Newsletter. lipiec 2011

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Newsletter. lipiec 2011"

Transkrypt

1 Newsletter nr 6 lipiec 2011

2 Spis treści Newsletter nr 6 NOWE PRAWO AKTY PRAWNE, KTÓRE WESZŁY W ŻYCIE W LIPCU 2011 ROKU:... 3 UCHWALONE AKTY PRAWNE... 5 Ustawa z dnia 13 maja 2011 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw... 5 Ustawa z dnia 13 maja 2011 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym... 6 Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw.. 7 PROJEKTY AKTÓW PRAWNYCH... 7 Projekt ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego... 7 Projekt ustawy o społecznych grupach mieszkaniowych... 8 Projekt ustawy o timeshare... 9 ORZECZNICTWO Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 26 maja 2011 r. (KIO 997/11) Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 27 maja 2011 r. (KIO 1024/11) PUBLIKACJE Sezon na działki Polska Dziennik Bałtycki komentarz wspólnika kancelarii SWS Tomasza Skoczyńskiego Jak szybko i korzystnie sprzedać działkę firmy Dziennik Rzeczpospolita komentarz wspólnika kancelarii SWS Tomasza Skoczyńskiego Rozwiązanie spółki cywilnej Twój Biznes 2011/07 artykuł asystentki radcowskiej Marceliny Kondrat Sklep internetowy z bezpiecznym systemem płatności egospodarka.pl artykuł aplikantki radcowskiej Pauliny Ołdziejewskiej Płatności elektroniczne gdzie czai się ryzyko Portfel.pl artykuł radcy prawnego, wspólnika kancelarii SWS Anny Romejko-Borkowskiej Rzetelność ksiąg a związek kosztu z przychodem w CIT Gazeta Prawna komentarz doradcy podatkowego SWS Filipa Siwka Spółka komandytowa artykuł aplikanta radcowskiego Marcina Kaczmarka... 13

3 NOWE PRAWO AKTY PRAWNE, KTÓRE WESZŁY W ŻYCIE W LIPCU 2011 ROKU: Obowiązują od 1 lipca 2011 roku: obowiązujące od dzisiaj przepisy dotyczące Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pochodzą z dwóch nowel ustawy o swobodzie działalności gospodarczej: z 19 grudnia 2008 r. (Dz.U. z 2009 r. nr 18, poz. 97) i z 13 maja 2011 r. (Dz.U. nr 131, poz. 764). Ta druga zmieniła jednocześnie 12 ustaw, w tym podatkowe o PIT, CIT i NIP ustawa z 25 marca 2011 r. o ograniczeniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz.U. nr 106, poz. 622) Obowiązują od 6 lipca 2011 roku: ustawa z 15 kwietnia o zmianie ustawy o obligacjach (Dz.U. nr 129, poz. 731) ustawa z 15 kwietnia o zmianie o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. nr 129, poz. 732) 3

4 ustawa z 15 kwietnia o zmianie ustawy Kodeks karny skarbowy (Dz.U. nr 129, poz. 733) Obowiązują od 12 lipca 2011 roku: w prawie o postępowaniu przed sądami administracyjnymi zmodyfikowane zostały dwa przepisy: art 149 i art. 229 (Dz.U. nr 76, poz. 409) znowelizowane 28 kwietnia ustawy: Prawo bankowe; o obrocie instrumentami finansowymi, o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz.U. nr 131, poz. 763) w ustawie z 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej w art. 7b zmienił się ust. 5. Dotyczy on danych z wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej, które organ ewidencyjny niezwłocznie przesyła do stosownych urzędów, np. skarbówki (Dz.U. nr 131, poz. 764) Obowiązuje od 13 lipca 2011 roku: ustawa z 9 czerwca o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 133, poz. 767) Obowiązuje od 15 lipca 2011 roku: art. 19b ust. 1b. znowelizowanej 13 maja ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. nr 144, poz. 851). Wynika z niego, że po uzyskaniu informacji o nadaniu przedsiębiorcy numeru NIP sąd z urzędu wpisuje numer NIP do rejestru (nie ma od tego opłaty sądowej), ponadto przesyła zgłoszenie płatnika składek albo jego zmiany do właściwej jednostki ZUS (Dz.U. nr 144, poz. 851) Obowiązują od 18 lipca 2011 roku: nowa ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa z 12 maja 2011 roku. Jednocześnie zostały wprowadzone zmiany do następujących ustaw: o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw; Prawo o ustroju sądów powszechnych; Prawo o ustroju sądów administracyjnych; ustawa o Sądzie Najwyższym (Dz.U. nr 126, poz. 714) rozporządzenie KRRiTV w sprawie udziału w programie telewizyjnym audycji europejskich wytworzonych przez producentów niezależnych w okresie pięciu lat przed rozpowszechnieniem w programie; weszło w życie z dniem ogłoszenia w Internecie, tj. 15 lipca (Dz.U. nr 146, poz. 876) 4

5 Obowiązują od 20 lipca 2011 roku: ustawa z 28 kwietnia o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 138, poz. 806) ustawa z 28 kwietnia o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 138, poz. 808) ustawa z 28 kwietnia o zmianie ustawy o odpadach (Dz.U. nr 138, poz. 809) ustawa z 28 kwietnia o zmianie ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz.U. nr 138, poz. 810) Obowiązuje od 26 lipca 2011 roku: ustawa z 26 maja kodeks pracy (zmieniona) (Dz.U. nr 144, poz. 855) Obowiązuje od 27 lipca 2011 roku: wprawdzie znowelizowana 16 grudnia 2010 r. ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy obowiązuje od 1 lutego bieżącego roku, ale dopiero teraz wchodzi w życie część przepisów art. 46 (Dz.U. z 2010 r. nr 257, poz. 1725) akt wykonawczy do tej ustawy, czyli rozporządzenie o refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności. UCHWALONE AKTY PRAWNE Ustawa z dnia 13 maja 2011 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw Z dniem 1 lipca 2011 r. (z pewnymi wyjątkami) wchodzi w życie ustawa z dnia 13 maja 2011 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw, która została ogłoszona w Dzienniku Ustaw w dniu 27 czerwca 2011 r. - Dz.U. Nr 131, poz Nowelizacja dotyczy bezpośrednio zasad funkcjonowania punktów kontaktowych, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) oraz REGON. Po pierwsze, dokonuje się korekty przepisów związanych z tzw. punktem kontaktowym. Zmiany wynikają z pierwszych doświadczeń Ministerstwa Gospodarki w prowadzeniu tego punktu. Po drugie, modyfikacji ulegają przepisy dotyczące uruchamianej dnia 1 lipca 2011 r. CEIDG. Zdaniem 5

6 autorów ustawy zmiany nie mają charakteru krytycznego i ich brak nie spowoduje niepowodzenia projektu CEIDG, jednak ich przeprowadzenie będzie dla projektu bardzo korzystne i pozwoli na praktyczne poszerzenie zakresu funkcjonalności systemu. Zmiany polegają m.in. na: usunięciu obowiązku określania w rozporządzeniu wzoru wniosku o wpis do CEIDG, uelastycznieniu przepisów obligujących CEIDG do korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej, określeniu, że podawanie danych adresowych zgodnie z oznaczeniami kodowymi przyjętymi w krajowym rejestrze urzędowym podziału terytorialnego kraju jest obligatoryjne tylko do poziomu oznaczenia gminy, a w pozostałym zakresie o ile jest to możliwe, wprowadzeniu do ustawy tzw. rejestru pełnomocnictw (od dnia 1 stycznia 2012 r.), wprowadzeniu do ustawy przesłanki wykreślenia z CEIDG przedsiębiorców, wobec których orzeczono zakaz wykonywania zawodu (dotyczy np. indywidualnych praktyk lekarskich), wprowadzeniu możliwości składania wniosków do CEIDG w inny sposób niż za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą kwalifikowanego certyfikatu, takich jak np. zaufany profil na platformie epuap, doprecyzowaniu zobowiązania organów do wpisywania do CEIDG informacji o przedsiębiorcy niezwłocznie po otrzymaniu informacji o prawomocnym rozstrzygnięciu sprawy. Po trzecie, ustawa porządkuje kwestie związane z posługiwaniem się zaświadczeniem o nadanym numerze REGON. Informacje z rejestru REGON zamieszczane na stronie internetowej GUS nadany zostaje walor prawny. Dzięki temu żądanie zaświadczeń przez inne podmioty stanie się bezprzedmiotowe. Po czwarte, nowelizacja dokonuje modyfikacji przepisów dotyczących zasad zawieszania działalności gospodarczej. Ustawa z dnia 13 maja 2011 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym Po uzyskaniu informacji o nadaniu przedsiębiorcy numeru NIP, sąd rejestrowy dokonuje z urzędu wpisu numeru NIP do rejestru - wpis nie podlega opłacie sądowej ani ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; postanowienie o wpisie nie wymaga uzasadnienia ani doręczenia. Powyższa regulacja wprowadzona ustawą z dnia 13 maja 2011 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. Nr 144, poz. 851) weszła w życie z dniem 13 lipca 2011 r. Ponadto przedmiotowa nowelizacja wprowadza zmiany, których celem jest: usprawnienie i ułatwienie pozyskiwania dokumentów wydawanych przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego poprzez zapewnienie jednakowej rangi dokumentom wydawanym zarówno w postaci papierowej, jak też elektronicznej; upowszechnienie bezpłatnego dostępu do rejestru, przez co rozumie się dostęp do wszystkich jego części i do wszystkich aktualnie znajdujących się w nich danych, a także możliwość samodzielnego pozyskiwania wydruków aktualnych informacji o podmiotach wpisanych do rejestru, które także uzyskają moc 6

7 dokumentów urzędowych; umożliwienie wpisywania do rejestru adresu strony internetowej i adresu poczty elektronicznej, o ile przedsiębiorca takie adresy posiada. Wyżej wymienione zmiany wchodzą z kolei w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. Istotny w kontekście wejścia w życie nowej regulacji jest fakt, że zgodnie z art. 2, do postępowań rejestrowych wszczętych i niezakończonych przed dniem jej wejścia w życie stosuje się przepisy ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, w brzmieniu nadanym przedmiotową nowelizacją. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw Zmiany w odpowiedzialności karnej za szkody wyrządzone spółce. W dniu 13 lipca 2011 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw. Uchylony został niedawno zmieniony artykuł 585 k.s.h., mówiący o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną spółce handlowej oraz analogiczne przepisy: Prawa spółdzielczego (art. 267a); Ustawy o działalności ubezpieczeniowej (art. 224 i 224a); Ustawy o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej; Ustawy o spółdzielni europejskiej. Do art. 296 k.k. dodany został przepis nakładający sankcję karną pozbawienia wolności do lat trzech, za sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa wyrządzenia znacznej szkody majątkowej osobie fizycznej, prawnej albo jednostce organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej wskutek nadużycia udzielonych uprawnień lub niedopełnienia ciążącego obowiązku przez osobę obowiązaną na podstawie przepisu ustawy, decyzji właściwego organu lub umowy do zajmowania się sprawami majątkowymi lub działalnością gospodarczą poszkodowanego. Ściganie tego przestępstwa następuje na wniosek pokrzywdzonego, chyba, że jest nim Skarb Państwa. PROJEKTY AKTÓW PRAWNYCH Projekt ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego Został złożony w Sejmie projekt ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, którego głównym celem jest ochrona klientów firm deweloperskich. Projekt ustawy określa prawa i obowiązki stron umowy deweloperskiej, środki ochrony nabywców lokalu w danym przedsięwzięciu deweloperskim, w tym zasady prowadzenia otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego oraz zamkniętego mieszkaniowego rachunku powierniczego. W projekcie uregulowano także kwestie gwarancji bankowej oraz umowy ubezpieczeniowej związanej z przedsięwzięciem deweloperskim oraz zasady prowadzenia upadłości wobec dewelopera lub banku. Przepisy projektowanej ustawy będą miały zastosowanie także do umów o budowę lokalu zawieranych przez spółdzielnię 7

