Regulamin programu WZOROWA FIRMA obowiązujący od dnia 1 stycznia 2015 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin programu WZOROWA FIRMA obowiązujący od dnia 1 stycznia 2015 r."

Transkrypt

1 Regulamin programu WZOROWA FIRMA obowiązujący od dnia 1 stycznia 2015 r. 1 Definicje 1. Program: program Wzorowa Firma, obejmujący usługi szczegółowo wymienione w niniejszym Regulaminie. 2. Operator: RS System, z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Kwiskiej 5/7, NIP: Operator odpowiedzialny jest za kwestie związane z bieżącym funkcjonowaniem Programu, w tym rozliczenia należności ze strony Uczestników. 3. Z Operatorem można skontaktować się pod numerem telefonu: , poprzez pocztę elektroniczną: lub korespondencyjnie, pod adresem wymienionym w pkt. 2 powyżej. 4. Uczestnik: podmiot zlecający Operatorowi wykonanie usług w ramach wybranego Pakietu. Osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, a także osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą wpisana do ewidencji działalności gospodarczej. 5. Pakiet: zbiór wybranych usług w ramach Programu. 6. Portal: portal internetowy zawierający bazę firm, informacje handlowe oraz dane kontaktowe. 7. Katalog: indeks firm według branż, dostępny na Portalu. Rekordy dla poszczególnych branż uporządkowane alfabetycznie. 8. Rekord: profil Uczestnika w Katalogu, zawierający następujące dane Uczestnika: a) nazwa b) logotyp c) dokładny adres siedziby d) numer NIP e) numer(y) telefonu f) adres(y) g) adres(y) www h) link do mapy z zaznaczoną lokalizacją siedziby i) informacje na temat działalności j) zdjęcia k) mapa z zaznaczoną lokalizacją siedziby. 9. Rekord Wyróżniony: profil zawierający dane analogiczne do Rekordu. Umieszczony w Katalogu w wyróżnionym miejscu powyżej Rekordów uporządkowanych alfabetycznie. 10. Certyfikat: certyfikat papierowy zaświadczający o uczestnictwie Uczestnika w Programie, dostarczony przez Operatora Uczestnikowi. 11. E-Certyfikat: plik w formacie.jpg, będący elektroniczną wersją Certyfikatu. Dodatkowo w formie kodu HTML możliwego do umieszczenia w korespondencji elektronicznej Uczestnika. 12. E-Podpis: plik w formacie.jpg oraz HTML, zawierający logotyp oraz pieczęć Programu. Plik możliwy do umieszczenia we wszelkich materiałach firmowych oraz korespondencji elektronicznej Uczestnika. 13. Link Pozycjonujący: link zamieszczony na Portalu, dostępny do kopiowania przez Uczestnika w celu pozycjonowania jego witryny internetowej. 14. Ankieta Klasyfikacyjna: formularz zawierający pytania na temat działalności Uczestnika, mający na celu ocenę rzetelności podmiotu. Dostarczenie Operatorowi poprawnie wypełnionej przez Uczestnika Ankiety Klasyfikacyjnej stanowi warunek wykonania usługi przez Operatora. 15. Zlecenie: dokument stwierdzający, że Uczestnik akceptuje postanowienia Regulaminu oraz zleca Operatorowi wykonanie usługi w ramach wybranego Pakietu. Dostarczenie Operatorowi poprawnie wypełnionego Zlecenia podpisanego przez upoważnionego reprezentanta Uczestnika stanowi warunek wykonania usług przez Operatora. 1

