator wysokiej częstotliwości zasilający głowicę rtg stałym napięciem, redukujący dawkę pochłanianą przez pacjenta o 25% w stosunku do aparatów klasycznych, automatyczna kontrola ekspozycji zmieniająca w czasie rzeczywistym parametry ekspozycji (dostosowanie do stopnia pochłaniania wiązki przez pacjenta) umożliwiająca otrzymanie idealnie naświetlonych zdjęd i redukcję dawki do minimum, zaprogramowane automatyczne nastawy parametrów ekspozycji dla wszystkich projekcji, wysoki poziom bezpieczeostwa poprzez układy zabezpieczające, bardzo mały rozmiar ogniska gwarantujący ostre odwzorowanie szczegółów, stały stopieo powiększenia radiogramów pełna kompensacja cienia kręgosłupa Szeroki zakres wykonywanych zdjęć: panoramiczne standardowe panoramiczne dziecięce (tor ruchu głowicy dostosowany do anatomii dziecka, mniejsza dawka) uzębienie ortogonalnie (pominięte stawy TM, doskonała geometria i ostrośd samego uzębienia) półpanoramiczne (lepsza geometria obrazu, brak cienia kręgosłupa, redukcja dawki o 50%) boczne stawów S-Ż w zwarciu i rozwarciu stawy S-Ż w projekcji strzałkowej zatoki szczękowe w projekcji strzałkowej zatoki szczękowe w projekcji bocznej połowa uzębienia ortogonalnie uzębienie przednie Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego str. 2

3 odległościowe twarzoczaszki w projekcjach bocznych, AP, PA i skośnych funkcja dead man odcina emisję promieniowania natychmiast po puszczeniu przycisku wyzwalacza funkcja pustego przebiegu pozwala zademonstrowad zaniepokojonemu pacjentowi funkcjonowanie urządzenia bez emisji promieniowania ciągła wewnętrzna mikroprocesorowa kontrola sprawności aparatu i poprawności obsługi możliwośd ręcznego nastawiania czasów, napięcia i prądu anodowego, dostosowanie programów do czułości używanych błon głowica poruszana na kolumnie wielostopniowo sterowanym silnikiem dokładnośd ustawienia do 1mm liczne programy testowe i kalibracyjne wbudowane w elektronikę aparatu- dołączony w komplecie fantom techniczny umożliwiający samodzielną kontrolę poprawności geometrii ekspozycji strefa bezpieczeostwa od aparatu- 2m możliwośd zdalnej diagnostyki urządzenia przez internet 2. Wywoływarka sucha szt. 1. Wywoływarka - wykorzystująca najnowsze unikalne technologie, pozwalające na otrzymanie obrazów o pełnych walorach diagnostycznych przy zachowaniu wysokiej rozdzielczości. Umożliwiająca obróbkę filmów medycznych w procesie suchym. Łącząca w sobie zwiększenie wydajności z jednoczesnym obniżeniem kosztów, spowodowany brakiem konieczności stosowania odczynników chemicznych, eliminująca na stałe mokrą obróbkę oraz wszelkie skomplikowane procedury czyszczenia i utylizacji płynów chemicznych. Zasadnicze cechy wywoływarki: Archiwizacja zdjęd na filmach medycznych do obróbki suchej Załadunek filmów w świetle dziennym Unikalna technologia druku termicznego Wysoka rozdzielczośd wynosząca 320 dpi lub wyższa Skala szarości: 12 bitów (4096 odcieni) lub wyższa Zintegrowany densytometr zapewnia automatyczną kontrolę jakości zdjęd Wysoka wydajnośd: do 100 filmów na godzinę Karta SmartCard lub równoważna do przechowywania danych konfiguracyjnych Dysk ZIP o pojemności 100 MB lub większy do uaktualnieo oprogramowania Praca sieciowa - wbudowany interfejs Postscript lub równoważny Możliwośd obsługi standardu DICOM 3.0 ( opcjonalnie) lub równoważnego 3. Komputer medyczny szt. 1. Zasadnicze cechy komputera: Diagnostyczny medyczny komputer z ekranem LCD 17" Procesor Intel Core 2 Duo lub nowszy o wysokiej wydajności lub równoważny Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego str. 3

