Zakres działań do ekspertyzy: "Projekty zwiększające efektywność energetyczną firm w latach ".

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zakres działań do ekspertyzy: "Projekty zwiększające efektywność energetyczną firm w latach 2015-2020"."

Transkrypt

1 Zestawienie wszystkich możliwych źródeł pozyskania zewnętrznych środków finansowych na projekty przewidziane w Planie gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Lublin , wraz z warunkami ich pozyskania oraz wybór najkorzystniejszych wariantów dofinansowania. Zakres działań do ekspertyzy: "Projekty zwiększające efektywność energetyczną firm w latach ". Niniejsza ekspertyza została wykonana w ramach projektu "Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Lublin, współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ze środków Unii Europejskiej. Mirosław Kimla Kielce, luty 2015r. Strona1

2 Podstawą do sporządzenia ekspertyzy polegającej na wskazaniu wszystkich możliwych źródeł pozyskania zewnętrznych środków finansowych na projekty przewidziane w Planie gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Lublin wraz z warunkami ich pozyskania oraz wyboru najkorzystniejszych wariantów dofinansowania, była analiza działań ujętych w wykazie "Projektów zwiększających efektywność energetyczną firm w latach ". Wykaz stanowi załącznik nr 1. Działania ujęte w wykazie polegają na modernizacjach, których celem jest poprawa efektywności energetycznej oraz kompleksowa, głęboka termomodernizacja już istniejących obiektów. W grupie wyżej wymienionych działań znajdują się m. in.: bodowa bloków energetycznych, budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 0,997 MW; termomodernizacja obiektów. W latach przewidzianych do realizacji jest 27 działań energooszczędnych, w 11 podmiotach o szacowanym łącznym koszcie inwestycji ,82 zł. W okresie od 2018 do 2021 r. Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna Oddział Elektrociepłownia Lublin Wrotków planuje budowę bloku energetycznego zasilanego biomasą o mocy elektrycznej 30 MW i mocy cieplnej 40 MW. Firma Megatem EC Lublin Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością zamierza wybudować blok energetyczny zasilany paliwami alternatywnymi - biomasą. Budowa bloków energetycznego będzie możliwa do dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata w ramach Osi Priorytetowej I: Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Priorytet Inwestycyjny 4.I.(POiŚ OPI PI4.I) Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych 1. W Priorytecie Inwestycyjnym 4.I przewidziano wparcie na budowę i przebudowę: - lądowych farm wiatrowych; - instalacji na biomasę; 1 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata Wersja 1.0, 16 grudnia 2014 r., s. 28. Dokument pobrany ze strony internetowej https://www.pois.gov.pl/strony/o-programie/dokumenty/program-operacyjny-infrastruktura-i-srodowisko / r. Wersja 1.0 Programu została zaakceptowana przez Komisję Europejską decyzją z 16 grudnia 2014 r., obowiązuje od 19 grudnia 2014 r. Strona2

3 - instalacji na biogaz; - w ograniczonym zakresie jednostek wytwarzania energii wykorzystującej wodę i słońce oraz ciepła przy wykorzystaniu energii geotermalnej; - sieci elektroenergetycznych umożliwiających przyłączenia jednostek wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych do KSE. Wsparcie przewidziane jest dla przedsiębiorców. 2 Biorąc pod uwagę fakt, iż bloki energetyczne będą wytwarzać energię elektryczną oraz ciepło z biomasy w procesie wysokosprawnej kogeneracji działania te będą możliwe do dofinansowania również z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata w ramach Osi Priorytetowej I: Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Priorytet Inwestycyjny 4.VI.(POiŚ OPI PI4.VI) Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe 3. W ramach POiŚ OPI PI4.VI następujące typy działań mogą zostać dofinansowane: - budowa, przebudowa instalacji wysokosprawnej kogeneracji oraz przebudowa istniejących instalacji na wysokosprawną kogenerację wykorzystujących technologie w jak największym możliwym stopniu neutralne pod względem emisji CO2 i innych zanieczyszczeń powietrza oraz uzasadnione pod względem ekonomicznym; - w przypadku instalacji wysokosprawnej kogeneracji poniżej 20 MWt wsparcie otrzyma budowa, uzasadnionych pod względem ekonomicznym, nowych instalacji wysokosprawnej kogeneracji o jak najmniejszej z możliwych emisji CO2 oraz innych zanieczyszczeń powietrza. W przypadku nowych instalacji powinno zostać osiągnięte co najmniej 10% uzysku efektywności energetycznej w porównaniu do rozdzielonej produkcji energii cieplnej i elektrycznej przy zastosowaniu najlepszych dostępnych technologii. Ponadto wszelka przebudowa istniejących instalacji na wysokosprawną kogenerację musi skutkować redukcją CO2 o co najmniej 30% w porównaniu do istniejących instalacji. Dopuszczona jest pomoc inwestycyjna dla wysokosprawnych instalacji spalających paliwa kopalne pod warunkiem, że te instalacje nie zastępują urządzeń o niskiej emisji, a inne alternatywne rozwiązania byłyby mniej efektywne i bardziej emisyjne; 2 Tamże. s Tamże. s. 46. Strona3

