Rynek usług badawczo-konsultingowych dla sektora publicznego w 2014 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rynek usług badawczo-konsultingowych dla sektora publicznego w 2014 r."

Transkrypt

1 Rynek usług badawczo-konsultingowych dla sektora publicznego w 21 r. Analiza wyników przetargów nieograniczonych organizowanych w ministerstwach i wybranych agencjach ministerialnych, wojewódzkich urzędach pracy, urzędach marszałkowskich, regionalnych ośrodkach pomocy społecznej i biurach planowania regionalnego. PC++ Software Studio ul. Zwycięstwa 38/3 8-2 Wejherowo WWW: Autorzy opracowania: Jan Frankowski (Uniwersytet Gdański/PC++), Agata Frankowska (PC++) Trójmiasto 21 1

2 Streszczenie Rynek usług badawczo-konsultingowych dla sektora publicznego w 21 r. jest pierwszym raportem, który przedstawia tę branżę przy wykorzystaniu dokumentacji przetargów nieograniczonych. Zakres podmiotowy raportu obejmuje wszystkie ministerstwa, wybrane agencje i instytucje rządowe, urzędy marszałkowskie, regionalne ośrodki pomocy społecznej, wojewódzkie urzędy pracy i biura planowania regionalnego, których Biuletyny Informacji Publicznej monitorowano w 21 r. W badaniu uwzględniono wszystkie usługi wymagające działań nierutynowych, związane ze zbiorem, analizą lub syntezą danych. Analiza nie obejmuje instytucji zdrowotnych oraz instytucji otoczenia biznesu, ze względu na ich bardzo duże zróżnicowanie regionalne. Badana próba wyniosła 3 przetargów, z czego w 21 r. udało się rozstrzygnąć jedynie 282, zaś jedynie dla 261 udało się wydobyć kompletne wyniki o startujących firmach. Pamiętając o przyjętych ograniczeniach, wartość rynku usług dla instytucji krajowych i regionalnych wyniosła 37, miliona zł, zaś mediana wartości pojedynczego badania 73,1 tys. zł. Dominowały usługi związane z przedsiębiorczością, rynkiem pracy, wykluczeniem społecznym i edukacją, przy czym dla edukacji były to zlecenia najbardziej lukratywne. Największą liczbę usług zleciły urzędy marszałkowskie, następnie instytucje ministerialne, ministerstwa i urzędy pracy. Porównując strukturę zamawiających przez pryzmat wartości zamówień, najwięcej zlecały instytucje rządowe (13, mln zł), przeważając nad urzędami marszałkowskimi (12,3 mln zł), Mocno rzutowało to na rozkład geograficzny. Warszawskie instytucje zleciły 9 usług (36% wszystkich zlecanych usług) o łącznej wartości 22,2 mln zł (aż 9% udziału całości rynku). Rynek badawczo-konsultingowy w 21 r. cechował się raczej umiarkowaną konkurencją. W przetargach nieograniczonych przeciętnie brało udział od do firm. Pozytywnym zjawiskiem było coraz częstsze uwzględnianie kryteriów merytorycznych w ocenie ofert (ponad 6% przetargów). Niestety, nadal istniały pewne obszary polityk publicznych, dla których bardzo rzadko stosowano kryteria inne niż cena. Patrząc przez pryzmat terminów składania ofert, rynek należy określić jako delikatnie sezonowy. Między lutym a kwietniem firmy najbardziej intensywnie walczyły o zamówienia, które w największej liczbie pojawiły się w II kwartale roku. Może to wskazywać na pewną zależność podaży usług od decyzji politycznych (przygotowania do perspektywy 21-22), jak i powszechnych zwyczajów pracy instytucji publicznych (miesiące wakacyjne oraz grudzień są mniej intensywne). W 21 r. jedynie 12 firmy realizowały przynajmniej jedną usługę badawczo-konsultingową w trybie przetargu nieograniczonego. Rynek ten można podzielić na cztery dość rozłączne segmenty: usługi konsultingowo-badawcze dedykowane ocenie interwencji publicznej, badania rynkowe (posiadające największy udział), a także konsulting o charakterze typowo środowiskowym lub infrastrukturalnym, który niniejsze opracowanie obejmuje jedynie częściowo. W przypadku polskich firm badawczo-konsultingowych trudno mówić o specjalizacji to rynek zazwyczaj dyktował rodzaj zleceń. Największy udział w nim (ponad %) miały firmy PBS, WYG PSDB oraz Millward/Brown, przy czym przychody ze startów w konsorcjach podzielono proporcjonalnie do liczby ich członków. Firmy cechowały się różną aktywnością składania ofert. Wśród tych, które zdobyły 3 zlecenia lub więcej istniała grupa podmiotów bardzo aktywnych, potrafiących wysłać średnio jedną ofertę w tygodniu. Zazwyczaj osiągały one jednak dość niski wskaźnik sukcesu. Więcej niż co druga złożona oferta kończyła się zleceniem w przypadku Zachodniopomorskiej Pracowni Doradczej, firmy Geoprofit oraz PAG Uniconsult. Dwie ostatnie firmy wraz z WYG PSDB stanowiły także istotne węzły usieciowienia branży, które zmierzono liczbą startów w konsorcjach z innymi firmami. Pomimo intensywnego sieciowania szczególnie firm ewaluacyjnych, w 21 r. nie pojawiło się zbyt wiele nowych podmiotów na rynku. Być może podwyższenie obowiązkowego progu przetargów nieograniczonych do 3. EUR nieco urozmaici rynek, choć prawdopodobnym scenariuszem jest silniejsza współpraca firm o stabilnej pozycji przy utrzymaniu się relatywnie niewielkiej konkurencji. W najbliższym czasie liczba i wartość zlecanych usług badawczych prawdopodobnie się zwiększy ze względu na rozpoczęcie perspektywy 21-22, jak też coraz większe potrzeby informacyjne urzędów. Nie jest też wykluczone, że nastąpi lekka reorientacja wykonawców na miasta wojewódzkie, które ze względu na zintegrowane inwestycje terytorialne chętniej zlecały usługi doradcze. Niestety, negatywnym zjawiskiem dla całego rynku jest coraz mniejsza transparentność informacji o kosztach zlecanych usług stąd też, gdyby nie portale egospodarka.pl oraz money.pl, publikujące te informacje, realizacja niniejszego opracowania byłaby niemożliwa. 2

3 Executive Summary Research and consulting services for the public sector market in 21 is the first report that presents research and consulting area using open tenders documentation. Thematic scope of the study includes ministries, selected government agencies and institutions, marshal s offices, regional social welfare centers, regional planning offices and voivodeship labor offices, Public Information Bulletins of which have been monitored in 21. All services that require non-routine and creative activities as well as collecting, data analysis or synthesis were taken into account. The analysis does not include health institutions and business environment institutions, because of significant regional differences between them. The sample amounted to 3 contracts, 282 of which were settled in 21, and total results were obtained only for 261 contracts. Taking into account these limitations, the market size of the services for national and regional institutions amounted to 37. million PLN, and the median value was 73 1 PLN per single contracts. Services related to entrepreneurship, labor market, social exclusion and education dominated, and services in the area of education were the most lucrative job. Marshal s offices, ministerial institutions, ministries and employment offices commissioned the greatest number of services. However, comparing the structure of the clients, government institutions reached an absolute advantage (13. million PLN), outweighing the marshal offices (12.3 million PLN). It influenced the geographical distribution of the results. Institutions located in Warsaw commissioned 9 services (36%) of the total value of 22.2 million PLN, which accounted for as much as 9% of the total market. Research and consulting market for the public sector is marked by a rather moderate competition. Averagely, to companies participated in each tender procedure. Merit criteria are positive phenomenon these appeared in more than 6% of tenders. Unfortunately, there are still some areas of public policy, for which criteria other than price are rarely used. Looking through the prism of the deadlines for submission of tenders, the market should be defined as fairly seasonal. Between February and April companies most firmly fought for orders, which appeared especially in the second quarter of the year. This indicates a strong dependence of the supply on political decisions (preparation for the perspective 21-22), as well as the common working practices in public institutions (the holiday months and December are less intense). In 21 only 12 companies carried out at least one service in the course of an open tender. This market was divided into four separate segments: consulting and research services, market research (which has the largest share), as well as typical environmental or infrastructure consulting, which this study covers only partially. In the case of Polish research and consulting firms it is difficult to talk about specialization - market usually dicatated the type of orders. Firms such as PBS, WYG PSDB and Millward/Brown had the largest share of the total market (over %), and income from consortia was calculated in proportion to the number of its members. The companies won orders in a different way. Among those that won 3 or more orders, there was a very active group of entities that were able to send averagely one offer per week. However, they were characterized by a relatively low rate of success. More than every second tender was chosen in case of companies ZPD, Geoprofit and PAG Uniconsult. The last two companies, along with the company WYG PSDB are also important nodes of networking in the evaluation segment, which was measured by consortia with other companies. Although intensive networking of the branch (especially in evaluation segment), new companies on the market have not appeared. This suggests that the criterion of experience is still a glass ceiling for most businesses. Perhaps the increase of the mandatory threshold of open tenders to 3. EUR will vent the market. However, stronger cooperation of companies with a stable position and maintaining relatively low competition is the most likely scenario. In the future the number and value of outsourced research services will probably increase - due to start of the perspective 21-22, as well as a greater need for information offices. It is also not excluded that there will be slight reorientation of the market to the local authorities (especially voivodeship capitals that operate integrated territorial investments). Unfortunately, the negative phenomenon for the whole market is diminishing transparency of the costs of research services - so, if portals such as egospodarka.pl or money.pl did not exist, the realization of this research would not be possible. 3

4 Wykaz skrótów ARP Agencja Rozwoju Przemysłu BIP Biuletyn Informacji Publicznej CATI computer assisted telephone interview CRZL Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich CUPT Centrum Unijnych Projektów Transportowych IBE Instytut Badań Edukacyjnych KOWEZiU Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej KPRM Kancelaria Prezesa Rady Ministrów MBPR Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego MG Ministerstwo Gospodarki MIR Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju MPiPS Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej MRiRW Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi MŚ Ministerstwo Środowiska MAC Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji MEN Ministerstwo Edukacji Narodowej MF Ministerstwo Finansów MKiDN Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego MNiSW Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego MON Ministerstwo Obrony Narodowej MSP Ministerstwo Skarbu Państwa MSiT Ministerstwo Turystyki i Sportu MSW Ministerstwo Spraw Wewnętrznych MSZ Ministerstwo Spraw Zagranicznych MS Ministerstwo Sprawiedliwości MZ Ministerstwo Zdrowia NCBiR Narodowe Centrum Badań i Rozwoju NCK Narodowe Centrum Kultury NCN Narodowe Centrum Nauki PAIiZ Państwowa Agencja Informacji o Inwestycjach Zagranicznych PARP Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości PFRON Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych PO KL Program Operacyjny Kapitał Ludzki POT Polska Organizacja Turystyczna RPO Regionalny Program Operacyjny SOOŚ strategiczna ocena oddziaływania na środowisko WUP wojewódzki urząd pracy ZIT zintegrowane inwestycje terytorialne

5 Założenia raportu Celem raportu jest charakterystyka rynku usług badawczo-konsultingowych dla sektora publicznego w 21 r. Usługi badawczo-konsultingowe zostały definiowane jako nierutynowe działania, które polegały na zbiorze, syntezie lub analizie danych. Przy tak sformułowanej definicji z kwerendy wyłączyliśmy usługi polegające na opracowaniu baz danych, szkoleń i konsultacji społecznych przy opracowywaniu dokumentu, szacowaniu nieruchomości, inwentaryzacji przyrodniczych, przeprowadzeniu audytu. Znalazły się tam natomiast: analizy diagnostyczne i ekspertyzy sektorowe; opracowania dokumentów strategicznych (strategii sektorowych, programów); koncepcje funkcjonowania danej branży zależnej od instytucji publicznych (np. kolei); opracowania metodologii obliczania wskaźników; ewaluacje (ex-ante, mid-term, ex-post programów i projektów); szacowanie kosztów w stosunku do korzyści; studia wykonalności; opracowanie podręczników; badania ilościowe i jakościowe; oceny oddziaływania na środowisko; opracowania ekofizjograficzne; programy ochrony przed hałasem. W trakcie całego roku dokładnie monitorowaliśmy informacje na temat przetargów i wyborach najkorzystniejszych ofert, publikowane w Biuletynach Informacji Publicznej szeregu instytucji centralnych i regionalnych. Jako kryterium brzegowe uznaliśmy datę składania ofert w 21 r. Jeżeli mieściła się w ramach czasowych ubiegłego roku, dany przetarg został dodany do bazy. Ze względów organizacyjno-logistycznych, zdecydowaliśmy się ograniczyć wyłącznie do instytucji rządowych, ich agend obsługujących fundusze europejskie, a także instytucji regionalnych, szczególny nacisk kładąc m.in. na wszystkie jednostki ewaluacyjne. 1 Tym samym na liście sprawdzanych podmiotów znalazło się ponad 9 instytucji: ministerstwa (MIR, MPiPS, MRiRW, MŚ, MG, MAC, MEN, MF, MKiDN, MNiSW, MON, MSP, MSiT, MSW, MSZ, MS, MZ) 16 urzędów marszałkowskich; 16 wojewódzkich urzędów pracy; 16 ośrodków regionalnych pomocy społecznej; 12 biur planowania regionalnego, podległych władzom samorządowym; 13 instytucji centralnych (KPRM, NCN, NCBiR, PARP, CUPT, CRZL, PAIiZ, ARP, POT, IBE, KOWEZiU, NCK, PFRON). Nie zdecydowaliśmy się natomiast włączać do bazy instytucji zdrowotnych i regionalnych instytucji otoczenia biznesu (agencji rozwoju regionalnego, centrów rozwoju gospodarczego, centrów obsługi inwestora) ze względu na ich bardzo duże zróżnicowanie międzyregionalne. Zrezygnowaliśmy także z niektórych instytucji administracji centralnej, które w większym stopniu zajmują się administrowaniem niż prowadzeniem autonomicznej polityki rozwoju. 1 Krajowa Jednostka Ewaluacji, 21, Rocznik Ewaluacji 213, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa.

6 Sporządzona baza liczy 3 przetargów na usługi badawczo-konsultingowe, ogłoszone w 21 r., z których 282 zostały rozstrzygnięte, a dla 261 udało się uzyskać informacje dotyczące ceny. Niestety, część urzędów nie publikowała informacji o cenie badania, dlatego też musieliśmy czekać, aż wyniki znajdą się na portalach egospodarka.pl oraz money.pl. Pewne ograniczenia metodyczne w zakresie obliczania przychodu stanowiły także konsorcja. Na potrzeby badania rozdzieliliśmy każdą kwotę wygraną przez konsorcjum proporcjonalnie do liczby jego członków, przyjmując założenie, że dzielili się oni po równo. Największym ograniczeniem metodycznym, który wpływa na ocenę wielkości rynku jest katalogowanie wyłącznie przetargów nieograniczonych szczególnie w sytuacji podwyższenia progu zapytań ofertowych do 3. EUR. Trzeba jednak powiedzieć, że o ile niektóre instytucje skwapliwie przestawiły swoją aktywność zleceniową na zapytania ofertowe, część pozostała przy status quo. Co więcej, porównywanie wyłącznie przetargów nieograniczonych nadaje analizie większy pierwiastek obiektywności. Po pierwsze, zamawiający ma obowiązek rozpatrzenia i oceny wszystkich ofert, które zostały złożone (nie zaś sam decyduje, do których firm wysłać zapytanie). Po drugie, w ramach przetargu nieograniczonego realizowane są usługi znacznie bardziej zyskowne, wykluczające przypadkowość złożenia oferty (firma musi racjonalniej przemyśleć swój udział także wpłacając wadium). Po trzecie, w przypadku przetargów nieograniczonych istnieje możliwość sprawdzenia ostatecznej ceny, za jaką jest realizowane badanie, co bez wniosku o udostępnienie informacji publicznej rzadko jest możliwe dla zapytań ofertowych. Wyniki Uwzględniając przyjęte założenia, wartość rynku usług badawczo-konsultingowych w 21 r. wyniosła 37, miliona zł, przy medianie dla całego szeregu usług równej 73,1 tys. zł. Wartość usług badawczokonsultingowych, wahała się od 29 zł (Ewaluacja ex-post Projektu B2.1/1.2 pn. /Diagnoza społeczna , zlecona przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich) do, mln zł (Społeczne i ekonomiczne uwarunkowania wyborów osób w wieku 19 3 lat dotyczących studiowania, badanie zlecone przez Instytut Badań Edukacyjnych). Głównym tematem usług badawczo-konsultingowych były zagadnienia związane z przedsiębiorczością, rynkiem pracy, wykluczeniem społecznym i edukacją. Oczywiście podział na poszczególne tematy jest intuicyjny i uznaniowy. Można dyskutować, w jakim zakresie przedsiębiorczość i innowacyjność się pokrywają (analogicznie np. z kapitałem społecznym i wykluczeniem społecznym), nie jest to jednak przedmiotem naszej analizy. We wszystkich kategoriach naliczyliśmy ponad 2 usług, przy czym w pierwszych dwóch liczby te wyniosły odpowiednio 3 i 31. Znaczna część usług dotyczyła także systemu realizacji, do którego zaliczyliśmy również szacowanie wskaźników, ocenę funkcjonowania instytucji, zaangażowania interesariuszy, badanie opinii mieszkańców dotyczących dokumentów wojewódzkich, analizy ryzyka, obliczanie potencjału finansowego gmin oraz wskazanie dobrych praktyk z zakresu realizacji projektów. Stosunkowo duża część usług środowiska obejmowała tematykę środowiskową (w tym głównie obowiązkowe opracowania wynikające z przepisów prawa m.in. SOOŚ programów operacyjnych, programy ochrony powietrza), choć na podstawie przeprowadzonej analizy dla tego właśnie obszaru nie można wyciągać generalnych wniosków rynek jest dużo większy na poziomie lokalnym. Dopiero kolejne miejsce zajęły dopiero usługi polegające na doradztwie ogólnym (przekrojowe ewaluacje ex-post skuteczności całego programu operacyjnego, raporty z realizacji strategii bądź badania przestrzenne). Incydentalnie pojawiały się obszary takie jak rolnictwo, kapitał społeczny czy finanse publiczne. W dużej mierze jest to pochodną niewielkich funduszy przeznaczanych na usługi badawczo-konsultingowe przez poszczególne resorty lub posiadania silnych wewnętrznych jednostek analitycznych. 6

7 [tys. zł] [mln zł] Wykres 1. Tematyka zleceń badawczo-rozwojowych w podziale na liczbę oraz wartość usług wartość usług liczba usług Patrząc na sumę wartości usług, najbardziej intratnym obszarem jest edukacja, następnie rynek pracy i przedsiębiorczość oraz transport. Różnice między liczbą usług a ich wartością wynikają z wielkości pojedynczych zleceń transportowych i edukacyjnych. W ostatnim przypadku jest to też efekt potencjału finansowego Instytutu Badań Edukacyjnych. Koszt pojedynczego badania jest natomiast niższy niż mediana wszystkich zleceń (72 tys. zł) w przypadku takich tematów jak system realizacji (gdzie często zamawiający zlecali np. oszacowanie kilku wskaźników) lub np. wykluczenie społeczne (gdzie usług jest relatywnie dużo i dotyczą dość wąskich problemów badawczych) Wykres 2. Średnia wartość przetargu w podziale na obszary badawcze średnia wartość usługi mediana (73,1 tys.) Największą liczbę usług zleciły urzędy marszałkowskie, a następnie instytucje rządowe, ministerstwa i urzędy pracy. Inaczej sytuacja przedstawiała się wartość jednak w przypadku zlecanych usług. Tutaj bezwzględną przewagę osiągnęły instytucje rządowe (13, mln zł), dominując nad wartością przetargów wszystkich urzędów marszałkowskich (12,3 mln zł). Znacząco rzutowało to na rozkład geograficzny zamawiających. Instytucje ulokowane w Warszawie zleciły 9 usług o łącznej wartości 22,2 mln zł, co stanowiło aż 9% wartości rynku. Dobitnie ukazuje to skalę centralizacji sektora publicznego. Jak pokażą późniejsze wnioski, ma to wpływ na lokalizację przestrzenną firm starających się o zlecenie. Iloraz wartości zlecanych usług pomiędzy pierwszym województwem mazowieckim a ostatnim województwem podlaskim 7

8 mazowieckie pomorskie małopolskie łódzkie śląskie dolnośląskie wielkopolskie zachodniopomorskie lubuskie podkarpackie warmińsko-mazurskie lubelskie świętokrzyskie kujawsko-pomorskie opolskie podlaskie [mln zł] [mln zł] wynosi 18:1. Może to oczywiście wynikać nie tylko z mniejszej podaży instytucji publicznych, ale także ich potrzeb i potencjału finansowego, niemniej województwo mazowieckie należy rozpatrywać w innej kategorii wagowej niż inne województwa. Instytut Badań Edukacyjnych oraz Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju przeznaczyły najwięcej środków na usługi badawcze. Wynika to zarówno z systemowej roli operatora krajowych programów operacyjnych (MIR), jak i roli instytucji odpowiedzialnej za projekty systemowe w ramach PO KL, których elementem są szeroko zakrojone badania na bardzo dużych próbach (IBE). W przypadku IBE większą część kosztów usług obejmują badania ankietowe na dużych próbach, natomiast MIR silniejszy akcent kładzie na ekspercki wkład w ocenę i doradztwo przy okazji dokumentów strategicznych. Wśród najbardziej hojnych zamawiających należy ponadto wymienić PARP, Polską Organizację Turystyczną, a także Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji oraz PFRON. Wykres 3. Liczba i wartość zlecanych usług badawczych ze względu na rodzaj podmiotu Wykres. Liczba i wartość zlecanych usług badawczych w podziale na województwa wartość usług liczba usług wartość usług liczba usług W województwie mazowieckim, wyłączając ministerstwa i instytucje ministerialne, bardzo aktywnie usługi zamawiały WUP, MCPS i MBPR. Nie tylko wielkość województwa, ale też bliskość innych instytucji, potrzebujących wiedzy ekspertów zewnętrznych może mieć istotne znaczenie dla wielkości rynku w danym regionie. Sam Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego cechował się nieco mniejszą aktywnością w porównaniu z innymi urzędami w kraju, co wynika przeniesienia części kompetencji do jednostek samorządowych. 8

9 Wykres. Liczba oraz struktura przetargów nieograniczonych w regionach innych niż mazowieckie Wykres 6. Liczba oraz struktura przetargów nieograniczonych w województwie mazowieckim małopolskie 1 18 łódzkie 7 dolnośląskie śląskie pomorskie podkarpackie zachodniopomorskie świętokrzyskie lubuskie wielkopolskie opolskie warmińsko-mazurskie 7 lubelskie 1 6 podlaskie 2 1 kujawsko-pomorskie biuro planowania regionalnego regionalny ośrodek pomocy społecznej urząd marszałkowski wojewódzki urząd pracy biuro planowania regionalnego instytucja ministerialna ministerstwo regionalny ośrodek pomocy społecznej urząd marszałkowski wojewódzki urząd pracy W innych regionach poza Mazowszem to głównie urzędy marszałkowskie zamawiały usługi badawczokonsultingowe. Największą aktywnością w tej mierze cechowały się największe regiony małopolskie, śląskie oraz podkarpackie i świętokrzyskie. Natomiast województwo pomorskie zleciło usługi zewnętrzne o najwyższej wartości (ponad 2 mln zł i trzeci najpotężniejszy zamawiający przeznaczył na usługi doradcze więcej niż np. PARP) niemniej nawet łącznie z badaniami WUP w Gdańsku było to jedynie 6% wartości całego rynku. Tabela 1. Zamawiający przeznaczający najwięcej środków na usługi badawczo-konsultingowe w trybie przetargów nieograniczonych w 21 r. Instytucja Region Liczba usług Wartość (mln zł) Instytut Badań Edukacyjnych 9 9,8 mazowieckie Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 1 2,7 Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego pomorskie 1 2,1 Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego 2, mazowieckie Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 9 1, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego małopolskie 18 1,3 Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego śląskie 12 1,2 Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie mazowieckie 8 1, 9

10 WUP w Gdańsku CRZL MCPS WUP w Opolu DOPS PAIiZ UMWŚ POT UMWWM PFRON UMWPodk UMWM WUP w Krakowie UMWZ UMWL WUP w Warszawie UMWO MG BPP Łódź MIR MAC UMWD WUP w Poznaniu UMWP UMWLu UMWW IBE UMWŚw PARP UMWŁ MF UMWMZ MinROL MBPR MZ WUP w Łodzi WUP w Szczecinie WUP odgrywały w niektórych regionach bardzo istotną rolę co często wiązało się z usytuowaniem jednostek ewaluacyjnych regionalnych programów operacyjnych. Spośród pozostałych instytucji na szczeblu regionalnym, w województwie dolnośląskim aktywnością wyróżniał się Dolnośląski Ośrodek Pomocy Społecznej, zaś w łódzkim Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego. Unieważnienia dotyczyły 21 przetargów. Wśród powodów unieważnień zamawiający najczęściej wymieniali brak zgłoszeń. W jednym przypadku wykonawca pomylił się o jeden dzień (i złożył ofertę dzień po), w trzech przypadkach odstąpił od umowy, w kilku innych zaś wykonawcy byli za drodzy. Zdarzyły się także przypadki, w których postępowanie zostało obarczone niemożliwą do usunięcia wadą. Na rynku badawczo-konsultingowym można mówić o niewielkiej konkurencji przeciętnie w każdym przetargu uczestniczyło - firm. Sytuacja ta nie zmieniła się w porównaniu z 21 r. 2 Największą popularnością cieszyły się przetargi Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku, MCPS oraz CRZL. Średnio w każdym badaniu zgłaszało się ośmiu oferentów. Najmniejszą konkurencję natomiast posiadały firmy startujące w realizacji usług dla WUP w Łodzi i Szczecinie (średnio dwie oferty lub mniej). Mniej niż trzy oferty zdarzały się także w urzędach marszałkowskich województwa łódzkiego i mazowieckiego, MRiRW, MBPR oraz, co ciekawe, w PARP Wykres 7. Średnia liczba ofert składanych w postępowaniach w danej instytucji średnia dla instytucji średnia startów W ponad 6% postępowań instytucje zawarły, obok kryterium ceny, również kryteria merytoryczne oraz inne (tj. zwiększenie doboru próby). Nawet pobieżny przegląd specyfikacji wskazuje jednak, że zamawiający nagminnie powielali niektóre błędy w konstrukcji kryteriów merytorycznych. 3 Zauważamy jednak, że cały czas istnieją instytucje, dla których kryterium cenowe odgrywa dominującą rolę, przy czym prawdopodobnie nie wynika to z unikalności zamówienia, lecz z niewielkiego doświadczenia w przygotowaniu specyfikacji zawierającej kryteria merytoryczne. Należy do nich część regionalnych ośrodków pomocy społecznej oraz niektóre agencje na szczeblu ministerialnym. Udział kryteriów merytorycznych w ocenie ofert przeważnie wahał się pomiędzy % a 6%. Były jednak instytucje, które przyjmowały nawet wyższy udział kryteriów (7% i więcej) merytorycznych m.in. WUP w Warszawie, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, MEN oraz NCBiR. W ostatnim przetargu na ocenę ex-ante wdrażania instrumentów 2 PTE, Katalog, s Więcej na tent temat: Olejniczak K., Mazur S., Ledzion B., Kupiec T., Weremiuk A., Miedziński M., Wicik G., Fabisiewicz M., 212, Realizacja badań ewaluacyjnych w świetle Prawa Zamówień Publicznych, Ekspertyza EGO s.c. dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Warszawa, s

11 finansowych NCBiR wprowadził nawet kryteria merytoryczne na poziomie 8% oceny oferty, co stanowiło najprawdopodobniej rekord w branży. Należy jednak podkreślić, że niemal wszystkie usługi, posiadające wywindowany poziom udziału kryteriów merytorycznych w ocenie stanowiły ewaluacje. Pomimo, że coraz częściej w przypadku omawianych usług stosuje się kryteria merytoryczne, to nadal istnieją obszary, dla których stosuje się głównie kryterium cenowe. Taka sytuacja nie dziwi w przypadku dużych badań ilościowych, jakkolwiek cały czas zastanawiające jest, dlaczego kryteriów merytorycznych nie bierze się przy okazji np. postępowań na SOOŚ lub programów ochrony powietrza tym samym dużą część usług badawczokonsultingowych w obszarze środowiskowa realizowane się najtaniej. Podobne zjawisko niestety występuje w przypadku turystyki (np. opracowania koncepcji produktów badawczych czy studiów wykonalności). Patrząc przez pryzmat częstotliwości pojawiania się przetargów, rynek można określić jako delikatnie sezonowy. Najwięcej postępowań pojawiło się w drugim kwartale roku (kwietniu, maju i czerwcu ponad 3, co daje średnio jeden termin na każdy dzień), a także we wrześniu (32). W pozostałych miesiącach szczególnie zimowych (grudzień, styczeń), instytucje były mniej aktywne w tym zakresie, podobnie jak w miesiącach wakacyjnych. Nie badaliśmy okresu rozstrzygania ofert, jakkolwiek przyjmujemy, że w przypadku usług wyłącznie z kryterium cenowym, postępowanie trwa ok. tygodnia, natomiast w postępowaniu uwzględniającym kryteria merytoryczne, wynosiło ok. miesiąca. Sezonowość rynku prawdopodobnie wiąże się zarówno z kalendarzem politycznym, domykaniem budżetów rocznych, jak i okresami urlopowymi w urzędach. W pierwszej połowie 21 r. część urzędów prowadziła negocjacje związane z perspektywą unijną 21-22, natomiast zniżka aktywności w lipcu, sierpniu oraz grudniu pokrywa się z tradycyjnymi okresami wakacji oraz długich weekendów. Wykres 8. Liczba terminów złożenia ofert przetargach nieograniczonych na usługi badawczo-konsultingowe w podziale na poszczególne miesiące 21 r Bardzo interesująco przedstawia się konfrontacja popytu na zamówienia z podażą złożonych ofert. Między lutym a kwietniem firmy najbardziej intensywnie walczyły o zamówienia. W lutym średnia liczba złożonych ofert w jednym postępowaniu przekroczyła 7. W II kwartale roku część firm, otrzymując zlecenia, przestała tak intensywnie ofertować. W maju i czerwcu natomiast największa liczba zamówień nie pokrywała się z aktywnością firm na rynku, która była poniżej przeciętnej. Ze względu na mniejszą liczbę zleceń w miesiącach wakacyjnych, delikatnie wzrosła wówczas konkurencja. W okresie jesienno-zimowym aktywność zarówno firm, jak i zamawiających była dużo mniejsza. W grudniu średnio na jedno badanie przypadały dwie złożone oferty. 11

12 Wykres 9. Popyt i podaż na rynku badawczo-konsultingowym w 21 r liczba terminów złożenia ofert (lewa oś) liczba złożonych ofert (lewa oś) średnia złożonych ofert w przetargu (prawa oś) W przetargach nieograniczonych na realizację usług badawczo-konsultingowych skutecznie konkurowały 12 firmy. Za skuteczne konkurowanie uznaliśmy realizację przynajmniej jednej usługi badawczej, wygranej w przetargu nieograniczonym. Spróbowaliśmy sformułować cztery zasadnicze segmenty firm świadczących usługi badawcze, dzieląc je na: firmy zajmujące się badaniami rynku. Zazwyczaj są nimi oddziały międzynarodowych koncernów. Usługi badawczo-konsultingowe dla sektora publicznego traktują jako uzupełnienie swej działalności. typowi przedstawiciele: PBS, TNS, Millward/Brown, ARC, Laboratorium Badań Społecznych, Realizacja. firmy badawczo-konsultingowe, wyspecjalizowane w ocenie interwencji publicznej. Firmy te opierają działalność na doradztwie dla samorządów i administracji centralnej. Czasami są nimi przedstawiciele dużych międzynarodowych firm, jakkolwiek przede wszystkim działają oddolnie, często wyrastając ze środowiska akademickiego bądź administracji publicznej. typowi przedstawiciele: WYG PSDB, Agrotec, Ecorys, PAG, imapp, ITTI, Dyspersja, IDEA Rozwoju, Uniregio, Geoprofit, EGO, Public Profits, Pracownia Re-Sourse. firmy zajmujące się konsultingiem środowiskowym. Zajmują się przede wszystkim dokumentami, które ustawowo musi wykonać samorząd (programy ochrony środowiska) bądź są potrzebne przy inwestycjach (SOOŚ). W ramach badania zostały włączone przy okazji w dużej mierze koncentrują się na samorządach lokalnych oraz instytucjach nie włączonych do badania (GIOŚ) typowi przedstawiciele: Atmoterm, Ekometria, Geopol, Proeko, Ekovert, FundEKO. firmy zajmujące się doradztwem przy infrastrukturalnych projektach transportowych. typowi przedstawiciele: Refunda, DS Consulting, Instytut Kolejnictwa, TRAKO. Wydzielone przez nas segmenty są dość rozłączne. Jedynie niektóre firmy można byłoby sklasyfikować jako hybrydowe połączenia opcji (1) i (2) należą do nich m.in. ASM, Bluehill, Quality Watch, Openfield, Biostat. Firmy te startowały bowiem zarówno w przetargach dotyczących oceny interwencji publicznej, jak i badaniach ankietowych. W sumie zdecydowaliśmy się jednak na ich włączenie do grupy (2). Pojawił się także problem z firmą PwC, która zajmuje się zarówno doradztwem w zakresie polityk publicznych, jak i opracowuje studia wykonalności. Ostatecznie wliczyliśmy ją do czwartej kategorii, gdyż to tam osiągnęła w 21 r. najwięcej sukcesów. 12

13 Tabela 2. Wytypowane segmenty firm świadczących usługi badawczo-konsultingowe Firmy badawczo-konsultingowe, Firmy zajmujące się badaniami rynku wyspecjalizowane w ocenie interwencji publicznej 1. PBS (,3 mln zł) 2. Millward/Brown (2, mln zł) 3. GfK (1, mln zł). Laboratorium Badań Społecznych (1, mln zł). Realizacja (1,2 mln zł) 6. TNS (,8 mln zł) 7. CBOS (,8 mln zł) 8. ARC(,6 mln zł) 9. IPC (, mln zł) 1. Marketing Research World (,3 mln zł) Firmy zajmujące się konsultingiem środowiskowym 1. Atmoterm (,9 mln zł) 2. Pracownia Ochrony Środowiska Paweł Molenda (,3 mln zł) 3. Ekometria (,3 mln zł). Przedsiębiorstwo Geologiczne Proxima (,2 mln zł). SGS Eko-Projekt (,2 mln zł) 1. WYG PSDB (2, mln zł) 2. ASM (1,6 mln zł) 3. Agrotec (1,3 mln zł). EU-Consult (,9 mln zł). imapp (,6 mln zł) 6. PAG Uniconsult (,6 mln zł) 7. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Rynku Pracy S-TO-S (, mln zł) 8. Ecorys (, mln zł) 9. Biostat (, mln zł) 1. Geoprofit (, mln zł) Firmy zajmujące się studiami wykonalności 1. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji (, mln zł) 2. Refunda (, mln zł) 3. DS Consulting (, mln zł). PwC (,3 mln zł). Red Ocean (,3 mln zł) Największy przychód w 21 r. w badanych przez nas przetargach osiągnęła firma PBS, specjalizująca się w badaniach ankietowych i rynkowych. Wysokie pozycje firm tego segmentu wynikają ze znacznych kosztów zamówień, przekraczających niekiedy 1 mln zł. Kolejne miejsca, także dzięki pojedynczym przetargom przypadły największym firmom badawczym Millward/Brown, GfK, Laboratorium Badań Społecznych i firmie Realizacja. Wszystkie osiągnęły przychód wyższy niż 1 mln złotych. W segmencie związanym z oceną interwencji publicznej funduszami unijnymi, liderem została firma WYG PSDB. Na kolejnych miejscach znalazły się ASM, Agrotec, EU-Consult, imapp oraz PAG Uniconsult. Dwie ostatnie firmy wspólnie realizowały w 21 r. większość zleceń dotyczących ocen ex-ante rozwiązań z zakresu instrumentów finansowych w nowych programach operacyjnych. W przypadku segmentu konsultingu środowiskowego oraz studiów wykonalności, ich udział był nieduży, stąd też jedno duże zlecenie wystarczyło do znalezienia się na liście. Najbardziej widoczną firmą na rynku usług badawczych dla sektora publicznego był Atmoterm z Opola, realizujący znaczą część ocen oddziaływania na środowisko dla nowych dokumentów strategicznych. Przede wszystkim ze względu na konsorcja z firmą WYG PSDB. 13

14 Wykres 1. Udział firm w liczbie (oś x) oraz wartości (oś y) usług badawczo-konsultingowych w trybie przetargu nieograniczonego w 21 r. 12% 11% PBS 1% 9% 8% 7% 6% Millward/Brown WYG PSDB % % 3% 2% 1% TNS CBOS ARC GfK Laboratorium Badań Społecznych Realizacja Atmoterm IPC Geoprofit ITTI imapp PAG Ecorys s-t-o-s ZPB Biostat Agrotec ASM EU-Consult % % 1% 2% 3% % % 6% 7% 8% 9% 1% 11% 12% Podobnie jak w przypadku zamawiających, centralizacja dotyczyła również zleceniobiorców. Aż % wszystkich usług badawczo-konsultingowych trafiło do firm posiadających siedzibę w stolicy, w dodatku były to najbardziej lukratywne przetargi (% rynku). Następnie najwięcej zleceń uzyskały firmy z Gdańska (7%), Opola (%) i Poznania (%). W pierwszej piątce pojawiło się też Kutno (%), ale wyłącznie ze względu na bardzo dużą aktywność jedynej działającej tam na rynku firmy ASM. Pod względem przychodów pozycje po Warszawie przedstawiają się podobnie, jakkolwiek największy strumień pieniędzy popłynął do Sopotu (gdzie wynik winduje firma PBS, 11%). Natomiast obok Gdańska (%) i Kutna (%) znalazł się tam także Wrocław (%). W przypadku polskich firm badawczych, trudno mówić o specjalizacji. Zdecydowana większość interesowała się wszystkimi głównymi obszarami (przedsiębiorczość, rynek pracy, edukacja, innowacyjność, wykluczenie społeczne, system realizacji). Można zatem wysunąć przypuszczenie, że przy obecnej wielkości rynku firmy boją się podejmować radykalne decyzje. Jednym z nielicznych przykładów tego typu działań jest FundEKO, firma jasno pozycjonująca się jako podmiot badający interwencję publiczną w dziedzinie środowiska. Można także dostrzec niekiedy odrobinę wyższą od standardowej pozycję niektórych firm, które Na wykresie nie przedstawiono firm posiadających udział w liczbie lub wartości usług badawczo-konsultingowych mniejszy niż 1%. Kolorem fioletowym firmy zajmujące się przede wszystkim badaniami rynku; żółtym interwencją publiczną; zielonym konsultingiem środowiskowym; czerwonym doradztwem z zakresu transportu i studiami wykonalności. 1

15 zdecydowały się startować w jednego rodzaju badaniach. Wydaje się jednak, że także tę specjalizację podyktowała podaż zamówień szczególnie, gdy analogiczne przetargi pojawiały się w każdym z województw. Tym sposobem, w obszarze oceny działań promocyjnych najskuteczniejszą firmą był Agrotec, natomiast w obszarze instrumentów finansowych konsorcjum firm imapp oraz Policy & Action Group Uniconsult. Wśród firm, które zrealizowały trzy usługi i więcej, strategie ofertowania były bardzo różne. Najwyższy odsetek skuteczności uzyskały MCC Grupa (startująca wyłącznie w przetargach Ministerstwa Finansów), Geoprofit, Policy & Action Group, Zachodniopomorska Pracownia Badawcza wszystkie powyżej %. Wykres 11. Skuteczność ofert składanych w przetargach nieograniczonych w 21 r. 6 ASM EU-Consult Biostat WYG PSDB Agrotec Collect Consulting ITTI Openfield Realizacja PBS INSE Bluehill Ecorys Quality Watch STOS Millward/Brown IPC Marketing Research World IMAPP ZPB ARC Atmoterm Laboratorium Badań Społecznych PAG Polinvest Re-Sourse WISE GfK ZGD SGS Eko-Projekt MCC Grupa Geoprofit oferty wybrane oferty niewybrane Źródło: opracowanie własne PC++ 6 Wykres sporządzono dla firm, które w 21 r. realizowały przynajmniej 3 badania. 1

16 Bardzo wysoki udział wybranych ofert udało się także uzyskać dość agresywnie ofertującej firmie WYG PSDB (skuteczność 39%). Istniały przedsiębiorstwa wysyłające oferty jeszcze częściej (nawet jedną ofertę w tygodniu), co jednak z różnym skutkiem jednak przekładało się to na skuteczność. Zaliczają się do nich ASM, Biostat oraz EU-Consult. Branża badawczo-konsultingowa cechuje się dużym stopniem współpracy między poszczególnymi firmami, czego przejawem jest zawieranie konsorcjów i wspólne starty w przetargach. Szczególnie widać to na przykładzie firm ewaluacyjnych. Jest to wygodna forma rozłożenia ryzyka w dużych zamówieniach, jak i zebrania wymaganego doświadczenia i odpowiedniego zespołu. Większe firmy chętnie współpracują zarówno ze swoimi konkurentami, jak i z niekiedy przypadkowymi podmiotami, których wiedza i doświadczenie są cenne w konkretnym zamówieniu. Badaniu poddano wszystkie wspólne starty (zarówno udane, jak i nieudane) w przetargach nieograniczonych. Klastrowanie wykonane w ramach analizy sieci społecznych wskazało, że tworzą się pewne dość rozłączne grupy, które zarówno konkurują, jak i współpracują ze sobą przy okazji różnych przetargów. Zostały one zaznaczone osobnymi kolorami na mapie. Najbardziej prężnym klastrem są najwięksi gracze w segmencie interwencji publicznej, wyróżnieni kolorem różowym (PAG, IMAPP, Regiogroup, ASM). Ich współpraca dotyczyła głównie ocen ex-ante instrumentów finansowych. Najczęściej w konsorcjach startowała firma WYG PSDB. Ostatnia firma Regiogroup jest łącznikiem pomiędzy tym klastrem, a zaznaczonymi na brązowo konsorcjantami skupionymi wokół dwóch innych największych firm Ecorysu i Agrotecu. Pierwsza firma startowała w 21 r. z firmą Geoprofit oraz Wrocławską Agencją Rozwoju Regionalnego. Ecorys i Agrotec w 21 r. współpracowały rzadziej, niemniej posiadały wspólnych partnerów w konsorcjach firmę PolInvest oraz Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych (WISE). Szczególnie Agrotec chętnie współpracował z tym ostatnim. WISE jest też podmiotem, który łączy ten klaster z grupą firm skupionych wokół GfK (Laboratorium Badań Społecznych, TNS). Firmy te współpracowały dość efemerycznie, głównie przy realizacji bardzo dużych zleceń. Inny klaster, skupiony wokół Millward/Brown (wraz z PBS oraz firmą Realizacja) oficjalnie w 21 r. nie współpracował jako partner z firmami ewaluacyjnymi. Firmy z tego segmentu zresztą dość rzadko przyjmowały rolę konsorcjantów częściej występowały jako podwykonawca usług w dużej mierze bazujących na rozbudowanych badaniach społecznych. W centrum innego klastra, zaznaczonego na zielono znalazła się natomiast firma Public Profits z Poznania. Poprzez inne firmy łączy się ona z podmiotami z południa Polski, skupionymi wokół Collect Consulting. W pewnym oderwaniu od omawianej sieci, ale także w ramach rynku badawczo-konsultingowego funkcjonuje grupa wokół fundacji IDEA Rozwoju oraz firmy EGO, które dość intensywnie współpracują także z firmą FundEKO. Pozostałe połączenia są oderwane od sieci, jednak duża część firm zdecydowała się tylko raz na wspólny start w konsorcjum (jak i często w ogóle w badaniach) lub na wspólny start w jednym, bardzo dużym przetargu (firmy zajmujące się zleceniami transportowymi). Można jeszcze wyróżnić skupienia wokół dwóch firm EU-Consult oraz Openfield, aczkolwiek funkcjonowały one w oderwaniu od głównego skupiska firm ewaluacyjnych. Na rynku istnieją także firmy, dla których konsorcjum jest strategią permanentną. Niemal za każdym razem wspólnie ubiegały się o zamówienia firmy Invest Consulting i Collect Consulting, a także Bluehill oraz Quality Watch (ponad 2 wspólnych startów). Porównując z pilotażowymi wynikami badań usług dla sektora publicznego (z lat ), na rynku nie pojawiły się nowe podmioty. Kryterium doświadczenia jest bardzo trudne dla firm dopiero chcących pełnić tego rodzaju usługi. Wyniki wskazują, że konsorcjum jest w zasadzie jedynym wyjściem dla przedsiębiorstw bez doświadczenia. Można zatem powiedzieć, że bez znajomości osób działających już w branży bariera wejścia jest w zasadzie nie do przeskoczenia. 16

17 Graf 1. Analiza sieci społecznych rynku usług badawczo-konsultingowych dla sektora publicznego Źródło: opracowanie własne PC++ 17

18 Wnioski Rynek usług dla sektora publicznego w 21 r., pomimo końcowej fazy perspektywy , cały czas można uznać dość pokaźny. Wpłynęły na to zarówno pieniądze na badania sporządzane pod kątem okresu 21-22, jak i pierwsze przeglądy efektów dotychczasowych programów. Dość ciekawym zjawiskiem było to, że wykonawcy przenieśli część aktywności związanych np. z usługami badawczymi na poziom miejski w ramach przygotowań ZIT niektóre obszary funkcjonalne potrzebowały pomocy w przeprowadzeniu delimitacji bądź napisaniu strategii. Ze względu na ponad roczną długość trwania niektórych specyficznych projektów (ocen ex-ante programów operacyjnych), aktywność części wykonawców mogła być ograniczona. Istotną rolę zaczęły także pełnić zapytania ofertowe, które szczególnie w dobie podwyższenia progu do 3. EUR, stały się obiektem zainteresowania części wykonawców. Wśród przetargów nieograniczonych sytuacja w porównaniu z poprzednimi latami znacząco się nie zmieniła. Mediana wartości jednego badania wyniosła 73,1 tys. zł. Na rynku nadal konkurencja była niewielka średnio na jedno badanie składano od do ofert, choć można mówić o dużych różnicach między poszczególnymi kwartałami. Coraz rzadziej zamawiający stosowali wyłącznie kryterium cenowe w przetargach, choć kryteria oceniające koncepcję i metodykę cały czas pozostawiały wiele do życzenia. Rynek w 21 r. charakteryzowała bardzo silna centralizacja. W zasadzie jedynymi podmiotami, zlecającymi usługi badawczo-konsultingowe poza Warszawą były urzędy marszałkowskie, wojewódzkie urzędy pracy i ośrodki pomocy społecznej. Również firmy badawcze w ogromnej przewadze ulokował się w Warszawie i to tam trafiała większość strumienia finansowego pieniędzy publicznych. Można powiedzieć, że przedstawicieli branży ewaluacyjnej i badań rynkowych cechuje dość silna współpraca. Część firm współpracuje ze sobą okazjonalnie (np. przy okazji dużych i ryzykownych projektów w rodzaju ewaluacji ex-ante instrumentów finansowych), część natomiast zawiązuje trwałe sojusze. Tu również lokalizacja geograficzna ma znaczenie coraz większe usieciowienie branży (zarówno zamawiających, jak i wykonawców) w Warszawie powoduje, że konkurencyjność innych ośrodków jako miejsc rozwoju tego typu instytucji spada. W najbliższych latach przewidujemy zwiększenie się rynku badań ewaluacyjnych i marketingowych dla sektora publicznego, a także coraz większą rolę miast wojewódzkich jako zamawiających. Prawdopodobnie chwilowo zwiększą się także rynki firm środowiskowych oraz transportowych, ze względu na rozpoczęcie perspektywy finansowej i wdrożenie kolejnej serii dużych inwestycji infrastrukturalnych. Pewne interesujące tendencje widoczne są także w strukturze firm. Coraz aktywniejsze na rynku usług badawczych dla sektora publicznego stają się think-thanki, przy utrzymującym się, dość niewielkim zaangażowaniu uczelni wyższych. Prawdopodobnie dużą barierą są tzw. koszty pośrednie, narzucane przez uniwersytety przy realizacji tego typu badań stąd część branży naukowej startuje w przetargach przez własne firmy lub występują jako eksperci/freelancerzy. Jednocześnie przetargi dotyczące usług badawczo-konsultingowe stają się niestety coraz mniej transparentne. Zwiększenie progu zamówień bezprzetargowych do 3 tys. euro, a także coraz rzadsze ujawnianie przez zamawiających cen zlecanych usług powoduje, że w kolejnych latach monitoring i szacowanie wielkości rynku usług dla sektora publicznego mogą być jeszcze trudniejsze i bardziej pracochłonne. 18

19 PC++ Software Studio ul. Zwycięstwa 38/3 8-2 Wejherowo WWW: M: Misją pionu badawczego PC++ jest dostarczanie rzetelnych informacji pomocnych w kształtowaniu racjonalnej polityki publicznej. Doświadczenia w tym zakresie zdobywaliśmy zarówno w pracy naukowej, jak i największych polskich firmach badawczych, projektując i realizując badania skuteczności interwencji publicznej w latach , a także oceny ex-ante programów operacyjnych rozpoczynającej się perspektywy finansowej Posiadamy solidne wykształcenie w zakresie planowania strategicznego oraz zarządzania projektami. Posługujemy się szeroką gamą metod jakościowych i ilościowych, których właściwe zastosowanie zapewnia najwyższą jakość dostarczanych wniosków. Nasze kompetencje w tym zakresie wykorzystujemy również na płaszczyźnie akademickiej, prowadząc zajęcia na uczelni oraz koordynując międzynarodowe projekty badawcze. Widzimy miejsce dla podejścia badawczego, bazującego na konkretnej podstawie naukowej konfrontowanej z konstruktywną refleksją interesariuszy interwencji. Oferujemy Państwu wsparcie w następujących obszarach: analizy diagnostyczne w ujęciu terytorialnym, tematycznym i sektorowym; doradztwo przy opracowywaniu dokumentów polityki regionalnej i miejskiej; ewaluacja interwencji publicznej; analizy przestrzenne na poziomie wewnątrzmiejskim. 19

PRZYKŁADOWE STRONY. Sektor. budowlany. w Polsce 2016 Analiza regionalna. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata

PRZYKŁADOWE STRONY. Sektor. budowlany. w Polsce 2016 Analiza regionalna. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata PRZYKŁADOWE STRONY Sektor budowlany w Polsce 2016 Analiza regionalna Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2016-2021 RYNEK BUDOWLANY OGÓŁEM Produkcja budowlano-montażowa Największy udział w produkcji

Bardziej szczegółowo

1. Analiza wskaźnikowa... 3 1.1. Wskaźniki szczegółowe... 3 1.2. Wskaźniki syntetyczne... 53 1.2.1.

1. Analiza wskaźnikowa... 3 1.1. Wskaźniki szczegółowe... 3 1.2. Wskaźniki syntetyczne... 53 1.2.1. Spis treści 1. Analiza wskaźnikowa... 3 1.1. Wskaźniki szczegółowe... 3 1.2. Wskaźniki syntetyczne... 53 1.2.1. Zastosowana metodologia rangowania obiektów wielocechowych... 53 1.2.2. Potencjał innowacyjny

Bardziej szczegółowo

RAPORT: PODSUMOWANIE ROZTRZYGNIĘTYCH PRZETARGÓW Z BRANŻY MEDYCZNEJ W IV KWARTALE 2012 ROKU. Kraków, 25.02.2013

RAPORT: PODSUMOWANIE ROZTRZYGNIĘTYCH PRZETARGÓW Z BRANŻY MEDYCZNEJ W IV KWARTALE 2012 ROKU. Kraków, 25.02.2013 Strona1 RAPORT: PODSUMOWANIE ROZTRZYGNIĘTYCH PRZETARGÓW Z BRANŻY MEDYCZNEJ W IV KWARTALE 2012 ROKU. Kraków, 25.02.2013 Strona2 Serwis Inwestycyjno - Przetargowy www.pressinfo.pl we współpracy z Grupą Marketingową

Bardziej szczegółowo

II. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE

II. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE II. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE 1. Mieszkania oddane do eksploatacji w 2007 r. 1 Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, w Polsce w 2007 r. oddano do użytku 133,8 tys. mieszkań, tj. o około 16% więcej

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju Pośredników Finansowych. Prospects for developments for Financial Intermediaries

Perspektywy rozwoju Pośredników Finansowych. Prospects for developments for Financial Intermediaries Perspektywy rozwoju Pośredników Finansowych Jan Szczucki, Członek Zarządu Policy&Action Group Uniconsult Sp. z o.o. Prospects for developments for Financial Intermediaries Mr Jan Szczucki, MB of Policy&Action

Bardziej szczegółowo

PRZETARGI BUDOWLANE GŁÓWNIE NA ŚLĄSKU I MAZOWSZU raport Telefonicznej Agencji Informacyjnej

PRZETARGI BUDOWLANE GŁÓWNIE NA ŚLĄSKU I MAZOWSZU raport Telefonicznej Agencji Informacyjnej PRZETARGI BUDOWLANE GŁÓWNIE NA ŚLĄSKU I MAZOWSZU raport Telefonicznej Agencji Informacyjnej Warszawa, 10. kwietnia 2009 r. Telefoniczna Agencja Informacyjna Sp. z o.o. opracowała raport, w którym przeanalizowano

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

Rynek przetargów w branży medycznej w czwartym kwartale 2011 roku

Rynek przetargów w branży medycznej w czwartym kwartale 2011 roku Rynek przetargów w branży medycznej w czwartym kwartale 2011 roku Warszawa, marzec 2012 Instytut Inwestycyjno-Przetargowy www.pressinfo.pl razem z Grupą Marketingową TAI przygotował raport, który podsumowuje

Bardziej szczegółowo

Innowacyjność Mazowsza na tle innych regionów w Polsce i UE. Marzenna Anna Weresa Instytut Gospodarki Światowej Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Innowacyjność Mazowsza na tle innych regionów w Polsce i UE. Marzenna Anna Weresa Instytut Gospodarki Światowej Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Innowacyjność Mazowsza na tle innych regionów w Polsce i UE Marzenna Anna Weresa Instytut Gospodarki Światowej Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Cele wystąpienia - udzielenie odpowiedzi na pytania: Jak

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego http://www.zporr.gov.pl/

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego http://www.zporr.gov.pl/ Oficjalne serwisy poświęcone funduszom pomocowym Fundusze strukturalne http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/ Fundusz Spójności http://www.funduszspojnosci.gov.pl/ Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Budownictwo drogowo-mostowe w pierwszym kwartale 2011 roku analiza wyników przetargów

Budownictwo drogowo-mostowe w pierwszym kwartale 2011 roku analiza wyników przetargów Warszawa, 12.04.2011 Budownictwo drogowo-mostowe w pierwszym kwartale 2011 roku analiza wyników Instytut Inwestycyjno-Przetargowy pressinfo.pl wraz z Grupą Marketingową TAI przygotowały podsumowanie rozstrzygnięć

Bardziej szczegółowo

NA MAZOWSZU BUDOWANE SĄ DROGI raport Telefonicznej Agencji Informacyjnej

NA MAZOWSZU BUDOWANE SĄ DROGI raport Telefonicznej Agencji Informacyjnej NA MAZOWSZU BUDOWANE SĄ DROGI raport Telefonicznej Agencji Informacyjnej Warszawa, 2. lipca 2009 r. Telefoniczna Agencja Informacyjna Sp. z o.o. opracowała raport, w którym przeanalizowano i podsumowano

Bardziej szczegółowo

Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2013 r. Główne wnioski

Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2013 r. Główne wnioski GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Szczecinie Warszawa, listopad 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Główne wnioski Wartość nakładów wewnętrznych 1 ogółem na działalność badawczo-rozwojową

Bardziej szczegółowo

Pracownicy z branży budowlanej na wagę złota?

Pracownicy z branży budowlanej na wagę złota? Pracownicy z branży budowlanej na wagę złota? Zapotrzebowanie, zarobki, benefity Raport Pracuj.pl Pracownicy z branży budowlanej to w ostatnich miesiącach wielcy wygrani rynku pracy. W I półroczu 2017

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 Cracow University of Economics Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Key Note Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit CE Europe

Bardziej szczegółowo

PLATFORMA TRANSFERU TECHNOLOGII

PLATFORMA TRANSFERU TECHNOLOGII Instrument realizacji idei otwartych innowacji PLATFORMA TRANSFERU TECHNOLOGII Katowice, 11 lutego 2016 r. ARP biznes, rozwój, innowacje Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. (ARP S.A.) Wiarygodny partner biznesowy

Bardziej szczegółowo

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 2016 CONSULTING DLA MŚP Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 1 O raporcie Wraz ze wzrostem świadomości polskich przedsiębiorców rośnie zapotrzebowanie na różnego rodzaju usługi doradcze. Jednakże

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008 Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO ElŜbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego Fundusze strukturalne jako instrument wsparcia rozwoju gospodarczego Opolszczyzny Opole,

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Wsparcie rozwoju obszarów wiejskich w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich i w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Żłobki i kluby dziecięce w 2013 r.

Żłobki i kluby dziecięce w 2013 r. Materiał na konferencję prasową w dniu 3 maja 214 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna Żłobki i kluby dziecięce w 213 r. W pierwszym kwartale

Bardziej szczegółowo

Raport z cen korepetycji w Polsce Na podstawie cen z serwisu e-korepetycje.net

Raport z cen korepetycji w Polsce Na podstawie cen z serwisu e-korepetycje.net Raport z cen korepetycji w Polsce 2016 Na podstawie cen z serwisu e-korepetycje.net Spis treści WSTĘP... 3 ZAŁOŻENIA DO RAPORTU... 3 ANALIZA WOJEWÓDZTW... 3 Województwo dolnośląskie... 6 Województwo kujawsko-pomorskie...

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Krakowie

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Krakowie GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Krakowie Warszawa, dnia 28 listopada 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS BENEFICJENCI ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH W 2013 R. Podstawowe źródło danych opracowania

Bardziej szczegółowo

Ocena koniunktury gospodarczej w województwie opolskim w grudniu 2005 roku

Ocena koniunktury gospodarczej w województwie opolskim w grudniu 2005 roku INSTYTUT BADAŃ NAD GOSPODARKĄ RYNKOWĄ Ocena koniunktury gospodarczej w województwie opolskim w grudniu 2005 roku Opracowanie przygotowane na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego Warszawa

Bardziej szczegółowo

Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2015 r.

Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 03.10.2016 r. Opracowanie sygnalne Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2015 r. W 2015 r. działalność gospodarczą w Polsce prowadziło

Bardziej szczegółowo

Żłobki i kluby dziecięce w 2012 r.

Żłobki i kluby dziecięce w 2012 r. Materiał na konferencję prasową w dniu 29 maja 213 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna Żłobki i kluby dziecięce w 212 r. W pierwszym kwartale

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE I PÓŁROCZA 2012 ROKU W BRANŻY CIEPŁOWNICZO - GAZOWEJ NA PODSTAWIE INFORMACJI O WYGRANYCH PRZETARGACH

PODSUMOWANIE I PÓŁROCZA 2012 ROKU W BRANŻY CIEPŁOWNICZO - GAZOWEJ NA PODSTAWIE INFORMACJI O WYGRANYCH PRZETARGACH PODSUMOWANIE I PÓŁROCZA 2012 ROKU W BRANŻY CIEPŁOWNICZO - GAZOWEJ NA PODSTAWIE INFORMACJI O WYGRANYCH PRZETARGACH Warszawa, lipiec 2012 WSTĘP Grupa Marketingowa TAI Sp. z o.o. we współpracy z Serwisem

Bardziej szczegółowo

KONKURS MAESTRO 3 STATYSTYKI

KONKURS MAESTRO 3 STATYSTYKI KONKURS MAESTRO 3 STATYSTYKI Rozstrzygnięcie: styczeń 2013 r. 15 czerwca 2012 roku Narodowe Centrum Nauki po raz trzeci ogłosiło konkurs MAESTRO przeznaczony dla doświadczonych naukowców na projekty badawcze

Bardziej szczegółowo

Raport z cen korepetycji w Polsce 2016/2017. Na podstawie cen z serwisu e-korepetycje.net

Raport z cen korepetycji w Polsce 2016/2017. Na podstawie cen z serwisu e-korepetycje.net Raport z cen korepetycji w Polsce 2016/2017 Na podstawie cen z serwisu e-korepetycje.net Spis treści WSTĘP... 3 ZAŁOŻENIA DO RAPORTU... 3 ANALIZA WOJEWÓDZTW... 3 Województwo dolnośląskie... 5 Województwo

Bardziej szczegółowo

Koncepcja systemowego wsparcia przedsiębiorczości na obszarach wiejskich Opinie, wnioski i rekomendacje

Koncepcja systemowego wsparcia przedsiębiorczości na obszarach wiejskich Opinie, wnioski i rekomendacje Koncepcja systemowego wsparcia przedsiębiorczości na obszarach wiejskich Opinie, wnioski i rekomendacje Dr inż. Paweł Chmieliński Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Jednostka podziału administracyjnego kraju

Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Jednostka podziału administracyjnego kraju ROLNYCH W GOSPODARSTWIE W KRAJU ZA 2006 ROK w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Województwo dolnośląskie 14,63 Województwo kujawsko-pomorskie 14,47 Województwo lubelskie 7,15 Województwo lubuskie

Bardziej szczegółowo

Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej. Fundusze unijne. a zróżnicowanie regionalne kraju. Warszawa, 27 marca 2008 r. 1

Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej. Fundusze unijne. a zróżnicowanie regionalne kraju. Warszawa, 27 marca 2008 r. 1 Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej Fundusze unijne a zróżnicowanie regionalne kraju Warszawa, 27 marca 2008 r. 1 Proces konwergencji w wybranych krajach UE (zmiany w stosunku do średniego PKB

Bardziej szczegółowo

WZROSŁA LICZBA INWESTYCJI - NA MAZOWSZU PLANUJĄ OBIEKTY, NA ŚLĄSKU PLANUJĄ DROGI raport Grupy Marketingowej TAI

WZROSŁA LICZBA INWESTYCJI - NA MAZOWSZU PLANUJĄ OBIEKTY, NA ŚLĄSKU PLANUJĄ DROGI raport Grupy Marketingowej TAI WZROSŁA LICZBA INWESTYCJI - NA MAZOWSZU PLANUJĄ OBIEKTY, NA ŚLĄSKU PLANUJĄ DROGI raport Grupy Marketingowej TAI Warszawa, 9. marca 2010 r. Grupa Marketingowa TAI Sp. z o.o., właściciel serwisu inwestycyjno-przetargowego

Bardziej szczegółowo

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Program Badań Stosowanych Projekty Badawcze Rozwojowe Projekty Celowe Inicjatywa Technologiczna Innotech Program Badań Stosowanych PBS Program Badań Stosowanych Narodowego

Bardziej szczegółowo

CO KAŻDY PRZEDSIĘBIORCA O

CO KAŻDY PRZEDSIĘBIORCA O CO KAŻDY PRZEDSIĘBIORCA O ŚRODKACH UNIJNYCH WIEDZIEĆ POWINIEN! MARCIN KOWALSKI Wrocław, dnia 6.10.2014 Czym się zajmujemy? Świadczymy usługi rozwojowe dla biznesu doradztwo, szkolenia, programy rozwojowe.

Bardziej szczegółowo

Wyniki przetargów w branży reklamowej. w pierwszym półroczu 2011 roku

Wyniki przetargów w branży reklamowej. w pierwszym półroczu 2011 roku Wyniki przetargów w branży reklamowej w pierwszym półroczu 2011 roku Raport przygotowany przez: Instytut Inwestycyjno-Przetargowy pressinfo.pl Serwis www.targetmarketing.pl Warszawa, lipiec 2011 Wyniki

Bardziej szczegółowo

Potencjał rozwojowy klastrów eksportujących w polskim sektorze rolno-żywnościowym

Potencjał rozwojowy klastrów eksportujących w polskim sektorze rolno-żywnościowym Potencjał rozwojowy klastrów eksportujących w polskim sektorze rolno-żywnościowym Szczepan Figiel, Justyna Kufel Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB Warszawa, 5 grudnia, 2014. Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Działalność badawcza Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Warszawa, 27 maja 2009 r.

Działalność badawcza Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Warszawa, 27 maja 2009 r. 2009 Działalność badawcza Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa, 27 maja 2009 r. Warszawa, 27 maja 2009 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości PARP jest rządową agencją podległą Ministrowi

Bardziej szczegółowo

Wydatkowanie czy rozwój

Wydatkowanie czy rozwój Wydatkowanie czy rozwój priorytety Polityki Spójności 2014-2020 i nowego RPO Województwa Łódzkiego Agnieszka Dawydzik Dyrektor Departamentu Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju Łódź, 27 maja 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Projekt MAŁOPOLSKA 2015 -przygotowania do Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007-2013

Projekt MAŁOPOLSKA 2015 -przygotowania do Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007-2013 Projekt MAŁOPOLSKA 2015 -przygotowania do Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007-2013 Bożena PIETRAS-GOC Koordynator projektu Kancelaria Zarządu Województwa Małopolskiego Kontekst projektu

Bardziej szczegółowo

RAPORT: PODSUMOWANIE ROZTRZYGNIĘTYCH PRZETARGÓW Z BRANŻY MOTORYZACYJNEJ W 2012 ROKU.

RAPORT: PODSUMOWANIE ROZTRZYGNIĘTYCH PRZETARGÓW Z BRANŻY MOTORYZACYJNEJ W 2012 ROKU. Strona1 RAPORT: PODSUMOWANIE ROZTRZYGNIĘTYCH PRZETARGÓW Z BRANŻY MOTORYZACYJNEJ W 2012 ROKU. Kraków, 15.07.2013 Strona2 Serwis Inwestycyjno - Przetargowy www.pressinfo.pl we współpracy z Grupą Marketingową

Bardziej szczegółowo

Wpływ funduszy europejskich perspektywy finansowej 2007-2013 na rozwój społeczno-gospodarczy Polski Wschodniej. Andrzej Regulski 28 września 2015 r.

Wpływ funduszy europejskich perspektywy finansowej 2007-2013 na rozwój społeczno-gospodarczy Polski Wschodniej. Andrzej Regulski 28 września 2015 r. Wpływ funduszy europejskich perspektywy finansowej 2007-2013 na rozwój społeczno-gospodarczy Polski Wschodniej Andrzej Regulski 28 września 2015 r. moduł 1 moduł 2 moduł 3 Analiza zmian społecznogospodarczych

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE DO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU STAROGARDZKIEGO NA LATA Z PERSPEKTYWĄ NA LATA

PODSUMOWANIE DO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU STAROGARDZKIEGO NA LATA Z PERSPEKTYWĄ NA LATA PODSUMOWANIE DO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU STAROGARDZKIEGO NA LATA 2017-2020 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2021-2024 Po przyjęciu dokumentu pn. Program ochrony środowiska dla powiatu starogardzkiego

Bardziej szczegółowo

Wyzwania strategiczne stojące przed obszarami wiejskimi

Wyzwania strategiczne stojące przed obszarami wiejskimi Posiedzenie Zespołu Wojewódzkiego analizującego szanse i zagrożenia oraz potencjalne kierunki rozwoju obszarów wiejskich Wyzwania strategiczne stojące przed obszarami wiejskimi dr Ryszard Zarudzki Podsekretarz

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW

ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW Przygotowana dla Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych Kontakt: Dział Analiz i Raportów Płacowych info@raportplacowy.pl www.raportplacowy.pl +48 12 350 56 00

Bardziej szczegółowo

Wyniki przetargów w branży medycznej w pierwszym kwartale 2011 roku

Wyniki przetargów w branży medycznej w pierwszym kwartale 2011 roku Wyniki w branży medycznej w pierwszym kwartale 2011 roku Warszawa, kwiecień 2011 1 Instytut Inwestycyjno-Przetargowy www.pressinfo.pl wraz z Grupą Marketingową TAI przygotował raport podsumowujący rozstrzygnięcia

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW

ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW Przygotowana dla Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych Kontakt: Dział Analiz i Raportów Płacowych info@raportplacowy.pl www.raportplacowy.pl +48 12 350 56 00

Bardziej szczegółowo

Badanie krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego w Województwie Zachodniopomorskim w roku 2014 Streszczenie raportu wyniki desk research

Badanie krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego w Województwie Zachodniopomorskim w roku 2014 Streszczenie raportu wyniki desk research Badanie krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego w Województwie Zachodniopomorskim w roku 2014 Streszczenie raportu wyniki desk research Listopad 2014 Wielkość i rozkład przestrzenny ruchu turystycznego

Bardziej szczegółowo

Rynek Pracy Specjalistów w lutym 2017 r. Raport Pracuj.pl

Rynek Pracy Specjalistów w lutym 2017 r. Raport Pracuj.pl Warszawa, 14.03.2017 r. Rynek Pracy Specjalistów w lutym 2017 r. Raport Pracuj.pl W lutym na portalu Pracuj.pl opublikowano 41 504 ogłoszeń o pracę. Oznacza to wzrost liczby ofert publikowanych przez pracodawców

Bardziej szczegółowo

Zróżnicowanie wyników egzaminu maturalnego z geografii na poziomie podstawowym w latach

Zróżnicowanie wyników egzaminu maturalnego z geografii na poziomie podstawowym w latach dr Mariola Tracz Akademia Pedagogiczna w Krakowie Uczenie się i egzamin w oczach nauczyciela Zróżnicowanie wyników egzaminu maturalnego z geografii na poziomie podstawowym w latach 2005-2008 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Badanie nastrojów w branży maszyn i urządzeń rolniczych

Badanie nastrojów w branży maszyn i urządzeń rolniczych Raport z badania ankietowego Badanie nastrojów w branży maszyn i urządzeń rolniczych Spis treści 1. WYNIKI OSTATNIEGO CYKLU BADANIA SIERPIEŃ 2016... 2 2. WYNIKI ZBIORCZE Z PIĘCIU CYKLÓW BADANIA CZERWIEC

Bardziej szczegółowo

Projekt Programu FIO na lata 2014-2020 Kontynuacja

Projekt Programu FIO na lata 2014-2020 Kontynuacja 1 PROGRAM FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH NA LATA 2014-2020 2020 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament PoŜytku Publicznego 2 Projekt Programu FIO na lata 2014-2020 Kontynuacja Projekt jest

Bardziej szczegółowo

Działania Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w obszarze ppp

Działania Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w obszarze ppp Działania Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w obszarze ppp Robert Kałuża Dyrektor Departamentu Wsparcia Projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 23

Bardziej szczegółowo

MAPA FUNDUSZY POŻYCZKOWYCH

MAPA FUNDUSZY POŻYCZKOWYCH MAPA FUNDUSZY POŻYCZKOWYCH MAREK MIKA Polski Związek Funduszy Pożyczkowych Dane na 31.12 2011r. LICZBA POZIOM KAPITAŁU ROZKŁAD TERYTORIALNY Pierwszy fundusz pożyczkowy powstał w 1992 roku. Obecnie w Polsce

Bardziej szczegółowo

Więcej informacji na: www.ezd.gov.pl 1

Więcej informacji na: www.ezd.gov.pl 1 Mariusz Madejczyk Pełnomocnik Wojewody Podlaskiego ds. informatyzacji Magdalena Sawicka Kierownik Oddziału Rozwoju Systemów Teleinformatycznych i Szkoleń BI PUW Więcej informacji na: www.ezd.gov.pl 1 Wstęp

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych. Wykorzystanie bazy noclegowej 1 w 2008 roku

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych. Wykorzystanie bazy noclegowej 1 w 2008 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych Materiał na konferencję prasową w dniu 25 czerwca 2009 r. Notatka Informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Wykorzystanie bazy noclegowej 1 w 2008 roku Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Kiedy i gdzie rozstrzygano najwięcej postępowań?

Kiedy i gdzie rozstrzygano najwięcej postępowań? Podsumowanie rynku wygranych przetargów w branży reklamowej przygotowane przez serwis targetmarketing.pl i Instytut Inwestycyjno-Przetargowy pressinfo.pl Portal www.targetmarketing.pl we współpracy z Instytutem

Bardziej szczegółowo

Regionalne Programy Operacyjne Konkursy planowane na lata

Regionalne Programy Operacyjne Konkursy planowane na lata Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 Konkursy planowane na lata 2014-2015 WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE Numer i nazwa Działania 1.1. Inwestycje dla przedsiębior stw 5.4. Zwiększenie efektywnośc i energetyczn

Bardziej szczegółowo

475 tys. absolwentów szkół wyższych

475 tys. absolwentów szkół wyższych 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 475 tys. absolwentów szkół wyższych Studia wyższe przestały byd przywilejem. Obecnie dostęp do wykształcenia wyższego ma niemal każdy. Powszechne

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych

Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych Na realizacje projektów do Polski w latach 2014-2020 z budżetu Unii Europejskiej trafić ma 82,5 mld euro Kwota zostanie podzielona odpowiednio:

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA PROCESÓW DYSTRYBUCJI W DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW PRODUKCYJNYCH, HANDLOWYCH I USŁUGOWYCH

ORGANIZACJA PROCESÓW DYSTRYBUCJI W DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW PRODUKCYJNYCH, HANDLOWYCH I USŁUGOWYCH Systemy Logistyczne Wojsk nr 41/2014 ORGANIZACJA PROCESÓW DYSTRYBUCJI W DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW PRODUKCYJNYCH, HANDLOWYCH I USŁUGOWYCH ORGANIZATION OF DISTRIBUTION PROCESSES IN PRODUCTIVE, TRADE AND

Bardziej szczegółowo

Możliwości pozyskania dofinansowania z funduszy strukturalnych UE na wdrożenie systemów informatycznych w przedsiębiorstwach. Małgorzata Nejfeld

Możliwości pozyskania dofinansowania z funduszy strukturalnych UE na wdrożenie systemów informatycznych w przedsiębiorstwach. Małgorzata Nejfeld Możliwości pozyskania dofinansowania z funduszy strukturalnych UE na wdrożenie systemów informatycznych w przedsiębiorstwach Małgorzata Nejfeld KDG CIEŚLAK & KORDASIEWICZ ZAKRES DZIAŁALNOŚCI Główny przedmiot

Bardziej szczegółowo

Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski. Kraków, 9 marca 2012 r.

Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski. Kraków, 9 marca 2012 r. Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski Kraków, 9 marca 2012 r. Etap diagnostyczny Diagnoza pogłębiona (załącznik do RSI WM 2012-2020) Synteza diagnozy część 2 dokumentu RSI Analiza

Bardziej szczegółowo

Wynajem.pl Miesięczny raport rynku wynajmu mieszkań lipiec 2010

Wynajem.pl Miesięczny raport rynku wynajmu mieszkań lipiec 2010 Wynajem.pl Miesięczny raport rynku wynajmu mieszkań lipiec 2010 Na rynku wynajmu mieszkań w okresie wakacyjnym wciąż jest spokojnie i panuje tu urlopowe rozluźnienie. Powoli zaczyna się zauważać ruch wśród

Bardziej szczegółowo

POLSKIE FORUM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

POLSKIE FORUM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POLSKIE FORUM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZESPÓŁ EWALUACJI I MONITORINGU Projekty dotyczące zawodowej i społecznej integracji osób niepełnosprawnych w komponencie regionalnym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH. projektu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020. Grudzień 2013 r.

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH. projektu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020. Grudzień 2013 r. RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH projektu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Grudzień 2013 r. 1 1. Podstawy prawne Zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY WYMIAR INTERWENCJI ŚRODOWISKOWEJ (NSRO )

REGIONALNY WYMIAR INTERWENCJI ŚRODOWISKOWEJ (NSRO ) REGIONALNY WYMIAR INTERWENCJI ŚRODOWISKOWEJ (NSRO 2007-2013) KONTEKST ANALIZY Badanie dotyczące Wpływu polityki spójności 2007-2013 na środowisko naturalne, realizowane jest w ramach ewaluacji expost NSRO

Bardziej szczegółowo

KLASTER TURYSTYKI MEDYCZNEJ I UZDROWISKOWEJ PRZYKŁADEM DZIAŁAŃ INTELIGENTNEJ SPECJALIZACJI

KLASTER TURYSTYKI MEDYCZNEJ I UZDROWISKOWEJ PRZYKŁADEM DZIAŁAŃ INTELIGENTNEJ SPECJALIZACJI KLASTER TURYSTYKI MEDYCZNEJ I UZDROWISKOWEJ PRZYKŁADEM DZIAŁAŃ INTELIGENTNEJ SPECJALIZACJI Kujawsko-Pomorska Organizacja Pracodawców Lewiatan KLASTRY JAKO CZYNNIK ROZWOJU REGIONU Współpraca Większa innowacyjność

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland

Cracow University of Economics Poland Cracow University of Economics Poland Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Keynote Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit,

Bardziej szczegółowo

RAPORT: RYNEK PRZETARGÓW W BRANŻY BUDOWLANEJ W DRUGIM PÓŁROCZU 2012 ROKU ANALIZA WYNIKÓW PRZETARGÓW

RAPORT: RYNEK PRZETARGÓW W BRANŻY BUDOWLANEJ W DRUGIM PÓŁROCZU 2012 ROKU ANALIZA WYNIKÓW PRZETARGÓW RAPORT: RYNEK PRZETARGÓW W BRANŻY BUDOWLANEJ W DRUGIM PÓŁROCZU 2012 ROKU ANALIZA WYNIKÓW PRZETARGÓW Kraków, 12 czerwiec 2013r. Serwis Inwestycyjno-Przetargowy www.pressinfo.pl wraz z Grupą Marketingową

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie realizacji projektów Regionalnych Sieci Szerokopasmowych. Krajowe Forum Szerokopasmowe 4 listopada 2015 r.

Podsumowanie realizacji projektów Regionalnych Sieci Szerokopasmowych. Krajowe Forum Szerokopasmowe 4 listopada 2015 r. Podsumowanie realizacji projektów Regionalnych Sieci Szerokopasmowych Krajowe Forum Szerokopasmowe 4 listopada 2015 r. 1 INWESTYCJE DO 2015 r. Budowa Regionalnych Sieci Szerokopasmowych realizowana jest

Bardziej szczegółowo

Innowacje i Inteligentny Rozwój. Iwona Wendel Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Szczecin, 10 czerwca 2015 r.

Innowacje i Inteligentny Rozwój. Iwona Wendel Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Szczecin, 10 czerwca 2015 r. Innowacje i Inteligentny Rozwój Iwona Wendel Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Szczecin, 10 czerwca 2015 r. Wsparcie innowacyjności w latach 2014-2020 W perspektywie 2014-2020 wsparcie

Bardziej szczegółowo

Ceny mleka i wyrobów mlecznych będą wyższe?

Ceny mleka i wyrobów mlecznych będą wyższe? .pl https://www..pl Ceny mleka i wyrobów mlecznych będą wyższe? Autor: Elżbieta Sulima Data: 26 lutego 2017 Ceny skupu mleka w niektórych rejonach polski przekroczyły granicę 140 zł/hl, nie we wszystkich

Bardziej szczegółowo

ul. Tadeusza Szeligowskiego 8 lok. 97 20-883 Lublin Tel. / fax: (81) 5280302 biuro@consultrix.com.pl www.consultrix.com.pl

ul. Tadeusza Szeligowskiego 8 lok. 97 20-883 Lublin Tel. / fax: (81) 5280302 biuro@consultrix.com.pl www.consultrix.com.pl Adres biura: ul. Tadeusza Szeligowskiego 8 lok. 97 20-883 Lublin Tel. / fax: (81) 5280302 biuro@consultrix.com.pl www.consultrix.com.pl KONTAKT: Krystyna Górak Tel. kom. 502066411 krystyna.gorak@consultrix.com.pl

Bardziej szczegółowo

DOFINANSOWANIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII W ZAKRESIE DROGOWNICTWA. mgr Małgorzata Kuc-Wojteczek FORTY doradztwo gospodarczo-kadrowe

DOFINANSOWANIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII W ZAKRESIE DROGOWNICTWA. mgr Małgorzata Kuc-Wojteczek FORTY doradztwo gospodarczo-kadrowe DOFINANSOWANIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII W ZAKRESIE DROGOWNICTWA mgr Małgorzata Kuc-Wojteczek FORTY doradztwo gospodarczo-kadrowe Programy Operacyjne (PO) Krajowe Programy Operacyjne (PO) 16 Regionalnych

Bardziej szczegółowo

W Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki są jeszcze stosunkowo znaczne środki do wykorzystania przez firmy z sektora MSP.

W Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki są jeszcze stosunkowo znaczne środki do wykorzystania przez firmy z sektora MSP. W Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki są jeszcze stosunkowo znaczne środki do wykorzystania przez firmy z sektora MSP. Perspektywa finansowa 20072013 w obszarze dotacji dla sektora MSP jest już w znacznej

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ PORADNICTWA ZAWODOWEGO W REGIONIE

ROZWÓJ PORADNICTWA ZAWODOWEGO W REGIONIE ROZWÓJ PORADNICTWA ZAWODOWEGO W REGIONIE Katarzyna Żmudzińska Wicedyrektor ds. rynku pracy Gdańsk, dnia 7 czerwca 2016 r. Rozwój poradnictwa zawodowego w regionie KONTEKST STRATEGICZNY 2 Strategia Rozwoju

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Materiał na konferencję prasową w dniu 25 września 2012 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Baza noclegowa 1 wg stanu w dniu

Bardziej szczegółowo

Mapa drogowa przygotowania procesu wyłaniania KKK - perspektywa PARP

Mapa drogowa przygotowania procesu wyłaniania KKK - perspektywa PARP 2014 Joanna Podgórska Departament Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności Mapa drogowa przygotowania procesu wyłaniania KKK - perspektywa PARP Wsparcie klastrów na poziomie krajowym i regionalnym Konferencja

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw. Województwo dolnośląskie

Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw. Województwo dolnośląskie Melania Nieć, Joanna Orłowska, Maja Wasilewska Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Województwo dolnośląskie Struktura podmiotowa przedsiębiorstw aktywnych W 2013 r. o ponad

Bardziej szczegółowo

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju NCBR w krajowym systemie finansowania nauki

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju NCBR w krajowym systemie finansowania nauki Narodowe Centrum Badań i Rozwoju NCBR w krajowym systemie finansowania nauki dr inż. Małgorzata Skibska Zielińska malgorzata.skibska@ncbir.pl tel. kom.515061557 0 Plan prezentacji 1. Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

Produkt Krajowy Brutto. Rachunki Regionalne w 2014 roku

Produkt Krajowy Brutto. Rachunki Regionalne w 2014 roku WWW.OBSERWATORIUM.MALOPOLSKA.PL Produkt Krajowy Brutto. Rachunki Regionalne w 2014 roku Opracowanie: Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego Departament Polityki Regionalnej Urząd Marszałkowski

Bardziej szczegółowo

Badanie nastrojo w w branż y masżyn i urżądżen rolnicżych

Badanie nastrojo w w branż y masżyn i urżądżen rolnicżych Raport z badania ankietowego Badanie nastrojo w w branż y masżyn i urżądżen rolnicżych Strona 1 z 19 Spis treści 1. WYNIKI OSTATNIEGO CYKLU BADANIA LUTY 2016... 3 2. WYNIKI ZBIORCZE Z CZTERECH CYKLÓW BADANIA

Bardziej szczegółowo

Polityka klastrowa i wsparcie inicjatyw klastrowych doświadczenia i perspektywa 2014-2020

Polityka klastrowa i wsparcie inicjatyw klastrowych doświadczenia i perspektywa 2014-2020 2013 Joanna Podgórska Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Polityka klastrowa i wsparcie inicjatyw klastrowych doświadczenia i perspektywa 2014-2020 Seminarium CATI Warszawa, 24 czerwca 2013 roku

Bardziej szczegółowo

Spotkanie Partnerów projektu. Biuro GOM, 10 kwietnia 2013 r.

Spotkanie Partnerów projektu. Biuro GOM, 10 kwietnia 2013 r. Spotkanie Partnerów projektu Zintegrowana Miejsce i data prezentacji Strategia Rozwoju Metropolii Biuro GOM, 10 kwietnia 2013 r. Dlaczego potrzebna jest strategia? Dostosowanie do wymogów UE w nowej perspektywie

Bardziej szczegółowo

W ramach działania w 2010 roku zdecydowano się ogłosić 3 osobne konkursy:

W ramach działania w 2010 roku zdecydowano się ogłosić 3 osobne konkursy: W ramach działania 2.1.1,,Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach'' wnioski aplikacyjne może składać prawie każda instytucja: począwszy od szkół wyższych, poprzez różnego rodzaju instytucje publiczne

Bardziej szczegółowo

Rozwody w Polsce w ujęciu regionalnym

Rozwody w Polsce w ujęciu regionalnym Demografia i Gerontologia Społeczna Biuletyn Informacyjny 2013, Nr 4 Piotr Szukalski Instytut Socjologii Uniwersytet Łódzki pies@uni.lodz.pl Rozwody w Polsce w ujęciu regionalnym Fakt, iż ostatnie lata

Bardziej szczegółowo

Przekazujemy Państwu efekt pierwszego etapu prac nad Programem Rozwoju Miasta Łomża dotyczącego gospodarki.

Przekazujemy Państwu efekt pierwszego etapu prac nad Programem Rozwoju Miasta Łomża dotyczącego gospodarki. Przekazujemy Państwu efekt pierwszego etapu prac nad Programem Rozwoju Miasta Łomża dotyczącego gospodarki. Efektem pierwszego etapu prac na Programem Rozwoju Miasta Łomża było powstanie analizy SWOT i

Bardziej szczegółowo

2151 małych i średnich klubów sportowych otrzyma w 2016 roku dofinansowanie w ramach Programu KLUB materiał informacyjny Ministerstwa Sportu i

2151 małych i średnich klubów sportowych otrzyma w 2016 roku dofinansowanie w ramach Programu KLUB materiał informacyjny Ministerstwa Sportu i 2151 małych i średnich klubów sportowych otrzyma w 2016 roku dofinansowanie w ramach Programu KLUB materiał informacyjny Ministerstwa Sportu i Turystyki Spis treści Program KLUB... 2 Kalendarium Programu

Bardziej szczegółowo

RAPORT PŁACOWY SEDLAK & SEDLAK 2015 PODSUMOWANIE

RAPORT PŁACOWY SEDLAK & SEDLAK 2015 PODSUMOWANIE 18.11.2015 Informacja prasowa portalu Pytania i dodatkowe informacje: Artur Szeremeta Specjalista ds. współpracy z mediami tel. 509 509 536 media@sedlak.pl RAPORT PŁACOWY SEDLAK & SEDLAK 2015 PODSUMOWANIE

Bardziej szczegółowo

Minister Zdrowia. Część II. Sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV na lata w 2010 roku

Minister Zdrowia. Część II. Sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV na lata w 2010 roku Minister Zdrowia Część II Sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV na lata 2007-2011 w 2010 roku opracowane przez Krajowe Centrum d.s. AIDS Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

NAUKA EDUKACJA STUDENCI ZAINTERESOWANIA. Oddziaływanie ośrodków akademickich województwa małopolskiego UNIWERSYTET. Streszczenie CELE KOMPETENCJE

NAUKA EDUKACJA STUDENCI ZAINTERESOWANIA. Oddziaływanie ośrodków akademickich województwa małopolskiego UNIWERSYTET. Streszczenie CELE KOMPETENCJE NAUKA WWW.OBSERWATORIUM.MALOPOLSKA.PL CELE Oddziaływanie ośrodków akademickich województwa małopolskiego Streszczenie KOMPETENCJE EDUKACJA UNIWERSYTET Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego Departament

Bardziej szczegółowo

WIEDZA INNOWACJE TRANSFER TECHNOLOGII EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE

WIEDZA INNOWACJE TRANSFER TECHNOLOGII EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE WIEDZA INNOWACJE TRANSFER TECHNOLOGII EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE RCITT to: Doświadczony Zespół realizujący projekty Baza kontaktów w sferze nauki i biznesu Fachowe doradztwo Otwartość na nowe pomysły

Bardziej szczegółowo

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r.

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020 Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Uwarunkowania programowe Unia Europejska Strategia Europa 2020 Pakiet legislacyjny dla Polityki

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Materiał na konferencję prasową w dniu 3 września 214 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Baza noclegowa według stanu w dniu

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA TWP W WARSZAWIE

WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA TWP W WARSZAWIE WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA TWP W WARSZAWIE Szanowni Państwo, Zwracamy się do Państwa w związku z podejmowaniem działań na rzecz Stworzenia standardu Superwizji pracy socjalnej. realizowanych w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Aleksandra Rybińska, Anna ElŜbieta Strzała. 2.2. Organizacje poŝytku publicznego. 2.2.1. Profil statystyczny 1

Aleksandra Rybińska, Anna ElŜbieta Strzała. 2.2. Organizacje poŝytku publicznego. 2.2.1. Profil statystyczny 1 Aleksandra Rybińska, Anna ElŜbieta Strzała 2.2. Organizacje poŝytku publicznego 2.2.1. Profil statystyczny 1 Według stanu na dzień 31 grudnia 2007 r. w rejestrze organizacji poŝytku publicznego KRS zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Stan budowy projektów szerokopasmowych finansowanych ze środków UE

Stan budowy projektów szerokopasmowych finansowanych ze środków UE Stan budowy projektów szerokopasmowych finansowanych ze środków UE Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Departament Funduszy Strukturalnych 1 Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Dotychczas w ramach

Bardziej szczegółowo

BRANśA MOTORYZACYJNA W 2010 ROKU

BRANśA MOTORYZACYJNA W 2010 ROKU BRANśA MOTORYZACYJNA W 2010 ROKU Informacja prasowa Warszawa, 2. grudnia 2010 r. Serwis przetargowy www.pressinfo.pl i Grupa Marketingowa TAI opracowały raport, w którym przeanalizowano informacje o ogłoszonych

Bardziej szczegółowo

Klasówka po szkole podstawowej Historia. Edycja 2006/2007. Raport zbiorczy

Klasówka po szkole podstawowej Historia. Edycja 2006/2007. Raport zbiorczy Klasówka po szkole podstawowej Historia Edycja 2006/2007 Raport zbiorczy Opracowano w: Gdańskiej Fundacji Rozwoju im. Adama Mysiora Informacje ogólne... 3 Raport szczegółowy... 3 Tabela 1. Podział liczby

Bardziej szczegółowo

POPT /07 Wsparcie DKS w realizacji NSRO DKS ,92 zł ,99 zł ,53 zł zakończony

POPT /07 Wsparcie DKS w realizacji NSRO DKS ,92 zł ,99 zł ,53 zł zakończony Numer wniosku Tytuł projektu Beneficjent Całkowita wartość (UMOWA) Całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych (UMOWA) Wartość dofinansowania EFRR (UMOWA) Stan realizacji POPT.01.02.00-00-001/07 Cykl szkoleń

Bardziej szczegółowo