Theories of Discourse and Discourses of Theory. Krzysztof Podemski, Dotychczasowe badania nad polskim dyskursem publicznym

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Theories of Discourse and Discourses of Theory. Krzysztof Podemski, Dotychczasowe badania nad polskim dyskursem publicznym"

Transkrypt

1 Kultura i Społeczeństwa, tom 57, nr 2, 2013: W STRONĘ POLITYKI vol. 57, no 2, 2013: TOWARD POLITICS Marek Czyżewski, Teorie dyskursu i dyskursy teorii Theories of Discourse and Discourses of Theory Krzysztof Podemski, Dotychczasowe badania nad polskim dyskursem publicznym The Research to Date on Public Discourse in Poland Joanna Kusiak, Wojciech Kacperski, Kioski z wódką i demokracją. Historia polityczna warszawskich kawiarni obywatelskich jako miejsc kształtowania się nowych ruchów miejskich i reprodukcji podziałów Kiosks with Vodka and Democracy: the Political History of Warsaw s 'Civic Cafés' as Places Shaping New Urban Movements and Reproducing Old Social Divisions Elżbieta Wesołowska, Potencjały i bariery urzeczywistnienia deliberacji w polskich warunkach kulturowych Potentials and Obstacles for Implementing Deliberative Debates on Polish Cultural Values Magdalena Tendera, Protest jako mechanizm równoważnia nierówności społecznych Protest as a Balancing Mechanism of Social Imbalance Bartosz Celmer, Dewiacja i anomia w ujęciu systemowym Deviation and Anomy Viewed through Systems Theory Agata Dembek, Rekonstrukcja sposobów uprawomocnienia zarządzania relacjami i emocjami w organizacji biznesowej Reconstruction of Methods of Legitimating Management through Relationships and Emotions in Business Organizations * Dariusz Brzeziński, Teoria socjologiczna jako narzędzie zmiany? Analiza performatywnego wymiaru myśli społecznej Zygmunta Baumana A Sociological Theory or a Tool of Change? An Analysis of the Performative Aspect in the Social Thought of Zygmunt Bauman Tomasz Wawak, Pomimo wszystko, rodzinna Europa? Polska wobec Zachodu w eseistyce Miłosza A Family Europe in Spite of Everything? Poland and the West in Miłosz's Essays

2 OMÓWIENIA, POLEMIKI, RECENZJE B o o k s R e v i e w a n d D i s c u s s i o n s Andrzej Radziewicz-Winnicki, Teresa Wilk, Procesy żywiołowe a działania socjopedagogiczne na rzecz rewitalizacji społecznej na rynkach pracy w okresie transformacji (rec.: Zdzisław Wołk, Global and Local Changes on the Modern Market. Essays in Labour and Social Pedagogy, Zielona Gora 2011) Marta Danecka, Transformacja po śląsku (rec.: Urszula Swadźba, Wartości pracy, rodziny i religii ciągłość i zmiana. Socjologiczne studium społeczności śląskich, Katowice 2012; Urszula Swadźba [red.], 20 lat transformacji w aspekcie regionalnym. Śląsk. Refleksje socjologów, Katowice 2011) Marcin Kula, Mało dostrzegani nietypowi (rec.: Ewa Nowicka [red.], The Politics of Culture: Perspectives of Stateless Nationalities / Ethnic Groups, Warszawa 2012) Anna Józefowicz, Emilia Żyłkiewicz, Nowe inspiracje w dziedzinie edukacji międzykulturowej dzieci i młodzieży (rec.: Przemysław Paweł Grzybowski, Spotkania z Innymi. Czytanki do edukacji międzykulturowej, Kraków 2011) Stella Strzemecka, O poprawie jakości życia (rec. Hieronim E. Kubiak [red.], Polska bieda w świetle Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem Wykluczeniem Społecznym, Kraków 2012) Marek Czyżewski S t r e s z c z e n i a Artykuł dotyczy źródeł i przejawów popularności analizy dyskursu we współczesnych naukach społecznych. W tym kontekście autor formułuje postulat świadomości dyskursowej i wskazuje na odmienne koncepcje dyskursu proponowane przez analizę konwersacyjną, krytyczną analizę dyskursu, dyskursywną psychologię oraz teorię dyskursu Laclau i Mouffe. Omawiane są także dwa stanowiska paradygmatyczne: Habermasa i Foucaulta. This article concerns the sources and manifestations of discourse analysis's popularity in contemporary social sciences. In this context, the author postulates an awareness of discourse and indicates the different concepts of discourse proposed by conversation analysis, critical discourse analysis, discursive psychology, and 'discourse theory' (Laclau and Mouffe). Habermas's and Foucault's paradigmatic approaches are also considered. discourse / dyskurs; awareness of discourse / świadomość dyskursowa; theories of discourse / teorie dyskursu; discourse analysis / analiza dyskursu; Jürgen Habermas, Michel Foucault

3 Krzysztof Podemski Artykuł jest próbą rekonstrukcji najważniejszych wątków badawczych polskiego dyskursu publicznego od 1918 roku do chwili obecnej. Pokazuje dominację dyskursu o problemach krajowych (dyskurs "wewnętrzny") nad dyskursem o problemach europejskich, zagranicznych czy globalnych ("zewnętrznym"). Na podstawie analizy najważniejszych badań od końca lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku począwszy autor omawia specyfikę dyskursu publicznego w Polsce w każdym z trzech okresów historycznych (II RP, PRL, III RP). Badania nad językiem polityki czy komunikacją społeczną (określenie "dyskurs" pojawia się dopiero po 1989 roku) podejmowali przede wszystkim badacze literatury, filolodzy i socjologowie, ale także historycy, politolodzy, medioznawcy, kulturoznawcy. Najbardziej popularne formy analiz empirycznych dyskursu publicznego w Polsce to: analiza treści, analiza retoryczna i semiotyczna. W ostatnich latach coraz częściej pojawiają się także prace odwołujące się do analizy narracyjnej, analizy konwersacyjnej, analizy ramowej i językoznawstwa kognitywnego. This article is an attempt to reconstruct the most important research topics regarding public discourse in Poland from 1918 to the present. It shows the domination of discourse about domestic problems (the 'internal' discourse) over the discourse about European, foreign, or world problems (the 'external' discourse). On the basis of an analysis of the most important research, beginning at the end of the 1960s, the author discusses the specificities of the public discourse in Poland in each of three historical periods (the Second Republic, the People's Republic of Poland, and the Third Republic). Research into the language of politics or social communication (the description 'discourse' appears only after 1989) has been undertaken primarily by literary critics, philologists, and sociologists, but also by historians, political scientists, media experts, and persons engaged in culture studies. The most popular forms of empirical analyses of the public discourse in Poland are analyses of content, rhetoric, or semiotics. In recent years, works have increasingly often appeared referring to narrative, conversational, framework, or cognitive linguistic analyses. public discourse / dyskurs publiczny; social communication / komunikacja społeczna; language of politics / język polityki; discourse analysis / analiza dyskursu; Second Republic of Poland / II Rzeczpospolita; People's Republic of Poland / PRL; Third Republic of Poland / III Rzeczpospolita Joanna kusiak, Wojciech Kacperski Warszawskie kawiarnie od początku różniły się od swoich paryskich czy londyńskich pierwowzorów. Z jednej strony ich bywalcy mieli znacznie silniejsze, typowe dla wschodnioeuropejskiej formacji inteligenckiej poczucie misji społecznej, z drugiej zaś dużo mniejszą gotowość do przekraczania podziałów społecznych w codziennych kontaktach w przestrzeni miejskiej. przedmiotem niniejszego artykułu jest analiza społeczno-politycznej historii warszawskich kawiarni, ze szczególnym uwzględnieniem zarówno ich roli demokratyzującej, jak i ich roli w wytwarzaniu i reprodukcji podziałów społecznych. Powinno to rzucić nowe światło na fenomen tzw. kawiarni obywatelskich, które zaczęły powstawać w drugiej dekadzie transformacji postsocjalistycznej i które w Warszawie stały się miejscem narodzin nowego typu miejskiego aktywizmu.