4 - budowa przyłączeń do sieci ciepłowniczych do wykorzystania ciepła użytkowego wyprodukowanego w jednostkach wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w układach wysokosprawnej kogeneracji wraz z budową przyłączy wyprowadzających energię do krajowego systemu przesyłowego; - wykorzystania energii ciepła odpadowego w ramach projektów rozbudowy/budowy sieci ciepłowniczych; - budowa sieci cieplnych lub sieci chłodu umożliwiająca wykorzystanie energii cieplnej wytworzonej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji, energii odpadowej, instalacji z wykorzystaniem OZE, a także powodującej zwiększenie wykorzystania energii wyprodukowanej w takich instalacjach. 4 Wsparciem zostaną objęci beneficjenci: - jednostki samorządu terytorialnego; - działające w ich imieniu jednostki organizacyjne; - przedsiębiorcy; - podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego; - podmiotów będących dostawcami usług energetycznych w rozumieniu dyrektywy 2012/27/UE 5 W Priorytetach Inwestycyjnych 4.I oraz 4.VI projekty przeznaczone do dofinansowania będą wyłaniane w trybie konkursowym i pozakonkursowym. Kolejnym działaniem Spółki Megatem EC Lublin jest budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 0,997 MW. Przedsięwzięcie to jest możliwe do dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata w ramach Priorytetu Inwestycyjnego 4A (RPO WL PI4A)- Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych 6. 4 Tamże. s Tamże. s Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata Projekt [wer. 9], Lublin, 19 grudnia 2014 r. s. 65. Dokument pobrany ze strony internetowej r. Strona4

5 W Priorytecie Inwestycyjnym 4A przewidziane do wparcia zostały działania polegające m. in. na: budowie i przebudowie infrastruktury służącej do produkcji i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, budowie instalacji do produkcji biokomponentów i biopaliw 2 i 3 generacji, inwestycje w zakresie budowy lub modernizacji jednostek wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej, wykorzystujące w pierwszej kolejności energię słoneczną i biomasę, ale także biogaz, energię wiatru oraz wody, inwestycji związanych z budową i modernizacją sieci elektroenergetycznych w pełni dedykowanych przyłączeniu nowych jednostek wytwórczych energii z OZE, kogeneracja rozproszona oparta na zidentyfikowanych lokalnych zasobach, tj. budowa lokalnych, małych źródeł energii produkujących zarówno energię elektryczną, jak i ciepło na potrzeby lokalne, niewymagająca przesyłania jej na duże odległości oraz poprawa sprawności wytwarzania ciepła poprzez zmianę źródeł ciepła na jednostki wysokosprawnej kogeneracji z OZE, przyłącza jednostek wytwarzania do najbliższej istniejącej sieci (w ramach budowy i modernizacji sieci). 7 Do głównych grup beneficjentów należą: jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną, spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, MŚP, jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną, kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych. 8 7 Tamże. s Tamże. s. 67. Strona5

