UMOWA AGENCYJNA. Zawarta w Rzgowie dnia r. pomiędzy:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA AGENCYJNA. Zawarta w Rzgowie dnia r. pomiędzy:"

Transkrypt

1 UMOWA AGENCYJNA Zawarta w Rzgowie dnia r. pomiędzy: GMSYNERGY Spółką z o.o. Sp. Komandytową z siedzibą Rzgów, ul. Tuszyńska 67 tel.042/ , fax. 042/ , REGON , NIP , Nr KRS: , reprezentowaną przez Agnieszkę Gałkeiwicz-Kłosińską i Sławomirem Marchewskim, zwana dalej Organizatorem a * prowadzący działalność gospodarcz a/prowadzący działalność gospodarczą w ramach spółki cywilnej** pod nazwą, (nazwa biura podróży )*** z siedzibą ul., REGON, NIP, zwanym dalej Agentem. Przedmowa 1. Organizator oświadcza, że spełnia wymogi Ustawy z dnia o usługach turystycznych, dotyczące organizatorów turystyki i na wykonywaną działalność posiada zaświadczenie o wpisie do rejestru Organizatorów i Pośredników Turystycznych wydany przez Marszałka Województwa Łódzkiego nr 311, oferowaną klientom pod marką Gandalf Travel. 2. Agent oświadcza, że jest podmiotem uprawnionym na podstawie przepisów polskiego prawa do świadczenia usług w ramach stałego pośrednictwa w sprzedaży usług i imprez turystycznych zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów Ustawy z dnia o usługach turystycznych. Agent przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy zobowiązany jest do aktualizacji na bieżąco wszystkich powyższych jako uzupełnienia wymienionych danych w panelu agenta w systemie rezerwacyjnym Organizatora. Oświadczenie Agenta o jego aktualnych danych w szczególnosci w zakresie siedziby, adresu zamieszkania (dot.osób fizycznych), numeru REGON, numeru NIP oraz aktualnego adresu , numeru telefonu i faks, numeru rachunku bankowego oraz kopia zaświadczenia o wpisie Agenta do ewidencji działalności gospodarczej lub aktualnego odpisu z KRS Agenta stanowią załącznik do niniejszej umowy. Agent będący osobą fizyczną pozostającą w związku małżeńskim przedkłada pisemne oświadczenie o istnieniu rozdzielności majątkowej między nim a jego małżonkiem / oświadczenie o istnieniu między nim a jego małżonkiem wspólności majatkowej oraz oświadczenie jego małżonka o zgodzie na zawarcie przez Agenta niniejszej umowy. &1 Przedmiot umowy 1. Agent na zlecenie Organizatora zobowiązuje się do stałego pośrednictwa, za wynagrodzeniem, przy zawieraniu w imieniu Organizatora umów z klientami na podstawie przepisów artykułu 758 kc i następnych kc oraz art.4 ustępu 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o usługach turystycznych.

2 2. Organizator jest zobowiązany do realizacji imprezy sprzedanej Klientowi zgodnie z ofertą oznaczoną indywidualnym kodem w wydawanych katalogach lub portalu internetowym Organizatora, wygenerowanej przez system rezerwacyjny Umowie Zgłoszeniu oraz Warunkami Uczestnictwa w organizowanych wyjazdach. W przypadku wszystkich imprez do realizacji każdego wyjazdu wymagana jest minimalna liczba uczestników. 3. Organizator zwraca część lub całość wniesionej przez Klienta wpłaty w przypadku odwołania imprezy turystycznej lub w przypadku rezygnacji Klienta, zgodnie z Warunkami Uczestnictwa, na konto bankowe Agenta. Zwrot wpłaty odbędzie się do 7 dni od otrzymania pisemnego potwierdzenia rezygnacji w przypadku rezygnacji Klienta. 4. Organizator ma obowiązek przekazania do wglądu Klientów dokumentów potwierdzających posiadanie Gwarancji Ubezpieczeniowych Organizatora Turystyki. 5. Organizator wystawia fakturę VAT marża na całą kwotę za imprezę na życzenie Klienta, po otrzymaniu od Agenta niezbędnych danych Klienta: imienia i nazwiska klienta lub pełnej nazwy firmy, adresu i nr NIP. Faktura zostanie wystawiona po uiszczeniu przez Agenta pełnej wpłaty za imprezę turystyczną. Faktura będzie zawierać informacje dotyczące wykupionej imprezy turystycznej: kod imprezy, termin, kraj pobytu, nazwiska uczestników umowy. Na życzenie klienta faktura zostanie przesłana na adres podany w Umowie Zgłoszeniu. 6. Organizator nie odpowiada za udzielanie Klientowi przez Agenta błędnych informacji dotyczących podróży czy imprezy turystycznej. W takim przypadku w sytuacji zaspokojenia roszczeń Klienta, wynikających z naprawienia szkody wyrządzonej na skutek nie udzielania lub udzielenie błędnych informacji Klientowi przez Agenta, wszelkie poniesione przez Organizatora koszty zobowiązany będzie zwrócić Agent. &2 Prawa i obowiazki Agenta 1. Agent ma obowiązek poinformować Organizatora o zmianach w ramach prowadzonej działalności adresu, pełnomocników, informować o zakończeniu działalności, zleceniu jej prowadzenia innemu podmiotowi lub zbyciu przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części obejmującej działalność prowadzoną w ramach niniejszej umowy, w formie pisemnej listem poleconym wysłanym za potwierdzeniem odbioru w terminie do trzech dni od zaistnienia takiego zdarzenia. W przypadku niedopełnienia obowiązku, o którym mowa powyżej, Agent ponosi odpowiedzialność wobec Organizatora oraz Klientów za wszystkie szkody wynikające z wszelkich działań osób trzecich działających jako Agent. 2. Agent zobowiązuje się do rzetelnego informowania Klienta o aktualnych programach imprez, cenach, Warunkach Uczestnictwa oraz Warunkach Ubezpieczenia wyłączenie na podstawie informacji pochodzących z autoryzowanych przez Organizatora źródeł katalogów, portalu internetowego autoryzowanego przez Organizatora, informacji w systemie informacji wewnętrznej organizatora oznaczonych numerem edycji w formie komunikatów i materiałów szkoleniowych dla sprzedawców. 3. Agent zobowiązuje się do akwizycji, reklamy, sprzedaży imprez turystycznych w imieniu i na rzecz Organizatora zgodnie z zasadami uczciwości kupieckiej i przy zachowaniu szczególnej staranności. Agent zobowiązuje się nie prowadzić żadnych działań, które mogłyby szkodzić dobremu imieniu Organizatora, a wszystkie informacje zdobyte w czasie współpracy z Organizatorem będzie traktował jako poufne i wewnętrzne. 4. Agent ma prawo do sprzedaży imprez Organizatora i sporządzania Umowy-Zgłoszenia z Klientem jedynie za pomocą autoryzowanego systemu rezerwacyjnego, wyłącznie zgodnie z zasadami i na warunkach ustalonych przez Organizatora. Umocowanie Agenta do reprezentowania Organizatora przy zawieraniu w imieniu i na rzecz Organizatora umów o świadczenie usług turystycznych z Klientami obejmuje wyłącznie imprezy turystyczne objęte ofertą Organizatora widniejące i dostępne w systemie rezerwacyjnym Organizatora po cenach wynikających z tego systemu oraz przy uwzględnieniu zasad wynikających z niniejszej umowy. 5. Agent zobowiązany jest do archiwizacji orginałów umów klientów z ich podpisami w okresie 5 lat od ich podpisania. W przypadku rozwiązania niniejszej umowy Agent zobowiązuje się do dostarczenia za potwierdzeniem odbioru do siedziby Organizatora orginałów podpisanych umów Klientów. 6. Organizator ma prawo do okresowego uniemożliwienia Agentowi prowadzenia sprzedaży w systemie rezerwacyjnym poprzez założenie tzw. blokady sprzedaży w systemie rezerwacyjnym. Strony zgodnie postanawiają, iż blokada systemu jest równoznaczna z cofnięciem Agentowi umocowania do zawierania umów z innymi podmiotami w imieniu i na rzecz Organizatora. Prawo do założenia Agentowi blokady systemu przysługuje Organizatorowi, w szczególności gdy:

3 a. płatności Agenta na rzecz Organizatora wynikające z niniejszej umowy nie są realizowane terminowo, w szczególności gdy Agent pozostaje w zwłoce z płatnościami w momencie założenia blokady systemu; b. Organizator powziął wiadomość o fakcie nieregulowania przez Agenta zobowiazań u innych podmiotów; c. Organizator bezskutecznie próbuje nawiązać kontakt z Agentem przez co najmniej 5 dni roboczych, albo przez co najmniej 1 dzień roboczy gdy Organizator bezskutecznie próbuje kontaktować się z Agentem na prośbę Klienta, lub próba kontaktu dotyczy Agenta który opóźnia się z jakąkolwiek płatnością wynikającą z niniejszej umowy d. działania Agenta stanowią naruszenia niniejszej umowy lub też godzą w interesy Organizatora lub Klientów. 7. Agent jest upoważniony do przyjmowania w imieniu Organizatora zapłaty za imprezy turystyczne lub inne zamówione świadczenia. Agent zobowiązuje się sprzedawać klientom imprezy turystyczne Organizatora po ustalonych cenach przez Organizatora. Agenta obowiązuje bezwzględny zakaz dokonywania zmian ustalonych przez Organizatora cenach, a w szczególności udzielania rabatów lub obciążania Klienta dodatkowymi kosztami, nie wynikającymi z ustalonych przez Organizatora postanowień. 8. Przed zawarciem umowy z Klientem Agent zobowiązany jest: na podstawie informacji zawartych w katalogu lub przekazanych przez Organizatora zapoznać Klienta z ofertą, ze szczególnym uwzględnieniem: ceny imprezy turystycznej lub usługi turystycznej, sposobu jej ustalenia, miejsca pobytu lub trasy imprezy, rodzaj, klasa, kategoria lub charakterystyka środka transportu, położenie, rodzaj i kategoria obiektu zakwaterowania według przepisów kraju pobytu, ilość i rodzaj posiłków, program zwiedzania i atrakcji turystycznych, kwotę lub procentowy udział zaliczki w cenie imprezy turystycznej, termin zapłaty całej ceny, termin powiadomienia Klienta na piśmie o ewentualnym odwołaniu imprezy turystycznej lub usługi turystycznej z powodu niewystarczającej liczby zgłoszeń, jeżeli realizacja usług jest uzależniona od liczby zgłoszeń oraz wręczyć Klientowi ofertę Imprezy Turystycznej w formie pisemnej i wszelkie broszury, foldery, katalogi dostarczone przez Organizatora. 9. Każdorazowo, przed zawarciem Umowy o imprezę turystyczną Agent zobowiązany jest poinformować Klienta o ewentualnie istniejącym ryzyku lub niebezpieczeństwie podczas podróży do danego kraju. Dotyczy to także sytuacji i niebezpieczeństw, które powstać mogą dopiero po zawarciu umowy o imprezę turystyczną. Agent zobowiązany jest również do poinformowania Klienta o możliwościach zawierania dodatkowych ubezpieczeń. 10. Agent zobowiązany jest przed zawarciem umowy poinformować Klienta o: aktualnie obowiązujących przepisach paszportowych, wizowych i sanitarnych, w szczególności o terminach oczekiwania na wydanie paszportu lub wizy, oraz o wymaganiach zdrowotnych dotyczących udziału w Imprezie turystycznej, o możliwości zawarcia umowy gwarancji zwrotów kosztów rezygnacji z imprezy lub wcześniejszego powrotu z imprezy, szczegółowe informacje dotyczące połączeń komunikacyjnych oraz miejsca jakie Klient będzie zajmował w środku transportu, w szczególności kabiny na statku lub przedziału sypialnego w pociągu; 11. Agent zobowiązany jest do przekazywania Klientowi wszelkich informacji otrzymanych od Organizatora dotyczących zmiany warunków Imprezy Turystycznej dokonanych przez Organizatora. W szczególności Agent zobowiązany jest w takim przypadku: - poinformować Klienta o zmianie warunków Imprezy Turystycznej i o ewentualnej, wynikającej z tego zmianie ceny Imprezy Turystycznej niezwłocznie po otrzymaniu informacji od Organizatora; - pouczyć Klienta o jego obowiązku poinformowania Agenta, o tym czy Klient przyjmuje proponowaną zmianę umowy, czy odstępuje od umowy za zwrotem wszystkich wniesionych świadczeń i bez obowiązku zapłaty kary umownej; - w przypadku gdy Klient odstępuje od umowy na zasadach określonych powyżej, ma on prawo według swego wyboru: uczestniczyć w imprezie zastępczej o tym samym lub wyższym standradzie, chyba, że zgodzi się na imprezę o niższym standardzie za zwrotem równicy w cenie lub żądać zwrotu wszystkich wniesionych świadczeń; Informacje te Agent zobowiązany jest przekazywać Klientowi w formie pisemnej. Jeżeli Klient wybierze imprezę zastępczą Agent ma obowiązek podpisać z Klientem nową Umowę lub wprowadzić stosowne zmiany do istniejącej Umowy oraz pisemnie poinformować Organizatora o przyjęciu przez Klienta nowych warunków Imprezy. 12. W przypadku odwołania imprezy turystycznej, po otrzymaniu odpowiedniej informacji od Organizatora, Agent zobowiązany jest: - pouczyć klienta o przysługujących mu uprawnieniach i prawie wyboru uczestnictwa w imprezie zastępczej o tym samym lub wyższym standardzie, chyba że zgodzi się na imprezę o niższym standardzie za zwrotem różnicy w cenie lub żądaniem zwrotu wszystkich wniesionych świadczeń; W przypadku kiedy odwołanie imprezy nastąpiło z powodu zgłoszenia się mniejszej liczby uczestników, niż liczba minimalna określona w umowie Agent ma obowiązek niezwłocznie po otrzymaniu informacji od Organizatora

4 powiadomić o tym klienta na piśmie. To samo dotyczy wypadku odwołania imprezy tursytyczniej z powodu siły wyższej. 13. W przypadku rezygnacji Klienta z udziału w imprezie Agent ma obowiązek: - wypłacić Klientowi uiszczoną przez niego cenę(zaliczkę) pomniejszoną o potrącenie dokonane zgodnie z Warunkami Uczestnictwa; - poinformować pisemnie Organizatora w dniu rezygnacji o jej złożeniu przez Klienta; 14. W przypadku zawierania z Klientem umowy o imprezę turystyczną Agent zobowiązuje się pobrać od Klienta zaliczkę w wysokości zgodnej z warunkami ofert Organizatora. Organizator może w każdym czasie ustalić aktualną wysokość zaliczki w ramach aktualnej oferty. Oświadczenie woli Organizatora ustalające nowe wysokości zaliczek może zostać złożone w dowolny sposób, w tym także poprzez zmianę warunków oferty w systemie rezerwacyjnym lub przesłanie komunikatu na adres poczty elektronicznej podany przez Agenta jako kontaktowy. Zmiana wysokości zaliczki przez Organizatora nie stanowi zmiany niniejszej umowy i obowiązuje od chwili zakomunikowania przez Organizatora oświadczenia woli, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym. Agent zobowiązany jest pobrać od klienta dopłatę do pełnej wysokości ceny imprezy turystycznej najpóźniej do 30 (trzydziestego) dnia włącznie przed rozpoczęciem imprezy turystycznej, jednakże w żadnym wypadku nie wcześniej niż na 90 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej. W przypadku zawierania umowy o imprezę turystyczną w terminie od 35 ( trzydziestego piątego) dnia przed rozpoczeciem imprezy turystycznej Agent zobowiązuje się pobrać od Klienta pełną cenę imprezy turystycznej. Pobranie zaliczki od Klienta w innej wysokości niż wynikającej z oferty lub pobranie dopłaty albo pełnej ceny imprezy turystycznej we wcześniejszym terminie niż ustalony w ofercie, niepobranie zaliczki w określonych wysokościach stanowi ciężkie naruszenie warunków niniejszej umowy. Organizator jest uprawniony do żądania odszkodowania za wszelkie szkody powstałe w wyniku takiego działania.wyznaczanie przez Agenta Klientowi innych terminów wpłat należności niż ustalono w niniejszej umowie jest zabronione. 15. Agent ma obowiązek terminowego i prawidłowego wystawiania faktur VAT tytułem prowizji najpóźniej 7 dni od otrzymania pełnej wpłaty od Klienta. Dane Klienta muszą pokrywać się z danymi sprzedawcy z faktury na prowizję. Faktura VAT musi zawierać: nr rezerwacji, termin pobytu i nazwisko Klienta. 16. W przypadku złożenia przez klienta reklamacji dotyczącej imprezy lub usługi turystycznej Agent ma obowiązek przyjęcia pisemnej reklamacji i przekazania jej niezwłocznie w dniu jej otrzymania listem poleconym do siedziby Organizatora. Agent nie ma prawa dokonywać żadnych zwrotów z tytułu reklamacji bez uprzedniego upoważnienia do takiego działania ze strony Organizatora. Organizator rozpatrzy reklamację w ciągu 30 dni od dnia jej otrzymania i odpowiedź przekaże na piśmie bezpośrednio klientowi. &3 Czas trwania umowy 1. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania jej przez obie strony i jest zawarta na czas nieokreślony. 2. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę w formie pisemnej z 30 dniowym okresem wypowiedzenia. Po upływie okresu wypowiedzenia Agent zobowiązany będzie do wykonania świadczeń umownych z umów zawartych przez siebie z obsłużonymi Klientami w imieniu Organiztora. 3. Organizator zastrzega sobie prawo wypowiedzenia umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia w następujacych przypadkach: a. wykroczenia przez Agenta poza zakres udzielonego mu przez Organizatora umocowania do zawierania w imieniu Organizatora umów z klientem lub zawarcie umowy z Klientem bez umocowania. b.zlecenia prowadzenia działalności Agenta innej osobie, zbycia przez Agenta jego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części obejmującej działalność w ramach wykonywania niniejszej umowy lub zmiany formy prawnej Agenta, c. w przypadku gdy Agent ma zablokowaną sprzedaż w systemie rezerwacyjnym przez okres dłuższy niż 14 dni i nie podejmuje w tej sprawie kontaktu z Organiztorem, d. w przypadku gdy Agent nie poinformuje o swojej trwałej niewypłacalności w terminie 3 dni od jej powstania, e. w przypadku gdy Organizator dysponuje urzędowym dokumentem potwierdzającym okoliczność, że wobec Agenta prowadzone jest postępowanie karne lub karnoskarbowe. 4. Zmiana formy prawnej Agenta, przekształcenie jego działalności lub zbycie jego przedsiebiorstwa powoduje wygaśnięcie umocowania do zawierania Umów z Klientami w imieniu i na rzecz Organizatora.

5 &4 Reklama/Marketing 1. Organizator zobowiązuje się do przekazania Agentowi dokumentów oraz materiałów niezbędnych w celu prowadzenia sprzedaży i zawarcia umowy z Klientem na świadczenie usług turystycznych, takich jak katalogi, ulotki reklamowe oraz komunikaty elektroniczne z cennikiem zawierające opis hoteli, miejscowości i termin imprez. Ilość przekazywanych katalogów i materiałów reklamowych określana jest przez Organizatora. 2. Agent zobowiazany jest do umieszczenia w drzwiach wejściowych lub witrynie dostarczonego logotypu Organizatora w formie naklejki lub wywieszki. Logotyp Organizatora winien zostać umieszczony również na witrynie internetowej Agenta dotyczącej sprzedaży agencyjnej pakietów turystycznych. 3. Agent zobowiazany jest do zapoznania się z bieżącymi informacjami o zmianach w warunkach oferty, opisach hoteli, cenach i terminach imprez. Komunikaty takie będą przekazywane przez Organizatora drogą elektroniczną (za pomocą poczty elektronicznej i poprzez stronę ze skutkiem prawnym. &7 Płatności i prowizje 1. Agent zobowiazany jest do terminowego przekazywania pełnych zainkasowanych wpłat Klienta (zadatków i dopłat do pełnej należności) na konto Organizatora. W przypadku rezerwacji dokonywanych na 10 dni przed datą wyjazdu lub wcześniej, Agent zobowiązany jest do przekazania należności w ciągu 3 dni roboczych od daty dokonania potwierdzonej rezerwacji. W przypadku rezerwacji dokonanych później niż 3 dni przed datą wyjazu, Agent zobowiązany jest do przekazania nalezności w ciągu 24 godzin od daty założenia potwierdzonej rezerwacji. Przy sprzedaży imprez w terminie krótszym niż 3 dni przed datą wyjazdu, Agent zobowiazany jest do natychmiastowego przekazania wpłaty oraz przesłania kopii przelewu wpłaty należności za rezerwacje faksem do biura Organizatora w dniu dokonania rezerwacji. Brak potwierdzenia wpłaty może spowodować anulację rezerwacji. 2. Z tytułu zawarcia każdej Umowy z Klientem Agent otrzyma prowizję. Prowizja przysługuje od rzeczywistej i ostatecznej wartości transakcji, a więc pomniejszonej lub powiększonej o ewentualne korekty, zwroty czy zmiany świadczeń. Wartość umowy od której wyliczana jest prowizja nie obejmuje dopłat z różnego tytułu nie objętych ceną bazową pakietu objętego kodem imprezy. Agent ma prawo potrącić prowizję o której mowa w &7 w momencie otrzymania od klienta całej wpłaty na daną Imprezę. 3. Rozliczenie należnej Agentowi prowizji następuje na podstawie wystawionego rozliczenia Umowy przez Organizatora przesłanego agentowi i widocznego w panelu agencyjnym. Agent jest zobowiązany do wystawienia na podstawie rozliczenia faktury prowizyjnej, która może być wystawiona po przekazaniu Organizatorowi pełnej należności za rezerwacje. 4. Nie wystawienie i nie doręczenie Organizatorowi faktury prowizyjnej w terminie 30 dni od daty zakończenia imprezy lub przed zakończeniem działalności gospodarczej przez Agenta poczytywane jest za zrzeczenie się przez Agenta prawa do prowizji. 5. Uprawnienie Agenta do prowizji od zawarcia umowy z danym Klientem nie powstaje do czasu przekazania przez Agenta Organiztorowi całości wpłat dokonanych przez Klienta. 6. Jako datę zapłaty przyjmuje się dzień zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym. 7. Każdy przelew bankowy na konto Organizatora musi zawierać opis: nr rezerwacji i nazwisko klienta oraz nazwę sprzedawcy (nazwę biura agencyjnego). 8. W przypadku nieterminowych wpłat, Organizatorowi przysługuje wobec Agenta prawo do naliczenia odsetek ustawowych. 9. W przypadku nie przekazania zainkasowanych wpłat Klienta w terminie wynikającym z niniejszej umowy, Organizator zastrzega sobie prawo do anulacji rezerwacji z konta Agenta. W takim przypadku Agent traci prawo do prowizji. Organizator oprócz roszczenia o zapłatę zaległych wpłat uprawniony jest dochodzić zwrotnie od Agenta wszelkich wydatków, kosztów lub ewentualnych odszkodowań uiszczonych na rzecz Klienta z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy z Klientem.

6 10. Agent odpowiada za wykonanie przez Klienta zobowiązania do zapłaty ceny za usługę turystyczną Organizatora wraz z pozostałymi kosztami w terminach określonych w zawartej z Klientem umowie. 11. Płatności Agenta dokonywane na rachunki bankowe Organizatora księgowane są co do zasady w taki sposób, by pokryć najstarszą wymagalną wierzytelność Organizatora względem Agenta, niezależnie od tytułu płatności. O sposobie zaliczenia poszczególnych płatności Organizator powiadamia Agenta drogą elektroniczną. 12. Prowizja pokrywa wszelkie koszty związane ze sprzedażą imprezy przez Agenta i jest wynagrodzeniem brutto za prowadzenie sprzedaży imprez Organizatora przez Agenta. Wypłata prowizji następuje na podstawie poprawnie wystawionej faktury prowizyjnej. Wynagrodzenie jest potrącane z wartości zawartej umowy przy przekazaniu dopłaty za nią do Organizatora. 13. Progi i wartości wynagrodzenia prowizyjnego Agenta znajdują się w aneksie do Umowy, w formie załącznika. 14. Organiaztor zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości prowizji dotyczącej imprez i usług dystrybuowanych w akcjach promocyjnych. O ewentualnych zmianach stawek prowizyjnych Organizator będzie informował w specjalnych komunikatach wysyłanych przez Agenta. &9 Odpowiedzialność za szkody 1. Agent ma obowiązek poinformować Organizatora o zakończeniu działalności, zleceniu jej prowadzenia innemu podmiotowi lub zbyciu przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części obejmującej działalność prowadzona w ramach niniejszej umowy, w formie pisemnej listem poleconym, wysłanym za potwierdzeniem odbioru w terminie do 3 dni od zaistnienia takiego zdarzenia. 2. Agent ponosi pełną odpowiedzialność za szkody poniesione przez Klienta i Organizatora spowodowane nie wykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez Agenta niniejszej Umowy, a w konsekwencji nie wykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy Turystycznej przez Organizatora. W szczególności dotyczy to nie przekazania Organizatorowi informacji o uczestnictwie Klienta, nie przekazanie Organizatorowi uiszczonych kwot pieniężnych, nie zachowania procedur o których mowa w niniejszej umowie, wadliwej lub niepełnej informacji przekazanej Klientowi, korzystania z niewłaściwych lub nieaktualnych materiałów, katalogów, cenników. W przypadku wystąpienia Klienta bezpośrednio do Organizatora z żądaniami wynikającymi z niewłaściewego wykonania Umowy Turystycznej, a spowodowanymi działaniem lub zaniechaniem Agenta, zobowiązany jest on przystąpić do sporu, a w przypadku realizacji przez Organizatora roszczenia, zobowiązany jest zwrócić mu pełną kwotę zapłacaoną Klientowi z tytułu odszkodowania wraz z kosztami postępowania poniesionymi przez Organizatora. Organizator jest uprawiony do występowania w stosunku do Agenta z roszczeniami regresywnymi. &10 Dane osobowe 1. Organiaztor powierza Agentowi przetwarzanie danych osobowych Klientów w zakresie oraz w celu koniecznym do realizacji postanowień niniejszej umowy. Agent jest podmiotem któremu powierzono przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu art. 31 Ustawy w ochronie danych osobowych. 2. Przy przetwarzaniu danych osobowych Klientów, Agent zobowiązany jest stosować środki techniczne i organizacyjne przewidziane w art a Ustawie o ochronie danych osobowych. Agent w powyższym zakresie, ponosi odpowiedzialność jako administrator danych. 3. Organizator uprawniony jest do kontroli, czy środki stosowane przez Agenta przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, zgodne są z wymogami Ustawy o ochronie danych osobowych. 4. Agent ma obowiązek niezwłocznego informowania Organiaztora o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności sądowym lub administracyjnym, dotyczącym przetwarzania przez Agenta danych osobowych Klientów Organizatora, w szczególności postępowaniu prowadzonym przez inspektorów upoważnionych przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. 5. Na wniosek Organizatora, Agent zobowiązany jest przekazać dokumentację, w której Klienci wyrazili zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów marketingowych przez Organizatora. W przypadku braku zgody Klienta na przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych w celach marketingowych, Agent zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym fakcie Organizatora. 6. Po rozwiązaniu lub wygaśnięciu niniejszej umowy, Agent zobowiązuje się niezwłocznie przekazać Organizatorowi dokumentację, zbiory zawierające dane osobowe klientów oraz usunąć wszelkie dane osobowe i

7 kopie zbiorów ze wszystkich nośników. Agent zobowiązuje się niezwłocznie przesłać Organizatorowi protokół z dokonania powyższych czynności. &11 Postanowienia Końcowe 1. Jeżeli umowa niniejsza nie stanowi inaczej, terminy Klient, usługa turystyczna, impreza turystyczna, organizator turystyki, agent turystyczny, strony rozumieją zgodnie z definicjami zawartymi w Ustawie z dnia o usługach turystycznych z późniejszymi zmianami. 2. Wszelkie oświadczenia woli oraz zawiadomienia składane przez strony w związku z niniejszą umową wymagają dla swej skuteczności formy pisemnej, chyba że umowa stanowi inaczej. Oświadczenie woli Organizatora dotyczące szczegółów dotyczących realizacji sprzedanych imprez uważa się za złożone Agentowi z chwilą, gdy wprowadzono je do systemu rezerwacyjnego lub z chwilą wysłania ich przez Organiaztora na adres poczty elektronicznej podany przez Agenta jako kontaktowy. Zadeklarowany przez agenta adres mailowy jest niezbędny do realizacji niniejszej umowy. 3. Wszelkie oświadczenia woli oraz zawiadomienia związane z niniejszą umową składane będą na adresy stron wskazane w niniejszej umowie, chyba, że umowa stanowi inaczej. Agent niezwłocznie poinformuje Organizatora o ewentualnej zmianie jego adresu lub innych danych korespondencyjnych na piśmie, pod rygorem nieważności. Do czasu otrzymania informacji od Agenta w powyższym zakresie korespondencja wysłana na dotychczasowy adres będzie uważana za skutecznie doręczoną. 4.Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron i wchodzi ona w życie z dniem podpisania. 7. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową, zastosowanie mają przepisy polskiego prawa, a w szczególności Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy strony starać się będą rozstrzygać polubownie, a w razie nie dojścia do porozumienia, właściwym do rozstrzygnięcia sporu jest Sąd właściwy dla siedziby Organizatora. Pieczątka i podpis Organizatora Pieczątka i podpis Agenta* *- jeżeli Agencja prowadzona jest w formie spółki cywilnej lub spółki osobowej-podpisy wszystkich wspólników Załączniki: -zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej Agenta ( dla osooby fizycznej, prowadzącej działalność gospodaczą albo dla wszystkich wspólników spółki cywilnej lub osobowej/pełny odpis z KRS Agenta) -umowa spółki cywilnej lub osobowej, -Karty Agenta (dla osooby fizycznej albo dla wszystkich wspólników spółki cywilnej lub osobowej), -oswiadczenie o umowie majątkowej małżeńskiej,

8

UMOWA AGENCYJNA Zawarta w Pile dnia.. pomiędzy: Martin Przedsiębiorstwo Turystyczne Beata Tyczyńska, Paweł Tyczyński Spółka Jawna z siedzibą

UMOWA AGENCYJNA Zawarta w Pile dnia.. pomiędzy: Martin Przedsiębiorstwo Turystyczne Beata Tyczyńska, Paweł Tyczyński Spółka Jawna z siedzibą UMOWA AGENCYJNA Zawarta w Pile dnia.. pomiędzy: Martin Przedsiębiorstwo Turystyczne Beata Tyczyńska, Paweł Tyczyński Spółka Jawna z siedzibą 64-920 Piła, ul. 14 Lutego 10; e-mail: biuro@martintour.pl;

Bardziej szczegółowo

UMOWA AGENCYJNA. reprezentowanym przez:

UMOWA AGENCYJNA. reprezentowanym przez: UMOWA AGENCYJNA Zawarta w dniu...w...pomiędzy Biurem Turystycznym INTUR z siedzibą we Wrocławiu, ul. Powstańców Śląskich 118 c wpisanym do ewidencji działalności gospodarczej nr 102908/T prowadzonej przez

Bardziej szczegółowo

UMOWA AGENCYJNA SPRZEDAŻY USŁUG TURYSTYCZNYCH zawarta w Warszawie dnia pomiędzy: GEOVITA SA z siedzibą w Warszawie przy ulicy Barskiej 28/30 wpisaną

UMOWA AGENCYJNA SPRZEDAŻY USŁUG TURYSTYCZNYCH zawarta w Warszawie dnia pomiędzy: GEOVITA SA z siedzibą w Warszawie przy ulicy Barskiej 28/30 wpisaną UMOWA AGENCYJNA SPRZEDAŻY USŁUG TURYSTYCZNYCH zawarta w Warszawie dnia pomiędzy: GEOVITA SA z siedzibą w Warszawie przy ulicy Barskiej 28/30 wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd

Bardziej szczegółowo

Umowa Agencyjna OŚWIADCZENIA P.T. MARTIN

Umowa Agencyjna OŚWIADCZENIA P.T. MARTIN Zawarta w dniu... pomiędzy Przedsiębiorstwem Turystycznym MARTIN Spółka Jawna nr KRS 0000151378 NIP: 777-18-86-815 REGON: 631214801 mieszczącym się w Pile przy ul. 14 Lutego 10, 64-920 reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr zawarta w dniu 2015 roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 2, 00-926

Bardziej szczegółowo

Umowa agencyjna. z siedzibą w..

Umowa agencyjna. z siedzibą w.. Umowa agencyjna zawarta w Katowicach w dniu.. pomiędzy: CIVITAS TOUR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach (40-032) przy ul. Dąbrowskiego 1/6, wpisaną do KRS prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum

XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum REGULAMIN XVIII FORUM ENERGETYKI WIATROWEJ organizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej ( Regulamin

Bardziej szczegółowo

OFERUJEMY TAKŻE PROFESJONALNĄ POMOC PRAWNĄ *cena uzależniona od stopnia skomplikowania sprawy ORAZ WERSJĘ WORD PISMA W CENIE 49,99 zł

OFERUJEMY TAKŻE PROFESJONALNĄ POMOC PRAWNĄ *cena uzależniona od stopnia skomplikowania sprawy ORAZ WERSJĘ WORD PISMA W CENIE 49,99 zł OFERUJEMY TAKŻE PROFESJONALNĄ POMOC PRAWNĄ *cena uzależniona od stopnia skomplikowania sprawy ORAZ WERSJĘ WORD PISMA W CENIE 49,99 zł EMAIL: BIURO@INTERNETOWAKANCELARIA.PL UMOWA DYSTRYBUCYJNA zawarta w,

Bardziej szczegółowo

UMOWA FAKTORINGU Z PRAWEM REGRESU. Niniejsza Umowa Faktoringu z Prawem Regresu ( Umowa ) została zawarta pomiędzy:

UMOWA FAKTORINGU Z PRAWEM REGRESU. Niniejsza Umowa Faktoringu z Prawem Regresu ( Umowa ) została zawarta pomiędzy: UMOWA FAKTORINGU Z PRAWEM REGRESU Niniejsza Umowa Faktoringu z Prawem Regresu ( Umowa ) została zawarta pomiędzy: 1) FINIATA SP. Z O.O., z siedzibą w Krakowie, przy ul. Grodzka 42/1, 31-044 Kraków, wpisaną

Bardziej szczegółowo

V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A.

V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A. V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A. REGULAMIN V WARSZTATÓW ENERGETYKI WIATROWEJ 2015 organizowanego przez

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY USŁUG TURYSTYCZNYCH

UMOWA SPRZEDAŻY USŁUG TURYSTYCZNYCH UMOWA SPRZEDAŻY USŁUG TURYSTYCZNYCH zawarta w Warszawie dnia pomiędzy: GEOVITA S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Barskiej 28/30 wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. 2. Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z kosztorysem ofertowym za cenę: Netto... Podatek VAT... Cena brutto... Słownie brutto...

FORMULARZ OFERTY. 2. Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z kosztorysem ofertowym za cenę: Netto... Podatek VAT... Cena brutto... Słownie brutto... Załącznik nr 1 Pełna nazwa Wykonawcy Adres siedziby Wykonawcy Ulica Miejscowość, kod pocztowy Województwo Adres do korespondencji NIP REGON / KRS Nr telefonu do kontaktu Nr faksu do kontaktu Adres e-mail

Bardziej szczegółowo

UMOWA FAKTORINGU Z PRAWEM REGRESU. Niniejsza Umowa Faktoringu z Prawem Regresu ( Umowa ) została zawarta pomiędzy:

UMOWA FAKTORINGU Z PRAWEM REGRESU. Niniejsza Umowa Faktoringu z Prawem Regresu ( Umowa ) została zawarta pomiędzy: UMOWA FAKTORINGU Z PRAWEM REGRESU Niniejsza Umowa Faktoringu z Prawem Regresu ( Umowa ) została zawarta pomiędzy: 1) FINIATA SP. Z O.O., z siedzibą w Krakowie, przy ul. Grodzka 42/1, 31-044 Kraków, wpisaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY USŁUG TURYSTYCZNYCH

UMOWA SPRZEDAŻY USŁUG TURYSTYCZNYCH UMOWA SPRZEDAŻY USŁUG TURYSTYCZNYCH zawarta w Warszawie dnia pomiędzy: GEOVITA SA z siedzibą w Warszawie przy ulicy Barskiej 28/30 wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

zgodnie z kopią odpisu z rejestru przedsiębiorców stanowiącą Załącznik nr 2.

zgodnie z kopią odpisu z rejestru przedsiębiorców stanowiącą Załącznik nr 2. Istotne Postanowienia Umowy o świadczenie usług rozpowszechniania sygnału programu Radia Lublin S.A. [umowa o zamówienie zostanie zawarta na każdą część postępowania odrębnie] zawarta w dniu...2012 r.

Bardziej szczegółowo

Umowa nr wzór CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 4

Umowa nr wzór CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 4 Umowa nr wzór CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 4 zawarta w dniu. w Warszawie.... pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem Zdrowia, z siedzibą w Warszawie przy ulicy Miodowej 15, NIP: 525-19-18-554, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Druk - PROJEKT UMOWY NR... (dla usług konserwacyjnych powyżej Euro)

Druk - PROJEKT UMOWY NR... (dla usług konserwacyjnych powyżej Euro) Załącznik nr 8 do SIWZ Druk - PROJEKT UMOWY NR... (dla usług konserwacyjnych powyżej 30 000 Euro) W dniu...w...pomiędzy: Województwem Małopolskim ul. Basztowa 22, 31 156 Kraków, NIP: 676-217-83-37 - Małopolskim

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu

UMOWA. zawarta w dniu OA.OD.272.27.13/ZP/PN UMOWA zawarta w dniu pomiędzy: Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław, posiadającym NIP 896-10-03-245, REGON 000514377, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

USŁUGI TURYSTYCZNE PORADNIK DLA KONSUMENTÓW

USŁUGI TURYSTYCZNE PORADNIK DLA KONSUMENTÓW USŁUGI TURYSTYCZNE PORADNIK DLA KONSUMENTÓW Wybieramy organizatora Każdy organizator turystyki, przed rozpoczęciem świadczenia usług na rzecz konsumentów, powinien zostać wpisany do rejestru organizatorów

Bardziej szczegółowo

Umowa nr. Umowa jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Umowa nr. Umowa jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Umowa nr. zawarta w dniu. w Warszawie na podstawie art. 6a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do: Zapytanie ofertowe nr CEO/Au/ZO/103/pokazowa lekcja chemiczna z eksperymentami_3

Załącznik nr 6 do: Zapytanie ofertowe nr CEO/Au/ZO/103/pokazowa lekcja chemiczna z eksperymentami_3 Załącznik nr 6 do: Zapytanie ofertowe nr CEO/Au/ZO/103/pokazowa lekcja chemiczna z eksperymentami_3 UMOWA NR. zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy Załącznik nr 6 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RK 09/2014. Nazwa zadania: dostawa materiałów reklamowych dla Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach Radio

Bardziej szczegółowo

Umowa nr - wzór ... ... wpisaną do ... NIP:... REGON:... zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działa

Umowa nr - wzór ... ... wpisaną do ... NIP:... REGON:... zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działa Załącznik Nr 4 Umowa nr - wzór zawarta w dniu. w Warszawie. pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem Zdrowia, z siedzibą w Warszawie przy ulicy Miodowej 15, NIP: 525-19-18-554, reprezentowanym przez:. zwanym

Bardziej szczegółowo

Ramowy Wzór Umowy ROZDZIAŁ III. 2 TERMIN REALIZACJI Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy od dnia zawarcia umowy do dnia 30 listopada 2014 r.

Ramowy Wzór Umowy ROZDZIAŁ III. 2 TERMIN REALIZACJI Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy od dnia zawarcia umowy do dnia 30 listopada 2014 r. ROZDZIAŁ III Ramowy Wzór Umowy 1 PRZEDMIOT UMOWY 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji usługę pn.: Flagowanie ulic, placów i rond Miasta Rzeszowa z okazji świąt państwowych, imprez

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR MOK-4OŚ/B/III/3/3/

UMOWA NR MOK-4OŚ/B/III/3/3/ UMOWA NR MOK-4OŚ/B/III/3/3/ /2015/GZ Zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnica Mokotów z siedzibą przy ul. Rakowieckiej 25/27 reprezentowanym na podstawie pełnomocnictwa

Bardziej szczegółowo

płatnikiem VAT NIP:..., KRS -... nr zezwolenia... wydane przez... Polisa Gwarancyjna nr... wydana przez... reprezentowanym przez:

płatnikiem VAT NIP:..., KRS -... nr zezwolenia... wydane przez... Polisa Gwarancyjna nr... wydana przez... reprezentowanym przez: UMOWA AGENCYJNA Zawarta w Kielcach w dniu... pomiędzy: Biurem Podróży "SELVA TOUR" Marcin Wzorek 25-351 Kielce, ul. Sienkiewicza 3, płatnikiem VAT NIP: 657-235-93-89, wpis do ewidencji nr 16956/00/U, wpis

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/135/pokaz doświadczeń chemicznych FUN Warszawa

Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/135/pokaz doświadczeń chemicznych FUN Warszawa Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/135/pokaz doświadczeń chemicznych FUN Warszawa UMOWA NR. zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą UMOWA NR ZZP/ZS/ / /. Zawarta w dniu r. w Jaworznie pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jaworznie, przy ul. Świętego Wojciecha

Bardziej szczegółowo

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści:

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści: Umowa nr WUP/.. /2015 zawarta w dniu.... 2015 r. dotyczy wniosku.. pomiędzy: Województwem Zachodniopomorskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie z siedzibą przy ul. A. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY Umowa nr WUP/ /2016 zawarta w dniu r. dotyczy postępowania WUP.VIIIA AP.2016

WZÓR UMOWY Umowa nr WUP/ /2016 zawarta w dniu r. dotyczy postępowania WUP.VIIIA AP.2016 WZÓR UMOWY Umowa nr WUP/ /2016 zawarta w dniu...... 2016 r. dotyczy postępowania WUP.VIIIA.322.244.AP.2016 pomiędzy: Województwem Zachodniopomorskim - Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie, ul. A. Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

Wzór ramowy umowy nr / zawarta w dniu r. w Zielonej Górze pomiędzy:

Wzór ramowy umowy nr / zawarta w dniu r. w Zielonej Górze pomiędzy: Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego Wzór ramowy umowy nr / 2011 zawarta w dniu...2011r. w Zielonej Górze pomiędzy: Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą,, z siedzibą w Warszawie przy ul..., NIP.., REGON.., zwanym dalej Wykonawcą.

prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą,, z siedzibą w Warszawie przy ul..., NIP.., REGON.., zwanym dalej Wykonawcą. Projekt umowy zawarta w dniu. pomiędzy: Województwem Mazowieckim Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych z siedzibą w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 74, NIP: 1132669019, REGON: 140944971 reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TURYSTYCZNYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TURYSTYCZNYCH zawarta w Łodzi w dniu pomiędzy: UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TURYSTYCZNYCH Małgorzatą Kubiak prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą K&W Małgorzata Kubiak, przy ul. Andrzeja Kerna 16/7, 92-104 Łódź,

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy załącznik nr 2. Umowa nr...

Wzór umowy załącznik nr 2. Umowa nr... Wzór umowy załącznik nr 2 Umowa nr... zawarta w dniu..... r. w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem Zdrowia, z siedzibą w Warszawie, ul. Miodowa 15, NIP: 525-19-18-554, zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. NR 1/RPOP.0037/16. Zawarta w dniu pomiędzy

UMOWA NR. NR 1/RPOP.0037/16. Zawarta w dniu pomiędzy Wzór umowy UMOWA NR. NR 1/RPOP.0037/16 Zawarta w dniu pomiędzy Fundacją Art Projekt z siedzibą ul. Obozowa 42/30, 30-383 Kraków, Adres korespondencyjny : Ul. Jagodowa 3,55-010 Smardzów, NIP: 6762464787,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 do SIWZ WZÓR UMOWY. Umowa nr.../2012

Załącznik nr 8 do SIWZ WZÓR UMOWY. Umowa nr.../2012 Umowa nr.../2012 Załącznik nr 8 do SIWZ WZÓR UMOWY zawarta w dniu... 2012 r. w Krasnymstawie pomiędzy: Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krasnymstawie ul. Sobieskiego 3, 22-300 Krasnystaw, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez biuro podróży School Tour Krzysztof Lubas

Warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez biuro podróży School Tour Krzysztof Lubas Warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez biuro podróży School Tour Krzysztof Lubas I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Biuro Podróży School Tour Krzysztof Lubas, jest organizatorem turystyki

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. pomiędzy: I. Przedmiot umowy oraz prawa i obowiązki stron. 1.

UMOWA NR. pomiędzy: I. Przedmiot umowy oraz prawa i obowiązki stron. 1. Załącznik nr 7 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/141/FUN catering UMOWA NR. zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr...

Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr... Identyfikator:ZSNr1.ZP.271.2.2014 Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr... Zawarta w dniu... 2014 roku we Wronkach pomiędzy Zespołem Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich,

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową

Wzór umowy. Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową ZAŁĄCZNIK Nr 9 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, Instytucją

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 Załącznik Nr 2 do SIWZ (wzór umowy) U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 zawarta w dniu 2016 r. w Ożarowie Mazowieckim pomiędzy Energetyką Ożarów Mazowiecki z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Ogłoszenia o zamiarze udzielenia zamówienia - wzór umowy do części 1-4 UMOWA

Załącznik Nr 2 do Ogłoszenia o zamiarze udzielenia zamówienia - wzór umowy do części 1-4 UMOWA Nr UD-XVII-WND-B/II/4/1- /2017/ Nr UD-XVII-WND-B/II/5/6- /2017/ W dniu 2017 r. w Warszawie, pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnicą Wola, Al. Solidarności 90, (kod: 01-003) Warszawa, NIP: 525 22

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG REJESTRACJI I UTRZYMANIA DOMEN INTERNETOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG REJESTRACJI I UTRZYMANIA DOMEN INTERNETOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG REJESTRACJI I UTRZYMANIA DOMEN INTERNETOWYCH 1 DEFINICJE Administrator ASIB Press & Media Emil Michał Kowalski, partner Operatora z siedzibą w Białymstoku przy ul. Kozłowej

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR./2016 Województwem Lubelskim - Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie

UMOWA NR./2016 Województwem Lubelskim - Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie OAK.KCB.2621/8/16 Załącznik nr 4 do Zaproszenia do składania ofert- Wzór umowy UMOWA NR./2016 zawarta w dniu... 2016 r. pomiędzy: Województwem Lubelskim - Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1) z dnia 21 kwietnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1) z dnia 21 kwietnia 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 88 5361 Poz. 499 499 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1) z dnia 21 kwietnia 2011 r. w sprawie wzorów formularzy umowy gwarancji bankowej, umowy gwarancji ubezpieczeniowej oraz

Bardziej szczegółowo

UMOWA AGENCYJNA NUMER..

UMOWA AGENCYJNA NUMER.. UMOWA AGENCYJNA NUMER.. Zawarta w dniu. w Krakowie pomiędzy: Biuro Podróży ABDAR Z siedzibą w Ustroniu, ul. A. Brody 33c, 43-450 Ustroń, Oddział: ul. Piłsudskiego 27/25, 31-111 Kraków NIP: 548-233-38-94,

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zawarta w Krakowie w dniu... roku pomiędzy: Gminą Miejską Kraków Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, reprezentowaną przez

Bardziej szczegółowo

2D, NIP , REGON

2D, NIP , REGON UMOWA Nr.../PB/2017 zawarta w dniu... pomiędzy: Miejskim Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. 08-530 Dęblin ul. Towarowa 2D, NIP 716-25-15-927, REGON 432311323, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

Umowa nr Umowa współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Umowa nr Umowa współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Umowa nr... zawarta w dniu w Warszawie na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.) pomiędzy: Skarbem Państwa - Ministerstwem

Bardziej szczegółowo

WZÓR. Umowa sprzedaży nr../u/zp/2015

WZÓR. Umowa sprzedaży nr../u/zp/2015 WZÓR Umowa sprzedaży nr../u/zp/2015 zawarta w dniu..2015 r., w Krakowie pomiędzy: ZAŁĄCZNIK NR 3A Szpitalem Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-826),

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Umowa została zawarta w Katowicach, dniu... r. pomiędzy :

UMOWA. Umowa została zawarta w Katowicach, dniu... r. pomiędzy : Załącznik nr 3 UMOWA Umowa została zawarta w Katowicach, dniu... r. pomiędzy : Górnośląską Wyższą Szkołą Handlową im. Wojciecha Korfantego w Katowicach, 40 659 Katowice ul. Harcerzy Września nr 3 wpisaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA O USŁUGOWE PROWADZENIE KSIĘGOWOŚCI ZRYCZAŁTOWANEJ ORAZ USŁUG KADROWO-PŁACOWYCH. zawarta w Swarzędzu dnia... r., pomiędzy:

UMOWA O USŁUGOWE PROWADZENIE KSIĘGOWOŚCI ZRYCZAŁTOWANEJ ORAZ USŁUG KADROWO-PŁACOWYCH. zawarta w Swarzędzu dnia... r., pomiędzy: UMOWA O USŁUGOWE PROWADZENIE KSIĘGOWOŚCI ZRYCZAŁTOWANEJ ORAZ USŁUG KADROWO-PŁACOWYCH zawarta w Swarzędzu dnia... r., pomiędzy:... zamieszkała, ul...., NIP:... zwaną w umowie Zleceniobiorcą, a Firmą:......

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TURYSTYCZNYCH - projekt

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TURYSTYCZNYCH - projekt Załącznik nr 1 UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TURYSTYCZNYCH - projekt zawarta w dniu... r. w Żmigrodzie pomiędzy: Skarbem Państwa Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwo Żmigród, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

...z siedzibą w... przy ul... NIP.; REGON...

...z siedzibą w... przy ul... NIP.; REGON... Znak sprawy: 1/ZP/2012 Załącznik nr 3 do SIWZ (wzór umowy) UMOWA NR... /część III zamówienia w wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

2. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia oraz odpowiednie kwalifikacje i warunki do należytego wykonania zlecenia.

2. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia oraz odpowiednie kwalifikacje i warunki do należytego wykonania zlecenia. UMOWA Nr.../EFS/12 zawarta dnia... 2012 roku pomiędzy: Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sernikach reprezentowanym przez Kierownika -... zwanym dalej "Zamawiającym (Nr REGON.., NIP...) a reprezentowanym przez.

Bardziej szczegółowo

(Projekt umowy) Umowa nr... zawarta w dniu... w...pomiędzy:

(Projekt umowy) Umowa nr... zawarta w dniu... w...pomiędzy: Załącznik nr 3 do SIWZ (Projekt umowy) Umowa nr... zawarta w dniu... w...pomiędzy: Szpitalem Uniwersyteckim nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy z siedzibą przy ul. Kornela Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. na sukcesywną dostawę środków czystości i artykułów higienicznych na potrzeby WUP w Zielonej Górze

WZÓR UMOWY. na sukcesywną dostawę środków czystości i artykułów higienicznych na potrzeby WUP w Zielonej Górze WZÓR UMOWY na sukcesywną dostawę środków czystości i artykułów higienicznych na potrzeby WUP w Zielonej Górze Zawarta w dniu.. marca 2015 r. w Zielonej Górze pomiędzy: Województwem Lubuskim - Wojewódzkim

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1 z dnia 21 kwietnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1 z dnia 21 kwietnia 2011 r. Dodatek specjalny Wiadomości Turystyczne pismo branżowe pracowników turystyki Wydawca: Eurosystem Wawelska 78, ap. 30, 02-034 Warszawa tel. (22) 822 20 16, e-mail: wt@wiadomosciturystyczne.pl www.wiadomosciturystyczne.pl

Bardziej szczegółowo

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY Załącznik nr... do SIWZ Wzór umowy do części III zamówienia UMOWA Nr... zawarta w dniu.. r. w Prażmowie, pomiędzy: GMINĄ PRAŻMÓW z siedzibą w Prażmowie przy ul. Piotra Czołchańskiego 1, 05-505 Prażmów,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY II CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA. Umowa

WZÓR UMOWY II CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA. Umowa WZÓR UMOWY II CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA Umowa W Bydgoszczy w dniu.., pomiędzy: Miejskim Ośrodkiem Kultury w Bydgoszczy z siedzibą przy ul. Batorego 1/3, 85-104 Bydgoszcz, NIP: 554-031-53-65 Regon: 090221337 wpisanym

Bardziej szczegółowo

Umowa zlecenie nr.. Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój , II Osi

Umowa zlecenie nr.. Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój , II Osi Umowa zlecenie nr.. zawarta w dniu. w. pomiędzy: 1. Bożeną Ziomek prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą: Ziomek Bożena, z siedzibą Aleja Warszawska 105/4H, 10-701 Olsztyn, NIP: 7451132919, REGON:

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości dla potrzeb Gminy Skarżysko-Kamienna dla następujących zadań:

UMOWA Nr... Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości dla potrzeb Gminy Skarżysko-Kamienna dla następujących zadań: Zał. Nr 5 projekt UMOWA Nr... zawarta w dniu... w Skarżysku-Kamiennej, pomiędzy Gminą Skarżysko-Kamienna mającą siedzibę przy ulicy Sikorskiego 18 zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez:... a...

Bardziej szczegółowo

zamieszkania. 2 Dotyczy osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą).

zamieszkania. 2 Dotyczy osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą). Umowa nr... zawarta w dniu w Warszawie na podstawie...: pomiędzy: Skarbem Państwa - Ministerstwem Zdrowia, z siedzibą w Warszawie przy ulicy Miodowej 15, NIP: 525-19-18-554, zwanym dalej Zleceniodawcą,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy :

UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy : Załącznik Nr 3 UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy : Strażą Miejską w Białymstoku z siedzibą 15-399 Białystok, ul. Składowa 11, NIP 542-305-98-42, REGON 200175012, którą reprezentuje:

Bardziej szczegółowo

U M O W A. a)..działającą (-ym) na podstawie wpisu do.. pod numerem., zwaną (-ym) w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowaną (-ym) przez:

U M O W A. a)..działającą (-ym) na podstawie wpisu do.. pod numerem., zwaną (-ym) w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowaną (-ym) przez: U M O W A Zawarta w dniu r. pomiędzy Domem Pomocy Społecznej Nr 1 im. Marie Juchacz w Gorzowie Wlkp. ul. Podmiejska Boczna 10 zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym, reprezentowanym przez: 1... - Dyrektora

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy:

UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy: UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy: Załącznik nr 8 do siwz projekt umowy Województwem Lubuskim Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, NIP:

Bardziej szczegółowo

Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24

Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24 Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24 Wydany w dniu 7 czerwca 2012 roku przez Operatora Serwisu ifaktury24: 1 Regulamin współpracy promowania Usługi

Bardziej szczegółowo

BO-ZP.2610.64.2015.KN

BO-ZP.2610.64.2015.KN Załącznik nr 2 do SIWZ Umowa- (WZÓR) zawarta dnia... 2015 r. w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii w Warszawie, ul. Wspólna 2, 00-926 Warszawa, zwanym dalej Zleceniodawcą,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr IT/.../2016. W dniu... w Piasecznie pomiędzy Gminą Piaseczno z siedzibą

UMOWA Nr IT/.../2016. W dniu... w Piasecznie pomiędzy Gminą Piaseczno z siedzibą UMOWA Nr IT/.../2016 W dniu... w Piasecznie pomiędzy Gminą Piaseczno z siedzibą w Piasecznie ul. Kościuszki 5, NIP 123-12-10-962 reprezentowaną przez: Burmistrza Miasta i Gminy inż. Zdzisława Lisa zwaną

Bardziej szczegółowo

Umowa o konserwacji nr

Umowa o konserwacji nr Umowa o konserwacji nr zawarta w dniu pomiędzy Uniwersytetem Wrocławskim z siedzibą we Wrocławiu przy pl.uniwersyteckim 1, 50-137 Wrocław, NIP 896-000-54-08, zwanym dalszej części umowy Zamawiającym reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Wzór umowy. zawarta w dniu.. roku w Warszawie, pomiędzy:

UMOWA. Wzór umowy. zawarta w dniu.. roku w Warszawie, pomiędzy: UMOWA zawarta w dniu.. roku w Warszawie, pomiędzy: Narodowym Instytutem Fryderyka Chopina z siedzibą w Warszawie Pl. Piłsudskiego 9,00-078 Warszawa, wpisanym do rejestru instytucji kultury pod numerem

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. zawarta w dniu.. roku w Warszawie

UMOWA NR.. zawarta w dniu.. roku w Warszawie UMOWA NR.. zawarta w dniu.. roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa - państwową jednostką budżetową Centrum Projektów Europejskich, z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 39a, 02-672 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści:

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści: załącznik nr 5 do ogłoszenia z dn. 30.11.2015 r. WZÓR UMOWY nr./2015 zawarta w Krakowie w dniu... 2015 r. pomiędzy: Instytutem Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, ul. Lubicz 46,

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŚREDNICTWA. (dalej Umowa)

UMOWA POŚREDNICTWA. (dalej Umowa) UMOWA POŚREDNICTWA NR (dalej Umowa) zawarta w dniu... w Warszawie, pomiędzy:.. z siedzibą w Warszawie (00-406), ul. Ludna 2, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Zawarta w dniu... r. w Warszawie pomiędzy:

UMOWA. Zawarta w dniu... r. w Warszawie pomiędzy: UMOWA Zawarta w dniu... r. w Warszawie pomiędzy:... z siedzibą w..., ul...., wpisana-... do rejestru przedsiębiorstw prowadzonego przez Sąd Rejonowy w... pod numerem ( RHB ) KRS..., reprezentowanym przez

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA ŚWIADCZENIE USŁUG

UMOWA NA ŚWIADCZENIE USŁUG Kujawsko Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego z dnia 07.01.2015 r. numer KPIM.AJ.01/2015/zo zawarta dnia... roku w Toruniu pomiędzy: UMOWA NA ŚWIADCZENIE USŁUG Kujawsko-Pomorskiem

Bardziej szczegółowo

Umowa zlecenie realizowana w ramach projektu

Umowa zlecenie realizowana w ramach projektu Nr sprawy: MZO.271.18.2013 Załącznik nr 4 do SIWZ dotyczy: postępowania na przeprowadzenie zajęć doskonalących dla nauczycieli w ramach projektu Nowatorska szkoła-nowa jakość w systemie doskonalenia nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Umowa nr 15DFZZ096 -wzór

Umowa nr 15DFZZ096 -wzór Strona 1/5 ZAMAWIAJĄCY PGNiG TERMIKA SA, ul. Modlińska 15, 03-216 Warszawa, kapitał zakładowy: 670 324 950,00 zł wpłacony w całości, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową

Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową Załącznik nr 2 do SIWZ pomiędzy: Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie

Bardziej szczegółowo

PRAWO GOSPODARCZE. Kazus 1. Egzamin radcowski 2010 r. Część III. Prawo gospodarcze

PRAWO GOSPODARCZE. Kazus 1. Egzamin radcowski 2010 r. Część III. Prawo gospodarcze Część III. PRAWO GOSPODARCZE Kazus 1. Egzamin radcowski 2010 r. I. Po zapoznaniu się z treścią zadania, proszę sporządzić umowę nazwaną, określoną w Kodeksie cywilnym. Zlecenie przygotowania umowy pochodzi

Bardziej szczegółowo

PROJEKT U M O W Y. , prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą:, z siedzibą, nr NIP:, REGON:, zwanym dalej Wykonawcą,

PROJEKT U M O W Y. , prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą:, z siedzibą, nr NIP:, REGON:, zwanym dalej Wykonawcą, Zał. nr 3 do postępowania nr. P.M.341( 52) 2016 PROJEKT U M O W Y zawarta w dniu grudnia 2016 roku w Józefowie pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Przychodnią Miejską w Józefowie

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... / 2013 (projekt) zawarta w dniu... w Radoszycach pomiędzy:

UMOWA Nr... / 2013 (projekt) zawarta w dniu... w Radoszycach pomiędzy: UMOWA Nr... / 2013 (projekt) zawarta w dniu... w Radoszycach pomiędzy: Załącznik nr 2 do SIWZ Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Radoszycach ul. Papieża Jana Pawła II 33, kod 26-230, miejscowość Radoszyce

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIA. 4.sprawowaniu kontroli nad oryginalnością, wysoką jakością merytoryczną i językową tekstów;

UMOWA ZLECENIA. 4.sprawowaniu kontroli nad oryginalnością, wysoką jakością merytoryczną i językową tekstów; UMOWA ZLECENIA Zawarta w dniu... w... pomiędzy: (1).......zwaną dalej Zleceniodawcą, a (2)...... zwaną dalej Zleceniobiorcą, zwanymi dalej łącznie Stronami. 1. Zakres zlecenia 1.Zleceniodawca zleca, a

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY. zawarta w Krakowie w dniu... roku pomiędzy:

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY. zawarta w Krakowie w dniu... roku pomiędzy: ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zawarta w Krakowie w dniu... roku pomiędzy: Gminą Miejską Kraków z siedzibą w Krakowie (31-004), Pl. Wszystkich Świętych 3-4, posiadającą NIP: 676 101 37 17, REGON: 351554353,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY zawarta w dniu.. roku w Warszawie pomiędzy: Miastem stołecznym Warszawa Białołęckim Ośrodkiem Sportu z siedzibą ul. Światowida 56, 03-144 Warszawa, NIP

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży rejsów morskich na żaglowcu S/Y Kapitan Borchardt

Regulamin sprzedaży rejsów morskich na żaglowcu S/Y Kapitan Borchardt Regulamin sprzedaży rejsów morskich na żaglowcu S/Y Kapitan Borchardt 1 Postanowienia ogólne I. Niniejszy dokument zawiera warunki sprzedaży rejsów morskich organizowanych przez firmę Skłodowscy Yachting

Bardziej szczegółowo

UMOWA PCFE /PROJEKT/

UMOWA PCFE /PROJEKT/ UMOWA PCFE.273.76.2014 /PROJEKT/ Załącznik nr 6 Zawarta w dniu 2014 roku, w Nowym Sączu pomiędzy: Powiatem Nowosądeckim - Powiatowym Centrum Funduszy Europejskich w Nowym Sączu, ul. Tadeusza Kościuszki

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WSPÓŁPRACY. zawarta dn... r. w Niechorzu. pomiędzy: z siedzibą w.. przy ul. NIP:.., Regon:

UMOWA O WSPÓŁPRACY. zawarta dn... r. w Niechorzu. pomiędzy: z siedzibą w.. przy ul. NIP:.., Regon: UMOWA O WSPÓŁPRACY zawarta dn... r. w Niechorzu pomiędzy: Domem Wczasowym Koral, 72-350 Niechorze, Al. Bursztynowa 8, NIP 852-114-16-93, REGON 810861092, reprezentowanym przez: 1. Artura Żemło właściciela

Bardziej szczegółowo

UMOWA PROJEKT 1 PRZEDMIOT UMOWY

UMOWA PROJEKT 1 PRZEDMIOT UMOWY UMOWA PROJEKT Załącznik nr 7 do SIWZ Załącznik nr 7 do SIWZ zawarta w Łodzi w dniu... pomiędzy: Łódzką Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Łodzi, ul. Tuwima 22/26, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Aktywność i integracja szansą na lepsze jutro realizowany w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ UMOWA nr... na zakup i dostawę materiałów budowlanych i hydraulicznych zawarta w dniu.. 2013 r. w Łasku pomiędzy: a 1) Skarbem Państwa Jednostką Wojskową 1158 w Łasku a) z siedzibą:

Bardziej szczegółowo

ODN-KG.VI/3210/../2013 załącznik nr 2

ODN-KG.VI/3210/../2013 załącznik nr 2 (WZÓR UMOWY) UMOWA ZLECENIE NR.. /2014 zawarta w dniu...2014 r. w Poznaniu pomiędzy: Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli ul. Górecka 1 60-201 Poznań tel. 61 858 47 00 fax 61 852 33 29 NIP 778-12-01-629

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY CZĘŚCI DO WAGONÓW

UMOWA SPRZEDAŻY CZĘŚCI DO WAGONÓW UMOWA SPRZEDAŻY CZĘŚCI DO WAGONÓW zawarta w dniu 30.08.2015r w Zabrzu, pomiędzy: DB Schenker Rail Polska S.A. z siedzibą: ul. Wolności 337, 41-800 Zabrze, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY NR... PRZEDMIOT UMOWY

PROJEKT UMOWY NR... PRZEDMIOT UMOWY PROJEKT UMOWY NR... Załącznik nr 4 do SIWZ Nr spr. 20/ZP/CBA/2007 W dniu... 2007r. w Warszawie, pomiędzy: Centralnym Biurem Antykorupcyjnym reprezentującym Skarb Państwa, z siedzibą w Warszawie, Al. Ujazdowskie

Bardziej szczegółowo

Umowa nr AZ 5/2012. Niniejsza umowa została zawarta w Poznaniu, dnia... pomiędzy:

Umowa nr AZ 5/2012. Niniejsza umowa została zawarta w Poznaniu, dnia... pomiędzy: załącznik nr 5 do specyfikacji nr AZ-5/2012 - wzór umowy Umowa nr AZ 5/2012 Niniejsza umowa została zawarta w Poznaniu, dnia... pomiędzy: MUZEUM NARODOWYM W POZNANIU, 61-745 Poznań, Al. Marcinkowskiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 7 do SIWZ

Załącznik Nr 7 do SIWZ Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA NR /ZT/2011 zawarta w Warszawie w dniu 2011 r. pomiędzy : Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, 01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 3 do postępowania nr. P.M.341(26) 2014 PROJEKT U M O W Y. zawarta w dniu w Józefowie pomiędzy:

Zał. nr 3 do postępowania nr. P.M.341(26) 2014 PROJEKT U M O W Y. zawarta w dniu w Józefowie pomiędzy: Zał. nr 3 do postępowania nr. P.M.341(26) 2014 PROJEKT U M O W Y zawarta w dniu w Józefowie pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Przychodnią Miejską w Józefowie (05-420), przy ul.

Bardziej szczegółowo

Umowa zawarta w dniu. w Warszawie pomiędzy:

Umowa zawarta w dniu. w Warszawie pomiędzy: Umowa zawarta w dniu. w Warszawie pomiędzy: a 1. AF Odszkodowania Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kuropatwy 26A (02-892) wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 U M O W A (WZÓR)

Załącznik nr 9 U M O W A (WZÓR) Załącznik nr 9 U M O W A (WZÓR) Zawarta w dniu..r., pomiędzy: Łódzkim Domem Kultury, ul. Traugutta 18, 90-113 Łódź, NIP 724-10-00-092, REGON: 000278273, reprezentowanym przez: Zastępcę Dyrektora Łódzkiego

Bardziej szczegółowo