8 mieszkaniową z członkiem ubiegającym się o ustanowienie odrębnej własności lokalu. Projekt ustawy wprowadza nadzór nad dysponowaniem przez dewelopera powierzonymi mu środkami poprzez zobowiązanie go do zapewnienia nabywcom danego przedsięwzięcia deweloperskiego, co najmniej jednego z następujących środków ochrony nabywcy: zamkniętego mieszkaniowego rachunku powierniczego; otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego i umowy ubezpieczeniowej; otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego i gwarancji bankowej. Projekt ustawy definiuje umowę deweloperską, poprzez którą rozumie się umowę, na podstawie której deweloper zobowiązuje się do ustanowienia i przeniesienia na nabywcę po zakończeniu przedsięwzięcia budowlanego prawa, określonego w ustawie (prawa odrębnej własności lokalu i prawa do domu jednorodzinnego), a nabywca zobowiązuje się do spełnienia świadczenia pieniężnego na rzecz dewelopera na poczet ceny nabycia tego prawa. W projekcie ustawy przewidziano utworzenie otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego oraz zamkniętego mieszkaniowego rachunku powierniczego, na którym miałyby być gromadzone środki na budowę lokalu. W przypadku ogłoszenia upadłości dewelopera, środki zgromadzone na mieszkaniowym rachunku powierniczym, prawo własności nieruchomości lub prawo użytkowania wieczystego, na której prowadzone byłoby przedsięwzięcie deweloperskie oraz wierzytelności dewelopera względem nabywców tworzyłyby odrębną masę majątkową, która służy w pierwszej kolejności zaspokojeniu roszczeń nabywców przyszłych nieruchomości realizowanych w ramach danego przedsięwzięcia deweloperskiego. Nie naruszałoby to praw przysługujących wierzycielom rzeczowym, których prawa zostały ujawnione w księdze wieczystej lub rejestrze zastawów. Projekt ustawy o społecznych grupach mieszkaniowych Gospodarstwa domowe o średnich dochodach, tj. te których dochody są zbyt wysokie, aby nabyć uprawnienia do najmu lokalu komunalnego, a zarazem zbyt niskie, aby otrzymać kredyt mieszkaniowy celem nabycia lokalu na rynku, będą mieć szanse na własne mieszkanie. Celem projektowanego przez Ministerstwo Infrastruktury systemu skutkującego zmniejszeniem deficytu lokali mieszkalnych będzie m.in. rozszerzenie spektrum działalności podmiotów, które z założenia mają charakter misyjny, tj. ich działalność nie jest ukierunkowana na osiąganie zysku, lecz realizowanie ważnych celów społecznych. W dziedzinie budownictwa mieszkaniowego podmiotami takimi są spółdzielnie mieszkaniowe oraz towarzystwa budownictwa społecznego, które w 77% są spółkami gminnymi. Mogłyby one, angażując się w przedsięwzięcia w formule społecznych grup mieszkaniowych (SGM), umożliwić nabywanie lokali grupie obywateli nie posiadających odpowiedniej zdolności kredytowej, a osiągającej dochody na tyle wysokie i stabilne, by systematycznie spłacać koszty przedsięwzięcia inwestycyjnego. Zdaniem MI, sposobem na zaspokajanie mieszkaniowych 8

9 potrzeb społeczeństwa wydaje się być w takim układzie stworzenie nowego systemu opartego na szczególnej umowie najmu lokalu opartej o wniesienie przez najemcę partycypacji w wysokości do 50% przedsięwzięcia inwestycyjnego oraz rozłożonej w czasie spłaty pozostałych kosztów inwestycji, w których zawierać się mają również koszty spłaty kredytu zaciągniętego przez inwestora na sfinansowanie inwestycji. Pomniejszony w porównaniu do przedsięwzięć stricte komercyjnych zysk dewelopera rekompensowany byłby w takim wypadku odzyskaniem, w związku z zawieraną umową najmu, części kapitału oraz zachowaniem płynności finansowej przedsiębiorstwa, a także perspektywą systematycznej spłaty pozostałych zobowiązań. Ze względu na fakt, iż lokale w ramach SGM adresowane są do średniozamożnej grupy społeczeństwa, nie wydaje się, aby ryzyko dewelopera związane z taką umową najmu było znaczące. Ponadto jako właścicielowi lokalu, w razie braku terminowych wpłat ze strony najemcy, przysługuje mu prawo wypowiedzenia umowy wraz ze zwrotem na rzecz najemcy kwoty odpowiadającej opłaconej przezeń części kosztów budowy lokalu. Z chwilą przeniesienia własności pierwszego lokalu, w nieruchomości powstanie wspólnota mieszkaniowa, do której będą mieć zastosowanie przepisy ustawy o własności lokali, jednak do czasu przeniesienia prawa własności wszystkich lokali zarząd nieruchomością wspólną w SGM będzie wykonywany przez inwestora (lub wskazanego przez niego zarządcę) jak zarząd powierzony, o którym mowa w art. 18 ust. 1 ustawy o własności lokali (Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.). Projekt założeń projektu ustawy o społecznych grupach mieszkaniowych został skierowany do konsultacji społecznych. Projekt ustawy o timeshare W dniu 5 lipca 2011 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o timeshare, w którym określono zasady i tryb zawierania umów: timeshare; o długoterminowy produkt wakacyjny; pośrednictwa w odsprzedaży timeshare lub długoterminowego produktu wakacyjnego; o uczestnictwo w systemie wymiany. Umowa o długoterminowy produkt wakacyjny oznacza umowę zawartą na ponad rok, na podstawie której konsument za opłatą nabywa prawo głównie do otrzymywania zniżek lub innych korzyści związanych z zakwaterowaniem wraz z nabywanymi usługami związanymi z podróżą lub innymi usługami lub bez takich usług. Umowa pośrednictwa w odsprzedaży timeshare lub długoterminowego produktu wakacyjnego oznacza umowę, na podstawie której przedsiębiorca za opłatą udziela konsumentowi pomocy w sprzedaży lub kupnie prawa z umowy timeshare lub długoterminowego produktu wakacyjnego. Umowa o uczestnictwo w systemie wymiany oznacza umowę, na podstawie której konsument za opłatą przystępuje do systemu wymiany, który umożliwia temu konsumentowi dostęp do noclegowego miejsca zakwaterowania lub innych usług w zamian za udzielenie innym osobom czasowego dostępu do korzyści dotyczących praw wynikających z jego 9