6 Przewidywaną formą wsparcia w ramach RPO WL PI 4A jest wsparcie bezzwrotne. Rozważane jest również zastosowanie instrumentów finansowych. Głównym trybem wyboru projektów do dofinansowania w ramach priorytetu będzie tryb konkursowy. Alternatywnym źródłem dofinansowania wyżej wymienionej inwestycji jest wsparcie ze środków krajowych w ramach programu priorytetowego "Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 1) BOCIAN Rozproszone, odnawialne źródła energii". 9 Program realizowany jest przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Celem programu jest ograniczenie lub uniknięcie emisji CO 2 poprzez zwiększenie produkcji energii z instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii. W ramach Programu można uzyskać dofinansowanie na budowę systemu fotowoltaicznego o mocy do 1 MWp. Beneficjentami są "Przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, podejmujący realizację przedsięwzięć z zakresu odnawialnych źródeł energii na terenie Rzeczypospolitej Polskiej". 10 Wsparcie ma charakter pożyczki na preferencyjnych warunkach. Poziom dofinansowania wynosi do 85% kosztów kwalifikowanych. Kwota pożyczki wynosi do 40 mln zł jest udzielana na okres nie dłuższy niż 15 lat. W okresie od 2015 do 2020 roku 7 firm przewiduje przeprowadzenie 18 działań polegających m. in. na: termomodernizacji obiektów, odzysku ciepła ze sprężarek celem ogrzewania budynku biurowego i socjalnego; wymianie sodowych opraw oświetleniowych na LED; instalacji ogniw fotowoltaicznych do zasilania oświetlenia terenu. Działania te będą możliwe do dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata w ramach Priorytetu Inwestycyjnego 4B (RPO WL PI4B) Program Priorytetowy Bocian - rozproszone odnawialne źródła energii pobrany ze strony s. 4. Strona6

7 Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach 11. W Priorytecie Inwestycyjnym 4B przewidziane do wparcia zostały działania polegające m. in. na: wsparciu dla głębokiej termomodernizacji obiektów w przedsiębiorstwach, zastosowaniu technologii odzysku energii wraz z systemem wykorzystania energii ciepła odpadowego w ramach przedsiębiorstwa, wprowadzanie systemów zarządzania energią, projekty przedsiębiorstw redukujące ilość strat energii, ciepła, wody, w tym pozwalające na odzysk i ponowne wykorzystanie ciepła odpadowego, zastosowanie energooszczędnych (energia elektryczna, ciepło, chłód, woda) technologii produkcji i użytkowania energii; budowa i przebudowa instalacji OZE (o ile wynika to z przeprowadzonego audytu energetycznego), przebudowa linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie. Do głównych grup beneficjentów należą m.in.: spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, MŚP, podmioty wdrażające instrument finansowy, które spełniają kryteria wymienione w rozporządzaniu delegowanym nr 480/ Przewidywaną formą wsparcia w ramach RPO WL PI 4B jest wsparcie bezzwrotne. Rozważane jest również zastosowanie instrumentów finansowych. Głównym trybem wyboru projektów do dofinansowania w ramach priorytetu będzie tryb konkursowy. Przedsięwzięcia polegające na poprawie efektywności energetycznej oraz termomodernizacyjne możliwe są do sfinansowania z kredytów na preferencyjnych warunkach udzielanych przez banki komercyjne. Cztery Banki: Bank Ochrony Środowiska S. A.; BNP Paribas Bank Polska S. A.; IDEA Bank S. A.; Bank Polskiej Spółdzielczości S. A.; oferują 11 Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, Regionalny Program Operacyjny..., s Tamże. s. 71. Strona7

8 Małym i Średnim Przedsiębiorcom kredyty z dotacją NFOŚiGW. Poprzez dotacje na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych, realizowane za pośrednictwem banków na podstawie zawartych umów, NFOŚiGW realizuje Program Priorytetowy "Poprawa efektywności energetycznej Część 3) Inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach". 13 Termomodernizacja siedziby Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie będzie możliwa do dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata w ramach Priorytetu Inwestycyjnego 4C (RPO WL PI4C)- Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych, i w sektorze mieszkaniowym 14. W Priorytecie Inwestycyjnym 4C przewidziane do wparcia zostały działania polegające m. in. na: głębokiej termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej, w tym będących w zasobie JST (m.in. szpitali, szkół) oraz wielorodzinnych budynków mieszkalnych, zmianie wyposażania ww. obiektów w urządzenia o najwyższej, uzasadnionej ekonomicznie, klasie efektywności energetycznej (np. ocieplenie obiektów, wymiana drzwi i okien, modernizacja systemów grzewczych wraz z wymianą źródła ciepła (z wyłączeniem indywidualnych źródeł ciepła), modernizacja systemów wentylacji, klimatyzacji) 15, generację rozproszoną, poprawiającą sprawność wytwarzania ciepła przez zmianę źródeł ciepła m.in. na jednostki wysokosprawnej kogeneracji (w ramach kompleksowej głębokiej termomodernizacji budynków). Do głównych grup beneficjentów należą m.in.: jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki, samorządu terytorialnego lub ich związki, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, Regionalny Program Operacyjny..., s Tamże. s. 75. Strona8

