Theories of Discourse and Discourses of Theory. Krzysztof Podemski, Dotychczasowe badania nad polskim dyskursem publicznym

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Theories of Discourse and Discourses of Theory. Krzysztof Podemski, Dotychczasowe badania nad polskim dyskursem publicznym"

Transkrypt

1 Kultura i Społeczeństwa, tom 57, nr 2, 2013: W STRONĘ POLITYKI vol. 57, no 2, 2013: TOWARD POLITICS Marek Czyżewski, Teorie dyskursu i dyskursy teorii Theories of Discourse and Discourses of Theory Krzysztof Podemski, Dotychczasowe badania nad polskim dyskursem publicznym The Research to Date on Public Discourse in Poland Joanna Kusiak, Wojciech Kacperski, Kioski z wódką i demokracją. Historia polityczna warszawskich kawiarni obywatelskich jako miejsc kształtowania się nowych ruchów miejskich i reprodukcji podziałów Kiosks with Vodka and Democracy: the Political History of Warsaw s 'Civic Cafés' as Places Shaping New Urban Movements and Reproducing Old Social Divisions Elżbieta Wesołowska, Potencjały i bariery urzeczywistnienia deliberacji w polskich warunkach kulturowych Potentials and Obstacles for Implementing Deliberative Debates on Polish Cultural Values Magdalena Tendera, Protest jako mechanizm równoważnia nierówności społecznych Protest as a Balancing Mechanism of Social Imbalance Bartosz Celmer, Dewiacja i anomia w ujęciu systemowym Deviation and Anomy Viewed through Systems Theory Agata Dembek, Rekonstrukcja sposobów uprawomocnienia zarządzania relacjami i emocjami w organizacji biznesowej Reconstruction of Methods of Legitimating Management through Relationships and Emotions in Business Organizations * Dariusz Brzeziński, Teoria socjologiczna jako narzędzie zmiany? Analiza performatywnego wymiaru myśli społecznej Zygmunta Baumana A Sociological Theory or a Tool of Change? An Analysis of the Performative Aspect in the Social Thought of Zygmunt Bauman Tomasz Wawak, Pomimo wszystko, rodzinna Europa? Polska wobec Zachodu w eseistyce Miłosza A Family Europe in Spite of Everything? Poland and the West in Miłosz's Essays

2 OMÓWIENIA, POLEMIKI, RECENZJE B o o k s R e v i e w a n d D i s c u s s i o n s Andrzej Radziewicz-Winnicki, Teresa Wilk, Procesy żywiołowe a działania socjopedagogiczne na rzecz rewitalizacji społecznej na rynkach pracy w okresie transformacji (rec.: Zdzisław Wołk, Global and Local Changes on the Modern Market. Essays in Labour and Social Pedagogy, Zielona Gora 2011) Marta Danecka, Transformacja po śląsku (rec.: Urszula Swadźba, Wartości pracy, rodziny i religii ciągłość i zmiana. Socjologiczne studium społeczności śląskich, Katowice 2012; Urszula Swadźba [red.], 20 lat transformacji w aspekcie regionalnym. Śląsk. Refleksje socjologów, Katowice 2011) Marcin Kula, Mało dostrzegani nietypowi (rec.: Ewa Nowicka [red.], The Politics of Culture: Perspectives of Stateless Nationalities / Ethnic Groups, Warszawa 2012) Anna Józefowicz, Emilia Żyłkiewicz, Nowe inspiracje w dziedzinie edukacji międzykulturowej dzieci i młodzieży (rec.: Przemysław Paweł Grzybowski, Spotkania z Innymi. Czytanki do edukacji międzykulturowej, Kraków 2011) Stella Strzemecka, O poprawie jakości życia (rec. Hieronim E. Kubiak [red.], Polska bieda w świetle Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem Wykluczeniem Społecznym, Kraków 2012) Marek Czyżewski S t r e s z c z e n i a Artykuł dotyczy źródeł i przejawów popularności analizy dyskursu we współczesnych naukach społecznych. W tym kontekście autor formułuje postulat świadomości dyskursowej i wskazuje na odmienne koncepcje dyskursu proponowane przez analizę konwersacyjną, krytyczną analizę dyskursu, dyskursywną psychologię oraz teorię dyskursu Laclau i Mouffe. Omawiane są także dwa stanowiska paradygmatyczne: Habermasa i Foucaulta. This article concerns the sources and manifestations of discourse analysis's popularity in contemporary social sciences. In this context, the author postulates an awareness of discourse and indicates the different concepts of discourse proposed by conversation analysis, critical discourse analysis, discursive psychology, and 'discourse theory' (Laclau and Mouffe). Habermas's and Foucault's paradigmatic approaches are also considered. discourse / dyskurs; awareness of discourse / świadomość dyskursowa; theories of discourse / teorie dyskursu; discourse analysis / analiza dyskursu; Jürgen Habermas, Michel Foucault

