Podstawa prawna: art. 59 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz z póź. zm.).

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podstawa prawna: art. 59 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z póź. zm.)."

Transkrypt

1 Podstawa prawna: art. 59 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz z póź. zm.). Proces likwidacji szkoły/placówki rozpoczyna się od podjęcia przez organ prowadzący właściwą jednostkę samorządu terytorialnego - uchwały o zamiarze likwidacji szkoły/placówki. 1. Szkoła publiczna może być zlikwidowana z końcem roku szkolnego tj. z dniem 31 sierpnia danego roku szkolnego - przez organ prowadzący szkołę, po zapewnieniu przez ten organ uczniom możliwości kontynuowania nauki w innej szkole publicznej tego samego typu, a także odpowiednio o tym samym lub zbliżonym profilu kształcenia ogólnozawodowego albo kształcącej w tym samym lub zbliżonym zawodzie oraz po zasięgnięciu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny. 2. Do związanych z tym obowiązków organu prowadzącego należy zawiadomienie o zamiarze likwidacji szkoły rodziców uczniów (w przypadku szkół dla dorosłych uczniów), właściwego kuratora oświaty, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego właściwej do prowadzenia szkół danego typu na co najmniej 6 miesięcy przed terminem likwidacji (termin ten upływa w dniu 28 lutego, a w roku przestępnym 29 lutego tego roku kalendarzowego, który został wyznaczony jako rok likwidacji). 3. Przepisy art. 59 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty stosuje się odpowiednio do placówek publicznych z wyjątkiem warunku o likwidacji z końcem roku szkolnego. Lubelski Kurator Oświaty wyraża opinię, co do przyszłej likwidacji szkoły lub placówki na podstawie analizy uchwały o zamiarze likwidacji wraz z uzasadnieniem, biorąc pod uwagę następujące kryteria: 1. zgodność działań podejmowanych przez organ prowadzący z zapisami art. 59 ustawy o systemie oświaty, 2. zapewnienie uczniom możliwości kontynuowania nauki w innej szkole publicznej, 3. zasadność przyczyn podjęcia decyzji o zamiarze likwidacji, 4. organizację bezpłatnego dowożenia uczniów, 5. prognozy demograficzne, 6. warunki, w jakich będą się uczyć uczniowie po likwidacji szkoły, 7. losy zawodowe nauczycieli, 8. społeczne skutki projektowanych likwidacji szkół, 9. czynniki ekonomiczne koszty utrzymania szkół. 1 / 10

2 Przepisy o likwidacji odnoszą się odpowiednio do przekształcenia szkoły lub placówki publicznej. Jednostka samorządu terytorialnego, która zwraca się do Kuratora Oświaty z wnioskiem o opinię w sprawie likwidacji lub przekształcenia szkoły/placówki, winna dołączyć do wniosku: - opinię rady pedagogicznej szkoły/placówki, - opinię rady rodziców szkoły/placówki, - opinie związków zawodowych działających w szkole/placówce. Uzyskanie przez Kuratora Oświaty szczegółowych argumentów wynikających z opinii rady pedagogicznej, rady rodziców, związków zawodowych na likwidację (przekształcenie) szkoły/placówki pozwoli na wnikliwą i obiektywną ocenę problemu oraz wydanie właściwej i uzasadnionej opinii w przedmiotowej sprawie. Łączenie w zespół szkół i placówek różnych typów Podstawa prawna: Art.62 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. nr.256, poz.2572 z późn. zm.) Organ prowadzący szkoły różnych typów może je połączyć w zespół. Połączenie nie narusza odrębności rad pedagogicznych, rad rodziców, rad szkół placówek i samorządów uczniowskich poszczególnych szkół lub placówek, o ile statut zespołu nie stanowi inaczej; 1. Organ prowadzący może skorzystać z tej możliwości, jednakże uoso nie nakazuje tworzenia zespołów. Inicjatywa w tej sprawie należy wyłącznie do organu prowadzącego szkołę/placówkę. Uchwałę w sprawie utworzenia zespołu szkół, dla których 2 / 10

3 organem prowadzącym jest jednostka samorządu terytorialnego, podejmuje jej organ stanowiący. Jedynym ograniczeniem swobody organu prowadzącego jest wymaganie uzyskania pozytywnej opinii Kuratora Oświaty w przypadku, gdy chodzi o połączenie w zespół szkoły podstawowej oraz gimnazjum; 2. Przepisy art. 62 dotyczą wprost tylko szkół i placówek publicznych, zarówno samorządowych, jak i prowadzonych na podstawie zezwolenia udzielanego w myśl art.58 uoso; Sformułowanie dotyczące możliwości łączenia w zespół szkół różnych typów wyklucza możliwość połączenia w zespół szkół tego samego typu. Szkołami różnych typów są: szkoła podstawowa, gimnazjum, a także poszczególne podtypy szkół ponadgimnazjalnych (nie są natomiast szkołami różnych typów np. gimnazjum specjalne i gimnazjum integracyjne lub gimnazjum sportowe); 3. Jednostkami systemu oświaty są poszczególne szkoły (placówki). Sytuacji tej nie zmienia utworzenie zespołu szkół. Niemniej jednak bezspornie w ten sposób tracą one w pewnym zakresie samodzielność, ponieważ działają pod wspólnym kierownictwem dyrektora zespołu szkół. Pozostałe organy natomiast, w przypadku braku odmiennej regulacji statutowej, nie podlegają połączeniu. Jeżeli dyrektor zespołu szkół jest dyrektorem szkoły lub placówki w rozumieniu ustawy, to stosuje się do niego wszystkie przepisy uoso określające kompetencje, zadania i obowiązki dyrektora szkoły, przede wszystkim zaś art.39. Dyrektor zespołu szkół: - sprawuje on nadzór pedagogiczny nad wszystkimi nauczycielami zespołu - w stosunku do wszystkich pracowników przysługują mu uprawnienia pracownicze; - Zgodnie z art.62 ust.3 uoso utworzenie zespołu szkół następuje w trybie art.58 ustawy, z tym że akt założycielski wymaga zaopiniowania przez rady pedagogiczne. Opinia rad pedagogicznych, o której mowa wyżej powinna być wyrażona przed uchwaleniem bądź nadaniem aktu założycielskiego prze organ prowadzący. Statut oraz akt założycielski przesyła się Kuratorowi Oświaty; - Jeżeli jednak naruszenie prawa miało miejsce przy zakładaniu zespołu szkół prowadzonych przez jst Kurator Oświaty może wystąpić do Wojewody o zastosowanie środków nadzoru ( w szczególności o stwierdzenie nieważności uchwały ustalającej statut lub akt założycielski); - Zespół szkół jest jednostką organizacyjną, jednak nie jest on szkołą i nie może być tak traktowany, dlatego też NSA wyraził trafny pogląd, że rozwiązanie zespołu szkół o ile nie jest powiązane z jednoczesną zmianą zakresu działania szkół, które dotychczas wchodziły w jego skład- nie stanowi likwidacji szkoły w rozumieniu art.59 ust.1 i nie wymaga określonej w tych przepisach procedury; Niestosowanie art.58 oznacza, że dla szkół wyłączanych z zespołu nie ustala się aktów założycielskich, co byłoby i tak oczywiste, gdyż nie są one faktycznie szkołami nowo tworzonymi; - Zgodnie z zapisem art. 62 ust. 5b połączenie w zespół szkoły podstawowej i gimnazjum wymaga opinii pozytywnej Kuratora Oświaty. Takie rozwiązanie prawne wynika głównie z motywów reformy systemu edukacji, zapoczątkowanej w 1998 roku. W jej założeniach zespoły szkół podstawowych i gimnazjów mogły bowiem prowadzić do faktycznego utrwalenia dotychczasowego modelu szkolnictwa. 3 / 10

4 Opinia Kuratora Oświaty wyrażona w tym trybie podlega zaskarżeniu do sądu administracyjnego na podstawie art.98 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym; - Utworzenie zespołu szkół złożonego z np. gimnazjum i liceum ogólnokształcącego, wymaga zawarcia porozumienia (w danym przypadku gminy i powiatu). Nie jest ono umową cywilnoprawną, lecz szczególną czynnością administracyjnoprawną (tzw. porozumieniem administracyjnym). Porozumienie powinno zawierać: - określenie organu prowadzącego zespół, - sposób finansowania (tryb dotowania szkół, czyli w praktyce refundacji organowi wykonującemu zadania organu prowadzącego kosztów utrzymania szkoły, której prowadzenie nie należy do jego zadań własnych) - tryb rozwiązywania zespołu ( procedurę likwidacyjną, zasady zwrotu i rozliczeń mienia oraz przejęcia należności i zobowiązań) - mogą być także uregulowane inne kwestie, jednak organom zwierającym porozumienie nie wolno w nim zamieszczać postanowień sprzecznych z ustawą; Porozumienie zawierają w imieniu jst organy wykonawcze tych jednostek( wójt, burmistrz, prezydent, zarząd powiaty, zarząd województwa). Jednostka samorządu terytorialnego, która zwraca się do Kuratora Oświaty z wnioskiem o opinię w sprawie połączenia w zespół szkoły podstawowej i gimnazjum, winna dołączyć do wniosku: - opinie rad pedagogicznych szkoły podstawowej i gimnazjum, - opinie rad rodziców szkoły podstawowej i gimnazjum, - opinie związków zawodowych działających w szkołach. Uzyskanie przez Kuratora Oświaty szczegółowych argumentów wynikających z opinii rad pedagogicznych, rad rodziców, związków zawodowych na połączenie szkół w zespół pozwoli na wnikliwą i obiektywną ocenę problemu oraz wydanie właściwej i uzasadnionej opinii w przedmiotowej sprawie. Przekazanie prowadzenia szkół publicznych osobom fizycznym lub osobom prawnym niebędącym jednostkami samorządu terytorialnego 4 / 10

5 Podstawa prawna: art. 5 ust. 5g 5r oraz art. 59 ust. 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz z późn. zm.). Jednostka samorządu terytorialnego, będącą organem prowadzącym szkołę liczącą nie więcej niż 70 uczniów, na podstawie uchwały organu stanowiącego tej jednostki oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny, może przekazać, w drodze umowy, osobie prawnej niebędącej jednostką samorządu terytorialnego lub osobie fizycznej prowadzenie takiej szkoły. W art. 5 ust.5g-5h wyżej wymienionej ustawy jest mowa o przekazaniu w drodze umowy i należy przez to rozumieć pewnego rodzaju czynność prawną z zakresu prawa cywilnego. W tej sytuacji jako strona występuje jako podmiot prawa prywatnego (osoba fizyczna lub prawna), który wyraża zgodną z daną jednostką samorządu wolę prowadzenia szkoły we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność. Zatem na podstawie opisanej umowy jednostka samorządu terytorialnego przekazuje zadanie publiczne do realizacji podmiotowi niepublicznemu. O tym, że omawiana umowa zachowuje charakter publicznoprawny, świadczy nie tylko szczególny tryb zawierania umowy i powierzenie w ten sposób pewnej funkcji przypisywanej tradycyjnie aparatowi administracji publicznej, lecz także i zachowanie przez jst przekazującą do prowadzenia szkołę - stałej kontroli nad realizacją przez drugą stronę umowy jej celu - dalszego utrzymania szkoły. Wyrazem tego jest zwłaszcza treść art. 5 ust.5j-5k; Przekazać do prowadzenia można tylko szkołę istniejącą tzn. założoną w dacie podejmowania uchwały o przekazaniu, nie może być przekazana szkoła, której proces organizowania nie został jeszcze zakończony; Pojęcie osoby fizycznej należy rozumieć jednolicie na tle całej ustawy. Jednakże z uwagi na daleko idącą odpowiedzialność i obowiązki związane z prowadzeniem szkoły, należy wymagać, aby osoba fizyczna posiadała pełną zdolność do czynności prawnych; Przejmującym szkołę nie może być osoba niepełnoletnia czy też ubezwłasnowolniona; Osobą prawną niebędącą jst jest każdy podmiot, któremu obowiązujące prawo przyznaje osobowość prawną (art.33 kc.); Prowadzenie szkół mogą przejmować inne niż Skarb Państwa państwowe osoby prawne np. przedsiębiorstwa państwowe, spółki Skarbu Państwa. Osobą prawną niebędącą jst jest także osoba prawna utworzona przez samą jst np. fundacja lub 5 / 10

6 spółka kapitałowa; Nie jest osobą prawną spółka jawna lub komandytowa; Odpowiednio do tego, co już powiedziano, można by dopuścić przekazanie szkoły do wspólnego prowadzenia i na wspólną odpowiedzialność kilku osobom fizycznym lub prawnym, które zawarły między sobą umowę spółki; należy jednak zaznaczyć, że to te osoby, a nie spółka cywilna między nimi zawarta, pełnią wspólnie rolę osób prowadzących; Wymaga szczególnego podkreślenia, że szkoła przekazana do prowadzenia podmiotowi niepublicznemu nie przestaje przez to być szkołą publiczną; Tym samym szkoła, o której mowa, nadal musi spełniać wszystkie wymagania, o których mowa w art. 7 ust.1 uoso, a w szczególności zapewniać musi bezpłatne nauczanie na danym poziomie edukacji oraz przyjmować uczniów według zasad określonych w przepisach wykonawczych; Kolejność czynności zmierzających do przekazania szkoły: 1. Uchwała organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego organu prowadzącego daną szkołę. Uchwała powinna wskazywać zamiar przekazania danej szkoły, wymienionej z nazwy i siedziby określonej osobie fizycznej lub prawnej; (uchwała ta, z konieczności jest jedynie warunkowa, to znaczy jej skutek prawny zależy od tego, czy właściwy Kurator Oświaty wyda pozytywną opinię w przedmiocie przekazania szkoły). Stanowi się zatem uchwałę intencyjną, będącą podstawą do wystąpienia o opinię Kuratora Oświaty; 2. Niezwłoczne przesłanie uchwały do organu sprawującego nadzór pedagogiczny wraz z wnioskiem o wyrażenie pozytywnej opinii właściwego Kuratora Oświatyzgodnie z zapisem art.5 ust.5g ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572 z późn. zm.); 3. Opinia organu sprawującego nadzór pedagogiczny-kuratora Oświaty - powinna być wydana na piśmie w ciągu 14 dni od daty doręczenia rozstrzygnięcia organu gminy, powiatu, województwa. Opinia podlega zaskarżeniu do sądu administracyjnego z powodu jej niezgodności z prawem w terminie 30 dni od daty jej doręczenia; 4. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny dysponuje znaczną swobodą w podejmowaniu rozstrzygnięcia, jednakże nie oznacza zupełnej dowolności; Kurator Oświaty jest związany przesłankami wynikającymi z samego art.5, np.: czy osoba, której ma być przekazana szkoła daje rękojmię należytego wypełniania wymagań nałożonych na organ prowadzący szkołę publiczną przez niniejszą ustawę, inne przepisy prawa oraz na mocy zawartej z organem prowadzącym umowy. Każdorazowa opinia negatywna musi zatem wskazywać na konkretny obowiązek prawny, którego spełnienie zostanie uniemożliwione w przypadku przekazania szkoły do prowadzenia osobie fizycznej lub prawnej. Motywem odmowy opinii pozytywnej nie może być (wynikające z przepisów ustawy) pogorszenie 6 / 10

7 położenia prawnego nauczycieli dotychczasowej szkoły samorządowej 5. Mimo, że opinia, o której mowa, nie ma formy decyzji ani postanowienia administracyjnego, które podlegałyby przepisom Kpa, to organ sprawujący nadzór pedagogiczny musi przeprowadzić postępowanie wyjaśniające, dokonać wnikliwej oceny stanu faktycznego oraz przedstawić na piśmie uzasadnienie faktyczne i prawne na tyle wyczerpujące, aby mogło stanowić podstawę ewentualnej kontroli sądowej; 6. Po otrzymaniu pozytywnej opinii (bądź też w razie niezajęcia stanowiska w terminie 14 dni albo prawomocnego uchylenia wydanej w powyższym terminie opinii negatywnej w wyniku kontroli sądowej) może być zawarta umowa o przekazaniu do prowadzenia szkoły; 7. Kompetencję zawarcia umowy przypisać należy organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego, czyli radzie gminy. Uchwała rady gminy obejmuje już bezpośrednio zawarcie umowy o przekazaniu szkoły oznaczonej osobie prawnej lub fizycznej na ściśle określonych warunkach; 8. Umowa zawarta między jednostką samorządu terytorialnego a osobą fizyczną lub prawną, której przekazuje się do prowadzenia szkołę publiczną powinna uwzględniać następujące istotne elementy: a) wskazanie czy szkole podstawowej lub gimnazjum ustala się obwód; Jeżeli szkoła podstawowa lub gimnazjum, przekazywane na podstawie omawianego przepisu przestają być szkołami samorządowymi, to w zasadzie nie muszą( choć mogą) należeć do sieci szkolnej ustalonej na podstawie art. 17 ust.4 uoso. O wyznaczenie obwodu szkole może wnioskować osoba, która ma przejąć szkołę, wyznaczenie szkole obwodu może wynikać także z korzystnego uzupełnienia sieci szkolnej; b) warunki przyjmowania uczniów do szkoły podstawowej lub gimnazjum, którym nie wyznaczono obwodu; przyjmowanie uczniów do szkoły podstawowej i gimnazjum ogólnodostępnych prowadzonych przez gminę regulowane jest przepisami powszechnie obowiązującego rozporządzenia rozporządzenia MENiS z dnia 20 lutego 2004 roku w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkol publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych ( Dz.U. Nr 26 poz.232 z późn.zm.). Natomiast przyjmowanie uczniów do szkół innych niż obwodowe jest uregulowane jedynie ramowozgodnie z ustawą szkoły te powinny być powszechnie dostępne- uszczegółowienie tej regulacji następuje właśnie w drodze umowy, o której mowa. Postanowienia umowy odnoszące się do zasad przyjmowania do szkoły mogą być w zasadzie dobrane dowolnie, lecz nie mogą być sprzeczne z ustawowym standardem; W szczególności szkoły podstawowe lub gimnazja przejmowane przez osoby fizyczne lub prawne nie powinny jako szkoły publiczne wprowadzać żadnych warunków dyskryminujących niektóre osoby. Postanowienia umowy dotyczące przyjmowania uczniów osoba przejmująca szkołę do prowadzenia powinna wprowadzić we właściwym trybie do Statutu; c) Tryb przejmowania szkoły przez jst w przypadkach, o których mowa w art.5 ust.5j-5k (naruszenia prawa lub umowy, dobrowolnego zaniechania prowadzenia działalności oświatowej przez osobę prowadzącą). Komentowana ustawa zastrzega na rzecz jst prawo i obowiązek stałego nadzorowania, jak prowadzona jest szkoła przejęta przez osobę fizyczną lub prawną na podstawie omawianych przepisów. Szkoła przejęta nie przestaje być szkołą 7 / 10

8 publiczną, zaś na właściwej jednostce samorządu nadal spoczywa powinność realizacji zadania oświatowego jako zadania własnego. Dlatego też na wypadek zwrotnego przejęcia szkoły do prowadzenia przez jst komentowany przepis przewiduje, że w umowie zawieranej między wymienionymi podmiotami powinien być uregulowany tryb, w jakim to nastąpi. Pod tym pojęciem należy rozumieć zarówno szczegółową procedurę przejęcia (np.: przekazanie dokumentacji przebiegu nauczania, innej dokumentacji szkolnej, sposób przeprowadzenia inwentaryzacji mienia szkolnego) jak i rozliczenia finansowe z tytułu nakładów poczynionych przez osobę fizyczną lub prawną prowadzącą szkołę, a także zwrotu przez nią niewykorzystanych dotacji na rzecz jst. d) Warunki korzystania z mienia przejętej szkoły. Mienie szkolne ( nieruchomości znajdujące się w trwałym zarządzie szkoły, rzeczy ruchome i inne składniki majątku powierzonego szkole w celu prowadzenia przez nią działalności) pozostaje mieniem samorządowym. Osobie, która przejmuje szkołę, będą one jedynie udostępniane na podstawie np. prawa cywilnego umowy najmu lub użyczenia nieodpłatnie lub odpłatnie. Odpowiednią umowę wykonawczą zawrze później na tej podstawie wójt, burmistrz, prezydent miasta; e) Tryb kontroli przestrzegania warunków umowy. Skoro jst cały czas ponosi odpowiedzialność za realizację zadania oświatowego, to zdecydowano, że przekazywaniu szkół publicznych podmiotom niepublicznym musi towarzyszyć możliwość sprawdzania przez jst jak szkoła jest prowadzona; umowa powinna zatem określać m.in. na jakich warunkach upoważnieni pracownicy urzędu danej jst mają prawo wstępu do szkoły, w jakim zakresie mogą sprawdzać dokumentację szkolną czy też żądać od dyrektora i pracowników szkoły udzielania informacji; f) Warunki i tryb rozwiązania umowy za wypowiedzeniem; można przypuszczać, że intencją ustawodawcy było wprowadzenie trybu wypowiedzenia umowy dla jej rozwiązania w przypadkach uregulowanych ustawowo. Zatem zarówno wtedy, gdy szkoła jest prowadzona z naruszeniem prawa lub umowy, jak i wtedy gdy osoba prowadząca rezygnuje z dalszej działalności oświatowej umowa powinna być wypowiedziana w trybie i w terminie w niej uregulowanym; g) Ponadto należy rozważyć uwzględnienie w umowie ustaleń dotyczących finansowania szkoły przez jst przekazującą szkołę do prowadzenia osobie fizycznej lub prawnej; 9. Do szkół przejętych zgodnie z art. 5 ust.5 g stosuje się przepisy dotyczące szkół publicznych prowadzonych przez osoby prawne niebędące jst lub osoby fizyczne z wyjątkiem art.58 ust.3-5 uoso; 10. Szkoła przekazana do prowadzenia osobie fizycznej niebędącej jst podlega zwrotnemu przejęciu przez jednostkę ustawowo właściwą do jej prowadzenia, jeżeli w toku działalności dochodzi do naruszenia prawa lub umowy o przekazanie szkoły. Naruszenie prawa lub umowy skutkujące zwrotnym przejęciem powinno być oczywiste i rażące, a więc nie budzić żadnych wątpliwości, a ponadto musi wynikać ze stwierdzenia uchybień w toku czynności nadzorczych lub kontrolnych; 11. Osoba prowadząca przekazaną przez jst szkołę może zrezygnować z dalszego 8 / 10

9 prowadzenia szkoły. Rezygnacja nie oznacza likwidacji szkoły, która po prostu wraca niejako do macierzystego organu prowadzącego. Przejęcie zwrotne szkoły następuje w trybie określonym w umowie, a zatem obliguje strony do dokonania odpowiednich rozliczeń; 12. Jednostka samorządu terytorialnego jest obowiązana powiadomić w terminie 6 miesięcy przez dniem przekazania szkoły do prowadzenia osobie prawnej lub fizycznej pracowników szkoły, zakładową organizację związkową: - o terminie przekazania placówki, - jego przyczynach, - prawnych, ekonomicznych i socjalnych skutkach dla pracowników, - nowych warunkach pracy i płacy; - Nauczyciel, w terminie 3 miesięcy od uzyskania informacji o przekazaniu szkoły osobie prawnej lub fizycznej, może złożyć oświadczenie o odmowie przejścia do przejmowanej szkoły publicznej; - Złożenie wyżej wymienionego oświadczenia powoduje rozwiązanie stosunku pracy z przyczyn określonych w art.20 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela; (chyba, że nauczyciel do dnia rozwiązania stosunku pracy wyrazi zgodę na przeniesienie do innej szkoły prowadzonej przez daną jst); - Osoba prawna niebędąca jst lub osoba fizyczna, która przejęła szkołę na podstawie umowy, z dniem przejęcia szkoły jest obowiązana zaproponować nauczycielom na piśmie nowe warunki pracy i płacy oraz wskazać termin nie krótszy niż 7 dni, do którego nauczyciela mają złożyć oświadczenie o przyjęciu lub odmowie przyjęcia proponowanych warunków; - Odmowa przyjęcia przez nauczyciela nowych warunków pracy i płacy, o których mowa wyżej, powoduje rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem z upływem 3 miesięcy od dnia, do którego nauczyciel miał złożyć oświadczenie. Do nauczyciela, który odmówił przyjęcia nowych warunków pracy i płacy, stosuje się odpowiednio przepisy o rozwiązaniu stosunku pracy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy; - Do czasu przyjęcia nowych warunków pracy i płacy albo rozwiązania stosunku pracy z powodu odmowy ich przyjęcia, w zakresie praw i obowiązków nauczyciela stosuje się dotychczasowe przepisy. Jednostka samorządu terytorialnego, która zwraca się do Kuratora Oświaty z wnioskiem o opinię w sprawie przekazania prowadzenia szkoły publicznej osobie fizycznej lub osobie prawnej niebędącej jednostką samorządu terytorialnego, winna dołączyć do wniosku: - opinię rady pedagogicznej szkoły, - opinię rady rodziców szkoły, - opinie związków zawodowych działających w szkole. 9 / 10

10 Uzyskanie przez Kuratora Oświaty szczegółowych argumentów wynikających z opinii rady pedagogicznej, rady rodziców, związków zawodowych na przekazanie prowadzenia szkoły pozwoli na wnikliwą i obiektywną ocenę problemu oraz wydanie właściwej i uzasadnionej opinii w przedmiotowej sprawie. przygotował Andrzej Antolak // 10 / 10

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... 2012 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... 2012 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE z dnia... 2012 r. w sprawie połączenia w Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Katowicach Gimnazjum nr 21 im. Adeli Korczyńskiej w Katowicach i VII Liceum Ogólnokształcącego

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 8 stycznia 1999 r. Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego

USTAWA z dnia 8 stycznia 1999 r. Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 8 stycznia 1999 r. Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego Art. 1. 1. Przepisy ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 r. Nr 67,

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 4 stycznia 2016 r. Poz. 17

Rzeszów, dnia 4 stycznia 2016 r. Poz. 17 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 4 stycznia 2016 r. Poz. 17 UCHWAŁA Nr XXVI/6359/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w Rzeszowie Kolegium Regionalnej

Bardziej szczegółowo

Spis treści III. Wprowadzenie... Notki biograficzne... Wykaz skrótów...

Spis treści III. Wprowadzenie... Notki biograficzne... Wykaz skrótów... Wprowadzenie... Notki biograficzne... Wykaz skrótów... XI XV XIX Część I. Organizacja systemu oświaty... 1 1. Struktura i zakres działania publicznych jednostek oświatowych... 3 1.1. Typy i rodzaje jednostek

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1328/2012 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2012-05-21

ZARZĄDZENIE NR 1328/2012 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2012-05-21 ZARZĄDZENIE NR 1328/2012 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2012-05-21 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

TAK. Uchwała Nr VI/42/2015 Rady Gminy Iwanowice z dnia 30 kwietnia 2015 r.

TAK. Uchwała Nr VI/42/2015 Rady Gminy Iwanowice z dnia 30 kwietnia 2015 r. Uchwała Nr VI/42/2015 Rady Gminy Iwanowice z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie: odrzucenia w całości stanowiska Związku Nauczycielstwa Polskiego dotyczącego zaopiniowania projektu uchwały Rady Gminy Iwanowice

Bardziej szczegółowo

Procedura dokonywania zmian w statucie

Procedura dokonywania zmian w statucie Procedura dokonywania zmian w statucie L.p. ETAPY PROCEDURY PODSTAWA PRAWNA 1. Przyczyny dokonywania zmian w statucie Przyczyny dokonywania zmian w statucie - przykłady : zmiany zachodzące w przepisach

Bardziej szczegółowo

5 Organy szkoły Dyrektora Szkoły

5 Organy szkoły Dyrektora Szkoły 5 Organy szkoły 1. Organami szkoły są: Dyrektor Szkoły, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski. 1) organy szkoły działają na podstawie swoich regulaminów, które są zgodne z obowiązującymi

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/329/2014 RADY GMINY MIELEC. z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Podleszanach.

UCHWAŁA NR XLI/329/2014 RADY GMINY MIELEC. z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Podleszanach. UCHWAŁA NR XLI/329/2014 RADY GMINY MIELEC z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Podleszanach. Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 1, art.. 58 ust. 1, 2, 6 oraz art. 62 ust.1 i 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Szczyrk, 3 marca 2016 r.

Szczyrk, 3 marca 2016 r. Nowe kompetencje kuratora oświaty w kształtowaniu sieci przedszkoli i szkół. Zmiany wprowadzone ustawą z 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty i zmianie innych ustaw (Dz. U. z 2016 r.,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr V/19/15 Rady Miasta Gozdnica z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gozdnicy

Uchwała Nr V/19/15 Rady Miasta Gozdnica z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gozdnicy Uchwała Nr V/19/15 Rady Miasta Gozdnica w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gozdnicy Na podstawie art. 62 ust. 1 w związku z art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca zakładania przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego.

Informacja dotycząca zakładania przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego. Informacja dotycząca zakładania przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego. I. Organizacja sieci przedszkoli w gminie. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r.

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE NA ROK SZKOLNY 2015/2016

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 06.03.2015 12:21 POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Państwo Dyrektorzy Gimnazjów i Szkół Ponadgimnazjalnych Rodzice i Uczniowie Zachodniopomorskich

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA KK nr 20/05 ws. zasad łączenia lub podziału jednostek organizacyjnych Związku

UCHWAŁA KK nr 20/05 ws. zasad łączenia lub podziału jednostek organizacyjnych Związku UCHWAŁA KK nr 20/05 ws. zasad łączenia lub podziału jednostek organizacyjnych Związku Komisja Krajowa NSZZ Solidarność, działając na podstawie 21 Statutu NSZZ Solidarność, zwanego dalej Statutem, uchwala

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 1 W GDYNI

STATUT ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 1 W GDYNI STATUT ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 1 W GDYNI Statut Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 1 w Gdyni ul. Wiczlińska 93 Rozdział 1. Podstawa prawna 1 Statut opracowano na podstawie : 1) Ustawy z dnia 7

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 17 października 2007 r. ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 17 października 2007 r. ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 17 października 2007 r. ON.I-0911/300/2007 Zarząd Powiatu w Opocznie ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE Na podstawie art. 79 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 26 stycznia 2016 r. Poz. 469 UCHWAŁA NR I.2.K.2016 KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE. z dnia 13 stycznia 2016 r.

Szczecin, dnia 26 stycznia 2016 r. Poz. 469 UCHWAŁA NR I.2.K.2016 KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE. z dnia 13 stycznia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 26 stycznia 2016 r. Poz. 469 UCHWAŁA NR I.2.K.2016 KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 13 stycznia 2016 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Grodkowie

Statut Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Grodkowie Statut Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Grodkowie Grodków, dnia 21 stycznia 2013r. Wykaz aktów prawnych opisujących pracę placówki oświatowej, których zapisy zostały uwzględnione

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW. Zespołu Szkół Samorządowych w Boguszowie Gorcach ul. St.Staszica 5

REGULAMIN RADY RODZICÓW. Zespołu Szkół Samorządowych w Boguszowie Gorcach ul. St.Staszica 5 REGULAMIN RADY RODZICÓW uchwalony dnia 07.09.2010r. uchwałą Nr 1/IX/2010 Rady Rodziców Zespołu Szkół Samorządowych w Boguszowie Gorcach ul. St.Staszica 5 Rozdział I Nazwa reprezentacji rodziców 1 Rada

Bardziej szczegółowo

USTAWA. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw 1) Projekt z dnia 4 grudnia 2015 r. USTAWA z dnia o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256,

Bardziej szczegółowo

Ustawa. z dnia. 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty

Ustawa. z dnia. 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty projekt Ustawa z dnia. 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty Art. 1. W ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) wprowadza się następujące

Bardziej szczegółowo

RADA GMINY V\ i UCHWAŁANRRG.ooo7.8.20ii

RADA GMINY V\ i UCHWAŁANRRG.ooo7.8.20ii RADA GMINY V\ i UCHWAŁANRRG.ooo7.8.20ii U44 295 ŁYSKI GMINY LYSKI ^^ z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Łyskach Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia.. o zmianie ustawy o systemie oświaty. Art. 1.

Ustawa z dnia.. o zmianie ustawy o systemie oświaty. Art. 1. - Projekt - Ustawa z dnia.. o zmianie ustawy o systemie oświaty Art. 1. W ustawie z dnia z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty /Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm./ wprowadza się następujące

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXII/157/2012 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 28 sierpnia 2012 r.

Uchwała Nr XXII/157/2012 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 28 sierpnia 2012 r. Uchwała Nr XXII/157/2012 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie utworzenia Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Powiecie Żarskim Na podstawie art. 12, pkt 8 lit i) ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW

REGULAMIN RADY RODZICÓW REGULAMIN RADY RODZICÓW przy Społecznym Gimnazjum TWP w Legnicy Rozdział I Nazwa reprezentacji rodziców 1 Rada Rodziców przy Społecznym Gimnazjum TWP w Legnicy. Rozdział II Postanowienia ogólne 2 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach

USTAWA z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach Kancelaria Sejmu s. 1/5 Dz.U. 1984 Nr 21 poz. 97 USTAWA z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203, z 1997 r. Nr 121, poz. 769, z 2000 r. Nr 120,

Bardziej szczegółowo

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE. Na podstawie art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U z 2013 r., poz.

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE. Na podstawie art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U z 2013 r., poz. WOJEWODA ŚLĄSKI NR NPII.4131.1.241.2015 Katowice, dnia 29 czerwca 2015 r. ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE Na podstawie art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U z 2013 r.,

Bardziej szczegółowo

Statut szkoły /placówki. statutów szkół. Kuratorium Oświaty w Białymstoku, Delegatura w Suwałkach

Statut szkoły /placówki. statutów szkół. Kuratorium Oświaty w Białymstoku, Delegatura w Suwałkach Statut szkoły /placówki Uwagi i wnioski z analizy statutów szkół Kuratorium Oświaty w Białymstoku, Delegatura w Suwałkach Podstawa prawna: 1. Art.60 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX/141/2013 RADY GMINY ZWIERZYN. z dnia 30 stycznia 2013 r.

UCHWAŁA NR XXIX/141/2013 RADY GMINY ZWIERZYN. z dnia 30 stycznia 2013 r. UCHWAŁA NR XXIX/141/2013 RADY GMINY ZWIERZYN z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie przekazania Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania "Działaj z Nami" prowadzenia Publicznego Przedszkola w Zwierzynie. Na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY KLEMBÓW z dnia 21 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY KLEMBÓW z dnia 21 grudnia 2015 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY GMINY KLEMBÓW z dnia 21 grudnia 2015 r. z dnia 3 grudnia 2015 r. Zatwierdzony przez... w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli,

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 20 listopada 2015 r. Poz. 4938 UCHWAŁA NR 90/2015 KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ WE WROCŁAWIU. z dnia 4 listopada 2015 r.

Wrocław, dnia 20 listopada 2015 r. Poz. 4938 UCHWAŁA NR 90/2015 KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ WE WROCŁAWIU. z dnia 4 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 20 listopada 2015 r. Poz. 4938 UCHWAŁA NR 90/2015 KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ WE WROCŁAWIU z dnia 4 listopada 2015 r. w sprawie stwierdzenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Pedagogicznej. Zespołu Szkół Miejskich Nr 3. w Kędzierzynie - Koźlu

Regulamin Rady Pedagogicznej. Zespołu Szkół Miejskich Nr 3. w Kędzierzynie - Koźlu Regulamin Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Miejskich Nr 3 w Kędzierzynie - Koźlu Na podstawie art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz U. z 2004 r. Nr 256, poz.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 2013 r. w sprawie utworzenia Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Bielsku-Białej

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 2013 r. w sprawie utworzenia Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Bielsku-Białej Projekt z dnia..., zgłoszony przez... UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ z dnia 2013 r. w sprawie utworzenia Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Bielsku-Białej Na podstawie art. 62

Bardziej szczegółowo

Regulamin działalności Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół im. prof. J. Groszkowskiego w Mielcu

Regulamin działalności Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół im. prof. J. Groszkowskiego w Mielcu Załącznik 11 Regulamin działalności Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół im. prof. J. Groszkowskiego w Mielcu Niniejszy regulamin jest oparty na podstawie art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty (druk nr 513)

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty (druk nr 513) Warszawa, dnia 29 sierpnia 2007 r. Opinia do ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty (druk nr 513) I. Cel i przedmiot ustawy Zasadnicza część uchwalonych zmian zmierza - w założeniu ustawodawcy sejmowego

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli (tzw. trzynastka ).

Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli (tzw. trzynastka ). KADRY I PŁACE 5 Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli (tzw. trzynastka ). Zgodnie art. 48 Karty Nauczyciela regulację prawną tego wynagrodzenia stanowią przepisy ustawy z dnia 12 grudnia 1997

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 11 sierpnia 2015 r. Poz. 3432 UCHWAŁA NR X/65/2015 RADY MIASTA OLEŚNICY. z dnia 4 sierpnia 2015 r.

Wrocław, dnia 11 sierpnia 2015 r. Poz. 3432 UCHWAŁA NR X/65/2015 RADY MIASTA OLEŚNICY. z dnia 4 sierpnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 11 sierpnia 2015 r. Poz. 3432 UCHWAŁA NR X/65/2015 RADY MIASTA OLEŚNICY z dnia 4 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR. RADY MIASTA OLSZTYNA z dnia 2016 roku. w sprawie nadania Statutu Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu nr 1 w Olsztynie.

UCHWAŁA NR. RADY MIASTA OLSZTYNA z dnia 2016 roku. w sprawie nadania Statutu Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu nr 1 w Olsztynie. UCHWAŁA NR. RADY MIASTA OLSZTYNA z dnia 2016 roku PROJEKT w sprawie nadania Statutu Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu nr 1 w Olsztynie. Na podstawie 58 ust. 6 oraz art. 60 ust. 1 w związku z art. 62 ust.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 16/2014/2015 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Stawie z dnia 26 listopada 2014r.

Zarządzenie Nr 16/2014/2015 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Stawie z dnia 26 listopada 2014r. Zarządzenie Nr 16/2014/2015 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Stawie z dnia 26 listopada 2014r. w sprawie wprowadzenia regulaminu organizacyjnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Stawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR / / 2015 RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE z dnia.. 2015 r.

UCHWAŁA NR / / 2015 RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE z dnia.. 2015 r. Projekt z dnia 26 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR / / 2015 RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE z dnia.. 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania przez Gminę Miasto Koszalin dotacji dla niepublicznych szkół

Bardziej szczegółowo

Pytania dyrektorów z narady dn. 12.01.2012 w Bydgoszczy

Pytania dyrektorów z narady dn. 12.01.2012 w Bydgoszczy Spis treści Pytania dyrektorów z narady dn. 12.01.2012 w Bydgoszczy... 2 Wyjaśnienie MEN dot. przekształcania szkół niepublicznych i tworzenia niepublicznych centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego...

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/96/2012 RADY GMINY Wadowice Górne z dnia 30 marca 2012 roku

UCHWAŁA NR XIX/96/2012 RADY GMINY Wadowice Górne z dnia 30 marca 2012 roku UCHWAŁA NR XIX/96/2012 RADY GMINY Wadowice Górne z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie: utworzenia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Wadowicach Górnych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rada Miasta Rybnika. z dnia... 2013 r. w sprawie założenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 12 w Rybniku

Uchwała Nr... Rada Miasta Rybnika. z dnia... 2013 r. w sprawie założenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 12 w Rybniku Projekt z dnia 18 lutego 2013 r. Zatwierdzony przez... 2013/005835 Na podstawie: Uchwała Nr... z dnia... 2013 r. w sprawie założenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 12 w Rybniku - art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 6 sierpnia 2012 r. Poz. 2803 UCHWAŁA NR XXIX/658/12 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 5 lipca 2012 r.

Wrocław, dnia 6 sierpnia 2012 r. Poz. 2803 UCHWAŁA NR XXIX/658/12 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 5 lipca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 6 sierpnia 2012 r. Poz. 2803 UCHWAŁA NR XXIX/658/12 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 5 lipca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/1165/09 Rady

Bardziej szczegółowo

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy a Panią/Panem, zamieszkałą/-ym w, legitymującą/-ym się dowodem osobistym nr

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy a Panią/Panem, zamieszkałą/-ym w, legitymującą/-ym się dowodem osobistym nr Umowa nr o wykonanie inicjatywy lokalnej polegającej zawarta w dniu. w. między: Gminą 1, z siedzibą w, reprezentowaną przez: Wójta, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy 2, a Panią/Panem, zamieszkałą/-ym

Bardziej szczegółowo

Rada Miejska Wodzisławia Śląskiego, uchwala, co następuje:

Rada Miejska Wodzisławia Śląskiego, uchwala, co następuje: UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO z dnia.... w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji przez szkoły, przedszkola

Bardziej szczegółowo

1. Procedura rekrutacji do szkół publicznych

1. Procedura rekrutacji do szkół publicznych 1. Procedura rekrutacji do szkół publicznych Procedura szczegółowo przedstawia zagadnienia dotyczące kolejnych czynności wykonywanych w toku postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół dla młodzieży.

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. ZESPOŁU SZKÓŁ w CZERNIKOWIE

S T A T U T. ZESPOŁU SZKÓŁ w CZERNIKOWIE S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ w CZERNIKOWIE Dział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Rozdział I Przepisy definiujące 1 Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o: 1) Szkole należy przez to rozumieć

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 30 listopada 2012 r. Poz. 6364 UCHWAŁA NR XXIII/305/12 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ. z dnia 14 listopada 2012 r.

Kraków, dnia 30 listopada 2012 r. Poz. 6364 UCHWAŁA NR XXIII/305/12 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ. z dnia 14 listopada 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 30 listopada 2012 r. Poz. 6364 UCHWAŁA NR XXIII/305/12 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia trybu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 528/XXXVI/2013 RADY MIASTA RYBNIKA z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie założenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 14 w Rybniku

UCHWAŁA NR 528/XXXVI/2013 RADY MIASTA RYBNIKA z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie założenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 14 w Rybniku Or.0007.105.2013 2013/046339 Na podstawie: UCHWAŁA NR 528/XXXVI/2013 RADY MIASTA RYBNIKA w sprawie założenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 14 w Rybniku - art. 18 ust. 2 pkt 9 lit h ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

WEZWANIE DO USUNIĘCIA NARUSZENIA PRAWA

WEZWANIE DO USUNIĘCIA NARUSZENIA PRAWA Warszawa, 05 kwietnia 2013 roku Sz. P. Hanna Gronkiewicz-Waltz Prezydent m. st. Warszawy Plac Bankowy 3/5 00-950 Warszawa WEZWANIE DO USUNIĘCIA NARUSZENIA PRAWA Działając na zasadzie art. 101a ust. 1 w

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr X/113/2015 Rady Miejskiej Zbąszynia. z dnia 25 listopada 2015 r.

UCHWAŁA Nr X/113/2015 Rady Miejskiej Zbąszynia. z dnia 25 listopada 2015 r. X/113/2015 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicz-nych podmiotów oświatowych prowadzonych na terenie gminy Zbąszyń przez podmioty nienależące do sektora

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIX/126/2012 RADY GMINY KONOPNICA. z dnia 2 lipca 2012r.

UCHWAŁA Nr XIX/126/2012 RADY GMINY KONOPNICA. z dnia 2 lipca 2012r. UCHWAŁA Nr XIX/126/2012 RADY GMINY KONOPNICA z dnia 2 lipca 2012r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Motyczu Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wstęp Notki biograficzne Wykaz niektórych skrótów Rozdział 1. Wstęp, geneza problematyki dotacji oświatowych od 1991 r.

Spis treści Wstęp Notki biograficzne Wykaz niektórych skrótów Rozdział 1. Wstęp, geneza problematyki dotacji oświatowych od 1991 r. Wstęp... Notki biograficzne... Wykaz niektórych skrótów... Rozdział 1. Wstęp, geneza problematyki dotacji oświatowych od 1991 r.... 1 1.1. Charakterystyka dotacji jako wydatku publicznego... 1 1.1.1. Definicje

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach

USTAWA z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1984 Nr 21 poz. 97 USTAWA z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach Art. 1. Fundacja może być ustanowiona dla realizacji zgodnych z podstawowymi interesami Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

S T A T U T ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO W SIERAKOWIE ŚLĄSKIM

S T A T U T ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO W SIERAKOWIE ŚLĄSKIM S T A T U T ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO W SIERAKOWIE ŚLĄSKIM NAZWA SZKOŁY 1. 1. Szkoła nosi nazwę Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sierakowie Śląskim zwana dalej w statucie Zespołem. 2. Zespół jest

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXII/238/13 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 24 stycznia 2013 r.

Uchwała Nr XXXII/238/13 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 24 stycznia 2013 r. Uchwała Nr XXXII/238/13 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Zebrzydowej w Filię Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół im. Józefa

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 9 kwietnia 2014 r. Poz. 1830 UCHWAŁA NR LIX/601/2014 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 marca 2014 r.

Wrocław, dnia 9 kwietnia 2014 r. Poz. 1830 UCHWAŁA NR LIX/601/2014 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 9 kwietnia 2014 r. Poz. 1830 UCHWAŁA NR LIX/601/2014 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 29 października 2004 r., III CZP 58/04

Uchwała z dnia 29 października 2004 r., III CZP 58/04 Uchwała z dnia 29 października 2004 r., III CZP 58/04 Sędzia SN Józef Frąckowiak (przewodniczący, sprawozdawca) Sędzia SN Zbigniew Kwaśniewski Sędzia SN Zbigniew Strus Sąd Najwyższy w sprawie z wniosku

Bardziej szczegółowo

01 marca 2014r. do 31 marca 2014 -Szkoła wydaje i przyjmuje od rodziców, wypełnione zgłoszenia dziecka do szkoły

01 marca 2014r. do 31 marca 2014 -Szkoła wydaje i przyjmuje od rodziców, wypełnione zgłoszenia dziecka do szkoły ZASADY PRZYJMOWANIA I REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nr 45 im. J. Korczaka (w ZSO Nr 2) w Sosnowcu na rok szkolny 2014/15 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/64/ 2015 RADY GMINY BESTWINA. z dnia 27 sierpnia 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/64/ 2015 RADY GMINY BESTWINA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/64/ 2015 RADY GMINY BESTWINA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia statutu Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Bestwinie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art.40

Bardziej szczegółowo

STATUT Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni

STATUT Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni STATUT Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni Załącznik do uchwały Nr VIII/47/07 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 9 marca 2007 roku Spis treści: Rozdział I Informacje ogólne o Zespole

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Legionowie I. Postanowienia ogólne 1 Rada Pedagogiczna Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Legionowie, zwana

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia. 2006 r. o fundacjach. Art. 1. Ustawa reguluje tworzenie, organizację, funkcjonowanie i likwidację fundacji.

USTAWA. z dnia. 2006 r. o fundacjach. Art. 1. Ustawa reguluje tworzenie, organizację, funkcjonowanie i likwidację fundacji. Projekt 20.12.06 USTAWA z dnia. 2006 r. o fundacjach Art. 1. Ustawa reguluje tworzenie, organizację, funkcjonowanie i likwidację fundacji. Art. 2. Fundacja działa na podstawie przepisów niniejszej ustawy

Bardziej szczegółowo

Awans zawodowy nauczycieli - procedury. Renata Lipniewska, lipniewska@womczest.edu.pl

Awans zawodowy nauczycieli - procedury. Renata Lipniewska, lipniewska@womczest.edu.pl Awans zawodowy nauczycieli - procedury Renata Lipniewska, lipniewska@womczest.edu.pl Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2013/2014 1. Wspieranie rozwoju dziecka młodszego w

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR BR.0050.473.2014 BURMISTRZA GRODKOWA z dnia 08.04.2014r.

ZARZĄDZENIE NR BR.0050.473.2014 BURMISTRZA GRODKOWA z dnia 08.04.2014r. ZARZĄDZENIE NR BR.0050.473.2014 BURMISTRZA GRODKOWA z dnia 08.04.2014r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Józefa Lompy w Grodkowie

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1999 Nr 14 poz. 133 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

Dz.U. 1999 Nr 14 poz. 133 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1999 Nr 14 poz. 133 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 15 lutego 1999 r. w sprawie rodzajów, zasad tworzenia, przekształcania i likwidowania oraz zasad działania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 grudnia 2015 r. Poz. 10870 UCHWAŁA NR XVI.111.2015 RADY GMINY KOTUŃ. z dnia 30 listopada 2015 r.

Warszawa, dnia 12 grudnia 2015 r. Poz. 10870 UCHWAŁA NR XVI.111.2015 RADY GMINY KOTUŃ. z dnia 30 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 12 grudnia 2015 r. Poz. 10870 UCHWAŁA NR XVI.111.2015 RADY GMINY KOTUŃ z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach

USTAWA. z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach Kancelaria Sejmu s. 1/6 USTAWA z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach Art. 1. Fundacja może być ustanowiona dla realizacji zgodnych z podstawowymi interesami Rzeczypospolitej Polskiej celów społecznie

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 W MYŚLENICACH

STATUT ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 W MYŚLENICACH STATUT ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 W MYŚLENICACH ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 W MYŚLENICACH 0 Podstawę prawną statutu stanowią: Podstawę prawną opracowania statutu stanowią w szczególności: 1)

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 314/XLII/2010 Rady Miejskiej w Kaletach. z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Kaletach oraz nadania mu statutu

Uchwała Nr 314/XLII/2010 Rady Miejskiej w Kaletach. z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Kaletach oraz nadania mu statutu Uchwała Nr 314/XLII/2010 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Kaletach oraz nadania mu statutu Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Czy możliwe jest przeniesienie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (zrid) na inny podmiot?

Czy możliwe jest przeniesienie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (zrid) na inny podmiot? Czy możliwe jest przeniesienie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (zrid) na inny podmiot? WARUNKI KORZYSTANIA Z PUBLIKACJI: Niniejsze opracowanie zostało przygotowane przez Ministerstwo Rozwoju

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU PORADNI NR 3 W LUBLINIE- PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 6

STATUT ZESPOŁU PORADNI NR 3 W LUBLINIE- PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 6 STATUT ZESPOŁU PORADNI NR 3 W LUBLINIE- PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 6 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572

Bardziej szczegółowo

ocenie podlega nauczyciel (z wyjątkiem nauczyciela stażysty) kom. nr 1 kom. nr 2 oceny dokonuje dyrektor kom. nr 1, 4, 5

ocenie podlega nauczyciel (z wyjątkiem nauczyciela stażysty) kom. nr 1 kom. nr 2 oceny dokonuje dyrektor kom. nr 1, 4, 5 PROCEDURA OCENY PRACY NAUCZYCIELI ocenie podlega nauczyciel (z wyjątkiem nauczyciela stażysty) kom. nr 1 dyrektor powiadamia na piśmie nauczyciela, co najmniej miesiąc przed dokonaniem oceny (chyba, że

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA RADY MIASTA OLEŚNICY NR XXXVII/228/2009

UCHWAŁA RADY MIASTA OLEŚNICY NR XXXVII/228/2009 UCHWAŁA RADY MIASTA OLEŚNICY NR XXXVII/228/2009 z dnia 29 września 2009 r. w sprawie trybu udzielenia i rozliczania dotacji, ustalenia stawek dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR L/565/2010 RADY MIASTA GNIEZNA. z dnia 26 maja 2010 r.

UCHWAŁA NR L/565/2010 RADY MIASTA GNIEZNA. z dnia 26 maja 2010 r. Województwa Wielkopolskiego Nr 148 16495 Poz. 2847 2847 UCHWAŁA NR L/565/2010 RADY MIASTA GNIEZNA z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r. w sprawie przekształcenia Technikum Budowy Okrętów, Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 3, Szkoły Policealnej nr 1, Szkoły Policealnej nr 8 dla Dorosłych,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Nadzorczej spółki VIGO System S.A.

Regulamin Rady Nadzorczej spółki VIGO System S.A. Regulamin Rady Nadzorczej spółki VIGO System S.A. 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania Rady Nadzorczej spółki VIGO System S.A. 2. Rada Nadzorcza działa na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VII/64/15 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 16 czerwca 2015 r.

Uchwała Nr VII/64/15 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 16 czerwca 2015 r. Uchwała Nr VII/64/15 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie skargi Pani B.S. zam. Biesiadki na uchwałę Rady Gminy Gnojnik

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie. Strona 1 z 7

Uzasadnienie. Strona 1 z 7 Uzasadnienie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych stanowi wykonanie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr II/14/2014. Rady Miejskiej Zbąszynia. z dnia 30 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA Nr II/14/2014. Rady Miejskiej Zbąszynia. z dnia 30 grudnia 2014 r. II/14/2014 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicz-nych podmiotów oświatowych prowadzonych na terenie gminy Zbąszyń przez podmioty nienależące do sektora

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rada Miasta Rybnika. z dnia... 2013 r. w sprawie założenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 9 w Rybniku

Uchwała Nr... Rada Miasta Rybnika. z dnia... 2013 r. w sprawie założenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 9 w Rybniku Projekt z dnia 18 lutego 2013 r. Zatwierdzony przez... 2013/005456 Na podstawie: Uchwała Nr... z dnia... 2013 r. w sprawie założenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 9 w Rybniku - art. 18 ust. 2 pkt 9

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW DZIAŁAJĄCEJ PRZY ZESPOLE OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYM W STRZALE

REGULAMIN RADY RODZICÓW DZIAŁAJĄCEJ PRZY ZESPOLE OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYM W STRZALE REGULAMIN RADY RODZICÓW DZIAŁAJĄCEJ PRZY ZESPOLE OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYM W STRZALE Podstawa prawna: Ustawa z dn. 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Statut

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXIX/521/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 września 2013 r.

Uchwała Nr XXXIX/521/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 września 2013 r. Uchwała Nr XXXIX/521/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 września 2013 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu Kalisza - Miasta na prawach powiatu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców. Gimnazjum Nr 123 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Oddziałami Integracyjnymi. im. Jana Pawła II w Warszawie

Regulamin Rady Rodziców. Gimnazjum Nr 123 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Oddziałami Integracyjnymi. im. Jana Pawła II w Warszawie Regulamin Rady Rodziców Gimnazjum Nr 123 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Warszawie 1 Rozdział 1 Definicje Ilekroć w dalszej części Regulaminu jest mowa bez bliższego

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 9 grudnia 2013 r. Poz. 7072 UCHWAŁA NR XL/366/2013 RADY MIEJSKIEJ W KOLE. z dnia 27 listopada 2013 r.

Poznań, dnia 9 grudnia 2013 r. Poz. 7072 UCHWAŁA NR XL/366/2013 RADY MIEJSKIEJ W KOLE. z dnia 27 listopada 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 9 grudnia 2013 r. Poz. 7072 UCHWAŁA NR XL/366/2013 RADY MIEJSKIEJ W KOLE z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu. USTAWA z dnia 23 stycznia 2009 r.

Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu. USTAWA z dnia 23 stycznia 2009 r. Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu USTAWA z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADANIE SZKÓŁ NIEPUBLICZNYCH

ZAKŁADANIE SZKÓŁ NIEPUBLICZNYCH KURATORIUM OŚWIATY W RZESZOWIE WSP/W.0123-1/11 Rzeszów, 2011-01-17 Informacje wstępne ZAKŁADANIE SZKÓŁ NIEPUBLICZNYCH Szkoły niepubliczne działają na podstawie przepisów zawartych w ustawie z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 kwietnia 2015 r. Poz. 4032 UCHWAŁA NR VI/23/2015 RADY GMINY SOŃSK. z dnia 27 marca 2015 r.

Warszawa, dnia 27 kwietnia 2015 r. Poz. 4032 UCHWAŁA NR VI/23/2015 RADY GMINY SOŃSK. z dnia 27 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 27 kwietnia 2015 r. Poz. 4032 UCHWAŁA NR VI/23/2015 RADY GMINY SOŃSK z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji

Bardziej szczegółowo

Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 10 we Wrocławiu ul. Rumiankowa 34

Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 10 we Wrocławiu ul. Rumiankowa 34 STATUT Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 10 we Wrocławiu ul. Rumiankowa 34 Statut Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 10 we Wrocławiu został utworzony na podstawie zapisów: L.p Rodzaj dokumentu Miejsce publikacji

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Gminy w Biesiekierzu

Uchwała Nr Rady Gminy w Biesiekierzu Uchwała Nr Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia. w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH Projekt z dnia 14 grudnia 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Mirosława Wysocka (przewodniczący) SSN Grzegorz Misiurek SSN Dariusz Zawistowski (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Mirosława Wysocka (przewodniczący) SSN Grzegorz Misiurek SSN Dariusz Zawistowski (sprawozdawca) Sygn. akt IV CSK 473/10 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 29 czerwca 2011 r. SSN Mirosława Wysocka (przewodniczący) SSN Grzegorz Misiurek SSN Dariusz Zawistowski (sprawozdawca) w sprawie z

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVI/370/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 października 2012 r.

Uchwała Nr XXXVI/370/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 października 2012 r. Uchwała Nr XXXVI/370/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 października 2012 r. w sprawie: zawarcia przez Miasto Nowy Sącz porozumienia z Gminą Chełmiec dotyczącego powierzenia do realizacji zadania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/52/2011 RADY GMINY ŁĘCZYCE. z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Łęczycach

UCHWAŁA NR XI/52/2011 RADY GMINY ŁĘCZYCE. z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Łęczycach UCHWAŁA NR XI/52/2011 RADY GMINY ŁĘCZYCE z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Łęczycach Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 1 i art. 62 ust. 1 i 3 w związku z art. 58 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 22 grudnia 2015 r. Poz. 4426 UCHWAŁA NR XIII/157/2015 RADY GMINY SŁUPSK. z dnia 30 listopada 2015 r.

Gdańsk, dnia 22 grudnia 2015 r. Poz. 4426 UCHWAŁA NR XIII/157/2015 RADY GMINY SŁUPSK. z dnia 30 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 22 grudnia 2015 r. Poz. 4426 UCHWAŁA NR XIII/157/2015 RADY GMINY SŁUPSK z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 11 stycznia 2016 r. Poz. 40 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r. w sprawie przekształcenia Technikum Ekonomicznego, Technikum Handlowego, Szkoły Policealnej nr 4, Szkoły Policealnej nr 5 dla Dorosłych przy ul.

Bardziej szczegółowo