9 jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, służby ratownicze i bezpieczeństwa publicznego, Towarzystwa Budownictwa Społecznego. 16 Przewidywaną formą wsparcia w ramach RPO WL PI 4C jest wsparcie bezzwrotne. Rozważane jest również zastosowanie instrumentów finansowych. Głównym trybem wyboru projektów do dofinansowania w ramach priorytetu będzie tryb konkursowy. W latach dwie spółki mają zamiar przeprowadzić 3 inwestycje polegające na rozbudowie infrastruktury poprzez m. in.: budowę nowej blacharni i lakierni; budowę hali montażowej dodatkowo wydziału elektrycznego. Działania te mogą być dofinansowane w ramach Priorytetu Inwestycyjnego 3.C RPO WL W ramach PI 3C przewiduje się wsparcie następujących rodzajów projektów: stworzenie i doposażenie infrastruktury przedsiębiorstw z sektora MŚP w celu wprowadzenia nowych lub ulepszonych produktów/usług. 17 Grupą docelową są przedsiębiorstwa MŚP. Wskazanie dokładnych warunków wsparcia projektów w ramach wyżej wymienionych: Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata , oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata w momencie sporządzania ekspertyzy nie jest możliwe. Powodem tego stanu rzeczy jest brak Szczegółowych Opisów Osi Priorytetowych (SzOOP) do w/w programów, przez co nie ma możliwości wskazania m. in.: poziomu oraz wartości wsparcia; minimalnej/maksymalnej wartości projektu. W dniu 30 stycznia 2015 r. minister infrastruktury i rozwoju Maria Wasiak podpisała Wytyczne w zakresie szczegółowego opisu osi priorytetowych krajowych i regionalnych programów operacyjnych na lata Dokument ten stanowi podstawę do opracowania SzOOP-ów. Z informacji pozyskanych od przedstawiciela Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym - Urzędu 16 Tamże. s Tamże. s. 60. Strona9

10 Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, wynika że RPO WL zostanie ostatecznie zatwierdzony pod koniec I kwartału 2015 roku. Wtedy też należy się spodziewać publikacji SzOOP-u, który pozwoli na uszczegółowienie ekspertyzy. Według informacji przedstawiciela, pierwsze konkursy w ramach RPO WL r., powinny zostać ogłoszone w 2 połowie 2015 r. Po przeanalizowaniu dostępnych informacji najkorzystniejszymi źródłami pozyskania zewnętrznych środków finansowych na działania zwiększające efektywność energetyczną oraz pozostałe działania głębokiej termomodernizacji zawarte w wykazie "Projektów zwiększających efektywność energetyczną firm w latach ", są bezzwrotne dofinansowania dostępne w ramach Programu Operacyjnego oraz Regionalnego Programu Operacyjnego. Jeżeli chodzi o projekt polegający na termomodernizacji w przypadku nie uzyskania wsparcia z ww. źródeł korzystną alternatywą jest y na preferencyjnych warunkach. 18 w momencie sporządzania ekspertyzy miał status "gotowy do przyjęcia" przyznany przez Komisję Europejską. Strona10

