Newsletter. lipiec 2011

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Newsletter. lipiec 2011"

Transkrypt

1 Newsletter nr 6 lipiec 2011

2 Spis treści Newsletter nr 6 NOWE PRAWO AKTY PRAWNE, KTÓRE WESZŁY W ŻYCIE W LIPCU 2011 ROKU:... 3 UCHWALONE AKTY PRAWNE... 5 Ustawa z dnia 13 maja 2011 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw... 5 Ustawa z dnia 13 maja 2011 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym... 6 Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw.. 7 PROJEKTY AKTÓW PRAWNYCH... 7 Projekt ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego... 7 Projekt ustawy o społecznych grupach mieszkaniowych... 8 Projekt ustawy o timeshare... 9 ORZECZNICTWO Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 26 maja 2011 r. (KIO 997/11) Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 27 maja 2011 r. (KIO 1024/11) PUBLIKACJE Sezon na działki Polska Dziennik Bałtycki komentarz wspólnika kancelarii SWS Tomasza Skoczyńskiego Jak szybko i korzystnie sprzedać działkę firmy Dziennik Rzeczpospolita komentarz wspólnika kancelarii SWS Tomasza Skoczyńskiego Rozwiązanie spółki cywilnej Twój Biznes 2011/07 artykuł asystentki radcowskiej Marceliny Kondrat Sklep internetowy z bezpiecznym systemem płatności egospodarka.pl artykuł aplikantki radcowskiej Pauliny Ołdziejewskiej Płatności elektroniczne gdzie czai się ryzyko Portfel.pl artykuł radcy prawnego, wspólnika kancelarii SWS Anny Romejko-Borkowskiej Rzetelność ksiąg a związek kosztu z przychodem w CIT Gazeta Prawna komentarz doradcy podatkowego SWS Filipa Siwka Spółka komandytowa artykuł aplikanta radcowskiego Marcina Kaczmarka... 13

3 NOWE PRAWO AKTY PRAWNE, KTÓRE WESZŁY W ŻYCIE W LIPCU 2011 ROKU: Obowiązują od 1 lipca 2011 roku: obowiązujące od dzisiaj przepisy dotyczące Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pochodzą z dwóch nowel ustawy o swobodzie działalności gospodarczej: z 19 grudnia 2008 r. (Dz.U. z 2009 r. nr 18, poz. 97) i z 13 maja 2011 r. (Dz.U. nr 131, poz. 764). Ta druga zmieniła jednocześnie 12 ustaw, w tym podatkowe o PIT, CIT i NIP ustawa z 25 marca 2011 r. o ograniczeniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz.U. nr 106, poz. 622) Obowiązują od 6 lipca 2011 roku: ustawa z 15 kwietnia o zmianie ustawy o obligacjach (Dz.U. nr 129, poz. 731) ustawa z 15 kwietnia o zmianie o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. nr 129, poz. 732) 3

4 ustawa z 15 kwietnia o zmianie ustawy Kodeks karny skarbowy (Dz.U. nr 129, poz. 733) Obowiązują od 12 lipca 2011 roku: w prawie o postępowaniu przed sądami administracyjnymi zmodyfikowane zostały dwa przepisy: art 149 i art. 229 (Dz.U. nr 76, poz. 409) znowelizowane 28 kwietnia ustawy: Prawo bankowe; o obrocie instrumentami finansowymi, o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz.U. nr 131, poz. 763) w ustawie z 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej w art. 7b zmienił się ust. 5. Dotyczy on danych z wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej, które organ ewidencyjny niezwłocznie przesyła do stosownych urzędów, np. skarbówki (Dz.U. nr 131, poz. 764) Obowiązuje od 13 lipca 2011 roku: ustawa z 9 czerwca o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 133, poz. 767) Obowiązuje od 15 lipca 2011 roku: art. 19b ust. 1b. znowelizowanej 13 maja ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. nr 144, poz. 851). Wynika z niego, że po uzyskaniu informacji o nadaniu przedsiębiorcy numeru NIP sąd z urzędu wpisuje numer NIP do rejestru (nie ma od tego opłaty sądowej), ponadto przesyła zgłoszenie płatnika składek albo jego zmiany do właściwej jednostki ZUS (Dz.U. nr 144, poz. 851) Obowiązują od 18 lipca 2011 roku: nowa ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa z 12 maja 2011 roku. Jednocześnie zostały wprowadzone zmiany do następujących ustaw: o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw; Prawo o ustroju sądów powszechnych; Prawo o ustroju sądów administracyjnych; ustawa o Sądzie Najwyższym (Dz.U. nr 126, poz. 714) rozporządzenie KRRiTV w sprawie udziału w programie telewizyjnym audycji europejskich wytworzonych przez producentów niezależnych w okresie pięciu lat przed rozpowszechnieniem w programie; weszło w życie z dniem ogłoszenia w Internecie, tj. 15 lipca (Dz.U. nr 146, poz. 876) 4

5 Obowiązują od 20 lipca 2011 roku: ustawa z 28 kwietnia o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 138, poz. 806) ustawa z 28 kwietnia o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 138, poz. 808) ustawa z 28 kwietnia o zmianie ustawy o odpadach (Dz.U. nr 138, poz. 809) ustawa z 28 kwietnia o zmianie ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz.U. nr 138, poz. 810) Obowiązuje od 26 lipca 2011 roku: ustawa z 26 maja kodeks pracy (zmieniona) (Dz.U. nr 144, poz. 855) Obowiązuje od 27 lipca 2011 roku: wprawdzie znowelizowana 16 grudnia 2010 r. ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy obowiązuje od 1 lutego bieżącego roku, ale dopiero teraz wchodzi w życie część przepisów art. 46 (Dz.U. z 2010 r. nr 257, poz. 1725) akt wykonawczy do tej ustawy, czyli rozporządzenie o refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności. UCHWALONE AKTY PRAWNE Ustawa z dnia 13 maja 2011 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw Z dniem 1 lipca 2011 r. (z pewnymi wyjątkami) wchodzi w życie ustawa z dnia 13 maja 2011 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw, która została ogłoszona w Dzienniku Ustaw w dniu 27 czerwca 2011 r. - Dz.U. Nr 131, poz Nowelizacja dotyczy bezpośrednio zasad funkcjonowania punktów kontaktowych, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) oraz REGON. Po pierwsze, dokonuje się korekty przepisów związanych z tzw. punktem kontaktowym. Zmiany wynikają z pierwszych doświadczeń Ministerstwa Gospodarki w prowadzeniu tego punktu. Po drugie, modyfikacji ulegają przepisy dotyczące uruchamianej dnia 1 lipca 2011 r. CEIDG. Zdaniem 5

6 autorów ustawy zmiany nie mają charakteru krytycznego i ich brak nie spowoduje niepowodzenia projektu CEIDG, jednak ich przeprowadzenie będzie dla projektu bardzo korzystne i pozwoli na praktyczne poszerzenie zakresu funkcjonalności systemu. Zmiany polegają m.in. na: usunięciu obowiązku określania w rozporządzeniu wzoru wniosku o wpis do CEIDG, uelastycznieniu przepisów obligujących CEIDG do korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej, określeniu, że podawanie danych adresowych zgodnie z oznaczeniami kodowymi przyjętymi w krajowym rejestrze urzędowym podziału terytorialnego kraju jest obligatoryjne tylko do poziomu oznaczenia gminy, a w pozostałym zakresie o ile jest to możliwe, wprowadzeniu do ustawy tzw. rejestru pełnomocnictw (od dnia 1 stycznia 2012 r.), wprowadzeniu do ustawy przesłanki wykreślenia z CEIDG przedsiębiorców, wobec których orzeczono zakaz wykonywania zawodu (dotyczy np. indywidualnych praktyk lekarskich), wprowadzeniu możliwości składania wniosków do CEIDG w inny sposób niż za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą kwalifikowanego certyfikatu, takich jak np. zaufany profil na platformie epuap, doprecyzowaniu zobowiązania organów do wpisywania do CEIDG informacji o przedsiębiorcy niezwłocznie po otrzymaniu informacji o prawomocnym rozstrzygnięciu sprawy. Po trzecie, ustawa porządkuje kwestie związane z posługiwaniem się zaświadczeniem o nadanym numerze REGON. Informacje z rejestru REGON zamieszczane na stronie internetowej GUS nadany zostaje walor prawny. Dzięki temu żądanie zaświadczeń przez inne podmioty stanie się bezprzedmiotowe. Po czwarte, nowelizacja dokonuje modyfikacji przepisów dotyczących zasad zawieszania działalności gospodarczej. Ustawa z dnia 13 maja 2011 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym Po uzyskaniu informacji o nadaniu przedsiębiorcy numeru NIP, sąd rejestrowy dokonuje z urzędu wpisu numeru NIP do rejestru - wpis nie podlega opłacie sądowej ani ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; postanowienie o wpisie nie wymaga uzasadnienia ani doręczenia. Powyższa regulacja wprowadzona ustawą z dnia 13 maja 2011 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. Nr 144, poz. 851) weszła w życie z dniem 13 lipca 2011 r. Ponadto przedmiotowa nowelizacja wprowadza zmiany, których celem jest: usprawnienie i ułatwienie pozyskiwania dokumentów wydawanych przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego poprzez zapewnienie jednakowej rangi dokumentom wydawanym zarówno w postaci papierowej, jak też elektronicznej; upowszechnienie bezpłatnego dostępu do rejestru, przez co rozumie się dostęp do wszystkich jego części i do wszystkich aktualnie znajdujących się w nich danych, a także możliwość samodzielnego pozyskiwania wydruków aktualnych informacji o podmiotach wpisanych do rejestru, które także uzyskają moc 6

