WSPÓLNY SUKCES. Przedsiębiorcy w procesie zmiany gospodarczej w powiecie strzeleckim

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WSPÓLNY SUKCES. Przedsiębiorcy w procesie zmiany gospodarczej w powiecie strzeleckim"

Transkrypt

1 WSPÓLNY SUKCES Przedsiębiorcy w procesie zmiany gospodarczej w powiecie strzeleckim Warsztat 1: Rozpoznanie uwarunkowań zmiany gospodarczej na poziomie powiatu strzeleckiego protokół powarsztatowy Strzelce Opolskie, 13 maja 2009 Strona 1

2 1. TEZA: POWIAT STRZELECKI TO DOBRE MIEJSCE DLA PROWADZENIA BIZNESU. Argumenty na TAK (16 głosów) Dobra lokalizacja: położenie geofizyczne powiatu, lokalizacja w stosunku do sieci dróg, dogodne położenie, bliskośd autostrady, dobra komunikacja, dobre warunki logistyczne powiatu, dobra lokalizacja, blisko do: lotniska, Śląska (przemysł), autostrady, lokalizacja (2 zjazdy z autostrady), mała odległośd od miast wojewódzkich (Katowice, Opole), dobre skomunikowanie z regionami sąsiednimi (autostrada), dobra lokalizacja dojazd, położenie geograficzne sprzyja inwestycjom, dobra lokalizacja: trasa Opole kluczowe miasta Śląska, bardzo dobre położenie rejonu sied drogowa i kolejowa, blisko lotnisko. Działalnośd władz lokalnych związana ze ściąganiem dużych inwestycji: przychylnośd władz w stosunku do przedsiębiorców, teren dostępny, tereny pod inwestycje, strefa ekonomiczna, spora ilośd inwestycji w regionie, praca administracyjna pomoc w zatrudnianiu pracowników, organy administracji publicznej otwarte na współpracę, działania władz powiatu w kierunku ściągania inwestycji większych, współpraca z lokalnymi władzami, wsparcie ze strony władz. Lokalny rynek pracy (jakośd, kwalifikacje): wiele osób poszukujących zatrudnienia, szkolnictwo zawodowe, potencjalna kadra (po powrocie z emigracji), Strona 2

3 sumiennośd i pracowitośd większości zatrudnionych. Kontakty z zagranicą: napływ szybkiego kapitału konsumpcyjnego, dosyd zamożne społeczeostwo, duże kontakty społeczeostwa z zagranicą, wzrost aspiracji, bliski kontakt z zachodem. Strona 3

4 Argumenty na NIE (7 głosów) Duża konkurencja z zagranicznym rynkiem pracy, braki kadrowe wysoko kwalifikowana kadra: specyfika rejonu praca za granicą, przede wszystkim Niemcy, niskie kwalifikacje pracowników, duży odpływ siły roboczej na zachód, brak siły roboczej (pracowników fizycznych bez nałogów), mała ilośd młodych osób, problemy kadrowe (trudno pozyskad specjalistów, pracowników produkcyjnych), utrudnienia związane z pozyskiwaniem pracowników (młode osoby wyjeżdżają do pracy za granicę), specyfika lokalnego rynku pracy (migracja zarobkowa), duża migracja ludności brak fachowców, brak fachowców. Brak realnego wsparcia władzy lokalnej dla małych firm, sztywne ramy administracyjne funkcjonowania samorządu lokalnego: brak działao władz dla inwestorów małych (ulgi w podatkach lokalnych, itp.) brak zaangażowania urzędników w pomaganiu/podpowiadaniu, brak elastyczności władz, mała otwartośd organów administracji na innowacyjnośd, nadmierna biurokracja urzędów, stagnacja w myśleniu i brak perspektyw rozwoju bierna postawa władz samorządowych. Niski potencjał lokalnego rynku: niewielki rozmiar (wielkośd) miasta, mało nowych inwestycji, wąski rynek dla dostawców dóbr inwestycyjnych, bezrobocie, upadek przemysłu cementowego i wapienniczego, mały potencjał gospodarki lokalnego rynku, stosunkowo mały rynek konsumentów, małe możliwości zbytu na terenie powiatu (małe zapotrzebowanie), niedostateczna ilośd dużych zakładów. Wysokie koszty działalności gospodarczej: Strona 4

5 najdroższy surowiec w kraju (drewno), stale rosnące podatki od nieruchomości, wysoki koszt pracy, wysokie stawki podatków od nieruchomości, wysokie koszty zatrudnienia, wysokie opłaty lokalne. Braki w infrastrukturze: brak obwodnicy miasta ciężki ruch przez miasto, kiepska infrastruktura. Braki w prognozowaniu i zdolności podejmowania ryzyka: przywiązanie się do wypracowanych/długoletnich przyzwyczajeo. Strona 5

6 2a. JAKIE NOWE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZE WYŁANIAJĄ SIĘ NA TERENIE POWIATU STRZELECKIEGO? Turystyka i wypoczynek: turystyka agroturystyka, turystyka w powiązaniu z kulturą i sportem rekreacyjnym, agroturystyka, usługi agroturystyczne, turystyka + hotelarstwo, drobna gastronomia i usługi, nowoczesne restauracje i hotele, gastronomia i hotelarstwo. Budownictwo usługi, materiały: przemysł drzewny, produkcja płyt meblarskich (Kronospan), przemysł drzewny (Kronospan), projektowanie wnętrz, izolacje antykorozyjne rur dla gazownictwa przemysł tworzyw sztucznych (Izostal), strefy działalności gospodarczej (wydzielone tereny), powstanie filii dużych zakładów produkcyjnych i usługowych, produkcja okien, produkcja paneli podłogowych, produkcja materiałów budowlanych dla nowych technologii, branża budowlana, nowoczesne budownictwo usługowo-mieszkalne. Specjalistyczne i kompleksowe usługi transportowo-logistyczne: transport drogowy, centrum logistyczne, magazynowe, transport/spedycja, nowoczesne firmy transportowe. Strona 6

7 Energia odnawialna. Produkcja i remonty sprzętu - urządzeo transportowych (lokomotywy) dla górnictwa (Energomechanik). Otoczenie biznesu: agencje pracy za granicą, duży napływ banków, bankowośd, doradztwo biznesowe (szkolenia, dotacje, itp.), doradztwo finansowe. Handel: rozwój sklepów wielkopowierzchniowych, handel supermarkety, markety. Rozwój usług. Strona 7

8 2b. JAKIE TRADYCYJNE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZE ROZWINIĘTE NA TERENIE POWIATU STRZELECKIEGO ZANIKAJĄ/SĄ REDUKOWANE? Rzemiosło: małe firmy branży metalowej (ślusarstwo, tokarstwo), drobne usługi i handel, usługi rzemieślnicze realizowane indywidualnie lub przez małe zespoły ludzkie, najczęściej rodzinne, zanik małych firm usługowych na wsiach (kowalstwo, ślusarstwo, krawiectwo), rzemiosło w branży mechanicznej, usługi rzemieślnicze. Przemysł ciężki: przemysł cementowy, przemysł cementowy, upadek bardzo dużych firm (cementownia), przemysł wapienniczy, przemysł cementowo-wapienniczy, przemysł cementowy (upadek) i obuwniczy (redukcja). Hutnictwo: hutnictwo, hutnictwo. Drobni wytwórcy: drobne zakłady wytwórcze, firmy produkcyjne. Działalnośd kulturalno-rozrywkowa dla młodzieży. Strona 8

9 3. JAKIE PROCESY EKONOMICZNE I POZAEKONOMICZNE W NAJWIĘKSZYM STOPNIU WPŁYWAJĄ NA ZMIANY GOSPODARCZE W POWIECIE STRZELECKIM? Oddziaływanie pozytywne: Nowe technologie: regulacje prawne wymuszające innowacyjnośd, napływ nowych technologii, nowości technologiczne spełnianie standardów, procesy technologiczne nowe technologie produkcji, nowoczesne materiały, inwestycje w ograniczenie emisji pyłów i spalin (cementownie, ciepłownie), rozwój nowych technologii, wprowadzanie nowych technologii (nowoczesne zakłady). Pozytywne efekty migracyjne: inwestycje ze środków zarobionych za granicą, migracja wzbogacająca kulturę życia, powroty z emigracji zagranicznej, napływ nowych technologii z zagranicy, napływ kapitału z zagranicy. Presja na stosowanie proekologicznych rozwiązao: wzrost wymagao ochrony środowiska nowoczesne technologie w budownictwie, ochrona środowiska (dotacje, wymagania konsumentów). Zmiana wzorców konsumpcji: łatwiejszy dostęp do dóbr luksusowych, zwiększone wymagania społeczeostwa, wymagania i świadomośd ludności. Członkostwo w Unii Europejskiej: Strona 9

10 wstąpienie do Unii Europejskiej, przystąpienie Polski do UE, dotacje z UE. Rosnąca dostępnośd komunikacyjna: komunikacja, budowa autostrady, Wzrost wymiany handlowej. Udział samorządu w rozwoju. Turystyka i wypoczynek: walory geograficzne, kulturalne i historyczne powiatu. Strefa ekonomiczna. Powstawanie coraz większej ilości supermarketów niemieckich wykorzystuje się sympatię do tego kraju lokalnej społeczności oraz zamożnośd ludności. Konkurencyjnośd firm. Strona 10

11 Oddziaływanie negatywne: Emigracja kadry: wyjazdy wykształconej kadry (25% z wyższym wykształceniem - w skali kraju), emigracja, emigracja, odpływ wykształconej technicznie kadry, duża emigracja zarobkowa, emigracja mieszkaoców. Upadek starych, dużych zakładów: zmiany polityczne upadek tradycyjnych branż (np. cementownie), nie dostosowanie się do reguł rynkowych, nowoczesne technologie produkcyjne spowodowały upadek dużych zakładów (nieefektywnośd ekonomiczna starych zakładów). Zły system kształcenia: zły system kształcenia, system edukacji zawodowej nie nastawia na nabycie kompetencji, a jedynie na papierowe uprawnienia. Otoczenie nie wspiera rozwoju gospodarczego: niski stopieo rozwoju regionalnego. Brak długofalowego myślenia. Brak stabilnych przepisów prawa gospodarczego. Strona 11

12 Oddziaływanie o niesprecyzowanych jednoznacznie (pozytywnych/negatywnych) skutkach: Migracje wykwalifikowanej kadry. Coraz bardziej zaostrzane przepisy (wymogi) dotyczące ochrony środowiska. Zmiany technologiczne w budownictwie rozwój nowych technologii (+), upadek przemysłu cementowo-wapiennego (-). Strona 12

13 4. JAKI JEST POTENCJAŁ KREATYWNY I INNOWACYJNY POWIATU STRZELECKIEGO? CO MOŻNA WYKORZYSTAD NA RZECZ ZMIANY GOSPODARCZEJ? Kultura jako źródło rozwoju turystyki: przywiązanie do rodzinnych stron, odbudowa zamku w Strzelcach Opolskich, wielokulturowośd społeczeostwa powiatu, różnorodnośd doświadczeo i tradycji, krystalizowanie się powrotu do źródła mała ojczyzna, przeszłośd historyczna jako źródło rozwoju turystyki, folklor lokalny w połączeniu z turystyką, lokalne zabytki kultury i architektury. Działania edukacyjne: działalnośd instytucji szkoleniowej Polifach ma duży wpływ na rozwój kadry zawodowej, zatrudnienie uczniów przez lokalne firmy, turystka nowy przedmiot specjalizacji szkoły zawodowej w Strzelcach Opolskich, szkolenia, programy dla bezrobotnych, rozwój nowych kierunków kształcenia (Zespół Szkół Zawodowych nr 1), Urząd Miasta, Starostwo Powiatowe, Powiatowy Urząd Pracy, szkolenia biznesowe, edukacja pod potrzebny rynek. Ludzie: wykorzystanie nabytych umiejętności osób powracających z zagranicy, ogólna kultura techniczna (często nabyta w kontaktach z zagranicą), doświadczenie i wiedza zdobyte podczas kontaktów zagranicznych (praca, turystyka, itp.). Działalnośd badawcza: badania prowadzone przez PUP badania rynku pracy, przeprowadzanie badao przez studentów np. badanie dotyczące wykorzystania funduszy UE w powiecie strzeleckim. Strona 13

14 Inwestycje w kapitał ludzki, dofinansowane z UE: grupa szkoleo finansowanych z UE, dotacje z UE. Nawyki mieszkaoców: dbałośd o zachowanie porządku w otoczeniu (w domostwie), przywiązanie do sumienności i dokładności. Potencjał rozwojowy otoczenia: potencjał rozwojowy sąsiedztwo Górnego Śląska, potencjał ośrodków ościennych Kędzierzyn Koźle, Opole. Dalszy rozwój produkcji winiarskiej. Tereny pod inwestycje. Surowiec drzewny. Strona 14

15 5. JAKIE SZANSE DLA GOSPODARKI POWIATU STRZELECKIEGO NIESIE OBECNY KRYZYS? Wzrost konkurencyjności firm: poprawa jakości usług i utrzymanie konkurencyjnych cen, wymusi kreatywnośd kadry zarządzającej, przyspieszenie przekształceo w przedsiębiorstwach, eliminacja słabszych firm, utrzymanie najlepszych w swojej dziedzinie, wzrost konkurencyjności, dostosowanie profilu usług i produkcji do ciągle zmieniających się potrzeb klientów, poświęcenie większej uwagi wydatkom. Wzrost opłacalności eksportu oraz atrakcyjności inwestycyjnej: opłacalny eksport związek z rynkiem walutowym, wysoki kurs walut eksport bardziej opłacalny i wyższa atrakcyjnośd dla inwestorów zagranicznych (taoszy PLN taosza siła robocza), sprzedaż wewnątrzunijna do eurostrefy. Imigracja kadry: powrót kadr, powrót osób z emigracji zarobkowej, zwiększone powroty wzrost podaży na rynku pracy obniżenie kosztów. Obniżenie kosztów działalności: obniżka stóp procentowych, niższe koszty działalności gospodarczej, obniżone zostaną zobowiązania (podatki, ZUS). Środki UE: spowoduje większe zainteresowanie środkami UE, wykorzystane zostaną (rozsądnie!) dotacje z UE, Strona 15

16 wykorzystanie funduszy UE do poprawy infrastruktury (drogi, kanalizacja) wzrost konkurencyjności, rozwój infrastruktury z wykorzystaniem funduszy UE. Rozwój mikroprzedsiębiorstw: tworzenie małych firm w otoczeniu rolnictwa, rozwój firm jednoosobowych w dziedzinie usług. Spadek cen mieszkao. Pozyskanie kontrahentów spoza UE. Strona 16

17 6. JAKICH DÓBR I USŁUG MIESZKAOCY POWIATU STRZELECKIEGO POSZUKUJĄ W OTOCZENIU? Co jest poszukiwane w otoczeniu? Gdzie jest poszukiwane? Zagospodarowanie czasu wolnego rodzin: nowoczesne ośrodki uprawiania sportu (np. basen), zagospodarowanie czasu wolnego rodzin, kino + inne atrakcje kulturalne, kryte pływalnie baseny, rozrywka, rekreacja, okolice miasta, Opole, Zabrze, Gliwice, duże miasta, Dolny + Górny Śląsk, Opole. rozrywka typu kino, kultura i rozrywka (kino, teatr, itp.), usługi z zakresu kultury i kultury fizycznej (teatr, kino, pływalnia, boiska sportowe), pływalnia, całoroczne rekreacje wodne (pływalnia), usługi kulturalno-rozrywkowe, atrakcyjne centrum rozrywki (np. cyfrowe kina z wysoką jakością dźwięku i obrazu), turystyka. Świątynie konsumpcji: Centra, galerie handlowe, Duże markety budowlane. Usługi edukacyjne: Szkoły językowe, Strona 17

18 Edukacja (szkolnictwo wyższe), Szkolnictwo (szczególnie wyższe). Opole, Wrocław, Śląsk. Towary i usługi wysokospecjalistyczne. Specjalistyczna opieka medyczna. Usługi krawieckie. Usługi informatyczne programowanie. Wyższa kultura handlu. Strona 18

19 7. JAKIE DOBRE WZORY WSPÓŁPRACY WYSTĘPUJA NA TERENIE POWIATU STRZELECKIEGO? firmy szkoleniowe + wykwalifikowana kadra, partnerstwa z organami administracji publicznej, urząd Pracy, PUP instytucje kształcenia w zakresie szkolenia ludności, PUP bezrobotni i nie tylko, urząd pracy pozyskiwanie wykwalifikowanej kadry, Portal strzeleckiego przedsiębiorcy, partnerski projekt Portal strzeleckiego przedsiębiorcy PUP CTC, urząd pracy przedsiębiorca zatrudnianie bezrobotnych szkolenia, współpraca Urzędu Pracy z pracodawcami. Spółdzielnia Mleczarska w Kadłubie, Związek Rolników Śląskich. Wspólna realizacja zadao inwestycyjnych przez firmy budowlane, Branża budowlana (panele, okna, dachówki). Koniecznośd wspólnego tworzenia oferty firm budowlanych dla wykorzystania inwestycji w regionie. Współpraca gmin w zakresie gospodarki odpadami i gospodarki wodno-kanalizacyjnej (Strzelce Opolskie - Jemielnica). Tworzące się tendencje do kupowania wyrobów produkowanych przez firmy powiatu. Wymaga wzmocnienia. Produkt regionalny Kołacz Śląski. Współpraca w ramach grupy firm Adamietz (teren b. Agrometu). Strona 19

20 Strefa ekonomiczna Ujazd. Rozwój w planie turystycznym Euroregionu. Strona 20

Tabela 1: SILNE STRONY POWIATU CHOJNICKIEGO Atuty, zasoby, potencjał, talenty istotne z punktu widzenia zmiany gospodarczej w powiecie chojnickim

Tabela 1: SILNE STRONY POWIATU CHOJNICKIEGO Atuty, zasoby, potencjał, talenty istotne z punktu widzenia zmiany gospodarczej w powiecie chojnickim Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Lp. 1 2 3 4 1. WYMIAR PRZESTRZENNY Walory przyrodnicze Położenie geograficzne Infrastruktura komunikacyjna

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNY SUKCES. Warsztat 3: Wdrażanie zmiany gospodarczej w powiecie strzeleckim

WSPÓLNY SUKCES. Warsztat 3: Wdrażanie zmiany gospodarczej w powiecie strzeleckim WSPÓLNY SUKCES Warsztat 3: Wdrażanie zmiany gospodarczej w powiecie strzeleckim protokół powarsztatowy Strzelce Opolskie, 16-17 czerwca 2009 Strona 1 1. PRIORYTET I KREOWANIE MARKI BIZNESOWEJ POWIATU:

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU ŚLĄSKA

STRATEGIA ROZWOJU ŚLĄSKA STRATEGIA ROZWOJU ŚLĄSKA C I E S Z YŃ S K I E G O 2001-2016 STRATEGIA ROZWOJU ŚLĄSKA CIESZYŃSKIEGO 2001-2016 Wydział Strategii, Promocji Gospodarczej i Integracji Europejskiej Starostwa Powiatowego w Cieszynie

Bardziej szczegółowo

Projekt "Nowe możliwości " współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Nowe możliwości  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt "Nowe możliwości " współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Powiatowy Urząd Pracy w Legnicy ul. Gen. Władysława Andersa 2 59-220 Legnica Spis treści

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA STRATEGIA INNOWACJI

REGIONALNA STRATEGIA INNOWACJI Strona 1 SEJMIK WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO REGIONALNA STRATEGIA INNOWACJI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2003-2013 (PROJEKT) WYOBRAŻENIA TWORZĄ RZECZYWISTOŚĆ KATOWICE, 2003 ROK Strona 2 Wstęp... 3 Województwo

Bardziej szczegółowo

Program Promocji Rozwoju Przedsiębiorczości Powiatu Siemiatyckiego na lata 2012 2020

Program Promocji Rozwoju Przedsiębiorczości Powiatu Siemiatyckiego na lata 2012 2020 Załącznik do uchwały Nr XI/108/12 Rady Powiatu Siemiatyckiego z dnia 29 maja 2012 r. Program Promocji Rozwoju Przedsiębiorczości Powiatu Siemiatyckiego na lata 2012 2020 Siemiatycze, 2012 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

MISJA, WIZJA I CELE ROZWOJOWE AKTUALIZOWANEJ STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2007-2020

MISJA, WIZJA I CELE ROZWOJOWE AKTUALIZOWANEJ STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2007-2020 2012 MISJA, WIZJA I CELE ROZWOJOWE AKTUALIZOWANEJ STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2007-2020 Autorzy opracowania: Grzegorz Humenny Paweł Grygiel Piotr Klimczak Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Kierunki rozwoju gmin Subregionu Płockiego

Kierunki rozwoju gmin Subregionu Płockiego Zarząd Główny Towarzystwa Wiedzy Powszechnej ANALIZA PERSPEKTYW ROZWOJU KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO NA RYNKU PRACY SUBREGIONU PŁOCKIEGO Kierunki rozwoju gmin Subregionu Płockiego Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚ L ĄSKIEGO

STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚ L ĄSKIEGO Załącznik do Uchwały Nr XLVIII/649/2005 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 listopada 2005 roku STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚ L ĄSKIEGO DO 2020 ROKU WROCŁAW, LISTOPAD 2005 Spis treści WSTĘP...3

Bardziej szczegółowo

7. Wnioski i rekomendacje... 71

7. Wnioski i rekomendacje... 71 Spis treści Wstęp... 3 1. Metodologia badania... 5 2. Ogólna charakterystyka powiatu miasto Radom... 9 2.1. Uwarunkowania społeczno-demograficzne... 10 2.2. Uwarunkowania gospodarcze... 11 2.3. Sytuacja

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU ZIEMI DZIERŻONIOWSKIEJ NA LATA 2014-2020

STRATEGIA ROZWOJU ZIEMI DZIERŻONIOWSKIEJ NA LATA 2014-2020 STRATEGIA ROZWOJU ZIEMI DZIERŻONIOWSKIEJ NA LATA 2014-2020 OPRACOWANA PRZEZ MAJ 2015 Spis treści 1 Wprowadzenie.... 2 2 Diagnoza stanu społeczno- gospodarczego Ziemi Dzierżoniowskiej.... 5 3 Analiza SWOT...

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY JANIKOWO NA LATA 2014-2020

STRATEGIA ROZWOJU GMINY JANIKOWO NA LATA 2014-2020 STRATEGIA ROZWOJU GMINY JANIKOWO NA LATA 2014-2020 Biuro Szkoleniowo-Doradcze KREATOR Łojewo 49A, 88-101 Inowrocław zenon.lewandowski@onet.pl, tel. 600 88 02 88 Spis treści Część I STRATEGIA ROZWOJU GMINY

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Kolbuszowa Agencja Wspierania Inicjatyw Lokalnych Spółka Akcyjna

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Kolbuszowa Agencja Wspierania Inicjatyw Lokalnych Spółka Akcyjna Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Kolbuszowa na lata 2007 2013 Agencja Wspierania Inicjatyw Lokalnych Spółka Akcyjna siedziba wg KRS ul. Wawrzyniaka 10, 60-505 Poznań siedziba Biura, ul. Polska 14, 60 595

Bardziej szczegółowo

Potencjały i wyzwania dla Obszaru Metropolitalnego Warszawy

Potencjały i wyzwania dla Obszaru Metropolitalnego Warszawy Potencjały i wyzwania dla Obszaru Metropolitalnego Warszawy Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 Potencjały i wyzwania dla Obszaru Metropolitalnego

Bardziej szczegółowo

Leszno w projekcie RUnUP

Leszno w projekcie RUnUP Leszno w projekcie RUnUP 1. Strategia przyciągania i zatrzymania wykwalifikowanych pracowników. 2. Strategia partnerstwa w ramach potrójnej spirali na rzecz pozyskania nowych inwestorów i pracowników.

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy Łódź - Wschód POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007-2013

Powiatowy Urząd Pracy Łódź - Wschód POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007-2013 Powiatowy Urząd Pracy Łódź - Wschód POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007-2013 Łódź, 2007 r. WSTĘP Zgodnie z art. 3 ust.1 ustawy o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Warunki dla rozwoju przedsiębiorczości w powiecie kościerskim

Warunki dla rozwoju przedsiębiorczości w powiecie kościerskim Warunki dla rozwoju przedsiębiorczości w powiecie kościerskim Badanie realizowane na zlecenie: Badanie realizowane w partnerstwie z: Ul. Arkońska 6, 80-387 Gdańsk Tel.: +48 58 32 33 100 Faks: +48 58 30

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KONINIE NA LATA 2014 2016 MIASTO KONIN PROGRAM OPERACYJNY. Załącznik do Uchwały Nr 826. Rady Miasta Konina

PROGRAM WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KONINIE NA LATA 2014 2016 MIASTO KONIN PROGRAM OPERACYJNY. Załącznik do Uchwały Nr 826. Rady Miasta Konina Załącznik do Uchwały Nr 826 Rady Miasta Konina z dnia 25 czerwca 2014 roku MIASTO KONIN PROGRAM WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KONINIE NA LATA 2014 2016 PROGRAM OPERACYJNY Konin, 2014 r. Wersja z 2_06_2014

Bardziej szczegółowo

Modelowe rozwiązania problemów przedsiębiorstw

Modelowe rozwiązania problemów przedsiębiorstw Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Naukowy akcelerator przedsiębiorczości. Modelowe rozwiązania problemów przedsiębiorstw - studia przypadków Lider

Bardziej szczegółowo

Analiza SWOT. Czynniki, mające kluczowy wpływ na rozwój Obszaru Funkcjonalnego Blisko Krakowa (2,26 3 pkt.) EDUKACJA

Analiza SWOT. Czynniki, mające kluczowy wpływ na rozwój Obszaru Funkcjonalnego Blisko Krakowa (2,26 3 pkt.) EDUKACJA Analiza SWOT ATUTY SŁABOŚCI EDUKACJA Korzystne wskaźniki demograficzne: Niewystarczająca oferta opieki nad dodatnie saldo migracji, dziećmi w wieku 0-3 dodatni przyrost naturalny Wysoka jakość edukacji

Bardziej szczegółowo

Wykorzystaj swoją szansę, zwiększający aktywność zawodową i społeczną głównie osób bezrobotnych i niepełnosprawnych.

Wykorzystaj swoją szansę, zwiększający aktywność zawodową i społeczną głównie osób bezrobotnych i niepełnosprawnych. Wykorzystaj swoją szansę, zwiększający aktywność zawodową i społeczną głównie osób bezrobotnych i niepełnosprawnych. Na terenie aglomeracji działa Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem oddział w Koninie,

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA: DĄBROWA GÓRNICZA 2020

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA: DĄBROWA GÓRNICZA 2020 STRATEGIA ROZWOJU MIASTA: DĄBROWA GÓRNICZA 2020 DĄBROWA GÓRNICZA, Listopad 2007 2 SPIS TREŚCI 1. AKSJOLOGICZNE PODSTAWY STRATEGII ROZWOJU 1.1. WARTOŚCI PODSTAWOWE W ROZWOJU MIASTA 1.2. WIZJA PRZYSZŁOŚCI

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza globalnych trendów gospodarczych w kontekście potrzeb rozwojowych Metropolii Silesia

Ekspertyza globalnych trendów gospodarczych w kontekście potrzeb rozwojowych Metropolii Silesia Ekspertyza globalnych trendów gospodarczych w kontekście potrzeb rozwojowych Metropolii Silesia Streszczenie raportu Maj 2014 1 2014 Deloitte Spis Treści Spis treści 2 Cel projektu 3 Wybór branż 4 Globalne

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr X/84/07 Rady Powiatu w Bochni z dnia 21 czerwca 2007 r. STRATEGIA ROZWOJU POWIATU BOCHEŃSKIEGO NA LATA 2007-2013

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr X/84/07 Rady Powiatu w Bochni z dnia 21 czerwca 2007 r. STRATEGIA ROZWOJU POWIATU BOCHEŃSKIEGO NA LATA 2007-2013 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr X/84/07 Rady Powiatu w Bochni z dnia 21 czerwca 2007 r. STRATEGIA ROZWOJU POWIATU BOCHEŃSKIEGO NA LATA 2007-2013 Bochnia, marzec czerwiec 2007 WSTĘP Opracowanie Strategii Rozwoju

Bardziej szczegółowo

REGION OTWARTY NA INWESTYCJE Dostępność komunikacyjna Wykwalifikowana kadra Atrakcyjne tereny inwestycyjne

REGION OTWARTY NA INWESTYCJE Dostępność komunikacyjna Wykwalifikowana kadra Atrakcyjne tereny inwestycyjne REGION OTWARTY NA INWESTYCJE Dostępność komunikacyjna Wykwalifikowana kadra Atrakcyjne tereny inwestycyjne Opolskie to jeden z najbardziej europejskich regionów Polski Na dzisiejszy obraz regionu wpłynęła

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DZIERŻONIOWA

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DZIERŻONIOWA PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DZIERŻONIOWA NA LATA 2012-2014 Zespół ds. Programu Rozwoju Przedsiębiorczości 2011 rok Gmina Miejska Dzierżoniów 1 Spis treści: Wstęp... 3 1. Diagnoza społeczno - gospodarcza

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju. Powiat Pisz

Strategia Rozwoju. Powiat Pisz Strategia Rozwoju Powiat Pisz 1. Wstęp Zasadniczą częścią prac realizowanych w zakresie Planowania rozwoju lokalnego Etap C jest opracowanie programów operacyjnych, w których zostaną zapisane działania

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2013 Strona 1 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Analiza zasadności i możliwości utworzenia inkubatora przedsiębiorczości i/lub parku technologicznego w Jeleniej Górze

Analiza zasadności i możliwości utworzenia inkubatora przedsiębiorczości i/lub parku technologicznego w Jeleniej Górze Strona1 Analiza zasadności i możliwości utworzenia inkubatora przedsiębiorczości i/lub parku technologicznego w Jeleniej Górze Publikacja na zlecenie Urzędu Miasta Jelenia Góra opracowanie: Kamil Bromski,

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020

Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020 Oddajemy w Państwa ręce dokument, który, mam nadzieję, stanie się realnym planem rozwoju Dolnego Śląska na najbliższych osiem lat. Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020 jasno wytycza cele i

Bardziej szczegółowo