2 2 Cel Programu 1. Celem Programu jest świadczenie usług przez Operatora na rzecz Uczestników; rzeczone usługi są natury promocyjnoinformacyjnej i przyczyniają się do poprawienia widoczności marki Uczestnika w Internecie oraz do zwiększenia wiarygodności Uczestnika w oczach obecnych i potencjalnych klientów. 2. W ramach Programu Uczestnik otrzymuje: produkty oraz świadczenie przez Operatora usług w ramach wybranego i opłaconego przez Uczestnika Pakietu (Pakiety omówiono szczegółowo w 3 Regulaminu). 3. Operator w żadnej formie nie bierze udziału w transakcjach dokonywanych pomiędzy Uczestnikiem a jego klientami. 3 Pakiety 1. W ramach Programu wyróżnia się cztery podstawowe Pakiety usług: a) Pakiet Podstawowy. W ramach Pakietu Uczestnik otrzymuje: Rekord, E-Certyfikat, E-Podpis b) Pakiet Ekonomiczny. W ramach Pakietu Uczestnik otrzymuje: Rekord, E-Certyfikat, E-Podpis, Certyfikat. c) Pakiet Biznes. W ramach Pakietu Uczestnik otrzymuje: Rekord Wyróżniony, E-Certyfikat, E-Podpis. d) Pakiet Premium. W ramach Pakietu Uczestnik otrzymuje: Rekord Wyróżniony, E-Certyfikat, E-Podpis, Certyfikat. 2. Wszystkie Pakiety wymienione w pkt. 1 powyżej obowiązują przez okres 1 roku od momentu zaksięgowania wpłaty należności za Pakiet przez Operatora. Operator dopuszcza indywidualne ustalenia dotyczące przedłużenia Pakietu, wykupienia Pakietu na okres dłuższy niż 1 rok, lub wykupienia Pakietu z wyprzedzeniem. 3. Aktualne ceny Pakietów dostępne są na Portalu oraz w ofertach handlowych przedstawianych Uczestnikom. 4. Operator zastrzega sobie prawo aktualizowania Pakietów oraz cen Pakietów. Operator zastrzega sobie prawo wprowadzania nowych Pakietów, stałych lub tymczasowych. Zmiany w zawartości i/lub cenach Pakietów nie dotyczą Uczestników, których wykupione Pakiety są w trakcie obowiązywania. 5. Po wygaśnięciu wykupionego Pakietu, Operator usuwa profil Uczestnika z Portalu. 6. W dniu wygaśnięcia wykupionego Pakietu, Uczestnik zobowiązuje się do zaprzestania użytkowania wszelkich materiałów dostarczonych przez Operatora (Certyfikat, E-Certyfikat, E-Podpis). 2 4 Sposób Płatności 1. Płatność należności za wybrany przez Uczestnika Pakiet odbywać się będzie w terminie 7 dni od dostarczenia Uczestnikowi faktury VAT wystawionej przez Operatora, gotówką lub przelewem na wskazany na fakturze numer rachunku. 5 Kwalifikacja i przystąpienie do Programu 1. Kwalifikacja oraz rozpoczęcie świadczenia usług przez Operatora odbywa się po przejściu następujących etapów: a) Zgłoszenie chęci uczestnictwa w Programie, poprzez rejestrację na Portalu lub kontakt z przedstawicielem handlowym. Wraz ze zgłoszeniem chęci uczestnictwa, przekazanie Operatorowi informacji, które mają zostać zawarte w Rekordzie, poprzez wypełnienie Formularza Rejestracyjnego. b) Wybór Pakietu przez Uczestnika za pośrednictwem przedstawiciela handlowego lub poprzez formularz kontaktowy na Portalu. c) Wypełnienie przez Uczestnika Ankiety Kwalifikacyjnej. Wypełniona Ankieta może być dostarczona Operatorowi za pośrednictwem przedstawiciela handlowego, drogą mailową na adres: lub pocztą na adres Operatora. d) Weryfikacja Ankiety przez Operatora. Na weryfikację Ankiety oraz przyjęcie lub odrzucenie Uczestnika na tej podstawie, Operator ma 2 dni robocze od momentu otrzymania wypełnionej Ankiety. e) Po akceptacji Ankiety, podpisanie przez Uczestnika właściwego dokumentu Zlecenia i dostarczenie go Operatorowi, za pośrednictwem przedstawiciela handlowego, drogą mailową na adres: lub pocztą na adres Operatora. Zlecenie jest jednoznaczne z zaakceptowaniem

