X.OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "X.OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI SPRAWOZDANIE FINANSOWE"

Transkrypt

1 MSIG 74/2014 (4453) poz Poz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. [BMSiG-4434/2014] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu za rok obrotowy 2013 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Poznaniu (zwany dalej Funduszem), przy ul. Szczepanowskiego 15a, od 1 stycznia 2010 r. na mocy ustawy z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw stał się samorządową osobą prawną (Dz. U. Nr 215 z 2009 r., poz. 1664), działającą w ramach sektora finansów publicznych. Celem działania Funduszu jest finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie i formach określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz z późniejszymi zmianami), głównie poprzez udzielanie oprocentowanych pożyczek, dotacji, dopłat do oprocentowania kredytów bankowych, a także przyznawania nagród za działalność na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Od 2006 r. Fundusz jest zobowiązany do zwrotu gminom utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości, będących własnością Skarbu Państwa gruntów pokrytych wodami jezior o ciągłym dopływie lub odpływie wód powierzchniowych oraz gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne, na podstawie art. 7 ust. 6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613) oraz wydanego na tej podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 lipca 2006 r. (Dz. U. Nr 142, poz. 1023). Na podstawie Porozumienia w sprawie realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko dla osi priorytetowych: I Gospodarka wodno-ściekowa i II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi (projekty o wartości poniżej 25 mln euro), zawartego w dniu 25 czerwca 2007 r., pomiędzy Ministrem Środowiska a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, zmienionego aneksem nr 1 zawartym w dniu 28 maja 2008 r., aneksem nr 2 zawartym w dniu 14 stycznia 2010 r., aneksem nr 3 zawartym w dniu 8 kwietnia 2011 r., aneksem nr 4 zawartym w dniu 5 lipca 2011 r. oraz aneksem nr 5 zawartym w dniu 26 sierpnia 2013 r., a także Porozumienia w sprawie przekazania i przyjęcia do realizacji zadań w ramach osi priorytetowych: I Gospodarka wodno-ściekowa i II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, zawartego w dniu 14 listopada 2007 r. pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, zmienionego aneksem nr 1 zawartym w dniu 12 października 2010 r., aneksem nr 2 zawartym w dniu 30 lipca 2012 r., aneksem nr 3 zawartym w dniu 10 kwietnia 2013 r. oraz aneksem nr 4 zawartym w dniu 3 stycznia 2014 r., Fundusz realizuje zadania Instytucji Wdrażającej dla priorytetów: I Gospodarka wodno-ściekowa i II -Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Na podstawie Porozumienia w sprawie realizacji Priorytetu III Środowisko przyrodnicze Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata , zawartego w dniu 1 października 2007 r. pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, zmienionego aneksem nr 1 zawartym w dniu 21 maja 2009 r., aneksem nr 2 zawartym w dniu 19 kwietnia 2010 r. oraz aneksem nr 3 zawartym w dniu 12 grudnia 2013 r., Fundusz realizuje zadania Instytucji Pośredniczącej w odniesieniu do Priorytetu III Środowisko Przyrodnicze Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Fundusz został powołany w 1993 r. ustawą o ochronie i kształtowaniu środowiska z dnia 31 stycznia 1980 r. (Dz. U. z 1994 r. Nr 49, poz. 196, z późniejszymi zmianami). W 2013 r. działał na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska z 27 kwietnia 2001 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz z późniejszymi zmianami). Wojewódzki Fundusz nie podlega rejestracji sądowej z uwagi na powołanie ustawowe. Szczegółowe zasady, organizację i tryb działania Funduszu określa statut nadany uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 marca 2010 r. Nr XLV/685/10 wraz ze zmianami przyjętymi dnia 21 marca 2011 r. i 28 listopada 2011 r. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. Rokiem obrotowym i sprawozdawczym dla Funduszu jest rok kalendarzowy. Prezentowane w sprawozdaniu dane za rok poprzedni dotyczą takiego samego okresu. Roczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez Fundusz w Poznaniu, co najmniej 12 miesięcy i dłużej. Nie istnieją okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez Fundusz w Poznaniu działalności. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 16 KWIETNIA 2014 R. 72

2 MSIG 74/2014 (4453) poz Do ewidencji i metod wyceny aktywów i pasywów, a także przychodów i kosztów Fundusz stosuje zasady rachunkowości określone w ustawie o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 330 z późniejszymi zmianami), z uwzględnieniem przepisów: - ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz z późniejszymi zmianami), - rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2010 r. w sprawie gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej (Dz. U. Nr 226 z 2010 r., poz. 1479), - ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późniejszymi zmianami). Zasady te określone zostały w Polityce Rachunkowości Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu wprowadzonej Uchwałą Zarządu Nr 33/2010 z dnia 26 kwietnia 2010 r., zmiany: - uchwała Zarządu Nr 87/2010 z 17 września 2010 r., - uchwała Zarządu Nr 12/2011 z 14 marca 2011 r., - uchwała Zarządu Nr 13/2012 z 27 marca 2012 r., - uchwała Zarządu Nr 97/2012 z 31 grudnia 2012 r., - uchwała Zarządu Nr 20/2013 z 24 kwietnia 2013 r. Ewidencja przychodów i kosztów działalności Funduszu prowadzona jest w układzie rodzajowym przy użyciu kont zespołu 4 i 7, które na dzień bilansowy przenosi się na konto służące do ustalenia wyniku finansowego. Rachunek zysków i strat prezentowany jest w wariancie porównawczym. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wyceniane są według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy umorzeniowe. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonywana jest z uwzględnieniem ustaleń Polityki Rachunkowości, w oparciu o metodę liniową. Zakupy materiałów na cele administracyjno-biurowe zaliczane są bezpośrednio do kosztów. Akcje i udziały w obcych jednostkach objęte za wierzytelności wycenia się w wartości nominalnej, pozostałe udziały i akcje wycenia się według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu utraty ich wartości. Naliczenie odpisów z tytułu utraty wartości udziałów i akcji oraz należności dokonuje się zgodnie z ustaleniami zapisanymi w Polityce Rachunkowości WFOŚiGW w Poznaniu. Pożyczki udzielone ze środków Funduszu wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty i prezentuje w bilansie jako należności odpowiednio długoterminowe i krótkoterminowe (pismo Ministerstwa Finansów nr DR-3/ EK/02 z dnia r.). Fundusz statutowy jako fundusz podstawowy zwiększany jest o odpis z zysku netto, a zmniejszany o stratę netto w przypadku, jeżeli nie znajduje pokrycia w funduszu rezerwowym. Fundusz nie nalicza do bilansu rezerw na równowartość niewypłaconych nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, niewykorzystanych urlopów, a także nie rozlicza w czasie odpisów na ZFŚS, podatków, ubezpieczeń itp. wydatków bieżących. Fundusz zgodnie z 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2010 r. w sprawie gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej (Dz. U. Nr 226 z 2010 r., poz. 1479) do 30 listopada danego roku sporządza roczny plan finansowy, w którym planuje między innymi nagrody jubileuszowe, ewentualne odprawy emerytalne do wypłaty w danym roku. Wpływy ustawowe, a także wypłaty dotacji, w tym: dopłat do oprocentowania kredytów bankowych, dokonywanie częściowych spłat kapitału kredytów bankowych, a także nagród za działalność na rzecz ochrony środowiska, pożyczek i zwrotów gminom utraconych dochodów z tytułu zwolnienia od podatku od nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa gruntów pokrytych wodami jezior o ciągłym dopływie lub odpływie wód powierzchniowych gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne, ujmowane są kasowo. W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce (Dz. U. z 2012, poz. 1342) podmioty korzystające ze środowiska wnoszą opłatę na wyodrębniony rachunek bankowy urzędu marszałkowskiego za dany rok kalendarzowy do dnia 31 marca następnego roku. Zmiana ta spowodowała znaczny spadek wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska w 2013 r., ponieważ zamiast opłat uzyskiwanych w okresach półrocznych (w lutym za II półrocze roku poprzedniego i w sierpniu za I półrocze roku bieżącego) Fundusz otrzymał tylko wpływy za II półrocze 2012 r. Fundusz ujmuje na koncie pozostałych przychodów operacyjnych otrzymane w danym roku dotacje z tytułu pomocy technicznej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata oraz Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata KWIETNIA 2014 R. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 73

3 MSIG 74/2014 (4453) poz Rachunek przepływów pieniężnych sporządzany jest metodą pośrednią. Fundusz zwolniony jest z podatku dochodowego od osób prawnych, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. 4b) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. Nr 74, poz. 397 z 2011 r. z późniejszymi zmianami), oraz z podatku od towarów i usług, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. Nr 177, poz z 2011 r. z późniejszymi zmianami). Wojewódzki Fundusz nie posiada innych jednostek organizacyjnych. Główny Księgowy Ewa Grabowska-Stelmaszyk Zastępca Prezesa Zarządu Marek Baumgart Sporządziła: Ewa Grabowska-Stelmaszyk Poznań, dnia r. Aktywa Bilans na dzień r. Prezes Zarządu Hanna Grunt Zastępca Prezesa Zarządu Marek Zieliński Stan na koniec bieżącego roku obrotowego (zł i gr)* Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego (zł i gr)* A. Aktywa trwałe , ,22 I. Wartości niematerialne i prawne , ,17 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3. Inne wartości niematerialne i prawne , ,17 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne II. Rzeczowe aktywa trwałe , ,08 1. Środki trwałe , ,84 a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) , ,27 b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej , ,39 c) urządzenia techniczne i maszyny , ,47 d) środki transportu , ,00 e) inne środki trwałe , ,71 2. Środki trwałe w budowie 5.232, ,24 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 16 KWIETNIA 2014 R. 74

4 MSIG 74/2014 (4453) poz III. Należności długoterminowe , ,97 1. Od jednostek powiązanych 2. Od pozostałych jednostek , ,97 IV. Inwestycje długoterminowe , ,00 1. Nieruchomości 2. Wartości niematerialne i prawne 3. Długoterminowe aktywa finansowe , ,00 a) w jednostkach powiązanych - udziały lub akcje - inne papiery wartościowe - udzielone pożyczki - inne długoterminowe aktywa finansowe b) w pozostałych jednostkach , ,00 - udziały lub akcje , ,00 - inne papiery wartościowe - udzielone pożyczki - inne długoterminowe aktywa finansowe 4. Inne inwestycje długoterminowe V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Inne rozliczenia międzyokresowe B. Aktywa obrotowe , ,57 I. Zapasy 1. Materiały 2. Półprodukty i produkty w toku 3. Produkty gotowe 4. Towary 5. Zaliczki na dostawy II. Należności krótkoterminowe , ,44 1. Należności od jednostek powiązanych a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty: - do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy b) inne 2. Należności od pozostałych jednostek , ,44 a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty: 1.367,76 - do 12 miesięcy 1.367,76 - powyżej 12 miesięcy b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń ,73 c) inne , ,44 d) dochodzone na drodze sądowej III. Inwestycje krótkoterminowe , ,33 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe , ,33 a) w jednostkach powiązanych - udziały lub akcje 16 KWIETNIA 2014 R. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 75

5 MSIG 74/2014 (4453) poz inne papiery wartościowe - udzielone pożyczki - inne krótkoterminowe aktywa finansowe b) w pozostałych jednostkach - udziały lub akcje - inne papiery wartościowe - udzielone pożyczki - inne krótkoterminowe aktywa finansowe c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne , ,33 - środki pieniężne w kasie i na rachunkach , ,96 - inne środki pieniężne , ,37 - inne aktywa pieniężne 2. Inne inwestycje krótkoterminowe IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe , ,80 Aktywa razem , ,79 Pasywa Stan na koniec bieżącego roku obrotowego (zł i gr)* Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego (zł i gr)* A. Kapitał (fundusz) własny , ,64 I. Kapitał (fundusz) podstawowy , ,56 II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) IV. Kapitał (fundusz) zapasowy V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe , ,00 VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych VIII. Zysk (strata) netto , ,08 IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania , ,15 I. Rezerwy na zobowiązania 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne - długoterminowa - krótkoterminowa 3. Pozostałe rezerwy - długoterminowa - krótkoterminowa II. Zobowiązania długoterminowe 1. Wobec jednostek powiązanych 2. Wobec pozostałych jednostek a) kredyty i pożyczki b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 16 KWIETNIA 2014 R. 76

6 MSIG 74/2014 (4453) poz c) inne zobowiązania finansowe d) inne III. Zobowiązania krótkoterminowe , ,38 1. Wobec jednostek powiązanych a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności: - do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy b) inne 2. Wobec pozostałych jednostek , ,33 a) kredyty i pożyczki b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych c) inne zobowiązania finansowe 35,17 d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności: , ,01 - do 12 miesięcy , ,01 - powyżej 12 miesięcy e) zaliczki otrzymane na dostawy f) zobowiązania wekslowe g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń , ,31 h) z tytułu wynagrodzeń , ,01 i) inne 3.070, ,83 3. Fundusze specjalne , ,05 ZFŚS , ,05 IV. Rozliczenia międzyokresowe , ,77 1. Ujemna wartość firmy 2. Inne rozliczenia międzyokresowe , ,77 - długoterminowe , ,65 - krótkoterminowe 1.143,12 Pasywa razem , ,79 * Dane można wykazywać w zaokrągleniu do tysięcy złotych, jeżeli nie zniekształca to obrazu jednostki zawartego w sprawozdaniu finansowym oraz w sprawozdaniu z działalności. Główny Księgowy Ewa Grabowska-Stelmaszyk Prezes Zarządu Hanna Grunt Zastępca Prezesa Zarządu Marek Baumgart Zastępca Prezesa Zarządu Marek Zieliński Poznań, dnia r. 16 KWIETNIA 2014 R. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 77

7 MSIG 74/2014 (4453) poz Rachunek zysków i strat za okres od dnia r. do dnia r. (wariant porównawczy) Treść Za bieżący rok obrotowy (zł i gr)* Za poprzedni rok obrotowy (zł i gr)* A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: , ,79 - od jednostek powiązanych I. Przychody netto ze sprzedaży produktów II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) 6.408, ,48 III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów V. Przychody ustawowe , ,27 B. Koszty działalności operacyjnej , ,47 I. Amortyzacja , ,91 II. Zużycie materiałów i energii , ,35 III. Usługi obce , ,93 IV. Podatki i opłaty, w tym: , ,60 - podatek akcyzowy V. Wynagrodzenia , ,56 VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia , ,86 VII. Pozostałe koszty rodzajowe , ,81 VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów IX. Koszty ustawowe , ,45 C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) , ,32 D. Pozostałe przychody operacyjne , ,91 I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych ,00 II. Dotacje , ,06 III. Inne przychody operacyjne , ,85 E. Pozostałe koszty operacyjne 658, ,45 I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych III. Inne koszty operacyjne 658, ,45 F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) , ,78 G. Przychody finansowe , ,49 I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: , ,60 - od jednostek powiązanych II. Odsetki, w tym: , ,89 - od jednostek powiązanych III. Zysk ze zbycia inwestycji IV. Aktualizacja wartości inwestycji ,00 V. Inne H. Koszty finansowe 556, ,19 I. Odsetki, w tym: 3, ,82 - dla jednostek powiązanych MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 16 KWIETNIA 2014 R. 78

8 MSIG 74/2014 (4453) poz II. Strata ze zbycia inwestycji III. Aktualizacja wartości inwestycji ,20 IV. Inne 553,00 87,17 I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H) , ,08 J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.) I Zyski nadzwyczajne II. Straty nadzwyczajne K. Zysk (strata) brutto (I+/-J) , ,08 L. Podatek dochodowy M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) N. Zysk (strata) netto (K-L-M) , ,08 * Dane można wykazywać w zaokrągleniu do tysięcy złotych, jeżeli nie zniekształca to obrazu jednostki zawartego w sprawozdaniu finansowym oraz w sprawozdaniu z działalności. Poznań, dnia r. Główny Księgowy Ewa Grabowska-Stelmaszyk Zastępca Prezesa Zarządu Marek Baumgart Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za okres od dnia r. do dnia r. Treść Prezes Zarządu Hanna Grunt Zastępca Prezesa Zarządu Marek Zieliński Za bieżący rok obrotowy (zł i gr)* Za poprzedni rok obrotowy (zł i gr)* I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) , ,56 - korekty błędów podstawowych Ia. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach , ,56 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu , , Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego , ,34 a) zwiększenie (z tytułu) , ,34 - wydania udziałów (emisji akcji) Podział zysku , ,34 b) zmniejszenie (z tytułu) - umorzenia udziałów (akcji) 1.2 Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu , ,56 2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu 16 KWIETNIA 2014 R. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 79

9 MSIG 74/2014 (4453) poz Zmiana należności wpłat na kapitał podstawowy a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenie (z tytułu) 2.2 Należne wpływy na kapitał podstawowy na koniec okresu 3. Udziały (akcje) własne na początek okresu a) zwiększenie b) zmniejszenie 3.1 Udziały (akcje) własne na koniec okresu 4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 4.1 Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego a) zwiększenie (z tytułu) - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalna wartość) b) zmniejszenie (z tytułu) - pokrycia straty 4.2 Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu 5.1 Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenie (z tytułu) - zbycia środków trwałych 5.2 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu , , Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych ,00 a) zwiększenie (z tytułu) ,00 Podział zysku ,00 b) zmniejszenie (z tytułu) 6.2 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu , ,00 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu , , Zysk z lat ubiegłych na początek okresu , , Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach a) zwiększenie (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych b) zmniejszenie (z tytułu) , ,34 podział zysku , , Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 7.4 Strata z lat ubiegłych na początek okresu - korekty błędów podstawowych 7.5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach a) zwiększenie (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia b) zmniejszenie (z tytułu) 7.6 Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 7.7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 16 KWIETNIA 2014 R. 80

10 MSIG 74/2014 (4453) poz Wynik netto , ,08 a) zysk netto , ,08 b) strata netto c) odpisy z zysku II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) , ,64 III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokryciu straty) , ,64 * Dane można wykazywać w zaokrągleniu do tysięcy złotych, jeżeli nie zniekształca to obrazu jednostki zawartego w sprawozdaniu finansowym oraz w sprawozdaniu z działalności. Poznań, dnia r. Główny Księgowy Ewa Grabowska-Stelmaszyk Zastępca Prezesa Zarządu Marek Baumgart Rachunek przepływów pieniężnych za okres od r. do r. Treść (metoda pośrednia) Prezes Zarządu Hanna Grunt Zastępca Prezesa Zarządu Marek Zieliński Za bieżący rok obrotowy (zł i gr)* Za poprzedni rok obrotowy (zł i gr)* A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej I. Zysk (strata) netto , ,08 II. Korekty razem , ,56 1. Amortyzacja , ,91 2. Zyski straty z tytułu różnic kursowych 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) , ,97 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej ,00 5. Zmiana stanu rezerw 6. Zmiana stanu zapasów ,00 7. Zmiana stanu należności , ,05 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów , ,99 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych , , Inne korekty , ,37 III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) , ,52 16 KWIETNIA 2014 R. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 81

11 MSIG 74/2014 (4453) poz B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy , ,97 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych ,00 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w tym: , ,97 a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach , ,97 - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach , ,60 - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki , ,37 - inne wpływy z aktywów finansowych 4. Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki , ,37 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych , ,37 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w tym: a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) , ,60 C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy , ,57 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji) akcji i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe dotacje POIiŚ, WRPO , ,57 II. Wydatki 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z podziału zysku 4. Spłaty kredytów i pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) , ,57 D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III) , ,69 E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: , ,69 - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 16 KWIETNIA 2014 R. 82

12 MSIG 74/2014 (4453) poz F. Środki pieniężne na początek okresu , ,64 G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym: , ,33 - o ograniczonej możliwości dysponowania * Dane można wykazywać w zaokrągleniu do tysięcy złotych, jeżeli nie zniekształca to obrazu jednostki zawartego w sprawozdaniu finansowym oraz w sprawozdaniu z działalności. Poznań, dnia r. Główny Księgowy Ewa Grabowska-Stelmaszyk Zastępca Prezesa Zarządu Marek Baumgart Opinia Niezależnego Biegłego Rewidenta dla Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Poznaniu, Poznań, ul. Szczepanowskiego 15A (dalej Fundusz ), na które składa się wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 r., rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się tego dnia oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. Odpowiedzialność Zarządu oraz Rady Nadzorczej Zarząd Funduszu jest odpowiedzialny za prawidłowość ksiąg rachunkowych, sporządzenie i rzetelną prezentację tego sprawozdania finansowego zgodnie z: 1. ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. Nr 330 z późniejszymi zmianami) ( ustawa o rachunkowości ), 2. ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz z późniejszymi zmianami) oraz z wydanymi na ich podstawie przepisami wykonawczymi i innymi obowiązującymi przepisami. Zarząd Funduszu jest odpowiedzialny również za kontrolę wewnętrzną, którą uznaje za niezbędną, aby sporządzane sprawozdania finansowe były wolne od nieprawidłowości powstałych wskutek celowych działań lub błędów. Zgodnie z powyższymi ustawami Zarząd Funduszu oraz członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności spełniały wymagania przewidziane w tych ustawach. Odpowiedzialność Biegłego Rewidenta Prezes Zarządu Hanna Grunt Zastępca Prezesa Zarządu Marek Zieliński Naszym zadaniem jest, w oparciu o przeprowadzone badanie, wyrażenie opinii o tym sprawozdaniu finansowym oraz prawidłowości ksiąg rachunkowych stanowiących podstawę jego sporządzenia. Badanie sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy stosownie do postanowień rozdziału 7 ustawy o rachunkowości, krajowych standardów rewizji finansowej wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Polsce oraz w sprawach nieuregulowanych w krajowych standardach rewizji finansowej, przy ustalaniu szczegółowej metodyki planowania i przeprowadzania badania sprawozdania finansowego i w razie wątpliwości - Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej. Regulacje te nakładają na nas obowiązek postępowania zgodnego z zasadami etyki oraz zaplanowania i przeprowadzenia badania w taki sposób, aby uzyskać racjonalną pewność, że sprawozdanie finansowe i księgi rachunkowe stanowiące podstawę jego sporządzenia są wolne od istotnych nieprawidłowości. Badanie polega na przeprowadzeniu procedur mających na celu uzyskanie dowodów badania dotyczących kwot i informacji ujawnionych w sprawozdaniu finansowym. Wybór procedur badania zależy od naszego osądu, w tym oceny ryzyka wystąpienia istotnej nieprawidłowości sprawozdania finansowego na skutek celowych działań lub błędów. Przeprowadzając ocenę 16 KWIETNIA 2014 R. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 83

13 MSIG 74/2014 (4453) poz tego ryzyka, bierzemy pod uwagę kontrolę wewnętrzną związaną ze sporządzeniem oraz rzetelną prezentacją sprawozdania finansowego w celu zaplanowania stosownych do okoliczności procedur badania, nie zaś w celu wyrażenia opinii na temat skuteczności działania kontroli wewnętrznej w Funduszu. Badanie obejmuje również ocenę odpowiedniości stosowanej polityki rachunkowości, zasadności szacunków dokonanych przez Zarząd oraz ocenę ogólnej prezentacji sprawozdania finansowego. Wyrażamy przekonanie, że uzyskane przez nas dowody badania stanowią wystarczającą i odpowiednią podstawę do wyrażenia przez nas opinii z badania. Naszym zdaniem załączone sprawozdanie finansowe Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu przedstawia rzetelnie i jasno sytuację majątkową i finansową Funduszu na dzień 31 grudnia 2013 r., wynik finansowy oraz przepływy pieniężne za rok obrotowy kończący się tego dnia, zostało sporządzone, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z zasadami rachunkowości obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej określonymi w ustawie o rachunkowości i wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych, jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa obowiązującymi Fundusz i postanowieniami statutu Funduszu oraz zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych, we wszystkich istotnych aspektach, ksiąg rachunkowych. Inne kwestie Ponadto, zgodnie z wymogami ustawy Prawo ochrony środowiska, Zarząd Funduszu sporządził sprawozdanie z działalności Funduszu za 2013 rok. Dane w nim zawarte są zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym. Poznań, r. Mariola Kaczmarek Biegły Rewident nr kluczowy biegły rewident przeprowadzający badanie w imieniu PKF Consult Sp. z o.o. podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych nr 477 ul. Orzycka 6 lok. 1B Warszawa Uchwała Nr 3/125/2014 Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu za 2013 r. Na podstawie art. 400 h ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz z późniejszymi zmianami) oraz 19 Statutu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu nadanego uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 marca 2010 r. Nr XLV/685/10 zmienioną uchwałą z dnia 21 marca 2011 r. Nr V/79/11 oraz uchwałą z dnia 28 listopada 2011 r. Nr XVI/242/11 uchwala się, co następuje: 1 1. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu za 2013 r., w tym bilans na dzień 31 grudnia 2013 r. zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą ,38 zł oraz zyskiem netto w kwocie ,23 zł. 2. Sprawozdanie finansowe stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 2 Realizację uchwały powierza się Zarządowi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 3 Przewodnicząca Rady Nadzorczej Gabriela Szuba MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 16 KWIETNIA 2014 R. 84

14 MSIG 74/2014 (4453) poz Uzasadnienie do Uchwały Nr 3/125/2014 Rady Nadzorczej z dnia roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu za 2013 r. Zgodnie z art. 400 h ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz z późniejszymi zmianami) do zadań Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu oraz rad nadzorczych wojewódzkich funduszy należy odpowiednio: zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu Narodowego Funduszu oraz zarządów wojewódzkich funduszy z działalności i rocznych sprawozdań finansowych Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy. W związku z powyższym podjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie jest w pełni uzasadnione. Uchwała Nr 6/128/2014 Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia podziału zysku bilansowego netto za 2013 r. Na podstawie 8 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2010 r. w sprawie gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej (Dz. U. Nr 226, poz. 1479) uchwala się, co następuje: 1 Zatwierdza się podział zysku netto wykazanego w bilansie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na dzień 31 grudnia 2013 r. w kwocie ,23 zł celem przeznaczenia go na zasilenie funduszu statutowego. 2 Realizację uchwały powierza się Zarządowi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 3 Przewodnicząca Rady Nadzorczej Gabriela Szuba Przewodnicząca Rady Nadzorczej Gabriela Szuba Uzasadnienie do Uchwały Nr 6/128/2014 Rady Nadzorczej z dnia roku w sprawie zatwierdzenia podziału zysku bilansowego netto za 2013 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu przeznacza ,23 zł na fundusz statutowy. Zgodnie z zapisami 8 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2010 r. w sprawie gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej (Dz. U. Nr 226, poz. 1479) Narodowy Fundusz i wojewódzkie fundusze przeznaczają zysk netto na 1) fundusz statutowy; 2) fundusz rezerwowy. W związku z powyższym podjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie jest w pełni uzasadnione. Przewodnicząca Rady Nadzorczej Gabriela Szuba 16 KWIETNIA 2014 R. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 85

15 MSIG 74/2014 (4453) A M INDEKS F INDEKS FORNETTI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ we Wrocławiu [BMSiG-4551/2014] - s. 8, poz G A AGRO-LEG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ w Rosochatej [BMSiG-4570/2014] - s. 15, poz ATLAS TRAVEL SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Poznaniu [BMSiG-4601/2014] - s. 6, poz B BAKAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO- ŚCIĄ W LIKWIDACJI w Chwaszczynie [BMSiG-4606/2014] - s. 6, poz BALKONYDOSTAWNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ w Krakowie [BMSiG-4594/2014] - s. 13, poz BAUGRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL- NOŚCIĄ we Wrocławiu [BMSiG-4561/2014] - s. 14, poz BBWW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL- NOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Białymstoku [BMSiG-4598/2014] - s. 14, poz BEST I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty - s. [BMSiG-4214/2014] - s. 22, poz BEST II Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty [BMSiG-4235/2014] - s. 39, poz BEST III Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty [BMSiG-4232/2014] - s. 56, poz C CARMEN GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Szczecinie [BMSiG-4608/2014] - s. 15, poz CHEMAR ARMATURA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ w Kielcach [BMSiG-4607/2014] - s. 6, poz CKM CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL- NOŚCIĄ w Krakowie [BMSiG-4581/2014] - s. 7, poz CUPRUM BUSINESS CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ we Wrocławiu [BMSiG-4554/2014] - s. 16, poz E EDROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO- ŚCIĄ w Sitnie [BMSiG-4562/2014] - s. 9, poz EURO FOREST GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie [BMSiG-4550/2014] - s. 14, poz EUROMEDICUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ w Gdyni [BMSiG-4602/2014] - s. 6, poz GALWA-MET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ w Starym Mieście [BMSiG-4586/2014] - s. 7, poz GERSTMAYR CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI w Świdnicy [BMSiG-4548/2014] - s. 9, poz GORDON S INVESTMENTS TOWARZYSTWO INWESTY- CYJNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie [BMSiG-4584/2014] - s. 6, poz GRYFIA SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Szczecinie [BMSiG-4587/2014] - s. 15, poz H HSW - NARZĘDZIOWNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Stalowej Woli [BMSiG-4566/2014] - s. 17, poz HURTOWNIA ARTYKUŁÓW PRZEMYSŁOWYCH AQUA SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie [BMSiG-4595/2014] - s. 13, poz I ICOTEKNE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie [BMSiG-4591/2014] - s. 6, poz K KLEBA INVEST SPÓŁKA AKCYJNA w Bojanie [BMSiG-4564/2014] - s. 10, poz KOLEJOWE PRZEDSIĘBIORSTWO TURYSTYCZNO-WYPO- CZYNKOWE NATURA TOUR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Gdańsku [BMSiG-4604/2014] - s. 7, poz KONSTRUKCJE ALUMINIOWE PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Prejłowie [BMSiG-4590/2014] - s. 16, poz L LOGIS SPÓŁKA AKCYJNA w Rawie Mazowieckiej [BMSiG-4555/2014] - s. 9, poz LUKA-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL- NOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Krakowie [BMSiG-4585/2014] - s. 16, poz M Mamoń Agata [BMSiG-4593/2014] - s. 15, poz MCC INFO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO- ŚCIĄ W LIKWIDACJI w Warszawie [BMSiG-4579/2014] - s. 7, poz MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 16 KWIETNIA 2014 R. 86

16 MSIG 74/2014 (4453) M W INDEKS MEBLOTEKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL- NOŚCIĄ w Poznaniu [BMSiG-4600/2014] - s. 7, poz MIWAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO- ŚCIĄ w Warszawie [BMSiG-4552/2014] - s. 8, poz N NITROERG SPÓŁKA AKCYJNA w Bieruniu [BMSiG-4549/2014] - s. 11, poz O OCHRONA MIENIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ w Krakowie [BMSiG-4578/2014] - s. 8, poz P PENTRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL- NOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Szczecinie [BMSiG-4610/2014] - s. 15, poz PLENERIA SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIAL- NOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA W UPADŁOŚCI UKŁA- DOWEJ w Warszawie [BMSiG-4605/2014] - s. 18, poz PODLASKIE CENTRUM ROLNO-TOWAROWE SPÓŁKA AKCYJNA w Białymstoku [BMSiG-4596/2014] - s. 9, poz PODLASKIE SIECI RADIOWE SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Bielsku Podlaskim [BMSiG-4592/2014] - s. 13, poz PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE PBR SPÓŁKA AKCYJNA w Wyrzysku [BMSiG-4571/2014] - s. 12, poz PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO-MOSTOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁO- ŚCI LIKWIDACYJNEJ w Słupsku [BMSiG-4547/2014] - s. 17, poz PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNO-KONSTRUKCYJNO- -BUDOWLANE INKOBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ w Złotoryi [BMSiG-4565/2014] - s. 16, poz PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI DRZEWNEJ ANTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPA- DŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Dębnie [BMSiG-4583/2014] - s. 14, poz PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HAN- DLOWE ARACO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL- NOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Katowicach [BMSiG-4541/2014] - s. 16, poz R REM KOSTEMPSKI SPÓŁKA JAWNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Pyskowicach [BMSiG-4559/2014] - s. 17, poz REMONTOWA HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA w Gdańsku [BMSiG-4563/2014] - s. 12, poz S SOLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO- ŚCIĄ w Warszawie [BMSiG-4557/2014] - s. 8, poz SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI w Warszawie [BMSiG-4580/2014] - s. 7, poz STALEXPORT AUTOSTRADY SPÓŁKA AKCYJNA w Mysłowicach [BMSiG-4588/2014] - s. 9, poz SZARADY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO- ŚCIĄ w Warszawie [BMSiG-4556/2014] - s. 8, poz T TYSKI SPORT SPÓŁKA AKCYJNA w Tychach [BMSiG-4576/2014] - s. 10, poz U U JĘDRUSIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ w Przemęczankach [BMSiG-4572/2014] - s. 8, poz V VEO DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Chojniczkach [BMSiG-4544/2014] - s. 17, poz W Wnioskodawca Antoniewicz Justyna. Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim, VI Zamiejscowy Wydział Cywilny z siedzibą w Krotoszynie, sygn. akt VI Ns 416/13 [BMSiG-4542/2014] - s. 19, poz Wnioskodawca Bzowski Andrzej. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 229/11/S [BMSiG-4589/2014] - s. 18, poz Wnioskodawca DHG Warplon Polska Spółka z o.o. w Warnicach. Sąd Rejonowy w Stargardzie Szczecińskim, I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 1122/13 [BMSiG-4603/2014] - s. 18, poz Wnioskodawca Gmina Leszno. Sąd Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim, I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 116/12 [BMSiG-4568/2014] - s. 21, poz Wnioskodawca Gmina Orzesze. Sąd Rejonowy w Mikołowie, I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 673/13 [BMSiG-4553/2014] - s. 18, poz Wnioskodawca Kamerys Stanisława. Sąd Rejonowy w Kępnie, VI Zamiejscowy Wydział Cywilny z siedzibą w Ostrzeszowie, sygn. akt VI Ns 225/13 [BMSiG-4545/2014] - s. 20, poz Wnioskodawca Kowalscy Kazimiera i Czesław i Kowalski Łukasz. Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim, VI Zamiejscowy Wydział Cywilny z siedzibą w Krotoszynie, sygn. akt VI Ns 566/13 [BMSiG-4543/2014] - s. 20, poz Wnioskodawca Laskowska Gabriela. Sąd Rejonowy w Kaliszu, I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 1494/13 [BMSiG-4546/2014] - s. 20, poz Wnioskodawca Miasto Stołeczne Warszawa. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Pragi-Północ w Warszawie, II Wydział Cywilny, sygn. akt II Ns 572/13 [BMSiG-4569/2014] - s. 21, poz Wnioskodawca Nowacki Tadeusz. Sąd Rejonowy w Piasecznie, I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 908/13 [BMSiG-4577/2014] - s. 19, poz KWIETNIA 2014 R. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 87

17 MSIG 74/2014 (4453) W Z INDEKS Wnioskodawca Panmuel Ritterman Orit Sara. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 461/10/S [BMSiG-4575/2014] - s. 18, poz Wnioskodawca Pawluczuk Jadwiga Wanda. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Pragi-Północ w Warszawie, II Wydział Cywilny, sygn. akt II Ns 42/14 [BMSiG-4573/2014] - s. 19, poz Wnioskodawca Sobańska Elżbieta. Sąd Rejonowy Poznań- -Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, V Wydział Cywilny, sygn. akt V Ns 1504/12/10 [BMSiG-4560/2014] - s. 20, poz Wnioskodawca Starosta Jadwiga. Sąd Rejonowy Poznań- -Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 1402/13 [BMSiG-4567/2014] - s. 19, poz Wnioskodawca Walendzik Beata Ewa. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie, VI Wydział Cywilny, sygn. akt VI Ns 943/13 [BMSiG-4574/2014] - s. 19, poz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu [BMSiG-4434/2014] - s. 72, poz Z ZAKŁAD CERAMIKI BUDOWLANEJ SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDA- CYJNEJ w Hadykówce [BMSiG-4558/2014] - s. 17, poz MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 16 KWIETNIA 2014 R. 88

18 WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

19

20 MSiG 74/2014 (4453) WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO 1. Pierwsze b) Spółki jawne Poz ALFA MANAGEMENT COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ AM SPÓŁKA JAWNA. KRS SĄD REJO- NOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [WA.XII NS-REJ.KRS/14636/14/279] W dniu dokonano wpisu do rejestru KRS Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA JAWNA 3. ALFA MANAGEMENT COMPANY SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ AM SPÓŁKA JAWNA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica AL. JANA PAŁWA II nr domu 25 kod pocztowy poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. ALFA MANAGEMENT COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ AM SPÓŁKA JAWNA Rub CZAS NIEOZNACZONY Rub. 6. Sposób powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCE- NIE 2. PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POD FIRMĄ ALFA ASSET MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ W SPÓŁKĘ JAWNĄ POD FIRMĄ ALFA MANAGEMENT COMPANY SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ AM SPÓŁKA JAWNA, UCHWAŁA NR 2 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI ALFA ASSET MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z DNIA 25 MARCA 2014 ROKU, AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZED KATARZYNĄ BĄK, NOTARIUSZEM W WARSZAWIE, ZA REP. A NR 659/2014, ZMIENIONA UCHWAŁĄ NR 2 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI ALFA ASSET MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z DNIA 04 KWIETNIA 2014 ROKU, AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZED KATARZYNĄ BĄK, NOTARIU- SZEM W WARSZAWIE, ZA REP. A NR 681/2014 PRub. Podmiot, z którego powstała spółka 1 1. ALFA ASSET MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ 2. REJESTR KRS Rub. 7. Dane wspólników 1 1. ALFA MANAGEMENT COMPANY SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ DENSHIP FINANCE LIMITED Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. SPÓŁKA BĘDZIE REPREZENTOWANA WYŁĄCZ- NIE PRZEZ WSPÓLNIKA - ALFA MANAGEMENT COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ ZGODNIE Z ZASADAMI JEJ REPRE- ZENTACJI. DO REPREZENTOWANIA ALFA MANA- GEMENT COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UPRAWNIONY JEST JEDNOOSOBOWO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU. CZŁONKAMI ZARZĄDU ALFA MANAGEMENT COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ SĄ: JERZY EDWARD WALCZAK - CZŁONEK ZARZĄDU (PESEL ) RADOSŁAW PIOTR SOMPOL - CZŁONEK ZARZĄDU (PESEL ) PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. ALFA MANAGEMENT COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności ROZ- BIÓRKA I PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNO- SZENIEM BUDYNKÓW ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, WODNO-KANALIZACYJNYCH I POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMA- GAJĄCA TRANSPORT B DZIAŁALNOŚĆ ŚRÓDLĄDOWYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI WYKONYWANA NA ZLECENIE Z POZO- STAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZA- NIA Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE Z DZIA- ŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOL- DINGÓW FINANSOWYCH Z DZIAŁAL- NOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄ- ZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE REKLAMA Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDO- STĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW Z NIE- SPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH Z SPE- CJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEK- TÓW PRZEMYSŁOWYCH Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄ- ZANA Z PAKOWANIEM Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW Poz ARKA - RAIL CONSULTING D. TRZCIŃSKI, P. KŁUSEWICZ SPÓŁKA JAWNA. KRS SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE- STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [SZ.XIII NS-REJ.KRS/3924/14/381] W dniu dokonano wpisu do rejestru KRS Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA JAWNA 3. ARKA - RAIL CONSULTING D. TRZCIŃSKI, P. KŁUSEWICZ SPÓŁKA JAWNA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat CHOSZCZEŃSKI gmina DRAWNO miejscowość DRAWNO 2. miejscowość DRAWNO ulica ENER- GETYKÓW nr domu 17 kod pocztowy poczta DRAWNO kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie MARCA 2014 R. Rub CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. TRZCIŃSKI 2. DARIUSZ TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 2 1. KŁUSEWICZ 2. PIOTR HENR YK NIE 8. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. KAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY JEST DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SAMODZIEL- NIE. OŚWIADCZENIA SKŁADANE SPÓŁCE ORAZ DORĘCZENIA PISM MOGĄ BYĆ DOKONYWANE WOBEC JEDNEGO ZE WSPÓLNIKÓW. PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. TRZCIŃ- SKI 2. DARIUSZ KŁUSEWICZ 2. PIOTR HENR YK Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PRO- WADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKO- WANA Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO Z DEMONTAŻ WYROBÓW ZUŻYTYCH Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIAL- NYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYW- KOWA I REKREACYJNA Z DZIAŁALNOŚĆ WESOŁYCH MIASTECZEK I PARKÓW ROZRYWKI Z DZIAŁALNOŚĆ HISTORYCZNYCH MIEJSC I BUDYNKÓW ORAZ PODOBNYCH ATRAKCJI TURY- STYCZNYCH Z DZIAŁALNOŚĆ USŁU- GOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z LEŚNICTWEM Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA SPRZĘTU REKREACYJNEGO I SPORTOWEGO B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) Z POZOSTAŁE SPRZĄTA- NIE Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWA- DZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET Z POZOSTAŁY TRANS- PORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIE- SKLASYFIKOWANY Poz CONMAR GRZEGORZ KOZERA SPÓŁKA JAWNA. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO- WEGO, wpis do rejestru: [WA.XIV NS-REJ.KRS/9009/14/261] W dniu dokonano wpisu do rejestru KRS Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA JAWNA 3. CONMAR GRZEGORZ KOZERA SPÓŁKA JAWNA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M. RADOM gmina M. RADOM miejscowość RADOM 2. miejscowość RADOM ulica ZWOLEŃ- SKA nr domu 43 nr lokalu 1 kod pocztowy poczta RADOM kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie R., AKT NOTARIALNY REPERTORIUM A NR 735/2014 SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA EWĘ FIJAŁKOWSKĄ PRO- WADZĄCĄ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W RADO- MIU PRZY UL. ŻEROMSKIEGO 46 B LOK.17. Rub CZAS NIEOZNACZONY Rub. 6. Sposób powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. SPÓŁKA POWSTAŁA Z PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI POD FIRMA CONMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W SPÓŁKĘ CONMAR GRZEGORZ KOZERA SPÓŁKA JAWNA, NA POD- STAWIE UCHWAŁY ZGROMADZENIA WSPÓL- NIKÓW Z DNIA 30 STYCZNIA 2014 R., OBJĘTEJ 16 KWIETNIA 2014 R. 91 MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 116/2016 (5001) poz. 15277 15277 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 15277. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DRUTPOL w Garnie. [BMSiG-14218/2016] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014 Rachunek Zysków i Strat ROK ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 365 000,00 12 589,30 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług 3 365 000,00

Bardziej szczegółowo

BILANS. sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych)

BILANS. sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych) UZDROWISKO GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ WOJEWÓDZKI OŚRODEK REUMATOLOGICZNO-REHABILITACYJNY BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych) AKTYWA Stan na Stan na PASYWA 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2005

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

X.OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI SPRAWOZDANIE FINANSOWE

X.OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI SPRAWOZDANIE FINANSOWE MSIG 74/2014 (4453) poz. 4626 4626 Poz. 4626. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. [BMSiG-4434/2014] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 203/2013 (4320) poz. 14719 Środki pieniężne: gotówkę w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. Rezerwy: Rezerwy są to zobowiązania, których termin wymagalności lub

Bardziej szczegółowo

MSIG 207/2015 (4838) poz

MSIG 207/2015 (4838) poz Poz. 16248. STYROPIANEX Produkcja i Sprzedaż Styropianu w Leżajsku. [BMSiG-11621/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01.01.2014 do 31.12.2014 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Firma STYROPIANEX

Bardziej szczegółowo

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 31.12.2015 r. 31.12.2014 r 1. A. AKTYWA TRWAŁE 18 041 232,38 13 352 244,38 I. Wartości niematerialne i prawne 1 599 414,82 1 029 346,55 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS Stan na Stan na Stan na Stan na T r e ś ć T r e ś ć 2012-12-31 2013-09-30 2012-12-31 2013-09-30 A K T Y W A BILANS P A S Y W A A Aktywa trwałe 01 723 342 699,93 764 659 962,67 A Kapitał (fundusz) własny

Bardziej szczegółowo

MSIG 72/2013 (4189) X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

MSIG 72/2013 (4189) X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 5081. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. [BMSiG-4762/2013] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu 60-541 Poznań,

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 138/2013 (4255) poz. 10300 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 10300. Hurtownia JUNIOR w Grudziądzu. [BMSiG-7594/2013] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Hurtownia JUNIOR ul. Konarskiego

Bardziej szczegółowo

Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Strona 1 Sprawozdanie finansowe za rok 2014

Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Strona 1 Sprawozdanie finansowe za rok 2014 Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Strona A.. I II. V. BILANS - AKTYWA 0 0 Aktywa trwałe 0 98, 5 5 76, Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 r. (w złotych)

Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 r. (w złotych) MSIG 59/2013 (4176) poz. 4147 Poz. 4147. FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA TERMO IB - w Kozach [BMSiG-0000/2013] SPRAWOZDANIE FINANSOWE FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA TERMO IB - 43-340 Kozy, ul. Przemysłowa 1 tel. (033)

Bardziej szczegółowo

INNO-GENE S.A. ul. Rubież Poznań NIP

INNO-GENE S.A. ul. Rubież Poznań NIP 61-612 Poznań BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2010 R. AKTYWA 31.12.2010 A. AKTYWA TRWAŁE 282 852,93 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 2. Wartość firmy

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 5944. Wrotek Zbigniew w Toruniu. [BMSiG-5623/2013] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2012 r. Wrotek Zbigniew 87-100 Toruń, ul. Dworcowa 3d tel. 0-56/ 657

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI SPRAWOZDANIE FINANSOWE

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI SPRAWOZDANIE FINANSOWE MSIG 168/2017 (5305) poz. 33187 33187 Poz. 33187. Prywatne Biuro Podróży SINDBAD w Opolu. [BMSiG-23571/2017] SPRAWOZDANIE FINANSOWE I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Prywatne Biuro Podróży SINDBAD

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 43/2016 (4928) poz. 4886 4886 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 4886. PPHU KAMPOL ImportEksport Piotr Furmański w Białej Rawskiej. [BMSiG4314/2016] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 -

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 - Bilans III. Inwestycje krótkoterminowe 3.079.489,73 534.691,61 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 814.721,56 534.691,61 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 221/2015 (4852) poz. 17710 17710 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 17710. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MARSZAL Tomasz Marchalewski w Zawrotach. [BMSiG-11272/2015] Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

MSIG 193/2014 (4572) poz. 13526 13526

MSIG 193/2014 (4572) poz. 13526 13526 Poz. 13526. VOSTER w Zarzeczu. [BMSiG-13334/2014] SPRAWOZDANIE FINANSOWE VOSTER w Zarzeczu, ul. Mickiewicza 155, 37-400 Nisko za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. Wprowadzenie do sprawozdania

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.015 R. DO DNIA 31.1.015 R. SKONSOLIDOWANY BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ : 31-1-015 R.

Bardziej szczegółowo

MSIG 116/2015 (4747) poz Bilans sporządzony na dzień r.

MSIG 116/2015 (4747) poz Bilans sporządzony na dzień r. Poz. 8665. Firma Usługowo-Handlowa MAJA w Kościerzynie. [BMSiG-7096/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Firma Usługowo-Handlowa MAJA prowadzi działalność gospodarczą od

Bardziej szczegółowo

MSIG 181/2015 (4812) poz. 13927 13927

MSIG 181/2015 (4812) poz. 13927 13927 MSIG 181/2015 (4812) poz. 13927 13927 Poz. 13927. P.T.H.U. PRYMA 1 Hanna Gosk w Łomży. [BMSiG-10045/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. P.T.H.U. PRYMA 1 HANNA GOSK

Bardziej szczegółowo

PRYMUS S.A. ul. Turyńska 101, Tychy

PRYMUS S.A. ul. Turyńska 101, Tychy ul. Turyńska 101, 43-100 Tychy BILANS na dzień dzień 31.12.2016 AKTYWA Nota 31.12.2016 31.12.2015 A. AKTYWA TRWAŁE 3 905 693,49 6 615 342,71 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 19866. Prywatne Biuro Podróży SINDBAD w Opolu. [BMSiG-16771/2016] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Prywatne Biuro Podróży SINDBAD, Rynek

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 14571. Firma Handlowa GEKO - w Kietlinie. [BMSiG-11783/2015] WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPRAWOZDANIE FINANSOWE Firma Handlowa GEKO

Bardziej szczegółowo

Bilans na dzień r.

Bilans na dzień r. MSIG 236/2016 (5121) poz. 32691 32691 Poz. 32691. Usługi Transportowe Krajowe i Międzynarodowe w Radwanicach. [BMSiG-20623/2016] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego sporządzonego

Bardziej szczegółowo

MSIG 204/2017 (5341) poz

MSIG 204/2017 (5341) poz Poz. 39401. Apteka Prywatna AVENA Marzena Malinowska w Płocku. [BMSiG-26610/2017] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Informacje ogólne: 1. Apteka Prywatna AVENA Marzena Malinowska

Bardziej szczegółowo

INNO - GENE S.A. ul.rubież Poznań NIP

INNO - GENE S.A. ul.rubież Poznań NIP SKONSOLIDOWANY BILANS ul.rubież 46 AKTYWA 31.12.2010 A. AKTYWA TRWAŁE 1 057 202,14 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 2. Wartość firmy 0,00 3. Inne wartości

Bardziej szczegółowo

BILANS Paola S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, Kobierzyce, ul. Wrocławska 52 tys. zł.

BILANS Paola S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, Kobierzyce, ul. Wrocławska 52 tys. zł. BILANS Paola S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, 55-040 Kobierzyce, ul. Wrocławska 52 tys. zł. AKTYWA stan na 2008-10-01 Aktywa trwałe 27,553 Wartości niematerialne i prawne Koszty zakończonych prac

Bardziej szczegółowo

MSIG 209/2015 (4840) poz

MSIG 209/2015 (4840) poz Poz. 16434. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe JARMEX Jarosław Jaskólski w Radomiu. [BMSiG-11314/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2014 r. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE EVEREST CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r. Śrem, dnia Sprawozdanie finansowe sporządzone za okres od 01.01.2017 r. do 30.06.2017

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 208/2017 (5345) poz. 40246 40246 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 40246. Firma Handlowo-Usługowa w Wolbromiu. [BMSiG-27715/2017] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2016 r. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY Załącznik nr I.4A do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej część I WNIOSKODAWCA... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO... ADRES NIP REGON... NALEŻNOŚCI (W ZŁ) LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

Bardziej szczegółowo

MSIG 156/2014 (4535) poz

MSIG 156/2014 (4535) poz MSIG 156/2014 (4535) poz. 11196 11196 Poz. 11196. Zakład Tworzyw Sztucznych POLI w Inowrocławiu. [BMSiG-9711/2014] WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 01 stycznia

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI 4) Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne

Bardziej szczegółowo

Bilans za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

Bilans za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r. MSIG 197/2014 (4576) poz. 13767 13767 Poz. 13767. Studio Filmowe TOR w Warszawie. [BMSiG-13336/2014] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Bilans za okres od 1.01.2013 r. do

Bardziej szczegółowo

Bilans na dzień r.

Bilans na dzień r. Poz. 13307. Zakład Masarski KRAWCZYK w Mleczkowie. [BMSiG-10756/2014] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Nazwa i siedziba firmy: Zakład Masarski KRAWCZYK, Mleczków, Przemysłowa

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 32/2015 (4663) poz. 1916 1916 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 1916. Przedsiębiorstwo Przemysłu Mięsnego Tadeusz Górski w Maruszy. [BMSiG-1723/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień r.

Bilans sporządzony na dzień r. Poz. 13065. Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie. [BMSiG-10450/2015] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2014 rok SPRAWOZDANIE FINANSOWE 1. Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie, ul. Korsarzy

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 192/2014 (4571) poz. 13452 13452 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 13452. Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe SIGNAL w Ostrowcu Świętokrzyskim. [BMSiG- 13567/2014] SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku 1 Sprawozdanie finansowe za okres 1.01.2009 31.12.2009 r. wraz z danymi porównywalnymi Bilans na dzień 31.12.2009

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 18309. SACHS - TRANS w Radlinie. [BMSiG-15255/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego sporządzonego za rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

BILANS - AKTYWA. Lp. Wyszczególnienie

BILANS - AKTYWA. Lp. Wyszczególnienie 1. Bilans BILANS - AKTYWA A. Aktywa trwałe 3 114 358,29 0,00 I. Wartości niematerialne i prawne 26 392,68 0,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3. Inne wartości niematerialne i

Bardziej szczegółowo

MSIG 27/2017 (5164) poz

MSIG 27/2017 (5164) poz MSIG 27/2017 (5164) poz. 4757 4757 Poz. 4757. Dariusz Krasoń w Łodzi. [BMSiG-26286/2016] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1) Nazwa (firma) i siedziba, podstawowy przedmiot

Bardziej szczegółowo

MSIG 128/2014 (4507) poz

MSIG 128/2014 (4507) poz MSIG 128/2014 (4507) poz. 8902 8902 Poz. 8902. Firma Handlowo-Produkcyjna PAK w Toruniu. [BMSiG-7559/2014] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2013 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 1.01.2013 r.

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759 BILANS AKTYWA Stan na dzień 31-12-2013 Stan na dzień 31-12-2012 r. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439 I. Wartości niematerialne i prawne 200 380 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3.

Bardziej szczegółowo

MSIG 103/2014 (4482) poz

MSIG 103/2014 (4482) poz MSIG 103/2014 (4482) poz. 6951 6951 Poz. 6951. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe BYCHOWO w Lublinie. [BMSiG-5973/2014] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego SPRAWOZDANIE FINANSOWE 1. Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 13244. PPHU KAM-POL Import-Eksport w Białej Rawskiej. [BMSiG-11640/2017] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2016 rok Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Rachunek przepływów pieniężnych 06.2012 V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PENĘŻNYCH Treść 01.01.31.12.2011 30.06.2012r A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej. Zysk (strata) netto. Korekty razem

Bardziej szczegółowo

MSIG 79/2015 (4710) poz

MSIG 79/2015 (4710) poz Poz. 5157. Firma Handlowo-Produkcyjna PAK w Toruniu. [BMSiG-4896/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 01.01.2014-31.12.2014 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. FHP PAK Toruń, ul. Chrobrego 117,

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa sprawozdawczość finansowa. Elementy rocznego sprawozdania finansowego

Rachunkowość finansowa sprawozdawczość finansowa. Elementy rocznego sprawozdania finansowego 1 Elementy rocznego sprawozdania finansowego Źródło: Rachunkowość finansowa. Teoretyczne podstawy, red. J. Samelak, Wydawnictwo UE w Poznaniu, Poznań, s. 204. 2 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (WARIANT PORÓWNAWCZY)

Bardziej szczegółowo

MSIG 126/2017 (5263) poz

MSIG 126/2017 (5263) poz Poz. 25719. Supermarket Detal w Bielsku-Białej. [BMSiG-19225/2017] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2016 rok 1. Nazwa i siedziba firmy, wpis do KRS, NIP, REGON Supermarket

Bardziej szczegółowo

MSIG 226/2013 (4343) poz

MSIG 226/2013 (4343) poz Poz. 16479. Zakład Produkcji Opakowań Jan Legeń w Jaworze. [BMSiG8832/2013] SPRAWOZDANIE FINANSOWE I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINASOWEGO 1. Zakład Produkcji Opakowań Jan Legeń Siedziba 59400 Jawor,

Bardziej szczegółowo

X.OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI. SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok 2013

X.OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI. SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok 2013 Poz. 9445. Zakład Produkcji Opakowań w Jaworze. [BMSiG-9032/2014] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok 2013 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Zakład Produkcji Opakowań. Siedziba - 59-400 Jawor, ul.

Bardziej szczegółowo

MSIG 163/2014 (4542) poz

MSIG 163/2014 (4542) poz MSIG 163/2014 (4542) poz. 11628 11628 Poz. 11628. Przedsiębiorstwo Transportowo-Spedycyjne MAGTRANS Edward Magdziak w Busku-Zdroju. [BMSiG-10881/2014] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania

Bardziej szczegółowo

MSIG 179/2017 (5316) poz

MSIG 179/2017 (5316) poz Poz. 34945. KAROL MEBLE w Nowej Wsi Książęcej. [BMSiG-25451/2017] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2016 Nazwa: KAROL MEBLE. Siedziba: Nowa Wieś Książęca 38, 63-640

Bardziej szczegółowo

MSIG 118/2015 (4749) poz

MSIG 118/2015 (4749) poz MSIG 118/2015 (4749) poz. 8811 8811 Poz. 8811. Firma Handlowa C.A.M. w Brzeziu. [BMSiG-7333/2015] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok 2014 1. Nazwa jednostki Firma Handlowa

Bardziej szczegółowo

MSIG 206/2015 (4837) poz. 16155 16155

MSIG 206/2015 (4837) poz. 16155 16155 Poz. 16155. Przedsiębiorstwo Rolno-Spożywcze w Kałdusie. [BMSiG-11166/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2014 rok Wprowadzenie do sprawozdania finansowego I. Przedsiębiorstwo Rolno-Spożywcze jest osobą fizyczną

Bardziej szczegółowo

MSIG 182/2017 (5319) poz

MSIG 182/2017 (5319) poz Poz. 35386. Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce. [BMSiG-26954/2017] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego sporządzone na dzień 31.12.2016 r. 1. Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce,

Bardziej szczegółowo

nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:

nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Wariant porównawczy T r e ś ć nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM: 117 776 811,24 99 659 055,93 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 24

Bardziej szczegółowo

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku.

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. Stan na dzień zamknięcia Wiersz Aktywa ksiąg rachunkowych A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne 2008 2009 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 21026. ELGRUNT Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Marian Mielewczyk w Gdyni. [BMSiG-17298/2017] SPRAWOZDANIE FINANSOWE WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

MSIG 141/2016 (5026) poz

MSIG 141/2016 (5026) poz MSIG 141/2016 (5026) poz. 18769 18769 Poz. 18769. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe EL-TRANS Elżbieta Sierocka w Radzyminie. [BMSiG-13765/2016] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1 stycznia do 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń

b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń AKTYWA 30.09.2016 30.06.2015 A. AKTYWA TRWAŁE 7 559 341,76 654 493,83 I. Wartości niematerialne i prawne 6 414,24 153 956,33 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0,00 2. Wartość firmy 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

X.OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X.OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 4451. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe MARKAM w Kasince Małej. [BMSiG-4259/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok 2014 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Nazwa: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 3396. Firma HandlowoUsługowa GÓRECKI Bronisław Górecki w Żorach. [BMSiG2962/2013] SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2011 ROK GÓRECKI FIRMA HANDLOWOUSŁUGOWA

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień r.

Bilans sporządzony na dzień r. Poz. 19431. PPHU PAULO Paweł Szaniewski w Mostkach. [BMSiG-18864/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2013 Sprawozdanie finansowe dotyczy firmy PPHU PAULO Paweł

Bardziej szczegółowo

MSIG 15/2017 (5152) poz

MSIG 15/2017 (5152) poz Poz. 2409. ZAB-BUD Andrzej Zaboklicki w Warszawie. [BMSiG-21000/2016] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za okres 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku 1. Prezentowane sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIX/230/2010 RADY GMINY BOLIMÓW z dnia 29 kwietnia 2010 r.

UCHWAŁA NR XXXIX/230/2010 RADY GMINY BOLIMÓW z dnia 29 kwietnia 2010 r. UCHWAŁA NR XXXIX/230/2010 RADY GMINY BOLIMÓW w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Bolimowie za 2009 rok Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

BILANS PPWM "WODA GRODZISKA" Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim, Grodzisk Wielkopolski, ul.

BILANS PPWM WODA GRODZISKA Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim, Grodzisk Wielkopolski, ul. BILANS PPWM "WODA GRODZISKA" Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim, 62-065 Grodzisk Wielkopolski, ul. Mikołajczyka 8 w tys. zł stan na 2008-10-01 A k t y w a I. Aktywa trwałe 26 769 1. Wartości

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na AKTYWA. B Aktywa obrotowe 4, , I Zapasy Druk: MPiPS

BILANS. Stan na AKTYWA. B Aktywa obrotowe 4, , I Zapasy Druk: MPiPS TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ŻEGIESTOWA 33-370 ŻEGIESTÓW 53 0000239042 BILANS sporządzony na dzień: 2014-12-31 Stan na 2014-01-01 2014-12-31 AKTYWA A Aktywa trwałe I Wartości niematerialne i prawne 1 Koszty

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku

Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 33774. Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu. [BMSiG-20999/2016] I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2015 r.: SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień r.

Bilans sporządzony na dzień r. Poz. 32198. Firma Transportowo-Budowlano-Drogowa DYLMEX w Staszowie. [BMSiG-19852/2016] I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego: SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2015 1. Firma Transportowo-Budowlano-Drogowa

Bardziej szczegółowo

X.OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘO RACHUNKOWOŚCI. SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2016 rok

X.OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘO RACHUNKOWOŚCI. SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2016 rok Poz. 35586. Zakład Urządzeń Grzewczych ELEKTROMET w Gołuszowicach. [BMSiG-26058/2017] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2016 rok Wprowadzenie do sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2016 r. 1. Nazwa jednostki

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 3531. Firma KABANOS-BIS Spółka Cywilna Małgorzata Kojs i Ryszard Kowalczyk w Jabłonce. [BMSiG-22093/2016] I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.2016 R. DO DNIA 31.12.2016 R. SKONSOLIDOWANY BILANS sporządzony na dzień: 31.12.2016 r. AKTYWA 31.12.2016

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna)

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna) ... (pieczątka jednostki) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2013 roku (wersja pełna) AKTYWA PASYWA 31.12.2012 r. 31.12.2013 r. 31.12.2012 r. 31.12.2013 r. A. Aktywa trwałe 396.473,51 398.661,22 A. Kapitał

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI SPRAWOZDANIE FINANSOWE

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI SPRAWOZDANIE FINANSOWE MSIG 230/2016 (5115) poz. 31757 31757 Poz. 31757. PRES MEBEL w Częstochowie [BMSiG-18907/2016] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Nazwa: PRES MEBEL. Siedziba: 42-200 Częstochowa,

Bardziej szczegółowo

MSIG 207/2015 (4838) poz

MSIG 207/2015 (4838) poz MSIG 207/2015 (4838) poz. 16244 16244 Poz. 16244. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe TAKO w Częstochowie. [BMSiG-14177/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe TAKO z siedzibą

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 209/2013 (4326) poz. 15151 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 15151. Produkcja Maszyn Rolniczych AGROMET Tomasz St. Matelski w Goryszewie. [BMSiG8912/2013] I. WPROWADZENIE DO

Bardziej szczegółowo

MSIG 241/2016 (5126) poz

MSIG 241/2016 (5126) poz MSIG 241/2016 (5126) poz. 33643 33643 Poz. 33643. STALER Towarzystwo Gospodarcze w Brodnicy. [BMSiG-18350/2016] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Nazwa firmy: STALER Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

MSIG 148/2015 (4779) poz

MSIG 148/2015 (4779) poz MSIG 148/2015 (4779) poz. 11419 11419 Poz. 11419. Gliwicki Teatr Muzyczny w Gliwicach. [BMSiG-9742/2015] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2014 rok SPRAWOZDANIE FINANSOWE 1. Nazwa jednostki i

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI SPRAWOZDANIE FINANSOWE

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI SPRAWOZDANIE FINANSOWE Poz. 3916. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe OKTAN w Kamieniu. [BMSiG-22882/2016] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2015 rok Nasze Przedsiębiorstwo to: Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

MSIG 142/2015 (4773) poz

MSIG 142/2015 (4773) poz MSIG 142/2015 (4773) poz. 10957 10957 Poz. 10957. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MAGNUM w Żninie. [BMSiG-9421/2015] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 2014 SPRAWOZDANIE FINANSOWE 1. Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień r.

Bilans sporządzony na dzień r. MSIG 206/2015 (4837) poz. 16152 16152 Poz. 16152. STALER Towarzystwo Gospodarcze w Brodnicy. [BMSiG-10752/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2014 ROK Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Nazwa firmy:

Bardziej szczegółowo

MSIG 224/2013 (4341) poz

MSIG 224/2013 (4341) poz Poz. 16317. JORDAN GROUP Jacek Marian Legendziewicz w Krakowie. [BMSiG9262/2013] Sprawozdanie finansowe za 2012 rok Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Firma Nazwa: JORDAN GROUP Siedziba: 31535

Bardziej szczegółowo

MSIG 164/2016 (5049) poz

MSIG 164/2016 (5049) poz Poz. 21495. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BEMIX Benedykt Mieszczak w Więcborku. [BMSiG-16927/2016] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2015 r. Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 139/2017 (5276) poz. 28209 28209 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 28209. Stacja Paliw i Agencja Handlu i Usług Stanisław Horyza w Ostrowie Wielkopolskim. [BMSiG-19883/2017]

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI SPRAWOZDANIE FINANSOWE

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI SPRAWOZDANIE FINANSOWE MSIG 130/2015 (4761) poz. 9942 9942 Poz. 9942. ECO TRANSPED w Mdzewie. [BMSiG-8134/2015] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego SPRAWOZDANIE FINANSOWE Działalność gospodarcza firmy ECO TRANSPED, siedziba:

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 14/2016 (4899) poz. 1538 1538 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 1538. Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie. [BMSiG-1056/2016] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI. SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2016 r.

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI. SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2016 r. MSIG 26/2018 (5414) poz. 5551 5551 Poz. 5551. Instytut Studiów Politycznych Państwowej Akademii Nauk w Warszawie. [BMSiG-33574/2017] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2016 r. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1) nazwa i siedziba organizacji STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM "JESTEŚMY RAZEM" 84-300 LĘBORK KRZYWOUSTEGO 1 103 0000013598 2) podstawowy przedmiot

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI SPRAWOZDANIE FINANSOWE

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI SPRAWOZDANIE FINANSOWE Poz. 3145. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe GROT w Piszu. [BMSiG-21475/2016] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1 Nazwa firmy: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe GROT. Podstawowy

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 9530. DOMINIK MIĘSNY w Rumi. [BMSiG-7988/2014] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego DOMINIK MIĘSNY DANUTA MIECZKOWSKA 84-230 RUMIA, ul. DĄBROWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

MSIG 99/2016 (4984) poz

MSIG 99/2016 (4984) poz Poz. 12791. Przedsiębiorstwo MODEX-OIL w Kwidzyniu. [BMSiG-12065/2016] SPRAWOZDANIE FINANSOWE sporządzone na 31 grudnia 2015 r. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Nazwa i siedziba jednostki: Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

MSIG 94/2013 (4211) poz. 6730

MSIG 94/2013 (4211) poz. 6730 Poz. 6730. Firma ADAM S w Baranowie. [BMSiG-6453/2013] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. Firma ADAM S 62-071 Przeźmierowo, Baranowo, ul. Nowina 20 tel. (061) 650

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1) nazwa i siedziba organizacji FUNDACJA POMOCY DZIECIOM POSZKODOWANYM W WYPADKACH KOMUNIKACYJNYCH "WRÓĆ" 82-107 JANTAR GDAŃSKA 1 0000129427 2) podstawowy przedmiot

Bardziej szczegółowo