Raport Monitoringowy Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku za okres roczny XI r. XII r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport Monitoringowy Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2015. za okres roczny XI. 2010 r. XII. 2011 r."

Transkrypt

1 Raport Monitoringowy Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2015 za okres roczny XI r. XII r. KATOWICE, STYCZEŃ 2012

2 Spis treści Spis treści... 2 Wstęp Wybrane projekty w zakresie wyodrębnionych pól strategicznych Kapitał ludzki Infrastruktura Usługi i treści Gospodarka Zarządzanie Kalendarium wydarzeń związanych z działalnością Zespołu ds. Wdrażania i Monitoringu Strategii Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego w okresie sprawozdawczym XI.2010 XII Raport wskaźnikowy Załącznik 1. Wybrane projekty dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zwiększające świadomość potencjału technologii informacyjnych i komunikacyjnych Załącznik 2. Projekty wybrane do dofinansowania w ramach Działania 2.1 RPO WSL Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Załącznik 3. Projekty wybrane do dofinansowania w ramach Działania 2.2 RPO WSL Rozwój elektronicznych usług publicznych

3 Wstęp Proces wdrażania Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2015 (SRSI WSL 2015) odbywa się poprzez realizację odpowiednich przedsięwzięć, działań, inicjatyw, programów wojewódzkich, innych strategii branżowych, indywidualnych projektów o zasięgu regionalnym oraz działania bieżące Urzędu Marszałkowskiego, Śląskiego Centrum Społeczeństwa Informacyjnego, pozostałych jednostek i podmiotów zależnych oraz wszystkich interesariuszy. Śledzenie zmian wprowadzanych w regionie za pomocą powyższych instrumentów oraz ewaluacja ich wpływu na stan realizacji poszczególnych celów i kierunków działań oraz stopnia zbliżania się stanu rozwoju społeczeństwa informacyjnego w woj. śląskim do obrazu zapisanego w wizji wymaga monitorowania postępów realizacji zapisów Strategii. Odpowiedzialność za wdrażanie Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2015 spoczywa na Zarządzie Województwa Śląskiego. W celu koordynacji działań związanych z wdrażaniem zapisów dokumentu Strategii oraz monitoringiem i ewaluacją efektów procesu implementacji powołano Zespół ds. Wdrażania i Monitoringu Strategii Społeczeństwa Informacyjnego (Uchwała Zarządu Województwa Śląskiego nr 2527/312/III/2009 z 9 października 2009 roku) oraz Głównego Konsultanta Zespołu (Uchwała Zarządu Województwa Śląskiego nr 2526/312/III/2009). Zespół liczy łącznie 19 osób, przewodniczącym Zespołu jest Wicemarszałek Województwa Śląskiego. Zespół w zależności od potrzeb może tworzyć stałe lub doraźne grupy robocze. Każda grupa posiada swojego lidera, który organizuje jej prace, a w spotkaniach mogą brać udział nie tylko członkowie Zespołu, ale także inne osoby, które specjalizują się w danej dziedzinie. Dotychczas w pracach wszystkich pięciu grup uczestniczyło kilkadziesiąt osób reprezentujących różne środowiska. Stałe grupy zostały określone w następujących obszarach: e-usługi, e-edukacja, e-zdrowie, sieci szerokopasmowe, systemy informacji przestrzennej. 3

4 Przedłożony Raport Monitoringowy Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2015 został przygotowany w Śląskim Centrum Społeczeństwa Informacyjnego (http://www.e-slask.pl). Raport monitoringowy za okres XI.2010 XII.2011 jest drugim raportem od momentu uchwalenia Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku Z treścią pierwszego raportu można zapoznać się na stronach internetowych Śląskiego Centrum Społeczeństwa Informacyjnego 1. Podstawę opracowania części diagnostycznej oraz raportu wskaźnikowego są w przeważającej mierze dane statystyczne za lata Podobnie, jak podczas przygotowania pierwszego raportu zidentyfikowano uciążliwe ograniczenia w dostępie do danych statystycznych (ilościowych i/lub jakościowych) charakteryzujących społeczeństwo informacyjne na poziomie regionalnym NUTS 2 (NTS 2), przejawiające się brakiem danych lub/i barierami w ich pozyskaniu. Powyższe obiektywne ograniczenia znalazły odzwierciedlenie w dalszej części raportu. Przyjęty w dokumencie Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2015 zestaw wskaźników produktu (w odniesieniu do kluczowych przedsięwzięć), rezultatu (dla celów strategicznych) oraz oddziaływania (jako stopień osiągania wizji) w stosownym zakresie umożliwia monitoring stopnia zaawansowania osiągania celów Strategii. Przegląd listy wskaźników i ich ewentualna modyfikacja został zaplanowany w procesie aktualizacji Strategii. 1. Wybrane projekty w zakresie wyodrębnionych pól strategicznych Jak zaznaczono we Wstępie proces wdrażania Strategii jest wypadkową działań podejmowanych przez wielu interesariuszy koncepcji społeczeństwa informacyjnego (SI). Realizacja zapisów dokumentu strategicznego powinna w głównej mierze pobudzać oraz integrować inicjatywy i działania na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego podejmowane przez różne grupy podmiotów funkcjonujących w regionie. W związku z powyższym w pierwszej części niniejszego dokumentu zaprezentowano wybrane projekty mające istotne znaczenie dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego w woj. 1 4

5 śląskim realizowane w pięciu polach strategicznych stanowiących podstawę do definiowania celów rozwoju SI w woj. śląskim Kapitał ludzki Odpowiednia ilość i jakość kapitału ludzkiego to podstawowe determinanty rozwoju społeczno-gospodarczego. W kontekście rosnącej roli informacji i wiedzy w nowoczesnych gospodarkach i społeczeństwach zogniskowanie uwagi na wyposażenie człowieka w odpowiednie kwalifikacje i kompetencje umożliwiające aktywne funkcjonowanie w nowej, cyfrowej i jakościowo odmiennej rzeczywistości wydaje się bardzo istotne. Ludzie występują w tej rzeczywistości w podwójnej roli, po pierwsze po stronie popytowej, tj. korzystają z potencjału technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT), a po drugie podażowej, kreując i dostarczając rozwiązania w tym obszarze. Coraz częściej identyfikowane są postawy prosumenckie, w których aktywny klient (konsument) występuje równocześnie w roli kreatora produktów. Segment usług i produktów ICT jest katalizatorem rozwoju tego typu postaw. W celu podniesienia poziomu świadomości i kompetencji mieszkańców w zakresie możliwości wykorzystania potencjału technologii informacyjnych i komunikacyjnych realizowanych jest w woj. śląskim szereg projektów o różnorodnym charakterze. Dokonując zawężenia tematyki do tych mających na celu wzrost wiedzy i umiejętności w zakresie wykorzystania narzędzi ICT w edukacji, pracy czy w codziennym życiu oraz projektów, w których narzędzia te są wykorzystywane do realizacji konkretnych celów (np. szkolenia e-learningowe i blended learning, akcje promocyjne w Internecie, wideokonferencje) wyodrębniono przykładową listę projektów finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (załącznik 1, str. 31). Wiele projektów w tym zakresie jest dedykowanych szeroko rozumianej kadrze nauczycieli i wychowawców, co wydaje się o tyle istotne, że zapewnia znaczący efekt skali związany ze specyfiką przekazywania wiedzy i kształtowania umiejętności w ramach procesu dydaktyczno wychowawczego. Wśród tych przedsięwzięć na szczególną uwagę zasługuje projekt systemowy pn. Elektroniczne Doskonalenie i Edukacja Informatyczna Nauczycieli eden. Jest skierowany do nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych województwa śląskiego. Zakłada przeszkolenie 800 nauczycieli w czterech wybranych miastach: Bielsku-Białej, Częstochowie, Katowicach, Rybniku z zakresu wykorzystywania technologii informacyjnokomunikacyjnych w pracy dydaktycznej. Projekt powstał w odpowiedzi na bariery 5

6 zidentyfikowane w trakcie tworzenia i wdrażania Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego dla Województwa Śląskiego do roku Są to m.in. niski poziom upowszechnienia korzystania z e-administracji (Diagnoza rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w województwie śląskim 2 ), niewystarczający poziom wiedzy dotyczący ochrony praw autorskich i bezpieczeństwa informacyjnego wśród nauczycieli. Komplementarnym do powyższego jest projekt pn. BELFER ONLINE przygotowanie nauczycieli do kształcenia kompetencji kluczowych uczniów i dorosłych przy wykorzystaniu platform e-learningowych i cyfrowych narzędzi edukacyjnych realizowany przez Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli WOM w Katowicach. Wśród celów projektu wyodrębniono m.in.: 3 rozwój i dostosowanie kompetencji 1008 nauczycieli z województwa śląskiego do strategicznych kierunków rozwoju regionu, społeczeństwa opartego na wiedzy, potrzeb regionalnego systemu edukacji poprzez szkolenia przygotowujące do wykorzystywania w procesie dydaktycznym i kształceniu kompetencji kluczowych platform edukacyjnych i lekcji w formie WebQestów i exe; podniesienie jakości kształcenia ogólnego, zawodowego i ustawicznego w województwie śląskim poprzez przygotowanie 1008 nauczycieli do wykorzystywania i wdrożenia innowacyjnych form nauczania i oceniania o wyższej skuteczności niż formy tradycyjne; podniesienie poziomu świadomości i kompetencji nauczycieli i całej społeczności regionalnej w zakresie możliwości wykorzystania potencjału technologii informacyjnokomunikacyjnej w edukacji poprzez szeroko zakrojoną kampanię informacyjnopromocyjną upowszechniającą cele i rezultaty Projektu. Eksperci reprezentujący środowiska związane z e-edukacją zwracają uwagę na potrzebę zogniskowania inicjatyw projektowych w obszarze bezpieczeństwa elektronicznych danych w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych Infrastruktura Odpowiedni poziom rozwoju infrastruktury informacyjnej i komunikacyjnej (tzw. infostruktury) jest warunkiem niezbędnym, swoistym krwioobiegiem społeczeństwa 2 odczyt z dnia r. 3 odczyt z dnia r. 6

7 bogatego w informację. Ograniczony ze względów technicznych lub ekonomicznych dostęp do infostruktury to jedna z przyczyn tzw. wykluczenia cyfrowego 4. W ramach Działania 2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego woj. śląskiego wybrano do dofinansowania 50 projektów z zakresu rozwoju infrastruktury społeczeństwa informacyjnego. Dla wielu projektów czasookres niniejszego raportu obejmuje zainicjowanie procesu realizacji inwestycji. Wybrane informacje na temat zawiera załącznik 2. Poniżej zaprezentowano krótką charakterystykę jednego z nich, tj. projektu pn. Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa (ŚRSS) ze względu na jego rdzeniowe znaczenie dla rozwoju infrastruktury szerokopasmowej na terenie woj. śląskiego. Celem projektu jest zapewnienie warunków dla optymalnego rozwoju usług telekomunikacyjnych w obszarze łączności szerokopasmowej poprzez stworzenie na terenie województwa śląskiego szerokopasmowej infrastruktury światłowodowej, która będzie docelowo umożliwiała świadczenie na rynku telekomunikacyjnym usług NGN/NGA tzw. nowej generacji, gdzie przepustowość do użytkownika końcowego powinna osiągnąć poziom min. 40 Mb/s. Po otrzymaniu zgody na realizację projektu ŚRSS podczas 58 sesji Sejmiku ( r.) kolejnym krokiem było przeprowadzenie konsultacji z operatorami telekomunikacyjnymi i jednostkami samorządu terytorialnego w ramach których potwierdzono zasadność realizacyjną i cele projektu. Po opracowaniu wniosku aplikacyjnego, programu funkcjonalno-użytkowego oraz studium wykonalności rozpoczęto procedurę prenotyfikacyjną w celu uzyskania pozytywnej opinii Komisji Europejskiej dotyczącej udzielenia pomocy finansowej pochodzącej ze środków publicznych na realizację przedsięwzięcia. Celowość realizacji projektu Śląskiej Regionalnej Sieci Szerokopasmowej została potwierdzona pozytywną opinią Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Infrastrukturalne pole strategiczne jest ściśle powiązane z polem usługi i treści. Projektami stojącymi niejako na pograniczu tych dwóch pól są Śląska Sieć Punktów Dostępu do Informacji (ŚSPI) oraz Regional Data Center (RDC) 5. Celem ŚSPI jest zapewnienie powszechnego i bezpiecznego dostępu do zasobów Internetu w kluczowych miejscach użyteczności publicznej na terenie woj. śląskiego. Przedmiotem projektu jest realizacja sieci publicznych punktów dostępu do Internetu (PIAPów) obejmująca: 4 Raport Ewaluacyjno - Monitoringowy Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2015 za okres X.2009r. X. 2010r., s określenie Regional Data Center (RDC) będzie używane zamiennie z terminem Regionalne Centrum Przetwarzania Danych (RCPD) 7

8 montaż 26 infokiosków wewnętrznych urządzeń multimedialnych służących. m.in. do dostępu do bezprzewodowego Internetu, instalowanych w 20 różnych instytucjach użyteczności publicznej Województwa Śląskiego, w tym w jednostkach kultury, placówkach służby zdrowia, placówkach oświatowych, miejscach obsługi administracyjnej oraz komunikacyjnej, wykonanie 26 hot-spotów, z których większość urządzeń abonenckich znajdzie się w infokiosku, a część w przestrzeni publicznej w budynkach tuż obok infokiosków, wykonanie portali (stron) informacyjnych na potrzeby funkcjonowania infokiosków wraz z kompletem niezbędnego oprogramowania do zarządzania kioskami i treściami przez każdego z partnerów Beneficjenta, dostawę innych urządzeń oraz niezbędnego oprogramowania na potrzeby bezpiecznego funkcjonowania sieci infokiosków/hot-spotów, w szczególności oprogramowania firewall, antywirusowego, do zarządzania infokioskami, CDT i in. Poza aspektem infrastrukturalnym (bezprzewodowy i bezpłatny dla użytkownika końcowego dostęp do sieci) projekt przyczynia się pośrednio również do podniesienia świadomości na temat potencjału technologii ICT wśród mieszkańców. Drugi ze wskazanych projektów, tj. Regional Data Center jeszcze bardziej integruje aspekty infrastrukturalne i usługowe. Na etapie przygotowawczym tego przedsięwzięcia, przeprowadzono Analizę zasadności realizacji Regionalnego Centrum Przetwarzania Danych (Regional Data Center) dla województwa śląskiego wraz z przygotowaniem wstępnych założeń do zainicjowania projektu. Głównym celem wyżej wymienionego zadania było przeprowadzenie analizy rynku oraz w oparciu o jej wyniki opracowanie dokumentu, który będzie określał między innymi zapotrzebowanie, charakter, zakres, priorytety oraz kierunki potencjalnej interwencji Województwa Śląskiego. Tym samym powyższa analiza stanie się podstawą do podjęcia przez Województwo Śląskie decyzji o kontynuacji bądź zaniechaniu dalszych działań związanych z realizacją Regionalnego Centrum Przetwarzania Danych. Do analizy przyjęto następujące założenia: standaryzację i unowocześnienie infrastruktury sprzętowej, obniżenie kosztów utrzymania infrastruktury teleinformatycznej, rozwój standaryzacji systemów informatycznych i wybranych aplikacji, optymalizację wykorzystania środowiska przetwarzania danych, zwiększenie fizycznego bezpieczeństwa przechowywania danych, zapewnienie ciągłości przetwarzania danych i świadczenia usług, 8

9 zwiększenie bezpieczeństwa środowiska pracy (np. redundancja systemu klimatyzacji, ochrona przeciwpyłowa, redundancja systemu zasilania), poprawę dostępności i niezawodności przesyłu danych poprzez umiejscowienie węzłów wymiany ruchu miedzy sieciami, ograniczenie bądź usunięcia barier związanych z utrzymaniem rozwiązań rozproszonych. Badaniem ankietowym objęto następujące podmioty: Urzędy Miast/Gmin oraz Starostwa Powiatowe (całość) 188 jednostek jednostki oświaty zależne od województwa śląskiego (całość) 37 jednostek jednostki ochrony zdrowia zależne od województwa śląskiego (całość) 56 jednostek jednostki kultury zależne od województwa śląskiego (całość) 19 jednostek jednostki inne zależne od województwa śląskiego (całość) 28 jednostek spółki handlowe zależne od województwa śląskiego (całość) 10 jednostek uczelnie wyższe (publiczne i niepubliczne) (całość) 41 jednostek jednostki ochrony zdrowia zależne od gmin/powiatów (próba reprezentatywna) 246 jednostek jednostki oświaty zależne od gmin/powiatów (próba reprezentatywna) 358 jednostek jednostki kultury zależne od gmin/powiatów (całość centrale) 242 jednostki Otrzymany materiał badawczy (niestety niekompletny z powodu nieudzielania odpowiedzi przez respondentów, bądź udzielenia odpowiedzi częściowych) został poddany szczegółowym analizom, w tym m.in.: popytowej (ilościowej i jakościowej), wyposażenia teleinformatycznego, obecnie realizowanych i planowanych projektów, potrzeb i zachowań aktualnych i potencjalnych odbiorców usług, stopnia akceptowalności poszczególnych usług, oczekiwań potencjalnych odbiorców oraz korzyści z oferowanych usług. Oprócz wskazanych powyżej przeprowadzono opis uwarunkowań realizacji projektu ze szczególnym uwzględnieniem już funkcjonujących CPD na terenie województwa, analizę instytucjonalnoprawną inwestycji, zaprezentowano koncepcję budowy i analizę techniczną, analizę potencjalnych źródeł finansowania projektu, analizę finansową i ekonomiczną, wskazano rekomendowany model zarządzania oraz dokonano analizy wrażliwości i ryzyk. Z przeprowadzonych podczas realizacji zadania analiz wynika, że projekty teleinformatyczne realizowane przez Województwo Śląskie (oraz przy udziale jednostek zależnych) wywołują duże zapotrzebowanie na nowoczesną infrastrukturę teleinformatyczną. W województwie jest w toku kilka projektów (w tym o charakterze komercyjnym), w ramach 9

10 których realizowane są odrębne serwerownie o ograniczonych funkcjonalnościach. Stworzenie Regionalnego Centrum Przetwarzania Danych umożliwi obniżenie kosztów eksploatacji realizowanych oraz przyszłych inwestycji, jak również przyczyni się do ujednolicenia standardów i podniesienia bezpieczeństwa danych. W chwili obecnej usługami RCPD zainteresowane są głównie jednostki służby zdrowia, biblioteki oraz niektóre jednostki samorządu terytorialnego. Można przyjąć, że przy istniejących trendach przetwarzania rozproszonego, należy spodziewać się większego zainteresowania usługami RCPD ze strony administracji publicznej. Obecnie głównie zainteresowanie ogniskuje się wokół usług infrastrukturalnych, które stopniowo ewoluuje do usług złożonych oferowanych przez centra danych takich jak PaaS 6 czy SaaS 7. Ankietowane podmioty deklarują również chęć udostępnienia własnych zasobów (danych) oraz infrastruktury dla potrzeb RCPD Usługi i treści Posiadanie szerokiego dostępu do odpowiedniej jakości infrastruktury telekomunikacyjnej jest warunkiem koniecznym rozwoju społeczeństwa informacyjnego w województwie. Tym niemniej do racjonalnego wykorzystania potencjału tej infrastruktury w ramach SI niezbędny jest elastyczny zestaw usług i treści cyfrowych (tzw. content) na miarę potrzeb społeczeństwa sieciowego 8. W tym obszarze można generalnie wyodrębnić dwa rodzaje źródeł pochodzenia zdigitalizowanych usługi i treści tj. źródła o charakterze komercyjnym i publicznym. Pierwszy segment jest związany z działalnością podmiotów gospodarczych, które prowadząc rachunek ekonomiczny na bazie dualności zasady racjonalnego gospodarowania dostarczają cyfrowe usługi i treści dla obecnych i potencjalnych klientów. Drugi, będący przedmiotem zainteresowania w niniejszym dokumencie, dotyczy elektronicznych usług i treści o charakterze dobra publicznego. Cechami takich dóbr (produktów i usług) są niekonkurencyjność i niewyłączalność, zatem podmioty nie konkurują o dostęp do nich w sensie rynkowym, a z konsumpcji tych dóbr nie można nikogo wykluczyć. 6 platform-as-a-service usługa zewnętrzna, polegająca na dostarczeniu platformy informatycznej i kompletu rozwiązań związanych z jej działaniem (platforma jako usługa) 7 software-as-a-service usługa dostarczenia potrzebnych funkcji oprogramowania przez łącza telekomunikacyjne (oprogramowanie jako usługa) 8 s. 11; odczyt z dnia r. 10

11 Szereg projektów realizowanych w tym obszarze dotyczy rozwoju elektronicznych usług publicznych. Listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach Działania 2.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego zawiera załącznik 3. Na szczególną uwagę z punktu widzenia istoty i zakresu oddziaływania zasługują m.in.: Budowa Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (ORSIP), Rozbudowa i upowszechnienie Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w Województwie Śląskim SEKAP2 oraz Śląska Karta Usług Publicznych (ŚKUP). ORSIP jawi się jednym z przedsięwzięć kluczowych zidentyfikowanych w Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku Celem ogólnym projektu jest stworzenie wojewódzkiej, otwartej, cyfrowej platformy integrującej regionalne zasoby informacyjne o charakterze przestrzennym i opisowym, umożliwiającej zarządzanie nimi, przetwarzanie i udostępnianie ich w formie zintegrowanej. Tak stworzone informatyczne środowisko współpracy administracji publicznej Województwa Śląskiego zarówno wewnątrz administracji jak i z mieszkańcami i instytucjami, zapewnić ma świadczenie elektronicznych usług administracyjnych w oparciu o automatyczne procedury udostępniania i wymiany informacji z możliwością lokalizacji poszczególnych zagadnień w geograficznej przestrzeni regionu. Założono, iż realizacja projektu przyczyni się do: usprawnienia procesów administrowania Województwem Śląskim na wszystkich szczeblach administracji publicznej, planowania i monitoringu jego rozwoju oraz wsparcia procesów restrukturyzacji regionu, usprawnienia i ułatwienia korzystania z zasobów informacyjnych w postaci interaktywnych kompozycji i zestawień mapowych, szybkiego i prostego przeszukiwania i przeglądania zasobów baz danych, poprawy dostępu i przepływu danych i informacji przestrzennych pomiędzy jednostkami administracji publicznej, instytucjami publicznymi i podmiotami gospodarczymi, zwiększenia ilości informacji dla podmiotów gospodarczych, mieszkańców i turystów z zakresu szkolnictwa, ochrony zdrowia, ochrony środowiska i przyrody, stanu zagospodarowania przestrzennego, komunikacji, turystyki, kultury, z jednoczesnym skróceniem czasu znalezienia takich informacji. 9 Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2015, s. 117; odczyt z dnia r. 11

12 W 2011r. podpisano umowę na nadzór techniczny nad wdrożeniem i realizacją projektu ORSIP. Przygotowywana jest dokumentacja do ogłoszenia konkursu na wykonawcę systemu ORSIP. Podjęto współpracę z realizatorami projektów komplementarnych, tj.: Ogólnodostępna Platforma Informacji: Tereny poprzemysłowe i zdegradowane, jako integralna część Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (RSIP) OPI-TPP (liderem projektu jest Główny Instytut Górnictwa, a partnerem Województwo Śląskie); Ogólnodostępna baza danych bio i georóżnorodności województwa śląskiego jako integralna część Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej - BIOGEO- Silesia ORSIP (liderem projektu jest Uniwersytet Śląski, a partnerem Województwo Śląskie). Celem ogólnym projektu Rozbudowa i upowszechnienie Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w Województwie Śląskim - SEKAP 2 jest bezpośredni rozwój społeczeństwa informacyjnego w Województwie Śląskim, realizowany przez wzrost liczby rodzajów oraz jakości usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną na działającej Platformie e-usług Publicznych (PeUP). W ramach projektu SEKAP2 w 2011r. rozbudowano platformę SEKAP (www.sekap.pl) m.in. w zakresie panelu administracyjnego, modułu dla słabo widzących oraz integracji z platformą epuap. System SOD został rozbudowany o nowe moduły: instrukcji kancelaryjnej, archiwum zakładowego, zamówień publicznych oraz poczty elektronicznej. Wykonano ponad 400 kart usług i 800 formularzy, które sukcesywnie są publikowane na platformie SEKAP. Przeszkolonych zostało ponad 1000 pracowników (administratorzy, użytkownicy, sekretarze) z nowych funkcjonalności SEKAP oraz przepisów dotyczących e-administracji. Przyłączono nowe urzędy do SEKAP i otwarto nowe urzędy rejestracji CC SEKAP. W ramach kontraktu K -LMS 10 została dostarczona i wdrożona centralna platforma e-learningowa oraz kursy związane z tematem e-administracji. Projekt Śląskiej Karty Usług Publicznych (http://kartaskup.pl) ma na celu wdrożenie informatycznego systemu ułatwiającego realizację usług publicznych drogą elektroniczną oraz wspomagającego zarządzanie administracją publiczną. Główną ideą przedsięwzięcia jest zbudowanie zintegrowanego systemu pobierania i rozliczania płatności bezgotówkowych za usługi świadczone przez instytucje samorządowe wraz z systemem informacji, pozwalającym na pozyskiwanie danych o popycie na poszczególne usługi oraz relacjach między nimi zachodzących. Projekt związany będzie z wprowadzeniem systemu płatności 10 Kontrakt K-LMS dostawa, instalacja i konfiguracja LMS platforma edukacji zdalnej 12

13 elektronicznych w jednostkach sektora publicznego. Realizacja Projektu pozwoli na szeroką promocję społeczeństwa informacyjnego, poprzez upowszechnienie płatności bezgotówkowych 11. Karta ŚKUP będzie umożliwiała skorzystanie między innymi z następujących usług: kultury, rekreacyjno-sportowych, bibliotecznych, parkowania i komunikacyjnych w subregionie centralnym woj. śląskiego. Projekt realizowany jest na terenie wszystkich gmin należących do Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego oraz na terenie miast Tychy i Jaworzno. Celami bezpośrednimi projektu są 12 : 1. zwiększenie liczby usług, kompleksowo świadczonych na odległość ( od wniosku do opłaty ) - do 2018 roku możliwe będzie skorzystanie z 6 rodzajów usług publicznych przy wykorzystaniu ŚKUP; 2. zwiększenie liczby usług publicznych, za które możliwe będzie dokonywanie płatności elektronicznym instrumentem płatniczym; 3. zwiększenie liczby jednostek obsługujących mikropłatności do 120 instytucji w subregionie centralnym województwa śląskiego. Cele te zostaną osiągnięte poprzez: zbudowanie zintegrowanego, standardowego systemu pobierania i rozliczania opłat za świadczenia i usługi realizowane przez różne podmioty publiczne oraz wspomagającego zarządzanie instytucjami publicznymi z obszaru subregionu centralnego; wykreowanie infrastruktury technicznej społeczeństwa informacyjnego w zakresie mikropłatności w instytucjach publicznych subregionu centralnego i województwa śląskiego. Na początku 2012r. podpisano umowę na Dostawę, wdrożenie i utrzymanie systemu Śląska Karta Usług Publicznych między beneficjentem projektu KZK GOP a Wykonawcą konsorcjum w składzie Asseco Poland S.A. i BRE Bank S.A. 11 odczyt z dnia r. 12 odczyt z dnia r. 13

14 1.4. Gospodarka O wskazaniu sektora ICT jako strategicznego dla gospodarki regionu decyduje kilka grup czynników, wśród których do najważniejszych należą 13 : duży potencjał wzrostu, generowania nowych miejsc pracy i znacznej części wartości dodanej, stymulowania innowacyjności i konkurencyjności, jedna z najszybciej rozwijających się dziedzin gospodarki na świecie, silne powiązania z sektorami pokrewnymi, inwestycje w ICT przynoszą znaczne korzyści wynikające z efektu synergii oraz dyfuzji (efekty przenikania spillover efects). Województwo Śląskie wykorzystując potencjał technologii ICT i inwestując w rozwiązania oparte na technologiach informacyjnych i komunikacyjnych przygotowało zintegrowany system informowania o możliwościach inwestycyjnych w regionie (Invest in Silesia) 14. System zapewnia wielojęzyczny dostęp, indywidualizację dostarczanych treści oraz interaktywny udział w korzystaniu z jego zasobów. W miarę rozwoju, dzięki zastosowaniu uczących się algorytmów, odpowiedzi i sugestie systemu będą coraz bardziej precyzyjne. System korzysta ze stosownych baz danych, stron www (w tym gmin, miast i powiatów z terenu województwa śląskiego), funkcjonuje automatycznie (praktycznie bez konieczności wprowadzania informacji), umożliwia gromadzenie, integrowanie i wyszukiwanie danych oraz przejrzystą, prostą i wygodną dla użytkownika prezentację informacji o możliwościach inwestowania oraz rozwoju przedsiębiorczości w regionie, która jest automatycznie tłumaczona na 4 języki obce (angielski, niemiecki, francuski i rosyjski). Województwo pełni rolę koordynatora i organizatora, reszta działań pozostaje w rękach samorządów lokalnych. To od jakości informacji umieszczanej na oficjalnych stronach gmin, miast i powiatów, zależy jakość danych zbieranych przez system i udostępnianych poprzez portal na cały świat. Samorządy mają dostęp do tzw. backoffice systemu, dzięki czemu mogą zamieszczać dodatkowe ogłoszenia o istotnych przedsięwzięciach lub planowanych działaniach gospodarczych, jak również wskazać konkretne osoby do kontaktów w kwestiach inwestycyjnych. Od pracy tych właśnie osób, jak i samego trybu postępowania, kontaktowania się z potencjalnym inwestorem/przedsiębiorcą, zależy przyszłość ofert inwestycyjnych udostępnianych przez jednostki samorządu terytorialnego. Na dzień r. w systemie uczestniczyło 88 gmin i powiatów, co stanowi ponad 47% 13 Strategia Rozwoju Społeczeństwa, op. cit., s

15 wszystkich JST z terenu województwa śląskiego 15. Zakłada się, że pewna, rzetelna i szybka informacja zdynamizuje strumienie inwestycyjne, także w sektorze ICT. Według GUS sektor ICT to branża gospodarki obejmująca przedsiębiorstwa, których głównym rodzajem działalności jest produkcja dóbr i usług pozwalających na elektroniczne rejestrowanie, przetwarzanie, transmitowanie, odtwarzanie lub wyświetlanie informacji 16. Dostęp do danych statystycznych charakteryzujących ten sektor jest utrudniony. Identyfikacja realizowanych przez firmy projektów biznesowych w obszarze społeczeństwa informacyjnego jest uzależniona od wielu czynników, m.in.: źródeł finansowania projektu, formy organizacyjno-prawnej podmiotu czy też prowadzonej polityki informacyjnej. W związku z powyższym wydaje się, że analiza wybranych projektów realizowanych przez firmy z sektora ICT z woj. śląskiego byłaby niereprezentatywna. Poniżej zaprezentowano dane opisujące pole strategiczne gospodarka w wymiarze dotyczącym technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych. Według danych z badań pn. Analiza funkcjonalnego i przestrzennego rozmieszczenia infrastruktury nowej gospodarki i społeczeństwa informacyjnego (gospodarki i społeczeństwa wiedzy) oraz opracowanie prognoz i kierunków jej rozwoju jako determinanty kreowania nowych miejsc pracy i zapotrzebowania na nowe kwalifikacje w województwie śląskim przeprowadzonych w ramach projektu systemowego pt. Strategiczne zarządzanie zmianami nowe czynniki rozwoju województwa śląskiego w kontekście stanu i kierunków rozwoju regionalnego rynku pracy 10,4% firm nowej gospodarki prowadzi działalność gospodarczą (przeważający rodzaj działalności według PKD 2007) w obszarze technologicznym technologie informacyjne i komunikacyjne. Jest to czwarty pod względem liczebności obszar po nanotechnologii i nanomateriałach, technologiach dla ochrony środowiska oraz technologiach transportowych. Najwięcej podmiotów gospodarczych jest zarejestrowanych w subregionie centralnym, następnie południowym, zachodnim i północnym. Pod względem wielkości przychodów z działalności informatycznej w 2010r. najwyższą pozycję w rankingu raportu Teleinfo 500 wśród firm z woj. śląskiego uzyskała firma Wasko S.A. z Gliwic (30 miejsce ogółem), następnie Wilk Elektronik S.A. Łaziska Górne (43 pozycja) i KLK TI Katowice sp. z o.o. (80 miejsce) 17. W raporcie zidentyfikowano 31 firm informatycznych w woj. śląskim w 2010r. W pierwszej dziesiątce pod względem przychodów oprócz wskazanych powyżej znalazły się jeszcze Elzab Zabrze, COIG Katowice, Milmex 15 dane z Wydziału Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego 16 odczyt z dnia r. 17 Teleinfo 500. Polski rynek teleinformatyczny Businessman.pl, s

16 Sosnowiec, BPSC Chorzów, ZETO Katowice, Senetic Katowice i Proximus Katowice. Województwo Śląskie uplasowało się na 5 miejscu biorąc pod uwagę dynamikę przychodów ze sprzedaży firm IT w roku 2010 w stosunku do 2009, tj. 15,9% (dla porównania Małopolskie 32%; Podkarpackie 25,3%; Dolnośląskie 19,8%; Pomorskie 17,8%). Pod względem ilości pracowników etatowych firm IT w ogólnej licznie pracowników firm IT we wszystkich województwach Śląskie zostało sklasyfikowane na czwartym miejscu z 7% udziałem (Mazowieckie 41%, Podkarpackie 11%, Małopolskie 10) 18. Warto dodać, iż najwyższą pozycję pod względem przychodów z działalności telekomunikacyjnej osiągnęła firma Liberty Poland Bytom 10 miejsce w rankingu 122 firm telekomunikacyjnych w Polsce w 2010r. (na 18 miejscu sklasyfikowano Grupę Lew Częstochowa, a na 51 katowicki Hyperion). Na terenie województwa śląskiego funkcjonuje 13 firm świadczących informatyczne usługi na zasadzie BPO business process outsourcing (4 miejsce wśród województw) 19, piątą pozycję w kraju zajmuje woj. śląskie pod względem wielkości przychodów firm sprzedających oprogramowanie własne, a siódmą biorąc pod uwagę wielkość przychodów firm tworzących oprogramowanie na zamówienie 20. Zarówno w kontekście przytoczonych powyżej danych, jak i jednego z proponowanych w Strategii przedsięwzięć (Śląski wirtualny inkubator ICT) warto odnotować funkcjonujące na terenie województwa klastry i inicjatywy klastrowe z obszaru ICT i społeczeństwa informacyjnego. E-południe 21 oraz NT Hills Wzgórza Nowych Technologii 22 są zaliczane do klastrów aktywnych. Klaster Mobajl.org 23, Śląski klaster e-biznesu 24 oraz Śląski Klaster Multimedialny 25 to inicjatywy klastrowe. Ostatnią z wymienionych inicjatyw powołano do życia w roku Zarządzanie Pole strategiczne pod nazwą zarządzanie zostało zidentyfikowane w kontekście wymagającego wielopłaszczyznowego i wielopoziomowego podejmowania decyzji współczesnego modelu rozwoju regionalnego 26. Efektywne zarządzanie rozwojem 18 Ibid., s. 38. Województwo śląskie zostało również sklasyfikowane na czwartym miejscu pod względem wielkości zatrudnienia w firmach uczestniczących w rankingu Computerworld TOP TOP200 Computerworld. Polski Rynek Teleinformatyczny. Edycja 2011, s Ibid., s Strategia Rozwoju Społeczeństwa, op. cit., s

17 społeczeństwa informacyjnego w regionie powinno przybierać w zależności od specyfiki rozwiązywanego problemu formę swoistego konglomeratu decyzyjnego między odgórnym sterowaniem a partycypacyjną koordynacją. Warunkiem powodzenia inicjatyw o kluczowym znaczeniu dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego jest zatem aktywne i rzetelne zaangażowanie się władz województwa w budowanie regionalnych międzysektorowych partnerstw na rzecz rozwoju SI 27. W ramach takiej współpracy należy odpowiednio animować i wykorzystywać potencjał wszystkich interesariuszy. Wyposażony w odpowiednie prerogatywy operacyjne podmiot odpowiedzialny za rozwój społeczeństwa informacyjnego na poziomie całego województwa jest jednym z ważnych instytucjonalnych uwarunkowań zrównoważonego rozwoju nieświadomie wszechobecnego SI. Taką rolę pełni Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego (ŚCSI) 28. Zgodnie ze statutem jednym z zadań ŚCSI jest doskonalenie i koordynacja działań w zakresie realizacji projektów wspierających rozwój społeczeństwa informacyjnego 29. Elementy dobrych praktyk implementujących w praktyce powyższe zalecenia można dostrzec w następujących projektach (realizowanych bądź przygotowywanych) Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa, Invest-in-Silesia, Otwarty Regionalny System Informacji Przestrzenne (ORSIP), Ogólnodostępna Platforma Informacji: Tereny poprzemysłowe i zdegradowane, jako integralna część Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (RSIP), Ogólnodostępna baza danych bio i georóżnorodności województwa śląskiego jako integralna część Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej - BIOGEO- Silesia ORSIP, Śląska Karta Usług Publicznych, System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej czy Regional Data Center. Jak zauważono wcześniej społeczeństwo informacyjne jest w pewnym zakresie nieświadomie wszechobecne. Tym niemniej to właśnie w polu strategicznym Zarządzanie należy również dostrzec potrzebę działań inspirujących i promujących rozwiązania w zakresie informatyzacji województwa i zrównoważonego rozwoju SI. Zagrożenia wynikające z wykluczenia cyfrowego (powodowanego przyczynami technicznymi, ekonomicznymi, ale również świadomościowymi) czy też szeroko rozumianego bezpieczeństwa w Internecie wymagają długofalowych działań o charakterze informacyjno-edukacyjnym. W 2011r. ŚCSI zaplanowało i zrealizowało trzy główne zadania w ramach realizacji przedsięwzięcia o nazwie Regionalny program promocji społeczeństwa informacyjnego. 27 Raport Ewaluacyjno Monitoringowy, op. cit., s Ibid., s Statut Śląskiego Centrum Społeczeństwa Informacyjnego. Załącznik do Uchwały Nr IV/6/5/2011 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 14 marca 2011r.;http://bip.slaskie.pl/jednostki/dokumenty/195/ PDF 17

18 Zorganizowano konferencję pt. Cyfrowe umiejętności globalne możliwości. Program dla poprawy e-kompetencji mieszkańców obszarów wiejskich. Spotkanie było skierowane przede wszystkim do osób zajmujących się edukacją informatyczną na terenach wiejskich, osób realizujących projekty edukacyjne lub posiadających wiedzę na temat barier w wykorzystywaniu Internetu w życiu codziennym przez ludzi z tych obszarów. Konferencja była prowadzona innowacyjną metodą open space, która wykorzystuje potencjał wszystkich uczestników. Open Space Technology (OST) jest procesem samoorganizacji grupy sami uczestnicy tworzą program i jego zawartość dopiero w trakcie trwania konferencji. Dzięki temu oraz określonym zasadom OST umożliwia maksymalne zaangażowanie wszystkich zainteresowanych tematem uczestników. W konferencji wzięli udział przedsiębiorcy, naukowcy, przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, jednostek oświaty, bibliotek, organizacji pozarządowych, emeryci. Ten przekrój społeczny pozwolił na zebranie różnorodnych doświadczeń. Zdiagnozowano potrzeby i przekazano wiedzę o inicjatywach prowadzonych przez poszczególne jednostki w tematyce e-kompetencji mieszkańców obszarów wiejskich. Zebrana i wypracowana dokumentacja pozwoli na stawianie dalszych kroków w celu rozwoju społeczeństwa informacyjnego województwa śląskiego ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wiejskich. Drugim zadaniem w ramach Programu była promocja w rozgłośniach radiowych na terenie województwa portalu SEKAP, który umożliwia samorządom świadczenie usług drogą elektroniczną. SEKAP jest namacalnym produktem, z którego mogą korzystać mieszkańcy województwa w swoich kontaktach z urzędami. Akcja reklamowa miała za zadanie podnieść świadomość istnienia tego typu narzędzia, a tym samym rozwinąć powszechność jego stosowania. Zakupiono również gadżety promocyjne na obsługę kolejnych edycji programu oraz promowanie idei społeczeństwa informacyjnego w ramach działalności Śląskiego Centrum Społeczeństwa Informacyjnego. Bardzo często to właśnie otrzymana bezpłatnie drobnostka (smycz, kubek, czy pen-drive) są elementami inicjującymi skorzystanie z danego typu usług czy treści cyfrowych i aktywne uczestnictwo w SI. Warto zwrócić także uwagę na bardzo istotną rolę jaką w kontekście budowania partnerstw wielopodmiotowych odgrywają dyskusje, inicjatywy, koncepcje i projekty wypracowywane podczas spotkań odbywających się w ramach działalności Zespołu ds. Wdrażania i Monitoringu Strategii Społeczeństwa Informacyjnego przy Śląskim Centrum Społeczeństwa Informacyjnego. 18

19 2. Kalendarium wydarzeń związanych z działalnością Zespołu ds. Wdrażania i Monitoringu Strategii Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego w okresie sprawozdawczym XI.2010 XII.2011 Data Tematyka i zakres Korelacja z działalnością grup roboczych Animatorzy Konsultacje projektu Śląskiej Regionalnej Sieci Szkieletowej z dużymi operatorami telekomunikacyjnymi Konsultacje z operatorami telekomunikacyjnymi sektora MSP nt. projektu Śląskiej Regionalnej Sieci Szkieletowej oraz prezentacja aktualizacji inwentaryzacji infrastruktury szerokopasmowej w Województwie Śląskim Warsztaty z SEKAP-u z mieszkańcami województwa śląskiego (Cieszyn, Częstochowa, Katowice) Konsultacje z Jednostkami Samorządu Terytorialnego nt. projektu Śląskiej Regionalnej Sieci Szkieletowej oraz prezentacja aktualizacji inwentaryzacji infrastruktury szerokopasmowej w Województwie Śląskim ŚCSI zorganizowało 4 spotkania dla przedsiębiorców i członków organizacji pozarządowych przybliżające podstawowe umiejętności związane z obsługą SEKAP u, systemu umożliwiającego załatwianie urzędowych spraw drogą elektroniczną, bez konieczności fizycznej wizyty w urzędzie ŚCSI i Urząd Miasta Katowice zorganizowali warsztaty dla mieszkańców i przedsiębiorców z Katowic umożliwiające zapoznanie się z systemem SEKAP, aktywowanie osobistego konta użytkownika, otrzymanie bezpłatnie certyfikatu niekwalifikowanego podpisu elektronicznego CC SEKAP i gadżetu, uzyskanie odpowiedzi na nurtujące pytania dotyczące SEKAP-u Województwo Śląskie Śląskie Centrum Społeczeństwo Informacyjnego wraz z Parlamentarnym Zespołem ds. Innowacyjności i Informatyzacji byli gospodarzami konferencji w Sejmie RP pn. Elektroniczne usługi publiczne przykłady dobrych praktyk w Województwie Śląskim nad którą objął Honorowy Patronat Grzegorz Schetyna Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Konferencja prasowa ŚCSI w celu przedstawienia wyników pierwszego Raportu Ewaluacyjno - Monitoringowego Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2015 oraz wynikających z niego projektowych kierunków działań Śląskiego Centrum Społeczeństwa Informacyjnego sieci szerokopasmowe sieci szerokopasmowe e-usługi e-edukacja sieci szerokopasmowe e-usługi e-usługi e-edukacja e-usługi Zespół ds.wdrażania i Monitoringu Strategii Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego E. Romański J. Krzemiński J. Krzemiński A. Stępień M. Cicha B. Powichrowska R. Domagała J. Krzemiński A. Stępień M. Cicha B. Powichrowska R. Domagała A. Stępień M. Cicha B. Powichrowska R. Domagała E. Romański B. Wanic A. Stępień A. Gajewska- Przydryga, E. Romański, R. Żelazny 19

20 Spotkanie członków Zespołu ds. Wdrażania i Monitoringu Strategii Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2015 z nową Przewodniczącą Zespołu Panią Wicemarszałek Aleksandrą Gajewską-Przydrygą. Przedstawiono syntetyczne sprawozdanie z działalności Zespołu w okresie od X r. do II. 2011r., koncentrując się przede wszystkim na koncepcjach projektów wypracowanych przez poszczególne grupy robocze, działające w ramach Zespołu. Liderzy grup roboczych zaprezentowali informacje dotyczące uwarunkowań, zidentyfikowanych obecnych i potencjalnych ograniczeń i barier związanych z pracami swoich grup, a także przybliżyli Pani Wicemarszałek wypracowane koncepcje projektów Zespół ds.wdrażania i Monitoringu Strategii Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego A. Gajewska- Przydryga, E. Romański, R. Żelazny, B. Wanic, J. Krzemiński, J. Czapla, M. Laskowski ŚCSI i Urząd Miasta Katowice zorganizowali kolejne warsztaty dla umożliwiające zapoznanie się z systemem SEKAP, aktywowanie osobistego konta użytkownika, otrzymanie bezpłatnie certyfikatu niekwalifikowanego podpisu elektronicznego CC SEKAP i gadżetu, uzyskanie odpowiedzi na nurtujące pytania dotyczące SEKAP-u Spotkanie Partnerów SEKAP poświęcone realizacji projektu Rozbudowa i upowszechnienie Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w Województwie Śląskim - SEKAP2 Konsultacje z Archiwum Państwowym w Katowicach (implementacja przepisów dot. instrukcji kancelaryjnej i archiwum zakładowego w systemach informatycznych) Udział przedstawicieli ŚCSI w konferencji pt. Nowoczesna administracja epuap nowych możliwości; wygłoszenie referatu E-administracja w regionie oraz rola integracji wrót regionalnych z platformą centralną epuap na przykładzie SEKAP wraz z reprezentantami Studenckiego Koła Naukowego Administratywistów Politechniki Śląskiej zorganizowało na Wydziale Organizacji i Zarządzania w Zabrzu konferencję pn.: e-urząd dla e-studentów. To pierwsze tego typu działanie promocyjne skierowane w stronę środowiska akademickiego.celem konferencji było przedstawienie Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej (SEKAP) i przybliżenie studentom idei społeczeństwa informacyjnego Spotkanie członków grupy roboczej e-zdrowie: (1) przedstawiono zarys problematyki e-zdrowia w polityce Unii Europejskiej, a także doświadczenia liderów europejskich w tym obszarze; (2) omówiono stan i perspektywy realizacyjne projektów z zakresu e- zdrowia wdrażanych bądź planowanych do implementacji przez CSIOZ na szczeblu krajowym (P1, IKP, e-recepta, P2); (3) opisano interakcje pomiędzy grupami uczestników systemu opieki zdrowotnej, podkreślając rolę przepływu danych od Usługodawców do Systemu Informacji Medycznej; (4) przybliżono założenia IHE (Integrating the Healthcare Enterprise) oraz epsos (Smart Open Services for European Patients) e-usługi e-edukacja e-usługi, e-edukacja e-usługi e-usługi e-usługi e-edukacja e-zdrowie A. Stępień M. Cicha B. Powichrowska R. Domagała E. Romanski, B. Wanic, A. Stepień B. Wanic B. Wanic E. Romański B. Wanic A. Stępień A. Dragon E. Romański R. Żelazny J. Czapla K. Frączkowski 20

21 Konferencja Transport i Komunikacja, w trakcie której omówione zostały zagadnienia związane z pracami nad strategią rozwoju transportu oraz inwestycjami telekomunikacyjnymi w województwie śląskim.dyrektor ŚCSI Eugeniusz Romański przedstawił kluczowe aspekty realizacji projektu Śląskiej Regionalnej Sieci Szkieletowej, jego podstawowe założenia, opis przeprowadzonych dotychczas konsultacji społecznych z jednostkami samorządu terytorialnego oraz mieszkańcami,opis wybranego wariantu eksploatacji sieci oraz najważniejsze kwestie związane z dokumentacją (Koncepcja ŚRSS, program funkcjonalno-użytkowy, decyzja RDOŚ, prenotyfikacja w Komisji Europejskiej) Cykl spotkań, których celem było zaprezentowanie SEKAP gminom i powiatom, które do tej pory nie przyłączyły się do platformy oraz zaprezentowanie Partnerom obecnego stanu realizacji Projektu SEKAP2 Podpisanie umowy z konsorcjum Infobox Sp. z o.o. (Lider Konsorcjum) i ITmaster Arkadiusz Rusin na wykonanie projektu Śląska sieć punktów dostępu do informacji (ŚSPI) sieci szerokopasmowe e-usługi e-usługi E. Romański J. Krzemiński B. Wanic E. Romański Ł. Szczęsny A. Stępień M. Cicha Opracowanie zestawu rekomendacji w zakresie działań dotyczących rozwoju usług elektronicznych w obszarze ochrony zdrowia w woj. śląskim dla Zarządu Województwa złożyło wniosek o dofinansowanie projektu pn. Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa w ramach konkursu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata Priorytet II Społeczeństwo Informacyjne, działanie 2.1 Infrastruktura Społeczeństwa Informacyjnego ŚCSI zamieszcza ogłoszenie o zamówieniu usługi pn. Analiza zasadności realizacji Regionalnego Centrum Przetwarzania Danych (Regional Data Center) dla województwa śląskiego wraz z przygotowaniem wstępnych założeń do zainicjowania projektu Rozpoczęcie rekrutacji do projektu Elektroniczne Doskonalenie i Edukacja Informatyczna Nauczycieli (eden) Wręczenie honorowej nagrody im. M. Cara p. Beacie Wanic - Zastępcy Dyrektora Śląskiego Centrum Społeczeństwa Informacyjnego i liderce grupy roboczej Systemy informacji przestrzennej za wybitne osiągnięcia w tworzeniu warunków dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego podczas XVII Forum Teleinformatyki w Miedzeszynie Współorganizacja szkolenia na temat wdrożenia dyrektywy INSPIRE oraz wykorzystania danych przestrzennych i rejestrów publicznych w procesach wspomagania zarządzania jednostkami administracji samorządowej (główny organizator - Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami) Innowacyjna konferencja zorganizowana przez ŚCSI metodą open space pn. Cyfrowe umiejętności globalne możliwości. Program dla poprawy e-kompetencji mieszkańców obszarów wiejskich e-zdrowie sieci szerokopasmowe e-usługi sieci szerokopasmowe e-edukacja e-usługi, systemy informacji przestrzennej systemy informacji przestrzennej, e-usługi e-edukacja E. Romański R. Żelazny J. Krzemiński J. Krzemiński G. Krzelowski M. Laskowski Ł. Szczęsny A. Kosmęda K. Drobnicki B. Wanic E. Romański B. Wanic Ł. Szczęsny K. Drobnicki A. Stępień M. Cicha A. Kosmęda 21

22 Spotkanie grupy roboczej e-zdrowie pod hasłem e-zdrowie w woj. śląskim - teoria a praktyka, gościem był Pan Mariusz Kleszczewski - Wicemarszałek Województwa Śląskiego. W swoim wystąpieniu wyraził uznanie dla podejmowania wysiłków na polu e-zdrowia podkreślając rosnącą rolę tej tematyki zarówno na szczeblu administracji publicznej jak nowych rozwiązań w tym zakresie, które doskonale widać na przykładzie działań obecnych na spotkaniu gości - przedstawicieli firm: Kamsoft, Instytutu Techniki i Aparatury Medycznej (ITAM), Telemedycyny Polskiej S.A. Uzupełnienie ankiety monitoringowej realizowanej w ramach systemu wdrażania strategii województwa Śląskie 2020 o wybrane zagadnienia bezpośrednio lub pośrednio dotyczące listy wskaźników monitorujących wskazanych w dokumencie Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2015 Udział ŚCSI w konferencji pn. Postrzeganie e-administracji i digitalizacji w regionach w Ostrawie. Województwo śląskie reprezentowała Beata Wanic Zastępca Dyrektora Śląskiego Centrum Społeczeństwa Informacyjnego, która przedstawiła System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w województwie śląskim SEKAP e-zdrowie Zespół ds.wdrażania i Monitoringu Strategii Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego e-usługi M. Kleszczewski E. Romański R. Żelazny Z. Kamiński R. Kozioł P. Bąk T. Miler I. Plaza R. Żelazny B. Wanic Udział ŚCSI w spotkaniu Grupy ds. Innowacyjnych Usług Publicznych (IPSG), działającej w ramach Sieci UE ds. Administracji Publicznej (EUPAN). B. Wanic. K. Drobnicki z ŚCSI oraz dr T. Papaj z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach prezentowali praktyczne aspekty funkcjonowania platformy SEKAP zwiększającej efektywność pracy administracji publicznej e-usługi B. Wanic K. Drobnicki T. Papaj Podczas konferencji prezentującej Program Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego e-podlaskie przedstawiciel ŚCSI - Łukasz Szczęsny zaprezentował przyjęty w województwie śląskim system wdrażania i monitoringu Strategii, przybliżone koszty, przedstawił pokrótce realizowane projekty, które wpisują się w Strategię oraz omówił problemy, na które natrafiono podczas prac wdrożeniowych Zespół ds.wdrażania i Monitoringu Strategii Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego Ł. Szczęsny SCSI współorganizował wraz ze Szczecińskim Parkiem Naukowo- Technologicznym I Śląski Konwent Informatyków i Administracji Samorządowej. Konwent Informatyków i Administracji Samorządowej to coroczne spotkania sprzyjające integracji środowiska oraz wymianie informacji i najlepszych praktyk w celu ulepszania funkcjonowania administracji publicznej e-usługi, systemy informacji przestrzennej B. Wanic Kampania reklamowa platformy SEKAP w czterech śląskich rozgłośniach radiowych (Radio Piekary, Radio Katowice, Radio RMF MAXXX, Radio Eska) e-usługi Ł. Szczęsny A. Stępień listopadgrudzień 2011 Konsultacje wstępnych wersji dokumentu pn. Analiza zasadności realizacji Regionalnego Centrum Przetwarzania Danych (Regional Data Center) dla województwa śląskiego wraz z przygotowaniem wstępnych założeń do zainicjowania projektu e-usługi sieci szerokopasmowe J. Krzemiński G. Krzelowski R. Żelazny Źródło: dane Śląskiego Centrum Społeczeństwa Informacyjnego 22

Koncepcja Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (ORSIP),

Koncepcja Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (ORSIP), Koncepcja Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (ORSIP), jako regionalnego węzła, krajowej i europejskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Invest in Silesia- nowa jakość w promocji

Bardziej szczegółowo

Ogólnodostępny Regionalny System Informacji Przestrzennej

Ogólnodostępny Regionalny System Informacji Przestrzennej EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Publiczny dostęp do informacji o zagospodarowaniu przestrzennym Ogólnodostępny Regionalny System Informacji Przestrzennej Firma Usługowo Konsultingowa INFOGIS Wojciech

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE Z PARTNERAMI SEKAP

SPOTKANIE Z PARTNERAMI SEKAP SPOTKANIE Z PARTNERAMI SEKAP Beata Wanic Zastępca dyrektora Katowice, 15.06.2012 r. Podsumowanie działań zrealizowanych w ramach projektu SEKAP2 Wdrożyliśmy zintegrowany system bezpieczeństwa wraz z przygotowaniem

Bardziej szczegółowo

Konferencja Nowoczesne technologie w edukacji

Konferencja Nowoczesne technologie w edukacji Konferencja Nowoczesne technologie w edukacji MOŻLIWOŚCI POZYSKIWANIA FUNDUSZY UNIJNYCH DLA BIBLIOTEK SZKOLNYCH Tomasz Piersiak Konsulting ul. Kupiecka 21, 65-426 Zielona Góra 16 marca 2016 r. Biblioteki

Bardziej szczegółowo

SEKAP i SEKAP2 System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w Województwie Śląskim. 18 lutego 2010, Opole

SEKAP i SEKAP2 System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w Województwie Śląskim. 18 lutego 2010, Opole SEKAP i SEKAP2 System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w Województwie Śląskim 18 lutego 2010, Opole www.sekap.pl Cel główny projektu SEKAP: stworzenie warunków organizacyjnych i technicznych

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 Konferencja konsultacyjna Prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 Warszawa, 9 grudnia 2013 r. Cele programu

Bardziej szczegółowo

Regionalny Ośrodek Rozwoju Innowacyjności i Społeczeństwa Informacyjnego

Regionalny Ośrodek Rozwoju Innowacyjności i Społeczeństwa Informacyjnego URZĄD MARSZAŁKOWSKI KUJAWSKO-POMORSKIEGO WOJEWÓDZTWA Regionalny Ośrodek Rozwoju Innowacyjności i Społeczeństwa Informacyjnego DEPARTAMENT PLANOWANIA STRATEGICZNEGO I GOSPODARCZEGO Regionalny Ośrodka Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Prelegentki wskazały jak osiągnąć sukces w biznesie, otworzyć drogę do kariery zawodowej, podnieść swoje kompetencje czy oszczędzać czas.

Prelegentki wskazały jak osiągnąć sukces w biznesie, otworzyć drogę do kariery zawodowej, podnieść swoje kompetencje czy oszczędzać czas. 1 Jak co roku 17 maja obchodzony był Światowy Dzień Społeczeństwa Informacyjnego. Wspominanie tego dnia ma przyczynić się do podniesienia świadomości jak korzystanie z Internetu i innych technologii informacyjnych

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA INVEST IN SILESIA NOWA JAKOŚĆ W PROMOCJI GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA DZIAŁANIA W ZAKRESIE PROMOCJI GOSPODARCZEJ DLACZEGO ZINTEGROWANY SYSTEM

KONFERENCJA INVEST IN SILESIA NOWA JAKOŚĆ W PROMOCJI GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA DZIAŁANIA W ZAKRESIE PROMOCJI GOSPODARCZEJ DLACZEGO ZINTEGROWANY SYSTEM KONFERENCJA INVEST IN SILESIA NOWA JAKOŚĆ W PROMOCJI GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA DZIAŁANIA W ZAKRESIE PROMOCJI GOSPODARCZEJ DLACZEGO ZINTEGROWANY SYSTEM Katowice, 09.03.2010 r. Promocja regionu Historia 2005

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG)

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG) Priorytet 1 - Badania i rozwój nowoczesnych technologii Działanie1.1. Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy Identyfikacja kierunków prac B+R mających na celu zdynamizowanie rozwoju

Bardziej szczegółowo

Program na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Gmin i Powiatów Województwa Śląskiego

Program na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Gmin i Powiatów Województwa Śląskiego Program na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Gmin i Powiatów Województwa Śląskiego Tarnów-Katowice, wrzesień 2005 Wprowadzenie Program i»silesia jest odpowiedzią samorządów z województwa śląskiego na Inicjatywę

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Dokumentu Strategii Zarządzania Zmianą Gospodarczą

Prezentacja Dokumentu Strategii Zarządzania Zmianą Gospodarczą KONFERENCJA w ramach projektu WYPRZEDZIĆ ZMIANĘ - PARTNERSTWO LOKALNE DLA ROZWOJU GOSPODARCZEGO POWIATU CHOJNICKIEGO Prezentacja Dokumentu Strategii Zarządzania Zmianą Gospodarczą Alicja Zajączkowska 6

Bardziej szczegółowo

Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza

Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza www.ris.mazovia.pl Projekt realizowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

W perspektywie kluczowych projektów informatycznych MSWiA uwarunkowania prawne, koncepcyjne i realizacyjne

W perspektywie kluczowych projektów informatycznych MSWiA uwarunkowania prawne, koncepcyjne i realizacyjne Czy realizacja projektu to dostarczenie narzędzia biznesowego, czy czynnik stymulujący rozwój społeczeństwa informacyjnego? W perspektywie kluczowych projektów informatycznych MSWiA uwarunkowania prawne,

Bardziej szczegółowo

Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych. Radlin, 14 marca 2014 r.

Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych. Radlin, 14 marca 2014 r. Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych Radlin, 14 marca 2014 r. Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych Cele Obserwatoriów Specjalistycznych 1. Wsparcie i usprawnienie zarządzania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/134/11 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 13 kwietnia 2011 r.

UCHWAŁA NR XII/134/11 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 13 kwietnia 2011 r. UCHWAŁA NR XII/134/11 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie rozwoju gospodarczego i innowacji na terenie Gminy Miejskiej

Bardziej szczegółowo

PO Polska cyfrowa

PO Polska cyfrowa PO Polska cyfrowa 2014-2020 wersja 3.0 Ewa Wnukowska Dyrektor Departamentu Koordynacji Programów Regionalnych i Cyfryzacji Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, 23 października 2013 r. Cele PO PC

Bardziej szczegółowo

Małopolska Platforma Elektronicznej Komunikacji Policji

Małopolska Platforma Elektronicznej Komunikacji Policji Małopolska Platforma Elektronicznej Komunikacji Policji Planowana ealizacja projektu: 2009 2010 (24 miesiące) Cele Projektu: 1. rozbudowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w Małopolsce poprzez

Bardziej szczegółowo

Projekt Dolnośląska e-szkoła (DeS)

Projekt Dolnośląska e-szkoła (DeS) Projekt Dolnośląska e-szkoła (DeS) Sobótka 6 czerwca 2009 Patronat projektu Dolnośląskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Departament

Bardziej szczegółowo

... Co było na początku? RSIP - Regionalny System Informacji Przestrzennej. Koniec wdrożenia 2006r.

... Co było na początku? RSIP - Regionalny System Informacji Przestrzennej. Koniec wdrożenia 2006r. Piotr Wojnowski Co było na początku?... RSIP - Regionalny System Informacji Przestrzennej Koniec wdrożenia 2006r. Dostęp: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, gminy i powiaty do aktualizacji modułu

Bardziej szczegółowo

Program budowy infrastruktury informacji przestrzennej (IIP) w Ministerstwie Zdrowia (MZ)

Program budowy infrastruktury informacji przestrzennej (IIP) w Ministerstwie Zdrowia (MZ) Program budowy infrastruktury informacji przestrzennej (IIP) w Ministerstwie Zdrowia (MZ) 1. WIADOMOŚCI WSTĘPNE 1.1 CHARAKTERYSTYKA ORGANU WIODĄCEGO 1) Stanowisko, imię i nazwisko, dane adresowe organu

Bardziej szczegółowo

Implementacja chmury prywatnej dla potrzeb administracji publicznej miasta Opola na przykładzie projektu E-Opole.

Implementacja chmury prywatnej dla potrzeb administracji publicznej miasta Opola na przykładzie projektu E-Opole. Implementacja chmury prywatnej dla potrzeb administracji publicznej miasta Opola na przykładzie projektu E-Opole. Jarosław Starszak Naczelnik Wydziału Informatyki Urzędu Miasta Opola E-mail: Jaroslaw.Starszak@um.opole.pl

Bardziej szczegółowo

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR:

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR: Czym jest SIR? Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich funkcjonuje w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (podsieć KSOW) i ma charakter otwarty. Uczestnikami Sieci mogą być wszystkie

Bardziej szczegółowo

Podlaska Platforma Edukacyjna (PPE) przestrzeń nauczania, uczenia się i współpracy

Podlaska Platforma Edukacyjna (PPE) przestrzeń nauczania, uczenia się i współpracy Podlaska Platforma Edukacyjna (PPE) przestrzeń nauczania, uczenia się i współpracy Białystok, 29.04.2015 Program Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Podlaskiego do roku 2020 e-podlaskie Sieci

Bardziej szczegółowo

Możliwości pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych na digitalizację zasobów

Możliwości pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych na digitalizację zasobów Możliwości pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych na digitalizację zasobów Teresa E. Szymorowska Wojewódzka Biblioteka Publiczna Książnica Kopernikańska w Toruniu e-polska Biblioteki i archiwa

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa Małopolska w stronę e-administracji i cyfrowych zasobów

Cyfrowa Małopolska w stronę e-administracji i cyfrowych zasobów Cyfrowa Małopolska 2014-20 w stronę e-administracji i cyfrowych zasobów Łukasz Foltyn Zastępca Dyrektora Departamentu Zarządzania Programami Operacyjnymi Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Nowy

Bardziej szczegółowo

Konsultacje społeczne Regionalny Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Małopolskim na lata 2013-2020

Konsultacje społeczne Regionalny Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Małopolskim na lata 2013-2020 Konsultacje społeczne Regionalny Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Małopolskim na lata 2013-2020 SEKTOR EKONOMII SPOŁECZNEJ W MAŁOPOLSCE 1. Małopolska jest uznawana za lidera ekonomii społecznej:

Bardziej szczegółowo

SEKAP i SEKAP2 System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w województwie śląskim. 14 stycznia 2010, Izbicko

SEKAP i SEKAP2 System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w województwie śląskim. 14 stycznia 2010, Izbicko SEKAP i SEKAP2 System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w województwie śląskim 14 stycznia 2010, Izbicko www.sekap.pl Cel główny projektu SEKAP: stworzenie warunków organizacyjnych i

Bardziej szczegółowo

Id: 43818419-2B28-41F7-A3EF-E67F59287B24. Projekt Strona 1

Id: 43818419-2B28-41F7-A3EF-E67F59287B24. Projekt Strona 1 Projekt z dnia... Informacja Nr... Prezydenta Miasta Opola z dnia... 2015 r. o roli i kierunkach rozwoju informatyki w procesie zarządzania miastem. Centralizacja i konsolidacja usług informatycznych dla

Bardziej szczegółowo

Prezentacja raportu z badania Katowice, 27.11.2012 r.

Prezentacja raportu z badania Katowice, 27.11.2012 r. Prezentacja raportu z badania Wprowadzenie Metodologia Stan SI w WSL Najważniejsze wnioski Rekomendacje Katowice, 26.11.2012 r. Cel badania: Sprawdzenie, czy realizacja projektów z zakresu usług świadczonych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 45/2014 Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach z dnia 6 maja 2014 r.

UCHWAŁA NR 45/2014 Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach z dnia 6 maja 2014 r. UCHWAŁA NR 45/2014 Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach z dnia 6 maja 2014 r. w sprawie: prowadzenia prac związanych z wdrożeniem na obszarze KZK GOP Inteligentnego Systemu Zarządzania

Bardziej szczegółowo

E-Urząd Elektroniczny system usług publicznych w Gminie Radziechowy-Wieprz.

E-Urząd Elektroniczny system usług publicznych w Gminie Radziechowy-Wieprz. Spotkanie informacyjne w ramach projektu pt.: E-Urząd Elektroniczny system usług publicznych w Gminie Radziechowy-Wieprz. Opracowanie: STRADA Consulting Piotr Kurowski z siedzibą w Bielsku-Białej Gmina

Bardziej szczegółowo

Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej

Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej Warszawa, czerwiec 2014 r. Dotychczas podjęte inicjatywy Szefa Służby Cywilnej W latach

Bardziej szczegółowo

kierunkową rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczną prognozą transformacji społeczeństwa informacyjnego do roku 2020.

kierunkową rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczną prognozą transformacji społeczeństwa informacyjnego do roku 2020. Z A T W I E R D Z A M P R E Z E S Polskiego Komitetu Normalizacyjnego /-/ dr inż. Tomasz SCHWEITZER Strategia informatyzacji Polskiego Komitetu Normalizacyjnego na lata 2009-2013 1. Wprowadzenie Informatyzacja

Bardziej szczegółowo

OŚ PRIORYTETOWA 8 RPO WO INTEGRACJA SPOŁECZNA KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE

OŚ PRIORYTETOWA 8 RPO WO INTEGRACJA SPOŁECZNA KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE OŚ PRIORYTETOWA 8 RPO WO 2014-2020 INTEGRACJA SPOŁECZNA KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE Załącznik do Uchwały Nr 30/2015 KM RPO WO 2014-2020 z dnia 23 października 2015 r. Oś priorytetowa Działanie Tryb

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO BIAŁA PODLASKA NA LATA (Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030)

ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO BIAŁA PODLASKA NA LATA (Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030) ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO BIAŁA PODLASKA NA LATA 2015-2020 2020 (Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030) Michał Romanowski 5 wrzesień 2014 r. 375 km² 75,5 tys. mieszkańców Horyzont

Bardziej szczegółowo

Część IV. System realizacji Strategii.

Część IV. System realizacji Strategii. Część IV. System realizacji Strategii. Strategia jest dokumentem ponadkadencyjnym, określającym cele, kierunki i priorytety działań na kilka lat oraz wymagającym ciągłej pracy nad wprowadzaniem zmian i

Bardziej szczegółowo

Zespół do spraw Transformacji Przemysłowej Departament Innowacji

Zespół do spraw Transformacji Przemysłowej Departament Innowacji Zespół do spraw Transformacji Przemysłowej 26.07.2016 Departament Innowacji Kierunki transformacji polskiej gospodarki 5 Filarów rozwoju gospodarczego Polski Reindustrializacja Rozwój innowacyjnych firm

Bardziej szczegółowo

Konferencja informacyjno-programowa projektu Dolnośląska e-szkoła (DeS)

Konferencja informacyjno-programowa projektu Dolnośląska e-szkoła (DeS) Konferencja informacyjno-programowa projektu Dolnośląska e-szkoła (DeS) Wałbrzych 27 kwietnia 2009 Patronat projektu Dolnośląskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej Urząd Marszałkowski

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 III Konwent Informatyków Warmii i Mazur Ryn, 2829 listopada 2013 r. Cele programu Cel główny: Wzmocnienie cyfrowych fundamentów dla społecznogospodarczego rozwoju

Bardziej szczegółowo

Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza

Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza Strona główna Działania PROJEKTY ZAKOŃCZONE Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania

Bardziej szczegółowo

Jak pozyskać środki na inwestycje w. infrastruktury społeczeństwa informacyjnego

Jak pozyskać środki na inwestycje w. infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Jak pozyskać środki na inwestycje w ramach osi priorytetowej 4 Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2007-13 Oś IV Rozwój

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Józef Grzegorz Kurek

Józef Grzegorz Kurek ROZWÓJ ELEKTRONICZNEJ ADMINISTRACJI W SAMORZĄDACH WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO WSPOMAGAJĄCEJ NIWELOWANIE DWUDZIELNOŚCI POTENCJAŁU WOJEWÓDZTWA Józef Grzegorz Kurek Przewodniczący Konwentu Wójtów, Burmistrzów

Bardziej szczegółowo

Innowacyjność jako obszar polityki rozwoju Małopolski STRATEGIA MAŁOPOLSKA 2020

Innowacyjność jako obszar polityki rozwoju Małopolski STRATEGIA MAŁOPOLSKA 2020 Innowacyjność jako obszar polityki rozwoju Małopolski STRATEGIA MAŁOPOLSKA 2020 Konferencja Regionalna SMART+ Innowacje w małych i średnich przedsiębiorstwach oraz promocja badań i rozwoju technologicznego

Bardziej szczegółowo

Geneza oraz cele projektu Ogólnodostępna Platforma Informacji Tereny Poprzemysłowe (OPI-TPP)

Geneza oraz cele projektu Ogólnodostępna Platforma Informacji Tereny Poprzemysłowe (OPI-TPP) Geneza oraz cele projektu Ogólnodostępna Platforma Informacji Tereny Poprzemysłowe (OPI-TPP) Główny Instytut Górnictwa Jan Bondaruk Katowice, 09.03.2010 Ogólne informacje o Projekcie Beneficjenci Projektu:

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA WYDZIAŁU MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO AKADEMII im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE NA LATA 2014-2020

STRATEGIA WYDZIAŁU MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO AKADEMII im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE NA LATA 2014-2020 STRATEGIA WYDZIAŁU MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO AKADEMII im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE NA LATA 2014-2020 I. CELE STRATEGICZNE W ZAKRESIE NAUKI I WDROŻEŃ Cel strategiczny 1 - Opracowanie i realizacja

Bardziej szczegółowo

Strategia e-rozwoju województwa mazowieckiego, zasady współdziałania Samorządów Gminnych z Samorządem Województwa Mazowieckiego przy jej realizacji.

Strategia e-rozwoju województwa mazowieckiego, zasady współdziałania Samorządów Gminnych z Samorządem Województwa Mazowieckiego przy jej realizacji. Strategia e-rozwoju województwa mazowieckiego, zasady współdziałania Samorządów Gminnych z Samorządem Województwa Mazowieckiego przy jej realizacji. Adam Struzik Marszałek Województwa Mazowieckiego 1 Plan

Bardziej szczegółowo

ROT Regionalne Obserwatorium Terytorialne Mariusz Raczek Regionalne Centrum Analiz i Planowania Strategicznego

ROT Regionalne Obserwatorium Terytorialne Mariusz Raczek Regionalne Centrum Analiz i Planowania Strategicznego ROT Regionalne Obserwatorium Terytorialne Mariusz Raczek Regionalne Centrum Analiz i Planowania Strategicznego Milówka, 21 stycznia 2015 r. PODSTAWA FUNKCJONOWANIA KRAJOWA STRATEGIA ROZWOJU REGIONALNEGO

Bardziej szczegółowo

Data utworzenia 2014-01-07. Numer aktu 1. Akt prawa miejscowego NIE

Data utworzenia 2014-01-07. Numer aktu 1. Akt prawa miejscowego NIE ZARZĄDZENIE Nr 1/2014 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 7 stycznia 2014 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 40/2013 Marszałka Województwa Małopolskiego z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

Inteligentne Mazowsze w ramach RPO WM 2014 2020

Inteligentne Mazowsze w ramach RPO WM 2014 2020 Inteligentne Mazowsze w ramach RPO WM 2014 2020 Wydział Innowacyjności i Rozwoju Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie 1 Siedlce,

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO POWIATU ŚWIDNICKIEGO POPRZEZ UTWORZENIE INKUBATORA LOTNICZEGO

ROZWÓJ POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO POWIATU ŚWIDNICKIEGO POPRZEZ UTWORZENIE INKUBATORA LOTNICZEGO ROZWÓJ POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO POWIATU ŚWIDNICKIEGO POPRZEZ UTWORZENIE INKUBATORA LOTNICZEGO projekt realizowany przez Powiat Świdnicki w Świdniku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Problemy i wyzwania analizy obszaru ICT

Problemy i wyzwania analizy obszaru ICT Problemy i wyzwania analizy obszaru ICT Rafał Żelazny Główny Konsultant Zespołu ds. Wdrażania i Monitoringu Strategii Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2015 22.11.2013, TECHNOPARK

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/453/12 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 28 marca 2012 r.

UCHWAŁA NR XX/453/12 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 28 marca 2012 r. UCHWAŁA NR XX/453/12 RADY MIASTA KATOWICE z 28 marca 2012 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2012-2035 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy z 8 marca 1990r.

Bardziej szczegółowo

Finansowanie projektów partnerskich z udziałem kapitału zwrotnego oraz PPP Wybrane aspekty. MARCIN TUMANOW 29 sierpnia 2014 r.

Finansowanie projektów partnerskich z udziałem kapitału zwrotnego oraz PPP Wybrane aspekty. MARCIN TUMANOW 29 sierpnia 2014 r. Finansowanie projektów partnerskich z udziałem kapitału zwrotnego oraz PPP Wybrane aspekty. MARCIN TUMANOW 29 sierpnia 2014 r. PRZEGLĄD REGULACJI UE Zestawienie aktualnych dokumentów Strategia Europa 2020

Bardziej szczegółowo

O projekcie. Nazwa projektu: Budowa Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (ORSIP)

O projekcie. Nazwa projektu: Budowa Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (ORSIP) Piotr Wojnowski Szczyrk, 10 grudzień 2013 O projekcie Nazwa projektu: Budowa Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (ORSIP) Źródło dofinansowania: RPO WSL na lata 2007-2013, Priorytet

Bardziej szczegółowo

Senat przyjmuje strategię Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, stanowiącą załącznik do uchwały.

Senat przyjmuje strategię Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, stanowiącą załącznik do uchwały. UCHWAŁA NR 5 / 2017 Senatu Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia strategii Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie Działając na podstawie art. 62 ust.

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Polski Południowej do roku 2020. Mirosław Sekuła Marszałek Województwa Śląskiego

Strategia Rozwoju Polski Południowej do roku 2020. Mirosław Sekuła Marszałek Województwa Śląskiego Strategia Rozwoju Polski Południowej do roku 2020 Mirosław Sekuła Marszałek Województwa Śląskiego Strategia Rozwoju Polski Południowej -budowanie przewagi kooperacyjnej - od konkurencji do kooperacji

Bardziej szczegółowo

Cel i zakres wdrożenia Systemu Informacji Przestrzennej w Powiecie Cieszyńskim

Cel i zakres wdrożenia Systemu Informacji Przestrzennej w Powiecie Cieszyńskim Cel i zakres wdrożenia Systemu Informacji Przestrzennej w Powiecie Cieszyńskim dr Jacek Kozłowski Cieszyn, 15.10.2010 r. Plan prezentacji 1. Umiejscowienie projektu w kontekście RPO WSL 2007-2013 2. Cele

Bardziej szczegółowo

... Co było na początku? RSIP - Regionalny System Informacji Przestrzennej. Koniec wdrożenia 2006r.

... Co było na początku? RSIP - Regionalny System Informacji Przestrzennej. Koniec wdrożenia 2006r. Co było na początku?... RSIP - Regionalny System Informacji Przestrzennej Koniec wdrożenia 2006r. Dostęp: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, gminy i powiaty do aktualizacji modułu terenów poprzemysłowych,

Bardziej szczegółowo

Zamierzenia UKE w ramach Międzyresortowego Zespołu Polska Cyfrowa w zakresie rozwoju dostępu do usług szerokopasmowych. Warszawa, 12 Maja 2009

Zamierzenia UKE w ramach Międzyresortowego Zespołu Polska Cyfrowa w zakresie rozwoju dostępu do usług szerokopasmowych. Warszawa, 12 Maja 2009 Zamierzenia UKE w ramach Międzyresortowego Zespołu Polska Cyfrowa w zakresie rozwoju dostępu do usług szerokopasmowych Warszawa, 12 Maja 2009 Główny cel Prezesa UKE na lata 2008 2010 Wzrost dostępności

Bardziej szczegółowo

Miejsce w dokumencie Dotychczasowy zapis (jest) Powinno być s. 32 IV.1.14. Planowane działania: a) badanie możliwości godzenia ról rodzinnych z rolami

Miejsce w dokumencie Dotychczasowy zapis (jest) Powinno być s. 32 IV.1.14. Planowane działania: a) badanie możliwości godzenia ról rodzinnych z rolami Errata do Planu działania na lata 2007-2008 dla Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna (sprostowanie treści dokumentu w związku z pomyłką techniczną polegającą na zamianie opisu działań pomiędzy

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA GÓRNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY HANDLOWEJ im. WOJCIECHA KORFANTEGO w KATOWICACH założenia na lata

STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA GÓRNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY HANDLOWEJ im. WOJCIECHA KORFANTEGO w KATOWICACH założenia na lata STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA GÓRNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY HANDLOWEJ im. WOJCIECHA KORFANTEGO w KATOWICACH założenia na lata 2013 2020 Strategia rozwoju Wydziału Zarządzania GWSH wpisuje się ściśle

Bardziej szczegółowo

Rola i znaczenie Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej w budowie społeczeństwa informacyjnego w Powiecie Myślenickim

Rola i znaczenie Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej w budowie społeczeństwa informacyjnego w Powiecie Myślenickim Powiat Myślenicki Rola i znaczenie Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej w budowie społeczeństwa informacyjnego w Powiecie Myślenickim Podsumowanie realizacji projektu MATELA WOJCIECH Inżynier

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań

Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań Koncepcja międzyinstytucjonalnego ośrodka wspierania badań Dominika Walec Uniwersytet Ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce

Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce Dokumenty List od Premiera Czasy, w których żyjemy, to czasy komputerów, telefonów komórkowych, SMSów, czatów, Internetu i serwisów społecznościowych.

Bardziej szczegółowo

SPIN MODEL TRANSFERU INNOWACJI W MAŁOPOLSCE

SPIN MODEL TRANSFERU INNOWACJI W MAŁOPOLSCE MODEL TRANSFERU INNOWACJI W MAŁOPOLSCE Dr inż. Konrad Maj Dyrektor Departamentu ds. Rozwoju Fundacji Rozwoju Edukacji i Nauki SPIN MODEL TRANSFERU INNOWACJI W MAŁOPOLSCE Projekt innowacyjny testujący wdrażany

Bardziej szczegółowo

Programowanie Rozwoju Obszaru Metropolitalnego Warszawy. Założenia projektu

Programowanie Rozwoju Obszaru Metropolitalnego Warszawy. Założenia projektu Programowanie Rozwoju Obszaru Metropolitalnego Warszawy Założenia projektu 1 Działania w projekcie zmierzające do wyznaczenia OMW Projekt realizuje cele i założenia Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Dolnośląska Polityka Rowerowa 2014-2020 (Polityka równoważenia systemu transportowego na Dolnym Śląsku- PODSYSTEM ROWEROWY 2014-2020)

Dolnośląska Polityka Rowerowa 2014-2020 (Polityka równoważenia systemu transportowego na Dolnym Śląsku- PODSYSTEM ROWEROWY 2014-2020) Samorządowa jednostka organizacyjna Dolnośląska Polityka Rowerowa 2014-2020 (Polityka równoważenia systemu transportowego na Dolnym Śląsku- PODSYSTEM ROWEROWY 2014-2020) ZAŁOŻENIA INSTYTUT ROZWOJU TERYTORIALNEGO

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja administracji publicznej w Polsce w świetle polityki społeczeństwa informacyjnego UE

Informatyzacja administracji publicznej w Polsce w świetle polityki społeczeństwa informacyjnego UE EDYTA BARACZ Informatyzacja administracji publicznej w Polsce w świetle polityki społeczeństwa informacyjnego UE Społeczeństwo informacyjne to typ społeczeństwa, którego kształtowanie się ściśle związane

Bardziej szczegółowo

Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa KLUCZOWE ASPEKTY REALIZACJI PROJEKTU

Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa KLUCZOWE ASPEKTY REALIZACJI PROJEKTU Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa KLUCZOWE ASPEKTY REALIZACJI PROJEKTU Eugeniusz Romański Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego IV FALA?? Gdzie jesteśmy? Uwarunkowania dla Śląska Województwo Śląskie

Bardziej szczegółowo

Działania w ramach projektu Od inicjatywy klastrowej do Sopockiego Klastra Turystycznego program wsparcia i rozwoju zostały już rozpoczęte!!!

Działania w ramach projektu Od inicjatywy klastrowej do Sopockiego Klastra Turystycznego program wsparcia i rozwoju zostały już rozpoczęte!!! Działania w ramach projektu Od inicjatywy klastrowej do Sopockiego Klastra Turystycznego program wsparcia i rozwoju zostały już rozpoczęte!!! Głównym celem projektu jest umożliwienie podmiotom z sopockiej

Bardziej szczegółowo

WiComm dla innowacyjnego Pomorza

WiComm dla innowacyjnego Pomorza Centrum Doskonałości WiComm WiComm dla innowacyjnego Pomorza Michał Mrozowski wicomm@wicomm.pl Centrum Doskonałości WiComm Inżynieria Systemów Komunikacji Bezprzewodowej Politechnika Gdańska Ul. Narutowicza

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY BADAWCZE I ROZWOJOWE

PROJEKTY BADAWCZE I ROZWOJOWE PROJEKTY BADAWCZE I ROZWOJOWE WYDZIAŁU BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH Pracownicy naukowi Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach dysponują

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego w Warszawie Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego w Warszawie PLANY DOTYCZĄCE ROZWOJU E-ADMINISTRACJI W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM - PROJEKTY KLUCZOWE SAMORZĄDU

Bardziej szczegółowo

GEODETA WOJEWÓDZTWA. Iwona Nakonieczna

GEODETA WOJEWÓDZTWA. Iwona Nakonieczna Iwona Nakonieczna TERMINOLOGIA TBD? BDOT? GBDOT? Określana tymi kilkoma skrótami Baza Danych Obiektów Topograficznych jest urzędowym systemem informacji o topografii terenu w skali 1:10 000, funkcjonującym

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie strategiczne województwem

Zarządzanie strategiczne województwem IV Warsztaty Strategiczne Zespołu ds. aktualizacji SRWM do 2020 Zarządzanie strategiczne województwem Zadania na lata 2010-2012 Jacek Woźniak Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej UMWM 4 września

Bardziej szczegółowo

Trwałość projektów 7 osi PO IG

Trwałość projektów 7 osi PO IG Warszawa, 6 października 2015 r. Konferencja podsumowująca wdrażanie 7 i 8 osi priorytetowej PO IG Trwałość projektów 7 osi PO IG Paweł Oracz Departament Strategii Systemu Informacyjnego Ministerstwo Finansów

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne rozwiązania w obszarze współpracy nauki i biznesu współfinansowane z EFS Krajowa Instytucja Wspomagająca Warszawa, 25 września 2013

Innowacyjne rozwiązania w obszarze współpracy nauki i biznesu współfinansowane z EFS Krajowa Instytucja Wspomagająca Warszawa, 25 września 2013 Innowacyjne rozwiązania w obszarze współpracy nauki i biznesu współfinansowane z EFS Krajowa Instytucja Wspomagająca Warszawa, 25 września 2013 Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w

Bardziej szczegółowo

Prezydent Wałbrzycha dr Roman Szełemej Aglomeracja Wałbrzyska. Wrocław, czerwiec 2015 r.

Prezydent Wałbrzycha dr Roman Szełemej Aglomeracja Wałbrzyska. Wrocław, czerwiec 2015 r. Prezydent Wałbrzycha dr Roman Szełemej Aglomeracja Wałbrzyska Wrocław, czerwiec 2015 r. AGLOMERACJA WAŁBRZYSKA 400 000 mieszkańców 22 gminy - sygnatariusze porozumienia AW 10% powierzchni Dolnego Śląska

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system promocji gospodarczej. Włodzimierz Majer

Zintegrowany system promocji gospodarczej. Włodzimierz Majer Zintegrowany system promocji gospodarczej Włodzimierz Majer Business Consulting Sp. z o.o. Działa w doradztwie biznesowym od 1989 r. Uczestniczyła w procesach komercjalizacyjnych i prywatyzacyjnych Wprowadza

Bardziej szczegółowo

Projekt SIPS. Prezentacja na posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Warszawa, 25 lipca 2012 r. POIG

Projekt SIPS. Prezentacja na posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Warszawa, 25 lipca 2012 r. POIG Projekt SIPS Prezentacja na posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego Warszawa, 25 lipca 2012 r. SIPS System Informacyjny Polska Szerokopasmowa Informacje ogólne o Projekcie Cel Projektu:

Bardziej szczegółowo

Trzy pozostające ze sobą w określonych relacjach elementy składowe: 1. Rozwój infrastruktury jako podstawowego narzędzia transmisji informacji. 2.

Trzy pozostające ze sobą w określonych relacjach elementy składowe: 1. Rozwój infrastruktury jako podstawowego narzędzia transmisji informacji. 2. Trzy pozostające ze sobą w określonych relacjach elementy składowe: 1. Rozwój infrastruktury jako podstawowego narzędzia transmisji informacji. 2. Rozwój treści i systemów usług, dzięki którym owa infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Działalność Obserwatorium Rynku Pracy i istota jego funkcjonowania w obszarze edukacji regionalnej wybrane aspekty.

Działalność Obserwatorium Rynku Pracy i istota jego funkcjonowania w obszarze edukacji regionalnej wybrane aspekty. Działalność Obserwatorium Rynku Pracy i istota jego funkcjonowania w obszarze edukacji regionalnej wybrane aspekty Elżbieta Ciepucha Plan prezentacji: Cele i kierunki działania Obserwatorium Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

Departament Polityki Regionalnej, Wydział Zarządzania RPO, Biuro Ewaluacji RPO. Toruń, 4 październik 2011r.

Departament Polityki Regionalnej, Wydział Zarządzania RPO, Biuro Ewaluacji RPO. Toruń, 4 październik 2011r. Rekomendacje dotyczące akcji informacyjnej o komplementarności z badania ewaluacyjnego pt. Analiza efektów komplementarności wsparcia pomiędzy projektami dofinansowanymi w ramach programów z perspektywy

Bardziej szczegółowo

Założenia Regionalnego Programu Operacyjnego - LUBUSKIE 2020 - EFS

Założenia Regionalnego Programu Operacyjnego - LUBUSKIE 2020 - EFS Założenia Regionalnego Programu Operacyjnego - LUBUSKIE 2020 - EFS Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 cel główny Długofalowy, inteligentny i zrównoważony rozwój oraz wzrost jakości życia mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Założenia i stan realizacji projektu epuap2

Założenia i stan realizacji projektu epuap2 Założenia i stan realizacji projektu epuap2 Michał Bukowski Analityk epuap Serock, 28 października 2009 r. Agenda 1. Projekt epuap - cele i zakres. 2. Zrealizowane zadania w ramach epuap. 3. Projekt epuap2

Bardziej szczegółowo

Stan realizacji informacja według stanu na dzień 14 lutego 2013

Stan realizacji informacja według stanu na dzień 14 lutego 2013 Rządowy program rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno komunikacyjnych Cyfrowa szkoła Stan realizacji informacja według stanu na dzień 14 lutego 2013

Bardziej szczegółowo

Zapewnienie bezpieczeństwa danych z wykorzystaniem sieci światłowodowych budowanych przez samorządy w województwie śląskim ŚRSS -> ŚSS -> RCPD

Zapewnienie bezpieczeństwa danych z wykorzystaniem sieci światłowodowych budowanych przez samorządy w województwie śląskim ŚRSS -> ŚSS -> RCPD Zapewnienie bezpieczeństwa danych z wykorzystaniem sieci światłowodowych budowanych przez samorządy w województwie śląskim ŚRSS -> ŚSS -> RCPD Jarosław Krzemiński Zespół ds. projektów teleinformatycznych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PIOTAŻU

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PIOTAŻU Nowa jakość edukacji w Gminie miejskiej Kraków w ramach nowej formuły kompleksowego wspomagania szkół Pilotaż SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PIOTAŻU Koordynatorzy działań : Renata Flis, Urszula Grygier Doradcy

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNE SYSTEMU BUDOWANEGO W RAMACH PROJEKTU

ZAŁOŻENIA TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNE SYSTEMU BUDOWANEGO W RAMACH PROJEKTU Projekt Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa ZAŁOŻENIA TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNE SYSTEMU BUDOWANEGO

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 STRESZCZENIE

Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 STRESZCZENIE Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 STRESZCZENIE październik 2008 Rząd Rzeczypospolitej Polskiej, mając na uwadze dobro

Bardziej szczegółowo

System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół

System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół Wnioski z pilotażowego wdrażania projektu przez Miasto Łódź Małgorzata Zwolińska Lidia Dyndor 1 Z perspektywy dyrektora

Bardziej szczegółowo

Kluczowe projekty informatyczne MSWiA uwarunkowania prawne, koncepcyjne i realizacyjne

Kluczowe projekty informatyczne MSWiA uwarunkowania prawne, koncepcyjne i realizacyjne Kluczowe projekty informatyczne MSWiA uwarunkowania prawne, koncepcyjne i realizacyjne Ewa Szczepańska CPI MSWiA Warszawa, 22 września 2011r. 2 Mapa projektów informatycznych realizowanych przez CPI MSWiA

Bardziej szczegółowo

Cel realizacji Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016: Program jest instrumentem realizacji Strategii Województwa

Cel realizacji Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016: Program jest instrumentem realizacji Strategii Województwa Cel realizacji Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016: Szeroko rozumiana poprawa jakości życia na wsi, zaspokajanie potrzeb społeczno-kulturalnych mieszkańców a także zidentyfikowanie i promowanie

Bardziej szczegółowo

Z Tobą pójdę dalej program wsparcia dla dzieci z powiatu siedleckiego POKL.09.01.02-14-138/12-00

Z Tobą pójdę dalej program wsparcia dla dzieci z powiatu siedleckiego POKL.09.01.02-14-138/12-00 Załącznik nr 6 do procedur zarządzania projektem ZASADY INFORMACJI I PROMOCJI W PROJEKCIE Z Tobą pójdę dalej program wsparcia dla dzieci z powiatu siedleckiego POKL.09.01.02-14-138/12-00 PRIORYTET IX DZIAŁANIE

Bardziej szczegółowo

Innowacje społeczne w obszarze Edukacja i szkolnictwo wyższe PO KL Krajowa Instytucja Wspomagająca Łódź, 9 września 2013

Innowacje społeczne w obszarze Edukacja i szkolnictwo wyższe PO KL Krajowa Instytucja Wspomagająca Łódź, 9 września 2013 Innowacje społeczne w obszarze Edukacja i szkolnictwo wyższe PO KL Krajowa Instytucja Wspomagająca Łódź, 9 września 2013 Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Otoczenie prawne inwestycji szerokopasmowych

Otoczenie prawne inwestycji szerokopasmowych Otoczenie prawne inwestycji szerokopasmowych 24 listopada 2016 r. 11/25/2016 1 I. Nowelizacja ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych 11/25/2016 2 Nowelizacja ustawy o wspieraniu

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020

Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 1 Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 2 Stan prac wdrożeniowych System informatyczny Wytyczne i wzory dokumentów Szczegółowe opisy priorytetów Negocjacje programów operacyjnych z KE

Bardziej szczegółowo