4 Akcelerator graficzny ATI 2400 MXM lub nowszy lub równoważny Wbudowany moduł RFID oraz Smart Card Security (Opcjonalnie) lub równoważny Możliwa rozbudowa dzięki złączom PCI- Bluetooth lub równoważny kompletne oprogramowanie potrzebne do współpracy z pantomografem i wywoływarką lub równoważny Stacja medyczna musi byd oparta na procesorze Intel Core 2 Duo lub nowszym lub równoważnym, który dostarcza zwiększenie wydajności o więcej niż 100% w porównaniu z systemami obsługującymi tradycyjne jednordzeniowe procesory. Ekran LCD wysokiej jakości o jasności 300 nitów i rozdzielczości 1280 x 1024 ze zintegrowaną funkcjonalnością multimedialna i wieloma możliwościami rozbudowy, na którym można budowad wszechstronne aplikacje komputerowe lub równoważne. Komputer medyczny musi byd wyposażony w wydajny moduł graficzny. Zastosowany zintegrowany procesor graficzny musi umożliwiad lepsze przetwarzanie obrazów co jest szczególnie przydatne w radiologii. Komputer musi byd wyposażony w system Gigabit LAN lub WLAN w pełni bezpieczny lub równoważny, dostosowany do warunków medycznych i zdolny do kontroli dedykowanego systemu z szeroką gamą aplikacji. VI. Opis sposobu obliczania ceny najniższa cena spośród cen ofert ocenianych Ilośd punktów dla ocenianej oferty = x 100 pkt x70% cena oferty ocenianej a/ Zamawiający przyjmie do oceny podaną przez Wykonawców cenę brutto w złotych. b/ Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku. c/ 1% odpowiada jednemu punktowi przyjętemu do oceny. VII. Opis kryteriów, którymi będzie kierował się Beneficjent przy wyborze najkorzystniejszej oferty wraz z podaniem znaczenia kryteriów - cena 70% - warunki techniczno -diagnostyczne 20% - warunki gwarancyjne i serwisowe 10% Kryterium techniczno-diagnostyczne obejmuje*: jakośd materiałów użytych do wyprodukowania urządzeo i narzędzi, ergonomia obsługi urządzenia, unifikacja narzędzi roboczych, możliwości obsługi pacjenta z różnych stron urządzenia, łatwośd utrzymania urządzenia w należytym stanie sanitarnym, ilośd potrzebnej powierzchni użytkowej do ustawienia urządzenia, itp. Kryterium warunki gwarancyjne i serwisowe obejmuje*: długośd okresu gwarancyjnego, ilośd przeglądów technicznych w okresie gwarancyjnym, szybkośd naprawy w przypadku Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego str. 4

5 awarii urządzenia, dostępnośd do usługi serwisowej, koszt materiałów eksploatacyjnych itp. * Ocena spełnienia warunków innych niż cena dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w złożonej ofercie oraz dokumentach oferenta. VIII. Termin wykonania zamówienia Termin wykonania zamówienia ustala się wstępnie do 31 stycznia 2012 z możliwością przedłużenia do kooca lutego IX. Opis sposobu przygotowania oferty Ofertę należy przygotowad w wersji pisemnej w zamkniętych kopertach z adnotacją Oferta na dostawę sprzętu medycznego w ramach projektu Nowoczesny pan tomograf cyfrowy innowacyjne rozwiązanie w firmie FOTO-DENT s.c. oraz wersji elektronicznej. X. Miejsce oraz termin składania ofert Pisemne oferty należy złożyd do dnia do 27 października 2011 w siedzibie FOTO - DENT s. c. Stomatologiczna Pracownia Zdjęd RTG przy ul. Aleja Pokoju 11p. A, Sieradz, bądź wysład listem poleconym na wskazany adres FOTO - DENT s.c. oraz przesład w wersji elektronicznej na adres Składający ofertę jest nią związany przez okres 60 dni, licząc od dnia jej złożenia. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi do 5 listopada Poinformowanie wszystkich zainteresowanych, która z ofert została wybrana do realizacji nastąpi do 12 listopada 2011 i zostanie podane na stronie internetowej firmy tj. XI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków O zamówienie mogą się ubiegad Wykonawcy, którzy: 1/ posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnieo, udokumentowane odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej, 2/ posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia, 3/ złożą poprawnie przygotowaną ofertę, UWAGI 1. Zastrzega się możliwośd zmian w treści ogłoszenia. Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego str. 5