10 umowy timeshare. Głównym celem nowej ustawy implementującej dyrektywę 2008/122/WE z dnia 14 stycznia 2009 r. w sprawie ochrony konsumentów w odniesieniu do niektórych aspektów umów timeshare, umów o długoterminowe produkty wakacyjne, umów odsprzedaży oraz wymiany (Dz.U.L z dnia 3 lutego 2009 r., Nr 33, s. 10) jest poszerzenie ochrony prawnej przysługującej konsumentom, którzy często nie posiadając dostatecznej wiedzy na temat specyfiki nabywanych produktów, podpisują umowy z wieloletnim okresem obowiązywania z przedsiębiorcami dysponującymi w tym zakresie nieporównywalnie większą wiedzą i doświadczeniem. Ustawa ma wejść w życie po 6 miesiącach od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. ORZECZNICTWO Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 26 maja 2011 r. (KIO 997/11) Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (p.z.p.), zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 p.z.p. Izba wskazuje, że norma z art. 89 ust. 1 pkt 2 p.z.p. odnosi się do merytorycznego aspektu zaoferowanego przez wykonawcę świadczenia oraz merytorycznych wymagań zamawiającego, w szczególności co do zakresu, ilości, jakości, warunków realizacji i innych elementów istotnych dla wykonania zamówienia. Zatem, niezgodność treści oferty z treścią SIWZ powinna być oceniana z uwzględnieniem definicji oferty zawartej w art. 66 Kodeksu cywilnego, tj. niezgodności oświadczenia woli wykonawcy z oczekiwaniami zamawiającego, odnoszącymi się do merytorycznego zakresu przedmiotu zamówienia. Chodzi więc o materialną sprzeczność zakresu zobowiązania zawartego w ofercie z zakresem zobowiązania, którego zamawiający oczekuje, zgodnie z postanowieniami SIWZ. Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 27 maja 2011 r. (KIO 1024/11) Postanowienia zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i ogłoszeniu o zamówieniu należy odczytywać zgodnie ze zwykłym znaczeniem słów, wyrażeń i zwrotów, ustalonym z uwzględnieniem reguł znaczeniowych i składniowych języka polskiego - zauważa Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 27 maja 2011 r. (KIO 1024/11). Na zamawiających ciąży obowiązek zapewnienia, aby warunki podmiotowe pozwalały na wyłonienie wykonawcy dającego rękojmię należytego wykonania zamówienia, nie naruszając przy tym zasady równego traktowania wykonawców czy zasady uczciwej konkurencji. Jednocześnie, z uwagi na obowiązującą zasadę pisemności, opis sposobu dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zakres, rodzaj i forma żądanych w tym celu dokumentów muszą zostać opisane przez zamawiających 10

11 w sposób wyczerpujący, jasny i precyzyjny w dokumentach postępowania udostępnianych potencjalnym wykonawcom. Natomiast zasada równego traktowania wykonawców i zachowania uczciwej konkurencji w postępowaniu wskazują, iż przy ich interpretowaniu należy stosować literalną wykładnię odpowiednich postanowień specyfikacji lub ogłoszenia o zamówieniu, co zapobiega jakiejkolwiek uznaniowości zamawiających na etapie oceny ich spełniania przez wykonawców, którzy przystąpili już do udziału we wszczętym postępowaniu. Wobec tego, przy odczytywaniu znaczenia tych postanowień należy kierować się zwykłym znaczeniem słów, wyrażeń i zwrotów, ustalonym z uwzględnieniem reguł znaczeniowych i składniowych języka polskiego. PUBLIKACJE Sezon na działki - Polska Dziennik Bałtycki komentarz wspólnika w kancelarii SWS Tomasza Skoczyńskiego Rośnie zapotrzebowanie na mieszkania i powierzchnie biurowe oraz handlowe. Inwestorzy sygnalizują, że tereny rolne, na których nie będą mogli od razu rozpocząć inwestycji, nie interesują ich tak, jak kilka lat temu. Okazuje się więc, że bardziej opłacalne jest poświęcenie czasu na odrolnienie działki i przekształcenie jej na budowlaną. Jak to zrobić? Jak szybko i korzystnie sprzedać działkę firmy Dziennik Rzeczpospolita komentarz wspólnika kancelarii SWS Tomasza Skoczyńskiego Czasy największego rozkwitu handlu działkami budowlanymi są już za nami. W tym roku widać jednak, że rynek ponownie się ożywił. Deweloperzy kupują coraz więcej, rośnie też liczba sprzedających, którzy mają świadomość, że ceny nie będą już wzrastać tak dynamicznie, jak kiedyś. Zanim jednak sprzedamy grunt warto się upewnić czy to dobry moment także z podatkowego punktu widzenia. Rozwiązanie spółki cywilnej Twój Biznes 2011/07 artykuł asystentki radcowskiej Marceliny Kondrat Rozwiązanie spółki jest zdarzeniem prawnym, które należy rozpatrywać w dwóch zasadniczych aspektach: wygasa stosunek zobowiązaniowy spółki, czyli wygasają wszystkie prawa i obowiązki przysługujące 11

12 wspólnikom i obciążające ich jako strony umowy spółki. Tracą oni status wspólników jako podmiotów stosunku prawnego spółki. Dotychczasowa wspólność łączna ulega z chwilą rozwiązania spółki z mocy prawa przekształceniu we wspólność w częściach ułamkowych. Sklep internetowy z bezpiecznym systemem płatności egospodarka.pl artykuł aplikantki radcowskiej Pauliny Ołdziejewskiej Wraz ze wzrostem liczby użytkowników Internetu, ciągle rośnie też grono chętnych na e-zakupy. Coraz częściej konsumenci korzystają z zakupów internetowych, które pozwalają nie tylko na dostęp do całej gamy producentów i usługodawców ale umożliwiają dokonanie zakupu produktu pochodzącego z każdego zakątka świata. Płatności elektroniczne gdzie czai się ryzyko Portfel.pl artykuł radcy prawnego, wspólnika kancelarii SWS Anny Romejko-Borkowskiej Zamierzając dokonać e-zakupów przy wykorzystaniu jednego z systemów płatności elektronicznych koniecznie należy zatem uprzednio zweryfikować, czy podmiot, który ma pośredniczyć w zawieranej przez nas transakcji, jest rzeczywiście agentem rozliczeniowym. Rzetelność ksiąg a związek kosztu z przychodem w CIT Gazeta Prawna komentarz doradcy podatkowego SWS Filipa Siwka Księgi mogą być prowadzone rzetelnie i niewadliwie, co nie wyklucza sytuacji, w której wydatek prawidłowo ujęty w księgach z uwagi na brak jego związku z przychodem nie będzie mógł zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodu. Rzetelność ksiąg i związek z przychodem to dwie odrębne płaszczyzny sporu pomiędzy podatnikami a organami podatkowymi

13 Spółka komandytowa artykuł aplikanta radcowskiego Marcina Kaczmarka Prowadzenie działalności w formie spółki komandytowej pozwala czasem uciec przed odpowiedzialnością finansową za jej zobowiązania i uwalnia od płacenia podatku CIT. Spółka komandytowa jest jedną ze spółek handlowych, uregulowanych w ustawie z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (dalej zamiennie k.s.h.). Polskie prawo handlowe rozróżnia dwa typy spółek: spółki osobowe i spółki kapitałowe. Kodeks nie wprowadza ich definicji, a jedynie ogranicza się do wyliczenia poszczególnych typów spółek, wprowadzając zasadę numerus clausus spółek handlowych. Spółka komandytowa, z uwagi na jej charakterystyczne elementy, zakwalifikowana zastała przez ustawodawcę do kategorii spółek osobowych. Zgodnie z treścią art. 4 1 ustawy, do spółek osobowych zaliczyć należy: spółkę jawną, partnerską, komandytową i komandytowo-akcyjną. Natomiast spółkami kapitałowymi są w rozumieniu ustawy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjne. Kolejność, w jakiej Kodeks spółek handlowych wymienia poszczególne typy spółek, nie jest przypadkowa. Jako pierwsza wymieniona jest spółka jawna, która najlepiej oddaje osobowy charakter omawianych form prawnych. Natomiast jako ostatnią spółkę osobową Kodeks wymienia spółkę komandytowo-akcyjną, która w wielu aspektach bliższa jest spółce kapitałowej niż osobowej, o czym dobitnie świadczy fakt odpowiedniego stosowania do niej przepisów o spółce akcyjnej. Spółka komandytowa umieszczona została tuż przed spółką komandytowo-akcyjną, co wskazuje, że forma ta nie tylko posiada cechy charakterystyczne dla spółek osobowych, ale także przypisać jej można pewne elementy spółki kapitałowej. Definicja Zgodnie z treścią art. 102 k.s.h., spółką komandytową jest spółka osobowa mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika (komandytariusza) jest ograniczona. Definicja ta wskazuje na dwa istotne elementy charakteryzujące spółkę komandytową. Są to: 1) występowanie dwóch typów wspólników, posiadających różne prawa i obowiązki wobec spółki i jej wierzycieli, a także 13

14 2) prowadzenie działalności pod własną firmą. O ile drugą z wymienionych cech przypisać można wszystkim spółkom prawa handlowego, o tyle pierwsza charakterystyczna jest tylko dla spółki komandytowej i komandytowo-akcyjnej (tam jednak podział ten jest jeszcze dalej posunięty). W świetle przytoczonego przepisu w spółce komandytowej występują wspólnicy będący komplementariuszami oraz wspólnicy będący komandytariuszami. Zgodnie ze stanowiskiem doktryny, rozróżnienie to wprowadza do spółki komandytowej funkcjonowanie inwestorów aktywnych i inwestorów pasywnych. Pierwsi (komplementariusze), prowadzą sprawy spółki i ją reprezentują, ponosząc przy tym nieograniczoną odpowiedzialność za jej zobowiązania względem wierzycieli. Drudzy natomiast (komandytariusze) co do zasady traktowani są jako źródło kapitału. W modelowej formie jej funkcjonowania, komandytariusze są pozbawieni prawa do prowadzenia spraw spółki (art k.s.h.), a także wyłączone jest wobec nich prawo do reprezentowania spółki (art k.s.h.). Kodeks spółek handlowych nie wprowadza przy tym żadnych ograniczeń w zakresie liczby wspólników, zarówno tych aktywnych, jak i pasywnych. Definicja wskazuje, że wspólników powinno być po jednym z każdego typu. Na tle powyższego rysuje się wyraźny podział na elementy osobowe spółki oraz jej elementy kapitałowe. Jednak nie tylko brak ustawowego prawa do prowadzenia spraw spółki czy jej reprezentowania odróżnia komplementariuszy od komandytariuszy. Jak już zasygnalizowano, różni ich także zakres odpowiedzialności za zobowiązania spółki względem jej wierzycieli. Skoro tylko komplementariusze ponoszą pełną odpowiedzialność za zobowiązania spółki, dojść należy do wniosku, że odpowiedzialność komandytariuszy została istotnie ograniczona. Stanowi o tym art. 111 k.s.h., zgodnie z którym komandytariusz odpowiada za zobowiązania spółki wobec jej wierzycieli tylko do wysokości sumy komandytowej. Czym zatem jest suma komandytowa? W piśmiennictwie przyjmuje się, że suma komandytowa stanowi cyfrowo określoną kwotę pieniężną wyrażoną w pieniądzu polskim, która wyznacza górną granicę odpowiedzialności osobistej komandytariusza za zobowiązania spółki wobec jej wierzycieli (A. Kidyba, Komentarz bieżący do art ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, System Informacji Prawnej LEX 2010). Kwota ta wpisywana jest do umowy spółki i podlega ogłoszeniu w rejestrze przedsiębiorców. Co istotne, suma komandytowa określana jest dla każdego z komandytariuszy z osobna, odnosi się bowiem do odpowiedzialności każdego komandytariusza indywidualnie. Nie ma zatem możliwości określenia w umowie jednej, uniwersalnej sumy komandytowej. W doktrynie wskazuje 14

15 się ponadto, że suma komandytowa nie może mieć charakteru symbolicznego, ponieważ wiązałoby się to z akceptacją braku odpowiedzialności komandytariusza za długi spółki komandytowej, co byłoby sprzeczne z jej naturą (W. Górecki, Prawo spółek handlowych, pod red. S. Włodyki, C.H. Beck, 2007 r.). Zgodnie z treścią art k.s.h., odpowiedzialność komandytariusza ograniczona jest przez sumę komandytową pomniejszoną o wniesione przez danego wspólnika wkłady. Jeżeli więc wartość wkładu wniesionego przez danego komandytariusza jest równa lub większa od wysokości sumy komandytowej, należy twierdzić, że komandytariusz jest wolny od odpowiedzialności osobistej, zaś jego ryzyko ogranicza się tylko do wartości wniesionego wkładu (A.Szajkowski, Prawo spółek osobowych, System Prawa Prywatnego tom 16, C.H. Beck, 2008 r.). Odpowiedzialność komandytariusza, podobnie jak komplementariusza, jest odpowiedzialnością osobistą, a więc obejmującą cały majątek wspólnika, odpowiedzialnością solidarną względem pozostałych wspólników oraz odpowiedzialnością subsydiarną względem majątku spółki, co oznacza, że wierzyciele spółki mogą wszcząć egzekucję z majątku osobistego wspólnika dopiero po stwierdzeniu bezskuteczności egzekucji z majątku spółki. Funkcjonowanie spółki Podstawa funkcjonowania spółki komandytowej, jako spółki osobowej, wskazana została w art. 8 1 k.s.h., zgodnie z którym spółka może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana. Oznacza to, że spółka komandytowa, tak jak inne spółki osobowe, co prawda nie posiada osobowości prawnej, to jednak posiada pewne atrybuty tej osobowości w postaci zdolności prawnej i zdolności do czynności prawnych. Atrybuty te nazywane są łącznie ułomną osobowością prawną. Zwrócić jednak należy uwagę, że koncepcja ułomnych osób prawnych jest kontrowersyjna i spotkała się z liczna krytyką zarówno w doktrynie, jak i w orzecznictwie. W praktyce najczęściej spółki osobowe, a więc i spółka komandytowa, nazywane są mianem jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej. To, co charakterystyczne w spółce komandytowej, to duża swoboda, jaką ustawodawca pozostawił wspólnikom przy kształtowaniu modelu, zgodnie z którym spółka prowadzi działalność gospodarczą. Objawia się to we wprowadzeniu do Kodeksu spółek handlowych, a dokładniej przepisów odnoszących się do spółki komandytowej, wielu norm prawnych, których 15

16 zastosowanie zależy od woli stron. Najlepszym przykładem takiego przepisu jest wspomniany już art k.s.h., który od woli stron wyrażonej w umowie spółki uzależnia, czy komandytariusz będzie miał prawo i obowiązek prowadzić sprawy spółki, czy też będzie tych praw i obowiązków pozbawiony. Ze względu na pozostawioną wspólnikom swobodę, w obrocie spotkać można spółki, które ukształtowane zostały w sposób odbiegający od klasycznego modelu kodeksowego. W literaturze podejmuje się próby sklasyfikowania wszystkich występujących modeli, dzieląc je na trzy kategorie: 1) model klasyczny (zwany też kapitałowym) funkcjonuje na podstawie niezmienionych przepisów Kodeksu spółek handlowych; polega na ograniczeniu praw komandytariusza do możliwości wykonywania kontroli nad spółką; całość uprawnień związanych z prowadzeniem spraw spółki czy jej reprezentacją w stosunkach zewnętrznych przypada wyłącznie komplementariuszom, których z mocy umowy spółki albo prawomocnego orzeczenia sądu nie pozbawiono prawa reprezentowania spółki (art. 117 k.s.h.); 2) model dynamiczny zwiększa rolę komandytariusza w spółce; zwiększenie może przybrać postać przyznanego komandytariuszowi w umowie spółki prawa prowadzenia jej spraw, a także reprezentacji spółki na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, czy też rozszerzenia prawa komandytariusza do kontroli działalności spółki. 3) model pośredni jest kompromisem pomiędzy modelami skrajnymi, tj. klasycznym i dynamicznym (A. Szajkowski, Prawo spółek osobowych, System Prawa Prywatnego tom 16, C.H. Beck, 2008 r.). Wady i zalety spółki komandytowej Wśród zalet spółki komandytowej najczęściej wymienia się możliwość połączenia kapitału z podmiotami, które potrafią tym kapitałem sprawnie zarządzać. Z jednej strony osoby, dysponujące nadwyżką kapitału, które chcą go korzystnie ulokować mogą zdecydować się na udział w spółce komandytowej jako alternatywę do dostępnych form inwestowania, np. udział w funduszu inwestycyjnym, przy znacznym ograniczeniu ryzyka związanego z udziałem w spółce. Z drugiej strony podmioty posiadające wiedzę i umiejętności, ale nie dysponujące odpowiednim kapitałem, mogą poprzez udział w spółce uzyskać dodatkowe środki niezbędne do realizacji wyznaczonego celu. Należy się spodziewać, że wzorem innych państw europejskich na znaczeniu zyska forma spółki komandytowej, w której jedynym 16

17 komplementariuszem jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. W takim przypadku faktyczną kontrolę nad spółką pełni zarząd spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, natomiast ryzyko gospodarcze związane z prowadzeniem spółki zostaje w większości przeniesione na majątek spółki z o.o., odciążając w ten sposób osoby faktycznie prowadzące sprawy spółki i reprezentujące ją w kontaktach z podmiotami trzecimi. Zaletą omawianej spółki jest także korzystniejszy niż w przypadku spółek kapitałowych sposób rozliczania wspólników z fiskusem. Ponieważ spółka komandytowa nie posiada osobowości prawnej, nie płaci podatku CIT, a co za tym idzie, podatnikami podatku dochodowego są jej wspólnicy. Pozwala to uniknąć swoistego podwójnego opodatkowania charakterystycznego dla spółek kapitałowych. Wśród wad wymienia się natomiast: wymóg prowadzenia pełnej księgowości, nieograniczoną odpowiedzialność niektórych wspólników czy wysokie koszty utworzenia spółki, zbliżone do kosztów tworzenia spółki z o.o. (także dla umowy spółki komandytowej wymagana jest forma aktu notarialnego). 17

18 Newsletter Redakcja: Skoczyński Wachowiak Strykowski Kancelaria Prawna sp. k. Skoczyński Wachowiak Strykowski Kancelaria Prawna jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się kancelarii prawnych w Wielkopolsce. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów permanentnie podnosimy kwalifikacje naszych pracowników i wprowadzamy nowe formy doradztwa oraz wsparcia prawnego. Biuro Poznań ul. Libelta 26/ Poznań tel tel fax Biuro Warszawa ul. Nowogrodzka 50, piętro V Warszawa tel fax Biuro Szczecin Pl. Batorego 4/ Szczecin tel fax Uwaga: Wszelkie zawarte w niniejszej publikacji treści mają charakter wyłącznie informacyjny. SWS Newsletter nie stanowi porady prawnej ani podatkowej i nie może stanowić jedynej podstawy podejmowanych działań. Przed pojęciem jakichkolwiek czynności w oparciu o treści zawarte w niniejszej publikacji należy zasięgnąć porady prawnej/podatkowej udzielanej w odniesieniu do skonkretyzowanego stanu faktycznego.

Projekt założeń projektu ustawy o społecznych grupach mieszkaniowych

Projekt założeń projektu ustawy o społecznych grupach mieszkaniowych Projekt z 20 czerwca 2011 Projekt założeń projektu ustawy o społecznych grupach mieszkaniowych I. OCENA CELOWOŚCI OPRACOWANIA PROJEKTU W dniu 4 marca 2011 r. Sejm RP przyjął uchwalony przez Radę Ministrów

Bardziej szczegółowo

USTAWA DEWELOPERSKA WYBRANE ZAGADNIENIA

USTAWA DEWELOPERSKA WYBRANE ZAGADNIENIA USTAWA DEWELOPERSKA WYBRANE ZAGADNIENIA Komentarz praktyczny Autorzy: Aleksandra Widziewicz (radca prawny/partner) Sławomir Szepietowski (radca prawny/partner) Katarzyna Otwinowska (radca prawny) Michał

Bardziej szczegółowo

Legal Newsletter. D.Dobkowski sp.k. Grudzień 2011

Legal Newsletter. D.Dobkowski sp.k. Grudzień 2011 D.Dobkowski sp.k. Grudzień 2011 Legal Newsletter A jednak bardziej czasochłonna likwidacja oddziału zagranicznego przedsiębiorcy o tej i innych zmianach na mocy ustaw deregulacyjnych w 2011 r. Nowe regulacje

Bardziej szczegółowo

Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej

Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej Jolanta Jaszczuk Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej Określenie ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej oraz wolność prowadzenia działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Prawniczy Felieton Okazjonalny Bartosz Łuć Czy prawnicy opanują świat? str. 17 Jerzy Szczepaniak Wynagrodzenie adwokackie bez tajemnic str.

Prawniczy Felieton Okazjonalny Bartosz Łuć Czy prawnicy opanują świat? str. 17 Jerzy Szczepaniak Wynagrodzenie adwokackie bez tajemnic str. GRUDZIEŃ 2011 SPIS TREŚCI Aktualności prawne dla osób fizcznych. str. 2-4 Praktyczne informacje dla Przedsiębiorców. str. 4-5 1. Anna Biel, Łukasz Korejwo Dopuszczalność podjęcia uchwały o przekształceniu

Bardziej szczegółowo

Sprostać wyzwaniom Mandantenbrief Polska

Sprostać wyzwaniom Mandantenbrief Polska Sprostać wyzwaniom Mandantenbrief Polska Informacje z dziedziny prawa, podatków i gospodarki Wydanie: październik-grudzień 2014 www.roedl.de / www.roedl.com/pl W tym wydaniu polecamy: CIT > > Ceny transferowe

Bardziej szczegółowo

ABC nowoczesnego przedsiębiorcy

ABC nowoczesnego przedsiębiorcy ABC nowoczesnego przedsiębiorcy ABC nowoczesnego przedsiębiorcy pod redakcją Kazimierza Ostaszewskiego i Michała Mulawy Lublin 2011 Recenzent prof. dr hab. Stanisław Wrzosek Redaktorzy dr Kazimierz Ostaszewski,

Bardziej szczegółowo

Nr 2, 2012 r. Publikacja współfinansowana ze środków Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Nr 2, 2012 r. Publikacja współfinansowana ze środków Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Biuletyn Rzeczników Konsumentów Nr 2, 2012 r. Publikacja współfinansowana ze środków Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Spis treści 1. Koleżanki i koledzy 3 2. Nowa regulacja umów deweloperskich

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2000 Nr 94 poz. 1037

Dz.U. 2000 Nr 94 poz. 1037 Kancelaria Sejmu s. 1/217 Dz.U. 2000 Nr 94 poz. 1037 Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1030, z 2014 r. poz. 265, 1161, z 2015 r. poz. 4. Kancelaria Sejmu s. 2/217 USTAWA z dnia 15 września

Bardziej szczegółowo

Raport dotyczący praw i obowiązków lekarzy

Raport dotyczący praw i obowiązków lekarzy Adwokat Kinga Krzyżewska Kubacka Kancelaria Adwokacka ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 21 lok. 149 02-366 Warszawa tel.: 508 14 69 67 fax: (22) 472 40 47 Raport dotyczący praw i obowiązków lekarzy Opracowany

Bardziej szczegółowo

Projekt powstał dzięki finansowaniu ze. Stypendium Fundacji im. Lesława Pagi.

Projekt powstał dzięki finansowaniu ze. Stypendium Fundacji im. Lesława Pagi. 1 Autorzy: Pod redakcją: Monika Joanna Swaczyna Rozdział I: Cyryl Szudra, Paulina Wołyniec Rozdział II: Anna Drozd Rozdział III: Joanna Siekiera Rozdział IV: Michał Wołangiewicz Rozdział V: Monika Joanna

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo przedpłat nabywców w transakcjach deweloperskich 1

Bezpieczeństwo przedpłat nabywców w transakcjach deweloperskich 1 Andrzej Saniewski Bolesław Meluch Bezpieczeństwo przedpłat nabywców w transakcjach deweloperskich 1 I. Wprowadzenie Specyficzne warunki działania polskiego rynku mieszkaniowego (m. in. brak uregulowań

Bardziej szczegółowo

JAK W PRAKTYCE ZAŁOŻYĆ I PROWADZIĆ BIURO RACHUNKOWE

JAK W PRAKTYCE ZAŁOŻYĆ I PROWADZIĆ BIURO RACHUNKOWE JAK W PRAKTYCE ZAŁOŻYĆ I PROWADZIĆ BIURO RACHUNKOWE AUTOR OPRACOWANIA ANNA WELSYNG RADCA PRAWNY, DORADCA PODATKOWY I. Prawne wymogi związane z założeniem biura rachunkowego Wybór formy prawnej prowadzenia

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZAMY DO LEKTURY!

ZAPRASZAMY DO LEKTURY! Odpowiedzi na pytania zadane w akcji Partnerstwo Publiczno-Prywatne pytanie, prawnik, porada, udzielone przez kancelarie prawne będące partnerami merytorycznymi PPPortal.pl Celem naszej akcji Partnerstwo

Bardziej szczegółowo

Upadłość deweloperska uwagi krytyczne

Upadłość deweloperska uwagi krytyczne Upadłość deweloperska uwagi krytyczne Bartosz Sierakowski, Marianna Kokowska Przepisy o upadłości deweloperskiej są najlepszym dowodem tego, że dobre chęci ustawodawcy to za mało, by dana ustawa odniosła

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY DO PROGRAMU KSIĘGOWOŚĆ W MAŁEJ FIRMIE część I

MATERIAŁY DO PROGRAMU KSIĘGOWOŚĆ W MAŁEJ FIRMIE część I MATERIAŁY DO PROGRAMU KSIĘGOWOŚĆ W MAŁEJ FIRMIE część I Podstawy prawne prowadzenia działalności gospodarczej 1 Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna lub nie mająca osobowości prawnej spółka

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1)

USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1) Dziennik Ustaw Nr 232 13534 Poz. 1377 1377 USTAWA z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne 1) Niniejszą ustawą zmienia

Bardziej szczegółowo

KROK PO KROKU do własnej firmy

KROK PO KROKU do własnej firmy KROK PO KROKU do własnej firmy Aspekty formalno-prawne zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej. Wsparcie działalności gospodarczej (finansowe i pozafinansowe) na przykładzie Poznania. Karolina

Bardziej szczegółowo

Formy prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce

Formy prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce Formy prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce opracowane przez FKA Furtek Komosa Aleksandrowicz na zlecenie Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych [PAIiIZ] 1 ul. Królewska 16, 00-103

Bardziej szczegółowo

Spółka jawna. Zagadnienia praktyczne. Monika Nieradka-Bernaciak Joanna Rodek Szymon Zięba Agnieszka Roguska-Kikoła. Difin

Spółka jawna. Zagadnienia praktyczne. Monika Nieradka-Bernaciak Joanna Rodek Szymon Zięba Agnieszka Roguska-Kikoła. Difin Monika Nieradka-Bernaciak Joanna Rodek Szymon Zięba Agnieszka Roguska-Kikoła Spółka jawna Zagadnienia praktyczne Difin Copyright by Difin SA Warszawa 2012 Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, przedrukowywanie

Bardziej szczegółowo

Wszystko o działalnos ci gospodarczej

Wszystko o działalnos ci gospodarczej Wszystko o działalnos ci gospodarczej Przewodnik dla przedsiębiorców Wrocław, 2013 r. Spis treści 1. Pierwsze kroki na drodze do własnej firmy... 6 1.1 Dobry pomysł połową sukcesu... 6 1.2 Formy działalności

Bardziej szczegółowo

Przewodnik KROK PO KROKU DO WŁASNEJ FIRMY

Przewodnik KROK PO KROKU DO WŁASNEJ FIRMY Przewodnik KROK PO KROKU DO WŁASNEJ FIRMY Publikacja dystrybuowana bezpłatnie Olsztyn, lipiec 2009 Publikacja wydana w ramach projektu pt. Komercjalizacja wyników badań oraz kreowanie postaw przedsiębiorczych

Bardziej szczegółowo

Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego

Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego 2013 Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego 8 Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa 2013 Publikacja została opracowana w ramach projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

Opinie prawne w zakresie zamówień publicznych. Na podstawie Informatorów Urzędu Zamówień Publicznych lipiec 2011 czerwiec 2012

Opinie prawne w zakresie zamówień publicznych. Na podstawie Informatorów Urzędu Zamówień Publicznych lipiec 2011 czerwiec 2012 Opinie prawne w zakresie zamówień publicznych Na podstawie Informatorów Urzędu Zamówień Publicznych lipiec 2011 czerwiec 2012 Warszawa 2012 Opinie prawne w zakresie zamówień publicznych Publikacja została

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie działalności geodezyjnej 311[10].Z5.01

Prowadzenie działalności geodezyjnej 311[10].Z5.01 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Małgorzata Bartosiak Małgorzata Redlicka Prowadzenie działalności geodezyjnej 311[10].Z5.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

Newsletter Prawniczy Nr 2/2015

Newsletter Prawniczy Nr 2/2015 Newsletter Prawniczy Nr 2/2015 SPIS TREŚCI Aktualności prawne Prawo i postępowanie cywilne Prawo i postępowanie karne Prawo podatkowe Prawo pracy Przepisy BHP Prawo gospodarcze i rynków kapitałowych Prawo

Bardziej szczegółowo

AKTUALNE PROBLEMY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH

AKTUALNE PROBLEMY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH Uwaga: W każdy poniedziałek ukazuje się Serwis Doradztwa Podatkowego, będący elektronicznym dodatkiem do miesięcznika Biuletyn ISP-Doradztwo Podatkowe wydawanego od ponad 15 lat przez Instytut. Serwis

Bardziej szczegółowo

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Folia 119 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Politologica VIII (2012) Andrzej Kozera, Łukasz Kozera Instytut Politologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie Bezpieczeństwo transakcji

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ DS. PRAWA UPADŁOŚCIOWEGO, NAPRAWCZEGO i EGZEKUCYJNEGO TRZECI KONGRES PRAWNIKÓW WIELKOPOLSKI PRAWNICY DLA GOSPODARKI

ZESPÓŁ DS. PRAWA UPADŁOŚCIOWEGO, NAPRAWCZEGO i EGZEKUCYJNEGO TRZECI KONGRES PRAWNIKÓW WIELKOPOLSKI PRAWNICY DLA GOSPODARKI ZESPÓŁ DS. PRAWA UPADŁOŚCIOWEGO, NAPRAWCZEGO i EGZEKUCYJNEGO TRZECI KONGRES PRAWNIKÓW WIELKOPOLSKI PRAWNICY DLA GOSPODARKI I. Ocena stanu regulacji w zakresie prawa upadłościowego i naprawczego wraz z

Bardziej szczegółowo

INWESTOWANIE W POLSCE

INWESTOWANIE W POLSCE T R I N I T Y T R U S T, F A C I L I T A T I O N & C L O S U R E WARSZAWA KRAKÓW INWESTOWANIE W POLSCE CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA WROCŁAW BUKARESZT SOFIA PRAGA Trinity Corporate Services Sp. z o.o. Siedziba:

Bardziej szczegółowo