11 Załącznik nr 1. Nazwa firmy Działanie Czas realizacji Koszt (PLN) Źródło finansowania PGE GiEK S.A. Oddział Elektrociepłowni a Lublin Wrotków Budowa układu akumulacji ciepła o pojemności 20 tys. m³ w Elektrociepłowni Lublin Wrotków Budowa bloku energetycznego zasilanego biomasą o mocy elektrycznej 30MW i mocy cieplnej 40 MW w Elektrociepłowni Lublin Wrotków komercyjny POIiŚ OPI PI 4.I lub POIiŚ OPI PI 4.VI Kuźnia Matrycowa Sp.z.o.o. Termomodernizacja budynku biurowego Termomodernizacja budynku socjalnego Odzysk ciepła ze sprężarek celem ogrzewania budynku biurowego i socjalnego KWP Lublin ul. Narutowicza 73, Lublin Elektromontaż Lublin Sp.z.o.o. Zakup samochodów osobowych o niskiej emisji spalin Termomodernizacja siedziby KWP w Lublinie przy ul. Narutowicza 73, Lublin Suwnica półbramowa Q=32 T + estakada + torowisko Hala montażu + wydział elektryczny 3564 m² komercyjny RPO WL PI 4C RPO WL PI 3C RPO WL PI 3C CRH Żagiel Auto Sp.z.o.o. Sipma S.A. Budowa nowej blacharni i lakierni RPO WL PI 3C Modernizacja i termomodernizacja stacji kontroli pojazdów przy ul. Wojciechowskiej Termomodernizacja budynku Termomodernizacja obiektu 24/ Termomodernizacja elewacji płd. hali 3, 3A Termomodernizacja obiektu Termomodernizacja obiektu

12 Załącznik nr 1. Megatem EC Lublin Sp.z.o.o. KZA Przedsiębiorstwo Automatyki i Telekomunikacji S.A. Towarzytswo Inwestycyjne Elektrownia Wschód S.A. MW Lublin Sp.z.o.o. LLS Społem Lublin Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 0,997 MW Budowa bloku energetycznego zasilanego paliwami alternatywnymi w Lublinie Instalacja solarnego podgrzewania c.w.u. Wymiana sodowych opraw oświtleniowych na LED Instalacja ogniw fotowoltaicznych do zasilania oświtlenia terenu termomodernizacja budynku administracyjnego TIEW S.A. Realizacja działania uzalezniona jest od uzyskania wsparcia. Ewentualny planowany termin realizacji przewidziany jest na grudzień 2015 roku. Rozpoczęcie realizacji uzależnione jest od uzyskania wsparcia. Czas potrzebny na realizacje wynosi ok.. 50 miesięcy ,82 ok mln Termomodernizacja Wymiana oświetlenia na energooszczędne LED Ograniczenie strat ciepła montaż kurtyn powietrznych Redukcja zużycia sprężonego powietrza Wykonanie przyłącza gazowego do nowej kotłowni grzewczej (likwidacja kotłowni węglowej). Wymiana wewnętrznych instalacji c.o., kompleksowa termomodernizacja budynku. Budynek usługowohandlowy Społem LLS ul RPO WL PI 4A lub Program Bocian POIiŚ OPI PI 4.I lub POIiŚ OPI PI 4.VI Strona 12

13 Załącznik nr 1. Sierpińskiego 2 w Lublinie Strona 13

RAPORT FINANSOWANIE INWESTYCJI W OBSZARZE SZPITALNICTWA I ENERGETYKI W OKRESIE BUDŻETOWANIA 2014-2020 CZĘŚĆ II. str. 1

RAPORT FINANSOWANIE INWESTYCJI W OBSZARZE SZPITALNICTWA I ENERGETYKI W OKRESIE BUDŻETOWANIA 2014-2020 CZĘŚĆ II. str. 1 RAPORT FINANSOWANIE INWESTYCJI W OBSZARZE SZPITALNICTWA I ENERGETYKI W OKRESIE BUDŻETOWANIA 2014-2020 CZĘŚĆ II PRZYGOTOWAŁ: DAMIAN RACINOWSKI ŁUKASZ SMETANIUK Toruń, Maj 2015 str. 1 Spis treści REGIONALNE

Bardziej szczegółowo

RAPORT FINANSOWANIE INWESTYCJI W OBSZARZE SZPITALNICTWA I ENERGETYKI W OKRESIE BUDŻETOWANIA 2014-2020 WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE. str.

RAPORT FINANSOWANIE INWESTYCJI W OBSZARZE SZPITALNICTWA I ENERGETYKI W OKRESIE BUDŻETOWANIA 2014-2020 WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE. str. RAPORT FINANSOWANIE INWESTYCJI W OBSZARZE SZPITALNICTWA I ENERGETYKI W OKRESIE BUDŻETOWANIA 2014-2020 WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE PRZYGOTOWAŁ: DAMIAN RACINOWSKI ŁUKASZ SMETANIUK Toruń, Maj 2015 str. 1 Spis

Bardziej szczegółowo

RAPORT FINANSOWANIE INWESTYCJI W OBSZARZE SZPITALNICTWA I ENERGETYKI W OKRESIE BUDŻETOWANIA 2014-2020 WOJEWÓDZTWO PODLASKIE

RAPORT FINANSOWANIE INWESTYCJI W OBSZARZE SZPITALNICTWA I ENERGETYKI W OKRESIE BUDŻETOWANIA 2014-2020 WOJEWÓDZTWO PODLASKIE RAPORT FINANSOWANIE INWESTYCJI W OBSZARZE SZPITALNICTWA I ENERGETYKI W OKRESIE BUDŻETOWANIA 2014-2020 WOJEWÓDZTWO PODLASKIE PRZYGOTOWAŁ: DAMIAN RACINOWSKI ŁUKASZ SMETANIUK Toruń, Maj 2015 str. 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Priorytet 4.i Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych

Priorytet 4.i Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych Załącznik 3 W poniższych tabelach przedstawiono możliwości finansowania działań wg stanu na rok 2015 w zakresie związanym z gospodarką niskoemisyjną. Należy jednak weryfikować potencjalne źródła finansowania

Bardziej szczegółowo

RAPORT FINANSOWANIE INWESTYCJI W OBSZARZE SZPITALNICTWA I ENERGETYKI W OKRESIE BUDŻETOWANIA 2014-2020 WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

RAPORT FINANSOWANIE INWESTYCJI W OBSZARZE SZPITALNICTWA I ENERGETYKI W OKRESIE BUDŻETOWANIA 2014-2020 WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE RAPORT FINANSOWANIE INWESTYCJI W OBSZARZE SZPITALNICTWA I ENERGETYKI W OKRESIE BUDŻETOWANIA 2014-2020 WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE PRZYGOTOWAŁ: DAMIAN RACINOWSKI ŁUKASZ SMETANIUK Toruń, Maj 2015 str. 1 Spis

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 Źródła finansowania działań wybrane propozycje

Załącznik nr 6 Źródła finansowania działań wybrane propozycje Załącznik nr 6 Źródła finansowania działań wybrane propozycje Spis treści 1 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie... 2 1.1. Ochrona atmosfery... 2 1.1.1 Poprawa efektywności

Bardziej szczegółowo

Broszura informacyjna dotycząca możliwości pozyskiwania środków finansowych w okresie programowania 2014-2020 na realizację inwestycji w zakresie

Broszura informacyjna dotycząca możliwości pozyskiwania środków finansowych w okresie programowania 2014-2020 na realizację inwestycji w zakresie Broszura informacyjna dotycząca możliwości pozyskiwania środków finansowych w okresie programowania 2014-2020 na realizację inwestycji w zakresie gospodarki niskoemisyjnej Jednym z głównych wyzwań dla

Bardziej szczegółowo

Finansowanie przedsięwzięć wykorzystania odnawialnych źródeł energii ze środków krajowych i strukturalnych

Finansowanie przedsięwzięć wykorzystania odnawialnych źródeł energii ze środków krajowych i strukturalnych Finansowanie przedsięwzięć wykorzystania odnawialnych źródeł energii ze środków krajowych i strukturalnych Dofinansowano ze środków dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Aplikowanie

Bardziej szczegółowo

Opracowanie sporządzone przez Pomorską Grupę Konsultingową S.A. z siedzibą w Bydgoszczy

Opracowanie sporządzone przez Pomorską Grupę Konsultingową S.A. z siedzibą w Bydgoszczy Krajowe Programy Priorytetowe finansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Regionalnych Programów Operacyjnych, WFOŚiGW oraz banków Opracowanie sporządzone przez Pomorską

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia NFOŚiGW w zakresie odnawialnych źródeł energii i poprawy efektywności energetycznej