6 2. Dopuszcza się możliwośd składania ofert częściowych. 3. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia na dostawę jeżeli: a) Nie zostanie złożona żadna oferta, b) Cena najkorzystniejsza oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyd na sfinansowanie zamówienia, c) Zamawiający stwierdzi zaistnienie okoliczności, których nie można było przewidzied wcześniej, a których zaistnienie powoduje niemożnośd zawarcia prawidłowej umowy. Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego str. 6

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (POWYŻEJ 14.000 EURO) NR 02/III.2/GL/2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (POWYŻEJ 14.000 EURO) NR 02/III.2/GL/2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (POWYŻEJ 14.000 EURO) NR 02/III.2/GL/2013 1. Zamawiający GroMar Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Ul. Tuszyńska 98, 93-305 Łódź NIP: 725-16-36-609 Regon: 471628860 2. Tryb

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby w Sądzie Rejonowym w Kartuzach

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby w Sądzie Rejonowym w Kartuzach ZAPYTANIE OFERTOWE Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby w Sądzie Rejonowym w Kartuzach Zamawiający - Sąd Rejonowy w Kartuzach ul. Kościuszki 26 83-300 Kartuzy Zatwierdził: Piotr Kryszewski Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego INSTYTUT FIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK PL - 02-668 WARSZAWA, AL. LOTNIKÓW 32/46 Tel. (48-22) 843 66 01 Fax. (48-22) 843 09 26 REGON: P-000326061, NIP: 525-000-92-75 DZPIE/001-VI/2010 Specyfikacja istotnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO, DRUKAREK, OPROGRAMOWANIA, MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH ORAZ WYPOSAŻENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO, DRUKAREK, OPROGRAMOWANIA, MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH ORAZ WYPOSAŻENIA Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Znak postępowania: OK.III.3321-25/08/MP Kielce, dnia 27.08.2008 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Łódź, dn. 10.03.2011r OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1. Zamawiający TPO. Sp. z o.o. 94-029 Łódź, ul. Mińska 2 2. Tryb udzielenia zamówienia Zgodnie z art. 70 1-70 5 Kodeksu Cywilnego przetarg zgodnie z zasadami

Bardziej szczegółowo

UCYFROWIENIE APARATU RTG W KRAPKOWICKIM CENTRUM ZDROWIA SP. Z O.O.

UCYFROWIENIE APARATU RTG W KRAPKOWICKIM CENTRUM ZDROWIA SP. Z O.O. S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A (SIWZ) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ul. Szkolna 16, 20-124 Lublin, tel. (0-81) 53-105-11, fax (0-81)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: BAG.261.11.30.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA KOMPUTERÓW STACJONARNYCH, PRZENOŚNYCH I MONITORÓW 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala, zwany

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP01/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: AG.I.272.1.22.2011. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.

Znak sprawy: AG.I.272.1.22.2011. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. ZAMAWIAJĄCY: Skarb Państwa Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, Tel. (0-41) 342 13 37, fax. (0-41) 343 06 96 http://kielce.uw.gov.pl Znak sprawy: AG.I.272.1.22.2011

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego INSTYTUT FIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK PL - 02-668 WARSZAWA, AL. LOTNIKÓW 32/46 Tel. (48-22) 843 66 01 Fax. (48-22) 843 09 26 REGON: P-000326061, NIP: 525-000-92-75 DZPIE/001-VI/2012 Specyfikacja istotnych

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.30.2014.MS

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.30.2014.MS POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy: PA.3402.30.2014.MS SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: DOSTAWĘ SPRZĘTU: KOMPUTERY STACJONARNE, ROUTERY, TELEFONY

Bardziej szczegółowo

Dostawa wyspecjalizowanego sprzętu komputerowego

Dostawa wyspecjalizowanego sprzętu komputerowego Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) zwanej dalej ustawą, Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki zaprasza do

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony Dostawa zestawów komputerowych z oprogramowaniem dla gospodarstw domowych i jednostek podległych Gminie Łącko w ramach projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Łącko Data publikacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: AZP 2611-53/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA KOMPUTERÓW STACJONARNYCH, PRZENOŚNYCH I MONITORÓW 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala (w skrócie

Bardziej szczegółowo

Instytut Transportu Samochodowego zaprasza Państwa do udziału w przetargu nieograniczonym dotyczącym dostawy stanowiska badań i pomiarów cyfrowych.

Instytut Transportu Samochodowego zaprasza Państwa do udziału w przetargu nieograniczonym dotyczącym dostawy stanowiska badań i pomiarów cyfrowych. Warszawa dn. 2014-11-07 ITS/SZ-222-10/14/1/11/2014 Instytut Transportu Samochodowego zaprasza Państwa do udziału w przetargu nieograniczonym dotyczącym dostawy stanowiska badań i pomiarów cyfrowych. Oferty

Bardziej szczegółowo

Samorządowa Instytucja Kultury Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy Toruń, ul. Plac Teatralny 7, Telefon 56 622 01 52 http://mlynwiedzy.org.

Samorządowa Instytucja Kultury Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy Toruń, ul. Plac Teatralny 7, Telefon 56 622 01 52 http://mlynwiedzy.org. S t r o n a 1 Samorządowa Instytucja Kultury Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy Toruń, ul. Plac Teatralny 7, Telefon 56 622 01 52 http://mlynwiedzy.org.pl/ Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/BAS/2012

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/BAS/2012 Kraków, 20 listopada 202 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Nr /BAS/202 Przedmiot: Dostawa sprzętu informatycznego oraz oprogramowań systemowych i specjalistycznych wraz z świadczeniem usług gwarancyjnych i usług wsparcia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.bialystok.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.bialystok.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.bialystok.pl Białystok: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Łódź, dn. 13.04.2011r OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1. Zamawiający Gastro Serwis Sp. z o.o., 94-103 Łódź, ul. Elektronowa 6 2. Tryb udzielenia zamówienia Zgodnie z art. 70 1-70 5 Kodeksu Cywilnego przetarg zgodnie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia

SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia Instytut Ogrodnictwa 96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 tel. 46 833 20 21, fax 46 833 32 28 www.insad.pl, www.inhort.pl Nr postępowania: 55/ZP/2011 SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach art. 11 ust 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zakup licencji ERP (50 szt.), baz danych (100 szt.) oraz serwer aplikacji (100 szt.) na nazwanego użytkownika wraz z rocznym wsparciem technicznym dla potrzeb

Bardziej szczegółowo

Dostawa serwerów typu blade wraz z wydajną macierzą dyskową

Dostawa serwerów typu blade wraz z wydajną macierzą dyskową Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pt. Program rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, nr UDA-POKL.04.01.01-00-157/11-00

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Szczecinie ul. Odrowąża 1 71-420 Szczecin ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU (POWYŻEJ 30.000 EURO)

OGŁOSZENIE O PRZETARGU (POWYŻEJ 30.000 EURO) OGŁOSZENIE O PRZETARGU (POWYŻEJ 30.000 EURO) 1. Zamawiający E.T. Ewa Tomczak 93-427 Łódź, ul. Pańska 21 NIP: 729-200-77-73 REGON: 472358322 Łódź, 17.06.2015 r. 2. Tryb udzielenia zamówienia 1. Przetarg

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zamawiający Województwo Łódzkie al. Piłsudskiego 8 90-051 Łódź Prowadzący postępowanie Urząd Marszałkowski

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. Implementacja innowacyjnych technologii środkiem do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku międzynarodowym

PROJEKT. Implementacja innowacyjnych technologii środkiem do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku międzynarodowym PROJEKT Implementacja innowacyjnych technologii środkiem do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku międzynarodowym WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) Program współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 Gmina

Bardziej szczegółowo

I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJACEGO DO KORESPONDENCJI Biuro Logistyki Służby Kontrwywiadu Wojskowego ul. W. Oczki 1 00-909 Warszawa 60

I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJACEGO DO KORESPONDENCJI Biuro Logistyki Służby Kontrwywiadu Wojskowego ul. W. Oczki 1 00-909 Warszawa 60 I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJACEGO DO KORESPONDENCJI Biuro Logistyki Służby Kontrwywiadu Wojskowego ul. W. Oczki 1 00-909 Warszawa 60 II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony o wartości poniżej

Bardziej szczegółowo