3 Krzysztof Podemski Artykuł jest próbą rekonstrukcji najważniejszych wątków badawczych polskiego dyskursu publicznego od 1918 roku do chwili obecnej. Pokazuje dominację dyskursu o problemach krajowych (dyskurs "wewnętrzny") nad dyskursem o problemach europejskich, zagranicznych czy globalnych ("zewnętrznym"). Na podstawie analizy najważniejszych badań od końca lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku począwszy autor omawia specyfikę dyskursu publicznego w Polsce w każdym z trzech okresów historycznych (II RP, PRL, III RP). Badania nad językiem polityki czy komunikacją społeczną (określenie "dyskurs" pojawia się dopiero po 1989 roku) podejmowali przede wszystkim badacze literatury, filolodzy i socjologowie, ale także historycy, politolodzy, medioznawcy, kulturoznawcy. Najbardziej popularne formy analiz empirycznych dyskursu publicznego w Polsce to: analiza treści, analiza retoryczna i semiotyczna. W ostatnich latach coraz częściej pojawiają się także prace odwołujące się do analizy narracyjnej, analizy konwersacyjnej, analizy ramowej i językoznawstwa kognitywnego. This article is an attempt to reconstruct the most important research topics regarding public discourse in Poland from 1918 to the present. It shows the domination of discourse about domestic problems (the 'internal' discourse) over the discourse about European, foreign, or world problems (the 'external' discourse). On the basis of an analysis of the most important research, beginning at the end of the 1960s, the author discusses the specificities of the public discourse in Poland in each of three historical periods (the Second Republic, the People's Republic of Poland, and the Third Republic). Research into the language of politics or social communication (the description 'discourse' appears only after 1989) has been undertaken primarily by literary critics, philologists, and sociologists, but also by historians, political scientists, media experts, and persons engaged in culture studies. The most popular forms of empirical analyses of the public discourse in Poland are analyses of content, rhetoric, or semiotics. In recent years, works have increasingly often appeared referring to narrative, conversational, framework, or cognitive linguistic analyses. public discourse / dyskurs publiczny; social communication / komunikacja społeczna; language of politics / język polityki; discourse analysis / analiza dyskursu; Second Republic of Poland / II Rzeczpospolita; People's Republic of Poland / PRL; Third Republic of Poland / III Rzeczpospolita Joanna kusiak, Wojciech Kacperski Warszawskie kawiarnie od początku różniły się od swoich paryskich czy londyńskich pierwowzorów. Z jednej strony ich bywalcy mieli znacznie silniejsze, typowe dla wschodnioeuropejskiej formacji inteligenckiej poczucie misji społecznej, z drugiej zaś dużo mniejszą gotowość do przekraczania podziałów społecznych w codziennych kontaktach w przestrzeni miejskiej. przedmiotem niniejszego artykułu jest analiza społeczno-politycznej historii warszawskich kawiarni, ze szczególnym uwzględnieniem zarówno ich roli demokratyzującej, jak i ich roli w wytwarzaniu i reprodukcji podziałów społecznych. Powinno to rzucić nowe światło na fenomen tzw. kawiarni obywatelskich, które zaczęły powstawać w drugiej dekadzie transformacji postsocjalistycznej i które w Warszawie stały się miejscem narodzin nowego typu miejskiego aktywizmu.

