X.OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "X.OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI SPRAWOZDANIE FINANSOWE"

Transkrypt

1 MSIG 74/2014 (4453) poz Poz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. [BMSiG-4434/2014] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu za rok obrotowy 2013 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Poznaniu (zwany dalej Funduszem), przy ul. Szczepanowskiego 15a, od 1 stycznia 2010 r. na mocy ustawy z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw stał się samorządową osobą prawną (Dz. U. Nr 215 z 2009 r., poz. 1664), działającą w ramach sektora finansów publicznych. Celem działania Funduszu jest finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie i formach określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz z późniejszymi zmianami), głównie poprzez udzielanie oprocentowanych pożyczek, dotacji, dopłat do oprocentowania kredytów bankowych, a także przyznawania nagród za działalność na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Od 2006 r. Fundusz jest zobowiązany do zwrotu gminom utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości, będących własnością Skarbu Państwa gruntów pokrytych wodami jezior o ciągłym dopływie lub odpływie wód powierzchniowych oraz gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne, na podstawie art. 7 ust. 6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613) oraz wydanego na tej podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 lipca 2006 r. (Dz. U. Nr 142, poz. 1023). Na podstawie Porozumienia w sprawie realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko dla osi priorytetowych: I Gospodarka wodno-ściekowa i II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi (projekty o wartości poniżej 25 mln euro), zawartego w dniu 25 czerwca 2007 r., pomiędzy Ministrem Środowiska a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, zmienionego aneksem nr 1 zawartym w dniu 28 maja 2008 r., aneksem nr 2 zawartym w dniu 14 stycznia 2010 r., aneksem nr 3 zawartym w dniu 8 kwietnia 2011 r., aneksem nr 4 zawartym w dniu 5 lipca 2011 r. oraz aneksem nr 5 zawartym w dniu 26 sierpnia 2013 r., a także Porozumienia w sprawie przekazania i przyjęcia do realizacji zadań w ramach osi priorytetowych: I Gospodarka wodno-ściekowa i II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, zawartego w dniu 14 listopada 2007 r. pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, zmienionego aneksem nr 1 zawartym w dniu 12 października 2010 r., aneksem nr 2 zawartym w dniu 30 lipca 2012 r., aneksem nr 3 zawartym w dniu 10 kwietnia 2013 r. oraz aneksem nr 4 zawartym w dniu 3 stycznia 2014 r., Fundusz realizuje zadania Instytucji Wdrażającej dla priorytetów: I Gospodarka wodno-ściekowa i II -Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Na podstawie Porozumienia w sprawie realizacji Priorytetu III Środowisko przyrodnicze Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata , zawartego w dniu 1 października 2007 r. pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, zmienionego aneksem nr 1 zawartym w dniu 21 maja 2009 r., aneksem nr 2 zawartym w dniu 19 kwietnia 2010 r. oraz aneksem nr 3 zawartym w dniu 12 grudnia 2013 r., Fundusz realizuje zadania Instytucji Pośredniczącej w odniesieniu do Priorytetu III Środowisko Przyrodnicze Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Fundusz został powołany w 1993 r. ustawą o ochronie i kształtowaniu środowiska z dnia 31 stycznia 1980 r. (Dz. U. z 1994 r. Nr 49, poz. 196, z późniejszymi zmianami). W 2013 r. działał na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska z 27 kwietnia 2001 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz z późniejszymi zmianami). Wojewódzki Fundusz nie podlega rejestracji sądowej z uwagi na powołanie ustawowe. Szczegółowe zasady, organizację i tryb działania Funduszu określa statut nadany uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 marca 2010 r. Nr XLV/685/10 wraz ze zmianami przyjętymi dnia 21 marca 2011 r. i 28 listopada 2011 r. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. Rokiem obrotowym i sprawozdawczym dla Funduszu jest rok kalendarzowy. Prezentowane w sprawozdaniu dane za rok poprzedni dotyczą takiego samego okresu. Roczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez Fundusz w Poznaniu, co najmniej 12 miesięcy i dłużej. Nie istnieją okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez Fundusz w Poznaniu działalności. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 16 KWIETNIA 2014 R. 72

2 MSIG 74/2014 (4453) poz Do ewidencji i metod wyceny aktywów i pasywów, a także przychodów i kosztów Fundusz stosuje zasady rachunkowości określone w ustawie o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 330 z późniejszymi zmianami), z uwzględnieniem przepisów: - ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz z późniejszymi zmianami), - rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2010 r. w sprawie gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej (Dz. U. Nr 226 z 2010 r., poz. 1479), - ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późniejszymi zmianami). Zasady te określone zostały w Polityce Rachunkowości Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu wprowadzonej Uchwałą Zarządu Nr 33/2010 z dnia 26 kwietnia 2010 r., zmiany: - uchwała Zarządu Nr 87/2010 z 17 września 2010 r., - uchwała Zarządu Nr 12/2011 z 14 marca 2011 r., - uchwała Zarządu Nr 13/2012 z 27 marca 2012 r., - uchwała Zarządu Nr 97/2012 z 31 grudnia 2012 r., - uchwała Zarządu Nr 20/2013 z 24 kwietnia 2013 r. Ewidencja przychodów i kosztów działalności Funduszu prowadzona jest w układzie rodzajowym przy użyciu kont zespołu 4 i 7, które na dzień bilansowy przenosi się na konto służące do ustalenia wyniku finansowego. Rachunek zysków i strat prezentowany jest w wariancie porównawczym. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wyceniane są według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy umorzeniowe. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonywana jest z uwzględnieniem ustaleń Polityki Rachunkowości, w oparciu o metodę liniową. Zakupy materiałów na cele administracyjno-biurowe zaliczane są bezpośrednio do kosztów. Akcje i udziały w obcych jednostkach objęte za wierzytelności wycenia się w wartości nominalnej, pozostałe udziały i akcje wycenia się według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu utraty ich wartości. Naliczenie odpisów z tytułu utraty wartości udziałów i akcji oraz należności dokonuje się zgodnie z ustaleniami zapisanymi w Polityce Rachunkowości WFOŚiGW w Poznaniu. Pożyczki udzielone ze środków Funduszu wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty i prezentuje w bilansie jako należności odpowiednio długoterminowe i krótkoterminowe (pismo Ministerstwa Finansów nr DR-3/ EK/02 z dnia r.). Fundusz statutowy jako fundusz podstawowy zwiększany jest o odpis z zysku netto, a zmniejszany o stratę netto w przypadku, jeżeli nie znajduje pokrycia w funduszu rezerwowym. Fundusz nie nalicza do bilansu rezerw na równowartość niewypłaconych nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, niewykorzystanych urlopów, a także nie rozlicza w czasie odpisów na ZFŚS, podatków, ubezpieczeń itp. wydatków bieżących. Fundusz zgodnie z 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2010 r. w sprawie gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej (Dz. U. Nr 226 z 2010 r., poz. 1479) do 30 listopada danego roku sporządza roczny plan finansowy, w którym planuje między innymi nagrody jubileuszowe, ewentualne odprawy emerytalne do wypłaty w danym roku. Wpływy ustawowe, a także wypłaty dotacji, w tym: dopłat do oprocentowania kredytów bankowych, dokonywanie częściowych spłat kapitału kredytów bankowych, a także nagród za działalność na rzecz ochrony środowiska, pożyczek i zwrotów gminom utraconych dochodów z tytułu zwolnienia od podatku od nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa gruntów pokrytych wodami jezior o ciągłym dopływie lub odpływie wód powierzchniowych gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne, ujmowane są kasowo. W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce (Dz. U. z 2012, poz. 1342) podmioty korzystające ze środowiska wnoszą opłatę na wyodrębniony rachunek bankowy urzędu marszałkowskiego za dany rok kalendarzowy do dnia 31 marca następnego roku. Zmiana ta spowodowała znaczny spadek wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska w 2013 r., ponieważ zamiast opłat uzyskiwanych w okresach półrocznych (w lutym za II półrocze roku poprzedniego i w sierpniu za I półrocze roku bieżącego) Fundusz otrzymał tylko wpływy za II półrocze 2012 r. Fundusz ujmuje na koncie pozostałych przychodów operacyjnych otrzymane w danym roku dotacje z tytułu pomocy technicznej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata oraz Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata KWIETNIA 2014 R. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 73