7 dokumentów urzędowych; umożliwienie wpisywania do rejestru adresu strony internetowej i adresu poczty elektronicznej, o ile przedsiębiorca takie adresy posiada. Wyżej wymienione zmiany wchodzą z kolei w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. Istotny w kontekście wejścia w życie nowej regulacji jest fakt, że zgodnie z art. 2, do postępowań rejestrowych wszczętych i niezakończonych przed dniem jej wejścia w życie stosuje się przepisy ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, w brzmieniu nadanym przedmiotową nowelizacją. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw Zmiany w odpowiedzialności karnej za szkody wyrządzone spółce. W dniu 13 lipca 2011 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw. Uchylony został niedawno zmieniony artykuł 585 k.s.h., mówiący o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną spółce handlowej oraz analogiczne przepisy: Prawa spółdzielczego (art. 267a); Ustawy o działalności ubezpieczeniowej (art. 224 i 224a); Ustawy o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej; Ustawy o spółdzielni europejskiej. Do art. 296 k.k. dodany został przepis nakładający sankcję karną pozbawienia wolności do lat trzech, za sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa wyrządzenia znacznej szkody majątkowej osobie fizycznej, prawnej albo jednostce organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej wskutek nadużycia udzielonych uprawnień lub niedopełnienia ciążącego obowiązku przez osobę obowiązaną na podstawie przepisu ustawy, decyzji właściwego organu lub umowy do zajmowania się sprawami majątkowymi lub działalnością gospodarczą poszkodowanego. Ściganie tego przestępstwa następuje na wniosek pokrzywdzonego, chyba, że jest nim Skarb Państwa. PROJEKTY AKTÓW PRAWNYCH Projekt ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego Został złożony w Sejmie projekt ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, którego głównym celem jest ochrona klientów firm deweloperskich. Projekt ustawy określa prawa i obowiązki stron umowy deweloperskiej, środki ochrony nabywców lokalu w danym przedsięwzięciu deweloperskim, w tym zasady prowadzenia otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego oraz zamkniętego mieszkaniowego rachunku powierniczego. W projekcie uregulowano także kwestie gwarancji bankowej oraz umowy ubezpieczeniowej związanej z przedsięwzięciem deweloperskim oraz zasady prowadzenia upadłości wobec dewelopera lub banku. Przepisy projektowanej ustawy będą miały zastosowanie także do umów o budowę lokalu zawieranych przez spółdzielnię 7

8 mieszkaniową z członkiem ubiegającym się o ustanowienie odrębnej własności lokalu. Projekt ustawy wprowadza nadzór nad dysponowaniem przez dewelopera powierzonymi mu środkami poprzez zobowiązanie go do zapewnienia nabywcom danego przedsięwzięcia deweloperskiego, co najmniej jednego z następujących środków ochrony nabywcy: zamkniętego mieszkaniowego rachunku powierniczego; otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego i umowy ubezpieczeniowej; otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego i gwarancji bankowej. Projekt ustawy definiuje umowę deweloperską, poprzez którą rozumie się umowę, na podstawie której deweloper zobowiązuje się do ustanowienia i przeniesienia na nabywcę po zakończeniu przedsięwzięcia budowlanego prawa, określonego w ustawie (prawa odrębnej własności lokalu i prawa do domu jednorodzinnego), a nabywca zobowiązuje się do spełnienia świadczenia pieniężnego na rzecz dewelopera na poczet ceny nabycia tego prawa. W projekcie ustawy przewidziano utworzenie otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego oraz zamkniętego mieszkaniowego rachunku powierniczego, na którym miałyby być gromadzone środki na budowę lokalu. W przypadku ogłoszenia upadłości dewelopera, środki zgromadzone na mieszkaniowym rachunku powierniczym, prawo własności nieruchomości lub prawo użytkowania wieczystego, na której prowadzone byłoby przedsięwzięcie deweloperskie oraz wierzytelności dewelopera względem nabywców tworzyłyby odrębną masę majątkową, która służy w pierwszej kolejności zaspokojeniu roszczeń nabywców przyszłych nieruchomości realizowanych w ramach danego przedsięwzięcia deweloperskiego. Nie naruszałoby to praw przysługujących wierzycielom rzeczowym, których prawa zostały ujawnione w księdze wieczystej lub rejestrze zastawów. Projekt ustawy o społecznych grupach mieszkaniowych Gospodarstwa domowe o średnich dochodach, tj. te których dochody są zbyt wysokie, aby nabyć uprawnienia do najmu lokalu komunalnego, a zarazem zbyt niskie, aby otrzymać kredyt mieszkaniowy celem nabycia lokalu na rynku, będą mieć szanse na własne mieszkanie. Celem projektowanego przez Ministerstwo Infrastruktury systemu skutkującego zmniejszeniem deficytu lokali mieszkalnych będzie m.in. rozszerzenie spektrum działalności podmiotów, które z założenia mają charakter misyjny, tj. ich działalność nie jest ukierunkowana na osiąganie zysku, lecz realizowanie ważnych celów społecznych. W dziedzinie budownictwa mieszkaniowego podmiotami takimi są spółdzielnie mieszkaniowe oraz towarzystwa budownictwa społecznego, które w 77% są spółkami gminnymi. Mogłyby one, angażując się w przedsięwzięcia w formule społecznych grup mieszkaniowych (SGM), umożliwić nabywanie lokali grupie obywateli nie posiadających odpowiedniej zdolności kredytowej, a osiągającej dochody na tyle wysokie i stabilne, by systematycznie spłacać koszty przedsięwzięcia inwestycyjnego. Zdaniem MI, sposobem na zaspokajanie mieszkaniowych 8

9 potrzeb społeczeństwa wydaje się być w takim układzie stworzenie nowego systemu opartego na szczególnej umowie najmu lokalu opartej o wniesienie przez najemcę partycypacji w wysokości do 50% przedsięwzięcia inwestycyjnego oraz rozłożonej w czasie spłaty pozostałych kosztów inwestycji, w których zawierać się mają również koszty spłaty kredytu zaciągniętego przez inwestora na sfinansowanie inwestycji. Pomniejszony w porównaniu do przedsięwzięć stricte komercyjnych zysk dewelopera rekompensowany byłby w takim wypadku odzyskaniem, w związku z zawieraną umową najmu, części kapitału oraz zachowaniem płynności finansowej przedsiębiorstwa, a także perspektywą systematycznej spłaty pozostałych zobowiązań. Ze względu na fakt, iż lokale w ramach SGM adresowane są do średniozamożnej grupy społeczeństwa, nie wydaje się, aby ryzyko dewelopera związane z taką umową najmu było znaczące. Ponadto jako właścicielowi lokalu, w razie braku terminowych wpłat ze strony najemcy, przysługuje mu prawo wypowiedzenia umowy wraz ze zwrotem na rzecz najemcy kwoty odpowiadającej opłaconej przezeń części kosztów budowy lokalu. Z chwilą przeniesienia własności pierwszego lokalu, w nieruchomości powstanie wspólnota mieszkaniowa, do której będą mieć zastosowanie przepisy ustawy o własności lokali, jednak do czasu przeniesienia prawa własności wszystkich lokali zarząd nieruchomością wspólną w SGM będzie wykonywany przez inwestora (lub wskazanego przez niego zarządcę) jak zarząd powierzony, o którym mowa w art. 18 ust. 1 ustawy o własności lokali (Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.). Projekt założeń projektu ustawy o społecznych grupach mieszkaniowych został skierowany do konsultacji społecznych. Projekt ustawy o timeshare W dniu 5 lipca 2011 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o timeshare, w którym określono zasady i tryb zawierania umów: timeshare; o długoterminowy produkt wakacyjny; pośrednictwa w odsprzedaży timeshare lub długoterminowego produktu wakacyjnego; o uczestnictwo w systemie wymiany. Umowa o długoterminowy produkt wakacyjny oznacza umowę zawartą na ponad rok, na podstawie której konsument za opłatą nabywa prawo głównie do otrzymywania zniżek lub innych korzyści związanych z zakwaterowaniem wraz z nabywanymi usługami związanymi z podróżą lub innymi usługami lub bez takich usług. Umowa pośrednictwa w odsprzedaży timeshare lub długoterminowego produktu wakacyjnego oznacza umowę, na podstawie której przedsiębiorca za opłatą udziela konsumentowi pomocy w sprzedaży lub kupnie prawa z umowy timeshare lub długoterminowego produktu wakacyjnego. Umowa o uczestnictwo w systemie wymiany oznacza umowę, na podstawie której konsument za opłatą przystępuje do systemu wymiany, który umożliwia temu konsumentowi dostęp do noclegowego miejsca zakwaterowania lub innych usług w zamian za udzielenie innym osobom czasowego dostępu do korzyści dotyczących praw wynikających z jego 9

10 umowy timeshare. Głównym celem nowej ustawy implementującej dyrektywę 2008/122/WE z dnia 14 stycznia 2009 r. w sprawie ochrony konsumentów w odniesieniu do niektórych aspektów umów timeshare, umów o długoterminowe produkty wakacyjne, umów odsprzedaży oraz wymiany (Dz.U.L z dnia 3 lutego 2009 r., Nr 33, s. 10) jest poszerzenie ochrony prawnej przysługującej konsumentom, którzy często nie posiadając dostatecznej wiedzy na temat specyfiki nabywanych produktów, podpisują umowy z wieloletnim okresem obowiązywania z przedsiębiorcami dysponującymi w tym zakresie nieporównywalnie większą wiedzą i doświadczeniem. Ustawa ma wejść w życie po 6 miesiącach od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. ORZECZNICTWO Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 26 maja 2011 r. (KIO 997/11) Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (p.z.p.), zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 p.z.p. Izba wskazuje, że norma z art. 89 ust. 1 pkt 2 p.z.p. odnosi się do merytorycznego aspektu zaoferowanego przez wykonawcę świadczenia oraz merytorycznych wymagań zamawiającego, w szczególności co do zakresu, ilości, jakości, warunków realizacji i innych elementów istotnych dla wykonania zamówienia. Zatem, niezgodność treści oferty z treścią SIWZ powinna być oceniana z uwzględnieniem definicji oferty zawartej w art. 66 Kodeksu cywilnego, tj. niezgodności oświadczenia woli wykonawcy z oczekiwaniami zamawiającego, odnoszącymi się do merytorycznego zakresu przedmiotu zamówienia. Chodzi więc o materialną sprzeczność zakresu zobowiązania zawartego w ofercie z zakresem zobowiązania, którego zamawiający oczekuje, zgodnie z postanowieniami SIWZ. Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 27 maja 2011 r. (KIO 1024/11) Postanowienia zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i ogłoszeniu o zamówieniu należy odczytywać zgodnie ze zwykłym znaczeniem słów, wyrażeń i zwrotów, ustalonym z uwzględnieniem reguł znaczeniowych i składniowych języka polskiego - zauważa Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 27 maja 2011 r. (KIO 1024/11). Na zamawiających ciąży obowiązek zapewnienia, aby warunki podmiotowe pozwalały na wyłonienie wykonawcy dającego rękojmię należytego wykonania zamówienia, nie naruszając przy tym zasady równego traktowania wykonawców czy zasady uczciwej konkurencji. Jednocześnie, z uwagi na obowiązującą zasadę pisemności, opis sposobu dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zakres, rodzaj i forma żądanych w tym celu dokumentów muszą zostać opisane przez zamawiających 10

11 w sposób wyczerpujący, jasny i precyzyjny w dokumentach postępowania udostępnianych potencjalnym wykonawcom. Natomiast zasada równego traktowania wykonawców i zachowania uczciwej konkurencji w postępowaniu wskazują, iż przy ich interpretowaniu należy stosować literalną wykładnię odpowiednich postanowień specyfikacji lub ogłoszenia o zamówieniu, co zapobiega jakiejkolwiek uznaniowości zamawiających na etapie oceny ich spełniania przez wykonawców, którzy przystąpili już do udziału we wszczętym postępowaniu. Wobec tego, przy odczytywaniu znaczenia tych postanowień należy kierować się zwykłym znaczeniem słów, wyrażeń i zwrotów, ustalonym z uwzględnieniem reguł znaczeniowych i składniowych języka polskiego. PUBLIKACJE Sezon na działki - Polska Dziennik Bałtycki komentarz wspólnika w kancelarii SWS Tomasza Skoczyńskiego Rośnie zapotrzebowanie na mieszkania i powierzchnie biurowe oraz handlowe. Inwestorzy sygnalizują, że tereny rolne, na których nie będą mogli od razu rozpocząć inwestycji, nie interesują ich tak, jak kilka lat temu. Okazuje się więc, że bardziej opłacalne jest poświęcenie czasu na odrolnienie działki i przekształcenie jej na budowlaną. Jak to zrobić? Jak szybko i korzystnie sprzedać działkę firmy Dziennik Rzeczpospolita komentarz wspólnika kancelarii SWS Tomasza Skoczyńskiego Czasy największego rozkwitu handlu działkami budowlanymi są już za nami. W tym roku widać jednak, że rynek ponownie się ożywił. Deweloperzy kupują coraz więcej, rośnie też liczba sprzedających, którzy mają świadomość, że ceny nie będą już wzrastać tak dynamicznie, jak kiedyś. Zanim jednak sprzedamy grunt warto się upewnić czy to dobry moment także z podatkowego punktu widzenia. Rozwiązanie spółki cywilnej Twój Biznes 2011/07 artykuł asystentki radcowskiej Marceliny Kondrat Rozwiązanie spółki jest zdarzeniem prawnym, które należy rozpatrywać w dwóch zasadniczych aspektach: wygasa stosunek zobowiązaniowy spółki, czyli wygasają wszystkie prawa i obowiązki przysługujące 11

12 wspólnikom i obciążające ich jako strony umowy spółki. Tracą oni status wspólników jako podmiotów stosunku prawnego spółki. Dotychczasowa wspólność łączna ulega z chwilą rozwiązania spółki z mocy prawa przekształceniu we wspólność w częściach ułamkowych. Sklep internetowy z bezpiecznym systemem płatności egospodarka.pl artykuł aplikantki radcowskiej Pauliny Ołdziejewskiej Wraz ze wzrostem liczby użytkowników Internetu, ciągle rośnie też grono chętnych na e-zakupy. Coraz częściej konsumenci korzystają z zakupów internetowych, które pozwalają nie tylko na dostęp do całej gamy producentów i usługodawców ale umożliwiają dokonanie zakupu produktu pochodzącego z każdego zakątka świata. Płatności elektroniczne gdzie czai się ryzyko Portfel.pl artykuł radcy prawnego, wspólnika kancelarii SWS Anny Romejko-Borkowskiej Zamierzając dokonać e-zakupów przy wykorzystaniu jednego z systemów płatności elektronicznych koniecznie należy zatem uprzednio zweryfikować, czy podmiot, który ma pośredniczyć w zawieranej przez nas transakcji, jest rzeczywiście agentem rozliczeniowym. Rzetelność ksiąg a związek kosztu z przychodem w CIT Gazeta Prawna komentarz doradcy podatkowego SWS Filipa Siwka Księgi mogą być prowadzone rzetelnie i niewadliwie, co nie wyklucza sytuacji, w której wydatek prawidłowo ujęty w księgach z uwagi na brak jego związku z przychodem nie będzie mógł zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodu. Rzetelność ksiąg i związek z przychodem to dwie odrębne płaszczyzny sporu pomiędzy podatnikami a organami podatkowymi

13 Spółka komandytowa artykuł aplikanta radcowskiego Marcina Kaczmarka Prowadzenie działalności w formie spółki komandytowej pozwala czasem uciec przed odpowiedzialnością finansową za jej zobowiązania i uwalnia od płacenia podatku CIT. Spółka komandytowa jest jedną ze spółek handlowych, uregulowanych w ustawie z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (dalej zamiennie k.s.h.). Polskie prawo handlowe rozróżnia dwa typy spółek: spółki osobowe i spółki kapitałowe. Kodeks nie wprowadza ich definicji, a jedynie ogranicza się do wyliczenia poszczególnych typów spółek, wprowadzając zasadę numerus clausus spółek handlowych. Spółka komandytowa, z uwagi na jej charakterystyczne elementy, zakwalifikowana zastała przez ustawodawcę do kategorii spółek osobowych. Zgodnie z treścią art. 4 1 ustawy, do spółek osobowych zaliczyć należy: spółkę jawną, partnerską, komandytową i komandytowo-akcyjną. Natomiast spółkami kapitałowymi są w rozumieniu ustawy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjne. Kolejność, w jakiej Kodeks spółek handlowych wymienia poszczególne typy spółek, nie jest przypadkowa. Jako pierwsza wymieniona jest spółka jawna, która najlepiej oddaje osobowy charakter omawianych form prawnych. Natomiast jako ostatnią spółkę osobową Kodeks wymienia spółkę komandytowo-akcyjną, która w wielu aspektach bliższa jest spółce kapitałowej niż osobowej, o czym dobitnie świadczy fakt odpowiedniego stosowania do niej przepisów o spółce akcyjnej. Spółka komandytowa umieszczona została tuż przed spółką komandytowo-akcyjną, co wskazuje, że forma ta nie tylko posiada cechy charakterystyczne dla spółek osobowych, ale także przypisać jej można pewne elementy spółki kapitałowej. Definicja Zgodnie z treścią art. 102 k.s.h., spółką komandytową jest spółka osobowa mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika (komandytariusza) jest ograniczona. Definicja ta wskazuje na dwa istotne elementy charakteryzujące spółkę komandytową. Są to: 1) występowanie dwóch typów wspólników, posiadających różne prawa i obowiązki wobec spółki i jej wierzycieli, a także 13

14 2) prowadzenie działalności pod własną firmą. O ile drugą z wymienionych cech przypisać można wszystkim spółkom prawa handlowego, o tyle pierwsza charakterystyczna jest tylko dla spółki komandytowej i komandytowo-akcyjnej (tam jednak podział ten jest jeszcze dalej posunięty). W świetle przytoczonego przepisu w spółce komandytowej występują wspólnicy będący komplementariuszami oraz wspólnicy będący komandytariuszami. Zgodnie ze stanowiskiem doktryny, rozróżnienie to wprowadza do spółki komandytowej funkcjonowanie inwestorów aktywnych i inwestorów pasywnych. Pierwsi (komplementariusze), prowadzą sprawy spółki i ją reprezentują, ponosząc przy tym nieograniczoną odpowiedzialność za jej zobowiązania względem wierzycieli. Drudzy natomiast (komandytariusze) co do zasady traktowani są jako źródło kapitału. W modelowej formie jej funkcjonowania, komandytariusze są pozbawieni prawa do prowadzenia spraw spółki (art k.s.h.), a także wyłączone jest wobec nich prawo do reprezentowania spółki (art k.s.h.). Kodeks spółek handlowych nie wprowadza przy tym żadnych ograniczeń w zakresie liczby wspólników, zarówno tych aktywnych, jak i pasywnych. Definicja wskazuje, że wspólników powinno być po jednym z każdego typu. Na tle powyższego rysuje się wyraźny podział na elementy osobowe spółki oraz jej elementy kapitałowe. Jednak nie tylko brak ustawowego prawa do prowadzenia spraw spółki czy jej reprezentowania odróżnia komplementariuszy od komandytariuszy. Jak już zasygnalizowano, różni ich także zakres odpowiedzialności za zobowiązania spółki względem jej wierzycieli. Skoro tylko komplementariusze ponoszą pełną odpowiedzialność za zobowiązania spółki, dojść należy do wniosku, że odpowiedzialność komandytariuszy została istotnie ograniczona. Stanowi o tym art. 111 k.s.h., zgodnie z którym komandytariusz odpowiada za zobowiązania spółki wobec jej wierzycieli tylko do wysokości sumy komandytowej. Czym zatem jest suma komandytowa? W piśmiennictwie przyjmuje się, że suma komandytowa stanowi cyfrowo określoną kwotę pieniężną wyrażoną w pieniądzu polskim, która wyznacza górną granicę odpowiedzialności osobistej komandytariusza za zobowiązania spółki wobec jej wierzycieli (A. Kidyba, Komentarz bieżący do art ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, System Informacji Prawnej LEX 2010). Kwota ta wpisywana jest do umowy spółki i podlega ogłoszeniu w rejestrze przedsiębiorców. Co istotne, suma komandytowa określana jest dla każdego z komandytariuszy z osobna, odnosi się bowiem do odpowiedzialności każdego komandytariusza indywidualnie. Nie ma zatem możliwości określenia w umowie jednej, uniwersalnej sumy komandytowej. W doktrynie wskazuje 14

15 się ponadto, że suma komandytowa nie może mieć charakteru symbolicznego, ponieważ wiązałoby się to z akceptacją braku odpowiedzialności komandytariusza za długi spółki komandytowej, co byłoby sprzeczne z jej naturą (W. Górecki, Prawo spółek handlowych, pod red. S. Włodyki, C.H. Beck, 2007 r.). Zgodnie z treścią art k.s.h., odpowiedzialność komandytariusza ograniczona jest przez sumę komandytową pomniejszoną o wniesione przez danego wspólnika wkłady. Jeżeli więc wartość wkładu wniesionego przez danego komandytariusza jest równa lub większa od wysokości sumy komandytowej, należy twierdzić, że komandytariusz jest wolny od odpowiedzialności osobistej, zaś jego ryzyko ogranicza się tylko do wartości wniesionego wkładu (A.Szajkowski, Prawo spółek osobowych, System Prawa Prywatnego tom 16, C.H. Beck, 2008 r.). Odpowiedzialność komandytariusza, podobnie jak komplementariusza, jest odpowiedzialnością osobistą, a więc obejmującą cały majątek wspólnika, odpowiedzialnością solidarną względem pozostałych wspólników oraz odpowiedzialnością subsydiarną względem majątku spółki, co oznacza, że wierzyciele spółki mogą wszcząć egzekucję z majątku osobistego wspólnika dopiero po stwierdzeniu bezskuteczności egzekucji z majątku spółki. Funkcjonowanie spółki Podstawa funkcjonowania spółki komandytowej, jako spółki osobowej, wskazana została w art. 8 1 k.s.h., zgodnie z którym spółka może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana. Oznacza to, że spółka komandytowa, tak jak inne spółki osobowe, co prawda nie posiada osobowości prawnej, to jednak posiada pewne atrybuty tej osobowości w postaci zdolności prawnej i zdolności do czynności prawnych. Atrybuty te nazywane są łącznie ułomną osobowością prawną. Zwrócić jednak należy uwagę, że koncepcja ułomnych osób prawnych jest kontrowersyjna i spotkała się z liczna krytyką zarówno w doktrynie, jak i w orzecznictwie. W praktyce najczęściej spółki osobowe, a więc i spółka komandytowa, nazywane są mianem jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej. To, co charakterystyczne w spółce komandytowej, to duża swoboda, jaką ustawodawca pozostawił wspólnikom przy kształtowaniu modelu, zgodnie z którym spółka prowadzi działalność gospodarczą. Objawia się to we wprowadzeniu do Kodeksu spółek handlowych, a dokładniej przepisów odnoszących się do spółki komandytowej, wielu norm prawnych, których 15

16 zastosowanie zależy od woli stron. Najlepszym przykładem takiego przepisu jest wspomniany już art k.s.h., który od woli stron wyrażonej w umowie spółki uzależnia, czy komandytariusz będzie miał prawo i obowiązek prowadzić sprawy spółki, czy też będzie tych praw i obowiązków pozbawiony. Ze względu na pozostawioną wspólnikom swobodę, w obrocie spotkać można spółki, które ukształtowane zostały w sposób odbiegający od klasycznego modelu kodeksowego. W literaturze podejmuje się próby sklasyfikowania wszystkich występujących modeli, dzieląc je na trzy kategorie: 1) model klasyczny (zwany też kapitałowym) funkcjonuje na podstawie niezmienionych przepisów Kodeksu spółek handlowych; polega na ograniczeniu praw komandytariusza do możliwości wykonywania kontroli nad spółką; całość uprawnień związanych z prowadzeniem spraw spółki czy jej reprezentacją w stosunkach zewnętrznych przypada wyłącznie komplementariuszom, których z mocy umowy spółki albo prawomocnego orzeczenia sądu nie pozbawiono prawa reprezentowania spółki (art. 117 k.s.h.); 2) model dynamiczny zwiększa rolę komandytariusza w spółce; zwiększenie może przybrać postać przyznanego komandytariuszowi w umowie spółki prawa prowadzenia jej spraw, a także reprezentacji spółki na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, czy też rozszerzenia prawa komandytariusza do kontroli działalności spółki. 3) model pośredni jest kompromisem pomiędzy modelami skrajnymi, tj. klasycznym i dynamicznym (A. Szajkowski, Prawo spółek osobowych, System Prawa Prywatnego tom 16, C.H. Beck, 2008 r.). Wady i zalety spółki komandytowej Wśród zalet spółki komandytowej najczęściej wymienia się możliwość połączenia kapitału z podmiotami, które potrafią tym kapitałem sprawnie zarządzać. Z jednej strony osoby, dysponujące nadwyżką kapitału, które chcą go korzystnie ulokować mogą zdecydować się na udział w spółce komandytowej jako alternatywę do dostępnych form inwestowania, np. udział w funduszu inwestycyjnym, przy znacznym ograniczeniu ryzyka związanego z udziałem w spółce. Z drugiej strony podmioty posiadające wiedzę i umiejętności, ale nie dysponujące odpowiednim kapitałem, mogą poprzez udział w spółce uzyskać dodatkowe środki niezbędne do realizacji wyznaczonego celu. Należy się spodziewać, że wzorem innych państw europejskich na znaczeniu zyska forma spółki komandytowej, w której jedynym 16

17 komplementariuszem jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. W takim przypadku faktyczną kontrolę nad spółką pełni zarząd spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, natomiast ryzyko gospodarcze związane z prowadzeniem spółki zostaje w większości przeniesione na majątek spółki z o.o., odciążając w ten sposób osoby faktycznie prowadzące sprawy spółki i reprezentujące ją w kontaktach z podmiotami trzecimi. Zaletą omawianej spółki jest także korzystniejszy niż w przypadku spółek kapitałowych sposób rozliczania wspólników z fiskusem. Ponieważ spółka komandytowa nie posiada osobowości prawnej, nie płaci podatku CIT, a co za tym idzie, podatnikami podatku dochodowego są jej wspólnicy. Pozwala to uniknąć swoistego podwójnego opodatkowania charakterystycznego dla spółek kapitałowych. Wśród wad wymienia się natomiast: wymóg prowadzenia pełnej księgowości, nieograniczoną odpowiedzialność niektórych wspólników czy wysokie koszty utworzenia spółki, zbliżone do kosztów tworzenia spółki z o.o. (także dla umowy spółki komandytowej wymagana jest forma aktu notarialnego). 17

18 Newsletter Redakcja: Skoczyński Wachowiak Strykowski Kancelaria Prawna sp. k. Skoczyński Wachowiak Strykowski Kancelaria Prawna jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się kancelarii prawnych w Wielkopolsce. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów permanentnie podnosimy kwalifikacje naszych pracowników i wprowadzamy nowe formy doradztwa oraz wsparcia prawnego. Biuro Poznań ul. Libelta 26/ Poznań tel tel fax Biuro Warszawa ul. Nowogrodzka 50, piętro V Warszawa tel fax Biuro Szczecin Pl. Batorego 4/ Szczecin tel fax Uwaga: Wszelkie zawarte w niniejszej publikacji treści mają charakter wyłącznie informacyjny. SWS Newsletter nie stanowi porady prawnej ani podatkowej i nie może stanowić jedynej podstawy podejmowanych działań. Przed pojęciem jakichkolwiek czynności w oparciu o treści zawarte w niniejszej publikacji należy zasięgnąć porady prawnej/podatkowej udzielanej w odniesieniu do skonkretyzowanego stanu faktycznego.

Spółka komandytowa wady i zalety w aspekcie podatkowym i prawnym. Warszawa, dnia 02.10.2015

Spółka komandytowa wady i zalety w aspekcie podatkowym i prawnym. Warszawa, dnia 02.10.2015 Spółka komandytowa wady i zalety w aspekcie podatkowym i prawnym Warszawa, dnia 02.10.2015 Czym jest spółka komandytowa Jedna ze spółek osobowych (obok jawnej, partnerskiej, SKA) W celu prowadzenie przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

spółki komandytowo-akcyjnej... 102 72. Wskaż zalety i wady organizacji i funkcjonowania

spółki komandytowo-akcyjnej... 102 72. Wskaż zalety i wady organizacji i funkcjonowania SPIS TREŚCI 1. Czym jest prawo gospodarcze i jakie jest jego miejsce w systemie prawa polskiego?... 15 2. Wyjaśnij istotę źródeł prawa gospodarczego.... 16 3. Wskaż i omów podstawowe zasady prawa gospodarczego....

Bardziej szczegółowo

Spółki osobowe. Spółka cywilna (kodeks cywilny) Spółka jawna Spółka partnerska Spółka komandytowa Spółka komandytowo-akcyjna 2015-03-27

Spółki osobowe. Spółka cywilna (kodeks cywilny) Spółka jawna Spółka partnerska Spółka komandytowa Spółka komandytowo-akcyjna 2015-03-27 SPÓŁKI OSOBOWE Spółki osobowe 2 Spółka cywilna (kodeks cywilny) Spółka jawna Spółka partnerska Spółka komandytowa Spółka komandytowo-akcyjna dr Marcin Podleś Definicja 3 Spółką jawną jest spółka osobowa,

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział I. Systematyka i źródła prawa spółek 1. Pojęcie i systematyka prawa spółek 2. Źródła prawa spółek

Spis treści Rozdział I. Systematyka i źródła prawa spółek 1. Pojęcie i systematyka prawa spółek 2. Źródła prawa spółek Przedmowa..................................................... V Wykaz skrótów.................................................. XV Rozdział I. Systematyka i źródła prawa spółek.......................

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 17

Spis treści. Wstęp... 17 Spis treści Spis treści Wykaz skrótów............................................................. 13 Wstęp..................................................................... 17 USTAWA z dnia 16 września

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja przedsiębiorstw

Informatyzacja przedsiębiorstw Informatyzacja przedsiębiorstw Izabela Szczęch Politechnika Poznańska Przedsiębiorca Przedsiębiorca (Art. 43 1 kodeksu cywilnego) osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nie posiadająca

Bardziej szczegółowo

Dział III Spółka komandytowa

Dział III Spółka komandytowa Dział III Spółka komandytowa Art. 113. Obniżenie sumy komandytowej nie ma skutku prawnego wobec wierzycieli, których wierzytelności powstały przed chwilą wpisania obniżenia do rejestru. Art. 114. Kto przystępuje

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNY OBRÓT GOSPODARCZY I JEGO BEZPIECZEŃSTWO. 2015/2016 I SNE II stopnia

ELEKTRONICZNY OBRÓT GOSPODARCZY I JEGO BEZPIECZEŃSTWO. 2015/2016 I SNE II stopnia ELEKTRONICZNY OBRÓT GOSPODARCZY I JEGO BEZPIECZEŃSTWO 2015/2016 I SNE II stopnia III. Centralna Ewidencja i Informacja Działalności Gospodarczej (CEIDG) Krajowy Rejestr Sądowy (KRS) Zakładanie spółki w

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny

Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny 1) osoba fizyczna prowadząca działalność jednoosobowo: a) kopie dokumentu stwierdzającego tożsamość Klienta (dowód osobisty/paszport

Bardziej szczegółowo

Prawo Spółek 13.02.2008.

Prawo Spółek 13.02.2008. Prawo Spółek 13.02.2008. Spółka cywilna Jest spółką uregulowaną w kodeksie cywilnym. Wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego poprzez działanie w sposób oznaczony (art.860

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I. Prawnokarna ochrona obrotu gospodarczego

Spis treści. Część I. Prawnokarna ochrona obrotu gospodarczego Wykaz skrótów... 13 Wstęp... 17 Część I. Prawnokarna ochrona obrotu gospodarczego Wprowadzenie... 21 Rozdział I. Obrót gospodarczy w kodeksowym prawie karnym... 36 1. Przestępstwa menadżerów (nadużycie

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentów wymaganych od Wspólnot Mieszkaniowych

Wykaz dokumentów wymaganych od Wspólnot Mieszkaniowych Wykaz dokumentów wymaganych od Wspólnot Mieszkaniowych Dokumenty formalno-prawne 1. Uchwała członków wspólnoty powołująca zarząd wspólnoty mieszkaniowej oraz osoby uprawnione do składania oświadczeń woli

Bardziej szczegółowo

Moment otrzymania wkładu momentem zadeklarowania VAT

Moment otrzymania wkładu momentem zadeklarowania VAT Opodatkowaniu VAT podlega otrzymanie jakiejkolwiek części wkładu mieszkaniowego lub budowlanego na poczet jakiegokolwiek prawa do lokalu spółdzielczego. Opodatkowaniu podatkiem VAT podlega otrzymanie jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

IPTPB2/436-17/11-4/KR 2011.07.08. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

IPTPB2/436-17/11-4/KR 2011.07.08. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi IPTPB2/436-17/11-4/KR 2011.07.08 Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi Czy jeżeli wspólnicy zapłacą Spółce odsetki na poziomie rynkowym ok. 10-12%, Spółka będzie mogła pożyczyć wspólnikom środki finansowe na

Bardziej szczegółowo

3. Suma komandytowa to: a) oznaczono kwotowo wkład wnoszony do spółki przez komandytariusza

3. Suma komandytowa to: a) oznaczono kwotowo wkład wnoszony do spółki przez komandytariusza TESTY 1. Spółką osobową nie jest: a) spółka komandytowo-akcyjna b) spółka akcyjna c) spółka z o.o. w organizacji d) spółka cywilna 2. Wpis do KRS: a) jest wpisem konstytutywnym dla spółek osobowych b)

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 stycznia 2015 r. Poz. 70 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 14 stycznia 2015 r.

Warszawa, dnia 14 stycznia 2015 r. Poz. 70 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 14 stycznia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 stycznia 2015 r. Poz. 70 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie określenia wzorców dotyczących spółki komandytowej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 stycznia 2013 r. Poz. 49 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 8 stycznia 2013 r.

Warszawa, dnia 11 stycznia 2013 r. Poz. 49 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 8 stycznia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 11 stycznia 2013 r. Poz. 49 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 8 stycznia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 078-134424

Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 078-134424 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:134424-2014:text:pl:html Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 078-134424 Gdański Uniwersytet Medyczny, ul. M. Skłodowskiej-Curie

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz niektórych innych ustaw 1)

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz niektórych innych ustaw 1) Projekt U S T A W A z dnia o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2001 r.

Bardziej szczegółowo

i inwestowania w biznesie

i inwestowania w biznesie Podstawy finansów i inwestowania w biznesie Wykład 4 Plan wykładu Pojęcie działalności gospodarczej i przedsiębiorcy Formy prawne przedsiębiorstw 2014-11-05 2 Działalność gospodarcza Zarobkowa działalność

Bardziej szczegółowo

1. Osoba fizyczna prowadząca działalność jednoosobowo: a) kopie dwóch dokumentów stwierdzających tożsamość Klienta (dowód

1. Osoba fizyczna prowadząca działalność jednoosobowo: a) kopie dwóch dokumentów stwierdzających tożsamość Klienta (dowód BANK SPÓŁDZIELCZY W KAŁUSZYNIE I. Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny 1. Osoba fizyczna prowadząca działalność jednoosobowo: a) kopie dwóch dokumentów stwierdzających

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie i systematyka podręcznika str. 11. Rozdział 1 Rozpoczęcie działalności gospodarczej str. 13

Wprowadzenie i systematyka podręcznika str. 11. Rozdział 1 Rozpoczęcie działalności gospodarczej str. 13 Spis treści Wprowadzenie i systematyka podręcznika str. 11 Rozdział 1 Rozpoczęcie działalności gospodarczej str. 13 1.1. Prawo gospodarcze str. 15 1.1.1. Działalność gospodarcza str. 15 1.1.2. Prawo gospodarcze

Bardziej szczegółowo

REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ PRAWA I OBOWIĄZKI PODATNIKA Z TYM ZWIĄZANE

REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ PRAWA I OBOWIĄZKI PODATNIKA Z TYM ZWIĄZANE REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ PRAWA I OBOWIĄZKI PODATNIKA Z TYM ZWIĄZANE POJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA definicję działalności gospodarczej określa art. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich RPO-562607-IV-DZ/07

RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich RPO-562607-IV-DZ/07 RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich RPO-562607-IV-DZ/07 00-090 Warszawa Teł. centr. 22 551 77 00 Al. Solidarności 77 Fax 22 827 64 53 Pani dr Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel Prezes Urzędu

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADANIE SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ZAKŁADANIE SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZAKŁADANIE SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Sierpień, 2014 SPIS TREŚCI TWORZENIE SPÓŁKI 3 UMOWA SPÓŁKI 3 REJESTRACJA SPÓŁKI W KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM (KRS) 4 KOSZTY 6 2 TWORZENIE SPÓŁKI Zgodnie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 5 stycznia 2015 r. Poz. 4 USTAWA z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W

Bardziej szczegółowo

Spółka cywilna i spółka jawna. Wykonanie: Wilkosz Justyna I MSU, GI

Spółka cywilna i spółka jawna. Wykonanie: Wilkosz Justyna I MSU, GI Spółka cywilna i spółka jawna Wykonanie: Wilkosz Justyna I MSU, GI Forma prawna przedsiębiorstw determinuje: tryb i warunki załoŝenia przedsiębiorstwa; zakres odpowiedzialności właściciela(i) za zobowiązania

Bardziej szczegółowo

Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Źródła przychodów --> Katalog źrodeł przychodów

Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Źródła przychodów --> Katalog źrodeł przychodów Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPPB2/415-836/10-2/AS Data 2010.12.15 Referencje IPPB4/415-627/09-4/JK2, interpretacja indywidualna Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Temat

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny

Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny Załącznik nr I.7. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej i rolniczej w Banku Spółdzielczym w Radzyniu Podlaskim Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny

Bardziej szczegółowo

Wstęp do zagadnień prawnych działalności komercyjnej i nie tylko

Wstęp do zagadnień prawnych działalności komercyjnej i nie tylko CambridgePYTHON, Warszawa, 28 marca 2009 r. Wstęp do zagadnień prawnych działalności komercyjnej i nie tylko Piotr Bednarek Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE OBOWIĄZKI PRZEDSIĘBIORCY

PODSTAWOWE OBOWIĄZKI PRZEDSIĘBIORCY PODSTAWOWE OBOWIĄZKI PRZEDSIĘBIORCY Regulacja rozdziału II USDG Zasady podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej 1. Wpis do KRS lub centralnej ewidencji działalności gospodarczej (art. 14) 2.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 grudnia 2014 r. Poz. 1924 USTAWA z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw 1) Art.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. Charakterystyka form działalności gospodarczej. FORMY PRAWNE PRZEDSIĘBIORCÓW

Załącznik nr 2. Charakterystyka form działalności gospodarczej. FORMY PRAWNE PRZEDSIĘBIORCÓW Podstawa prawna Status prawny Charakter Cel; przeznaczenie 7 2 lipca 2004 r. o swobodzie 1 posiada zdolność do czynności prawnych (pełną) 4 w małym zakresie cywilna 23 kwietnia 1967 r. Kodeks cywilny 2

Bardziej szczegółowo

Zestaw 19. Zakres wiadomości i umiejętności związanych z zatrudnieniem i działalnością gospodarczą.

Zestaw 19. Zakres wiadomości i umiejętności związanych z zatrudnieniem i działalnością gospodarczą. Zestaw 19. Zakres wiadomości i umiejętności związanych z zatrudnieniem i działalnością gospodarczą. Zadanie 1 Zasady podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej są uregulowane w ustawie: a) O

Bardziej szczegółowo

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej Podstawa prawna: DZIAŁALNOŚć GOSPODARCZA Ustawa z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie

Bardziej szczegółowo

Aktualne problemy małych i średnich jednostek w kontekście projektowanych zmian w prawie podatkowym i bilansowym

Aktualne problemy małych i średnich jednostek w kontekście projektowanych zmian w prawie podatkowym i bilansowym Aktualne problemy małych i średnich jednostek w kontekście projektowanych zmian w prawie podatkowym i bilansowym Spółki komandytowo akcyjne (SKA) zmiany w podatku dochodowym od 1 stycznia 2014 r. Filip

Bardziej szczegółowo

Spis treści Przedmowa Wykaz skrótów Bibliografi a A. Tekst ustawy Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych

Spis treści Przedmowa Wykaz skrótów Bibliografi a A. Tekst ustawy Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych Przedmowa... XV Wykaz skrótów... XVII Bibliografia... XIX A. Tekst ustawy... 1 Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000 r. (Dz.U. Nr 86, poz. 959) tekst jednolity z dnia 17

Bardziej szczegółowo

Umowa sprzedaży, zamiany oraz spółka cywilna. mgr Małgorzata Dziwoki

Umowa sprzedaży, zamiany oraz spółka cywilna. mgr Małgorzata Dziwoki Umowa sprzedaży, zamiany oraz spółka cywilna mgr Małgorzata Dziwoki Umowa sprzedaży Klasyfikacja jako czynności prawnej: stosunek dwustronny; konsensualna; odpłatna; dwustronnie zobowiązująca; wzajemna;

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU. Spis dokumentów niezbędnych do podpisania umowy pośrednictwa w sprzedaży

SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU. Spis dokumentów niezbędnych do podpisania umowy pośrednictwa w sprzedaży SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU Przydział ze spółdzielni lub akt notarialny będący podstawą nabycia, lub inne dokumenty będące podstawą nabycia (postanowienie sądu o nabyciu spadku, umowa darowizny).

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dz.U. z 2015 r. poz. 4 USTAWA z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw Zmiany wchodzące w życie z dniem

Bardziej szczegółowo

Spółka komandytowo-akcyjna atrakcyjna alternatywa dla biznesu

Spółka komandytowo-akcyjna atrakcyjna alternatywa dla biznesu Spółka komandytowo-akcyjna atrakcyjna alternatywa dla biznesu Strona 1 Wśród wielu prawnych form prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce warto przyjrzeć się bliżej mało znanej przez przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Aspekty prawne inwestowania nadwyżek operacyjnych. i budżetowych przez Jednostki Samorządu Terytorialnego.

Aspekty prawne inwestowania nadwyżek operacyjnych. i budżetowych przez Jednostki Samorządu Terytorialnego. Aspekty prawne inwestowania nadwyżek operacyjnych i budżetowych przez Jednostki Samorządu Terytorialnego. Tło legislacyjne dla rozważań nad sposobami efektywnego lokowania nadwyżek środków pieniężnych

Bardziej szczegółowo

do ustawy z dnia 12 września 2014 r. o odwróconym kredycie hipotecznym (druk nr 713)

do ustawy z dnia 12 września 2014 r. o odwróconym kredycie hipotecznym (druk nr 713) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy M A T E R I A Ł P O R Ó W N AW C Z Y do ustawy z dnia 12 września 2014 r. o odwróconym kredycie hipotecznym (druk nr 713) U S T A W A z dnia z dnia 17 listopada

Bardziej szczegółowo

Przepisy ogólne 76 78

Przepisy ogólne 76 78 74 75 w związku z art. 26 ust. 1 ustawy deweloperskiej forma aktu notarialnego dla przedwstępnej umowy deweloperskiej nie jest obligatoryjna i jest jedynie formą ad eventum, otwierającą możliwość skorzystania

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Rozdział 1. Rodzaje spółek osobowych

Spis treści: Rozdział 1. Rodzaje spółek osobowych Spółki osobowe. Prawo spółek. Prawo podatkowe i bilansowe. Sebastian Kuros, Monika Toczek, Anna Kuraś Spółki osobowe stają się coraz popularniejszą formą prowadzenia działalności gospodarczej. Wynika to

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Opodatkowanie przychodów (dochodów)

Bardziej szczegółowo

WIIH. Timeshare sposób na udane wakacje? Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Gdańsku

WIIH. Timeshare sposób na udane wakacje? Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Gdańsku WIIH Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Gdańsku Timeshare sposób na udane wakacje? Timeshare polega na korzystaniu z nieruchomości: domów lub lokali, usytuowanych w ośrodkach turystycznych, hotelach

Bardziej szczegółowo

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego spektu PROSPEKT INFORMACYJNY I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPE- RA

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego spektu PROSPEKT INFORMACYJNY I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPE- RA Załącznik do ustawy z dnia 16 września 2011 r. (poz. ) Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego sporzą- pro- Data dzenia spektu PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆOGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział I. Ogólna charakterystyka spółek kapitałowych 1. Podstawy wyodrębnienia spółek kapitałowych

Spis treści Rozdział I. Ogólna charakterystyka spółek kapitałowych 1. Podstawy wyodrębnienia spółek kapitałowych str. Przedmowa.................................................... V Wykaz skrótów................................................. XIII Rozdział I. Ogólna charakterystyka spółek kapitałowych............

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 23 października 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych (druk nr 319 )

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 23 października 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych (druk nr 319 ) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 23 października 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych (druk nr 319 ) USTAWA z dnia 15 września 2000 r. KODEKS

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów...15 Część I. Zagadnienia podstawowe...21 Rozdział I. Istota spółki z ograniczoną odpowiedzialnością...21 1.

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów...15 Część I. Zagadnienia podstawowe...21 Rozdział I. Istota spółki z ograniczoną odpowiedzialnością...21 1. 7 Wykaz skrótów...15 Część I. Zagadnienia podstawowe...21 Rozdział I. Istota spółki z ograniczoną odpowiedzialnością...21 1. Pojęcie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością...21 2. Cel i charakter prawny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. I. Podstawa prawna

REGULAMIN. I. Podstawa prawna REGULAMIN rozliczeń finansowych z członkami Spółdzielni z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych oraz ustanowienia i przenoszenia odrębnej własności lokali Spółdzielni Mieszkaniowej im. Adama Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN O Z PODSTAW PRAWA GOSPODARCZEGO ODARCZEGO I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH rok akademicki 2014/2015

EGZAMIN O Z PODSTAW PRAWA GOSPODARCZEGO ODARCZEGO I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH rok akademicki 2014/2015 UNIWERSYTET RZESZOWSKI WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI Zakład Prawa Handlowego i Gospodarczego EGZAMIN O Z PODSTAW PRAWA GOSPODARCZEGO ODARCZEGO I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH rok akademicki 2014/2015 USTAWA z dnia

Bardziej szczegółowo

Indywidualny Plan Sukcesji

Indywidualny Plan Sukcesji Indywidualny Plan Sukcesji dziedziczenie ustawowe - spadek Prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób (art. 922 KC) Spadek otwiera się z chwilą śmierci

Bardziej szczegółowo

Regulamin wnoszenia i rozliczania wkładów na lokale w Spółdzielni Mieszkaniowej Janowo

Regulamin wnoszenia i rozliczania wkładów na lokale w Spółdzielni Mieszkaniowej Janowo Regulamin wnoszenia i rozliczania wkładów na lokale w Spółdzielni Mieszkaniowej Janowo Niniejszy regulamin został opracowany na podstawie postanowień 13 ust.5 Statutu Spółdzielni w oparciu o: 1. Ustawę

Bardziej szczegółowo

Wybrane aspekty windykacji wierzytelności bankowych Ujęcie praktyczne

Wybrane aspekty windykacji wierzytelności bankowych Ujęcie praktyczne Wybrane aspekty windykacji wierzytelności bankowych Ujęcie praktyczne Prowadzący: Michał Krawczyk Partner Zarządzający kancelarii Krawczyk i Wspólnicy www.krawczyk-legal.com Specyfika windykacji bankowej?

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE PROPOZYCJE ROZWIĄZAŃ W SEKTORZE BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO. I. Forma inicjatywy legislacyjnej

PODSTAWOWE PROPOZYCJE ROZWIĄZAŃ W SEKTORZE BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO. I. Forma inicjatywy legislacyjnej PODSTAWOWE PROPOZYCJE ROZWIĄZAŃ W SEKTORZE BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO I. Forma inicjatywy legislacyjnej 1) przedmiotem inicjatywy legislacyjnej będzie nowa ustawa, regulująca kompleksowo system społecznego

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 5 czerwca 1997 r. o kasach oszczędnościowo-budowlanych i wspieraniu przez państwo oszczędzania na cele mieszkaniowe

USTAWA z dnia 5 czerwca 1997 r. o kasach oszczędnościowo-budowlanych i wspieraniu przez państwo oszczędzania na cele mieszkaniowe Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 5 czerwca 1997 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 1997 r. Nr 85, poz. 538, z 2001 r. Nr 4, poz. 27. o kasach oszczędnościowo-budowlanych i wspieraniu przez państwo

Bardziej szczegółowo

Prawa osoby zamierzającej rozpocząć działalność gospodarczą:

Prawa osoby zamierzającej rozpocząć działalność gospodarczą: Prawa osoby zamierzającej rozpocząć działalność gospodarczą: Określenie ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej oraz wolność prowadzenia działalności gospodarczej wynika z Konstytucji Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA PFRN. Kontakt z PFRN: 22 654 58 69 (71); e-mail: federacja@pfrn.pl; http://www.pfrn.pl

SZKOLENIA PFRN. Kontakt z PFRN: 22 654 58 69 (71); e-mail: federacja@pfrn.pl; http://www.pfrn.pl SZKOLENIA PFRN UMOWY POŚREDNICTWA ZAWIERANE Z DEWELOPEREM zagadnienia prawne, wzajemne relacje deweloper pośrednik, właściwa treść umowy pośrednictwa i załączników do umowy a odpowiedzialność pośrednika

Bardziej szczegółowo

1. Przegląd form prowadzenia biznesu. 2. Różne aspekty podatkowych rozwiązań - wybierz właściwe dla siebie!

1. Przegląd form prowadzenia biznesu. 2. Różne aspekty podatkowych rozwiązań - wybierz właściwe dla siebie! 1. Przegląd form prowadzenia biznesu - ich korzyści i zobowiązania 2. Różne aspekty podatkowych rozwiązań - wybierz właściwe dla siebie! 3. Funkcje, jakie możesz pełnić w firmie - czy znasz je wszystkie?.

Bardziej szczegółowo

Niniejszy dokument stanowi projekt aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości. Ostateczny tekst umowy może różnić się od niniejszego projektu.

Niniejszy dokument stanowi projekt aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości. Ostateczny tekst umowy może różnić się od niniejszego projektu. Repertorium A Nr AKT NOTARIALNY Dnia ( ) przed Notariuszem w w Kancelarii przy ulicy, stawili się : 1., córka i, zamieszkała w legitymująca się dowodem osobistym, PESEL, według oświadczenia NIP, zamężna,

Bardziej szczegółowo

ZASADY PODEJMOWANIA I WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OD 1 LIPCA 2011r.

ZASADY PODEJMOWANIA I WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OD 1 LIPCA 2011r. ZASADY PODEJMOWANIA I WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OD 1 LIPCA 2011r. Sejm RP w dniu 19 grudnia 2008r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Regulaminu promocji kredytów hipotecznych DOM Z KORZYŚCIĄ BIS

Załącznik nr 1 do Regulaminu promocji kredytów hipotecznych DOM Z KORZYŚCIĄ BIS Załącznik nr 1 do Regulaminu promocji kredytów hipotecznych DOM Z KORZYŚCIĄ BIS LISTA NIEZBĘDNYCH DOKUMENTÓW DO UBIEGANIA SIĘ O KREDYT MÓJ DOM dla nieruchomości nabywanej od dewelopera finansowanego przez

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialność za zobowiązania w spółkach prawa handlowego

Odpowiedzialność za zobowiązania w spółkach prawa handlowego Odpowiedzialność za zobowiązania w spółkach prawa handlowego Jednym z podstawowych kryteriów decydujących o wyborze formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej jest kwestia odpowiedzialności przedsiębiorcy

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZEDWSTĘPNA NR MSP/... SPRZEDAŻY AKCJI C. Hartwig Gdynia Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni

UMOWA PRZEDWSTĘPNA NR MSP/... SPRZEDAŻY AKCJI C. Hartwig Gdynia Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni Treść umowy przedwstępnej sprzedaży akcji: UMOWA PRZEDWSTĘPNA NR MSP/... SPRZEDAŻY AKCJI C. Hartwig Gdynia Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni zawarta w dniu... roku, w Warszawie (zwana dalej Umową ), pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

Kiedy przedsiębiorcom się opłaca zawiązać spółkę cywilną i jak to zrobić

Kiedy przedsiębiorcom się opłaca zawiązać spółkę cywilną i jak to zrobić Kiedy przedsiębiorcom się opłaca zawiązać spółkę cywilną i jak to zrobić Autor: Adam Makosz Wspólnika można zwolnić od ponoszenia strat, ale nie można go wyłączyć od udziału w zyskach. Zawarcie umowy spółki

Bardziej szczegółowo

Rejestr dłużników niewypłacalnych

Rejestr dłużników niewypłacalnych JUSTYNA KOT Rejestr dłużników niewypłacalnych Rejestr dłużników niewypłacalnych (zwany dalej RDN) jest jednym z trzech rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego. Został wprowadzony ustawą

Bardziej szczegółowo

R e g u l a m i n wnoszenia i rozliczania wkładów mieszkaniowych i budowlanych w Gnieźnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

R e g u l a m i n wnoszenia i rozliczania wkładów mieszkaniowych i budowlanych w Gnieźnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej R e g u l a m i n wnoszenia i rozliczania wkładów mieszkaniowych i budowlanych w Gnieźnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15.12.2000r o spółdzielniach mieszkaniowych

Bardziej szczegółowo

Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1

Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1 A. Tekst ustawy Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1 z dnia 16 września 2011 r. (Dz.U. Nr 232, poz. 1377) Spis treści Rozdział 1. Przepisy ogólne.....................................

Bardziej szczegółowo

Tytuł I Przepisy ogólne... 10 Tytuł II Spółki osobowe... 21

Tytuł I Przepisy ogólne... 10 Tytuł II Spółki osobowe... 21 SPIS TREŚCI Tytuł I Przepisy ogólne... 10 Dział I Przepisy wspólne... 10 Dział II Spółki osobowe... 16 Dział III Spółki kapitałowe... 17 Tytuł II Spółki osobowe... 21 Dział I Spółka jawna... 21 Rozdział

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W MIŃSKU MAZOWIECKIM ODDZIAŁ W WNIOSEK KREDYTOWY... 1...

BANK SPÓŁDZIELCZY W MIŃSKU MAZOWIECKIM ODDZIAŁ W WNIOSEK KREDYTOWY... 1... Załącznik nr 1 do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej BANK SPÓŁDZIELCZY W MIŃSKU MAZOWIECKIM ODDZIAŁ W Adnotacje Banku Data przyjęcia wniosku Nr rejestru.. Podpis pracownika Banku WNIOSEK

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁKACH PRAWA HANDLOWEGO w REPUBLICE CZESKIEJ

PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁKACH PRAWA HANDLOWEGO w REPUBLICE CZESKIEJ PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁKACH PRAWA HANDLOWEGO w REPUBLICE CZESKIEJ Podstawowe formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej w Republice Czeskiej to: (Ustawa Nr 513/1991 Kodeks handlowy (Obchodní

Bardziej szczegółowo

Rejestracja podatników oraz formy opodatkowania działalności gospodarczej

Rejestracja podatników oraz formy opodatkowania działalności gospodarczej Pierwszy Urząd Skarbowy w Opolu Rejestracja podatników oraz formy opodatkowania działalności gospodarczej ul. Rejtana 3b 45-334 Opole tel.:77 442-06-53 us1671@op.mofnet.gov.pl Działalność rolnicza Działalność

Bardziej szczegółowo

Podatnicy podatku od nieruchomości oraz zasady powstawania obowiązku podatkowego

Podatnicy podatku od nieruchomości oraz zasady powstawania obowiązku podatkowego 2 sierpnia 2010r. Podatnicy podatku od nieruchomości oraz zasady powstawania obowiązku podatkowego Radosław Żuk, prawnik, redaktor portalu TaxFin.pl Regulacja prawna Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Spis treści

Spis treści. Spis treści Spis treści Spis treści Wprowadzenie... Wykaz skrótów... XI XIX Literatura... XXIII Rozdział I. Ewolucja podstaw prawnych działalności gospodarczej podmiotów zagranicznych w Polsce... 1 1. Zmiany w systemie

Bardziej szczegółowo

Spółka transparentna"

Spółka transparentna Spółka komandytowa jest korzystnym rozwiązaniem, jeżeli zyski w spółce mają przypadać osobom fizycznym, ponieważ poprzez udział w spółce osobowej unikają one podwójnego opodatkowania dochodu. Założenie

Bardziej szczegółowo

Opinia w sprawie 30/DOR/2012

Opinia w sprawie 30/DOR/2012 Warszawa, 9 listopada 2012 r. dr Maksymilian Cherka Katedra Prawa i Postępowania Administracyjnego Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski Opinia w sprawie 30/DOR/2012 Podmiot zadający pytanie:

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY [1] Pesel:, ---------------------------------------------------------------

AKT NOTARIALNY [1] Pesel:, --------------------------------------------------------------- REPERTORIUM A NR /2014 AKT NOTARIALNY [1] Dnia roku (..-..-. r.) w Kancelarii Notarialnej w., przy ulicy (..), przed notariuszem stawili się: -------------------------------------------- 1., syn i.., zamieszkały

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZEŃ Z TYTUŁU WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZWIĄZKOWIEC

REGULAMIN ROZLICZEŃ Z TYTUŁU WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZWIĄZKOWIEC REGULAMIN ROZLICZEŃ Z TYTUŁU WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZWIĄZKOWIEC A. Przepisy prawne: - ustawa z dnia 16.09.1982r. Prawo spółdzielcze (t.j. Dz.U. z 2003r. Nr 188,

Bardziej szczegółowo

Łączenie i przekształcenie spółek. Analiza Opracowano na podstawie Kodeksu spółek handlowych

Łączenie i przekształcenie spółek. Analiza Opracowano na podstawie Kodeksu spółek handlowych Łączenie i przekształcenie spółek. Analiza Opracowano na podstawie Kodeksu spółek handlowych Wersja Luty 2004 e-mail: box@doinvest.com Internet: www.doinvest.com 1 Łączenie spółek W ramach procedury łączenia

Bardziej szczegółowo

L/O/G/O CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

L/O/G/O CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ L/O/G/O CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Zasady podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej od 1 lipca 2011r. GOSPODARCZEJ OD 1 LIPCA 2011r. Od 1 lipca 2011r. z mocy

Bardziej szczegółowo

Wybrane zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (na podstawie projektu uchwalonego przez Sejm w dniu 26.06.2014)

Wybrane zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (na podstawie projektu uchwalonego przez Sejm w dniu 26.06.2014) Dokumentacja cen transferowych Istota zmiany Objęcie obowiązkiem sporządzenia dokumentacji cen transferowych podatników zawierających umowę spółki niebędącej osobą prawną, umowę wspólnego przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 05.09.2013 Data sporządzenia prospektu

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 05.09.2013 Data sporządzenia prospektu Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 05.09.2013 Data sporządzenia prospektu CZĘŚĆ OGÓLNA PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIE DEWELOPERSKIE OXYGEN WERSJA 17 I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 czerwca 2012 r. Poz. 729 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 20 czerwca 2012 r.

Warszawa, dnia 28 czerwca 2012 r. Poz. 729 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 20 czerwca 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 czerwca 2012 r. Poz. 729 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych informacji oraz rodzajów

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 107/IX/2014. Krajowej Rady Radców Prawnych. z dnia 11 grudnia 2014 r.

Uchwała Nr 107/IX/2014. Krajowej Rady Radców Prawnych. z dnia 11 grudnia 2014 r. Uchwała Nr 107/IX/2014 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie wykazu aktów prawnych, których znajomość jest wymagana od aplikanta na zajęciach z poszczególnych przedmiotów

Bardziej szczegółowo

(wyciąg) Rozdział 1. Przedmiot opodatkowania

(wyciąg) Rozdział 1. Przedmiot opodatkowania Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000 r. (Dz.U. Nr 86, poz. 959) tekst jednolity z dnia 28 marca 2007 r. (Dz.U. Nr 68, poz. 450) (wyciąg) Art. 1. [Zakres] 1. Podatkowi podlegają:

Bardziej szczegółowo

OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH

OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH www.mf.gov.pl Ministerstwo Finansów OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH Podatek dochodowy od osób fizycznych (zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Podstawowe obowiązki przedsiębiorcy

Podstawowe obowiązki przedsiębiorcy Podstawowe obowiązki przedsiębiorcy Krajowy Rejestr Sądowy o Kto prowadzi KRS? o Jeżeli wpisu dokonał Sąd w Szczecinie to uzyskamy informacje w Sądzie w Rzeszowie? o Z jakich rejestrów składa się KRS?

Bardziej szczegółowo

WZÓR. UMOWA PARTYCYPACJI Nr " " z dnia..

WZÓR. UMOWA PARTYCYPACJI Nr   z dnia.. WZÓR UMOWA PARTYCYPACJI Nr " " z dnia.. Zawarta. w Zakopanem, pomiędzy: Zakopiańskim TBS Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zakopanem przy ul. Kościuszki

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wymaganych dokumentów w procesie udzielania kredytu hipotecznego Człuchów, grudzień 2013 r.

Zestawienie wymaganych dokumentów w procesie udzielania kredytu hipotecznego Człuchów, grudzień 2013 r. Załącznik nr 24 do Zasad udzielania kredytów mieszkaniowych oraz kredytów zabezpieczonych hipotecznie klientom indywidualnym w Banku Spółdzielczym w Człuchowie Zestawienie wymaganych dokumentów w procesie

Bardziej szczegółowo

Prawa rzeczowe zastawnicze Księgi wieczyste

Prawa rzeczowe zastawnicze Księgi wieczyste Spółdzielcze ograniczone prawa rzeczowe Prawa rzeczowe zastawnicze Księgi wieczyste dr hab. Magdalena Habdas Spółdzielcze ograniczone prawa rzeczowe Prawa do korzystania z części składowych nieruchomości;

Bardziej szczegółowo

Żródlo: http://prawo.rp.pl/artykul/976038-jak-podwyzszyc-kapital-zakladowy.html

Żródlo: http://prawo.rp.pl/artykul/976038-jak-podwyzszyc-kapital-zakladowy.html Żródlo: http://prawo.rp.pl/artykul/976038-jak-podwyzszyc-kapital-zakladowy.html Temat: Podwyższenie kapitału zakładowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. I. Wstęp. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego (dla studentów IV i V roku Prawa studiów niestacjonarnych).

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego (dla studentów IV i V roku Prawa studiów niestacjonarnych). Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego (dla studentów IV i V roku Prawa studiów niestacjonarnych). 1. Prawo handlowe pojęcie i systematyka. 2. Miejsce prawa handlowego w systemie prawa. 3. Pojęcie przedsiębiorcy

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ POMOCNICZY NR 1 Formy organizacyjno-prawne prowadzenia działalności gospodarczej

MATERIAŁ POMOCNICZY NR 1 Formy organizacyjno-prawne prowadzenia działalności gospodarczej MATERIAŁ POMOCNICZY NR 1 Formy organizacyjno-prawne prowadzenia działalności gospodarczej Po przeczytaniu poniższego tekstu przygotujcie w dowolnej formie graficznej schemat przedstawiający różne formy

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N przyjęć w poczet członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany mieszkań w Spółdzielni Mieszkaniowej Chełm w Gdańsku

R E G U L A M I N przyjęć w poczet członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany mieszkań w Spółdzielni Mieszkaniowej Chełm w Gdańsku R E G U L A M I N przyjęć w poczet członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany mieszkań w Spółdzielni Mieszkaniowej Chełm w Gdańsku Niniejszy regulamin został uchwalony przez Radę Nadzorczą w dniu

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Opodatkowanie przychodów (dochodów)

Bardziej szczegółowo

1.SPÓŁKA JAWNA-CO TO JEST? 2.ZALETY 3.WADY 4. PRAWA I OBOWIĄZKI WSPÓLNIKA 5.UMOWA SPÓŁKI 6.FORMY OPODATKOWANIA 7.ETAPY REJESTROWANIA 8.

1.SPÓŁKA JAWNA-CO TO JEST? 2.ZALETY 3.WADY 4. PRAWA I OBOWIĄZKI WSPÓLNIKA 5.UMOWA SPÓŁKI 6.FORMY OPODATKOWANIA 7.ETAPY REJESTROWANIA 8. SPIS TREŚCI: 1.SPÓŁKA JAWNA-CO TO JEST? 2.ZALETY 3.WADY 4. PRAWA I OBOWIĄZKI WSPÓLNIKA 5.UMOWA SPÓŁKI 6.FORMY OPODATKOWANIA 7.ETAPY REJESTROWANIA 8.ROZWIAZANIE SPÓŁKI Spółka jawna jest to osobowa spółka

Bardziej szczegółowo

LISTA NIEZBĘDNYCH DOKUMENTÓW DO UBIEGANIA SIĘ O KREDYT MÓJ DOM

LISTA NIEZBĘDNYCH DOKUMENTÓW DO UBIEGANIA SIĘ O KREDYT MÓJ DOM LISTA NIEZBĘDNYCH DOKUMENTÓW DO UBIEGANIA SIĘ O KREDYT MÓJ DOM dla nieruchomości nabywanej od dewelopera finansowanego przez Bank BPS S.A. w ramach realizowanych inwestycji budownictwa mieszkaniowego 1.

Bardziej szczegółowo