4 From the very beginning Warsaw s cafés have differed from cafés in Paris or London. On the one hand, their regulars have had a significantly stronger sense of social mission, as is typical for Eastern European intelligentsia, on the other, these regulars have exhibited much less readiness to cross social divides in daily contacts in the urban space. The subject of the present article is a socio-political analysis of the history of Warsaw cafés, with particular attention to their democratizing role, as well as their role in creating and reproducing social divisions. This should cast new light on the phenomenon of 'civic cafés', which began to appear in the second decade of post-communist transformation and which in Warsaw became birthplaces of a new type of urban activism. city / miasto; café / kawiarnia; urban social movements / miejskie ruchy społeczne; public sphere / sfera publiczna; social divisions / podziały społeczne; urbanization / urbanizacja Elżbieta Wesołowska W artykule rozważany jest problem, czy debata deliberatywna mogłaby stać się w Polsce procedurą poszukiwania porozumienia pomiędzy przedstawicielami zbiorowości o odmiennych orientacjach społecznych i światopoglądach. Pytanie to jest rozważane w świetle polskich wartości kulturowych. Możliwości realizacji normatywnych wytycznych modelu debaty deliberatywnej według Gutmann i Thompsona konfrontowane są z danymi empirycznymi, uzyskanymi w między kulturowym projekcie GLOBE, w międzynarodowych badaniach Shaloma Schwartza, z analizami indygeniczynymi kultury polskiej oraz z badaniami socjologicznymi na temat rozpowszechnienia wybranych przekonań we współczesnym społeczeństwie polskim. Z przeglądu tych badań wynika, że barierami rozpowszechniania deliberacji mogą być utrzymująca się hierarchizacja instytucji społecznych, wysokie wskaźniki autorytaryzmu oraz niskie wskaźniki zaufania społecznego. Natomiast potencjały można dostrzec w akceptowanym i praktykowanym kulturowym założeniu równości płci oraz w kulturowej orientacji humanistycznej (rozumianej jako przeciwwaga materializmu). W konkluzji przewiduje się, że zainicjowanie deliberatywnego namysłu nad kontrowersją jest zadaniem trudnym, wymaga wsparcia instytucjonalnego, wzmocnień zewnętrznych oraz umiejętnej facylitacji podczas trwania dyskusji. Wydaje się, że jest to wysiłek wart podjęcia, gdyż w świetle ustaleń psychologii społecznej możliwe są mechanizmy, które mogą prowadzić do popularyzacji nowych idei w szerszych kręgach społecznych. The article discusses the question of whether in Poland a deliberative debate could become a procedure for seeking agreement between groups of people with substantially different social orientations and worldviews. The problem is analyzed in the light of Polish cultural values. The normative assumptions of the deliberative debate model (as presented by Gutmann and Thompson) are confronted with the empirical data from the cross-cultural project GLOBE, the international research of Shalom Schwartz, an analysis of the Polish cultural background, and some sociological research on the convictions and values of contemporary Polish society.

5 The review of this research indicates that there could still be cultural obstacles, in the form of the existing hierarchic social organization, high indicators of authoritarianism, and low indexes of social trust, to implementing the deliberative ideal. But on the other hand, some potential is present as well, including widely accepted cultural assumptions of gender equality and a humanistic orientation (as opposed to materialism). The conclusion of the article states that initiating the deliberative approach to a controversy is a difficult task. It requires institutional support, external reinforcement, and skilful facilitation during the discussion. Such efforts seem to be worth undertaking as research into social psychology appears to indicate that there may be mechanisms for popularizing new ideas in broader social spheres. deliberative debate / debata deliberatywna; democracy / demokracja; cultural dimensions / wymiary kultury; authoritarianism / autorytaryzm; social trust / zaufanie społeczne; gender equality / równość płciowa Magdalena Tendera Artykuł zawiera opis tego, w jaki sposób protesty społeczne oraz pokrewne im zjawiska pełnią funkcję historycznie zmieniających się mechanizmów równoważenia dysproporcji w dostępie do władzy (kapitał materialny i symboliczny). W tym celu została zaproponowana typologia protestów, w której wyróżniono cztery typy: protesty ekstensywne, repulsywne, sojusznicze (koalicyjne) oraz protesty grup transferowanego statusu. W toku wywodu znajdujemy wiele przykładów tego, jak proces zmian historycznych ostatnich dwóch, trzech stuleci spowodował zmiany w repertuarze oddolnie generowanych działań społecznych mających zapobiegać utracie dostępu do władzy. This essay describes the way in which social protests and similar phenomena historically work to change the mechanisms for balancing disproportions in access to power (material and symbolic capital). For this purpose, a typology of protests has been proposed in which four types are distinguished: extensive, repulsive, or alliance (coalition) protests, or protests of groups losing status. The article presents many examples of how the process of historical change in the last two or three hundred years has transformed the repertoire of grassroots social activities intended to prevent the loss of access to power. social discourses / dyskursy społeczne; balance / równowaga; social values / wartości społeczne; balancing mechanism / mechanizm równoważenia; typology of protest actions / typologia protestów Bartosz Celmer Artykuł zawiera omówienie tematyki dewiacji oraz anomii we współczesnym świecie z punktu widzenia teorii systemowej, której tezy o dyferencjacji systemu, funkcjonalnych przekształceniach, temporalności i odpływie latencji dają ciekawe możliwości opisu tych problemów. Zarysowany został ogólny choć ze szczególnym zwróceniem uwagi na dewiacje słabe i zjawiska z pogranicza obraz tego, jak we współczesnym świecie dewiacja jest rozumiana, czym jest w ogólne dewiacja i czym jest z perspektywy danego systemu, jak się wyłaniania, czym może się charakteryzować. W duchu koncepcji systemowej

6 został zaprezentowany pogląd, że obecnie coraz częstsze różnego typu dewiacje i pokrewne zjawiska z obszaru doświadczenia ludzkiego pogłębiają coraz większy nieporządek, zarówno społeczny, jak i psychiczny, co nie jest przeszkodą dla funkcjonowania systemu społecznego, ale stanowi problem dla jednostek. Wszystko to ostatecznie powoduje przemiany kulturowe, których część możemy obserwować na co dzień. This article deals with the subject of deviation and anomy in the modern world from the viewpoint of systems theory, whose theses about system differentiation, functional transformations, temporality, and downstream latency offer interesting possibilities for describing these problems. How deviation is understood in the contemporary world, what it is from the perspective of a given system, how it appears and how it can be characterized is described in general terms, although with particular attention to 'weak' deviation and borderline phenomena. In the spirit of the systems conception, the view is presented that increasingly often various types of deviation and related phenomena in the sphere of human experience are being aggravated by an increasingly large social and psychological disorder, which is not an obstacle to the functioning of the social system but becomes a problem for the individual. In the end, it all produces cultural transformation, as we can see in part on a daily basis. anomy / anomia; deviance / dewiacja; conformism / konformizm; nonkonformizm nonconformism, social system / system społeczny; systems theory / teoria systemowa; modernity /nowoczesność Agata Dembek Artykuł przedstawia sposoby uprawomocnienia popularnych modeli i metod wykorzystywanych w zarządzaniu organizacją biznesową w późnym kapitalizmie. Na podstawie analizy treści jednego rocznika czasopisma Personel i Zarządzanie, adresowanego do specjalistów w dziedzinie HR, autorka rekonstruuje techniki budowania wizerunku firmy jako miejsca samorealizacji jednostki oraz wymagania stawiane w związku z tym menedżerom. Wyniki analiz prowadzą do wniosku, że u podstaw nowoczesnych teorii zarządzania leży określona koncepcja natury ludzkiej, legitymizowana z jednej strony przez pozytywistyczne odwołanie do autorytetu nauki, z drugiej strony przez retoryczną naturalizację kulturowo uwarunkowanego systemu wartości nowych klas średnich. Artykuł wpisuje się w nurt krytycznych analiz socjologicznych, problematyzujących wykorzystanie siatki pojęć ekonomicznych do opisu zachowań i postaw jednostek w innych niż ekonomia sferach życia społecznego. This article presents ways of justifying popular models and methods used in managing business organizations in the late capitalist era. On the basis of an analysis of the content of an annual magazine Personel i Zarządzanie [Personnel and Management] addressed to specialists in the HR field, the author reconstructs the technique for creating a firm's image as a place for individual self-realization, and the ensuing requirements from managers. The analysis leads to the conclusion that contemporary management theory is based on a specific conception of human nature, legitimized on the one hand by a positivist reference to the authority of science, and on the other, by a rhetorical naturalization of the culturally conditioned value system of the new middle class. This article is in the spirit of critical

7 sociological analyses of issues surrounding the use of a basket of economic concepts to describe the behaviour and attitudes of individuals in non-economic spheres of social life. manager / menadżer; emotional work / praca emocjonalna; soft competences / miękkie kompetencje; ethos of the new middle class / etos nowej klasy średniej; psychological appraisal / ekspertyza psychologiczna Dariusz Brzezinski Jednym z fundamentów twórczości Zygmunta Baumana jest negacja założenia, iż socjolog powinien unikać sądów wartościujących. Jak przekonuje autor Płynnej nowoczesności: Nie ma wyboru między <<zaangażowanym>> a <<niezaangażowanym>> sposobem uprawiania socjologii. Niezaangażowana socjologia po prostu nie istnieje. Jego zdaniem, przekonanie o potrzebie braku wpływu nauk społecznych na opisywaną przez nie rzeczywistość można rozpatrywać w kategoriach braku poczucia odpowiedzialności za kondycję współczesnego świata. Wierny temu poglądowi, przez cały już sześćdziesięcioletni okres pracy naukowej Bauman dąży z jednej strony do analizy rzeczywistości społecznej, a z drugiej do jej zmiany. Jednym z celów podjętych rozważań jest unaocznienie, w jaki sposób idea zaangażowanego charakteru socjologii ewoluowała na kolejnych etapach jego twórczości - jakie zadania Bauman jej wyznaczał i jak chciał je realizować. Kolejnym celem tekstu jest zwrócenie uwagi na środki językowe, jakimi się posługiwał, by nadać dyskursowi socjologicznemu performatywny wymiar. Analizie poddany zostaje fakt stosowania przez socjologa mowy egzoterycznej, a także takich figur retorycznych, jak: fragmentacja, metaforyzacja, przeciwstawienia i hiperbolizacja. Podjęta zostaje także refleksja nad zasadnością przekonania Baumana, iż socjologia powinna mieć performatywny wymiar. Jego stanowisko w tym względzie zostało zinterpretowane jako przejaw myśli utopijnej o ikonoklastycznym charakterze. One of the constitutive features of Zygmunt Bauman s social thought is a criticism of valuefree sociology. In Liquid Modernity he wrote that 'There is no choice between an "engaged" and "neutral" way of doing sociology. A non-committal sociology is an impossibility.' In his opinion, the view that a sociologist should not exert any influence on social reality testifies to a lack of responsibility for the condition of the contemporary world. In his sixty-year-long academic career he has been both analysing social reality and attempting to change it. One of the aims of this article is to present the evolution of Bauman s engaged sociology over the course of his academic career as well as to demonstrate the tasks he has set for sociology and the ways in which he has tried to achieve them. The paper also presents the rhetorical devices used by Bauman to give his discourse performative characteristics. The paper discusses both the exoteric language of his publications and the rhetorical figures he applies, such as: fragmentation, metaphorisation, oppositions, and hyperbolisation. The last part of the article contains reflections on Bauman s view that sociology should have a performative dimension, which has been interpreted as a form of 'iconoclastic utopianism'. Zygmunt Bauman; engaged sociology / socjologia zaangażowana; performativity / performatywność; rhetorical devices / figury retoryczne; utopia / utopia

8 Tomasz Wawak Artykuł zawiera opis tego, jak relacje między Polską a Zachodem są ujmowane w myśli Czesława Miłosza oraz próbę odpowiedzi na pytanie o adekwatność tego ujęcia do obecnej sytuacji społecznej oraz mentalności Polaków. Miłosz zauważał, że kulturę Polaków cechuje łagodność. Podkreślał różnicę w dwudziestowiecznych polityczno-społecznych doświadczeniach Polaków oraz mieszkańców Zachodu. Dlatego dystansował się wobec nihilizmu powojennej Francji czy materializmu Stanów Zjednoczonych lat sześćdziesiątych. Na początku XXI wieku widać przenikanie wzorów kultury zachodniej do Polski. Jednakże mimo zmiany ustroju politycznego obserwować można te same cechy, jakie Polacy mieli w połowie XX wieku. Polak wciąż szuka modelu dla swojej kultury, nie mogąc odnaleźć swojej tożsamości w nowych warunkach polityczno-społecznych. This article is a description of the relation between Polish culture and the West in Czeslaw Milosz s thought, and an attempt to answer the question of its relevance to the current social situation and the mentality of Poles. Milosz noted that Polish culture is characterized by gentleness. He pointed out the difference between the twentieth-century social and political experiences of Poles and of citizens of the West, and for this reason distanced himself from nihilism in post-war France and materialism in the United States in the sixties. At the beginning of the twenty-first century, the penetration of Western cultural patterns is visible in Poland. However, despite the change of the political system, the same traits that characterized Poles in the mid-twentieth century are also observable. Poles, being unable to find their identity in the new social and political conditions, are still looking for a model for their culture. Czesław Miłosz; Polish political culture / kultura polityczna Polaków; Poland and the West / Polska a Zachód

Innowacje społeczne innowacyjne instrumenty polityki społecznej w projektach finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Innowacje społeczne innowacyjne instrumenty polityki społecznej w projektach finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Zarządzanie Publiczne, 2(18)/2012, s. 33 45 Kraków 2012 Published online September 10, 2012 doi: 10.4467/20843968ZP. 12.009.0533 Innowacje społeczne innowacyjne instrumenty polityki społecznej w projektach

Bardziej szczegółowo

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI O tym, dlaczego warto budować pasywnie, komu budownictwo pasywne się opłaca, a kto się go boi, z architektem, Cezarym Sankowskim, rozmawia

Bardziej szczegółowo

Eugeniusz Koś micki Zrównoważony rozwój w warunkach globalizacji gospodarki. Podstawowe problemy teoretyczne i polityczne

Eugeniusz Koś micki Zrównoważony rozwój w warunkach globalizacji gospodarki. Podstawowe problemy teoretyczne i polityczne Eugeniusz Koś micki Zrównoważony rozwój w warunkach globalizacji gospodarki Podstawowe problemy teoretyczne i polityczne Białystok Poznań 2009 3 copyright by: Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

zaanga owanie spo eczne zaufanie poczucie w asnej skuteczno ci alienacja

zaanga owanie spo eczne zaufanie poczucie w asnej skuteczno ci alienacja Psychologia Spo eczna 2016 tom 11 3 (38) 310 320 Instytut Psychologii, Uniwersytet Wroc awski zaanga owanie spo eczne zaufanie poczucie w asnej skuteczno ci alienacja social involvement civic involvement

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

INTERNET JAKO NARZĘDZIE IMPERIALIZMU KULTUROWEGO

INTERNET JAKO NARZĘDZIE IMPERIALIZMU KULTUROWEGO INTERNET JAKO NARZĘDZIE IMPERIALIZMU KULTUROWEGO THE POZNAŃ SOCIETY FOR THE ADVANCEMENT OF THE ARTS AND SCIENCES INSTITUTE OF EUROPEAN CULTURE, ADAM MICKIEWICZ UNIVERSITY IN POZNAŃ GNIEZNO EUROPEAN STUDIES

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... 9

Spis treści. Wprowadzenie... 9 STUDIA POLITOLOGICZNE VOL. 16 Spis treści Wprowadzenie............................................. 9 STUDIA I ANALIZY Grażyna Ulicka Marketing polityczny a treści i postrzeganie polityki........... 11

Bardziej szczegółowo

STUDIA POLITOLOGICZNE

STUDIA POLITOLOGICZNE STUDIA POLITOLOGICZNE SUB Hamburg A/592056 KOMUNIKOWANIE POLITYCZNE. WYBRANE ZAGADNIENIA pod redakcją Ewy Marii Marciniak WARSZAWA 2012 INSTYTUT NAUK POLITYCZNYCH UNIWERSYTETU 25 WARSZAWSKIEGO YOL. STUDIA

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES IN Description The objective of the studies is to train an expert in international

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

STUDIA MEDIOZNAWCZE MEDIA STUDIES. Vol. 4 (39) 2009. Nr 4 (39) 2009. Warsaw 2009. Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego

STUDIA MEDIOZNAWCZE MEDIA STUDIES. Vol. 4 (39) 2009. Nr 4 (39) 2009. Warsaw 2009. Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego The Institute of Journalism of Warsaw University Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego MEDIA STUDIES STUDIA MEDIOZNAWCZE Vol. 4 (39) 2009 Nr 4 (39) 2009 Warsaw 2009 Warszawa 2009 SPIS TREŒCI

Bardziej szczegółowo

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Time for changes! Vocational activisation young unemployed people aged 15 to 24 Projekt location Ząbkowice Śląskie project produced in cooperation with Poviat Labour Office

Bardziej szczegółowo

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond.

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond. Project CARETRAINING PROJECT EVALUATION QUESTIONNAIRE Projekt CARETRAINING KWESTIONARIUSZ EWALUACJI PROJEKTU Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O

PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O Miejsce odbywania stażu IBM, ul. Muchoborska 8, 54-424 Wrocław, Poland Stanowisko, obszar działania Młodszy Koordynator Zarządzania Bazą

Bardziej szczegółowo

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 Załącznik nr 1 General information (Informacje ogólne) 1. Please specify your country. (Kraj pochodzenia:) 2. Is this your country s ECPA

Bardziej szczegółowo

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science Proposal of thesis topic for mgr in (MSE) programme 1 Topic: Monte Carlo Method used for a prognosis of a selected technological process 2 Supervisor: Dr in Małgorzata Langer 3 Auxiliary supervisor: 4

Bardziej szczegółowo

STUDIA POLITOLOGICZNE

STUDIA POLITOLOGICZNE STUDIA POLITOLOGICZNE SUB Hamburg A/607617 ^ZAGADNIENIA POLITYCZNE PRZESTRZENI WSCHODNIOEUROPEJSKIEJ pod redakcją Stanisława Sulowskiego i Jacka Zaleśnego WARSZAWA 2013 V0L. INSTYTUT NAUK POLITYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego) 112 Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015 2.6.4. Część ustna. Przykładowe zestawy zadań Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa wstępna (wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa. Misja nauczyciela nauczycieli / 13. Wstęp / 27

Spis treści. Przedmowa. Misja nauczyciela nauczycieli / 13. Wstęp / 27 Spis treści Przedmowa. Misja nauczyciela nauczycieli / 13 Wstęp / 27 I II III Edukacja nauczycieli w kontekście wyzwań XXI stulecia / 51 Wstęp / 53 Megatrendy / 53 Wyzwania XXI wieku / 55 O reformie systemu

Bardziej szczegółowo

UMOWY WYPOŻYCZENIA KOMENTARZ

UMOWY WYPOŻYCZENIA KOMENTARZ UMOWY WYPOŻYCZENIA KOMENTARZ Zaproponowany dla krajów Unii Europejskiej oraz dla wszystkich zainteresowanych stron wzór Umowy wypożyczenia między muzeami i instytucjami kultury opracowany został przez

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

First year of studies - Sculpture... 2. Second year of studies- Sculpture... 3. Third year of studies- Sculpture... 4

First year of studies - Sculpture... 2. Second year of studies- Sculpture... 3. Third year of studies- Sculpture... 4 Academic year 2014/2015 Academy of Fine Arts in Gdańsk Faculty of Sculpture and Intermedia Long-cycle Master s degree studies (5 years) The Faculty of Sculpture is divided into two fields of study: Sculpture

Bardziej szczegółowo

Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia

Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia Katedra Rynku Transportowego Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia dr Marcin Wołek Department of Transportation Market University of Gdansk Warsaw,

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE. Negotiation techniques. Management. Stationary. II degree

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE. Negotiation techniques. Management. Stationary. II degree Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Kierunek Forma studiów Poziom kwalifikacji Rok Semestr Jednostka prowadząca Osoba sporządzająca Profil Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Uw a r u n k o w a n i a r o z w o j u Do l n e g o Śl ą s k a. Redaktor naukowy Teresa Kupczyk

Uw a r u n k o w a n i a r o z w o j u Do l n e g o Śl ą s k a. Redaktor naukowy Teresa Kupczyk Uw a r u n k o w a n i a r o z w o j u Do l n e g o Śl ą s k a w perspektywie roku 2020 Redaktor naukowy Teresa Kupczyk Wrocław 2010 Spis treści Wprowadzenie...7 1. Szanse i zagrożenia dla rozwoju Polski

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ: PSYCHOLOGIA KIERUNEK:

WYDZIAŁ: PSYCHOLOGIA KIERUNEK: Lp. I Introductory module 3 Academic skills Information Technology introduction Intellectual Property Mysterious Code of Science Online surveys Personal growth and social competences in the globalizedintercultural

Bardziej szczegółowo

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Piąte spotkanie grupy partnerskiej w Katowicach (Polska) 19-20 maj 2015 Program Uczenie się przez całe życie Grundtvig Tytył projektu: Osoby 50+ na rynku

Bardziej szczegółowo

Faculty: Management and Finance. Management

Faculty: Management and Finance. Management Faculty: Management and Finance The name of field of study: Management Type of subject: basic Supervisor: prof. nadzw. dr hab. Anna Antczak-Barzan Studies level (BSc or MA): bachelor studies Type of studies:

Bardziej szczegółowo

Program modułu 2 przygotowanie w zakresie psychologiczno-pedagogicznym [Syllabus of the module the psychological and pedagogical preparation]

Program modułu 2 przygotowanie w zakresie psychologiczno-pedagogicznym [Syllabus of the module the psychological and pedagogical preparation] PROGRAM I PLAN SPECJALIZACJI NAUCZYCIELSKIEJ NA STUDIACH ZAOCZNYCH MAGISTERSKICH (II STOPNIA). Instytut Historyczny oferuje dwie specjalizacje nauczycielskie: przygotowującą do nauczania jednego przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Polityka zagraniczna iii rp

Polityka zagraniczna iii rp Polityka zagraniczna iii rp 20 lat po przełomie Tom II Stosunki polityczne i gospodarcze Pod redakcją Lucyny Czechowskiej, Magdaleny Bierowiec Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Toruń

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers 1 z 7 2015-05-14 18:32 Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers Tworzenie ankiety Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

Dobro w czasach postmoderny

Dobro w czasach postmoderny Ks. Ryszard Skowronek Dobro w czasach postmoderny Etyka postmodernizmu a nauczanie moralne Jana Pawła II Księgarnia św. Jacka Katowice 2007 SPIS TREŚCI Contents... 9 Wstęp... 11 Rozdział 1. POSTMODERNIZM

Bardziej szczegółowo

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami Seweryn SPAŁEK Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami MONOGRAFIA Wydawnictwo Politechniki Śląskiej Gliwice 2004 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 5 1. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W ORGANIZACJI 13 1.1. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

PRACE NAUKOWE. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Redaktor^, naukowi. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2009

PRACE NAUKOWE. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Redaktor^, naukowi. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2009 PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Redaktor^, naukowi,.'~*i\*\- ::"?' '"''* --f'.'.';-.-v 1 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2009 Spis treści Wstęp. '... Część

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES Graduate profile Graduate has a general theoretical knowledge in the field

Bardziej szczegółowo

HORYZONTY POLITYKI HORIZONS OF POLITICS EDUKACJA POLITYCZNA POLITICAL EDUCATION

HORYZONTY POLITYKI HORIZONS OF POLITICS EDUKACJA POLITYCZNA POLITICAL EDUCATION Akademia Ignatianum w Krakowie, Instytut Politologii Jesuit University Ignatianum in Krakow, Institute of Political Science HORYZONTY POLITYKI HORIZONS OF POLITICS EDUKACJA POLITYCZNA POLITICAL EDUCATION

Bardziej szczegółowo

Związki geografii z innymi naukami

Związki geografii z innymi naukami Podstawowe idee i koncepcje w geografii - Tom 7 Instytut Gospodarki Turystycznej i Geografii Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy Katedra Geografii Społecznej i Regionalnej Uniwersytetu Łódzkiego Związki

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE 3 (47) 2007

ZESZYTY NAUKOWE 3 (47) 2007 ZESZYTY NAUKOWE 3 (47) 2007 Warszawa 2007 SPIS TREŚCI I. ŚRODOWISKO, TURYSTYKA I REKREACJA Stefan Korycki ORGANY I INSTYTUCJE OCHRONY PRAWNEJ ŚRODOWISKA W POLSCE... 9 Zbigniew Krawczyk PODRÓŻE KRAJOWE

Bardziej szczegółowo

ETHICS IN COACHING. Axiological foundations supporting changes of consciousness

ETHICS IN COACHING. Axiological foundations supporting changes of consciousness ETHICS IN COACHING Axiological foundations supporting changes of consciousness Lidia D. Czarkowska PhD & Bożena Wujec MA Agenda What coaching is and what is not History of Coachig Ethics in coaching Telic

Bardziej szczegółowo

not the territory (Holmes 1988/2000: 174)

not the territory (Holmes 1988/2000: 174) the map is not the territory (Holmes 1988/2000: 174) Holmes coins the name for the new discipline [ ] the designation translation studies would seem to be the most appropriate of all those available in

Bardziej szczegółowo

Akademia Morska w Szczecinie. Wydział Mechaniczny

Akademia Morska w Szczecinie. Wydział Mechaniczny Akademia Morska w Szczecinie Wydział Mechaniczny ROZPRAWA DOKTORSKA mgr inż. Marcin Kołodziejski Analiza metody obsługiwania zarządzanego niezawodnością pędników azymutalnych platformy pływającej Promotor:

Bardziej szczegółowo

aforementioned device she also has to estimate the time when the patients need the infusion to be replaced and/or disconnected. Meanwhile, however, she must cope with many other tasks. If the department

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Dlaczego powstało? - świat przeżywa dziś rewolucję w obszarze edukacji, - naszym celem jest promocja śląskiego jako regionu opartego na wiedzy, i najnowszych technologiach,

Bardziej szczegółowo

International Baccalaureate Diploma Programme. w Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym im. Melchiora Wańkowicza

International Baccalaureate Diploma Programme. w Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym im. Melchiora Wańkowicza nternational Baccalaureate Diploma Programme w Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym im. Melchiora Wańkowicza nternational Baccalaureate Organization Główną siedzibą organizacji jest Genewa, Szwajcaria. Programy:

Bardziej szczegółowo

NUMER 14 (1/2012) Przegląd Badań Edukacyjnych

NUMER 14 (1/2012) Przegląd Badań Edukacyjnych NUMER 14 (1/2012) Przegląd Badań Edukacyjnych Spis treści Oryginalne artykuły badawcze Allison Tatton, Chris Collett The role of Teaching Assistants in supporting inclusion in England... 7 Elena Lucia

Bardziej szczegółowo

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+ Goodman Kraków Airport Logistics Centre 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth Goodman Kraków Airport Logistics Centre ul. Komandosów 1, 32-085 Modlniczka Goodman

Bardziej szczegółowo

1. Transgraniczne współdziałanie gospodarcze jako źródło różnorodności kulturowej - perspektywy badawcze - Agnieszka Połomska-Jasienowska 15

1. Transgraniczne współdziałanie gospodarcze jako źródło różnorodności kulturowej - perspektywy badawcze - Agnieszka Połomska-Jasienowska 15 Wprowadzenie 9 Część I. Wielokulturowość w zarządzaniu 1. Transgraniczne współdziałanie gospodarcze jako źródło różnorodności kulturowej - perspektywy badawcze - Agnieszka Połomska-Jasienowska 15 1.1.

Bardziej szczegółowo

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management Poznań, 2012, September 20th Doctor Anna Scheibe adiunct in the Department of Economic Sciences PROJECT Syllabus for course Global Marketing on the study program: Management I. General information 1. Name

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi SNMP Protocol The Simple Network Management Protocol (SNMP) is an application layer protocol that facilitates the exchange of management information between network devices. It is part of the Transmission

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWO POLSKIE W MYŚLI POLITYCZNEJ XIX IXX WIEKU

PAŃSTWO POLSKIE W MYŚLI POLITYCZNEJ XIX IXX WIEKU I MIM III III III MII HM MII IIIIIIIIII Ml Ml ^ A/511490,, PAŃSTWO POLSKIE W MYŚLI POLITYCZNEJ XIX IXX WIEKU TEORIA I PRAKTYKA Pod redakcją Wojciecha Kalickiego i Barbary Rogowskiej WROCŁAW 2008 WYDAWNICTWO

Bardziej szczegółowo

Angielski Biznes Ciekawie

Angielski Biznes Ciekawie Angielski Biznes Ciekawie Conditional sentences (type 2) 1. Discuss these two types of mindsets. 2. Decide how each type would act. 3. How would you act? Czy nauka gramatyki języka angielskiego jest trudna?

Bardziej szczegółowo

SPECJALIZACJA: NOWOCZESNA BIBLIOTEKA (Specialization: Modern library) Liczba godzin Nazwa przedmiotu. Nazwa w języku angielskim

SPECJALIZACJA: NOWOCZESNA BIBLIOTEKA (Specialization: Modern library) Liczba godzin Nazwa przedmiotu. Nazwa w języku angielskim Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Filologiczny Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Kierunek: Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo Studia drugiego stopnia stacjonarne od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

KRYTYCZNA ANALIZA POLITYKI ZDROWOTNEJ W ZAKRESIE PRZEKSZTAŁCANIA SZPITALI PUBLICZNYCH W SPÓŁKI PRAWA HANDLOWEGO

KRYTYCZNA ANALIZA POLITYKI ZDROWOTNEJ W ZAKRESIE PRZEKSZTAŁCANIA SZPITALI PUBLICZNYCH W SPÓŁKI PRAWA HANDLOWEGO Zarządzanie Publiczne vol. 4(13) pp. 49-64 Kraków 2011 Published online February 10, 2012 KRYTYCZNA ANALIZA POLITYKI ZDROWOTNEJ W ZAKRESIE PRZEKSZTAŁCANIA SZPITALI PUBLICZNYCH W SPÓŁKI PRAWA HANDLOWEGO

Bardziej szczegółowo

Tekst polski English text

Tekst polski English text Tekst polski English text INFORMACJA NAUKOWA JAKO MODEL I WYOBRAŻENIE WIEDZY SCIENTIFIC INFORMATION AS A MODEL AND REPRESENTATION OF SCIENCE Henryk Hollender Lazarski University Informacja naukowa: wokół

Bardziej szczegółowo

Supergroup ERASMUS-14-Z-Logistics in period from 29-09-2014 to 20-02-2015 Daty zajęć Dzień Od Do Sala Przedmiot Wykładowca Forma zajęć.

Supergroup ERASMUS-14-Z-Logistics in period from 29-09-2014 to 20-02-2015 Daty zajęć Dzień Od Do Sala Przedmiot Wykładowca Forma zajęć. Supergroup ERASMUS-14-Z-Logistics in period from 29-09-2014 to 20-02-2015 Daty zajęć Dzień Od Do Sala Przedmiot Wykładowca Forma zajęć. 07/10 Wt 08:00 13:00.Rejon AON Must week. Lectures 08/10 Śr 08:00

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... 13

Spis treści. Wprowadzenie... 13 Spis treści Wprowadzenie... 13 Rozdział I. Przedsiębiorstwo turystyczne we współczesnej gospodarce rynkowej... 17 1.1. Współczesna gospodarka rynkowa i społeczeństwo konsumpcyjne jako środowiska przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Auschwitz and Birkenau Concentration Camp Records, 1940 1945 RG 15.191M

Auschwitz and Birkenau Concentration Camp Records, 1940 1945 RG 15.191M Auschwitz and Birkenau Concentration Camp Records, 1940 1945 RG 15.191M United States Holocaust Memorial Museum Archive 100 Raoul Wallenberg Place SW Washington, DC 20024 2126 Tel. (202) 479 9717 Email:

Bardziej szczegółowo

Cel szkolenia. Konspekt

Cel szkolenia. Konspekt Cel szkolenia About this CourseThis 5-day course provides administrators with the knowledge and skills needed to deploy and ma Windows 10 desktops, devices, and applications in an enterprise environment.

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu perspektywy i kierunki rozwoju

Społeczna odpowiedzialność biznesu perspektywy i kierunki rozwoju Społeczna odpowiedzialność biznesu perspektywy i kierunki rozwoju Redakcja Robert Karaszewski Anna Paluszek Spis treści Wstęp Janina Ochojska... 7 Robert Karaszewski... 11 I. Pierwsze refleksje Katarzyna

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PORÓWNAWCZA MODELI WSPÓŁPRACY MIAST Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W ZAKRESIE POLITYKI KULTURALNEJ NA PRZYKŁADZIE KRAKOWA I WARSZAWY

ANALIZA PORÓWNAWCZA MODELI WSPÓŁPRACY MIAST Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W ZAKRESIE POLITYKI KULTURALNEJ NA PRZYKŁADZIE KRAKOWA I WARSZAWY Zarządzanie Publiczne, vol. 1(13), pp. 117-135 Kraków 2011 Published online February 9, 2012 ANALIZA PORÓWNAWCZA MODELI WSPÓŁPRACY MIAST Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W ZAKRESIE POLITYKI KULTURALNEJ NA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O. Miejsce odbywania stażu IBM, ul. Muchoborska 8, 54-424 Wrocław, Poland

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O. Miejsce odbywania stażu IBM, ul. Muchoborska 8, 54-424 Wrocław, Poland PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O Miejsce odbywania stażu IBM, ul. Muchoborska 8, 54-424 Wrocław, Poland Stanowisko, obszar działania Młodszy Koordynator w Departamencie Zarządzania

Bardziej szczegółowo

PROBLEMATYKA WDROŻEŃ PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH W INSTYTUCJACH PUBLICZNYCH

PROBLEMATYKA WDROŻEŃ PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH W INSTYTUCJACH PUBLICZNYCH Zarządzanie Publiczne, vol. 1(14), pp. 63-73 Kraków 2012 Published online June 29, 2012 DOI 10.4467/20843968ZP.12.016.0483 PROBLEMATYKA WDROŻEŃ PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH W INSTYTUCJACH PUBLICZNYCH Beata

Bardziej szczegółowo

niedziela, 29 stycznia 2012 PR dobrych praktyk

niedziela, 29 stycznia 2012 PR dobrych praktyk PR dobrych praktyk o PSPR PSPR to najstarsza organizacja branżowa w Polsce 19 stycznia obchodziliśmy okrągłą rocznicę popularyzacja zagadnień związanych z Public Relations wskazywanie kierunku i działań

Bardziej szczegółowo

Reporting on dissemination activities carried out within the frame of the DESIRE project (WP8)

Reporting on dissemination activities carried out within the frame of the DESIRE project (WP8) Reporting on dissemination activities carried out within the frame of the DESIRE project (WP8) Name, Affiliation Krzysztof Wojdyga, Marcin Lec, Rafal Laskowski Warsaw University of technology E-mail krzysztof.wojdyga@is.pw.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik. Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for. Tatras National Park (Slovakia) Director Pawel Majko

Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik. Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for. Tatras National Park (Slovakia) Director Pawel Majko April 22, 2012 Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik Tatrzanski Park Narodowy Director Pawel Skawinski (host) Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for National Parks Jan Reklewski Tatras

Bardziej szczegółowo

STAROŻYTNA GERMANIA I GERMANIE W HISTORIOGRAFII POLSKIEJ

STAROŻYTNA GERMANIA I GERMANIE W HISTORIOGRAFII POLSKIEJ STAROŻYTNA GERMANIA I GERMANIE W HISTORIOGRAFII POLSKIEJ THE POZNAŃ SOCIETY FOR THE ADVANCEMENT OF THE ARTS AND SCIENCES INSTITUTE OF EUROPEAN CULTURE ADAM MICKIEWICZ UNIVERSITY IN POZNAŃ GNIEZNO EUROPEAN

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE 4 (48) 2007

ZESZYTY NAUKOWE 4 (48) 2007 ZESZYTY NAUKOWE 4 (48) 2007 Warszawa 2007 SPIS TREŚCI I. W DZIESIĄTĄ ROCZNICĘ KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Mariusz Gulczyński KONSTYTUCJONALIZACJA GŁÓWNYCH ZASAD DEMOKRATYCZNEGO ŁADU RZECZYPOSPOLITEJ

Bardziej szczegółowo

OSI Network Layer. Network Fundamentals Chapter 5. Version Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Public 1

OSI Network Layer. Network Fundamentals Chapter 5. Version Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Public 1 OSI Network Layer Network Fundamentals Chapter 5 Version 4.0 1 OSI Network Layer Network Fundamentals Rozdział 5 Version 4.0 2 Objectives Identify the role of the Network Layer, as it describes communication

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA. Wydział Zarządzania ROZPRAWA DOKTORSKA. mgr Marcin Chrząścik

POLITECHNIKA WARSZAWSKA. Wydział Zarządzania ROZPRAWA DOKTORSKA. mgr Marcin Chrząścik POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Zarządzania ROZPRAWA DOKTORSKA mgr Marcin Chrząścik Model strategii promocji w zarządzaniu wizerunkiem regionu Warmii i Mazur Promotor dr hab. Jarosław S. Kardas, prof.

Bardziej szczegółowo

FORUM MŁODYCH PEDAGOGÓW MIĘDZYKULTUROWYCH

FORUM MŁODYCH PEDAGOGÓW MIĘDZYKULTUROWYCH Spis treści Wprowadzenie 9 ARTYKUŁY I ROZPRAWY TADEUSZ LEWOWICKI Edukacja międzykulturowa - bilans otwarcia 2012 15 JERZY NIICITOROWICZ Fenomen wielokulturowości i prognozy rozwoju ku międzykulturowości

Bardziej szczegółowo

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY ODMIENNE PODEJŚCIE JAK NAWIGOWAĆ W OBECNYCH NURTACH I RUCHACH, KTÓRE

Bardziej szczegółowo

1. Orientacja rynkowa - aspekty i potrzeba rozwoju w środowisku internetowym - Milleniusz W. Nowak 15

1. Orientacja rynkowa - aspekty i potrzeba rozwoju w środowisku internetowym - Milleniusz W. Nowak 15 Wprowadzenie 9 Część I. Zarządzanie marketingowe 1. Orientacja rynkowa - aspekty i potrzeba rozwoju w środowisku internetowym - Milleniusz W. Nowak 15 1.1. Różne koncepcje roli marketingu w zarządzaniu

Bardziej szczegółowo

18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego. 19. Mo liwe pytania egzaminatora i przyk³adowe odpowiedzi egzaminowanego

18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego. 19. Mo liwe pytania egzaminatora i przyk³adowe odpowiedzi egzaminowanego 18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego I m sorry, could you repeat that, please? - Przepraszam, czy mo na prosiæ o powtórzenie? I m sorry, I don t understand. - Przepraszam, nie rozumiem. Did you

Bardziej szczegółowo

Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych?

Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych? Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych? Artykuł pobrano ze strony eioba.pl Pokazuje, jak zastosowanie zasady Pareto może usprawnić Twoją naukę angielskiego. Słynna zasada Pareto mówi o

Bardziej szczegółowo

Wstęp ARTYKUŁ REDAKCYJNY / LEADING ARTICLE

Wstęp ARTYKUŁ REDAKCYJNY / LEADING ARTICLE Dzieciństwo w cieniu schizofrenii przegląd literatury na temat możliwych form pomocy i wsparcia dzieci z rodzin, gdzie jeden z rodziców dotknięty jest schizofrenią Childhood in the shadow of schizophrenia

Bardziej szczegółowo

The Lights of Chartres Eustachy Kossakowski, 1983-1989

The Lights of Chartres Eustachy Kossakowski, 1983-1989 Eustachy Kossakowski, 1983-1989 dimensions: 40 x 29 cm technique: 12 color prints on Hahnemuhle Photo Rag 308 g/m² paper made from original Eustachy Kossakowski s negatives edition: 6 price: 12 000 PLN

Bardziej szczegółowo

ZróŜnicowanie polskich miast Urban Inequality in Poland

ZróŜnicowanie polskich miast Urban Inequality in Poland OECD Przegląd krajowej polityki miejskiej National Urban Policy Review of Poland 17-19 19 March 2010 ZróŜnicowanie polskich miast Urban Inequality in Poland Zygmunt Ziobrowski Instytut Rozwoju Miast The

Bardziej szczegółowo

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project Drugie Forum Obserwacji Ziemi Ministerstwo Rozwoju Warszawa, 4 lipca 2016 2 Zadania projektu Stworzenie

Bardziej szczegółowo

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland Państwowa Inspekcja Pracy Annotation Główny Inspektorat Pracy ul. Barska 28/30 02-315 Warszawa Rzeczypospolita Polska Polska An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic

Bardziej szczegółowo

Język angielski. Poziom rozszerzony Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą CZĘŚĆ I KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I

Język angielski. Poziom rozszerzony Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą CZĘŚĆ I KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I Poziom rozszerzony Język angielski Język angielski. Poziom rozszerzony KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I W schemacie oceniania zadań otwartych są prezentowane przykładowe odpowiedzi.

Bardziej szczegółowo

WROCŁAWSKIE STUDIA POLITOLOGICZNE 18/2015

WROCŁAWSKIE STUDIA POLITOLOGICZNE 18/2015 WROCŁAWSKIE STUDIA POLITOLOGICZNE 18/2015 Rada Naukowa Andrzej Antoszewski (Uniwersytet Wrocławski) Wiesław Bokajło (Uniwersytet Wrocławski) Nebojša Blanuša (Uniwersytet w Zagrzebiu) Zbigniew Czachór (UAM

Bardziej szczegółowo

OSI Transport Layer. Network Fundamentals Chapter 4. Version Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Public 1

OSI Transport Layer. Network Fundamentals Chapter 4. Version Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Public 1 OSI Transport Layer Network Fundamentals Chapter 4 Version 4.0 1 OSI Transport Layer Network Fundamentals Rozdział 4 Version 4.0 2 Objectives Explain the role of Transport Layer protocols and services

Bardziej szczegółowo

Filozofia z elementami logiki Klasyfikacja wnioskowań I część 2

Filozofia z elementami logiki Klasyfikacja wnioskowań I część 2 Filozofia z elementami logiki Klasyfikacja wnioskowań I część 2 Mariusz Urbański Instytut Psychologii UAM Mariusz.Urbanski@amu.edu.pl Plan: definicja pojęcia wnioskowania wypowiedzi inferencyjne i wypowiedzi

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY TeleTrade DJ International Consulting Ltd Sierpień 2013 2011-2014 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Polityka Prywatności Privacy Policy Niniejsza Polityka

Bardziej szczegółowo

EXAMPLES OF CABRI GEOMETRE II APPLICATION IN GEOMETRIC SCIENTIFIC RESEARCH

EXAMPLES OF CABRI GEOMETRE II APPLICATION IN GEOMETRIC SCIENTIFIC RESEARCH Anna BŁACH Centre of Geometry and Engineering Graphics Silesian University of Technology in Gliwice EXAMPLES OF CABRI GEOMETRE II APPLICATION IN GEOMETRIC SCIENTIFIC RESEARCH Introduction Computer techniques

Bardziej szczegółowo

Monika Wróblewska. Kompetencje twórcze w dorosłości

Monika Wróblewska. Kompetencje twórcze w dorosłości Monika Wróblewska Kompetencje twórcze w dorosłości Monika Wróblewska Kompetencje twórcze w dorosłości Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana Białystok 2015 Spis treści Wprowadzenie 13 ROZDZIAŁ 1 Teoretyczny

Bardziej szczegółowo

OBLICZA POLITYKI. pod redakcją Jana Błuszkowskiego i Jacka Zaleśnego INSTYTUT NAUK POLITYCZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO WARSZAWA 2009 V0L

OBLICZA POLITYKI. pod redakcją Jana Błuszkowskiego i Jacka Zaleśnego INSTYTUT NAUK POLITYCZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO WARSZAWA 2009 V0L SUB Hamburg II A/526037 OBLICZA POLITYKI pod redakcją Jana Błuszkowskiego i Jacka Zaleśnego 13 WARSZAWA 2009 V0L INSTYTUT NAUK POLITYCZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO V0L13 Spis treści Wprowadzenie 9 STUDIA

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland

Cracow University of Economics Poland Cracow University of Economics Poland Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Keynote Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit,

Bardziej szczegółowo

STUDIA POLITOLOGICZNE

STUDIA POLITOLOGICZNE sus Hamburg STUDIA POLITOLOGICZNE POLITYKA NA SZCZEBLU SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO pod redakcją Stanisława Sulowskiego ' / WARSZAWA 2011 V0L 20 INSTYTUT NAUK POUTYGNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO STUDIA POLITOIOGICZNE

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie. Tytuł projektu: My dream will change the world

PROGRAM. Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie. Tytuł projektu: My dream will change the world PROGRAM Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie Tytuł projektu: My dream will change the world Państwa partnerskie: Hiszpania i Włochy Czas realizacji projektu:

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁCZESNE KONCEPCJE ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM

WSPÓŁCZESNE KONCEPCJE ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM 1 Politechnika Częstochowska Wydział Zarządzania WSPÓŁCZESNE KONCEPCJE ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM Monografia redakcja naukowa Oksana SEROKA-STOLKA Częstochowa 2014 2 Recenzenci: Prof. PCz dr hab. Agata

Bardziej szczegółowo

Surname. Other Names. For Examiner s Use Centre Number. Candidate Number. Candidate Signature

Surname. Other Names. For Examiner s Use Centre Number. Candidate Number. Candidate Signature A Surname _ Other Names For Examiner s Use Centre Number Candidate Number Candidate Signature Polish Unit 1 PLSH1 General Certificate of Education Advanced Subsidiary Examination June 2014 Reading and

Bardziej szczegółowo

General Certificate of Secondary Education June 2013

General Certificate of Secondary Education June 2013 Centre Number Surname Candidate Number For Examiner s Use Other Names Candidate Signature Examiner s Initials Question Mark General Certificate of Secondary Education June 2013 Polish 46854 Unit 4 Writing

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ REKRUTACYJNY DLA OPEKUNA NAUKOWEGO I OPIEKUNA POMOCNICZEGO

FORMULARZ REKRUTACYJNY DLA OPEKUNA NAUKOWEGO I OPIEKUNA POMOCNICZEGO FORMULARZ REKRUTACYJNY DLA OPEKUNA NAUKOWEGO I OPIEKUNA POMOCNICZEGO Opiekun naukowy Imię i nazwisko opiekuna naukowego oraz afiliacja Krótki opis kierunku badawczego realizowanego przez opiekuna (kilka

Bardziej szczegółowo

PROJECT. Syllabus for course Principles of Marketing. on the study program: Administration

PROJECT. Syllabus for course Principles of Marketing. on the study program: Administration Poznań, 2012, September 20th Doctor Anna Scheibe adiunct in the Department of Economic Sciences PROJECT Syllabus for course Principles of Marketing on the study program: Administration I. General information

Bardziej szczegółowo