3 MSIG 74/2014 (4453) poz Rachunek przepływów pieniężnych sporządzany jest metodą pośrednią. Fundusz zwolniony jest z podatku dochodowego od osób prawnych, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. 4b) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. Nr 74, poz. 397 z 2011 r. z późniejszymi zmianami), oraz z podatku od towarów i usług, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. Nr 177, poz z 2011 r. z późniejszymi zmianami). Wojewódzki Fundusz nie posiada innych jednostek organizacyjnych. Główny Księgowy Ewa Grabowska-Stelmaszyk Zastępca Prezesa Zarządu Marek Baumgart Sporządziła: Ewa Grabowska-Stelmaszyk Poznań, dnia r. Aktywa Bilans na dzień r. Prezes Zarządu Hanna Grunt Zastępca Prezesa Zarządu Marek Zieliński Stan na koniec bieżącego roku obrotowego (zł i gr)* Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego (zł i gr)* A. Aktywa trwałe , ,22 I. Wartości niematerialne i prawne , ,17 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3. Inne wartości niematerialne i prawne , ,17 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne II. Rzeczowe aktywa trwałe , ,08 1. Środki trwałe , ,84 a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) , ,27 b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej , ,39 c) urządzenia techniczne i maszyny , ,47 d) środki transportu , ,00 e) inne środki trwałe , ,71 2. Środki trwałe w budowie 5.232, ,24 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 16 KWIETNIA 2014 R. 74

4 MSIG 74/2014 (4453) poz III. Należności długoterminowe , ,97 1. Od jednostek powiązanych 2. Od pozostałych jednostek , ,97 IV. Inwestycje długoterminowe , ,00 1. Nieruchomości 2. Wartości niematerialne i prawne 3. Długoterminowe aktywa finansowe , ,00 a) w jednostkach powiązanych - udziały lub akcje - inne papiery wartościowe - udzielone pożyczki - inne długoterminowe aktywa finansowe b) w pozostałych jednostkach , ,00 - udziały lub akcje , ,00 - inne papiery wartościowe - udzielone pożyczki - inne długoterminowe aktywa finansowe 4. Inne inwestycje długoterminowe V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Inne rozliczenia międzyokresowe B. Aktywa obrotowe , ,57 I. Zapasy 1. Materiały 2. Półprodukty i produkty w toku 3. Produkty gotowe 4. Towary 5. Zaliczki na dostawy II. Należności krótkoterminowe , ,44 1. Należności od jednostek powiązanych a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty: - do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy b) inne 2. Należności od pozostałych jednostek , ,44 a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty: 1.367,76 - do 12 miesięcy 1.367,76 - powyżej 12 miesięcy b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń ,73 c) inne , ,44 d) dochodzone na drodze sądowej III. Inwestycje krótkoterminowe , ,33 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe , ,33 a) w jednostkach powiązanych - udziały lub akcje 16 KWIETNIA 2014 R. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 75

5 MSIG 74/2014 (4453) poz inne papiery wartościowe - udzielone pożyczki - inne krótkoterminowe aktywa finansowe b) w pozostałych jednostkach - udziały lub akcje - inne papiery wartościowe - udzielone pożyczki - inne krótkoterminowe aktywa finansowe c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne , ,33 - środki pieniężne w kasie i na rachunkach , ,96 - inne środki pieniężne , ,37 - inne aktywa pieniężne 2. Inne inwestycje krótkoterminowe IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe , ,80 Aktywa razem , ,79 Pasywa Stan na koniec bieżącego roku obrotowego (zł i gr)* Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego (zł i gr)* A. Kapitał (fundusz) własny , ,64 I. Kapitał (fundusz) podstawowy , ,56 II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) IV. Kapitał (fundusz) zapasowy V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe , ,00 VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych VIII. Zysk (strata) netto , ,08 IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania , ,15 I. Rezerwy na zobowiązania 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne - długoterminowa - krótkoterminowa 3. Pozostałe rezerwy - długoterminowa - krótkoterminowa II. Zobowiązania długoterminowe 1. Wobec jednostek powiązanych 2. Wobec pozostałych jednostek a) kredyty i pożyczki b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 16 KWIETNIA 2014 R. 76

6 MSIG 74/2014 (4453) poz c) inne zobowiązania finansowe d) inne III. Zobowiązania krótkoterminowe , ,38 1. Wobec jednostek powiązanych a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności: - do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy b) inne 2. Wobec pozostałych jednostek , ,33 a) kredyty i pożyczki b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych c) inne zobowiązania finansowe 35,17 d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności: , ,01 - do 12 miesięcy , ,01 - powyżej 12 miesięcy e) zaliczki otrzymane na dostawy f) zobowiązania wekslowe g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń , ,31 h) z tytułu wynagrodzeń , ,01 i) inne 3.070, ,83 3. Fundusze specjalne , ,05 ZFŚS , ,05 IV. Rozliczenia międzyokresowe , ,77 1. Ujemna wartość firmy 2. Inne rozliczenia międzyokresowe , ,77 - długoterminowe , ,65 - krótkoterminowe 1.143,12 Pasywa razem , ,79 * Dane można wykazywać w zaokrągleniu do tysięcy złotych, jeżeli nie zniekształca to obrazu jednostki zawartego w sprawozdaniu finansowym oraz w sprawozdaniu z działalności. Główny Księgowy Ewa Grabowska-Stelmaszyk Prezes Zarządu Hanna Grunt Zastępca Prezesa Zarządu Marek Baumgart Zastępca Prezesa Zarządu Marek Zieliński Poznań, dnia r. 16 KWIETNIA 2014 R. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 77

7 MSIG 74/2014 (4453) poz Rachunek zysków i strat za okres od dnia r. do dnia r. (wariant porównawczy) Treść Za bieżący rok obrotowy (zł i gr)* Za poprzedni rok obrotowy (zł i gr)* A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: , ,79 - od jednostek powiązanych I. Przychody netto ze sprzedaży produktów II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) 6.408, ,48 III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów V. Przychody ustawowe , ,27 B. Koszty działalności operacyjnej , ,47 I. Amortyzacja , ,91 II. Zużycie materiałów i energii , ,35 III. Usługi obce , ,93 IV. Podatki i opłaty, w tym: , ,60 - podatek akcyzowy V. Wynagrodzenia , ,56 VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia , ,86 VII. Pozostałe koszty rodzajowe , ,81 VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów IX. Koszty ustawowe , ,45 C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) , ,32 D. Pozostałe przychody operacyjne , ,91 I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych ,00 II. Dotacje , ,06 III. Inne przychody operacyjne , ,85 E. Pozostałe koszty operacyjne 658, ,45 I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych III. Inne koszty operacyjne 658, ,45 F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) , ,78 G. Przychody finansowe , ,49 I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: , ,60 - od jednostek powiązanych II. Odsetki, w tym: , ,89 - od jednostek powiązanych III. Zysk ze zbycia inwestycji IV. Aktualizacja wartości inwestycji ,00 V. Inne H. Koszty finansowe 556, ,19 I. Odsetki, w tym: 3, ,82 - dla jednostek powiązanych MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 16 KWIETNIA 2014 R. 78

8 MSIG 74/2014 (4453) poz II. Strata ze zbycia inwestycji III. Aktualizacja wartości inwestycji ,20 IV. Inne 553,00 87,17 I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H) , ,08 J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.) I Zyski nadzwyczajne II. Straty nadzwyczajne K. Zysk (strata) brutto (I+/-J) , ,08 L. Podatek dochodowy M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) N. Zysk (strata) netto (K-L-M) , ,08 * Dane można wykazywać w zaokrągleniu do tysięcy złotych, jeżeli nie zniekształca to obrazu jednostki zawartego w sprawozdaniu finansowym oraz w sprawozdaniu z działalności. Poznań, dnia r. Główny Księgowy Ewa Grabowska-Stelmaszyk Zastępca Prezesa Zarządu Marek Baumgart Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za okres od dnia r. do dnia r. Treść Prezes Zarządu Hanna Grunt Zastępca Prezesa Zarządu Marek Zieliński Za bieżący rok obrotowy (zł i gr)* Za poprzedni rok obrotowy (zł i gr)* I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) , ,56 - korekty błędów podstawowych Ia. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach , ,56 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu , , Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego , ,34 a) zwiększenie (z tytułu) , ,34 - wydania udziałów (emisji akcji) Podział zysku , ,34 b) zmniejszenie (z tytułu) - umorzenia udziałów (akcji) 1.2 Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu , ,56 2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu 16 KWIETNIA 2014 R. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 79

9 MSIG 74/2014 (4453) poz Zmiana należności wpłat na kapitał podstawowy a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenie (z tytułu) 2.2 Należne wpływy na kapitał podstawowy na koniec okresu 3. Udziały (akcje) własne na początek okresu a) zwiększenie b) zmniejszenie 3.1 Udziały (akcje) własne na koniec okresu 4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 4.1 Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego a) zwiększenie (z tytułu) - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalna wartość) b) zmniejszenie (z tytułu) - pokrycia straty 4.2 Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu 5.1 Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenie (z tytułu) - zbycia środków trwałych 5.2 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu , , Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych ,00 a) zwiększenie (z tytułu) ,00 Podział zysku ,00 b) zmniejszenie (z tytułu) 6.2 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu , ,00 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu , , Zysk z lat ubiegłych na początek okresu , , Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach a) zwiększenie (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych b) zmniejszenie (z tytułu) , ,34 podział zysku , , Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 7.4 Strata z lat ubiegłych na początek okresu - korekty błędów podstawowych 7.5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach a) zwiększenie (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia b) zmniejszenie (z tytułu) 7.6 Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 7.7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 16 KWIETNIA 2014 R. 80

10 MSIG 74/2014 (4453) poz Wynik netto , ,08 a) zysk netto , ,08 b) strata netto c) odpisy z zysku II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) , ,64 III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokryciu straty) , ,64 * Dane można wykazywać w zaokrągleniu do tysięcy złotych, jeżeli nie zniekształca to obrazu jednostki zawartego w sprawozdaniu finansowym oraz w sprawozdaniu z działalności. Poznań, dnia r. Główny Księgowy Ewa Grabowska-Stelmaszyk Zastępca Prezesa Zarządu Marek Baumgart Rachunek przepływów pieniężnych za okres od r. do r. Treść (metoda pośrednia) Prezes Zarządu Hanna Grunt Zastępca Prezesa Zarządu Marek Zieliński Za bieżący rok obrotowy (zł i gr)* Za poprzedni rok obrotowy (zł i gr)* A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej I. Zysk (strata) netto , ,08 II. Korekty razem , ,56 1. Amortyzacja , ,91 2. Zyski straty z tytułu różnic kursowych 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) , ,97 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej ,00 5. Zmiana stanu rezerw 6. Zmiana stanu zapasów ,00 7. Zmiana stanu należności , ,05 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów , ,99 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych , , Inne korekty , ,37 III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) , ,52 16 KWIETNIA 2014 R. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 81

11 MSIG 74/2014 (4453) poz B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy , ,97 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych ,00 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w tym: , ,97 a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach , ,97 - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach , ,60 - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki , ,37 - inne wpływy z aktywów finansowych 4. Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki , ,37 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych , ,37 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w tym: a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) , ,60 C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy , ,57 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji) akcji i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe dotacje POIiŚ, WRPO , ,57 II. Wydatki 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z podziału zysku 4. Spłaty kredytów i pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) , ,57 D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III) , ,69 E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: , ,69 - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 16 KWIETNIA 2014 R. 82

12 MSIG 74/2014 (4453) poz F. Środki pieniężne na początek okresu , ,64 G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym: , ,33 - o ograniczonej możliwości dysponowania * Dane można wykazywać w zaokrągleniu do tysięcy złotych, jeżeli nie zniekształca to obrazu jednostki zawartego w sprawozdaniu finansowym oraz w sprawozdaniu z działalności. Poznań, dnia r. Główny Księgowy Ewa Grabowska-Stelmaszyk Zastępca Prezesa Zarządu Marek Baumgart Opinia Niezależnego Biegłego Rewidenta dla Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Poznaniu, Poznań, ul. Szczepanowskiego 15A (dalej Fundusz ), na które składa się wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 r., rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się tego dnia oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. Odpowiedzialność Zarządu oraz Rady Nadzorczej Zarząd Funduszu jest odpowiedzialny za prawidłowość ksiąg rachunkowych, sporządzenie i rzetelną prezentację tego sprawozdania finansowego zgodnie z: 1. ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. Nr 330 z późniejszymi zmianami) ( ustawa o rachunkowości ), 2. ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz z późniejszymi zmianami) oraz z wydanymi na ich podstawie przepisami wykonawczymi i innymi obowiązującymi przepisami. Zarząd Funduszu jest odpowiedzialny również za kontrolę wewnętrzną, którą uznaje za niezbędną, aby sporządzane sprawozdania finansowe były wolne od nieprawidłowości powstałych wskutek celowych działań lub błędów. Zgodnie z powyższymi ustawami Zarząd Funduszu oraz członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności spełniały wymagania przewidziane w tych ustawach. Odpowiedzialność Biegłego Rewidenta Prezes Zarządu Hanna Grunt Zastępca Prezesa Zarządu Marek Zieliński Naszym zadaniem jest, w oparciu o przeprowadzone badanie, wyrażenie opinii o tym sprawozdaniu finansowym oraz prawidłowości ksiąg rachunkowych stanowiących podstawę jego sporządzenia. Badanie sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy stosownie do postanowień rozdziału 7 ustawy o rachunkowości, krajowych standardów rewizji finansowej wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Polsce oraz w sprawach nieuregulowanych w krajowych standardach rewizji finansowej, przy ustalaniu szczegółowej metodyki planowania i przeprowadzania badania sprawozdania finansowego i w razie wątpliwości - Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej. Regulacje te nakładają na nas obowiązek postępowania zgodnego z zasadami etyki oraz zaplanowania i przeprowadzenia badania w taki sposób, aby uzyskać racjonalną pewność, że sprawozdanie finansowe i księgi rachunkowe stanowiące podstawę jego sporządzenia są wolne od istotnych nieprawidłowości. Badanie polega na przeprowadzeniu procedur mających na celu uzyskanie dowodów badania dotyczących kwot i informacji ujawnionych w sprawozdaniu finansowym. Wybór procedur badania zależy od naszego osądu, w tym oceny ryzyka wystąpienia istotnej nieprawidłowości sprawozdania finansowego na skutek celowych działań lub błędów. Przeprowadzając ocenę 16 KWIETNIA 2014 R. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 83

13 MSIG 74/2014 (4453) poz tego ryzyka, bierzemy pod uwagę kontrolę wewnętrzną związaną ze sporządzeniem oraz rzetelną prezentacją sprawozdania finansowego w celu zaplanowania stosownych do okoliczności procedur badania, nie zaś w celu wyrażenia opinii na temat skuteczności działania kontroli wewnętrznej w Funduszu. Badanie obejmuje również ocenę odpowiedniości stosowanej polityki rachunkowości, zasadności szacunków dokonanych przez Zarząd oraz ocenę ogólnej prezentacji sprawozdania finansowego. Wyrażamy przekonanie, że uzyskane przez nas dowody badania stanowią wystarczającą i odpowiednią podstawę do wyrażenia przez nas opinii z badania. Naszym zdaniem załączone sprawozdanie finansowe Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu przedstawia rzetelnie i jasno sytuację majątkową i finansową Funduszu na dzień 31 grudnia 2013 r., wynik finansowy oraz przepływy pieniężne za rok obrotowy kończący się tego dnia, zostało sporządzone, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z zasadami rachunkowości obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej określonymi w ustawie o rachunkowości i wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych, jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa obowiązującymi Fundusz i postanowieniami statutu Funduszu oraz zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych, we wszystkich istotnych aspektach, ksiąg rachunkowych. Inne kwestie Ponadto, zgodnie z wymogami ustawy Prawo ochrony środowiska, Zarząd Funduszu sporządził sprawozdanie z działalności Funduszu za 2013 rok. Dane w nim zawarte są zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym. Poznań, r. Mariola Kaczmarek Biegły Rewident nr kluczowy biegły rewident przeprowadzający badanie w imieniu PKF Consult Sp. z o.o. podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych nr 477 ul. Orzycka 6 lok. 1B Warszawa Uchwała Nr 3/125/2014 Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu za 2013 r. Na podstawie art. 400 h ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz z późniejszymi zmianami) oraz 19 Statutu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu nadanego uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 marca 2010 r. Nr XLV/685/10 zmienioną uchwałą z dnia 21 marca 2011 r. Nr V/79/11 oraz uchwałą z dnia 28 listopada 2011 r. Nr XVI/242/11 uchwala się, co następuje: 1 1. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu za 2013 r., w tym bilans na dzień 31 grudnia 2013 r. zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą ,38 zł oraz zyskiem netto w kwocie ,23 zł. 2. Sprawozdanie finansowe stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 2 Realizację uchwały powierza się Zarządowi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 3 Przewodnicząca Rady Nadzorczej Gabriela Szuba MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 16 KWIETNIA 2014 R. 84

14 MSIG 74/2014 (4453) poz Uzasadnienie do Uchwały Nr 3/125/2014 Rady Nadzorczej z dnia roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu za 2013 r. Zgodnie z art. 400 h ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz z późniejszymi zmianami) do zadań Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu oraz rad nadzorczych wojewódzkich funduszy należy odpowiednio: zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu Narodowego Funduszu oraz zarządów wojewódzkich funduszy z działalności i rocznych sprawozdań finansowych Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy. W związku z powyższym podjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie jest w pełni uzasadnione. Uchwała Nr 6/128/2014 Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia podziału zysku bilansowego netto za 2013 r. Na podstawie 8 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2010 r. w sprawie gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej (Dz. U. Nr 226, poz. 1479) uchwala się, co następuje: 1 Zatwierdza się podział zysku netto wykazanego w bilansie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na dzień 31 grudnia 2013 r. w kwocie ,23 zł celem przeznaczenia go na zasilenie funduszu statutowego. 2 Realizację uchwały powierza się Zarządowi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 3 Przewodnicząca Rady Nadzorczej Gabriela Szuba Przewodnicząca Rady Nadzorczej Gabriela Szuba Uzasadnienie do Uchwały Nr 6/128/2014 Rady Nadzorczej z dnia roku w sprawie zatwierdzenia podziału zysku bilansowego netto za 2013 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu przeznacza ,23 zł na fundusz statutowy. Zgodnie z zapisami 8 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2010 r. w sprawie gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej (Dz. U. Nr 226, poz. 1479) Narodowy Fundusz i wojewódzkie fundusze przeznaczają zysk netto na 1) fundusz statutowy; 2) fundusz rezerwowy. W związku z powyższym podjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie jest w pełni uzasadnione. Przewodnicząca Rady Nadzorczej Gabriela Szuba 16 KWIETNIA 2014 R. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 85

15 MSIG 74/2014 (4453) A M INDEKS F INDEKS FORNETTI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ we Wrocławiu [BMSiG-4551/2014] - s. 8, poz G A AGRO-LEG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ w Rosochatej [BMSiG-4570/2014] - s. 15, poz ATLAS TRAVEL SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Poznaniu [BMSiG-4601/2014] - s. 6, poz B BAKAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO- ŚCIĄ W LIKWIDACJI w Chwaszczynie [BMSiG-4606/2014] - s. 6, poz BALKONYDOSTAWNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ w Krakowie [BMSiG-4594/2014] - s. 13, poz BAUGRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL- NOŚCIĄ we Wrocławiu [BMSiG-4561/2014] - s. 14, poz BBWW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL- NOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Białymstoku [BMSiG-4598/2014] - s. 14, poz BEST I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty - s. [BMSiG-4214/2014] - s. 22, poz BEST II Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty [BMSiG-4235/2014] - s. 39, poz BEST III Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty [BMSiG-4232/2014] - s. 56, poz C CARMEN GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Szczecinie [BMSiG-4608/2014] - s. 15, poz CHEMAR ARMATURA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ w Kielcach [BMSiG-4607/2014] - s. 6, poz CKM CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL- NOŚCIĄ w Krakowie [BMSiG-4581/2014] - s. 7, poz CUPRUM BUSINESS CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ we Wrocławiu [BMSiG-4554/2014] - s. 16, poz E EDROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO- ŚCIĄ w Sitnie [BMSiG-4562/2014] - s. 9, poz EURO FOREST GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie [BMSiG-4550/2014] - s. 14, poz EUROMEDICUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ w Gdyni [BMSiG-4602/2014] - s. 6, poz GALWA-MET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ w Starym Mieście [BMSiG-4586/2014] - s. 7, poz GERSTMAYR CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI w Świdnicy [BMSiG-4548/2014] - s. 9, poz GORDON S INVESTMENTS TOWARZYSTWO INWESTY- CYJNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie [BMSiG-4584/2014] - s. 6, poz GRYFIA SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Szczecinie [BMSiG-4587/2014] - s. 15, poz H HSW - NARZĘDZIOWNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Stalowej Woli [BMSiG-4566/2014] - s. 17, poz HURTOWNIA ARTYKUŁÓW PRZEMYSŁOWYCH AQUA SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie [BMSiG-4595/2014] - s. 13, poz I ICOTEKNE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie [BMSiG-4591/2014] - s. 6, poz K KLEBA INVEST SPÓŁKA AKCYJNA w Bojanie [BMSiG-4564/2014] - s. 10, poz KOLEJOWE PRZEDSIĘBIORSTWO TURYSTYCZNO-WYPO- CZYNKOWE NATURA TOUR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Gdańsku [BMSiG-4604/2014] - s. 7, poz KONSTRUKCJE ALUMINIOWE PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Prejłowie [BMSiG-4590/2014] - s. 16, poz L LOGIS SPÓŁKA AKCYJNA w Rawie Mazowieckiej [BMSiG-4555/2014] - s. 9, poz LUKA-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL- NOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Krakowie [BMSiG-4585/2014] - s. 16, poz M Mamoń Agata [BMSiG-4593/2014] - s. 15, poz MCC INFO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO- ŚCIĄ W LIKWIDACJI w Warszawie [BMSiG-4579/2014] - s. 7, poz MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 16 KWIETNIA 2014 R. 86

16 MSIG 74/2014 (4453) M W INDEKS MEBLOTEKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL- NOŚCIĄ w Poznaniu [BMSiG-4600/2014] - s. 7, poz MIWAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO- ŚCIĄ w Warszawie [BMSiG-4552/2014] - s. 8, poz N NITROERG SPÓŁKA AKCYJNA w Bieruniu [BMSiG-4549/2014] - s. 11, poz O OCHRONA MIENIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ w Krakowie [BMSiG-4578/2014] - s. 8, poz P PENTRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL- NOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Szczecinie [BMSiG-4610/2014] - s. 15, poz PLENERIA SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIAL- NOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA W UPADŁOŚCI UKŁA- DOWEJ w Warszawie [BMSiG-4605/2014] - s. 18, poz PODLASKIE CENTRUM ROLNO-TOWAROWE SPÓŁKA AKCYJNA w Białymstoku [BMSiG-4596/2014] - s. 9, poz PODLASKIE SIECI RADIOWE SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Bielsku Podlaskim [BMSiG-4592/2014] - s. 13, poz PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE PBR SPÓŁKA AKCYJNA w Wyrzysku [BMSiG-4571/2014] - s. 12, poz PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO-MOSTOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁO- ŚCI LIKWIDACYJNEJ w Słupsku [BMSiG-4547/2014] - s. 17, poz PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNO-KONSTRUKCYJNO- -BUDOWLANE INKOBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ w Złotoryi [BMSiG-4565/2014] - s. 16, poz PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI DRZEWNEJ ANTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPA- DŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Dębnie [BMSiG-4583/2014] - s. 14, poz PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HAN- DLOWE ARACO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL- NOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Katowicach [BMSiG-4541/2014] - s. 16, poz R REM KOSTEMPSKI SPÓŁKA JAWNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Pyskowicach [BMSiG-4559/2014] - s. 17, poz REMONTOWA HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA w Gdańsku [BMSiG-4563/2014] - s. 12, poz S SOLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO- ŚCIĄ w Warszawie [BMSiG-4557/2014] - s. 8, poz SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI w Warszawie [BMSiG-4580/2014] - s. 7, poz STALEXPORT AUTOSTRADY SPÓŁKA AKCYJNA w Mysłowicach [BMSiG-4588/2014] - s. 9, poz SZARADY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO- ŚCIĄ w Warszawie [BMSiG-4556/2014] - s. 8, poz T TYSKI SPORT SPÓŁKA AKCYJNA w Tychach [BMSiG-4576/2014] - s. 10, poz U U JĘDRUSIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ w Przemęczankach [BMSiG-4572/2014] - s. 8, poz V VEO DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Chojniczkach [BMSiG-4544/2014] - s. 17, poz W Wnioskodawca Antoniewicz Justyna. Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim, VI Zamiejscowy Wydział Cywilny z siedzibą w Krotoszynie, sygn. akt VI Ns 416/13 [BMSiG-4542/2014] - s. 19, poz Wnioskodawca Bzowski Andrzej. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 229/11/S [BMSiG-4589/2014] - s. 18, poz Wnioskodawca DHG Warplon Polska Spółka z o.o. w Warnicach. Sąd Rejonowy w Stargardzie Szczecińskim, I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 1122/13 [BMSiG-4603/2014] - s. 18, poz Wnioskodawca Gmina Leszno. Sąd Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim, I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 116/12 [BMSiG-4568/2014] - s. 21, poz Wnioskodawca Gmina Orzesze. Sąd Rejonowy w Mikołowie, I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 673/13 [BMSiG-4553/2014] - s. 18, poz Wnioskodawca Kamerys Stanisława. Sąd Rejonowy w Kępnie, VI Zamiejscowy Wydział Cywilny z siedzibą w Ostrzeszowie, sygn. akt VI Ns 225/13 [BMSiG-4545/2014] - s. 20, poz Wnioskodawca Kowalscy Kazimiera i Czesław i Kowalski Łukasz. Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim, VI Zamiejscowy Wydział Cywilny z siedzibą w Krotoszynie, sygn. akt VI Ns 566/13 [BMSiG-4543/2014] - s. 20, poz Wnioskodawca Laskowska Gabriela. Sąd Rejonowy w Kaliszu, I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 1494/13 [BMSiG-4546/2014] - s. 20, poz Wnioskodawca Miasto Stołeczne Warszawa. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Pragi-Północ w Warszawie, II Wydział Cywilny, sygn. akt II Ns 572/13 [BMSiG-4569/2014] - s. 21, poz Wnioskodawca Nowacki Tadeusz. Sąd Rejonowy w Piasecznie, I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 908/13 [BMSiG-4577/2014] - s. 19, poz KWIETNIA 2014 R. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 87

17 MSIG 74/2014 (4453) W Z INDEKS Wnioskodawca Panmuel Ritterman Orit Sara. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 461/10/S [BMSiG-4575/2014] - s. 18, poz Wnioskodawca Pawluczuk Jadwiga Wanda. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Pragi-Północ w Warszawie, II Wydział Cywilny, sygn. akt II Ns 42/14 [BMSiG-4573/2014] - s. 19, poz Wnioskodawca Sobańska Elżbieta. Sąd Rejonowy Poznań- -Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, V Wydział Cywilny, sygn. akt V Ns 1504/12/10 [BMSiG-4560/2014] - s. 20, poz Wnioskodawca Starosta Jadwiga. Sąd Rejonowy Poznań- -Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 1402/13 [BMSiG-4567/2014] - s. 19, poz Wnioskodawca Walendzik Beata Ewa. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie, VI Wydział Cywilny, sygn. akt VI Ns 943/13 [BMSiG-4574/2014] - s. 19, poz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu [BMSiG-4434/2014] - s. 72, poz Z ZAKŁAD CERAMIKI BUDOWLANEJ SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDA- CYJNEJ w Hadykówce [BMSiG-4558/2014] - s. 17, poz MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 16 KWIETNIA 2014 R. 88

18 WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

19

20 MSiG 74/2014 (4453) WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO 1. Pierwsze b) Spółki jawne Poz ALFA MANAGEMENT COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ AM SPÓŁKA JAWNA. KRS SĄD REJO- NOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [WA.XII NS-REJ.KRS/14636/14/279] W dniu dokonano wpisu do rejestru KRS Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA JAWNA 3. ALFA MANAGEMENT COMPANY SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ AM SPÓŁKA JAWNA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica AL. JANA PAŁWA II nr domu 25 kod pocztowy poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. ALFA MANAGEMENT COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ AM SPÓŁKA JAWNA Rub CZAS NIEOZNACZONY Rub. 6. Sposób powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCE- NIE 2. PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POD FIRMĄ ALFA ASSET MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ W SPÓŁKĘ JAWNĄ POD FIRMĄ ALFA MANAGEMENT COMPANY SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ AM SPÓŁKA JAWNA, UCHWAŁA NR 2 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI ALFA ASSET MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z DNIA 25 MARCA 2014 ROKU, AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZED KATARZYNĄ BĄK, NOTARIUSZEM W WARSZAWIE, ZA REP. A NR 659/2014, ZMIENIONA UCHWAŁĄ NR 2 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI ALFA ASSET MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z DNIA 04 KWIETNIA 2014 ROKU, AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZED KATARZYNĄ BĄK, NOTARIU- SZEM W WARSZAWIE, ZA REP. A NR 681/2014 PRub. Podmiot, z którego powstała spółka 1 1. ALFA ASSET MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ 2. REJESTR KRS Rub. 7. Dane wspólników 1 1. ALFA MANAGEMENT COMPANY SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ DENSHIP FINANCE LIMITED Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. SPÓŁKA BĘDZIE REPREZENTOWANA WYŁĄCZ- NIE PRZEZ WSPÓLNIKA - ALFA MANAGEMENT COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ ZGODNIE Z ZASADAMI JEJ REPRE- ZENTACJI. DO REPREZENTOWANIA ALFA MANA- GEMENT COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UPRAWNIONY JEST JEDNOOSOBOWO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU. CZŁONKAMI ZARZĄDU ALFA MANAGEMENT COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ SĄ: JERZY EDWARD WALCZAK - CZŁONEK ZARZĄDU (PESEL ) RADOSŁAW PIOTR SOMPOL - CZŁONEK ZARZĄDU (PESEL ) PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. ALFA MANAGEMENT COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności ROZ- BIÓRKA I PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNO- SZENIEM BUDYNKÓW ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, WODNO-KANALIZACYJNYCH I POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMA- GAJĄCA TRANSPORT B DZIAŁALNOŚĆ ŚRÓDLĄDOWYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI WYKONYWANA NA ZLECENIE Z POZO- STAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZA- NIA Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE Z DZIA- ŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOL- DINGÓW FINANSOWYCH Z DZIAŁAL- NOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄ- ZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE REKLAMA Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDO- STĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW Z NIE- SPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH Z SPE- CJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEK- TÓW PRZEMYSŁOWYCH Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄ- ZANA Z PAKOWANIEM Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW Poz ARKA - RAIL CONSULTING D. TRZCIŃSKI, P. KŁUSEWICZ SPÓŁKA JAWNA. KRS SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE- STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [SZ.XIII NS-REJ.KRS/3924/14/381] W dniu dokonano wpisu do rejestru KRS Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA JAWNA 3. ARKA - RAIL CONSULTING D. TRZCIŃSKI, P. KŁUSEWICZ SPÓŁKA JAWNA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat CHOSZCZEŃSKI gmina DRAWNO miejscowość DRAWNO 2. miejscowość DRAWNO ulica ENER- GETYKÓW nr domu 17 kod pocztowy poczta DRAWNO kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie MARCA 2014 R. Rub CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. TRZCIŃSKI 2. DARIUSZ TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 2 1. KŁUSEWICZ 2. PIOTR HENR YK NIE 8. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. KAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY JEST DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SAMODZIEL- NIE. OŚWIADCZENIA SKŁADANE SPÓŁCE ORAZ DORĘCZENIA PISM MOGĄ BYĆ DOKONYWANE WOBEC JEDNEGO ZE WSPÓLNIKÓW. PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. TRZCIŃ- SKI 2. DARIUSZ KŁUSEWICZ 2. PIOTR HENR YK Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PRO- WADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKO- WANA Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO Z DEMONTAŻ WYROBÓW ZUŻYTYCH Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIAL- NYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYW- KOWA I REKREACYJNA Z DZIAŁALNOŚĆ WESOŁYCH MIASTECZEK I PARKÓW ROZRYWKI Z DZIAŁALNOŚĆ HISTORYCZNYCH MIEJSC I BUDYNKÓW ORAZ PODOBNYCH ATRAKCJI TURY- STYCZNYCH Z DZIAŁALNOŚĆ USŁU- GOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z LEŚNICTWEM Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA SPRZĘTU REKREACYJNEGO I SPORTOWEGO B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) Z POZOSTAŁE SPRZĄTA- NIE Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWA- DZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET Z POZOSTAŁY TRANS- PORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIE- SKLASYFIKOWANY Poz CONMAR GRZEGORZ KOZERA SPÓŁKA JAWNA. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO- WEGO, wpis do rejestru: [WA.XIV NS-REJ.KRS/9009/14/261] W dniu dokonano wpisu do rejestru KRS Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA JAWNA 3. CONMAR GRZEGORZ KOZERA SPÓŁKA JAWNA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M. RADOM gmina M. RADOM miejscowość RADOM 2. miejscowość RADOM ulica ZWOLEŃ- SKA nr domu 43 nr lokalu 1 kod pocztowy poczta RADOM kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie R., AKT NOTARIALNY REPERTORIUM A NR 735/2014 SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA EWĘ FIJAŁKOWSKĄ PRO- WADZĄCĄ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W RADO- MIU PRZY UL. ŻEROMSKIEGO 46 B LOK.17. Rub CZAS NIEOZNACZONY Rub. 6. Sposób powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. SPÓŁKA POWSTAŁA Z PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI POD FIRMA CONMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W SPÓŁKĘ CONMAR GRZEGORZ KOZERA SPÓŁKA JAWNA, NA POD- STAWIE UCHWAŁY ZGROMADZENIA WSPÓL- NIKÓW Z DNIA 30 STYCZNIA 2014 R., OBJĘTEJ 16 KWIETNIA 2014 R. 91 MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 116/2016 (5001) poz. 15277 15277 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 15277. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DRUTPOL w Garnie. [BMSiG-14218/2016] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014 Rachunek Zysków i Strat ROK ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 365 000,00 12 589,30 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług 3 365 000,00

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 5944. Wrotek Zbigniew w Toruniu. [BMSiG-5623/2013] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2012 r. Wrotek Zbigniew 87-100 Toruń, ul. Dworcowa 3d tel. 0-56/ 657

Bardziej szczegółowo

MSIG 193/2014 (4572) poz. 13526 13526

MSIG 193/2014 (4572) poz. 13526 13526 Poz. 13526. VOSTER w Zarzeczu. [BMSiG-13334/2014] SPRAWOZDANIE FINANSOWE VOSTER w Zarzeczu, ul. Mickiewicza 155, 37-400 Nisko za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. Wprowadzenie do sprawozdania

Bardziej szczegółowo

MSIG 181/2015 (4812) poz. 13927 13927

MSIG 181/2015 (4812) poz. 13927 13927 MSIG 181/2015 (4812) poz. 13927 13927 Poz. 13927. P.T.H.U. PRYMA 1 Hanna Gosk w Łomży. [BMSiG-10045/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. P.T.H.U. PRYMA 1 HANNA GOSK

Bardziej szczegółowo

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 -

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 - Bilans III. Inwestycje krótkoterminowe 3.079.489,73 534.691,61 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 814.721,56 534.691,61 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery

Bardziej szczegółowo

Bilans za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

Bilans za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r. MSIG 197/2014 (4576) poz. 13767 13767 Poz. 13767. Studio Filmowe TOR w Warszawie. [BMSiG-13336/2014] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Bilans za okres od 1.01.2013 r. do

Bardziej szczegółowo

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY Załącznik nr I.4A do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej część I WNIOSKODAWCA... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO... ADRES NIP REGON... NALEŻNOŚCI (W ZŁ) LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

Bardziej szczegółowo

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku 1 Sprawozdanie finansowe za okres 1.01.2009 31.12.2009 r. wraz z danymi porównywalnymi Bilans na dzień 31.12.2009

Bardziej szczegółowo

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Rachunek przepływów pieniężnych 06.2012 V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PENĘŻNYCH Treść 01.01.31.12.2011 30.06.2012r A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej. Zysk (strata) netto. Korekty razem

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759 BILANS AKTYWA Stan na dzień 31-12-2013 Stan na dzień 31-12-2012 r. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439 I. Wartości niematerialne i prawne 200 380 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3.

Bardziej szczegółowo

MSIG 206/2015 (4837) poz. 16155 16155

MSIG 206/2015 (4837) poz. 16155 16155 Poz. 16155. Przedsiębiorstwo Rolno-Spożywcze w Kałdusie. [BMSiG-11166/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2014 rok Wprowadzenie do sprawozdania finansowego I. Przedsiębiorstwo Rolno-Spożywcze jest osobą fizyczną

Bardziej szczegółowo

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku.

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. Stan na dzień zamknięcia Wiersz Aktywa ksiąg rachunkowych A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne 2008 2009 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 3396. Firma HandlowoUsługowa GÓRECKI Bronisław Górecki w Żorach. [BMSiG2962/2013] SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2011 ROK GÓRECKI FIRMA HANDLOWOUSŁUGOWA

Bardziej szczegółowo

nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:

nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Wariant porównawczy T r e ś ć nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM: 117 776 811,24 99 659 055,93 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 24

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku

Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 14/2016 (4899) poz. 1538 1538 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 1538. Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie. [BMSiG-1056/2016] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1) nazwa i siedziba organizacji FUNDACJA POMOCY DZIECIOM POSZKODOWANYM W WYPADKACH KOMUNIKACYJNYCH "WRÓĆ" 82-107 JANTAR GDAŃSKA 1 0000129427 2) podstawowy przedmiot

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 64/2013 (4181) poz. 4532 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 4532. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. STANISŁAWA STASZICA. [BMSiG-4160/2013] SPRAWOZDANIE FINANSOWE PAŃSTWOWA

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Forma prawna: Fundacja REGON: 277947710 NIP: 629-22-38-414 Firma: Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia Adres : 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU. z dnia 25 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU. z dnia 25 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR IX/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju

Bardziej szczegółowo

Rachunek zysków i strat Stowarzyszenie. + / - Poz. Nazwa pozycji Na koniec 2012-12. 0,00 2243,85 0,00 0,00 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych

Rachunek zysków i strat Stowarzyszenie. + / - Poz. Nazwa pozycji Na koniec 2012-12. 0,00 2243,85 0,00 0,00 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych Stowarzyszenie na Rzecz Rodziny ROK: 2012 Ul. Omankowskiej 1 NIP: 627-227-26-90 Aktywa Rachunek zysków i strat Stowarzyszenie + / - Poz. Nazwa pozycji Na koniec 2012-12 Rok ubiegły - A Aktywa trwałe 2243,85

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Planu Podziału

Załącznik nr 4 do Planu Podziału Załącznik nr 4 do Planu Podziału Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej Atalian Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie na dzień 18 maja 2015 roku Zarząd spółki

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych. Dane historyczne prosimy przedstawić za okres 2 lat wstecz. Dane prognozowane prosimy

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 5222. WYŻSZA SZKOŁA MENEDŻERSKA. [BMSiG-4900/2013] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wyższa Szkoła Menedżerska 03-772 Warszawa, ul. Kawęczyńska 36 Regon 011146123

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Bydgoskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego Myślęcinek za rok 2010

Sprawozdanie finansowe Bydgoskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego Myślęcinek za rok 2010 BYDGOSKIE TOWARZYSTWO HIPOTERAPEUTYCZNE MYŚLĘCINEK ul. Gdańska 173-175 85-674 Bydgoszcz tel. 0-692-17-10-73 Bydgoszcz, 17.03.2011 Sprawozdanie finansowe Bydgoskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego Myślęcinek

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości

Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości Analizowane okresy (w ujęciu rocznym) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 1 Podstawowe informacje o spółce: Firma Emitenta: KAMPA S.A. Forma prawna: spółka akcyjna Kraj siedziby: Polska Siedziba i adres: ul. Umińskiego 9B /15, 61-517 POZNAŃ Adres poczty

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/72/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU. z dnia 29 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/72/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU. z dnia 29 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR IX/72/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczborku Na podstawie art. 18 ust.2

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 1514. P.P.H.U. NIEWIADOMSKI Władysław Niewiadomski w Międzyrzeczu. [BMSiG-1100/2013] INFORMACJA DODATKOWA do sprawozdania finansowego za 2011 r.

Bardziej szczegółowo

Bilans. -(1) udziały lub akcje 0,00 0,00

Bilans. -(1) udziały lub akcje 0,00 0,00 AKTYWA - A Aktywa trwałe 2.450,00 0,00 - I Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0,00 2 Wartość firmy 0,00 0,00 3 Inne wartości niematerialne i prawne 0,00

Bardziej szczegółowo

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych.

Bardziej szczegółowo

Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego ul. Widok 20, 00-023 Warszawa NIP 526-27-87-073 REGON 015799490 KRS 0000213974

Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego ul. Widok 20, 00-023 Warszawa NIP 526-27-87-073 REGON 015799490 KRS 0000213974 Bilans na dzień 31 grudnia 2014 roku Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego Lp Nazwa Na 31.12.2013 Na 31.12.2014 1 AKTYWA 2 A. Aktywa trwałe 0,00 zł 0,00 zł 3 I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI SPRAWOZDANIE FINANSOWE

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI SPRAWOZDANIE FINANSOWE MSIG 196/2015 (4827) poz. 15245 15245 Poz. 15245. Instytut Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu. [BMSiG-12771/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Sprawozdanie finansowe Instytutu Genetyki Człowieka

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1) nazwa i siedziba organizacji STOWARZYSZENIE "ICH LEPSZE JUTRO" 33-100 TARNÓW JANA KOCHANOWSKIEGO 30 0000237677 2) podstawowy przedmiot działalności organizacji

Bardziej szczegółowo

MSIG 92/2013 (6011) poz. 6558 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

MSIG 92/2013 (6011) poz. 6558 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 6558. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA IM. L. SOLSKIEGO w Krakowie. [BMSiG-6011/2013] SPRAWOZDANIE FINANSOWE PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA IM. L. SOLSKIEGO W KRAKOWIE Wprowadzenie do sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku 1 październik 2014 31 grudzień 2014 Wiśniówka, 13 lutego 2015 r. Podstawowe informacje o Spółce Firma Nazwa skrócona EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA

Bardziej szczegółowo

X.OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI SPRAWOZDANIE FINANSOWE

X.OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI SPRAWOZDANIE FINANSOWE Poz. 8411. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. [BMSiG-7732/2014] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU 33-300 Nowy Sącz,

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 66/2013 (4183) poz. 4707 4. Sprawozdanie finansowe zawiera dane jednostkowe, w skład jednostki nie wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe. X. OGŁOSZENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA FINANSOWA dla podmiotów prowadzących pełną księgowość. Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

INFORMACJA FINANSOWA dla podmiotów prowadzących pełną księgowość. Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Bank Spółdzielczy w Starej Białej Nazwa firmy: INFORMACJA FINANSOWA dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych. Dane historyczne

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.)

Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.) Załącznik Nr 4 do planu połączenia Spółek SUWARY S.A., Boryszew ERG S.A. Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.) Zgodnie z art. 499 2 pkt 4 kodeksu spółek handlowych, do planu

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 17175. Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi. [BMSiG-10390/2015] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

MSIG 109/2014 (4488) poz. 7472 7472

MSIG 109/2014 (4488) poz. 7472 7472 MSIG 109/2014 (4488) poz. 7472 7472 Poz. 7472. INŻBUD Tomasz Trepka w Rybniku. [BMSiG-6428/2014] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za okres 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r. 1.

Bardziej szczegółowo

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta /

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta / Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Bank Spółdzielczy w Kościerzynie Załącznik do wniosku kredytowego dla podmiotu prowadzącego pełną księgowość. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nazwa Kredytobiorcy : Okres

Bardziej szczegółowo

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego ZAŁĄCZNIK Nr 2 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje zakres informacji określony w przepisach

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Celem opracowania jest przedstawienie istoty i formy sprawozdań finansowych na tle standaryzacji i

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WM-SPORT Sp. z o.o. 02-032 Warszawa ul. Wawelska 5 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 ZA ROK OBROTOWY WM-SPORT Sp. z o.o. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 SPIS TREŚCI OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Bardziej szczegółowo

9 905 736,02 10 671 422,35 10 223 718,12 12 226 590,11 12 180 191,33 11 561 115,45 I. Wartości niematerialne i prawne

9 905 736,02 10 671 422,35 10 223 718,12 12 226 590,11 12 180 191,33 11 561 115,45 I. Wartości niematerialne i prawne BILANS WYKONANIE Lp Wyszczególnienie wg stanu na dzień 31.12 2007 2008 2009 2010 2011 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 AKTYWA A. Aktywa trwałe 9 905 736,02 10 671 422,35 10 223 718,12 12 226 590,11 12 180 191,33 11

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004 (zgodnie z 93 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI SPRAWOZDANIE FINANSOWE

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI SPRAWOZDANIE FINANSOWE MSIG 122/2016 (5007) poz. 16173 16173 Poz. 16173. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku. [BMSiG-14098/2016] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2015 rok SPRAWOZDANIE FINANSOWE 1. Państwowa

Bardziej szczegółowo

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł Zastosowane do przeliczeń kursy EUR 31.03.2009 31.03.2008 kurs średnioroczny 4,5994 3,5574 kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego 4,7013 3,5258 tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2012 R. INFORMACJA DODATKOWA

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2012 R. INFORMACJA DODATKOWA SPRAWOZDANIE FUNDACJI DLA ZWIEZĄT ARGOS ZA 2012 ROK (nr KRS 0000286138) SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2012 R. INFORMACJA DODATKOWA Fundacja dla Zwierząt Argos, 04-886 Warszawa, ul Garncarska 37a, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE ZAWIERAJĄCE INFORMACJĘ O STANIE KSIĘGOWYM spółki pod firmą: Zakład Gospodarki Komunalnej. na dzień 30 września 2015 r.

OŚWIADCZENIE ZAWIERAJĄCE INFORMACJĘ O STANIE KSIĘGOWYM spółki pod firmą: Zakład Gospodarki Komunalnej. na dzień 30 września 2015 r. Załącznik nr 6 Do Planu Połączenia Spółek pod firmą: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Brzegu Dolnym oraz Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI SPRAWOZDANIE FINANSOWE

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI SPRAWOZDANIE FINANSOWE MSIG 237/2015 (4868) poz. 19243 19243 Poz. 19243. FIJAŁKOWSKI w Rybniku. [BMSiG-18426/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014 1. Dane identyfikacyjne

Bardziej szczegółowo

II. BILANS. Stan aktywów na: 31-12-2014 Wyszczególnienie aktywów 01.01.2014 31.12.2014 1 2 3

II. BILANS. Stan aktywów na: 31-12-2014 Wyszczególnienie aktywów 01.01.2014 31.12.2014 1 2 3 A K T Y W A A. Aktywa trwałe II. BILANS w zł i gr. Stan aktywów na: 31-12-2014 Wyszczególnienie aktywów 01.01.2014 31.12.2014 1 2 3 I. Wartości niematerialne i prawne 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych

Bardziej szczegółowo

http://www.gpwinfostrefa.pl/palio/html.run?_instance=cms_gpw.pap.pl&_pageid=6...

http://www.gpwinfostrefa.pl/palio/html.run?_instance=cms_gpw.pap.pl&_pageid=6... Strona 1 z 13 SA-Q: Data: 2011-05-16 Firma: Zakłady Urządzeń Kotłowych "Stąporków" Spółka Akcyjna Spis treści: 1. STRONA TYTUŁOWA 2. WYBRANE DANE FINANSOWE 3. KOREKTA RAPORTU 4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe Sprawozdanie finansowe TOWARZYSTWO DEMOKRATYCZNE WSCHÓD z siedzibą 00-355 Warszawa, ul.tamka 34/14 za okres od dnia 2014-01-01 do dnia 2014-12-31 na które składa się: Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

stan na 2006.09.30 koniec kwartału /2006

stan na 2006.09.30 koniec kwartału /2006 Skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe "BEEF-SAN" ZAKŁADY MIĘSNE S.A.-QSr 3/2006 w tyś. zł BILANS kwartału /2006 2006.06.30 poprzed. kwartału /2006 kwartału /2005 2005.06.30 poprzed. kwartału /2005

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Bydgoszcz dnia 30 marca 2015 roku SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Nazwa podmiotu: Fundacja Dorośli Dzieciom Siedziba: 27-200 Starachowice ul. Staszica 10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE

PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE YELLOW HAT SPÓŁKA AKCYJNA MEDAPP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Warszawa, dnia 14 września 2015 r. str. 1 I. DEFINICJE UŻYTE W PLANIE POŁĄCZENIA W niniejszym Planie

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 197/2015 (4828) poz. 15335 15335 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 15335. Przedsiębiorstwo Budowlane JACK-BUD w Poznaniu. [BMSiG-10307/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA 2012 Raport roczny Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA Raport roczny za 2012 rok zawiera skrócone

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 5669. Prywatne Przedsiębiorstwo ELWOZ Kazimierz Woźniak w Szklanej. [BMSiG-5335/2013] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2012 r. Prywatne Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 86 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz.U. Nr 209, poz. 1744) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 3536. P.U.H. DERRATA Mirosław Czapka Zakład Pracy Chronionej w Mysłowicach. [BMSiG-3339/2013] Sprawozdanie finansowe P.U.H. DERRATA Mirosław Czapka

Bardziej szczegółowo

ComputerLand SA SA - QSr 2/2005 w tys. zł.

ComputerLand SA SA - QSr 2/2005 w tys. zł. SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS koniec koniec A k t y w a I. Aktywa trwałe 142 603 140 021 113 103 111 756 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 15 284 11 525 13 159 15 052 - wartość

Bardziej szczegółowo

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZAŁĄCZNIK Nr 5 BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO Nazwa i adres BILANS Adresat jednostki sprawozdawczej jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego... sporządzony...

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI SPRAWOZDANIE FINANSOWE

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI SPRAWOZDANIE FINANSOWE MSIG 101/2016 (4986) poz. 12996 12996 Poz. 12996. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ZACHARZEWSKI w Łomży. [BMSiG-11890/2016] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

WB ELECTRONICS SPÓŁKA AKCYJNA

WB ELECTRONICS SPÓŁKA AKCYJNA WB ELECTRONICS SPÓŁKA AKCYJNA Sródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2015 do 30.06.2015 WB ELECTRONICS S. A. ul. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Strona 1 z 3

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA WARTA GOLDENA. 00-355 Warszawa ul Tamka 49/11

FUNDACJA WARTA GOLDENA. 00-355 Warszawa ul Tamka 49/11 FUNDACJA WARTA GOLDENA 00-355 Warszawa ul Tamka 49/11 Sprawozdanie finansowe za okres 06.10.2011 31.12.2012 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA I. BILANS II. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT III. INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY SYNKRET S.A. w upadłości likwidacyjnej

RAPORT KWARTALNY SYNKRET S.A. w upadłości likwidacyjnej RAPORT KWARTALNY SYNKRET S.A. w upadłości likwidacyjnej ZA OKRES I KWARTAŁU 2014 ROKU (od 01 stycznia 2014 r. do 31 marca 2014 r.) Bytom, 20. maja 2014 r. 1 Strona Spis treści 1. PODSTAWOWE INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

BILANS 30-09-2010 30-06-2010 31-12-2009 30-09-2009 AKTYWA A. Aktywa trwałe 45 919 736,93 46 384 638,97 47 777 959,82 47 356 155,66 I.

BILANS 30-09-2010 30-06-2010 31-12-2009 30-09-2009 AKTYWA A. Aktywa trwałe 45 919 736,93 46 384 638,97 47 777 959,82 47 356 155,66 I. BILANS 30-09-2010 30-06-2010 31-12-2009 30-09-2009 AKTYWA A. Aktywa trwałe 45 919 736,93 46 384 638,97 47 777 959,82 47 356 155,66 I. Wartości niematerialne, w tym: 323 871,60 2 162,06 3 629,04 3 479,03

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63. Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12.

FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63. Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12. FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63 Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 SPIS TREŚCI: I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.. str. 2 3 II.

Bardziej szczegółowo

na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości 0,00 0,00 I II B

na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości 0,00 0,00 I II B ... REGON: 200640383 (Nazwa jednostki) Rachunek zysków i strat (Numer statystyczny) na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości Pozycja

Bardziej szczegółowo

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych:

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: W okresie sprawozdawczym w Spółce nie występowały: Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI. Akademia Morska w Gdyni, ul. Morska 81-87, 81-226 Gdynia. Sprawozdanie finansowe za rok 2012

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI. Akademia Morska w Gdyni, ul. Morska 81-87, 81-226 Gdynia. Sprawozdanie finansowe za rok 2012 Poz. 13118. Akademia Morska w Gdyni. [BMSiG-9729/2013] Akademia Morska w Gdyni, ul. Morska 81-87, 81-226 Gdynia Sprawozdanie finansowe za rok 2012 CZĘŚĆ I Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Akademii

Bardziej szczegółowo

BILANS Jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31. 12. 2010 r.

BILANS Jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31. 12. 2010 r. Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny REGON BILANS Jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31. 12. 2010 r.

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE EWANGELICZNEJ POMOCY WIĘŹNIOM BRACTWO WIĘZIENNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBRACHUNKOWY 2008

STOWARZYSZENIE EWANGELICZNEJ POMOCY WIĘŹNIOM BRACTWO WIĘZIENNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBRACHUNKOWY 2008 STOWARZYSZENIE EWANGELICZNEJ POMOCY WIĘŹNIOM BRACTWO WIĘZIENNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBRACHUNKOWY 2008 SPIS TREŚCI I OŚWIADCZENIE ZARZĄDU ------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 4034. Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie. [BMSiG-3691/2013] INFORMACJA DODATKOWA do sprawozdania finansowego za 2011 r. Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 187/2015 (4818) poz. 14446 14446 Poz. 14446. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe AKCES Aleksandra Błażek w Mianowicach. [BMSiG-6637/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok 2014 Wprowadzenie do sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Komunikat o połączeniu spółek

Komunikat o połączeniu spółek Komunikat o połączeniu spółek z dnia 26.02.2013 r. Działając na podstawie art. 500 2(1) Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych Zarząd spółki ARMADA BUSINESS PARK Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji YouHaveIt

Sprawozdanie finansowe Fundacji YouHaveIt Sprawozdanie finansowe Fundacji YouHavet za rok 2014 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. nformacje ogólne Siedziba: Toruń, ul. Browarna 6 Organ prowadzący rejestr: Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJA DONUM SPES UŚCIE SOLNE 174 32-813 UŚCIE SOLNE NIP: 628-221-40-04 REGON: 120963091 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres obrotowy od 01.01.2014 do 31.12.2014 roku SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie do sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za okres od 1.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

Sprawozdanie finansowe za okres od 1.01.2009 r. do 31.12.2009 r. Sprawozdanie finansowe za okres od 1.01.2009 r. do 31.12.2009 r. I. Rachunek wyników Fundacja Sztuki, Przygody i Przyjemności ARTS Numer A Nazwa pozycji Wartość za rok ubiegly Wartość za rok obecny Przychody

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2012 roku. Adam Skrzypek Prezes Zarządu 2013-02-14

Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2012 roku. Adam Skrzypek Prezes Zarządu 2013-02-14 Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2012 roku Adam Skrzypek Prezes Zarządu 2013-02-14 Spis treści 1. INFORMACJE OGÓLNE... 2 1.1. Podstawowe dane o spółce... 2 2.STRUKTURA AKCJONARIATU

Bardziej szczegółowo

BOA SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2012 R.

BOA SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2012 R. BOA SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2012 R. SPIS TREŚCI OŚWIADCZENIE ZARZĄDU WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO BILANS RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZESTAWIENIE

Bardziej szczegółowo

X.OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI SPRAWOZDANIE FINANSOWE

X.OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI SPRAWOZDANIE FINANSOWE MSIG 82/2014 (4461) poz. 5261 5261 Poz. 5261. Uniwersytet Wrocławski we Wrocławiu. [BMSiG-5057/2014] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Informacje porządkowe SPRAWOZDANIE FINANSOWE Uniwersytet

Bardziej szczegółowo