4 From the very beginning Warsaw s cafés have differed from cafés in Paris or London. On the one hand, their regulars have had a significantly stronger sense of social mission, as is typical for Eastern European intelligentsia, on the other, these regulars have exhibited much less readiness to cross social divides in daily contacts in the urban space. The subject of the present article is a socio-political analysis of the history of Warsaw cafés, with particular attention to their democratizing role, as well as their role in creating and reproducing social divisions. This should cast new light on the phenomenon of 'civic cafés', which began to appear in the second decade of post-communist transformation and which in Warsaw became birthplaces of a new type of urban activism. city / miasto; café / kawiarnia; urban social movements / miejskie ruchy społeczne; public sphere / sfera publiczna; social divisions / podziały społeczne; urbanization / urbanizacja Elżbieta Wesołowska W artykule rozważany jest problem, czy debata deliberatywna mogłaby stać się w Polsce procedurą poszukiwania porozumienia pomiędzy przedstawicielami zbiorowości o odmiennych orientacjach społecznych i światopoglądach. Pytanie to jest rozważane w świetle polskich wartości kulturowych. Możliwości realizacji normatywnych wytycznych modelu debaty deliberatywnej według Gutmann i Thompsona konfrontowane są z danymi empirycznymi, uzyskanymi w między kulturowym projekcie GLOBE, w międzynarodowych badaniach Shaloma Schwartza, z analizami indygeniczynymi kultury polskiej oraz z badaniami socjologicznymi na temat rozpowszechnienia wybranych przekonań we współczesnym społeczeństwie polskim. Z przeglądu tych badań wynika, że barierami rozpowszechniania deliberacji mogą być utrzymująca się hierarchizacja instytucji społecznych, wysokie wskaźniki autorytaryzmu oraz niskie wskaźniki zaufania społecznego. Natomiast potencjały można dostrzec w akceptowanym i praktykowanym kulturowym założeniu równości płci oraz w kulturowej orientacji humanistycznej (rozumianej jako przeciwwaga materializmu). W konkluzji przewiduje się, że zainicjowanie deliberatywnego namysłu nad kontrowersją jest zadaniem trudnym, wymaga wsparcia instytucjonalnego, wzmocnień zewnętrznych oraz umiejętnej facylitacji podczas trwania dyskusji. Wydaje się, że jest to wysiłek wart podjęcia, gdyż w świetle ustaleń psychologii społecznej możliwe są mechanizmy, które mogą prowadzić do popularyzacji nowych idei w szerszych kręgach społecznych. The article discusses the question of whether in Poland a deliberative debate could become a procedure for seeking agreement between groups of people with substantially different social orientations and worldviews. The problem is analyzed in the light of Polish cultural values. The normative assumptions of the deliberative debate model (as presented by Gutmann and Thompson) are confronted with the empirical data from the cross-cultural project GLOBE, the international research of Shalom Schwartz, an analysis of the Polish cultural background, and some sociological research on the convictions and values of contemporary Polish society.

5 The review of this research indicates that there could still be cultural obstacles, in the form of the existing hierarchic social organization, high indicators of authoritarianism, and low indexes of social trust, to implementing the deliberative ideal. But on the other hand, some potential is present as well, including widely accepted cultural assumptions of gender equality and a humanistic orientation (as opposed to materialism). The conclusion of the article states that initiating the deliberative approach to a controversy is a difficult task. It requires institutional support, external reinforcement, and skilful facilitation during the discussion. Such efforts seem to be worth undertaking as research into social psychology appears to indicate that there may be mechanisms for popularizing new ideas in broader social spheres. deliberative debate / debata deliberatywna; democracy / demokracja; cultural dimensions / wymiary kultury; authoritarianism / autorytaryzm; social trust / zaufanie społeczne; gender equality / równość płciowa Magdalena Tendera Artykuł zawiera opis tego, w jaki sposób protesty społeczne oraz pokrewne im zjawiska pełnią funkcję historycznie zmieniających się mechanizmów równoważenia dysproporcji w dostępie do władzy (kapitał materialny i symboliczny). W tym celu została zaproponowana typologia protestów, w której wyróżniono cztery typy: protesty ekstensywne, repulsywne, sojusznicze (koalicyjne) oraz protesty grup transferowanego statusu. W toku wywodu znajdujemy wiele przykładów tego, jak proces zmian historycznych ostatnich dwóch, trzech stuleci spowodował zmiany w repertuarze oddolnie generowanych działań społecznych mających zapobiegać utracie dostępu do władzy. This essay describes the way in which social protests and similar phenomena historically work to change the mechanisms for balancing disproportions in access to power (material and symbolic capital). For this purpose, a typology of protests has been proposed in which four types are distinguished: extensive, repulsive, or alliance (coalition) protests, or protests of groups losing status. The article presents many examples of how the process of historical change in the last two or three hundred years has transformed the repertoire of grassroots social activities intended to prevent the loss of access to power. social discourses / dyskursy społeczne; balance / równowaga; social values / wartości społeczne; balancing mechanism / mechanizm równoważenia; typology of protest actions / typologia protestów Bartosz Celmer Artykuł zawiera omówienie tematyki dewiacji oraz anomii we współczesnym świecie z punktu widzenia teorii systemowej, której tezy o dyferencjacji systemu, funkcjonalnych przekształceniach, temporalności i odpływie latencji dają ciekawe możliwości opisu tych problemów. Zarysowany został ogólny choć ze szczególnym zwróceniem uwagi na dewiacje słabe i zjawiska z pogranicza obraz tego, jak we współczesnym świecie dewiacja jest rozumiana, czym jest w ogólne dewiacja i czym jest z perspektywy danego systemu, jak się wyłaniania, czym może się charakteryzować. W duchu koncepcji systemowej

