Wybór r formy prawnej dla nowego biznesu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wybór r formy prawnej dla nowego biznesu"

Transkrypt

1 a Wybór r formy prawnej dla nowego biznesu Znaczenie decyzji o wyborze formy prawno- organizacyjnej business vehicle pojazd w biznesowej podróży Na tym etapie przesądzamy kluczowe kwestie Konieczność posiadania gruntownie przemyślanej koncepcji W przyszłości możliwe zmiany ale wtedy dodatkowe koszty, możliwe konflikty 2 Kluczowe kwestie wymagające wcześniejszego rozstrzygnięcia Kto będzie wspólnikiem a kto pracownikiem Przedmiot działalności Skala działalności na początku i docelowo Poziom zaangażowania inwestycyjnego Nazwa firmy 4 Liczba zarejestrowanych podmiotów w według form w tys. stan na (dane GUS) 2 776,5 Spółki cywilna 277,4 Spółki osobowe 26,9 Jawne 24,8 Partnerskie 0,8 Komandytowe i akcyjno komandytowe 1,3 Kapitałowe 203,6 Z ograniczoną 195,0 Akcyjne 8,6 Spółdzielnie 18,3 Przedsiębiorstwa państwowe 1,0 RAZEM 3 307,7 5 Co mamy do dyspozycji? Spółka cywilna mało użyteczna w aktualnym stanie prawnym Co mamy do dyspozycji? Spółki osobowe Spółka partnerska tylko dla wolnych zawodów Spółka komandytowa rzadko stosowana Spółka komandytowo-akcyjna rzadko stosowana 6 7 1

2 Co mamy do dyspozycji? Spółki kapitałowe działalno alność Najbardziej rozpowszechniona ok. 2.8 mln zarejestrowanych, z tego ok. 1.5 mln aktywnych podmiotów Uproszczone formalności ok. 10 dni, minimalny koszt Możliwość wyboru formy opodatkowania Ścieżka rejestracyjna (ważna kolejność) Urząd gminy Urząd Statystyczny Bank Urząd Skarbowy ZUS Szczegóły patrz np Spółki osobowe Spółka cywilna Spółka cywilna Spółka partnerska tylko dla wąskiej grupy tzw. wolnych zawodów Spółka komandytowa i komandytowoakcyjna rzadko stosowane formy hybrydowe Najbardziej popularna ze spółek osobowych uwarunkowania historyczne Prosta w założeniu na gruncie prawa cywilnego Od 2001 r. w myśl przepisów s.c. nie jest przedsiębiorcą istotne implikacje praktyczne Po przekroczeniu pułapu 800 tys. euro obrotu obligatoryjne przekształcenie Czy to jest dobra forma dla nowych dynamicznych przedsięwzięć? Zdolność do czynności prawnych Umowa spółki w formie pisemnej Obowiązek zgłoszenia w Rejestrze Przedsiębiorców KRS Nieograniczona odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki Brak podmiotowości podatkowej w przypadku podatku dochodowego; podmiotowość w przypadku innych podatków (VAT,ZUS) 12 Spółki kapitałowe z ograniczona odpowiedzialności cią i akcyjna Odrębne podmioty prawa Wspólnicy (akcjonariusze) odpowiadają za zobowiązania spółki tylko do wysokości wkładów Funkcjonowanie szczegółowo regulowane przez Kodeks Spółek Handlowych Pełna podmiotowość podatkowa Minimalny próg kapitałowy 5 tys. dla Sp. z o.o. i 100 tys. dla S.A. (ale opłacone przed rejestracją może być tylko 25%) Sformalizowany proces tworzenia i rejestracji tego typu spółek 13 2

3 Kryteria wyboru formy prawnej Samodzielnie czy ze wspólnikami? Samodzielnie czy ze wspólnikami Oddzielenie sfery biznesu od sfery życia osobistego Wymagany poziom kapitału założycielskiego Czas i koszty związane z rejestracją Elastyczność operacyjna Implikacje podatkowe Potencjał rozwojowy Tylko samodzielnie Tylko ze wspólnikiem (wspólnikami) Może być samodzielnie bądź ze wspólnikami elastyczność zmian w strukturze udziałowców Może być samodzielnie bądź wraz z innymi akcjonariuszami. Struktura typowa dla znacznej liczby akcjonariuszy Oddzielenie sfery biznesu od sfery życia osobistego Wymagany poziom kapitału u założycielskiego Brak rozdzielności. Nieograniczona odpowiedzialność właściciela w zakresie skutków prowadzonej działalności gospodarczej. Brak rozdzielności. Nieograniczona odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki. Może być na początku minimalny i być powiększany w miarę potrzeb Może być na początku minimalny i być powiększany w miarę potrzeb Spółka z ograniczoną Rozdzielność. Jednak odpowiedzialność członków zarządu, którymi często są udziałowcy. Pełna rozdzielność. Minimum 5 tys. PLN Minimum 100 tys. PLN Czas i koszty związane zane z rejestracją Elastyczność operacyjna 10 dni, PLN Kilka tygodni, 2-3 tys. PLN Kilka, kilkanaście tygodni, 5-8 tys. PLN Kilkanaście tygodni, tys. PLN Bardzo duża, zwłaszcza możliwości swobodnego dysponowania środkami zmiany poziomu środków zaangażowanych w biznesie Ograniczenie wewnętrzne umowa spółki Zewnętrzne ogólne regulacje KSH Ograniczenia wewnętrzne umowa spółki Zewnętrzne szczegółowe regulacje KSH Ograniczenia wewnętrzne statut spółki Zewnętrzne szczegółowe wymagania KSH narzucające także procedury n.p. powszechna notarialna forma uchwał, obowiązek rocznego audytu, szeroki wachlarz danych zgłaszanych do KRS

4 Efektywna stopa podatkowa = % zysku brutto przekazany na podatki Podstawowe formy prawne Opodatkowanie zysków z działalności bieżącej 34,4% 34,4% Opodatkowanie zysków ze sprzedaży przedsiębiorstwa 21 Potencjał rozwojowy Niemożność włączenia wspólników. Niezbyt dobry image dla działalności na większą skalę Możliwość powiększenia liczby wspólników i poziomu zaangażowania kapitałowego. Forma rzadko stosowana przy większych przedsięwzięciach. Niemożność przejścia do jednoosobowej własności. Możliwość kształtowania liczby wspólników i poziomu zaangażowania. Dobry image także dla dużych firm. Niemożność wejścia na giełdę. Forma wskazana dla przedsięwzięć na większą skalę, gdzie inwestorzy mają dalekosiężny plan wprowadzenia spółki na giełdę. 22 Jaką formę prawną wybrać na starcie - podsumowanie Jednoosobową gospodarczą lub Spółkę jawną lub Spółkę z ograniczoną lub Spółkę akcyjną 23 Co w przypadku gdy forma prawna nie odpowiada potrzebom? Możliwe jest przekształcenie jednej formy w inną, ale Konieczność porozumienia między wspólnikami Dość skomplikowana procedura Dodatkowe koszty Możliwe negatywne skutki podatkowe Typowe przekształcenia w Sp. z o.o. Spółka cywilna w spółkę jawną bądź spółkę z ograniczoną 26 Procedura zakładania adania firmy a Procedura formalno-prawna Procedura formalno-prawna i administracyjna uruchomienia działalności gospodarczej zależy od jej formy prawnej: Inaczej postępuje się przy zakładaniu firmy jednoosobowej, nieco inaczej przy zakładaniu spółki cywilnej osób fizycznych, zupełnie inna jest procedura zakładania spółki z ograniczoną. 28 4