Instrumenty wsparcia NFOŚiGW w zakresie odnawialnych źródeł energii i poprawy efektywności energetycznej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Instrumenty wsparcia NFOŚiGW w zakresie odnawialnych źródeł energii i poprawy efektywności energetycznej dr inż. Jan Wiater Ekspert w Narodowym Funduszu

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przewodnik po programach priorytetowych NFOŚiGW 2014 rok

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przewodnik po programach priorytetowych NFOŚiGW 2014 rok Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Przewodnik po programach priorytetowych NFOŚiGW 2014 rok Warszawa 2013 Skutecznie i efektywnie wspieramy działania na rzecz środowiska. NFOŚiGW lider

Bardziej szczegółowo

TEMAT: ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWIĄZAŃ EKOLOGICZNYCH ORAZ WŁAŚCIWE GOSPODAROWANIE ODPADAMI

TEMAT: ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWIĄZAŃ EKOLOGICZNYCH ORAZ WŁAŚCIWE GOSPODAROWANIE ODPADAMI KONFERENCJA EKOLOGIA W MOIM GOSPODARSTWIE 24.02.2012, NOWOGRÓD TEMAT: ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWIĄZAŃ EKOLOGICZNYCH ORAZ WŁAŚCIWE GOSPODAROWANIE ODPADAMI ZAGADNIENIA: 1. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

ABC. finansowania zielonych inwestycji niskoemisyjnych. Zadanie współfinansowane z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego

ABC. finansowania zielonych inwestycji niskoemisyjnych. Zadanie współfinansowane z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego ABC finansowania zielonych inwestycji niskoemisyjnych Zadanie współfinansowane z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego PRZEDMOWA Gospodarka niskoemisyjna fanaberia czy konieczność? Szanowni Państwo

Bardziej szczegółowo

Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii

Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii Opracowanie sporządził: Łukasz Trześniewski lukasz@biznesinpro.pl www.biznesinpro.pl

Bardziej szczegółowo

RAPORT FINANSOWANIE INWESTYCJI W OBSZARZE SZPITALNICTWA I ENERGETYKI W OKRESIE BUDŻETOWANIA 2014-2020 WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO - POMORSKIE

RAPORT FINANSOWANIE INWESTYCJI W OBSZARZE SZPITALNICTWA I ENERGETYKI W OKRESIE BUDŻETOWANIA 2014-2020 WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO - POMORSKIE RAPORT FINANSOWANIE INWESTYCJI W OBSZARZE SZPITALNICTWA I ENERGETYKI W OKRESIE BUDŻETOWANIA 2014-2020 WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO - POMORSKIE PRZYGOTOWAŁ: DAMIAN RACINOWSKI ŁUKASZ SMETANIUK Toruń, Maj 2015 str.

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY OCHRONY POWIETRZA PROGRAMY POPRAWY JAKOŚCI POWIETRZA PROGRAMY OGRANICZANIA NISKIEJ EMISJI. Możliwości finansowania

PROGRAMY OCHRONY POWIETRZA PROGRAMY POPRAWY JAKOŚCI POWIETRZA PROGRAMY OGRANICZANIA NISKIEJ EMISJI. Możliwości finansowania PROGRAMY OCHRONY POWIETRZA PROGRAMY POPRAWY JAKOŚCI POWIETRZA PROGRAMY OGRANICZANIA NISKIEJ EMISJI Możliwości finansowania Opracował: Mgr inż. Jerzy Piszczek Mgr inż. Arkadiusz Osicki Mgr inż. Piotr Kukla

Bardziej szczegółowo

Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 4)

Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 4) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 4) Prosument linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji

Bardziej szczegółowo

Fundusze na odnawialne źródła energii poradnik

Fundusze na odnawialne źródła energii poradnik Fundusze na odnawialne źródła energii poradnik Spis streści: Wstęp...s. 2 I. Fundusze dostępne w kraju...s. 3 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej...s. 3 Wojewódzkie Fundusze Ochrony

Bardziej szczegółowo

Działania NFOŚiGW na rzecz wsparcia projektów z zakresu efektywności energetycznej

Działania NFOŚiGW na rzecz wsparcia projektów z zakresu efektywności energetycznej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Działania NFOŚiGW na rzecz wsparcia projektów z zakresu efektywności energetycznej Marcin Wiśniewski Kierownik Zespołu ds. Funduszy UE Spotkanie

Bardziej szczegółowo

Dostępne programy na dofinansowanie OZE

Dostępne programy na dofinansowanie OZE Dostępne programy na dofinansowanie OZE 1. Nabór wniosków do Działania 9.3 Programu Infrastruktura i Środowisko W terminie od 2 września 2013 r. do 31 października 2013 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

Fundusze Unijne dla energetyki Broszura informacyjna

Fundusze Unijne dla energetyki Broszura informacyjna Fundusze Unijne dla energetyki Broszura informacyjna Projekt realizowany w ramach konkursu dotacji na przeprowadzenie działań informacyjno promocyjnych, dotyczących Funduszy Europejskich, organizowanego

Bardziej szczegółowo

Kredyty bankowe w finansowaniu inwestycji solarnych i termomodernizacji w obiektach użyteczności publicznej

Kredyty bankowe w finansowaniu inwestycji solarnych i termomodernizacji w obiektach użyteczności publicznej Bank Ochrony Środowiska S.A. Katarzyna Balcerowicz Główny Ekolog Kredyty bankowe w finansowaniu inwestycji solarnych i termomodernizacji w obiektach użyteczności publicznej Regionalne Forum Energetyki

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: Ochrona i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi Ochrona atmosfery

SPIS TREŚCI: Ochrona i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi Ochrona atmosfery SPIS TREŚCI: Wstęp... 3 Ochrona i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach... 6 1.2. Budowa, przebudowa i odbudowa obiektów hydrotechnicznych... 8 Racjonalne

Bardziej szczegółowo

Prezentacja programów priorytetowych NFOŚiGW w obszarze efektywności energetycznej w administracji publicznej

Prezentacja programów priorytetowych NFOŚiGW w obszarze efektywności energetycznej w administracji publicznej Z a i n w e s t u j m y r a z e m w śr o d o w i s k o Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Możliwości finansowania projektów związanych z podnoszeniem efektywności energetycznej i środowiskowej

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO ŹRÓDŁACH FINANSOWANIA

PRZEWODNIK PO ŹRÓDŁACH FINANSOWANIA PRZEWODNIK PO ŹRÓDŁACH FINANSOWANIA Marzec 2010 11 Spis treści Spis treści... 2 INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO... 5 O PROGRAMIE:... 5 Priorytet IX: Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywnośd

Bardziej szczegółowo

Konferencja Polskiej Izby Ekologii z cyklu. Czyste niebo nad Polską. Katowice, 28 marca 2014 roku

Konferencja Polskiej Izby Ekologii z cyklu. Czyste niebo nad Polską. Katowice, 28 marca 2014 roku Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 25 NFOŚiGW na rzecz gospodarki niskoemisyjnej i rozproszonych odnawialnych źródeł energii Wojciech Stawiany Ekspert Samodzielne Stanowisko ds. Analiz

Bardziej szczegółowo

Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r.

Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r. Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r. Dokument określający strategię interwencji funduszy europejskich

Bardziej szczegółowo

Bankowe instrumenty dla inwestycji służących poprawie efektywności energetycznej

Bankowe instrumenty dla inwestycji służących poprawie efektywności energetycznej Anna Żyła Główny Ekolog Banku Bank Ochrony Środowiska S.A. Bankowe instrumenty dla inwestycji służących poprawie efektywności energetycznej Mechanizmy wsparcia dla inwestycji energooszczędnych, październik

Bardziej szczegółowo

Preferencyjne finansowanie działań energooszczędnych

Preferencyjne finansowanie działań energooszczędnych Preferencyjne finansowanie działań energooszczędnych European Institute of Environmental Energy Poland rozpoczął swoją działalność na terenie Polski w maju 1994 roku. Decyzja o utworzeniu EIEE w Polsce

Bardziej szczegółowo

Promocja odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej: produkcja, dystrybucja oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (OZE), np.

Promocja odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej: produkcja, dystrybucja oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (OZE), np. STRATEGIA Dotacje Promocja odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej: produkcja, dystrybucja oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (OZE), np. budowa, rozbudowa farm wiatrowych,

Bardziej szczegółowo