Harmonogram. zamknięciem roku. związanych z zamknięciem roku 2012

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Harmonogram. zamknięciem roku. związanych z zamknięciem roku 2012"

Transkrypt

1 Harmonogram prac związanych prac z zamknięciem roku związanych z zamknięciem roku 2012

2 Wybór podmiotu do badania sprawozdania finansowego III/IV kwartał 2012 r. art. 66 ust. 4 i 5 Wyboru podmiotu do badania rocznego sprawozdania finansowego dokonuje organ zatwierdzający sprawozdanie finansowe, chyba że statut, umowa lub inne wiążące jednostkę przepisy prawa stanowią inaczej. Umowę o badanie zawiera kierownik jednostki w terminie umożliwiającym biegłemu rewidentowi udział w inwentaryzacji znaczących składników majątkowych.

3 Podmioty uprawnione 1) biegły rewident prowadzący działalność gospodarczą we własnym imieniu i na własny rachunek; 2) spółka cywilna, spółka jawna lub spółka partnerska, w której większość głosów posiadają biegli rewidenci lub podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych, zatwierdzeni co najmniej w jednym państwie Unii Europejskiej; w spółkach, w których powołano zarząd, większość członków zarządu stanowią biegli rewidenci zatwierdzeni co najmniej w jednym państwie Unii Europejskiej; jeżeli zarząd składa się z nie więcej niż 2 osób, co najmniej jedną z nich jest biegły rewident; 3) spółka komandytowa, w której komplementariuszami są wyłącznie biegli rewidenci lub podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych, zatwierdzeni co najmniej w jednym państwie Unii Europejskiej; 3

4 Podmioty uprawnione c.d. 4) spółka kapitałowa lub spółdzielnia, które spełniają następujące wymagania: a) większość członków zarządu stanowią biegli rewidenci zatwierdzeni co najmniej w jednym państwie Unii Europejskiej; jeżeli zarząd składa się z nie więcej niż 2 osób, jedną z nich jest biegły rewident, b) większość głosów na walnym zgromadzeniu posiadają biegli rewidenci lub podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych, zatwierdzeni co najmniej w jednym państwie Unii Europejskiej, c) większość w organach nadzorczych stanowią biegli rewidenci zatwierdzeni co najmniej w jednym państwie Unii Europejskiej; 5) spółdzielczy związek rewizyjny, który spełnia następujące wymagania: a) zatrudnia do badania biegłych rewidentów, b) posiada w składach zarządu co najmniej jednego biegłego rewidenta, z tym, że opinię i raport z badania (przeglądu) sprawozdania finansowego podpisuje wyłącznie członek zarządu będący biegłym rewidentem.

5 Wybór podmiotu do badania sprawozdania finansowego Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy o rachunkowości, podlegają roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe grup kapitałowych oraz roczne sprawozdania finansowe za 2011 r. - kontynuujących działalność (z zastrzeżeniem art. 64b ustawy): banków, zakładów ubezpieczeń, zakładów reasekuracji, jednostek działających na podstawie przepisów o obrocie papierami wartościowymi oraz przepisów o funduszach inwestycyjnych, jednostek działających na podstawie przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, spółek akcyjnych, z wyjątkiem spółek będących na dzień bilansowy w organizacji, pozostałych jednostek, które w 2011 r. spełniły co najmniej dwa z następujących warunków: - średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło co najmniej 50 osób, - suma aktywów bilansu na koniec 2011 r. stanowiła równowartość w walucie polskiej co najmniej euro, czyli kwotę: ( euro 4,4168 zł/euro) = zł, - przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za 2011 r. stanowiły równowartość w walucie polskiej co najmniej euro, czyli kwotę: ( euro 4,4168 zł/euro) = zł.

6 Inwentaryzacja aktywów i pasywów Na dzień bilansowy - art. 26 Metody inwentaryzacji Możliwość modyfikacji faktycznych terminów Na dzień inwentaryzacji - Zestawienie sald inwentaryzowanej grupy składników - art. 18 ust. 2

7 Porównanie wyników inwentaryzacji ze stanem księgowym Przed zamknięciem ksiąg rachunkowych, nie później niż do 25 marca 2013 r. Wyjaśnienie, rozliczenie i ujęcie w księgach rachunkowych ujawnionych różnic inwentaryzacyjnych - art. 27 w związku z art. 24 ust. 5 pkt 2

8 Zestawienia Zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej - Nie później niż do 25 marca 2013 r. - art. 24 ust. 5 pkt 2 Zestawienie sald wszystkich kont ksiąg pomocniczych - Na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych, nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia kończącego rok obrotowy, tj. do 31 marca 2013 r. - art. 18 ust. 2 Zamknięcie ksiąg rachunkowych - Na dzień kończący rok obrotowy, nie później niż do 31 marca 2013 r. - art. 12 ust. 2 pkt 1

9 Sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego Nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego, tj. do 31 marca 2013 r. - art. 45 ust. 1 i art. 52 ust. 1 Podpisanie sprawozdania finansowego - art. 52 ust. 2 po sporządzeniu sprawozdania Odmowa złożenia podpisu

10 Podpisanie sprawozdania finansowego Sprawozdanie finansowe podpisuje, z podaniem daty podpisu: osoba sporządzająca oraz kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy - wszyscy członkowie tego organu. Za kierownika jednostki uważa się: w spółce akcyjnej zarząd, w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością zarząd, w spółce komandytowo-akcyjnej komplementariuszy, w spółce komandytowej komplementariuszy, w spółce partnerskiej - partnerów (wspólników) lub zarząd, jeśli jest powołany, w spółce jawnej - wspólników prowadzących sprawy spółki, w spółce cywilnej - wspólników prowadzących sprawy spółki, u osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą - tę osobę, w spółdzielni zarząd, w spółkach Skarbu Państwa zarząd, w przedsiębiorstwie państwowym - dyrektora przedsiębiorstwa, w samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej - dyrektora samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

11 Zbadanie sprawozdania finansowego Nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego, tj. do końca czerwca 2013 r.- art. 53 ust. 1 w powiązaniu z art. 64 ust. 1 i art. 68 Ukończenie badania sprawozdania finansowego spółek z o.o., spółek akcyjnych, spółdzielni oraz towarzystw ubezpieczeń wzajemnych powinno nastąpić najpóźniej 15 dni przed terminem zgromadzenia wspólników, walnym zgromadzeniem akcjonariuszy lub walnym zgromadzeniem członków albo przedstawicieli członków spółdzielni, tj. nie później niż do 15 czerwca 2010 r.

12 Udostępnienie rocznego sprawozdania finansowego Najpóźniej na 15 dni przed terminem zgromadzenia wspólników, walnym zgromadzeniem akcjonariuszy lub walnym zgromadzeniem członków - art. 68 wspólnikom - w spółce z o.o., akcjonariuszom - w spółce akcyjnej, członkom - w spółdzielni, w towarzystwie ubezpieczeń wzajemnych, towarzystwie reasekuracji wzajemnej. Udostępnić należy także sprawozdanie z działalności jednostki wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta (jeżeli podlegało ono badaniu): Spółka akcyjna udostępnia ponadto akcjonariuszom sprawozdania rady nadzorczej i komisji rewizyjnej.

13 Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego W ciągu 6 miesięcy od dnia bilansowego, - art. 53 ust. 1 Organem zatwierdzającym roczne sprawozdanie finansowe jest: w spółce akcyjnej - zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy, w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością - zwyczajne zgromadzenie wspólników, w spółce komandytowo-akcyjnej - walne zgromadzenie, w spółce komandytowej wspólnicy, w spółce partnerskiej wspólnicy, w spółce jawnej wspólnicy, w spółce cywilnej wspólnicy, u osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą - ta osoba, w spółdzielni - walne zgromadzenie członków (przedstawicieli), w spółkach Skarbu Państwa - organ założycielski (Minister Skarbu Państwa lub Wojewoda), w przedsiębiorstwie państwowym - rada nadzorcza, a w razie jej braku organ założycielski, w samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej - organ założycielski, którym jest najczęściej jednostka samorządu terytorialnego.

14 Ostateczne zamknięcie ksiąg rachunkowych Najpóźniej w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy, nie później niż do 15 lipca 2013 r. - art. 12 ust. 4

15 Złożenie w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) 15 dni od zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego, tj. nie później niż do 15 lipca 2013 r. - art. 69 ust. 1, 1a i 2 w powiązaniu z art. 49 ust. 1 Oprócz rocznego sprawozdania finansowego należy złożyć w KRS: opinię biegłego rewidenta (jeżeli podlegało ono badaniu), odpis uchwały bądź postanowienia organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu sprawozdania i podziale zysku (pokryciu straty), sprawozdanie z działalności jednostki (w przypadku spółek kapitałowych, spółek komandytowo-akcyjnych, towarzystw ubezpieczeń wzajemnych, spółdzielni, przedsiębiorstw państwowych).

