STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ Polish Energy Partners S.A.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ Polish Energy Partners S.A."

Transkrypt

1 Polish Energy Partners S.A. STATUT STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ Polish Energy Partners S.A. tekst jednolity (zawierający zmiany wynikające z oświadczenia Zarządu z dnia 30 marca 2011 roku) I.POSTANOWIENIA OGÓLNE. Artykuł Firma Spółki brzmi: Polish Energy Partners Spółka Akcyjna. Spółka może używać jej skrótu: Polish Energy Partners S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego. Artykuł Siedzibą Spółki jest miasto stołeczne Warszawa. 2.2.Założycielami Spółki są: a)andrzej Chajec zamieszkały w Warszawie, przy ul. Bukowińskiej 26/58, legitymujący się dowodem osobistym serii DD nr ; b)polish Private Equity Fund I z biurem głównym przy 375 Park Avenue, Suite , New York, NY 10152, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej; c)polish Private Equity Fund II z biurem głównym przy 375 Park Avenue, Suite 1902, New York, NY 10152, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej; Polish Private Equity Fund I i Polish Private Equity Fund II, wraz z akcjonariuszem Polish Enterprise Fund, LP., z biurem głównym przy 375 Park Avenue, Suite 1902, New York, NY 10152, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, dalej zwane łącznie Funduszami. Artykuł Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.

2 Polish Energy Partners S.A. STATUT Czas trwania Spółki jest nieograniczony. 3.3.Z zastrzeżeniem Artykułu 12.2 (p) poniżej, Spółka może tworzyć i prowadzić swoje oddziały, zakłady, filie, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne, a także uczestniczyć w innych spółkach lub przedsięwzięciach na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. II PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI Artykuł Przedmiotem działalności Spółki jest: a) wytwarzanie i dystrybucja energii elektrycznej (PKD 40.10), b) produkcja i dystrybucja ciepła (pary wodnej i gorącej wody) (PKD 40.30), c) budownictwo ogólne i inżynieria lądowa (PKD 45.21), d) wykonywanie instalacji budowlanych (PKD 45.3), e) pozostałe formy udzielania kredytów (PKD Z), z wyjątkiem czynności, do wykonywania których potrzebne jest uzyskanie koncesji albo zezwolenia, lub które są zastrzeżone do wykonywania przez banki, f) prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 73.10), g) zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD Z), h)zarządzanie nieruchomościami na zlecenie (PKD 70.32), i)działalność rachunkowo-księgowa (PKD Z), j)działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego (PKD A), k)doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD Z), l)pozostała działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD B), m)pozaszkolne formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD Z).

3 Polish Energy Partners S.A. STATUT n) sprzedaż hurtowa paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych (PKD Z). 4.2.Jeżeli podjęcie którejkolwiek z w/w działalności wymaga uzyskania zezwolenia/koncesji odpowiedniego organu, Spółka uzyska takie zezwolenie/koncesję przed podjęciem takiej działalności. III KAPITAŁ ZAKŁADOWY I AKCJE. Artykuł Kapitał zakładowy wynosi zł (czterdzieści dwa miliony sześćset dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset trzydzieści cztery złote), i jest podzielony na akcje o wartości nominalnej 2 złote każda, w tym akcji serii A; akcji serii B; akcji serii C; akcji serii D; akcji serii E; akcji serii F; akcji serii G; akcji serii H; akcji serii I; akcji serii J; akcji serii K; akcji serii L, akcji serii M; akcji serii N, Akcji Serii O, Akcji Serii P, Akcji Serii R, Akcji Serii S, Akcji Serii U, Akcji Serii W, Akcji Serii T oraz Akcji Serii Y. 5.1a. skreślony 5.2.Każda akcja Spółki uprawnia akcjonariusza do wykonywania jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółka może emitować akcje imienne oraz akcje na okaziciela Na wniosek akcjonariusza Zarząd Spółki zamieni akcje imienne akcjonariusza na akcje na okaziciela. Zamianie podlegają wyłącznie akcje w pełni opłacone.

4 Polish Energy Partners S.A. STATUT Kapitał zakładowy może być podwyższony drogą emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej akcji istniejących na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia. Dotychczasowym akcjonariuszom przysługuje prawo pierwszeństwa objęcia akcji nowych emisji w proporcji do posiadanych akcji. 5.6.skreślony 5.7.Akcje mogą być umarzane na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia za zgodą akcjonariusza, którego akcje mają być umorzone (umorzenie dobrowolne). Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego. Akcjonariuszowi z tytułu umorzenia jego akcji przysługuje wynagrodzenie w kwocie równej wartości jego umorzonych akcji określonej uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy skreślony 5.9. skreślony skreślony Na podstawie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii 2 uprawniających do objęcia akcji serii T Spółki oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii T podjętej przez Walne Zgromadzenie w dniu 10 stycznia 2007 roku, kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę złotych w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii T o wartości nominalnej 2 (dwa) złote każda Na podstawie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii 3 uprawniających do objęcia akcji serii X Spółki oraz warunkowego podwyższenia kapitału

5 Polish Energy Partners S.A. STATUT zakładowego w drodze emisji akcji serii X podjętej przez Walne Zgromadzenie w dniu 25 marca 2010 roku, kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę złotych w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii X o wartości nominalnej 2 (dwa) złote każda. Akcje Spółki są zbywalne. Artykuł 6 IV WŁADZE SPÓŁKI. Władzami Spółki są: 1.Zarząd Spółki; 2.Rada Nadzorcza; oraz 3.Walne Zgromadzenie. Artykuł 7 A. ZARZĄD SPÓŁKI Artykuł Zarząd Spółki składa się z jednego do pięciu członków, w tym Prezesa Zarządu. Kadencja Zarządu trwa 3 (trzy) kolejne lata, za wyjątkiem pierwszego Zarządu, którego kadencja trwa 1 (jeden) rok. Członkowie Zarządu nie są powoływani na okres wspólnej kadencji. 8.2.Z wyjątkiem pierwszego Zarządu, powołanego przez założycieli Spółki, Zarząd Spółki powoływany jest przez Radę Nadzorczą, która określa również liczbę członków na każdą kadencję, stosownie do Artykułu 8.1 Statutu. 8.3.Rada Nadzorcza może odwołać i zawiesić członka Zarządu lub cały Zarząd przed upływem kadencji.

6 Polish Energy Partners S.A. STATUT Artykuł Zarząd Spółki zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz. 9.2.Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki niezastrzeżone Ustawą lub niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do kompetencji Zarządu. Przed dokonaniem czynności wymagającej zezwolenia lub zgody innego organu Spółki, Zarząd jest zobowiązany uzyskać taką zgodę lub zezwolenie. 9.3.Regulamin Zarządu określi szczegółowo tryb działania Zarządu. Regulamin uchwala Rada Nadzorcza. 9.4.Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń woli oraz podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu, w szczególności zwołuje posiedzenia Zarządu oraz przewodniczy im, ustala porządek obrad posiedzenia, zarządza pisemne głosowania na warunkach określonych w Regulaminie Zarządu oraz koordynuje działania poszczególnych członków Zarządu w ramach powierzonych na mocy Regulaminu Zarządu obowiązków Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów, przy czym w razie równości głosów, o wyniku głosowania rozstrzyga głos Prezesa Zarządu. B. RADA NADZORCZA. Artykuł Rada Nadzorcza składa się z pięciu lub sześciu członków. Liczba członków Rady Nadzorczej danej kadencji ustalana jest przez Walne Zgromadzenie.

7 Polish Energy Partners S.A. STATUT Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani w następujący sposób: a) akcjonariusz posiadający akcje reprezentujące co najmniej 33% kapitału zakładowego Spółki uprawniony jest do powoływania i odwoływania 2 członków Rady Nadzorczej, w tym jej Przewodniczącego. W przypadku, gdy więcej niż jeden akcjonariusz posiada akcje reprezentujące co najmniej 33% kapitału zakładowego Spółki, Przewodniczącego Rady Nadzorczej powołuje akcjonariusz posiadający najwięcej akcji Spółki; b) pozostali członkowie Rady Nadzorczej powoływani są i odwoływani przez Walne Zgromadzenie. Artykuł Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 (trzy) lata, z wyjątkiem kadencji pierwszej Rady Nadzorczej, która trwa 1 (jeden) rok. Członkowie Rady Nadzorczej nie są powoływani na okres wspólnej kadencji Rada Nadzorcza działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walne Zgromadzenie Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej wybiera Rada Nadzorcza spośród swoich członków Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy na nim Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego. Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej Posiedzenie Rady Nadzorczej może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Zwyczajne posiedzenia powinny się odbyć, co najmniej, cztery razy w roku (raz na kwartał). Nadzwyczajne posiedzenie może być zwołane w każdej chwili Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Zastępca Przewodniczącego zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Zarządu

8 Polish Energy Partners S.A. STATUT Spółki lub członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu 2 (dwóch) tygodni od chwili złożenia wniosku Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się w sposób określony w Regulaminie Rady Nadzorczej Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać za pośrednictwem telefonu, w sposób umożliwiający wzajemne porozumienie wszystkich uczestniczących w takim posiedzeniu członków Rady Nadzorczej. Uchwały podjęte na tak odbytym posiedzeniu będą ważne pod warunkiem, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz podpisania listy obecności i protokołu z danego posiedzenia przez każdego członka Rady Nadzorczej, który brał w nim udział. W takim przypadku przyjmuje się, że miejscem odbycia posiedzenia i sporządzenia protokołu jest miejsce pobytu Przewodniczącego Rady Nadzorczej albo w razie jego nieobecności Zastępcy Przewodniczącego, jeżeli posiedzenie odbywało się pod przewodnictwem Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej W zakresie dozwolonym przez prawo, uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte w drodze pisemnego głosowania zarządzonego przez Przewodniczącego lub w razie jego nieobecności Zastępcę Przewodniczącego, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na treść uchwał lub na pisemne głosowanie. Za datę podjęcia uchwały uważa się datę złożenia podpisu przez Przewodniczącego lub Zastępcę Przewodniczącego, jeśli głosowanie pisemne zarządził Zastępca Przewodniczącego. 11.9a. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych przez prawo lub Statut, Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady.

9 Polish Energy Partners S.A. STATUT Dla ważności posiedzenia i podejmowanych uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na to posiedzenie wszystkich członków Rady, zgodnie z Artykułem 11.7 powyżej, oraz obecność co najmniej 3 (trzech) członków. Artykuł Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki Oprócz innych spraw zastrzeżonych postanowieniami niniejszego Statutu lub przepisami prawa, do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy: a)ocena sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy; b) opiniowanie sprawozdania Zarządu oraz wniosków Zarządu co do rozporządzania zyskiem (w tym wypłaty dywidend) lub pokrycia strat, jak również projektów uchwał proponowanych do przyjęcia przez Walne Zgromadzenie oraz innych istotnych materiałów przedstawianych akcjonariuszom w związku z Walnym Zgromadzeniem; c)badanie i zatwierdzanie rocznych planów operacyjnych i finansowych Spółki ( Budżet Spółki ) oraz Projektów ( Budżet Projektu ), w które Spółka inwestuje, oraz wszelkich istotnych zmian do nich, oraz żądanie od Zarządu szczegółowych sprawozdań z ich wykonania; Projekt oznacza spółkę, działalność lub przedsięwzięcie związane z wytwarzaniem, przesyłem lub dystrybucją energii elektrycznej lub cieplnej, dostawą, obrotem czy dystrybucją paliwa, w którym Spółka jest udziałowcem, inwestorem, przygotowującym przedsięwzięcie (developerem) lub zarządzającym; d)badanie i zatwierdzanie strategicznych planów rozwoju Spółki; e)składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. (a), (b) niniejszego Artykułu 12.2; f)powoływanie, odwoływanie i zawieszanie członka Zarządu Spółki, w tym Prezesa, Wiceprezesa lub całego Zarządu; g)ustalanie liczby członków Zarządu na kolejną kadencję; h)ustalanie wynagrodzenia oraz innych korzyści członków Zarządu;

10 Polish Energy Partners S.A. STATUT i)delegowanie swego członka lub swoich członków do czasowego wykonywania czynności Zarządu Spółki w razie odwołania lub zawieszenia całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać; j)wyrażanie zgody na zbycie, wydzierżawienie, zamianę lub inne rozporządzenie mieniem Spółki, w tym udziałów Spółki w jakimkolwiek Projekcie, czy to w ramach jednej transakcji czy też w ramach kilku powiązanych transakcji, którego wartość rynkowa przewyższa równowartość (sto tysięcy) USD, obliczonej na podstawie średniego kursu wymiany ogłaszanego przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia transakcji ( Kurs Wymiany ); k) wyrażanie zgody na zaciągnięcie kredytu, zaciągnięcie lub udzielenie przez Spółkę pożyczek albo zaciągnięcie innego zadłużenia z wyjątkiem (i) zobowiązań z tytułu świadczenia usług i dostaw towarów zaciągniętych w normalnej działalności gospodarczej, (ii) podatków jeszcze nieprzypadających do zapłaty, (iii) zadłużenia krótkoterminowego z innych tytułów, gdzie cześć nieprzewidziana w zatwierdzonym budżecie Spółki nie przekracza łącznie równowartości w złotych kwoty (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) USD wedle Kursu Wymiany; l)wyrażanie zgody na wydatkowanie przez Spółkę kwot przekraczających równowartość w złotych ,00 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) dolarów USA według Kursu Wymiany, czy to w ramach jednej transakcji lub serii powiązanych ze sobą transakcji, z wyjątkiem wydatków zatwierdzonych i wyszczególnionych w zatwierdzonym rocznym budżecie Spółki lub ponoszonych w toku zwykłej działalności Spółki z zastrzeżeniem, iż wydatki inwestycyjne nie są rozumiane jako ponoszone w toku zwykłej działalności Spółki; m) wyrażanie zgody na udział Spółki w czynnościach prawnych, których drugą stroną jest jakikolwiek podmiot z niżej wymienionych: i) podmiot, w którym Spółka posiada bezpośrednio lub pośrednio akcje lub udziały, chyba że Spółka posiada pośrednio lub bezpośrednio 100% (sto procent) kapitału zakładowego takiego podmiotu; ii) członek Zarządu Spółki;

11 Polish Energy Partners S.A. STATUT iii) członek Rady Nadzorczej; n)wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy spółki cywilnej, jawnej lub komandytowej, umowy o udziale w zyskach lub przychodach bądź jakiejkolwiek innej podobnej umowy, na podstawie której przychody Spółki lub jej zyski są lub mogą być dzielone z innymi osobami lub jednostkami; o) wyrażenie zgody na zakładanie przez Spółkę oddziałów i spółek zależnych i wyrażanie zgody na nabycie lub objęcie udziałów lub akcji w innych spółkach oraz zawieranie umów spółek osobowych z podmiotami innymi niż spółki, w których Spółka posiada pośrednio lub bezpośrednio 100% (sto procent) kapitału zakładowego; p)wyrażanie zgody na udzielenie przez Spółkę poręczeń, gwarancji i wszelkich obciążeń majątku Spółki, w każdym przypadku, gdy łączna kwota poręczeń, gwarancji i innych obciążeń majątku Spółki przekroczyłaby lub przekracza równowartość w złotych ,00 (sto tysięcy) dolarów USA według Kursu Wymiany, chyba, że takie obciążenie było przewidziane w zatwierdzonym budżecie Spółki; r)wybór lub zmiana biegłego rewidenta Spółki; s)wyrażanie zgody na ustanowienie prokury i wysokość wynagrodzeń dla prokurentów; t)wyrażanie zgody na zawarcie, istotną zmianę lub rozwiązanie umowy, której wartość przekracza równowartość w złotych (pięćset tysięcy) dolarów USA według Kursu Wymiany, dotyczącej dostawy usług energetycznych, zakupu energii, zarządzania obiektem, dzierżawy, dostaw i robót pod klucz, konserwacji i eksploatacji urządzeń, zaciągnięcia pożyczek i kredytów, dostawy paliwa i innych umów dotyczących Projektów, w które Spółka jest zaangażowana, włączywszy wszelkie zmiany zamówień w ramach umów o dostawy i roboty pod klucz, chyba że dokonanie danej czynności było przewidziane w zatwierdzonym budżecie Spółki; u)wyrażanie zgody na warunki finansowania Projektów oraz znaczące zmiany takich warunków finansowania; v) wyrażenie zgody na dokonanie istotnej zmiany w zasadach księgowości stosowanych przez Spółkę;

12 Polish Energy Partners S.A. STATUT w)wyrażenie zgody na nabycie lub zbycie przez Spółkę nieruchomości, prawa użytkowaniu wieczystego lub udziału w nieruchomości chyba że dokonanie danej czynności było przewidziane w zatwierdzonym budżecie Spółki lub budżecie Projektu. Artykuł Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie Rada Nadzorcza może delegować jednego lub kilku spośród swoich członków do indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych Każdy z członków Rady Nadzorczej ma prawo żądać, aby Rada Nadzorcza uzyskała wszelkie informacje dotyczące przedsiębiorstwa Spółki lub aby zbadała uzyskane informacje dotyczące Spółki. Artykuł 14 Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów oddanych. W przypadku równej liczby głosów oddanych za i przeciwko przyjęciu uchwały, głos decydujący należy do Przewodniczącego Rady Nadzorczej, zaś w razie jego nieobecności - do Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej. C.WALNE ZGROMADZENIE Artykuł Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się nie później niż 6 (sześć) miesięcy po zakończeniu roku obrotowego Spółki.

13 Polish Energy Partners S.A. STATUT Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej, Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 10% (dziesięć procent) kapitału zakładowego Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu 3 (trzech) tygodni od daty złożenia wniosku zgodnie z Art Walne Zgromadzenie zostanie zwołane przez co najmniej 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej: a)w przypadku, gdy Zarząd nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie określonym w powyższym Art. 15.2; lub b)jeżeli, pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w Art Zarząd nie zwołał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w powyższym Art skreślony Artykuł Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Zgromadzeniu i nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu co do powzięcia uchwały Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze reprezentujący, co najmniej 10% (dziesięć procent) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.

14 Polish Energy Partners S.A. STATUT Żądanie, o którym mowa w Art. 16.2, zgłoszone po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, będzie traktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Artykuł 17 Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie, a konkretne miejsce zgromadzenia będzie określone w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. Artykuł Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy lub reprezentowanych akcji, o ile kodeks spółek handlowych nie stanowi inaczej skreślony. Artykuł Uchwały Walnego Zgromadzenia przyjmowane są zwykłą większością głosów akcjonariuszy obecnych na Walnym Zgromadzeniu, o ile niniejszy Statut lub obowiązujące przepisy nie stanowią inaczej W przypadku określonym w Art. 397 kodeksu spółek handlowych, uchwała o rozwiązaniu Spółki wymaga większości 3/4 (trzech czwartych) oddanych głosów. Artykuł Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności: a)rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego Spółki; b)udzielanie Radzie Nadzorczej i Zarządowi pokwitowania z wykonania obowiązków; c)podejmowanie uchwał o podziale zysków lub pokryciu strat;

15 Polish Energy Partners S.A. STATUT d)tworzenie i znoszenie funduszów celowych; e)ustalenie zasad i wysokości wynagradzania członków Rady Nadzorczej; f)zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki; g)zmiana Statutu Spółki; h)podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego; i)połączenie lub przekształcenie Spółki; j)rozwiązanie i likwidacja Spółki; k)emisja obligacji, w tym obligacji zamiennych na akcje; l)wybór likwidatorów; ł)wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru; m)zbycie przedsiębiorstwa Spółki lub jej zasadniczej części; n)rozpatrywanie spraw wniesionych przez Radę Nadzorczą, Zarząd lub akcjonariuszy Oprócz spraw wymienionych w Art. 20.1, uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają inne sprawy określone w przepisach prawa lub w Statucie Wnioski w sprawach, w których niniejszy Statut wymaga zgody Rady Nadzorczej powinny być zgłoszone wraz z pisemną opinią Rady Nadzorczej Nabycie lub zbycie przez Spółkę nieruchomości, prawa użytkowaniu wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia. Artykuł Głosowanie na Walnych Zgromadzeniach jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków władz lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobistych, a także na żądanie chociażby jednego z obecnych.

16 Polish Energy Partners S.A. STATUT Uchwały w sprawie zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki zapadają zawsze w jawnym głosowaniu imiennym. V.GOSPODARKA SPÓŁKI Artykuł 22 Organizację Spółki określa regulamin uchwalony przez Zarząd. Artykuł Na pokrycie strat bilansowych Spółka utworzy kapitał zapasowy, na który będą dokonywane coroczne odpisy, w wysokości nie mniejszej niż 8% (osiem procent) czystego zysku rocznego, do czasu, kiedy kapitał zapasowy osiągnie wysokość równą wysokości 1/3 (jednej trzeciej kapitału zakładowego) Spółka może tworzyć kapitały rezerwowe lub fundusze celowe na pokrycie poszczególnych wydatków lub strat. Środki zgromadzone na tych kapitałach lub funduszach i pochodzące z zysku Spółki mogą zostać wypłacone akcjonariuszom Na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych zysk netto wypracowany przez Spółkę może zostać przeznaczony na dywidendę dla akcjonariuszy lub wyłączony od podziału na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia i przeznaczony na kapitał zapasowy lub rezerwowy albo na inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o określeniu dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy skreślony.

17 Polish Energy Partners S.A. STATUT Artykuł 23a 23a.Zarząd Spółki jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych. Wypłata zaliczki wymaga zgody uchwały Rady Nadzorczej Spółki. Zarząd Spółki jest upoważniony do wypłaty zaliczek na dywidendę przy wykorzystaniu kapitałów rezerwowych utworzonych z zysku i przeznaczonych na wypłatę dywidendy. Artykuł Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy Spółki kończy się z dniem 31 grudnia 1998 roku Rachunkowość Spółki będzie prowadzona zgodnie z przepisami obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej Zarząd Spółki jest obowiązany w ciągu 5 (pięciu) miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej, zweryfikowany przez biegłych rewidentów wskazanych przez Radę Nadzorczą, bilans na ostatni dzień roku, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych i informacje dodatkowe, oraz dokładne pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w minionym roku obrotowym W granicach dopuszczonych prawem oraz w zakresie ustalonym uchwałą Rady Nadzorczej, Zarząd będzie sporządzał miesięczne sprawozdania, oraz będzie je dostarczał wszystkim członkom Rady Nadzorczej w terminie 28 (dwudziestu ośmiu) dni po upływie każdego miesiąca kalendarzowego Zarząd będzie sporządzał roczne budżety. Zarząd będzie przedstawiał budżet na następny rok obrotowy Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia nie później niż na 15 (piętnaście) dni przed końcem roku poprzedzającego dany rok.

18 Polish Energy Partners S.A. STATUT W przypadku opublikowania przez Zarząd Spółki, zgodnie z przepisami dotyczącymi publicznego obrotu papierami wartościowymi, raportu bieżącego dotyczącego nadzwyczajnych zmian w sytuacji finansowej lub prawnej Spółki lub istotnych naruszeń umów, których stroną jest Spółka, Zarząd zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Rady Nadzorczej o zaistniałych okolicznościach.

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ Polenergia S.A. tekst jednolity (zawierający zmiany wynikające z uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia 18 sierpnia 2014 roku)

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ Polenergia S.A. tekst jednolity (zawierający zmiany wynikające z uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia 18 sierpnia 2014 roku) STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ Polenergia S.A. tekst jednolity (zawierający zmiany wynikające z uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia 18 sierpnia 2014 roku) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Artykuł 1 Firma Spółki brzmi:

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Artykuł 1 Firma Spółki brzmi Surfland Systemy Komputerowe Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu Surfland Systemy Komputerowe S.A. oraz SSK S.A. a także

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZMIAN STATUTU SPÓŁKI

PROJEKT ZMIAN STATUTU SPÓŁKI PROJEKT ZMIAN STATUTU SPÓŁKI Zarząd Spółki przedstawia projekt zmiany Statutu Spółki Omówienie proponowanych przez Zarząd zmian Statutu AB Spółki Akcyjnej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 19 grudnia

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ (tekst jednolity uwzględniający zmiany z 27.05.2015 r.) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ (tekst jednolity uwzględniający zmiany z 27.05.2015 r.) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ (tekst jednolity uwzględniający zmiany z 27.05.2015 r.) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Firma Spółki brzmi Konsorcjum Stali" Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu firmy Konsorcjum

Bardziej szczegółowo

Zmiana Porządku Obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SARE Spółka Akcyjna Zwołanego Na Dzień 09.01.2015 r.

Zmiana Porządku Obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SARE Spółka Akcyjna Zwołanego Na Dzień 09.01.2015 r. Zmiana Porządku Obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SARE Spółka Akcyjna Zwołanego Na Dzień 09.01.2015 r. Zarząd spółki SARE spółka akcyjna niniejszym zawiadamia, iż otrzymał od Akcjonariusza,

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ Tekst jednolity (uwzględniający ostatnie zmiany wprowadzone uchwałą nr 21 ZWZ z dnia 04.07.2011) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ Tekst jednolity (uwzględniający ostatnie zmiany wprowadzone uchwałą nr 21 ZWZ z dnia 04.07.2011) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ Tekst jednolity (uwzględniający ostatnie zmiany wprowadzone uchwałą nr 21 ZWZ z dnia 04.07.2011) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Firma Spółki brzmi NTT System Spółka Akcyjna. 2. Spółka

Bardziej szczegółowo

STATUT K2 INTERNET S.A. tekst jednolity ustalony przez Radę Nadzorczą w dniu 26.06.2014 r.

STATUT K2 INTERNET S.A. tekst jednolity ustalony przez Radę Nadzorczą w dniu 26.06.2014 r. STATUT K2 INTERNET S.A. tekst jednolity ustalony przez Radę Nadzorczą w dniu 26.06.2014 r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Założycielami Spółki są: Michał Andrzej Lach, zamieszkały w Warszawie, Janusz Przemysław

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI POD FIRMĄ INFOSCAN SPÓŁKA AKCYJNA. Tekst jednolity wg stanu na dzień 31 października 2014 r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT SPÓŁKI POD FIRMĄ INFOSCAN SPÓŁKA AKCYJNA. Tekst jednolity wg stanu na dzień 31 października 2014 r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT SPÓŁKI POD FIRMĄ INFOSCAN SPÓŁKA AKCYJNA Tekst jednolity wg stanu na dzień 31 października 2014 r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Spółka prowadzi działalność gospodarczą pod firmą: InfoScan Spółka Akcyjna.

Bardziej szczegółowo

Uchwała numer 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą SARE S.A.

Uchwała numer 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą SARE S.A. Uchwała numer 27 w przedmiocie przyjęcia porządku obrad 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza następujący porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia 2. Wybór przewodniczącego 3. Odstąpienie od wyboru

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ SARE S.A. (tekst jednolity) na dzień 27.02.2015 r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ SARE S.A. (tekst jednolity) na dzień 27.02.2015 r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ SARE S.A. (tekst jednolity) na dzień 27.02.2015 r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Spółka prowadzi działalność gospodarczą pod firmą: SARE Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skróconej

Bardziej szczegółowo

I.POSTANOWIENIA OGÓLNE II. FIRMA I SIEDZIBA, CZAS TRWANIA 2. Siedzibą Spółki jest miejscowość Wiśniówka, gmina Masłów, województwo świętokrzyskie

I.POSTANOWIENIA OGÓLNE II. FIRMA I SIEDZIBA, CZAS TRWANIA 2. Siedzibą Spółki jest miejscowość Wiśniówka, gmina Masłów, województwo świętokrzyskie STATUT SPÓŁKI EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA Tekst jednolity statutu po jego zmianie wynikającej z Uchwały Nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki podjętej w dniu 27 maja 2015 roku I.POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity Statutu Spółki Sygnity Spółka Akcyjna

Tekst jednolity Statutu Spółki Sygnity Spółka Akcyjna Tekst jednolity Statutu Spółki Sygnity Spółka Akcyjna I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Artykuł 1 1.1 Firma spółki brzmi "Sygnity Spółka Akcyjna". 1.2 Spółka może używać jej skrótu "Sygnity S.A." oraz wyróżniającego

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI. POD FIRMĄ: EURO-TAX.PL Spółka Akcyjna. Tekst jednolity I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT SPÓŁKI. POD FIRMĄ: EURO-TAX.PL Spółka Akcyjna. Tekst jednolity I. POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT SPÓŁKI POD FIRMĄ: EURO-TAX.PL Spółka Akcyjna Tekst jednolity I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Spółka prowadzi działalność pod firmą Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skróconej nazwy

Bardziej szczegółowo

STATUT. (tekst jednolity)

STATUT. (tekst jednolity) STATUT (tekst jednolity) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 1. Firma Spółki brzmi: Zakłady Urządzeń Komputerowych ELZAB Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu firmy: Zakłady Urządzeń Komputerowych ELZAB

Bardziej szczegółowo

STATUT STOMIL SANOK SA. /tekst jednolity - załącznik nr 2 do uchwały Rady Nadzorczej z dnia 26 czerwca 2009r./ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOMIL SANOK SA. /tekst jednolity - załącznik nr 2 do uchwały Rady Nadzorczej z dnia 26 czerwca 2009r./ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOMIL SANOK SA /tekst jednolity - załącznik nr 2 do uchwały Rady Nadzorczej z dnia 26 czerwca 2009r./ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Firma spółki brzmi: Sanockie Zakłady Przemysłu Gumowego "STOMIL SANOK"

Bardziej szczegółowo

STATUT MFO S.A. I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT MFO S.A. I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT MFO S.A. I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Firma Spółki brzmi MFO Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać firmy w skrócie MFO S.A. oraz wyróżniającego Spółkę znaku graficznego. 2. Siedzibą Spółki jest

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY STATUTU PILAB SPÓŁKA AKCYJNA. stan na dzień 20 kwietnia 2015 r.

TEKST JEDNOLITY STATUTU PILAB SPÓŁKA AKCYJNA. stan na dzień 20 kwietnia 2015 r. TEKST JEDNOLITY STATUTU PILAB SPÓŁKA AKCYJNA stan na dzień 20 kwietnia 2015 r. [Tekst jest jednolity Statutu ustalony i przyjęty przez Zarząd na podstawie upoważnienia wynikającego z 6a ust. 3 lit. d Statutu

Bardziej szczegółowo

STATUT Spółki Akcyjnej COMP S.A. z siedzibą w Warszawie

STATUT Spółki Akcyjnej COMP S.A. z siedzibą w Warszawie STATUT Spółki Akcyjnej COMP S.A. z siedzibą w Warszawie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Firma Spółki brzmi Comp Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać firmy w skrócie Comp S.A. oraz wyróżniającego Spółkę

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 10 listopada 2011 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

S T A T U T I. POSTANOWIENIA OGÓLNE II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

S T A T U T I. POSTANOWIENIA OGÓLNE II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI Tekst jednolity Statutu Hutmen S.A. uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Hutmen S.A. w dniu 31 października 2014 r. wpisane w rejestrze przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Tytuł: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SARE SA wraz z projektami uchwał

Tytuł: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SARE SA wraz z projektami uchwał Raport bieżący Spółka: SARE SA Numer: 23/2015 Data: 23-07-2015 Typy rynków: NewConnect Rynek Akcji GPW Tytuł: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SARE SA wraz z projektami uchwał

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity statutu spółki sporządzony na dzień 12.03.2015 roku

Tekst jednolity statutu spółki sporządzony na dzień 12.03.2015 roku Tekst jednolity statutu spółki sporządzony na dzień 12.03.2015 roku (zmiany Statutu po NWZ ELKOP S.A. dnia 30.10.2014 r. kontynuowanym po przerwie w dniu 28.11.2014 r.) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT SPÓŁKI

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ PAMAPOL S.A. (Tekst jednolity)

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ PAMAPOL S.A. (Tekst jednolity) STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ PAMAPOL S.A. (Tekst jednolity) Postanowienia ogólne 1 1. Firma spółki brzmi PAMAPOL Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu firmy PAMAPOL S.A. Siedzibą Spółki jest Rusiec. 2

Bardziej szczegółowo

ASTORIA CAPITAL Spółka Akcyjna

ASTORIA CAPITAL Spółka Akcyjna STATUT SPÓŁKI POD FIRMĄ ASTORIA CAPITAL Spółka Akcyjna tekst jednolity z uwzględnieniem zmian wynikających z aktu notarialnego z dnia 1 czerwca 2010 r. (Repertorium A numer 4036/2010), Oświadczenia Zarządu

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI ELEMENTAL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA tekst jednolity z dnia 13 stycznia 2014r.

STATUT SPÓŁKI ELEMENTAL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA tekst jednolity z dnia 13 stycznia 2014r. STATUT SPÓŁKI ELEMENTAL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA tekst jednolity z dnia 13 stycznia 2014r. 1. 1. Spółka działa pod firmą Elemental Holding Spółka Akcyjna.---------------------------- 2. Spółka może używać

Bardziej szczegółowo

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI Tekst jednolity STATUTU SFINKS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA Rep. A nr 2348/99 z dnia 16.08.1999r. Rep. A nr 2534/99 z dnia 31.08.1999r. Rep. A nr 1270/2000 z dnia 26.04.2000r. Rep. A nr 2227/2000 z dnia 06.07.2000r.

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny ZA CZNIKI ZA CZNIK I WYCI G Z KRAJOWEGO REJESTRU S DOWEGO COMP S.A. 367

Prospekt Emisyjny ZA CZNIKI ZA CZNIK I WYCI G Z KRAJOWEGO REJESTRU S DOWEGO COMP S.A. 367 ZA CZNIKI ZA CZNIK I WYCI G Z KRAJOWEGO REJESTRU S DOWEGO COMP S.A. 367 368 COMP S.A. COMP S.A. 369 370 COMP S.A. COMP S.A. 371 372 COMP S.A. COMP S.A. 373 374 COMP S.A. ZA CZNIK II UCHWA A W AŒCIWEGO

Bardziej szczegółowo

Załączniki. Eldorado S.A. Prospekt Emisyjny 247

Załączniki. Eldorado S.A. Prospekt Emisyjny 247 Eldorado S.A. Prospekt Emisyjny 247 Eldorado S.A. Prospekt Emisyjny 248 Eldorado S.A. Prospekt Emisyjny 249 Eldorado S.A. Prospekt Emisyjny 250 Eldorado S.A. Prospekt Emisyjny 251 Eldorado S.A. Prospekt

Bardziej szczegółowo

DIGITAL AVENUE S.A. STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE

DIGITAL AVENUE S.A. STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE DIGITAL AVENUE S.A. STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Spółka prowadzi działalność gospodarczą pod firmą Digital Avenue Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skróconej nazwy Digital Avenue

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Art. 1. Spółka działa pod firmą: SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy SANWIL HOLDING S.A. oraz odpowiednika tego skrótu

Bardziej szczegółowo