5 Tok postępowania powania w fazie założycielskiej Postępowanie w frazie założycielskiej jest podobne i obejmuje następujące czynności. Rejestracja działalności gospodarczej. Uzyskanie koncesji. Uzyskanie numeru identyfikacji statystycznej REGON (REjestr GOspodarki Narodowej). Założenie rachunku bankowego. Rejestracja firmy w urzędzie skarbowym. Zgłoszenie do ubezpieczenia społecznego. Zawiadomienie innych urzędów i instytucji według wymagań prawa i potrzeby. Inne działania związane z organizacją firmy (pieczątki, zawieranie umów najmu, sporządzenie wykazu środków trwałych). Rejestracja działalno alności gospodarczej W przypadku podmiotów gospodarczych osób fizycznych oraz spółek cywilnych organem ewidencyjnym jest wójt gminy lub burmistrz (prezydent) miasta, a rejestr działalności gospodarczej prowadzą wydziały handlu i usług urzędu. Działalność osób prawnych (spółka komandytowa, spółka z ograniczoną, spółka akcyjna) podlega zgłoszeniu do rejestru handlowego, prowadzonego przez sąd rejonowy (wydział gospodarczy), lub sąd gospodarczy, właściwy ze względu na lokalizację firmy Elementy zgłoszenia Zgłoszenie działalności gospodarczej do wpisu do ewidencji powinno zawierać: oznaczenie podmiotu gospodarczego, przez podanie imion i nazwiska osoby fizycznej lub nazwy spółki cywilnej wraz z imionami i nazwiskami udziałowców, określenie przedmiotu działalności gospodarczej, zgodnie z nazew-nictwem EKD Europejskiej Klasyfikacji Działalności, wskazanie miejsca wykonywania działalności, określenie planowanej daty rozpoczęcia działalności gospodarczej. W przypadku spółki cywilnej do wniosku o wpis trzeba załączyć kopię umowy spółki z adnotacją urzędu skarbowego o uiszczeniu opłaty skarbowej od zawartej umowy. Rejestracja działalno alności gospodarczej Z obowiązku zgłaszania do ewidencji zostały ustawowo zwolnione niektóre rodzaje działalności, w tym: czynności handlowe polegające na sprzedaży nie przetworzonych produktów: rolnych, ogrodniczych, sadowniczych, hodowlanych, posiłków domowych, przedmiotów użytku osobistego, domowego i gospodarskiego oraz przedmiotów rękodzieła ludowego i artystycznego, a także wytwórcza w rolnictwie Rejestracja spółek W przypadku spółki z o. o., przed złożeniem przez Zarząd wniosku do sądu o wpisanie spółki do KRS, konieczne jest: zawarcie umowy w formie aktu notarialnego oraz zgromadzenie udziałów na rzecz kapitału zakładowego spółki. Sąd wydaje postanowienie o dokonanym wpisie spółki z o.o. do KRS, co daje podstawę do uruchomienia działalności przez spółkę, która od daty rejestracji uzyskuje osobowość prawną. Zakładanie spółki z o.o. powinno się odbywać z udziałem prawnika, który pomoże także sformułować wniosek o zarejestrowanie spółki i skompletować dokumenty. Uzyskanie koncesji Konieczność uzyskania koncesji dotyczy tylko działalności koncesjonowanej. Uzyskanie koncesji ma charakter wyjątkowy (jest odstępstwem od reguły, że prowadzenie działalności gospodarczej nie wymaga zezwoleń) i dotyczy np.: wyrobu wódek, handlu napojami alkoholowymi, produkcji wyrobów tytoniowych, prowadzenia aptek, doradztwa podatkowego. Koncesji udziela właściwy organ administracji rządowej. Jej uzyskanie zastępuje wpis do ewidencji działalności gospodarczej

6 Uzyskanie numeru identyfikacji statystycznej REGON Numer ten uzyskuje się we właściwym terenowo Urzędzie Statystycznym po złożeniu wniosku na formularzu urzędowym: RG Wniosek o nadanie statystycznego numeru identyfikacyjnego REGON. Urząd statystyczny wydaje zaświadczeniu o nadaniu numeru. Wniosek składa się przy rejestracji firmy w sądzie, urzędzie gminy lub w Urzędzie Statystycznym. Numer służy do: celów sprawozdawczo-statystycznych, ponadto potrzebny jest przy kontaktach z: kontrahentami, bankami, firmami ubezpieczeniowymi. Pozwala zidentyfikować firmę wśród innych podmiotów gospodarczych. Firmy są zobowiązane do podawania numeru REGON na pieczęciach i drukach urzędowych. Założenie rachunku bankowego Obowiązek założenia rachunku bankowego (konta) wynika z przepisu o obrocie bezgotówkowym ustawy o działalności gospodarczej. Podmiot gospodarczy jest zobowiązany do rozliczeń za pośrednictwem banku w każdym przypadku, gdy stroną transakcji jest inny podmiot gospodarczy, a jednorazowa płatność przekracza 3000 euro lub 1000 euro, jeśli suma płatności w poprzednim miesiącu przekroczyła euro. Otwarcie rachunku bankowego odbywa się na wniosek podmiotu gospodarczego. W razie otwarcia kilku rachunków bankowych, podmiot obowiązany jest wskazać rachunek podstawowy Rejestracja firmy w urzędzie skarbowym Zgłoszenia podatkowego należy dokonać niezwłocznie po założeniu firmy, a przed rozpoczęciem działalności gospodarczej. W tym celu, oprócz takich dokumentów, jak: odpis z rejestru handlowego lub kopia zaświadczenia wpisania do rejestru działalności gospodarczej, odpis zaświadczenia o nadaniu statystycznego numeru identyfikacyjnego REGON, informacji o rachunku bankowym, odpisu umowy spółki, należy w urzędzie skarbowym złożyć zgłoszenie identyfikacyjne w celu uzyskania numeru identyfikacji podatkowej (NIP) (NIP 1 do NIP 6 z załącznikami). Urząd d Skarbowy 2 Podatnicy płacący podatek od towarów i usług (VAT) i podatek akcyzowy są zobowiązani przed dniem pierwszej sprzedaży lub wykonania pierwszej czynności objętej tym podatkiem złożyć w urzędzie skarbowym zgłoszenie rejestracyjne na formularzu VAT R. Niektórzy podatnicy mogą być zwolnieni od podatku VAT, z możliwością rezygnacji. Składa się wtedy odpowiednie zgłoszenie na formularzu VAT 6. Z podatku od towarów i usług zwolnieni są podatnicy, którzy: uzyskują wartość sprzedaży nie większą niż zł (kwota ta może się zmieniać), opłacają podatek dochodowy w formie karty podatkowej, prowadzą zakład pracy chronionej Urząd d Skarbowy 3 Jednocześnie z rejestracją w urzędzie skarbowym podatnik dokonuje wyboru formy opodatkowania podatkiem dochodowym oraz wyboru sposobu prowadzenia ewidencji podatkowej. Jeśli podatnik wybierze kartę podatkową, to może ubiegać się o płacenie zryczałtowanego podatku dochodowego, składając wniosek-deklarację na formularzu PIT 16. Urząd skarbowy wydaje decyzję ustalającą wysokość tego podatku. Podatnik może także ubiegać się o opodatkowanie w formie ryczałtu ewidencjonowanego. Natomiast, jeśli podmiot gospodarczy rozlicza się z obowiązku podatkowego na zasadach ogólnych, to jest zobowiązany prowadzić: podatkową księgę przychodów i rozchodów lub księgi rachunkowe. Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych, zgodnie z ustawą o rachunkowości, bez prawa wyboru w tym zakresie, mają spółki z o.o. oraz osoby fizyczne i spółki cywilne (jawne) uzyskujące przychody netto powyżej euro. Zgłoszenie do ubezpieczenia społecznego Rozliczenia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) wynikają z obowiązku ubezpieczenia właściciela firmy i członków jego rodziny będących na jego utrzymaniu oraz pracowników zatrudnionych. Zgłoszenie płatnika następuje na formularzy zgłoszeniowym, np.: ZUA zgłoszenie do ubezpieczenia, ZZA zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego, ZCZA, ZCNA zgłoszenie członków rodziny

7 ZUS 2 Zgłoszenia osób objętych obowiązkowo ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym należy dokonać w ciągu 7 dni od daty rozpoczęcia działalności lub daty zatrudnienia pracownika. Płatnik składek jest zobowiązany zawiadomić ZUS o wszelkich zmianach, jakie nastąpiły w stosunku do osób ubezpieczonych przedstawionych w zgłoszeniu, w terminie 7 dni od zaistnienia tych zmian (w terminie 14 dni, jeżeli te zmiany dotyczą danych zawartych we własnym zgłoszeniu przedsiębiorcy). Co miesiąc płatnik składek jest zobowiązany składać deklarację rozliczeniową ZUS DRA do ZUS oraz przekazywać ubezpieczonemu, na formularzu RMUA, informacje zawarte w imiennych raportach w celu ich weryfikacji. Zawiadomienie innych urzędów w i instytucji W zależności od charakteru i rozmiarów działalności, zatrudnienia i innych czynników, podmiot gospodarczy jest zobowiązany do poinformowania stosowanych urzędów oraz uzyskania zezwoleń, atestów i innych dokumentów. Wśród tych organizacji należy wymienić: Państwową Inspekcję Pracy gdy firma zatrudnia pracowników lub szkoli uczniów, prowadzi produkcyjną, tworzy stanowiska o szczególnych wymaganiach bhp, Państwową Inspekcję Sanitarno-Epidemiologiczną gdy firma prowadzi wymagająca nadzoru sanitarnego, higienicznego lub epidemiologicznego, np.: produkcja żywności, sklepy spożywcze, placówki gastronomiczne, obiekty wypoczynkowe, Państwową Inspekcję Handlową dotyczy placówek handlowych i gastronomicznych, Straż Pożarną, Inspektorat Ochrony Środowiska, Główną Inspekcję Skupu i Przetwórstwa Artykułów Rolnych, Urząd Gminy dotyczy nieruchomości i środków transportu; Inne w zależności od prowadzonej działalności, np. firmy ubezpieczające Inne działania ania związane zane z organizacją firmy Zakładanie adanie firmy w Polsce i innych krajach Do takich czynności należą: wyposażenie firmy w pieczątki, szyldy i tablice informacyjne, druki dokumentów, urządzenia biurowe, sporządzenie wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz przeprowadzenie inwentaryzacji na dzień rozpoczęcia działalności; zawarcie umów najmu, dzierżawy, leasingu, o pracę i innych; założenie ewidencji, zakup programów komputerowych. Czas trwania procedur (minimalny): Polska 3 tygodnie, Wielka Brytania zgłoszenie może być dokonane mailem i po potwierdzeniu w ciągu 1 dnia można rozpocząć, Działalność gospodarczą jako osoba fizyczna może prowadzić od chwili podjęcia decyzji o założeniu firmy. Formalnej rejestracji należy dokonać w ciągu trzech miesięcy od rozpoczęcia działalności. W Australii zgłoszenie mailem - czas potwierdzenie 1 dzień w większości krajów UE formalności założycielskich można dokonać w jednym okienku od połowy 2009 roku również w Polsce ma zostać stworzona możliwość rejestracji firmy odwiedzając jedno tylko miejsce jedno okienko Rodzaj działalno alności Sposoby opodatkowania Wybór dziedziny powinien się wiązać z: I. Znajomością technologii: masz wiedzę i doświadczenie w metodach wytwarzania produktu II. Znajomością rynku - masz wiedzę na temat danego rynku - znasz dostawców i potencjalnych, głównych klientów - znasz kogoś, kto taką wiedzę posiada III. Dotychczasowymi zainteresowaniami -ułatwi to twórcze i efektywne zarządzanie Twoją firmą Sukces jest bezpośrednio uzależniony nie tylko od sprawnego zarządzania firmą, ale także od warunków rynkowych funkcjonowania. Wybierając dziedzinę działalności, trzeba odpowiedzieć sobie na podstawowe pytanie: Czy możemy zaproponować potencjalnym klientom coś, co będą chcieli kupować właśnie od nas? na zasadach ogólnych według skali podatkowej w formie ryczałtowej

8 Opodatkowanie wg skali podatkowej (zasady ogólne) Podatki w firmie Podatek według skali mogą opłacać następujący przedsiębiorcy: 1. prowadzący gospodarczą jednoosobowo 2. wspólnicy spółek: - cywilnej, -jawnej, - partnerskiej, - komandytowej, - komandytowo-akcyjnej. Podatek według skali można opłacać zawsze i dzieje się to automatycznie Decydując się na opodatkowanie w tej formie nie trzeba składać do urzędu skarbowego żadnych dodatkowych oświadczeń ani zawiadomień Karta podatkowa Opodatkowanie w tej formie wybrać mogą osoby fizyczne prowadzące gospodarczą oraz spółki cywilne osób fizycznych, których polega w szczególności na świadczeniu usług dla ludności, przy niewielkim zatrudnieniu. Podstawą opodatkowania jest indywidualna decyzja urzędu skarbowego wydana na wniosek podatnika. Obowiązki dokumentacyjne ograniczają się do gromadzenia wystawionych przez podatnika dokumentów sprzedaży, ewidencji zatrudnienia oraz prowadzenia kart przychodów pracowników. W związku z tym, że w decyzji określona jest wielkość podatku, podatnik nie składa deklaracji podatkowych, dokonuje jedynie - bez wezwania urzędu skarbowego - miesięcznej płatności podatku, w terminie do 7 dnia każdego miesiąca za miesiąc ubiegły, zaś za grudzień do 28 grudnia Karta podatkowa a VAT Ryczałt t od przychodów w ewidencjonowanych Podatnicy opłacający podatek w formie karty są zwolnieni od podatku VAT, z tym, że ze zwolnienia tego mogą zrezygnować i opodatkowywać czynności podlegające regulacją ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym na zasadach ogólnych. Opodatkowanie przychodów w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, podobnie jak karta podatkowa, jest przewidziane dla osób fizycznych i spółek cywilnych osób fizycznych. Wybór tej formy opodatkowania zależy od decyzji podatnika, a nie jak w przypadku karty podatkowej od decyzji urzędu skarbowego. Podatnicy opodatkowani w tej formie obowiązani są do: prowadzenia ewidencji przychodów odrębnie za każdy rok podatkowy, gromadzenia dowodów zakupów oraz prowadzenia kart przychodów pracowników i wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych. Obowiązki w podatku VAT powstają dla tych podatników na zasadach ogólnych Stawki podatku w ryczałcie cie od przychodów w ewidencjonowanych Osiągnięty przez podatnika przychód podlega opodatkowaniu stawkami podatkowymi określonymi przez przepisy. Podatek jest obliczany i wpłacany do 20 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, za grudzień zaś do 15 stycznia wraz z zeznaniem o wysokości przychodu uzyskanego w poprzednim roku podatkowym i wielkości należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Ponadto do dnia 31 lipca podatnik składa informację o wysokości uzyskanego przychodu i wysokości dokonanych odliczeń za I półrocze roku podatkowego. 52 8

Przedsiębiorczość innowacyjna. Wybór formy prawnej dla nowego biznesu. Blok 5. Stosunki prawne. Stosunki publiczno prawne Stosunki prywatne

Przedsiębiorczość innowacyjna. Wybór formy prawnej dla nowego biznesu. Blok 5. Stosunki prawne. Stosunki publiczno prawne Stosunki prywatne Wybór formy prawnej dla nowego biznesu Blok 5 Stosunki prawne Stosunki publiczno prawne Stosunki prywatne 1 Przedsiębiorca Prawo prywatne Prawo prywatne Prawo cywilne Kodeks Cywilny Kodeks Rodzinny Opiekuńczy

Bardziej szczegółowo

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA W ZAKRESIE PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH. 2. w formie ryczałtu ewidencjonowanego:

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA W ZAKRESIE PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH. 2. w formie ryczałtu ewidencjonowanego: KARTA INFORMACYJNA Nr: PDI/05/2005/01 Nr wersji: 01 Data wydania: 30.11.2005 WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA W ZAKRESIE PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH Kogo dotyczy: Wymagane dokumenty: Druki: Opłaty

Bardziej szczegółowo

Wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Podstawowe akty prawne: Wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. 1. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r,

Bardziej szczegółowo

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1. Z dniem 31 marca 2009 r., na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość małych firm

Rachunkowość małych firm Uniwersytet Szczeciński Katedra Rachunkowości Zakład Teorii Rachunkowości mgr Stanisław Hońko Rachunkowość małych firm Zakładanie działalności gospodarczej Szczecin 05.10.2005 Podstawowe akty prawne 1.

Bardziej szczegółowo

ABC przedsiębiorcy - zakładam własny biznes - czyli co, gdzie, kiedy?

ABC przedsiębiorcy - zakładam własny biznes - czyli co, gdzie, kiedy? ABC przedsiębiorcy - zakładam własny biznes - czyli co, gdzie, kiedy? Zakładam własny biznes Jak otworzyć działalność gospodarczą? Jakie wybrać formy opodatkowania? Jakie koszty nas czekają? Jakie niebezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y

O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y Rejestracja Firmy 1 Rejestracja O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y Zgodnie z Ustawą o swobodzie działalności gospodarczej przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą po

Bardziej szczegółowo

Definicja przedsiębiorcy i działalności gospodarczej / Wg. USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności

Definicja przedsiębiorcy i działalności gospodarczej / Wg. USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności Opracowanie: dr inż. Zofia Kmiecik-Kiszka Formy prowadzenia działalności gospodarczej Definicja przedsiębiorcy i działalności gospodarczej / Wg. USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Twoja działalność gospodarcza

Twoja działalność gospodarcza Twoja działalność gospodarcza 6 kroków do sukcesu Własna działalność gospodarcza Aby rozpocząć działalność gospodarczą ważny jest nie tylko dobry pomysł, bardzo istotny jest również kapitał finansowy.

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny

Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny 1) osoba fizyczna prowadząca działalność jednoosobowo: a) kopie dokumentu stwierdzającego tożsamość Klienta (dowód osobisty/paszport

Bardziej szczegółowo

Wpisany przez Wyprawka maturzysty sobota, 11 października :46 - Poprawiony sobota, 11 października :48

Wpisany przez Wyprawka maturzysty sobota, 11 października :46 - Poprawiony sobota, 11 października :48 Każdy początkujący przedsiębiorca musi też podjąć decyzję, w jakiej formie chce się rozliczać z podatku. A ma kilka możliwości. W tym miejscu wspomnimy tylko o tych, dotyczących podatku dochodowego (o

Bardziej szczegółowo

Jak rozpocząć działalność

Jak rozpocząć działalność Jak rozpocząć działalność Administrator, 30.07.2009 Działalność gospodarcza - informacje wstępne Podstawa prawna. Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w Poznaniu. Karolina Szalewska Wydział Działalności Gospodarczej Urząd Miasta Poznania

Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w Poznaniu. Karolina Szalewska Wydział Działalności Gospodarczej Urząd Miasta Poznania KROK PO KROKU do własnej firmy Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w Poznaniu Karolina Szalewska Wydział Działalności Gospodarczej Urząd Miasta Poznania Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA. Wybór formy opodatkowania przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych K-001/1. Kogo dotyczy:

KARTA INFORMACYJNA. Wybór formy opodatkowania przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych K-001/1. Kogo dotyczy: KARTA INFORMACYJNA K-001/1 Obowiązuje od dnia 18-03-2013 Urząd Skarbowy w Będzinie Wybór formy opodatkowania przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych Kogo dotyczy: Osoba fizyczna rozpoczynająca

Bardziej szczegółowo

Rejestracja podmiotu gospodarczego

Rejestracja podmiotu gospodarczego I. Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1. Od 1 lipca 2011 r. wszyscy przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą są ewidencjonowani w

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADANIE I PROWADZENIE BIURA RACHUNKOWEGO

ZAKŁADANIE I PROWADZENIE BIURA RACHUNKOWEGO WARSZTATY ZAKŁADANIE I PROWADZENIE BIURA RACHUNKOWEGO DR MARIOLA SZEWCZYK - JAROCKA DZIEKAN WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I INFORMATYKI MGR MONIKA SZYMAŃSKA WŁAŚCICIEL BIURA RACHUNKOWEGO, UL. REMBIELIŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

PIT. 19.12.2008 r. Warsztaty dla PCSS

PIT. 19.12.2008 r. Warsztaty dla PCSS PIT 19.12.2008 r. Warsztaty dla PCSS Sposoby rozliczenia podatku dochodowego: 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych 2. Zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych: Karta podatkowa Ryczałt od przychodów

Bardziej szczegółowo

Wybór formy opodatkowania działalności gospodarczej

Wybór formy opodatkowania działalności gospodarczej 1 Osoby fizyczne mogą wybrać lub zmienić formę rozliczenia podatku od dochodów (przychodów) z tytułu prowadzonej działalności. Przepisy prawa podatkowego przewidują cztery formy opodatkowania: według skali

Bardziej szczegółowo

Rejestracja podatników oraz formy opodatkowania działalności gospodarczej

Rejestracja podatników oraz formy opodatkowania działalności gospodarczej Pierwszy Urząd Skarbowy w Opolu Rejestracja podatników oraz formy opodatkowania działalności gospodarczej ul. Rejtana 3b 45-334 Opole tel.:77 442-06-53 us1671@op.mofnet.gov.pl Działalność rolnicza Działalność

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO Informacja dla osoby rozpoczynającej działalność gospodarczą.

KOMUNIKAT NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO Informacja dla osoby rozpoczynającej działalność gospodarczą. Żory, dnia 21 grudnia 2011 r. Urząd Skarbowy w Żorach KOMUNIKAT NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO Informacja dla osoby rozpoczynającej działalność gospodarczą. Przedsiębiorcy mają do wyboru cztery formy opodatkowania:

Bardziej szczegółowo

Zestaw 19. Zakres wiadomości i umiejętności związanych z zatrudnieniem i działalnością gospodarczą.

Zestaw 19. Zakres wiadomości i umiejętności związanych z zatrudnieniem i działalnością gospodarczą. Zestaw 19. Zakres wiadomości i umiejętności związanych z zatrudnieniem i działalnością gospodarczą. Zadanie 1 Zasady podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej są uregulowane w ustawie: a) O

Bardziej szczegółowo

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą I. Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1.Od 1 lipca 2011 r. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą objęte wpisem do Centralnej Ewidencji

Bardziej szczegółowo

Działalnośćgospodarcza. Formy opodatkowania. Rejestracja w urzędzie skarbowym.

Działalnośćgospodarcza. Formy opodatkowania. Rejestracja w urzędzie skarbowym. Działalnośćgospodarcza. Formy opodatkowania. Rejestracja w urzędzie skarbowym. Opodatkowanie dochodów z działalności gospodarczej podatkiem dochodowym od osób fizycznych (zwanym dalej podatkiem PIT). Podstawy

Bardziej szczegółowo

Podstawy księgowości i rachunkowości Kadry i płace. cz. I

Podstawy księgowości i rachunkowości Kadry i płace. cz. I Podstawy księgowości i rachunkowości Kadry i płace cz. I Cześć I: Rodzaje ewidencji podatkowych oraz formy opodatkowania działalności gospodarczej. Cześć II: Podstawy rachunkowości i sprawozdawczości (pełna

Bardziej szczegółowo

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH Niniejsze opracowanie nie stanowi źródła prawa podatkowego. WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH Informacje do wykorzystania przy wypełnieniu oświadczenia/zawiadomienia o wyborze

Bardziej szczegółowo

TERMINY ROZLICZANIA I OPŁACANIA SKŁADEK ZUS TERMINY ROZLICZANIA I OPŁACANIA PODATKU DOCHODOWEGO I VAT

TERMINY ROZLICZANIA I OPŁACANIA SKŁADEK ZUS TERMINY ROZLICZANIA I OPŁACANIA PODATKU DOCHODOWEGO I VAT Projekt Młodzi ludzie sukcesu realizowany w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny

Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny Załącznik nr I.7. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej i rolniczej w Banku Spółdzielczym w Radzyniu Podlaskim Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny

Bardziej szczegółowo

podatki dochodowego: 1. Zasady ogólne: podatek wg skali 2. Podatek liniowy 3. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych 4.

podatki dochodowego: 1. Zasady ogólne: podatek wg skali 2. Podatek liniowy 3. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych 4. Podatki Opodatkowanie podatkiem dochodowym podmiotów prowadzących działalność gospodarczą ma miejsce w oparciu o ustawę: I. o podatku dochodowym od osób fizycznych i dotyczy: indywidualnej działalności

Bardziej szczegółowo

Prawa osoby zamierzającej rozpocząć działalność gospodarczą:

Prawa osoby zamierzającej rozpocząć działalność gospodarczą: Prawa osoby zamierzającej rozpocząć działalność gospodarczą: Określenie ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej oraz wolność prowadzenia działalności gospodarczej wynika z Konstytucji Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Formy opodatkowania działalności gospodarczej prowadzonej przez rolników

Formy opodatkowania działalności gospodarczej prowadzonej przez rolników Formy opodatkowania działalności gospodarczej Krystyna Maciejak Dz. Ekonomiki i zarządzania gospodarstwem rolnym 19.09.2017r. Rolnik przed rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej jest zobowiązany

Bardziej szczegółowo

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1. Z dniem 31 marca 2009 r., na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o

Bardziej szczegółowo

Kluczowe problemy przy zakładaniu własnej firmy.

Kluczowe problemy przy zakładaniu własnej firmy. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Kluczowe problemy przy zakładaniu własnej firmy. Prelegent: dr Jerzy Jagoda, przedsiębiorca, doradca firm z kapitałem

Bardziej szczegółowo

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH Niniejsze opracowanie nie stanowi źródła prawa podatkowego. WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH Informacje do wykorzystania przy wypełnieniu oświadczenia/zawiadomienia o wyborze

Bardziej szczegółowo

Organizacje pozarządowe lider ekonomii społecznej. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ABC

Organizacje pozarządowe lider ekonomii społecznej. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ABC ABC Czyli jak rozpocząć DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ OSOBY FIZYCZNE W okresie recesji gospodarczej i bardzo wysokiego bezrobocia, często jedyną drogą do uzyskania dochodów pozwalających na normalną egzystencje

Bardziej szczegółowo

Wpisany przez Administrator poniedziałek, 11 października :40 - Poprawiony wtorek, 12 października :51

Wpisany przez Administrator poniedziałek, 11 października :40 - Poprawiony wtorek, 12 października :51 There are no translations available. PROCEDURA URUCHAMIANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Prowadzenie działalności gospodarczej możliwe jest po spełnieniu kilku warunków związanych z załatwieniem przez przedsiębiorcę

Bardziej szczegółowo

adanie własnej asnej firmy multimedialne materiały y pomocnicze Zakładanie ponadgimnazjalnych Plan prezentacji 1

adanie własnej asnej firmy multimedialne materiały y pomocnicze Zakładanie ponadgimnazjalnych Plan prezentacji 1 Zakładanie adanie własnej asnej firmy multimedialne materiały y pomocnicze dla uczniów w szkół ponadgimnazjalnych 1 Wstęp Podstawy prawne podejmowania działalności gospodarczej Rodzaje działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

gospodarcza. Formy opodatkowania.

gospodarcza. Formy opodatkowania. Działalno alność gospodarcza. Formy opodatkowania. Podatek dochodowy Podatek od towarów w i usług ug PIT VAT 22 alności gospodarczej podatkiem dochodowym od osób b fizycznych (zwanym dalej podatkiem PIT)

Bardziej szczegółowo

Opis: Te i wiele innych pytań oraz odpowiedzi odnajdą Państwo w oferowanym przedwodniku. Życzymy udanego korzystania. Spis treści:

Opis: Te i wiele innych pytań oraz odpowiedzi odnajdą Państwo w oferowanym przedwodniku. Życzymy udanego korzystania. Spis treści: Tytuł: Jak założyć i prowadzić działalność gospodarczą w Polsce i wybranych krajach europejskich. Vademecum małego i średniego przedsiębiorcy (wyd. V poprawione) Autorzy: Przemysław Mućko, Aneta Sokół

Bardziej szczegółowo

Badanie wielkości kapitału własnego w zależności od rodzaju prowadzonej działalności

Badanie wielkości kapitału własnego w zależności od rodzaju prowadzonej działalności Badanie wielkości kapitału własnego w zależności od rodzaju prowadzonej działalności L.p. Rodzaj prowadzonej Rodzaj dokumentu (i z jakich przepisów to działalności wynika) 1. Spółka cywilna Jeżeli spółka

Bardziej szczegółowo

Lp. Temat zajęć Treść szkolenia 1 Prawne uwarunkowania działalności firmy Prawo pracy Umowa o pracę Podstawowe zasady prawa pracy Regulamin pracy Prawo cywilne Definicja i treść zobowiązania Wierzyciel

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE DOKUMENTACJI DO WNIOSKU O POŻYCZKĘ/KREDYT

ZESTAWIENIE DOKUMENTACJI DO WNIOSKU O POŻYCZKĘ/KREDYT ZESTAWIENIE DOKUMENTACJI DO WNIOSKU O POŻYCZKĘ/KREDYT 4. 5. Lp. I. DOKUMENTACJA FORMALNO-PRAWNA DOTYCZĄCA KLIENTA Dowód osobisty lub paszport 2. Zaświadczenie o zameldowaniu zawsze w przypadku paszportu

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna K-052/2 obowiązuje od 30.03.2012 r.

Karta informacyjna K-052/2 obowiązuje od 30.03.2012 r. KOPIA UŻYTKOWA - WERSJA ELEKTRONICZNA, PO WYDRUKU KOPIA INFORMACYJNA Karta informacyjna K-052/2 obowiązuje od 30.03.2012 r. Wybór formy opodatkowania przychodów / dochodów z pozarolniczej działalności

Bardziej szczegółowo

Swoboda działalności gospodarczej w pewnych dziedzinach życia gospodarczego zostaje jednakże ograniczona, czego przejawem może byd np.

Swoboda działalności gospodarczej w pewnych dziedzinach życia gospodarczego zostaje jednakże ograniczona, czego przejawem może byd np. ZAKŁADAMY FIRMĘ Prowadzanie własnej gospodarczej stanowi alternatywę wobec pracy na etat. Coraz więcej osób dochodzi do wniosku, że praca,,na swoim jest lepszym rozwiązaniem niż zatrudnienie na umowę.

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Urząd Skarbowy w Sanoku, Godziny otwarcia: Pon. 7. 15-18. 00, Wt. -Pt. 7. 15-15. 15 KART A INFORM ACYJNA SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ K- OB/012 Wyd.04z dn.12.05.2015r. INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH

Bardziej szczegółowo

KROK 1. Zgłoszenie rozpoczęcia działalności gospodarczej

KROK 1. Zgłoszenie rozpoczęcia działalności gospodarczej JAK ZAŁOŻYĆ FIRMĘ? KROK 1 Zgłoszenie rozpoczęcia działalności gospodarczej Założenie działalności wymaga wypełnienia przez przedsiębiorcę formularza CEIDG-1. We wniosku należy podać swoje: dane osobowe,

Bardziej szczegółowo

REJESTRUJESZ FIRMĘ W KRS?

REJESTRUJESZ FIRMĘ W KRS? REJESTRUJESZ FIRMĘ W KRS? Przeczytaj koniecznie! Teraz zrobisz to szybciej Rejestrujesz firmę w KRS? Teraz zrobisz to szybciej 1 Planujesz rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej? Teraz zrobisz

Bardziej szczegółowo

ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Osoba, która zdecyduje się na prowadzenie działalności gospodarczej jest zobowiązana do wypełnienia

Bardziej szczegółowo

Jak założyć działalność gospodarczą Formy działalności gospodarczej Do wypełnienia wniosku potrzebujemy następujących danych:

Jak założyć działalność gospodarczą Formy działalności gospodarczej Do wypełnienia wniosku potrzebujemy następujących danych: Formy działalności gospodarczej Zakładając działalność gospodarczą, trzeba rozważyć w jakiej formie ma ona być prowadzona, a możliwości są wielorakie i są następujące: - indywidualna działalność gospodarcza

Bardziej szczegółowo

Spółka cywilna i spółka jawna. Wykonanie: Wilkosz Justyna I MSU, GI

Spółka cywilna i spółka jawna. Wykonanie: Wilkosz Justyna I MSU, GI Spółka cywilna i spółka jawna Wykonanie: Wilkosz Justyna I MSU, GI Forma prawna przedsiębiorstw determinuje: tryb i warunki załoŝenia przedsiębiorstwa; zakres odpowiedzialności właściciela(i) za zobowiązania

Bardziej szczegółowo

Działając jako jednoosobowa firma, jak również w innych formach nie posiadających tzw. osobowości prawnej, jesteśmy płatnikami

Działając jako jednoosobowa firma, jak również w innych formach nie posiadających tzw. osobowości prawnej, jesteśmy płatnikami Opole 2016 Wybór formy opodatkowania to istotny element, który rzutuje na wielkość płaconych przez nas podatków, a także czasochłonność, a tym samym koszt prowadzenia księgowości w naszej firmie. Działając

Bardziej szczegółowo

1. Osoba fizyczna prowadząca działalność jednoosobowo: a) kopie dwóch dokumentów stwierdzających tożsamość Klienta (dowód

1. Osoba fizyczna prowadząca działalność jednoosobowo: a) kopie dwóch dokumentów stwierdzających tożsamość Klienta (dowód BANK SPÓŁDZIELCZY W KAŁUSZYNIE I. Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny 1. Osoba fizyczna prowadząca działalność jednoosobowo: a) kopie dwóch dokumentów stwierdzających

Bardziej szczegółowo

LISTA KONTROLNA. Część I Pierwszy Okres Rozliczeniowy

LISTA KONTROLNA. Część I Pierwszy Okres Rozliczeniowy LISTA KONTROLNA Imię Nazwisko Nazwa firmy NIP PESEL REGON KRS Część I Pierwszy Okres Rozliczeniowy Z zastrzeżeniem innych postanowień Ogólnych Warunków Umowy, Zleceń oraz regulaminów, pierwszym Okresem

Bardziej szczegółowo

Projekt "Lubelskie Lokalnie MikrodotacjeFIO" dofinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu -Fundusz

Projekt Lubelskie Lokalnie MikrodotacjeFIO dofinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu -Fundusz ZAKŁADANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ KROK PO KROKU Projekt "Lubelskie Lokalnie MikrodotacjeFIO" dofinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu -Fundusz Inicjatyw

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Pomysł na firmę 13. O książce 11

Spis treści. Pomysł na firmę 13. O książce 11 Spis treści O książce 11 Pomysł na firmę 13 Dlaczego ta forma działalności? 14 Nie przechodzisz na swoje - otwierasz firmę 16 Czy trzeba być nadczłowiekiem? 17 Dlaczego zakładasz firmę? 19 Samozatrudnienie

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Terenów Wiejskich GRUPY PRODUCENTÓW ROLNYCH

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Terenów Wiejskich GRUPY PRODUCENTÓW ROLNYCH Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Terenów Wiejskich GRUPY PRODUCENTÓW ROLNYCH Podstawę prawną tworzenia grup stanowi ustawa z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich

Bardziej szczegółowo

KSIĘGOWOŚĆ I PODATKI

KSIĘGOWOŚĆ I PODATKI BIURO RACHUNKOWE Daniel Bakalarz www: bakalarz.biz tel.: 602 880 233 e-mail: daniel.bakalarz@gmail.com NIP: 6731790853 KSIĘGOWOŚĆ I PODATKI "Rzeczą, którą najtrudniej w świecie zrozumieć, jest podatek

Bardziej szczegółowo

Wybór formy opodatkowania przychodów / dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w podatku dochodowym od osób fizycznych

Wybór formy opodatkowania przychodów / dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w podatku dochodowym od osób fizycznych KOPIA UŻYTKOWA-WERSJA ELEKTRONICZNA, PO WYDRUKU KOPIA INFORMACYJNA Karta informacyjna K-052/4 obowiązuje od 18.02.2014 r. Wybór formy opodatkowania przychodów / dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

1. Przegląd form prowadzenia biznesu. 2. Różne aspekty podatkowych rozwiązań - wybierz właściwe dla siebie!

1. Przegląd form prowadzenia biznesu. 2. Różne aspekty podatkowych rozwiązań - wybierz właściwe dla siebie! 1. Przegląd form prowadzenia biznesu - ich korzyści i zobowiązania 2. Różne aspekty podatkowych rozwiązań - wybierz właściwe dla siebie! 3. Funkcje, jakie możesz pełnić w firmie - czy znasz je wszystkie?.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 544.XL.2017 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY. z dnia 24 kwietnia 2017 r.

UCHWAŁA NR 544.XL.2017 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY. z dnia 24 kwietnia 2017 r. UCHWAŁA NR 544.XL.2017 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy de minimis na tworzenie nowych

Bardziej szczegółowo

REJESTRUJESZ FIRMĘ W KRS?

REJESTRUJESZ FIRMĘ W KRS? REJESTRUJESZ FIRMĘ W KRS? Przeczytaj koniecznie! Teraz zrobisz to szybciej Rejestrujesz firmę w KRS? Teraz zrobisz to szybciej 1 Planujesz rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej? Teraz zrobisz

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wstęp 13

SPIS TREŚCI. Wstęp 13 SPIS TREŚCI Wstęp 13 Rozdział 1 Wybór formy prawnej dla prowadzenia działalności gospodarczej 15 (Henryk Nowicki) Wprowadzenie 15 1.1. Przedsiębiorca, czyli kto może prowadzić działalność gospodarczą?

Bardziej szczegółowo

K-052/1Wybór formy opodatkowania przychodów / dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej

K-052/1Wybór formy opodatkowania przychodów / dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W BOLESŁAWCU UL. GARNCARSKA 10 59-700- BOLESŁAWIEC poniedziałek wtorek 7:30 15:30, środa -7:30 18:00, czwartek piątek 7:30 15:30 telefon (075) 6465200 telefaks (075) 6465201

Bardziej szczegółowo

LIKWIDACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.

LIKWIDACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. LIKWIDACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. Dla prawidłowej likwidacji działalności gospodarczej nie wystarczy, że przedsiębiorca po prostu przestanie świadczyć usługi lub sprzedawać towary. Potrzebna jest także

Bardziej szczegółowo

Jak założyć działalność gospodarczą?

Jak założyć działalność gospodarczą? Jak założyć działalność gospodarczą? Kusi Cię chęć posiadania własnej firmy? Masz dość sztywnych godzin pracy? Marzysz o niezależności oraz realizacji własnych celów? Przyjdź do NAS! Pomożemy Ci założyć

Bardziej szczegółowo

1. RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH

1. RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH 1. RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH - art. 2 ust. 1, art. 6 ust. 1 uzpdof z wyboru, na podstawie art. 9a ust. 1 updof, art. 9 ust. 1-3 uzpdof, podatek jest obliczany od przychodu i wynosi odpowiednio

Bardziej szczegółowo

Katalog usług Urząd Skarbowy ID Kategoria usługi Nazwa usługi Słowa kluczowe

Katalog usług Urząd Skarbowy ID Kategoria usługi Nazwa usługi Słowa kluczowe Katalog usług 1 Aktualizacja, zmiana Aktualizacja danych identyfikacyjnych osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej aktualizacja zmiana dane osoba fizyczna 2 Aktualizacja, zmiana Aktualizacja

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA REJESTRACJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. Olsztyn 21.05.2009 r.

PROCEDURA REJESTRACJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. Olsztyn 21.05.2009 r. PROCEDURA REJESTRACJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Olsztyn 21.05.2009 r. Rejestracja działalności gospodarczej od 31.03.2009 r.- JEDNO OKIENKO Podstawa prawna 1. Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych

Bardziej szczegółowo

WŁASNA FIRMA! plusy i minusy od czego zacząć procedury związane z otworzeniem własnej firmy KAMIL DERENDARZ

WŁASNA FIRMA! plusy i minusy od czego zacząć procedury związane z otworzeniem własnej firmy KAMIL DERENDARZ WŁASNA FIRMA! plusy i minusy od czego zacząć procedury związane z otworzeniem własnej firmy KAMIL DERENDARZ CZERWIEC 2015 PLAN SPOTKANIA 1. Aktualne prawo dotyczące rejestrów działalności gospodarczych

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K. na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. z 2009 r. Nr 94 poz. 651 z późn. zm.

W N I O S E K. na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. z 2009 r. Nr 94 poz. 651 z późn. zm. 1....... (miejscowość, data)... (pieczęć firmo wa Spółdzielni Socjalnej ) Prezydent Miasta Szczecin Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie ul. Mickiewicza 39 70-383 Szczecin W N I O S E K o zawarcie umowy

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE DO WYKORZYSTANIA NA LEKCJI PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PT. ETAPY REJESTRACJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

OPRACOWANIE DO WYKORZYSTANIA NA LEKCJI PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PT. ETAPY REJESTRACJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ VIOLETTA BARAŃ SKA OPRACOWANIE DO WYKORZYSTANIA NA LEKCJI PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PT. ETAPY REJESTRACJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I. Etapy rejestracji działalności gospodarczej Zarówno założenie, jak

Bardziej szczegółowo

TERAZ WSZYSTKIE FORMALNOŚCI W JEDNYM MIEJSCU

TERAZ WSZYSTKIE FORMALNOŚCI W JEDNYM MIEJSCU ARKADIUSZ JANECZKO JAN DOBKE KRZYSZTOF GRELIAK MARTA KWAŚNIK SAKKADA SP. Z O.O. AGENCJA BADAWCZA LAUREACI II MIEJSCA W KONKURSIE GDYŃSKI BIZNESPLAN 2009 TERAZ WSZYSTKIE FORMALNOŚCI W JEDNYM MIEJSCU EWIDENCJA

Bardziej szczegółowo

Elementy systemu podatkowego

Elementy systemu podatkowego Elementy systemu podatkowego I. ogólne prawo podatkowe 1. zobowiązania podatkowe i postępowanie podatkowe ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa 1 2. kontrola skarbowa -ustawa z dnia 28 września

Bardziej szczegółowo

Koszty prowadzenia działalności gospodarczej.

Koszty prowadzenia działalności gospodarczej. Koszty prowadzenia działalności gospodarczej. Katarzyna Andres Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Katedra Automatyki Kraków, 16.01.2012 Założenie działalności gospodarczej Jednoosobowa

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o rachunkowości oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 2566).

- o zmianie ustawy o rachunkowości oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 2566). SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów DSPA-140-198(4)/09 Warszawa, 3 lutego 2010 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Przekazuję przyjęte przez

Bardziej szczegółowo

Podstawy finansów i inwestowania w biznesie. Wykład 4

Podstawy finansów i inwestowania w biznesie. Wykład 4 Podstawy finansów i inwestowania w biznesie Wykład 4 Działalność gospodarcza zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż,

Bardziej szczegółowo

Identyfikator podatkowy NIP czy PESEL? Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00 916 Warszawa. www.finanse.mf.gov.pl

Identyfikator podatkowy NIP czy PESEL? Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00 916 Warszawa. www.finanse.mf.gov.pl Identyfikator podatkowy NIP czy PESEL? Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00 916 Warszawa www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Identyfikator podatkowy - NIP czy PESEL? OBOWIĄZEK EWIDENCYJNY

Bardziej szczegółowo

Dokumenty identyfikacyjne i o charakterze informacyjnym 1

Dokumenty identyfikacyjne i o charakterze informacyjnym 1 Dokumenty identyfikacyjne i o charakterze informacyjnym 1 Metoda standardowa Metoda uproszczona Dowód osobisty paszport karta pobytu w Polsce (zamiennie zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela

Bardziej szczegółowo

Departament Podatków Dochodowych INFORMACJA. dotycząca ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za 2013 rok. Liczba podatników.

Departament Podatków Dochodowych INFORMACJA. dotycząca ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za 2013 rok. Liczba podatników. INFORMACJA dotycząca ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za 2013 rok Liczba podatników 1000000 900000 800000 700000 600000 500000 400000 300000 200000 100000 0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Bardziej szczegółowo

ULGA INTERNETOWA I FORMA OPODATKOWANIA

ULGA INTERNETOWA I FORMA OPODATKOWANIA URZĄD SKARBOWY W BOLESŁAWCU ULGA INTERNETOWA I FORMA OPODATKOWANIA Urząd Skarbowy w I. KOMU PRZYSŁUGUJE - ZAKRES PODMIOTOWY Odliczenie z tytułu ulgi internetowej nie przysługuje podatnikom, którzy przed

Bardziej szczegółowo

Niniejszy ebook jest własnością prywatną.

Niniejszy ebook jest własnością prywatną. Niniejszy ebook jest własnością prywatną. Niniejsza publikacja, ani żadna jej część, nie może być kopiowana, ani w jakikolwiek inny sposób reprodukowana, powielana, ani odczytywana w środkach publicznego

Bardziej szczegółowo

Identyfikator podatkowy NIP czy PESEL? Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00 916 Warszawa. www.finanse.mf.gov.pl

Identyfikator podatkowy NIP czy PESEL? Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00 916 Warszawa. www.finanse.mf.gov.pl Identyfikator podatkowy NIP czy PESEL? Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00 916 Warszawa www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Identyfikator podatkowy - NIP czy PESEL? OBOWIĄZEK EWIDENCYJNY

Bardziej szczegółowo

978-83-61807-48-3. Joanna Kołacz-Śmieja. Robert Kowal. Drukarnia KNOW-HOW

978-83-61807-48-3. Joanna Kołacz-Śmieja. Robert Kowal. Drukarnia KNOW-HOW Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej książki nie może być powielana ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, kopiujących, nagrywających i innych bez pisemnej zgody wydawcy. Wydawca:

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FORMY OPODATKOWANIA

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FORMY OPODATKOWANIA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FORMY OPODATKOWANIA www.mf.gov.pl www.mf.gov.pl Ministerstwo Finansów DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA. FORMY OPODATKOWANIA * Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z opodatkowaniem

Bardziej szczegółowo

Rozpoczynasz prowadzenie działalności gospodarczej?

Rozpoczynasz prowadzenie działalności gospodarczej? ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Rozpoczynasz prowadzenie działalności gospodarczej? Przeczytaj! SZANOWNY KLIENCIE, Jeżeli na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych

Bardziej szczegółowo

Transport 1.4. Pojęcie kosztów Ujęcie w księdze przychodów i rozchodów wydatków poniesionych przed rozpoczęciem działalności Typowe ko

Transport 1.4. Pojęcie kosztów Ujęcie w księdze przychodów i rozchodów wydatków poniesionych przed rozpoczęciem działalności Typowe ko SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I Podstawowe zagadnienia związane z transportem 7 1. Pojęcie i funkcje transportu 7 2. Pojęcie i zakres spedycji 8 3. Kiedy ma miejsce transport międzynarodowy 9 4. Jak zatrudnić kierowcę

Bardziej szczegółowo

Zakładanie działalności gospodarczej

Zakładanie działalności gospodarczej Zakładanie działalności gospodarczej Rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej związane jest z podjęciem wielu decyzji - odnośnie przedmiotu działalności, jej rodzaju (produkcja, handel, usługi),

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. Departament Podatków Dochodowych. dotycząca ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za 2011 rok. Liczba podatników. www.mf.gov.

INFORMACJA. Departament Podatków Dochodowych. dotycząca ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za 2011 rok. Liczba podatników. www.mf.gov. Liczba podatników INFORMACJA dotycząca ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za 2011 rok 1 400 000 1 200 000 1 000 000 800 000 600 000 400 000 200 000 0 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Bardziej szczegółowo

Informacja podatkowa na 2017 r.

Informacja podatkowa na 2017 r. - 1 - Informacja podatkowa na 2017 r. W niniejszym komunikacie przedstawiono najważniejsze zmiany podatkowe dotyczące osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Skala podatku dochodowego na

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 20 lutego 2015 r. Poz. 901 UCHWAŁA NR 46/IV/2015 RADY GMINY KOSZĘCIN z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach

Bardziej szczegółowo

VI. FORMY OPODATKOWANIA OKREŚLONE W USTAWIE O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM OD NIEKTÓRYCH PRZYCHODÓW OSIĄGANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE

VI. FORMY OPODATKOWANIA OKREŚLONE W USTAWIE O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM OD NIEKTÓRYCH PRZYCHODÓW OSIĄGANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE VI. FORMY OPODATKOWANIA OKREŚLONE W USTAWIE O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM OD NIEKTÓRYCH PRZYCHODÓW OSIĄGANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE 1. RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH - art. 2 ust. 1, art.

Bardziej szczegółowo

Podatek dochodowy od sprzedaży bezpośredniej przetworzonych produktów rolnych

Podatek dochodowy od sprzedaży bezpośredniej przetworzonych produktów rolnych Podatek dochodowy od sprzedaży bezpośredniej przetworzonych produktów rolnych Aleksandra Szelągowska Warszawa, 4 listopada 2015 r. Art. 20 ust. 1 c 1 f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADANIE SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ZAKŁADANIE SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZAKŁADANIE SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Sierpień, 2014 SPIS TREŚCI TWORZENIE SPÓŁKI 3 UMOWA SPÓŁKI 3 REJESTRACJA SPÓŁKI W KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM (KRS) 4 KOSZTY 6 2 TWORZENIE SPÓŁKI Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny

Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny 1) osoba fizyczna prowadząca działalność jednoosobowo: a) kopie dwóch dokumentów stwierdzających tożsamość Klienta (dowód osobisty/paszport

Bardziej szczegółowo

Analiza ekonomiczno-finansowej

Analiza ekonomiczno-finansowej Analiza ekonomiczno-finansowej Formy prowadzenia działalności gospodarczej Formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej. osoba fizyczna inne jednostki organizacyjne - prowadząca samodzielnie 1) spółdzielnie

Bardziej szczegółowo

Standard usługi doradczej - asysta w rozpoczynaniu działalności gospodarczej

Standard usługi doradczej - asysta w rozpoczynaniu działalności gospodarczej Załącznik nr 2c do umowy o udzielnie wsparcia Standard usługi doradczej - asysta w rozpoczynaniu działalności gospodarczej Wsparcie na prowadzenie punktu konsultacyjnego jest przeznaczone na finansowanie

Bardziej szczegółowo

ROZPOCZĘCIE DZIAŁANOŚCI PREFERENCYJNE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

ROZPOCZĘCIE DZIAŁANOŚCI PREFERENCYJNE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE ROZPOCZĘCIE DZIAŁANOŚCI PREFERENCYJNE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE Kto może skorzystać z preferencyjnych składek Osoby, które po 24 sierpnia 2005 r. rozpoczęły prowadzenie pozarolniczej działalności

Bardziej szczegółowo

Nowe regulacje ordynacji podatkowej. Doręczanie pism sądowych w postępowaniu cywilnym. Zmiany w fakturach VAT i e-fakturach

Nowe regulacje ordynacji podatkowej. Doręczanie pism sądowych w postępowaniu cywilnym. Zmiany w fakturach VAT i e-fakturach Nowe regulacje ordynacji podatkowej Doręczanie pism sądowych w postępowaniu cywilnym Zmiany w fakturach VAT i e-fakturach Zawieszenie działalności gospodarczej Teksty zebrała i opracowała Monika Stasica

Bardziej szczegółowo

Efektywne zarządzanie Salonem kosmetycznym

Efektywne zarządzanie Salonem kosmetycznym Efektywne zarządzanie Salonem kosmetycznym Agenda. Obszary efektywnego zarządzania Salonem Zarządzanie personelem Zarządzanie finansami Właściwe planowanie Zarządzanie komunikacją Jak wykorzystać Analizę

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO REJESTRACJI FIRMY

INSTRUKCJA DO REJESTRACJI FIRMY ZałoŜenie działalności gospodarczej INSTRUKCJA DO REJESTRACJI FIRMY Na potrzeby niniejszego opracowania przygotowano zestaw dokumentów, który umoŝliwia pobór oraz poprawne wypełnienie wniosków dotyczących

Bardziej szczegółowo

REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ PRAWA I OBOWIĄZKI PODATNIKA Z TYM ZWIĄZANE

REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ PRAWA I OBOWIĄZKI PODATNIKA Z TYM ZWIĄZANE REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ PRAWA I OBOWIĄZKI PODATNIKA Z TYM ZWIĄZANE POJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA definicję działalności gospodarczej określa art. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo