Legal Newsletter. D.Dobkowski sp.k. Marzec Ryzyka i niejasności wynikające z nowej regulacji prawnej przedsięwzięć deweloperskich

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Legal Newsletter. D.Dobkowski sp.k. Marzec 2012. Ryzyka i niejasności wynikające z nowej regulacji prawnej przedsięwzięć deweloperskich"

Transkrypt

1 D.Dobkowski sp.k. Marzec 2012 Legal Newsletter Ryzyka i niejasności wynikające z nowej regulacji prawnej przedsięwzięć deweloperskich Nowa ustawa o kredycie konsumenckim Delegowanie pracowników do pracy za granicę Udzielanie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie oraz wydobywanie węglowodorów w świetle nowej ustawy - Prawo geologiczne i górnicze Podmiot leczniczy, jako przedsiębiorca według prawa o działalności leczniczej nowe formy prowadzenia działalności leczniczej i praktyk zawodowych Zmiany w prawie

2 LEGAL NEWSLETTER Ryzyka i niejasności wynikające z nowej regulacji prawnej przedsięwzięć deweloperskich Z dniem 29 kwietnia 2012 roku wchodzi w życie ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Ustawa wprowadza istotne zmiany w zakresie regulacji prawnej przedsięwzięć deweloperskich, które to dotychczas nie były przedmiotem kompleksowych uregulowań. Niestety, Ustawa z punktu widzenia techniki legislacyjnej nie jest dobrze przygotowana i rodzi szereg pytań i wątpliwości. Wątpliwości związane z definicją legalną przedsięwzięcia deweloperskiego Za kluczowe dla funkcjonowania ustawy należy uznać przyjęcie przez ustawodawcę definicji legalnej przedsięwzięcia deweloperskiego, rozumianego w skrócie, jako proces, w wyniku realizacji którego na rzecz nabywcy ustanowione zostaje prawo odrębnej własności lokalu mieszkalnego (domu jednorodzinnego) stanowiącego odrębną nieruchomość, obejmujący budowę, czynności faktyczne i prawne niezbędne do rozpoczęcia budowy, oraz oddania obiektu do użytkowania, a w szczególności nabycie praw do nieruchomości, na której realizowana ma być budowa, przygotowanie projektu budowlanego lub nabycie praw do projektu budowlanego, nabycie materiałów budowlanych i uzyskanie wymaganych zezwoleń administracyjnych. Przyjęta definicja budzi wątpliwości, czy za przedsięwzięcie deweloperskie można uznać sytuacje, w których nabywca kupuje gotowy i już uprzednio wyodrębniony przez dewelopera lokal. Przyjęcie, że nabywca wyodrębnionego uprzednio lokalu pozbawiony jest ochrony prawnej, którą Ustawa przewiduje dla nabywców lokali znajdujących się jeszcze w trakcie budowy, oznacza nieuzasadnione zróżnicowanie sytuacji prawnych osób, które znajdują się w bardzo zbliżonej sytuacji i które zasadniczo mogą być tak samo zagrożone skutkami nieuczciwych działań deweloperów. Obowiązkowe zabezpieczenie inwestycji Ustawa przewiduje obowiązek ustanowienia przez dewelopera zabezpieczenia w postaci otwartego lub zamkniętego rachunku powierniczego. W zależności od przyjętego rozwiązania, środki zgromadzone na rachunku powierniczym będą uwalniane, albo po zakończeniu całej inwestycji i przekazaniu własności lokalu na rzecz nabywcy (rachunek powierniczy zamknięty) lub w trakcie zamykania poszczególnych etapów inwestycji (rachunek powierniczy otwarty), połączony także opcjonalnie z gwarancją bankową lub ubezpieczeniową. Celem wprowadzonego rozwiązania jest ochrona interesów nabywców lokali przed utratą środków w przypadku upadłości lub nieuczciwych praktyk dewelopera. Cel ten nie zostaje jednak osiągnięty w stosunku do przedsięwzięć deweloperskich, których rozpoczęcie sprzedaży nastąpiło przed wejściem w życie Ustawy. Z uwagi na wątpliwości interpretacyjne związane z rozumieniem terminu rozpoczęcie sprzedaży spodziewane jest, że część deweloperów będzie się powoływać zaledwie na fakt podawania do publicznej wiadomości ogólnych informacji reklamowych o zamierzonej inwestycji, wykazując, iż doszło w ten sposób do wymaganego Ustawą publicznego podania informacji na temat procesu oferowania lokali jeszcze przed wejściem jej w życie, a co miałoby uzasadniać odstąpienie od wymogu zabezpieczania inwestycji. Obowiązki przedkontraktowe Ustawa przewiduje wprowadzenie szeregu obowiązków przedkontraktowych obciążających dewelopera w okresie nie tylko bezpośrednio poprzedzającym sprzedaż oferowanego lokalu, ale już nawet w momencie rozpoczęcia sprzedaży. Oprócz wspomnianego wcześniej obowiązku związanego z prowadzeniem powierniczych rachunków bankowych, kluczowym obowiązkiem dewelopera jest konieczność przygotowania i udostępnienia klientom prospektu informacyjnego stanowiącego integralną część umowy deweloperskiej. W prospekcie (przygotowywanym w oparciu o załączony do ustawy wzór) deweloper zobowiązany jest wskazać między innymi: posiadane doświadczenie, informacje dotyczące nieruchomości oraz przedsięwzięcia deweloperskiego (jako całości oraz indywidualnie nabywanej przez klienta części). W przypadku zmian do prospektu informacyjnego deweloper jest zobowiązany zawiadomić klientów o dokonanej aktualizacji w sposób umożliwiający zapoznanie się treścią zmian przed zawarciem umowy deweloperskiej. Pojawiające się przy tej okazji wątpliwości związane są przede wszystkim z faktem, iż na deweloperów nałożony został obowiązek doręczania zaktualizowanego prospektu nie tylko stronie już zawartej umowy deweloperskiej, ale i osobom zainteresowanym zawarciem takiej umowy.

3 Legal Newsletter 3 W efekcie nie jest jasne czy w kręgu takich osób znajdują się: wszystkie osoby, które otrzymały prospekt czy tylko te, które w określony sposób podtrzymały zainteresowanie nabyciem lokalu po zapoznaniu się z prospektem. Ponadto należy zwrócić uwagę, że Ustawa wyraźnie nakłada na dewelopera obowiązek faktycznego doręczenia aktualizacji, a nie tylko podjęcia działań zmierzających do jego udostępnienia zainteresowanej osobie. Budzi to pytania o konsekwencje dla dewelopera w sytuacji, w której nadane pismo nie zostanie faktycznie odebrane, na przykład z uwagi na zmianę adresu czy inne niezależne od dewelopera okoliczności. Konstytutywne elementy umowy deweloperskiej W szczególny sposób została potraktowana w ustawie kwestia konstytutywnych elementów, które musi zawierać każda umowa deweloperska, obejmujących między innymi: informacje o ustanowionych zabezpieczeniach związanych z prowadzeniem rachunku powierniczego, określenie warunków odstąpienia od umowy, a także warunków zwrotu środków wpłaconych przez nabywcę na rachunek powierniczy w razie skorzystania z tego prawa, oraz oświadczenie nabywcy o zapoznaniu się z projektem informacyjnym. Ustawa stanowi, iż umowa deweloperska winna być zawarta w formie aktu notarialnego oraz iż będzie stanowić podstawę wpisu do księgi wieczystej roszczeń związanych z żądaniem przez nabywcę wybudowania budynku, wyodrębnienia lokalu i przeniesienia prawa własności oraz praw niezbędnych do korzystania z lokalu na nabywcę, wraz z prawem do wyłącznego korzystania z części nieruchomości służącej zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych. Należy pamiętać, że zgodnie z narzuconymi przez ustawę uregulowaniami, koszty sporządzenia aktu notarialnego obejmującego umowę deweloperską obciążają nabywcę oraz dewelopera w równych częściach, zaś w przypadku zastosowania przez dewelopera mniej korzystnych warunków umowy deweloperskiej niż te przewidziane przez ustawę, zastosowanie znajdą przepisy ustawowe. Sposób wprowadzenia w życie Ustawy pozostawia wątpliwości, czy powyższe zastrzeżenia dotyczące konstytutywnych elementów kontraktu mają zastosowanie wyłącznie do umów zawieranych pod jej rządami, czy powinny dotyczyć również aneksowania umów przedwstępnych zawartych przed dniem wejścia w życie i których wykonanie jest dopiero w toku. Odstąpienie od umowy Dla każdej ze stron procesu deweloperskiego, ustawa przewiduje ustawowe prawo odstąpienia. W stosunku do nabywcy, brak wystąpienia któregokolwiek ze wskazanych w ustawie elementów konstytutywnych umowy upoważnia go do odstąpienia od umowy. Uprawnienie to przysługuje także w przypadku: wystąpienia rozbieżności pomiędzy informacjami zawartymi w umowie deweloperskiej a prospekcie informacyjnym, rozbieżnościami między stanem faktycznym a danymi zawartymi w umowie lub prospekcie informacyjnym, wystąpienia rozbieżności między zastosowanym przez dewelopera prospektem informacyjnym a zawartym w ustawie wzorem, lub w przypadku, gdy deweloper nie przedstawi prospektu informacyjnego. Wskazane przypadki odstąpienia od umowy ograniczone są

4 Legal Newsletter 4 czasem i przysługują nabywcy w ciągu 30 dni od zawarcia umowy deweloperskiej. Dodatkowo prawo do odstąpienia od umowy deweloperskiej będzie przysługiwać nabywcy w przypadku, gdy deweloper nie wykona w terminie umowy, z tym, że skorzystanie z prawa do odstąpienia będzie wymagało uprzedniego wezwania dewelopera do wykonania umowy w 120 dniowym terminie. Niezależnie czy prawo odstąpienia zostało wykonane przez nabywcę z powodu braków w umowie lub prospekcie informacyjnym, czy też z powodu niewykonania przez dewelopera umowy w terminie skutkiem złożonego oświadczenia o odstąpieniu jest uznanie umowy za niezawartą, przy czym koszty związane z odstąpieniem od umowy nie mogą obciążać nabywcy. Autor: Krzysztof Kubik Aplikant radcowski E: Prawo do odstąpienia będzie przysługiwać również deweloperowi w przypadku niespełnienia przez nabywcę świadczeń pieniężnych wynikających z umowy, pomimo pisemnego wezwania do ich uiszczenia w terminie 30 dni. Dodatkowo prawo do odstąpienia będzie przysługiwało, jeżeli nabywca nie zgłosi się do odbioru lokalu lub podpisania aktu notarialnego przenoszącego własność nieruchomości, pomimo dwukrotnego doręczenia pisemnego wezwania. Szczególną uwagę należy zwrócić na fakt, iż możliwość skorzystania przez dewelopera z prawa do odstąpienia od umowy jest uzależniona od skutecznego doręczenia wezwania. Z uwagi na przyjęte brzmienie przepisu należy uznać, że brak możliwości doręczenia wezwania (np. z uwagi na zmianę adresu etc.) do nabywcy, który odmawia obioru lokalu skutkować będzie koniecznością sądowego powołania kuratora do doręczeń, jeżeli deweloper zainteresowany będzie odstąpieniem od umowy. Podsumowanie O ile nową regulację należy przyjąć z zadowoleniem, gdyż rynek deweloperski wymagał uregulowania i zadbania o interesy nabywców, o tyle razi ilość pytań i wątpliwości, które pojawiają się przy interpretacji Ustawy. Chociaż ze smutkiem należy stwierdzić, że słaba jakość prawa stanowionego jest swoistym standardem na rynku, o tyle w tym szczególnym przypadku jest to podwójnie bolesne, gdyż wynikające z Ustawy wątpliwości mogą mieć daleko idące negatywne konsekwencje zarówno dla nabywców lokali jak i samych deweloperów.

5 LEGAL NEWSLETTER Nowa ustawa o kredycie konsumenckim W dniu 18 grudnia 2011 r. weszła w życie nowa ustawa o kredycie konsumenckim (w dalszej części tekstu nazywana Ustawą ), która zastąpiła ustawę z dnia 20 lipca 2001 r. pod tym samym tytułem. Od dnia ogłoszenia Ustawy do dnia jej wejścia w życie upłynęło 6 miesięcy. Tak długi okres tzw. vacatio legis wynikał z konieczności umożliwienia podmiotom objętym zakresem Ustawy (np. kredytodawcom) odpowiedniego dostosowania swojej działalności do nowo obowiązujących przepisów. Ustawa implementuje do polskiego systemu prawa dyrektywę 2008/48/WE dotyczącą umów o kredyt konsumencki. Celem niniejszego artykułu jest wskazanie wybranych regulacji Ustawy, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów, które nie miały swoich odpowiedników w ustawie z dnia 20 lipca 2001 r. oraz tych przepisów, których treść znacząco odbiega od treści ich odpowiedników w poprzednio obowiązującej ustawie. Zakresem Ustawy są objęte umowy o kredyt konsumencki (np. umowy pożyczki i umowy kredytu w rozumieniu przepisów prawa bankowego), który jest udzielany konsumentowi przez kredytodawcę w zakresie swojej działalności. Górny limit kredytu konsumenckiego ustalono na poziomie zł albo równowartości tej kwoty w innej walucie. Zgodnie z intencją projektodawcy Ustawy, głównym celem Ustawy jest zlikwidowanie lub chociaż zmniejszenie asymetrii informacji pomiędzy konsumentem a kredytodawcą. Cel ten jest realizowany poprzez nałożenie na kredytodawców rozbudowanych obowiązków informacyjnych wobec ich (potencjalnych) klientów konsumentów. Można przyjąć, że obowiązki te są realizowane w czterech etapach. Etap pierwszy obejmuje informacje kierowane do potencjalnych klientów w reklamie, drugi informacje przekazywane konkretnej osobie zainteresowanej korzystaniem z usług określonego kredytodawcy przed zawarciem umowy o kredyt konsumencki, trzeci informacje zawierane w umowie o kredyt konsumencki, a czwarty informacje przekazywane klientowi już po zawarciu z nim umowy. Należy zwrócić uwagę, że katalog informacji, które co do zasady należy przekazać konsumentowi na etapie przedkontraktowym jest rozbudowany i obejmuje aż 20 pozycji. Zdecydowana większość ww. informacji musi zostać przekazana konsumentowi w każdym przypadku oferowania mu przez kredytodawcę swoich usług, a jedynie nieliczne powinny zostać przekazane w odpowiednich przypadkach. Dane te są przekazywane konsumentowi na tzw. formularzu informacyjnym (dyrektywa 2008/48/WE nazywa ten formularz standardowym europejskim arkuszem informacyjnym ). Do informacji przekazywanych obligatoryjnie Ustawa zalicza m. in. dane kredytodawcy, rodzaj kredytu, czas obowiązywania umowy, stopę oprocentowania kredytu i warunki jej zmiany, całkowitą kwotę kredytu, termin i sposób wypłaty kredytu, informację dotyczącą obowiązku zawarcia umowy dodatkowej (w szczególności umowy ubezpieczenia), informację o skutkach braku płatności, informację o prawie konsumenta do odstąpienia od umowy oraz informację o prawie konsumenta do spłaty kredytu przed terminem. Informacje zawierane w samej umowie o kredyt konsumencki w znacznej części odpowiadają natomiast informacjom przekazywanym konsumentowi na etapie przedkontraktowym. Szczególnego rodzaju obowiązek kredytodawcy przewiduje art. 9 Ustawy. W świetle ust. 1 tego artykułu, przed zawarciem umowy o kredyt konsumencki kredytodawca jest zobowiązany do dokonania oceny ryzyka kredytowego konsumenta. W ocenie projektodawcy Ustawy obowiązek ten ma służyć konsumentom poprzez zapobieganie ich nieświadomemu i nadmiernemu zadłużeniu. Kredytodawca jest zobowiązany dokonać oceny ryzyka kredytowego w oparciu o informacje uzyskane od konsumenta lub na podstawie danych zawartych w bazie danych lub w zbiorze danych kredytodawcy. O tym, jak istotne są obowiązki informacyjne kredytodawców oraz obowiązek weryfikacji ryzyka kredytowego może świadczyć fakt, że Kodeks wykroczeń przewiduje w art. 138c karę grzywny za zawieranie z konsumentem umowy o kredyt konsumencki m. in. z rażącym naruszeniem wymagań dotyczących informacji przekazywanych konsumentowi przed zawarciem umowy lub treści umowy oraz za niedopełnienie obowiązku oceny ryzyka kredytowego. Przy analizie regulacji Ustawy warto wskazać także treść jej art. 11. Przepis ten nakłada na kredytodawcę obowiązek udzielenia konsumentowi wyjaśnień w zakresie treści informacji przekazanych mu przed zawarciem umowy oraz postanowień umowy, która ma być zawarta. Celem tej regulacji jest umożliwienie konsumentowi podjęcia decyzji, który z zaoferowanych mu przez kredytodawcę produktów

6 Legal Newsletter 6 będzie dla niego najbardziej odpowiedni. Wydaje się, że wymienione w ww. przepisie udzielanie wyjaśnień, nie jest tożsame z doradztwem, rozumianym jako wskazanie najwłaściwszego w danym przypadku rozwiązania. Istotne jest, że Ustawa wydłuża termin na odstąpienie przez konsumenta od umowy o kredyt konsumencki. Wynosi on co do zasady 14 dni od dnia zawarcia umowy. Obowiązująca do dnia 18 grudnia 2011 r. Ustawa o kredycie konsumenckim przewidywała natomiast 10-dniowy termin na wykonanie prawa odstąpienia. Na zakończenie, warto odnotować, że jeszcze przed wejściem Ustawy w życie dokonano jej nowelizacji poprzez dodanie art. 35a. Powołana regulacja umożliwia konsumentowi spłatę rat kapitałowo - odsetkowych kredytu denominowanego lub indeksowanego do waluty innej niż waluta polska bezpośrednio w tej walucie. Wskazane wyżej regulacje należy zasadniczo ocenić pozytywnie, jako kształtujące zasady ochrony klientów i potencjalnych klientów instytucji udzielających kredytów konsumenckich w rozumieniu Ustawy. Warto jednocześnie zasygnalizować, że szeroki zakres danych otrzymywanych przez konsumentów na etapie przedkontraktowym może sprawić, że nie będą oni w stanie zidentyfikować informacji kluczowych dla nich z punktu widzenia optymalizacji procesu decyzyjnego. Z tego punktu widzenia może powstać wątpliwość co do rzeczywistego zakresu ochrony klienta przez informację. Rozstrzygnięcie tego dylematu wykracza jednak poza ramy niniejszego opracowania. Autor: Anna Jóźwicka Aplikant radcowski E:

7 LEGAL NEWSLETTER Delegowanie pracowników do pracy za granicę Zawarty w przepisie art pkt 1 Kodeksu Pracy obowiązek określenia w umowie o pracę miejsca wykonywania pracy przez pracownika jest istotnym i niezbędnym warunkiem umowy o pracę. Umówione miejsce pracy, określone przez strony w umowie o pracę, może różnić się od faktycznego miejsca wykonywania pracy. W takim przypadku mamy do czynienia z oddelegowaniem, które może przybrać różne formy. Podróż służbowa a delegowanie Wykonywanie pracy poza stałym, umówionym miejscem pracy, może być uznane za podróż służbową bądź oddelegowanie. Na gruncie prawa polskiego trudne jest rozróżnienie, kiedy wyjazd i praca za granicą stanowi oddelegowanie, a kiedy delegację służbową. Podróż służbowa charakteryzuje się tym, że w zakresie obowiązków pracownika stanowi zjawisko nietypowe i okazjonalne. Za podróż służbową w rozumieniu przepisu art Kodeksu Pracy należy zatem, co do zasady, uznać przejściowe wykonywanie zadania służbowego na polecenie pracodawcy poza stałym i umówionym miejscem pracy. O podróży służbowej można mówić zatem jedynie w przypadku delegowania narzuconego pracownikowi w drodze polecenia zobowiązującego go do odbycia takiej podróży. Rozróżnienie podróży służbowej od oddelegowania ma istotne znaczenie z uwagi na koszty związane z odbywaniem przez pracowników podróży służbowych, którzy uprawnieni są do zwrotu kosztów tych podróży. Dla pracowników zatrudnionych poza sferą budżetową zasady zwrotu kosztów podróży służbowej ustalane są w układach zbiorowych pracy, regulaminach wynagradzania lub w umowie o pracę, przy czym minimalne kwoty diet należnych pracownikom określone zostały w przepisach wykonawczych do Kodeksu Pracy. Delegowanie na podstawie porozumienia stron umowy o pracę Z uwagi na koszty odbywania podróży służbowych oraz fakt, iż podróż służbowa ma co do zasady charakter krótkookresowy, w przypadku delegowania pracownika do pracy za granicę na czas dłuższy, wykorzystywana jest możliwość zawarcia porozumienia w zakresie wykonywania przez pracownika określonej pracy w ramach delegowania przez pracodawcę. Takie porozumienie prowadzi do okresowej zmiany ustalonego w łączącej strony umowie o pracę rodzaju pracy oraz miejsca jej wykonywania. W takim przypadku należy uznać, iż podjęcie się przez pracownika podróży połączonej z wykonywaniem określonej pracy w nowym miejscy na podstawie zawartego z pracodawcą porozumienia nie jest podróżą służbową w rozumieniu art Kodeksu Pracy, do której znajdują zastosowanie przepisy określające należności przysługujące pracownikowi z tytułu takiej podróży. Pracownikiem delegowanym jest zatem co do zasady pracownik, który przez czas określony w porozumieniu z pracodawcą wykonuje pracę za granicą. Porozumienie dodatkowe do umowy o pracę w zakresie oddelegowania pracownika do pracy za granicę powinno w szczególności określać warunki zatrudnienia w trakcie oddelegowania za granicę, w tym miejsce wykonywania pracy, okres oddelegowania oraz wynagrodzenie w trakcie pobytu za granicą. Zawarcie takiego porozumienia nie prowadzi do powstania kolejnego stosunku pracy, gdyż dotyczy istniejącej umowy o pracę i ma na celu jedynie czasową zmianę warunków i miejsca zatrudnienia. Po upływie umówionego okresu oddelegowanie, w przypadku braku odmiennych uzgodnień, obowiązkiem pracownika jest powrót do dotychczas wykonywanej pracy, a na pracodawcy ciąży obowiązek jej zapewnienia. Okresowa zmiana miejsca wykonywania pracy na polecenie pracodawcy Na gruncie przepisu art Kodeksu Pracy pracodawca uprawniony jest do czasowego powierzenia pracownikowi innej pracy. Rozwiązanie takie, pomimo krytycznego stanowiska doktryny, stosowane jest w szczególności w celu zmiany miejsca pracy. Okres oddelegowania w tym wypadku nie może być dłuższy niż 3 miesiące w ciągu roku kalendarzowego. Istnieje wątpliwość, czy dopuszczalne byłoby oddelegowanie pracownika do pracy za granicę na podstawie powołanego przepisu, w przypadku gdyby taka zmiana nie była równocześnie związana ze zmianą wynagrodzenia bądź zapewnieniem pracownikowi dodatkowych świadczeń z tego tytułu. W przeciwnym wypadku należałoby dopuścić prawo pracownika do odmowy zaakceptowania okresowej zmiany miejsca wykonywania pracy. Dodatkowo, z uwagi na ograniczenie czasowe, takie rozwiązanie należałoby uznać za niecelowe w przypadku oddelegowania długookresowego.

8 Legal Newsletter 8 Inne formy zmiany miejsca wykonywania pracy Przez oddelegowanie rozumiemy co do zasady okresową zmianę miejsca wykonywania pracy. Tym samym z instytucją oddelegowania nie będziemy mieli do czynienia w szczególności w przypadku, gdy dochodzi do trwałej zmiany miejsca pracy, na przykład w wyniku wypowiedzenia przez pracodawcę dotychczasowych warunków pracy. W potocznym rozumieniu oddelegowanie pracownika za granicę rozumiane jest również jako okresowe zatrudnienie tego pracownika przez podmiot trzeci prowadzący działalność w miejscu oddelegowania. Rozwiązanie takie zostało uregulowane w przepisie art Kodeksu Pracy, na podstawie którego istnieje możliwość zawarcia porozumienia o czasowym przejściu pracownika do innego pracodawcy. Na mocy powołanego przepisu dopuszczalne jest, za zgodą pracownika wyrażoną na piśmie, udzielenie pracownikowi urlopu bezpłatnego w celu wykonywania pracy u innego pracodawcy. W takim przypadku pracodawcy zawierają porozumienie, w którym określą m.in. okres, na który zostanie udzielony urlop bezpłatny. Na podstawie tej umowy pracodawca zatrudniający pracownika zobowiązuje się do udzielenia mu urlopu bezpłatnego w ściśle określonym celu: podjęcia pracy przez czas określony u innego pracodawcy. W czasie trwania tego urlopu stosunek pracy z dotychczasowym pracodawcą ulega zawieszeniu, tj. w szczególności w tym okresie pracodawca nie wypłaca pracownikowi wynagrodzenia za pracę. Wyjątkiem jest jedynie zaliczenie okresu tego urlopu do zakładowego stażu pracy. Nadejście przewidzianego przez strony końcowego terminu urlopu zobowiązuje pracownika do powrotu do pracy u dotychczasowego pracodawcy, a pracodawcę do dopuszczenia pracownika do niej. Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym w okresie oddelegowania do pracy w kraju członkowskim UE Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym pracowników delegowanych określone są w Rozporządzeniu PE i Rady nr 883/2004/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, Rozporządzeniu PE i Rady nr 987/2009/ WE z dnia 16 września 2009 r. dotyczącym wykonywania Rozporządzenia nr 883/2004/WE w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz decyzji nr A2 z dnia 12 czerwca 2009 r. dotyczącej wykładni art. 12 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 883/2004/WE w sprawie ustawodawstwa mającego zastosowanie do

9 Legal Newsletter 9 pracowników delegowanych i osób wykonujących pracę na własny rachunek, tymczasowo pracujących poza państwem właściwym. Co do zasady pracownik może podlegać obowiązkowemu systemowi ubezpieczeń społecznych tylko w jednym kraju członkowskim. Jest to państwo, w którym praca jest wykonywana, niezależnie od miejsca zamieszkania pracownika oraz miejsca siedziby pracodawcy (lex loci laboris). Dopuszczalne jednak jest, aby pracownik delegowany do pracy za granicę, podlegał w dalszym ciągu obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym w kraju macierzystym. W takim wypadku spełnione muszą zostać wszystkie wskazane niżej kryteria: pracownik pozostaje wyłącznie w zatrudnieniu z pracodawcą z kraju macierzystego, okres delegowania nie może przekraczać 24 miesięcy; pracownik nie zastępuje innej osoby, której okres oddelegowania dobiegł końca; w okresie oddelegowania pracownik wykonuje pracę na rzecz pracodawcy państwa macierzystego oraz istnieje bezpośredni związek między pracownikiem a pracodawcą, który go oddelegował, tj. pracownik podlega jego zwierzchnictwu i kieruje roszczenia o zapłatę wynagrodzenia do tego pracodawcy; pracownik był objęty systemem ubezpieczeń społecznym w kraju macierzystym przynajmniej przez okres 1 miesiąca przed rozpoczęciem oddelegowania, istotna część działalności pracodawcy delegującego pracownika do pracy za granicę prowadzona jest w państwie macierzystym. W przypadku, gdy okres oddelegowania jest dłuższy niż 24 miesiące, istnieje możliwość zawarcia szczególnego porozumienia pomiędzy organami właściwymi w zakresie ubezpieczeń społecznych kraju macierzystego i kraju, gdzie praca ma być wykonywana w okresie oddelegowania, na podstawie którego pracownik mógłby podlegać w dalszym ciągu systemowi ubezpieczeń społecznych w kraju macierzystym. W przypadku pracowników zatrudnionych w Polsce, którzy w okresie oddelegowania podlegają ubezpieczeniom społecznym w Polsce, pracodawca i pracownicy mogą skorzystać ze specjalnych ulg na podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 roku w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Na Autor: Jolanta Dulińska Aplikant radcowski E: podstawie przepisu 2 pkt 16 wskazanego Rozporządzenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne nie stanowi część wynagrodzenia pracowników zatrudnionych za granicą u polskich pracodawców w wysokości równowartości diety przysługującej z tytułu podróży służbowych poza granicami kraju, za każdy dzień pobytu. Prawo właściwe dla umowy o pracę w okresie oddelegowania W przypadku pracowników odbywających podróż służbową nie dochodzi co do zasady do zmiany miejsca wykonywania pracy, dlatego też nie ma konieczności zmiany i dostosowania dotychczasowych warunków zatrudnienia. Odmienna sytuacja ma miejsca w przypadku oddelegowania na podstawie porozumienia zawartego z pracownikiem. Szczegółowe regulacje, które znajdują zastosowanie do pracowników delegowanych znajdują się w Dyrektywie numer 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1996 roku dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług. Z brzmienia Dyrektywy wynika, że o warunkach zatrudnienia pracowników delegowanych decyduje prawo kraju przyjmującego (kraju miejsca wykonywania pracy). Tak więc każdorazowo, w przypadku delegowania pracowników za granicę, konieczna jest weryfikacja przepisów prawa pracy państwa miejsca delegowania i ewentualne dostosowanie warunków zatrudnienia do lokalnych wymogów, jeżeli warunki zatrudnienia w kraju delegowania są dla pracownika korzystniejsze. Strony stosunku pracy mogą również określić prawo właściwe dla umowy o pracę w okresie oddelegowania. Potwierdzenie tej reguły wynika z przepisów Rozporządzenia PE i Rady nr 593/2008/WE z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych (Rzym I). Nie ma przeszkód, aby w porozumieniu w zakresie oddelegowania pracownika do pracy za granicę wskazać prawo miejsca wykonywania pracy, jako prawo właściwe dla stosunku pracy w okresie oddelegowania. Wybór prawa właściwego dla stosunku pracy może okazać się jednak bezskuteczny, jeżeli narusza ochronę pracownika przewidzianą w prawie państwa, które byłoby właściwe, gdyby strony nie dokonały wyboru. Prawem, które miałoby zastosowanie do stosunku pracy w przypadku braku wyboru prawa, jest: (1) prawo państwa, w którym lub z którego pracownik zazwyczaj świadczy pracę w wykonaniu umowy, (2) prawo państwa, w którym znajduje się przedsiębiorstwo, za pośrednictwem, którego zatrudniono pracownika, lub (3) prawo państwa, z którym umowa wykazuje najściślejszy związek. Zasady (1) i (2) należy stosować we wskazanej wyżej kolejności, natomiast zasada (3) ma zastosowanie zawsze, gdy prawo innego państwa wykazuje ściślejszy związek ze stosunkiem pracy niż prawo wskazane w punktach poprzednich. Powyższa reguła ma na celu ochronę pracownika przed nieuzasadnionym i niekorzystnym uregulowaniem prawa właściwego dla umowy o pracę.

10 LEGAL NEWSLETTER Udzielanie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie oraz wydobywanie węglowodorów w świetle nowej ustawy Prawo geologiczne i górnicze Ustawa Prawo geologiczne i górnicze z dnia 9 czerwca 2011 r., która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku wprowadziła nowe zasady dotyczące koncesjonowania poszukiwania, rozpoznawania oraz wydobywania węglowodorów. Nowa regulacja transponuje do prawa polskiego Dyrektywę 94/22/WE z dnia 30 maja 1994 r. w sprawie warunków udzielania i korzystania z zezwoleń na poszukiwanie, badanie i produkcję węglowodorów poprzez wprowadzenie procedury przetargowej na uzyskanie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złóż. Nowa ustawa Prawo geologiczne i górnicze wprowadza zasadę, zgodnie z którą udzielenie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie oraz wydobywanie węglowodorów ze złóż poprzedza się przetargiem. Obowiązek ten nie dotyczy jednak udzielenia koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie oraz wydobywanie metanu występującego jako kopalina towarzysząca. Zgodnie z art. 43 ust. 2 Prawa geologicznego i górniczego o zamiarze udzielenia koncesji z urzędu organ koncesyjny tj. minister właściwy do spraw środowiska powiadamia w drodze obwieszczenia, określając w nim lokalizację obszaru zamierzonej działalności, szczegółowe warunki przetargu; termin rozpoczęcia zamierzonej działalności; czas, na jaki ma być udzielona koncesja; warunki ochrony środowiska oraz racjonalnego wykorzystania złoża kopaliny; wymagania niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego; warunki zabezpieczenia roszczeń - gdy zachodzi potrzeba jego ustanowienia; istotne warunki umowy o ustanowienie użytkowania górniczego, w szczególności określenie przestrzeni, w której będzie wykonywana działalność, czasu jej trwania oraz minimalnej wysokości wynagrodzenia z tytułu ustanowienia użytkowania górniczego; dokumenty wymagane od wnioskodawców oraz termin składania wniosków o udzielenie koncesji, nie krótszy niż 3 miesiące. Przed ogłoszeniem obwieszczenia, organ koncesyjny uzyskuje, działając jako strona postępowania, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, gdy jest wymagana oraz dokonuje uzgodnień lub uzyskuje opinie niezbędne do udzielenia koncesji. Po rozstrzygnięciu przetargu, jego zwycięzca z mocy ustawy wstępuje w prawa i obowiązki strony powyższych postępowań. Organ koncesyjny niezwłocznie po udzieleniu koncesji zwycięzcy przetargu zawiera z nim umowę o ustanowienie użytkowania górniczego. Szczegółowe warunki użytkowania górniczego, w szczególności określenie przestrzeni, w której będzie wykonywana działalność, czasu jej trwania oraz wysokości i sposobu zapłaty wynagrodzenia z tytułu jego ustanowienia określa umowa zawierana przez przedsiębiorcę, który uzyskał koncesję, z organem koncesyjnym. Przy wyłanianiu zwycięzcy przetargu, organ opiera się na następujących kryteriach: technicznych i finansowych możliwościach oferenta; proponowanej technologii prowadzenia prac oraz proponowanej wysokości wynagrodzenia z tytułu ustanowienia użytkowania górniczego. Przepis art. 46 Prawa geologicznego i górniczego wprowadza tryb quasi przetargowy na udzielenie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie oraz wydobywanie węglowodorów ze złóż, który inicjowany jest wnioskiem zainteresowanego podmiotu. Informację o złożeniu wniosku przez zainteresowany podmiot organ koncesyjny niezwłocznie ogłasza na stronie Biuletynu Informacji Publicznej organu koncesyjnego oraz w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. W ogłoszeniu organ wskazuje informację o złożeniu wniosku koncesyjnego, informację o rodzaju działalności, na którą ma być udzielona koncesja, współrzędne geograficzne obszaru objętego wnioskiem oraz termin składania wniosków koncesyjnych przez pozostałe podmioty zainteresowane działalnością, na którą ma być udzielona koncesja, nie krótszy niż 90 dni od daty publikacji. Organ koncesyjny wyłania zwycięzcę przetargu na podstawie takich samych kryteriów, jak w postępowaniu przetargowym oraz zawiera z nim umowę o ustanowienie użytkowania górniczego. Nowa ustawa Prawo geologiczne i górnicze wskazuje również sytuacje, w których udzielenie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie oraz wydobywanie węglowodorów nie wymaga przeprowadzenia przetargu. Stosownie do treści art. 47 Prawa geologicznego i górniczego obowiązek taki nie istnieje, jeżeli: a) obszar, którego będzie dotyczyć koncesja, jest stale dostępny i znajduje się w wykazie obszarów, na których udzielenie koncesji nie wymaga poprzedzenia przetargiem;

11 Legal Newsletter 11 LEGAL NEWSLETTER b) obszar, którego będzie dotyczyć koncesja, był przedmiotem przetargu, w wyniku którego koncesja nie została udzielona; c) dotyczy obszaru objętego koncesją, z której podmiot zrezygnował; d) przestrzeń jest objęta pierwszeństwem do ustanowienia użytkowania górniczego, na rzecz podmiotu, który rozpoznał złoże kopaliny, stanowiące przedmiot własności górniczej, i udokumentował je w stopniu umożliwiającym sporządzenie projektu zagospodarowania złoża oraz uzyskał decyzję zatwierdzającą dokumentację geologiczną tego złoża. Do zmian koncesji uzyskanej w trybie przetargowym lub quasi przetargowym nie stosuje się postępowania przetargowego, chyba że zmiany koncesji zmierzają do powiększenia objętego nią obszaru. Autor: Agnieszka Kobus Adwokat E:

12 LEGAL NEWSLETTER Podmiot leczniczy, jako przedsiębiorca według prawa o działalności leczniczej nowe formy prowadzenia działalności leczniczej i praktyk zawodowych Projekt ustawy o działalności leczniczej jest odpowiedzią na niewątpliwą konieczność wprowadzenia zmian, zarówno w zakresie zasad organizacji systemu ochrony zdrowia, jak i funkcjonowania podmiotów prowadzących działalność leczniczą. Stanowi on systemową regulację dotyczącą organizacji i funkcjonowania ochrony zdrowia. Powyższy cytat pochodzi z uzasadnienia do projektu Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, która weszła w życie w dniu 1 lipca 2011 r. (dalej Ustawa o działalności leczniczej lub Ustawa ). Ustawa o działalności leczniczej wprowadziła nowy podział dopuszczalnych prawnie form udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarzy, lekarzy dentystów i inne osoby fizyczne i prawne oraz pozostałe podmioty prowadzące działalność leczniczą. Dotychczas na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej świadczenie usług zdrowotnych można było prowadzić w formie publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej indywidualnych (lekarskich, pielęgniarskich i położniczych) oraz w formie spółki cywilnej i partnerskiej (w tym również lekarskich, pielęgniarskich i położniczych). Ustawa o działalności leczniczej zmodyfikowała podstawy świadczenia usług medycznych w ten sposób, że umożliwiła udzielanie świadczeń zdrowotnych przez podmioty lecznicze oraz przez praktyki zawodowe (lekarskie i pielęgniarskie). Ustawa wylicza enumeratywnie w art. 4 pkt. 1 formy prawne, w których mogą być prowadzone praktyki zawodowe. Takie praktyki mogą być prowadzone w formie spółki cywilnej, jawnej albo spółki partnerskiej. Ustawodawca wskazuje również, że do kategorii podmiotów leczniczych zalicza: przedsiębiorców, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, jednostki budżetowe, instytuty badawcze, fundacje i stowarzyszenia, kościoły i kościelne osoby prawne lub związki wyznaniowe, w takim zakresie, w jakim podmioty te wykonują działalność leczniczą. Ustawa wyeliminowała również z dotychczasowego obrotu prawnego pojęcie zakładu opieki zdrowotnej ( ZOZ ) dla nowopowstających podmiotów zastępując go podmiotami prowadzącymi działalność leczniczą (wyjątek stanowi samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej). Istotnym novum Ustawy o działalności leczniczej jest utworzenie kategorii podmiotów leczniczych będących i niebędących przedsiębiorcami w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (dalej Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej ) Do kategorii podmiotów leczniczych, które nie są przedsiębiorcami w rozumieniu Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (i to, mimo, że działalność lecznicza jest regulowana przepisami tej właśnie Ustawy), ale są przedsiębiorcami w rozumieniu art. 431 kodeksu cywilnego, ustawodawca zalicza - samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej oraz jednostki budżetowe. Natomiast do kategorii podmiotów leczniczych, które są przedsiębiorcami w rozumieniu art. 431kodeksu cywilnego i są także przedsiębiorcami w rozumieniu przepisów Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej ustawodawca zalicza wszystkie pozostałe podmioty lecznicze, które nie są samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej oraz, które nie są jednostkami budżetowymi. Zarówno jednak pierwsza jak i druga opisana wyżej kategoria podmiotów leczniczych podlega wpisowi do właściwego rejestru prowadzonego dla takich podmiotów. Rejestry stosownie do przepisów Ustawy o działalności leczniczej prowadzone są przez 1) wojewodę właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania podmiotu leczniczego - w odniesieniu do podmiotów leczniczych, 2) przez okręgową radę lekarską właściwą dla miejsca wykonywania praktyki zawodowej lekarza - w odniesieniu do tych praktyk oraz, 3) przez okręgową radę pielęgniarek i położnych właściwą dla miejsca wykonywania praktyki zawodowej. Ponadto ustawodawca zobowiązał podmioty należące do tej drugiej kategorii tj. podmioty, które są przedsiębiorcami w rozumieniu art. 431 kodeksu cywilnego i są również przedsiębiorcami w rozumieniu przepisów Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej do obowiązkowego wpisu do KRS zgodnie z obowiązującymi przepisami. W konsekwencji w Dziale VIII Ustawy o działalności leczniczej zatytułowanym Przepisy przejściowe, dostosowujące i końcowe ustawodawca nałożył na wszystkie podmioty te z pierwszej i z drugiej kategorii obowiązek dostosowania wszystkich elementów niespełniających wymogów nowej ustawy do jej wymogów. Ustawodawca wskazuje tu w szczególności na elementy dotyczące organizacji, rejestracji oraz prawa wyboru formy prawnej, w której udzielanie świadczeń zdrowotnych będzie dokonywane. Ramy

13 Legal Newsletter 13 niniejszego artykułu nie pozwalają na opisanie wszystkich wymienionych w przepisach wymogów natomiast do najważniejszych należą następujące kwestie: 1) w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie Ustawy podmioty wykonujące działalność leczniczą są zobowiązane do dokonania zmian we wpisach w odpowiednich rejestrach, 2) kierownicy podmiotów wykonujących działalność leczniczą w dniu wejścia w życie Ustawy mają obowiązek dostosowania działalności tych podmiotów oraz statutów i regulaminów organizacyjnych do przepisów Ustawy, 3) samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, które do końca 2013 r. podejmą decyzję o przekształceniu się w spółkę kapitałową prawa handlowego będą mogły skorzystać z preferencyjnych warunków umorzenia starych długów (odziedziczonych po poprzedniku prawnym) jak również będą mogły skorzystać ze specjalnych dotacji celowych udzielanych z budżetu państwa. Zgodnie z brzmieniem odpowiednich przepisów Ustawy samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej i inne podmioty, które zdecydują się na przekształcenie w spółkę kapitałową prawa handlowego, będą zobowiązane do wpisu powstałej spółki do rejestru przedsiębiorców, przez co dołączą Autor: Małgorzata Miszkin Radca prawny E: do grona przedsiębiorców w rozumieniu przepisów Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Czy taka sytuacja, w której możliwe będzie utworzenie spółki kapitałowej, na bazie dawnego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, następnie wpisanie tak powstałej spółki do rejestru przedsiębiorców i w konsekwencji przyznanie tej spółce statusu przedsiębiorcy w rozumieniu Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, podczas gdy nieprzekształcone samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej z takiego statusu nie będą korzystały, ułatwi współistnienie podmiotów prowadzących działalność leczniczą na jednym rynku na podstawie różnych regulacji prawnych? Wydaje się, niestety, że bardzo prawdopodobne będzie występowanie różnic interpretacyjnych w odniesieniu do przepisów, które znajdą zastosowanie do samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej niebędących przedsiębiorcami w rozumieniu Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej i tych, które znajdą zastosowanie do spółek kapitałowych utworzonych na bazie byłych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Innymi słowy istnieje obawa, że postulat wyrażony w uzasadnieniu do Ustawy o działalności leczniczej a mianowicie, że nowa ustawa stanowić ma systemową regulację dotyczącą organizacji i funkcjonowania ochrony zdrowia nie będzie mógł być zrealizowany. Co więcej fakt, stworzenia przez ustawodawcę możliwości dalszego współistnienia podmiotów wyposażonych w niejednolity reżim prawny może skutkować powstaniem kolejnych wątpliwości interpretacyjnych podobnych to tych, które pojawiały się już w przeszłości w odniesieniu do publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej działających na podstawie Ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej.

14 LEGAL NEWSLETTER Zmiany w prawie Nowelizacja ustawy o cudzoziemcach 16 marca 2012 r. Sejm uchwalił Ustawę o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Nowelizacja ma na celu wdrożenie do polskiego porządku prawnego dwóch dokumentów: Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/50/WE w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu podjęcia pracy w zawodach wymagających wysokich kwalifikacji oraz Dyrektywy Rady 2008/115/WE w sprawie wspólnych norm i procedur stosowanych przez państwa członkowskie w odniesieniu do powrotów nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich. Pierwsza dyrektywa ma wprowadzić do obecnie obowiązującej Ustawy o cudzoziemcach nowy rozdział 4a, który w zamyśle projektodawcy będzie regulował warunki udzielania zezwoleń na zamieszkanie na czas oznaczony w celu podjęcia w Polsce pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji. Zezwolenie ma być wydawane w ramach jednej procedury administracyjnej trwającej do 90 dni. Decyzja wojewody zgodnie z projektowaną nowelizacją będzie wymagała ustalenia czy cudzoziemiec posiada odpowiednie kwalifikacje, spełnia kryterium progu wynagrodzenia oraz czy pracodawca może wykorzystać oferty pracy istniejące na lokalnym rynku. Osoba posiadająca takie zezwolenie będzie mogła pozostać w Polsce również w przypadku czasowego braku zatrudnienia. Transpozycja dyrektywy wymusza również zmianę przepisów Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w aspektach uregulowań sytuacji cudzoziemców posiadających zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji tak, aby nie musieli ubiegać się o dodatkowe zezwolenie na pracę. Druga dyrektywa przewiduje odstąpienie od dotychczasowej praktyki wydaleń. Ustawodawca położył nacisk, co wskazuje w uzasadnieniu noweli, na dobrowolny powrót osób do krajów pochodzenia. Ponadto w projekcie ustawy znalazły się nowe regulacje, na podstawie których możliwe będzie orzekanie w decyzji o wydaleniu/zobowiązaniu do opuszczenia kraju, o zakazie ponownego wjazdu do Polski i państw obszaru Schengen oraz wydawanie decyzji o cofnięciu zakazu ponownego wjazdu do Polski/państw obszaru Schengen. Podsumowanie zmian w prawie pracy w 2012 r. Od stycznia 2012 r. weszło w życie kilka zmian z zakresu prawa pracy: Wydłużenie terminu udzielania pracownikom urlopu ustawodawca, nowelizacją Kodeksu pracy (Dz. U. z 2011 r., nr 232, poz. 1378) wydłużył termin udzielenia pracownikom zaległego urlopu. Urlopu niewykorzystanego w terminie ustalonym zgodnie z planem urlopów lub po porozumieniu z pracownikiem należy udzielić najpóźniej do 30 września następnego roku kalendarzowego. Nie dotyczy to jednak przysługujących każdemu pracownikowi 4 dni urlopu na żądanie, które mogą być wykorzystane także w późniejszym terminie. Dodatkowy urlop macierzyński z nowym rokiem zwiększył się wymiar dodatkowego urlopu macierzyńskiego. Mamy zyskały dodatkowe 2 tygodnie, a ojcowie - tydzień. Zgodnie z przepisami dodatkowy urlop macierzyński/urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego w 2012 r. i w 2013 r. będzie udzielany w wymiarze do 4 tygodni. W przypadku urodzenia bądź przyjęcia na wychowanie więcej niż jednego dziecka będzie to nawet 6 tygodni. Pracujący tata będzie miał prawo do 2 tygodni urlopu. Dodatkowy urlop macierzyński jest udzielany jednorazowo, w wymiarze tygodnia lub jego wielokrotności, bezpośrednio po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego. Wniosek o udzielenie urlopu pracownik musi złożyć najpóźniej na siedem dni przed jego rozpoczęciem. ZUS RMUA raz w roku od 1 stycznia 2012 r. konieczność przekazania pracownikom takiego druku będzie występować nie co miesiąc, lecz tylko raz do roku, w terminie do 28 lutego za rok poprzedni (czyli pierwsze przekazanie druków ZUS RMUA na nowych zasadach nastąpi do 28 lutego 2013 r., za 2012 r.). Jedynie na żądanie ubezpieczonego (nie częściej niż raz na miesiąc) pracodawca jest zobowiązany przekazać informację za miesiąc poprzedni. Podstawa prawna: Dz. U. z 2011 r., nr 232, poz Zniesienie obowiązku uzyskania opinii rzeczoznawcy pod względem spełniania wymagań bhp przez pracodawcę budującego lub przebudowującego obiekt budowlany, w którym znajdują się pomieszczenia pracy. Podstawa prawna: Dz. U. z 2011 r., nr 232, poz Szkodliwe substancje chemiczne w środowisku pracy Minister Pracy i Polityki Społecznej zaktualizował wykaz najwyższych dopuszczalnych stężeń chemicznych i pyłowych

15 Legal Newsletter 15 czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, wprowadzając kilka nowych substancji do rozporządzenia regulującego kwestie. Zmiany weszły w życie 5 stycznia 2012 r. (Dz. U. z 2011 r., nr 274 poz. 1621). Wzrost minimalnego wynagrodzenia w 2012 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi zł., o 114 zł więcej niż w 2011 r. Kwotę wskazuje Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2012 r. (Dz. U. z 2011 r., nr 192, poz. 1141). Nowa Ustawa o obywatelstwie polskim 14 lutego 2012 r. została opublikowana Ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim (Dz.U. z 2012 r., poz. 161), zastępująca Ustawę o obywatelstwie z dnia 15 lutego 1962 r. Ustawa określa zasady, warunki oraz tryb nabywania i utraty obywatelstwa polskiego, potwierdzania jego posiadania/utraty, a także wskazuje właściwość organów w tych sprawach. Najistotniejszą zmianą jest wprowadzenie szerokiego katalogu sytuacji, w których obcokrajowcy mogą uzyskać obywatelstwo polskie. Decyzję w sprawie uznania cudzoziemca za obywatela polskiego będzie wydawał wojewoda. Kompetencja nadania obywatelstwa pozostaje w rękach Prezydenta. Obcokrajowiec będzie mógł uzyskać obywatelstwo na wniosek przekazany za pośrednictwem wojewody lub konsula do Prezydenta. Nowa ustawa przewiduje półroczne vacatio legis. Wejdzie w życie 15 sierpnia 2012 r. z wyjątkiem rozdziału 5 i art. 65, które zaczną obowiązywać 15 maja 2012 r. Autor: Maria Pazio-Witkowska E:

16 Osoba kontaktowa: Elżbieta Dobrzyńska-Bajger E: D.Dobkowski sp.k. ul. Chłodna Warszawa T: +48 (22) E:

RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich RPO-562607-IV-DZ/07

RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich RPO-562607-IV-DZ/07 RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich RPO-562607-IV-DZ/07 00-090 Warszawa Teł. centr. 22 551 77 00 Al. Solidarności 77 Fax 22 827 64 53 Pani dr Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel Prezes Urzędu

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Informator dla osób wykonujących pracę w krajach UE, EOG i Szwajcarii

Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Informator dla osób wykonujących pracę w krajach UE, EOG i Szwajcarii Zakład Ubezpieczeń Społecznych W którym kraju możesz być ubezpieczony Informator dla osób wykonujących pracę w krajach UE, EOG i Szwajcarii Warszawa 2011 Zakład Ubezpieczeń Społecznych W którym kraju możesz

Bardziej szczegółowo

Autorzy komentarza...20 Wykaz skrótów...23 Wstęp Rozdział I Przepisy ogólne Art

Autorzy komentarza...20 Wykaz skrótów...23 Wstęp Rozdział I Przepisy ogólne Art Spis treści Autorzy komentarza...20 Wykaz skrótów...23 Wstęp...25 Rozdział I Przepisy ogólne...27 Art. 1... 28 Zakres przedmiotowy ustawy...28 Spółdzielnia mieszkaniowa jako deweloper...30 Nabycie od dewelopera

Bardziej szczegółowo

UMOWA DEWELOPERSKA CO WARTO WIEDZIEĆ KUPUJĄC NIERUCHOMOŚĆ OD DEWELOPERA

UMOWA DEWELOPERSKA CO WARTO WIEDZIEĆ KUPUJĄC NIERUCHOMOŚĆ OD DEWELOPERA UMOWA DEWELOPERSKA CO WARTO WIEDZIEĆ KUPUJĄC NIERUCHOMOŚĆ OD DEWELOPERA Działając na rynku deweloperskim od kilkunastu lat zdajemy sobie sprawę iż zakup domu lub mieszkania to jedna z istotniejszych decyzji

Bardziej szczegółowo

Przepisy ogólne 76 78

Przepisy ogólne 76 78 74 75 w związku z art. 26 ust. 1 ustawy deweloperskiej forma aktu notarialnego dla przedwstępnej umowy deweloperskiej nie jest obligatoryjna i jest jedynie formą ad eventum, otwierającą możliwość skorzystania

Bardziej szczegółowo

WYKAZ SKRÓTÓW WSTĘP Rozdział I DZIAŁALNOŚĆ DEWELOPERSKA I ROZWÓJ REGULACJI PRAWNEJ 1.1. Działalność deweloperska 1.2. Rozwój regulacji prawnej

WYKAZ SKRÓTÓW WSTĘP Rozdział I DZIAŁALNOŚĆ DEWELOPERSKA I ROZWÓJ REGULACJI PRAWNEJ 1.1. Działalność deweloperska 1.2. Rozwój regulacji prawnej WYKAZ SKRÓTÓW WSTĘP Rozdział I DZIAŁALNOŚĆ DEWELOPERSKA I ROZWÓJ REGULACJI PRAWNEJ 1.1. Działalność deweloperska 1.2. Rozwój regulacji prawnej działalności deweloperskiej w Polsce rys historyczny 1.3.

Bardziej szczegółowo

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 05.09.2013 Data sporządzenia prospektu

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 05.09.2013 Data sporządzenia prospektu Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 05.09.2013 Data sporządzenia prospektu CZĘŚĆ OGÓLNA PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIE DEWELOPERSKIE OXYGEN WERSJA 17 I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wykaz skrótów Literatura Wprowadzenie

Spis treści Wykaz skrótów Literatura Wprowadzenie Wykaz skrótów... XIII Literatura... XVII Wprowadzenie... 1 Rozdział I. Geneza umowy deweloperskiej w systemie prawa polskiego na tle rozwiązań legislacyjnych niektórych państw europejskich... 5 1. Charakter

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 lipca 2000 r.

USTAWA z dnia 13 lipca 2000 r. Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 13 lipca 2000 r. o ochronie nabywców prawa korzystania z budynku lub pomieszczenia mieszkalnego w oznaczonym czasie w każdym roku oraz o zmianie ustaw Kodeks cywilny,

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNE I BEZPIECZNE FINANSE SENIORA V EDYCJA

NOWOCZESNE I BEZPIECZNE FINANSE SENIORA V EDYCJA NOWOCZESNE I BEZPIECZNE FINANSE SENIORA V EDYCJA MODUŁ 3 Uprawnienia konsumentów zawierających umowy finansowe - wybrane zagadnienia PODSTAWOWE ŹRÓDŁA PRAWA 1. Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta

Bardziej szczegółowo

Index Rzeczowy. Index

Index Rzeczowy. Index Index Rzeczowy Index Akt notarialny forma 1008-1012 str. 301-302 odpis a wypis 427-432 str. 147-149 wynagrodzenie notariusza 1013-1016 str. 302 Bankowy Fundusz Gwarancyjny 385-397 str. 135-140 Budowa informacje

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 17

Spis treści. Wstęp... 17 Spis treści Spis treści Wykaz skrótów............................................................. 13 Wstęp..................................................................... 17 USTAWA z dnia 16 września

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw. (druk nr 1325)

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw. (druk nr 1325) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1325) USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997

Bardziej szczegółowo

WIIH. Timeshare sposób na udane wakacje? Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Gdańsku

WIIH. Timeshare sposób na udane wakacje? Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Gdańsku WIIH Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Gdańsku Timeshare sposób na udane wakacje? Timeshare polega na korzystaniu z nieruchomości: domów lub lokali, usytuowanych w ośrodkach turystycznych, hotelach

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia osób migrującychpodejmujących. terenie krajów UE/EOG i Szwajcarii. Delegowanie pracowników w świetle prawa unijnego

Ubezpieczenia osób migrującychpodejmujących. terenie krajów UE/EOG i Szwajcarii. Delegowanie pracowników w świetle prawa unijnego Zielona Góra, listopad 2017 Ubezpieczenia osób migrującychpodejmujących pracę na terenie krajów UE/EOG i Szwajcarii Delegowanie pracowników w świetle prawa unijnego Beata Leszyk Wydział Ubezpieczeń i Składek

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 9 lutego 2007 r., III CZP 164/06

Uchwała z dnia 9 lutego 2007 r., III CZP 164/06 Uchwała z dnia 9 lutego 2007 r., III CZP 164/06 Sędzia SN Gerard Bieniek (przewodniczący) Sędzia SN Józef Frąckowiak (sprawozdawca) Sędzia SN Marian Kocon Sąd Najwyższy w sprawie z wniosku Mirosława C.

Bardziej szczegółowo

Nowa ustawa deweloperska

Nowa ustawa deweloperska Prezentacja dla Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów 6 czerwca 2012 radca prawny Beata Kuczek-Maruta Nowa ustawa deweloperska Ustawa z dnia 16 września 2011 o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY 2 15.03.2012 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper ROSA-MSZCZONÓW Sp. z o.o. Adres ul. Ptasia 14 26-600

Bardziej szczegółowo

Przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną

Przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną Przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną Strona 1 Jedną z zalet spółki akcyjnej w porównaniu ze spółką z o.o. jest istotne ograniczenie odpowiedzialności członków zarządu

Bardziej szczegółowo

Zasady rejestracji podmiotów leczniczych. Dostosowanie zoz do wymogów ustawy o działalności leczniczej

Zasady rejestracji podmiotów leczniczych. Dostosowanie zoz do wymogów ustawy o działalności leczniczej Zasady rejestracji podmiotów leczniczych. Dostosowanie zoz do wymogów ustawy o działalności leczniczej Śląski Urząd Wojewódzki Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Podstawy prawne - Ustawa z

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. (druk nr 909)

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. (druk nr 909) Warszawa, dnia 18 maja 2015 r. Opinia do ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (druk nr 909) I. Cel i przedmiot ustawy Zasadniczym celem ustawy jest wdrożenie do polskiego porządku

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie pracy przez cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wykonywanie pracy przez cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wykonywanie pracy przez cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Wykonywanie pracy przez cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Warunki wykonywania przez cudzoziemców pracy na

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia 5 sierpnia 2015 r.

U S T A W A. z dnia 5 sierpnia 2015 r. U S T A W A z dnia 5 sierpnia 2015 r. o szczególnych zasadach restrukturyzacji walutowych kredytów mieszkaniowych w związku ze zmianą kursu walut obcych do waluty polskiej 1-1 Art. 1. Ustawa reguluje szczególne

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. (tekst jednolity) Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. (tekst jednolity) Rozdział 1. Dz.U.2016.555 USTAWA z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje zasady ochrony

Bardziej szczegółowo

10) ) 2) 3) 4) , W W 2, W

10) ) 2) 3) 4) , W W 2, W USTAWA z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego Dziennik Ustaw z 2011 roku poz.232 nr 1377 Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje zasady

Bardziej szczegółowo

Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. z dnia 16 września 2011 r. (Dz.U. Nr 232, poz. 1377)

Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. z dnia 16 września 2011 r. (Dz.U. Nr 232, poz. 1377) 1) Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego z dnia 16 września 2011 r. (Dz.U. Nr 232, poz. 1377) Rozdział 1. Przepisy ogólne. Art. 1 [Zakres przedmiotowy] Ustawa reguluje

Bardziej szczegółowo

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego spektu PROSPEKT INFORMACYJNY I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPE- RA

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego spektu PROSPEKT INFORMACYJNY I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPE- RA Załącznik do ustawy z dnia 16 września 2011 r. (poz. ) Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego sporzą- pro- Data dzenia spektu PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆOGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE

Bardziej szczegółowo

OBOWIĄZKI INFORMACYJNE

OBOWIĄZKI INFORMACYJNE Transformacje Prawa Prywatnego 4/2010 ISSN 1641 1609 OBOWIĄZKI INFORMACYJNE PROJEKT Tytuł: Obowiązki informacyjne Rozdział I. Obowiązki informacyjne przed dokonaniem czynności prawnej Art. 1. Obowiązek

Bardziej szczegółowo

Proponowane rozwiązania regulują warunki, na jakich udzielane będzie zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony w celu podjęcia w Rzeczypospolitej

Proponowane rozwiązania regulują warunki, na jakich udzielane będzie zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony w celu podjęcia w Rzeczypospolitej UZASADNIENIE Celem opracowania projektowanej zmiany ustawy o cudzoziemcach jest konieczność transponowania do polskiego porządku prawnego postanowień przepisów prawa Unii Europejskiej. W dniu 16 grudnia

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 13 lipca 2000 r.

USTAWA. z dnia 13 lipca 2000 r. Dz.U.00.74.855 2004.05.01 zm. Dz.U.04.96.959 art. 35 USTAWA z dnia 13 lipca 2000 r. o ochronie nabywców prawa korzystania z budynku lub pomieszczenia mieszkalnego w oznaczonym czasie w kaŝdym roku oraz

Bardziej szczegółowo

Prawo bankowe. Kredyt konsumencki ochrona praw konsumenta USTAWA z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim; z. U. z 2011 r.

Prawo bankowe. Kredyt konsumencki ochrona praw konsumenta USTAWA z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim; z. U. z 2011 r. Prawo bankowe Kredyt konsumencki ochrona praw konsumenta USTAWA z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim; z. U. z 2011 r. Nr 126 Kredyt konsumencki kredyt w wysokości nie większej niż 255 550 zł

Bardziej szczegółowo

Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego

Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Ustawa z 16.09.2011, Dziennik Ustaw z 20011 nr 232 poz. 1377, obowiązuje od 29 kwietnia 2012) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art.

Bardziej szczegółowo

Data sporządzenia prospektu PROSPEKT INFORMACYJNY

Data sporządzenia prospektu PROSPEKT INFORMACYJNY Kancelaria Sejmu s. 17/23 Załącznik WZÓR Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Data sporządzenia prospektu PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE

Bardziej szczegółowo

Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1

Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1 A. Tekst ustawy Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1 z dnia 16 września 2011 r. (Dz.U. Nr 232, poz. 1377) Spis treści Rozdział 1. Przepisy ogólne.....................................

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 6 sierpnia 2015 r. Druk nr 1048 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 lipca 2017 r. Poz. 1468 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

Ustalanie ustawodawstwa właściwego w zakresie ubezpieczeń społecznych polskich pracowników naukowych za granicą oraz cudzoziemców w Polsce

Ustalanie ustawodawstwa właściwego w zakresie ubezpieczeń społecznych polskich pracowników naukowych za granicą oraz cudzoziemców w Polsce Ustalanie ustawodawstwa właściwego w zakresie ubezpieczeń społecznych polskich pracowników naukowych za granicą oraz cudzoziemców w Polsce Anna Chuda, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Poznań, 19 listopada

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. rozliczeń finansowych z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych w budynkach eksploatowanych w SM BACIECZKI. I.

REGULAMIN. rozliczeń finansowych z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych w budynkach eksploatowanych w SM BACIECZKI. I. 1 REGULAMIN rozliczeń finansowych z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych w budynkach eksploatowanych w SM BACIECZKI. I. PODSTAWA PRAWNA - Ustawa z dnia 16.09.1982r. Prawo spółdzielcze ( tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Chwilówka 0 %

REGULAMIN PROMOCJI Chwilówka 0 % REGULAMIN PROMOCJI Chwilówka 0 % Organizator 1. Organizatorem Promocji jest Pośrednictwo Finansowe KREDYTY Chwilówki spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tychach, 43 100 Tychy, ul. Fabryczna

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 232 poz USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.

Dz.U Nr 232 poz USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Kancelaria Sejmu s. 1/23 Dz.U. 2011 Nr 232 poz. 1377 USTAWA Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 555, 996. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu

Bardziej szczegółowo

Zmiany w prawie pracy

Zmiany w prawie pracy Zmiany w prawie pracy Monika Błońska, radca prawny Warszawa, dn. 13 grudnia 2016 r. Zmiany, które już weszły w życie Zmiany, które weszły w życie 3 sierpnia 2016 r. Zmiana w zakresie zakazu zatrudniania

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Rozdział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Rozdział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/10 USTAWA z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Rozdział I Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2003 r. Nr 166, poz. 1608, z 2004 r. Nr 96,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Rozdział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Rozdział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/10 USTAWA z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Rozdział I Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2003 r. Nr 166, poz. 1608, z 2004 r. Nr 96,

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNE I BEZPIECZNE FINANSE SENIORA V EDYCJA

NOWOCZESNE I BEZPIECZNE FINANSE SENIORA V EDYCJA NOWOCZESNE I BEZPIECZNE FINANSE SENIORA V EDYCJA MODUŁ 2 Kredyt konsumencki - wybrane zagadnienia UMOWA O KREDYT KONSUMENCKI 1. Najważniejszym aktem prawnym regulującym kwestie kredytu konsumenckiego jest

Bardziej szczegółowo

do ustawy z dnia 12 września 2014 r. o odwróconym kredycie hipotecznym (druk nr 713)

do ustawy z dnia 12 września 2014 r. o odwróconym kredycie hipotecznym (druk nr 713) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy M A T E R I A Ł P O R Ó W N AW C Z Y do ustawy z dnia 12 września 2014 r. o odwróconym kredycie hipotecznym (druk nr 713) U S T A W A z dnia z dnia 17 listopada

Bardziej szczegółowo

ROZLICZEŃ FINANSOWYCH Z CZŁONKAMI Z TYTUŁU WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH

ROZLICZEŃ FINANSOWYCH Z CZŁONKAMI Z TYTUŁU WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH REGULAMIN ROZLICZEŃ FINANSOWYCH Z CZŁONKAMI Z TYTUŁU WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH I. Podstawa prawna: 1.Ustawa z dnia. 15 grudnia 2000r, o spółdzielniach mieszkaniowych Dz.U.nr 4 z 2001 r. poz.

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY Załącznik do ustawy z dnia 16.września 2011 (poz....) Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA

Bardziej szczegółowo

Elementy przedsięwzięcia deweloperskiego Budowa 135

Elementy przedsięwzięcia deweloperskiego Budowa 135 132 135 Rozdział I 132 133 134 135 Elementy przedsięwzięcia deweloperskiego Przedsięwzięcie deweloperskie zostało zdefiniowane jako proces, w wyniku realizacji którego na rzecz nabywcy zostaje przeniesione

Bardziej szczegółowo

Jakie są skutki podatkowe takiego oddelegowania?

Jakie są skutki podatkowe takiego oddelegowania? Jakie są skutki podatkowe takiego oddelegowania? Pojęcie oddelegowania nie zostało zdefiniowane w polskim prawie. Przez oddelegowanie pracownika należy rozumieć przejściowe wykonywanie przez niego pracy

Bardziej szczegółowo

POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY POŻYCZKI

POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY POŻYCZKI POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY POŻYCZKI Zawartej dnia w miejscowości w związku z zamknięciem Aukcji ogłoszonej w serwisie CapitalClub.pl, na warunkach określonych w Ogólnych Warunkach Umów Pożyczek zawieranych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 17 sierpnia 2015 r. Poz. 1194 USTAWA z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N w sprawie przyznania bonu na zasiedlenie

R E G U L A M I N w sprawie przyznania bonu na zasiedlenie R E G U L A M I N w sprawie przyznania bonu na zasiedlenie 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe warunki przyznania przez Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach bonu na zasiedlenie.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W SOSNOWCU

POWIATOWY URZĄD PRACY W SOSNOWCU POWIATOWY URZĄD PRACY W SOSNOWCU ========================================================================= ZASADY ORGANIZOWANIA PRAC INTERWENCYJNYCH *** Rok 2017 Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze zmiany w przepisach prawa pracy 2009 i 2010 r.

Najważniejsze zmiany w przepisach prawa pracy 2009 i 2010 r. Najważniejsze zmiany w przepisach prawa pracy 2009 i 2010 r. Plan prezentacji: I. Przeciwdziałanie kryzysowi ekonomicznemu, II. Zmiany przepisów dotyczących obowiązków pracodawcy w zakresie ochrony przeciwpożarowej,

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Przepisy ogólne

Rozdział I Przepisy ogólne Dz.U. z 2016, poz. 360; stan prawny: 22.07.2016r. USTAWA z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych Rozdział I Przepisy ogólne Art. 1. [Przedmiot ustawy] Ustawa reguluje zasady zatrudniania

Bardziej szczegółowo

Zatrudnianie obywateli zza wschodniej granicy. Karolina Schiffter adwokat

Zatrudnianie obywateli zza wschodniej granicy. Karolina Schiffter adwokat Zatrudnianie obywateli zza wschodniej granicy Karolina Schiffter adwokat Obowiązki pracodawcy zatrudniającego cudzoziemców (1) Zapewnienie legalnej pracy i legalnego pobytu prawo wykonywania pracy jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania gwarancji przez InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group Postanowienia ogólne

Regulamin udzielania gwarancji przez InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group Postanowienia ogólne Regulamin udzielania gwarancji przez InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group Postanowienia ogólne 1 1. InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance

Bardziej szczegółowo

Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać konsument) nie dotyczy

Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać konsument) nie dotyczy FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Dane identyfikacyjne: Kredytodawca: Aasa Polska S.A. Adres:

Bardziej szczegółowo

Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać konsument) nie dotyczy

Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać konsument) nie dotyczy 4FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Dane identyfikacyjne: Kredytodawca: Aasa Polska S.A. Adres:

Bardziej szczegółowo

Ustawa. z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1)

Ustawa. z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) (Dz. U. z dnia 22 września 2003 r., Nr 166, poz. 1608, zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Dz. U. z 2007 r. Nr 89, poz. 589,

Bardziej szczegółowo

Projekt. Umowa - kontrakt nr DŚM/.../2014 o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne

Projekt. Umowa - kontrakt nr DŚM/.../2014 o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne Projekt Załącznik Nr 8 do SWKO Umowa - kontrakt nr DŚM/.../2014 o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta w dniu 2014 r. w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kole w wyniku

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 8 czerwca 2001 r. Opracowano na podstawie Dz.U. z 2001 r. Nr 73, poz. 762, z 2004 r. Nr 173, poz. 1808. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy

Ogólne warunki umowy Załącznik nr 5 do SIWZ zmieniony dnia 20.08.2014 r. Ogólne warunki umowy 1. 1. W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak.., prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w oparciu

Bardziej szczegółowo

Ustawa o pracy tymczasowej

Ustawa o pracy tymczasowej www.www.interimax.com Ustawa o pracy tymczasowej Ustawa z dnia 9.07.2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych Rozdział I Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje zasady zatrudniania pracowników tymczasowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZEŃ Z TYTUŁU WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZWIĄZKOWIEC

REGULAMIN ROZLICZEŃ Z TYTUŁU WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZWIĄZKOWIEC REGULAMIN ROZLICZEŃ Z TYTUŁU WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZWIĄZKOWIEC A. Przepisy prawne: - ustawa z dnia 16.09.1982r. Prawo spółdzielcze (t.j. Dz.U. z 2003r. Nr 188,

Bardziej szczegółowo

ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Cudzoziemiec może zostać zatrudniony o ile posiada zezwolenie pobytowe, uprawniające do podjęcia pracy oraz zezwolenie na pracę. Rodzaje

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny

Formularz informacyjny Formularz informacyjny Formularz dotyczący kredytu konsumenckiego 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY DLA ZADANIA DEWELOPERSKIEGO: Prądnik Tarasy

PROSPEKT INFORMACYJNY DLA ZADANIA DEWELOPERSKIEGO: Prądnik Tarasy Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Data sporządzenia prospektu 20.10.2014 r. CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Krakowiak

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE Bank Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie. Kredytobiorca będąca Konsumentem osoba fizyczna lub osoby fizyczne wymienione

Bardziej szczegółowo

POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY POŻYCZKI

POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY POŻYCZKI POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY POŻYCZKI Zawartej dnia w miejscowości w związku z zamknięciem Aukcji ogłoszonej w serwisie CapitalClub.pl, na warunkach określonych w Ogólnych Warunkach Umów Pożyczek zawieranych

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 20 lipca 2001 r. o kredycie konsumenckim.

USTAWA. z dnia 20 lipca 2001 r. o kredycie konsumenckim. Dz.U.01.100.1081 tekst pierwotny: 19.09.2002 28.09.2003 zm. Dz.U.03.109.1030 art. 1 01.05.2004 zm. Dz.U.04.96.959 art. 61 03.08.2004 zm. Dz.U.04.162.1693 art. 2 20.02.2006 zm. Dz.U.05.157.1316 art. 3 1081

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorca zawierający umowę pożyczki musi ponieść dodatkowy wydatek w postaci uiszczenia odsetek od pożyczonego kapitału.

Przedsiębiorca zawierający umowę pożyczki musi ponieść dodatkowy wydatek w postaci uiszczenia odsetek od pożyczonego kapitału. Przedsiębiorca zawierający umowę pożyczki musi ponieść dodatkowy wydatek w postaci uiszczenia odsetek od pożyczonego kapitału. Przedsiębiorcy, którzy chcą się dalej rozwijać, a potrzebują na ten rozwój

Bardziej szczegółowo

Getin Noble Bank SA Departament Projektów Inwestycyjnych. Beata Kaczmarska Analityk Kredytowy

Getin Noble Bank SA Departament Projektów Inwestycyjnych. Beata Kaczmarska Analityk Kredytowy Getin Noble Bank SA Departament Projektów Inwestycyjnych Beata Kaczmarska Analityk Kredytowy Poznań, 27.10.2014 Ustawa I USTAWA z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego 1.Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego KREDYTODAWCA: Adres: POLI INVEST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Adres: (siedziba) Numer telefonu: Dane identyfikacyjne:

Bardziej szczegółowo

Umowa o pracę na czas określony

Umowa o pracę na czas określony Umowa o pracę na czas określony adw. Joanna Kaleta Główne zmiany wprowadzane nowelizacją Kodeksu pracy to: 1) dookreślenie specyfiki umowy o pracę na okres próbny; 2) ograniczenie rodzajów umów o pracę

Bardziej szczegółowo

D O D A T K O W E S P R A W O Z D A N I E KOMISJI FINANSÓW PUBLICZNYCH

D O D A T K O W E S P R A W O Z D A N I E KOMISJI FINANSÓW PUBLICZNYCH Druk nr 3781-A SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja D O D A T K O W E S P R A W O Z D A N I E KOMISJI FINANSÓW PUBLICZNYCH o poselskim projekcie ustawy o szczególnych zasadach restrukturyzacji walutowych

Bardziej szczegółowo

Pojęcie podróży służbowej

Pojęcie podróży służbowej Podróże służbowe Kodeks Pracy art. 77 Rozporządzenie MPiPS z 19.12.2006 r. w sprawie wysokości należności za podróże służbowe (DU 236 poz.1990) Układ zbiorowy pracy Regulamin wynagradzania Umowa o pracę

Bardziej szczegółowo

Wszyscy wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Wszyscy wykonawcy biorący udział w postępowaniu Bychawa, 06.07.2015 r. Wszyscy wykonawcy biorący udział w postępowaniu W związku ze skierowanymi pytaniami dotyczącymi postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji

Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji Lublin, dnia 21 stycznia 2013 r. OPINIA PRAWNA 1. Cel opinii: Celem opinii jest określenie charakteru prawnego oraz zasad udzielania i sposobu obliczania wymiaru płatnego urlopu, przysługującego pracownikowi

Bardziej szczegółowo

4) umowę, na mocy której świadczenie pieniężne konsumenta ma zostać spełnione później niż świadczenie kredytodawcy,

4) umowę, na mocy której świadczenie pieniężne konsumenta ma zostać spełnione później niż świadczenie kredytodawcy, Dz.U.2005.157.1316 USTAWA z dnia 20 lipca 2001 r. o kredycie konsumenckim Art. 1. Ustawa reguluje zasady i tryb zawierania umów o kredyt konsumencki, zasady ochrony konsumenta, który zawarł umowę o kredyt

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W ZAKRESIE WYNAGRADZANIA ZLECENIOBIORCÓW

ZMIANY W ZAKRESIE WYNAGRADZANIA ZLECENIOBIORCÓW ZMIANY W ZAKRESIE WYNAGRADZANIA ZLECENIOBIORCÓW W obecnym stanie prawnym regulacja ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę obejmuje jedynie pracowników w rozumieniu Kodeksu

Bardziej szczegółowo

Decyzja Nr 12- /I/ / /2015 w sprawie interpretacji indywidualnej

Decyzja Nr 12- /I/ / /2015 w sprawie interpretacji indywidualnej Dyrektor znak: Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego znak: Narodowego Funduszu Zdrowia Dyrektor Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Katowice, dnia września 2015 r. Decyzja Nr 12- /I/

Bardziej szczegółowo

Delegowanie pracowników w ramach transgranicznego świadczenia usług

Delegowanie pracowników w ramach transgranicznego świadczenia usług Delegowanie pracowników w ramach transgranicznego świadczenia usług P O D S T A W Y P R A W N E, O B O W I Ą Z K I P R A C O D A W C Ó W, W A R U N K I D E L E G O W A N I A I Z A K R E S Z A D A Ń P A

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne. Zasady przyjmowania członków. R E G U L A M I N

I. Postanowienia ogólne. Zasady przyjmowania członków. R E G U L A M I N R E G U L A M I N przyjmowania członków, ustanawiania praw do lokali oraz zamiany mieszkań w Spółdzielni Mieszkaniowej w Suchedniowie I. Postanowienia ogólne. 1. Regulamin niniejszy opracowany został na

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

U C H W A Ł A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ U C H W A Ł A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 13 września 2011 r. w sprawie ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. Postanowienia ogólne.

R E G U L A M I N. Postanowienia ogólne. Kujawskie Poręczenia Kredytowe sp. z o.o. R E G U L A M I N Funduszu Poręczeń Kredytowych Załącznik nr 5 Do Umowy o współpracy Postanowienia ogólne. 1 1. Regulamin jest wzorcem umowy w rozumieniu art.

Bardziej szczegółowo

Część VI Przenoszenie praw do lokali, zamiana mieszkań i używanie lokali Dział I Przenoszenie praw do lokalu

Część VI Przenoszenie praw do lokali, zamiana mieszkań i używanie lokali Dział I Przenoszenie praw do lokalu Część VI Przenoszenie praw do lokali, zamiana mieszkań i używanie lokali Dział I Przenoszenie praw do lokalu 110 1. Na pisemne żądanie członka, któremu przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu

Bardziej szczegółowo

STANOWISKO Nr 10/15/P-VII PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ. z dnia 30 stycznia 2015 r.

STANOWISKO Nr 10/15/P-VII PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ. z dnia 30 stycznia 2015 r. STANOWISKO Nr 10/15/P-VII PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie projektu ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Wprowadzenie... 12

Spis treści. 1. Wprowadzenie... 12 Przedmowa... Autorzy... Wykaz skrótów... Bibliografia... XV XVII XXIII XXVII Część I. Normatywna regulacja działalności deweloperskiej jako gwarancja ochrony praw nabywców... 1 Rozdział I. Deweloper jako

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Nidzicy

Bank Spółdzielczy w Nidzicy Bank Spółdzielczy w Nidzicy Grupa BPS www.bsnidzica.pl Formularz informacyjny dotyczący kredytu zabezpieczonego hipoteką (wzór) Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

Bardziej szczegółowo

Spis treści. z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. (Dz.U. Nr 126, poz. 715 ze zm.)

Spis treści. z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. (Dz.U. Nr 126, poz. 715 ze zm.) Wykaz skrótów.................................. 15 Przedmowa.................................... 19 Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. Nr 126, poz. 715 ze zm.) ROZDZIAŁ 1. Przepisy

Bardziej szczegółowo

R e g u l a m i n wnoszenia i rozliczania wkładów mieszkaniowych i budowlanych w Gnieźnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

R e g u l a m i n wnoszenia i rozliczania wkładów mieszkaniowych i budowlanych w Gnieźnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej R e g u l a m i n wnoszenia i rozliczania wkładów mieszkaniowych i budowlanych w Gnieźnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15.12.2000r o spółdzielniach mieszkaniowych

Bardziej szczegółowo

ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Cudzoziemiec może zostać zatrudniony o ile posiada zezwolenie pobytowe, uprawniające do podjęcia pracy oraz zezwolenie na pracę. Rodzaje

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY PRAWA. Klasa 2 TI. Na podstawie programu: TI/PZS1/PG/2012. Nr w szkolnym zestawie programów nauczania na rok szkolny 2014/2015: 16/T/2012/1

ELEMENTY PRAWA. Klasa 2 TI. Na podstawie programu: TI/PZS1/PG/2012. Nr w szkolnym zestawie programów nauczania na rok szkolny 2014/2015: 16/T/2012/1 ELEMENTY PRAWA Klasa 2 TI Na podstawie programu: TI/PZS1/PG/2012 Nr w szkolnym zestawie programów nauczania na rok szkolny 2014/2015: 16/T/2012/1 Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 Łukasz Łoncki Rok szkolny 2014/2015

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Zatwierdzony uchwałą Rady Nadzorczej. Nr 15/XII/2010 z dnia r.

REGULAMIN. Zatwierdzony uchwałą Rady Nadzorczej. Nr 15/XII/2010 z dnia r. 1 REGULAMIN rozliczeń finansowych z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych w budynkach eksploatowanych obowiązujący w Gostyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Gostyniu Zatwierdzony uchwałą Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

Podatek PIT Ekspert wyjaśnia

Podatek PIT Ekspert wyjaśnia Opodatkowanie zwrotu kosztów delegacji ponad kwotę limitu za nocleg Małgorzata Pełka Podatek PIT Ekspert wyjaśnia Czy zwrot kosztów noclegu podczas delegacji udokumentowanych rachunkiem lub fakturą ponad

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZOWANIA PRAC INTERWENCYJNYCH

ZASADY ORGANIZOWANIA PRAC INTERWENCYJNYCH ========================================================================= ZASADY ORGANIZOWANIA PRAC INTERWENCYJNYCH Sosnowiec 2016 rok Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji

Bardziej szczegółowo