6 został zaprezentowany pogląd, że obecnie coraz częstsze różnego typu dewiacje i pokrewne zjawiska z obszaru doświadczenia ludzkiego pogłębiają coraz większy nieporządek, zarówno społeczny, jak i psychiczny, co nie jest przeszkodą dla funkcjonowania systemu społecznego, ale stanowi problem dla jednostek. Wszystko to ostatecznie powoduje przemiany kulturowe, których część możemy obserwować na co dzień. This article deals with the subject of deviation and anomy in the modern world from the viewpoint of systems theory, whose theses about system differentiation, functional transformations, temporality, and downstream latency offer interesting possibilities for describing these problems. How deviation is understood in the contemporary world, what it is from the perspective of a given system, how it appears and how it can be characterized is described in general terms, although with particular attention to 'weak' deviation and borderline phenomena. In the spirit of the systems conception, the view is presented that increasingly often various types of deviation and related phenomena in the sphere of human experience are being aggravated by an increasingly large social and psychological disorder, which is not an obstacle to the functioning of the social system but becomes a problem for the individual. In the end, it all produces cultural transformation, as we can see in part on a daily basis. anomy / anomia; deviance / dewiacja; conformism / konformizm; nonkonformizm nonconformism, social system / system społeczny; systems theory / teoria systemowa; modernity /nowoczesność Agata Dembek Artykuł przedstawia sposoby uprawomocnienia popularnych modeli i metod wykorzystywanych w zarządzaniu organizacją biznesową w późnym kapitalizmie. Na podstawie analizy treści jednego rocznika czasopisma Personel i Zarządzanie, adresowanego do specjalistów w dziedzinie HR, autorka rekonstruuje techniki budowania wizerunku firmy jako miejsca samorealizacji jednostki oraz wymagania stawiane w związku z tym menedżerom. Wyniki analiz prowadzą do wniosku, że u podstaw nowoczesnych teorii zarządzania leży określona koncepcja natury ludzkiej, legitymizowana z jednej strony przez pozytywistyczne odwołanie do autorytetu nauki, z drugiej strony przez retoryczną naturalizację kulturowo uwarunkowanego systemu wartości nowych klas średnich. Artykuł wpisuje się w nurt krytycznych analiz socjologicznych, problematyzujących wykorzystanie siatki pojęć ekonomicznych do opisu zachowań i postaw jednostek w innych niż ekonomia sferach życia społecznego. This article presents ways of justifying popular models and methods used in managing business organizations in the late capitalist era. On the basis of an analysis of the content of an annual magazine Personel i Zarządzanie [Personnel and Management] addressed to specialists in the HR field, the author reconstructs the technique for creating a firm's image as a place for individual self-realization, and the ensuing requirements from managers. The analysis leads to the conclusion that contemporary management theory is based on a specific conception of human nature, legitimized on the one hand by a positivist reference to the authority of science, and on the other, by a rhetorical naturalization of the culturally conditioned value system of the new middle class. This article is in the spirit of critical

7 sociological analyses of issues surrounding the use of a basket of economic concepts to describe the behaviour and attitudes of individuals in non-economic spheres of social life. manager / menadżer; emotional work / praca emocjonalna; soft competences / miękkie kompetencje; ethos of the new middle class / etos nowej klasy średniej; psychological appraisal / ekspertyza psychologiczna Dariusz Brzezinski Jednym z fundamentów twórczości Zygmunta Baumana jest negacja założenia, iż socjolog powinien unikać sądów wartościujących. Jak przekonuje autor Płynnej nowoczesności: Nie ma wyboru między <<zaangażowanym>> a <<niezaangażowanym>> sposobem uprawiania socjologii. Niezaangażowana socjologia po prostu nie istnieje. Jego zdaniem, przekonanie o potrzebie braku wpływu nauk społecznych na opisywaną przez nie rzeczywistość można rozpatrywać w kategoriach braku poczucia odpowiedzialności za kondycję współczesnego świata. Wierny temu poglądowi, przez cały już sześćdziesięcioletni okres pracy naukowej Bauman dąży z jednej strony do analizy rzeczywistości społecznej, a z drugiej do jej zmiany. Jednym z celów podjętych rozważań jest unaocznienie, w jaki sposób idea zaangażowanego charakteru socjologii ewoluowała na kolejnych etapach jego twórczości - jakie zadania Bauman jej wyznaczał i jak chciał je realizować. Kolejnym celem tekstu jest zwrócenie uwagi na środki językowe, jakimi się posługiwał, by nadać dyskursowi socjologicznemu performatywny wymiar. Analizie poddany zostaje fakt stosowania przez socjologa mowy egzoterycznej, a także takich figur retorycznych, jak: fragmentacja, metaforyzacja, przeciwstawienia i hiperbolizacja. Podjęta zostaje także refleksja nad zasadnością przekonania Baumana, iż socjologia powinna mieć performatywny wymiar. Jego stanowisko w tym względzie zostało zinterpretowane jako przejaw myśli utopijnej o ikonoklastycznym charakterze. One of the constitutive features of Zygmunt Bauman s social thought is a criticism of valuefree sociology. In Liquid Modernity he wrote that 'There is no choice between an "engaged" and "neutral" way of doing sociology. A non-committal sociology is an impossibility.' In his opinion, the view that a sociologist should not exert any influence on social reality testifies to a lack of responsibility for the condition of the contemporary world. In his sixty-year-long academic career he has been both analysing social reality and attempting to change it. One of the aims of this article is to present the evolution of Bauman s engaged sociology over the course of his academic career as well as to demonstrate the tasks he has set for sociology and the ways in which he has tried to achieve them. The paper also presents the rhetorical devices used by Bauman to give his discourse performative characteristics. The paper discusses both the exoteric language of his publications and the rhetorical figures he applies, such as: fragmentation, metaphorisation, oppositions, and hyperbolisation. The last part of the article contains reflections on Bauman s view that sociology should have a performative dimension, which has been interpreted as a form of 'iconoclastic utopianism'. Zygmunt Bauman; engaged sociology / socjologia zaangażowana; performativity / performatywność; rhetorical devices / figury retoryczne; utopia / utopia

8 Tomasz Wawak Artykuł zawiera opis tego, jak relacje między Polską a Zachodem są ujmowane w myśli Czesława Miłosza oraz próbę odpowiedzi na pytanie o adekwatność tego ujęcia do obecnej sytuacji społecznej oraz mentalności Polaków. Miłosz zauważał, że kulturę Polaków cechuje łagodność. Podkreślał różnicę w dwudziestowiecznych polityczno-społecznych doświadczeniach Polaków oraz mieszkańców Zachodu. Dlatego dystansował się wobec nihilizmu powojennej Francji czy materializmu Stanów Zjednoczonych lat sześćdziesiątych. Na początku XXI wieku widać przenikanie wzorów kultury zachodniej do Polski. Jednakże mimo zmiany ustroju politycznego obserwować można te same cechy, jakie Polacy mieli w połowie XX wieku. Polak wciąż szuka modelu dla swojej kultury, nie mogąc odnaleźć swojej tożsamości w nowych warunkach polityczno-społecznych. This article is a description of the relation between Polish culture and the West in Czeslaw Milosz s thought, and an attempt to answer the question of its relevance to the current social situation and the mentality of Poles. Milosz noted that Polish culture is characterized by gentleness. He pointed out the difference between the twentieth-century social and political experiences of Poles and of citizens of the West, and for this reason distanced himself from nihilism in post-war France and materialism in the United States in the sixties. At the beginning of the twenty-first century, the penetration of Western cultural patterns is visible in Poland. However, despite the change of the political system, the same traits that characterized Poles in the mid-twentieth century are also observable. Poles, being unable to find their identity in the new social and political conditions, are still looking for a model for their culture. Czesław Miłosz; Polish political culture / kultura polityczna Polaków; Poland and the West / Polska a Zachód

tom 56, nr 1, 2012:ODMIANY NIERÓWNOŚCI vol. 55, no.1, 2012: INEQUALITIES TREŚĆ CONTENTS

tom 56, nr 1, 2012:ODMIANY NIERÓWNOŚCI vol. 55, no.1, 2012: INEQUALITIES TREŚĆ CONTENTS tom 56, nr 1, 2012:ODMIANY NIERÓWNOŚCI vol. 55, no.1, 2012: INEQUALITIES TREŚĆ CONTENTS INTENCJE I SKUTKI REFORMY SZKOLNICTWA WYŻSZEGO DYSKUSJA REDAKCYJNA MOTIVATIONS AND RESULTS OF TERTIARY EDUCATION

Bardziej szczegółowo

EMPIRICAL ASPECTS OF THE PSYCHOLOGY OF MANAGEMENT EMPIRYCZNE OBLICZA PSYCHOLOGII ZARZĄDZANIA

EMPIRICAL ASPECTS OF THE PSYCHOLOGY OF MANAGEMENT EMPIRYCZNE OBLICZA PSYCHOLOGII ZARZĄDZANIA EMPIRICAL ASPECTS OF THE PSYCHOLOGY OF MANAGEMENT EMPIRYCZNE OBLICZA PSYCHOLOGII ZARZĄDZANIA WYŻSZA SZKOŁA ADMINISTRACJI I BIZNESU IM. E. KWIATKOWSKIEGO W GDYNI EMPIRICAL ASPECTS OF THE PSYCHOLOGY OF MANAGEMENT

Bardziej szczegółowo

Barbara Pasamonik, Prawa kobiet i europejski kryzys multikulturalizmu. Women's Rights and the Crisis of European Multiculturalism

Barbara Pasamonik, Prawa kobiet i europejski kryzys multikulturalizmu. Women's Rights and the Crisis of European Multiculturalism Kultura i Społeczeństwo, tom 57, nr 3, 2013: NIE U SIEBIE vol. 57, no 3, 2013: NOT IN MY HOME Barbara Pasamonik, Prawa kobiet i europejski kryzys multikulturalizmu Women's Rights and the Crisis of European

Bardziej szczegółowo

OF THEORETICAL AND APPLIED SCIENCES

OF THEORETICAL AND APPLIED SCIENCES WORLD JOURNAL OF THEORETICAL AND APPLIED SCIENCES NR 1/2014 MORALNOŚĆ FORMY OBECNOŚCI ISBN 978-83-61401-01-8 1 Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości WORLD JOURNAL OF THEORETICAL AND APPLIED SCIENCES

Bardziej szczegółowo

Roczniki Naukowe. Seria A Nauki Społeczne nr 1-2/ 2010

Roczniki Naukowe. Seria A Nauki Społeczne nr 1-2/ 2010 Roczniki Naukowe. Seria A Nauki Społeczne nr 1-2/ 2010 SŁOWO WSTĘPNE Nauki społeczne i nauki humanistyczne wyrażają swoje bogactwo w dziesiątkach dyscyplin naukowych i setkach a raczej tysiącach subdyscyplin

Bardziej szczegółowo

Wanda Dróżka Bożena Matyjas

Wanda Dróżka Bożena Matyjas Studia Pedagogiczne Pedagogical Studies Social, educational and artistic problems VOLUME 19 Contemporary problems of the teacher and educator Edited by Wanda Dróżka Bożena Matyjas Studia Pedagogiczne Problemy

Bardziej szczegółowo

CROWDFUNDING NOWYM SPOSOBEM FINANSOWANIA INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW

CROWDFUNDING NOWYM SPOSOBEM FINANSOWANIA INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW MODERN MANAGEMENT REVIEW 2014 MMR, vol. XIX, 21 (2/2014) April-June STRESZCZENIA Maciej CHRZANOWSKI 1 Sylwia DZIEDZIC 2 CROWDFUNDING NOWYM SPOSOBEM FINANSOWANIA INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW W czasach, w których

Bardziej szczegółowo

WŁODZIMIERZ PIĄTKOWSKI Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej LUIZA NOWAKOWSKA Uniwersytet Medyczny w Lublinie

WŁODZIMIERZ PIĄTKOWSKI Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej LUIZA NOWAKOWSKA Uniwersytet Medyczny w Lublinie WŁODZIMIERZ PIĄTKOWSKI Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej LUIZA NOWAKOWSKA Uniwersytet Medyczny w Lublinie SYSTEM MEDYCZNY W POLSCE WOBEC WYZWAŃ XXI W. PERSPEKTYWA KRYTYCZNEJ SOCJOLOGII ZDROWIA I CHOROBY

Bardziej szczegółowo

zeszyty naukowe 3 (60) 2010

zeszyty naukowe 3 (60) 2010 zeszyty naukowe 3 (60) 2010 warszawa 2010 1 rada redakcyjna prof. zw. dr hab. Zdzisław Bombera (przewodniczący) prof. zw. dr hab. Zbigniew Krawczyk (z-ca przewodniczącego) prof. zw. dr hab. Eugeniusz Mazurkiewicz

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM X, ZESZYT 1 Wybrane problemy zarządzania w gospodarce polskiej Redakcja naukowa: Halina Sobocka Szczapa Łódź 2009 Recenzent: Wanda Błaszczyk Redakcja naukowa: Halina

Bardziej szczegółowo

I X O R G A N I Z A T O R K O N F E R E N C J I. P o l s k i e T o w a r z y s t w o I n f o r m a c j i N a u k o w e j

I X O R G A N I Z A T O R K O N F E R E N C J I. P o l s k i e T o w a r z y s t w o I n f o r m a c j i N a u k o w e j I X K r a j o w e F o r u m I n f o r m a c j i N a u k o w e j i T e c h n i c z n e j W Y M I A N A I N F O R M A C J I I R O Z W Ó J P R O F E S J O N A L N Y C H U S Ł U G I N F O R M A C Y J N Y C

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA NAUKOWA. Młoda polska emigracja w UE jako przedmiot badań psychologicznych, socjologicznych i kulturowych EuroEmigranci.

KONFERENCJA NAUKOWA. Młoda polska emigracja w UE jako przedmiot badań psychologicznych, socjologicznych i kulturowych EuroEmigranci. KONFERENCJA NAUKOWA Młoda polska emigracja w UE jako przedmiot badań psychologicznych, socjologicznych i kulturowych EuroEmigranci.PL ABSTRAKTY WYSTĄPIEŃ Strona: 1 / 40 SPIS TREŚCI: Katarzyna Andrejuk

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Nr 5(43)/2014. Wyzwania biznesowe XXI wieku

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Nr 5(43)/2014. Wyzwania biznesowe XXI wieku 1 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Nr 5(43)/2014 Wyzwania biznesowe XXI wieku 2 The Wroclaw School of Banking Research Journal No. 5(43)/2014 Business Challenges of the 21 st Century

Bardziej szczegółowo

zeszyty naukowe 1 (70) 2014

zeszyty naukowe 1 (70) 2014 zeszyty naukowe 1 (70) 2014 warszawa 2014 rada redakcyjna prof. zw. dr hab. Zdzisław Bombera przewodniczący prof. dr hab. Małgorzata Gmurczyk-Wrońska wiceprzewodnicząca prof. dr hab. Anatolij Afonin prof.

Bardziej szczegółowo

Aktywizacja seniorów między powinnością a profesją kształcenie i działanie

Aktywizacja seniorów między powinnością a profesją kształcenie i działanie Aktywizacja seniorów między powinnością a profesją kształcenie i działanie ABSTRAKTY Prof. Rosa M. Baños, Prof. Soledad Quero, E. Etchemendy, D. Castilla, Prof. C. Botella The Butler System: an Active

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD NAUK STOSOWANYCH NR 3 ASPEKT KULTUROWY MIĘDZYNARODOWEGO BIZNESU ISSN 2353-8899 ISBN 978-83-61401-05-6

PRZEGLĄD NAUK STOSOWANYCH NR 3 ASPEKT KULTUROWY MIĘDZYNARODOWEGO BIZNESU ISSN 2353-8899 ISBN 978-83-61401-05-6 PRZEGLĄD NAUK STOSOWANYCH NR 3 ASPEKT KULTUROWY MIĘDZYNARODOWEGO BIZNESU ISSN 2353-8899 ISBN 978-83-61401-05-6 1 Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości Przegląd Nauk Stosowanych Nr 3 ASPEKT KULTUROWY

Bardziej szczegółowo

KRZYSZTOF ABRISZEWSKI BRYAN BELL MICHAŁ BIENIEK THOMAS BINDER RICHARD CHALFEN AN VAN DIENDEREN EWA DOMAŃSKA RAFAŁ DROZDOWSKI JOANNA ERBEL WENDY EWALD

KRZYSZTOF ABRISZEWSKI BRYAN BELL MICHAŁ BIENIEK THOMAS BINDER RICHARD CHALFEN AN VAN DIENDEREN EWA DOMAŃSKA RAFAŁ DROZDOWSKI JOANNA ERBEL WENDY EWALD KRZYSZTOF ABRISZEWSKI BRYAN BELL MICHAŁ BIENIEK THOMAS BINDER RICHARD CHALFEN AN VAN DIENDEREN EWA DOMAŃSKA RAFAŁ DROZDOWSKI JOANNA ERBEL WENDY EWALD PIOTR FILIPKOWSKI MACIEJ FRĄCKOWIAK PIOTR JANOWSKI

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE DLA PRACY? - PERSPEKTYWA REGIONALNA AGNIESZKA JERAN, MARZENA SOBCZAK-MICHAŁOWSKA

KSZTAŁCENIE DLA PRACY? - PERSPEKTYWA REGIONALNA AGNIESZKA JERAN, MARZENA SOBCZAK-MICHAŁOWSKA KSZTAŁCENIE DLA PRACY? - PERSPEKTYWA REGIONALNA AGNIESZKA JERAN, MARZENA SOBCZAK-MICHAŁOWSKA BYDGOSZCZ, 2012 RECENZENCI Prof. dr hab. Krzysztof Piątek Prof. zw. dr hab. Franciszek Gronowski REDAKCJA dr

Bardziej szczegółowo

Zmiana i współdziałanie

Zmiana i współdziałanie obszary areas konteksty contexts praktyki practices dylematy dilemmas Zmiana i współdziałanie Collaboratorium. On Participatory Social Change redakcja / edited by: Maciej Frackowiak Lechosław Olszewski

Bardziej szczegółowo

zeszyty naukowe 1 (67) 2013

zeszyty naukowe 1 (67) 2013 zeszyty naukowe 1 (67) 2013 warszawa 2013 rada redakcyjna prof. zw. dr hab. Zdzisław Bombera przewodniczący prof. dr hab. Małgorzata Gmurczyk-Wrońska wiceprzewodnicząca prof. dr hab. Anatolij Afonin prof.

Bardziej szczegółowo

MEDIA I SPOŁECZEŃSTWO

MEDIA I SPOŁECZEŃSTWO MEDIA I SPOŁECZEŃSTWO MEDIOZNAWSTWO. KOMUNIKOLOGIA. SEMIOLOGIA. SOCJOLOGIA MEDIÓW. MEDIA A PEDAGOGIKA AKADEMIA TECHNICZNO-HUMANISTYCZNA BIELSKO-BIAŁA 2013 MEDIA A N D S O C I E T Y MEDIA STUDIES. COMMUNICATION

Bardziej szczegółowo

STUDIA I MATERIAŁY STRESZCZENIA

STUDIA I MATERIAŁY STRESZCZENIA V O L U M E 15 N U M B E R 1 2 STUDIA I MATERIAŁY TOWARZYSTWA NAUKOWEGO NIERUCHOMOŚCI JOURNAL OF THE POLISH REAL ESTATE SCIENTIFIC SOCIETY OLSZTYN 2 0 0 7 STUDIA I MATERIAŁY TOWARZYSTWA NAUKOWEGO NIERUCHOMOŚCI

Bardziej szczegółowo

Komentatorki / Women Commentators. Katarzyna Kozyra 10 / 11. Anna Walewska. Introduction / Wprowadzenie 14 / 15

Komentatorki / Women Commentators. Katarzyna Kozyra 10 / 11. Anna Walewska. Introduction / Wprowadzenie 14 / 15 Komentatorki / Women Commentators Katalog / Catalogue Projekt graficzny i realizacja / Graphic design and realisation: Klaudia Polak-Szewczyk, Studio Blok Tłumaczenie / Translated by: Klementyna Dec Redakcja

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Zarządzanie zasobami ludzkimi PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XIV, ZESZYT 9 http://piz.san.edu.pl Zarządzanie zasobami ludzkimi Redakcja Łukasz Sułkowski Jarosław Sokołowski Łódź 2013 Całkowity koszt wydania Zeszytu 9 sfinansowany

Bardziej szczegółowo

MODERN MANAGEMENT REVIEW 2013 MMR, vol. XVIII, 20 (2/2013)

MODERN MANAGEMENT REVIEW 2013 MMR, vol. XVIII, 20 (2/2013) MODERN MANAGEMENT REVIEW 2013 MMR, vol. XVIII, 20 (2/2013) April - June STRESZCZENIA Jan ADAMCZYK 1 Joanna WIAŻEWICZ 2 KSZTAŁTOWANIE ŚWIADOMOŚCI EKOLOGICZNEJ MIESZKAŃCÓW GMIN PRZY WYKORZYSTANIU WYBRANYCH

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu

ZESZYTY NAUKOWE Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu ZESZYTY NAUKOWE Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Nr 12 (12) rok 2009 Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Recenzenci prof. dr hab. inż. Maria Wanda Kopertyńska dr hab. Halina Czubasiewicz

Bardziej szczegółowo

Problematyka 30. Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt.

Problematyka 30. Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. Problematyka 30. Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. Problematyka badawcza przemian strukturalnych przemysłu i usług w układach przestrzennych PEDAGOGICAL UNIVERSITY OF CRACOW INSTITUTE

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYWOJEWÓDZKIE NIERÓWNOŚCI PŁACOWE W BRANśACH USŁUGOWYCH

MIĘDZYWOJEWÓDZKIE NIERÓWNOŚCI PŁACOWE W BRANśACH USŁUGOWYCH Humanities and Social Sciences 2013 HSS, vol. XVIII, 20 (4/2013) October December STRESZCZENIA Magdalena CYREK 1 MIĘDZYWOJEWÓDZKIE NIERÓWNOŚCI PŁACOWE W BRANśACH USŁUGOWYCH W opracowaniu zaprezentowano

Bardziej szczegółowo

zeszyty naukowe 3 (69) 2013

zeszyty naukowe 3 (69) 2013 zeszyty naukowe 3 (69) 2013 warszawa 2013 rada redakcyjna prof. zw. dr hab. Zdzisław Bombera przewodniczący prof. dr hab. Małgorzata Gmurczyk-Wrońska wiceprzewodnicząca prof. dr hab. Anatolij Afonin prof.

Bardziej szczegółowo

LIST VOLUME 19 (1) Anna M. Zawadzka 7-16 WELL-BEING. with lowered. well-being in 17-27 COLLEAGUES. conducted in. W ramach ujęć należących

LIST VOLUME 19 (1) Anna M. Zawadzka 7-16 WELL-BEING. with lowered. well-being in 17-27 COLLEAGUES. conducted in. W ramach ujęć należących 1 LIST OF ARTICLES IN CZASOPISMO PSYCHOLOGICZNE PSYCHOLOGICAL JOURNAL (CPPJ) 2013 2013 VOLUME 19 (1) 7-16 Anna M. Zawadzka Aspiracje materialistyczne młodzieży w kontekście preferowanych wartości i dobrostanu

Bardziej szczegółowo