Podstawa prawna: art. 59 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz z póź. zm.).

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podstawa prawna: art. 59 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z póź. zm.)."

Transkrypt

1 Podstawa prawna: art. 59 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz z póź. zm.). Proces likwidacji szkoły/placówki rozpoczyna się od podjęcia przez organ prowadzący właściwą jednostkę samorządu terytorialnego - uchwały o zamiarze likwidacji szkoły/placówki. 1. Szkoła publiczna może być zlikwidowana z końcem roku szkolnego tj. z dniem 31 sierpnia danego roku szkolnego - przez organ prowadzący szkołę, po zapewnieniu przez ten organ uczniom możliwości kontynuowania nauki w innej szkole publicznej tego samego typu, a także odpowiednio o tym samym lub zbliżonym profilu kształcenia ogólnozawodowego albo kształcącej w tym samym lub zbliżonym zawodzie oraz po zasięgnięciu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny. 2. Do związanych z tym obowiązków organu prowadzącego należy zawiadomienie o zamiarze likwidacji szkoły rodziców uczniów (w przypadku szkół dla dorosłych uczniów), właściwego kuratora oświaty, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego właściwej do prowadzenia szkół danego typu na co najmniej 6 miesięcy przed terminem likwidacji (termin ten upływa w dniu 28 lutego, a w roku przestępnym 29 lutego tego roku kalendarzowego, który został wyznaczony jako rok likwidacji). 3. Przepisy art. 59 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty stosuje się odpowiednio do placówek publicznych z wyjątkiem warunku o likwidacji z końcem roku szkolnego. Lubelski Kurator Oświaty wyraża opinię, co do przyszłej likwidacji szkoły lub placówki na podstawie analizy uchwały o zamiarze likwidacji wraz z uzasadnieniem, biorąc pod uwagę następujące kryteria: 1. zgodność działań podejmowanych przez organ prowadzący z zapisami art. 59 ustawy o systemie oświaty, 2. zapewnienie uczniom możliwości kontynuowania nauki w innej szkole publicznej, 3. zasadność przyczyn podjęcia decyzji o zamiarze likwidacji, 4. organizację bezpłatnego dowożenia uczniów, 5. prognozy demograficzne, 6. warunki, w jakich będą się uczyć uczniowie po likwidacji szkoły, 7. losy zawodowe nauczycieli, 8. społeczne skutki projektowanych likwidacji szkół, 9. czynniki ekonomiczne koszty utrzymania szkół. 1 / 10

2 Przepisy o likwidacji odnoszą się odpowiednio do przekształcenia szkoły lub placówki publicznej. Jednostka samorządu terytorialnego, która zwraca się do Kuratora Oświaty z wnioskiem o opinię w sprawie likwidacji lub przekształcenia szkoły/placówki, winna dołączyć do wniosku: - opinię rady pedagogicznej szkoły/placówki, - opinię rady rodziców szkoły/placówki, - opinie związków zawodowych działających w szkole/placówce. Uzyskanie przez Kuratora Oświaty szczegółowych argumentów wynikających z opinii rady pedagogicznej, rady rodziców, związków zawodowych na likwidację (przekształcenie) szkoły/placówki pozwoli na wnikliwą i obiektywną ocenę problemu oraz wydanie właściwej i uzasadnionej opinii w przedmiotowej sprawie. Łączenie w zespół szkół i placówek różnych typów Podstawa prawna: Art.62 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. nr.256, poz.2572 z późn. zm.) Organ prowadzący szkoły różnych typów może je połączyć w zespół. Połączenie nie narusza odrębności rad pedagogicznych, rad rodziców, rad szkół placówek i samorządów uczniowskich poszczególnych szkół lub placówek, o ile statut zespołu nie stanowi inaczej; 1. Organ prowadzący może skorzystać z tej możliwości, jednakże uoso nie nakazuje tworzenia zespołów. Inicjatywa w tej sprawie należy wyłącznie do organu prowadzącego szkołę/placówkę. Uchwałę w sprawie utworzenia zespołu szkół, dla których 2 / 10

3 organem prowadzącym jest jednostka samorządu terytorialnego, podejmuje jej organ stanowiący. Jedynym ograniczeniem swobody organu prowadzącego jest wymaganie uzyskania pozytywnej opinii Kuratora Oświaty w przypadku, gdy chodzi o połączenie w zespół szkoły podstawowej oraz gimnazjum; 2. Przepisy art. 62 dotyczą wprost tylko szkół i placówek publicznych, zarówno samorządowych, jak i prowadzonych na podstawie zezwolenia udzielanego w myśl art.58 uoso; Sformułowanie dotyczące możliwości łączenia w zespół szkół różnych typów wyklucza możliwość połączenia w zespół szkół tego samego typu. Szkołami różnych typów są: szkoła podstawowa, gimnazjum, a także poszczególne podtypy szkół ponadgimnazjalnych (nie są natomiast szkołami różnych typów np. gimnazjum specjalne i gimnazjum integracyjne lub gimnazjum sportowe); 3. Jednostkami systemu oświaty są poszczególne szkoły (placówki). Sytuacji tej nie zmienia utworzenie zespołu szkół. Niemniej jednak bezspornie w ten sposób tracą one w pewnym zakresie samodzielność, ponieważ działają pod wspólnym kierownictwem dyrektora zespołu szkół. Pozostałe organy natomiast, w przypadku braku odmiennej regulacji statutowej, nie podlegają połączeniu. Jeżeli dyrektor zespołu szkół jest dyrektorem szkoły lub placówki w rozumieniu ustawy, to stosuje się do niego wszystkie przepisy uoso określające kompetencje, zadania i obowiązki dyrektora szkoły, przede wszystkim zaś art.39. Dyrektor zespołu szkół: - sprawuje on nadzór pedagogiczny nad wszystkimi nauczycielami zespołu - w stosunku do wszystkich pracowników przysługują mu uprawnienia pracownicze; - Zgodnie z art.62 ust.3 uoso utworzenie zespołu szkół następuje w trybie art.58 ustawy, z tym że akt założycielski wymaga zaopiniowania przez rady pedagogiczne. Opinia rad pedagogicznych, o której mowa wyżej powinna być wyrażona przed uchwaleniem bądź nadaniem aktu założycielskiego prze organ prowadzący. Statut oraz akt założycielski przesyła się Kuratorowi Oświaty; - Jeżeli jednak naruszenie prawa miało miejsce przy zakładaniu zespołu szkół prowadzonych przez jst Kurator Oświaty może wystąpić do Wojewody o zastosowanie środków nadzoru ( w szczególności o stwierdzenie nieważności uchwały ustalającej statut lub akt założycielski); - Zespół szkół jest jednostką organizacyjną, jednak nie jest on szkołą i nie może być tak traktowany, dlatego też NSA wyraził trafny pogląd, że rozwiązanie zespołu szkół o ile nie jest powiązane z jednoczesną zmianą zakresu działania szkół, które dotychczas wchodziły w jego skład- nie stanowi likwidacji szkoły w rozumieniu art.59 ust.1 i nie wymaga określonej w tych przepisach procedury; Niestosowanie art.58 oznacza, że dla szkół wyłączanych z zespołu nie ustala się aktów założycielskich, co byłoby i tak oczywiste, gdyż nie są one faktycznie szkołami nowo tworzonymi; - Zgodnie z zapisem art. 62 ust. 5b połączenie w zespół szkoły podstawowej i gimnazjum wymaga opinii pozytywnej Kuratora Oświaty. Takie rozwiązanie prawne wynika głównie z motywów reformy systemu edukacji, zapoczątkowanej w 1998 roku. W jej założeniach zespoły szkół podstawowych i gimnazjów mogły bowiem prowadzić do faktycznego utrwalenia dotychczasowego modelu szkolnictwa. 3 / 10

4 Opinia Kuratora Oświaty wyrażona w tym trybie podlega zaskarżeniu do sądu administracyjnego na podstawie art.98 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym; - Utworzenie zespołu szkół złożonego z np. gimnazjum i liceum ogólnokształcącego, wymaga zawarcia porozumienia (w danym przypadku gminy i powiatu). Nie jest ono umową cywilnoprawną, lecz szczególną czynnością administracyjnoprawną (tzw. porozumieniem administracyjnym). Porozumienie powinno zawierać: - określenie organu prowadzącego zespół, - sposób finansowania (tryb dotowania szkół, czyli w praktyce refundacji organowi wykonującemu zadania organu prowadzącego kosztów utrzymania szkoły, której prowadzenie nie należy do jego zadań własnych) - tryb rozwiązywania zespołu ( procedurę likwidacyjną, zasady zwrotu i rozliczeń mienia oraz przejęcia należności i zobowiązań) - mogą być także uregulowane inne kwestie, jednak organom zwierającym porozumienie nie wolno w nim zamieszczać postanowień sprzecznych z ustawą; Porozumienie zawierają w imieniu jst organy wykonawcze tych jednostek( wójt, burmistrz, prezydent, zarząd powiaty, zarząd województwa). Jednostka samorządu terytorialnego, która zwraca się do Kuratora Oświaty z wnioskiem o opinię w sprawie połączenia w zespół szkoły podstawowej i gimnazjum, winna dołączyć do wniosku: - opinie rad pedagogicznych szkoły podstawowej i gimnazjum, - opinie rad rodziców szkoły podstawowej i gimnazjum, - opinie związków zawodowych działających w szkołach. Uzyskanie przez Kuratora Oświaty szczegółowych argumentów wynikających z opinii rad pedagogicznych, rad rodziców, związków zawodowych na połączenie szkół w zespół pozwoli na wnikliwą i obiektywną ocenę problemu oraz wydanie właściwej i uzasadnionej opinii w przedmiotowej sprawie. Przekazanie prowadzenia szkół publicznych osobom fizycznym lub osobom prawnym niebędącym jednostkami samorządu terytorialnego 4 / 10

5 Podstawa prawna: art. 5 ust. 5g 5r oraz art. 59 ust. 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz z późn. zm.). Jednostka samorządu terytorialnego, będącą organem prowadzącym szkołę liczącą nie więcej niż 70 uczniów, na podstawie uchwały organu stanowiącego tej jednostki oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny, może przekazać, w drodze umowy, osobie prawnej niebędącej jednostką samorządu terytorialnego lub osobie fizycznej prowadzenie takiej szkoły. W art. 5 ust.5g-5h wyżej wymienionej ustawy jest mowa o przekazaniu w drodze umowy i należy przez to rozumieć pewnego rodzaju czynność prawną z zakresu prawa cywilnego. W tej sytuacji jako strona występuje jako podmiot prawa prywatnego (osoba fizyczna lub prawna), który wyraża zgodną z daną jednostką samorządu wolę prowadzenia szkoły we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność. Zatem na podstawie opisanej umowy jednostka samorządu terytorialnego przekazuje zadanie publiczne do realizacji podmiotowi niepublicznemu. O tym, że omawiana umowa zachowuje charakter publicznoprawny, świadczy nie tylko szczególny tryb zawierania umowy i powierzenie w ten sposób pewnej funkcji przypisywanej tradycyjnie aparatowi administracji publicznej, lecz także i zachowanie przez jst przekazującą do prowadzenia szkołę - stałej kontroli nad realizacją przez drugą stronę umowy jej celu - dalszego utrzymania szkoły. Wyrazem tego jest zwłaszcza treść art. 5 ust.5j-5k; Przekazać do prowadzenia można tylko szkołę istniejącą tzn. założoną w dacie podejmowania uchwały o przekazaniu, nie może być przekazana szkoła, której proces organizowania nie został jeszcze zakończony; Pojęcie osoby fizycznej należy rozumieć jednolicie na tle całej ustawy. Jednakże z uwagi na daleko idącą odpowiedzialność i obowiązki związane z prowadzeniem szkoły, należy wymagać, aby osoba fizyczna posiadała pełną zdolność do czynności prawnych; Przejmującym szkołę nie może być osoba niepełnoletnia czy też ubezwłasnowolniona; Osobą prawną niebędącą jst jest każdy podmiot, któremu obowiązujące prawo przyznaje osobowość prawną (art.33 kc.); Prowadzenie szkół mogą przejmować inne niż Skarb Państwa państwowe osoby prawne np. przedsiębiorstwa państwowe, spółki Skarbu Państwa. Osobą prawną niebędącą jst jest także osoba prawna utworzona przez samą jst np. fundacja lub 5 / 10

6 spółka kapitałowa; Nie jest osobą prawną spółka jawna lub komandytowa; Odpowiednio do tego, co już powiedziano, można by dopuścić przekazanie szkoły do wspólnego prowadzenia i na wspólną odpowiedzialność kilku osobom fizycznym lub prawnym, które zawarły między sobą umowę spółki; należy jednak zaznaczyć, że to te osoby, a nie spółka cywilna między nimi zawarta, pełnią wspólnie rolę osób prowadzących; Wymaga szczególnego podkreślenia, że szkoła przekazana do prowadzenia podmiotowi niepublicznemu nie przestaje przez to być szkołą publiczną; Tym samym szkoła, o której mowa, nadal musi spełniać wszystkie wymagania, o których mowa w art. 7 ust.1 uoso, a w szczególności zapewniać musi bezpłatne nauczanie na danym poziomie edukacji oraz przyjmować uczniów według zasad określonych w przepisach wykonawczych; Kolejność czynności zmierzających do przekazania szkoły: 1. Uchwała organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego organu prowadzącego daną szkołę. Uchwała powinna wskazywać zamiar przekazania danej szkoły, wymienionej z nazwy i siedziby określonej osobie fizycznej lub prawnej; (uchwała ta, z konieczności jest jedynie warunkowa, to znaczy jej skutek prawny zależy od tego, czy właściwy Kurator Oświaty wyda pozytywną opinię w przedmiocie przekazania szkoły). Stanowi się zatem uchwałę intencyjną, będącą podstawą do wystąpienia o opinię Kuratora Oświaty; 2. Niezwłoczne przesłanie uchwały do organu sprawującego nadzór pedagogiczny wraz z wnioskiem o wyrażenie pozytywnej opinii właściwego Kuratora Oświatyzgodnie z zapisem art.5 ust.5g ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572 z późn. zm.); 3. Opinia organu sprawującego nadzór pedagogiczny-kuratora Oświaty - powinna być wydana na piśmie w ciągu 14 dni od daty doręczenia rozstrzygnięcia organu gminy, powiatu, województwa. Opinia podlega zaskarżeniu do sądu administracyjnego z powodu jej niezgodności z prawem w terminie 30 dni od daty jej doręczenia; 4. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny dysponuje znaczną swobodą w podejmowaniu rozstrzygnięcia, jednakże nie oznacza zupełnej dowolności; Kurator Oświaty jest związany przesłankami wynikającymi z samego art.5, np.: czy osoba, której ma być przekazana szkoła daje rękojmię należytego wypełniania wymagań nałożonych na organ prowadzący szkołę publiczną przez niniejszą ustawę, inne przepisy prawa oraz na mocy zawartej z organem prowadzącym umowy. Każdorazowa opinia negatywna musi zatem wskazywać na konkretny obowiązek prawny, którego spełnienie zostanie uniemożliwione w przypadku przekazania szkoły do prowadzenia osobie fizycznej lub prawnej. Motywem odmowy opinii pozytywnej nie może być (wynikające z przepisów ustawy) pogorszenie 6 / 10

7 położenia prawnego nauczycieli dotychczasowej szkoły samorządowej 5. Mimo, że opinia, o której mowa, nie ma formy decyzji ani postanowienia administracyjnego, które podlegałyby przepisom Kpa, to organ sprawujący nadzór pedagogiczny musi przeprowadzić postępowanie wyjaśniające, dokonać wnikliwej oceny stanu faktycznego oraz przedstawić na piśmie uzasadnienie faktyczne i prawne na tyle wyczerpujące, aby mogło stanowić podstawę ewentualnej kontroli sądowej; 6. Po otrzymaniu pozytywnej opinii (bądź też w razie niezajęcia stanowiska w terminie 14 dni albo prawomocnego uchylenia wydanej w powyższym terminie opinii negatywnej w wyniku kontroli sądowej) może być zawarta umowa o przekazaniu do prowadzenia szkoły; 7. Kompetencję zawarcia umowy przypisać należy organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego, czyli radzie gminy. Uchwała rady gminy obejmuje już bezpośrednio zawarcie umowy o przekazaniu szkoły oznaczonej osobie prawnej lub fizycznej na ściśle określonych warunkach; 8. Umowa zawarta między jednostką samorządu terytorialnego a osobą fizyczną lub prawną, której przekazuje się do prowadzenia szkołę publiczną powinna uwzględniać następujące istotne elementy: a) wskazanie czy szkole podstawowej lub gimnazjum ustala się obwód; Jeżeli szkoła podstawowa lub gimnazjum, przekazywane na podstawie omawianego przepisu przestają być szkołami samorządowymi, to w zasadzie nie muszą( choć mogą) należeć do sieci szkolnej ustalonej na podstawie art. 17 ust.4 uoso. O wyznaczenie obwodu szkole może wnioskować osoba, która ma przejąć szkołę, wyznaczenie szkole obwodu może wynikać także z korzystnego uzupełnienia sieci szkolnej; b) warunki przyjmowania uczniów do szkoły podstawowej lub gimnazjum, którym nie wyznaczono obwodu; przyjmowanie uczniów do szkoły podstawowej i gimnazjum ogólnodostępnych prowadzonych przez gminę regulowane jest przepisami powszechnie obowiązującego rozporządzenia rozporządzenia MENiS z dnia 20 lutego 2004 roku w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkol publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych ( Dz.U. Nr 26 poz.232 z późn.zm.). Natomiast przyjmowanie uczniów do szkół innych niż obwodowe jest uregulowane jedynie ramowozgodnie z ustawą szkoły te powinny być powszechnie dostępne- uszczegółowienie tej regulacji następuje właśnie w drodze umowy, o której mowa. Postanowienia umowy odnoszące się do zasad przyjmowania do szkoły mogą być w zasadzie dobrane dowolnie, lecz nie mogą być sprzeczne z ustawowym standardem; W szczególności szkoły podstawowe lub gimnazja przejmowane przez osoby fizyczne lub prawne nie powinny jako szkoły publiczne wprowadzać żadnych warunków dyskryminujących niektóre osoby. Postanowienia umowy dotyczące przyjmowania uczniów osoba przejmująca szkołę do prowadzenia powinna wprowadzić we właściwym trybie do Statutu; c) Tryb przejmowania szkoły przez jst w przypadkach, o których mowa w art.5 ust.5j-5k (naruszenia prawa lub umowy, dobrowolnego zaniechania prowadzenia działalności oświatowej przez osobę prowadzącą). Komentowana ustawa zastrzega na rzecz jst prawo i obowiązek stałego nadzorowania, jak prowadzona jest szkoła przejęta przez osobę fizyczną lub prawną na podstawie omawianych przepisów. Szkoła przejęta nie przestaje być szkołą 7 / 10

8 publiczną, zaś na właściwej jednostce samorządu nadal spoczywa powinność realizacji zadania oświatowego jako zadania własnego. Dlatego też na wypadek zwrotnego przejęcia szkoły do prowadzenia przez jst komentowany przepis przewiduje, że w umowie zawieranej między wymienionymi podmiotami powinien być uregulowany tryb, w jakim to nastąpi. Pod tym pojęciem należy rozumieć zarówno szczegółową procedurę przejęcia (np.: przekazanie dokumentacji przebiegu nauczania, innej dokumentacji szkolnej, sposób przeprowadzenia inwentaryzacji mienia szkolnego) jak i rozliczenia finansowe z tytułu nakładów poczynionych przez osobę fizyczną lub prawną prowadzącą szkołę, a także zwrotu przez nią niewykorzystanych dotacji na rzecz jst. d) Warunki korzystania z mienia przejętej szkoły. Mienie szkolne ( nieruchomości znajdujące się w trwałym zarządzie szkoły, rzeczy ruchome i inne składniki majątku powierzonego szkole w celu prowadzenia przez nią działalności) pozostaje mieniem samorządowym. Osobie, która przejmuje szkołę, będą one jedynie udostępniane na podstawie np. prawa cywilnego umowy najmu lub użyczenia nieodpłatnie lub odpłatnie. Odpowiednią umowę wykonawczą zawrze później na tej podstawie wójt, burmistrz, prezydent miasta; e) Tryb kontroli przestrzegania warunków umowy. Skoro jst cały czas ponosi odpowiedzialność za realizację zadania oświatowego, to zdecydowano, że przekazywaniu szkół publicznych podmiotom niepublicznym musi towarzyszyć możliwość sprawdzania przez jst jak szkoła jest prowadzona; umowa powinna zatem określać m.in. na jakich warunkach upoważnieni pracownicy urzędu danej jst mają prawo wstępu do szkoły, w jakim zakresie mogą sprawdzać dokumentację szkolną czy też żądać od dyrektora i pracowników szkoły udzielania informacji; f) Warunki i tryb rozwiązania umowy za wypowiedzeniem; można przypuszczać, że intencją ustawodawcy było wprowadzenie trybu wypowiedzenia umowy dla jej rozwiązania w przypadkach uregulowanych ustawowo. Zatem zarówno wtedy, gdy szkoła jest prowadzona z naruszeniem prawa lub umowy, jak i wtedy gdy osoba prowadząca rezygnuje z dalszej działalności oświatowej umowa powinna być wypowiedziana w trybie i w terminie w niej uregulowanym; g) Ponadto należy rozważyć uwzględnienie w umowie ustaleń dotyczących finansowania szkoły przez jst przekazującą szkołę do prowadzenia osobie fizycznej lub prawnej; 9. Do szkół przejętych zgodnie z art. 5 ust.5 g stosuje się przepisy dotyczące szkół publicznych prowadzonych przez osoby prawne niebędące jst lub osoby fizyczne z wyjątkiem art.58 ust.3-5 uoso; 10. Szkoła przekazana do prowadzenia osobie fizycznej niebędącej jst podlega zwrotnemu przejęciu przez jednostkę ustawowo właściwą do jej prowadzenia, jeżeli w toku działalności dochodzi do naruszenia prawa lub umowy o przekazanie szkoły. Naruszenie prawa lub umowy skutkujące zwrotnym przejęciem powinno być oczywiste i rażące, a więc nie budzić żadnych wątpliwości, a ponadto musi wynikać ze stwierdzenia uchybień w toku czynności nadzorczych lub kontrolnych; 11. Osoba prowadząca przekazaną przez jst szkołę może zrezygnować z dalszego 8 / 10

9 prowadzenia szkoły. Rezygnacja nie oznacza likwidacji szkoły, która po prostu wraca niejako do macierzystego organu prowadzącego. Przejęcie zwrotne szkoły następuje w trybie określonym w umowie, a zatem obliguje strony do dokonania odpowiednich rozliczeń; 12. Jednostka samorządu terytorialnego jest obowiązana powiadomić w terminie 6 miesięcy przez dniem przekazania szkoły do prowadzenia osobie prawnej lub fizycznej pracowników szkoły, zakładową organizację związkową: - o terminie przekazania placówki, - jego przyczynach, - prawnych, ekonomicznych i socjalnych skutkach dla pracowników, - nowych warunkach pracy i płacy; - Nauczyciel, w terminie 3 miesięcy od uzyskania informacji o przekazaniu szkoły osobie prawnej lub fizycznej, może złożyć oświadczenie o odmowie przejścia do przejmowanej szkoły publicznej; - Złożenie wyżej wymienionego oświadczenia powoduje rozwiązanie stosunku pracy z przyczyn określonych w art.20 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela; (chyba, że nauczyciel do dnia rozwiązania stosunku pracy wyrazi zgodę na przeniesienie do innej szkoły prowadzonej przez daną jst); - Osoba prawna niebędąca jst lub osoba fizyczna, która przejęła szkołę na podstawie umowy, z dniem przejęcia szkoły jest obowiązana zaproponować nauczycielom na piśmie nowe warunki pracy i płacy oraz wskazać termin nie krótszy niż 7 dni, do którego nauczyciela mają złożyć oświadczenie o przyjęciu lub odmowie przyjęcia proponowanych warunków; - Odmowa przyjęcia przez nauczyciela nowych warunków pracy i płacy, o których mowa wyżej, powoduje rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem z upływem 3 miesięcy od dnia, do którego nauczyciel miał złożyć oświadczenie. Do nauczyciela, który odmówił przyjęcia nowych warunków pracy i płacy, stosuje się odpowiednio przepisy o rozwiązaniu stosunku pracy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy; - Do czasu przyjęcia nowych warunków pracy i płacy albo rozwiązania stosunku pracy z powodu odmowy ich przyjęcia, w zakresie praw i obowiązków nauczyciela stosuje się dotychczasowe przepisy. Jednostka samorządu terytorialnego, która zwraca się do Kuratora Oświaty z wnioskiem o opinię w sprawie przekazania prowadzenia szkoły publicznej osobie fizycznej lub osobie prawnej niebędącej jednostką samorządu terytorialnego, winna dołączyć do wniosku: - opinię rady pedagogicznej szkoły, - opinię rady rodziców szkoły, - opinie związków zawodowych działających w szkole. 9 / 10

10 Uzyskanie przez Kuratora Oświaty szczegółowych argumentów wynikających z opinii rady pedagogicznej, rady rodziców, związków zawodowych na przekazanie prowadzenia szkoły pozwoli na wnikliwą i obiektywną ocenę problemu oraz wydanie właściwej i uzasadnionej opinii w przedmiotowej sprawie. przygotował Andrzej Antolak // 10 / 10

Przekazanie prowadzenia szkół publicznych osobom fizycznym lub osobom prawnym niebędącym jednostkami samorządu terytorialnego

Przekazanie prowadzenia szkół publicznych osobom fizycznym lub osobom prawnym niebędącym jednostkami samorządu terytorialnego Przekazanie prowadzenia szkół publicznych osobom fizycznym lub osobom prawnym niebędącym jednostkami samorządu terytorialnego Podstawa prawna: art. 5 ust. 5g 5r oraz art. 59 ust. 8 ustawy z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

ZagroŜenia Prywatyzacyjne

ZagroŜenia Prywatyzacyjne System edukacyjny w Polsce ZagroŜenia Prywatyzacyjne Definicja (Levin, 2001) Prywatyzacja to ogólny termin odnoszący się do polityki oświatowej i wielu róŝnych programów edukacyjnych. Ogólna definicja

Bardziej szczegółowo

Ogólny spis treści: Rozdział I. Oświata niepubliczna

Ogólny spis treści: Rozdział I. Oświata niepubliczna Ogólny spis treści: Rozdział I. Oświata niepubliczna 2. Ewidencja szkół i placówek niepublicznych 2.1. Osoba prowadząca szkołę i placówkę 2.2. Zasady wpisu do ewidencji przed 1.9.2017 r. 2.3. Ewidencja

Bardziej szczegółowo

Rozdział 5 Organizacja kształcenia, wychowania i opieki w szkołach i placówkach publicznych

Rozdział 5 Organizacja kształcenia, wychowania i opieki w szkołach i placówkach publicznych Rozdział 5 Organizacja kształcenia, wychowania i opieki w szkołach i placówkach publicznych Art. 58. 1. Szkołę lub placówkę publiczną zakłada się na podstawie aktu założycielskiego, który określa jej typ,

Bardziej szczegółowo

Reforma Edukacji. Spotkania informacyjne z nauczycielami luty/marzec

Reforma Edukacji. Spotkania informacyjne z nauczycielami luty/marzec Reforma Edukacji Spotkania informacyjne z nauczycielami luty/marzec 2017 1 Dostosowanie sieci szkół do nowego ustroju szkolnego 2 Główne zasady dotyczące uchwalania sieci szkół Sieć szkół podstawowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... 2012 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... 2012 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE z dnia... 2012 r. w sprawie połączenia w Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Katowicach Gimnazjum nr 21 im. Adeli Korczyńskiej w Katowicach i VII Liceum Ogólnokształcącego

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca wpisu do ewidencji niepublicznych szkół i placówek prowadzonej przez Prezydenta Miasta Koszalina

Informacja dotycząca wpisu do ewidencji niepublicznych szkół i placówek prowadzonej przez Prezydenta Miasta Koszalina Informacja dotycząca wpisu do ewidencji niepublicznych szkół i placówek prowadzonej przez Prezydenta Miasta Koszalina Miejsce złożenia dokumentów Wniosek można złożyć w Kancelarii Urzędu Miejskiego, ul.

Bardziej szczegółowo

Razem w nowej rzeczywistości - jak założyć przedszkole lub inną formę wychowania przedszkolnego

Razem w nowej rzeczywistości - jak założyć przedszkole lub inną formę wychowania przedszkolnego Razem w nowej rzeczywistości - jak założyć przedszkole lub inną formę wychowania przedszkolnego 1 Podstawa prawna: ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572,

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie nowego ustroju szkolnego. - zadania jednostek samorządu terytorialnego - zadania dyrektorów

Wdrożenie nowego ustroju szkolnego. - zadania jednostek samorządu terytorialnego - zadania dyrektorów Wdrożenie nowego ustroju szkolnego - zadania jednostek samorządu terytorialnego - zadania dyrektorów - nadzór KO Uchwała JST o dostosowaniu lokalnego systemu oświaty do nowego ustroju szkolnego Podstawy

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 8 stycznia 1999 r. Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego

USTAWA z dnia 8 stycznia 1999 r. Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 8 stycznia 1999 r. Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego Art. 1. 1. Przepisy ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 r. Nr 67,

Bardziej szczegółowo

Informacja o przygotowaniach do wprowadzenia reformy edukacyjnej

Informacja o przygotowaniach do wprowadzenia reformy edukacyjnej Informacja o przygotowaniach do wprowadzenia reformy edukacyjnej W związku z przygotowaniem reformy oświaty wprowadzającej 8 klasowy system nauki podstawowej i wygaszanie szkół gimnazjalnych przygotowano

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 4 stycznia 2016 r. Poz. 17

Rzeszów, dnia 4 stycznia 2016 r. Poz. 17 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 4 stycznia 2016 r. Poz. 17 UCHWAŁA Nr XXVI/6359/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w Rzeszowie Kolegium Regionalnej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/119/12 RADY POWIATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ. z dnia 2 lutego 2012 r.

UCHWAŁA NR XVI/119/12 RADY POWIATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ. z dnia 2 lutego 2012 r. UCHWAŁA NR XVI/119/12 RADY POWIATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ z dnia 2 lutego 2012 r. w sprawie zamiaru likwidacji samodzielnej placówki oświatowej Centrum Kształcenia Praktycznego w Małkini Górnej i włączenia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Kraków, dnia 19 czerwca 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XI/116 RADY GMINY MUCHARZ. z dnia 25 kwietnia 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Kraków, dnia 19 czerwca 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XI/116 RADY GMINY MUCHARZ. z dnia 25 kwietnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 19 czerwca 2012 r. Poz. 2789 UCHWAŁA NR XI/116 RADY GMINY MUCHARZ w sprawie: utworzenia Zespołu Szkół w Jaszczurowej Na podstawie art. 18 ust. 2

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr VI/48/2011 Rady Gminy Smołdzino Z dnia 25 lutego 2011 roku. w sprawie nadania Statutu Zespołowi Szkolono Przedszkolnemu w Smołdzinie

Uchwała nr VI/48/2011 Rady Gminy Smołdzino Z dnia 25 lutego 2011 roku. w sprawie nadania Statutu Zespołowi Szkolono Przedszkolnemu w Smołdzinie Uchwała nr VI/48/2011 Rady Gminy Smołdzino Z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie nadania Statutu Zespołowi Szkolono Przedszkolnemu w Smołdzinie Na podstawie art. 58 ust. 6, art. 60 ust. 1 i art. 62 ust

Bardziej szczegółowo

Spis treści III. Wprowadzenie... Notki biograficzne... Wykaz skrótów...

Spis treści III. Wprowadzenie... Notki biograficzne... Wykaz skrótów... Wprowadzenie... Notki biograficzne... Wykaz skrótów... XI XV XIX Część I. Organizacja systemu oświaty... 1 1. Struktura i zakres działania publicznych jednostek oświatowych... 3 1.1. Typy i rodzaje jednostek

Bardziej szczegółowo

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. ZARZĄDZENIE Nr 424/2015 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 25.02.2015 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie rozwiązania Zespołu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 9 czerwca 2016 r. Poz. 3246 UCHWAŁA NR 236/XIX/16 RADY MIASTA ŻORY w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich

Bardziej szczegółowo

5 Organy szkoły Dyrektora Szkoły

5 Organy szkoły Dyrektora Szkoły 5 Organy szkoły 1. Organami szkoły są: Dyrektor Szkoły, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski. 1) organy szkoły działają na podstawie swoich regulaminów, które są zgodne z obowiązującymi

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1328/2012 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2012-05-21

ZARZĄDZENIE NR 1328/2012 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2012-05-21 ZARZĄDZENIE NR 1328/2012 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2012-05-21 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ LUBELSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2012/2013

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ LUBELSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2012/2013 KURATORIUM OŚWIATY W LUBLINIE PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ LUBELSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2012/2013 Podstawa prawna: 18 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

KURATORIUM OŚWIATY W LUBLINIE PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ LUBELSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2016/2017

KURATORIUM OŚWIATY W LUBLINIE PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ LUBELSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2016/2017 KURATORIUM OŚWIATY W LUBLINIE PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ LUBELSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2016/2017 Podstawa prawna sporządzenia planu nadzoru pedagogicznego na rok szkolny

Bardziej szczegółowo

TAK. Uchwała Nr VI/42/2015 Rady Gminy Iwanowice z dnia 30 kwietnia 2015 r.

TAK. Uchwała Nr VI/42/2015 Rady Gminy Iwanowice z dnia 30 kwietnia 2015 r. Uchwała Nr VI/42/2015 Rady Gminy Iwanowice z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie: odrzucenia w całości stanowiska Związku Nauczycielstwa Polskiego dotyczącego zaopiniowania projektu uchwały Rady Gminy Iwanowice

Bardziej szczegółowo

Rozdział II. Sieć szkół podstawowych w oparciu o przepisy ustawy o systemie oświaty - Agnieszka Pawlikowska

Rozdział II. Sieć szkół podstawowych w oparciu o przepisy ustawy o systemie oświaty - Agnieszka Pawlikowska Rozdział I. Typy i rodzaje szkół - Agnieszka Pawlikowska 1. Typy szkół 1.1. Szkoły i przedszkola 1.2. Szkoły artystyczne 2. Rodzaj szkoły 3. Pozostałe placówki systemu oświaty według ustawy o systemie

Bardziej szczegółowo

KURATORIUM OŚWIATY W LUBLINIE PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ LUBELSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2013/2014

KURATORIUM OŚWIATY W LUBLINIE PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ LUBELSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2013/2014 KURATORIUM OŚWIATY W LUBLINIE PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ LUBELSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Podstawa prawna: 18 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 436 RADY MIASTA KONINA z dnia 19 grudnia 2016 roku

UCHWAŁA Nr 436 RADY MIASTA KONINA z dnia 19 grudnia 2016 roku UCHWAŁA Nr 436 RADY MIASTA KONINA z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inny organ

Bardziej szczegółowo

Reforma Systemu Oświaty plan wdrażania oraz. projekt nowej sieci szkół prowadzonych przez Miasto Starogard Gdański

Reforma Systemu Oświaty plan wdrażania oraz. projekt nowej sieci szkół prowadzonych przez Miasto Starogard Gdański Reforma Systemu Oświaty plan wdrażania oraz projekt nowej sieci szkół prowadzonych przez Miasto Starogard Gdański Formalne źródła informacji Ustawa Prawo Oświatowe Ocena Skutków Regulacji Ramowy Plan Nauczania

Bardziej szczegółowo

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. 3.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. 3.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. ZARZĄDZENIE Nr 736/2016 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 29.03.2016 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie rozwiązania Zespołu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY POWIATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY POWIATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ. z dnia r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY POWIATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ z dnia... 2012 r. w sprawie likwidacji samodzielnej placówki oświatowej Centrum Kształcenia Praktycznego w Małkini Górnej i włączenia jej w skład

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr V/19/15 Rady Miasta Gozdnica z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gozdnicy

Uchwała Nr V/19/15 Rady Miasta Gozdnica z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gozdnicy Uchwała Nr V/19/15 Rady Miasta Gozdnica w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gozdnicy Na podstawie art. 62 ust. 1 w związku z art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LXII/699/14 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 30 października 2014 r.

Uchwała Nr LXII/699/14 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 30 października 2014 r. Uchwała Nr LXII/699/14 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 30 października 2014 r. w sprawie skargi zgłoszonej w dniu 3 września 2014 r., na działania Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Kędzierzynie-Koźlu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/281/16 RADY MIASTA MYSŁOWICE. z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół nr 1 w Mysłowicach

UCHWAŁA NR XIX/281/16 RADY MIASTA MYSŁOWICE. z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół nr 1 w Mysłowicach UCHWAŁA NR XIX/281/16 RADY MIASTA MYSŁOWICE z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół nr 1 w Mysłowicach Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit "h" ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/261/16 RADY MIASTA MYSŁOWICE. z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Mysłowicach

UCHWAŁA NR XVII/261/16 RADY MIASTA MYSŁOWICE. z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Mysłowicach UCHWAŁA NR XVII/261/16 RADY MIASTA MYSŁOWICE z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Mysłowicach Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit "h" ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 09 lutego 2015 r. DZSE.WSPE HM

Warszawa, 09 lutego 2015 r. DZSE.WSPE HM Warszawa, 09 lutego 2015 r. DZSE.WSPE.054.1.2015.HM Pan Radosław Sikorski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej odpowiadając na interpelację nr 30423 złożoną przez Pana Sławomira Kowalskiego, Posła

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 139/XVII/2016 RADY GMINY CZERWONAK. z dnia 21 stycznia 2016 r.

UCHWAŁA NR 139/XVII/2016 RADY GMINY CZERWONAK. z dnia 21 stycznia 2016 r. UCHWAŁA NR 139/XVII/2016 RADY GMINY CZERWONAK z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany Statutu Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych w Czerwonaku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/329/2014 RADY GMINY MIELEC. z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Podleszanach.

UCHWAŁA NR XLI/329/2014 RADY GMINY MIELEC. z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Podleszanach. UCHWAŁA NR XLI/329/2014 RADY GMINY MIELEC z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Podleszanach. Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 1, art.. 58 ust. 1, 2, 6 oraz art. 62 ust.1 i 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE. z dnia r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE. z dnia r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2 Projekt z dnia 10 marca 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE z dnia... 2015 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 28 sierpnia 2013 r. Poz. 5371 UCHWAŁA NR XXXI/393/2013 RADY MIEJSKIEJ SKOCZOWA z dnia 22 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/323/2000

Bardziej szczegółowo

Szczyrk, 3 marca 2016 r.

Szczyrk, 3 marca 2016 r. Nowe kompetencje kuratora oświaty w kształtowaniu sieci przedszkoli i szkół. Zmiany wprowadzone ustawą z 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty i zmianie innych ustaw (Dz. U. z 2016 r.,

Bardziej szczegółowo

Ustawa Prawo oświatowe zmiany dla poradni psychologiczno-pedagogicznych

Ustawa Prawo oświatowe zmiany dla poradni psychologiczno-pedagogicznych OPUBLIKOWANO: 11 STYCZNIA 2017 ZAKTUALIZOWANO: 12 STYCZNIA 2017 Ustawa Prawo oświatowe zmiany dla poradni psychologiczno-pedagogicznych Opracował: Marcin Majchrzak, radca prawny, członek Okręgowej Izby

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr.. RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia..

UCHWAŁA Nr.. RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia.. Projekt UCHWAŁA Nr.. RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia.. w sprawie skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 7 września 2016 r. sygn. akt II SA/Wa 583/16 stwierdzającego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA RACIBÓRZ. z dnia r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 w Raciborzu

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA RACIBÓRZ. z dnia r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 w Raciborzu UCHWAŁA NR... RADY MIASTA RACIBÓRZ z dnia... 2015 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 w Raciborzu Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Procedura dokonywania zmian w statucie

Procedura dokonywania zmian w statucie Procedura dokonywania zmian w statucie L.p. ETAPY PROCEDURY PODSTAWA PRAWNA 1. Przyczyny dokonywania zmian w statucie Przyczyny dokonywania zmian w statucie - przykłady : zmiany zachodzące w przepisach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/262/16 RADY MIASTA MYSŁOWICE. z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Mysłowicach

UCHWAŁA NR XVII/262/16 RADY MIASTA MYSŁOWICE. z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Mysłowicach UCHWAŁA NR XVII/262/16 RADY MIASTA MYSŁOWICE z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Mysłowicach Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit "h" ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

KURATORIUM OŚWIATY W LUBLINIE PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ LUBELSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2014/2015

KURATORIUM OŚWIATY W LUBLINIE PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ LUBELSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2014/2015 KURATORIUM OŚWIATY W LUBLINIE PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ LUBELSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Podstawa prawna: 18 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UCHWAŁA NR RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia r.

PROJEKT UCHWAŁA NR RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia r. UCHWAŁA NR.. 2015 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia..2015 r. w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE. z dnia r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Publicznych w Zalesiu Górnym, ul.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE. z dnia r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Publicznych w Zalesiu Górnym, ul. Projekt z dnia 24 kwietnia 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE z dnia... 2015 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Publicznych w Zalesiu Górnym, ul. Sarenki 20 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Informacje dotyczące wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych Gminy Polkowice

Informacje dotyczące wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych Gminy Polkowice Informacje dotyczące wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych Gminy Polkowice Wymagane dokumenty: Zgłoszenie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych. Do zgłoszenia naleŝy dołączyć następujące

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UCHWAŁA NR RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia r.

PROJEKT UCHWAŁA NR RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia r. PROJEKT UCHWAŁA NR..2015 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia... 201.. r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Miasto Zielona Góra. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

X KONGRES ZARZĄDZANIA OŚWIATĄ OSKKO, WROCŁAW,

X KONGRES ZARZĄDZANIA OŚWIATĄ OSKKO, WROCŁAW, X KONGRES ZARZĄDZANIA OŚWIATĄ OSKKO, WROCŁAW, 23-25.09.2015 Ewa Czechowicz Samorządowy nadzór nad oświatą. USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn.

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 1 W GDYNI

STATUT ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 1 W GDYNI STATUT ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 1 W GDYNI Statut Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 1 w Gdyni ul. Wiczlińska 93 Rozdział 1. Podstawa prawna 1 Statut opracowano na podstawie : 1) Ustawy z dnia 7

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Gminy Mielec z dnia... r.

Uchwała Nr... Rady Gminy Mielec z dnia... r. PROJEKT Uchwała Nr... Rady Gminy Mielec z dnia... r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Trześni. Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 1, art.. 58 ust. 1, 2, 6 oraz art. 62 ust.1 i 3 ustawy z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/403/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 23 maja 2017 r.

UCHWAŁA NR XLI/403/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 23 maja 2017 r. UCHWAŁA NR XLI/403/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Nowym Sączu, ul. Nadbrzeżna 77 Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. i w związku

Bardziej szczegółowo

Reforma oświaty ruchy kadrowe. Prowadzący: dr Magdalena Kasprzak

Reforma oświaty ruchy kadrowe. Prowadzący: dr Magdalena Kasprzak Reforma oświaty ruchy kadrowe Prowadzący: dr Magdalena Kasprzak Reformę oświaty regulują przepisy następujących aktów prawnych: ustawa z 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY PIĄTNICA. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY PIĄTNICA. z dnia r. Projekt z dnia 20 października 2016 r. UCHWAŁA NR... RADY GMINY PIĄTNICA z dnia... 2016 r. w sprawie likwidacji Zespołu Obsługi Szkół w Piątnicy oraz utworzenia Centrum Usług Samorządowych w Piątnicy i

Bardziej szczegółowo

Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE. z dnia r.

Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE. z dnia r. Projekt z dnia 24 listopada 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE z dnia... 2016 r. w sprawie uchwalenia statutu Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Rzepinie.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA KK nr 20/05 ws. zasad łączenia lub podziału jednostek organizacyjnych Związku

UCHWAŁA KK nr 20/05 ws. zasad łączenia lub podziału jednostek organizacyjnych Związku UCHWAŁA KK nr 20/05 ws. zasad łączenia lub podziału jednostek organizacyjnych Związku Komisja Krajowa NSZZ Solidarność, działając na podstawie 21 Statutu NSZZ Solidarność, zwanego dalej Statutem, uchwala

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 19 maja 2015 r. Poz. 959 UCHWAŁA NR XI/56/2015 RADY MIEJSKIEJ W SZPROTAWIE. z dnia 30 kwietnia 2015 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 19 maja 2015 r. Poz. 959 UCHWAŁA NR XI/56/2015 RADY MIEJSKIEJ W SZPROTAWIE. z dnia 30 kwietnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 19 maja 2015 r. Poz. 959 UCHWAŁA NR XI/56/2015 RADY MIEJSKIEJ W SZPROTAWIE z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół

Bardziej szczegółowo

Wniosek. Rzecznika Praw Obywatelskich. Na podstawie art. 191 ust. 1 pkt 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2

Wniosek. Rzecznika Praw Obywatelskich. Na podstawie art. 191 ust. 1 pkt 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 Wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich Na podstawie art. 191 ust. 1 pkt 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483, ze zm.) oraz art. 16 ust. 2 pkt 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 16/2014/2015 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Stawie z dnia 26 listopada 2014r.

Zarządzenie Nr 16/2014/2015 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Stawie z dnia 26 listopada 2014r. Zarządzenie Nr 16/2014/2015 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Stawie z dnia 26 listopada 2014r. w sprawie wprowadzenia regulaminu organizacyjnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Stawie

Bardziej szczegółowo

STATUT SAMORZĄDOWEJ ADMINISTRACJI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CZERWONAKU

STATUT SAMORZĄDOWEJ ADMINISTRACJI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CZERWONAKU Załącznik do Uchwały Nr.. Rady Gminy Czerwonak z dnia. 2016 roku STATUT SAMORZĄDOWEJ ADMINISTRACJI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CZERWONAKU Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Samorządowa Administracja Placówek

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 17 października 2007 r. ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 17 października 2007 r. ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 17 października 2007 r. ON.I-0911/300/2007 Zarząd Powiatu w Opocznie ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE Na podstawie art. 79 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca zakładania przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego.

Informacja dotycząca zakładania przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego. Informacja dotycząca zakładania przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego. I. Organizacja sieci przedszkoli w gminie. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r.

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI KADENCJA. Warszawa, dnia 27 sierpnia 2007 r. Druk nr 513

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI KADENCJA. Warszawa, dnia 27 sierpnia 2007 r. Druk nr 513 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI KADENCJA Warszawa, dnia 27 sierpnia 2007 r. Druk nr 513 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Regulamin działalności rady pedagogicznej

Regulamin działalności rady pedagogicznej Regulamin działalności rady pedagogicznej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie Przyjęty w aktualnej wersji na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu... 20... r. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II PK 130/09 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 1 września 2010 r. SSN Jerzy Kuźniar (przewodniczący) SSN Roman Kuczyński SSN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 25 maja 2016 r. Poz. 2891 UCHWAŁA NR XXI/367/16 RADY MIASTA TYCHY z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej miasta Tychy

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Akademickiego Zespołu Szkół w Suwałkach

S T A T U T. Akademickiego Zespołu Szkół w Suwałkach S T A T U T Akademickiego Zespołu Szkół w Suwałkach przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach 1 PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Pedagogicznej. Zespołu Szkół Miejskich Nr 3. w Kędzierzynie - Koźlu

Regulamin Rady Pedagogicznej. Zespołu Szkół Miejskich Nr 3. w Kędzierzynie - Koźlu Regulamin Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Miejskich Nr 3 w Kędzierzynie - Koźlu Na podstawie art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz U. z 2004 r. Nr 256, poz.

Bardziej szczegółowo

Statut szkoły /placówki. statutów szkół. Kuratorium Oświaty w Białymstoku, Delegatura w Suwałkach

Statut szkoły /placówki. statutów szkół. Kuratorium Oświaty w Białymstoku, Delegatura w Suwałkach Statut szkoły /placówki Uwagi i wnioski z analizy statutów szkół Kuratorium Oświaty w Białymstoku, Delegatura w Suwałkach Podstawa prawna: 1. Art.60 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Zachowane zostaną jedynie zakłady budżetowe powołane przez jednostki samorządu terytorialnego i to wyłącznie w określonych dziedzinach zadań własnych.

Zachowane zostaną jedynie zakłady budżetowe powołane przez jednostki samorządu terytorialnego i to wyłącznie w określonych dziedzinach zadań własnych. Zachowane zostaną jedynie zakłady budżetowe powołane przez jednostki samorządu terytorialnego i to wyłącznie w określonych dziedzinach zadań własnych. Wszystkie państwowe zakłady budżetowe oraz niektóre

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia.. o zmianie ustawy o systemie oświaty. Art. 1.

Ustawa z dnia.. o zmianie ustawy o systemie oświaty. Art. 1. - Projekt - Ustawa z dnia.. o zmianie ustawy o systemie oświaty Art. 1. W ustawie z dnia z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty /Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm./ wprowadza się następujące

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 277/XXXVIII/2013 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM STAWIE. z dnia 23 kwietnia 2013 r.

UCHWAŁA NR 277/XXXVIII/2013 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM STAWIE. z dnia 23 kwietnia 2013 r. UCHWAŁA NR 277/XXXVIII/2013 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM STAWIE z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Nowym Stawie przy ul. Bankowej 2. Na podstawie art. 18 ust. 2

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 2013 r. w sprawie utworzenia Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Bielsku-Białej

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 2013 r. w sprawie utworzenia Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Bielsku-Białej Projekt z dnia..., zgłoszony przez... UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ z dnia 2013 r. w sprawie utworzenia Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Bielsku-Białej Na podstawie art. 62

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR / / 2015 RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE z dnia.. 2015 r.

UCHWAŁA NR / / 2015 RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE z dnia.. 2015 r. Projekt z dnia 26 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR / / 2015 RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE z dnia.. 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania przez Gminę Miasto Koszalin dotacji dla niepublicznych szkół

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty (druk nr 513)

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty (druk nr 513) Warszawa, dnia 29 sierpnia 2007 r. Opinia do ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty (druk nr 513) I. Cel i przedmiot ustawy Zasadnicza część uchwalonych zmian zmierza - w założeniu ustawodawcy sejmowego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/96/2012 RADY GMINY Wadowice Górne z dnia 30 marca 2012 roku

UCHWAŁA NR XIX/96/2012 RADY GMINY Wadowice Górne z dnia 30 marca 2012 roku UCHWAŁA NR XIX/96/2012 RADY GMINY Wadowice Górne z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie: utworzenia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Wadowicach Górnych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY GIMNAZJUM PUBLICZNEGO NR 1 W OSTROWI MAZOWIECKIEJ CZĘŚĆ I Postanowienia ogólne 1 Szkoła jest publiczną placówką oświatowo wychowawczą, załoŝoną na podstawie Uchwały Rady Miasta

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW

REGULAMIN RADY RODZICÓW REGULAMIN RADY RODZICÓW przy Społecznym Gimnazjum TWP w Legnicy Rozdział I Nazwa reprezentacji rodziców 1 Rada Rodziców przy Społecznym Gimnazjum TWP w Legnicy. Rozdział II Postanowienia ogólne 2 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Przekształcenia podmiotowe jednostek ochrony zdrowia

Przekształcenia podmiotowe jednostek ochrony zdrowia Przekształcenia podmiotowe jednostek ochrony zdrowia Joanna Nowak-Kubiak łączenie, likwidacja albo przekształcenie SP ZOZ w spółkę procesy prawne procesy decyzyjne w tym uwarunkowania do rozstrzygania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rada Miasta Rybnika. z dnia... 2013 r. w sprawie założenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 12 w Rybniku

Uchwała Nr... Rada Miasta Rybnika. z dnia... 2013 r. w sprawie założenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 12 w Rybniku Projekt z dnia 18 lutego 2013 r. Zatwierdzony przez... 2013/005835 Na podstawie: Uchwała Nr... z dnia... 2013 r. w sprawie założenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 12 w Rybniku - art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

PN-II Lublin, dnia 22 września 2016 r.

PN-II Lublin, dnia 22 września 2016 r. PN-II.4130.251.2016 Lublin, dnia 22 września 2016 r. Szanowni Państwo Wójtowie, Burmistrzowie, Prezydenci Miast, Starostowie w województwie lubelskim W związku z sygnalizowanymi wątpliwościami prawnymi

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Grodkowie

Statut Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Grodkowie Statut Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Grodkowie Grodków, dnia 21 stycznia 2013r. Wykaz aktów prawnych opisujących pracę placówki oświatowej, których zapisy zostały uwzględnione

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW. Zespołu Szkół Samorządowych w Boguszowie Gorcach ul. St.Staszica 5

REGULAMIN RADY RODZICÓW. Zespołu Szkół Samorządowych w Boguszowie Gorcach ul. St.Staszica 5 REGULAMIN RADY RODZICÓW uchwalony dnia 07.09.2010r. uchwałą Nr 1/IX/2010 Rady Rodziców Zespołu Szkół Samorządowych w Boguszowie Gorcach ul. St.Staszica 5 Rozdział I Nazwa reprezentacji rodziców 1 Rada

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Siedlce Urząd Miasta Siedlce Wydział Edukacji. REFORMA OŚWIATY 2017 przekształcanie szkół, losy nauczycieli i dyrektorów

Prezydent Miasta Siedlce Urząd Miasta Siedlce Wydział Edukacji. REFORMA OŚWIATY 2017 przekształcanie szkół, losy nauczycieli i dyrektorów Prezydent Miasta Siedlce Urząd Miasta Siedlce Wydział Edukacji REFORMA OŚWIATY 2017 przekształcanie szkół, losy nauczycieli i dyrektorów ZAŁOŻENIA REFORMY Docelowa struktura szkolnictwa, zaproponowana

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 26 stycznia 2016 r. Poz. 469 UCHWAŁA NR I.2.K.2016 KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE. z dnia 13 stycznia 2016 r.

Szczecin, dnia 26 stycznia 2016 r. Poz. 469 UCHWAŁA NR I.2.K.2016 KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE. z dnia 13 stycznia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 26 stycznia 2016 r. Poz. 469 UCHWAŁA NR I.2.K.2016 KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 13 stycznia 2016 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E KOMISJI EDUKACJI, NAUKI I MŁODZIEŻY. o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty (druk nr 822)

S P R A W O Z D A N I E KOMISJI EDUKACJI, NAUKI I MŁODZIEŻY. o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty (druk nr 822) SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Druk nr 2062 S P R A W O Z D A N I E KOMISJI EDUKACJI, NAUKI I MŁODZIEŻY o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty (druk nr 822) Marszałek

Bardziej szczegółowo

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE WOJEWODY LUBUSKIEGO Nr NK-I.4131.276.2012.MGrz z dnia 9 sierpnia 2012 r. Rada Miejska w Szprotawie Działając na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

R a d a Z w i ą z k ó w Z a w o d o w y c h P o l s k i e j G r u p y E n e r g e t y c z n e j

R a d a Z w i ą z k ó w Z a w o d o w y c h P o l s k i e j G r u p y E n e r g e t y c z n e j Zamość, 06.01.2010 r. PGE S.A. PGE Obrót S.A. PGE Dystrybucja S.A. Komisja Trójstronna ds. Branży Elektroenergetycznej Zrzeszenie Związków Zawodowych Energetyków Szanowni Państwo! Odnosząc się do pisma

Bardziej szczegółowo

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego (do ) w Warszawie z dnia 17 października 2001 r. I SA 2197/01 TEZA aktualna

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego (do ) w Warszawie z dnia 17 października 2001 r. I SA 2197/01 TEZA aktualna I SA 2197/01 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego (do 2003.12.31) w Warszawie Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego (do 2003.12.31) w Warszawie z dnia 17 października 2001 r. I SA 2197/01 TEZA aktualna

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 20 listopada 2015 r. Poz. 4938 UCHWAŁA NR 90/2015 KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ WE WROCŁAWIU. z dnia 4 listopada 2015 r.

Wrocław, dnia 20 listopada 2015 r. Poz. 4938 UCHWAŁA NR 90/2015 KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ WE WROCŁAWIU. z dnia 4 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 20 listopada 2015 r. Poz. 4938 UCHWAŁA NR 90/2015 KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ WE WROCŁAWIU z dnia 4 listopada 2015 r. w sprawie stwierdzenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr CV/1445/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 lipca 2010 r. Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 53 w Krakowie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr CV/1445/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 lipca 2010 r. Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 53 w Krakowie Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr CV/1445/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 lipca 2010 r. Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 53 w Krakowie Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

STATUT CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO W KALISZU

STATUT CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO W KALISZU STATUT CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO W KALISZU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Nazwa placówki brzmi: Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Kaliszu. 2. Centrum Kształcenia Ustawicznego

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (tekst jednolity: Dz. U r. Nr 112 poz. 981).

USTAWA z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (tekst jednolity: Dz. U r. Nr 112 poz. 981). USTAWA z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 112 poz. 981). USTAWA z dnia 25 września 1981 r. o samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwowego

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 13 maja 2016 r. Poz ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR NK-N GD1 WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO. z dnia 4 maja 2016 r.

Wrocław, dnia 13 maja 2016 r. Poz ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR NK-N GD1 WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO. z dnia 4 maja 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 13 maja 2016 r. Poz. 2470 ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR NK-N.4131.196.2.2016.GD1 WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia 4 maja 2016 r. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLI/292/14 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 14 listopada 2014r.

Uchwała Nr XLI/292/14 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 14 listopada 2014r. Uchwała Nr XLI/292/14 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych prowadzonych na terenie Powiatu Opolskiego

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE NA ROK SZKOLNY 2015/2016

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 06.03.2015 12:21 POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Państwo Dyrektorzy Gimnazjów i Szkół Ponadgimnazjalnych Rodzice i Uczniowie Zachodniopomorskich

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 528/XXXVI/2013 RADY MIASTA RYBNIKA z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie założenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 14 w Rybniku

UCHWAŁA NR 528/XXXVI/2013 RADY MIASTA RYBNIKA z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie założenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 14 w Rybniku Or.0007.105.2013 2013/046339 Na podstawie: UCHWAŁA NR 528/XXXVI/2013 RADY MIASTA RYBNIKA w sprawie założenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 14 w Rybniku - art. 18 ust. 2 pkt 9 lit h ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Ustawa. z dnia. 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty

Ustawa. z dnia. 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty projekt Ustawa z dnia. 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty Art. 1. W ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) wprowadza się następujące

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 13 stycznia 2017 r. Poz. 233 UCHWAŁA NR XXXVII/301/16 RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ. z dnia 28 grudnia 2016 r.

Wrocław, dnia 13 stycznia 2017 r. Poz. 233 UCHWAŁA NR XXXVII/301/16 RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ. z dnia 28 grudnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 13 stycznia 2017 r. Poz. 233 UCHWAŁA NR XXXVII/301/16 RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie trybu udzielania i

Bardziej szczegółowo