3 postanowień Regulaminu oraz stanowi podstawę dla wystawienia faktury VAT przez Operatora. Zlecenie musi zostać podpisane przez osobą uprawnioną do reprezentowania Uczestnika. f) Opłacenie przez Uczestnika faktury VAT za wybrany Pakiet, w sposób o którym mowa w 4 Regulaminu. g) W ciągu 2 dni roboczych od zaksięgowania wpłaty, Operator wykonuje usługę oraz wysyła do Uczestnika materiały objęte wybranym Pakietem, przy czym: E-certyfikat, E-Podpis oraz dane do logowania na Portalu będą przesyłane drogą mailową na adres osoby rejestrującej Uczestnika lub na inny adres przez nią wskazany. 2. Jeżeli którykolwiek z dokumentów: Ankieta Kwalifikacyjna, Zlecenie, Formularz Rejestracyjny, zostanie wypełniony nieprawidłowo, podpisany przez osobę nieuprawnioną lub niedostarczony Operatorowi, i/lub jeśli terminowo nie zostanie opłacona należność za wybrany Pakiet, Organizator ma prawo odmówić świadczenia usługi. 3. Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zgodność informacji podanych w Ankiecie Klasyfikacyjnej ze stanem faktycznym. 4. Uczestnik zgłaszający firmę do Programu zobowiązany jest do podania Operatorowi prawidłowego i aktualnego adresu , adresu korespondencyjnego oraz numeru telefonu. 6 Odstąpienie od umowy 1. Zgodnie z postanowieniami Ustawy o Prawach Konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014, poz. 827), Uczestnik ma prawo odstąpić od umowy w ciągu 14 dni od jej podpisania, bez konieczności podawania przyczyn swojej decyzji. Aby odstąpić od umowy, Uczestnik w przeciągu 14 dni od podpisania Zlecenia winien jest dostarczyć Operatorowi oświadczenie zawierające: wolę odstąpienia od umowy, imię i nazwisko osoby odstępującej od umowy, a także nazwę i nr KRS/NIP firmy. 2. W przypadku, gdy Uczestnik w terminie wymienionym w pkt. 1 powyżej odstąpi od umowy wpłaciwszy uprzednio na rzecz Operatora kwotę wymienioną w Zleceniu, Operator zobowiązuje się do zwrócenia Uczestnikowi rzeczonej kwoty, a także do usunięcia Profilu Uczestnika z Portalu. Uczestnik zaś zobowiązuje się do zaprzestania użytkowania wszelkich materiałów dostarczonych mu przez Operatora. 7 Wykluczenie z Programu 3 1. Operator zastrzega sobie prawo odrzucenia Ankiet wypełnionych nieprawidłowo, niezgodnie z prawdą, podpisanych przez osobę nieuprawnioną, i/lub zawierających informacje mogące rzutować na wiarygodność podmiotu. 2. Operator może niezwłocznie usunąć Uczestnika z Programu, jeżeli do Operatora dotrze informacja o jakimkolwiek wydarzeniu rzutującym na wiarygodność Uczestnika. W takim przypadku, Operator ma prawo usunąć Rekord Uczestnika, a Uczestnik na żądanie Operatora winien jest zaprzestać użytkowania materiałów dostarczonych mu przez Operatora oraz nie przysługuje mu zwrot poniesionych wydatków ani odrębne odszkodowanie. 3. Zabrania się jakichkolwiek działań potencjalnie lub faktycznie utrudniających lub uniemożliwiających prawidłowe działanie Portalu. Ma to zastosowanie w przypadkach działań faktycznych lub zamierzonych na szkodę Programu, i/lub Operatora, a w szczególności negatywnego wpływu na ich wizerunek lub dobre imię. W przypadku podobnych działań ze strony Uczestnika, Operator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestnika z Programu i podjęcia odpowiednich działań zmierzających do naprawienia zaistniałej szkody. 8 Reklamacje 1. Wszelkie reklamacje winny być kierowane przez Uczestników drogą elektroniczną na adres: poprzez formularz kontaktowy dostępny na Portalu, lub pocztą na adres wymieniony w 1 pkt Reklamacja powinna zawierać: treść skargi/nazwę usterki, nazwę Uczestnika oraz dane kontaktowe osoby zgłaszającej reklamację. 3. Operator ma 30 dni roboczych na rozpatrzenie reklamacji, począwszy od dnia jej otrzymania. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin ten może ulec wydłużeniu, o czym Uczestnik składający reklamację zostanie niezwłocznie powiadomiony drogą elektroniczną.

4 4. Jeżeli reklamacja jest uzasadniona i winę za zaistnienie błędu/usterki ponosi Operator, błąd/usterka zostanie usunięta na koszt Operatora w najkrótszym możliwym czasie. 9 Przetwarzanie danych osobowych 1. Zgodnie z postanowieniami art. 23, 24 i 25 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z póź. zm.), Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych dla celów Programu. 2. Uczestnik ma możliwość wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. 10 Prawa autorskie 1. Autorskie prawa majątkowe do wszelkich elementów graficznych, rozwiązań technicznych i innych elementów Programu jak: logotyp i znaki handlowe, kod HTML, arkusze CSS, skrypty JavaScript, przysługują Operatorowi. 2. Postanowienie punktu 1. powyżej nie uchybia prawom autorskim Uczestnika do wprowadzonych do Katalogu danych. 3. Wszystkie przekazane przez Uczestnika materiały stanowią jego własność i podlegają ochronie prawnej. Zabrania się ich kopiowania i powielania przez osoby trzecie bez uprzedniej zgody Uczestnika. 4. Uczestnik zgadza się na publikację materiałów wyświetlanych na Portalu oraz na stronach partnerskich Programu. Publikacja informacji o Uczestniku na stronach partnerskich Programu nie pociąga za sobą żadnych dodatkowych kosztów ze strony Uczestnika. 5. Uczestnik oświadcza, że żadne dane, materiały ani zdjęcia wprowadzone przez niego Katalogu nie naruszają praw osób trzecich. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią przeciwko Operatorowi z jakimikolwiek roszczeniami związanymi z bezprawnym charakterem tych danych, Uczestnik zobowiązuje się do pokrycia wszelkich kosztów, jakie Operator poniósł w związku z wytoczonymi roszczeniami. 6. Uczestnik wyraża zgodę na edycję przez Operatora materiałów, znaków graficznych i danych wprowadzonych przez Uczestnika do Katalogu, a w szczególności na zmianę rozmiaru lub wagi plików graficznych w zakresie niezbędnym do prawidłowego wyświetlania oferty i funkcjonowania Portalu. 7. Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności względem Uczestnika za sytuacje związane z naruszeniem praw Uczestnika przez podmioty trzecie, wykorzystywanie ich w całości lub części przez osoby trzecie w celach komercyjnych, a także za podszywanie się pod Uczestnika przez podmioty trzecie. Wszelkie tego rodzaju spory rozstrzygane będą bez udziału Operatora Treści 1. Rejestrując się w Programie, Uczestnik dostarcza Operatorowi oraz ponosi wszelką i wyłączną odpowiedzialność za treści zawarte w Rekordzie lub Rekordzie Wyróżnionym, w szczególności za prawdziwość danych, a także ich zgodność z obowiązującym prawem, zwyczajami i normami moralnymi oraz niniejszym Regulaminem. 2. Operator zastrzega sobie prawo weryfikacji treści wymienionych w punkcie 1. niniejszego paragrafu w celu usunięcia z nich treści wulgarnych i/lub obraźliwych. 3. Uczestnik zobowiązuje się do zadeklarowania właściwej sobie branży zgodnie ze stanem faktycznym. W przypadku zadeklarowania przez Uczestnika branży niezgodnej z rzeczywistym profilem jego działalności, Operator zastrzega sobie prawo, bez żadnych roszczeń odszkodowawczych ze strony Uczestnika, do edycji lub usunięcia informacji przeznaczonych do publikacji lub już opublikowanych w Rekordzie. 4. Jeżeli w trakcie korzystania z Programu zmianie ulegną dane adresowe, osobowe lub inne dane Uczestnika, Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie poinformować o tym Operatora lub samodzielnie dokonać ich aktualizacji logując się na Portalu. 5. Wszelkie informacje dotyczące produktów lub usług zamieszczane w Katalogu, a w szczególności dane dotyczące pochodzenia towaru, producenta, powinny być kompletne, dokładne i nie mogą wprowadzać w błąd klientów. 6. Uczestnik wyraża zgodę na umieszczanie przez Operatora na łamach Portalu wszelkiego rodzaju ogłoszeń, reklam oraz informacji dotyczących produktów lub usług podmiotów współpracujących z Programem.

5 12 Siła wyższa 1. Operator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi, jeżeli zostało ono spowodowane działaniem siły wyższej, przez którą rozumie się: pożar, strajk powszechny, wojnę, stan klęski żywiołowej lub inną okoliczność o charakterze obiektywnym, pozostającą poza kontrolą Operatora. 2. Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za brak dostępu do Portalu spowodowany awariami, przerwami technicznymi, przerwami w świadczeniu usług dostawców internetowych, utratą danych. W przypadku wystąpienia braku dostępu, o którym mowa powyżej, Uczestnikowi nie przysługuje zwrot poniesionych nakładów ani odrębne odszkodowanie. 13 Postanowienia końcowe 1. Przystępując do Programu, Uczestnik akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania. 2. Operator ma prawo do zmiany Regulaminu z wyłączeniem praw nabytych Uczestnika. 3. We wszystkich kwestiach nieobjętych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. 4. Wszelkie spory związane z uczestnictwem w Programie w pierwszej kolejności rozstrzygane będą na drodze polubownej. W wypadku braku porozumienia - przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Operatora. 5 ver a

3. Odwiedzający - Użytkownik, który przegląda ogłoszenia oraz korzysta z zamieszczonych w Serwisach ofert innych Użytkowników.

3. Odwiedzający - Użytkownik, który przegląda ogłoszenia oraz korzysta z zamieszczonych w Serwisach ofert innych Użytkowników. R E G U L A M I N KORZYSTANIA Z SERWISÓW INTERNETOWYCH WWW.GRATKA.PL, WWW.ALEGRATKA.PL I. PODSTAWOWE DEFINICJE 1. Serwisy - Serwisy internetowe prowadzone pod adresami www.gratka.pl (dalej jako Serwis

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Cherubin Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób dokonywania zakupów, za pośrednictwem sklepu internetowego www.cherubin.pl. 1 Definicje 1. Aukcja,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ UTI.PL USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ UTI.PL USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ UTI.PL USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Usługodawcą jest firma wirtuale.pl S.A., ul. Tatrzańska 3c, 25-564 Kielce, NIP:959-14-36-448, REGON:291211910 prowadząca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ PORTAL INZYNIEROWIE.PL

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ PORTAL INZYNIEROWIE.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ PORTAL INZYNIEROWIE.PL SPIS TREŚCI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 1.1 Warunki korzystania z Serwisu... 3 2. DEFINICJE... 3 3. PROCES REJESTRACJI... 5

Bardziej szczegółowo

Regulamin współpracy dla firm w zakresie prezentacji oferty handlowej. Postanowienia ogólne

Regulamin współpracy dla firm w zakresie prezentacji oferty handlowej. Postanowienia ogólne Regulamin współpracy dla firm w zakresie prezentacji oferty handlowej 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki współpracy ZPR Media S.A. z Partnerami w serwisach http://zakupy.tuznajdziesz.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG 1. SŁOWNIK POJĘĆ. Pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: a) Regulamin - niniejszy dokument określający prawa i obowiązki Usługobiorców i Usługodawcy, warunki świadczenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu doradztwa online TOKEO. 1 Zakres przedmiotowy

Regulamin serwisu doradztwa online TOKEO. 1 Zakres przedmiotowy Regulamin serwisu doradztwa online TOKEO 1 Zakres przedmiotowy Niniejszy Regulamin serwisu doradztwa online TOKEO, zwany dalej Regulaminem, określa zasady i warunki korzystania z serwisu TOKEO. 2 Definicje

Bardziej szczegółowo

Regulamin portalu innvisio.com. 1. Postanowienia ogólne

Regulamin portalu innvisio.com. 1. Postanowienia ogólne Regulamin portalu innvisio.com 1. Postanowienia ogólne 1 Właścicielem strony internetowej www.innvisio.com jest KAMARIUS.PL Mariusz Bednarczyk, z siedzibą w Laskowcu, ul. Słoneczna 15, 07-401 Ostrołęka,

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną wraz z polityką korzystania z plików cookies https://analyzeo.com PREAMBUŁA

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną wraz z polityką korzystania z plików cookies https://analyzeo.com PREAMBUŁA Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną wraz z polityką korzystania z plików cookies https://analyzeo.com PREAMBUŁA Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług stanowi podstawę świadczenia usług drogą

Bardziej szczegółowo

ZASADY OGÓLNE. 2. Właścicielem Serwisów jestserwisem Dom, Serwisem Moto, Serwisem Praca i Serwisem

ZASADY OGÓLNE. 2. Właścicielem Serwisów jestserwisem Dom, Serwisem Moto, Serwisem Praca i Serwisem R E G U L A M I N KORZYSTANIA Z SERWISÓW INTERNETOWYCH WWW.GRATKA.PL, WWW.ALEGRATKA.PL I. PODSTAWOWE DEFINICJE 1. Serwisy - Serwisy internetowe prowadzone pod adresami www.gratka.pl (dalej jako serwisserwis

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY NA ODLEGŁOŚĆ REALIZOWANEJ PRZEZ MASTERDENT

REGULAMIN SPRZEDAŻY NA ODLEGŁOŚĆ REALIZOWANEJ PRZEZ MASTERDENT REGULAMIN SPRZEDAŻY NA ODLEGŁOŚĆ REALIZOWANEJ PRZEZ MASTERDENT Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa szczegółowe warunki zawierania umów sprzedaży na odległość

Bardziej szczegółowo

DEFINICJE: I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

DEFINICJE: I. POSTANOWIENIA OGÓLNE DEFINICJE: INTERIA.PL oznacza GRUPA INTERIA.PL Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, KRS - 416593, NIP 5272644300 (dane rejestrowe znajdują się w stopce na stronie firmowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.SOUDAL.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.SOUDAL.PL REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.SOUDAL.PL Soudal Sp. z o.o. z siedzibą w Cząstkowie Mazowieckim, ul. Gdańska 7, 05-152 Czosnów, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Art. 1 Zakres Regulaminu 1. Niniejszy dokument reguluje zasady funkcjonowania i korzystania z usług portalu

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego http://www.sklep.skoda.pl

Regulamin sklepu internetowego http://www.sklep.skoda.pl Regulamin sklepu internetowego http://www.sklep.skoda.pl Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy powszechnie obowiązującego prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Bank Danych o Inżynierach

Regulamin korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Bank Danych o Inżynierach Regulamin korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Bank Danych o Inżynierach Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Regulamin platformy insklep z dnia 14.03.2014r.

Regulamin platformy insklep z dnia 14.03.2014r. Regulamin platformy insklep z dnia 14.03.2014r. Regulamin Platformy sprzedaży insklep z dnia 14.03.2014r. Niniejszy Regulamin określa warunki sprzedaży towarów i usług za pośrednictwem internetowej platformy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usługi Elektronicznej Clash of Swords

Regulamin Świadczenia Usługi Elektronicznej Clash of Swords Regulamin Świadczenia Usługi Elektronicznej Clash of Swords Regulamin Świadczenia Usługi Elektronicznej Clash of Swords 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.ekoinstalacje24.pl z 1.03.2015

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.ekoinstalacje24.pl z 1.03.2015 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.ekoinstalacje24.pl z 1.03.2015 I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT POCZTOWYCH PRZEZ Grupa INTERIA.PL Spółka z o.o. Sp. k.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT POCZTOWYCH PRZEZ Grupa INTERIA.PL Spółka z o.o. Sp. k. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT POCZTOWYCH PRZEZ Grupa INTERIA.PL Spółka z o.o. Sp. k. I. DEFINICJE:... 1 II. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 III. ODSTĄPIENIE, WYPOWIEDZENIE UMOWY... 5 IV. REJESTRACJA...

Bardziej szczegółowo

Regulamin BitStore.Pl

Regulamin BitStore.Pl Regulamin BitStore.Pl Artykuł 1. DEFINICJE 1. Terminy użyte w Regulaminie oznaczają: 1.1. BrightTech BrightTech Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-222 Warszawa, przy ul. Al. Jerozolimskie 200/521,

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług ipresso Express drogą elektroniczną

Regulamin świadczenia usług ipresso Express drogą elektroniczną Regulamin świadczenia usług ipresso Express drogą elektroniczną 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania ze sklepu internetowego HZW Agropref

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania ze sklepu internetowego HZW Agropref Regulamin świadczenia usług oraz korzystania ze sklepu internetowego HZW Agropref 1. Warunki ogólne 1.1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady świadczenia i korzystania ze sklepu

Bardziej szczegółowo

1 Przedmiot Regulaminu. 2 Definicje

1 Przedmiot Regulaminu. 2 Definicje 1 Przedmiot Regulaminu 1. Organizatorem Programu Partnerskiego Partner Ubezpieczeń", prowadzonego w domenie ubezpieczenia.regional.pl, jest Media.regional.pl Renata Panfil, z siedzibą w Wałbrzychu, ul.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Świadczenia usługi Moje konto w ramach Envelo DEFINICJE

REGULAMIN Świadczenia usługi Moje konto w ramach Envelo DEFINICJE REGULAMIN Świadczenia usługi Moje konto w ramach Envelo 1 DEFINICJE BOK PPUC: Dane Użytkownika: Biuro Obsługi Klientów Usługodawcy z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2 C, 02-593 w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PROGRAMU IMO

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PROGRAMU IMO REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PROGRAMU IMO 1. Definicje 1. Usługodawca Possible Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (NIP: 9562209543) wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000290593, z

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne. 2 Definicje

1 Postanowienia ogólne. 2 Definicje 1 Postanowienia ogólne 1. Właścicielem sklepu internetowego www.mojafigura.pl (zwanego dalej: Sklepem lub Sklepem Internetowym ) jest firma Wellness Styl z siedzibą w Gdańsku (80-126), przy ul. Myśliwskiej

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu internetowego e-rekrutacja24.pl

Regulamin korzystania z serwisu internetowego e-rekrutacja24.pl Regulamin korzystania z serwisu internetowego e-rekrutacja24.pl 1. Niniejszy Regulamin określa: 1 Postanowienie ogólne a. prawa i obowiązki Usługodawcy i Usługobiorców związane ze świadczeniem Usług drogą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU InfoWork24.pl

REGULAMIN PORTALU InfoWork24.pl REGULAMIN PORTALU InfoWork24.pl 1. Terminy i definicje 1. Operator lub Administrator spółka działająca pod firmą INFOSystems, ul. Marcin Flisa 9 lok. 6, Warszawa, 02-247, będącą właścicielem i prowadzącą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO CZYMDOSLUBU.PL

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO CZYMDOSLUBU.PL REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO CZYMDOSLUBU.PL 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną, za pośrednictwem Serwisu Internetowego

Bardziej szczegółowo