16 Złożenie do ogłoszenia sprawozdania finansowego Zmiany od 2013 r. dotyczące sprawozdań za 2012 Art Kierownik jednostki, o której mowa w art. 64, do której nie ma zastosowania art. 69, jest obowiązany złożyć wprowadzenie do sprawozdania finansowego stanowiące część informacji dodatkowej, bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym oraz rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy, do ogłoszenia w ciągu 15 dni od dnia ich zatwierdzenia, wraz z opinią biegłego rewidenta oraz odpisem uchwały bądź postanowienia organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty. 1a - 1d. (uchylone) 2. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1, następuje w ogólnokrajowym dzienniku urzędowym "Monitor Sądowy i Gospodarczy", a w odniesieniu do spółdzielni - w "Monitorze Spółdzielczym". 3. (uchylony)

17 Przepisy prawa i standardy rachunkowości 1) Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości - tekst jednolity Dz. U. z 2009 roku nr 152 poz ze zm. 2) Rozporządzenie Ministra finansów z dnia 12 grudnia 2001 roku w sprawie szczególnych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniana i sposobu prezentacji instrumentów finansowych - ostatnia zmiana Dz. U. z 2008 r. nr 228 poz. 1508) 3) MSR Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej oraz związane z nimi interpretacje 4) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10,12,2010 r, w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych Dz. U. z 2010 r. nr 242 poz

18 Przepisy prawa i standardy rachunkowości 1) KSR nr 1 Rachunek przepływów pieniężnych Dz. U. Min. Fin. z 2011 r. nr 6 poz. 25 KSR nr 2 Podatek dochodowy Dz. U. Min. Fin. z 2010 r. nr 7 poz. 31 2) KSR nr 3 Niezakończone usługi budowlane Dz. U. Min. Fin. z 2009 r. nr 16 poz. 88 3) KSR nr 4 Utrata wartości aktywów Dz. U. Min. Fin. z 2007 r. nr 8 poz. 46 4) KSR nr 5 Leasing, najem i dzierżawa Dz. U. Min. Fin. z 2011 r. nr 11 5) KSR nr 6 Rezerwy, bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, zobowiązania warunkowe Dz. U. Min. Fin. z 2008 r. nr 12 poz. 90 6) KSR nr 7 Zmiany zasad (polityki) rachunkowości, wartości szacunkowych, poprawianie błędów, zdarzenia następujące po dniu bilansowym - ujęcie i prezentacja Dz. Urz. Min. Fin. z 2012 r. poz

19 Zmiana polityki rachunkowości KSR 7 Jednostka zmienia przyjęte zasady (politykę) rachunkowości w terminach określonych w przepisach o rachunkowości jeżeli: a) obowiązek taki wynika ze zmiany przepisów o rachunkowości, b) utraciła prawo do stosowania uproszczeń przewidzianych w przepisach o rachunkowości. Jednostka może w uzasadnionych przypadkach odstąpić od ciągłości stosowania przyjętych zasad (polityki) rachunkowości i zmienić je, dokonując retrospektywnego przekształcenia danych porównawczych, jeżeli uzna, iż jest to konieczne dla bardziej jasnego przedstawienia jej sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego. Nową zasadę stosuje się od pierwszego dnia roku obrotowego. Zależnie od decyzji kierownika jednostki jest to pierwszy dzień bieżącego lub następnego roku obrotowego. ( pkt 3.7 KSR 7) 19

20 Struktura rocznego sprawozdania finansowego Podstawowy obowiązek sprawozdawczy: Bilans Rachunek zysków i strat Informacja dodatkowa Rozszerzony obowiązek sprawozdawczy Bilans Rachunek zysków i strat Informacja dodatkowa Rachunek przepływów pieniężnych Zestawienie zmian w kapitale własnym 20

21 Bilans Obraz sytuacji majątkowej i finansowej Ujęcie statyczne Wycena zgodna z prawem bilansowym a wymogi podatkowe.

22 Podstawowy układ bilansu AKTYWA A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne II. Rzeczowe aktywa trwałe III. Należności długoterminowe IV. Inwestycje długoterminowe V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe B. Aktywa obrotowe I. Zapasy II. Należności krótkoterminowe III. Inwestycje krótkoterminowe IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe PASYWA A. Kapitał (fundusz) podstawowy II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) IV. Kapitał (fundusz) zapasowy V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych VIII. Zysk (strata) netto IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania I. Rezerwy na zobowiązania II. Zobowiązania długoterminowe III. Zobowiązania krótkoterminowe IV. Rozliczenia międzyokresowe 22

23 Waluty obce wycena (art. 30) Aktywa Pasywa kurs średni NBP kurs średni NBP kurs obowiązujący na dzień bilansowy różnice kursowe wpływają na PF i KF, ewentualnie na wartość kosztu wytworzenia produktu, środka trwałego, wnip różnice kursowe bilansowe a różnice kursowe podatkowe

24 Rachunek zysków i strat Efekt działalności jednostki w ujęciu memoriałowym Skutki wyceny aktywów i pasywów Warianty prezentacji

25 Działalność operacyjna Działalność pozaoperacyjna Działalność finansowa Sfera zdarzeń nadzwyczajnych 25 aaa

26 Wynik Finansowy nacisk na działalność podstawowa operacyjną Przychody operacyjne ze sprzedaży produktów ze sprzedaży materiałów ze sprzedaży towarów Koszty operacyjne. działalności produkcyjnej (wytwórczej i usługowej) działalności handlowej układ rodzajowy koszty poniesione amortyzacja zużycie materiałów i energii usługi obce podatki i opłaty wynagrodzenia ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia pozostałe koszty rodzajowe Zmiana stanu produktów 26 układ kalkulacyjny koszty dotyczące bezpośrednie materiały płace bezpośrednie pozostałe koszty bezpośrednie pośrednie produkcji sprzedaży zarządu

27 Na co uważać? podwyższenie wyniku finansowego poprzez: rozwiązanie niektórych rezerw rozliczanie błędów z lat poprzednich sprzedaż nieruchomości wykazywanych w cenach historycznych sprzed lat zmiany w amortyzacji zaprzestanie jej naliczania kontynuacja wyceny wg wartości rynkowej papierów wartościowych notowanych na aktywnym rynku obniżenie wyniku finansowego poprzez: tworzenie rezerw odpisy aktualizacyjne środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zapasów, należności 27

28 Rachunek przepływów pieniężnych a rachunek zysków i strat Cash flow jako opozycja do rachunku zysków i strat 28

29 Rachunek przepływów pieniężnych zasada kasowa metoda: bezpośrednia pośrednia jeżeli jednostka zdecyduje się na sporządzanie przepływów pieniężnych metodą bezpośrednią, to ma obowiązek wykazania w informacji dodatkowej przepływów z działalności operacyjnej według metody pośredniej cele rachunku przepływów pieniężnych: ocena: źródeł pochodzenia oraz wielkości uzyskanych przez jednostkę środków pieniężnych i ich ekwiwalentów kierunków i wielkości ich wykorzystania w toku działalności wykazanie jakości wyniku finansowego ocena wypłacalności podmiotu ułatwienie porównań sytuacji finansowej różnych jednostek (eliminuje skutki różnych rozwiązań dotyczących ewidencji i prezentacji zdarzeń gospodarczych) 29

30 Obszary działalności, do których przyporządkowane są przepływy pieniężne: Działalność operacyjna podstawowy rodzaj działalności oraz inne rodzaje działalności nie zaliczone do działalności inwestycyjnej lub finansowej. Działalność inwestycyjna działalność, której przedmiotem jest zakup lub sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, długoterminowych inwestycji oraz krótkoterminowych aktywów finansowych oraz związane z tym pieniężne koszty i korzyści. Działalność finansowa działalność, której przedmiotem jest pozaoperacyjne pozyskiwanie źródeł finansowania lub ich spłata oraz związane z tym pieniężne koszty i korzyści. 30

31 Rachunek przepływów pieniężnych Metoda bezpośrednia Metoda pośrednia A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej I. Wpływy 1.Sprzedaż 2.Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1.Dostawy i usługi 2.Wynagrodzenia netto 3.Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4.Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5.Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I II) A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej I. Zysk (strata) netto II. Korekty razem 1. Amortyzacja 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 5. Zmiana stanu rezerw 6. Zmiana stanu zapasów 7. Zmiana stanu należności 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 10.Inne korekty III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) 31

32 Uproszczony układ rachunku przepływów A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej I. Wpływy II. Wydatki III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej I. Wpływy II. Wydatki III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne netto razem (+-AIII+-BIII+-CIII) 32

33 Zestawienie zmian w kapitale własnym Cel sprawozdania lepsze zrozumienie związków zachodzących pomiędzy zmianami wielkości i struktury aktywów oraz przychodami i kosztami własnymi jednostki gospodarczej ważne źródło informacji dla analizy struktury i dynamiki aktywów netto ISTOTA zestawienie przedstawiające wszystkie zmiany w kapitale własnym jednostki gospodarczej lub tez jedynie zmiany te zmiany w kapitale własnym, które nie wynikają z transakcji kapitałowych dokonywanych z właścicielami ani tez nie są rezultatem wypłat na ich rzecz.

34 Zestawienie zmian w kapitale własnym Pozycja kapitału na początek okresu Zwiększenia Z tytułu Zmniejszenia z tytułu Pozycja na koniec okresu

35 Informacja dodatkowa Informacja dodatkowa Istotne dane i objaśnienia niezbędne do tego, aby sprawozdanie finansowe odpowiadało warunkom wiernego i rzetelnego przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej jednostki oraz jej wyniku finansowego Budowa: wprowadzenie do sprawozdania finansowego, zawierające opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny i sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, oraz przedstawienie przyczyn i skutków ich ewentualnych zmian w stosunku do roku poprzedzającego, dodatkowe informacje i objaśnienia: a) do pozycji bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w kapitale (funduszu)własnym oraz rachunku przepływów pieniężnych za okresy sprawozdawcze objęte sprawozdaniem finansowym, b) proponowany podział zysku lub pokrycia straty, c) podstawowe informacje dotyczące pracowników i organów jednostki, d) inne istotne informacje dla zrozumienia sprawozdania finansowego.

36 Informacja dodatkowa Część 1 Bilans Część 2 Rachunek zysków i strat Część 3 Rachunek Środków Pieniężnych Część 4 Informacje pracownicze Część 5 Zdarzenia znaczące Część 6 Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe i Wspólne Przedsięwzięcia Część 7 Połączenie jednostek Część 8 Niepewność Część 9 Inne dane

37 Sprawozdawczość Zdarzenia po dniu bilansowym Sprawozdanie roczne a sprawozdanie śródroczne Błędy stwierdzone po sporządzeniu 37

38 Zdarzenia następujące po dniu bilansowym Zdarzenia korzystne jak i niekorzystne, które mają miejsce pomiędzy dniem bilansowym a datą zatwierdzenia sprawozdania do publikacji - walne zgromadzenie - rada nadzorcza Rodzaje zdarzeń 1. Dostarczają dowodu na istnienie określonego stanu na dzień bilansowy - wymagają korekt 2. Wskazują stan zaistniały po dniu bilansowym nie wymagają korekt

39 Zdarzenia następujące po dniu bilansowym Zdarzenia wymagające dokonania korekt 1) rozstrzygnięcie sprawy sądowej po dniu bilansowym, które potwierdza istniejące już na dzień bilansowy zobowiązanie jednostki; 2) uzyskanie informacji po dniu bilansowym o tym, że na dzień bilansowy nastąpiła utrata wartości składnika aktywów lub też że kwota wcześniej ujętego odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości składnika aktywów powinna zostać skorygowana; 3) ustalenie po dniu bilansowym ceny nabycia aktywów zakupionych lub przychodów ze sprzedaży aktywów sprzedanych przed dniem bilansowym, 4) ustalenie po dniu bilansowym kwoty wypłat z zysku lub premii, jeżeli na jednostce gospodarczej ciążyło na dzień bilansowy prawne lub zwyczajowo oczekiwane zobowiązanie do dokonania wypłat, do których tytuł powstał w wyniku zdarzeń mających miejsce przed tą datą, 5) wykrycie oszustw lub błędów wskazujących na nieprawidłowość sprawozdania finansowego.

40 Zdarzenia następujące po dniu bilansowym Zdarzenia niewymagające dokonania korekt 1) spadek wartości rynkowej inwestycji następujący pomiędzy dniem bilansowym a dniem zatwierdzenia sprawozdania finansowego do publikacji; 2) istotne połączenie jednostek gospodarczych następujące po dniu bilansowym lub sprzedaż istotnej jednostki zależnej 3) ogłoszenie zamiaru zaniechania działalności, zbycie aktywów lub regulacja zobowiązań dających się przyporządkować do działalności w trakcie zaniechania lub przystąpienie do wiążącej umowy dotyczącej sprzedaży takich aktywów lub regulacji takich zobowiązań 4) znaczące zakupy lub znacząca sprzedaż aktywów lub konfiskata kluczowych aktywów przez państwo, 5) zniszczenie przez pożar ważnego zakładu produkcyjnego mające miejsce po dniu bilansowym, 6) ogłoszenie rozpoczęcia lub rozpoczęcie wdrażania istotnej restrukturyzacji,

41 Zdarzenia następujące po dniu bilansowym Zdarzenia niewymagające dokonania korekt 7) znaczące transakcje dotyczące akcji zwykłych lub potencjalne transakcje dotyczące akcji zwykłych zawarte lub mające się dokonać po dniu bilansowym 8) nadzwyczaj duże zmiany cen aktywów lub kursów wymiany walut po dniu bilansowym, 9) zmiany stawek podatkowych lub przepisów podatkowych, które weszły w życie lub zostały ogłoszone po dniu bilansowym i mają znaczący wpływ na bieżące zobowiązania podatkowe i bieżące należności podatkowe oraz na rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego, jak również na aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, 10)podjęcie znaczących zobowiązań (obowiązków) i zobowiązań warunkowych, na przykład udzielenie wysokich gwarancji oraz 11)wniesienie sprawy do sądu (przez lub przeciwko jednostce gospodarczej) wynikającej wyłącznie ze zdarzeń, które nastąpiły po dniu bilansowym

42 Zdarzenia następujące po dniu bilansowym Jednostka nie koryguje kwot ujętych w sprawozdaniu finansowym w celu odzwierciedlenia takich zdarzeń następujących po dniu bilansowym, które określa się jako niewymagające dokonania korekt. Jednostka ma obowiązek w przypadku większości takich zdarzeń ujawnić ich fakt oraz kwoty, w jakich wpływają na sytuację majątkową jednostki (MSR 10.22) czyli: a) charakter zdarzenia oraz b) oszacowanie jego skutków finansowych lub stwierdzenie, iż takiego szacunku nie można dokonać.

43 Błędy Błędy popełnione w bieżącym roku obrotowym, wykryte przed sporządzeniem rocznego sprawozdania finansowego, koryguje się w księgach rachunkowych bieżącego roku obrotowego. Błędy popełnione w bieżącym roku obrotowym, wykryte po sporządzeniu rocznego sprawozdania finansowego, ale przed jego zatwierdzeniem, uznane przez jednostkę za istotne w rozumieniu pkt 5.5 standardu, wymagają korekty w księgach rachunkowych bieżącego roku obrotowego i odpowiedniej zmiany rocznego sprawozdania finansowego. Skutki błędów uznane za nieistotne ujmuje się w księgach rachunkowych następnego roku obrotowego. 43

44 Błędy Błędy popełnione w poprzednich latach obrotowych, zawarte w zatwierdzonych sprawozdaniach finansowych, wykryte w bieżącym roku obrotowym lub po jego zakończeniu, a przed zatwierdzeniem sprawozdania finansowego za ten rok, koryguje się w księgach rachunkowych bieżącego roku obrotowego. Przed ujęciem korekty w księgach rachunkowych, oceny wymaga, czy wpływ błędów na jakość zatwierdzonych sprawozdań finansowych był istotny, czy też nie. Przy ocenie istotności konieczne jest przy tym łączne rozpatrywanie skutków wszystkich wykrytych błędów, ponieważ - chociaż każdy z nich z osobna może być nieistotny - łącznie mogą spowodować istotne zniekształcenie rocznego sprawozdania finansowego. Korekty błędów popełnionych w poprzednich latach obrotowych, uznanych przez jednostkę za nieistotne, wpływają odpowiednio na zysk lub stratę netto bieżącego roku obrotowego lub inną pozycję kapitałów (funduszy) własnych, jeżeli tak stanowią przepisy o rachunkowości.

45 Sprawozdanie z działalności Podmioty zobligowane do sporządzania sprawozdania Spółki kapitałowe Spółki komandytowo-akcyjne Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych Towarzystwa reasekuracji wzajemnej Spółdzielnie Przedsiębiorstwa państwowe Kierownik jednostki 45

46 Sprawozdanie z działalności Zawartość sprawozdania istotne zdarzenia w roku obrotowymi po jego zakończeniu przewidywany rozwój jednostki ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju aktualna i przewidywana sytuacja finansowa informacje o nabyciu udziałów (akcji) własnych informacje o posiadanych oddziałach (zakładach) informacje o instrumentach finansowych (ryzyko, metody zarządzania ryzykiem) informacje o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego Wskaźniki finansowe i niefinansowe Zagadnienia środowiska naturalnego Zagadnienia zatrudnienia Dodatkowe wyjaśnienia do sprawozdania finansowego Corporate Governace 46

47 Dziękuję za uwagę

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 8 września 2015 r. Poz. 1333 USTAWA z dnia 23 lipca 2015 r. 1), 2) o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw Art. 1. W ustawie

Bardziej szczegółowo

Zeszyty naukowe nr 1

Zeszyty naukowe nr 1 Zeszyty naukowe nr 1 Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Bochni 2003 Danuta Krzywda Sprawozanie finansowe jako produkt rachunkowości jednostki gospodarczej 1. Wstęp Rezultaty finansowe działalności jednostki

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1974 Nr 121 poz. 591 USTAWA. z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1974 Nr 121 poz. 591 USTAWA. z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/146 Dz.U. 1974 Nr 121 poz. 591 USTAWA z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 330, 613, z 2014 r. poz. 768, 1100, z 2015

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń, zakłady reasekuracji i jednostki mikro

INFORMACJA DODATKOWA dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń, zakłady reasekuracji i jednostki mikro INFORMACJA DODATKOWA dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń, zakłady reasekuracji i jednostki mikro 1. Uwagi ogólne Jednostki zobowiązane do stosowania przepisów ustawy o rachunkowości, co

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591 USTAWA. z dnia 29 września 1994 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591 USTAWA. z dnia 29 września 1994 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/146 Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591 USTAWA z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 330, 613, z 2014 r. poz. 768, 1100, z 2015

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/121 USTAWA z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady rachunkowości, tryb badania sprawozdań finansowych przez biegłych

Bardziej szczegółowo

UJEDNOLICONE PRZEPISY PRAWNE

UJEDNOLICONE PRZEPISY PRAWNE USTAWA z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 1) (Dz.U. z 2013 r. poz. 330 i poz. 613; z 2014 r. poz. 768 i poz. 1100) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. [Przedmiot ustawy] Ustawa określa zasady rachunkowości,

Bardziej szczegółowo

CHEMOSERVIS-DWORY S.A.

CHEMOSERVIS-DWORY S.A. CHEMOSERVIS-DWORY S.A. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2011 R. PRZYGOTOWANE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ, KTÓRE

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY SPÓŁKI ECA S.A. za rok obrotowy od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Kraków, 22.05.2014 r.

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY SPÓŁKI ECA S.A. za rok obrotowy od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Kraków, 22.05.2014 r. JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY SPÓŁKI ECA S.A. za rok obrotowy od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Kraków, 22.05.2014 r. Spis treści I. Pismo Zarządu II. Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2011

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2011 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2011 Zawierający: Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe na dzień i za okres trzech miesięcy zakończony 31 marca 2011 roku Śródroczne skrócone sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY S.A. (do 01.05.2011 SOLAR COMPANY Ltd. Sp. z o.o.)

Bardziej szczegółowo

Opinia niezależnego biegłego rewidenta 3. Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Wybrane dane finansowe 27

Opinia niezależnego biegłego rewidenta 3. Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Wybrane dane finansowe 27 RAPORT Z BADANIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Raport roczny 2014 Spis treści Opinia niezależnego biegłego rewidenta 3 Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego 7 Wybrane dane

Bardziej szczegółowo

RAPORT PÓŁROCZNY PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. ZA OKRES 01.01.2015 30.06.2015

RAPORT PÓŁROCZNY PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. ZA OKRES 01.01.2015 30.06.2015 PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES 01.01. RAPORT PÓŁROCZNY PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. ZA OKRES 01.01.2015 30.06.2015 Załączone informacje stanowią integralna część niniejszego sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Zespół Elektrowni Pątnów Adamów Konin S.A. Sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy od 01.01.2014 do 31.12.2014

Zespół Elektrowni Pątnów Adamów Konin S.A. Sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy od 01.01.2014 do 31.12.2014 Zespół Elektrowni Pątnów Adamów Konin S.A. Sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy od 01.01.2014 do 31.12.2014 1 I. Sprawozdania finansowe... 5 1. Bilans na dzień 31.12.2014 roku... 5 2. Rachunek zysków

Bardziej szczegółowo

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA ROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAKOŃCZONE 31 GRUDNIA 2014 ROKU za rok obrotowy 2014 obejmujący okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 PRZYGOTOWANE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWYRAPORT ROCZNY KREZUSSPÓŁKA AKCYJNA. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 roku DO 30 LISTOPADA 2014 roku. Toruń, dnia 16 lutego 2015 roku

JEDNOSTKOWYRAPORT ROCZNY KREZUSSPÓŁKA AKCYJNA. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 roku DO 30 LISTOPADA 2014 roku. Toruń, dnia 16 lutego 2015 roku JEDNOSTKOWYRAPORT ROCZNY KREZUSSPÓŁKA AKCYJNA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 roku DO 30 LISTOPADA 2014 roku Toruń, dnia 16 lutego 2015 roku Wybrane dane finansowe WYBRANE DANE FINANSOWE KREZUS (WG MSSF) Rok

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku

Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku Warszawa, 31 stycznia 2013 roku 1 APIS SA Sprawozdanie finansowe za rok kończący

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. Skonsolidowany raport roczny za 2014r. (wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie podano

GRUPA KAPITAŁOWA CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. Skonsolidowany raport roczny za 2014r. (wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie podano Skonsolidowany raport roczny za 2014r. GRUPA KAPITAŁOWA CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA ROK 2014 Skonsolidowany raport roczny za 2014r. Spis treści A. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. 2013-03-29 Spis treści I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego... 3 II. Bilans...11 III. Rachunek zysków i strat...14 IV. Zestawienie

Bardziej szczegółowo

GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2013 R.

GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2013 R. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2013 R. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2013 r. SPIS TREŚCI OŚWIADCZENIE ZARZĄDU 3 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA ROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAKOŃCZONE 31 GRUDNIA 2013 ROKU za rok obrotowy 2013 obejmujący okres od 20130101 do 20131231 PRZYGOTOWANE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI

Bardziej szczegółowo

Raport z badania sprawozdania finansowego Dekpol S.A. za okres 01.01.2014-31.12.2014

Raport z badania sprawozdania finansowego Dekpol S.A. za okres 01.01.2014-31.12.2014 Raport z badania sprawozdania finansowego Dekpol S.A. za okres 01.01.2014-31.12.2014 HLB M2 Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. ul. Rakowiecka 41/27, 02-521 Warszawa, www.hlbm2.pl Sąd

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 Morizon S.A. Sportowa 8B, 81-300 Gdynia Spis treści I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO... 4 1. NAZWA, SIEDZIBA, PODSTAWOWY

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. 31.12.2014 R.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. 31.12.2014 R. SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. 31.12.2014 R. CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. RAPORT ZA ROK 2014 Raport roczny za 2014r. Spis treści A. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU B. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

RAPORT GRAPHIC S.A. za 2013 rok

RAPORT GRAPHIC S.A. za 2013 rok RAPORT GRAPHIC S.A. za 213 rok (okres od 1.1.213 do 31.12.213 r.) KATOWICE, 3. maja 214 r. SPIS TREŚCI: LIST PREZESA ZARZĄDU... 4 WYBRANE DANE FINANSOWE... 5 2.1 Wybrane dane z rachunku zysków i strat...

Bardziej szczegółowo

Raport okresowy Grupy Kapitałowej Investment Fund Managers S.A.

Raport okresowy Grupy Kapitałowej Investment Fund Managers S.A. Raport okresowy Grupy Kapitałowej Investment Fund Managers S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2015 roku okres od 01.01.2015 do 31.03.2015 Warszawa, 8 maja 2015 roku SPIS TREŚCI WYBRANE DANE

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ VIII Informacje dodatkowe

ROZDZIAŁ VIII Informacje dodatkowe ROZDZIAŁ VIII Informacje dodatkowe SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY I SKRÓCONE JEDNOSTKOWE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE FIRMY HANDLOWEJ KRAKCHEMIA SA (OBECNIE ALMA MARKET SA) ZA I KWARTAŁ 2004 ROKU

Bardziej szczegółowo

Air Market Spółka Akcyjna

Air Market Spółka Akcyjna Air Market Spółka Akcyjna raport za II kwartał 2015 r. obejmujący okres sprawozdawczy: od dnia 1 kwietnia 2015 r. do dnia 30 czerwca 2015 r. Air Market Spółka Akcyjna NIP: 5222909794. REGON: 141718320.

Bardziej szczegółowo

PODATKOWE GRUPY KAPITAŁOWE

PODATKOWE GRUPY KAPITAŁOWE 1 Gudaszewski Wojciech Zasady tworzenia i funkcjonowania PLAN WYKŁADU: 1. Struktura grupy kapitałowej 2. Cel tworzenia podatkowej grupy kapitałowej 3. Zasady tworzenia podatkowej grupy podatkowej 4. Zasady

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE VOTUM S.A. ZA ROK 2012 1. INFORMACJE OGÓLNE Wybrane dane finansowe Votum S.A. VOTUM S.A. Przychody ze sprzedaży Koszty działalności operacyjnej Zysk (strata) na działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo