UMOWA AGENCYJNA. Zawarta w Rzgowie dnia r. pomiędzy:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA AGENCYJNA. Zawarta w Rzgowie dnia r. pomiędzy:"

Transkrypt

1 UMOWA AGENCYJNA Zawarta w Rzgowie dnia r. pomiędzy: GMSYNERGY Spółką z o.o. Sp. Komandytową z siedzibą Rzgów, ul. Tuszyńska 67 tel.042/ , fax. 042/ , REGON , NIP , Nr KRS: , reprezentowaną przez Agnieszkę Gałkeiwicz-Kłosińską i Sławomirem Marchewskim, zwana dalej Organizatorem a * prowadzący działalność gospodarcz a/prowadzący działalność gospodarczą w ramach spółki cywilnej** pod nazwą, (nazwa biura podróży )*** z siedzibą ul., REGON, NIP, zwanym dalej Agentem. Przedmowa 1. Organizator oświadcza, że spełnia wymogi Ustawy z dnia o usługach turystycznych, dotyczące organizatorów turystyki i na wykonywaną działalność posiada zaświadczenie o wpisie do rejestru Organizatorów i Pośredników Turystycznych wydany przez Marszałka Województwa Łódzkiego nr 311, oferowaną klientom pod marką Gandalf Travel. 2. Agent oświadcza, że jest podmiotem uprawnionym na podstawie przepisów polskiego prawa do świadczenia usług w ramach stałego pośrednictwa w sprzedaży usług i imprez turystycznych zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów Ustawy z dnia o usługach turystycznych. Agent przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy zobowiązany jest do aktualizacji na bieżąco wszystkich powyższych jako uzupełnienia wymienionych danych w panelu agenta w systemie rezerwacyjnym Organizatora. Oświadczenie Agenta o jego aktualnych danych w szczególnosci w zakresie siedziby, adresu zamieszkania (dot.osób fizycznych), numeru REGON, numeru NIP oraz aktualnego adresu , numeru telefonu i faks, numeru rachunku bankowego oraz kopia zaświadczenia o wpisie Agenta do ewidencji działalności gospodarczej lub aktualnego odpisu z KRS Agenta stanowią załącznik do niniejszej umowy. Agent będący osobą fizyczną pozostającą w związku małżeńskim przedkłada pisemne oświadczenie o istnieniu rozdzielności majątkowej między nim a jego małżonkiem / oświadczenie o istnieniu między nim a jego małżonkiem wspólności majatkowej oraz oświadczenie jego małżonka o zgodzie na zawarcie przez Agenta niniejszej umowy. &1 Przedmiot umowy 1. Agent na zlecenie Organizatora zobowiązuje się do stałego pośrednictwa, za wynagrodzeniem, przy zawieraniu w imieniu Organizatora umów z klientami na podstawie przepisów artykułu 758 kc i następnych kc oraz art.4 ustępu 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o usługach turystycznych.

2 2. Organizator jest zobowiązany do realizacji imprezy sprzedanej Klientowi zgodnie z ofertą oznaczoną indywidualnym kodem w wydawanych katalogach lub portalu internetowym Organizatora, wygenerowanej przez system rezerwacyjny Umowie Zgłoszeniu oraz Warunkami Uczestnictwa w organizowanych wyjazdach. W przypadku wszystkich imprez do realizacji każdego wyjazdu wymagana jest minimalna liczba uczestników. 3. Organizator zwraca część lub całość wniesionej przez Klienta wpłaty w przypadku odwołania imprezy turystycznej lub w przypadku rezygnacji Klienta, zgodnie z Warunkami Uczestnictwa, na konto bankowe Agenta. Zwrot wpłaty odbędzie się do 7 dni od otrzymania pisemnego potwierdzenia rezygnacji w przypadku rezygnacji Klienta. 4. Organizator ma obowiązek przekazania do wglądu Klientów dokumentów potwierdzających posiadanie Gwarancji Ubezpieczeniowych Organizatora Turystyki. 5. Organizator wystawia fakturę VAT marża na całą kwotę za imprezę na życzenie Klienta, po otrzymaniu od Agenta niezbędnych danych Klienta: imienia i nazwiska klienta lub pełnej nazwy firmy, adresu i nr NIP. Faktura zostanie wystawiona po uiszczeniu przez Agenta pełnej wpłaty za imprezę turystyczną. Faktura będzie zawierać informacje dotyczące wykupionej imprezy turystycznej: kod imprezy, termin, kraj pobytu, nazwiska uczestników umowy. Na życzenie klienta faktura zostanie przesłana na adres podany w Umowie Zgłoszeniu. 6. Organizator nie odpowiada za udzielanie Klientowi przez Agenta błędnych informacji dotyczących podróży czy imprezy turystycznej. W takim przypadku w sytuacji zaspokojenia roszczeń Klienta, wynikających z naprawienia szkody wyrządzonej na skutek nie udzielania lub udzielenie błędnych informacji Klientowi przez Agenta, wszelkie poniesione przez Organizatora koszty zobowiązany będzie zwrócić Agent. &2 Prawa i obowiazki Agenta 1. Agent ma obowiązek poinformować Organizatora o zmianach w ramach prowadzonej działalności adresu, pełnomocników, informować o zakończeniu działalności, zleceniu jej prowadzenia innemu podmiotowi lub zbyciu przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części obejmującej działalność prowadzoną w ramach niniejszej umowy, w formie pisemnej listem poleconym wysłanym za potwierdzeniem odbioru w terminie do trzech dni od zaistnienia takiego zdarzenia. W przypadku niedopełnienia obowiązku, o którym mowa powyżej, Agent ponosi odpowiedzialność wobec Organizatora oraz Klientów za wszystkie szkody wynikające z wszelkich działań osób trzecich działających jako Agent. 2. Agent zobowiązuje się do rzetelnego informowania Klienta o aktualnych programach imprez, cenach, Warunkach Uczestnictwa oraz Warunkach Ubezpieczenia wyłączenie na podstawie informacji pochodzących z autoryzowanych przez Organizatora źródeł katalogów, portalu internetowego autoryzowanego przez Organizatora, informacji w systemie informacji wewnętrznej organizatora oznaczonych numerem edycji w formie komunikatów i materiałów szkoleniowych dla sprzedawców. 3. Agent zobowiązuje się do akwizycji, reklamy, sprzedaży imprez turystycznych w imieniu i na rzecz Organizatora zgodnie z zasadami uczciwości kupieckiej i przy zachowaniu szczególnej staranności. Agent zobowiązuje się nie prowadzić żadnych działań, które mogłyby szkodzić dobremu imieniu Organizatora, a wszystkie informacje zdobyte w czasie współpracy z Organizatorem będzie traktował jako poufne i wewnętrzne. 4. Agent ma prawo do sprzedaży imprez Organizatora i sporządzania Umowy-Zgłoszenia z Klientem jedynie za pomocą autoryzowanego systemu rezerwacyjnego, wyłącznie zgodnie z zasadami i na warunkach ustalonych przez Organizatora. Umocowanie Agenta do reprezentowania Organizatora przy zawieraniu w imieniu i na rzecz Organizatora umów o świadczenie usług turystycznych z Klientami obejmuje wyłącznie imprezy turystyczne objęte ofertą Organizatora widniejące i dostępne w systemie rezerwacyjnym Organizatora po cenach wynikających z tego systemu oraz przy uwzględnieniu zasad wynikających z niniejszej umowy. 5. Agent zobowiązany jest do archiwizacji orginałów umów klientów z ich podpisami w okresie 5 lat od ich podpisania. W przypadku rozwiązania niniejszej umowy Agent zobowiązuje się do dostarczenia za potwierdzeniem odbioru do siedziby Organizatora orginałów podpisanych umów Klientów. 6. Organizator ma prawo do okresowego uniemożliwienia Agentowi prowadzenia sprzedaży w systemie rezerwacyjnym poprzez założenie tzw. blokady sprzedaży w systemie rezerwacyjnym. Strony zgodnie postanawiają, iż blokada systemu jest równoznaczna z cofnięciem Agentowi umocowania do zawierania umów z innymi podmiotami w imieniu i na rzecz Organizatora. Prawo do założenia Agentowi blokady systemu przysługuje Organizatorowi, w szczególności gdy:

3 a. płatności Agenta na rzecz Organizatora wynikające z niniejszej umowy nie są realizowane terminowo, w szczególności gdy Agent pozostaje w zwłoce z płatnościami w momencie założenia blokady systemu; b. Organizator powziął wiadomość o fakcie nieregulowania przez Agenta zobowiazań u innych podmiotów; c. Organizator bezskutecznie próbuje nawiązać kontakt z Agentem przez co najmniej 5 dni roboczych, albo przez co najmniej 1 dzień roboczy gdy Organizator bezskutecznie próbuje kontaktować się z Agentem na prośbę Klienta, lub próba kontaktu dotyczy Agenta który opóźnia się z jakąkolwiek płatnością wynikającą z niniejszej umowy d. działania Agenta stanowią naruszenia niniejszej umowy lub też godzą w interesy Organizatora lub Klientów. 7. Agent jest upoważniony do przyjmowania w imieniu Organizatora zapłaty za imprezy turystyczne lub inne zamówione świadczenia. Agent zobowiązuje się sprzedawać klientom imprezy turystyczne Organizatora po ustalonych cenach przez Organizatora. Agenta obowiązuje bezwzględny zakaz dokonywania zmian ustalonych przez Organizatora cenach, a w szczególności udzielania rabatów lub obciążania Klienta dodatkowymi kosztami, nie wynikającymi z ustalonych przez Organizatora postanowień. 8. Przed zawarciem umowy z Klientem Agent zobowiązany jest: na podstawie informacji zawartych w katalogu lub przekazanych przez Organizatora zapoznać Klienta z ofertą, ze szczególnym uwzględnieniem: ceny imprezy turystycznej lub usługi turystycznej, sposobu jej ustalenia, miejsca pobytu lub trasy imprezy, rodzaj, klasa, kategoria lub charakterystyka środka transportu, położenie, rodzaj i kategoria obiektu zakwaterowania według przepisów kraju pobytu, ilość i rodzaj posiłków, program zwiedzania i atrakcji turystycznych, kwotę lub procentowy udział zaliczki w cenie imprezy turystycznej, termin zapłaty całej ceny, termin powiadomienia Klienta na piśmie o ewentualnym odwołaniu imprezy turystycznej lub usługi turystycznej z powodu niewystarczającej liczby zgłoszeń, jeżeli realizacja usług jest uzależniona od liczby zgłoszeń oraz wręczyć Klientowi ofertę Imprezy Turystycznej w formie pisemnej i wszelkie broszury, foldery, katalogi dostarczone przez Organizatora. 9. Każdorazowo, przed zawarciem Umowy o imprezę turystyczną Agent zobowiązany jest poinformować Klienta o ewentualnie istniejącym ryzyku lub niebezpieczeństwie podczas podróży do danego kraju. Dotyczy to także sytuacji i niebezpieczeństw, które powstać mogą dopiero po zawarciu umowy o imprezę turystyczną. Agent zobowiązany jest również do poinformowania Klienta o możliwościach zawierania dodatkowych ubezpieczeń. 10. Agent zobowiązany jest przed zawarciem umowy poinformować Klienta o: aktualnie obowiązujących przepisach paszportowych, wizowych i sanitarnych, w szczególności o terminach oczekiwania na wydanie paszportu lub wizy, oraz o wymaganiach zdrowotnych dotyczących udziału w Imprezie turystycznej, o możliwości zawarcia umowy gwarancji zwrotów kosztów rezygnacji z imprezy lub wcześniejszego powrotu z imprezy, szczegółowe informacje dotyczące połączeń komunikacyjnych oraz miejsca jakie Klient będzie zajmował w środku transportu, w szczególności kabiny na statku lub przedziału sypialnego w pociągu; 11. Agent zobowiązany jest do przekazywania Klientowi wszelkich informacji otrzymanych od Organizatora dotyczących zmiany warunków Imprezy Turystycznej dokonanych przez Organizatora. W szczególności Agent zobowiązany jest w takim przypadku: - poinformować Klienta o zmianie warunków Imprezy Turystycznej i o ewentualnej, wynikającej z tego zmianie ceny Imprezy Turystycznej niezwłocznie po otrzymaniu informacji od Organizatora; - pouczyć Klienta o jego obowiązku poinformowania Agenta, o tym czy Klient przyjmuje proponowaną zmianę umowy, czy odstępuje od umowy za zwrotem wszystkich wniesionych świadczeń i bez obowiązku zapłaty kary umownej; - w przypadku gdy Klient odstępuje od umowy na zasadach określonych powyżej, ma on prawo według swego wyboru: uczestniczyć w imprezie zastępczej o tym samym lub wyższym standradzie, chyba, że zgodzi się na imprezę o niższym standardzie za zwrotem równicy w cenie lub żądać zwrotu wszystkich wniesionych świadczeń; Informacje te Agent zobowiązany jest przekazywać Klientowi w formie pisemnej. Jeżeli Klient wybierze imprezę zastępczą Agent ma obowiązek podpisać z Klientem nową Umowę lub wprowadzić stosowne zmiany do istniejącej Umowy oraz pisemnie poinformować Organizatora o przyjęciu przez Klienta nowych warunków Imprezy. 12. W przypadku odwołania imprezy turystycznej, po otrzymaniu odpowiedniej informacji od Organizatora, Agent zobowiązany jest: - pouczyć klienta o przysługujących mu uprawnieniach i prawie wyboru uczestnictwa w imprezie zastępczej o tym samym lub wyższym standardzie, chyba że zgodzi się na imprezę o niższym standardzie za zwrotem różnicy w cenie lub żądaniem zwrotu wszystkich wniesionych świadczeń; W przypadku kiedy odwołanie imprezy nastąpiło z powodu zgłoszenia się mniejszej liczby uczestników, niż liczba minimalna określona w umowie Agent ma obowiązek niezwłocznie po otrzymaniu informacji od Organizatora

4 powiadomić o tym klienta na piśmie. To samo dotyczy wypadku odwołania imprezy tursytyczniej z powodu siły wyższej. 13. W przypadku rezygnacji Klienta z udziału w imprezie Agent ma obowiązek: - wypłacić Klientowi uiszczoną przez niego cenę(zaliczkę) pomniejszoną o potrącenie dokonane zgodnie z Warunkami Uczestnictwa; - poinformować pisemnie Organizatora w dniu rezygnacji o jej złożeniu przez Klienta; 14. W przypadku zawierania z Klientem umowy o imprezę turystyczną Agent zobowiązuje się pobrać od Klienta zaliczkę w wysokości zgodnej z warunkami ofert Organizatora. Organizator może w każdym czasie ustalić aktualną wysokość zaliczki w ramach aktualnej oferty. Oświadczenie woli Organizatora ustalające nowe wysokości zaliczek może zostać złożone w dowolny sposób, w tym także poprzez zmianę warunków oferty w systemie rezerwacyjnym lub przesłanie komunikatu na adres poczty elektronicznej podany przez Agenta jako kontaktowy. Zmiana wysokości zaliczki przez Organizatora nie stanowi zmiany niniejszej umowy i obowiązuje od chwili zakomunikowania przez Organizatora oświadczenia woli, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym. Agent zobowiązany jest pobrać od klienta dopłatę do pełnej wysokości ceny imprezy turystycznej najpóźniej do 30 (trzydziestego) dnia włącznie przed rozpoczęciem imprezy turystycznej, jednakże w żadnym wypadku nie wcześniej niż na 90 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej. W przypadku zawierania umowy o imprezę turystyczną w terminie od 35 ( trzydziestego piątego) dnia przed rozpoczeciem imprezy turystycznej Agent zobowiązuje się pobrać od Klienta pełną cenę imprezy turystycznej. Pobranie zaliczki od Klienta w innej wysokości niż wynikającej z oferty lub pobranie dopłaty albo pełnej ceny imprezy turystycznej we wcześniejszym terminie niż ustalony w ofercie, niepobranie zaliczki w określonych wysokościach stanowi ciężkie naruszenie warunków niniejszej umowy. Organizator jest uprawniony do żądania odszkodowania za wszelkie szkody powstałe w wyniku takiego działania.wyznaczanie przez Agenta Klientowi innych terminów wpłat należności niż ustalono w niniejszej umowie jest zabronione. 15. Agent ma obowiązek terminowego i prawidłowego wystawiania faktur VAT tytułem prowizji najpóźniej 7 dni od otrzymania pełnej wpłaty od Klienta. Dane Klienta muszą pokrywać się z danymi sprzedawcy z faktury na prowizję. Faktura VAT musi zawierać: nr rezerwacji, termin pobytu i nazwisko Klienta. 16. W przypadku złożenia przez klienta reklamacji dotyczącej imprezy lub usługi turystycznej Agent ma obowiązek przyjęcia pisemnej reklamacji i przekazania jej niezwłocznie w dniu jej otrzymania listem poleconym do siedziby Organizatora. Agent nie ma prawa dokonywać żadnych zwrotów z tytułu reklamacji bez uprzedniego upoważnienia do takiego działania ze strony Organizatora. Organizator rozpatrzy reklamację w ciągu 30 dni od dnia jej otrzymania i odpowiedź przekaże na piśmie bezpośrednio klientowi. &3 Czas trwania umowy 1. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania jej przez obie strony i jest zawarta na czas nieokreślony. 2. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę w formie pisemnej z 30 dniowym okresem wypowiedzenia. Po upływie okresu wypowiedzenia Agent zobowiązany będzie do wykonania świadczeń umownych z umów zawartych przez siebie z obsłużonymi Klientami w imieniu Organiztora. 3. Organizator zastrzega sobie prawo wypowiedzenia umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia w następujacych przypadkach: a. wykroczenia przez Agenta poza zakres udzielonego mu przez Organizatora umocowania do zawierania w imieniu Organizatora umów z klientem lub zawarcie umowy z Klientem bez umocowania. b.zlecenia prowadzenia działalności Agenta innej osobie, zbycia przez Agenta jego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części obejmującej działalność w ramach wykonywania niniejszej umowy lub zmiany formy prawnej Agenta, c. w przypadku gdy Agent ma zablokowaną sprzedaż w systemie rezerwacyjnym przez okres dłuższy niż 14 dni i nie podejmuje w tej sprawie kontaktu z Organiztorem, d. w przypadku gdy Agent nie poinformuje o swojej trwałej niewypłacalności w terminie 3 dni od jej powstania, e. w przypadku gdy Organizator dysponuje urzędowym dokumentem potwierdzającym okoliczność, że wobec Agenta prowadzone jest postępowanie karne lub karnoskarbowe. 4. Zmiana formy prawnej Agenta, przekształcenie jego działalności lub zbycie jego przedsiebiorstwa powoduje wygaśnięcie umocowania do zawierania Umów z Klientami w imieniu i na rzecz Organizatora.

5 &4 Reklama/Marketing 1. Organizator zobowiązuje się do przekazania Agentowi dokumentów oraz materiałów niezbędnych w celu prowadzenia sprzedaży i zawarcia umowy z Klientem na świadczenie usług turystycznych, takich jak katalogi, ulotki reklamowe oraz komunikaty elektroniczne z cennikiem zawierające opis hoteli, miejscowości i termin imprez. Ilość przekazywanych katalogów i materiałów reklamowych określana jest przez Organizatora. 2. Agent zobowiazany jest do umieszczenia w drzwiach wejściowych lub witrynie dostarczonego logotypu Organizatora w formie naklejki lub wywieszki. Logotyp Organizatora winien zostać umieszczony również na witrynie internetowej Agenta dotyczącej sprzedaży agencyjnej pakietów turystycznych. 3. Agent zobowiazany jest do zapoznania się z bieżącymi informacjami o zmianach w warunkach oferty, opisach hoteli, cenach i terminach imprez. Komunikaty takie będą przekazywane przez Organizatora drogą elektroniczną (za pomocą poczty elektronicznej i poprzez stronę ze skutkiem prawnym. &7 Płatności i prowizje 1. Agent zobowiazany jest do terminowego przekazywania pełnych zainkasowanych wpłat Klienta (zadatków i dopłat do pełnej należności) na konto Organizatora. W przypadku rezerwacji dokonywanych na 10 dni przed datą wyjazdu lub wcześniej, Agent zobowiązany jest do przekazania należności w ciągu 3 dni roboczych od daty dokonania potwierdzonej rezerwacji. W przypadku rezerwacji dokonanych później niż 3 dni przed datą wyjazu, Agent zobowiązany jest do przekazania nalezności w ciągu 24 godzin od daty założenia potwierdzonej rezerwacji. Przy sprzedaży imprez w terminie krótszym niż 3 dni przed datą wyjazdu, Agent zobowiazany jest do natychmiastowego przekazania wpłaty oraz przesłania kopii przelewu wpłaty należności za rezerwacje faksem do biura Organizatora w dniu dokonania rezerwacji. Brak potwierdzenia wpłaty może spowodować anulację rezerwacji. 2. Z tytułu zawarcia każdej Umowy z Klientem Agent otrzyma prowizję. Prowizja przysługuje od rzeczywistej i ostatecznej wartości transakcji, a więc pomniejszonej lub powiększonej o ewentualne korekty, zwroty czy zmiany świadczeń. Wartość umowy od której wyliczana jest prowizja nie obejmuje dopłat z różnego tytułu nie objętych ceną bazową pakietu objętego kodem imprezy. Agent ma prawo potrącić prowizję o której mowa w &7 w momencie otrzymania od klienta całej wpłaty na daną Imprezę. 3. Rozliczenie należnej Agentowi prowizji następuje na podstawie wystawionego rozliczenia Umowy przez Organizatora przesłanego agentowi i widocznego w panelu agencyjnym. Agent jest zobowiązany do wystawienia na podstawie rozliczenia faktury prowizyjnej, która może być wystawiona po przekazaniu Organizatorowi pełnej należności za rezerwacje. 4. Nie wystawienie i nie doręczenie Organizatorowi faktury prowizyjnej w terminie 30 dni od daty zakończenia imprezy lub przed zakończeniem działalności gospodarczej przez Agenta poczytywane jest za zrzeczenie się przez Agenta prawa do prowizji. 5. Uprawnienie Agenta do prowizji od zawarcia umowy z danym Klientem nie powstaje do czasu przekazania przez Agenta Organiztorowi całości wpłat dokonanych przez Klienta. 6. Jako datę zapłaty przyjmuje się dzień zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym. 7. Każdy przelew bankowy na konto Organizatora musi zawierać opis: nr rezerwacji i nazwisko klienta oraz nazwę sprzedawcy (nazwę biura agencyjnego). 8. W przypadku nieterminowych wpłat, Organizatorowi przysługuje wobec Agenta prawo do naliczenia odsetek ustawowych. 9. W przypadku nie przekazania zainkasowanych wpłat Klienta w terminie wynikającym z niniejszej umowy, Organizator zastrzega sobie prawo do anulacji rezerwacji z konta Agenta. W takim przypadku Agent traci prawo do prowizji. Organizator oprócz roszczenia o zapłatę zaległych wpłat uprawniony jest dochodzić zwrotnie od Agenta wszelkich wydatków, kosztów lub ewentualnych odszkodowań uiszczonych na rzecz Klienta z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy z Klientem.

6 10. Agent odpowiada za wykonanie przez Klienta zobowiązania do zapłaty ceny za usługę turystyczną Organizatora wraz z pozostałymi kosztami w terminach określonych w zawartej z Klientem umowie. 11. Płatności Agenta dokonywane na rachunki bankowe Organizatora księgowane są co do zasady w taki sposób, by pokryć najstarszą wymagalną wierzytelność Organizatora względem Agenta, niezależnie od tytułu płatności. O sposobie zaliczenia poszczególnych płatności Organizator powiadamia Agenta drogą elektroniczną. 12. Prowizja pokrywa wszelkie koszty związane ze sprzedażą imprezy przez Agenta i jest wynagrodzeniem brutto za prowadzenie sprzedaży imprez Organizatora przez Agenta. Wypłata prowizji następuje na podstawie poprawnie wystawionej faktury prowizyjnej. Wynagrodzenie jest potrącane z wartości zawartej umowy przy przekazaniu dopłaty za nią do Organizatora. 13. Progi i wartości wynagrodzenia prowizyjnego Agenta znajdują się w aneksie do Umowy, w formie załącznika. 14. Organiaztor zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości prowizji dotyczącej imprez i usług dystrybuowanych w akcjach promocyjnych. O ewentualnych zmianach stawek prowizyjnych Organizator będzie informował w specjalnych komunikatach wysyłanych przez Agenta. &9 Odpowiedzialność za szkody 1. Agent ma obowiązek poinformować Organizatora o zakończeniu działalności, zleceniu jej prowadzenia innemu podmiotowi lub zbyciu przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części obejmującej działalność prowadzona w ramach niniejszej umowy, w formie pisemnej listem poleconym, wysłanym za potwierdzeniem odbioru w terminie do 3 dni od zaistnienia takiego zdarzenia. 2. Agent ponosi pełną odpowiedzialność za szkody poniesione przez Klienta i Organizatora spowodowane nie wykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez Agenta niniejszej Umowy, a w konsekwencji nie wykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy Turystycznej przez Organizatora. W szczególności dotyczy to nie przekazania Organizatorowi informacji o uczestnictwie Klienta, nie przekazanie Organizatorowi uiszczonych kwot pieniężnych, nie zachowania procedur o których mowa w niniejszej umowie, wadliwej lub niepełnej informacji przekazanej Klientowi, korzystania z niewłaściwych lub nieaktualnych materiałów, katalogów, cenników. W przypadku wystąpienia Klienta bezpośrednio do Organizatora z żądaniami wynikającymi z niewłaściewego wykonania Umowy Turystycznej, a spowodowanymi działaniem lub zaniechaniem Agenta, zobowiązany jest on przystąpić do sporu, a w przypadku realizacji przez Organizatora roszczenia, zobowiązany jest zwrócić mu pełną kwotę zapłacaoną Klientowi z tytułu odszkodowania wraz z kosztami postępowania poniesionymi przez Organizatora. Organizator jest uprawiony do występowania w stosunku do Agenta z roszczeniami regresywnymi. &10 Dane osobowe 1. Organiaztor powierza Agentowi przetwarzanie danych osobowych Klientów w zakresie oraz w celu koniecznym do realizacji postanowień niniejszej umowy. Agent jest podmiotem któremu powierzono przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu art. 31 Ustawy w ochronie danych osobowych. 2. Przy przetwarzaniu danych osobowych Klientów, Agent zobowiązany jest stosować środki techniczne i organizacyjne przewidziane w art a Ustawie o ochronie danych osobowych. Agent w powyższym zakresie, ponosi odpowiedzialność jako administrator danych. 3. Organizator uprawniony jest do kontroli, czy środki stosowane przez Agenta przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, zgodne są z wymogami Ustawy o ochronie danych osobowych. 4. Agent ma obowiązek niezwłocznego informowania Organiaztora o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności sądowym lub administracyjnym, dotyczącym przetwarzania przez Agenta danych osobowych Klientów Organizatora, w szczególności postępowaniu prowadzonym przez inspektorów upoważnionych przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. 5. Na wniosek Organizatora, Agent zobowiązany jest przekazać dokumentację, w której Klienci wyrazili zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów marketingowych przez Organizatora. W przypadku braku zgody Klienta na przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych w celach marketingowych, Agent zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym fakcie Organizatora. 6. Po rozwiązaniu lub wygaśnięciu niniejszej umowy, Agent zobowiązuje się niezwłocznie przekazać Organizatorowi dokumentację, zbiory zawierające dane osobowe klientów oraz usunąć wszelkie dane osobowe i

7 kopie zbiorów ze wszystkich nośników. Agent zobowiązuje się niezwłocznie przesłać Organizatorowi protokół z dokonania powyższych czynności. &11 Postanowienia Końcowe 1. Jeżeli umowa niniejsza nie stanowi inaczej, terminy Klient, usługa turystyczna, impreza turystyczna, organizator turystyki, agent turystyczny, strony rozumieją zgodnie z definicjami zawartymi w Ustawie z dnia o usługach turystycznych z późniejszymi zmianami. 2. Wszelkie oświadczenia woli oraz zawiadomienia składane przez strony w związku z niniejszą umową wymagają dla swej skuteczności formy pisemnej, chyba że umowa stanowi inaczej. Oświadczenie woli Organizatora dotyczące szczegółów dotyczących realizacji sprzedanych imprez uważa się za złożone Agentowi z chwilą, gdy wprowadzono je do systemu rezerwacyjnego lub z chwilą wysłania ich przez Organiaztora na adres poczty elektronicznej podany przez Agenta jako kontaktowy. Zadeklarowany przez agenta adres mailowy jest niezbędny do realizacji niniejszej umowy. 3. Wszelkie oświadczenia woli oraz zawiadomienia związane z niniejszą umową składane będą na adresy stron wskazane w niniejszej umowie, chyba, że umowa stanowi inaczej. Agent niezwłocznie poinformuje Organizatora o ewentualnej zmianie jego adresu lub innych danych korespondencyjnych na piśmie, pod rygorem nieważności. Do czasu otrzymania informacji od Agenta w powyższym zakresie korespondencja wysłana na dotychczasowy adres będzie uważana za skutecznie doręczoną. 4.Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron i wchodzi ona w życie z dniem podpisania. 7. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową, zastosowanie mają przepisy polskiego prawa, a w szczególności Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy strony starać się będą rozstrzygać polubownie, a w razie nie dojścia do porozumienia, właściwym do rozstrzygnięcia sporu jest Sąd właściwy dla siedziby Organizatora. Pieczątka i podpis Organizatora Pieczątka i podpis Agenta* *- jeżeli Agencja prowadzona jest w formie spółki cywilnej lub spółki osobowej-podpisy wszystkich wspólników Załączniki: -zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej Agenta ( dla osooby fizycznej, prowadzącej działalność gospodaczą albo dla wszystkich wspólników spółki cywilnej lub osobowej/pełny odpis z KRS Agenta) -umowa spółki cywilnej lub osobowej, -Karty Agenta (dla osooby fizycznej albo dla wszystkich wspólników spółki cywilnej lub osobowej), -oswiadczenie o umowie majątkowej małżeńskiej,

8

UMOWA AGENCYJNA Nr 7/ / /2014

UMOWA AGENCYJNA Nr 7/ / /2014 UMOWA AGENCYJNA Nr 7/ / /2014 zawarta w dniu... roku w...pomiędzy VÍTKOVICE TOURS s.r.o. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oddział w Polsce Siedziba: Bobrecka 27, 43-400 Cieszyn, KRS: 0000459405

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UCZESTNICTWA w imprezie turystycznej organizowanej przez Millennium Travel International Sp. z o.o.

WARUNKI UCZESTNICTWA w imprezie turystycznej organizowanej przez Millennium Travel International Sp. z o.o. WARUNKI UCZESTNICTWA w imprezie turystycznej organizowanej przez Millennium Travel International Sp. z o.o. Szanowni Państwo! Uprzejmie prosimy przed dokonaniem rezerwacji imprezy turystycznej o dokładne

Bardziej szczegółowo

Wyrażenia użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży Towarów i Świadczenia Usług (dalej OWS ) mają następujące znaczenie:

Wyrażenia użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży Towarów i Świadczenia Usług (dalej OWS ) mają następujące znaczenie: Ogólne Warunki Sprzedaży Towarów i świadczenia usług przez spółkę AQUA CONCEPT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia 01/05/2014 r. 1. Definicje Wyrażenia użyte

Bardziej szczegółowo

UMOWA AGENCYJNA NR. POSTANOWIENIA OGÓLNE

UMOWA AGENCYJNA NR. POSTANOWIENIA OGÓLNE UMOWA AGENCYJNA NR. Zawarta w dniu...2010r w Warszawie pomiędzy: Dream Team Łukasz Karlak z siedzibą w: 04-871 Warszawa, ul. Borowiecka 55D NIP 5222765183, REGON 141450231 reprezentowanym przez Łukasza

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umowy Leasingu

Ogólne Warunki Umowy Leasingu Załącznik nr 1 do Umowy Leasingu Ogólne Warunki Umowy Leasingu Wszelkie terminy użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach mają takie same znaczenie jak terminy określone w Umowie Leasingu. 1. Przedmiot umowy

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TURYSTYCZNYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TURYSTYCZNYCH UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TURYSTYCZNYCH Zawarta dnia.. w pomiędzy Joanną Gorczycą-Pasrija prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą: Asia Dream Trips Joanna Gorczyca-Pasrija, z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY DZIAŁ I - POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 Rozdział I Postanowienia wstępne... 2 1.1 Słowniczek... 2 1.2 Podstawy prawne wykonywania pośrednictwa... 2 1.3 Stosowanie OWW... 2 Rozdział

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH organizowanych przez Potwory Sp. z o.o. [Warunki]

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH organizowanych przez Potwory Sp. z o.o. [Warunki] OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH organizowanych przez Potwory Sp. z o.o. [Warunki] Organizatorem imprez jest spółka Potwory Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Różanej 69/1,

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH

WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH przez Feel The Flow zwane dalej ORGANIZATOREM obowiązujące od 01.09.2012r. I INFORMACJE OGÓLNE 1. Feel The Flow Piotr Dąbrowski zwany dalej

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ MONDO TRAVEL Sp. z o.o. DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ MONDO TRAVEL Sp. z o.o. DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH ` WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ MONDO TRAVEL Sp. z o.o. DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I. Definicje: 1. Organizator MONDO TRAVEL Spółka z o.o., Adres: ul. Górczewska 200A/243, 01-463

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowe Centrum Sportu sp. z o.o. Warszawa, 30 listopada 2009 r. Al. Ks. Józefa Poniatowskiego 1 03-901 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych AS CONSULTING Sp. z o. o.

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych AS CONSULTING Sp. z o. o. Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych AS CONSULTING Sp. z o. o. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin określa dyrektywy świadczenia usług przez firmę: AS CONSULTING Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Umowa o przyjmowanie zapłaty przy użyciu instrumentów płatniczych

Umowa o przyjmowanie zapłaty przy użyciu instrumentów płatniczych Strona 1 z 21 Umowa o przyjmowanie zapłaty przy użyciu instrumentów płatniczych zawarta w Poznaniu, w dniu.2015 r. pomiędzy: PayPro Spółką Akcyjną z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 3/10/2012 Zarządu Spółki Dom Maklerski Prospectus SA z dnia 31 października 2012 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 3/10/2012 Zarządu Spółki Dom Maklerski Prospectus SA z dnia 31 października 2012 r. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 3/10/2012 Zarządu Spółki Dom Maklerski Prospectus SA z dnia 31 października 2012 r. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PROSPECTUS SA W ZAKRESIE POŚREDNICTWA

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Handlowe RRC Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z dnia 22 maja 2014 roku 1 ZAKRES OBOWIĄZYWANIA.

Ogólne Warunki Handlowe RRC Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z dnia 22 maja 2014 roku 1 ZAKRES OBOWIĄZYWANIA. Ogólne Warunki Handlowe RRC Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z dnia 22 maja 2014 roku 1 ZAKRES OBOWIĄZYWANIA. 1. Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe (zwane dalej: OWH) określają zasady stosunków

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UCZESTNICTWA A. Postanowienia ogólne 1. Niniejsze Warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez Citron Travel Sp. z o.o. (zwane dalej Warunkami uczestnictwa ) stanowią integralną

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług Domeny.pl

Regulamin świadczenia usług Domeny.pl Regulamin świadczenia usług Domeny.pl I. Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług przez Domeny.pl. 2. Ilekroć w Regulaminie oraz w Regulaminach szczególnych użyto wymienionych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SYSTEMU. Definicje. Ilekroć w niniejszym Regulaminie używane są następujące określenia przyjmują one znaczenia nadane im poniżej:

REGULAMIN SYSTEMU. Definicje. Ilekroć w niniejszym Regulaminie używane są następujące określenia przyjmują one znaczenia nadane im poniżej: REGULAMIN SYSTEMU Definicje Ilekroć w niniejszym Regulaminie używane są następujące określenia przyjmują one znaczenia nadane im poniżej: Akceptacja Płatności Dokumentacja Dzień Roboczy Identyfikator Instytucja

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez wel.com mobile dla Abonentów. 1. Przedmiot Regulaminu

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez wel.com mobile dla Abonentów. 1. Przedmiot Regulaminu Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez wel.com mobile dla Abonentów 1. Przedmiot Regulaminu Regulamin określa zasady świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów

Bardziej szczegółowo

Warunki szkoleń zagranicznych organizowanych przez IDF sp. z o. o. Przepisy wstępne

Warunki szkoleń zagranicznych organizowanych przez IDF sp. z o. o. Przepisy wstępne Warunki szkoleń zagranicznych organizowanych przez IDF sp. z o. o. Przepisy wstępne 1. Niniejsze Warunki określają zasady przebiegu, organizacji oraz udziału w zagranicznych imprezach szkoleniowych (dalej

Bardziej szczegółowo

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI RAMOWA UMOWA POŻYCZKI Zawarta w dniu 27.03.2015 pomiędzy: 1. Szybka Gotówka Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Świętokrzyska 30/63, 00-116 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców pod numerem

Bardziej szczegółowo

WARUNKI IMPREZ TURYSTYCZNYCH

WARUNKI IMPREZ TURYSTYCZNYCH WARUNKI IMPREZ TURYSTYCZNYCH ONHOLIDAYS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-691) przy ul. Obrzeżnej 5. (dalej zwana ONHOLIDAYS ) obowiązujące dla imprez turystycznych zarezerwowanych od dnia 01.06.2015

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych dla dzieci i młodzieży

Ogólne warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych dla dzieci i młodzieży Ogólne warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych dla dzieci i młodzieży 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE ZAWARCIA UMOWY 1.1. Zawarcie umowy z klientem następuje w momencie pisemnego potwierdzenia przez organizatora

Bardziej szczegółowo

Warunki Imprez Turystycznych

Warunki Imprez Turystycznych Wydanie 58 Warunków Imprez Turystycznych Obowiązujące dla imprez turystycznych z katalogów TUI Deutschland Lato 2011 Warunki Imprez Turystycznych Szczegółowe warunki imprez turystycznych TUI Deutschland

Bardziej szczegółowo

Warunki Imprez Turystycznych

Warunki Imprez Turystycznych Niniejsze 64 wydanie Warunków Imprez Turystycznych obowiązuje dla imprez turystycznych zarezerwowanych z katalogów TUI Deutschland od dnia 06 czerwca 2013 Warunki Imprez Turystycznych Szczegółowe warunki

Bardziej szczegółowo

Warunki Imprez Turystycznych

Warunki Imprez Turystycznych Niniejsze wydanie Warunków Imprez Turystycznych obowiązuje dla imprez turystyczych zarezerwowanych na stronach internetowych TUI Poland oraz przez Call Center od dnia 20.10.2011 r. z katalogów Lato 2012

Bardziej szczegółowo

Warunki Imprez Turystycznych. Warunki Ubezpieczenia. Dodatkowo

Warunki Imprez Turystycznych. Warunki Ubezpieczenia. Dodatkowo Niniejsze 62 wydanie Warunków Imprez Turystycznych obowiązuje dla imprez turystycznych zarezerwowanych z katalogów Zima 2012/2013 Warunki Imprez Turystycznych Szczegółowe warunki imprez turystycznych TUI

Bardziej szczegółowo

UMOWA KOMPLEKSOWA DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ. Płatnik nr 1...

UMOWA KOMPLEKSOWA DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ. Płatnik nr 1... UMOWA KOMPLEKSOWA DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ Nr. Płatnik nr 1............ zwanym dalej Klientem a) oznaczenie organu rejestrowego i numeru, pod którym spółka/przedsiębiorca jest zarejestrowana/-y*:

Bardziej szczegółowo

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiającym jest Teatr Nowy ul. Madalińskiego 10/16, 02-513 Warszawa REGON: 141245324 NIP: 521 346 82 44 telefon/fax: (22) 849 35 53 strona internetowa: www.nowyteatr.org

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, 1 Umowa o świadczenie usług turystycznych, potwierdzenie podróży

Szanowni Państwo, 1 Umowa o świadczenie usług turystycznych, potwierdzenie podróży Niniejsze 57 wydanie Warunków Imprez Turystycznych obowiązuje dla imprez turystycznych rezerwowanych na stronach internetowych TUI Poland oraz przez Call Center od dnia 17 września 2010 r. z katalogów

Bardziej szczegółowo